SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
GIỚI THIỆU
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 -
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Hà Nội, ngày 5-1-2024
2
NỘI DUNG GIỚI THIỆU
PHẦN A. GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ MỤC ĐÍCH BIÊN SOẠN SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
I. Thông tin chung về tác giả
II. Mục tiêu biên soạn
III. Các chức năng cơ bản của sách
PHẦN B. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM MỚI CỦA SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
I. Cấu trúc chung
II. Cấu trúc một chủ đề
III. Cấu trúc một bài học
IV. Cách trình bày
V. Tạo điều kiện cho GV đổi mới PPDH và mở rộng
VI. Thể hiện yêu cầu tích hợp
VII. Thể hiện yêu cầu đổi mưới đánh giá
PHẦN C. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3
PHẦN A. GIỚI THIỆUTÁC GIẢ VÀ MỤC ĐÍCH BIÊN SOẠN SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
4
phổ thông 2006); Chủ biên Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 môn Khoa học tự nhiên; Tác giả Chương
trình giáo dục phổ thông 2018 môn Sinh học; Trưởng
nhóm xây dựng Chương trình trung học phổ thông
chuyên môn Sinh học (năm 2019); TổngChủ biên sách
giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 1, Tự nhiên và Xã hội
2, Khoa học tự nhiên 6, Khoa học tự nhiên 7 bộ sách
Cánh Diều. Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Huân chương
Lao độnghạngBa.
ĐINH QUANG BÁO (Chủ biên)
Giáo sư, Tiến sĩ Lí luận và Phương pháp
dạy học S
inh học (Đại học S
ư phạm Lê
Nin – Liên bang Nga), Nguyên Hiệu
trưởng Trường Đại học S
ư phạm Hà
Nội; Nguyên Ủy viên Hội đồng Quốc gia
Giáo dục và Phát triển nguồn Nhân lực
Việt Nam. Tác giảChương trình tổng thểChương trình
PHAN
Tiến s
Tổng
viên c
học Sư
T ực
thông
đồng tác giả sách T
(Nhàxuất bản Giáo d
Trưởn
Khoa
HàNộ
họcPh
Nam (2013);Đồngtác
học 10, Nhà xuất bản
tácgiảsách giáo khoa
S
ưphạm (2021). Bằng
Danh hiệu Chiến sĩ th
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÁC GIẢ
• Tổng chủ biên: Đinh Quang Báo
• Đồng Chủ biên: Đinh Quang Báo, Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÁC GIẢ
5
•Tác giả: Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên,
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương
Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ.
II. MỤC TIÊU BIÊN SOẠN
Sách Khoa học tự nhiên 9 được biên soạn giúp học sinh lớp 9 hình thành, phát
triển các năng lực chung và năng lực đặc thù theo quy định của Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể là:
6
NĂNG LỰC CHUNG NĂNG LỰC ĐẶC THÙ (năng lực Khoa học tự nhiên)
Năng lực tự chủ và tự học được hình thành và phát
triển thông qua các hoạt động học tập: thực hành trong
phòng thực hành, ngoài thực địa,…
Nhận thức khoa học tự nhiên thông qua trình bày, giải
thích,… được những kiến thức cốt lõi về thành phần cấu
trúc, sự đa dạng, tính hệ thống, quy luật vận động, tương
tác và biến đổi của thế giới tự nhiên.
Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành và
phát triển thông qua các hoạt động: quan sát, xây dựng
giả thuyết khoa học, kiểm chứng giả thuyết, thu thập và
xử lí dữ kiện, tổng hợp kết quả và trình bày, báo cáo
kết quả,...
Tìm hiểu tự nhiên thông qua thực hiện được một số kĩ
năng cơ bản để tìm hiểu, giải thích sự vật hiện tượng trong
tự nhiên và đời sống.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình
thành và phát triển thông qua các các hoạt động: đề
xuất vấn đề, nêu giả thuyết, lập kế hoạch, thực hiện kế
hoạch tìm hiểu các hiện tượng đa dạng của thế giới tự
nhiên,….
Vận dụng kiến thức, kĩ năng thông qua việc vận dụng
kiến thức và kĩ năng để giải thích được những hiện tượng
thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống.
II. MỤC TIÊU BIÊN SOẠN
Sách Khoa học tự nhiên 9 được biên soạn giúp học sinh lớp 9
hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu theo quy định của
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 :
7
- Giúp học sinh hình thành và phát triển thế giới quan khoa học,
- Rèn luyện tính trung thực, tình yêu lao động và tinh thần trách nhiệm;
- Góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về việc bảo vệ và sử dụng
hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
III. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA SÁCH
Nhằm hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực, sách Khoa học
tự nhiên 9 được thiết kế nhằm đạt các chức năng cơ bản sau:
1. Cung cấp thông tin và tra cứu thông tin khoa học cốt lõi.
2. Định hướng các hoạt động dạy học.
3. Tạo động cơ, hứng thú học tập, tìm hiểu và khám phá khoa học.
4. Tạo điều kiện dạy học tích cực, tích hợp và dạy học phân hoá học sinh.
5. Giáo dục đạo đức, giá trị.
6. Hỗ trợ tự học, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.
7. Củng cố, mở rộng tri thức.
8. Tạo điều kiện để giáo viên tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình.
9. Tính khả thi và phù hợp với điều kiện địa phương
I. ĐẶC ĐIỂM:
- SGK KHTN 9 là sách dùng cho đối tượng HS lớp 9, năm học cuối cùng của
cấp THCS.
- Đây là những nội dung kiến thức , kĩ năng cơ bản để thi cuối cấp học
- Các kiến thức trong các phần tương đối khó ví dụ:
Phần Chất và sự biến đổi chất tìm hiểu về Hóa học hữu cơ
Phần Vật sống tìm hiểu về di truyền ; Tiến hóa
- Có sự kế thừa của chương trình 2006 tuy nhiên có những điểm mới vì vậy cách
lựa chọn nội dung đều phải là những kiến thức cốt lõi cơ bản nhất để đảm
bảo được YCCĐ của chủ đề/ bài học .
-
PHẦN B. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
II. CẤU TRÚC CHUNG CỦA CUỐN SÁCH
Cấu trúc sách gồm 3 phần:
10
1. TRANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CUỐN SÁCH
- Hướng dẫn sử dụng sách là điểm mới giúp học sinh tự học
- Khái quát cấu trúc nội dung cuốn sách
- Hướng dẫn ý nghĩa của các icon, các tiểu mục có trong sách
- Tăng tính hấp dẫn
2. PHẦN NỘI DUNG CỦA CUỐN
SÁCH
- SGK bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình môn học
- Nội dung sách gồm Bài mở đầu và 4 phần, mỗi phần có các chủ đề, trong mỗi
chủ đề bao gồm các bài học:
+ Năng lượng và sự biến đổi
+ Chất và sự biến đổi của chất
+ Trái Đất và bầu trời
+ Vật sống
3. TRANG CUỐI CỦA CUỐN SÁCH - Bảng giải thích thuật ngữ (glossary) giúp học sinh tự học
- Mục lục giúp học sinh xác định được nội dung toàn cuốn sách và thuận tiện
tra cứu.
PHẦN B. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
TRANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH
11
Giúp HS, GV nhận
biết các icon, các
dạng bài có trong
sách.
Hỗ trợ HS tự học
Hỗ trợ GV cách dạy
Hình ảnh
sinh động,
màu sắc
tươi vui
Tăng tính hấp dẫn
II. CẤU TRÚC CHUNG CỦA CUỐN SÁCH
Cấu trúc gồm Bài mở đầu và
4 phần nội dung:
Bài Mở đầu
Mỗi phần có 1-5 chủ đề
Mỗi chủ đề có 2-9 bài học
(bài học được đánh số)
Ôn tập và đánh giá chủ đề
12
NỘI DUNG CUỐN SÁCH
NỘI DUNG CUỐN SÁCH
PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG VÀ
SỰ BIẾN ĐỔI
PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
CỦA CHẤT
PHẦN 3: TRÁI ĐẤT VÀ
BẦU TRỜI
PHẦN 4: VẬT SỐNG
Năng lượng cơ học Kim loại Khai thác tài nguyên
từ vỏ Trái Đất
Di truyền
Ánh sáng Giới thiệu về chất hữu cơ,
Hydrocarbon và nguồn
nhiên liệu
Tiến hóa
Điện Ethylic alcohol và acetic
acid
Điện từ Lipit- Carbohydrate-
Protein- Polymer
Năng lượng với cuộc
sống
14
Củng
cố
năng
lực tự
học,
tự
nghiên
cứu
Thuận
tiện
tra
cứu,
tìm
các
chủ
đề, bài
học
nhanh
chóng
TRANG CUỐI CUỐN SÁCH
1. Cấu trúc của chủ đề
Mỗi chủ đề (có từ 2 đến 9 bài học).
Cả cuốn sách được dạy trong 140 tiết (kể cả 15 tiết kiểm tra, đánh giá).
Bài Ôn tập và Đánh giá
Các câu hỏi ôn tập đa dạng mang tính tổng quát, các tình huống đòi hỏi
HS phải vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề,...
15
III. CẤU TRÚC CỦA MỘT CHỦ ĐỀ/ BÀI HỌC
16
Tên bài học
Học xong chủ đề này, các em có thể: Xác định yêu cầu chính của bài học, bước đầu hình thành năng
lực tự đánh giá cho học sinh và làm căn cứ cho giáo viên trong
quá trình dạy học và đánh giá.
1. Hoạt động Mở đầu : Gắn kết chủ đề bài học mới với những kiến thức, kĩ năng mà các
em đã được học từ trước và từ cuộc sống
2. Hoạt động Hình thành kiến thức, kĩ năng mới :
Khám phá kiến thức mới và hình thành kĩ năng thông qua quan
sát, trả lời câu hỏi, thảo luận, thực hành, …
3. Hoạt động Luyện tập: Hiểu sâu hơn kiến thức đã học và thành thạo hơn các kĩ năng
thông qua các bài thực hành, các tình huống thực tiễn, …
4. Hoạt động Vận dụng : Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học thông qua các câu hỏi, bài
tập, xử lí các tình huống thực tiễn, chia sẻ với các bạn và người
thân, …
Kiến thức cốt lõi :
Kết thúc mỗi nội dung hoặc cả bài học.
2. CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI HỌC
17
Nhằm giúp học sinh tìm hiểu, mở rộng hiểu biết về các kiến thức, kĩ năng liên quan, gây hứng thú
học tập cho học sinh, sách có thêm 3 mục mở rộng:
Em có biết Cung cấp thêm thông tin thú vị, liên quan đến tri thức
đang đề cập, giúp học sinh mở rộng hiểu biết, gây
hứng thú học tập cho học sinh.
Tìm hiểu thêm Mở rộng bài học sau giờ học trên lớp.
2. CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI HỌC (tiếp)
IV. CÁCH TRÌNH BÀY CUỐN SÁCH
18
- Đặc biệt coi trọng việc thiết kế, minh hoạ. Sách được thiết kế với
nhiều định dạng (styles) riêng biệt, đặc trưng cho các phần, giúp
học sinh hứng thú, dễ nhận biết.
- Tỉ lệ kênh chữ và kênh hình: Đa dạng hoá hình ảnh và sơ đồ hoá
hình ảnh, nội dung; làm đơn giản hoá các kiến thức khoa học khó
hiểu và trừu tượng.
- Sách cố gắng ít chữ, nhiều hình, sơ đồ hoá, ngôn ngữ dễ hiểu, nhiều
hoạt động học tập, tạo điều kiện để đa dạng cách đánh giá,….
Một tuyến trình bày các nội
dung kiến thức một cách ngắn
gọn để học sinh thuận lợi khi
đọc, tìm hiểu, khai thác những
thông tin cốt lõi
Một tuyến gồm chuỗi các hoạt
động học để giúp học sinh
chiếm lĩnh kiến thức và rèn
luyện kĩ năng qua quan sát, trả
lời câu hỏi/thảo luận, luyện
tập, vận dụng.
V. TẠO ĐIỀU KIỆN CHO GV
ĐỔI MỚI PPDH VÀ MỞ RỘNG
Cung cấp thông tin dưới
dạng text hoặc tranh hình,
biểu bảng, sơ đồ...
Hướng đến những điều cần tìm
hiểu của bài học
Nội dung khoa học được cung cấp thông qua các kênh hình,
kênh chữ, sơ đồ, biểu bảng, thí nghiệm, thực hành, dự án...
HS học tập
Giáo viên tổ chức các hoạt động
Tìm tòi khám phá kiến thức, rèn luyện kĩ năng
Hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của HS
22
Sự đa dạng
Tính cấu trúc
Tính hệ thống
Sự vận động và biến đổi
Sự tương tác
1. Tích hợp thông qua làm sáng tỏ các nguyên lí của tự nhiên – theo Chương trình môn học 2018: Trong
mỗi phần, bên cạnh việc giúp học sinh nhận thức được những khái niệm cốt lõi, sách tập trung giúp
học sinh nhận thức bước đầu về những nguyên lí chung nhất của thế giới tự nhiên: sự đa dạng, tính
cấu trúc, tính hệ thống, sự vận động và biến đổi, sự tương tác.
V. THỂ HIỆN YÊU CẦU TÍCH HỢP
23
2. Tích hợp thông qua sự liên hệ kiến thức giữa các mạch nội dung
V. THỂ HIỆN YÊU CẦU TÍCH HỢP
24
 Cuối mỗi chủ đề có bài tổng kết và các câu hỏi, bài luyện tập. Có thể coi chúng là tư liệu
giúp giáo viên trong việc đánh giá, giúp người học có thể tự đánh giá mức độ nhận thức
qua chủ đề.
 Hoạt động Đánh giá được thể hiện trong toàn bộ tiến trình của bài học thông qua các câu
hỏi và bài tập từ hoạt động gắn kết, khám phá kiến thức mới, luyện tập, thực hành và vận
dụng.
 Đa số các hoạt động học tập trong SGK KHTN 9 tạo cơ hội cho HS tự đánh giá và đánh
giá lẫn nhau.
 Bài Ôn tập và đánh giá giúp GV đánh giá được năng lực tư duy logic của HS thông qua
câu hỏi tổng quát và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thông qua xử lí tình huống.
VI. THỂ HIỆN YÊU CẦU ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ
25
PHẦN C. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
1. Số lượng bài thực nghiệm: Chiếm tỷ lệ 21% toàn cuốn
2. Trường thực nghiệm: Nam Định, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đồng Nai
3. Thời gian thực nghiệm: 1/2023 – 9/2023
4. Đánh giá của giáo viên:
- Sách có tính hiệu quả cao
- Đáp ứng yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình môn học.
- Thời lượng phù hợp
- Nội dung trình bày tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức
dạy học tích cực; khuyến khích học sinh tích cực chủ động sáng tạo trong học tập.
- Thiết kế các hoạt động học tập phong phú và hợp lí, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh.
- Hình thức trình bày cân đối, hài hoà giữa kênh chữ, kênh hình, hệ thống ký hiệu.
5. Tiếp thu và chỉnh sửa:
- Những góp ý hợp lí của giáo viên ở các buổi dạy thực nghiệm về nội dung, thuât ngữ, kênh chữ,
kênh hình,… đều đã được Chủ biên và tác giả kịp thời tiếp thu, cập nhật vào sách.
26

More Related Content

Similar to .................KHTN 9....................................Viet Nam.......

Luận văn: Tổ chức các chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lư...
Luận văn: Tổ chức các chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lư...Luận văn: Tổ chức các chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lư...
Luận văn: Tổ chức các chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lư...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Bai trinh bay lien giao duc khoa hoc - cong bang moi truong
Bai trinh bay lien  giao duc khoa hoc - cong bang moi truongBai trinh bay lien  giao duc khoa hoc - cong bang moi truong
Bai trinh bay lien giao duc khoa hoc - cong bang moi truongThành Nguyễn
 
Biên soạn và sử dụng bài tập lịch sử ở lớp 8 Trung học cơ sở.pdf
Biên soạn và sử dụng bài tập lịch sử ở lớp 8 Trung học cơ sở.pdfBiên soạn và sử dụng bài tập lịch sử ở lớp 8 Trung học cơ sở.pdf
Biên soạn và sử dụng bài tập lịch sử ở lớp 8 Trung học cơ sở.pdfNuioKila
 
Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần di truyền phân tử sinh...
Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần di truyền phân tử sinh...Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần di truyền phân tử sinh...
Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần di truyền phân tử sinh...jackjohn45
 
SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐẤT SÉT GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN TH...
SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐẤT SÉT GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN TH...SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐẤT SÉT GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN TH...
SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐẤT SÉT GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN TH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Mô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu Học
Mô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu Học Mô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu Học
Mô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu Học nataliej4
 
Tailieu.vncty.com mot so-bien_phap_nang_cao_nang_luc_tu_hoc_mon_sinh_hoc_10...
Tailieu.vncty.com  mot so-bien_phap_nang_cao_nang_luc_tu_hoc_mon_sinh_hoc_10...Tailieu.vncty.com  mot so-bien_phap_nang_cao_nang_luc_tu_hoc_mon_sinh_hoc_10...
Tailieu.vncty.com mot so-bien_phap_nang_cao_nang_luc_tu_hoc_mon_sinh_hoc_10...Trần Đức Anh
 
Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học ...
Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học ...Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học ...
Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học ...nataliej4
 
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (WORD + POWERPOINT) THEO CÔNG...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (WORD + POWERPOINT) THEO CÔNG...GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (WORD + POWERPOINT) THEO CÔNG...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (WORD + POWERPOINT) THEO CÔNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO – GDCD 7
CHUYÊN ĐỀ: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO – GDCD 7 CHUYÊN ĐỀ: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO – GDCD 7
CHUYÊN ĐỀ: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO – GDCD 7 nataliej4
 
SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...
SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...
SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Similar to .................KHTN 9....................................Viet Nam....... (20)

Luận văn: Chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Luận văn: Chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượngLuận văn: Chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Luận văn: Chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng
 
Luận văn: Tổ chức các chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lư...
Luận văn: Tổ chức các chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lư...Luận văn: Tổ chức các chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lư...
Luận văn: Tổ chức các chuyên đề dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lư...
 
Chon cong thanh
Chon cong thanhChon cong thanh
Chon cong thanh
 
Bai trinh bay lien giao duc khoa hoc - cong bang moi truong
Bai trinh bay lien  giao duc khoa hoc - cong bang moi truongBai trinh bay lien  giao duc khoa hoc - cong bang moi truong
Bai trinh bay lien giao duc khoa hoc - cong bang moi truong
 
Biên soạn và sử dụng bài tập lịch sử ở lớp 8 Trung học cơ sở.pdf
Biên soạn và sử dụng bài tập lịch sử ở lớp 8 Trung học cơ sở.pdfBiên soạn và sử dụng bài tập lịch sử ở lớp 8 Trung học cơ sở.pdf
Biên soạn và sử dụng bài tập lịch sử ở lớp 8 Trung học cơ sở.pdf
 
Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần di truyền phân tử sinh...
Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần di truyền phân tử sinh...Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần di truyền phân tử sinh...
Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần di truyền phân tử sinh...
 
Pp2
Pp2Pp2
Pp2
 
PPDH WebQuest
PPDH WebQuestPPDH WebQuest
PPDH WebQuest
 
SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐẤT SÉT GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN TH...
SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐẤT SÉT GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN TH...SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐẤT SÉT GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN TH...
SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐẤT SÉT GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN TH...
 
Đề tài: To foster self-learning capacity for students of pedagogical chemical...
Đề tài: To foster self-learning capacity for students of pedagogical chemical...Đề tài: To foster self-learning capacity for students of pedagogical chemical...
Đề tài: To foster self-learning capacity for students of pedagogical chemical...
 
Mô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu Học
Mô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu Học Mô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu Học
Mô Đun Lập Kế Hoạch Dạy Học Tích Hợp Các Nội Dung Giáo Dục Ở Tiểu Học
 
Tailieu.vncty.com mot so-bien_phap_nang_cao_nang_luc_tu_hoc_mon_sinh_hoc_10...
Tailieu.vncty.com  mot so-bien_phap_nang_cao_nang_luc_tu_hoc_mon_sinh_hoc_10...Tailieu.vncty.com  mot so-bien_phap_nang_cao_nang_luc_tu_hoc_mon_sinh_hoc_10...
Tailieu.vncty.com mot so-bien_phap_nang_cao_nang_luc_tu_hoc_mon_sinh_hoc_10...
 
Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học ...
Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học ...Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học ...
Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học ...
 
Pp2
Pp2Pp2
Pp2
 
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (WORD + POWERPOINT) THEO CÔNG...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (WORD + POWERPOINT) THEO CÔNG...GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (WORD + POWERPOINT) THEO CÔNG...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (WORD + POWERPOINT) THEO CÔNG...
 
CHUYÊN ĐỀ: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO – GDCD 7
CHUYÊN ĐỀ: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO – GDCD 7 CHUYÊN ĐỀ: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO – GDCD 7
CHUYÊN ĐỀ: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO – GDCD 7
 
Đề tài: Đổi mới soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Đề tài: Đổi mới soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinhĐề tài: Đổi mới soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Đề tài: Đổi mới soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 
SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...
SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...
SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...
 
Intel
IntelIntel
Intel
 
Chuyen de day hoc tich hop hoa hoc
Chuyen de day hoc tich hop hoa hocChuyen de day hoc tich hop hoa hoc
Chuyen de day hoc tich hop hoa hoc
 

Recently uploaded

sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.TunQuc54
 
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docxnghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docxThoNguyn989738
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdfNghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdfThoNguyn989738
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)LinhV602347
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdfTien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdfThoNguyn989738
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜInguyendoan3122102508
 
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docxBÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docxlamhn5635
 
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docxtiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docxPhimngn
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
 
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docxnghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
 
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLSĐồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdfNghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdfTien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docxBÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
 
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docxtiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 

.................KHTN 9....................................Viet Nam.......

 • 1.
 • 2. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 - BỘ SÁCH CÁNH DIỀU MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Hà Nội, ngày 5-1-2024 2
 • 3. NỘI DUNG GIỚI THIỆU PHẦN A. GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ MỤC ĐÍCH BIÊN SOẠN SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 I. Thông tin chung về tác giả II. Mục tiêu biên soạn III. Các chức năng cơ bản của sách PHẦN B. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM MỚI CỦA SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 I. Cấu trúc chung II. Cấu trúc một chủ đề III. Cấu trúc một bài học IV. Cách trình bày V. Tạo điều kiện cho GV đổi mới PPDH và mở rộng VI. Thể hiện yêu cầu tích hợp VII. Thể hiện yêu cầu đổi mưới đánh giá PHẦN C. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 3
 • 4. PHẦN A. GIỚI THIỆUTÁC GIẢ VÀ MỤC ĐÍCH BIÊN SOẠN SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 4 phổ thông 2006); Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học tự nhiên; Tác giả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Sinh học; Trưởng nhóm xây dựng Chương trình trung học phổ thông chuyên môn Sinh học (năm 2019); TổngChủ biên sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 1, Tự nhiên và Xã hội 2, Khoa học tự nhiên 6, Khoa học tự nhiên 7 bộ sách Cánh Diều. Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Huân chương Lao độnghạngBa. ĐINH QUANG BÁO (Chủ biên) Giáo sư, Tiến sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học S inh học (Đại học S ư phạm Lê Nin – Liên bang Nga), Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học S ư phạm Hà Nội; Nguyên Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam. Tác giảChương trình tổng thểChương trình PHAN Tiến s Tổng viên c học Sư T ực thông đồng tác giả sách T (Nhàxuất bản Giáo d Trưởn Khoa HàNộ họcPh Nam (2013);Đồngtác học 10, Nhà xuất bản tácgiảsách giáo khoa S ưphạm (2021). Bằng Danh hiệu Chiến sĩ th I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÁC GIẢ • Tổng chủ biên: Đinh Quang Báo • Đồng Chủ biên: Đinh Quang Báo, Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý
 • 5. I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÁC GIẢ 5 •Tác giả: Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ.
 • 6. II. MỤC TIÊU BIÊN SOẠN Sách Khoa học tự nhiên 9 được biên soạn giúp học sinh lớp 9 hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể là: 6 NĂNG LỰC CHUNG NĂNG LỰC ĐẶC THÙ (năng lực Khoa học tự nhiên) Năng lực tự chủ và tự học được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động học tập: thực hành trong phòng thực hành, ngoài thực địa,… Nhận thức khoa học tự nhiên thông qua trình bày, giải thích,… được những kiến thức cốt lõi về thành phần cấu trúc, sự đa dạng, tính hệ thống, quy luật vận động, tương tác và biến đổi của thế giới tự nhiên. Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động: quan sát, xây dựng giả thuyết khoa học, kiểm chứng giả thuyết, thu thập và xử lí dữ kiện, tổng hợp kết quả và trình bày, báo cáo kết quả,... Tìm hiểu tự nhiên thông qua thực hiện được một số kĩ năng cơ bản để tìm hiểu, giải thích sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình thành và phát triển thông qua các các hoạt động: đề xuất vấn đề, nêu giả thuyết, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tìm hiểu các hiện tượng đa dạng của thế giới tự nhiên,…. Vận dụng kiến thức, kĩ năng thông qua việc vận dụng kiến thức và kĩ năng để giải thích được những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống.
 • 7. II. MỤC TIÊU BIÊN SOẠN Sách Khoa học tự nhiên 9 được biên soạn giúp học sinh lớp 9 hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 : 7 - Giúp học sinh hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, - Rèn luyện tính trung thực, tình yêu lao động và tinh thần trách nhiệm; - Góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về việc bảo vệ và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • 8. III. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA SÁCH Nhằm hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực, sách Khoa học tự nhiên 9 được thiết kế nhằm đạt các chức năng cơ bản sau: 1. Cung cấp thông tin và tra cứu thông tin khoa học cốt lõi. 2. Định hướng các hoạt động dạy học. 3. Tạo động cơ, hứng thú học tập, tìm hiểu và khám phá khoa học. 4. Tạo điều kiện dạy học tích cực, tích hợp và dạy học phân hoá học sinh. 5. Giáo dục đạo đức, giá trị. 6. Hỗ trợ tự học, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn. 7. Củng cố, mở rộng tri thức. 8. Tạo điều kiện để giáo viên tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình. 9. Tính khả thi và phù hợp với điều kiện địa phương
 • 9. I. ĐẶC ĐIỂM: - SGK KHTN 9 là sách dùng cho đối tượng HS lớp 9, năm học cuối cùng của cấp THCS. - Đây là những nội dung kiến thức , kĩ năng cơ bản để thi cuối cấp học - Các kiến thức trong các phần tương đối khó ví dụ: Phần Chất và sự biến đổi chất tìm hiểu về Hóa học hữu cơ Phần Vật sống tìm hiểu về di truyền ; Tiến hóa - Có sự kế thừa của chương trình 2006 tuy nhiên có những điểm mới vì vậy cách lựa chọn nội dung đều phải là những kiến thức cốt lõi cơ bản nhất để đảm bảo được YCCĐ của chủ đề/ bài học . - PHẦN B. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
 • 10. II. CẤU TRÚC CHUNG CỦA CUỐN SÁCH Cấu trúc sách gồm 3 phần: 10 1. TRANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CUỐN SÁCH - Hướng dẫn sử dụng sách là điểm mới giúp học sinh tự học - Khái quát cấu trúc nội dung cuốn sách - Hướng dẫn ý nghĩa của các icon, các tiểu mục có trong sách - Tăng tính hấp dẫn 2. PHẦN NỘI DUNG CỦA CUỐN SÁCH - SGK bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình môn học - Nội dung sách gồm Bài mở đầu và 4 phần, mỗi phần có các chủ đề, trong mỗi chủ đề bao gồm các bài học: + Năng lượng và sự biến đổi + Chất và sự biến đổi của chất + Trái Đất và bầu trời + Vật sống 3. TRANG CUỐI CỦA CUỐN SÁCH - Bảng giải thích thuật ngữ (glossary) giúp học sinh tự học - Mục lục giúp học sinh xác định được nội dung toàn cuốn sách và thuận tiện tra cứu. PHẦN B. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA SGK KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
 • 11. TRANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH 11 Giúp HS, GV nhận biết các icon, các dạng bài có trong sách. Hỗ trợ HS tự học Hỗ trợ GV cách dạy Hình ảnh sinh động, màu sắc tươi vui Tăng tính hấp dẫn II. CẤU TRÚC CHUNG CỦA CUỐN SÁCH
 • 12. Cấu trúc gồm Bài mở đầu và 4 phần nội dung: Bài Mở đầu Mỗi phần có 1-5 chủ đề Mỗi chủ đề có 2-9 bài học (bài học được đánh số) Ôn tập và đánh giá chủ đề 12 NỘI DUNG CUỐN SÁCH
 • 13. NỘI DUNG CUỐN SÁCH PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT PHẦN 3: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI PHẦN 4: VẬT SỐNG Năng lượng cơ học Kim loại Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất Di truyền Ánh sáng Giới thiệu về chất hữu cơ, Hydrocarbon và nguồn nhiên liệu Tiến hóa Điện Ethylic alcohol và acetic acid Điện từ Lipit- Carbohydrate- Protein- Polymer Năng lượng với cuộc sống
 • 15. 1. Cấu trúc của chủ đề Mỗi chủ đề (có từ 2 đến 9 bài học). Cả cuốn sách được dạy trong 140 tiết (kể cả 15 tiết kiểm tra, đánh giá). Bài Ôn tập và Đánh giá Các câu hỏi ôn tập đa dạng mang tính tổng quát, các tình huống đòi hỏi HS phải vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề,... 15 III. CẤU TRÚC CỦA MỘT CHỦ ĐỀ/ BÀI HỌC
 • 16. 16 Tên bài học Học xong chủ đề này, các em có thể: Xác định yêu cầu chính của bài học, bước đầu hình thành năng lực tự đánh giá cho học sinh và làm căn cứ cho giáo viên trong quá trình dạy học và đánh giá. 1. Hoạt động Mở đầu : Gắn kết chủ đề bài học mới với những kiến thức, kĩ năng mà các em đã được học từ trước và từ cuộc sống 2. Hoạt động Hình thành kiến thức, kĩ năng mới : Khám phá kiến thức mới và hình thành kĩ năng thông qua quan sát, trả lời câu hỏi, thảo luận, thực hành, … 3. Hoạt động Luyện tập: Hiểu sâu hơn kiến thức đã học và thành thạo hơn các kĩ năng thông qua các bài thực hành, các tình huống thực tiễn, … 4. Hoạt động Vận dụng : Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học thông qua các câu hỏi, bài tập, xử lí các tình huống thực tiễn, chia sẻ với các bạn và người thân, … Kiến thức cốt lõi : Kết thúc mỗi nội dung hoặc cả bài học. 2. CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI HỌC
 • 17. 17 Nhằm giúp học sinh tìm hiểu, mở rộng hiểu biết về các kiến thức, kĩ năng liên quan, gây hứng thú học tập cho học sinh, sách có thêm 3 mục mở rộng: Em có biết Cung cấp thêm thông tin thú vị, liên quan đến tri thức đang đề cập, giúp học sinh mở rộng hiểu biết, gây hứng thú học tập cho học sinh. Tìm hiểu thêm Mở rộng bài học sau giờ học trên lớp. 2. CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI HỌC (tiếp)
 • 18. IV. CÁCH TRÌNH BÀY CUỐN SÁCH 18 - Đặc biệt coi trọng việc thiết kế, minh hoạ. Sách được thiết kế với nhiều định dạng (styles) riêng biệt, đặc trưng cho các phần, giúp học sinh hứng thú, dễ nhận biết. - Tỉ lệ kênh chữ và kênh hình: Đa dạng hoá hình ảnh và sơ đồ hoá hình ảnh, nội dung; làm đơn giản hoá các kiến thức khoa học khó hiểu và trừu tượng. - Sách cố gắng ít chữ, nhiều hình, sơ đồ hoá, ngôn ngữ dễ hiểu, nhiều hoạt động học tập, tạo điều kiện để đa dạng cách đánh giá,….
 • 19. Một tuyến trình bày các nội dung kiến thức một cách ngắn gọn để học sinh thuận lợi khi đọc, tìm hiểu, khai thác những thông tin cốt lõi Một tuyến gồm chuỗi các hoạt động học để giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức và rèn luyện kĩ năng qua quan sát, trả lời câu hỏi/thảo luận, luyện tập, vận dụng. V. TẠO ĐIỀU KIỆN CHO GV ĐỔI MỚI PPDH VÀ MỞ RỘNG
 • 20. Cung cấp thông tin dưới dạng text hoặc tranh hình, biểu bảng, sơ đồ... Hướng đến những điều cần tìm hiểu của bài học
 • 21. Nội dung khoa học được cung cấp thông qua các kênh hình, kênh chữ, sơ đồ, biểu bảng, thí nghiệm, thực hành, dự án... HS học tập Giáo viên tổ chức các hoạt động Tìm tòi khám phá kiến thức, rèn luyện kĩ năng Hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của HS
 • 22. 22 Sự đa dạng Tính cấu trúc Tính hệ thống Sự vận động và biến đổi Sự tương tác 1. Tích hợp thông qua làm sáng tỏ các nguyên lí của tự nhiên – theo Chương trình môn học 2018: Trong mỗi phần, bên cạnh việc giúp học sinh nhận thức được những khái niệm cốt lõi, sách tập trung giúp học sinh nhận thức bước đầu về những nguyên lí chung nhất của thế giới tự nhiên: sự đa dạng, tính cấu trúc, tính hệ thống, sự vận động và biến đổi, sự tương tác. V. THỂ HIỆN YÊU CẦU TÍCH HỢP
 • 23. 23 2. Tích hợp thông qua sự liên hệ kiến thức giữa các mạch nội dung V. THỂ HIỆN YÊU CẦU TÍCH HỢP
 • 24. 24  Cuối mỗi chủ đề có bài tổng kết và các câu hỏi, bài luyện tập. Có thể coi chúng là tư liệu giúp giáo viên trong việc đánh giá, giúp người học có thể tự đánh giá mức độ nhận thức qua chủ đề.  Hoạt động Đánh giá được thể hiện trong toàn bộ tiến trình của bài học thông qua các câu hỏi và bài tập từ hoạt động gắn kết, khám phá kiến thức mới, luyện tập, thực hành và vận dụng.  Đa số các hoạt động học tập trong SGK KHTN 9 tạo cơ hội cho HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.  Bài Ôn tập và đánh giá giúp GV đánh giá được năng lực tư duy logic của HS thông qua câu hỏi tổng quát và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thông qua xử lí tình huống. VI. THỂ HIỆN YÊU CẦU ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ
 • 25. 25 PHẦN C. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 1. Số lượng bài thực nghiệm: Chiếm tỷ lệ 21% toàn cuốn 2. Trường thực nghiệm: Nam Định, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đồng Nai 3. Thời gian thực nghiệm: 1/2023 – 9/2023 4. Đánh giá của giáo viên: - Sách có tính hiệu quả cao - Đáp ứng yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình môn học. - Thời lượng phù hợp - Nội dung trình bày tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực; khuyến khích học sinh tích cực chủ động sáng tạo trong học tập. - Thiết kế các hoạt động học tập phong phú và hợp lí, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh. - Hình thức trình bày cân đối, hài hoà giữa kênh chữ, kênh hình, hệ thống ký hiệu. 5. Tiếp thu và chỉnh sửa: - Những góp ý hợp lí của giáo viên ở các buổi dạy thực nghiệm về nội dung, thuât ngữ, kênh chữ, kênh hình,… đều đã được Chủ biên và tác giả kịp thời tiếp thu, cập nhật vào sách.
 • 26. 26