SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon
talousraportoinnin ja seurannan yleisistä
tavoitteista
30.11.2017 Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö
Kuntatieto-ohjelman koulutusohjelma, Helsingin koulutustilaisuus
Koko julkisen hallinnon tietojohtamisen kehittämistavoite,
2020 -lukuun valmistautuminen
2
Asiakashyödyt, vaikuttavuus
Julkiset menot
Digitaalinen
julkishallinto
Tiedot
standardoitu
Prosessit
automatisoitu
Toiminta
uudistettu
Digitalisaatio,
toiminnan kehittäminen
Valtiovarainministeriöllä vahva kannuste taloustiedon
automaatioon
‒ Koko julkisen hallinnon taloudenhoidon vahva toiminnallinen tarve
‒ Mittavat synergiaedut saatavissa kaikilla toimialoilla
‒ Viranomaisraportointitoimintaa voidaan keskittää suuremmiksi
kokonaisuuksiksi
‒ Kansantaloudellinen vaikutus:
‒ Raportoijien omat kustannukset alenevat
‒ Mahdollisuus synnyttää uutta vientikelpoista liiketoimintaa
‒ Selkeä roolijako: Toimiala sopii sisällöstä ja säännöistä – julkinen
valta järjestää sisällölle puitteet ja vahtii sääntöjen noudattamista
3
Taloushallinnon automatisointia edistäviä hankkeita
4
Taltio ja eKuitti
Rakenteisen kuittitiedon ympärille rakennettu
hankekokonaisuus Taloushallintoliitto, Tieke ry
XBRL-Suomi
Taloustietojen ulkoisen raportointi rakenteisessa
muodossa Taloushallintoliitto & Tieke ry
Finanssialan XBRL-raportointi (EU/EKP)
Palkkahallinnon sanasto
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus
TSK
Verkkolaskudirektiivin (ja muun)
toimeenpano
Verkkolaskudirektiivin kansallinen
implementointi
Taloushallinnon
automaation ja
raportoinnin
kehittämisen
koordinaatioryhmä
Kaikkien hankkeiden
koordinointi samaan
tavoitteeseen
VM, TEM, LV; SP,
FIVA, VERO TK, ym.
Verkkolasku (useita)
Verkkolaskun sanasto, sisältö, ja osoitteisto.
Tieke ry
EU:n verkkolaskudirektiivi
Yhteisen tiedon
hallinta-hanke
(YTI)
Kansallinen
ylläpitomalli ja
palvelut yhteisen
rakenteisen tiedon
ylläpidon ja käytön
tueksi
VM, VRK
Kuntatieto-ohjelma
Kuntien ja tulevien maakuntien
taloustietojen ulkoisen raportointi
rakenteisessa XBRL-muodossa
kerralla kaikille viranomaistaholle.
VM, Valtiokonttori
Tilinpäätös 2.0
Yritysten rakenteinen XBRL-
talousraportointi kaikille
viranomaisille PRH, VERO (sis
mm. TK)
PSD2-tiedot
Avoin rajapinta pankkien tilitapahtumiin. Vahvasti
säännelty, merkittäviä vaikutuksia pankkisektoriin
EU-komissio, EKP, SP, FIVA
Tulorekisteri
Yritysten rakenteinen XBRL-
talousraportointi kaikille
viranomaisille VERO (sis mm. TK)
Yhteinen tiedon hallinta-kärkihankkeen ”kansallinen
metatietoalusta” taloustietomääritysten uusi koti
5
Tietosisältöjen
yhteensovittaminen
sanastojen avulla
Yhteinen tapa määritellä
tietosisältöjä julkisen
hallinnon tietojärjestelmiin
Tietojen harmonisointi auttaa sekä
kansalaista että viranomaisia
termiviidakossa
Ymmärrys, mitä mikäkin termi ja
tieto tarkoittaa
Sanastojen
tuottaminen ja ylläpito
& ”Termieditori”
www.sanasto.csc.f
Koodistot & yhteinen
Kansallinen
koodistopalvelu(t)
(tulossa)
Tietomallinnus &
yhteiskäyttöinen
linkitettyjen määritysten
editori www.iow.csc.fi
Sanastojen julkaisu &
Finto
www.finto.fi
Palvelu-
kokonaisuus
– systemaattiset
tiedonmäärittelyn menetelmät
ja Yhteentoimivuuden
välineistö
SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT
SISÄLLÖT&
YHTEISTYÖVERKOSTOT
SISÄLLÖT&
YHTEISTYÖVEKOSTOT
SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT
METATIETO- ALUSTA
Rakenteisten tietojen Rakenteisten tietojen
-määrittely hyödyntäminen
-ylläpito -sovelluksissa
-palveluissa
Rakenteinen
tieto
eKuitti
(XML)
XBRL-
raportointi
älySopi-
mukset
Verkko-
lasku 2)
eHankin-
nat
PSD2-
tiedot 1)
1) Maksupalveludirektiivi, pankkien tilitapahtumatietojen avaaminen
2) Verkkolaskudirektiivi, rakenteiset laskutustiedot
Kansallisen metatietoalustan hyödyntäminen
taloushallinnon ja raportoinnin automatisoinnissa
Tulo-
rekis-
teri Tilin-
päätös
-rekis-
teri
Kunta
&Maku
t.p.
rek.
Kuti- raportointimallin käyttöönotto
kunnissa ja maakunnissa
Vuonna 2020 alkaa uusimuotoinen toiminta
kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien
talousraportoinnissa
Kuntatieto-ohjelman tavoitteet (n. vuonna 2020–25)
” …kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien
tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun
tuottavuuden parantumista niihin käytetyn
työajan säästymisenä…”
Kattaa sekä kunnan (ja maakunnan)
että valtion prosessit
Tuottavuuden kasvu prosesseissa:
- tietohallinto
- raportointi
- jalostaminen
- tietojen käyttö
Tehokkuuden kasvu prosesseissa:
- raportointi
- jalostus
- käyttö
8
Ohjelma mahdollistaa!
Ohjelma mahdollistaa!
Kestävyys-
vajeen umpeen
kurominen
JTS
Nykytila €
Tavoite
-tila €
Raportointi Jalostus Käyttö
Raportointi Jalostus Käyttö 5kk+1vko
11kk
Kantavana teemana taustalla taloushallinnon ja raportoinnin automatisointi !
Toiminnallinen tavoitetila: Kuntien ja maakuntien
taloustietojen tiedonhallinta
9
Tilinpäätös-
rekisteri(t)
Tieto-
palvelut
Yhteistyö-
malli
Koodistot,
rajapinnat ja
ohjeet
Tietojen
muodostaminen
Ilmoitus-
palvelu
Tiedon
käyttö-sovel-
lukset
Viran-omais-
yhteistyö
Tietojen käyttö
päätöksenteossa
Päätöksenteon
tietotarve
Julkishallinnon
päätöksenteko
Yhteisten standardien hyödyntämisen tavoitetila
10
Kuntien /
Maakuntien
käyttötarpeet
Valtion
käyttötarpeet
Tilastoinnin
tarpeet
JHS XBRL taksonomia
JHS Talousarvio /
-suunnitelma
JHS Tilinpäätös-
sisältö
JHS Tuottavuus-
mittaus
Tilastoinnin
luokituksetTehtävätaso
JHS ja muut
Palvelu-
luokituksetJHS-toimipaikka
JHS
Tililuettelot
JHS Kustannus-
laskennat
Tiedon
raportointi /
esittäminen
Tiedon
jalostus
Tiedon
kohdentaminen
Tiedon
kirjaaminen
Yleiset
laskentasäännöt
Tiedonsiirron kohteet Tiedonsiirron kohteet
Tiedonsiirron
kohteet
Tiedonsiirron
kohteet
Talous-
tiedon
raportoin-
tikohteet
Taloustiedon
suunnittelukohteet
Taloustiedon
kohdentamiskohteet
Taloustiedon
kohdentamiskohteet
Taloustiedon
kohdentamis-
säännöt
Taloustiedonkirjauskohteet
Kunnissa, kuntayhtymissä ja tulevissa maakunnissa oleva
tavoitteenmukainen yleinen toimintamalli
11
Talous-
järjestelmät
Toiminta-
järjestelmät
Tieto-varastot Raportointi-
palvelut
Sisäiset
Raportit
Ulkoiset
Raportit
Tietojen muodostaminen
kunnassa ja maakunnassa
Kansalliset
koodisto- ja
yhteentoimi-
vuus-palvelut
Kansalliset
tietovarannot
Tietojen käyttö
päätöksenteossa
-Sanastot
-Koodistot
-Tekniset kuvaukset
-Raportointiohjeet
-Käsitemallit
-Laskentaohjeet
Semanttinen yhteentoimivuus
Avoin tieto
Avoin
Rajapinta
XML-
julkistus
XBRL-
sanomat
Kuntatiedon tietojen yleinen hyödyntämismalli
12
YrityksetKansalaiset
Virastojen
tehtävät
Ministeriöid.
tehtävät
Maakunnan
tehtävät
Kunnan
tehtävät
Asiakas
tietojärj.t
Toimen-pide
tietojärj.t
Talous-
tietojärj.t
Paikka-
tietojärj.t
Uusi tieto
Tapahtuma
Tieto-
varastot(t)
Tietopalvelut kunnan ja maakunnan tiedoista Tietopalvelut Kansallisista tietoista
Kansall.
Tieto-
varannot
Tietoja koostavat BI palvelut, linkitetty tieto
Uusi tieto
Tapahtuma
Saumattomat palvelut
Mitä taloushallinnon automatisointi tarkoittaa käytännössä
‒ Tiedot yhteentoimivia
‒ Tiedot kirjauksesta käyttöön lähes viiveettä
‒ Maksuvälinekustannukset alenevat
‒ Maksun välityskustannukset alenevat
‒ Kirjauskustannukset alenevat
‒ Palvelusetelikustannukset alenevat
‒ Tilinpäätöskustannukset alenevat
‒ Raportointikustannukset alenevat
‒ Prosesseja voidaan robotisoida ja antaa tekoälyn hoidettaviksi
‒ Resurssit voidaan siirtää toteuman seurannasta tulevan kehityksen
arviointiin 13
Kuntatieto ohjelman toteutuksen tilanne,
ohjelma loppuu 6/2019
‒ Valmiiden pino kasvaa
‒ Viimeiset JHS-suositukset valmistuvat n. 6/2018
‒ Viimeiset kuntapilotit välillä 2018-19 (vapaita paikkoja on)
‒ Koulutusohjelman läpivienti 2017-19
Käyttöönoton tilanne (ohjelman ulkopuolella):
‒ Valmiiden suositusten ylläpito alkaa 11/2017 (YTI välineet 2019)
‒ Velvoittavuutta pohtivan lakiryhmän esitys 6/2018
‒ Valtiokonttorin palvelu testikäytössä nyt ja laajentuu 2018-19
‒ Kuntatoimijoiden muutokset osana Maakunta- ja
soteuudistusta 14

More Related Content

What's hot

Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Karri Vainio
 
Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...
Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...
Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...Tilastokeskus
 

What's hot (18)

Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
 
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
 
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaMaakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...
Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...
Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...
 
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteetTuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
 
SoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiöSoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiö
 
Taltio visio 2017
Taltio visio 2017Taltio visio 2017
Taltio visio 2017
 
STM digimuutoksen ajankohtaiset
STM digimuutoksen ajankohtaiset STM digimuutoksen ajankohtaiset
STM digimuutoksen ajankohtaiset
 
Kasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistusKasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistus
 
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukanaTALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
 
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...
Paraniko julkinen talous? Miten kotitalouksien tulot muuttuivat? Miten yrityk...
 
Tulorekisteri
TulorekisteriTulorekisteri
Tulorekisteri
 
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
 
Olli Ahonen: Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kohti tavoitetilaa
Olli Ahonen: Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kohti tavoitetilaa Olli Ahonen: Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kohti tavoitetilaa
Olli Ahonen: Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kohti tavoitetilaa
 
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tukiSuomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
 

Similar to Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä tavoitteista, Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö

Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanSitra / Hyvinvointi
 
Jani Heikkinen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdolli...
Jani Heikkinen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdolli...Jani Heikkinen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdolli...
Jani Heikkinen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdolli...Digitalmikkeli
 
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
 Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys THL
 
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Tilastokeskus
 
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM DigiOpen
 
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen välineenä
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisenvälineenäKokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisenvälineenä
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen välineenäKarri Vainio
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Tilastokeskus
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Leila Kaunisharju
 
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Teollisuuden palkansaajat
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitalHelsinki
 
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminenSosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminenTHL
 

Similar to Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä tavoitteista, Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö (20)

Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
 
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaSote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
 
Jani Heikkinen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdolli...
Jani Heikkinen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdolli...Jani Heikkinen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdolli...
Jani Heikkinen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdolli...
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
 Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäenPekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
 
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
 
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
 
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen välineenä
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisenvälineenäKokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisenvälineenä
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen välineenä
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
 
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminenSosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
 

More from Leila Kaunisharju

Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusKuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusLeila Kaunisharju
 
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusAluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusLeila Kaunisharju
 
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...Leila Kaunisharju
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
 
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...Leila Kaunisharju
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
 

More from Leila Kaunisharju (6)

Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusKuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
 
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusAluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
 
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
 
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 

Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä tavoitteista, Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö

 • 1. Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä tavoitteista 30.11.2017 Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö Kuntatieto-ohjelman koulutusohjelma, Helsingin koulutustilaisuus
 • 2. Koko julkisen hallinnon tietojohtamisen kehittämistavoite, 2020 -lukuun valmistautuminen 2 Asiakashyödyt, vaikuttavuus Julkiset menot Digitaalinen julkishallinto Tiedot standardoitu Prosessit automatisoitu Toiminta uudistettu Digitalisaatio, toiminnan kehittäminen
 • 3. Valtiovarainministeriöllä vahva kannuste taloustiedon automaatioon ‒ Koko julkisen hallinnon taloudenhoidon vahva toiminnallinen tarve ‒ Mittavat synergiaedut saatavissa kaikilla toimialoilla ‒ Viranomaisraportointitoimintaa voidaan keskittää suuremmiksi kokonaisuuksiksi ‒ Kansantaloudellinen vaikutus: ‒ Raportoijien omat kustannukset alenevat ‒ Mahdollisuus synnyttää uutta vientikelpoista liiketoimintaa ‒ Selkeä roolijako: Toimiala sopii sisällöstä ja säännöistä – julkinen valta järjestää sisällölle puitteet ja vahtii sääntöjen noudattamista 3
 • 4. Taloushallinnon automatisointia edistäviä hankkeita 4 Taltio ja eKuitti Rakenteisen kuittitiedon ympärille rakennettu hankekokonaisuus Taloushallintoliitto, Tieke ry XBRL-Suomi Taloustietojen ulkoisen raportointi rakenteisessa muodossa Taloushallintoliitto & Tieke ry Finanssialan XBRL-raportointi (EU/EKP) Palkkahallinnon sanasto Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK Verkkolaskudirektiivin (ja muun) toimeenpano Verkkolaskudirektiivin kansallinen implementointi Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittämisen koordinaatioryhmä Kaikkien hankkeiden koordinointi samaan tavoitteeseen VM, TEM, LV; SP, FIVA, VERO TK, ym. Verkkolasku (useita) Verkkolaskun sanasto, sisältö, ja osoitteisto. Tieke ry EU:n verkkolaskudirektiivi Yhteisen tiedon hallinta-hanke (YTI) Kansallinen ylläpitomalli ja palvelut yhteisen rakenteisen tiedon ylläpidon ja käytön tueksi VM, VRK Kuntatieto-ohjelma Kuntien ja tulevien maakuntien taloustietojen ulkoisen raportointi rakenteisessa XBRL-muodossa kerralla kaikille viranomaistaholle. VM, Valtiokonttori Tilinpäätös 2.0 Yritysten rakenteinen XBRL- talousraportointi kaikille viranomaisille PRH, VERO (sis mm. TK) PSD2-tiedot Avoin rajapinta pankkien tilitapahtumiin. Vahvasti säännelty, merkittäviä vaikutuksia pankkisektoriin EU-komissio, EKP, SP, FIVA Tulorekisteri Yritysten rakenteinen XBRL- talousraportointi kaikille viranomaisille VERO (sis mm. TK)
 • 5. Yhteinen tiedon hallinta-kärkihankkeen ”kansallinen metatietoalusta” taloustietomääritysten uusi koti 5 Tietosisältöjen yhteensovittaminen sanastojen avulla Yhteinen tapa määritellä tietosisältöjä julkisen hallinnon tietojärjestelmiin Tietojen harmonisointi auttaa sekä kansalaista että viranomaisia termiviidakossa Ymmärrys, mitä mikäkin termi ja tieto tarkoittaa Sanastojen tuottaminen ja ylläpito & ”Termieditori” www.sanasto.csc.f Koodistot & yhteinen Kansallinen koodistopalvelu(t) (tulossa) Tietomallinnus & yhteiskäyttöinen linkitettyjen määritysten editori www.iow.csc.fi Sanastojen julkaisu & Finto www.finto.fi Palvelu- kokonaisuus – systemaattiset tiedonmäärittelyn menetelmät ja Yhteentoimivuuden välineistö SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT SISÄLLÖT& YHTEISTYÖVERKOSTOT SISÄLLÖT& YHTEISTYÖVEKOSTOT SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT
 • 6. METATIETO- ALUSTA Rakenteisten tietojen Rakenteisten tietojen -määrittely hyödyntäminen -ylläpito -sovelluksissa -palveluissa Rakenteinen tieto eKuitti (XML) XBRL- raportointi älySopi- mukset Verkko- lasku 2) eHankin- nat PSD2- tiedot 1) 1) Maksupalveludirektiivi, pankkien tilitapahtumatietojen avaaminen 2) Verkkolaskudirektiivi, rakenteiset laskutustiedot Kansallisen metatietoalustan hyödyntäminen taloushallinnon ja raportoinnin automatisoinnissa Tulo- rekis- teri Tilin- päätös -rekis- teri Kunta &Maku t.p. rek. Kuti- raportointimallin käyttöönotto kunnissa ja maakunnissa
 • 7. Vuonna 2020 alkaa uusimuotoinen toiminta kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talousraportoinnissa
 • 8. Kuntatieto-ohjelman tavoitteet (n. vuonna 2020–25) ” …kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä…” Kattaa sekä kunnan (ja maakunnan) että valtion prosessit Tuottavuuden kasvu prosesseissa: - tietohallinto - raportointi - jalostaminen - tietojen käyttö Tehokkuuden kasvu prosesseissa: - raportointi - jalostus - käyttö 8 Ohjelma mahdollistaa! Ohjelma mahdollistaa! Kestävyys- vajeen umpeen kurominen JTS Nykytila € Tavoite -tila € Raportointi Jalostus Käyttö Raportointi Jalostus Käyttö 5kk+1vko 11kk Kantavana teemana taustalla taloushallinnon ja raportoinnin automatisointi !
 • 9. Toiminnallinen tavoitetila: Kuntien ja maakuntien taloustietojen tiedonhallinta 9 Tilinpäätös- rekisteri(t) Tieto- palvelut Yhteistyö- malli Koodistot, rajapinnat ja ohjeet Tietojen muodostaminen Ilmoitus- palvelu Tiedon käyttö-sovel- lukset Viran-omais- yhteistyö Tietojen käyttö päätöksenteossa Päätöksenteon tietotarve Julkishallinnon päätöksenteko
 • 10. Yhteisten standardien hyödyntämisen tavoitetila 10 Kuntien / Maakuntien käyttötarpeet Valtion käyttötarpeet Tilastoinnin tarpeet JHS XBRL taksonomia JHS Talousarvio / -suunnitelma JHS Tilinpäätös- sisältö JHS Tuottavuus- mittaus Tilastoinnin luokituksetTehtävätaso JHS ja muut Palvelu- luokituksetJHS-toimipaikka JHS Tililuettelot JHS Kustannus- laskennat Tiedon raportointi / esittäminen Tiedon jalostus Tiedon kohdentaminen Tiedon kirjaaminen Yleiset laskentasäännöt Tiedonsiirron kohteet Tiedonsiirron kohteet Tiedonsiirron kohteet Tiedonsiirron kohteet Talous- tiedon raportoin- tikohteet Taloustiedon suunnittelukohteet Taloustiedon kohdentamiskohteet Taloustiedon kohdentamiskohteet Taloustiedon kohdentamis- säännöt Taloustiedonkirjauskohteet
 • 11. Kunnissa, kuntayhtymissä ja tulevissa maakunnissa oleva tavoitteenmukainen yleinen toimintamalli 11 Talous- järjestelmät Toiminta- järjestelmät Tieto-varastot Raportointi- palvelut Sisäiset Raportit Ulkoiset Raportit Tietojen muodostaminen kunnassa ja maakunnassa Kansalliset koodisto- ja yhteentoimi- vuus-palvelut Kansalliset tietovarannot Tietojen käyttö päätöksenteossa -Sanastot -Koodistot -Tekniset kuvaukset -Raportointiohjeet -Käsitemallit -Laskentaohjeet Semanttinen yhteentoimivuus Avoin tieto Avoin Rajapinta XML- julkistus XBRL- sanomat
 • 12. Kuntatiedon tietojen yleinen hyödyntämismalli 12 YrityksetKansalaiset Virastojen tehtävät Ministeriöid. tehtävät Maakunnan tehtävät Kunnan tehtävät Asiakas tietojärj.t Toimen-pide tietojärj.t Talous- tietojärj.t Paikka- tietojärj.t Uusi tieto Tapahtuma Tieto- varastot(t) Tietopalvelut kunnan ja maakunnan tiedoista Tietopalvelut Kansallisista tietoista Kansall. Tieto- varannot Tietoja koostavat BI palvelut, linkitetty tieto Uusi tieto Tapahtuma Saumattomat palvelut
 • 13. Mitä taloushallinnon automatisointi tarkoittaa käytännössä ‒ Tiedot yhteentoimivia ‒ Tiedot kirjauksesta käyttöön lähes viiveettä ‒ Maksuvälinekustannukset alenevat ‒ Maksun välityskustannukset alenevat ‒ Kirjauskustannukset alenevat ‒ Palvelusetelikustannukset alenevat ‒ Tilinpäätöskustannukset alenevat ‒ Raportointikustannukset alenevat ‒ Prosesseja voidaan robotisoida ja antaa tekoälyn hoidettaviksi ‒ Resurssit voidaan siirtää toteuman seurannasta tulevan kehityksen arviointiin 13
 • 14. Kuntatieto ohjelman toteutuksen tilanne, ohjelma loppuu 6/2019 ‒ Valmiiden pino kasvaa ‒ Viimeiset JHS-suositukset valmistuvat n. 6/2018 ‒ Viimeiset kuntapilotit välillä 2018-19 (vapaita paikkoja on) ‒ Koulutusohjelman läpivienti 2017-19 Käyttöönoton tilanne (ohjelman ulkopuolella): ‒ Valmiiden suositusten ylläpito alkaa 11/2017 (YTI välineet 2019) ‒ Velvoittavuutta pohtivan lakiryhmän esitys 6/2018 ‒ Valtiokonttorin palvelu testikäytössä nyt ja laajentuu 2018-19 ‒ Kuntatoimijoiden muutokset osana Maakunta- ja soteuudistusta 14