SlideShare a Scribd company logo
Kurumsal Yönetim
    &
  Yeniden
  Yapılanma
           “Kurumsal Performans
           Yönetimi ve
           Yeniden Yapılanma”   ÖZKAN      Memet Özkan
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com
Kurumsal Yönetim
    &
  Yeniden
           Kurumsal Yönetim Nedir?
  Yapılanma           • Kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap
           verebilirlik ilkeleri doğrultusunda işletmelerin yeniden
           yapılandırılmasıdır (TÜSĐAD).           • Kurumsal yönetim, iş operasyonlarının yönetildiği ve kontrol
           edildiği bir SĐSTEM’dir (OECD).
   ÖZKAN
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                                  2
Kurumsal Yönetim
    &
            Kurumsal Yönetim ve Yeniden Yapılanma
  Yeniden       Hakkında Neler Dediler?    •Satılık olmayan, satın
  Yapılanma
                       •Bu yeni çağda kurumsallaşmadan         alamayacağın tek bir şey var.

  •2010 yılına kadar Türkiye'de       ayakta kalmak mümkün değildir.          O da şirket içinde yarattığın

  mülkiyet ve sahiplik yapısı büyük     Kurumsallaşmazsak küçük balık olarak       kültür. Bunu kimse

  değişime uğrayacak. Değişime        kalırız ve kolayca büyük balıkların hedefi    Sabancı’dan alamaz, taklit

  paralel yeniden yapılanmanın içine     haline geliriz. (TOBB Bşk. Rıfat         edemez. Farklılık yaratma

  girmeyenler sıkıntıya girecekler.     Hısarcıklıoğlu, Eylül 2005)           çabamız, en büyük gücümüz

  (Hasan Denizkurdu, Şubat 2006)                               bu olacak. (Güler Sabancı,
                                                Aralık 2005)  •En büyük hata şirketi, grubu
                                              • Geçmiş yıllarda para kazanmanın
  ille de kendim idare edeceğim
                                              kolay olduğu bir dönemden geçtik.
  demektir. Bırakın başkaları
                                              Bu dönemde şirketlerin yönetilmesi
  idare etsin. Yürütemezse
                    •Kurumsallaşma işlerin sadece           kolaydı. Ama bugün, bu kar
  değiştirirsin. Ama kendini
                    profesyonellere devredilmesi değil, aynı      marjlarının daralması şirketlerde
  değiştiremezsin. (Rahmi Koç,
                    zamanda bir sistem kurmaktır. Bunun için      yönetim hatalarına tahammülü
  Aralık 2005)
                    şirketteki işlerin çok iyi tarif edilmesi,     oldukça sınırlamış durumda.
   ÖZKAN               sorumluluk alanlarının belirlenmesi        (Hakan Orbay, Ekim 2005 )
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK              gerekiyor. (Deniz Sipahi, Temmuz 2004)
 www.danismend.com                                                       3
Kurumsal Yönetim
    &
           Neden Kurumsal Performans Yönetimi & Yeniden
  Yeniden      Yapılanma ?
  Yapılanma            Rekabetin küreselleşmesi, küresel istikrarsızlık, kriz ekonomisi

            AB uyum yasaları, her gün bir yenisi çıkan standartlar vd.

            Sadakatsiz müşteri, kurumsal hizmetlere giderek artan talep

            Şirketin gelecek nesillere devredilmesi ihtiyacı, kalıcılık

            Teşvik, kredi vb. destekleri alabilmede kolaylık

            Sürekli değişen rekabet koşullarına hızlı adaptasyon

            Rakipler, tedarikçiler, çalışanlar nezdinde yüksek imaj

   ÖZKAN
            Kişilerden bağımsız ve kesintisiz çalışan endüstriyel bir işletme
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                                  4
Kurumsal Yönetim
    &
           Hangi alanda yeniden yapılanmaya ihtiyacınız
  Yeniden      var?
  Yapılanma
              1-Şirket
              Yönetimi          2-Đnsan
                           Kaynakları                     KAZANILAN
                      DEĞER             3-Đş            4-Müşteri
             süreçleri          süreçleri
             (iç süreçler)        (dış süreçler)
   ÖZKAN
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                          5
Kurumsal Yönetim
    &
           1-Şirket yönetiminde
  Yeniden      yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı?
  Yapılanma


              Şirketin verimliliğini ve performansını ölçecek sistemler olmadığı için
              yönetim kararları zorlukla alınır, sık sık değiştirilir.

              Üst yönetimin (ve ailenin) görev ve yetki alanı net belirlenmediği için
              aynı konuda farklı kişiler farklı kararlar alırlar, çalışanlar zor
              durumda kalırlar.

              Đşler iyi giderken hızlı ancak obez bir büyüme süreci yaşanır.
              Sürecin sonunda ciddi küçülmeler yaşanır.


              Çeşitli gerekçelerle tüm kararları patron (ya da tek yönetici) alır, bu
              yüzden bir müddet sonra patron iş yapamaz hale gelir.

              Şirketin finansal pozisyonu iyiden kötüye doğru hızla değişiklik
              gösterebilir, gelişmiş erken uyarı sistemleri ve aktif kullanılan bir
   ÖZKAN         bilgi sistemi yoktur.
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                                         6
Kurumsal Yönetim
    &
           2-Đnsan kaynaklarınızda
  Yeniden      yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı?
  Yapılanma


              Çalışanların iş tanımları ve performans kriterleri olmadığı için
              hataların sorumluları konusunda belirsizlik yaşanır, herkes
              her işi yapmaya çalışır, kargaşa sonucunda verimsizlik doğar.

              Çalışanlar hata yapmaktan korkarak karar alma sürecine katılmaya
              çekinirler. Öneri kutuları boş olarak durur.


              Personel sirkülasyon oranı ya çok yüksektir ya da çok
              kemikleşmiş bir çalışan yapısı vardır.

              Çalışanlar arasında olmadık nedenlerle ve sık sık iletişim
              problemleri yaşanır. Bu problemlerin şirketin verimliliğine olan
              olumsuz etkileri farkedilmez.

             “Kıdem mi, performans mı”, “sadakat mi, verimlilik mi?” soruları
             sık sık sorulur.
   ÖZKAN
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                                      7
Kurumsal Yönetim
    &
           3-Đş süreçlerinizde
  Yeniden      yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı?
  Yapılanma


              Süreçler detaylı bir şekilde tanımlanmadığı için sistematik
              iyileştirme çalışmaları yapılamaz, gerçekçi iyileştirme hedefleri
              konulamaz.

              Đyileştirme ve geliştirme çalışmaları zamanında yapılamadığı için bir
              süre sonra sorunlar büyür, daha maliyetli ve radikal çözümlere
              ihtiyaç duyarlar.

              Üretim ve satışın dışında kalan ar-ge, iş geliştirme, bakım onarım
              vb.çalışmalara bütçe ayrılmaz, zamanla verimsizlik artar.


              Hızlı olmak adına planlama yapılmaz, ancak günü kurtarırken
              benzer hatalar sürekli tekrarlanır, sonuçta plansız maliyetler artar.

              Süreçler ölçülemediği ve gerçek maliyetleri bilinemediği için ürün-
              hizmet maliyeti tam olarak hesaplanamaz, şirketin gerçek kâr ve
   ÖZKAN         zararı bilinemez.
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                                        8
Kurumsal Yönetim
    &
           4-Müşteri süreçlerinizde
  Yeniden      yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı?
  Yapılanma


              Üretim sahaları, ofisler, şubeler, bayiler, kullanılan doküman vb.
              materyaller kurumsal bir kimlik ve imaj bütünlüğü sergilemezler.

              Şirket çalışanları, şirketin müşteriye bakış açısından habersizdir,
              bunu sadece satış elemanlarının bilmesinin yeterli olduğu
              düşünülür. Müşteriye yönelik genelde “ortak lisan” yoktur.

              Pazarlama ile satış, kâr ile ciro, müşteri şikayeti ile müşteri fırsatı
              vb. farklı kavramlar birbirine karıştırıldığı için sık sık değer kaybı
              yaşanır.

             Yüksek egolar nedeniyle rakipler küçümsenir, şirketin zayıf kalan
             yönlerine dikkat edilmez, pazarlama ve rekabet analizi yapılmaz.

              Pazarın tümüne nüfuz etmeye çalışarak boş yere enerji harcanır,
              kârlı müşteriyi bulmaya yönelik segmantasyon çalışmaları
   ÖZKAN         yapılmaz, kaçan fırsatlar farkedilmez.
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                                         9
Kurumsal refleksler
                                   Kurumsal refleksler
Kurumsal Yönetim                           Profesyonel yönetim
                                   Profesyonel yönetim
    &
  Yeniden
            Yeniden Yapılanma Yol Haritası         yetenekleri
                                   yetenekleri
  Yapılanma                             Performans ve
                                   Performans ve
                               HEDEF  verimlilik kültürü
                                   verimlilik kültürü
                                   Đnovatif ve rekabetçi
                                    Đnovatif ve rekabetçi
            Müşteri
                                   yapı
                                    yapı
           Süreçlerinde
            Yeniden
            Yapılanma             Đş
                   7        Süreçlerinde
                           6 Yeniden
                            Yapılanma

      Đnsan
                             Şirket
     Kaynaklarında
                            Yönetiminde
      Yeniden      5
     Yapılanma                  4 Yeniden
                            Yapılanma
                                    Değişim yönetimi
                                    Değişim yönetimi
                                     uygulamaları
                                     uygulamaları
       Mevcut                 3          Đle sürecin
                                      Đle sürecin
       Durum 1           2              desteklenmeye
                                    desteklenmeye
                           Đyileştirme     başlanması
                                     başlanması
       Analizi          Olması    projeleri için
       (as-is)         Gereken    yönetim onayı
   ÖZKAN
  YÖNETĐM
                   Durum Tesbiti
 DANIŞMANLIK              (to-be)
 www.danismend.com                                      10
Kurumsal Yönetim
    &
  Yeniden
           Neden Yönetim Danışmanlığı Almalısınız?
  Yapılanma                1             2             3
           Türkiye’de KOBI’lerin               Çağımız, uzmanlaşma
                        Sadece eğitim almak   çağıdır. Nasıl ki
           oranı yüksek seviyede   tek başına başarılı iş
           (%99) olmasına                   hastalandığınızda
                        sonuçlarını       doktora, mali sorunlarda
           rağmen “profesyonel    garantilemez.
           yönetim teknikleri” ile              mali müşavire, hukuki
                        Eğitimlerin,       sorunlarda avukata
           ilgili bilgi ve      konusunda deneyimli
           deneyimler büyük                  gidiyorsanız, işletmenin
                        ve uzman         profesyonel yönetimi ile
           şirketlerde toplanmış   danışmanlar
           durumdadır. KOBI                  ilgili konularda da uzman
                        tarafından bizzat    ve deneyimli
           yöneticileri ve      yürütülen projelerle
           sahipleri, bu bilgi                danışmanlara
                        şirket içinde hayata   başvurmalısınız. Yönetim
           birikimine en       geçirilmesi gerekiyor.
           ekonomik biçimde,                 danışmanlık disiplini gün
                        Danışmanlık, işletme   geçtikçe detayları artan,
           ancak dışarıdan      yönetimi ile birlikte
           alınacak proje bazlı                literatürde daha çok yer
                        “elini taşın altına   alan ve uzmanlığa ihtiyaç
   ÖZKAN      danışmanlıklarla sahip  sokmak”tır.
  YÖNETĐM      olabilirler.                    duyan konulardandır.
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                                         11
Kurumsal Yönetim
    &
             Özkan Yönetim Danışmanlık
  Yeniden        (Memet Özkan) kimdir?
  Yapılanma
           • Sektör deneyimleri
              • Özkan Yönetim Danışmanlık firmasının kurucusu Memet Özkan, 9 Eylül
               Üniversitesi ĐĐBF Kamu Yönetimi bölümü 1986 mezunudur. 1988 yılından bu
               yana Ege Đhracatçı Birlikleri, Vestel Elektronik, Ege Endüstri, Vestelkom,
               Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Linen, T-Systems Türkiye, IAS, EDAK, Ege Pres,
               KOBIDER, KESIAD, TOSBI, BTM, Norm Cıvata, Eko Depar, Nora vd.
               şti’lerde yöneticilikten danışmanlığa kadar değişik pozisyonlarda çalışmıştır.
           • Başarı öyküleri
              • 2001 yılında KALDER'den "Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkin Yönetim"
               konusunda mansiyon ödülü, Đnsan kaynakları zirvesinde şirketiyle beraber
               “Performans Yönetimi” ödülü almış, çok sayıda ERP-CRM projesinin ve
               Tübitak ARGE desteği kazanan bir projenin yöneticiliğini yapmıştır. ERP
               üzerine yazılmış bir kitapçığı ve işletme-yönetim konularında yayınlanmış
               sayısı 200’ün üzerinde makalesi vardır.
           •  Güncel
              • Halen EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası)’da bilişim danışmanı, MPM (Milli
               Prodüktivite Merkezi)nde dış danışman ve TSE Standart Dergisi sürekli köşe
               yazarıdır. ERP, CRM, Pazarlama Yönetimi, Đnsan Kaynakları Performans
   ÖZKAN          Yönetimi ve Kurumsallaşma (yeniden yapılanma) konularında danışmanlık
  YÖNETĐM         ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                                              12
Kurumsal Yönetim
    &
  Yeniden
           Kurumsal Performans Yönetimi & Yeniden
  Yapılanma     Yapılanma
           TEŞEKKÜR EDERĐZ

           www.danismend.com

           bilgi@danismend.com
   ÖZKAN
  YÖNETĐM
 DANIŞMANLIK
 www.danismend.com                      13

More Related Content

What's hot

KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Yönetim
 
5. üni̇te
5. üni̇te5. üni̇te
Erp kurumsal kaynak planlama
Erp kurumsal kaynak planlamaErp kurumsal kaynak planlama
Erp kurumsal kaynak planlama
Memet Ozkan
 
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
Osman Nar
 
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci
National University of Ireland, Galway
 
2008 1-9 tky araçları
2008 1-9 tky araçları2008 1-9 tky araçları
2008 1-9 tky araçları
Eda Eda
 
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum NotlarıToplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Ege Ihracatci Birlikleri
 
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari YonetimiStratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Tur Kan
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
Istanbul_Business_School
 
İşletmelerde personel eğitimi
İşletmelerde personel eğitimiİşletmelerde personel eğitimi
İşletmelerde personel eğitimi
Mustafa Ali ÖZAY
 
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus
 
2. üni̇te
2. üni̇te2. üni̇te
Değişim Yönetimi
Değişim YönetimiDeğişim Yönetimi
Değişim Yönetimi
COSKUN CAN AKTAN
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalog
hasanatilgan
 
İnsan Kaynakları Yönetimi-İş Değerleme
İnsan Kaynakları Yönetimi-İş Değerlemeİnsan Kaynakları Yönetimi-İş Değerleme
İnsan Kaynakları Yönetimi-İş Değerleme
Ömer Yavuz
 
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analiziİnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
Erciyes University Faculty of Communication
 
Yüksek Performanslı Ekipler
Yüksek Performanslı EkiplerYüksek Performanslı Ekipler
Yüksek Performanslı Ekipler
Novida Global
 
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
SocialThinks
 

What's hot (19)

Performans
PerformansPerformans
Performans
 
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
 
5. üni̇te
5. üni̇te5. üni̇te
5. üni̇te
 
Erp kurumsal kaynak planlama
Erp kurumsal kaynak planlamaErp kurumsal kaynak planlama
Erp kurumsal kaynak planlama
 
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
 
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci
 
2008 1-9 tky araçları
2008 1-9 tky araçları2008 1-9 tky araçları
2008 1-9 tky araçları
 
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum NotlarıToplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
 
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari YonetimiStratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
 
İşletmelerde personel eğitimi
İşletmelerde personel eğitimiİşletmelerde personel eğitimi
İşletmelerde personel eğitimi
 
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
 
2. üni̇te
2. üni̇te2. üni̇te
2. üni̇te
 
Değişim Yönetimi
Değişim YönetimiDeğişim Yönetimi
Değişim Yönetimi
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalog
 
İnsan Kaynakları Yönetimi-İş Değerleme
İnsan Kaynakları Yönetimi-İş Değerlemeİnsan Kaynakları Yönetimi-İş Değerleme
İnsan Kaynakları Yönetimi-İş Değerleme
 
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analiziİnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi
 
Yüksek Performanslı Ekipler
Yüksek Performanslı EkiplerYüksek Performanslı Ekipler
Yüksek Performanslı Ekipler
 
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
 

Viewers also liked

Crm musteri iliskileri yonetimi
Crm musteri iliskileri yonetimiCrm musteri iliskileri yonetimi
Crm musteri iliskileri yonetimi
Memet Ozkan
 
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
Suleyman Bayindir
 
Müşteri Ilişkileri Yöntemi (CRM)
Müşteri Ilişkileri Yöntemi (CRM)Müşteri Ilişkileri Yöntemi (CRM)
Müşteri Ilişkileri Yöntemi (CRM)
erdal oral
 
Performans Yönetimi | Performans 360 Değerlendirme Sistemi Yazılımı
Performans Yönetimi | Performans 360 Değerlendirme Sistemi YazılımıPerformans Yönetimi | Performans 360 Değerlendirme Sistemi Yazılımı
Performans Yönetimi | Performans 360 Değerlendirme Sistemi Yazılımı
Yazılımnet
 
CRM Hakkında Genel Sunum
CRM Hakkında Genel SunumCRM Hakkında Genel Sunum
CRM Hakkında Genel Sunum
Arda Eralp
 
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
Suleyman Bayindir
 
360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim Raporu
360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim Raporu360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim Raporu
360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim Raporu
Yazılımnet
 
Müşterilerden Veri Toplama Yöntemleri
Müşterilerden Veri Toplama YöntemleriMüşterilerden Veri Toplama Yöntemleri
Müşterilerden Veri Toplama Yöntemleri
Emarsys Türkçe
 
Erp nedir
Erp nedirErp nedir
Erp nedir
Serdar Aksoy
 
Perakende Matematiği Eğitimi
Perakende Matematiği EğitimiPerakende Matematiği Eğitimi
Perakende Matematiği Eğitimi
Mehmet Gürsu Çelensu
 
Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?
Dr.Hakan Tetik
 
Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN
Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMANKurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN
Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN
Ali KAHRAMAN
 
Müşteri Deneyimi Yaratmak - Creating Customer Experience
Müşteri Deneyimi Yaratmak - Creating Customer ExperienceMüşteri Deneyimi Yaratmak - Creating Customer Experience
Müşteri Deneyimi Yaratmak - Creating Customer Experience
Defne Ozkul
 
Müşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimiMüşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi
sedadoc
 
Müşteri Deneyimcisinin Alet Çantası
Müşteri Deneyimcisinin Alet ÇantasıMüşteri Deneyimcisinin Alet Çantası
Müşteri Deneyimcisinin Alet Çantası
Aydincan Ataberk
 
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özetiToyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
Utkan Uluçay, MSc., CDDP
 
Kurum yöneti̇m sunumu
Kurum yöneti̇m sunumuKurum yöneti̇m sunumu
Kurum yöneti̇m sunumu
ilker serdar
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Musteri iliskileri Yonetimi - 8Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Aretiasus
 

Viewers also liked (20)

Crm musteri iliskileri yonetimi
Crm musteri iliskileri yonetimiCrm musteri iliskileri yonetimi
Crm musteri iliskileri yonetimi
 
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
7. bölüm pazarlama ilkeleri Müşteri İlişkileri Yönetimi
 
Müşteri Ilişkileri Yöntemi (CRM)
Müşteri Ilişkileri Yöntemi (CRM)Müşteri Ilişkileri Yöntemi (CRM)
Müşteri Ilişkileri Yöntemi (CRM)
 
Performans Yönetimi | Performans 360 Değerlendirme Sistemi Yazılımı
Performans Yönetimi | Performans 360 Değerlendirme Sistemi YazılımıPerformans Yönetimi | Performans 360 Değerlendirme Sistemi Yazılımı
Performans Yönetimi | Performans 360 Değerlendirme Sistemi Yazılımı
 
CRM Hakkında Genel Sunum
CRM Hakkında Genel SunumCRM Hakkında Genel Sunum
CRM Hakkında Genel Sunum
 
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
 
360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim Raporu
360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim Raporu360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim Raporu
360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim Raporu
 
Sap erp
Sap erpSap erp
Sap erp
 
Müşterilerden Veri Toplama Yöntemleri
Müşterilerden Veri Toplama YöntemleriMüşterilerden Veri Toplama Yöntemleri
Müşterilerden Veri Toplama Yöntemleri
 
Endüstri Mühendisliği
Endüstri MühendisliğiEndüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
 
Erp nedir
Erp nedirErp nedir
Erp nedir
 
Perakende Matematiği Eğitimi
Perakende Matematiği EğitimiPerakende Matematiği Eğitimi
Perakende Matematiği Eğitimi
 
Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?
 
Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN
Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMANKurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN
Kurumsal Yönetim - Ali KAHRAMAN
 
Müşteri Deneyimi Yaratmak - Creating Customer Experience
Müşteri Deneyimi Yaratmak - Creating Customer ExperienceMüşteri Deneyimi Yaratmak - Creating Customer Experience
Müşteri Deneyimi Yaratmak - Creating Customer Experience
 
Müşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimiMüşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi
 
Müşteri Deneyimcisinin Alet Çantası
Müşteri Deneyimcisinin Alet ÇantasıMüşteri Deneyimcisinin Alet Çantası
Müşteri Deneyimcisinin Alet Çantası
 
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özetiToyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
Toyota Tarzı / Jeffrey K. Liker / 2004 / kitap özeti
 
Kurum yöneti̇m sunumu
Kurum yöneti̇m sunumuKurum yöneti̇m sunumu
Kurum yöneti̇m sunumu
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Musteri iliskileri Yonetimi - 8Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Musteri iliskileri Yonetimi - 8
 

Similar to Kurumsal performans yonetimi

Kurumsallaşma eğitimi
Kurumsallaşma eğitimiKurumsallaşma eğitimi
Kurumsallaşma eğitimi
Qualles Business Advisory Services
 
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişimİş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim
Novida Global
 
Şirket Dönüşümü_Ana Hatlar - Temel Prensipler_Lütfullah Kutlu_9 Ocak 2014
Şirket Dönüşümü_Ana Hatlar - Temel Prensipler_Lütfullah Kutlu_9 Ocak 2014Şirket Dönüşümü_Ana Hatlar - Temel Prensipler_Lütfullah Kutlu_9 Ocak 2014
Şirket Dönüşümü_Ana Hatlar - Temel Prensipler_Lütfullah Kutlu_9 Ocak 2014
LÜTFULLAH KUTLU
 
Basarinin Anahtari Donusum
Basarinin Anahtari DonusumBasarinin Anahtari Donusum
Basarinin Anahtari Donusum
Turgut Ziyal
 
3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi
Gursoy Erol
 
Dinamik yetenekler
Dinamik yeteneklerDinamik yetenekler
Dinamik yetenekler
bilimalim
 
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...
Nur CELEN
 
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve YENİ TTK
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve YENİ TTK EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve YENİ TTK
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve YENİ TTK
Ege Ihracatci Birlikleri
 
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rmeKurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme
ilker serdar
 
Gartner EEE - BPM - Anadolu Sigorta Sunumu
Gartner EEE - BPM - Anadolu Sigorta SunumuGartner EEE - BPM - Anadolu Sigorta Sunumu
Gartner EEE - BPM - Anadolu Sigorta Sunumu
halilaksu
 
İyi Yönetişim
İyi Yönetişimİyi Yönetişim
İyi Yönetişim
medforum
 
Değişimin yol haritası_part_2
Değişimin yol haritası_part_2Değişimin yol haritası_part_2
Değişimin yol haritası_part_2
Dr. Lutfi Apiliogullari
 
Aile åžirketlerinde kurumsallaåÿma
Aile åžirketlerinde kurumsallaåÿmaAile åžirketlerinde kurumsallaåÿma
Aile åžirketlerinde kurumsallaåÿma
mertkmemetk
 
KOBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
KOBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARIKOBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
KOBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Sefer Kayalar
 
Kurumsal Sadakat (Company Loyalty)
Kurumsal Sadakat (Company Loyalty)Kurumsal Sadakat (Company Loyalty)
Kurumsal Sadakat (Company Loyalty)
Gulsen Kilic
 
Rekabette başarının formülü
Rekabette başarının formülüRekabette başarının formülü
Rekabette başarının formülü
Gursoy Erol
 
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikYenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Gursoy Erol
 
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019 CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
Volkan Nurettin Korkmazer
 

Similar to Kurumsal performans yonetimi (20)

Kurumsallaşma eğitimi
Kurumsallaşma eğitimiKurumsallaşma eğitimi
Kurumsallaşma eğitimi
 
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişimİş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim
İş ve Organizasyonel Yapılarda Değişim
 
Şirket Dönüşümü_Ana Hatlar - Temel Prensipler_Lütfullah Kutlu_9 Ocak 2014
Şirket Dönüşümü_Ana Hatlar - Temel Prensipler_Lütfullah Kutlu_9 Ocak 2014Şirket Dönüşümü_Ana Hatlar - Temel Prensipler_Lütfullah Kutlu_9 Ocak 2014
Şirket Dönüşümü_Ana Hatlar - Temel Prensipler_Lütfullah Kutlu_9 Ocak 2014
 
Basarinin Anahtari Donusum
Basarinin Anahtari DonusumBasarinin Anahtari Donusum
Basarinin Anahtari Donusum
 
3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi
 
Dinamik yetenekler
Dinamik yeteneklerDinamik yetenekler
Dinamik yetenekler
 
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...
 
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve YENİ TTK
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve YENİ TTK EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve YENİ TTK
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve YENİ TTK
 
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rmeKurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme
 
Gartner EEE - BPM - Anadolu Sigorta Sunumu
Gartner EEE - BPM - Anadolu Sigorta SunumuGartner EEE - BPM - Anadolu Sigorta Sunumu
Gartner EEE - BPM - Anadolu Sigorta Sunumu
 
İyi Yönetişim
İyi Yönetişimİyi Yönetişim
İyi Yönetişim
 
Ailesirketleri
AilesirketleriAilesirketleri
Ailesirketleri
 
Değişimin yol haritası_part_2
Değişimin yol haritası_part_2Değişimin yol haritası_part_2
Değişimin yol haritası_part_2
 
Aile åžirketlerinde kurumsallaåÿma
Aile åžirketlerinde kurumsallaåÿmaAile åžirketlerinde kurumsallaåÿma
Aile åžirketlerinde kurumsallaåÿma
 
KOBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
KOBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARIKOBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
KOBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
 
Kurumsal Sadakat (Company Loyalty)
Kurumsal Sadakat (Company Loyalty)Kurumsal Sadakat (Company Loyalty)
Kurumsal Sadakat (Company Loyalty)
 
Rekabette başarının formülü
Rekabette başarının formülüRekabette başarının formülü
Rekabette başarının formülü
 
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikYenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
 
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019 CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
 
Yönetim kurulu
Yönetim kuruluYönetim kurulu
Yönetim kurulu
 

Kurumsal performans yonetimi

 • 1. Kurumsal Yönetim & Yeniden Yapılanma “Kurumsal Performans Yönetimi ve Yeniden Yapılanma” ÖZKAN Memet Özkan YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com
 • 2. Kurumsal Yönetim & Yeniden Kurumsal Yönetim Nedir? Yapılanma • Kurumsal yönetim, eşitlik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda işletmelerin yeniden yapılandırılmasıdır (TÜSĐAD). • Kurumsal yönetim, iş operasyonlarının yönetildiği ve kontrol edildiği bir SĐSTEM’dir (OECD). ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 2
 • 3. Kurumsal Yönetim & Kurumsal Yönetim ve Yeniden Yapılanma Yeniden Hakkında Neler Dediler? •Satılık olmayan, satın Yapılanma •Bu yeni çağda kurumsallaşmadan alamayacağın tek bir şey var. •2010 yılına kadar Türkiye'de ayakta kalmak mümkün değildir. O da şirket içinde yarattığın mülkiyet ve sahiplik yapısı büyük Kurumsallaşmazsak küçük balık olarak kültür. Bunu kimse değişime uğrayacak. Değişime kalırız ve kolayca büyük balıkların hedefi Sabancı’dan alamaz, taklit paralel yeniden yapılanmanın içine haline geliriz. (TOBB Bşk. Rıfat edemez. Farklılık yaratma girmeyenler sıkıntıya girecekler. Hısarcıklıoğlu, Eylül 2005) çabamız, en büyük gücümüz (Hasan Denizkurdu, Şubat 2006) bu olacak. (Güler Sabancı, Aralık 2005) •En büyük hata şirketi, grubu • Geçmiş yıllarda para kazanmanın ille de kendim idare edeceğim kolay olduğu bir dönemden geçtik. demektir. Bırakın başkaları Bu dönemde şirketlerin yönetilmesi idare etsin. Yürütemezse •Kurumsallaşma işlerin sadece kolaydı. Ama bugün, bu kar değiştirirsin. Ama kendini profesyonellere devredilmesi değil, aynı marjlarının daralması şirketlerde değiştiremezsin. (Rahmi Koç, zamanda bir sistem kurmaktır. Bunun için yönetim hatalarına tahammülü Aralık 2005) şirketteki işlerin çok iyi tarif edilmesi, oldukça sınırlamış durumda. ÖZKAN sorumluluk alanlarının belirlenmesi (Hakan Orbay, Ekim 2005 ) YÖNETĐM DANIŞMANLIK gerekiyor. (Deniz Sipahi, Temmuz 2004) www.danismend.com 3
 • 4. Kurumsal Yönetim & Neden Kurumsal Performans Yönetimi & Yeniden Yeniden Yapılanma ? Yapılanma Rekabetin küreselleşmesi, küresel istikrarsızlık, kriz ekonomisi AB uyum yasaları, her gün bir yenisi çıkan standartlar vd. Sadakatsiz müşteri, kurumsal hizmetlere giderek artan talep Şirketin gelecek nesillere devredilmesi ihtiyacı, kalıcılık Teşvik, kredi vb. destekleri alabilmede kolaylık Sürekli değişen rekabet koşullarına hızlı adaptasyon Rakipler, tedarikçiler, çalışanlar nezdinde yüksek imaj ÖZKAN Kişilerden bağımsız ve kesintisiz çalışan endüstriyel bir işletme YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 4
 • 5. Kurumsal Yönetim & Hangi alanda yeniden yapılanmaya ihtiyacınız Yeniden var? Yapılanma 1-Şirket Yönetimi 2-Đnsan Kaynakları KAZANILAN DEĞER 3-Đş 4-Müşteri süreçleri süreçleri (iç süreçler) (dış süreçler) ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 5
 • 6. Kurumsal Yönetim & 1-Şirket yönetiminde Yeniden yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı? Yapılanma Şirketin verimliliğini ve performansını ölçecek sistemler olmadığı için yönetim kararları zorlukla alınır, sık sık değiştirilir. Üst yönetimin (ve ailenin) görev ve yetki alanı net belirlenmediği için aynı konuda farklı kişiler farklı kararlar alırlar, çalışanlar zor durumda kalırlar. Đşler iyi giderken hızlı ancak obez bir büyüme süreci yaşanır. Sürecin sonunda ciddi küçülmeler yaşanır. Çeşitli gerekçelerle tüm kararları patron (ya da tek yönetici) alır, bu yüzden bir müddet sonra patron iş yapamaz hale gelir. Şirketin finansal pozisyonu iyiden kötüye doğru hızla değişiklik gösterebilir, gelişmiş erken uyarı sistemleri ve aktif kullanılan bir ÖZKAN bilgi sistemi yoktur. YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 6
 • 7. Kurumsal Yönetim & 2-Đnsan kaynaklarınızda Yeniden yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı? Yapılanma Çalışanların iş tanımları ve performans kriterleri olmadığı için hataların sorumluları konusunda belirsizlik yaşanır, herkes her işi yapmaya çalışır, kargaşa sonucunda verimsizlik doğar. Çalışanlar hata yapmaktan korkarak karar alma sürecine katılmaya çekinirler. Öneri kutuları boş olarak durur. Personel sirkülasyon oranı ya çok yüksektir ya da çok kemikleşmiş bir çalışan yapısı vardır. Çalışanlar arasında olmadık nedenlerle ve sık sık iletişim problemleri yaşanır. Bu problemlerin şirketin verimliliğine olan olumsuz etkileri farkedilmez. “Kıdem mi, performans mı”, “sadakat mi, verimlilik mi?” soruları sık sık sorulur. ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 7
 • 8. Kurumsal Yönetim & 3-Đş süreçlerinizde Yeniden yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı? Yapılanma Süreçler detaylı bir şekilde tanımlanmadığı için sistematik iyileştirme çalışmaları yapılamaz, gerçekçi iyileştirme hedefleri konulamaz. Đyileştirme ve geliştirme çalışmaları zamanında yapılamadığı için bir süre sonra sorunlar büyür, daha maliyetli ve radikal çözümlere ihtiyaç duyarlar. Üretim ve satışın dışında kalan ar-ge, iş geliştirme, bakım onarım vb.çalışmalara bütçe ayrılmaz, zamanla verimsizlik artar. Hızlı olmak adına planlama yapılmaz, ancak günü kurtarırken benzer hatalar sürekli tekrarlanır, sonuçta plansız maliyetler artar. Süreçler ölçülemediği ve gerçek maliyetleri bilinemediği için ürün- hizmet maliyeti tam olarak hesaplanamaz, şirketin gerçek kâr ve ÖZKAN zararı bilinemez. YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 8
 • 9. Kurumsal Yönetim & 4-Müşteri süreçlerinizde Yeniden yeniden yapılanmaya ihtiyacınız var mı? Yapılanma Üretim sahaları, ofisler, şubeler, bayiler, kullanılan doküman vb. materyaller kurumsal bir kimlik ve imaj bütünlüğü sergilemezler. Şirket çalışanları, şirketin müşteriye bakış açısından habersizdir, bunu sadece satış elemanlarının bilmesinin yeterli olduğu düşünülür. Müşteriye yönelik genelde “ortak lisan” yoktur. Pazarlama ile satış, kâr ile ciro, müşteri şikayeti ile müşteri fırsatı vb. farklı kavramlar birbirine karıştırıldığı için sık sık değer kaybı yaşanır. Yüksek egolar nedeniyle rakipler küçümsenir, şirketin zayıf kalan yönlerine dikkat edilmez, pazarlama ve rekabet analizi yapılmaz. Pazarın tümüne nüfuz etmeye çalışarak boş yere enerji harcanır, kârlı müşteriyi bulmaya yönelik segmantasyon çalışmaları ÖZKAN yapılmaz, kaçan fırsatlar farkedilmez. YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 9
 • 10. Kurumsal refleksler Kurumsal refleksler Kurumsal Yönetim Profesyonel yönetim Profesyonel yönetim & Yeniden Yeniden Yapılanma Yol Haritası yetenekleri yetenekleri Yapılanma Performans ve Performans ve HEDEF verimlilik kültürü verimlilik kültürü Đnovatif ve rekabetçi Đnovatif ve rekabetçi Müşteri yapı yapı Süreçlerinde Yeniden Yapılanma Đş 7 Süreçlerinde 6 Yeniden Yapılanma Đnsan Şirket Kaynaklarında Yönetiminde Yeniden 5 Yapılanma 4 Yeniden Yapılanma Değişim yönetimi Değişim yönetimi uygulamaları uygulamaları Mevcut 3 Đle sürecin Đle sürecin Durum 1 2 desteklenmeye desteklenmeye Đyileştirme başlanması başlanması Analizi Olması projeleri için (as-is) Gereken yönetim onayı ÖZKAN YÖNETĐM Durum Tesbiti DANIŞMANLIK (to-be) www.danismend.com 10
 • 11. Kurumsal Yönetim & Yeniden Neden Yönetim Danışmanlığı Almalısınız? Yapılanma 1 2 3 Türkiye’de KOBI’lerin Çağımız, uzmanlaşma Sadece eğitim almak çağıdır. Nasıl ki oranı yüksek seviyede tek başına başarılı iş (%99) olmasına hastalandığınızda sonuçlarını doktora, mali sorunlarda rağmen “profesyonel garantilemez. yönetim teknikleri” ile mali müşavire, hukuki Eğitimlerin, sorunlarda avukata ilgili bilgi ve konusunda deneyimli deneyimler büyük gidiyorsanız, işletmenin ve uzman profesyonel yönetimi ile şirketlerde toplanmış danışmanlar durumdadır. KOBI ilgili konularda da uzman tarafından bizzat ve deneyimli yöneticileri ve yürütülen projelerle sahipleri, bu bilgi danışmanlara şirket içinde hayata başvurmalısınız. Yönetim birikimine en geçirilmesi gerekiyor. ekonomik biçimde, danışmanlık disiplini gün Danışmanlık, işletme geçtikçe detayları artan, ancak dışarıdan yönetimi ile birlikte alınacak proje bazlı literatürde daha çok yer “elini taşın altına alan ve uzmanlığa ihtiyaç ÖZKAN danışmanlıklarla sahip sokmak”tır. YÖNETĐM olabilirler. duyan konulardandır. DANIŞMANLIK www.danismend.com 11
 • 12. Kurumsal Yönetim & Özkan Yönetim Danışmanlık Yeniden (Memet Özkan) kimdir? Yapılanma • Sektör deneyimleri • Özkan Yönetim Danışmanlık firmasının kurucusu Memet Özkan, 9 Eylül Üniversitesi ĐĐBF Kamu Yönetimi bölümü 1986 mezunudur. 1988 yılından bu yana Ege Đhracatçı Birlikleri, Vestel Elektronik, Ege Endüstri, Vestelkom, Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Linen, T-Systems Türkiye, IAS, EDAK, Ege Pres, KOBIDER, KESIAD, TOSBI, BTM, Norm Cıvata, Eko Depar, Nora vd. şti’lerde yöneticilikten danışmanlığa kadar değişik pozisyonlarda çalışmıştır. • Başarı öyküleri • 2001 yılında KALDER'den "Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkin Yönetim" konusunda mansiyon ödülü, Đnsan kaynakları zirvesinde şirketiyle beraber “Performans Yönetimi” ödülü almış, çok sayıda ERP-CRM projesinin ve Tübitak ARGE desteği kazanan bir projenin yöneticiliğini yapmıştır. ERP üzerine yazılmış bir kitapçığı ve işletme-yönetim konularında yayınlanmış sayısı 200’ün üzerinde makalesi vardır. • Güncel • Halen EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası)’da bilişim danışmanı, MPM (Milli Prodüktivite Merkezi)nde dış danışman ve TSE Standart Dergisi sürekli köşe yazarıdır. ERP, CRM, Pazarlama Yönetimi, Đnsan Kaynakları Performans ÖZKAN Yönetimi ve Kurumsallaşma (yeniden yapılanma) konularında danışmanlık YÖNETĐM ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. DANIŞMANLIK www.danismend.com 12
 • 13. Kurumsal Yönetim & Yeniden Kurumsal Performans Yönetimi & Yeniden Yapılanma Yapılanma TEŞEKKÜR EDERĐZ www.danismend.com bilgi@danismend.com ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 13