SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
Kolonyalismo AT Imperyalismo SA TSA AT SA
Education Elementary (Kaypian National High School)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Kolonyalismo AT Imperyalismo SA TSA AT SA
Education Elementary (Kaypian National High School)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com)
lOMoARcPSD|40019212
DAILY LESSON PLAN SA ARALING PANLIPUNAN 10: MGA KONTEMPORARYONG ISYU
PANG-ARAW-ARAW NA
TALA SA PAGTUTURO /
DLP
Paaralan KAYPIAN NATIONAL HIGH SCHOOL Antas IKAPITONG BAITANG
Guro RHEA R. TARUN Asignatura ARALING PANLIPUNAN
Petsa ENERO 21-25 ,2019 Markahan IKAAPAT NA MARKAHAN
Ika - _____ na Linggo Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw
Yugto ng Pagkatuto (Phase of
Learning)
Pagnilayan at Unawain Pagnilayan at Unawain Pagsasabuhay at Pagganap
Pamantayang Pangnilalaman Napapahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago,pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog Silangang asya sa
Transisyunal at makabagong panahon (Ika -16 hanggang ika-20 siglo)
Pamantayan sa Pagganap Nakapagsaagawa nang kritikal na pagsusuri sa pagbabago,pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at
Makabagong panahon (ika-16 hanggangika 20 siglo)
Mga Kasanayan sa Pagkatuto
(Isulat ang code ng bawat kasanayan)
 Napapahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago,pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya
sa Transisyonal at Makabagong panahon (ika-16 hanggang 20 siglo) AP7KIS-Iva-j-1
 Nasusuri ang mga dahilan,paraan at epekto ng pagpasok ng mga kanluraning bansa hanggang sa pagtatag ng kanilang mga kolonya o
kapangyarihan sa Silangang at Timog-Silangang asya AP7KIS-Iva-1.1
 Nasusuri ang mga transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa pagpasok ng mga kaisipan at
impluwensyag kanluranin sa larangan ng pamamahala,kabuhayan,teknolohiya,lipunan,paniniwala,pagpapahalaga at sining at kultura. AP7KIS-Iva-
1.2
 Naipaliwanag ang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismo AP7KIS-Iva-1.3
I. LAYUNIN  Naisa-isa ang mga imperyalistang
bansa at mga bansang nasakop nito
sa bahaging Silangan at Timog
Silangan ng Asya.
 Natukoy ang mga dahilan ng
pananakop ng mga imperyalistang
bansang kanluranin sa mga bansa sa
Silangan at Timog-Silangang Asya.
 Nabigyang diin ang kahalagahan ng yugtong ito sa
kasaysayan ng Asya sa hanggang sa kasalukuyang
panahon.
 Nasuri ang mga paraan ng pananakop at
mga patakarang inilunsad ng mga
bansang mananakop sa mga bansa sa
Silangan at Timog-Silangang Asya gaya
ng Pilipinas , Indonesia at Malaysia.
Japan at Tsina naman mula sa Silangang
Asya.
 Naihambing ang mga pamamaraan at
patakarang ginamit ng mga kanluraning
bansa sa pamamalakad sa
Pilipinas ,Indonesia at Malaysia. Japan at
Tsina naman mula sa Silangang Asya.
 Nasuri ang mga naging epekto ng
pananakop ng mga bansang kanluranin
sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia,Tsina at
bansang Hapon sa mga aspeto ng :
Pangkabuhayan, pampolitika at
Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com)
lOMoARcPSD|40019212
pangkultural.
II. NILALAMAN  Pagtatantos ng pagsusulit at portfolio
 Pagsagot sa huling gawaing pang-
mapa
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangang at Timog-
Silangang Asya noong ika-16 hanggang 20 siglo
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangang at
Timog-Silangang Asya noong ika-16
hanggang 20 siglo
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian  Asya :Pagkakaisa sa gitna ng
pagkakaiba
 Asya :Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba
 Kasaysayan ng mamamayan ng Asya
 Asya :Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba
 Kasaysayan ng mamamayan ng Asya
B. TG at LM, Teksbuk AP7 Module pahina ( 314-325) AP7 Module pahina ( 314-325) AP7 Module pahina ( 314-325)
C. LRMDC Portal
D. Iba pang Kagamitang
Panturo
Papel at Panulat,mapa Papel at Panulat, mapa, chart,powerpoint
presentation,videoclip
Chalk board,papel at panulat
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral /
Pagsisimula ng
Bagong Aralin
Panalangin,pagbati,Classroom rules and
regulations
 Panalangin,pagbati,Classroom rules and
regulations
 Indibidwal na pagbabahagi (Balitaan,pagbasa ng
mapa)
 Hahatiin ng guro ang klase sa limang pangkat.
-Bawat pangkat ay kinakailangang pumili ng
representatib na magsisilbi nilang lider. Aabutan ng
kapirasong malinis na papel ang bawat pangkat at
magtatala ng dalawang salita na naalala o tumatak sa
kanilang kaisipan mula sa mga paksang tinalakay
noong nagdaang Ikatlong markahan. Bibigyan ng guro
ang bawat pangkat ng 1 minuto para sa pagtatala ng
salita at 1 minuto para pagbabahagi nito sa klase.
Gabay na tanong:
1. Anong salita o konsepto noong nagdaang markahan
ang lubos na pumukaw sa iyo?
2. Bakit ito ang iyong napili?
3. Maari mo bang ipaliwanag sa klase kung ano ang
mayroon sa salitang ito?
 Panalangin,pagbati,Classroom rules
and regulations
1. tungkol saan ang ating naging talakayan
kahapon?
2. Ano ang iyong natutunan sa ating naging
talakayan?
3. Bakit tayo sinakop ng mga dayuhang
imperyalista mula sa Europa?
4. Sa paanong paraan tayo napasailalim ng
kanilang kapangyarihan?
B. Paghahabi ng Layunin  Pagtatantos at Item Analysis sa
Ikatlong Markahang Pagsususlit.
 Matapos ang maikling pagbabalik-aral,muling
magpapangkat ang bawat grupo para sa
susunod na gawain.
 Ang bawat pangkat ay bibigyan ng guro ng
blankongManila Paper na guguhitan nila ng
Larawan-Suri
 -Magpapakita ang guro ng mga larawang
sumasalamin sa mga naging ambag ng
kastila sa kultura at paniniwala nating
mga Pilipino gaya ng : Kaarawan, Sta.
Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com)
lOMoARcPSD|40019212
isang bagay na sa tingin ng pangkat ay simbolo
ng impluwensya sa ating bansang sa atin ay
nanakop gaya ng mga Espanyol,Amerikano at
Hapones isasagawa nila ito sa loob ng 5
minuto.
 Pagkatapos nito ay ipapaliwanag ng dalawang
myembro ang nasabing guhit o dibuho sa
harapan.
Mga tanong:
1. Ano ang simbolismong inyong iginuhit na sa
inyong palagay ay impluwensya ng mga mananakop
sa atin?
2. Bakit ang simbolo na iyan ang inyong iginuhit?
Ipaliwanag sa klase.
3. Sa inyong palagay ,paano kaya nakarating o
nakilala ang mga impluwesyang inyong iginuhit sa
ating bansa?
4. Paano kaya ito naipakilala ng mga banyaga sa
ating mga Asyano?
Cruzan, Piyesta, Simbang gabi at
pasyon.
 Mula sa mga nakitang larawan
magbibigay ang guro ng mga gabay na
katanungan na susuri sa panguhaning
kaalaman o ideya ng mga mag-aaral
sa bawat larawan.
Gabay na tanong :
1. Ano ang mga nakikita nyo sa
larawan?
2.Anong mga ideya o kaalaman ang
maari mong maibahagi sa klase
tungkol sa larawan.?
3. Mayroon ka bang ideya kung
paano nagsimula ang mga
pagdiriwang na ito?
4. Saan o kanino kaya natin ito
natutuhan o napag-aralan?
C. Pag-uugnay ng mga
Halimbawa
  Magbabahagi ng kanilang mga ideya ang
bawat mag-aaral mula sa mga gabay na
katanungan.
Magbabahagi ng kanilang mga ideya ang
bawat mag-aaral mula sa mga gabay na
katanungan
D. Pagtatalakay ng
Bagong Konsepto at
Paglalahad ng Bagong
Kasanayan #1
 Bibigyan ng puntos ang mga
pangkat na makakuha ng tamang
kasagutan.
 Nailahad ang bagong paksang tatalakayin sa
klase.
 Ibinahagi ang mga layunin ng pagtlakay sa
bagong paksa.
 Nailahad ang mga dahilan kung papaano
nakapasok at nanakop ang mga bansang
kanluranin sa mga bansa sa Silangan at
Timog-Silangang Asya .
 Hahatiin ang grupo sa 5 pangkat at ang
bawat pangkat ay bibigyan ng kaakibat
na gawain.
 Ang bawat pangkat ay magbabahagi ng
mga importanteng detalye ng
pananakop at paggamit ng
kapangyarihan ng mga imperyalistang
bansa sa Silangang tulad ng Japan at
China at Timog Silangang Asya tulad
ng Pilipinas,Indonesia, at Malaysia.
Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com)
lOMoARcPSD|40019212
 Ang bawat pangkat ay susunod laman
sa pormat na ibibgay ng guro gamit ang
tsart.
E. Pagtatalakay ng
Bagong Konsepto at
Paglalahad ng Bagong
Kasanayan #2
Maghahanda ang guro ng mapa ng Silangan at
Timog-Silangang Asya at magsasagawa ng
pagsusuri na sasagot sa mga katanungan.
Tanong :
1. Pagmasdang mabuti ang mapa sa inyong
harapan, maari mo bang ibahagi sa amin ang
lokasyong kinaroonan ng mga bansang :
Pilipinas,Indonesia,Japan,China at Taiwan.
2. Mayroon kayang kaugnayan ang lokasyon o
kinaroroonan ng bawat bansa sa mabilis na
panghihimasok ng mga dayuhan sa ating teritoryo?
Ipaliwanag ang iyong sagot.
3. Ano-ano kaya ang naging dahilan ng
pagkakaroon ng interes ng mga imperyalistang
bansang kanluranin sa pagkakatuklas nila sa Asya?
 Ipapakita ng guro ang isang maikling bidyu ukol
sa kadahilanan ng pagtungo ng mga
kanluraning bansa sa Asya partikular sa
pagkakatuklas ni Magellan ng Espanya sa
Pilipinas.
 Xiao Time: Nang madiskubre ni Magellan ang
Pilipinas
https://www.youtube.com/watch?v=vIK9IISkncc&t=5s
 Ang bawat pangkat ay bibigyan ng
sapat na minute/oras para kumpunuhin
ang mg kinakailangang datos para sa
kanilang talakayan.
PANGKATANG GAWAIN:
- Pangkat 1: Ang pananakop sa
Pilipinas
- Pangkat 2 : Ang pananakop sa
Indonesia
- Pangkat 3: Ang pananakop sa
Malaysia
- Pangkat 4: Ang pananakop sa
Tsina
- Pangkat 5: Ang pananakop sa
bansang Hapon
MGA GABAY NA KATANUNGAN SA
PANGKATANG GAWAIN:
1. Ano-ano ang mga dahilan ng
pananakop ng mga bansang kanluranin sa
Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com)
lOMoARcPSD|40019212
mga bansang ito?
2. Ano ang mga paraang kanilang ginamit
sa pananakop?
3. Paano nakatulong sa mga mananakop
ng mga patakarang kanilang inilunsad sa
mga bansang sinakop?
4. Ano ang naging epekto sa
pmaumuhay,kabuhayan,ekonomiya ng
bansang sinakop sa ilalim ng
kapangyarihan ng mga imperyalista?
F. Pagtataya Naisa-isa ang mga bansang nasakop at mga
nanakop sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa
tulong ng
INFOGRAPH na makikita sa pahina 328 at
gagamitin ito upang masagutan ang tsart na
inihanda ng guro sasagutan ito sa loob ng 3 minuto.
Matapos ang naging pagtalakay sa mga
bansang ansako,susukatin ng mga mag-
aaral ang kanilang mga natutunan sa
pakikinig sa mga tagapagbalita sa pagsagot
ng gawain 8: Paghahambing-Unang Yugto
sa pahina 327 sa 1 malinis na papel .
G. Paglalapat ng Aralin
sa Pang-araw-araw ng
Buhay
Natukoy ang mga naging kalakasan at
kahinaan ng bawat mag-aaral para s
nagdaang aralin
Matapos ang ating talakayan ukol sa dahilan ng
pananakop ng mga imperyalistang kanluranin sa
mga bansa Asya, Ano kaya ang halaga ng
pagtalakay na ito sa takbo ng ating kasalukuyang
panahon at bakit?
Bakit nagpatuloy at tumagal pa ang
paghahari ng mga dayuhang imeperyalista
sa lupain ng Asya?
H. Paglalahat Lingid sa kaalaman ng lahat na ang ilang mga bansa
sa Silangan at Timog-Silangang Asya ay hindi rin
nakaligtas sa kapangyarihan ng mga mananakop na
kanluraning bansa.Mula sa yaman,kapangyarihan at
pananampalataya naging agresibo ang mga
dayuhang ito na abusuhin.alipinin at minsay binago
Ibat-ibang mga bansa sa Asya ang
nakaranas ng kalupitan at kasakiman ng
mga bansang imperyalista mula sa
Europa.Magkakaibang kaparaanan at
hakbang ang ginamit upang tuluyang ang
mga bansang it ay maging bahagi ng
Bansang Nasakop Bansang Mananakop
1. Pilipinas Espanya
2. Indonesia England
3. Tsina Netherlands,France,England
Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com)
lOMoARcPSD|40019212
rin ang kultura,paniniwala at paraan ng pamumuhay
ng mga katutubo gaya na lamang sa Pilipinas.Iba’t-
ibang mga paniniwala at aral a kanilang iniwan sa
ating kasaysayan na tila ba hanggang ngayon ay
buhay pa din sa puso at isip ng mga Pilipino.
kanilang imperyo .
I. Pagtataya
J. Karagdagang Gawain
para sa Takdang
Aralin at Remediation
Paghahanda para sa susunod na
talakayan:
Yunit IV
Pagpapatuloy ng Aralin
Paksa:
Ang paraan at dahilan ng pananakop ng
Kanluraning bansa sa Pilipinas at Indonesia at
Malaysia ng Timog-Silangang Asya at Jpan at Tsina
naman mula sa Silangang Asya.
Takda: Sagutan sa iyong kwaderno ang gawain # 6:
Kung ikaw ay isang Mananakop pahina 321
Pagpapatuloy ng Aralin
Paksa:
Ang paraan at dahilan ng pananakop ng
Kanluraning bansa sa Tsina at Hapon
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
7-SPJ 7-SPA 7-PURITY 7-CHARITY 7-LOYALTY 7-HUMILITY 7-MODESTY
7-
SIMPLICITY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng nag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
Remediation?
C. Nakatulong ba ang
Remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa
Remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
panturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na
nasolusyonan sa tulong ng
aking Punong-Guro at
Superbisor?
Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com)
lOMoARcPSD|40019212
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
Inihanda ni: Binigyang Pansin:
RHEA R. TARUN
Teacher II
JEAZ DC. CAMPANO, Ph.D.
Principal I
Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com)
lOMoARcPSD|40019212

More Related Content

Similar to kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf

Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigAp 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigJared Ram Juezan
 
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan I
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan IAraling Panlipunan 8 - Unit Plan I
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan IMavict De Leon
 
DLL March 13-17^J 2023.docx
DLL March 13-17^J 2023.docxDLL March 13-17^J 2023.docx
DLL March 13-17^J 2023.docxJePaiAldous
 
lp-for-araling-panlipunan-nakagagawa-ng-mga-mungkahi-sa-pagsusulong-at-pagpap...
lp-for-araling-panlipunan-nakagagawa-ng-mga-mungkahi-sa-pagsusulong-at-pagpap...lp-for-araling-panlipunan-nakagagawa-ng-mga-mungkahi-sa-pagsusulong-at-pagpap...
lp-for-araling-panlipunan-nakagagawa-ng-mga-mungkahi-sa-pagsusulong-at-pagpap...rominamaningas
 
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYANGOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYANJhenq Campo
 
Final AP8 2nd LC Week njhnklmklmlmkl3.docx
Final AP8 2nd LC Week njhnklmklmlmkl3.docxFinal AP8 2nd LC Week njhnklmklmlmkl3.docx
Final AP8 2nd LC Week njhnklmklmlmkl3.docxEllaPatawaran1
 
lesson plan aralin 12-f.docx
lesson plan aralin 12-f.docxlesson plan aralin 12-f.docx
lesson plan aralin 12-f.docxRamosanavanesa
 
Assessment in the Affective Domain - Lesson Plan AP.pptx
Assessment in the Affective Domain - Lesson Plan AP.pptxAssessment in the Affective Domain - Lesson Plan AP.pptx
Assessment in the Affective Domain - Lesson Plan AP.pptxMariaRowenaFlores
 
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxDLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxRobieRozaDamaso
 
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tgGr 8 4th aralin 4 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tg南 睿
 
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tgGr 8 4th aralin 1 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tg南 睿
 
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docx
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docxDLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docx
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docxNiniaLoboPangilinan
 
DLL-AP-Q1WK1_2022-2023
DLL-AP-Q1WK1_2022-2023DLL-AP-Q1WK1_2022-2023
DLL-AP-Q1WK1_2022-2023Milain1
 
week 8.docx
week 8.docxweek 8.docx
week 8.docxglaisa3
 
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxHarleyLaus1
 

Similar to kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf (20)

Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigAp 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
 
Ubd ap (1)
Ubd ap (1)Ubd ap (1)
Ubd ap (1)
 
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan I
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan IAraling Panlipunan 8 - Unit Plan I
Araling Panlipunan 8 - Unit Plan I
 
DLL March 13-17^J 2023.docx
DLL March 13-17^J 2023.docxDLL March 13-17^J 2023.docx
DLL March 13-17^J 2023.docx
 
lp-for-araling-panlipunan-nakagagawa-ng-mga-mungkahi-sa-pagsusulong-at-pagpap...
lp-for-araling-panlipunan-nakagagawa-ng-mga-mungkahi-sa-pagsusulong-at-pagpap...lp-for-araling-panlipunan-nakagagawa-ng-mga-mungkahi-sa-pagsusulong-at-pagpap...
lp-for-araling-panlipunan-nakagagawa-ng-mga-mungkahi-sa-pagsusulong-at-pagpap...
 
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYANGOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
 
Final AP8 2nd LC Week njhnklmklmlmkl3.docx
Final AP8 2nd LC Week njhnklmklmlmkl3.docxFinal AP8 2nd LC Week njhnklmklmlmkl3.docx
Final AP8 2nd LC Week njhnklmklmlmkl3.docx
 
lesson plan aralin 12-f.docx
lesson plan aralin 12-f.docxlesson plan aralin 12-f.docx
lesson plan aralin 12-f.docx
 
Assessment in the Affective Domain - Lesson Plan AP.pptx
Assessment in the Affective Domain - Lesson Plan AP.pptxAssessment in the Affective Domain - Lesson Plan AP.pptx
Assessment in the Affective Domain - Lesson Plan AP.pptx
 
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxDLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
 
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tgGr 8 4th aralin 4 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tg
 
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tgGr 8 4th aralin 1 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tg
 
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docx
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docxDLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docx
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docx
 
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYAKABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA
 
June 17 18
June 17 18June 17 18
June 17 18
 
DLL-AP-Q1WK1_2022-2023
DLL-AP-Q1WK1_2022-2023DLL-AP-Q1WK1_2022-2023
DLL-AP-Q1WK1_2022-2023
 
week-3-ap.docx
week-3-ap.docxweek-3-ap.docx
week-3-ap.docx
 
week 8.docx
week 8.docxweek 8.docx
week 8.docx
 
week 8.docx
week 8.docxweek 8.docx
week 8.docx
 
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
 

kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf

 • 1. Kolonyalismo AT Imperyalismo SA TSA AT SA Education Elementary (Kaypian National High School) Scan to open on Studocu Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Kolonyalismo AT Imperyalismo SA TSA AT SA Education Elementary (Kaypian National High School) Scan to open on Studocu Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com) lOMoARcPSD|40019212
 • 2. DAILY LESSON PLAN SA ARALING PANLIPUNAN 10: MGA KONTEMPORARYONG ISYU PANG-ARAW-ARAW NA TALA SA PAGTUTURO / DLP Paaralan KAYPIAN NATIONAL HIGH SCHOOL Antas IKAPITONG BAITANG Guro RHEA R. TARUN Asignatura ARALING PANLIPUNAN Petsa ENERO 21-25 ,2019 Markahan IKAAPAT NA MARKAHAN Ika - _____ na Linggo Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Yugto ng Pagkatuto (Phase of Learning) Pagnilayan at Unawain Pagnilayan at Unawain Pagsasabuhay at Pagganap Pamantayang Pangnilalaman Napapahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago,pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog Silangang asya sa Transisyunal at makabagong panahon (Ika -16 hanggang ika-20 siglo) Pamantayan sa Pagganap Nakapagsaagawa nang kritikal na pagsusuri sa pagbabago,pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong panahon (ika-16 hanggangika 20 siglo) Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan)  Napapahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago,pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong panahon (ika-16 hanggang 20 siglo) AP7KIS-Iva-j-1  Nasusuri ang mga dahilan,paraan at epekto ng pagpasok ng mga kanluraning bansa hanggang sa pagtatag ng kanilang mga kolonya o kapangyarihan sa Silangang at Timog-Silangang asya AP7KIS-Iva-1.1  Nasusuri ang mga transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa pagpasok ng mga kaisipan at impluwensyag kanluranin sa larangan ng pamamahala,kabuhayan,teknolohiya,lipunan,paniniwala,pagpapahalaga at sining at kultura. AP7KIS-Iva- 1.2  Naipaliwanag ang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismo AP7KIS-Iva-1.3 I. LAYUNIN  Naisa-isa ang mga imperyalistang bansa at mga bansang nasakop nito sa bahaging Silangan at Timog Silangan ng Asya.  Natukoy ang mga dahilan ng pananakop ng mga imperyalistang bansang kanluranin sa mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya.  Nabigyang diin ang kahalagahan ng yugtong ito sa kasaysayan ng Asya sa hanggang sa kasalukuyang panahon.  Nasuri ang mga paraan ng pananakop at mga patakarang inilunsad ng mga bansang mananakop sa mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya gaya ng Pilipinas , Indonesia at Malaysia. Japan at Tsina naman mula sa Silangang Asya.  Naihambing ang mga pamamaraan at patakarang ginamit ng mga kanluraning bansa sa pamamalakad sa Pilipinas ,Indonesia at Malaysia. Japan at Tsina naman mula sa Silangang Asya.  Nasuri ang mga naging epekto ng pananakop ng mga bansang kanluranin sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia,Tsina at bansang Hapon sa mga aspeto ng : Pangkabuhayan, pampolitika at Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com) lOMoARcPSD|40019212
 • 3. pangkultural. II. NILALAMAN  Pagtatantos ng pagsusulit at portfolio  Pagsagot sa huling gawaing pang- mapa Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangang at Timog- Silangang Asya noong ika-16 hanggang 20 siglo Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangang at Timog-Silangang Asya noong ika-16 hanggang 20 siglo III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian  Asya :Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba  Asya :Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba  Kasaysayan ng mamamayan ng Asya  Asya :Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba  Kasaysayan ng mamamayan ng Asya B. TG at LM, Teksbuk AP7 Module pahina ( 314-325) AP7 Module pahina ( 314-325) AP7 Module pahina ( 314-325) C. LRMDC Portal D. Iba pang Kagamitang Panturo Papel at Panulat,mapa Papel at Panulat, mapa, chart,powerpoint presentation,videoclip Chalk board,papel at panulat IV. PAMAMARAAN A. Balik-aral / Pagsisimula ng Bagong Aralin Panalangin,pagbati,Classroom rules and regulations  Panalangin,pagbati,Classroom rules and regulations  Indibidwal na pagbabahagi (Balitaan,pagbasa ng mapa)  Hahatiin ng guro ang klase sa limang pangkat. -Bawat pangkat ay kinakailangang pumili ng representatib na magsisilbi nilang lider. Aabutan ng kapirasong malinis na papel ang bawat pangkat at magtatala ng dalawang salita na naalala o tumatak sa kanilang kaisipan mula sa mga paksang tinalakay noong nagdaang Ikatlong markahan. Bibigyan ng guro ang bawat pangkat ng 1 minuto para sa pagtatala ng salita at 1 minuto para pagbabahagi nito sa klase. Gabay na tanong: 1. Anong salita o konsepto noong nagdaang markahan ang lubos na pumukaw sa iyo? 2. Bakit ito ang iyong napili? 3. Maari mo bang ipaliwanag sa klase kung ano ang mayroon sa salitang ito?  Panalangin,pagbati,Classroom rules and regulations 1. tungkol saan ang ating naging talakayan kahapon? 2. Ano ang iyong natutunan sa ating naging talakayan? 3. Bakit tayo sinakop ng mga dayuhang imperyalista mula sa Europa? 4. Sa paanong paraan tayo napasailalim ng kanilang kapangyarihan? B. Paghahabi ng Layunin  Pagtatantos at Item Analysis sa Ikatlong Markahang Pagsususlit.  Matapos ang maikling pagbabalik-aral,muling magpapangkat ang bawat grupo para sa susunod na gawain.  Ang bawat pangkat ay bibigyan ng guro ng blankongManila Paper na guguhitan nila ng Larawan-Suri  -Magpapakita ang guro ng mga larawang sumasalamin sa mga naging ambag ng kastila sa kultura at paniniwala nating mga Pilipino gaya ng : Kaarawan, Sta. Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com) lOMoARcPSD|40019212
 • 4. isang bagay na sa tingin ng pangkat ay simbolo ng impluwensya sa ating bansang sa atin ay nanakop gaya ng mga Espanyol,Amerikano at Hapones isasagawa nila ito sa loob ng 5 minuto.  Pagkatapos nito ay ipapaliwanag ng dalawang myembro ang nasabing guhit o dibuho sa harapan. Mga tanong: 1. Ano ang simbolismong inyong iginuhit na sa inyong palagay ay impluwensya ng mga mananakop sa atin? 2. Bakit ang simbolo na iyan ang inyong iginuhit? Ipaliwanag sa klase. 3. Sa inyong palagay ,paano kaya nakarating o nakilala ang mga impluwesyang inyong iginuhit sa ating bansa? 4. Paano kaya ito naipakilala ng mga banyaga sa ating mga Asyano? Cruzan, Piyesta, Simbang gabi at pasyon.  Mula sa mga nakitang larawan magbibigay ang guro ng mga gabay na katanungan na susuri sa panguhaning kaalaman o ideya ng mga mag-aaral sa bawat larawan. Gabay na tanong : 1. Ano ang mga nakikita nyo sa larawan? 2.Anong mga ideya o kaalaman ang maari mong maibahagi sa klase tungkol sa larawan.? 3. Mayroon ka bang ideya kung paano nagsimula ang mga pagdiriwang na ito? 4. Saan o kanino kaya natin ito natutuhan o napag-aralan? C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa   Magbabahagi ng kanilang mga ideya ang bawat mag-aaral mula sa mga gabay na katanungan. Magbabahagi ng kanilang mga ideya ang bawat mag-aaral mula sa mga gabay na katanungan D. Pagtatalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1  Bibigyan ng puntos ang mga pangkat na makakuha ng tamang kasagutan.  Nailahad ang bagong paksang tatalakayin sa klase.  Ibinahagi ang mga layunin ng pagtlakay sa bagong paksa.  Nailahad ang mga dahilan kung papaano nakapasok at nanakop ang mga bansang kanluranin sa mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya .  Hahatiin ang grupo sa 5 pangkat at ang bawat pangkat ay bibigyan ng kaakibat na gawain.  Ang bawat pangkat ay magbabahagi ng mga importanteng detalye ng pananakop at paggamit ng kapangyarihan ng mga imperyalistang bansa sa Silangang tulad ng Japan at China at Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas,Indonesia, at Malaysia. Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com) lOMoARcPSD|40019212
 • 5.  Ang bawat pangkat ay susunod laman sa pormat na ibibgay ng guro gamit ang tsart. E. Pagtatalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #2 Maghahanda ang guro ng mapa ng Silangan at Timog-Silangang Asya at magsasagawa ng pagsusuri na sasagot sa mga katanungan. Tanong : 1. Pagmasdang mabuti ang mapa sa inyong harapan, maari mo bang ibahagi sa amin ang lokasyong kinaroonan ng mga bansang : Pilipinas,Indonesia,Japan,China at Taiwan. 2. Mayroon kayang kaugnayan ang lokasyon o kinaroroonan ng bawat bansa sa mabilis na panghihimasok ng mga dayuhan sa ating teritoryo? Ipaliwanag ang iyong sagot. 3. Ano-ano kaya ang naging dahilan ng pagkakaroon ng interes ng mga imperyalistang bansang kanluranin sa pagkakatuklas nila sa Asya?  Ipapakita ng guro ang isang maikling bidyu ukol sa kadahilanan ng pagtungo ng mga kanluraning bansa sa Asya partikular sa pagkakatuklas ni Magellan ng Espanya sa Pilipinas.  Xiao Time: Nang madiskubre ni Magellan ang Pilipinas https://www.youtube.com/watch?v=vIK9IISkncc&t=5s  Ang bawat pangkat ay bibigyan ng sapat na minute/oras para kumpunuhin ang mg kinakailangang datos para sa kanilang talakayan. PANGKATANG GAWAIN: - Pangkat 1: Ang pananakop sa Pilipinas - Pangkat 2 : Ang pananakop sa Indonesia - Pangkat 3: Ang pananakop sa Malaysia - Pangkat 4: Ang pananakop sa Tsina - Pangkat 5: Ang pananakop sa bansang Hapon MGA GABAY NA KATANUNGAN SA PANGKATANG GAWAIN: 1. Ano-ano ang mga dahilan ng pananakop ng mga bansang kanluranin sa Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com) lOMoARcPSD|40019212
 • 6. mga bansang ito? 2. Ano ang mga paraang kanilang ginamit sa pananakop? 3. Paano nakatulong sa mga mananakop ng mga patakarang kanilang inilunsad sa mga bansang sinakop? 4. Ano ang naging epekto sa pmaumuhay,kabuhayan,ekonomiya ng bansang sinakop sa ilalim ng kapangyarihan ng mga imperyalista? F. Pagtataya Naisa-isa ang mga bansang nasakop at mga nanakop sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa tulong ng INFOGRAPH na makikita sa pahina 328 at gagamitin ito upang masagutan ang tsart na inihanda ng guro sasagutan ito sa loob ng 3 minuto. Matapos ang naging pagtalakay sa mga bansang ansako,susukatin ng mga mag- aaral ang kanilang mga natutunan sa pakikinig sa mga tagapagbalita sa pagsagot ng gawain 8: Paghahambing-Unang Yugto sa pahina 327 sa 1 malinis na papel . G. Paglalapat ng Aralin sa Pang-araw-araw ng Buhay Natukoy ang mga naging kalakasan at kahinaan ng bawat mag-aaral para s nagdaang aralin Matapos ang ating talakayan ukol sa dahilan ng pananakop ng mga imperyalistang kanluranin sa mga bansa Asya, Ano kaya ang halaga ng pagtalakay na ito sa takbo ng ating kasalukuyang panahon at bakit? Bakit nagpatuloy at tumagal pa ang paghahari ng mga dayuhang imeperyalista sa lupain ng Asya? H. Paglalahat Lingid sa kaalaman ng lahat na ang ilang mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya ay hindi rin nakaligtas sa kapangyarihan ng mga mananakop na kanluraning bansa.Mula sa yaman,kapangyarihan at pananampalataya naging agresibo ang mga dayuhang ito na abusuhin.alipinin at minsay binago Ibat-ibang mga bansa sa Asya ang nakaranas ng kalupitan at kasakiman ng mga bansang imperyalista mula sa Europa.Magkakaibang kaparaanan at hakbang ang ginamit upang tuluyang ang mga bansang it ay maging bahagi ng Bansang Nasakop Bansang Mananakop 1. Pilipinas Espanya 2. Indonesia England 3. Tsina Netherlands,France,England Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com) lOMoARcPSD|40019212
 • 7. rin ang kultura,paniniwala at paraan ng pamumuhay ng mga katutubo gaya na lamang sa Pilipinas.Iba’t- ibang mga paniniwala at aral a kanilang iniwan sa ating kasaysayan na tila ba hanggang ngayon ay buhay pa din sa puso at isip ng mga Pilipino. kanilang imperyo . I. Pagtataya J. Karagdagang Gawain para sa Takdang Aralin at Remediation Paghahanda para sa susunod na talakayan: Yunit IV Pagpapatuloy ng Aralin Paksa: Ang paraan at dahilan ng pananakop ng Kanluraning bansa sa Pilipinas at Indonesia at Malaysia ng Timog-Silangang Asya at Jpan at Tsina naman mula sa Silangang Asya. Takda: Sagutan sa iyong kwaderno ang gawain # 6: Kung ikaw ay isang Mananakop pahina 321 Pagpapatuloy ng Aralin Paksa: Ang paraan at dahilan ng pananakop ng Kanluraning bansa sa Tsina at Hapon V. MGA TALA VI. PAGNINILAY 7-SPJ 7-SPA 7-PURITY 7-CHARITY 7-LOYALTY 7-HUMILITY 7-MODESTY 7- SIMPLICITY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng nag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa Remediation? C. Nakatulong ba ang Remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa Remediation. E. Alin sa mga istratehiyang panturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyonan sa tulong ng aking Punong-Guro at Superbisor? Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com) lOMoARcPSD|40019212
 • 8. G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni: Binigyang Pansin: RHEA R. TARUN Teacher II JEAZ DC. CAMPANO, Ph.D. Principal I Downloaded by Junrex Ejem (ejemjunrex@gmail.com) lOMoARcPSD|40019212