SlideShare a Scribd company logo
ताणे मणहे, “तुवे किते ि
े हां?” तुजा भावाचा रगताचो आवाज
जमनींतलान मािा रडटा. तुजा हाता थावन तुजा भावाचे रगत
घेवंि आपहे तोंड उगडला धत्रे थावन तुिा शाप मेळ्ा; उत्ी
4:10-11
पूण ताचा कजकवता वांगडा मांस, जे ताचे रगत, तुमी खावचे न्.
आनी खातीन तुमचा कजकवताचे तुमचे रगत हांव मागतहों; दर एिा
जनावराचा हातांतलान आनी मनशाचा हातांतलान हांव ती मागतां;
दर एिा मनशाचा भावाचा हातांत हांव मनशाचो जीव मागतहों. जो
िोण मनशाचे रगत ओतता, ताचे रगत मनशान वांवतहे, किताि
ताणे देवाचा पकतमे पमाणे मनीस त्ार ि
े हो. उत्ी 9:4-6
रूेनान तांिां म्े : रगत वांवचे न्, पूण तािा रानांतला हा
खडांत उड् आनी ताचेर हात घाहूंि नािात. तािा तांचा
हातांतलान िाड
ू न उडोवंि, तािा परत आपला ूापा्चा हातांत
कदवंि. जुदान आपला भावांि म्े : आमी आमचा भावाि मारन
ताचे रगत कहपोवन दवरलार किते फा्दो? तांणी जोसेफाचो चो्ो
घेतहो आनी ूोिडां मदहो एि पोिडो मारहो आनी तो चो्ो
रगतांत ूुड्हो; उत्ी 37:22,26,31
रूेनान तांिां जाप कदही, “हांवे तुमिां सांगूंि ना, भुरगाचेर पाति
िर
ं ि नािा; आनी तुमी आ्ि
ूं ि ना? देखून प््, ताचे रगत्
जा्. उत्ी 42:22
जुदा शींवाचो पाह, कशिारांतलान, मजा पुता, तूं व्र गेहो, तो
सि्ह ि
ु शीि पडहो, तो शींवाचा सारिो आनी पोरना शींवाचा
सारिो पडहो; तािा िोण जागो िरतहो? कशहो ्े्सर राजदंड
जुदांतलान वचचो ना आनी िा्दो िरपी ताचा पां्ां मदलान
वचचो ना; आनी होिांची जमणी तािाच आसतही. आपहे ूोवा्
दारवेहीि आनी गाढवाचे गाढवाि ूरे दारवेहीि ूांदू न; ताणे
आपहीं वसां सोऱ्ांत धुवन िाडहीं आनी िपडे दारांचा रगतांत
धुवन िाडहे, ताचे दो्े सोऱ्ान तांूडे जातहे आनी ताचे दांत दुदान
धवे जातहे. उत्ी 49:9-12
जर ते हा दोन कचनांचेर् कवसास दवरचे नात आनी तुजो आवाज
आ्ि
ूं ि नात जालार, तूं नं्चे उदि घेवन सुका जमनीचेर ओतून
िाडटहे नं् सुका जमनीचेर रगत जातही. कनसग् 4:9
सव्वर अशे मणटा, हांव सव्वर हे तुिा ि्टहे, प्े , हांव
मजा हातांतला दंडांतलान नं्ांतला उदिाचेर मारतहों आनी ते
रगतांत रपांतरीत जातहे. नं्ांत आकशले नुसे मरतहे आनी नं्
दुग्धी ्ेतही; आनी इकजपांतला होिांि नं्चा उदिांतलान
कप्ेवपाि तास जातहो. आनी सव्वरान मो्जेसाि म्े :
आरोनाि मण, तुजी दंड घेवन इकजपाचा उदिाचेर, तांचा
वा्ांचेर, तांचा नं्ांचेर आनी तांचा तळांचेर आनी तांचा
सगळा उदिाचा ि
ुं डांचेर तुजो हात वाड्हो रगत जावप; आनी
सगळा इकजप देशांत, हांिडाचा आ्दनांनी आनी फातराचा
आ्दनांनी रगत मे्चे. मो्जेस आनी आहारोन सव्वरान सांकगले
पमाणे तशे ि
े हे; ताणे दंड उखहून फारो आनी ताचा नोिरांचा
नदरेि नं्ांतला उदिाि मारहो; आनी नं्ांतहे सग्े उदि
रगतांत रपांतरीत जाहे. नं्ांत आकशले नुसे मेहे; आनी नं्ेि
दुग्धी आ्ही आनी इकजपांतला होिांि नं्चे उदि कप्ेवंि
मेळ्े ना; आनी सगळा इकजप देशांत रगत आ्हे. कनसग् 7:17-21
आनी ते रगत घेवन ते खावपाि जा् आकशला घरांचा दोन
ूाजूचा खांबांचेर आनी व्ला दाराचा खांबाचेर मारतहे. तुमी
आसात ता घरांचेर रगत तुमिां एि कचनां मणून जातहे आनी रगत
प््तना हांव तुमचेर वचतहों आनी इकजपाचा देशाि मारन
उड्तना तुमिां नाश िरपाि पेग तुमचेर ्ेवचो ना. तुमी
कहसोपाचो एि गुच घेवन तो ि
ुं डांतला रगतांत ूुडोवचो आनी
ि
ुं डांतला रगतान खांूो आनी दोन ूाजूचा खांबांि मारचो; आनी
तुमचांतहो िोणूच सिा्ीं मेरेन आपला घराचा दारांत भा्र
सरचो ना. किताि सव्वर इकजपांतला होिांि मारपाि वचतहो;
आनी जेना तािा खांबाचेर आनी दोन ूाजूचा खांबांचेर रगत
कदसतहे तेना सव्वर दारांतलान वचतहो आनी नाश िरपी
मनशाि तुमचा घरांत कभतर सरन तुमिां मार
ं ि कदवचो ना.
कनसग् 12:7,13,22-23
चोर फोड
ू न गेलो मेळ्ो आनी तािा मारन उड्हो जालार ताचे
खातीर रगत वांवचे ना. ताचेर सु्ा्चो उजवाड पडहो जालार ताचे
खातीर रगत वांवतहे; िारण ताणे पुरा् परतफ
े ड िरपाि जा्;
ताचे िडेन िां्च ना जालार ताचे चोर्े खातीर तािा कविपाि
जा्. कनसग् 22:2-3
तुमी मजा ू्ीचे रगत खमीराचा भािरी वांगडा अप्ण िरचे न्;
तशेच मजा ू्ीची चरूी सिा् मेरेन उरची ना. कनसग् 23:18
मो्जेसान ते अद् रगत घेवन ि
ु डकांनी घाहे; आनी अद् रगत ताणे
वेदीचेर कशंपडहे. मो्जेसान ते रगत घेवन होिांचेर कशंपडहे आनी
मणहे, “हा सगळा उतरां कवशीं सव्वरान तुमचे िडेन ि
े ला
िराराचे रगत प््ात. कनसग् 24:6,8
ूैहाचे रगत घेवन ते ूोटान वेदीचा कशंगांचेर घाहून सग्े रगत
वेदीचा त्ाि ओतचे. मेढराि मारन ताचे रगत घेवन वेदीचेर
भोंवतणीं कशंपडावचे. मागीर तूं मेढराि मारन ताचे रगत घेवन
आहाराचा उजवा िानाचा तोंिाचेर आनी ताचा पुतांचा उजवा
िानाचा तोंिाचेर आनी तांचा उजवा हाताचा आंगठो आनी
उजवा िानाचा तोंिाि घाहचे तांचा उजवा पां्ाचा वडला
पां्ाचा ूोटाि आनी भोंवतणीं वेदीचेर रगत कशंपडावप. वेदीचेर
आकशले रगत आनी अकभषेि तेह घेवन ते आहाराचेर, ताचा
िपडांचेर, ताचा पुतांचेर आनी ताचे वांगडा ताचा पुतांचा
िपडांचेर कशंपडटहो आनी तो पकवत जातहो , ताचे वांगडा ताचे
वस, ताचे पूत आनी ताचा पुतांचे वस ताचे वांगडा. कनसग्
29:12,16,20-21
आरोनान वसा्ि एि पावटीं ताचा कशंगां व्लान पा्ायचताचा
पातिाचा ू्ीचा रगतान पा्ायचत िर
ं ि जा्, वसा्ि एि
पावटीं तो तुमचा कप्गांनी ताचेर पा्ायचत िर
ं ि जा्, ते
सव्वरा खातीर सगळांत पकवत. कनसग् 30:10
तुवे मजा ू्ीचे रगत खमीर घाहून अप्ण िरचे न्; तशेच
पासाचा उतवाचो ू्ी सिा् मेरेन सोडचो ना. कनसग् 34:25
ताणे ता ूैहाि सव्वराचा मुखार मारतहो आनी आॅर रोनाचे पूत
्ाजिांनी ते रगत हाड
ू न सभाघराचा दाराचा ि
ु शीि आकशला
वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडावचे. ताणे ते वेदीचा ि
ु शीि उ्रेि
सव्वराचा मुखार मारन उड्तहे आनी ्ाजि, आहारोनाचे पूत,
ताचे रगत वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडटहे. आनी ्ाजिान ती वेदी िडेन
हाड
ू न ताची तिही िाड
ू न वेदीचेर हासची; आनी ताचे रगत वेदीचा
ि
ु शीि िाड
ू न उड्तहे: हेवीत 1:5,11,15
ताणे आपला ू्ीचा माथार हात घाहून सभाघराचा दारांत मारचो
आनी आॅर रोनाचा पुतांनी ्ाजिांनी ते रगत वेदीचेर भोंवतणीं
कशंपडावचे. ताणे आपला ू्ीचा माथार हात दवरन सभाघराचा
मुखार मारन उडोवचो आनी ताचे रगत वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडावचे.
ताचा तिहेर हात दवरन तािा सभाघराचा मुखार मारतहो आनी
ताचे रगत भोंवतणीं वेदीचेर कशंपडटहे. तुमचा सगळा राकूतांत
तुमचा कप्गां खातीर सदांिा् नेम आसतहो, तुमी चरूी वा रगत
खावचे न्. हेवीत 3:2,8,13,17
अकभषेि ि
े ला ्ाजिान ूैहाचे रगत घेवन सभाघरांत हाडचे आनी
्ाजिान आपहे ूोट रगतांत ूुडोवन ताचे रगत सात फावटीं
सव्वराचा आवरणा मुखार कशंपडचे अभ्ारणांतहे. आनी
्ाजिान ताचे थोडे रगत सभाघरांत आकशला गोड धूप वेदीचा
कशंगांचेर घाहचे; आनी सभाघराचा दारांत आकशला होमू्ीचा
वेदीचा त्ाि ूैहाचे सग्े रगत ओतचे. हेवीत 4:5-7
अकभषेि ि
े ला ्ाजिान ूैहाचे रगत सभाघरांत हाडचे आनी ता
रगतांत ्ाजि आपहे ूोट िां् रगतांत ूुडोवन ते सात फावटीं
सव्वराचा मुखार, पडदा मुखार कशंपडचे. ताचे थोडे रगत ताणे
सभाघरांतला सव्वराचा मुखार आकशला वेदीचा कशंगांचेर
घाहचे आनी सग्े रगत होमू्ीचा वेदीचा त्ाि ओतचे
सभाघराचे दार. हेवीत 4:16-18
आनी ्ाजिान आपला ूोटान पातिू्ीचे रगत घेवन
होमू्ीचा वेदीचा कशंगांचेर घाहचे आनी होमू्ीचा वेदीचा
त्ाि आपहे रगत ओतचे. आनी ्ाजिान ताचे रगत ूोटान घेवन
होमू्ीचा वेदीचा कशंगांचेर घाहचे आनी ताचे सग्े रगत वेदीचा
त्ाि ओतचे. आनी ्ाजिान आपला ूोटान पातिू्ीचे रगत
घेवन होमू्ीचा वेदीचा कशंगांचेर घाहचे आनी ताचे सग्े रगत
वेदीचा त्ाि ओतचे: हेवीत 4:25,30 ,34 हे नांव
आनी ताणे पातिू्ीचे रगत वेदीचा ि
ु शीि कशंपडावचे; उररले
रगत वेदीचा त्ाि िाड
ू न उडोवंि जा्, ते पातिू्ी. हेवीत
5:9
ताचा मासाि जे किते वश् िरता ते पकवत आसतहे आनी ताचा
रगतांतलान खं्चा् िपडाचेर कशंपडलार पकवत जागार जे
वस कशंपडहां ते धुवचे. पकवत जागार समेट िर
ं ि सभाघरांत जे
रगत हाडहां ते िसहेच पाति ू्ी खावंि जा्ना. हेवीत 6:27,30
जा जागार ते होमू्ी मारतात ता जागार ते पाति ू्ी मारतहे
आनी ताचे रगत ताणे वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडावचे. तातूंतलान ताणे
सगळा ू्ींतलान एि ू्ी देवा खातीर उूा् कदतहो आनी तो
्ाजिाचो आसतहो जो मे्ावाचा ू्ींचे रगत कशंपडटा. तशेच
तुमचा खं्चा् राकूतांत सुिणांचे वा जनावरांचे िसहेच रगत
खावचे न्. खं्चो् पाणी खं्चा् पिारचे रगत खाता, तो जीव
आपला होिां मदलान िापून उड्तहो. आॅर रोनाचा पुतां मदला
िोणाि, जे सती ू्ीचे रगत आनी चरूी अप्ण िरता, तािा ताचो
उजवो खांदो आसतहो. हेवीत 7:2,14,26,27,33
आनी ताणे तािा मारहो; आनी मो्जेसान ते रगत घेवन ूोटान
वेदीचा भोंवतणीं कशंगां घाहून वेदी शुधद ि
े हे आनी वेदीचा त्ाि
ते रगत ओतहे आनी ताचेर समेट िर
ं ि पकवत ि
े हे. आनी ताणे
तािा मारहो; आनी मो्जेसान ते रगत भोंवतणीं वेदीचेर कशंपडहे.
आनी ताणे तािा मारहो; मो्जेसान ताचे रगत घेवन आहाराचा
उजवा िानाचा तोंिाि, उजवा हाताचा आंगठो आनी उजवा
पां्ाचा वडला पां्ाचा ूोटाचेर घाहे. ताणे आहाराचा पुतांि
हाडहे आनी मो्जेसान तांचा उजवा िानाचा तोंिाचेर आनी
उजवा हाताचा आंगठांचेर आनी उजवा पां्ांचा वडला
पां्ांचा ूोटांचेर रगत घाहे आनी मो्जेसान ते रगत वेदीचेर
भोंवतणीं कशंपडहे. मो्जेसान अकभषेि तेह आनी वेदीचेर आकशले
रगत घेवन आहाराचेर, ताचा िपडांचेर, ताचा पुतांचेर आनी
आपला पुतांचा िपडांचेर कशंपडहे. आॅर रोनाि, ताचीं वसां,
ताचा पुतांि आनी ताचा पुतांचीं वसां ताचे वांगडा पकवत ि
े हीं.
हेवीत 8:15,19,23,24,30
आॅर रोनाचा पुतांनी तािा रगत हाडहे आनी ताणे आपहे ूोट
रगतांत ूुडोवन वेदीचा कशंगांचेर घाहून ते रगत वेदीचा त्ाि
ओतहे आनी ताणे होमू्ी मारहो; आॅर रोनाचा पुतांनी तािा ते
रगत सादर ि
े हे आनी ताणे वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडहे. तशेच ताणे
ूैह आनी मेढराि मारन उड्हे, जे होिांि मे्पाि ू्ी कदवपा
खातीर आकशले आनी आॅर रोनाचा पुतांनी तािा रगत सादर ि
े हे,
जे ताणे भोंवतणीं वेदीचेर कशंपडहे, हेवीत 9:9,12,18
कजवा सुिणाि, देवदाराचे हांि
ू ड, तांूडे आनी कहसोप घेवन तांिां
आनी कजवा सुिणाि वांवपी उदिाचेर मारन उड्ला
सुिणाचा रगतांत ूुड्तहो आनी ्ाजिान िरचो अपराध ू्ीचे
थोडे रगत घेवचे आनी ्ाजिान ते शुधद िरपाचा उजवा िानाचा
तोंिाचेर आनी उजवा हाताचा आंगठो आनी उजवा पां्ाचा
वडला पां्ाचा ूोटाचेर घाहचो. आनी ताचा हातांतला उररला
तेहांतलान ्ाजिान शुधद िरपाचा उजवा िानाचा तोंिाचेर
आनी उजवा हाताचा आंगठो आनी उजवा पां्ाचा वडला
पां्ाचा ूोटाचेर घाहचो. पाति ू्ीचा रगताचेर: आनी ताणे
पाति ू्ीचा िोंबाि मारचो आनी ्ाजिान अपराध ू्ीचा
रगतांतहे थोडे रगत घेवन शुधद जावपाचा मनशाचा उजवा
िानाचा तोंिाचेर घाहचे , आनी ताचा उजवा हाताचा आंगठो
आनी उजवा पां्ाचा वडला ूोटाचेर: आनी ताचा हातांत
आकशले तेह ्ाजि
े न शुधद िरपाचा उजवा िानाचा तोंिाचेर
आनी ताचेर घाहचे ताचा उजवा हाताचो आंगठो आनी उजवा
पां्ाचा वडला ूोटाचेर, अपराध ू्ीचा रगताचा जागार: आनी
तो देवदाराचे हांि
ू ड, कहसोप, तांूडो, कजवे सुिणे आनी तांिां
मारन उड्ला सुिणाचा रगतांत आनी वांवपी उदिांत
ूुडोवन घरांत सात फावटीं कशंपडावचे: आनी तो सुिणाचा रगतान,
वांवपी उदिान आनी कजवा सुिणान आनी तातूंत घर कनव्
िरतहो देवदाराचे हांि
ू ड आनी कहसोप आनी तांूडा रंगाचे हांि
ू ड:
हेवीत 14:6,14,17,25,28,51,52
ूैहाचे रगत घेवन तो उदेते वटेन द्ा् आसनाचेर ूोटान
कशंपडटहो; आनी द्ा आसनाचा मुखार तो रगत ूोटान सात
फावटीं कशंपडटहो. मागीर ताणे होिां खातीर आकशला
पातिू्ीचा ूोिडाि मारन आपहे रगत पडदे कभतर हाड
ू न
ूैहाचा रगतान ि
े ले तशे ता रगतान िरचे आनी द्ा् आसनाचेर
आनी ताचे मुखार कशंपडावचे द्ा् आसन: आनी तो सव्वराचा
मुखार आकशला वेदी िडेन वचून ताचो पा्ायचत िरतहो; ूैहाचे
आनी ूोिडाचे रगत घेवन ते भोंवतणीं वेदीचा कशंगांचेर घाहतहे.
ताचेर ूोटान सात फावटीं रगत कशंपड
ू न तािा शुधद िरन इजा्ह
होिांचा अशुधदपणा थावन पकवत िर
ं ि जा्. पातिू्ी खातीर
ूैह आनी पातिू्ी खातीर ूोिडो, जाचे रगत पकवत सुवातेर
पा्ायचत िरपाि हाडहां, तांिां कशकूरा भा्र वरचे; आनी तांची
िात, मांस आनी शेण उजांत हासून उड्तहे. हेवीत
16:14,15,18,19,27
आनी ्ाजिान सभाघराचा दारांत सव्वराचा वेदीचेर रगत
कशंपडावचे आनी ते चरूी ज्ोवन सव्वराचा गोड वासाि हावचे.
इजा्ह घराणांतहो वा तुमचा मधे रावपी परिी होिां मदहो
िोणू् रगत खाता; रगत खावपी कजवाि हांव तोंड हेगीत दवरतहों
आनी ताचा होिां मदलान तािा िापून उड्तहों. किताि
मासाचे कजवीत रगतांत आसा, आनी तुमचा कजवाि पा्ायचत िर
ं ि
हांव तुमिां वेदीचेर कदहां, किताि ते रगत आताि पा्ायचत
िरता. देखून हांवे इजा्ह होिांि म्े : तुमचांतहो खं्चोच जीव
रगत खावचो ना आनी तुमचा मधे रावपी िोणूच परिी मनीस रगत
खावचो ना. इजा्ह होिां मदहो वा तुमचा मधे रावपी परिी होिां
मदहो खं्चो् मनीस खावंि मे्पी जनावरां वा सुिणीं कशिार
िरता आनी धरता; ताचे रगत हेगीत ओतून ताचेर धुल धांपतहो.
किताि ते सगळा मासाचे कजवीत; ताचे रगत ताचा कजकवता खातीर,
देखून हांवे इजा्ह होिांि सांगहे, तुमी खं्चाच मांसाचे रगत
खावचे नात, किताि सगळा मासाचे कजवीत ताचे रगत. हेवीत
17:6,10-14
पूण गा्चे प्हे कपहां वा मेढराचे प्हे कपहां वा ूोिडाचे प्हे
कपहां तुवे सोडवचे न्; ते पकवत आसात, तांचे रगत वेदीचेर
कशंपड्तहे आनी तांची चरूी उजांत ू्ी कदवपा खातीर,
सव्वराि गोड वास मणून ज््तहे. गणती 18:17
आनी एहेझार ्ाजिान कतचे रगत ूोटान घेवन कतचे रगत सर्
सभाघराचा मुखार सात फावटीं कशंपडावचे. कतची िात, कतचे मांस
आनी कतचे रगत, कतचा शेणा वांगडा तो ज््तहो: गणती 19:4-5
तुजा देवा सव्वराचा वेदीचेर तुजा होमू्ीं, मास आनी रगत,
अप्ण िर आनी तुजा ू्ींचे रगत तुजा देवा सव्वराचा वेदीचेर
ओतचे आनी तुवे मांस खावचे. दुसरे शास 12:27
देखून तांणी ूैहांि मारहे आनी ्ाजिांनी ते रगत घेतहे आनी ते
वेदीचेर कशंपडहे, तशेच मेढरां मारन ते रगत वेदीचेर कशंपडहे आनी
िोंबांि मारहे आनी ते रगत वेदीचेर कशंपडहे वेदी. ्ाजिांनी तांिां
मारहे आनी सगळा इजा्हाि पा्ायचत िर
ं ि वेदीचेर तांचा
रगताि समेट ि
े हो, िारण राजान सगळा इजा्हा खातीर
होमू्ी आनी पातिू्ी कदवपाची आजा कदही. 2 इकतहास
29:22,24
देवाचा मनशाचा मो्जेसाचा िा्दा पमाणे ते आपला जागार
उूे रावहे आनी हेवींचा हातांतलान मेक्ले रगत ्ाजिांनी
कशंपडहे. 2 इकतहास 30:16
तांणी पासो मारहो आनी ्ाजिांनी तांचा हातांतलान रगत
कशंपडहे आनी हेवी होिांनी तांची िात िाडही. 2 इकतहास 35:11
तुमचा ू्ींची वडही मजे खातीर किताि? सव्वर मणटा: हांव
मेढरांचो होमू्ी आनी पोसला जनावरांची चरूी भरन आसां;
आनी ूैहांचा, िोंबाचा वा ूोिडांचा रगतांत हांव खोशी ना.
इजा्ास 1:11
ताणे मािा मणहे: “मनशाचो पूत, सव्वर देव अशे मणटा; वेदी
त्ार िरपाचा कदसा, ताचेर होमू्ी अप्ण िरप आनी ताचेर रगत
कशंपडप अशे नेम आसतात. ताचे रगत घेवन ताचा चार कशंगांचेर
आनी वसणुि
े चा चार िोनशांचेर आनी भोंवतणचा कशमेचेर घाहचे,
अशे िरन ते शुधद िरन शुधद िरचे. एजेिीह 43:18,20
पूण इजा्ह होि मजे िडलान प्स गेहे तेना मजा
पकवत्ानाचो वावर सांूा्पी हेवी ्ाजि, सादोिाचे पूत, ते मजे
हागीं ्ेवन मजी सेवा िरपाि शितहे आनी मािा अप्ण िरपाि
मजे मुखार उूे रावतहे चरूी आनी रगत, अशे सव्वर देव मणटा:
एजेिीह 44:15
आनी ्ाजिान पातिू्ीचे रगत घेवन घराचा खांबांचेर आनी
वेदीचा वसणुि
े चा चार िोनशांचेर आनी कभतरला आंगणाचा
दाराचा खांबांचेर घाहचे. एजेिीह 45:19
ते जेवताना जेजून भािरी घेतही आनी तािा आशीवा्द कदहो आनी
तो मोड
ू न कशसांि कदहो आनी म्े : “घेवून खा; हे मजे ि
ू ड. ताणे
तो पेहो घेतहो आनी उपिार मानून तांिां कदहो आनी म्े : “तुमी
सग्े ताचो कप्ेव; किताि हे मजे नवा िराराचे रगत, जे जा्ता
जाणांि पातिांचा माफ्े खातीर वांवता. मातेव 26:26-28
ते जेवताना जेजून भािरी घेवन आशीवा्द कदहो आनी तो मोड
ू न
तांिां कदहो आनी म्े : “घेवून खा, ही मजी ि
ू ड.” ताणे तो पेहो
घेतहो आनी उपिार मानून तांिां कदहो आनी सगळांनी तातूंतलान
कप्ेहे. ताणे तांिां म्े : “हे मजे नवा िराराचे रगत, जे जा्ता
जाणांि हागून वांवता.” माि
् 14:22-24
ताणे भािरी घेतही आनी उपिार मानून ती मोड
ू न तांिां कदही,
“तुमचा खातीर कदले हे मजे ि
ू ड. तशेच जेवणा उपरांत पेहो्
मणत: हो पेहो मजा रगतांतहो नवो िरार, जो तुमचे खातीर
वांवता. हुिास 22:19-20
तेना जेजून तांिां म्े : “हांव तुमिां खरेच सांगतां, मनशाचा पुताचे
मांस खावन ताचे रगत कप्ेहे ूगर तुमचांत कजवीत ना. जो िोण
मजे मास खाता आनी मजे रगत कपता, तािा सासणाचे कजवीत
मे्टा; आनी कनमाणा कदसा हांव तािा कजवो िरतहों. किताि
मजे मास खरेच जेवण आनी मजे रगत खरेच पे्. जो मजे मास
खाता आनी मजे रगत कपता, तो मजे कभतर रावता आनी हांव तातूंत
रावतां. जुांव 6:53-56
मूत्ि अप्ण ि
े ला जेवणां पासून, रगतांतलान, ग्ो घाहून
िाकडला वसूं पासून आनी वकभचारांतलान तुमी प्स रावचे.
तुमी ूरे िरात. पेकषतांचीं ि
ृ तां 15:29
आनी सगळा धत्रेचेर रावपा खातीर मनशांचीं सग्ीं राश् ां एिाच
रगतांतलान त्ार ि
े लांत आनी आदीं थाराक्ले िा् आनी तांचा
रावपाची म्ा्दा थारा्ला. पेकषतांचीं ि
ृ तां 17:26
देखून हांव सगळा मनशांचा रगतांतलान शुधद आसां हाची सारी
िरपाि आ्ज तुमिां वरता. किताि हांव तुमिां देवाचो सग्ो
सलो सांगपाि प्स िर
ं ि ना. तािा हागून पकवत आतान
तुमिां देखरेख दवरपी सगळा ि्पांची जतना् घे्ात. पेकषतांचीं
ि
ृ तां 20:26-28
भावाथ् कवदेशी होिां कवशीं आमी ूर्हां आनी कनशश् िाडहा िी
ते अशे िां्च पा्नात, फित ते मूत्ि अप्ण ि
े ला वसूं पासून,
रगतांतलान, ग्ो घाहून मारपा पासून आनी वकभचारा पासून
सताि राखून दवरतात. पेकषतांचीं ि
ृ तां 21:25
क्स जेजूंतला सोडवणे वरवीं ताचा ि
ृ पेन मुकपणान कनतीमान
जावन, तािा देवान आपला रगताचेर कवसास दवरन तािा
पा्ायचत िर
ं ि दवरहा, आदला पातिांची माफ िरपा खातीर,
देवाचा सोंसपा वरवीं आपहे नीकतमत जाहीर िर
ं ि; तो कनतीमान
आनी जेजूचेर कवसास दवरपी मनशाि कनतीमान जावंि, हा वे्ार
ताचो नीकतमत सांगुंि हांव मणटां. रोमिारांि 3:24-26
ताचे परस चड आतां ताचा रगतान कनतीमान जावन, ताचा वरवीं
आमी रागांतलान वाटावतहे. रोमिारांि 5:9
आमी जा आशीवा्दाचो पेहो आशीवा्द कदतात, तो क्साचा
रगताची मे् न्? आमी जी भािरी फोडटात, ती क्साचा
ि
ु डीचो मे् न्? 1 िोररंतिारांि 10:16
तशेच जेवणा उपरांत ताणे पेहो घेतहो आनी मणहे: हो पेहो मजा
रगतांतहो नवो िरार. किताि तुमी ही भािरी खातात आनी हो पेहो
कप्ेतात ते मेरेन पभू ्े् मेरेन ताचे मरण दाख्तात. देखून जो िोण
ही भािरी खाता आनी हो पाहो अ्ोग ररतीन कपता, तो सव्वराचा
ि
ु डीचो आनी रगताचेर गुनांविार थारतहो. 1 िोररंतिारांि
11:25-27
जेजू क्सान आपला इते पमाणे, ताचा ि
ृ पेचा मकहमेची सुती
िर
ं ि, ताचा ि
ृ पेचा मकहमेची सुती िर
ं ि आमिां आदींच
थारा्ला. ताचा रगतांतलान आमिां सोडवण मेळ्ा, ताचा
ि
ृ पेचा कगरेसिा्े पमाण पातिांची माफ; इफ
े जिारांि 1:5-7
पूण आतां क्स जेजूंत तुमी जे ि
े ना ि
े ना प्स आकशले, ते
क्साचा रगताि हागून हागीं जालात. इफ
े जिारांि 2:13
उजवाडांतला संतांचा वारसाि वांटेिार जावंि आमिां ्ोग
ि
े ला ूापा्ि उपिार मानून, ताणे आमिां िा्खांतला
ू्गा थावन सोड्हा आनी आमिां आपला मोगा् पुताचा
राजांत हाडहा: जाचे वरवीं आमिां सोडवण मेळळा ताचा
रगतांतलान, पातिांची माफी हेगीत: िोहोसिारांि 1:12-14
आनी ताचा खुसा्रचा रगतांतलान शांती िरन, सगळा गजाहींचो
सता िडेन मे् घाहपाि; ताचे वरवीं हांव सांगतां, तीं धत्रेचीं वसू
आसूं वा सगा्रांतहीं वसू आसूं. िोहोसिारांि 1:20
तर भुरगीं मास-रगतांत वांटेिार जातात, तशे ताणे सता् ताच
रगतांत वांटो घेतहो; मरणाचा ू्गाचो, मळार सैतानाचो,
मरणाचा आदारान तो नाश िर
ं ि; हेबेवांि 2:14
हेबेवांि ९
१ मागीर खऱ्ांनीच प्ला िराराि दैवी सेवेचे नेम आनी संवसारीि
पकवत्ान आकशले.
२ किताि थं् एि तंूू त्ार जालो; प्हो, तातूंत मेणवाती, मेज
आनी दाखोवपाची भािरी आकशली; जािा अभ्ारण म्ात.
३ आनी दुसर् ्ा पडदा उपरांत सगळांत पकवत अशे म्ात तो तंूू;
४ तातूंत भांगराचो धूपपात आनी भोंवतणी भांगराचो िोश आकशलो,
तातूंत माना आकशलो भांगराचो मडिो आनी िो्सो आरोणाचो
दंड आनी िराराचो फ््ो आकशलो.
५ आनी ताचेर वैभवाचे िरू द्ासनाचेर साव्ी घाहतात; जाचे
कवशीं आतां आमी खासा उहोवंि शिनात.
६ हा गजाहींचो नेमणूि जातिच, ्ाजि सदांच प्ला तंूूंत वचून
देवाची सेवा पुरा् िरताहे.
७ पूण दुसर् ्ाि वड ्ाजि वसा्ि एि पावटीं एिटोच वताहो,
रगत नासतना न्, जे ताणे सता खातीर आनी होिांचा चुिां
खातीर अप्ण ि
े ले.
८ पकवत आतो हे सांगता िी, प्हो तंूू अजून उूो रावताना,
सगळांत पकवत जागार वचपाचो माग् अजून उको जावंि ना.
९ तेनाचा िा्ा खातीर एि आि
ृ ती आसही, तातूंत दान आनी
ू्ी दोनू् अप्ण िरताहे, जी सेवा िरपी मनशाि कववेिा पमाण
पररपूण् िर
ं ि शिही ना.
१० ते फित जेवणांत आनी पे्ांत, कवंगड कवंगड धुंवपांत आनी
शारररीि संसारांत उूे रावहे, जे सुदारणेचा िा्ा मेरेन तांिां
हादहे.
११ पूण क्स ्ेवपाचा ूऱ्ा गजाहींचो मुखेह ्ाजि जावन,
हातांनी त्ार जावंि नाकशला वडला आनी पररपूण् तंूू वरवीं
आ्हा.
१२ ूोिडांचा आनी वासरांचा रगतान न्, पूण सताचा रगतान
तो एि पावटीं पकवत जागार कभतर सरहो आनी आमिां सासणाचो
सोडवण मे््हो.
१३ किताि ूैहांचे आनी ूोिडाचे रगत आनी अशुधद कशंपडपी
गा्ेची भस जर, मासाि शुधद िरपा खातीर पकवत िरता.
१४ सासणाचा आता वरवीं देवा िडेन कनद्श अप्ण ि
े ला
क्साचे रगत कजवा देवाची सेवा िर
ं ि तुमचा कववेिाि मेला
ितु्ूां थावन कितहे चड शुधद िरतहे?
१५ आनी हाच िारणान तो नवा िराराचो मध् आसा, जािा
हागून मरणाचा मागा्न, प्ला िरारा खाहा जाला उलंघनांचो
सोडवण मे्ोवंि, आप्ला होिांि सासणाचे वारसो मे्चे.
१६ िारण जं् िरार आसा थं् वसी्त िरपी मनशाचे मरणू्
गरजेचे आसूंि जा्.
१७ किताि, मनीस मेला उपरांत िराराचो ू्गे मे्टा,
नाजालार वसी्त िरपी कजवो आसतना तािा िसहोच ू्गे
नासता.
१८ ते उपरांत प्हो िरार रगत नासतना समकप्त जाहो ना.
१९ किताि मो्जेसान सगळा होिांि िा्दा पमाणे सगहे आजा
सांगहे उपरांत ताणे वासरां आनी ूोिडांचे रगत उदि, तांूडा
होिर आनी कहसोप घेवन पुसि आनी सगळा होिांि कशंपडहे.
२० ताणे मणहे, देवान तुमिां सांकगला िराराचे रगत हे.
२१ तेच ताणे तंूू आनी सेवेचा सगळा आ्दनांचेर रगत कशंपडहे.
२२ आनी चड िरन सगळो वसू िा्दान रगतान शुधद जातात;
आनी रगत वांवहे ूगर माफ जा्ना.
२३ तािा हागून सगा्तला वसूंचे नमुने हांवरवीं शुधद जावंि जा्
आकशले; पूण सग्चा वसूंिच हां परस ूरे ूकहदान कदवन.
२४ किताि क्स हातांनी त्ार ि
े ला पकवत सुवातींनी कभतर
सर
ं ि ना, जे खऱ्ा मनशांचीं आि
ृ ती आसात; पूण आतां आमचे
खातीर देवा मुखार पगट जावंि सगा्रांत वचूंि.
२५ आनी मा ्ाजि दर वसा् दुसऱ्ाचा रगतान पकवत जागार
कभतर सरता तशे तो चड िरन सताि अप्ण िर
ं ि ना.
२६ किताि संवसाराची ्ापणूि जाहे उपरांत तािा जा्ते फावटीं
तास जावंि जा्, पूण आतां एि पावटीं संवसाराचा शेवटाि तो
सताचा ू्ीन पाति प्स िर
ं ि पगट जाहा.
२७ आनी जशी मनशांि एि पावटीं मरण ्ेवंि जा्, पूण ताचे
उपरांत ना् मे्टहो.
२८ मणून क्साि एि पावटीं जा्ता जाणांचीं पातां सोंसपाि
अप्ण ि
े हो; आनी ताची वाट प्ोवपांि तो दुसरी खेपे पाति
नासतना मोर मे्ोवन कदतहो.
िारण ूैहांचे आनी ूोिडांचे रगत पाप िाड
ू न उडोवप शक ना.
हेबेवांि 10:4
देखून, भावांि, जेजूचा रगतांतलान सगळांत पकवत सुवातेर पवेश
िरपाचे धाडस आसा, हेबेवांि 10:19
देवाचा पुताि पां् मारन, तािा पकवत ि
े ला िराराचा रगताि
अपकवत मानून, आताि वा्ट ि
े ले, तािा कितहे वा्ट खास
मे्टहो अशे तुमी समजून घे्ात ि
ृ पेचे? हेबेवांि 10:29
प्ला भुरगांचो नाश िरपी तांिां हात हावचो न् मणून ताणे
भावाथा्न पासो आनी रगत कशंपडहो. हेबेवांि 11:28
तुमी अजून रगताि पकतिार िर
ं ि ना, पातिाचेर झगड
ू न.
हेबेवांि 12:4
आनी नवा िराराचो मध् जेजूि आनी कशंपडपाचा रगताि, जो
आूेहाचा रगतापरस चड ूरे उह्ता. हेबेवांि 12:24
किताि, जा जनावरांचे रगत पातिाचेर मुखेह ्ाजि
पकवत्ानांत हाडटा, तांचीं ि
ु डीं कशकूरा भा्र ज््तात. देखून
जेजू आपला रगतान होिांि पकवत िर
ं ि, दाराचा भा्र तास
सोंसहो. हेबेवांि 13:11-12
आतां आमचा पभू जेजूि, सासणाचा िराराचा रगतांतलान
मेलांतलान परतून हाडपी शांतीचो देव, तुमचांत ूरे िाम िर
ं ि,
आपही इता िर
ं ि दर एिा ूऱ्ा िामांत तुमिां पररपूण् िरता
ताचे नदरेि जेजू क्सा वरवीं; तािा सदांिा् मकहमा जावं. आमेन.
हेबेवांि 13:20-21
जेजू क्साचा आजापाहनाि आनी रगत कशंपडपाि, आताचा
पकवतीिरणा वरवीं, ूापा्चा देवाचा पूव्जाना पमाणे वेचून िाडात:
तुमिां ि
ृ पा आनी शांती वाडत राव. 1 पेदू 1:2
तुमचा ूापा् िडलान परंपरेन मेक्ला तुमचा वथ्
वागणुि
े तलान तुमिां रपे आनी भांगर सारि
े नाशवंत वसूंनी
सोड्हे नात हे तुमिां खूर आसा; पूण क्साचा मोहादीि
रगतान, कनद्श आनी दाग नाकशला िोंबाचा रगताचा रपान: 1
पेदू 1:18-19
पूण तो उजवाडांत आसता तसो आमी उजवाडांत चहतात जालार
आमिां एिामेिां िडेन मे् जाता आनी ताचा पुता जेजू क्साचे
रगत आमिां सगळा पातिांतलान शुधद िरता. 1 जुवांव 1:7
उदि आनी रगतान आक्लो होच जेजू क्स; फित उदिान न्,
तर उदि आनी रगत हांणी. आतोच गवा् कदता, किताि आतो
सत. किताि सगा्र सारी कदवपी तीन आसात, ूापू्, उतर आनी
पकवत आतो. आनी पृथीचेर सारी कदवपी तीन आसात, आतो आनी
उदि आनी रगत आनी हे कतगू् एिमत आसात. मनशांची गवा्
आमी घेतलार देवाची गवा् चड वड जाता, किताि ताणे आपला
पुता कवशीं कदले देवाची गवा् हीच. 1 जुवांव 5:6-9
आनी जेजू क्सा िडलान, जो कवसासू सारीदार आनी मेलांतहो
प्हो जललो आनी पृथीचेर राजांचो मुखेही. जा मनशान आमचो
मोग ि
े हो आनी आमचा पातिांतलान आमिां आपला रगतांत
धुवन िाडहो आनी आमिां देवाचे आनी आपला ूापा्चे राजा
आनी ्ाजि ि
े लात तािा; तािा सदांिा् मकहमा आनी पभुत
मे्चे. आमेन. पिासणी 1:5-6
तांणी एि नवे गीत गा्हे, “तुिा पुसि घेवंि आनी ताचीं मुदांि
उगडपाि फावो, किताि तूं मारन उड्हो आनी तुजा रगतान
आमिां सगळा वंशांतलान, भाशेतलान आनी होिांतलान आनी
राष् ; पिासणी 5:9
आनी हांवे तािा मणहे, साहेू, तुिा खूर आसा. ताणे मािा म्े :
“हो वड संिशांतलान भा्र सरन, िोंबाचा रगतांत आपहे
िपडे धुवन धवे ि
े लात.” पिासणी 7:14
िोंबाचा रगतान आनी आपला सारीचा उतरान ताचेर जैत
मे््हे; आनी तांणी आपला कजकवताचो मरण मेरेन मोग ि
े हो ना.
पिासणी 12:11
सग् उगडहो आनी प्े हो, धवो घोडो; ताचेर ूसलाि कवसासू
आनी खरो मणटाहे आनी तो नीकतमानपणान ना् िरता आनी
झुजता. ताचे दो्े उजाचा जाहा सारि
े आकशले आनी ताचे
तिहेर जा्ते मुि
ू ट आकशले; आनी तािा एि नांव ूर्ले, ते
िोणाि खूर नाकशले, पूण तािाच. तािा रगतांत ूुड्ले वस
घाले आनी तािा देवाचे उतर मणटात. सगा्रांतहीं सैना धवा
घोडाचेर ूसून धवा आनी कनव् िपडे घाहून ताचा फाटलान
गेहे. पिासणी 19:11-14
आमी क्साचा रगताि खरपणान प्े व्ा आनी ताचे रगत देवा
मुखार कितहे मोहादीि आसा ते प्ोव्ा: आमचा सोडवणे खातीर
वांवून सगळा संवसाराि पशा्ापाची ि
ृ पा मे््ला.
िोररंतिारांि केमेटाचे प्हे पत 4:5
आनी कतणे कतिा एि कचनां कदही: कतणे आपला घरांतलान तांूडा
रंगाची दोरी हावची; आमचा पभूचा रगतांतलान देवाचेर कवसास
दवरपी आनी आशेवपी सगळांि सोडवण मे्ची म्ण ताचे वरवीं
शेकवंग िरप. तुमी प््तात, कप्िर, हा ूा्हेत फित भावाथ्
न्, पूण भािीत् िसो आकशलो. िोररंतिारांि केमेटाचे प्हे
पत 6:10
आमचा खातीर रगत कदले आमचा पभू जेजू क्साि आमी आदर
िर
ं ्ा. िोररंतिारांि केमेटाचे प्हे पत 10:6
दानधमा्न पभू आमिां आपला वांगडा जोडहो; जालार ताणे
आमचे िडेन आकशला मोगा खातीर, आमचो पभु जेजू क्सान
आमचे खातीर आपहे सताचे रगत कदहे, देवाचा इते पमाण; ताचे
मास आमचा मासा खातीर; ताचो जीव, आमचा आतां खातीर.
िोररंतिारांि केमेटाचे प्हे पत 21:7
हाच िारणान आमचा पभून आपही ि
ू ड नाशाि सोड
ू न कदवपाची
खाती ि
े ही, आमचा पातिांचा भोगसणींतलान आमी पकवत
जावंि; मणजे ताचा रगत कशंपड
ू न. किताि शासांत अशे म्ां:
आमचा पातिांि हागून तो जखमी जाहो, आमचा पातिांि हागून
तो ि
ु डिो जाहो आनी ताचा रगताि हागून आमी ूरे जाहे. तािा
िोंबा भशेन ि्ह िरपाि वेहो आनी ताचा िातरपां मुखार
मेढरा भशेन मुि
े जातात, तशे ताणे आपहे तोंड उगडहे ना.
ूना्ूासाचे सामान पत 4:1,3
देवाचे अनु्ा्ी जावन, आनी क्साचा रगतान सताि उहो मारन
तुमी तुमिां सैमीि आकशले िाम िशे पुरा्पणान पुरा् ि
े हां.
इगाकश्साचे इफ
े जिारांि ूर्ले पत 1:3
इगाकश्स, जािा कथओफोरस अशे् म्ात, आकश्ांतला ट्रहेस
हांगाचा पकवत इगज्ि: जेजू क्साचो ूापू् देवाचो कप्, वेचून
आक्लो आनी देवाि फावो, मास आनी रगतांतलान शांती मे्ोवन
आनी आमचा आशेचा जेजू क्साचा तासान, ताचा िडलान
जावपी पुनकज्वंतपणांत: तािा् हांव ताचा पूण्तेत नमसार िरतां,
अपोसोहीि चररतांत चाहू दवरन, तािा सग्ो खोस आनी सुख
मागतां. इगाकश्साचे ट्रकह्नांि ूर्ले पत 1:1
देखून नमपण घाहून, भावाथा्न, मळार पभूचा मासाि नवान
जावचे; आनी मोगान मळार जेजू क्साचे रगत. इगाकश्साचे
ट्रकह्नांि ूर्ले पत 2:7
जेजू क्साचे मास, दावीदाचा संततीचे देवाचे भािरी मािा जा्;
आनी हांव आशेतां ते पे् ताचे रगत, जे अकवनाशी मोग. रोमिारांि
इगाकश्साचे पत 3:5
इगाकश्स, जािा कथ्ोफोरस अशे् म्ात, तो ूापा्चा देवाचा
इगज्ि आनी आमचा पभू जेजू क्साि, जी आकश्ांतला
कफहाडेा््ा हांगा आसा; तािा द्ा मेळ्ा, देवाचा एिचारांत
कथरावून, आमचा पभूचा वेदनेत सदांच खोशी जावन आनी ताचा
पुनकज्वंतपणा वरवीं सगळा द्ा्पणांत पुरा् जावन, तािा् हांव
जेजू क्साचा रगतांत नमसार िरतां, जो आमचे सासणाचे आनी
कनम्ह आसा आनंद; खास िरन कूशपा वांगडा, आनी ताचे वांगडा
आकशला पेाेटरां िडेन आनी जेजू क्साचा मनांतलान
नेकमला डीिनांि एिवटीत आसलार; तािा ताणे आपला पकवत
आतान आपला इते पमाणे सगळा घटपणान ्ीर ि
े हा,
किताि आमचा पभू जेजू क्साचे फित एिच मास आसा; आनी
ताचा रगताचा एिचारांत एि पेहो; एि वेदी; कफहाडेा््ाचा
होिांि इगाकश्साचे पत 1:1,11
किताि तुमी आमचा पभू जेजू क्साचा खुसा्र ाख््ले भशेन,
मासांत आनी आतान, अचह भावाथा्त रावलात हे हांवे प््हां;
आनी क्साचा रगतांतलान मोगान घट जातात; आमचा पभू
िडेन संूंदीत आकशला गजाहीं कवशीं पुरा्पणान खाती िरन
घेवप. इगाकश्साचे सना् होिांि ूर्ले पत 1:3
िोणेच सताि फटोवंि नािात; सगा्र आकशलीं वसू आनी
वैभवशाही देवदू त आनी राजि
ुं वर, कदसपी वा अदृ आसूं,
क्साचा रगताचेर कवसास दवरना जालार तांिां खास मे्टहो.
इगाकश्साचे सना् होिांि ूर्ले पत 2:12
तुमचा भोव ्ोग कूशपाि, आनी तुमचा पूज पेाेटेरीि हांव
नमसार िरतां; आनी तुमचे डीिन, मजे सहसेवि; आनी तुमी
सग्े सादारणपणान आनी दरेिलाि खासा िरन जेजू
क्साचा नांवान आनी ताचा मास आनी रगतांत; ताचा माकसि
आनी आधााति दोनू् पिारचा रागांत आनी पुनज्लांत; आनी
तुमचे िडेन देवाचा एिचारांत. इगाकश्साचे सना् होिांि
ूर्ले पत 3:22
सगा्र आनी पृथीचेर आकशलीं सग्ीं वसू ताचा अधीन जातात;
तािा दर एि कजवंत उपासना िरतहो; तो कजवंत आनी मेला
मनशांचो ना्ाधीश जावंि ्ेतहो, ताचे रगत देव ताचेर कवसास
दवरपी होिां िडलान मागतहो. कफहीपिारांि पॉहीिापा्चे पत
1:7
पूण जे ताचीं आजा पा्नात ते आपला कजवा थावन प्ू न वतात
आनी तािा कवरोध िरतात. ताचे आजा पा्नात ते मरणाि पावतहे
आनी दरेिहो आपला रगतांत गुनांविार जातहो. हरमासाचे कतसरे
पुसि 10:13
देखून तांणी एिामेिांि कवचार ि
े हो िी प्स वचून कपहाताि हीं
गजाही दाखोवचीं िा् ना. ते अजून कवचार िरताना, सग् परतून
उगडटा आनी एि मनीस सि्ह देवून िूरांत कभतर सरता अशे
कदसता. शतपती आनी ताचे वांगडा आकशले होि हीं गजाही
प्ोवन रातचा वे्ार कपहाता िडेन ूेगीन गेहे आनी प््ली
िूर सोड
ू न प्े लीं सग्ीं गजाही सांगहीं आनी खूू तासांत पडहे
आनी मणहे: खरेच तो चो पूत देव. कपहातान जाप कदही, “देवाचा
पुताचा रगतांतलान हांव शुधद जाहां, पूण हे तुमीच थाराक्ले.”
मागीर सगळांनी हागीं ्ेवन तािा कवनवणी ि
े ही आनी तािा
कवनवणी ि
े ही िी तांणी प््ला गजाहीं कवशीं िां्च उहोवंि
नािा म्ण शतपती आनी सैकनिांि आजा िरची: िारण ते मणटात,
आमिां देवा मुखार सगळांत वडला पातिाचो गुनांविार जावप
ूरे आनी जू होिांचा हातांत पड
ूंि ना आनी फातर मार
ं ि ना.
देखून कपहातान शतपती आनी सैकनिांि िां्च उहोवंि नािा
अशी आजा कदही. पेदू 1:11 पमाणे गमावले सुवात्चे
मागीर आदामाि देवाचे उतर आ्हे आनी तािा मणहे, आदामाि,
तुवे तुजे रगत वांवडहे, तशे हांव तुजा संततीचे मांस जातिच मजे
सताचे रगत वांवडा्तहों; आदाम, तूं जसो मेहो, तसोच हांव
मरतहों. तुवे जसो वेदी ूांदही तशीच हांव तुजे खातीर धत्रेचेर एि
वेदी त्ार िरतहों; आनी जशे तुवे तुजे रगत ताचेर अप्ण ि
े हे, तशे
हांव मजे रगत धत्रेचेर वेदीचेर अप्ण िरतहों. आनी जशे तूं ता
रगतांतलान माफी मागही, तशे हांव मजा रगताि पातिांची माफी
िरतहों आनी तातूंतहे उलंघन पुसून उड्तहों. आदांव आनी ्ेव
हांचे प्हे पुसि 24:4-5
आनी, परतून, तूं सोदता ता कजकवताचा उदिा कवशीं, ते आ्ज तुिा
मे्चे ना; पूण गोहगोथा देशांत तुजा तिहेर मजे रगत वांवता ता
कदसा. किताि मजे रगत तुिा ता वे्ार कजकवताचे उदि जातहे
आनी फित तुिा न्, पूण तुजा संततींतला सगळांि, जे मजेर
कवसास दवरतहे; तांिां सदांिा् कवशांती मे्ची म्ण. आदांव
आनी ्ेव हांचे प्हे पुसि 42:7-8
देवान आदामाि फ
ु डे मणहे, अशे मािा, पृथीचेर घडटहे, जेना
मािा कभतर सरतहे आनी रगत मजा ि
ु शीिलान रगत आनी
उदि वांवून मजा ि
ु डीचेर धांवतहे, जे खरो अप्ण आसा; आनी जे
वेदीचेर पररपूण् अप्ण म्ण अप्ण िरतहे. आदांव आनी ्ेव हांचे
प्हे पुसि 69:6
सग्ो मा्ो फातरांनी पको ि
े लो आसता आनी थाराक्ला
सुवातेर सि्ह देवता, जािा हागून ू्ींतलान रगत धुवपाि
उदि वर
ं ि मे्टा, िारण सणाचा कदसांनी थं् जा्ता हजार
पशूंचो ू्ी कदतात. वेदीचा मु्ाि उदिा खातीर जा्तीं उगडणीं
आसात जीं सेवेत रावपी सोडलार सगळांि कदसनात, देखून वड
पमाणांत एिठां् ि
े ला ू्ींचे सग्े रगत दोळाचा कझहकमहांत
धुवन वता . अररास्ाचे पत 4:12,17
आनी हा मनशांि, तािा हागून, देवा खातीर सताि पकवत
ि
े लान, फित हो मान मेळ्ा न्, पूण तां चा वरवीं दुसानाि
आमचा होिांचेर आनीि स्ा नाकशली आनी अताचारी मनशाि
खास भोगही आनी आमचो देश शुधद जाहो, तांिां आमचा
राष् ाचा पातिाची सोडवणूि जाली भशेन; आनी हा नीकतमान
मनशांचा रगतांतलान आनी तांचा मरणाचा पा्यचना वरवीं, आदीं
वा्ट कवनवणी ि
े ला इजा्हाि दैवी पॉावड्ान सोड्हो.
मकाबांचे चवथे पुसि 8:15

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfXhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWestern Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWelsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfVietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUrdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUpper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUkrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTwi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxScottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
 

Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf

  • 1.
  • 2. ताणे मणहे, “तुवे किते ि े हां?” तुजा भावाचा रगताचो आवाज जमनींतलान मािा रडटा. तुजा हाता थावन तुजा भावाचे रगत घेवंि आपहे तोंड उगडला धत्रे थावन तुिा शाप मेळ्ा; उत्ी 4:10-11 पूण ताचा कजकवता वांगडा मांस, जे ताचे रगत, तुमी खावचे न्. आनी खातीन तुमचा कजकवताचे तुमचे रगत हांव मागतहों; दर एिा जनावराचा हातांतलान आनी मनशाचा हातांतलान हांव ती मागतां; दर एिा मनशाचा भावाचा हातांत हांव मनशाचो जीव मागतहों. जो िोण मनशाचे रगत ओतता, ताचे रगत मनशान वांवतहे, किताि ताणे देवाचा पकतमे पमाणे मनीस त्ार ि े हो. उत्ी 9:4-6 रूेनान तांिां म्े : रगत वांवचे न्, पूण तािा रानांतला हा खडांत उड् आनी ताचेर हात घाहूंि नािात. तािा तांचा हातांतलान िाड ू न उडोवंि, तािा परत आपला ूापा्चा हातांत कदवंि. जुदान आपला भावांि म्े : आमी आमचा भावाि मारन ताचे रगत कहपोवन दवरलार किते फा्दो? तांणी जोसेफाचो चो्ो घेतहो आनी ूोिडां मदहो एि पोिडो मारहो आनी तो चो्ो रगतांत ूुड्हो; उत्ी 37:22,26,31 रूेनान तांिां जाप कदही, “हांवे तुमिां सांगूंि ना, भुरगाचेर पाति िर ं ि नािा; आनी तुमी आ्ि ूं ि ना? देखून प््, ताचे रगत् जा्. उत्ी 42:22 जुदा शींवाचो पाह, कशिारांतलान, मजा पुता, तूं व्र गेहो, तो सि्ह ि ु शीि पडहो, तो शींवाचा सारिो आनी पोरना शींवाचा सारिो पडहो; तािा िोण जागो िरतहो? कशहो ्े्सर राजदंड जुदांतलान वचचो ना आनी िा्दो िरपी ताचा पां्ां मदलान वचचो ना; आनी होिांची जमणी तािाच आसतही. आपहे ूोवा् दारवेहीि आनी गाढवाचे गाढवाि ूरे दारवेहीि ूांदू न; ताणे आपहीं वसां सोऱ्ांत धुवन िाडहीं आनी िपडे दारांचा रगतांत धुवन िाडहे, ताचे दो्े सोऱ्ान तांूडे जातहे आनी ताचे दांत दुदान धवे जातहे. उत्ी 49:9-12 जर ते हा दोन कचनांचेर् कवसास दवरचे नात आनी तुजो आवाज आ्ि ूं ि नात जालार, तूं नं्चे उदि घेवन सुका जमनीचेर ओतून िाडटहे नं् सुका जमनीचेर रगत जातही. कनसग् 4:9 सव्वर अशे मणटा, हांव सव्वर हे तुिा ि्टहे, प्े , हांव मजा हातांतला दंडांतलान नं्ांतला उदिाचेर मारतहों आनी ते रगतांत रपांतरीत जातहे. नं्ांत आकशले नुसे मरतहे आनी नं् दुग्धी ्ेतही; आनी इकजपांतला होिांि नं्चा उदिांतलान कप्ेवपाि तास जातहो. आनी सव्वरान मो्जेसाि म्े : आरोनाि मण, तुजी दंड घेवन इकजपाचा उदिाचेर, तांचा वा्ांचेर, तांचा नं्ांचेर आनी तांचा तळांचेर आनी तांचा सगळा उदिाचा ि ुं डांचेर तुजो हात वाड्हो रगत जावप; आनी सगळा इकजप देशांत, हांिडाचा आ्दनांनी आनी फातराचा आ्दनांनी रगत मे्चे. मो्जेस आनी आहारोन सव्वरान सांकगले पमाणे तशे ि े हे; ताणे दंड उखहून फारो आनी ताचा नोिरांचा नदरेि नं्ांतला उदिाि मारहो; आनी नं्ांतहे सग्े उदि रगतांत रपांतरीत जाहे. नं्ांत आकशले नुसे मेहे; आनी नं्ेि दुग्धी आ्ही आनी इकजपांतला होिांि नं्चे उदि कप्ेवंि मेळ्े ना; आनी सगळा इकजप देशांत रगत आ्हे. कनसग् 7:17-21 आनी ते रगत घेवन ते खावपाि जा् आकशला घरांचा दोन ूाजूचा खांबांचेर आनी व्ला दाराचा खांबाचेर मारतहे. तुमी आसात ता घरांचेर रगत तुमिां एि कचनां मणून जातहे आनी रगत प््तना हांव तुमचेर वचतहों आनी इकजपाचा देशाि मारन उड्तना तुमिां नाश िरपाि पेग तुमचेर ्ेवचो ना. तुमी कहसोपाचो एि गुच घेवन तो ि ुं डांतला रगतांत ूुडोवचो आनी ि ुं डांतला रगतान खांूो आनी दोन ूाजूचा खांबांि मारचो; आनी तुमचांतहो िोणूच सिा्ीं मेरेन आपला घराचा दारांत भा्र सरचो ना. किताि सव्वर इकजपांतला होिांि मारपाि वचतहो; आनी जेना तािा खांबाचेर आनी दोन ूाजूचा खांबांचेर रगत कदसतहे तेना सव्वर दारांतलान वचतहो आनी नाश िरपी मनशाि तुमचा घरांत कभतर सरन तुमिां मार ं ि कदवचो ना. कनसग् 12:7,13,22-23 चोर फोड ू न गेलो मेळ्ो आनी तािा मारन उड्हो जालार ताचे खातीर रगत वांवचे ना. ताचेर सु्ा्चो उजवाड पडहो जालार ताचे खातीर रगत वांवतहे; िारण ताणे पुरा् परतफ े ड िरपाि जा्; ताचे िडेन िां्च ना जालार ताचे चोर्े खातीर तािा कविपाि जा्. कनसग् 22:2-3 तुमी मजा ू्ीचे रगत खमीराचा भािरी वांगडा अप्ण िरचे न्; तशेच मजा ू्ीची चरूी सिा् मेरेन उरची ना. कनसग् 23:18 मो्जेसान ते अद् रगत घेवन ि ु डकांनी घाहे; आनी अद् रगत ताणे वेदीचेर कशंपडहे. मो्जेसान ते रगत घेवन होिांचेर कशंपडहे आनी मणहे, “हा सगळा उतरां कवशीं सव्वरान तुमचे िडेन ि े ला िराराचे रगत प््ात. कनसग् 24:6,8 ूैहाचे रगत घेवन ते ूोटान वेदीचा कशंगांचेर घाहून सग्े रगत वेदीचा त्ाि ओतचे. मेढराि मारन ताचे रगत घेवन वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडावचे. मागीर तूं मेढराि मारन ताचे रगत घेवन आहाराचा उजवा िानाचा तोंिाचेर आनी ताचा पुतांचा उजवा िानाचा तोंिाचेर आनी तांचा उजवा हाताचा आंगठो आनी उजवा िानाचा तोंिाि घाहचे तांचा उजवा पां्ाचा वडला पां्ाचा ूोटाि आनी भोंवतणीं वेदीचेर रगत कशंपडावप. वेदीचेर आकशले रगत आनी अकभषेि तेह घेवन ते आहाराचेर, ताचा िपडांचेर, ताचा पुतांचेर आनी ताचे वांगडा ताचा पुतांचा िपडांचेर कशंपडटहो आनी तो पकवत जातहो , ताचे वांगडा ताचे वस, ताचे पूत आनी ताचा पुतांचे वस ताचे वांगडा. कनसग् 29:12,16,20-21 आरोनान वसा्ि एि पावटीं ताचा कशंगां व्लान पा्ायचताचा पातिाचा ू्ीचा रगतान पा्ायचत िर ं ि जा्, वसा्ि एि पावटीं तो तुमचा कप्गांनी ताचेर पा्ायचत िर ं ि जा्, ते सव्वरा खातीर सगळांत पकवत. कनसग् 30:10 तुवे मजा ू्ीचे रगत खमीर घाहून अप्ण िरचे न्; तशेच पासाचा उतवाचो ू्ी सिा् मेरेन सोडचो ना. कनसग् 34:25 ताणे ता ूैहाि सव्वराचा मुखार मारतहो आनी आॅर रोनाचे पूत ्ाजिांनी ते रगत हाड ू न सभाघराचा दाराचा ि ु शीि आकशला वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडावचे. ताणे ते वेदीचा ि ु शीि उ्रेि सव्वराचा मुखार मारन उड्तहे आनी ्ाजि, आहारोनाचे पूत, ताचे रगत वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडटहे. आनी ्ाजिान ती वेदी िडेन हाड ू न ताची तिही िाड ू न वेदीचेर हासची; आनी ताचे रगत वेदीचा ि ु शीि िाड ू न उड्तहे: हेवीत 1:5,11,15 ताणे आपला ू्ीचा माथार हात घाहून सभाघराचा दारांत मारचो आनी आॅर रोनाचा पुतांनी ्ाजिांनी ते रगत वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडावचे. ताणे आपला ू्ीचा माथार हात दवरन सभाघराचा मुखार मारन उडोवचो आनी ताचे रगत वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडावचे. ताचा तिहेर हात दवरन तािा सभाघराचा मुखार मारतहो आनी ताचे रगत भोंवतणीं वेदीचेर कशंपडटहे. तुमचा सगळा राकूतांत
  • 3. तुमचा कप्गां खातीर सदांिा् नेम आसतहो, तुमी चरूी वा रगत खावचे न्. हेवीत 3:2,8,13,17 अकभषेि ि े ला ्ाजिान ूैहाचे रगत घेवन सभाघरांत हाडचे आनी ्ाजिान आपहे ूोट रगतांत ूुडोवन ताचे रगत सात फावटीं सव्वराचा आवरणा मुखार कशंपडचे अभ्ारणांतहे. आनी ्ाजिान ताचे थोडे रगत सभाघरांत आकशला गोड धूप वेदीचा कशंगांचेर घाहचे; आनी सभाघराचा दारांत आकशला होमू्ीचा वेदीचा त्ाि ूैहाचे सग्े रगत ओतचे. हेवीत 4:5-7 अकभषेि ि े ला ्ाजिान ूैहाचे रगत सभाघरांत हाडचे आनी ता रगतांत ्ाजि आपहे ूोट िां् रगतांत ूुडोवन ते सात फावटीं सव्वराचा मुखार, पडदा मुखार कशंपडचे. ताचे थोडे रगत ताणे सभाघरांतला सव्वराचा मुखार आकशला वेदीचा कशंगांचेर घाहचे आनी सग्े रगत होमू्ीचा वेदीचा त्ाि ओतचे सभाघराचे दार. हेवीत 4:16-18 आनी ्ाजिान आपला ूोटान पातिू्ीचे रगत घेवन होमू्ीचा वेदीचा कशंगांचेर घाहचे आनी होमू्ीचा वेदीचा त्ाि आपहे रगत ओतचे. आनी ्ाजिान ताचे रगत ूोटान घेवन होमू्ीचा वेदीचा कशंगांचेर घाहचे आनी ताचे सग्े रगत वेदीचा त्ाि ओतचे. आनी ्ाजिान आपला ूोटान पातिू्ीचे रगत घेवन होमू्ीचा वेदीचा कशंगांचेर घाहचे आनी ताचे सग्े रगत वेदीचा त्ाि ओतचे: हेवीत 4:25,30 ,34 हे नांव आनी ताणे पातिू्ीचे रगत वेदीचा ि ु शीि कशंपडावचे; उररले रगत वेदीचा त्ाि िाड ू न उडोवंि जा्, ते पातिू्ी. हेवीत 5:9 ताचा मासाि जे किते वश् िरता ते पकवत आसतहे आनी ताचा रगतांतलान खं्चा् िपडाचेर कशंपडलार पकवत जागार जे वस कशंपडहां ते धुवचे. पकवत जागार समेट िर ं ि सभाघरांत जे रगत हाडहां ते िसहेच पाति ू्ी खावंि जा्ना. हेवीत 6:27,30 जा जागार ते होमू्ी मारतात ता जागार ते पाति ू्ी मारतहे आनी ताचे रगत ताणे वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडावचे. तातूंतलान ताणे सगळा ू्ींतलान एि ू्ी देवा खातीर उूा् कदतहो आनी तो ्ाजिाचो आसतहो जो मे्ावाचा ू्ींचे रगत कशंपडटा. तशेच तुमचा खं्चा् राकूतांत सुिणांचे वा जनावरांचे िसहेच रगत खावचे न्. खं्चो् पाणी खं्चा् पिारचे रगत खाता, तो जीव आपला होिां मदलान िापून उड्तहो. आॅर रोनाचा पुतां मदला िोणाि, जे सती ू्ीचे रगत आनी चरूी अप्ण िरता, तािा ताचो उजवो खांदो आसतहो. हेवीत 7:2,14,26,27,33 आनी ताणे तािा मारहो; आनी मो्जेसान ते रगत घेवन ूोटान वेदीचा भोंवतणीं कशंगां घाहून वेदी शुधद ि े हे आनी वेदीचा त्ाि ते रगत ओतहे आनी ताचेर समेट िर ं ि पकवत ि े हे. आनी ताणे तािा मारहो; आनी मो्जेसान ते रगत भोंवतणीं वेदीचेर कशंपडहे. आनी ताणे तािा मारहो; मो्जेसान ताचे रगत घेवन आहाराचा उजवा िानाचा तोंिाि, उजवा हाताचा आंगठो आनी उजवा पां्ाचा वडला पां्ाचा ूोटाचेर घाहे. ताणे आहाराचा पुतांि हाडहे आनी मो्जेसान तांचा उजवा िानाचा तोंिाचेर आनी उजवा हाताचा आंगठांचेर आनी उजवा पां्ांचा वडला पां्ांचा ूोटांचेर रगत घाहे आनी मो्जेसान ते रगत वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडहे. मो्जेसान अकभषेि तेह आनी वेदीचेर आकशले रगत घेवन आहाराचेर, ताचा िपडांचेर, ताचा पुतांचेर आनी आपला पुतांचा िपडांचेर कशंपडहे. आॅर रोनाि, ताचीं वसां, ताचा पुतांि आनी ताचा पुतांचीं वसां ताचे वांगडा पकवत ि े हीं. हेवीत 8:15,19,23,24,30 आॅर रोनाचा पुतांनी तािा रगत हाडहे आनी ताणे आपहे ूोट रगतांत ूुडोवन वेदीचा कशंगांचेर घाहून ते रगत वेदीचा त्ाि ओतहे आनी ताणे होमू्ी मारहो; आॅर रोनाचा पुतांनी तािा ते रगत सादर ि े हे आनी ताणे वेदीचेर भोंवतणीं कशंपडहे. तशेच ताणे ूैह आनी मेढराि मारन उड्हे, जे होिांि मे्पाि ू्ी कदवपा खातीर आकशले आनी आॅर रोनाचा पुतांनी तािा रगत सादर ि े हे, जे ताणे भोंवतणीं वेदीचेर कशंपडहे, हेवीत 9:9,12,18 कजवा सुिणाि, देवदाराचे हांि ू ड, तांूडे आनी कहसोप घेवन तांिां आनी कजवा सुिणाि वांवपी उदिाचेर मारन उड्ला सुिणाचा रगतांत ूुड्तहो आनी ्ाजिान िरचो अपराध ू्ीचे थोडे रगत घेवचे आनी ्ाजिान ते शुधद िरपाचा उजवा िानाचा तोंिाचेर आनी उजवा हाताचा आंगठो आनी उजवा पां्ाचा वडला पां्ाचा ूोटाचेर घाहचो. आनी ताचा हातांतला उररला तेहांतलान ्ाजिान शुधद िरपाचा उजवा िानाचा तोंिाचेर आनी उजवा हाताचा आंगठो आनी उजवा पां्ाचा वडला पां्ाचा ूोटाचेर घाहचो. पाति ू्ीचा रगताचेर: आनी ताणे पाति ू्ीचा िोंबाि मारचो आनी ्ाजिान अपराध ू्ीचा रगतांतहे थोडे रगत घेवन शुधद जावपाचा मनशाचा उजवा िानाचा तोंिाचेर घाहचे , आनी ताचा उजवा हाताचा आंगठो आनी उजवा पां्ाचा वडला ूोटाचेर: आनी ताचा हातांत आकशले तेह ्ाजि े न शुधद िरपाचा उजवा िानाचा तोंिाचेर आनी ताचेर घाहचे ताचा उजवा हाताचो आंगठो आनी उजवा पां्ाचा वडला ूोटाचेर, अपराध ू्ीचा रगताचा जागार: आनी तो देवदाराचे हांि ू ड, कहसोप, तांूडो, कजवे सुिणे आनी तांिां मारन उड्ला सुिणाचा रगतांत आनी वांवपी उदिांत ूुडोवन घरांत सात फावटीं कशंपडावचे: आनी तो सुिणाचा रगतान, वांवपी उदिान आनी कजवा सुिणान आनी तातूंत घर कनव् िरतहो देवदाराचे हांि ू ड आनी कहसोप आनी तांूडा रंगाचे हांि ू ड: हेवीत 14:6,14,17,25,28,51,52 ूैहाचे रगत घेवन तो उदेते वटेन द्ा् आसनाचेर ूोटान कशंपडटहो; आनी द्ा आसनाचा मुखार तो रगत ूोटान सात फावटीं कशंपडटहो. मागीर ताणे होिां खातीर आकशला पातिू्ीचा ूोिडाि मारन आपहे रगत पडदे कभतर हाड ू न ूैहाचा रगतान ि े ले तशे ता रगतान िरचे आनी द्ा् आसनाचेर आनी ताचे मुखार कशंपडावचे द्ा् आसन: आनी तो सव्वराचा मुखार आकशला वेदी िडेन वचून ताचो पा्ायचत िरतहो; ूैहाचे आनी ूोिडाचे रगत घेवन ते भोंवतणीं वेदीचा कशंगांचेर घाहतहे. ताचेर ूोटान सात फावटीं रगत कशंपड ू न तािा शुधद िरन इजा्ह होिांचा अशुधदपणा थावन पकवत िर ं ि जा्. पातिू्ी खातीर ूैह आनी पातिू्ी खातीर ूोिडो, जाचे रगत पकवत सुवातेर पा्ायचत िरपाि हाडहां, तांिां कशकूरा भा्र वरचे; आनी तांची िात, मांस आनी शेण उजांत हासून उड्तहे. हेवीत 16:14,15,18,19,27 आनी ्ाजिान सभाघराचा दारांत सव्वराचा वेदीचेर रगत कशंपडावचे आनी ते चरूी ज्ोवन सव्वराचा गोड वासाि हावचे. इजा्ह घराणांतहो वा तुमचा मधे रावपी परिी होिां मदहो िोणू् रगत खाता; रगत खावपी कजवाि हांव तोंड हेगीत दवरतहों आनी ताचा होिां मदलान तािा िापून उड्तहों. किताि मासाचे कजवीत रगतांत आसा, आनी तुमचा कजवाि पा्ायचत िर ं ि हांव तुमिां वेदीचेर कदहां, किताि ते रगत आताि पा्ायचत िरता. देखून हांवे इजा्ह होिांि म्े : तुमचांतहो खं्चोच जीव रगत खावचो ना आनी तुमचा मधे रावपी िोणूच परिी मनीस रगत
  • 4. खावचो ना. इजा्ह होिां मदहो वा तुमचा मधे रावपी परिी होिां मदहो खं्चो् मनीस खावंि मे्पी जनावरां वा सुिणीं कशिार िरता आनी धरता; ताचे रगत हेगीत ओतून ताचेर धुल धांपतहो. किताि ते सगळा मासाचे कजवीत; ताचे रगत ताचा कजकवता खातीर, देखून हांवे इजा्ह होिांि सांगहे, तुमी खं्चाच मांसाचे रगत खावचे नात, किताि सगळा मासाचे कजवीत ताचे रगत. हेवीत 17:6,10-14 पूण गा्चे प्हे कपहां वा मेढराचे प्हे कपहां वा ूोिडाचे प्हे कपहां तुवे सोडवचे न्; ते पकवत आसात, तांचे रगत वेदीचेर कशंपड्तहे आनी तांची चरूी उजांत ू्ी कदवपा खातीर, सव्वराि गोड वास मणून ज््तहे. गणती 18:17 आनी एहेझार ्ाजिान कतचे रगत ूोटान घेवन कतचे रगत सर् सभाघराचा मुखार सात फावटीं कशंपडावचे. कतची िात, कतचे मांस आनी कतचे रगत, कतचा शेणा वांगडा तो ज््तहो: गणती 19:4-5 तुजा देवा सव्वराचा वेदीचेर तुजा होमू्ीं, मास आनी रगत, अप्ण िर आनी तुजा ू्ींचे रगत तुजा देवा सव्वराचा वेदीचेर ओतचे आनी तुवे मांस खावचे. दुसरे शास 12:27 देखून तांणी ूैहांि मारहे आनी ्ाजिांनी ते रगत घेतहे आनी ते वेदीचेर कशंपडहे, तशेच मेढरां मारन ते रगत वेदीचेर कशंपडहे आनी िोंबांि मारहे आनी ते रगत वेदीचेर कशंपडहे वेदी. ्ाजिांनी तांिां मारहे आनी सगळा इजा्हाि पा्ायचत िर ं ि वेदीचेर तांचा रगताि समेट ि े हो, िारण राजान सगळा इजा्हा खातीर होमू्ी आनी पातिू्ी कदवपाची आजा कदही. 2 इकतहास 29:22,24 देवाचा मनशाचा मो्जेसाचा िा्दा पमाणे ते आपला जागार उूे रावहे आनी हेवींचा हातांतलान मेक्ले रगत ्ाजिांनी कशंपडहे. 2 इकतहास 30:16 तांणी पासो मारहो आनी ्ाजिांनी तांचा हातांतलान रगत कशंपडहे आनी हेवी होिांनी तांची िात िाडही. 2 इकतहास 35:11 तुमचा ू्ींची वडही मजे खातीर किताि? सव्वर मणटा: हांव मेढरांचो होमू्ी आनी पोसला जनावरांची चरूी भरन आसां; आनी ूैहांचा, िोंबाचा वा ूोिडांचा रगतांत हांव खोशी ना. इजा्ास 1:11 ताणे मािा मणहे: “मनशाचो पूत, सव्वर देव अशे मणटा; वेदी त्ार िरपाचा कदसा, ताचेर होमू्ी अप्ण िरप आनी ताचेर रगत कशंपडप अशे नेम आसतात. ताचे रगत घेवन ताचा चार कशंगांचेर आनी वसणुि े चा चार िोनशांचेर आनी भोंवतणचा कशमेचेर घाहचे, अशे िरन ते शुधद िरन शुधद िरचे. एजेिीह 43:18,20 पूण इजा्ह होि मजे िडलान प्स गेहे तेना मजा पकवत्ानाचो वावर सांूा्पी हेवी ्ाजि, सादोिाचे पूत, ते मजे हागीं ्ेवन मजी सेवा िरपाि शितहे आनी मािा अप्ण िरपाि मजे मुखार उूे रावतहे चरूी आनी रगत, अशे सव्वर देव मणटा: एजेिीह 44:15 आनी ्ाजिान पातिू्ीचे रगत घेवन घराचा खांबांचेर आनी वेदीचा वसणुि े चा चार िोनशांचेर आनी कभतरला आंगणाचा दाराचा खांबांचेर घाहचे. एजेिीह 45:19 ते जेवताना जेजून भािरी घेतही आनी तािा आशीवा्द कदहो आनी तो मोड ू न कशसांि कदहो आनी म्े : “घेवून खा; हे मजे ि ू ड. ताणे तो पेहो घेतहो आनी उपिार मानून तांिां कदहो आनी म्े : “तुमी सग्े ताचो कप्ेव; किताि हे मजे नवा िराराचे रगत, जे जा्ता जाणांि पातिांचा माफ्े खातीर वांवता. मातेव 26:26-28 ते जेवताना जेजून भािरी घेवन आशीवा्द कदहो आनी तो मोड ू न तांिां कदहो आनी म्े : “घेवून खा, ही मजी ि ू ड.” ताणे तो पेहो घेतहो आनी उपिार मानून तांिां कदहो आनी सगळांनी तातूंतलान कप्ेहे. ताणे तांिां म्े : “हे मजे नवा िराराचे रगत, जे जा्ता जाणांि हागून वांवता.” माि ् 14:22-24 ताणे भािरी घेतही आनी उपिार मानून ती मोड ू न तांिां कदही, “तुमचा खातीर कदले हे मजे ि ू ड. तशेच जेवणा उपरांत पेहो् मणत: हो पेहो मजा रगतांतहो नवो िरार, जो तुमचे खातीर वांवता. हुिास 22:19-20 तेना जेजून तांिां म्े : “हांव तुमिां खरेच सांगतां, मनशाचा पुताचे मांस खावन ताचे रगत कप्ेहे ूगर तुमचांत कजवीत ना. जो िोण मजे मास खाता आनी मजे रगत कपता, तािा सासणाचे कजवीत मे्टा; आनी कनमाणा कदसा हांव तािा कजवो िरतहों. किताि मजे मास खरेच जेवण आनी मजे रगत खरेच पे्. जो मजे मास खाता आनी मजे रगत कपता, तो मजे कभतर रावता आनी हांव तातूंत रावतां. जुांव 6:53-56 मूत्ि अप्ण ि े ला जेवणां पासून, रगतांतलान, ग्ो घाहून िाकडला वसूं पासून आनी वकभचारांतलान तुमी प्स रावचे. तुमी ूरे िरात. पेकषतांचीं ि ृ तां 15:29 आनी सगळा धत्रेचेर रावपा खातीर मनशांचीं सग्ीं राश् ां एिाच रगतांतलान त्ार ि े लांत आनी आदीं थाराक्ले िा् आनी तांचा रावपाची म्ा्दा थारा्ला. पेकषतांचीं ि ृ तां 17:26 देखून हांव सगळा मनशांचा रगतांतलान शुधद आसां हाची सारी िरपाि आ्ज तुमिां वरता. किताि हांव तुमिां देवाचो सग्ो सलो सांगपाि प्स िर ं ि ना. तािा हागून पकवत आतान तुमिां देखरेख दवरपी सगळा ि्पांची जतना् घे्ात. पेकषतांचीं ि ृ तां 20:26-28 भावाथ् कवदेशी होिां कवशीं आमी ूर्हां आनी कनशश् िाडहा िी ते अशे िां्च पा्नात, फित ते मूत्ि अप्ण ि े ला वसूं पासून, रगतांतलान, ग्ो घाहून मारपा पासून आनी वकभचारा पासून सताि राखून दवरतात. पेकषतांचीं ि ृ तां 21:25 क्स जेजूंतला सोडवणे वरवीं ताचा ि ृ पेन मुकपणान कनतीमान जावन, तािा देवान आपला रगताचेर कवसास दवरन तािा पा्ायचत िर ं ि दवरहा, आदला पातिांची माफ िरपा खातीर, देवाचा सोंसपा वरवीं आपहे नीकतमत जाहीर िर ं ि; तो कनतीमान आनी जेजूचेर कवसास दवरपी मनशाि कनतीमान जावंि, हा वे्ार ताचो नीकतमत सांगुंि हांव मणटां. रोमिारांि 3:24-26 ताचे परस चड आतां ताचा रगतान कनतीमान जावन, ताचा वरवीं आमी रागांतलान वाटावतहे. रोमिारांि 5:9 आमी जा आशीवा्दाचो पेहो आशीवा्द कदतात, तो क्साचा रगताची मे् न्? आमी जी भािरी फोडटात, ती क्साचा ि ु डीचो मे् न्? 1 िोररंतिारांि 10:16 तशेच जेवणा उपरांत ताणे पेहो घेतहो आनी मणहे: हो पेहो मजा रगतांतहो नवो िरार. किताि तुमी ही भािरी खातात आनी हो पेहो कप्ेतात ते मेरेन पभू ्े् मेरेन ताचे मरण दाख्तात. देखून जो िोण
  • 5. ही भािरी खाता आनी हो पाहो अ्ोग ररतीन कपता, तो सव्वराचा ि ु डीचो आनी रगताचेर गुनांविार थारतहो. 1 िोररंतिारांि 11:25-27 जेजू क्सान आपला इते पमाणे, ताचा ि ृ पेचा मकहमेची सुती िर ं ि, ताचा ि ृ पेचा मकहमेची सुती िर ं ि आमिां आदींच थारा्ला. ताचा रगतांतलान आमिां सोडवण मेळ्ा, ताचा ि ृ पेचा कगरेसिा्े पमाण पातिांची माफ; इफ े जिारांि 1:5-7 पूण आतां क्स जेजूंत तुमी जे ि े ना ि े ना प्स आकशले, ते क्साचा रगताि हागून हागीं जालात. इफ े जिारांि 2:13 उजवाडांतला संतांचा वारसाि वांटेिार जावंि आमिां ्ोग ि े ला ूापा्ि उपिार मानून, ताणे आमिां िा्खांतला ू्गा थावन सोड्हा आनी आमिां आपला मोगा् पुताचा राजांत हाडहा: जाचे वरवीं आमिां सोडवण मेळळा ताचा रगतांतलान, पातिांची माफी हेगीत: िोहोसिारांि 1:12-14 आनी ताचा खुसा्रचा रगतांतलान शांती िरन, सगळा गजाहींचो सता िडेन मे् घाहपाि; ताचे वरवीं हांव सांगतां, तीं धत्रेचीं वसू आसूं वा सगा्रांतहीं वसू आसूं. िोहोसिारांि 1:20 तर भुरगीं मास-रगतांत वांटेिार जातात, तशे ताणे सता् ताच रगतांत वांटो घेतहो; मरणाचा ू्गाचो, मळार सैतानाचो, मरणाचा आदारान तो नाश िर ं ि; हेबेवांि 2:14 हेबेवांि ९ १ मागीर खऱ्ांनीच प्ला िराराि दैवी सेवेचे नेम आनी संवसारीि पकवत्ान आकशले. २ किताि थं् एि तंूू त्ार जालो; प्हो, तातूंत मेणवाती, मेज आनी दाखोवपाची भािरी आकशली; जािा अभ्ारण म्ात. ३ आनी दुसर् ्ा पडदा उपरांत सगळांत पकवत अशे म्ात तो तंूू; ४ तातूंत भांगराचो धूपपात आनी भोंवतणी भांगराचो िोश आकशलो, तातूंत माना आकशलो भांगराचो मडिो आनी िो्सो आरोणाचो दंड आनी िराराचो फ््ो आकशलो. ५ आनी ताचेर वैभवाचे िरू द्ासनाचेर साव्ी घाहतात; जाचे कवशीं आतां आमी खासा उहोवंि शिनात. ६ हा गजाहींचो नेमणूि जातिच, ्ाजि सदांच प्ला तंूूंत वचून देवाची सेवा पुरा् िरताहे. ७ पूण दुसर् ्ाि वड ्ाजि वसा्ि एि पावटीं एिटोच वताहो, रगत नासतना न्, जे ताणे सता खातीर आनी होिांचा चुिां खातीर अप्ण ि े ले. ८ पकवत आतो हे सांगता िी, प्हो तंूू अजून उूो रावताना, सगळांत पकवत जागार वचपाचो माग् अजून उको जावंि ना. ९ तेनाचा िा्ा खातीर एि आि ृ ती आसही, तातूंत दान आनी ू्ी दोनू् अप्ण िरताहे, जी सेवा िरपी मनशाि कववेिा पमाण पररपूण् िर ं ि शिही ना. १० ते फित जेवणांत आनी पे्ांत, कवंगड कवंगड धुंवपांत आनी शारररीि संसारांत उूे रावहे, जे सुदारणेचा िा्ा मेरेन तांिां हादहे. ११ पूण क्स ्ेवपाचा ूऱ्ा गजाहींचो मुखेह ्ाजि जावन, हातांनी त्ार जावंि नाकशला वडला आनी पररपूण् तंूू वरवीं आ्हा. १२ ूोिडांचा आनी वासरांचा रगतान न्, पूण सताचा रगतान तो एि पावटीं पकवत जागार कभतर सरहो आनी आमिां सासणाचो सोडवण मे््हो. १३ किताि ूैहांचे आनी ूोिडाचे रगत आनी अशुधद कशंपडपी गा्ेची भस जर, मासाि शुधद िरपा खातीर पकवत िरता. १४ सासणाचा आता वरवीं देवा िडेन कनद्श अप्ण ि े ला क्साचे रगत कजवा देवाची सेवा िर ं ि तुमचा कववेिाि मेला ितु्ूां थावन कितहे चड शुधद िरतहे? १५ आनी हाच िारणान तो नवा िराराचो मध् आसा, जािा हागून मरणाचा मागा्न, प्ला िरारा खाहा जाला उलंघनांचो सोडवण मे्ोवंि, आप्ला होिांि सासणाचे वारसो मे्चे. १६ िारण जं् िरार आसा थं् वसी्त िरपी मनशाचे मरणू् गरजेचे आसूंि जा्. १७ किताि, मनीस मेला उपरांत िराराचो ू्गे मे्टा, नाजालार वसी्त िरपी कजवो आसतना तािा िसहोच ू्गे नासता. १८ ते उपरांत प्हो िरार रगत नासतना समकप्त जाहो ना. १९ किताि मो्जेसान सगळा होिांि िा्दा पमाणे सगहे आजा सांगहे उपरांत ताणे वासरां आनी ूोिडांचे रगत उदि, तांूडा होिर आनी कहसोप घेवन पुसि आनी सगळा होिांि कशंपडहे. २० ताणे मणहे, देवान तुमिां सांकगला िराराचे रगत हे. २१ तेच ताणे तंूू आनी सेवेचा सगळा आ्दनांचेर रगत कशंपडहे. २२ आनी चड िरन सगळो वसू िा्दान रगतान शुधद जातात; आनी रगत वांवहे ूगर माफ जा्ना. २३ तािा हागून सगा्तला वसूंचे नमुने हांवरवीं शुधद जावंि जा् आकशले; पूण सग्चा वसूंिच हां परस ूरे ूकहदान कदवन. २४ किताि क्स हातांनी त्ार ि े ला पकवत सुवातींनी कभतर सर ं ि ना, जे खऱ्ा मनशांचीं आि ृ ती आसात; पूण आतां आमचे खातीर देवा मुखार पगट जावंि सगा्रांत वचूंि. २५ आनी मा ्ाजि दर वसा् दुसऱ्ाचा रगतान पकवत जागार कभतर सरता तशे तो चड िरन सताि अप्ण िर ं ि ना. २६ किताि संवसाराची ्ापणूि जाहे उपरांत तािा जा्ते फावटीं तास जावंि जा्, पूण आतां एि पावटीं संवसाराचा शेवटाि तो सताचा ू्ीन पाति प्स िर ं ि पगट जाहा. २७ आनी जशी मनशांि एि पावटीं मरण ्ेवंि जा्, पूण ताचे उपरांत ना् मे्टहो. २८ मणून क्साि एि पावटीं जा्ता जाणांचीं पातां सोंसपाि अप्ण ि े हो; आनी ताची वाट प्ोवपांि तो दुसरी खेपे पाति नासतना मोर मे्ोवन कदतहो. िारण ूैहांचे आनी ूोिडांचे रगत पाप िाड ू न उडोवप शक ना. हेबेवांि 10:4 देखून, भावांि, जेजूचा रगतांतलान सगळांत पकवत सुवातेर पवेश िरपाचे धाडस आसा, हेबेवांि 10:19 देवाचा पुताि पां् मारन, तािा पकवत ि े ला िराराचा रगताि अपकवत मानून, आताि वा्ट ि े ले, तािा कितहे वा्ट खास मे्टहो अशे तुमी समजून घे्ात ि ृ पेचे? हेबेवांि 10:29 प्ला भुरगांचो नाश िरपी तांिां हात हावचो न् मणून ताणे भावाथा्न पासो आनी रगत कशंपडहो. हेबेवांि 11:28 तुमी अजून रगताि पकतिार िर ं ि ना, पातिाचेर झगड ू न. हेबेवांि 12:4 आनी नवा िराराचो मध् जेजूि आनी कशंपडपाचा रगताि, जो आूेहाचा रगतापरस चड ूरे उह्ता. हेबेवांि 12:24 किताि, जा जनावरांचे रगत पातिाचेर मुखेह ्ाजि पकवत्ानांत हाडटा, तांचीं ि ु डीं कशकूरा भा्र ज््तात. देखून जेजू आपला रगतान होिांि पकवत िर ं ि, दाराचा भा्र तास सोंसहो. हेबेवांि 13:11-12
  • 6. आतां आमचा पभू जेजूि, सासणाचा िराराचा रगतांतलान मेलांतलान परतून हाडपी शांतीचो देव, तुमचांत ूरे िाम िर ं ि, आपही इता िर ं ि दर एिा ूऱ्ा िामांत तुमिां पररपूण् िरता ताचे नदरेि जेजू क्सा वरवीं; तािा सदांिा् मकहमा जावं. आमेन. हेबेवांि 13:20-21 जेजू क्साचा आजापाहनाि आनी रगत कशंपडपाि, आताचा पकवतीिरणा वरवीं, ूापा्चा देवाचा पूव्जाना पमाणे वेचून िाडात: तुमिां ि ृ पा आनी शांती वाडत राव. 1 पेदू 1:2 तुमचा ूापा् िडलान परंपरेन मेक्ला तुमचा वथ् वागणुि े तलान तुमिां रपे आनी भांगर सारि े नाशवंत वसूंनी सोड्हे नात हे तुमिां खूर आसा; पूण क्साचा मोहादीि रगतान, कनद्श आनी दाग नाकशला िोंबाचा रगताचा रपान: 1 पेदू 1:18-19 पूण तो उजवाडांत आसता तसो आमी उजवाडांत चहतात जालार आमिां एिामेिां िडेन मे् जाता आनी ताचा पुता जेजू क्साचे रगत आमिां सगळा पातिांतलान शुधद िरता. 1 जुवांव 1:7 उदि आनी रगतान आक्लो होच जेजू क्स; फित उदिान न्, तर उदि आनी रगत हांणी. आतोच गवा् कदता, किताि आतो सत. किताि सगा्र सारी कदवपी तीन आसात, ूापू्, उतर आनी पकवत आतो. आनी पृथीचेर सारी कदवपी तीन आसात, आतो आनी उदि आनी रगत आनी हे कतगू् एिमत आसात. मनशांची गवा् आमी घेतलार देवाची गवा् चड वड जाता, किताि ताणे आपला पुता कवशीं कदले देवाची गवा् हीच. 1 जुवांव 5:6-9 आनी जेजू क्सा िडलान, जो कवसासू सारीदार आनी मेलांतहो प्हो जललो आनी पृथीचेर राजांचो मुखेही. जा मनशान आमचो मोग ि े हो आनी आमचा पातिांतलान आमिां आपला रगतांत धुवन िाडहो आनी आमिां देवाचे आनी आपला ूापा्चे राजा आनी ्ाजि ि े लात तािा; तािा सदांिा् मकहमा आनी पभुत मे्चे. आमेन. पिासणी 1:5-6 तांणी एि नवे गीत गा्हे, “तुिा पुसि घेवंि आनी ताचीं मुदांि उगडपाि फावो, किताि तूं मारन उड्हो आनी तुजा रगतान आमिां सगळा वंशांतलान, भाशेतलान आनी होिांतलान आनी राष् ; पिासणी 5:9 आनी हांवे तािा मणहे, साहेू, तुिा खूर आसा. ताणे मािा म्े : “हो वड संिशांतलान भा्र सरन, िोंबाचा रगतांत आपहे िपडे धुवन धवे ि े लात.” पिासणी 7:14 िोंबाचा रगतान आनी आपला सारीचा उतरान ताचेर जैत मे््हे; आनी तांणी आपला कजकवताचो मरण मेरेन मोग ि े हो ना. पिासणी 12:11 सग् उगडहो आनी प्े हो, धवो घोडो; ताचेर ूसलाि कवसासू आनी खरो मणटाहे आनी तो नीकतमानपणान ना् िरता आनी झुजता. ताचे दो्े उजाचा जाहा सारि े आकशले आनी ताचे तिहेर जा्ते मुि ू ट आकशले; आनी तािा एि नांव ूर्ले, ते िोणाि खूर नाकशले, पूण तािाच. तािा रगतांत ूुड्ले वस घाले आनी तािा देवाचे उतर मणटात. सगा्रांतहीं सैना धवा घोडाचेर ूसून धवा आनी कनव् िपडे घाहून ताचा फाटलान गेहे. पिासणी 19:11-14 आमी क्साचा रगताि खरपणान प्े व्ा आनी ताचे रगत देवा मुखार कितहे मोहादीि आसा ते प्ोव्ा: आमचा सोडवणे खातीर वांवून सगळा संवसाराि पशा्ापाची ि ृ पा मे््ला. िोररंतिारांि केमेटाचे प्हे पत 4:5 आनी कतणे कतिा एि कचनां कदही: कतणे आपला घरांतलान तांूडा रंगाची दोरी हावची; आमचा पभूचा रगतांतलान देवाचेर कवसास दवरपी आनी आशेवपी सगळांि सोडवण मे्ची म्ण ताचे वरवीं शेकवंग िरप. तुमी प््तात, कप्िर, हा ूा्हेत फित भावाथ् न्, पूण भािीत् िसो आकशलो. िोररंतिारांि केमेटाचे प्हे पत 6:10 आमचा खातीर रगत कदले आमचा पभू जेजू क्साि आमी आदर िर ं ्ा. िोररंतिारांि केमेटाचे प्हे पत 10:6 दानधमा्न पभू आमिां आपला वांगडा जोडहो; जालार ताणे आमचे िडेन आकशला मोगा खातीर, आमचो पभु जेजू क्सान आमचे खातीर आपहे सताचे रगत कदहे, देवाचा इते पमाण; ताचे मास आमचा मासा खातीर; ताचो जीव, आमचा आतां खातीर. िोररंतिारांि केमेटाचे प्हे पत 21:7 हाच िारणान आमचा पभून आपही ि ू ड नाशाि सोड ू न कदवपाची खाती ि े ही, आमचा पातिांचा भोगसणींतलान आमी पकवत जावंि; मणजे ताचा रगत कशंपड ू न. किताि शासांत अशे म्ां: आमचा पातिांि हागून तो जखमी जाहो, आमचा पातिांि हागून तो ि ु डिो जाहो आनी ताचा रगताि हागून आमी ूरे जाहे. तािा िोंबा भशेन ि्ह िरपाि वेहो आनी ताचा िातरपां मुखार मेढरा भशेन मुि े जातात, तशे ताणे आपहे तोंड उगडहे ना. ूना्ूासाचे सामान पत 4:1,3 देवाचे अनु्ा्ी जावन, आनी क्साचा रगतान सताि उहो मारन तुमी तुमिां सैमीि आकशले िाम िशे पुरा्पणान पुरा् ि े हां. इगाकश्साचे इफ े जिारांि ूर्ले पत 1:3 इगाकश्स, जािा कथओफोरस अशे् म्ात, आकश्ांतला ट्रहेस हांगाचा पकवत इगज्ि: जेजू क्साचो ूापू् देवाचो कप्, वेचून आक्लो आनी देवाि फावो, मास आनी रगतांतलान शांती मे्ोवन आनी आमचा आशेचा जेजू क्साचा तासान, ताचा िडलान जावपी पुनकज्वंतपणांत: तािा् हांव ताचा पूण्तेत नमसार िरतां, अपोसोहीि चररतांत चाहू दवरन, तािा सग्ो खोस आनी सुख मागतां. इगाकश्साचे ट्रकह्नांि ूर्ले पत 1:1 देखून नमपण घाहून, भावाथा्न, मळार पभूचा मासाि नवान जावचे; आनी मोगान मळार जेजू क्साचे रगत. इगाकश्साचे ट्रकह्नांि ूर्ले पत 2:7 जेजू क्साचे मास, दावीदाचा संततीचे देवाचे भािरी मािा जा्; आनी हांव आशेतां ते पे् ताचे रगत, जे अकवनाशी मोग. रोमिारांि इगाकश्साचे पत 3:5 इगाकश्स, जािा कथ्ोफोरस अशे् म्ात, तो ूापा्चा देवाचा इगज्ि आनी आमचा पभू जेजू क्साि, जी आकश्ांतला कफहाडेा््ा हांगा आसा; तािा द्ा मेळ्ा, देवाचा एिचारांत कथरावून, आमचा पभूचा वेदनेत सदांच खोशी जावन आनी ताचा पुनकज्वंतपणा वरवीं सगळा द्ा्पणांत पुरा् जावन, तािा् हांव जेजू क्साचा रगतांत नमसार िरतां, जो आमचे सासणाचे आनी कनम्ह आसा आनंद; खास िरन कूशपा वांगडा, आनी ताचे वांगडा आकशला पेाेटरां िडेन आनी जेजू क्साचा मनांतलान नेकमला डीिनांि एिवटीत आसलार; तािा ताणे आपला पकवत आतान आपला इते पमाणे सगळा घटपणान ्ीर ि े हा, किताि आमचा पभू जेजू क्साचे फित एिच मास आसा; आनी
  • 7. ताचा रगताचा एिचारांत एि पेहो; एि वेदी; कफहाडेा््ाचा होिांि इगाकश्साचे पत 1:1,11 किताि तुमी आमचा पभू जेजू क्साचा खुसा्र ाख््ले भशेन, मासांत आनी आतान, अचह भावाथा्त रावलात हे हांवे प््हां; आनी क्साचा रगतांतलान मोगान घट जातात; आमचा पभू िडेन संूंदीत आकशला गजाहीं कवशीं पुरा्पणान खाती िरन घेवप. इगाकश्साचे सना् होिांि ूर्ले पत 1:3 िोणेच सताि फटोवंि नािात; सगा्र आकशलीं वसू आनी वैभवशाही देवदू त आनी राजि ुं वर, कदसपी वा अदृ आसूं, क्साचा रगताचेर कवसास दवरना जालार तांिां खास मे्टहो. इगाकश्साचे सना् होिांि ूर्ले पत 2:12 तुमचा भोव ्ोग कूशपाि, आनी तुमचा पूज पेाेटेरीि हांव नमसार िरतां; आनी तुमचे डीिन, मजे सहसेवि; आनी तुमी सग्े सादारणपणान आनी दरेिलाि खासा िरन जेजू क्साचा नांवान आनी ताचा मास आनी रगतांत; ताचा माकसि आनी आधााति दोनू् पिारचा रागांत आनी पुनज्लांत; आनी तुमचे िडेन देवाचा एिचारांत. इगाकश्साचे सना् होिांि ूर्ले पत 3:22 सगा्र आनी पृथीचेर आकशलीं सग्ीं वसू ताचा अधीन जातात; तािा दर एि कजवंत उपासना िरतहो; तो कजवंत आनी मेला मनशांचो ना्ाधीश जावंि ्ेतहो, ताचे रगत देव ताचेर कवसास दवरपी होिां िडलान मागतहो. कफहीपिारांि पॉहीिापा्चे पत 1:7 पूण जे ताचीं आजा पा्नात ते आपला कजवा थावन प्ू न वतात आनी तािा कवरोध िरतात. ताचे आजा पा्नात ते मरणाि पावतहे आनी दरेिहो आपला रगतांत गुनांविार जातहो. हरमासाचे कतसरे पुसि 10:13 देखून तांणी एिामेिांि कवचार ि े हो िी प्स वचून कपहाताि हीं गजाही दाखोवचीं िा् ना. ते अजून कवचार िरताना, सग् परतून उगडटा आनी एि मनीस सि्ह देवून िूरांत कभतर सरता अशे कदसता. शतपती आनी ताचे वांगडा आकशले होि हीं गजाही प्ोवन रातचा वे्ार कपहाता िडेन ूेगीन गेहे आनी प््ली िूर सोड ू न प्े लीं सग्ीं गजाही सांगहीं आनी खूू तासांत पडहे आनी मणहे: खरेच तो चो पूत देव. कपहातान जाप कदही, “देवाचा पुताचा रगतांतलान हांव शुधद जाहां, पूण हे तुमीच थाराक्ले.” मागीर सगळांनी हागीं ्ेवन तािा कवनवणी ि े ही आनी तािा कवनवणी ि े ही िी तांणी प््ला गजाहीं कवशीं िां्च उहोवंि नािा म्ण शतपती आनी सैकनिांि आजा िरची: िारण ते मणटात, आमिां देवा मुखार सगळांत वडला पातिाचो गुनांविार जावप ूरे आनी जू होिांचा हातांत पड ूंि ना आनी फातर मार ं ि ना. देखून कपहातान शतपती आनी सैकनिांि िां्च उहोवंि नािा अशी आजा कदही. पेदू 1:11 पमाणे गमावले सुवात्चे मागीर आदामाि देवाचे उतर आ्हे आनी तािा मणहे, आदामाि, तुवे तुजे रगत वांवडहे, तशे हांव तुजा संततीचे मांस जातिच मजे सताचे रगत वांवडा्तहों; आदाम, तूं जसो मेहो, तसोच हांव मरतहों. तुवे जसो वेदी ूांदही तशीच हांव तुजे खातीर धत्रेचेर एि वेदी त्ार िरतहों; आनी जशे तुवे तुजे रगत ताचेर अप्ण ि े हे, तशे हांव मजे रगत धत्रेचेर वेदीचेर अप्ण िरतहों. आनी जशे तूं ता रगतांतलान माफी मागही, तशे हांव मजा रगताि पातिांची माफी िरतहों आनी तातूंतहे उलंघन पुसून उड्तहों. आदांव आनी ्ेव हांचे प्हे पुसि 24:4-5 आनी, परतून, तूं सोदता ता कजकवताचा उदिा कवशीं, ते आ्ज तुिा मे्चे ना; पूण गोहगोथा देशांत तुजा तिहेर मजे रगत वांवता ता कदसा. किताि मजे रगत तुिा ता वे्ार कजकवताचे उदि जातहे आनी फित तुिा न्, पूण तुजा संततींतला सगळांि, जे मजेर कवसास दवरतहे; तांिां सदांिा् कवशांती मे्ची म्ण. आदांव आनी ्ेव हांचे प्हे पुसि 42:7-8 देवान आदामाि फ ु डे मणहे, अशे मािा, पृथीचेर घडटहे, जेना मािा कभतर सरतहे आनी रगत मजा ि ु शीिलान रगत आनी उदि वांवून मजा ि ु डीचेर धांवतहे, जे खरो अप्ण आसा; आनी जे वेदीचेर पररपूण् अप्ण म्ण अप्ण िरतहे. आदांव आनी ्ेव हांचे प्हे पुसि 69:6 सग्ो मा्ो फातरांनी पको ि े लो आसता आनी थाराक्ला सुवातेर सि्ह देवता, जािा हागून ू्ींतलान रगत धुवपाि उदि वर ं ि मे्टा, िारण सणाचा कदसांनी थं् जा्ता हजार पशूंचो ू्ी कदतात. वेदीचा मु्ाि उदिा खातीर जा्तीं उगडणीं आसात जीं सेवेत रावपी सोडलार सगळांि कदसनात, देखून वड पमाणांत एिठां् ि े ला ू्ींचे सग्े रगत दोळाचा कझहकमहांत धुवन वता . अररास्ाचे पत 4:12,17 आनी हा मनशांि, तािा हागून, देवा खातीर सताि पकवत ि े लान, फित हो मान मेळ्ा न्, पूण तां चा वरवीं दुसानाि आमचा होिांचेर आनीि स्ा नाकशली आनी अताचारी मनशाि खास भोगही आनी आमचो देश शुधद जाहो, तांिां आमचा राष् ाचा पातिाची सोडवणूि जाली भशेन; आनी हा नीकतमान मनशांचा रगतांतलान आनी तांचा मरणाचा पा्यचना वरवीं, आदीं वा्ट कवनवणी ि े ला इजा्हाि दैवी पॉावड्ान सोड्हो. मकाबांचे चवथे पुसि 8:15