SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
KRC İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİMİZ
 İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı
 Bordrolama
 Personel Seçme & Yerleştirme
BORDROLAMA
1) Ücret gizliliğinin sağlanması
2) Personelin kaydi ve tüm evraksal
işlemlerinin takip edilmesi
3) İş Yasaları ve uygulamaları
konusunda danışmanlık verilmesi,
4 ) İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat
takibi
KRC Bodrolama Hizmet İçeriği;
• Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve
Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil
numarası alınması,
• Personel bazında, sürekli, süreksiz ve kısmi süreli iş
sözleşmesinin hazırlanması,
• Personel giriş-çıkışlarının SSK’ya zamanında ve doğru olarak
bildirilmesi,
• Personele ait kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp, firmanın
insan kaynakları yönetiminin onayı ile ödemenin yapılması,
• Bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
• Personele ait ücret bordrolarının ve hak edişlerinin sahiplerine
iletilmesi, (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)
BORDROLAMA
KRC Bodrolama Hizmet İçeriği;
• Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının tam ve zamanında
hazırlanması,
• Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirleyeceği gider
merkezlerine dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
• Bordronun hazırlanmasına bağlı olarak; SSK bildirgelerinin ve
Gelir Vergisi (stopaj) beyannamelerinin verilmesi ve firmaya
iletilmesi,
• Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve
listelerin hazırlanması,
• Kanuni iş görmezliklerdeki (3 iş günü) SGK bildirimlerinin
yapılması,
• İşçi ve işverenin fesih evraklarının düzenlenmesi,
BORDROLAMA
KRC Bodrolama Hizmet İçeriği;
• İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması,
imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
• Yıllık izin formlarının takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
• Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası,
• Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda
danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve
yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesidir. (Davalar ve
normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları ve/veya çözüm
ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye
göre yürütülür),
BORDROLAMA
Firma hedeflerine , Stratejilere ve
Kurumsal Kültüre uygun; Orta ve Üst
düzey Yönetici Personel Seçimi ve
yerleştirilmesi
PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME
PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME
KRC PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME
Firma hedef ve stratejileri doğrultusunda, şirket kültürü ve ortak
değerlere uyum sağlayabilecek, işin gerektirdiği niteliklere sahip,
yaratıcı ve araştırmacı yetenekleri ile şirketi geleceğe taşıyacak
kişilerin seçilmesi, işe yerleştirilmesi işletmelerin zamanını alan ve ek
personel kadrolarının açılmasına sebep olan kapsamlı bir çalışmayı
gerektirmektedir.
Biz bu faaliyetleri; stratejik planlı felsefemiz, uzman kadromuz ve
ölçme değerlendirme araçlarımız ile sizin adına yapabilme
yeteneğindeyiz.
PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME
KRC Personel Seçme & Yerleştirme Hizmet İçeriği?
1. Aşama (Personel Talep Formu): Firma, ihtiyaç duyduğu
çalışan profilini genel hatları ile belirten talep formunu KRC’ye
ulaştırır.
 2. Aşama (Personel Yetkinliklerin Belirlenmesi) : Firma
yapısını daha yakından tanıma ve beklentilerini daha iyi
anlayabilmek için KRC yöneticileri tarafından firma yöneticileri
ziyaret edilir.
 3. Aşama ( Aday Havuzunun Oluşturulması) : KRC data
havuzu ve gerekli görülen diğer kaynaklar kullanılarak, olumlu
olabilecek adayların cv’leri ayrı bir havuza alınır.
 4. Aşama ( Tanışma ve Ön görüşme): Yapılan talep incelenir
ve Aday Havuzunda nitelikleri uygun adaylar ön görüşmeye çağrılır.
Bu aşamada adayın istek ve beklentileri ölçümlenir, İngilizce testi ve
gerekli görülen diğer testler uygulanır.
PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME
5. Aşama: ( Pozisyon Bazlı Mülakat ) : İlk görüşmeden sonra
objektif nitelikleri karşılayan adaylar tespit edilir ve 2. aşama olan
mülakat süreci başlar. Bu aşamada pozisyona göre farklı mülakat
türleri uygulanabilir. (Birebir Mülakat, Panel Mülakat, Grup Mülakatı,
Yetkinlik Bazlı Mülakat vb.)
6. Aşama (Aday Referans Görüşmeleri): 5. Aşamayı geçen
adayların verdiği referanslar ile görüşme sağlanarak teyit edilir.
7.Aşama: ( Bölüm Mülakatı ) : 6. aşamayı başarıyla geçen
adaylar personel talebinde bulunan bölümün yöneticileri ile bir
mülakata davet edilerek 8. aşama sürecine dahil edilirler.
8.Aşama: ( İş Teklifinin Yapılması ) : Adayın iş teklifini yapılır.
Kabul etmesi halinde, adaya iş başı için gerekli olan evrakların listesi
verilir ve iş başı tarihi müşterek bir karar ile tespit edilir.
9. Aşama (KRC raporlama): Süreç içinde görüşülen adaylara ait
görüşlerin de bulunduğu analiz raporu firmaya iletilir. Proje
sonlandırılır.
DÖNEMSEL ELEMAN İSTİHDAMI
Sürekliliği arz etmeyen durumlarda
Kısmi süreli personel teminini
sağlayarak, firmalarımızın resmi
kurumlar ile ilgili işlemlerini minimuma
indirmekteyiz.
İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
Çalışanlar arasındaki gri alanların
tespiti
ve alanların ortadan kaldırılarak, en
etkin görev dağılımını yaparak,
standardizasyonu sağlar ve firmanın
imajını, saygınlığını arttırır.
İşe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü
sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha
yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi
daha düşük birey anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan
araştırmalara göre çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında
psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve
etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır .
KRC, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların
hedefleri göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır. Profesyonel
insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin,
geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı
çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.
İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
KRC İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI YOL HARİTASI
1- İş Analizi ve Değerlendirmesi
• Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri, ana sorumlulukları,
boyutları, iç ve dış bağlantıları, ilişkiler zinciri ve görevin kabul
edilebilir bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için KRC gerekli bilgi
ve beceri düzeyini tespit etmektedir.
İş gücü planlama:
• İş Analizi
• Yetkinlik Performansı
• Mevcut Çalışan Analizi
İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
2- Performans Yönetim Sistemi
Performans değerlendirmelerinde;
• Hedef bazlı performans yönetim sistemi
• Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi
• 360 derece geribildirim sistemi uygulanmaktadır.
• Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini
değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının
oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde
kurulmaktadır.
3 - Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi
• Firma içinde dengeli, firma dışında rekabetçi ve çalışanları motive
edici ücret politikasının belirlenmesi gerekmektedir. KRC, “
Ücretlendirme Sistemi” ni kurarak, gerek dönemsel gerekse
performans artışının standart uygulamalar ile gerçekleşmesini
sağlamaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
4 - Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Doğru yöntemlerle doğru kişilerin seçilmesi ve kuruma en fazla katkıyı
sağlayabilecek adayların bulunması, çalışanların verimliliğini ve kuruma olan
bağlılığını doğrudan etkilemektedir. KRC, kadro planının çıkartılması,
organizasyonel yapının kurulması, görev tanımlarının hazırlanması, seçme ve
yerleştirme sürecinde kullanılacak aday araştırma ve değerlendirme
yöntemlerinin belirlenmesi, seçme araçlarının netleştirilmesini sağlamaktadır.
5 - Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme
Başarılı çalışanları kuruma çekmek, kurumdaki başarılı çalışanların kalıcılığını
sağlamak, başarılı çalışanları kurumun geleceğine hazırlamak, yönetici
geliştirme programlarını hayata geçirmek, kariyer yönetimini, performans ve
eğitim yönetim sistemi ile ilişkilendirilmektedir.
6 - Eğitim Yönetim Sistemi
• Personelin İşe başladığı günden itibaren alması gereken eğitimlerin
belirlenmesi, unvan – eğitim ilişkilendirilmesi, kurum için zorunlu ve seçmeli
olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimlerin performans ve kariyer yönetim
sistemleri ile ilişkilendirilmesi, eğiticilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi için
ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin kurulmasıdır.
İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
7 - Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması
Firma ve firma kültürüne uygun olarak tasarlanan “Çalışan Memnuniyet
Anketi”nin çalışanlara uygulanması, analiz ve yorumlamalar yapalarak, kurum
yöneticileri ile paylaşılması ve sonrasında kurum yöneticileri ile beraber bir yol
haritası / iyileştirme çalışmaları tasarlanmasını içermektedir.
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların kuruma sağladığı
avantajlar;
• Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler,
• Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler,
• Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerini ölçer,
• Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar,
• Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlar ,
• İyileştirme fırsatlarını tespit eder ,
• İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçer
İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
DİĞER HİZMETLERİMİZ
REFERANSLARIMIZDAN
…
www.krcyonetim.com
RESMİ KURUMLAR
www.krcyonetim.com
FİRMALAR
www.krcyonetim.com
FİRMALAR
www.krcyonetim.com
AVM’LER
TEŞEKKÜRLER
…
Bağdat Cd. No:1 A Blok Da: 6
Kızıltoprak – İSTANBUL
+90 216 474 74 26 (pbx)

More Related Content

What's hot

Personel, Özlük İşleri ve Bordrolama E-Eğitimi
Personel, Özlük İşleri ve Bordrolama E-EğitimiPersonel, Özlük İşleri ve Bordrolama E-Eğitimi
Personel, Özlük İşleri ve Bordrolama E-EğitimiUniverist
 
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...Univerist
 
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...Univerist
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA EğitimiIstanbul_Business_School
 
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari YonetimiStratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari YonetimiTur Kan
 
recruitment and selection.docx
recruitment and selection.docxrecruitment and selection.docx
recruitment and selection.docxahmetzel10
 

What's hot (11)

Personel, Özlük İşleri ve Bordrolama E-Eğitimi
Personel, Özlük İşleri ve Bordrolama E-EğitimiPersonel, Özlük İşleri ve Bordrolama E-Eğitimi
Personel, Özlük İşleri ve Bordrolama E-Eğitimi
 
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
 
Personel seçme
Personel seçmePersonel seçme
Personel seçme
 
Metropol International
Metropol InternationalMetropol International
Metropol International
 
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
 
3.üni̇te
3.üni̇te3.üni̇te
3.üni̇te
 
İnsan Kaynakları Yönetimi "Personel Bulma ve Seçme"
İnsan Kaynakları Yönetimi "Personel Bulma ve Seçme"İnsan Kaynakları Yönetimi "Personel Bulma ve Seçme"
İnsan Kaynakları Yönetimi "Personel Bulma ve Seçme"
 
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari YonetimiStratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
 
recruitment and selection.docx
recruitment and selection.docxrecruitment and selection.docx
recruitment and selection.docx
 
careerhunter sunum
careerhunter sunumcareerhunter sunum
careerhunter sunum
 

Similar to KRC İK Sunum Dosyası 2015

İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulaması
İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulamasıİKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulaması
İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulamasıŞəhriyar Ərzimanli
 
insan kaynakları performans
insan kaynakları performansinsan kaynakları performans
insan kaynakları performanscuma kılıç
 
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ saİnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ saGökhan Coşkun
 
Eğitimcinin eğitimi 14.11.2011
Eğitimcinin eğitimi 14.11.2011Eğitimcinin eğitimi 14.11.2011
Eğitimcinin eğitimi 14.11.2011Msgerund
 
IK ve Bilisim Teknolojileri
IK ve Bilisim TeknolojileriIK ve Bilisim Teknolojileri
IK ve Bilisim TeknolojileriAytac Mestci
 
human resources planning insan kaynaklari planlama
human resources planning insan kaynaklari planlamahuman resources planning insan kaynaklari planlama
human resources planning insan kaynaklari planlamaUmutMete1
 
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu ÇalışmalarıŞirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu ÇalışmalarıGulsen Kilic
 
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika ProgramıKariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika ProgramıHakan Kılıç
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-kataloghasanatilgan
 
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika ProgramıİTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika ProgramıITU_Career_Center
 
Bilginizi elde ettiiniz kaynaklarn eitliliini gstermek ii.pdf
Bilginizi elde ettiiniz kaynaklarn eitliliini gstermek ii.pdfBilginizi elde ettiiniz kaynaklarn eitliliini gstermek ii.pdf
Bilginizi elde ettiiniz kaynaklarn eitliliini gstermek ii.pdfadvanceneruroscience
 
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİupmkorg
 

Similar to KRC İK Sunum Dosyası 2015 (20)

İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulaması
İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulamasıİKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulaması
İKY eğitim ve gelişim Petki̇m uygulaması
 
insan kaynakları
insan kaynaklarıinsan kaynakları
insan kaynakları
 
Ik.yönetimi
Ik.yönetimiIk.yönetimi
Ik.yönetimi
 
insan kaynakları performans
insan kaynakları performansinsan kaynakları performans
insan kaynakları performans
 
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ saİnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
 
Eğitimcinin eğitimi 14.11.2011
Eğitimcinin eğitimi 14.11.2011Eğitimcinin eğitimi 14.11.2011
Eğitimcinin eğitimi 14.11.2011
 
IK ve Bilisim Teknolojileri
IK ve Bilisim TeknolojileriIK ve Bilisim Teknolojileri
IK ve Bilisim Teknolojileri
 
human resources planning insan kaynaklari planlama
human resources planning insan kaynaklari planlamahuman resources planning insan kaynaklari planlama
human resources planning insan kaynaklari planlama
 
İşveren Markası
İşveren Markasıİşveren Markası
İşveren Markası
 
26.dönem güncel ik takvimi
26.dönem güncel ik takvimi26.dönem güncel ik takvimi
26.dönem güncel ik takvimi
 
STFA_İK_SUNUMU_r1
STFA_İK_SUNUMU_r1STFA_İK_SUNUMU_r1
STFA_İK_SUNUMU_r1
 
İnsan Kaynakları ve Örgütlenmesi
İnsan Kaynakları ve Örgütlenmesiİnsan Kaynakları ve Örgütlenmesi
İnsan Kaynakları ve Örgütlenmesi
 
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu ÇalışmalarıŞirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
 
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal SunumuAIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
AIM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kurumsal Sunumu
 
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika ProgramıKariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı
Kariyer ve Yetenek Yöneticiligi Sertifika Programı
 
Ibcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalogIbcg akademi-katalog
Ibcg akademi-katalog
 
ddr Danışmanlık
ddr Danışmanlıkddr Danışmanlık
ddr Danışmanlık
 
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika ProgramıİTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı
İTÜSEM - Kariyer ve Yetenek Yöneticiliği Sertifika Programı
 
Bilginizi elde ettiiniz kaynaklarn eitliliini gstermek ii.pdf
Bilginizi elde ettiiniz kaynaklarn eitliliini gstermek ii.pdfBilginizi elde ettiiniz kaynaklarn eitliliini gstermek ii.pdf
Bilginizi elde ettiiniz kaynaklarn eitliliini gstermek ii.pdf
 
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
 

KRC İK Sunum Dosyası 2015

 • 1.
 • 3. İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİMİZ  İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı  Bordrolama  Personel Seçme & Yerleştirme
 • 4. BORDROLAMA 1) Ücret gizliliğinin sağlanması 2) Personelin kaydi ve tüm evraksal işlemlerinin takip edilmesi 3) İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, 4 ) İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat takibi
 • 5. KRC Bodrolama Hizmet İçeriği; • Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması, • Personel bazında, sürekli, süreksiz ve kısmi süreli iş sözleşmesinin hazırlanması, • Personel giriş-çıkışlarının SSK’ya zamanında ve doğru olarak bildirilmesi, • Personele ait kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp, firmanın insan kaynakları yönetiminin onayı ile ödemenin yapılması, • Bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması, • Personele ait ücret bordrolarının ve hak edişlerinin sahiplerine iletilmesi, (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden) BORDROLAMA
 • 6. KRC Bodrolama Hizmet İçeriği; • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının tam ve zamanında hazırlanması, • Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirleyeceği gider merkezlerine dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması, • Bordronun hazırlanmasına bağlı olarak; SSK bildirgelerinin ve Gelir Vergisi (stopaj) beyannamelerinin verilmesi ve firmaya iletilmesi, • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması, • Kanuni iş görmezliklerdeki (3 iş günü) SGK bildirimlerinin yapılması, • İşçi ve işverenin fesih evraklarının düzenlenmesi, BORDROLAMA
 • 7. KRC Bodrolama Hizmet İçeriği; • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi, • Yıllık izin formlarının takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması, • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası, • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesidir. (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye göre yürütülür), BORDROLAMA
 • 8. Firma hedeflerine , Stratejilere ve Kurumsal Kültüre uygun; Orta ve Üst düzey Yönetici Personel Seçimi ve yerleştirilmesi PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME
 • 9. PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME KRC PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME Firma hedef ve stratejileri doğrultusunda, şirket kültürü ve ortak değerlere uyum sağlayabilecek, işin gerektirdiği niteliklere sahip, yaratıcı ve araştırmacı yetenekleri ile şirketi geleceğe taşıyacak kişilerin seçilmesi, işe yerleştirilmesi işletmelerin zamanını alan ve ek personel kadrolarının açılmasına sebep olan kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Biz bu faaliyetleri; stratejik planlı felsefemiz, uzman kadromuz ve ölçme değerlendirme araçlarımız ile sizin adına yapabilme yeteneğindeyiz.
 • 10. PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME KRC Personel Seçme & Yerleştirme Hizmet İçeriği? 1. Aşama (Personel Talep Formu): Firma, ihtiyaç duyduğu çalışan profilini genel hatları ile belirten talep formunu KRC’ye ulaştırır.  2. Aşama (Personel Yetkinliklerin Belirlenmesi) : Firma yapısını daha yakından tanıma ve beklentilerini daha iyi anlayabilmek için KRC yöneticileri tarafından firma yöneticileri ziyaret edilir.  3. Aşama ( Aday Havuzunun Oluşturulması) : KRC data havuzu ve gerekli görülen diğer kaynaklar kullanılarak, olumlu olabilecek adayların cv’leri ayrı bir havuza alınır.  4. Aşama ( Tanışma ve Ön görüşme): Yapılan talep incelenir ve Aday Havuzunda nitelikleri uygun adaylar ön görüşmeye çağrılır. Bu aşamada adayın istek ve beklentileri ölçümlenir, İngilizce testi ve gerekli görülen diğer testler uygulanır.
 • 11. PERSONEL SEÇME & YERLEŞTİRME 5. Aşama: ( Pozisyon Bazlı Mülakat ) : İlk görüşmeden sonra objektif nitelikleri karşılayan adaylar tespit edilir ve 2. aşama olan mülakat süreci başlar. Bu aşamada pozisyona göre farklı mülakat türleri uygulanabilir. (Birebir Mülakat, Panel Mülakat, Grup Mülakatı, Yetkinlik Bazlı Mülakat vb.) 6. Aşama (Aday Referans Görüşmeleri): 5. Aşamayı geçen adayların verdiği referanslar ile görüşme sağlanarak teyit edilir. 7.Aşama: ( Bölüm Mülakatı ) : 6. aşamayı başarıyla geçen adaylar personel talebinde bulunan bölümün yöneticileri ile bir mülakata davet edilerek 8. aşama sürecine dahil edilirler. 8.Aşama: ( İş Teklifinin Yapılması ) : Adayın iş teklifini yapılır. Kabul etmesi halinde, adaya iş başı için gerekli olan evrakların listesi verilir ve iş başı tarihi müşterek bir karar ile tespit edilir. 9. Aşama (KRC raporlama): Süreç içinde görüşülen adaylara ait görüşlerin de bulunduğu analiz raporu firmaya iletilir. Proje sonlandırılır.
 • 12. DÖNEMSEL ELEMAN İSTİHDAMI Sürekliliği arz etmeyen durumlarda Kısmi süreli personel teminini sağlayarak, firmalarımızın resmi kurumlar ile ilgili işlemlerini minimuma indirmekteyiz.
 • 13. İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI Çalışanlar arasındaki gri alanların tespiti ve alanların ortadan kaldırılarak, en etkin görev dağılımını yaparak, standardizasyonu sağlar ve firmanın imajını, saygınlığını arttırır.
 • 14. İşe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır . KRC, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır. Profesyonel insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir. İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
 • 15. KRC İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI YOL HARİTASI 1- İş Analizi ve Değerlendirmesi • Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri, ana sorumlulukları, boyutları, iç ve dış bağlantıları, ilişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için KRC gerekli bilgi ve beceri düzeyini tespit etmektedir. İş gücü planlama: • İş Analizi • Yetkinlik Performansı • Mevcut Çalışan Analizi İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
 • 16. 2- Performans Yönetim Sistemi Performans değerlendirmelerinde; • Hedef bazlı performans yönetim sistemi • Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi • 360 derece geribildirim sistemi uygulanmaktadır. • Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde kurulmaktadır. 3 - Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi • Firma içinde dengeli, firma dışında rekabetçi ve çalışanları motive edici ücret politikasının belirlenmesi gerekmektedir. KRC, “ Ücretlendirme Sistemi” ni kurarak, gerek dönemsel gerekse performans artışının standart uygulamalar ile gerçekleşmesini sağlamaktadır. İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
 • 17. 4 - Seçme ve Yerleştirme Sistemi Doğru yöntemlerle doğru kişilerin seçilmesi ve kuruma en fazla katkıyı sağlayabilecek adayların bulunması, çalışanların verimliliğini ve kuruma olan bağlılığını doğrudan etkilemektedir. KRC, kadro planının çıkartılması, organizasyonel yapının kurulması, görev tanımlarının hazırlanması, seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılacak aday araştırma ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, seçme araçlarının netleştirilmesini sağlamaktadır. 5 - Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme Başarılı çalışanları kuruma çekmek, kurumdaki başarılı çalışanların kalıcılığını sağlamak, başarılı çalışanları kurumun geleceğine hazırlamak, yönetici geliştirme programlarını hayata geçirmek, kariyer yönetimini, performans ve eğitim yönetim sistemi ile ilişkilendirilmektedir. 6 - Eğitim Yönetim Sistemi • Personelin İşe başladığı günden itibaren alması gereken eğitimlerin belirlenmesi, unvan – eğitim ilişkilendirilmesi, kurum için zorunlu ve seçmeli olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimlerin performans ve kariyer yönetim sistemleri ile ilişkilendirilmesi, eğiticilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin kurulmasıdır. İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
 • 18. 7 - Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması Firma ve firma kültürüne uygun olarak tasarlanan “Çalışan Memnuniyet Anketi”nin çalışanlara uygulanması, analiz ve yorumlamalar yapalarak, kurum yöneticileri ile paylaşılması ve sonrasında kurum yöneticileri ile beraber bir yol haritası / iyileştirme çalışmaları tasarlanmasını içermektedir. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların kuruma sağladığı avantajlar; • Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler, • Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler, • Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerini ölçer, • Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar, • Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlar , • İyileştirme fırsatlarını tespit eder , • İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçer İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI
 • 25. TEŞEKKÜRLER … Bağdat Cd. No:1 A Blok Da: 6 Kızıltoprak – İSTANBUL +90 216 474 74 26 (pbx)