SlideShare a Scribd company logo
Kontabiliteti i institucioneve financiare
1
Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate
Ky kapitull trajton çështjet që lidhen me instrumentet financiare.Përkufizimi i
miratuar i instrumenteve financiare për qëllimet e këtij diskutimi do të jetë ajo e
parashikuar në paragrafin 11 të SNK1 32 " Instrumentet Financiare :Shpjegimi dhe
Paraqitja ",përkatësisht: " çdo kontratë që krijon një aktiv financiar të një njësie
ekonomike dhe një pasiv financiar ose instrument te kapitalit të vet të një njësie tjetër
ekonomike " .Nëse këto komponente mungojnë ,një ze nuk konsiderohet të jetë një
instrument financiar .Është theksuar se një " instrument financiar " ka dy pale
pjesemarrese :një palë në një kontratë qe duhet të ketë një aktivfinanciar,ndërsa pala
tjetër në kontratë ka një detyrim financiar ose instrument të kapitalit të vet
.Pra,përkufizimi i dhene i ' instrumentit financiar ' tregon se nuk ekziston një e drejtë
kontraktuale ose detyrimpër diçka që nuk do të konsiderohet të jetë një instrument
financiar .Nëse nuk ka të drejtë apo detyrim kontraktual atëherë nuk ka asnjë
instrument financiar .Për shembull , detyrimi ‘’tatim i pagueshëm’’nuk do të
konsiderohet të jetë një instrument financiar.Përkufizimi i mësipërm i një instrumenti
financiar gjeneron,nga ana e saj,një nevojë për përkufizimet e aktivit financiar ,pasivit
financiar dhe instrumentit te kapitalit neto(duke pasur parasysh se këto terma janë
përdorur në përcaktimin e instrumentit financiar) .
Sipas SNK 32 , 'instrument financiar ',nënkupton çdo pasuri që është :
(a) para e gatshme(cash) ;
(b) një instrument kapitali neto i një njësie tjetër ekonomike ;
(c) një e drejtë kontraktuale :
(i)per marrë mjete monetare ose aktiv tjeter financiar nga një njësi ekonomike tjetër ;
(ii) për të këmbyer aktivet financiare ose detyrimet financiare me një njësi ekonomike
tjetër sipas kushteve që janë potencialisht të favorshme për njësinë ekonomike ;
(d)një kontratë që do të ose mund të shlyhet me instrumenta të kapitalit të vet të
njësisë ekonomike dhe është :
(i) një jo-derivativ për të cilin njësia ekonomike është ose mund të jetë i detyruar të marrë
një numër të ndryshueshem të instrumentave të kapitalit të vet te njësisë ekonomike
;ose
(ii) një derivativ që do të ose mund të shlyhet ndryshe nga këmbimi i një shume fikse të
mjeteve monetare ose aktiv tjeter financiar për një numër fiks të instrumentave të
kapitalit të vet të njësisë ekonomike .Për këtë qëllim instrumentat e kapitalit të vet të
njësisë ekonomike nuk përfshijnë instrumentet e kthyeshëm financiar të klasifikuara si
instrumenta të kapitalit neto në përputhje me paragrafët 16A dhe 16B ,instrumentet që i
shkaktojnë në njësisë ekonomike një detyrim për të dhënë për të një palë tjetër një pjesë
proporcionale të aktiveve neto të njësisë ekonomike vetëm në likuidim dhe janë të
klasifikuara si instrumenta të kapitalit të vet në përputhje me paragrafët 16C dhe 16D ,
1 Standartet Nderkombetare te Kontabilitetit(SNK)
Kontabiliteti i institucioneve financiare
2
ose instrumentet që janë kontrata për marrjen ose dhënien e instrumentave të kapitalit
të vet të njësisë ekonomike në të ardhmen .
1.1 Njohja dhe matja e instrumenteve financiare
Njohja dhe matja e instrumenteve financiare është e mbuluar aktualisht nga dy
standarde te kontabilitetit:SNK 39," Instrumentet financiare: Njohja dhe Matja " dhe
SNRF2 9 "Instrumentet financiare " .Brenda kuadrit te katër standardeve të
kontabilitetit që kanë të bëjnë me instrumentet financiare ,këto dy standarde trajtojne
menyren se si instrumentet financiare duhet të njihen dhe te maten;SNK 32 jep
udhëzime për prezantimin e instrumenteve financiare,ndërsa SNRF 7 jep udhëzime
për dhënien e informacioneve shpjeguese të hollësishme që janë të nevojshme.
Instrumentet(aktivet)financiar dhe detyrimet financiare njihen fillimisht me vlerën e
drejtë dhe kontabilizohen më pas duke u bazuar në klasifikimin e tyre sic jane të
përshkruara më poshtë. Klasifikimi varet nga qëllimi për të cilin instrumentat
financiare janë blerë dhe karakteristikat e tyre. Përveç në raste shumë të rralla,
klasifikimi nuk ka ndryshuar pas njohjes fillestare. Kostot e transaksionit që lidhen
me instrumentat(aktivet) financiar ‘’të mbajtura për tregtim’’ njihen kur ndodhin.
Kostot e transaksionit që lidhen me instrumentat(aktivet)financiare ‘’të vlefshme për
shitje’’, instrumentat(aktivet) financiare “të mbajtura deri në maturim “janë të njohura
përgjatë jetës së pritshme të instrumentit duke përdorur metodën e interesit efektiv.
Instrumentet financiare “Te mbajtura deri në maturim”(Held-to-maturity
financial instuments)
Instrumentet financiare " Te mbajtura deri në maturim " janë aktive financiare jo-
derivative me pagesa fikse ose të përcaktueshme dhe maturitet fiks që një njësi
ekonomike ka aftësi për të mbajtur deri në maturim.
Kategoria e “Held-to-maturity",përjashton ato asete financiare,qe:
• njësia ekonomike në njohjen fillestare i përcakton me “vlerën e drejtë nepermjet fitimit
ose humbjes”
•Njësia ekonomike i përcakton si " në dispozicion për shitje ' dhe
• që plotësojnë përkufizimin e ' hua dhe llogari te arkëtueshme ' .
Kategoria " Held-to-maturity" përjashton asete të tjera financiare jo- derivative me
pagesa fikse ose të përcaktueshme,të cilat nuk janë kuotuar në një treg aktiv të tilla
si llogaritë e arkëtueshme tregtare ,investimet në instrumente jo-te kuotuara te
borxhit dhe depozitat në banka, ku ata janë të klasifikuara si ' hua dhe llogari te
arkëtueshme '.
2 Standartet Nderkombetare te Raportimit Financiar(SNRF)
Kontabiliteti i institucioneve financiare
3
Shembuj të aktiveve financiare që potencialisht do të mund të klasifikohen si "të
mbajtura deri në maturim " përfshijnë letrat me vlerë te kuotuara të borxhit (të tilla si
obligacionet).Megjithatë , investimet në instrumente të kapitalit neto , të tilla si
aksionet , nuk mund të konsiderohen si " të mbajtura deri në maturim " pasi ata nuk
kanë një maturim fiks.
Shembull I
Më 1 janar 2013, HMI Ltd ka blerë 1 milion $ 100 obligacione BD Ltd, qe mbanin
kupona vjetor në shkallën prej 6% dhe afat maturimi 10 vjet, për $ 92.98
milion.Obligacionet kane një normë efektive të interesit prej 7%.
HMI Ltd ka ndërmend ti mbajë obligacionet deri në maturim dhe blerja e tyre është
regjistruar si më poshtë:
Data Veprimi kontabel Debi Kredi
1.1.2013 Investimi ne obligacione te BD Ltd $100 milion
Cash $92.98 milion
Zbritje nga obligacionet $7.02 milion
Blerja e obligacioneve
Obligacionet do të raportohen në bilanc me vleren prej $92.98 milion,pra
diferenca:Vlerë nominale $100 milion- zbritje nga obligacionet$7.02 milion.
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013,të ardhurat e interesit për obligacionet do të
jene te barabarta me shumën kontabël neto të obligacioneve dhe normës efektive të
interesit dhe ai ishte i barabartë $6.51 milion ($ 92,98 x 7%). Interesi i arketueshem
për shumat e periudhës deri në $6 milion (norma e kontraktuar e kuponit prej 6%
aplikohet për të përballuar vlerën e obligacioneve prej $ 100 milion). Dallimi në mes të
ardhurave nga interesi dhe interesi i arkëtueshem është amortizimi i zbritjes. Te
ardhurat nga interesi njihen si më poshtë:
Data Veprimi kontabel Debi Kredi
1.1.2013 Interesi I arketueshem 6 milion
Zbritje nga obligacionet 1.2 milion
Te ardhurat nga interesi 7.2 milion
Rregjistrimi I te ardhurave nga interesi
Më 31 Dhjetor 2013,obligacionet do të shfaqen ne vleren prej $94.18 milion(d.mth $
92.98 milion + $1.2 milion).
Zbritja nga obligacionet e njohur në blerjene obligacioneve do të përfundojë gjatë jetes
10 vjeçare të obligacioneve.
Kontabiliteti i institucioneve financiare
4
Instrumentet financiare "Të disponueshme per shitje"(‘Avaible for sale”financial
instruments)
Instrumentat financiar ‘’Të disponueshme per shitje ‘’,rregjistrohen në bilanc me vlerën
e drejtë dhe çdo ndryshim në vlerëne drejtë në mes të dy datave të raportimit është
marrë për kapitalin aksioner si një përbërës i veçantë që quhet zakonisht 'Ndryshimet
në vlerën e drejtë te inst.financiare ‘’Te disponueshme per shitje’' .
Nëse vlera e drejtë e nje investimi do te rritet,vlera kontabël e investimit do të
debitohet dhe ''Ndryshimet në vlerën e drejtë te inst.financiare ‘’Te disponueshme per
shitje’' (Kapitali) do te kreditohet.Nëse vlera e drejtë e nje investimi ulet,vlera kontabël
e investimit do kreditohet dhe ''Ndryshimet në vlerën e drejtë te inst.financiare ‘’Te
disponueshme per shitje’ do te debitohet .
Sipas IFRS,çdo ndryshim në vlerën e drejtë ndahet në dy komponente: ne ndryshimin
në vlerëne drejtë për shkak të luhatjessë monedhës dhe ne ndryshimin në vlerën e
drejtë për shkak të ndryshimit në vlerë të investimeve .Ndryshimi në vlerën e drejtë
për shkak të luhatjes në vlerën e monedhës merret në pasqyrën e të ardhurave ,
ndërsa ndryshimi në vlerën e drejtë për shkak të ndryshimit në vlerë të investimeve
është marrë tek kapitali aksioner .
Kompani, si Amazon.com,etj,i raportojnë instrumentat financiare”në dispozicion për
shitje” me vlerën e drejtë. Ajo i rregjistron fitimet dhe humbjet neto të lidhura me
ndryshimet në vlerën e drejtë te instrumenteve financiare”në dispozicion për shitje” në
një fitim te mbajtur te parealizuar ose ne llogarinë ‘’Humbje’’. Amazon shton (zbret)
këtë shumë për të ardhura të tjera përmbledhëse për periudhën.Kështu, kompanitë i
raportojnë instrumentet financiare”në dispozicion për shitje” me vlerën e drejtë në
pasqyrën e bilancit, por nuk raportojnë ndryshimet në vlerën e drejtë si pjesë e të
ardhurave neto deri pas shitjes se instrumentit. Kjo qasje zvogëlon
paqëndrueshmërinë e të ardhurave neto.
Shembull II
Më 1 janar 2013, UI Ltd ka investuar 20 milionë dollarë në obligacione të GW
Ltd,Obligacionet kane një vlerë nominale prej $1,000 dhe ato janë blerë në të njëjtin
nivel(pra per $1000). Obligacionet kanë një maturim prej 10 vjetësh dhe menaxhimi i
UI Ltd nuk ka ndërmend të mbajë obligacionin deri ne maturim të tyre. Vlera e drejtë e
obligacionit më 31 dhjetor 2013 eshtë 980 $obligacioni. Obligacionet fituan një
interes prej $2 milion gjatë vitit.
Zgjidhje
UI Ltd do ta njoh blerjen e obligacioneve si më poshtë:
Data Veprimi kontabel Debi Kredi
1.1.2013 Inst.''Te disponueshme per shitje'' 20 milion
Cash 20 milion
Kontabiliteti i institucioneve financiare
5
Njohja e blerjes se obligacioneve
UI Ltd ka blerë 20,000 obligacione me 1 Janar 2013, kështu ndryshimi në vlerën e
drejtë gjatë periudhës është $0.4 milion=20’000*(1,000-980).UI Ltd do ta njohë këtë
ndryshim si më poshte:
Data Veprimi kontabel Debi Kredi
1.1.2013 Ndryshimi në vlerën e drejtë te inst. 0.4 milion
Inst.''te disponueshme per
shitje'' 0.4 milion
Njohja e ndryshimit ne vleren e drejte
Të ardhurat e fituara të interesit per periudhën, kreditohet në pasqyrën e të ardhurave
të periudhës:
Data Veprimi kontabel Debi Kredi
1.1.2013 Cash/Interesi i arkëtueshëm 2 milion
Të ardhurat nga interesi 2 milion
Rregjistrimi I te ardhurave nga interesi
Shembull III
Me poshte jane dhene disa informacione në lidhje me transaksionet e kompanise
SCE,Ltd:
Viti 2012:
15 janar: Gjatë vitit, kompania ka shitur një portofol aksionesh të kompanisë Z te
klasifikuara si "të disponueshme për shitje" për një çmim prej 18.000 €, të pranuara
në cash.Vlera kontabel në fund të 2012 ishte 18,000 €. Ka pasur rregullime pozitive
në vlerë prej 5,000 € për këtë pasuri që kishin qenë direkt te njohura në kapital në
vitin e 2011.
30 qershor:Blerja e një portofoli aksionesh të kompanisë X për 15,000 €. Aksionet
paguhen në cash dhe jane te klasifikuar nga kompania në portofolin e aktive
financiare "në dispozicion për shitje".
31 dhjetor: Vlera e drejtë e zotërimeve të kapitalit(aksioneve të shoqërisë X) është
14,500€.
Viti 2013:
31 dhjetor:Vlera e drejtë e zotërimeve të kapitalit (aksioneve të shoqërisë X)është
13.000€.Te behet rregjistrimi i transaksioneve.
Kontabiliteti i institucioneve financiare
6
Zgjidhje
Data Veprimet kontabel Debi Kredi
15.01.2012 Cash 18000
Instrumente financiare AGJ 18000
Shitja e portofolit të aksioneve të kompanisë Z
Transferimi i fitimeve nga aktivet financare ''në dispozicion per shitje" 5000
Fitimet nga portofoli ''ne dispozicion për
shitje''. 5000
Transferimi i fitimit, që është njohur në kapitalin neto me pare
30.06.2012 Instrumente financiare AGJ(aksione te Y) 15000
Cash 15000
Blerja e një portofoli aksionesh të kompanisë X.
31.12.2012 Humbje nga aktivet financiare "të disponueshme për shitje " 500
Instrumente financiare AGJ(aksione
te X) 500
Vlerësimi me vlerën e drejtë.
Rregullimet për ndryshime në vlerën e instrumenteve financiare 5000
'në dispozicion për shitje''
Transferimi i fitimeve nga aktivet financare ''te disponueshme per
shitje" 5000
Në fund të secilit prej vitit, mbyllen llogaritë e grupit 8 dhe 9
Rregullimet për ndryshime në vlerën e instrumenteve financiare 500
'në dispozicion për shitje'' 500
Humbje nga aktivet financiare "të disponueshme për
shitje"
Në fund të secilit prej vitit, mbyllen llogaritë e grupit 8 dhe 9
31.12.2013 Humbje nga aktivet financiare "të disponueshme për shitje" 1500
Instrumente financiare AGJ(aksione te
X) 1500
Vlerësimi me vlerën e drejtë.
Rregullimet për ndryshime në vlerën e instrumenteve financiare 1500
'në dispozicion për shitje'' 1500
Humbje nga aktivet financiare "të disponueshme për shitje"
Në fund të secilit prej vitit, mbyllen llogaritë e grupit 8 dhe 9
Instrumentet financiare "Të mbajtura për tregtim" (‘Held for trading’ financial
instruments)
Kontabiliteti i institucioneve financiare
7
Një aktiv financiar është klasifikuar si "i mbajtur për tregtim" nëse është:
• blerë ose krijuar kryesisht për qëllimin shitjeje ose riblerjeje në periudhë afatshkurtër
• pjesë e një portofoli të instrumentave financiarë të identifikuara qe menaxhohen së
bashku dhe për të cilat ka evidenca të kohëve të fundit të marrjes së fitimit afat të
shkurtër ose
• një derivativ(me përjashtim të një derivativi që është një kontratë e garancisë
financiare ose një instrument i caktuar dhe efektiv mbrojtës)
Instrumentet financiare "Të mbajtura për tregtim" duhet të njihen me vlerën e drejtë
nëpërmjet fitimit ose humbjes dhe çdo ndryshim në vlerën e drejtë gjatë një periudhe
dhe çdo dividend ose të ardhurave nga interesi për periudhën njihet në fitim dhe
humbje për periudhën
Shembull IV
Më 1 janar 2012, HTI Ltd blen 10,000 aksione të FV Ltd per vleren $55 për aksion. Ajo
do ta regjistrojë transaksionin në ditar si me poshte:
Data Veprimi kontabel Debi Kredi
1.1.2013 Investimet në HTI Ltd 550000
Cash 550000
Blerja e aksioneve te HTI Ltd
Investimi do të raportohet ne vleren prej $550.000 në bilance.
Gjatë vitit financiar që përfundon më 31 dhjetor 2013, FV Ltd deklaron një divident
prej $0.9 për aksion. HTI Ltd duhet ti rregjistrojetë dividendët e fituar si më poshtë:
Data Veprimi kontabel Debi Kredi
31.12.2013 Cash 9000
Divident te fituar 9000
Njohja e dividenteve te fituar
Më 31 dhjetor 2012, vlera e tregut te një aksioni të FV Ltd ra në $49 për aksion dhe
kjo renie përfaqëson një humbje prej $6,000 [($55 -$49) * 10,000]. HTI Ltd do ta njohë
uljen në vlerën e drejtë menjëherë:
Data Veprimi kontabel Debi Kredi
31.12.13 Humbja ne inst.financiare ''Held to Maturity'' 6000
Investimet në HTI Ltd 6000
Njohja e renies se vleres se aksioneve

More Related Content

What's hot

Menaxhimi i kapitalit ne banka ligj8
Menaxhimi i kapitalit ne banka ligj8Menaxhimi i kapitalit ne banka ligj8
Menaxhimi i kapitalit ne banka ligj8
Fisnik Morina
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Valdet Shala
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
Menaxherat
 
Menaxhmenti Bankar
Menaxhmenti BankarMenaxhmenti Bankar
Menaxhmenti Bankar
Menaxherat
 
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Xhino Brokaj
 
Universiteti i prishtinës
Universiteti i prishtinësUniversiteti i prishtinës
Universiteti i prishtinës
Jeton Bytyqi
 
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
Menaxherat
 
11. menaxhimi me_kapitalin_punues
11. menaxhimi me_kapitalin_punues11. menaxhimi me_kapitalin_punues
11. menaxhimi me_kapitalin_punues
Valdet Shala
 
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Landmark Communications Tirana
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
Menaxherat
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Vllaznim Bytyqi
 
Letrat me vlerë dhe Aksionet
Letrat me vlerë dhe AksionetLetrat me vlerë dhe Aksionet
Letrat me vlerë dhe Aksionet
Menaxherat
 
Tregjet financiare
Tregjet financiareTregjet financiare
Tregjet financiare
Menaxherat
 
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomikeAnaliza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Menaxherat
 
Tema 5 burimet financimit te njesive publike
Tema 5 burimet financimit te njesive publikeTema 5 burimet financimit te njesive publike
Tema 5 burimet financimit te njesive publike
Fisnik Morina
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Kushtrim Xhemajli
 
Bazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveveBazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveve
Landmark Communications Tirana
 
Makroekonomi
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
Arta Koxha
 
Ekonomi termat
Ekonomi termatEkonomi termat
Ekonomi termat
agimi2012
 

What's hot (20)

Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Menaxhimi i kapitalit ne banka ligj8
Menaxhimi i kapitalit ne banka ligj8Menaxhimi i kapitalit ne banka ligj8
Menaxhimi i kapitalit ne banka ligj8
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Menaxhmenti Bankar
Menaxhmenti BankarMenaxhmenti Bankar
Menaxhmenti Bankar
 
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
 
Universiteti i prishtinës
Universiteti i prishtinësUniversiteti i prishtinës
Universiteti i prishtinës
 
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
 
11. menaxhimi me_kapitalin_punues
11. menaxhimi me_kapitalin_punues11. menaxhimi me_kapitalin_punues
11. menaxhimi me_kapitalin_punues
 
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
 
Letrat me vlerë dhe Aksionet
Letrat me vlerë dhe AksionetLetrat me vlerë dhe Aksionet
Letrat me vlerë dhe Aksionet
 
Tregjet financiare
Tregjet financiareTregjet financiare
Tregjet financiare
 
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomikeAnaliza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
 
Tema 5 burimet financimit te njesive publike
Tema 5 burimet financimit te njesive publikeTema 5 burimet financimit te njesive publike
Tema 5 burimet financimit te njesive publike
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
Bazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveveBazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveve
 
Makroekonomi
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
 
Ekonomi termat
Ekonomi termatEkonomi termat
Ekonomi termat
 

Viewers also liked

Ekonomik viti ii (menaxhment)
Ekonomik  viti ii (menaxhment)Ekonomik  viti ii (menaxhment)
Ekonomik viti ii (menaxhment)
lavdim
 
Procesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregutProcesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregut
student
 
2 obligacionet
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionet
betterday
 
Kerkimet e tregut
Kerkimet e tregutKerkimet e tregut
Kerkimet e tregut
Veton Sopjani
 
Kontabilitet publik
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publik
Muhamet Sopa
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
selman55
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
baron
 
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
Letrat me vlere
Letrat me vlere Letrat me vlere
Letrat me vlere
Menaxherat
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Menaxherat
 

Viewers also liked (12)

Ekonomik viti ii (menaxhment)
Ekonomik  viti ii (menaxhment)Ekonomik  viti ii (menaxhment)
Ekonomik viti ii (menaxhment)
 
Procesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregutProcesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregut
 
2 obligacionet
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionet
 
Kerkimet e tregut
Kerkimet e tregutKerkimet e tregut
Kerkimet e tregut
 
Kontabilitet publik
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publik
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
 
Letrat me vlere
Letrat me vlere Letrat me vlere
Letrat me vlere
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
 

Similar to Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)

2SKK_2 (1).ppt
2SKK_2 (1).ppt2SKK_2 (1).ppt
2SKK_2 (1).ppt
ssuser1ceb8a
 
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Menaxherat
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Hamit Agushi
 
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
Menaxherat
 
Rezultati financiar
Rezultati financiarRezultati financiar
Rezultati financiar
Melaim Ismaili
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
Menaxherat
 
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiPUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
Ymer Ejupi
 
Bazat e kontabilitetit 1 doc
Bazat e kontabilitetit 1 docBazat e kontabilitetit 1 doc
Bazat e kontabilitetit 1 doc
Veton Sopjani
 
Korniza rregullative - konventat kontabel
Korniza rregullative - konventat kontabelKorniza rregullative - konventat kontabel
Korniza rregullative - konventat kontabel
Menaxherat
 
Pytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne Kontabilitet
Kastriot Gashi
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
LidijeRapaj
 
Qirate
Qirate Qirate
Qirate
mami
 
Bazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitBazat e Kontabilitetit
Bazat e Kontabilitetit
Menaxherat
 
Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1
Veton Sopjani
 
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiare
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiareRaportimi i fitimit dhe gjendjes financiare
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiare
Menaxherat
 

Similar to Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion) (20)

Prezantim rovi
Prezantim roviPrezantim rovi
Prezantim rovi
 
2SKK_2 (1).ppt
2SKK_2 (1).ppt2SKK_2 (1).ppt
2SKK_2 (1).ppt
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
 
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
 
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave FinanciareMenaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare
 
Rezultati financiar
Rezultati financiarRezultati financiar
Rezultati financiar
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
 
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiPUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
 
Bazat e kontabilitetit 1 doc
Bazat e kontabilitetit 1 docBazat e kontabilitetit 1 doc
Bazat e kontabilitetit 1 doc
 
Korniza rregullative - konventat kontabel
Korniza rregullative - konventat kontabelKorniza rregullative - konventat kontabel
Korniza rregullative - konventat kontabel
 
Df 2 teste pazgjidhura
Df 2 teste pazgjidhuraDf 2 teste pazgjidhura
Df 2 teste pazgjidhura
 
Pytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne Kontabilitet
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
Qirate
Qirate Qirate
Qirate
 
Bazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitBazat e Kontabilitetit
Bazat e Kontabilitetit
 
Df 3 teste pazgjidhura
Df 3 teste pazgjidhuraDf 3 teste pazgjidhura
Df 3 teste pazgjidhura
 
Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1
 
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiare
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiareRaportimi i fitimit dhe gjendjes financiare
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiare
 

More from Vilma Hoxha

Hartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesiHartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesi
Vilma Hoxha
 
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Vilma Hoxha
 
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Vilma Hoxha
 
Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)
Vilma Hoxha
 
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Vilma Hoxha
 
Sistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamikSistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamik
Vilma Hoxha
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
Vilma Hoxha
 
Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''
Vilma Hoxha
 
Sigurimi i pergjgjesise tregtare
Sigurimi i pergjgjesise tregtareSigurimi i pergjgjesise tregtare
Sigurimi i pergjgjesise tregtare
Vilma Hoxha
 
Farley & suthers company
Farley & suthers companyFarley & suthers company
Farley & suthers company
Vilma Hoxha
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARA
Vilma Hoxha
 
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punesMaredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Vilma Hoxha
 
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Vilma Hoxha
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
Vilma Hoxha
 
Pronesia intelektuale
Pronesia intelektualePronesia intelektuale
Pronesia intelektuale
Vilma Hoxha
 
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Vilma Hoxha
 
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europianeMbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Vilma Hoxha
 
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Vilma Hoxha
 

More from Vilma Hoxha (18)

Hartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesiHartimi i nje plani biznesi
Hartimi i nje plani biznesi
 
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
Filozofia e Edukimit(Punimi ne ppt)
 
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
Filozofia e edukimit(teme mikroteze)
 
Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)Pastrimi i parave(Punim)
Pastrimi i parave(Punim)
 
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)
 
Sistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamikSistemi bankar islamik
Sistemi bankar islamik
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
 
Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''Punim ''Swarovski''
Punim ''Swarovski''
 
Sigurimi i pergjgjesise tregtare
Sigurimi i pergjgjesise tregtareSigurimi i pergjgjesise tregtare
Sigurimi i pergjgjesise tregtare
 
Farley & suthers company
Farley & suthers companyFarley & suthers company
Farley & suthers company
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARA
 
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punesMaredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
Maredheniet e punesimit me kohe te pjesshme dhe kontrata e punes
 
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Pronesia intelektuale
Pronesia intelektualePronesia intelektuale
Pronesia intelektuale
 
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë.
 
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europianeMbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
Mbikeqyrja e tregut financiar.Prespektiva europiane
 
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
Traktati i Komunitetit Europian dhe statuti i ESCB-se.
 

Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate(Leksion)

 • 1. Kontabiliteti i institucioneve financiare 1 Kontabiliteti i instrumentave financiare afatgjate Ky kapitull trajton çështjet që lidhen me instrumentet financiare.Përkufizimi i miratuar i instrumenteve financiare për qëllimet e këtij diskutimi do të jetë ajo e parashikuar në paragrafin 11 të SNK1 32 " Instrumentet Financiare :Shpjegimi dhe Paraqitja ",përkatësisht: " çdo kontratë që krijon një aktiv financiar të një njësie ekonomike dhe një pasiv financiar ose instrument te kapitalit të vet të një njësie tjetër ekonomike " .Nëse këto komponente mungojnë ,një ze nuk konsiderohet të jetë një instrument financiar .Është theksuar se një " instrument financiar " ka dy pale pjesemarrese :një palë në një kontratë qe duhet të ketë një aktivfinanciar,ndërsa pala tjetër në kontratë ka një detyrim financiar ose instrument të kapitalit të vet .Pra,përkufizimi i dhene i ' instrumentit financiar ' tregon se nuk ekziston një e drejtë kontraktuale ose detyrimpër diçka që nuk do të konsiderohet të jetë një instrument financiar .Nëse nuk ka të drejtë apo detyrim kontraktual atëherë nuk ka asnjë instrument financiar .Për shembull , detyrimi ‘’tatim i pagueshëm’’nuk do të konsiderohet të jetë një instrument financiar.Përkufizimi i mësipërm i një instrumenti financiar gjeneron,nga ana e saj,një nevojë për përkufizimet e aktivit financiar ,pasivit financiar dhe instrumentit te kapitalit neto(duke pasur parasysh se këto terma janë përdorur në përcaktimin e instrumentit financiar) . Sipas SNK 32 , 'instrument financiar ',nënkupton çdo pasuri që është : (a) para e gatshme(cash) ; (b) një instrument kapitali neto i një njësie tjetër ekonomike ; (c) një e drejtë kontraktuale : (i)per marrë mjete monetare ose aktiv tjeter financiar nga një njësi ekonomike tjetër ; (ii) për të këmbyer aktivet financiare ose detyrimet financiare me një njësi ekonomike tjetër sipas kushteve që janë potencialisht të favorshme për njësinë ekonomike ; (d)një kontratë që do të ose mund të shlyhet me instrumenta të kapitalit të vet të njësisë ekonomike dhe është : (i) një jo-derivativ për të cilin njësia ekonomike është ose mund të jetë i detyruar të marrë një numër të ndryshueshem të instrumentave të kapitalit të vet te njësisë ekonomike ;ose (ii) një derivativ që do të ose mund të shlyhet ndryshe nga këmbimi i një shume fikse të mjeteve monetare ose aktiv tjeter financiar për një numër fiks të instrumentave të kapitalit të vet të njësisë ekonomike .Për këtë qëllim instrumentat e kapitalit të vet të njësisë ekonomike nuk përfshijnë instrumentet e kthyeshëm financiar të klasifikuara si instrumenta të kapitalit neto në përputhje me paragrafët 16A dhe 16B ,instrumentet që i shkaktojnë në njësisë ekonomike një detyrim për të dhënë për të një palë tjetër një pjesë proporcionale të aktiveve neto të njësisë ekonomike vetëm në likuidim dhe janë të klasifikuara si instrumenta të kapitalit të vet në përputhje me paragrafët 16C dhe 16D , 1 Standartet Nderkombetare te Kontabilitetit(SNK)
 • 2. Kontabiliteti i institucioneve financiare 2 ose instrumentet që janë kontrata për marrjen ose dhënien e instrumentave të kapitalit të vet të njësisë ekonomike në të ardhmen . 1.1 Njohja dhe matja e instrumenteve financiare Njohja dhe matja e instrumenteve financiare është e mbuluar aktualisht nga dy standarde te kontabilitetit:SNK 39," Instrumentet financiare: Njohja dhe Matja " dhe SNRF2 9 "Instrumentet financiare " .Brenda kuadrit te katër standardeve të kontabilitetit që kanë të bëjnë me instrumentet financiare ,këto dy standarde trajtojne menyren se si instrumentet financiare duhet të njihen dhe te maten;SNK 32 jep udhëzime për prezantimin e instrumenteve financiare,ndërsa SNRF 7 jep udhëzime për dhënien e informacioneve shpjeguese të hollësishme që janë të nevojshme. Instrumentet(aktivet)financiar dhe detyrimet financiare njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe kontabilizohen më pas duke u bazuar në klasifikimin e tyre sic jane të përshkruara më poshtë. Klasifikimi varet nga qëllimi për të cilin instrumentat financiare janë blerë dhe karakteristikat e tyre. Përveç në raste shumë të rralla, klasifikimi nuk ka ndryshuar pas njohjes fillestare. Kostot e transaksionit që lidhen me instrumentat(aktivet) financiar ‘’të mbajtura për tregtim’’ njihen kur ndodhin. Kostot e transaksionit që lidhen me instrumentat(aktivet)financiare ‘’të vlefshme për shitje’’, instrumentat(aktivet) financiare “të mbajtura deri në maturim “janë të njohura përgjatë jetës së pritshme të instrumentit duke përdorur metodën e interesit efektiv. Instrumentet financiare “Te mbajtura deri në maturim”(Held-to-maturity financial instuments) Instrumentet financiare " Te mbajtura deri në maturim " janë aktive financiare jo- derivative me pagesa fikse ose të përcaktueshme dhe maturitet fiks që një njësi ekonomike ka aftësi për të mbajtur deri në maturim. Kategoria e “Held-to-maturity",përjashton ato asete financiare,qe: • njësia ekonomike në njohjen fillestare i përcakton me “vlerën e drejtë nepermjet fitimit ose humbjes” •Njësia ekonomike i përcakton si " në dispozicion për shitje ' dhe • që plotësojnë përkufizimin e ' hua dhe llogari te arkëtueshme ' . Kategoria " Held-to-maturity" përjashton asete të tjera financiare jo- derivative me pagesa fikse ose të përcaktueshme,të cilat nuk janë kuotuar në një treg aktiv të tilla si llogaritë e arkëtueshme tregtare ,investimet në instrumente jo-te kuotuara te borxhit dhe depozitat në banka, ku ata janë të klasifikuara si ' hua dhe llogari te arkëtueshme '. 2 Standartet Nderkombetare te Raportimit Financiar(SNRF)
 • 3. Kontabiliteti i institucioneve financiare 3 Shembuj të aktiveve financiare që potencialisht do të mund të klasifikohen si "të mbajtura deri në maturim " përfshijnë letrat me vlerë te kuotuara të borxhit (të tilla si obligacionet).Megjithatë , investimet në instrumente të kapitalit neto , të tilla si aksionet , nuk mund të konsiderohen si " të mbajtura deri në maturim " pasi ata nuk kanë një maturim fiks. Shembull I Më 1 janar 2013, HMI Ltd ka blerë 1 milion $ 100 obligacione BD Ltd, qe mbanin kupona vjetor në shkallën prej 6% dhe afat maturimi 10 vjet, për $ 92.98 milion.Obligacionet kane një normë efektive të interesit prej 7%. HMI Ltd ka ndërmend ti mbajë obligacionet deri në maturim dhe blerja e tyre është regjistruar si më poshtë: Data Veprimi kontabel Debi Kredi 1.1.2013 Investimi ne obligacione te BD Ltd $100 milion Cash $92.98 milion Zbritje nga obligacionet $7.02 milion Blerja e obligacioneve Obligacionet do të raportohen në bilanc me vleren prej $92.98 milion,pra diferenca:Vlerë nominale $100 milion- zbritje nga obligacionet$7.02 milion. Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013,të ardhurat e interesit për obligacionet do të jene te barabarta me shumën kontabël neto të obligacioneve dhe normës efektive të interesit dhe ai ishte i barabartë $6.51 milion ($ 92,98 x 7%). Interesi i arketueshem për shumat e periudhës deri në $6 milion (norma e kontraktuar e kuponit prej 6% aplikohet për të përballuar vlerën e obligacioneve prej $ 100 milion). Dallimi në mes të ardhurave nga interesi dhe interesi i arkëtueshem është amortizimi i zbritjes. Te ardhurat nga interesi njihen si më poshtë: Data Veprimi kontabel Debi Kredi 1.1.2013 Interesi I arketueshem 6 milion Zbritje nga obligacionet 1.2 milion Te ardhurat nga interesi 7.2 milion Rregjistrimi I te ardhurave nga interesi Më 31 Dhjetor 2013,obligacionet do të shfaqen ne vleren prej $94.18 milion(d.mth $ 92.98 milion + $1.2 milion). Zbritja nga obligacionet e njohur në blerjene obligacioneve do të përfundojë gjatë jetes 10 vjeçare të obligacioneve.
 • 4. Kontabiliteti i institucioneve financiare 4 Instrumentet financiare "Të disponueshme per shitje"(‘Avaible for sale”financial instruments) Instrumentat financiar ‘’Të disponueshme per shitje ‘’,rregjistrohen në bilanc me vlerën e drejtë dhe çdo ndryshim në vlerëne drejtë në mes të dy datave të raportimit është marrë për kapitalin aksioner si një përbërës i veçantë që quhet zakonisht 'Ndryshimet në vlerën e drejtë te inst.financiare ‘’Te disponueshme per shitje’' . Nëse vlera e drejtë e nje investimi do te rritet,vlera kontabël e investimit do të debitohet dhe ''Ndryshimet në vlerën e drejtë te inst.financiare ‘’Te disponueshme per shitje’' (Kapitali) do te kreditohet.Nëse vlera e drejtë e nje investimi ulet,vlera kontabël e investimit do kreditohet dhe ''Ndryshimet në vlerën e drejtë te inst.financiare ‘’Te disponueshme per shitje’ do te debitohet . Sipas IFRS,çdo ndryshim në vlerën e drejtë ndahet në dy komponente: ne ndryshimin në vlerëne drejtë për shkak të luhatjessë monedhës dhe ne ndryshimin në vlerën e drejtë për shkak të ndryshimit në vlerë të investimeve .Ndryshimi në vlerën e drejtë për shkak të luhatjes në vlerën e monedhës merret në pasqyrën e të ardhurave , ndërsa ndryshimi në vlerën e drejtë për shkak të ndryshimit në vlerë të investimeve është marrë tek kapitali aksioner . Kompani, si Amazon.com,etj,i raportojnë instrumentat financiare”në dispozicion për shitje” me vlerën e drejtë. Ajo i rregjistron fitimet dhe humbjet neto të lidhura me ndryshimet në vlerën e drejtë te instrumenteve financiare”në dispozicion për shitje” në një fitim te mbajtur te parealizuar ose ne llogarinë ‘’Humbje’’. Amazon shton (zbret) këtë shumë për të ardhura të tjera përmbledhëse për periudhën.Kështu, kompanitë i raportojnë instrumentet financiare”në dispozicion për shitje” me vlerën e drejtë në pasqyrën e bilancit, por nuk raportojnë ndryshimet në vlerën e drejtë si pjesë e të ardhurave neto deri pas shitjes se instrumentit. Kjo qasje zvogëlon paqëndrueshmërinë e të ardhurave neto. Shembull II Më 1 janar 2013, UI Ltd ka investuar 20 milionë dollarë në obligacione të GW Ltd,Obligacionet kane një vlerë nominale prej $1,000 dhe ato janë blerë në të njëjtin nivel(pra per $1000). Obligacionet kanë një maturim prej 10 vjetësh dhe menaxhimi i UI Ltd nuk ka ndërmend të mbajë obligacionin deri ne maturim të tyre. Vlera e drejtë e obligacionit më 31 dhjetor 2013 eshtë 980 $obligacioni. Obligacionet fituan një interes prej $2 milion gjatë vitit. Zgjidhje UI Ltd do ta njoh blerjen e obligacioneve si më poshtë: Data Veprimi kontabel Debi Kredi 1.1.2013 Inst.''Te disponueshme per shitje'' 20 milion Cash 20 milion
 • 5. Kontabiliteti i institucioneve financiare 5 Njohja e blerjes se obligacioneve UI Ltd ka blerë 20,000 obligacione me 1 Janar 2013, kështu ndryshimi në vlerën e drejtë gjatë periudhës është $0.4 milion=20’000*(1,000-980).UI Ltd do ta njohë këtë ndryshim si më poshte: Data Veprimi kontabel Debi Kredi 1.1.2013 Ndryshimi në vlerën e drejtë te inst. 0.4 milion Inst.''te disponueshme per shitje'' 0.4 milion Njohja e ndryshimit ne vleren e drejte Të ardhurat e fituara të interesit per periudhën, kreditohet në pasqyrën e të ardhurave të periudhës: Data Veprimi kontabel Debi Kredi 1.1.2013 Cash/Interesi i arkëtueshëm 2 milion Të ardhurat nga interesi 2 milion Rregjistrimi I te ardhurave nga interesi Shembull III Me poshte jane dhene disa informacione në lidhje me transaksionet e kompanise SCE,Ltd: Viti 2012: 15 janar: Gjatë vitit, kompania ka shitur një portofol aksionesh të kompanisë Z te klasifikuara si "të disponueshme për shitje" për një çmim prej 18.000 €, të pranuara në cash.Vlera kontabel në fund të 2012 ishte 18,000 €. Ka pasur rregullime pozitive në vlerë prej 5,000 € për këtë pasuri që kishin qenë direkt te njohura në kapital në vitin e 2011. 30 qershor:Blerja e një portofoli aksionesh të kompanisë X për 15,000 €. Aksionet paguhen në cash dhe jane te klasifikuar nga kompania në portofolin e aktive financiare "në dispozicion për shitje". 31 dhjetor: Vlera e drejtë e zotërimeve të kapitalit(aksioneve të shoqërisë X) është 14,500€. Viti 2013: 31 dhjetor:Vlera e drejtë e zotërimeve të kapitalit (aksioneve të shoqërisë X)është 13.000€.Te behet rregjistrimi i transaksioneve.
 • 6. Kontabiliteti i institucioneve financiare 6 Zgjidhje Data Veprimet kontabel Debi Kredi 15.01.2012 Cash 18000 Instrumente financiare AGJ 18000 Shitja e portofolit të aksioneve të kompanisë Z Transferimi i fitimeve nga aktivet financare ''në dispozicion per shitje" 5000 Fitimet nga portofoli ''ne dispozicion për shitje''. 5000 Transferimi i fitimit, që është njohur në kapitalin neto me pare 30.06.2012 Instrumente financiare AGJ(aksione te Y) 15000 Cash 15000 Blerja e një portofoli aksionesh të kompanisë X. 31.12.2012 Humbje nga aktivet financiare "të disponueshme për shitje " 500 Instrumente financiare AGJ(aksione te X) 500 Vlerësimi me vlerën e drejtë. Rregullimet për ndryshime në vlerën e instrumenteve financiare 5000 'në dispozicion për shitje'' Transferimi i fitimeve nga aktivet financare ''te disponueshme per shitje" 5000 Në fund të secilit prej vitit, mbyllen llogaritë e grupit 8 dhe 9 Rregullimet për ndryshime në vlerën e instrumenteve financiare 500 'në dispozicion për shitje'' 500 Humbje nga aktivet financiare "të disponueshme për shitje" Në fund të secilit prej vitit, mbyllen llogaritë e grupit 8 dhe 9 31.12.2013 Humbje nga aktivet financiare "të disponueshme për shitje" 1500 Instrumente financiare AGJ(aksione te X) 1500 Vlerësimi me vlerën e drejtë. Rregullimet për ndryshime në vlerën e instrumenteve financiare 1500 'në dispozicion për shitje'' 1500 Humbje nga aktivet financiare "të disponueshme për shitje" Në fund të secilit prej vitit, mbyllen llogaritë e grupit 8 dhe 9 Instrumentet financiare "Të mbajtura për tregtim" (‘Held for trading’ financial instruments)
 • 7. Kontabiliteti i institucioneve financiare 7 Një aktiv financiar është klasifikuar si "i mbajtur për tregtim" nëse është: • blerë ose krijuar kryesisht për qëllimin shitjeje ose riblerjeje në periudhë afatshkurtër • pjesë e një portofoli të instrumentave financiarë të identifikuara qe menaxhohen së bashku dhe për të cilat ka evidenca të kohëve të fundit të marrjes së fitimit afat të shkurtër ose • një derivativ(me përjashtim të një derivativi që është një kontratë e garancisë financiare ose një instrument i caktuar dhe efektiv mbrojtës) Instrumentet financiare "Të mbajtura për tregtim" duhet të njihen me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes dhe çdo ndryshim në vlerën e drejtë gjatë një periudhe dhe çdo dividend ose të ardhurave nga interesi për periudhën njihet në fitim dhe humbje për periudhën Shembull IV Më 1 janar 2012, HTI Ltd blen 10,000 aksione të FV Ltd per vleren $55 për aksion. Ajo do ta regjistrojë transaksionin në ditar si me poshte: Data Veprimi kontabel Debi Kredi 1.1.2013 Investimet në HTI Ltd 550000 Cash 550000 Blerja e aksioneve te HTI Ltd Investimi do të raportohet ne vleren prej $550.000 në bilance. Gjatë vitit financiar që përfundon më 31 dhjetor 2013, FV Ltd deklaron një divident prej $0.9 për aksion. HTI Ltd duhet ti rregjistrojetë dividendët e fituar si më poshtë: Data Veprimi kontabel Debi Kredi 31.12.2013 Cash 9000 Divident te fituar 9000 Njohja e dividenteve te fituar Më 31 dhjetor 2012, vlera e tregut te një aksioni të FV Ltd ra në $49 për aksion dhe kjo renie përfaqëson një humbje prej $6,000 [($55 -$49) * 10,000]. HTI Ltd do ta njohë uljen në vlerën e drejtë menjëherë: Data Veprimi kontabel Debi Kredi 31.12.13 Humbja ne inst.financiare ''Held to Maturity'' 6000 Investimet në HTI Ltd 6000 Njohja e renies se vleres se aksioneve