SlideShare a Scribd company logo
Kompensācijas un
pārkompensācijas
aprēķina metodika
20.10.2022
PwC
Pārmērīgas kompensācijas un kompensācijas metodika ir
bāzēta uz VTNP un MK noteikumiem Nr. 459
2
2
• Definē pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, tai skaitā zemas
īres mājokļu nodrošināšana, un valsts
atbalstu uz šo pakalpojumu kompensāciju.
• Definē programmas ietvarā aptverto
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes
pakalpojumu – zemas īres mājokļu
nodrošināšana.
• Definē skaidrus un praktiskus procesus, kā
kvantitatīvi izteikt VTNP un MK noteikumos
izklāstītos parametrus.
Konteksts
• Nosaka iespējamās kompensācijas apjomu
un sniedz pārmērīgas kompensācijas
kontroles procesa ietvaru.
• Precizē atbalsta sfēru, mērķi, izpildei
pieejamos finansēšu avotus, tai skaitā,
kompensācijas ietvaru, un attīstības
projektu tehniskos parametrus.
• Praktisks instruments, kas tiek izmantots
nekustamā īpašuma attīstības projekta
kompensācijas apjoma aprēķinam un
pārmērīgas kompensācijas kontrolei.
Ietekme
`
Komisijas lēmums 2012/21/ES Ministru kabineta noteikumi Nr. 459 Aprēķinu metodika, vadlīnijas
PwC
Katram projektam ir jāatbilst MK noteikumos definētajiem
pamata parametriem
3
3
• Būvniecības izmaksas un komunikāciju infrastruktūras izbūve ir
divas no 10 attiecināmo izmaksu (kapitālieguldījumu)
kategorijām, kuras definētas MK noteikumos.
• Attiecināmās izmaksas nepārsniedz 59 477 euro bez pievienotās
vērtības nodokļa vidēji par vienu dzīvojamās īres mājas dzīvokli
(52,125 m2).
• Izmaksas (kapitālieguldījumi), kas neatbilst noteiktajām attiecināmo
izmaksu kategorijām vai pārsniedz noteikto limitu tiek uzskatītas
par neattiecināmajām izmaksām.
• Pievienotais vērtības nodoklis ir neattiecināmā izmaksa.
• Aprēķinu metodikā saprātīga peļņa tiek aprēķināta izmantojot
vidēji svērtās kapitāla cenas (WACC - weighted average cost of
capital) metodi, kura tiek noteikta balstoties uz fiksētu pašu kapitāla
cenu un pašu / aizņemtā kapitāla proporciju, un aizņemtā kapitāla
cenu, kas atkarīga no aizņēmumu procentu likmēm.
• Kompensācijas testa laikā tiek salīdzināts aprēķinātais pašu
kapitāla IRR un saprātīga peļņa (WACC).
• Kompensācija tiek piešķirta kapitāla atlaides veidā. Kapitāla
atlaide var daļēji dzēst sabiedrības “Altum” aizdevumu.
• Kapitāla atlaide var tikt piešķirta maksimums 30%* apmērā no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
• Pārkompensācijas tests tiek veikts vismaz vienu reizi trīs gados.
Ja noteiktajā periodā pārkompensācija nepārsniedz 10% no
vidējās gada kompensācijas summas, to var pārnest uz nākamo
periodu.
• Nekustamā īpašuma attīstītājam jānodrošina paša ieguldījums
vismaz 5% apmērā no attiecināmo izmaksu apjoma.
• Attiecināmo izmaksu finansēšanai var tikt piesaistīts sabiedrības
“Altum” aizdevums.
• Neattiecināmo izmaksu finansēšanai var piesaistīt finansējumu no
citas kredītiestādes, kā arī paralēlu sabiedrības “Altum” aizdevumu.
• Īres maksa nevar pārsniegt 5 euro/m2 mēnesī (vienreiz gadā īres
maksu var paaugstināt saskaņā ar CSP norādīto gada vidējo valsts
inflācijas līmeni).
• Mājas noslogojuma līmenis – 100% (mājā līdz deviņiem
dzīvokļiem), 90% (mājā ar vairāk nekā 10 dzīvokļiem).
• Pilnvarojuma līguma termiņš, ko noslēdz starp nekustamā
īpašuma attīstītāju un pašvaldību, ir 50 gadi.
Ieņēmumi un
periods
Attiecināmās
izmaksas
Neattiecināmās
izmaksas
Finansējums
Saprātīga peļņa
Kompensācijas un
pārkompensācijas
metodika
Parametrs Skaidrojums Parametrs Skaidrojums
Projektu pamata parametri var tikt iedalīti sešās pamata grupās:
* Ja dzīvojamā īres māja tiek nodota ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam, pēc šī datuma maksimālā kapitāla atlaide ir 25%
PwC
Kapitāla atlaides būtība ir vienādot projekta ienesīgumu
saprātīgas peļņas līmenim
4
4
Kompensācija
Starpība starp saprātīgo un faktisko peļņu Svarīgas atziņas
Pārkompensācija*
• IRR > (=) WACC - kapitāla atlaide jeb
kompensācija netiek piešķirta, jo projekts
nodrošina augstāku ienesīgumu nekustamā
īpašuma attīstītājām, nekā sapratīgās peļņas
norma pieļauj.
• Nekustamā īpašuma attīstītājam nav jāveic
atmaksa, jo kapitāla atlaide jeb kompensācija
nav piešķirta.
• IRR < WACC - atšķirību starp vērtībām sedz ar
vienreizēju kapitāla atlaides jeb kompensācijas
piešķiršanu.
• Kapitāla atlaides lielumu nosaka starpība starp
WACC un IRR, un tā tiek piešķirta līdz 30% apmēram
no Altum aizdevumu.
• Ja WACC un IRR starpība ir neliela, tad kapitāla
atlaides apmērs var būt noteikts mazāks par 30%.
* Sākotnējā kompensācijas testa laikā jau tiek konstatēta augstāka iekšējā peļņas norma nekā saprātīga peļņa nosaka par pieņemamu
6%
2%
8%
6%
2%
4%
Iekšējās peļņas norma (IRR)
Starpība
Saprātīgā peļņa (WACC)
Iekšējās peļņas norma (IRR)
Starpība
Saprātīgā peļņa (WACC)
PwC
Kompensācijas un pārkompensācijas tests ir jāveic vismaz reizi
trīs gados kopš kapitāla atlaides saņemšanas brīža
5
5
Datu ievade Kompensācija un pārkompensācijas tests
1. Makroekonomiskie pieņēmumi – periodam atbilstošās inflācijas un
nodokļu vērtības
2. Pamata pieņēmumi – nekustamā īpašuma lieluma parametri
3. Kapitālieguldījumu pieņēmumi – attiecināmo un neattiecināmo
izmaksu apmēri
4. Pamatdarbības izmaksu pieņēmumi – iemaksa mājokļu fondā un
citas operatīvās izmaksas
5. Ienākumu pieņēmumi – īres maksas un dzīvokļu noslogojums
6. Finansēšanas pieņēmumi – aizdevumu galvenos parametrus
(termiņš, procentu maksājumu likmes)
7. Finansējuma struktūra - projekta finansējuma struktūras iedalījums
starp paša kapitālu un aizdevumu (-iem)
1. IRR un WACC salīdzinājums – balstoties uz datu ievades veiktajām
darbībām tiek automātiski iegūtas WACC un IRR salīdzināmās vērtības
2. Tehniskie iestatījumi – Excel goal seek funkcija, kas nosaka
nepieciešamo kapitāla atlaidi, lai pielīdzinātu IRR ar WACC
3. Pārbaude – nepieciešams saskaņot aprēķināto kapitāla atlaidi ar
definētajiem kapitāla atlaides piešķiršanas nosacījumiem
4. Vēsturisko naudas plūsmu atjaunošana – aktuālo naudas plūsmu
vērtības, izejot no finanšu pārskatiem.
5. Prognožu atjaunošana - pārējo Pilnvarojuma līguma darbības termiņa
gadu prognožu atjaunošana
6. WACC atjaunošana - atjaunoto aizdevumu procentu likmju norādīšana
7. Pārkompensācijas summa – nepieciešamības gadījumā veic
kompensācijas atmaksu mājokļu pieejamības fondā
Kompensācijas (kapitāla atlaides) apmēra aprēķina soļi Nākotnes kompensācijas un pārkompensācijas testa soļi
pwc.com
Paldies!
PricewaterhouseCoopers SIA, Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija, LV40003142793
T: +371 6709 4400, F: +371 6783 0055, www.pwc.lv
PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 276 000 speciālistu, kuru
uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot
www.pwc.lv.
©2022 PwC. ”PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka
informācija pieejama www.pwc.com/structure.

More Related Content

Similar to Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika

ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020...
Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020...Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020...
Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020...Finanšu ministrija
 
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programmaDaudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai - Hipotēku banka
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai - Hipotēku bankaAtbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai - Hipotēku banka
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai - Hipotēku bankaAddiction SIA
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPiegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM
 
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM
 
Finanšu dala Iepazīšanās ar saimniecības finanšu vadību - - Lauksaimniecības ...
Finanšu dala Iepazīšanās ar saimniecības finanšu vadību - - Lauksaimniecības ...Finanšu dala Iepazīšanās ar saimniecības finanšu vadību - - Lauksaimniecības ...
Finanšu dala Iepazīšanās ar saimniecības finanšu vadību - - Lauksaimniecības ...
SCDF-AN
 
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Investoru piesaiste
Investoru piesaisteInvestoru piesaiste
Investoru piesaiste
PA_gov_lv
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Elektrumlv
 
Aktuāli pvn piemērošanas jautājumi
Aktuāli pvn piemērošanas jautājumiAktuāli pvn piemērošanas jautājumi
Aktuāli pvn piemērošanas jautājumiZemeBuve
 

Similar to Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika (20)

ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020...
Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020...Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020...
Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020...
 
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
 
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
 
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programmaDaudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai - Hipotēku banka
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai - Hipotēku bankaAtbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai - Hipotēku banka
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai - Hipotēku banka
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPiegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
 
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
 
Finanšu dala Iepazīšanās ar saimniecības finanšu vadību - - Lauksaimniecības ...
Finanšu dala Iepazīšanās ar saimniecības finanšu vadību - - Lauksaimniecības ...Finanšu dala Iepazīšanās ar saimniecības finanšu vadību - - Lauksaimniecības ...
Finanšu dala Iepazīšanās ar saimniecības finanšu vadību - - Lauksaimniecības ...
 
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
 
Investoru piesaiste
Investoru piesaisteInvestoru piesaiste
Investoru piesaiste
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
 
Aktuāli pvn piemērošanas jautājumi
Aktuāli pvn piemērošanas jautājumiAktuāli pvn piemērošanas jautājumi
Aktuāli pvn piemērošanas jautājumi
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 

Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika

 • 2. PwC Pārmērīgas kompensācijas un kompensācijas metodika ir bāzēta uz VTNP un MK noteikumiem Nr. 459 2 2 • Definē pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, tai skaitā zemas īres mājokļu nodrošināšana, un valsts atbalstu uz šo pakalpojumu kompensāciju. • Definē programmas ietvarā aptverto vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu – zemas īres mājokļu nodrošināšana. • Definē skaidrus un praktiskus procesus, kā kvantitatīvi izteikt VTNP un MK noteikumos izklāstītos parametrus. Konteksts • Nosaka iespējamās kompensācijas apjomu un sniedz pārmērīgas kompensācijas kontroles procesa ietvaru. • Precizē atbalsta sfēru, mērķi, izpildei pieejamos finansēšu avotus, tai skaitā, kompensācijas ietvaru, un attīstības projektu tehniskos parametrus. • Praktisks instruments, kas tiek izmantots nekustamā īpašuma attīstības projekta kompensācijas apjoma aprēķinam un pārmērīgas kompensācijas kontrolei. Ietekme ` Komisijas lēmums 2012/21/ES Ministru kabineta noteikumi Nr. 459 Aprēķinu metodika, vadlīnijas
 • 3. PwC Katram projektam ir jāatbilst MK noteikumos definētajiem pamata parametriem 3 3 • Būvniecības izmaksas un komunikāciju infrastruktūras izbūve ir divas no 10 attiecināmo izmaksu (kapitālieguldījumu) kategorijām, kuras definētas MK noteikumos. • Attiecināmās izmaksas nepārsniedz 59 477 euro bez pievienotās vērtības nodokļa vidēji par vienu dzīvojamās īres mājas dzīvokli (52,125 m2). • Izmaksas (kapitālieguldījumi), kas neatbilst noteiktajām attiecināmo izmaksu kategorijām vai pārsniedz noteikto limitu tiek uzskatītas par neattiecināmajām izmaksām. • Pievienotais vērtības nodoklis ir neattiecināmā izmaksa. • Aprēķinu metodikā saprātīga peļņa tiek aprēķināta izmantojot vidēji svērtās kapitāla cenas (WACC - weighted average cost of capital) metodi, kura tiek noteikta balstoties uz fiksētu pašu kapitāla cenu un pašu / aizņemtā kapitāla proporciju, un aizņemtā kapitāla cenu, kas atkarīga no aizņēmumu procentu likmēm. • Kompensācijas testa laikā tiek salīdzināts aprēķinātais pašu kapitāla IRR un saprātīga peļņa (WACC). • Kompensācija tiek piešķirta kapitāla atlaides veidā. Kapitāla atlaide var daļēji dzēst sabiedrības “Altum” aizdevumu. • Kapitāla atlaide var tikt piešķirta maksimums 30%* apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. • Pārkompensācijas tests tiek veikts vismaz vienu reizi trīs gados. Ja noteiktajā periodā pārkompensācija nepārsniedz 10% no vidējās gada kompensācijas summas, to var pārnest uz nākamo periodu. • Nekustamā īpašuma attīstītājam jānodrošina paša ieguldījums vismaz 5% apmērā no attiecināmo izmaksu apjoma. • Attiecināmo izmaksu finansēšanai var tikt piesaistīts sabiedrības “Altum” aizdevums. • Neattiecināmo izmaksu finansēšanai var piesaistīt finansējumu no citas kredītiestādes, kā arī paralēlu sabiedrības “Altum” aizdevumu. • Īres maksa nevar pārsniegt 5 euro/m2 mēnesī (vienreiz gadā īres maksu var paaugstināt saskaņā ar CSP norādīto gada vidējo valsts inflācijas līmeni). • Mājas noslogojuma līmenis – 100% (mājā līdz deviņiem dzīvokļiem), 90% (mājā ar vairāk nekā 10 dzīvokļiem). • Pilnvarojuma līguma termiņš, ko noslēdz starp nekustamā īpašuma attīstītāju un pašvaldību, ir 50 gadi. Ieņēmumi un periods Attiecināmās izmaksas Neattiecināmās izmaksas Finansējums Saprātīga peļņa Kompensācijas un pārkompensācijas metodika Parametrs Skaidrojums Parametrs Skaidrojums Projektu pamata parametri var tikt iedalīti sešās pamata grupās: * Ja dzīvojamā īres māja tiek nodota ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam, pēc šī datuma maksimālā kapitāla atlaide ir 25%
 • 4. PwC Kapitāla atlaides būtība ir vienādot projekta ienesīgumu saprātīgas peļņas līmenim 4 4 Kompensācija Starpība starp saprātīgo un faktisko peļņu Svarīgas atziņas Pārkompensācija* • IRR > (=) WACC - kapitāla atlaide jeb kompensācija netiek piešķirta, jo projekts nodrošina augstāku ienesīgumu nekustamā īpašuma attīstītājām, nekā sapratīgās peļņas norma pieļauj. • Nekustamā īpašuma attīstītājam nav jāveic atmaksa, jo kapitāla atlaide jeb kompensācija nav piešķirta. • IRR < WACC - atšķirību starp vērtībām sedz ar vienreizēju kapitāla atlaides jeb kompensācijas piešķiršanu. • Kapitāla atlaides lielumu nosaka starpība starp WACC un IRR, un tā tiek piešķirta līdz 30% apmēram no Altum aizdevumu. • Ja WACC un IRR starpība ir neliela, tad kapitāla atlaides apmērs var būt noteikts mazāks par 30%. * Sākotnējā kompensācijas testa laikā jau tiek konstatēta augstāka iekšējā peļņas norma nekā saprātīga peļņa nosaka par pieņemamu 6% 2% 8% 6% 2% 4% Iekšējās peļņas norma (IRR) Starpība Saprātīgā peļņa (WACC) Iekšējās peļņas norma (IRR) Starpība Saprātīgā peļņa (WACC)
 • 5. PwC Kompensācijas un pārkompensācijas tests ir jāveic vismaz reizi trīs gados kopš kapitāla atlaides saņemšanas brīža 5 5 Datu ievade Kompensācija un pārkompensācijas tests 1. Makroekonomiskie pieņēmumi – periodam atbilstošās inflācijas un nodokļu vērtības 2. Pamata pieņēmumi – nekustamā īpašuma lieluma parametri 3. Kapitālieguldījumu pieņēmumi – attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmēri 4. Pamatdarbības izmaksu pieņēmumi – iemaksa mājokļu fondā un citas operatīvās izmaksas 5. Ienākumu pieņēmumi – īres maksas un dzīvokļu noslogojums 6. Finansēšanas pieņēmumi – aizdevumu galvenos parametrus (termiņš, procentu maksājumu likmes) 7. Finansējuma struktūra - projekta finansējuma struktūras iedalījums starp paša kapitālu un aizdevumu (-iem) 1. IRR un WACC salīdzinājums – balstoties uz datu ievades veiktajām darbībām tiek automātiski iegūtas WACC un IRR salīdzināmās vērtības 2. Tehniskie iestatījumi – Excel goal seek funkcija, kas nosaka nepieciešamo kapitāla atlaidi, lai pielīdzinātu IRR ar WACC 3. Pārbaude – nepieciešams saskaņot aprēķināto kapitāla atlaidi ar definētajiem kapitāla atlaides piešķiršanas nosacījumiem 4. Vēsturisko naudas plūsmu atjaunošana – aktuālo naudas plūsmu vērtības, izejot no finanšu pārskatiem. 5. Prognožu atjaunošana - pārējo Pilnvarojuma līguma darbības termiņa gadu prognožu atjaunošana 6. WACC atjaunošana - atjaunoto aizdevumu procentu likmju norādīšana 7. Pārkompensācijas summa – nepieciešamības gadījumā veic kompensācijas atmaksu mājokļu pieejamības fondā Kompensācijas (kapitāla atlaides) apmēra aprēķina soļi Nākotnes kompensācijas un pārkompensācijas testa soļi
 • 6. pwc.com Paldies! PricewaterhouseCoopers SIA, Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija, LV40003142793 T: +371 6709 4400, F: +371 6783 0055, www.pwc.lv PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 276 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot www.pwc.lv. ©2022 PwC. ”PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.