SlideShare a Scribd company logo
LLAA CCUUAARRTTAA 
DDIIMMEENNSSIIOONN 
EEccoonnoommííaa eenn llaa NNuueevvaa EErraa 
EEccoonnoommííaa eenn eell MMuunnddoo RReeaall
------ II ------ 
 LLAASS ÚÚNNIICCAASS MMOONNEEDDAASS DDEE CCUURRSSOO 
LLEEGGAALL UUNNIIVVEERRSSAALL SSOONN SSÓÓLLOO DDOOSS,, 
LLAA SSAABBIIDDUURRÍÍAA YY EELL AAMMOORR..
------ IIII ------ 
 DDIIOOSS LLAASS DDAA GGRRAATTIISS AA TTOODDOOSS LLOOSS 
SSEERREESS QQUUEE RREESSPPIIRRAANN.. 
 AASSPPIIRRAANNDDOO NNOOSS LLLLEENNAAMMOOSS,, 
EESSPPIIRRAANNDDOO NNOOSS VVAACCIIAAMMOOSS..
------ IIIIII ------ 
 EESSTTEE RREECCIIBBIIRR EENN NNOOSSOOTTRROOSS PPAARRAA 
DDAARR DDEE NNOOSSOOTTRROOSS,, EESS EELL PPRRIINNCCIIPPIIOO 
DDEE TTOODDOO DDEESSAARRRROOLLLLOO.. 
 EESS EENN EESSTTEE LLLLEENNAARRSSEE PPAARRAA 
VVOOLLVVEERRSSEE AA VVAACCIIAARR,, DDOONNDDEE EESSTTÁÁ 
EELL EEQQUUIILLIIBBRRIIOO DDEE NNUUEESSTTRRAA 
EEXXIISSTTEENNCCIIAA VVEERRDDAADDEERRAA..
------ IIVV ------ 
 CCUUAANNDDOO GGUUAARRDDAAMMOOSS LLOO QQUUEE 
RREECCIIBBIIMMOOSS,, VVIIVVIIMMOOSS AATTAASSCCAADDOOSS.. 
 CCUUAANNDDOO MMAALLGGAASSTTAAMMOOSS LLOO QQUUEE 
RREECCIIBBIIMMOOSS,, VVIIVVIIMMOOSS AAGGOOTTAADDOOSS..
------ VV ------ 
 SSÓÓLLOO SSIIEENNDDOO CCOONNSSCCIIEENNTTEESS DDEE QQUUEE 
TTOODDOO LLOO RREECCIIBBIIDDOO EESS PPAARRAA DDAARR YY 
LLLLEENNAARR DDEE VVIIDDAA NNUUEESSTTRROO PPRROOPPIIOO 
EENNTTOORRNNOO,, GGAASSTTAANNDDOO LLOO JJUUSSTTOO EENN 
NNOOSSOOTTRROOSS PPAARRAA QQUUEE TTOODDOOSS 
TTEENNGGAANN LLOO MMÁÁSS NNEECCEESSAARRIIOO,,
------ VVII ------ 
 PPOODDEEMMOOSS VVIIVVIIRR EENN SSAALLUUDD YY FFEELLIIZZ 
EEQQUUIILLIIBBRRIIOO,, UUNNAA VVIIDDAA PPLLEENNAA,, 
RREESSPPOONNSSAABBLLEE YY GGOOZZOOSSAA.. 
 LLLLEENNAA DDEE SSAABBIIDDUURRÍÍAA YY DDEE AAMMOORR.. 
El Escriba del Tao

More Related Content

More from antonioPJ

La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz (Versión Metal)
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz (Versión Metal)La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz (Versión Metal)
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz (Versión Metal)
antonioPJ
 
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la LuzLa Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz
antonioPJ
 
LA CUARTA DIMENSIÓN - 13 - La Revolución Final
LA CUARTA DIMENSIÓN - 13 - La Revolución FinalLA CUARTA DIMENSIÓN - 13 - La Revolución Final
LA CUARTA DIMENSIÓN - 13 - La Revolución Final
antonioPJ
 
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 3 - La Conquista de la Llibertad
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 3 - La Conquista de la LlibertadEL DIARIO DEL ESCRIBA - 3 - La Conquista de la Llibertad
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 3 - La Conquista de la Llibertad
antonioPJ
 
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 2 - La Verdadera y la Falsa Seguridad
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 2 - La Verdadera y la Falsa SeguridadEL DIARIO DEL ESCRIBA - 2 - La Verdadera y la Falsa Seguridad
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 2 - La Verdadera y la Falsa Seguridad
antonioPJ
 
EL DEVENIR EN EL AHORA - 4 - El Despertar al Mundo Real
EL DEVENIR EN EL AHORA - 4 - El Despertar al Mundo RealEL DEVENIR EN EL AHORA - 4 - El Despertar al Mundo Real
EL DEVENIR EN EL AHORA - 4 - El Despertar al Mundo Real
antonioPJ
 

More from antonioPJ (6)

La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz (Versión Metal)
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz (Versión Metal)La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz (Versión Metal)
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz (Versión Metal)
 
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la LuzLa Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz
La Cuarta Dimensión - 14 - Los Mensajeros de la Luz
 
LA CUARTA DIMENSIÓN - 13 - La Revolución Final
LA CUARTA DIMENSIÓN - 13 - La Revolución FinalLA CUARTA DIMENSIÓN - 13 - La Revolución Final
LA CUARTA DIMENSIÓN - 13 - La Revolución Final
 
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 3 - La Conquista de la Llibertad
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 3 - La Conquista de la LlibertadEL DIARIO DEL ESCRIBA - 3 - La Conquista de la Llibertad
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 3 - La Conquista de la Llibertad
 
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 2 - La Verdadera y la Falsa Seguridad
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 2 - La Verdadera y la Falsa SeguridadEL DIARIO DEL ESCRIBA - 2 - La Verdadera y la Falsa Seguridad
EL DIARIO DEL ESCRIBA - 2 - La Verdadera y la Falsa Seguridad
 
EL DEVENIR EN EL AHORA - 4 - El Despertar al Mundo Real
EL DEVENIR EN EL AHORA - 4 - El Despertar al Mundo RealEL DEVENIR EN EL AHORA - 4 - El Despertar al Mundo Real
EL DEVENIR EN EL AHORA - 4 - El Despertar al Mundo Real
 

La cuarta dimension el escriba power point 1

  • 1. LLAA CCUUAARRTTAA DDIIMMEENNSSIIOONN EEccoonnoommííaa eenn llaa NNuueevvaa EErraa EEccoonnoommííaa eenn eell MMuunnddoo RReeaall
  • 2. ------ II ------  LLAASS ÚÚNNIICCAASS MMOONNEEDDAASS DDEE CCUURRSSOO LLEEGGAALL UUNNIIVVEERRSSAALL SSOONN SSÓÓLLOO DDOOSS,, LLAA SSAABBIIDDUURRÍÍAA YY EELL AAMMOORR..
  • 3. ------ IIII ------  DDIIOOSS LLAASS DDAA GGRRAATTIISS AA TTOODDOOSS LLOOSS SSEERREESS QQUUEE RREESSPPIIRRAANN..  AASSPPIIRRAANNDDOO NNOOSS LLLLEENNAAMMOOSS,, EESSPPIIRRAANNDDOO NNOOSS VVAACCIIAAMMOOSS..
  • 4. ------ IIIIII ------  EESSTTEE RREECCIIBBIIRR EENN NNOOSSOOTTRROOSS PPAARRAA DDAARR DDEE NNOOSSOOTTRROOSS,, EESS EELL PPRRIINNCCIIPPIIOO DDEE TTOODDOO DDEESSAARRRROOLLLLOO..  EESS EENN EESSTTEE LLLLEENNAARRSSEE PPAARRAA VVOOLLVVEERRSSEE AA VVAACCIIAARR,, DDOONNDDEE EESSTTÁÁ EELL EEQQUUIILLIIBBRRIIOO DDEE NNUUEESSTTRRAA EEXXIISSTTEENNCCIIAA VVEERRDDAADDEERRAA..
  • 5. ------ IIVV ------  CCUUAANNDDOO GGUUAARRDDAAMMOOSS LLOO QQUUEE RREECCIIBBIIMMOOSS,, VVIIVVIIMMOOSS AATTAASSCCAADDOOSS..  CCUUAANNDDOO MMAALLGGAASSTTAAMMOOSS LLOO QQUUEE RREECCIIBBIIMMOOSS,, VVIIVVIIMMOOSS AAGGOOTTAADDOOSS..
  • 6. ------ VV ------  SSÓÓLLOO SSIIEENNDDOO CCOONNSSCCIIEENNTTEESS DDEE QQUUEE TTOODDOO LLOO RREECCIIBBIIDDOO EESS PPAARRAA DDAARR YY LLLLEENNAARR DDEE VVIIDDAA NNUUEESSTTRROO PPRROOPPIIOO EENNTTOORRNNOO,, GGAASSTTAANNDDOO LLOO JJUUSSTTOO EENN NNOOSSOOTTRROOSS PPAARRAA QQUUEE TTOODDOOSS TTEENNGGAANN LLOO MMÁÁSS NNEECCEESSAARRIIOO,,
  • 7. ------ VVII ------  PPOODDEEMMOOSS VVIIVVIIRR EENN SSAALLUUDD YY FFEELLIIZZ EEQQUUIILLIIBBRRIIOO,, UUNNAA VVIIDDAA PPLLEENNAA,, RREESSPPOONNSSAABBLLEE YY GGOOZZOOSSAA..  LLLLEENNAA DDEE SSAABBIIDDUURRÍÍAA YY DDEE AAMMOORR.. El Escriba del Tao