SlideShare a Scribd company logo
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
17.10.2015
Kosmetiikan
valvonta Suomessa
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Käytännön työtä yhteiskunnan hyväksi
Toimintamme kohteita ovat
‒ Sähkö ja hissit
‒ Kemikaalituotteet ja kemikaalien
tuotantolaitokset
‒ Räjähteet ja ilotulitteet
‒ Painelaitteet
‒ Kaivokset, malminetsintä ja kullanhuuhdonta
‒ Jalometallituotteet
‒ Mittauslaitteet
‒ Pelastustoimen laitteet
‒ Rakennustuotteet
‒ Kuluttajatuotteet ja -palvelut
‒ Vaaralliset aineet, kylmälaitteet ja pakkaukset
‒ Tuotteiden ekologinen ja energiatehokkuus
3
Tukes valvoo ja edistää toimialojensa tuotteiden, palveluiden ja
tuotantojärjestelmien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kosmeettisia valmisteita koskevat säädökset
17.10.2015 | Marilla Lahtinen 4
• Kosmeettisista valmisteista annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009 (EU:n kosmetiikka-asetus)
‒ Velvoittaa toimijoita sellaisenaan kaikissa EU-maissa
‒ Liitteitä muutetaan jatkuvasti!
• Kansallinen laki kosmeettisista valmisteista (492/2013)
(kosmetiikkalaki)
‒ Pakkausmerkintöjen kansalliset kielivaatimukset
‒ Suomessa säilytettävien tuotetietojen kielivaatimukset
‒ Kansalliset valvontaviranomaiset ja valvontakeinot
‒ Seuraamukset lainsäädännön vastaisesta toiminnasta
• Komission asetus (EU) N:o 655/2013 kosmeettisista valmisteista
esitettävien väittämien perustelemista koskevien yhteisten kriteerien
vahvistamisesta (väittämäasetus)
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Toiminnanharjoittajan roolit?
16.10.2015 | Marilla Lahtinen 5
Kosmetiikkalainsäädäntö asettaa velvoitteita kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilölle ja
jakelijalle. Kuluttajaturvallisuuslaki lisäksi palvelun tarjoajalle.
• Vastuuhenkilö/-taho
‒ Yleensä valmistaja tai EU/ETA-maahantuoja
‒ Valmistajan tai EU/ETA-maahantuojan kirjallisella toimeksiannolla nimetty yhteisöön
sijoittautunut henkilö
‒ Jakelija, joka myy valmistetta omalla nimellään tai tuotemerkillään tai muuttaa jo
markkinoilla olevaa valmistetta
• Jakelija
‒ toimitusketjuun kuuluva taho, joka asettaa valmisteen saataville markkinoilla
‒ ei valmistaja tai EU/ETA-maahantuoja
• Loppukäyttäjä: kuluttajakäyttö tai ammattikäyttö
• Toimijan tulee tietää oma roolinsa kunkin kosmeettisen valmisteen osalta ja omaa
toimintaansa koskevat lainsäädännön velvoitteet.
• Viranomainen ei anna ennakkohyväksyntää kosmeettisille valmisteille → Vastuuhenkilö
vastaa kosmeettisen valmisteen turvallisuudesta ja lainsäädännön mukaisuudesta
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valvontaviranomaiset Suomessa
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
• Tulli valvoo tuontia Suomeen
• Tukes valvoo valmistusta, markkinoille saattamista ja asettamista
saataville markkinoilla (myyntiä tai lahjoittamista) Suomessa
‒ Tukesissa kemikaalituotevalvontayksikkö – kemikaalien
markkinavalvontaryhmä
‒ Suomen markkinoilla olevat valmisteet
‒ Suomessa toimivat jakelijat ja vastuuhenkilöt
• Valvotaan, että yritykset ovat hoitaneet ne velvoitteet, jotka heille
lainsäädännössä on asetettu. Viranomaisella myös velvollisuus
antaa neuvontaa
• Ei ennakkovalvontaa
6
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Lait ja viranomaisen toimivalta
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
• Kyse on kaikkia sitovan lainsäädännön soveltamisesta
‒ EU:n kosmetiikka-asetus on voimassa samanlaisena
kaikkialla EU-alueella
‒ tavoitteena yhdenmukaiset tulkinnat EU-alueella
• Lainsäädännön valmistelusta ja Suomen kannoista EU-
sääntelyn kehittämisessä vastaa sosiaali- ja
terveysministeriö (STM)
• Viranomainen valvoo vain lain nojalla
• Tukesilla lähinnä markkinavalvontatehtäviä: markkinoilla
olevien tuotteiden pistokokeenomaista, ilmoituksiin tai
Tukesin omiin valvontahankkeisiin ja selvityksiin
perustuvaa jälkikäteisvalvontaa
7
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valvonnan keinot ja menettelyt:
Kosmetiikkalain 7 ̶ 20 §
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
Valvontaviranomaisella on oikeus
• Saada tietoja ja näytteitä, tehdä tarkastuksia, ja käyttää
asiantuntijaa
• Kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta säännösten vastaista
menettelyä tai määrätä täyttämään säädetyt velvoitteet
• Velvoittaa toiminnanharjoittajaa tiedottamaan asiasta julkisesti
ja toimittamaan loppukäyttäjälle ohjeistusta
• Määrätä toiminnanharjoittajaa ottamaan valmiste takaisin
loppukäyttäjältä tai hävittämään valmiste
• Valvontaviranomainen voi tehostaa kieltoa tai määräystä
uhkasakolla tai teettämisuhalla
Varsinaiset rangaistukset tuomioistuimen kautta: kosmetiikkalain
23 ja 24 § sekä rikoslain 44 luvun 1 §
8
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valvonnan keinot ja menettelyt…
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
Hallintolaki:
‒ ”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa
asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä
toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan
hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen
toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa
suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.
Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen
perusteella oikeutettuja odotuksia.”
9
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valvonta käytännössä
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
• Tukesille tulee tieto puutteesta lainsäädännön
noudattamisessa
‒ Oma tarkastustoiminta, kilpailijoiden tai kansalaisten
ilmoitukset, asian siirto muilta valvontaviranomaisilta
• Yritykselle voidaan todeta, että toiminta ei ole
lainsäädännön mukaista, ja yritys korjaa toiminnan
• Tukes voi lähettää yritykseen selvityspyynnön, tai
selvityspyynnön/kuulemisen, ja pyytää yritystä
määräaikaan mennessä selvittämään asiaa
• Jos saatu selvitys on ok, virheet korjataan ja
korjaustoimet esitetään määräajassa, ei valvontatapaus
välttämättä aiheuta enempiä toimenpiteitä
10
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valvonta käytännössä..
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
• Jos riski on vakava, tai yritys ei korjaa puutteita tms.,
tehdään päätös lainsäädännön vastaisen toiminnan
kieltämisestä
• päätöksen liitteenä on valitusosoitus muutoksenhakua
varten (paitsi jos vakavan riskin takia annetaan
väliaikainen kielto)
• Tukes voi myös asettaa velvoitteen tehosteeksi
uhkasakon, tai uhan teettää vaaditun toimenpiteen
toiminnanharjoittajan kustannuksella (uhkasakkolaki)
• Tukes voi pyytää virka-apua poliisilta
• Huom. Yleensä pelkkä selvityspyyntö/kuuleminen riittää
ja yritys korjaa toiminnan lainsäädännön mukaiseksi
11
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valvonnan painopisteitä ja yleisesti
havaittuja puutteita
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
• 2015: säilöntäaine MIT, hiusvärit, (ripsiliimat), väittämät
• 2016: pohdinnassa
• Yleisesti havaittuja puutteita:
‒ Yritys ei ole lainkaan tietoinen kosmetiikkalainsäädännön
velvoitteista, tai epäselvää oma roolinsa valmisteen jakeluketjussa
‒ Yritys maahantuo EU-alueen ulkopuolelta yhteisön alueelle
kosmetiikkaa, joka ei täytä EU-vaatimuksia
‒ Pakkausmerkintäpuutteita; kieliversiot, vastuuhenkilön
yhteystiedot, säilyvyysaika
‒ Turvallisuusselvitys ja/tai CPNP-ilmoitus puuttuu
‒ Säädösten vastaiset markkinointiväittämät, esim. esitetään
tuotteen olevan koostumukseltaan hellävarainen iholle tai
suojaavan ihoa herkistymiseltä, vaikka tosiasiassa ko. valmiste
sisältää voimakkaasti herkistäviä ainesosia (PPD)
12
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Hyviä toimintatapoja valvontayhteistyölle
17.10.2015 | Marilla Lahtinen
• Tukesin kirjeisiin ja käynteihin reagoidaan nopeasti ja
yhteistyöhaluisesti
• Yritys ottaa vastuun lainsäädännön vastaisuuden
korjaamisesta ja kysyy tarvittaessa epäselvät asiat
yhteydenoton lähettäjältä
• Puutteiden korjaamisen tavat ja aikataulu esitetään
Tukesille selkeästi, ja korjaamisesta ilmoitetaan Tukesille
• Yritys hankkii osaamista konsulteilta tai toisilta yrityksiltä
jos oma osaaminen ei riitä
• Yritys on puutteista riittävällä laajuudella yhteydessä
omaan toimitusketjuunsa eteen- ja taaksepäin
• Asiat ja vastuut on mietitty: kuka maksaa jos tuote
vedettävä pois markkinoilta ja toimitusketjusta?
• Rapexin oma-aloitteinen seuranta?
13
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kiitos!
kemikaalivalvonta@tukes.fi
marilla.lahtinen@tukes.fi

More Related Content

Similar to Kosmetiikan valvonta suomessa (lokakuu 2015)

Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
11. Veijo Niittyvuopio, Kiviaineksen markkinavalvonta
11. Veijo Niittyvuopio, Kiviaineksen markkinavalvonta11. Veijo Niittyvuopio, Kiviaineksen markkinavalvonta
11. Veijo Niittyvuopio, Kiviaineksen markkinavalvonta
Saija Syväoja
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-MannilaKasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta
Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksestaRuokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta
Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta
Elintarviketeollisuusliitto ry
 
Apua kemikaaliriskinarviointiin
Apua kemikaaliriskinarviointiinApua kemikaaliriskinarviointiin
Apua kemikaaliriskinarviointiin
Työterveyslaitos
 
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työterveyslaitos
 
Hyvinvoinnin palveluoperaattorin lähtölaukaus 19.11.2015
Hyvinvoinnin palveluoperaattorin lähtölaukaus 19.11.2015Hyvinvoinnin palveluoperaattorin lähtölaukaus 19.11.2015
Hyvinvoinnin palveluoperaattorin lähtölaukaus 19.11.2015
Sitra / Hyvinvointi
 
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen Corporation
 
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
THL
 
Suominen sijoituskohteena: Tavoitteena kannattava kasvu
Suominen sijoituskohteena: Tavoitteena kannattava kasvuSuominen sijoituskohteena: Tavoitteena kannattava kasvu
Suominen sijoituskohteena: Tavoitteena kannattava kasvu
Suominen Corporation
 

Similar to Kosmetiikan valvonta suomessa (lokakuu 2015) (11)

Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
 
11. Veijo Niittyvuopio, Kiviaineksen markkinavalvonta
11. Veijo Niittyvuopio, Kiviaineksen markkinavalvonta11. Veijo Niittyvuopio, Kiviaineksen markkinavalvonta
11. Veijo Niittyvuopio, Kiviaineksen markkinavalvonta
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
 
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-MannilaKasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
 
Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta
Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksestaRuokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta
Ruokayritysten kokemuksia elintarviketietoasetuksesta
 
Apua kemikaaliriskinarviointiin
Apua kemikaaliriskinarviointiinApua kemikaaliriskinarviointiin
Apua kemikaaliriskinarviointiin
 
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
 
Hyvinvoinnin palveluoperaattorin lähtölaukaus 19.11.2015
Hyvinvoinnin palveluoperaattorin lähtölaukaus 19.11.2015Hyvinvoinnin palveluoperaattorin lähtölaukaus 19.11.2015
Hyvinvoinnin palveluoperaattorin lähtölaukaus 19.11.2015
 
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
 
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
 
Suominen sijoituskohteena: Tavoitteena kannattava kasvu
Suominen sijoituskohteena: Tavoitteena kannattava kasvuSuominen sijoituskohteena: Tavoitteena kannattava kasvu
Suominen sijoituskohteena: Tavoitteena kannattava kasvu
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019
 
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpit
 
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet
 
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
 
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössäVarautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 

Kosmetiikan valvonta suomessa (lokakuu 2015)

 • 2. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 17.10.2015 Kosmetiikan valvonta Suomessa
 • 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Käytännön työtä yhteiskunnan hyväksi Toimintamme kohteita ovat ‒ Sähkö ja hissit ‒ Kemikaalituotteet ja kemikaalien tuotantolaitokset ‒ Räjähteet ja ilotulitteet ‒ Painelaitteet ‒ Kaivokset, malminetsintä ja kullanhuuhdonta ‒ Jalometallituotteet ‒ Mittauslaitteet ‒ Pelastustoimen laitteet ‒ Rakennustuotteet ‒ Kuluttajatuotteet ja -palvelut ‒ Vaaralliset aineet, kylmälaitteet ja pakkaukset ‒ Tuotteiden ekologinen ja energiatehokkuus 3 Tukes valvoo ja edistää toimialojensa tuotteiden, palveluiden ja tuotantojärjestelmien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. 17.10.2015 | Marilla Lahtinen
 • 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kosmeettisia valmisteita koskevat säädökset 17.10.2015 | Marilla Lahtinen 4 • Kosmeettisista valmisteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009 (EU:n kosmetiikka-asetus) ‒ Velvoittaa toimijoita sellaisenaan kaikissa EU-maissa ‒ Liitteitä muutetaan jatkuvasti! • Kansallinen laki kosmeettisista valmisteista (492/2013) (kosmetiikkalaki) ‒ Pakkausmerkintöjen kansalliset kielivaatimukset ‒ Suomessa säilytettävien tuotetietojen kielivaatimukset ‒ Kansalliset valvontaviranomaiset ja valvontakeinot ‒ Seuraamukset lainsäädännön vastaisesta toiminnasta • Komission asetus (EU) N:o 655/2013 kosmeettisista valmisteista esitettävien väittämien perustelemista koskevien yhteisten kriteerien vahvistamisesta (väittämäasetus)
 • 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Toiminnanharjoittajan roolit? 16.10.2015 | Marilla Lahtinen 5 Kosmetiikkalainsäädäntö asettaa velvoitteita kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilölle ja jakelijalle. Kuluttajaturvallisuuslaki lisäksi palvelun tarjoajalle. • Vastuuhenkilö/-taho ‒ Yleensä valmistaja tai EU/ETA-maahantuoja ‒ Valmistajan tai EU/ETA-maahantuojan kirjallisella toimeksiannolla nimetty yhteisöön sijoittautunut henkilö ‒ Jakelija, joka myy valmistetta omalla nimellään tai tuotemerkillään tai muuttaa jo markkinoilla olevaa valmistetta • Jakelija ‒ toimitusketjuun kuuluva taho, joka asettaa valmisteen saataville markkinoilla ‒ ei valmistaja tai EU/ETA-maahantuoja • Loppukäyttäjä: kuluttajakäyttö tai ammattikäyttö • Toimijan tulee tietää oma roolinsa kunkin kosmeettisen valmisteen osalta ja omaa toimintaansa koskevat lainsäädännön velvoitteet. • Viranomainen ei anna ennakkohyväksyntää kosmeettisille valmisteille → Vastuuhenkilö vastaa kosmeettisen valmisteen turvallisuudesta ja lainsäädännön mukaisuudesta
 • 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valvontaviranomaiset Suomessa 17.10.2015 | Marilla Lahtinen • Tulli valvoo tuontia Suomeen • Tukes valvoo valmistusta, markkinoille saattamista ja asettamista saataville markkinoilla (myyntiä tai lahjoittamista) Suomessa ‒ Tukesissa kemikaalituotevalvontayksikkö – kemikaalien markkinavalvontaryhmä ‒ Suomen markkinoilla olevat valmisteet ‒ Suomessa toimivat jakelijat ja vastuuhenkilöt • Valvotaan, että yritykset ovat hoitaneet ne velvoitteet, jotka heille lainsäädännössä on asetettu. Viranomaisella myös velvollisuus antaa neuvontaa • Ei ennakkovalvontaa 6
 • 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lait ja viranomaisen toimivalta 17.10.2015 | Marilla Lahtinen • Kyse on kaikkia sitovan lainsäädännön soveltamisesta ‒ EU:n kosmetiikka-asetus on voimassa samanlaisena kaikkialla EU-alueella ‒ tavoitteena yhdenmukaiset tulkinnat EU-alueella • Lainsäädännön valmistelusta ja Suomen kannoista EU- sääntelyn kehittämisessä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) • Viranomainen valvoo vain lain nojalla • Tukesilla lähinnä markkinavalvontatehtäviä: markkinoilla olevien tuotteiden pistokokeenomaista, ilmoituksiin tai Tukesin omiin valvontahankkeisiin ja selvityksiin perustuvaa jälkikäteisvalvontaa 7
 • 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valvonnan keinot ja menettelyt: Kosmetiikkalain 7 ̶ 20 § 17.10.2015 | Marilla Lahtinen Valvontaviranomaisella on oikeus • Saada tietoja ja näytteitä, tehdä tarkastuksia, ja käyttää asiantuntijaa • Kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä täyttämään säädetyt velvoitteet • Velvoittaa toiminnanharjoittajaa tiedottamaan asiasta julkisesti ja toimittamaan loppukäyttäjälle ohjeistusta • Määrätä toiminnanharjoittajaa ottamaan valmiste takaisin loppukäyttäjältä tai hävittämään valmiste • Valvontaviranomainen voi tehostaa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla Varsinaiset rangaistukset tuomioistuimen kautta: kosmetiikkalain 23 ja 24 § sekä rikoslain 44 luvun 1 § 8
 • 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valvonnan keinot ja menettelyt… 17.10.2015 | Marilla Lahtinen Hallintolaki: ‒ ”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.” 9
 • 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valvonta käytännössä 17.10.2015 | Marilla Lahtinen • Tukesille tulee tieto puutteesta lainsäädännön noudattamisessa ‒ Oma tarkastustoiminta, kilpailijoiden tai kansalaisten ilmoitukset, asian siirto muilta valvontaviranomaisilta • Yritykselle voidaan todeta, että toiminta ei ole lainsäädännön mukaista, ja yritys korjaa toiminnan • Tukes voi lähettää yritykseen selvityspyynnön, tai selvityspyynnön/kuulemisen, ja pyytää yritystä määräaikaan mennessä selvittämään asiaa • Jos saatu selvitys on ok, virheet korjataan ja korjaustoimet esitetään määräajassa, ei valvontatapaus välttämättä aiheuta enempiä toimenpiteitä 10
 • 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valvonta käytännössä.. 17.10.2015 | Marilla Lahtinen • Jos riski on vakava, tai yritys ei korjaa puutteita tms., tehdään päätös lainsäädännön vastaisen toiminnan kieltämisestä • päätöksen liitteenä on valitusosoitus muutoksenhakua varten (paitsi jos vakavan riskin takia annetaan väliaikainen kielto) • Tukes voi myös asettaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, tai uhan teettää vaaditun toimenpiteen toiminnanharjoittajan kustannuksella (uhkasakkolaki) • Tukes voi pyytää virka-apua poliisilta • Huom. Yleensä pelkkä selvityspyyntö/kuuleminen riittää ja yritys korjaa toiminnan lainsäädännön mukaiseksi 11
 • 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valvonnan painopisteitä ja yleisesti havaittuja puutteita 17.10.2015 | Marilla Lahtinen • 2015: säilöntäaine MIT, hiusvärit, (ripsiliimat), väittämät • 2016: pohdinnassa • Yleisesti havaittuja puutteita: ‒ Yritys ei ole lainkaan tietoinen kosmetiikkalainsäädännön velvoitteista, tai epäselvää oma roolinsa valmisteen jakeluketjussa ‒ Yritys maahantuo EU-alueen ulkopuolelta yhteisön alueelle kosmetiikkaa, joka ei täytä EU-vaatimuksia ‒ Pakkausmerkintäpuutteita; kieliversiot, vastuuhenkilön yhteystiedot, säilyvyysaika ‒ Turvallisuusselvitys ja/tai CPNP-ilmoitus puuttuu ‒ Säädösten vastaiset markkinointiväittämät, esim. esitetään tuotteen olevan koostumukseltaan hellävarainen iholle tai suojaavan ihoa herkistymiseltä, vaikka tosiasiassa ko. valmiste sisältää voimakkaasti herkistäviä ainesosia (PPD) 12
 • 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Hyviä toimintatapoja valvontayhteistyölle 17.10.2015 | Marilla Lahtinen • Tukesin kirjeisiin ja käynteihin reagoidaan nopeasti ja yhteistyöhaluisesti • Yritys ottaa vastuun lainsäädännön vastaisuuden korjaamisesta ja kysyy tarvittaessa epäselvät asiat yhteydenoton lähettäjältä • Puutteiden korjaamisen tavat ja aikataulu esitetään Tukesille selkeästi, ja korjaamisesta ilmoitetaan Tukesille • Yritys hankkii osaamista konsulteilta tai toisilta yrityksiltä jos oma osaaminen ei riitä • Yritys on puutteista riittävällä laajuudella yhteydessä omaan toimitusketjuunsa eteen- ja taaksepäin • Asiat ja vastuut on mietitty: kuka maksaa jos tuote vedettävä pois markkinoilta ja toimitusketjusta? • Rapexin oma-aloitteinen seuranta? 13