SlideShare a Scribd company logo
KlubWnukaSybiraka
w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie
Pamięci Zesłańców
Sprawozdanie
z działalności
Klubu w latach
2012- 2014
,,Naród , który traci pamięć, traci sumienie”
Zbigniew Herbert
 Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie
martyrologii dziesiątki tysięcy Polaków wywiezionych na
Syberię w latach 1940-1956.
 Prawda o cierpieniu polskich Zesłańców dociera do
młodzieży, która w sztafecie pamięci narodowej przenosi ją w
następne pokolenia.
Członkowie Klubu Wnuka Sybiraka :
Opiekun: dr Elżbieta Andrasz
Prezes: Adam Wąsowski
Zastępcy: Natalia Kosin, Agata Stendel
Skarbnik: Daria Kruk
1. Katarzyna Biegan
2. Agnieszka Bosky
3. Aneta Brzuszkiewicz
4. Milena Chmielewska
5. Kamil Ehlert
6. Mateusz Górski
7. Aleks Jankowski
8. Dominik Jaworski
9. Paulina Kleszczyńska
10. Paweł Kostrzewa
11. Olga Lityńska
12. Rafał Miętus
13. Anna Minkiewicz
14. Karolina Paliwoda
15. Kuba Paź
16. Milena Piotrowska
17. Szymon Rutkowski
18. Mirosława Sintek
19. Paulina Szczepańska
20. Kaja Szolowska
21. Dominika Szpakowska
22. Anna Wachowiak
7 XI 2012 r.
Przejęcie Klubu Wnuka Sybiraka przez klasę I D
Maturzyści klasy III A zrzeszeni w Klubie
Wnuka Sybiraka podziękowali
przedstawicielom Związku Sybiraków
w Olsztynie za dwuletnią współpracę
i przekazali zadania wynikające
z przynależności do Klubu nowym członkom
- klasie I D.
Łukasz Podmostko dziękuje Sybirakom: Panu
Jerzemu Szafranko i Panu Henrykowi
Truskowskiemu za piękną przyjaźń
i współpracę.
7 XI 2012 r.
Przejęcie Klubu Wnuka Sybiraka przez klasę I D
Prezes Związku Sybiraków
Pan Dr Zygmunt Skotnicki
z Kronikę naszego Klubu.
Pani Dyrektor Danuta Gomolińska
dziękuje Sybirakom i młodzieży
za pokoleniowe spotkanie.
Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego
 Sybir i Syberia to dwa pokrewne słowa, a jednak
w tradycji polskiej oznaczające różne pojęcia.
Rozróżnienie to ukształtowało się w okresie
rozbiorów, kiedy Polska była zniewolona.
 Sybir w odczuciu Polaków to pojęcie polityczne
związane z bardzo trudnym, wygnańczym
doświadczeniem narodowym. W tym ujęciu
Sybir nie ma ściśle określonego obszaru
geograficznego. Obejmuje on tereny imperium
rosyjskiego zarówno przed, jak i za Uralem, czyli
wszystkie, gdzie zsyłano Polaków. Przykładem
może być pomnik Sybiraków w Warszawie, gdzie
na 40 podkładach kolejowych widnieją nazwy
zesłańczych miejscowości leżących zarówno
w europejskiej, jak i azjatyckiej części Rosji.
Są tam wymienione: Irkuck, Omsk, Sachalin,
Kołyma, Workuta, ale też Katyń, Lwów, Wilno,
Archangielsk, Kaukaz i wiele innych.
 Sybir to także doświadczenie
wygnańcze odczuwane przez cały
naród, a zaczynające się
od okresu rozbiorów i trwające
aż po niezwykle krwawy i okrutny
wiek XX, zwany często Golgotą
Wschodu.
Pomnik Sybiraków
w Warszawie
Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego
 Masowość wywózek, wysoka
śmiertelność, deptanie godności
człowieka, niezwykle trudne warunki
bytowania na zesłaniu porażały
i porażają nadal. Dodatkowo
połączone one były z konfiskowaniem
majątku Polaków, niszczeniem
gospodarki, wywozem mienia
polskiego, zabytków kultury
narodowej, likwidacją polskiego
szkolnictwa, prześladowaniem
Kościoła.
 Zemsta carów, a potem
komunistów uderzała w same
podstawy narodowości polskiej,
w dalsze istnienie narodu.
Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego
 Syberia to pojęcie geograficzne – kraina za
Uralem, rozległa, bogata, piękna chociaż
surowa. W części pn. –wsch. temperatura
spada do - 50° C. Powierzchnia Syberii
liczy ok. 10 mln km². Polscy zesłańcy przez
swą niewolniczą pracę przyczynili się do
rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego
tego rejonu. Trzeba pamiętać, że na
Syberię trafiał kwiat polskiego narodu.
Zesłańcy byli to na ogół ludzie
wykształceni, aktywni, patriotyczni.
 To wszystko odzwierciedlało się w ich
życiu na zesłaniu, szczególnie gdy po
odbyciu katorgi byli skazywani na
przymusowe osiedlenie się na Syberii.
 To Polacy rozszerzyli na Syberii zasięg
uprawy zbóż, wprowadzili do uprawy
wiele nowych, nieznanych tu warzyw,
popularną odmianę pszenicy,
udoskonalony pług.
 Syberia na zawsze pozostanie
jednak w pamięci Polaków jako
jeden wielki, nieludzki łagier
i cmentarz, miejsce okrutnego
szaleństwa władców carskiej
i komunistycznej Rosji.
Sybir – Polska Golgota Wschodu
Pierwsza, najtragiczniejsza,
bo niespodziewana i w środku
ostrej zimy nastąpiła 10 lutego
1940 r.;
 Druga - 13 kwietnia 1940 r;
 Trzecia – 29 maja 1940 r.;
 Czwarta -20 czerwca 1941 r.
Zsyłki Polaków trwały
do1956r.
Po 17 września 1939 r., kiedy Związek Radziecki napadł na wschodnie
tereny Polski represje wobec ludności polskiej nasiliły się. Zgodnie z planem
deportacji stalinowcy wydali ponad 100 tys. wyroków śmierci trybem
zwykłym i ponad 24 tys. trybem ,, speckatyńskim”. Ocenia się, że w czasie
II wojny światowej Sowieci wywieźli od 1,5 do 2 mln Polaków. W latach 1940
– 1941 były cztery masowe deportacje:
2- letnia działalność Klubu
 Spotkaniaz Sybirakami
 Udział w Uroczystościach
 Wycieczki i Pielgrzymki
 Opieka nad PomnikiemSybiraka
 Prowadzenie Kroniki Klubu Wnuka Sybiraka
Spotkania z Sybirakami
Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć
 PanMarianKupczałojć(ur. 1933r.) jest emerytowanymnauczycielemz kartąSybirakaw
swoimżyciorysie.Przedwojnąmieszkałz rodzicamii rodzeństwemw miejscowościNowopole, powiat
Oszmiana,województwowileńskie( obecnieBiałoruś).Jegoojciec, Władysław,kawalerzystaw wojnie
1920r. po demobilizacjiosiadłna kilkunastohektarowymgospodarstwie.RodzeństwoPanaMariana
to najstarszybratTadeusz, ur. w 1927r. , Mieczysław ur. w1931r., Julianur. w 1935r., siostra
Alicjaur.w 1937r . inajmłodszy bratWojciechur. w1938r.
 W drugiejpołowiewrześnia1939r. natereny,którezamieszkiwaliwkroczyłaArmiaCzerwona.
Ojciecbyłw tychdniachnieobecny, ponieważjakorezerwistazostałpowołanydo wojska
i walczyłz Niemcami.Po klęscewrześniowejmusiałsięukrywać,
abyniebyćaresztowanym.
Spotkania z Sybirakami
Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć
 Nadeszłalutowanoc 1940r. Enkawudziściotoczylidom, weszlido izby inakazaliMamie
PanaMarianazbieraćsię do opuszczeniadomu.Ojcaw tymczasieniebyłow domu.
10.II.1940r. kiedymrózdochodziłdo 40 stopni Rodzina Kupczałojć:Mama
i 6 dzieciw wiekuod 2 do 13lat zostałazaładowanado towarowychwagonów zdziurąw podłodze
jakotoaletą,okratowanymi nazewnątrzoknami.TrasawywózkiwiodłaprzezMińsk,Ufę,
Omsk,Nowosybirsk,Irkuck.
 Pokilkutygodniachdojechalido miejscowości ZołotajaGórkaniedalekoIrkucka.Zamieszkali
w barakach,na pryczach.Najstarsibracia:13-letniTadeuszi 9-letniMietekzostali wysłanido pracy
w tajdzeprzywyrębie drzew.NawetPanMarian jako7-latekpomagałbraciomprzyukładaniu
gałęzi z powalonychdrzew. Mamachorowała,niemiałasiłypracować.Na Syberiiurodziłasiódme
dziecko, aleporódbyłprzedwczesnyi dzieckozmarło.
Spotkania z Sybirakami
Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć
 Władzesowieckie chciałyzabraćdzieci do
sierocińca, ale MamaPana Mariananie zgodziłasię.
Ratunekdla rodzinyprzyszedłniespodziewanie, w
wynikusytuacji politycznej,jaka zaistniała w czerwcu
1941r. po napaści Niemiec
na ZwiązekRadziecki.Niedawnisojusznicy:Hitleri
Stalinznaleźli się w stanie wojny.
Spotkania z Sybirakami
Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia
 30 lipca 1941 roku w wyniku układu, jaki zawarł Władysław Sikorski ze Stalinem w
Związku Radzieckim zaczęła tworzyć się armia Generała Andersa. Najstarszy brat
Tadeusz, pomimo, że w 1941 r. miał dopiero 14 lat znalazł się w grupie junaków i
dziękitemu reszta rodzinyrazemz wojskiemmogła ewakuowaćsię z Syberii.
 W kwietniu 1942 r. razem z wieloma innymi polskimi rodzinami opuścili Syberię i
przez Taszkient, Morze Kaspijskie dotarli do Teheranu. Z Persji zostali przewiezieni do
Karaczi (obecnie Pakistan), gdzie przebywali około 6 tygodni. Dalsza trasa wiodła przez
Ocean Indyjski do Ugandy w Afryce. W wiosce Masindi Rodzina Kupczałojć doczekała
końcawojny.
Spotkania z Sybirakami
Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia
Masindi w Ugandzie,
gdzieRodzina
Kupczałojć przebywała
w latach 1942 – 1947.
Spotkania z Sybirakami
Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia
PanMarianwspomina, że wUgandzie,
w porównaniu zSyberią,byłoimbardzo
dobrze– niebyłogłodui byłobardzociepło.Do
Polskiwróciliw 1947r. Po 7 latachspotkalisię
wreszcie zojcemi całarodzinazamieszkaław
ŚwiątkachkołoOlsztyna. Do Polskiniewrócił
tylkonajstarszybratTadeusz, który powojniena
stałepozostał na Zachodzie.
Rodzina Kupczałojć: Rodzice
z dziećmi, Świątki 1955 r.
Spotkania z Sybirakami
Izabela i Stanisław Strzemeccy
13 kwietnia 1940r.
TegodniaRodzinaStrzemeckich:MamaIzabelai
sześciorodzieci:Irena(14 lat),Andrzej (11 lat),
Lucyna(10lat),Mirka(8 lat),Staś (5 lat) i
najmłodszaIza (imienniczkamamy– 3 lata) z
miasteczka Równena Wołyniuzostali wywiezieni
na Syberiędo Północnego Kazachstanu.Ojciec
rodziny– StanisławStrzemecki – policjant w
KomendziePowiatowej
w Równem,potemw Krzemieńcuzostałw tym
czasie aresztowanyi osadzony
w więzieniuw Ostaszkowie.
Pani Izabela Strzemecka z dziećmi:
Lucią i Mirką. Równe 1935 r. Obok kuzyn
męża.
Spotkania z Sybirakami
 Po latachżonai dziecidowiedzielisię,że ojciec
zostałzamordowany strzałemw tyłgłowyi pogrzebany
w zbiorowejmogilew Miednoje. PaniIzabela
Strzemeckaprzez48 lat czekałana powrótmęża–
niestety na próżno. Wtedyw 1940r. niewiedziała
jeszcze, co stałosięz mężemi dlaczegozostałaz dziećmi
wywiezionana Syberię. Dopiero nazesłaniu, od
jednegoz enkawudzistów dowiedziałasię, żesą
wrogami państwaradzieckiego i musząpodlegać
specjalnejkontroli.
Stanisław Strzemecki, policjant w
Komendzie Powiatowej w
Równem i Krzemieńcu.
Spotkania z Sybirakami
 Po2 tygodniachjazdy, zamknięciw bydlęcychwagonach w warunkachurągających
godnościczłowieka,PaniIzabelaz dziećmi idwomasiostramimężadotarłanamiejsceprzesiedlenia.
PodnaciskiemNKWDi gróźbzestronybolszewickichurzędników a przedewszystkimw obawieo
losswoichsześciorgadziecizgodziłasięna przyjęcieobywatelstwaZwiązkuRadzieckiego.Jednaz sióstr
ojca– Lonia, kiedynieprzyjęłaradzieckiegopaszportuzostałaaresztowanai przezdwalata
przebywaław więzieniu.
 Ioto rozpocząłsięnajtrudniejszyokresw przesiedleńczymżyciu.PaniIzabelapracowałaciężkoprzy
wyrobiewalonekz filcu,najstarszysynAndrzejrównieżzostałzatrudnionyw tejsamejspółdzielni
w garbarni.
 Po 6 latachniewolniczej pracy,zimna,głodu, brudurodzinaStrzemeckichotrzymałapozwolenie
nastały powrótdo Polski, aleniedo Równego, gdyż powojniemiasteczkoznalazłosię w
granicachUkrainy.
Spotkania z Sybirakami
Powrótdo Polskitrwałmiesiąc,
alenastrojeniebyłyzbytradosne
.
W powojennejOjczyźnieniemieli
przecieżswojegodomu, niebyło
ojcarodziny- PanaStanisława,a
cala
rodzinaprzezwielelatmusiała
ukrywaćfaktdeportacjina
Syberię.
Spotkania z
Sybirakami
Jedenz listów
pisanychdo Związku
PatriotówPolskich
w Moskwiez prośbą
o pozwoleniewyjazdu
zeZwiązkuRadzieckiego
i powrótdo Polski.
Spotkania z Sybirakami
PaniIzabelaSkorupska zd.
Strzemecka jakoszóste
i najmłodszedzieckoIzabeli i
StanisławaStrzemeckich 13kwietnia1940
r. zostałarazemz rodzeństwemi Mamą
wywiezionana Syberię, w
okoliceBułajewo w Północnym
Kazachstanie. Dopieropo 1990r.pracując
społeczniejakosekretarz wZarządzie
ZwiązkuSybirakóww Olsztyniemogłarazem
z rodzeństwemutrwalaćbolesnąhistorię
swojejrodziny.
Spotkania z Sybirakami
WspomnieniasybirackiejniedoliRodziny
Strzemeckichpragnieocalić odzapomnienia
PaniEwa Łapińska– wnuczkaIzabeli i
StanisławaStrzemeckich i córkaPaniIzy
Skorupskiejnajmłodszegodziecka
wywiezionego naSyberięz tejrodziny.
Historiędeportacji i 6-letnipobytna Syberii
opisałanajstarszaz córek– PaniIrena
Strzemecka– Kulik.
Pani Ewa Łapińska z listami pisanymi
przez babcię Izabelę Strzemecką. Listy
z 1946 roku.
Pan Michał Cydzik - Sybirackie Dziecko
Urodził sięjużpo wojnie11.08.1950r.,
a jednaknieuniknąłlosutysięcy
polskichdzieciwywiezionych
na Syberię.
RodzicePanaMichała
mieszkającywewsiDuże
Jodkowiczena Białorusi, po wojnie, po przesunięciu
granic,stalisięobywatelami ZwiązkuRadzieckiego.
Spotkania z Sybirakami
Pan Michał Cydzik z żoną Anną
 Kiedy niezgodzilisięoddaćswojego16-hektarowegogospodarstwanarzeczkołchozu cała
rodzinazostaławywieziona w bezkresnestepy Kazachstanu. Stałosięto o 1 .00w nocy
28 kwietnia1951r.PanMichałmiałwówczas8 miesięcy.Nicz tegookresu niepamięta,alepo latach
od rodzicówdowiedziałsię, żerazem zinnymiPolakamijechali4 tygodniezamknięci
w bydlęcychwagonach.
 Namiejscuenkawudziścikazalizesłańcom zbudowaćlepianki.Materiałamibudowlanymi
były:glina,trzcina,patyki,odchodykrowie.RodzicePanaMichałaodświtudo nocy pracowaliw
kołchozie:mamaprzyzbiorzebawełny,tataprzyuprawieryżu. Zewzględu naupał były2
godzinyprzerwy wpołudnie. Zniedożywieniai brakuwitaminojcieczachorowałna
zmierzchową ślepotę( tzw.kurzą ślepotę).
Spotkania z Sybirakami
 Pozmrokuniewielewidział,pomimoto musiałpracować, bo wedługsowieckiejzasady: kto
nierabotajet,tenniekuszajet ( ktoniepracuje, tennieje).
W 1953r.zmarłStalin.Dziecina znakwielkiejnarodowejżałobydostaływtedyjagodzianki.PanMichał
do tejporynielubii nieje jagodzianek. Po śmierci Stalinażyciena zesłaniubyłolżejsze.Kozacy
przynosiliPolakommleko,zmniejszyłsięteżterrori nadzórnadzesłańcami. Wtymokresiebardzo
dużymwsparciemdlarodzinybyły pieniądze przysyłaneprzezciotkęz Polski.
 Po 5 latach,we wrześniu1956r. , rodzina Cydzikówwróciła do Polski.Pomimo,żeza
mieszkaniedostali 1 pokój,niemieliubrań,anipieniędzy, rodzinabyłaszczęśliwa.W Polscerodzice
PanaMichałazaczynaliwszystkoodnowa,dziecizaczęłychodzićdo szkoły.W 1960r. zmarłtataPana
Michała.
Spotkania z Sybirakami
Spotkania z Sybirakami
W2001 r. PanMichał
pojechałna Białoruś,
do miejscowości,w której przed
wywózkąmieszkałz rodzicami.
W ichrodzinnymdomu
mieści sięobecnieszkoła.Jestteż
staryjużsad,który zasadziłojciec
PanaMichała. Niestety
PanuMichałowinieprzysługuje
żadneodszkodowanie.
Pan Michał Cydzik wraz
z żoną Anną w trakcie spotkania z
Klubem Sybiraka.
Pan Michał Cydzik z żoną Anną
w otoczeniu członków Klubu Sybiraka
13.04.2013r.
74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir
Uroczystość złożenia kwiatówprzed
PomnikiemSybiraka na cmentarzu
komunalnym
przyulicyPoprzecznej
w Olsztynie.
Poczet sztandarowyZwiązkuSybiraków
i III LiceumOgólnokształcącego:
KubaPaź, DariaKruk, Paulina
Szczepańska.
13.04.2013r.
74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir
Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków
w Olsztynie w trakcie uroczystości w kościele
św. Józefa.
Poczet Sztandarowy Klubu Sybiraka : Paulina
Szczepańska, Kuba Paź, Daria Kruk
13.04.2013r.
74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir
Prezydent Miasta - Pan Piotr Grzymowicz oraz Pani Dyrektor Danuta Gomolińska z delegacją
Klubu Sybiraka oddają cześć wszystkim zmarłym i zamęczonym na nieludzkiej ziemi Sybirakom.
13.04.2014r.
74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir
Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków
w trakcie uroczystości.
Pan Henryk Truskowski
z członkami Klubu Sybiraka.
13.04.2014r.
74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir
Poczet Sztandarowy Klubu Sybiraka: Paulina
Szczepańska , Aleks Jankowski, Natalia Kosin
w trakcie uroczystości w kościele św. Józefa .
Sybiracy z członkami Klubu Sybiraka przed
Tablicą upamiętniającą Sybiraków na Cmentarzu
komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.
6-7.05.2013 r.
24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę
Już po raz 24 Sybiracy
i młodzież zrzeszona w
Klubach Sybirakauczestniczyli
w uroczystościach na Jasnej Górze.
Wszyscywzięliudział w Apelu
PoległychSybiraków, następnie
w Mszy św. w intencji zmarłych
Sybiraków. Wieczoremodbyła się
DogaKrzyżowa
na Wałach Jasnogórskich.
6-7.05.2013 r.
24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę
PocztySztandarowe Związku
Sybirakóww Olsztynie przed
ApelemPoległych:
 Pani MariaObolewicz,
 Pan Jan Szota
 Pani WładysławaMancewicz
 Pan Henryk Truskowski
 NataliaKosin
6-7.05.2013 r.
24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę
Sztandary Związku Sybiraków
z całej Polski w trakcie uroczystości.
Msza św. w intencji Sybiraków
w Bazylice Jasnogórskiej
6-7.05.2013 r.
24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę
Poczet sztandarowy Związku Sybiraków
z członkami Klubu
Sztandary Związku Sybiraków
w Bazylice Jasnogórskiej
10-12.05.2014r.
25 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę
Uroczystości na Jasnej Górze. Sztandar Związku Sybiraków z Kapelanem Sybiraków –
ks. Prałatem Bronisławem Siekierskim i delegacją Klubu.
Po uroczystościach na Jasnej Górze
wraz z Sybirakami zwiedzaliśmy
Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską
i Kraków.
10-12.05.2014r.
25 Pielgrzymka Sybiraków na
Jasną Górę
Wycieczka do Muzeum Sybiraków w Szymbarku /
Kościerzyny
15 września2013r. dziękistaraniom
ZwiązkuSybirakóww Olsztynie,
a szczególniedziękiwielkiemu
zaangażowaniuorganizatorawycieczki
PanaMarianaKupczałojć– młodzież
zrzeszonaw 3 olsztyńskichKlubach
Sybiraka: Gimnazjumnr 6 i 12
orazIIILO pojechałarazem
z Sybirakami zwiedzićetnograficzneMuzeumSybiraków
w Szymbarku.Młodzieżnaocznieprzekonałasię
o ekstremalnie trudnychwarunkach,
w jakich żyliSybiracy.
Bardzodziękujemyza piękną
lekcjęhistorii.
Pani Irena Sokołowska
i młodzież w sybirackim baraku
w trakcie wykładu przewodnika
Dom Sybiraka w Szymbarku
Uczniowie zwiedzający chatę naocznie
przekonali się
o skrajniej nędzy polskich Zesłańców
Pan Michał Cydzik – Sybirak
w otoczeniu członków Klubu Sybiraków
przed repliką chaty sybirackiej
Wycieczka do Muzeum Sybiraków w
Szymbarku / Kościerzyny
Sybiracy
i członkowie Klubów
Sybirakaz trzech
olsztyńskichszkół:
Gimnazjumnr 6
i 12 orazIII LO
w trakciezwiedzania
MuzeumSybiraków
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
 Począwszyod 2001r. zawsze w I dekadziewrześnia,
w ramachobchodówDniaSybiraka odbywasię w BiałymstokuMarsz Żywej Pamięci.Ma on na
celuprzypomniećspołeczeństwu martyrologięnaszegonarodu i ogromnywkładpolskich
zesłańcóww cywilizacyjnyrozwój Syberii.
 W Marszu uczestniczą Sybiracy z całej Polski
i zza granicyorazkombatancii młodzież polonijna. Najwięcejjest jednakw nimmłodzieżyi
mieszkańcówPodlasia. Liczbauczestnikówkolejnych marszówz rokuna rok zwiększałasię.
W 2001r. wynosiła6 tys.,przybyło106 pocztówsztandarowych,
a już w 2013r., aż 13,5tys.osób, w tym10 tys. młodzieży szkolnej
i harcerzyi 270 pocztówsztandarowych.
Marsz Żywej Pamięci
06.09.2013 Białystok
Poczet sztandarowy : Pan Henryk
Truskowski, Natalia Kosin, Agata Stendel.
Marsz Żywej Pamięci ulicami Białegostoku.
13 – tysięcy uczestników oddaje hołd zmarłym
i żyjącym Sybirakom.
Uroczyste złożenie kwiatów pod
Pomnikiem Sybiraka w Białymstoku
DelegacjaZwiązku
Sybirakóww Olsztynie,
z Prezesem– Panem
ZygmuntemSkotnickim
na czeleorazczłonkowie
KlubuWnukaSybiraka:
DariaKruk,
AnetaBrzuszkiewicz
AgataGrądzka
oddająhołd wszystkim
pomordowanym
na Wschodzie Polakom.
XIV Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
Białystok 11-12 września 2014 r.
17.09.2013 r.
74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
Poczty sztandarowe w trakcie
Uroczystości
Pomnik Sybiraka w dniu Uroczystości
17.09.2013 r.
74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
Delegacje olsztyńskich władz wojewódzkich i samorządowych składają wieńce przed pomnikiem
Sybiraka: Wojewoda Pan Marian Podziewski, arcybiskup Edmund Piszcz, przedstawiciele Policji
i Straży Miejskiej.
17.09.2013 r.
74 - rocznica napadu Związku Radzieckiego na Polskę
PaniDyrektor
DanutaGomolińska
z delegacjąKlubu: MirosławąSintek
i AdamemWąsikskładająkwiaty
przedPomnikiemSybirakaw
Olsztynie.
17 września 2013 r.
74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
Klub Wnuka Sybiraka z Panem Marianem Kupczałojć -Sybirakiem i opiekunem Klubu
Panią Elżbietą Andrasz
,, A Oni znów do Niepodległej szli…”
 17 września2013r.w trakcieuroczystościupamiętniającychtragicznelosyPolakówna Kresach
WschodnichZwiązekSybirakóww OlsztynieogłosiłwynikiII edycjiKonkursu:,, A Oni znówdo
Niepodległej szli…”
Zwycięzcamiw kategoriiszkółponad gimnazjalnychzostałyuczennicenaszejszkoły:
I miejsce- NataliaKosin
II miejsce– AgataStendel
IIImiejsce– AnnaKrawczyńska
Uczennicew prezentacjachmultimedialnychprzedstawiłylosypolskichZesłańców,w tymhistoriężyciana
Syberii PanaJerzegoSzafranko.
 PanJerzySzafranko,pomysłodawcai założycielKlubówWnukaSybirakaw Olsztynie w trakcie
uroczystościzostałodznaczony ZłotymKrzyżemZasługi.
17.09.2013 r.
74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
Zwycięzcykonkursu:
AOniznów
doNiepodległejszli…”
w kategoriiszkółponadgimnazjalnych
NataliaKosin; AgataStendel;Anna
Krawczyńska.
Gratulujemy!
17.09.2014r.
75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
Poczet sztandarowy Klubu w trakcie uroczystości: Agnieszka Bosky, Adam Wąsowski,
Paulina Szczepańska. Kompania Honorowa Garnizonu Wojska Polskiego w Giżycku.
17.09.2014r.
75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
Pani Dyrektor Danuta Gomolińska i opiekun Klubu Pani Elżbieta Andrasz z członkami Klubu w trakcie
uroczystości.: Adam Wąsowski, Natalia Kosin, Agata Stendel. Karolina Paliwoda, Paweł Kostsrzewa, Aneta
Brzuszkiewicz, Daria Kruk.
17.09.2014r.
75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
 KarolinaPaliwoda w trakcie
uroczystościodebrałanagrodę
za zdobycieI miejsca w
międzyszkolnymkonkursie
recytatorskim o losach
ZesłańcówSyberyjskich
 PaniDyrektorDanuta
GomolińskaorazOpiekunKlubu
PaniElżbietaAndrasz
odznaczonezostałysrebrnymi
KrzyżamiSybiru
Spotkanie z wielkim Przyjacielem młodzieży
– Panem Jerzym Szafranko , założycielem Klubu Wnuka Sybiraka
w III LO
 Ze względuna stanzdrowia
Pan JerzySzafranko
przekazał opiekęnad
naszym KlubemPanu
Józefowi Stankiewiczowi.
Pan Jerzy Szafranko
wspierałnasz Klub
od początku jego
działalności tj. od 2008r.
Zawsze życzliwy
i uśmiechnięty,mający
wspaniałykontakt
z młodzieżą.
Bardzo dziękujemy !!!
Klub Wnuka Sybiraka z wychowawczynią
z Panią Profesor Agnieszką Skibą
Pani Profesor Agnieszka Skiba – historyk z wykształcenia, rozumiała konieczność
poznawania i szerzenia prawdy o losach tysięcy polskich Zesłańców.
Tym, co zginęli
 PomnikSybirakaw Olsztynie– Kurhansymbolizującyziemiankę, w którejżyliPolacy
wywiezienina Syberię.W miejscuwmurowaniakamieniawęgielnegosą włożoneurnyz ziemią
cmentarnązMiednoje i MonteCassino,z Taszeckichłagrówi Irkuckiejobłaści.
 W hołdziezamęczonymPolakomna nieludzkiej ziemi
młodzieżzrzeszonaw KlubieWnukaSybirakacoroczniepamięta o porządkachprzyPomniku.
Tym ,co zginęli
Ichmajętnościąbyłotylkożycie.
Ichwiną–
POLSKOŚĆ
Ichkarą-
CIERPIENIE
Ichkatem–
SYSTEM
NIELUDZKI.
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt
Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt

More Related Content

Similar to Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt

Narodowy dzień pamięci żolnierzy wyklętych (Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - a...
Narodowy dzień pamięci żolnierzy wyklętych (Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - a...Narodowy dzień pamięci żolnierzy wyklętych (Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - a...
Narodowy dzień pamięci żolnierzy wyklętych (Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - a...
Michał Kaszlej
 
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014,Auschwitz presentation 27th Jan 2014
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014
Bernadetta Utzig
 
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAKKsiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Natalia Julia Nowak
 
Adam Owczarzak - Zbrodnia Katyńska
Adam Owczarzak - Zbrodnia KatyńskaAdam Owczarzak - Zbrodnia Katyńska
Adam Owczarzak - Zbrodnia Katyńska
Zespół Szkół w Targowej Górce
 
Katyń
KatyńKatyń
Katyń
rakso332
 
Tarnobrzeg-Festiwal Comeniusa
Tarnobrzeg-Festiwal ComeniusaTarnobrzeg-Festiwal Comeniusa
Tarnobrzeg-Festiwal Comeniusa
ampad
 
Patroni j karski
Patroni j karskiPatroni j karski
Patroni j karski
Agata
 
Dla Polski : Łódź w Legjonach
Dla Polski : Łódź w LegjonachDla Polski : Łódź w Legjonach
Dla Polski : Łódź w Legjonach
Teo Krawczyk
 
Najpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarzeNajpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarze
Aria Memoria
 
Stanowisko oblawy augustowskiej
Stanowisko oblawy augustowskiejStanowisko oblawy augustowskiej
Stanowisko oblawy augustowskiej
suwalki24.pl
 
10 lutego 1940 - Pamiętajmy o Sybirakach
10 lutego 1940 - Pamiętajmy o Sybirakach10 lutego 1940 - Pamiętajmy o Sybirakach
10 lutego 1940 - Pamiętajmy o Sybirakach
Radek Jagieła
 
Władysław broniewski prezentacja
Władysław broniewski  prezentacjaWładysław broniewski  prezentacja
Władysław broniewski prezentacja
Aneta Sitak
 
Zadanie z tworzenia prezentacji wg wytycznych
Zadanie z tworzenia prezentacji wg wytycznychZadanie z tworzenia prezentacji wg wytycznych
Zadanie z tworzenia prezentacji wg wytycznych
Anastasia Kovrizhenko
 
Kharkiv
KharkivKharkiv
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria MszycaM. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca
GazetaGong
 
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Tykwiński Mieczysław - monografia
Tykwiński Mieczysław - monografiaTykwiński Mieczysław - monografia
Tykwiński Mieczysław - monografia
Piotr Cypla
 
Generał Elżbieta Zawacka
Generał Elżbieta ZawackaGenerał Elżbieta Zawacka
Generał Elżbieta Zawacka
annaszsp9
 
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskiePrezentacja pogranicze polsko ukraińskie
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie
madlen89
 

Similar to Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt (20)

Narodowy dzień pamięci żolnierzy wyklętych (Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - a...
Narodowy dzień pamięci żolnierzy wyklętych (Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - a...Narodowy dzień pamięci żolnierzy wyklętych (Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - a...
Narodowy dzień pamięci żolnierzy wyklętych (Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - a...
 
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014,Auschwitz presentation 27th Jan 2014
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014
 
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAKKsiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
 
Adam Owczarzak - Zbrodnia Katyńska
Adam Owczarzak - Zbrodnia KatyńskaAdam Owczarzak - Zbrodnia Katyńska
Adam Owczarzak - Zbrodnia Katyńska
 
Katyń
KatyńKatyń
Katyń
 
Irena sendlerowa
Irena sendlerowaIrena sendlerowa
Irena sendlerowa
 
Tarnobrzeg-Festiwal Comeniusa
Tarnobrzeg-Festiwal ComeniusaTarnobrzeg-Festiwal Comeniusa
Tarnobrzeg-Festiwal Comeniusa
 
Patroni j karski
Patroni j karskiPatroni j karski
Patroni j karski
 
Dla Polski : Łódź w Legjonach
Dla Polski : Łódź w LegjonachDla Polski : Łódź w Legjonach
Dla Polski : Łódź w Legjonach
 
Najpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarzeNajpiękniejsze polskie cmentarze
Najpiękniejsze polskie cmentarze
 
Stanowisko oblawy augustowskiej
Stanowisko oblawy augustowskiejStanowisko oblawy augustowskiej
Stanowisko oblawy augustowskiej
 
10 lutego 1940 - Pamiętajmy o Sybirakach
10 lutego 1940 - Pamiętajmy o Sybirakach10 lutego 1940 - Pamiętajmy o Sybirakach
10 lutego 1940 - Pamiętajmy o Sybirakach
 
Władysław broniewski prezentacja
Władysław broniewski  prezentacjaWładysław broniewski  prezentacja
Władysław broniewski prezentacja
 
Zadanie z tworzenia prezentacji wg wytycznych
Zadanie z tworzenia prezentacji wg wytycznychZadanie z tworzenia prezentacji wg wytycznych
Zadanie z tworzenia prezentacji wg wytycznych
 
Kharkiv
KharkivKharkiv
Kharkiv
 
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria MszycaM. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca
 
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
 
Tykwiński Mieczysław - monografia
Tykwiński Mieczysław - monografiaTykwiński Mieczysław - monografia
Tykwiński Mieczysław - monografia
 
Generał Elżbieta Zawacka
Generał Elżbieta ZawackaGenerał Elżbieta Zawacka
Generał Elżbieta Zawacka
 
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskiePrezentacja pogranicze polsko ukraińskie
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie
 

Klub Wnika Sybiraka III LO 2012-2014.ppt

 • 1. KlubWnukaSybiraka w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Pamięci Zesłańców Sprawozdanie z działalności Klubu w latach 2012- 2014
 • 2. ,,Naród , który traci pamięć, traci sumienie” Zbigniew Herbert  Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie martyrologii dziesiątki tysięcy Polaków wywiezionych na Syberię w latach 1940-1956.  Prawda o cierpieniu polskich Zesłańców dociera do młodzieży, która w sztafecie pamięci narodowej przenosi ją w następne pokolenia.
 • 3. Członkowie Klubu Wnuka Sybiraka : Opiekun: dr Elżbieta Andrasz Prezes: Adam Wąsowski Zastępcy: Natalia Kosin, Agata Stendel Skarbnik: Daria Kruk 1. Katarzyna Biegan 2. Agnieszka Bosky 3. Aneta Brzuszkiewicz 4. Milena Chmielewska 5. Kamil Ehlert 6. Mateusz Górski 7. Aleks Jankowski 8. Dominik Jaworski 9. Paulina Kleszczyńska 10. Paweł Kostrzewa 11. Olga Lityńska 12. Rafał Miętus 13. Anna Minkiewicz 14. Karolina Paliwoda 15. Kuba Paź 16. Milena Piotrowska 17. Szymon Rutkowski 18. Mirosława Sintek 19. Paulina Szczepańska 20. Kaja Szolowska 21. Dominika Szpakowska 22. Anna Wachowiak
 • 4. 7 XI 2012 r. Przejęcie Klubu Wnuka Sybiraka przez klasę I D Maturzyści klasy III A zrzeszeni w Klubie Wnuka Sybiraka podziękowali przedstawicielom Związku Sybiraków w Olsztynie za dwuletnią współpracę i przekazali zadania wynikające z przynależności do Klubu nowym członkom - klasie I D. Łukasz Podmostko dziękuje Sybirakom: Panu Jerzemu Szafranko i Panu Henrykowi Truskowskiemu za piękną przyjaźń i współpracę.
 • 5. 7 XI 2012 r. Przejęcie Klubu Wnuka Sybiraka przez klasę I D Prezes Związku Sybiraków Pan Dr Zygmunt Skotnicki z Kronikę naszego Klubu. Pani Dyrektor Danuta Gomolińska dziękuje Sybirakom i młodzieży za pokoleniowe spotkanie.
 • 6. Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego  Sybir i Syberia to dwa pokrewne słowa, a jednak w tradycji polskiej oznaczające różne pojęcia. Rozróżnienie to ukształtowało się w okresie rozbiorów, kiedy Polska była zniewolona.  Sybir w odczuciu Polaków to pojęcie polityczne związane z bardzo trudnym, wygnańczym doświadczeniem narodowym. W tym ujęciu Sybir nie ma ściśle określonego obszaru geograficznego. Obejmuje on tereny imperium rosyjskiego zarówno przed, jak i za Uralem, czyli wszystkie, gdzie zsyłano Polaków. Przykładem może być pomnik Sybiraków w Warszawie, gdzie na 40 podkładach kolejowych widnieją nazwy zesłańczych miejscowości leżących zarówno w europejskiej, jak i azjatyckiej części Rosji. Są tam wymienione: Irkuck, Omsk, Sachalin, Kołyma, Workuta, ale też Katyń, Lwów, Wilno, Archangielsk, Kaukaz i wiele innych.  Sybir to także doświadczenie wygnańcze odczuwane przez cały naród, a zaczynające się od okresu rozbiorów i trwające aż po niezwykle krwawy i okrutny wiek XX, zwany często Golgotą Wschodu.
 • 7. Pomnik Sybiraków w Warszawie Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego  Masowość wywózek, wysoka śmiertelność, deptanie godności człowieka, niezwykle trudne warunki bytowania na zesłaniu porażały i porażają nadal. Dodatkowo połączone one były z konfiskowaniem majątku Polaków, niszczeniem gospodarki, wywozem mienia polskiego, zabytków kultury narodowej, likwidacją polskiego szkolnictwa, prześladowaniem Kościoła.  Zemsta carów, a potem komunistów uderzała w same podstawy narodowości polskiej, w dalsze istnienie narodu.
 • 8. Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego  Syberia to pojęcie geograficzne – kraina za Uralem, rozległa, bogata, piękna chociaż surowa. W części pn. –wsch. temperatura spada do - 50° C. Powierzchnia Syberii liczy ok. 10 mln km². Polscy zesłańcy przez swą niewolniczą pracę przyczynili się do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego tego rejonu. Trzeba pamiętać, że na Syberię trafiał kwiat polskiego narodu. Zesłańcy byli to na ogół ludzie wykształceni, aktywni, patriotyczni.  To wszystko odzwierciedlało się w ich życiu na zesłaniu, szczególnie gdy po odbyciu katorgi byli skazywani na przymusowe osiedlenie się na Syberii.  To Polacy rozszerzyli na Syberii zasięg uprawy zbóż, wprowadzili do uprawy wiele nowych, nieznanych tu warzyw, popularną odmianę pszenicy, udoskonalony pług.  Syberia na zawsze pozostanie jednak w pamięci Polaków jako jeden wielki, nieludzki łagier i cmentarz, miejsce okrutnego szaleństwa władców carskiej i komunistycznej Rosji.
 • 9. Sybir – Polska Golgota Wschodu Pierwsza, najtragiczniejsza, bo niespodziewana i w środku ostrej zimy nastąpiła 10 lutego 1940 r.;  Druga - 13 kwietnia 1940 r;  Trzecia – 29 maja 1940 r.;  Czwarta -20 czerwca 1941 r. Zsyłki Polaków trwały do1956r. Po 17 września 1939 r., kiedy Związek Radziecki napadł na wschodnie tereny Polski represje wobec ludności polskiej nasiliły się. Zgodnie z planem deportacji stalinowcy wydali ponad 100 tys. wyroków śmierci trybem zwykłym i ponad 24 tys. trybem ,, speckatyńskim”. Ocenia się, że w czasie II wojny światowej Sowieci wywieźli od 1,5 do 2 mln Polaków. W latach 1940 – 1941 były cztery masowe deportacje:
 • 10. 2- letnia działalność Klubu  Spotkaniaz Sybirakami  Udział w Uroczystościach  Wycieczki i Pielgrzymki  Opieka nad PomnikiemSybiraka  Prowadzenie Kroniki Klubu Wnuka Sybiraka
 • 11. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć  PanMarianKupczałojć(ur. 1933r.) jest emerytowanymnauczycielemz kartąSybirakaw swoimżyciorysie.Przedwojnąmieszkałz rodzicamii rodzeństwemw miejscowościNowopole, powiat Oszmiana,województwowileńskie( obecnieBiałoruś).Jegoojciec, Władysław,kawalerzystaw wojnie 1920r. po demobilizacjiosiadłna kilkunastohektarowymgospodarstwie.RodzeństwoPanaMariana to najstarszybratTadeusz, ur. w 1927r. , Mieczysław ur. w1931r., Julianur. w 1935r., siostra Alicjaur.w 1937r . inajmłodszy bratWojciechur. w1938r.  W drugiejpołowiewrześnia1939r. natereny,którezamieszkiwaliwkroczyłaArmiaCzerwona. Ojciecbyłw tychdniachnieobecny, ponieważjakorezerwistazostałpowołanydo wojska i walczyłz Niemcami.Po klęscewrześniowejmusiałsięukrywać, abyniebyćaresztowanym.
 • 12. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć  Nadeszłalutowanoc 1940r. Enkawudziściotoczylidom, weszlido izby inakazaliMamie PanaMarianazbieraćsię do opuszczeniadomu.Ojcaw tymczasieniebyłow domu. 10.II.1940r. kiedymrózdochodziłdo 40 stopni Rodzina Kupczałojć:Mama i 6 dzieciw wiekuod 2 do 13lat zostałazaładowanado towarowychwagonów zdziurąw podłodze jakotoaletą,okratowanymi nazewnątrzoknami.TrasawywózkiwiodłaprzezMińsk,Ufę, Omsk,Nowosybirsk,Irkuck.  Pokilkutygodniachdojechalido miejscowości ZołotajaGórkaniedalekoIrkucka.Zamieszkali w barakach,na pryczach.Najstarsibracia:13-letniTadeuszi 9-letniMietekzostali wysłanido pracy w tajdzeprzywyrębie drzew.NawetPanMarian jako7-latekpomagałbraciomprzyukładaniu gałęzi z powalonychdrzew. Mamachorowała,niemiałasiłypracować.Na Syberiiurodziłasiódme dziecko, aleporódbyłprzedwczesnyi dzieckozmarło.
 • 13. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojć  Władzesowieckie chciałyzabraćdzieci do sierocińca, ale MamaPana Mariananie zgodziłasię. Ratunekdla rodzinyprzyszedłniespodziewanie, w wynikusytuacji politycznej,jaka zaistniała w czerwcu 1941r. po napaści Niemiec na ZwiązekRadziecki.Niedawnisojusznicy:Hitleri Stalinznaleźli się w stanie wojny.
 • 14. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia  30 lipca 1941 roku w wyniku układu, jaki zawarł Władysław Sikorski ze Stalinem w Związku Radzieckim zaczęła tworzyć się armia Generała Andersa. Najstarszy brat Tadeusz, pomimo, że w 1941 r. miał dopiero 14 lat znalazł się w grupie junaków i dziękitemu reszta rodzinyrazemz wojskiemmogła ewakuowaćsię z Syberii.  W kwietniu 1942 r. razem z wieloma innymi polskimi rodzinami opuścili Syberię i przez Taszkient, Morze Kaspijskie dotarli do Teheranu. Z Persji zostali przewiezieni do Karaczi (obecnie Pakistan), gdzie przebywali około 6 tygodni. Dalsza trasa wiodła przez Ocean Indyjski do Ugandy w Afryce. W wiosce Masindi Rodzina Kupczałojć doczekała końcawojny.
 • 15. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia Masindi w Ugandzie, gdzieRodzina Kupczałojć przebywała w latach 1942 – 1947.
 • 16. Spotkania z Sybirakami Wojenna epopeja Mariana Kupczałojcia PanMarianwspomina, że wUgandzie, w porównaniu zSyberią,byłoimbardzo dobrze– niebyłogłodui byłobardzociepło.Do Polskiwróciliw 1947r. Po 7 latachspotkalisię wreszcie zojcemi całarodzinazamieszkaław ŚwiątkachkołoOlsztyna. Do Polskiniewrócił tylkonajstarszybratTadeusz, który powojniena stałepozostał na Zachodzie. Rodzina Kupczałojć: Rodzice z dziećmi, Świątki 1955 r.
 • 17. Spotkania z Sybirakami Izabela i Stanisław Strzemeccy 13 kwietnia 1940r. TegodniaRodzinaStrzemeckich:MamaIzabelai sześciorodzieci:Irena(14 lat),Andrzej (11 lat), Lucyna(10lat),Mirka(8 lat),Staś (5 lat) i najmłodszaIza (imienniczkamamy– 3 lata) z miasteczka Równena Wołyniuzostali wywiezieni na Syberiędo Północnego Kazachstanu.Ojciec rodziny– StanisławStrzemecki – policjant w KomendziePowiatowej w Równem,potemw Krzemieńcuzostałw tym czasie aresztowanyi osadzony w więzieniuw Ostaszkowie. Pani Izabela Strzemecka z dziećmi: Lucią i Mirką. Równe 1935 r. Obok kuzyn męża.
 • 18. Spotkania z Sybirakami  Po latachżonai dziecidowiedzielisię,że ojciec zostałzamordowany strzałemw tyłgłowyi pogrzebany w zbiorowejmogilew Miednoje. PaniIzabela Strzemeckaprzez48 lat czekałana powrótmęża– niestety na próżno. Wtedyw 1940r. niewiedziała jeszcze, co stałosięz mężemi dlaczegozostałaz dziećmi wywiezionana Syberię. Dopiero nazesłaniu, od jednegoz enkawudzistów dowiedziałasię, żesą wrogami państwaradzieckiego i musząpodlegać specjalnejkontroli. Stanisław Strzemecki, policjant w Komendzie Powiatowej w Równem i Krzemieńcu.
 • 19. Spotkania z Sybirakami  Po2 tygodniachjazdy, zamknięciw bydlęcychwagonach w warunkachurągających godnościczłowieka,PaniIzabelaz dziećmi idwomasiostramimężadotarłanamiejsceprzesiedlenia. PodnaciskiemNKWDi gróźbzestronybolszewickichurzędników a przedewszystkimw obawieo losswoichsześciorgadziecizgodziłasięna przyjęcieobywatelstwaZwiązkuRadzieckiego.Jednaz sióstr ojca– Lonia, kiedynieprzyjęłaradzieckiegopaszportuzostałaaresztowanai przezdwalata przebywaław więzieniu.  Ioto rozpocząłsięnajtrudniejszyokresw przesiedleńczymżyciu.PaniIzabelapracowałaciężkoprzy wyrobiewalonekz filcu,najstarszysynAndrzejrównieżzostałzatrudnionyw tejsamejspółdzielni w garbarni.  Po 6 latachniewolniczej pracy,zimna,głodu, brudurodzinaStrzemeckichotrzymałapozwolenie nastały powrótdo Polski, aleniedo Równego, gdyż powojniemiasteczkoznalazłosię w granicachUkrainy.
 • 20. Spotkania z Sybirakami Powrótdo Polskitrwałmiesiąc, alenastrojeniebyłyzbytradosne . W powojennejOjczyźnieniemieli przecieżswojegodomu, niebyło ojcarodziny- PanaStanisława,a cala rodzinaprzezwielelatmusiała ukrywaćfaktdeportacjina Syberię.
 • 21. Spotkania z Sybirakami Jedenz listów pisanychdo Związku PatriotówPolskich w Moskwiez prośbą o pozwoleniewyjazdu zeZwiązkuRadzieckiego i powrótdo Polski.
 • 22. Spotkania z Sybirakami PaniIzabelaSkorupska zd. Strzemecka jakoszóste i najmłodszedzieckoIzabeli i StanisławaStrzemeckich 13kwietnia1940 r. zostałarazemz rodzeństwemi Mamą wywiezionana Syberię, w okoliceBułajewo w Północnym Kazachstanie. Dopieropo 1990r.pracując społeczniejakosekretarz wZarządzie ZwiązkuSybirakóww Olsztyniemogłarazem z rodzeństwemutrwalaćbolesnąhistorię swojejrodziny.
 • 23. Spotkania z Sybirakami WspomnieniasybirackiejniedoliRodziny Strzemeckichpragnieocalić odzapomnienia PaniEwa Łapińska– wnuczkaIzabeli i StanisławaStrzemeckich i córkaPaniIzy Skorupskiejnajmłodszegodziecka wywiezionego naSyberięz tejrodziny. Historiędeportacji i 6-letnipobytna Syberii opisałanajstarszaz córek– PaniIrena Strzemecka– Kulik. Pani Ewa Łapińska z listami pisanymi przez babcię Izabelę Strzemecką. Listy z 1946 roku.
 • 24. Pan Michał Cydzik - Sybirackie Dziecko Urodził sięjużpo wojnie11.08.1950r., a jednaknieuniknąłlosutysięcy polskichdzieciwywiezionych na Syberię. RodzicePanaMichała mieszkającywewsiDuże Jodkowiczena Białorusi, po wojnie, po przesunięciu granic,stalisięobywatelami ZwiązkuRadzieckiego. Spotkania z Sybirakami Pan Michał Cydzik z żoną Anną
 • 25.  Kiedy niezgodzilisięoddaćswojego16-hektarowegogospodarstwanarzeczkołchozu cała rodzinazostaławywieziona w bezkresnestepy Kazachstanu. Stałosięto o 1 .00w nocy 28 kwietnia1951r.PanMichałmiałwówczas8 miesięcy.Nicz tegookresu niepamięta,alepo latach od rodzicówdowiedziałsię, żerazem zinnymiPolakamijechali4 tygodniezamknięci w bydlęcychwagonach.  Namiejscuenkawudziścikazalizesłańcom zbudowaćlepianki.Materiałamibudowlanymi były:glina,trzcina,patyki,odchodykrowie.RodzicePanaMichałaodświtudo nocy pracowaliw kołchozie:mamaprzyzbiorzebawełny,tataprzyuprawieryżu. Zewzględu naupał były2 godzinyprzerwy wpołudnie. Zniedożywieniai brakuwitaminojcieczachorowałna zmierzchową ślepotę( tzw.kurzą ślepotę). Spotkania z Sybirakami
 • 26.  Pozmrokuniewielewidział,pomimoto musiałpracować, bo wedługsowieckiejzasady: kto nierabotajet,tenniekuszajet ( ktoniepracuje, tennieje). W 1953r.zmarłStalin.Dziecina znakwielkiejnarodowejżałobydostaływtedyjagodzianki.PanMichał do tejporynielubii nieje jagodzianek. Po śmierci Stalinażyciena zesłaniubyłolżejsze.Kozacy przynosiliPolakommleko,zmniejszyłsięteżterrori nadzórnadzesłańcami. Wtymokresiebardzo dużymwsparciemdlarodzinybyły pieniądze przysyłaneprzezciotkęz Polski.  Po 5 latach,we wrześniu1956r. , rodzina Cydzikówwróciła do Polski.Pomimo,żeza mieszkaniedostali 1 pokój,niemieliubrań,anipieniędzy, rodzinabyłaszczęśliwa.W Polscerodzice PanaMichałazaczynaliwszystkoodnowa,dziecizaczęłychodzićdo szkoły.W 1960r. zmarłtataPana Michała. Spotkania z Sybirakami
 • 27. Spotkania z Sybirakami W2001 r. PanMichał pojechałna Białoruś, do miejscowości,w której przed wywózkąmieszkałz rodzicami. W ichrodzinnymdomu mieści sięobecnieszkoła.Jestteż staryjużsad,który zasadziłojciec PanaMichała. Niestety PanuMichałowinieprzysługuje żadneodszkodowanie. Pan Michał Cydzik wraz z żoną Anną w trakcie spotkania z Klubem Sybiraka.
 • 28. Pan Michał Cydzik z żoną Anną w otoczeniu członków Klubu Sybiraka
 • 29. 13.04.2013r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Uroczystość złożenia kwiatówprzed PomnikiemSybiraka na cmentarzu komunalnym przyulicyPoprzecznej w Olsztynie. Poczet sztandarowyZwiązkuSybiraków i III LiceumOgólnokształcącego: KubaPaź, DariaKruk, Paulina Szczepańska.
 • 30. 13.04.2013r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków w Olsztynie w trakcie uroczystości w kościele św. Józefa. Poczet Sztandarowy Klubu Sybiraka : Paulina Szczepańska, Kuba Paź, Daria Kruk
 • 31. 13.04.2013r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Prezydent Miasta - Pan Piotr Grzymowicz oraz Pani Dyrektor Danuta Gomolińska z delegacją Klubu Sybiraka oddają cześć wszystkim zmarłym i zamęczonym na nieludzkiej ziemi Sybirakom.
 • 32. 13.04.2014r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków w trakcie uroczystości. Pan Henryk Truskowski z członkami Klubu Sybiraka.
 • 33. 13.04.2014r. 74 rocznica II wywózki Polaków na Sybir Poczet Sztandarowy Klubu Sybiraka: Paulina Szczepańska , Aleks Jankowski, Natalia Kosin w trakcie uroczystości w kościele św. Józefa . Sybiracy z członkami Klubu Sybiraka przed Tablicą upamiętniającą Sybiraków na Cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.
 • 34. 6-7.05.2013 r. 24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę Już po raz 24 Sybiracy i młodzież zrzeszona w Klubach Sybirakauczestniczyli w uroczystościach na Jasnej Górze. Wszyscywzięliudział w Apelu PoległychSybiraków, następnie w Mszy św. w intencji zmarłych Sybiraków. Wieczoremodbyła się DogaKrzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
 • 35. 6-7.05.2013 r. 24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę PocztySztandarowe Związku Sybirakóww Olsztynie przed ApelemPoległych:  Pani MariaObolewicz,  Pan Jan Szota  Pani WładysławaMancewicz  Pan Henryk Truskowski  NataliaKosin
 • 36. 6-7.05.2013 r. 24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę Sztandary Związku Sybiraków z całej Polski w trakcie uroczystości. Msza św. w intencji Sybiraków w Bazylice Jasnogórskiej
 • 37. 6-7.05.2013 r. 24 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę Poczet sztandarowy Związku Sybiraków z członkami Klubu Sztandary Związku Sybiraków w Bazylice Jasnogórskiej
 • 38. 10-12.05.2014r. 25 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę Uroczystości na Jasnej Górze. Sztandar Związku Sybiraków z Kapelanem Sybiraków – ks. Prałatem Bronisławem Siekierskim i delegacją Klubu.
 • 39. Po uroczystościach na Jasnej Górze wraz z Sybirakami zwiedzaliśmy Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Kraków. 10-12.05.2014r. 25 Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę
 • 40. Wycieczka do Muzeum Sybiraków w Szymbarku / Kościerzyny 15 września2013r. dziękistaraniom ZwiązkuSybirakóww Olsztynie, a szczególniedziękiwielkiemu zaangażowaniuorganizatorawycieczki PanaMarianaKupczałojć– młodzież zrzeszonaw 3 olsztyńskichKlubach Sybiraka: Gimnazjumnr 6 i 12 orazIIILO pojechałarazem z Sybirakami zwiedzićetnograficzneMuzeumSybiraków w Szymbarku.Młodzieżnaocznieprzekonałasię o ekstremalnie trudnychwarunkach, w jakich żyliSybiracy. Bardzodziękujemyza piękną lekcjęhistorii. Pani Irena Sokołowska i młodzież w sybirackim baraku w trakcie wykładu przewodnika
 • 41. Dom Sybiraka w Szymbarku Uczniowie zwiedzający chatę naocznie przekonali się o skrajniej nędzy polskich Zesłańców Pan Michał Cydzik – Sybirak w otoczeniu członków Klubu Sybiraków przed repliką chaty sybirackiej
 • 42. Wycieczka do Muzeum Sybiraków w Szymbarku / Kościerzyny Sybiracy i członkowie Klubów Sybirakaz trzech olsztyńskichszkół: Gimnazjumnr 6 i 12 orazIII LO w trakciezwiedzania MuzeumSybiraków
 • 43. Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru  Począwszyod 2001r. zawsze w I dekadziewrześnia, w ramachobchodówDniaSybiraka odbywasię w BiałymstokuMarsz Żywej Pamięci.Ma on na celuprzypomniećspołeczeństwu martyrologięnaszegonarodu i ogromnywkładpolskich zesłańcóww cywilizacyjnyrozwój Syberii.  W Marszu uczestniczą Sybiracy z całej Polski i zza granicyorazkombatancii młodzież polonijna. Najwięcejjest jednakw nimmłodzieżyi mieszkańcówPodlasia. Liczbauczestnikówkolejnych marszówz rokuna rok zwiększałasię. W 2001r. wynosiła6 tys.,przybyło106 pocztówsztandarowych, a już w 2013r., aż 13,5tys.osób, w tym10 tys. młodzieży szkolnej i harcerzyi 270 pocztówsztandarowych.
 • 44. Marsz Żywej Pamięci 06.09.2013 Białystok Poczet sztandarowy : Pan Henryk Truskowski, Natalia Kosin, Agata Stendel. Marsz Żywej Pamięci ulicami Białegostoku. 13 – tysięcy uczestników oddaje hołd zmarłym i żyjącym Sybirakom.
 • 45. Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Sybiraka w Białymstoku DelegacjaZwiązku Sybirakóww Olsztynie, z Prezesem– Panem ZygmuntemSkotnickim na czeleorazczłonkowie KlubuWnukaSybiraka: DariaKruk, AnetaBrzuszkiewicz AgataGrądzka oddająhołd wszystkim pomordowanym na Wschodzie Polakom.
 • 46. XIV Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru Białystok 11-12 września 2014 r.
 • 47. 17.09.2013 r. 74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Poczty sztandarowe w trakcie Uroczystości Pomnik Sybiraka w dniu Uroczystości
 • 48. 17.09.2013 r. 74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Delegacje olsztyńskich władz wojewódzkich i samorządowych składają wieńce przed pomnikiem Sybiraka: Wojewoda Pan Marian Podziewski, arcybiskup Edmund Piszcz, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
 • 49. 17.09.2013 r. 74 - rocznica napadu Związku Radzieckiego na Polskę PaniDyrektor DanutaGomolińska z delegacjąKlubu: MirosławąSintek i AdamemWąsikskładająkwiaty przedPomnikiemSybirakaw Olsztynie.
 • 50. 17 września 2013 r. 74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Klub Wnuka Sybiraka z Panem Marianem Kupczałojć -Sybirakiem i opiekunem Klubu Panią Elżbietą Andrasz
 • 51. ,, A Oni znów do Niepodległej szli…”  17 września2013r.w trakcieuroczystościupamiętniającychtragicznelosyPolakówna Kresach WschodnichZwiązekSybirakóww OlsztynieogłosiłwynikiII edycjiKonkursu:,, A Oni znówdo Niepodległej szli…” Zwycięzcamiw kategoriiszkółponad gimnazjalnychzostałyuczennicenaszejszkoły: I miejsce- NataliaKosin II miejsce– AgataStendel IIImiejsce– AnnaKrawczyńska Uczennicew prezentacjachmultimedialnychprzedstawiłylosypolskichZesłańców,w tymhistoriężyciana Syberii PanaJerzegoSzafranko.  PanJerzySzafranko,pomysłodawcai założycielKlubówWnukaSybirakaw Olsztynie w trakcie uroczystościzostałodznaczony ZłotymKrzyżemZasługi.
 • 52. 17.09.2013 r. 74 - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Zwycięzcykonkursu: AOniznów doNiepodległejszli…” w kategoriiszkółponadgimnazjalnych NataliaKosin; AgataStendel;Anna Krawczyńska. Gratulujemy!
 • 53. 17.09.2014r. 75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Poczet sztandarowy Klubu w trakcie uroczystości: Agnieszka Bosky, Adam Wąsowski, Paulina Szczepańska. Kompania Honorowa Garnizonu Wojska Polskiego w Giżycku.
 • 54. 17.09.2014r. 75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Pani Dyrektor Danuta Gomolińska i opiekun Klubu Pani Elżbieta Andrasz z członkami Klubu w trakcie uroczystości.: Adam Wąsowski, Natalia Kosin, Agata Stendel. Karolina Paliwoda, Paweł Kostsrzewa, Aneta Brzuszkiewicz, Daria Kruk.
 • 55. 17.09.2014r. 75- rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę  KarolinaPaliwoda w trakcie uroczystościodebrałanagrodę za zdobycieI miejsca w międzyszkolnymkonkursie recytatorskim o losach ZesłańcówSyberyjskich  PaniDyrektorDanuta GomolińskaorazOpiekunKlubu PaniElżbietaAndrasz odznaczonezostałysrebrnymi KrzyżamiSybiru
 • 56. Spotkanie z wielkim Przyjacielem młodzieży – Panem Jerzym Szafranko , założycielem Klubu Wnuka Sybiraka w III LO  Ze względuna stanzdrowia Pan JerzySzafranko przekazał opiekęnad naszym KlubemPanu Józefowi Stankiewiczowi. Pan Jerzy Szafranko wspierałnasz Klub od początku jego działalności tj. od 2008r. Zawsze życzliwy i uśmiechnięty,mający wspaniałykontakt z młodzieżą. Bardzo dziękujemy !!!
 • 57. Klub Wnuka Sybiraka z wychowawczynią z Panią Profesor Agnieszką Skibą Pani Profesor Agnieszka Skiba – historyk z wykształcenia, rozumiała konieczność poznawania i szerzenia prawdy o losach tysięcy polskich Zesłańców.
 • 58. Tym, co zginęli  PomnikSybirakaw Olsztynie– Kurhansymbolizującyziemiankę, w którejżyliPolacy wywiezienina Syberię.W miejscuwmurowaniakamieniawęgielnegosą włożoneurnyz ziemią cmentarnązMiednoje i MonteCassino,z Taszeckichłagrówi Irkuckiejobłaści.  W hołdziezamęczonymPolakomna nieludzkiej ziemi młodzieżzrzeszonaw KlubieWnukaSybirakacoroczniepamięta o porządkachprzyPomniku.