SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
គាត់​ សួរ​ ថា​ តត​ អ្ន​ បាន​ ត្វ​ អវវ? សំតេង​ ឈា
ម​ របស់​ បង​ ប្អន​ ស្សន​ មន​ ខ្ញំ​ ពវ​ ដវ។ តើ ​ ឥ
េអវ​ តនះ អ្ន​ ្តរវ​ បណ្ដាា​ ពវ​ សែនដវ សដល​ បាន​
តបន​ មាត់​ តដមបវ​ ទទួល​ ឈាម​ បង​ ្បរស​ របស់​ អ្
ន​ ពវ​ ដដ​ អ្ន។ តោានរបបត្ត ៤:១០​ -​ ១១
រីឯ​ ាាច់​ សដល​ មាន​ ជវវិត​ ជា​ ឈាម អ្ន​ រាល់​
គ្ា​ មតន​ ្តរវ​ បរិតោា ​ តេ ។ តើ ខ្ញំពតតជា្តរវវារឈា
មរបស់អ្នន្ញងជវវិតរបស់អ្ន។ ខ្ញំននងងាមងាររាតនាន្ញងដដរបស់
សតវងាំងអស់ តើ តនាន្ញងដដរបស់មនរសស។ តនា​ ដដ​ បង​
ប្អន​ របស់​ មនរសស​ ្ ប់​ ររប ខ្ញំ​ ននង​ ងាមងារ​ ជវវិត​ ម
នរសស។ អ្ន​ ណា​ បង្អរ​ ឈាម​ មនរសស អ្ន​ តោាះ​ នន
ង​ ្តរវ​ បង្អរ​ ឈាម​ តោា ​ ាារ​ មនរសស ដបតត​ គាត់​
បាន​ បតងកត​ មនរសស​ តាម​ ររប​ ្ពះ។ តោានរបបត្ត ៩:៤​ -
​ ៦
ររតបន​ មាន​ ្បាាសនន​ តៅា​ ត ​ ថា៖ «នរំ​ បង្អរ​ ឈា
ម​ តេ ប៉រសន្​ ្តរវ​ តបាះ​ គាត់​ តៅា​ ន្ញង​ រត្ដា​ សដ
ល​ តនា​ រាល​ រតោាាថាន តើ ​ នរំ​ ោាន់​ ដដ​ តល​ គា
ត់​ តេ ។ តដមបវ​ ឲ្​ គាត់​ ដន​ គាត់​ តចញ​ ពវ​ ន
ណ្ដប់​ ដដ​ ត តដមបវ​ ្ប ល់​ គាត់​ តៅា​ ឲ្​ ឪពរន​ គា
ត់​ មដង​ តទតត។ រោា​ សួរ​ បង​ ប្អន​ របស់​ គាត់​ ថា៖
«តប​ ត ង​ សម្ាប់​ បង​ ប្អន​ ត ង តើ ​ ោាន់​ ឈា
ម​ គាត់ តត​ មាន​ ្បតយាជនន​ អវវ? ពួន​ ត ​ ន​ អាវ​ រ
បស់​ ៉រសសប សម្ាប់​ ពសព​ មួ តើ ​ ្ជលន់​ អាវ​
ន្ញង​ ឈាម។ តោានរបបត្ត ៣៧:២២,២៦,៣១
ររតបន​ ត្្ ​ តៅា​ ត ​ ថា៖ «ខ្ញំ​ មតន​ នតយា ​ ្បាប់​ អ្
ន​ រាល់​ គ្ា​ ថា នរំ​ ត្វ​ បាប​ នរន​ តេ ។ តើ ​ អ្
ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ឮ​ ឬ? ដរតច្ះ តមល ឈាមរបស់គាត់ន៏្តរ
វបានងាមងារសដរ។ តោានរបបត្ត 42:22
រោា​ ជា​ ជំនួ ​ របស់​ សតវ​ សតង្៖ នរន​ ្បរស​ តអ
នរន​ តេង​ ចរះ​ ពវ​ សតវ​ ដ្ព គាត់​ បាន​ អង្ញ ​ ចរះ
គាត់​ តដន​ ដរច​ ជា​ សតង្ នតង​ ដរច​ ជា​ សតង្​ ចាស់។
តតអ្នណាននងតលនគាត់តេង? ដំបង​ មតន​ ្តរវ​ ចាន​ តច
ញ​ ពវ​ ្សរន​ រោា ឬ​ អ្ន​ បតងកត​ ច្ប់​ ពវ​ តជង​
តោាន​ តេ ដរាប​ ណា​ សរវេអ​ មន​ ដល់។ តើ ​ វា
រ​ ្បមរល​ ែដញំ​ ្បជាជន​ ននង​ តៅា​ គាត់។ ចងនរនរាតៅានន
ងតដមទំាាំងបា ជររ តើ ោារាតៅាននងតដមទំាាំងបា ជររ។
គាត់​ តបាន​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ គាត់​ តោា ​
្ាា​ ទំាាំងបា ជររ តើ ​ សតម្ៀនបំាាន់​ របស់​ គាត់​
ន្ញង​ ឈាម​ ដន​ ្ាាទំាាំងបា ជររ។ តោានរបបត្ត 49:9-12
តើ ​ តើតរវារណន​ ននង​ តនត​ តេង ្បសតន​ តប​ ពួ
ន​ ត ​ មតន​ តជ ​ ទវ​ សម្ាល់​ ងាំង​ ពវរ​ តនះ​ សដរ ឬ​
ន៏​ មតន​ ា្ាប់​ តាម​ សំតេង​ របស់​ អ្ន​ សដរ ថា​ អ្
ន​ ្តរវ​ ន​ ទនន​ ទតន្​ តៅា​ ចាន់​ តល​ ដវ​ ស្ងត តើ
​ ទនន​ សដល​ អ្ន​ ន​ តចញ។ ទតន្ននងវ្ា តៅាជា
ឈាមតនាតលដវស្ងត។ នតន្មនំ ៤:៩
្ពះអម្ាស់​ មាន​ ្ពះបន្អល​ ដរតច្ះ​ ថា ន្ញង​ វារ​ តនះ អ្
ន​ ននង​ ដនង​ ថា ត ង​ ជា​ ្ពះអម្ាស់ តមល​ ចរះ ត
ង​ ននង​ រា ​ ននង​ ដំបង​ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ដដ​ រប
ស់​ ត ង តល​ ទនន​ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ទតន្ តើ ​ ត ​
ននង​ ស្ប​ តៅា​ ជា​ ឈាម។ ្តវ​ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ទ
តន្​ ននង​ ងាប់ តើ ​ ទនន​ ទតន្​ ននង​ មាន​ ន្តន​ ស្ញ
។ ជន​ ជាតត​ តអសរវប​ ននង​ ែនន​ ទនន​ ទតន្។ ្ពះអម្ា
ស់​ មាន​ ្ពះបន្អល​ តៅា​ វាន់​ តោាន​ ម៉រតស​ ថា ចររ​
្បាប់​ តអរុរន​ ថា ចររ​ ន​ ដំបង​ របស់​ អ្ន តើ ​ ោា
ត​ ដដ​ តៅា​ តល​ ទនន​ ដន​ ្សរន​ តអសរវព្ តល​ ស្នង​ រ
បស់​ ត តាម​ ទតន្ នតង​ ្សះ​ ទនន នតង​ អាង​ ទនន​ ងាំ
ង​ អស់​ របស់​ ពួន​ ត វ្ា ជាឈាម; តើ ​ តដមបវ​
ឲ្​ មាន​ ឈាម​ តពញ​ ្សរន​ តអសរវប ងាំង​ ន្ញង​ ្រង​
តើ នតង​ ន្ញង​ ថង់​ ថ្។ តោាន​ ម៉រតស នតង​ តអរុរន​ បាន​
ត្វ​ ដរតច្ះ ដរច​ ្ពះអម្ាស់​ បាន​ បង្ាប់។ ្ពះអង្តលនដំ
បងរា ទននទតន្ តនាចំតាាះ្ពះ័ក្នដ្ពះតះាៅាតរុោន នតងតនាចំ
តាាះមរខអ្នបំតររបស់្ពះអង្។ ទនន​ ងាំង​ អស់​ សដល​
តនា​ ន្ញង​ ទតន្​ ស្ប​ តៅា​ ជា​ ឈាម។ ្តវតនាន្ញងទតន្ន៏
ងាប់។ ទននទតន្ន៏ស្ញះ តើ ជនជាតតតអសរវបមតនអាចែននទននទតន្
បានតេ ។ មាន​ ឈាម​ តពញ​ ្សរន​ តអសរវប។ នតន្មនំ
៧:១៧​ -​ ២១
ត ​ ន​ ឈាម​ មន​ រា ​ តល​ បតង្ាល​ ងាំង​ សង
ខាង នតង​ បតង្ាល​ ងវារ​ ខាង​ តល​ ដន​ ែ្ះ​ សដល​
ត ​ បរិតោា ។ ឈាម​ ននង​ ្ប ល់​ ឲ្​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​
ទរន​ ជា​ សញ្ា​ សម្ាល់​ តល​ ែ្ះ​ សដល​ អ្ន​ រាល់​
គ្ា​ តនា តើ ​ វាល​ ណា​ ខ្ញំ​ តើញ​ ឈាម តោាះ​
ត ង​ ននង​ ្្ង​ វាត់​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា តើ ​ ត្គាះ​ វា
ច​ ននង​ មតន​ មាន​ មន​ តល​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ តេ
តនា​ តពល​ សដល​ ត ង​ រា ​ ទនន​ ដវ​ តអសរវប។ ្តរវ​
ន​ តដម​ ើរវសរប​ មួ ​ បាច់​ តៅា​ ្ជលន់​ ឈាម​
សដល​ មាន​ តនា​ ន្ញង​ ឆ្ាំង តើ ​ រា ​ តល​ ្្នម នត
ង​ បតង្ាល​ ងាំង​ សងខាង​ តោា ​ ឈាម​ សដល​ មា
ន​ ន្ញង​ ្រង។ តើ ​ ន្ញង​ ចំតណាម​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មត
ន​ ្តរវ​ តចញ​ តៅា​ មាត់​ ងវារ​ ែ្ះ​ របស់​ គាត់​ រើរ
ត​ ដល់​ តពល​ ្ពនន​ តេ ។ ដបតត​ ្ពះអម្ាស់​ ននង​ ្្
ង​ វាត់​ តៅា​ រា ​ ជនជាតត​ តអសរវប។ តពល​ គាត់​ តើ
ញ​ ឈាម​ តនា​ តល​ ្្នម នតង​ បតង្ាល​ សងខាង
តោាះ​ ្ពះអម្ាស់​ ននង​ ្្ង​ វាត់​ ងវារ តើ ​ មតន​ អនរ
ញ្ាត​ តអា ​ អ្ន​ បំៅ្ាញ​ ចរល​ មន​ ន្ញង​ ែ្ះ​ រប
ស់​ អ្ន​ តដមបវ​ រា ​ អ្ន​ តេ ។ នតន្មនំ
១២:៧,១៣,២២-២៣
្បសតន​ តប​ ត ​ រន​ តើញ​ តចារ​ សដល​ សបន​ គ្ា តើ
​ ្តរវ​ ត ​ រា ​ ថា​ ា្ាប់ តោាះ​ ននង​ មតន​ ្តរវ​ បង្អ
រ​ ឈាម​ តេ ។ ្បសតនតប្ពះអាទតត្រះតលគាត់ តោាះននង
មានឈាមស្មាប់គាត់។ ត្ាាះគាត់្តរវសងសំណងតពញតល
ញ។ តប​ គាត់​ គ្ាន​ អវវ​ តាាះ តោាះ​ គាត់​ ននង​ ្តរវ​
លន់​ តោា ​ ាារ​ តចារ​ លួច។ នតន្មនំ ២២:២-៣
អ្នមតន្តរវថវា ឈាមដន ន្បរជារបស់ខ្ញំជាមួ នំបរកងដំសប
តេ ។ ខ្ាញ់​ ដន​ ន្បរជា​ របស់​ ខ្ញំ​ ន៏​ មតន​ តនា​
សល់​ រើរត​ ដល់​ ្ពនន​ សដរ។ នតន្មនំ ២៣:១៨
តោាន​ ម៉រតស​ ន​ ឈាម​ ាាន់​ នណ្ដល​ មន​ ោា
ន់​ ន្ញង​ ្រង។ តើ ​ ឈាម​ ាាន់​ នណ្ដល​ គាត់​
ត្បាះ​ តល​ អាសនៈ។ តោាន​ ម៉រតស​ ន​ ឈាម​
ត្បាះ​ តល​ ្បជាជន តើ ​ មាន​ ្បាាសនន​ ថា៖ «តម
ល​ ចរះ ឈាម​ ដន​ សម្ននតម្តវ សដល​ ្ពះអម្ាស់​ បា
ន​ ត្វ​ ជា​ មួ ​ អ្ន អំពវ​ ាាន្​ ងាំង​ តនះ»។ នតន្មនំ
២៤:៦, ៨
្តរវ​ ន​ ឈាម​ តគា​ តៅា​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ
តោា ​ ្មាមដដ​ របស់​ អ្ន រួច​ ចាន់​ ឈាម​ ងាំង​ អ
ស់​ តនា​ ខាង​ ត្វាម​ អាសនៈ។ ្តរវ​ សម្ាប់​ តចតម​
តឈ្ាល តើ ​ ន​ ឈាម​ តៅា​ ត្បាះ​ ជរំវិញ​ អាស
នៈ។ ្តរវ​ សម្ាប់​ តចតម​ តឈ្ាល តើ ​ ន​ ឈាម​
រា​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ តអរុរន នតង​ ចរ
ង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ នរន​ ្បរស​ គាត់ នតង​ តល​ តម
ដដ​ ាដាំ​ របស់​ ត នតង​ តល ្មាមតជងា្ាំរបស់ត តើ
ត្បាះឈាមតលអាសនៈជរំវិញ។ ្តរវ​ ន​ ឈាម​ សដល​
មាន​ តនា​ តល​ អាសនៈ នតង​ ត្បង​ ចាន់​ ត្បង​
ត្បាះ​ តល​ តអរុរន នតង​ តល​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ គា
ត់ នរន​ ្បរស នតង​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ នរន​ ្បរស​
គាត់ តើ ​ គាត់​ ននង​ បាន​ បរិសរទន។ តើ សតម្ៀនបំាា
ន់របស់គាត់ នរន្បរសរបស់គាត់ នតងសតម្ៀនបំាាន់នរន្បរសរប
ស់គាត់ជាមួ គាត់។ នតន្មនំ ២៩:១២,១៦,២០-២១
តអរុរន​ ននង​ ត្វ​ ដងវា ​ ្ួន​ តល​ សស្ង​ របស់​ រា​ មដ
ង​ ន្ញង​ មួ ​ ឆ្ាំ តោា ​ ឈាម​ ដន​ ដងវា ​ តោាះ​
បាប​ ដន​ ដងវា ​ ្ួន​ តនះ៖ មដង​ ន្ញង​ មួ ​ ឆ្ាំ គាត់​
ននង​ ត្វ​ ដងវា ​ ្ួន​ តល​ សស្ង​ របស់​ អ្ន​ តនា​ ន្ញ
ង​ ្ ប់​ ជំោាន់​ របស់​ អ្ន។ នតន្មនំ 30:10
នរំ​ ថវា ​ ឈាម​ ដន​ ន្បរជា​ របស់​ ខ្ញំ​ ជា​ មួ ​
ដំសប​ តេ ។ តើ ​ ន្បរជា​ ដន​ បរណ្​ រំលង​ ន៏​
មតន​ ្តរវ​ ទរន​ រើរត​ ដល់​ ្ពនន​ សដរ។ នតន្មនំ ៣៤:២៥
គាត់​ ននង​ សម្ាប់​ តគា​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ័ក្ន្​ ្ពះអម្ា
ស់ តើ ​ បរជាចារ្ ជា​ នរន​ របស់​ តអរុរន ្តរវ​ ន​
ឈាម តើ ​ ត្បាះ​ ឈាម​ ជរំវិញ​ អាសនៈ សដល​ តនា​
មាត់​ ងវារ​ ពោ្ា​ ជួប​ ជរំ។ តើ ​ គាត់​ ននង​ សម្ាប់​
រា​ តនា​ ចំតើតង​ អាសនៈ​ ខាង​ តជង​ ចំតាាះ​ ្ពះ​
ត ើររុដ តើ ​ ពួន​ បរជាចារ្ ជា​ នរន​ របស់​ តអរុរន ្តរ
វ​ ត្បាះ​ ឈាម​ ជរំវិញ​ អាសនៈ។ បរជាចារ្​ ន​ រា​
តៅា​ តមកល់​ តនា​ អាសនៈ តើ ​ ន​ ន្ល​ តៅា​ ដរ
ត​ តល​ អាសនៈ។ តើ ​ ឈាម​ របស់​ រា​ ននង​ ្តរវ​
្បរាន់​ តនា​ ចំតើតង​ អាសនៈ៖ តលវីវិនក ១:៥,១១,១៥
គាត់​ ្តរវ​ ោាន់​ ដដ​ តល​ ន្ល​ ដងវា ​ របស់​ គាត់
តើ ​ សម្ាប់​ តនា​ មាត់​ ងវារ​ ពោ្ា​ ជួប​ ្ពះអម្ាស់
តើ ​ បរជាចារ្​ របស់​ តអរុរន​ ននង​ ត្បាះ​ ឈាម​
តល​ អាសនៈ​ ជរំវិញ។ គាត់​ ្តរវ​ ោាន់​ ដដ​ តល​ ន្
ល​ ដងវា ​ របស់​ គាត់ តើ ​ សម្ាប់​ រា​ តនា​ មរខ​
្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ តើ ​ នរន​ របស់​ តអរុរន​ ននង​
ត្បាះ​ ឈាម​ ជរំវិញ​ អាសនៈ។ តើ ​ គាត់​ ននង​ ោា
ន់​ ដដ​ តល​ ន្ល​ របស់​ រា តើ ​ សម្ាប់​ រា​ តនា​
មរខ​ ្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ តើ ​ នរន​ តះា​ របស់​ តអរុរ
ន​ ននង​ ត្បាះ​ ឈាម​ របស់​ រា​ តល​ អាសនៈ​ ជរំវិញ។
រា​ ននង​ វ្ា ​ ជា​ ច្ប់​ រើរត​ ដល់​ ្ ប់​ ជំោាន់​ រ
បស់​ អ្ន​ តនា​ ្ ប់​ ទវ​ នសន្ង​ របស់​ អ្ន មតន​ ្តរវ​
បរិតោា ​ ខ្ាញ់ ឬ​ ឈាម​ តេ ។ តលវីវិនក 3:2,8,13,17
បរជាចារ្​ សដល​ ្តរវ​ ចាន់​ ត្បង​ ្តរវ​ ន​ ឈាម​
តគា​ តោាះ​ តៅា​ ឯ​ ្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ។ បរជាចារ្​
្តរវ​ ្ជលន់​ ្មាម​ ដដ​ ន្ញង​ ឈាម តើ ​ ត្បាះ​ ឈា
ម​ ្បាំពវរ​ ដង​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ័ក្ន្​ ្ពះអម្ាស់ តនា​
មរខ​ រាំងនន​ របស់​ ្ពះអម្ាស់។ ទវជ្មន។ បរជាចារ្​ ្តរ
វ​ ន​ ឈាម​ ខ្ះ​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ ដន​ អាសនៈ​
ដន​ ត្ ង​ ្នអរប​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ័្ន្​ ្ពះអម្ាស់ សដ
ល​ ង់​ តនា​ ន្ញង​ ្តាាល​ ជំនរំ។ ្តរវ​ ចាន់​ ឈាម​
តគា​ តឈ្ាល​ ងាំង​ អស់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ​ ដន​ ត
ងវា ​ ដរត សដល​ តនា​ មាត់​ ងវារ​ ្តាាល​ ជំនរំ។ តលវីវិ
នក ៤:៥​ -​ ៧
បរជាចារ្​ សដល​ ្តរវ​ ចាន់​ ត្បង​ អ័តតសន​ ននង​
ន​ ឈាម​ តគា​ តៅា​ ោាន់​ ន្ញង​ ្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ
។ បរជាចារ្​ ្តរវ​ ្ជលន់​ ្មាមដដ​ របស់​ គាត់​ ន្ញង​
ឈាម តើ ​ ត្បាះ​ រា​ ្បាំពវរ​ ដង​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ
័្ន្​ ្ពះអម្ាស់ តនា​ មរខ​ រាំងនន។ តើ ​ គាត់​ ននង​
ន​ ឈាម​ ខ្ះ​ តៅា​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ​ សដ
ល​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ​ ត ើររុដ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ្តាា
ល​ ជំនរំ តើ ​ ្តរវ​ បង្អរ​ ឈាម​ ងាំង​ អស់​ តនា​ បា
ត​ អាសនៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត សដល​ តនា​ ឯ ងវារពោ្ាដន
្នរមជំនរំ។ តលវីវិនក ៤:១៦-១៨
បរជាចារ្​ ន​ ឈាម​ ដន​ ដងវា ​ រំតោាះ​ បាប​ តោា
​ ្មាមដដ​ របស់​ គាត់ តើ ​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ ដន​
អាសនៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត តើ ​ ្តរវ​ បង្អរ​ ឈាម​ រប
ស់​ គាត់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត​ ងាំ
ង​ មរល។ បរជាចារ្​ ន​ ឈាម​ តោា ​ ្មាម​ ដដ​ ោា
ន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត តើ ​ ្តរវ​
បង្អរ​ ឈាម​ ងាំង​ អស់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ។ បរជាចា
រ្​ ន​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប​ តោា ​ ្មា
មដដ​ របស់​ គាត់​ តៅា​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ ដន​ អាស
នៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត តើ ​ ្តរវ​ បង្អរ​ ឈាម​ ងាំង​
អស់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ។​ តលវីវិនក 4:25,30 ,៣៤
តើ គាត់ននងត្បាះឈាមដនដងវា រំតោាះបាបតនាតលចំតើតង
ដនអាសនៈ។ តើ ​ ឈាម​ សដល​ តនា​ តសសសល់​ ្តរ
វ​ ្បរាន់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ តោាះ​ ជា​ ន្បរជា​ រំ
តោាះ​ បាប។ តលវីវិនក 5:9
អវវ​ សដល​ ប៉ះ​ ាាល់​ ាាច់​ តោាះ​ ននង​ បាន​ បរិសរទន
តើ ​ វាល​ ណា​ មាន​ ឈាម​ ត្បាះ​ តល​ សតម្ៀ
ន​ បំាាន់​ ណា​ ន៏​ តោា ្តរវ​ ន​ ាាច់​ តោាះ​ ម
ន​ ត្បាះ​ ន្ញង​ ទវសវការៈ។ តើ ​ ន្បរជា​ រំតោាះ​ បា
ប​ សដល​ ត ​ ន​ ឈាម​ ណា​ មួ ​ ចរល​ ន្ញង​
្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ តដមបវ​ ែសះែផ​ ជាមួ ​ ននង​ ទវស
វការៈ ្តរវ​ បាន​ ត ​ បរិតោា ​ ្តរវ​ ដរត​ ន្ញង​ ត័្ង។ តល
វីវិនក 6:27,30
តនា​ នសន្ង​ សដល​ ត ​ សម្ាប់​ តងវា ​ ដរត ពួន​ ត ​
្តរវ​ សម្ាប់​ តងវា ​ រំតោាះ​ បាប តើ ​ ឈាម​ រប
ស់​ ត ​ ្តរវ​ ត្បាះ​ ជរំវិញ​ អាសនៈ។ តើ ​ គាត់​ ្តរ
វ​ ថវា ​ មួ ​ ន្ញង​ ចំតណាម​ តងវា ​ ងាំង​ មរល ស
្មាប់​ ជា​ តងវា ​ តងវា ​ ដរត​ ថវា ​ ្ពះ​ ត ើររុដ
តើ ​ ្តរវ​ ជា​ សង្​ សដល​ ត្បាះ​ ឈាម​ ដន​ ន្
បរជា​ តម្តវោាព។ ម្៉ដង​ តទតត អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ្តរវ​
បរិតោា ​ ឈាម​ សបប​ ណា មតន​ ថា​ ជា​ សតវ​ ា្ាប
ឬ​ របស់​ សតវ​ ន្ញង​ ែ្ះ​ របស់​ អ្ន​ តេ ។ ្ពលនង​
ណា​ សដល​ សរវ​ ាាច់​ ឈាម​ យ៉ាង​ ណា​ ន៏​ តោា
្ពលនង​ តោាះ​ ននង​ ្តរវ​ វាត់​ តចញ​ ពវ​ រា្សដ​ រប
ស់​ ខ្ងន។ ន្ញង​ ចំតណាម​ នរន​ របស់​ តអរុរន អ្ន​ សដល​
ថវា ​ ឈាម​ ជា​ ន្បរជា​ តម្តវោាព នតង​ ខ្ាញ់ ្តរវ​
មាន​ ា្ា​ ខាង​ ាដាំ​ ស្មាប់​ ចំសណន​ របស់​ គាត់។
តលវីវិនក 7:2,14,26,27,33
តើ គាត់បានសម្ាប់រា; តោាន​ ម៉រតស​ ន​ ឈាម​
តៅា​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ ដន​ អាសនៈ​ តោា ​ ្មាមដដ​ រ
បស់​ តោាន តើ ​ បាន​ សម្ាត​ អាសនៈ តើ ​ ចា
ន់​ ឈាម​ តនា​ បាត​ អាសនៈ តើ ​ សញន​ រា​ ជា​ ប
រិសរទន តដមបវ​ ែសះែផ​ តល​ អាសនៈ​ តោាះ។ តើ គាត់បាន
សម្ាប់រា; តោានម៉រតសត្បាះឈាមតលអាសនៈជរំវិញ។ តើ គា
ត់បានសម្ាប់រា; តោាន​ ម៉រតស​ បាន​ ន​ ឈាម​ រប
ស់​ រា​ មន​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ តអរុរ
ន នតង​ តល​ តមដដ​ ាដាំ​ របស់​ គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​
តជង​ ាដាំ​ របស់​ គាត់។ តោាន​ បាន​ ោាំ​ នរន​ ្បរស​ រ
បស់​ តអរុរន តើ ​ តោាន​ ម៉រតស​ បាន​ បង្អរ​ ឈាម​
តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ នតង​ តល​ តមដដ​ ដន​ ដដ​ ាដាំ នត
ង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ាដាំ​ របស់​ ពួនត តើ ​ តោាន​
ម៉រតស​ បាន​ ត្បាះ​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ​ ជរំវិញ។ តោា
ន​ ម៉រតស​ ន​ ត្បង​ ចាន់​ ត្បង​ ោាប នតង​ ឈាម​
សដល​ មាន​ តនា​ តល​ អាសនៈ តើ ​ ត្បាះ​ តល​ តអរុរ
ន នតង​ តល​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ គាត់ នរន​ ្បរស នត
ង​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ នរន​ ្បរស​ គាត់។ តើ ​
បាន​ សញន​ តអរុរន ្ពម​ ងាំង​ សតម្ៀនបំាាន់ នរន​ ្បរ
ស​ របស់​ គាត់ នតង​ សតម្ៀនបំាាន់​ របស់​ នរន​ ្បរស​
គាត់​ ជា​ បរិសរទន។ តលវីវិនក 8:15,19,23,24,30
នរន​ តះា​ របស់​ តអរុរន​ ន​ ឈាម​ មន​ ថវា តើ
​ គាត់​ ន​ ្មាម​ ដដ​ ្ជលន់​ ឈាម តើ ​ ោា
ន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ រួច​ បង្អរ​ ឈាម​ តនា​ បាត​
អាសនៈ រួច​ គាត់​ ន៏​ សម្ាប់​ តងវា ​ ដរត។ នរន​ រប
ស់​ តអរុរន​ ន​ ឈាម​ សដល​ គាត់​ ត្បាះ​ ជរំវិញ​ អា
សនៈ​ មន​ គាត់។ គាត់​ ន៏​ សម្ាប់​ តគា​ តឈ្ាល នតង​
តចតម​ តឈ្ាល​ ជា​ ន្បរជា​ តម្តវោាព សដល​ ជា​
ន្បរជា​ ស្មាប់​ ្បជាជន តើ ​ នរន​ របស់​ តអរុរន​
ន៏​ ន​ ឈាម​ សដល​ គាត់​ ត្បាះ​ តល​ អាសនៈ​ ជរំវិ
ញ តលវីវិនក 9:9,12,18
ចំសណន​ សតវ​ ា្ាប​ សដល​ តនា​ រស់ ្តរវ​ ន​ តើ​
តាត្រា តដម​ ្តសបន នតង​ តដម​ ើរវសរប​ តៅា​ ្ជលន់​ រា
នតង​ សតវ​ ា្ាប​ រស់​ តនា​ ន្ញង​ ឈាម​ របស់​ បនសវ​
សដល​ ្តរវ​ ទនន​ ើររ។ ចររ​ ន​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​
តោាះ​ បាប​ មួ ​ ចំនួន តើ ​ បរជាចារ្​ ្តរវ​ ោាន់​
តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ អ្ន​ សដល​ ្តរវ​ សម្ា
ត នតង​ តល​ តមដដ​ ាដាំ​ របស់​ គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​
តជង​ ាដាំ​ របស់​ គាត់៖ តើ ​ ត្បង​ សដល​ តនា​ ស
ល់​ ន្ញង​ ដដ បរជាចារ្​ ្តរវ​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​
ាដាំ​ របស់​ អ្ន​ សដល​ ្តរវ​ សម្ាត នតង​ តល​ តមដដ​
ាដាំ​ របស់​ គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ាដាំ​ របស់​ គា
ត់។ តនា​ តល​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប: តើ ​
គាត់​ ននង​ សម្ាប់​ នរន​ តចតម​ ដន​ តងវា ​ រំលង តើ
​ បរជាចារ្​ ន​ ឈាម​ ខ្ះ​ ដន​ តងវា ​ រំលង​
តោាះ​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ អ្ន​ សដ
ល​ ្តរវ​ សម្ាត តនា​ តល​ តមដដ​ ដន​ ដដ​ ា្ាំ​ របស់​
គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ាដាំ​ របស់​ គាត់៖ តើ ​ បរ
ជាចារ្​ ្តរវ​ ន​ ត្បង​ សដល​ មាន​ តនា​ ដដ​ គាត់​
តៅា​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ អ្ន​ សដល​ ្តរវ​
សម្ាត តើ ​ តនា​ តល។ តមដដ​ ា្ាំ​ របស់​ គាត់ នតង​
តល​ ្មាម​ តជង​ ា្ាំ​ របស់​ គាត់​ ោាន់​ តល​ នសន្ង​
បង្អរ​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប តោាះ​ គាត់​ នន
ង​ ន​ តើ​ តាត្រា តដម​ ើរវសរប តដម​ ្នើម​ ទរំ នត
ង​ សតវ​ ា្ាប​ សដល​ រស់​ តនា ចររ​ ្ជលន់​ រា​ ន្ញង​
ឈាម​ បនសវ​ សដល​ ្តរវ​ ត ​ សម្ាប់ តើ ​ ន្ញង​ ទនន​
សដល​ ើររ តើ ​ ត្បាះ​ ែ្ះ​ ្បាំពវរ​ ដង តើ ​ គាត់​
ននង​ សម្ាត​ ែ្ះ​ តោា ​ ឈាម​ បនសវ ទនន​ ើររ នតង​ ជា
មួ ​ បនសវ​ រស់ នតង​ ជាមួ តើ​ តាត្រា នតង​ ើរវសរប នត
ង​ ្នើម​ ទរំ៖ តលវីវិនក 14:6,14,17,25,28,51,52
គាត់​ ន​ ឈាម​ តគា​ មន​ ត្បាះ​ តល​ អាសនៈ​ តម
ត្ានររណា​ ខាង​ តនត។ តើ តនាចំតាាះមរខអាសនៈតមតដា
្ទង់្តរវត្បាះឈាមតោា ្មាមដដរបស់គាត់្បាំពវរដង។ តព
ល​ តោាះ គាត់​ ននង​ សម្ាប់​ ពសព​ សដល​ ជា​ ន្បរ
ជា​ រំតោាះ​ បាប សដល​ ស្មាប់​ ្បជាជន តើ ​ ន​
ឈាម​ របស់​ គាត់​ ោាន់​ ន្ញង​ រាំងនន តើ ​ ត្វ​ តោា
​ ឈាម​ តោាះ ដរច​ ជា​ គាត់​ បាន​ ត្វ​ តោា ​ ឈា
ម​ តគា​ តោាះ រួច​ ត្បាះ​ តល​ តៅាអវ​ តមត្ា នតង​ ពវ​ មរខ
អាសនៈ​ សដល​ មាន​ ្ពះើហទក ​ តមត្ានររណា៖ តើ
​ គាត់​ ននង​ តចញ​ តៅា​ អាសនៈ​ សដល​ តនា​ ចំ
តាាះ​ ្ពះ័ក្ន្​ ្ពះអម្ាស់ តើ ​ ត្វ​ ពត្វ​ រំតោាះ​ បាប
។ ្តរវ​ ន​ ឈាម​ តគា នតង​ ឈាម​ ពសព​ មន​ ោាន់​
តល​ សស្ង​ អាសនៈ​ ជរំវិញ។ តើ ​ គាត់​ ្តរវ​ ត្បាះ​
ឈាម​ តល​ ឈាម​ តោាះ​ ្បាំពវរ​ ដង តោា ​ ្មាម​ ដដ
តើ ​ សម្ាត​ រា តើ ​ សញន​ ឈាម​ តចញ​ ពវ​ ោា
ព​ តា្ានត្គាន​ របស់​ នរន​ តះា​ អ៊ី្ាាសអល។ តគា​
តឈ្ាល​ ស្មាប់​ តងវា ​ រំតោាះ​ បាប នតង​ ពសព​ ស
្មាប់​ តងវា ​ រំតោាះ​ បាប សដល​ ត ​ ន​ ឈាម​
តៅា​ ត្វ​ ពត្វ​ រំតោាះ​ បាប​ ន្ញង​ ទវសវការៈ ្តរវ​ ន​
តៅា​ ត្ៅា​ ជំរំ។ ពួន​ ត ​ ននង​ ដរត​ សសបន ាាច់ នតង​
ោាមន​ របស់​ ត ​ ន្ញង​ ត័្ង។ តលវីវិនក
១៦:១៤,១៥,១៨,១៩,២៧
បរជាចារ្​ ្តរវ​ ត្បាះ​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ​ របស់​ ្ពះ
អម្ាស់ តនា​ មាត់​ ងវារ​ ពោ្ា​ ជួប​ ្ពះអម្ាស់ តើ ​ ដរ
ត​ ខ្ាញ់​ ជា​ ន្តន​ ើ្ញ ​ ថវា ​ ្ពះអម្ាស់។ ជន​
ណា​ សដល​ ជា​ វងស​ អ៊ី្ាាសអល ឬ​ ជន​ បរតទស​ សដ
ល​ ា្ាន់​ តនា​ ន្ញង​ ចំតណាម​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ បរិតោា
​ ឈាម​ សបប​ ណា​ ន៏​ តោា ។ ត ង​ ននង​ ោាន់​ មរ
ខ​ ្បឆាំង​ ននង​ ្ពលនង​ សដល​ សរវ​ ឈាម តើ ​ នន
ង​ វាត់​ គាត់​ តចញ​ ពវ​ ចំតណាម​ ្បជាជន​ របស់​
គាត់។ ដបតត​ ជវវិត​ ដន​ ាាច់​ ឈាម​ ឺ​ តនា​ ន្ញង​ ឈា
ម តើ ​ ខ្ញំ​ បាន​ ឲ្​ រា​ តៅា​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ តនា​
តល​ អាសនៈ តដមបវ​ ត្វ​ ជា​ ដងវា ​ ្ួន​ ស្មាប់​ ្ព
លនង​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា ដបតត​ រា​ ជា​ ឈាម​ សដល​ ត្វ​
ជា​ ដងវា ​ ្ួន​ ស្មាប់​ ្ពលនង។ តើតរ​ តនះ​ តើ
​ បាន​ ជា​ ខ្ញំ​ នតយា ​ តៅា​ វាន់​ នរន​ តះា​ អ៊ី្ាា
សអល​ ថា នរំ​ ឲ្​ ្ពលនង​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ សរវ​ ឈាម
តើ ​ ន៏​ មតន​ មាន​ ជន​ បរតទស​ ណា​ សដល​ ា្ា
ន់​ តនា​ ន្ញង​ ចំតណាម​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ បរិតោា ​ ឈា
ម​ សដរ។ ជន​ ណា​ ន្ញង​ ចំតណាម​ ជន​ ជាតត​ អ៊ី្ាាសអ
ល ឬ​ ជន​ បរតទស​ សដល​ ា្ាន់​ តនា​ ន្ញង​ ចំតណាម​
អ្ន​ រាល់​ គ្ា សដល​ បរបាញ់ នតង​ ចាប់​ សតវ ឬ​ សតវ​
ា្ាប​ សដល​ អាច​ សរវ​ បាន។ គាត់​ ននង​ បង្អរ​ ឈាម​
តចញ តើ ​ ្ ប​ តោា ​ ្រលវ។ ត្ាាះរាជាជវវិតរបស់មនរ
សសងាំងអស់; ឈាម​ របស់​ រា​ ឺ​ ស្មាប់​ ជវវិត​ រប
ស់​ រា ដរតច្ះ ខ្ញំ​ បាន​ ្បាប់​ នរន​ តះា​ អ៊ី្ាាសអល​ ថា
អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ ននង​ សរវ​ ឈាម​ សដល​ គ្ាន​ ាាច់​
តេ ដបតត​ ជវវិត​ ដន​ ាាច់​ ងាំង​ អស់​ ឺ​ ជា​ ឈា
ម​ របស់​ រា តើ ​ អ្ន​ ណា​ សដល​ បរិតោា ​ រា​ នន
ង​ ្តរវ​ វាត់​ តចាល។ តលវីវិនក ១៧:៦,១០-១៤
រីឯ​ នរន​ តគា ឬ​ នរន​ តចតម ឬ​ នរន​ ពសព អ្ន​ មតន​ ្តរ
វ​ តោាះ​ តេ ។ ពួន​ ត ​ បរិសរទន៖ ្តរវ​ ត្បាះ​ ឈា
ម​ របស់​ ត ​ តល​ អាសនៈ តើ ​ ដរត​ ខ្ាញ់​ របស់​
ត ​ ជា​ តងវា ​ ដរត​ ជា​ ន្តន​ ើ្ញ ​ ថវា ​ ្ពះអម្ា
ស់។ ជន ណោា ១៨:១៧
បរជាចារ្​ តអរាាារ​ ននង​ ន​ ឈាម​ របស់​ ោាង​
តោា ​ ្មាម​ ដដ តើ ​ ត្បាះ​ ឈាម​ របស់​ ោាង​ ្ត
ង់​ មរខ​ ពោ្ា​ ជួប​ ្បជរំ​ ្បាំពវរ​ ដង។ តើ ​ ម្ាន់​ នន
ង​ ដរត​ តគា​ តឈ្ាល​ តនា​ ចំតាាះ​ មរខ​ គាត់។ សសបន
ាាច់ នតង​ ឈាម ្ពម​ ងាំង​ ោាមន​ របស់​ ោាង ្តរវ​
ដរត​ តចាល៖ ជន ណោា ១៩:៤-៥
្តរវ​ ថវា ​ តងវា ​ ដរត​ ងាំង​ ាាច់ នតង​ ឈាម​ តល​
អាសនៈ​ ដន​ ្ពះអម្ាស់ ជា​ ្ពះ​ របស់​ អ្ន តើ ​
ឈាម​ ដន​ ន្បរជា​ របស់​ អ្ន​ ននង​ ្តរវ​ បង្អរ​
តៅា​ តល​ អាសនៈ​ ដន​ ្ពះអម្ាស់ ជា​ ្ពះ​ របស់​ អ្ន
តើ ​ អ្ន​ ្តរវ​ បរិតោា ​ ាាច់។ តចាទត នថា ១២:២៧
ពួន​ ត ​ សម្ាប់​ តគា​ តឈ្ាល តើ ​ បរជាចារ្​ ទទួ
ល​ ឈាម តើ ​ ត្បាះ​ តល​ អាសនៈ ដរច​ គ្ា​ សដរ វា
ល​ ត ​ សម្ាប់​ តចតម​ តើ ត ​ ត្បាះ​ ឈាម​ តល​
អាសនៈ ត ​ សម្ាប់​ នរន​ តចតម​ ែង តើ ​ ត្បាះ​ ឈា
ម​ តល​ អាសនៈ។ អាសនៈ ពួន​ បរជាចារ្​ សម្ាប់​ ពួន​
ត តើ ​ បាន​ ែសះែផ​ តោា ​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ
តដមបវ​ ត្វ​ ជា​ ដងវា ​ ្ួន​ ស្មាប់​ ជន​ ជាតត​ អ៊ី
្ាាសអល​ ងាំង​ មរល ដបតត​ តស្ច​ បាន​ បង្ាប់​ ឲ្​
ត្វ​ តងវា ​ ដរត នតង​ តងវា ​ រំតោាះ​ បាប​ ស្មាប់​ ជ
ន​ ជាតត​ អ៊ី្ាាសអល​ ងាំង​ មរល។ របានស្តទវ២
២៩:២២,២៤
ពួន​ ត ​ ើរ​ តនា​ នសន្ង​ របស់​ ខ្ងន តាម​ ច្ប់​ រប
ស់​ តោាន​ ម៉រតស ជា​ មនរសស​ របស់​ ្ពះជាម្ាស់ ពួន​ បរ
ជាចារ្​ បាន​ ត្បាះ​ ឈាម សដល​ ត ​ ទទួល​ ពវ​ ដដ​
របស់​ ្នរម​ តលវី។ ២ របានស្ត 30:16
ពួន​ ត ​ សម្ាប់​ បរណ្​ ចម្ង តើ ​ ពួន​ បរជាចារ្​
ត្បាះ​ ឈាម​ ពវ​ ដដ តើ ​ ពួន​ តលវី​ ន៏​ រា ​ ត ។
២ របានស្ត ៣៥:១១
តត​ វារ​ លះបង់​ ដ៏​ ត្ចន​ សនននន​ សោនាប់​ របស់​ អ្
ន​ ចំតាាះ​ ខ្ញំ​ មាន​ តគាលបំណង​ អវវ? ្ពះអម្ាស់ ​ មា
ន​ ្ពះបន្អល​ ថា៖ «ខ្ញំ​ តាារ​ តពញ​ តោា ​ តងវា ​ ដរ
ត​ ងាំង​ មរល នតង​ ខ្ាញ់​ របស់​ សតវ​ ជា​ អាោារ។
ខ្ញំ​ មតន​ សប្ ​ ចតត្​ ននង​ ឈាម​ តគា ឬ​ ាាច់​ តចត
ម ឬ​ ពសព​ របស់​ រា​ តទ។ តអាា 1:11
្ពះអង្​ មាន​ ្ពះបន្អល​ មន​ ខ្ញំ​ ថា៖ «នរន​ មនរសស​
តអ ្ពះជាអម្ាស់​ មាន​ ្ពះបន្អល​ ដរតច្ះ! តនះ​ ជា​ ប
ន្ត្ត​ ដន​ អាសនៈ​ តនា​ ដថ្​ សដល​ ត ​ ននង​ ត្វ ថវា
​ តងវា ​ ដរត​ ងាំង​ មរល នតង​ ត្បាះ​ ឈាម។ ្តរវ​
ន​ ឈាម​ មន​ ោាប​ តល​ សស្ង​ ងាំង​ បួន នតង​
តនា​ ្ជរង​ ងាំង​ បួន​ ដន​ នសន្ង​ តាំង​ លំតនា នតង​
តនា​ តាម​ ្ពំ្បទល់​ ជរំវិញ។​ ចររ​ សម្ាត​ រា​ តអា ​
ា្ាត។ តអតសគាល ៤៣:១៨, ២០
ប៉រសន្ ពួន​ បរជាចារ្​ ពួន​ តលវី ជា​ នរន​ របស់​ តោាន​
ាាដរន សដល​ រនផ​ ទវសវការៈ​ របស់​ ត ង តនា​ តពល​
សដល​ ពួន​ នរន​ តះា​ អ៊ី្ាាសអល​ វតងវង​ ពវ​ ខ្ញំ ត ​ នន
ង​ ចរល​ មន​ ជតត​ ខ្ញំ តដមបវ​ បត្ម​ ខ្ញំ តើ ​ ត ​ នន
ង​ ើរ​ តនា​ មរខ​ ខ្ញំ តដមបវ​ ថវា ​ ដល់​ ខ្ញំ។ តនះ​
ជា​ ្ពះ​ បន្អល​ ដន​ ្ពះ​ ជា​ អម្ាស់៖ តអតសគាល
៤៤:១៥
បរជាចារ្​ ន​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប​ តៅា​
ោាន់​ តនា​ តល​ បតង្ាល​ ែ្ះ នតង​ តនា​ ្ជរង​ ងាំង​ បួ
ន​ ដន​ អាសនៈ នតង​ តនា​ តល​ បតង្ាល​ ងវារ​ ដន​ ទវ
ធ្ា​ ខាង​ ន្ញង។ តអតសគាល ៤៥:១៩
តពលនំពរងបរិតោា ្ពះត ស៊រ ននំបរកងមន្បងានពរ រួចវាច់
វាច់្បងានតអា ពួនសតសស ងាំងមាន្ពះបន្អលថា៖ « នតៅា
បរិតោា ចរះ! តនះ ឺជារាងវា របស់ខ្ញំ។ ្ពះអង្ នសពងមនអរ
្ពះ រណ រួច្បងានតអា ត ងាំងមាន្ពះបន្អលថា៖ «សរមពត
ាាងាំងអស់គ្ា។ តនះ​ ជា​ ឈាម​ របស់​ ខ្ញំ​ ដន​ សន្វន
ម្​ ថ្វ សដល​ ្តរវ​ បង្អរ​ ស្មាប់​ មនរសស​ ជា​ ត្ចន​ ស
្មាប់​ វារ​ ៅដាច់​ បាប។ ម៉ាថា ២៦:២៦​ -​ ២៨
តពល​ សដល​ ពួន​ ត ​ បាន​ បរិតោា ​ តើ ្ពះត
ស៊រ​ ន៏​ ន​ នំបរកង​ មន​ ឲ្​ ពរ តើ ​ វាច់​ ្បងា
ន​ ឲ្​ ត ងាំង​ មាន​ ្ពះបន្អល​ ថា៖ « ន​ តៅា​ បរិ
តោា ​ ចរះ តនះ​ ជា​ ររប​ វា ​ ខ្ញំ»។ គាត់​ ន​ សពង​
មន​ អរ​ ្ពះ​ រណ​ តើ ​ ន៏​ ើរច​ ឲ្​ ពួន​ ត តើ
​ ពួន​ ត ​ ន៏​ ែនន​ អស់។ តោាន​ មាន​ ្បាាសនន​
តៅា​ ពួន​ ត ​ ថា៖ «តនះ​ ជា​ ឈាម​ របស់​ ខ្ញំ​ ដន​ ស
ញ្ា​ ថ្វ សដល​ ្តរវ​ បង្អរ​ ស្មាប់​ មនរសស​ ជា​ ត្ចន»។
ម៉ានរស ១៤:២២-២៤
្ពះអង្ ននំបរកងអរ្ពះ រណ រួចវាច់្បងានតអា ត ងាំងមា
ន្ពះបន្អលថា៖ «តនះជាររបវា របស់ខ្ញំ សដល្ពះអង្្បងានម
នអ្នរាល់គ្ា សរមត្វដរតច្ះ តដមបវរំលននដល់ខ្ញំ»។ សពង​ បោ្ា
ប់​ ពវ​ អាោារ​ តពល​ ោ្ាច​ ន៏​ ដរច​ គ្ា​ សដរ តោា ​
តាាល​ ថា សពង​ តនះ​ ជា​ ទវបោ្ាល់​ ថ្វ​ ន្ញង​ ឈាម​ រ
បស់​ ខ្ញំ សដល​ ្តរវ​ បង្អរ​ ស្មាប់​ អ្ន លរវា ២២:១៩-
២០
្ពះត ស៊រ​ មាន​ ្ពះបន្អល​ តៅា​ ត ​ ថា៖ «ខ្ញំ​ ្បាប់​ អ្
ន​ រាល់​ គ្ា​ ជា​ ្បានដ​ ថា ្បសតន​ តប​ អ្ន​ រាល់​
គ្ា​ មតន​ បរិតោា ​ ាាច់​ បរ្ត​ មនរសស នតង​ ពតាា​ ឈា
ម​ របស់​ ្ពះអង្​ តទ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ គ្ាន​ ជវវិត​ តេ
។ អ្នណាសរវាាច់ខ្ញំ តើ ែននឈាមខ្ញំ អ្នតោាះមានជវវិតអ
ស់នលបជានតច្។ តើ ខ្ញំននងតលនគាត់តេងតនាដថ្ចរងត្វា ។
ដបតត​ ាាច់​ ខ្ញំ​ ពតត​ ជា​ ាាច់ តើ ​ ឈាម​ ខ្ញំ​ ន៏​
្តរវ​ ែនន​ សដរ។ អ្ន​ ណា​ សដល​ សរវ​ ាាច់​ ខ្ញំ តើ ​
ែនន​ ឈាម​ ខ្ញំ តោាះ​ តនា​ ន្ញង​ ខ្ញំ តើ ​ ខ្ញំ​ ន៏​ តនា​
ន្ញង​ អ្ន​ តោាះ​ សដរ។ ៉រោាន ៦:៥៣-៥៦
ចររ​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ទទួល​ ងាន​ អាោារ​ សដល​
ថវា ​ ចំតាាះ​ ររប​ ្ពះ នតង​ ពវ​ ឈាម នតង​ របស់​ សដ
ល​ ្តរវ​ បាន​ ្ចបាច់​ ន នតង​ អំតព​ ្បាសចាន​ សវល
្ម៌​ ខាង​ ែ្អវ​ ត័ទ​ តេ ។ សរមសរខសប្ ។ នតច្វារ
១៥:២៩
តើ ​ បាន​ បតងកត​ តចញ​ ពវ​ ឈាម​ សត​ មួ ្បជា
ជាតត​ ងាំង​ អស់​ ដន​ មនរសស​ ស្មាប់​ រស់​ តនា​
តល​ ដែ្​ សែនដវ​ ងាំង​ មរល តើ ​ បាន​ នំណត់​ តព
ល​ តវោា​ មរន​ ននង​ នំណត់ នតង​ ្ពំ​ សដន​ ដន​ ទវ​ លំ
តនា​ របស់​ ពួន​ ត ។ នតច្វារ ១៧:២៦
តើតរ​ តនះ​ តើ ​ បាន​ ជា​ ខ្ញំ​ ន​ អ្ន​ តៅា​ នត់
្តា​ តនា​ ដថ្​ តនះ​ ថា ខ្ញំ​ បាន​ បរិសរទន​ ពវ​ ឈាម​ រប
ស់​ មនរសស​ ងាំង​ អស់។ ដបតត​ ខ្ញំ​ មតន​ បាន​ ត ច​ តច
ញ​ ពវ​ វារ​ ្បវាស​ ្បាប់​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ នរវ​ ឱរា
ទ​ ងាំង​ ប៉រោ្ាន​ របស់​ ្ពះ​ តេ ។ ដរតច្ះ ចររ​ ្បរង​
្ប កត្​ ខ្ងន​ ឯង នតង​ ើវអង​ សតវ​ ងាំង​ អស់ អំពវ​ វា
រ​ សដល​ ្ពះ​ វិញ្ាណ​ បរិសរទន​ បាន​ តាំង​ អ្ន​ រា
ល់​ គ្ា​ ជា​ អ្ន​ ្តួត​ ពតនតត្ តដមបវ​ ចតន្នម​ ពួន​ ជំ
នរំ​ ដន​ ្ពះ សដល​ ្ទង់​ បាន​ ទតញ​ តោា ​ តោាើតត​
របស់​ ខ្ងន។ នតច្វារ 20:26-28
ដរច​ ជា​ ប៉ះ​ ាាល់​ ដល់​ ាាសនន​ ដដទ​ សដល​ មា
ន​ ជំតន ត ង​ បាន​ សរតសរ តើ ​ សន្តោដាន​ ថា​
ត ​ មតន​ ្បវាន់​ អវវ​ តោាះ​ តទ តលន​ សលង​ សត​ ពួន​
ត ​ រនផ​ ខ្ងន​ ពវ​ វតថញ​ ថវា ​ ដល់​ ររប​ ្ពះ ពវ​ ឈាម
ពវ​ វារ​ ្ចបាច់ន នតង​ ពវ​ អំតព​ សោា ស្ន់។ នតច្វារ
២១:២៥
បានរាប់ជាសរចរិតតោា តសរី តោា ្ពះ រណរបស់្ទង់ តាមរ
ៈវារត្បាសតោាះសដលមានតនាន្ញង្ពះ្ វស្ត ស៊រវៈ សដល
្ពះ្ទង់បានតាំងតេង តដមបវជាវារត្បាសតោាះតាមរ ៈតសច
ន្វជំតន ន្ញង្ពះតោាើតតរបស់្ទង់ តដមបវ្បវាសពវតសចន្វសរចរិ
តរបស់្ទង់ ស្មាប់វារៅដាច់បាបសដលនន្ងែរតតៅា តោា វារ
អត់្ន់របស់្ពះ។ តដមបវ​ ្បវាស ខ្ញំ​ នតយា ​ ថា តនា​ តព
ល​ តនះ​ តសចន្វ​ សរចរិត​ របស់​ ្ទង់ ឺ​ តដមបវ​ ឲ្​
គាត់​ បាន​ ្តនម​ ្តរវ នតង​ ជា​ អ្ន​ សរចរិត​ ដន​ អ្ន​
សដល​ តជ ​ តល​ ្ពះត ស៊រវ។ រុរម ៣:២៤-២៦
ត្ចនជាងតនះតៅាតទតត ត ងបានរាប់ជាសរចរិតតោា ាារ្ពះ
តោាើតតរបស់្ទង់ តោាះត ងននងបានរួចពវតសចន្វត្វា្តាមរ
ៈ្ទង់។ រុរម ៥:៩
សពង​ ដន​ ពរជក ​ សដល​ ត ង​ ឲ្​ ពរ តត​ រា​ មតន​
សមន​ ជា​ វារ​ រួបរួម​ ដន​ ្ពះតោាើតត​ របស់​ ្ពះ្ វ
ស្​ ឬ? នំបរកង​ សដល​ ត ង​ វាច់ រា​ មតន​ សមន​ ជា​ វា
រ​ រួបរួម​ ដន​ ររបវា ​ របស់​ ្ពះ្ វស្​ ឬ? នររិនថរសទវ១
១០:១៦
គាត់​ ន៏​ ន​ សពង​ តោាះ​ មន​ ទទួល​ វិញ​ តោា ​
មាន​ ្បាាសនន​ ថា៖ «សពង​ តនះ​ ជា​ សន្វោាព​ ថ្វ​ ន្ញ
ង​ ឈាម​ របស់​ ខ្ញំ ចររ​ ត្វ​ តនះ​ រាល់​ តពល​ សដល​
អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ ពតាា​ រា តដមបវ​ រំឭន​ ដល់​ ខ្ញំ»។ ដរាប
ណាអ្នបរិតោា នំបរកងតនះ នតងែននសពងតនះ ជាញននញ អ្នប
ង្ាញវារតាា ទតវង្តរបស់្ពះអម្ាស់រើរតដល់្ទង់យាងមន
។ ដរតច្ះ អ្ន​ ណា​ សដល​ បរិតោា ​ នំបរកង​ តនះ តើ ​ ែន
ន​ សពង​ ដន​ ្ពះ​ អម្ាស់​ តោា ​ មតន​ សន្តសម អ្ន​
តោាះ​ ននង​ មាន​ តងាស​ ចំតាាះ​ ររបវា នតង​ ្ពះតោា
ើតត​ របស់​ ្ពះអម្ាស់។ នររិនថរសទវ១ ១១:២៥-២៧
តោា បាននំណត់ត ងទរនជាមរនស្មាប់វារចតន្នមនរនតោា
្ពះត ស៊រវ្ វស្ដល់ខ្ងនគាត់្សបតាមវារគាប់្ពះើហទក ដន
្ពះើហទក របស់្ទង់តដមបវសរតសរដល់សតរីល្ដន្ពះ រណរប
ស់្ទង់សដល្ទង់បានត្វឱ្ត ងទទួល នតនាន្ញងមនរសសជាទវ
្សរាញ់។ ត ងបានទទួលវារត្បាសតោាះតាមរ ៈ្ពះតោា
ើតតរបស់្ពះអង្ ឺវារអ័ក តងាសពវអំតពបាប ្សបតាម្ទព្
សមបត្តដន្ពះ រណរបស់្ពះអង្។ តអត័សររ ១:៥-៧
ប៉រសន្ឥេអវតនះ ន្ញង្ពះ្ វស្ត ស៊រវ អ្នរាល់គ្ាសដលជួនវាល
តនាឆ្ា បានមនជតតតោា ្ពះតោាើតតរបស់្ពះ្ វស្។ តអ
ត័សររ ២:១៣
វារអរ្ពះ រណដល់្ពះវរបតតា សដល្ទង់បានត្វឱ្ត ងជួបគ្ា
តដមបវជាចំសណនដនមរតនដនពួនបរិសរទនតនាន្ញងពន្ឺ: ្ទង់បានរំ
តោាះត ងពវអំណាចដនតសចន្វងងនត តើ បានបនស្បត ង
តៅាន្ញងន រដន្ពះរាជបរ្តាជាទវ្សរាញ់របស់្ទង់។ តាមរ
ៈ​ ្ពះតោាើតត​ របស់​ ្ទង់ សរមបវ​ សត​ វារ​ អ័ក
តងាស​ ពវ​ អំតព​ បាប ៖ នរល៉រស ១:១២-១៤
តើ តោា គាត់បានត្វឱ្មានសន្តោាពតាមរ ៈ្ពះតោាើតត
ដនតើឆកាងរបស់គាត់តោា គាត់តដមបវែសះែផអវវ្ងាំងអស់ស
្មាប់ខ្ងនគាត់។ ខ្ញំ​ នតយា ​ តោា ​ គាត់ មតន​ ថា​ វតថញ​
តនា​ តល​ សែនដវ ឬ​ របស់​ តនា​ ាថានសួ ៌​ តេ ។ នរល៉រ
ស ១:២០
តើតរដរតច្ះ តោា ាារនរន្ជាាាច់ឈាម គាត់បានចរលរួមចំ
សណនដរចគ្ាសដរ។ តាមរ ៈវារា្ាប់ គាត់អាចបំៅ្ាញអ្នសដល
មានអំណាចដនតសចន្វា្ាប់ តាាល ឺអារនស។ តើត្ពរ 2:14
តើត្ពរ ៩
១តើ ្បានដ​ ណាស់ តសចនដវសញ្ា​ ទវ​ មួ ​ ន៏​ មា
ន​ ពត្វ​ បរិសរទន​ ដន​ វារ​ បត្ម​ ដ៏​ តទវោាព នតង​ ទវស
វការៈ​ ខាង​ តោានត ​ សដរ។
2 ដបតត​ មាន​ ្ពះពោ្ា​ មួ ​ ្តរវ​ បាន​ ត ​ ត្វ ទវមួ ឺ
តជងចតងកៀង តរ នតងនំបរកង។ សដល្តរវបានត តហាថាទវជ្មន។
៣តើ ​ បោ្ាប់​ ពវ​ រាំងនន​ ទវ​ ពវរ ឺ​ ្ពះពោ្ា​ សដ
ល​ ្តរវ​ បាន​ តហា​ ថា​ បរិសរទន​ បំែរត
4 សដល​ មាន​ តែង​ មាស តើ ​ ើតប​ ដន​ តសចនដវ​ ស
ញ្ា​ ត្ាាប​ តោា ​ មាស សដល​ ន្ញង​ តោាះ​ ជា​ ឆ្ាំ
ង​ មាស​ សដល​ មាន​ នំម៉ាណា នតង​ ដំបង​ របស់​ តអរុរ
ន​ សដល​ មាន​ ពន្ន នតង​ តរ​ ដន​ តសចនដវ​ សញ្ា
5 តើ ​ តនា​ តល​ រា តចររប៊ីន​ ដន​ សតរីល្​ សដល​ បាន​
្សតមាល​ តៅាអវ​ ដន​ តសចនដវ​ តមត្ានររណា; សដលឥេអវ
តនះត ងមតនអាចនតយា ជាពតតសសបានតទ។
៦ឥេអវ​ តនះ តនា​ តពល​ វារ​ ងាំង​ តនះ​ ្តរវ​ បាន​ សត
ងតាំង​ យ៉ាង​ តនះ ពួន​ បរជាចារ្​ សតងសត​ ចរល​ តៅា​ ន្ញ
ង​ ្ពះពោ្ា​ ទវ​ មួ តោា ​ បំតពញ​ នតច្​ បត្ម​ ្ពះ។
៧ ប៉រសន្​ តោាន​ មោា​ បរជាចារ្​ បាន​ ចរល​ តៅា​ ទវ​
ពវរ​ សត​ ម្ាន់​ ឯង​ ជា​ តរតង​ រាល់​ ឆ្ាំ មតន​ សមន​ តោា
​ ឈាម​ តទ សដល​ គាត់​ ថវា ​ ស្មាប់​ ខ្ងន​ គាត់ នត
ង​ ចំតាាះ​ នំើរស​ របស់​ ្បជាជន។
៨ ្ពះវិញ្ាណ​ បរិសរទន​ បញ្ាន់​ ថា ែ្អវ​ ចរល​ តៅា​ វា
ន់​ ទវ​ បរិសរទន​ បំែរត​ មតន​ ងាន់​ បាន​ បង្ាញ​ ឲ្​
តើញ​ តនា​ តេ ខណៈ​ សដល​ ្ពះពោ្ា​ ទវ​ មួ ​ នំ
ពរង​ សត​ ើរ​ តនា​ តេ ។
៩ សដល​ ជា​ តួ​ អង្​ ស្មាប់​ តពល​ បច្ញបបន្​ វាល សដ
ល​ ្តរវ​ បាន​ ថវា ​ ងាំង​ អំតណា នតង​ វារ​ បរជា សដ
ល​ មតន​ អាច​ ត្វ​ ឲ្​ អ្ន​ សដល​ ត្វ​ នតច្​ បត្ម​
តោាះ​ បាន​ ល្​ ឥត​ តខ្ាះ ដរច​ ននង​ មនសតវារ​ សដរ។
10 សដល​ ើរ​ សត​ ន្ញង​ ាាច់ នតង​ ត័សជ្ៈ នតង​ វារ​
ោាង​ ច្មរះ នតង​ ពត្វ​ បរិសរទន​ ខាង​ ាាច់ឈាម សដល​
បាន​ ោាន់​ តល​ ពួនត ​ រើរត​ ដល់​ តពល​ ដន​ វារ​
សនទ្មង់។
១១ ប៉រសន្ ្ពះ្ វស្នំពរងយាងមន ជាមោាបរជាចារ្ដនវតថញល្សដ
លននងមនដល់ ឺតោា តរាងោតបាសថ្ំជាង នតងល្ឥតតខ្ាះជា
ងតនះ មតនសមនត្វតេងតោា ដដតទ តាាល ឺមតនសមនមនពវអគារ
តនះតទ។
12 មតន​ ថា​ តោា ​ ឈាម​ ពសព នតង​ នរន​ តគា​ តទ ប៉រ
សន្​ តោា ​ ឈាម​ របស់​ ្ទង់​ ៅ្ាល់ ្ទង់​ បាន​ ចរ
ល​ តៅា​ ន្ញង​ ទវសវការៈ​ មដង តោា ​ ទទួល​ បាន​ វា
រ​ ត្បាសតោាះ​ ដ៏​ អស់នលប​ ជានតច្​ ស្មាប់​ ត ង។
១៣តបតត​ ្បសតន​ តប​ ឈាម​ តគា​ តឈ្ាល នតង​ ពសព នត
ង​ តែះ​ របស់​ តម​ តគា​ ត្បាះ​ របស់​ មតន​ បរិសរទន
តោាះ​ បាន​ សញន​ ជា​ បរិសរទន​ ដល់​ វារ​ សម្ាត​ ាា
ច់​ ឈាម
១៤ តត្ពះតោាើតតរបស់្ពះ្ វស្ សដលតាមរ ៈ្ពះវិញ្ាណ
ដ៏តនាអស់នលបជានតច្បានថវា ខ្ងនតោា ឥតមាននសន្ងថវា
្ពះជាម្ាស់ តដមបវបនសញទនសតតសមបជន្ៈរបស់អ្នតចញពវនតច្វា
រសដលបានា្ាប់តដមបវបត្ម្ពះដ៏មាន្ពះជន្រស់ប៉រណបាតទតត?
១៥តើ ​ តោា ាារ​ មរលតើតរ​ តនះ គាត់​ ឺជា​ អ្ន​
ស្មរះស្មួល​ ដន​ ទវបោ្ាល់​ ថ្វ​ ថា តាមរ ៈ​ តសចនដវ
ា្ាប់ ស្មាប់វារ​ ត្បាសតោាះ​ ដន​ អំតព​ រំលង​ សដ
ល​ សថតត​ តនា​ ត្វាម​ ទវបោ្ាល់​ ដំបរង ពួនត ​ សដល​
្តរវ​ បាន​ តហា​ អាច​ ននង​ ទទួល​ បាន​ វារសន្​
ដន​ មរតន​ ដ៏​ អស់នលប​ ជានតច្។
១៦ ត្ាាះ​ នសន្ង​ សដល​ សន្វនម្​ តនា​ នសន្ង តោាះ​
ន៏​ ្តរវ​ មាន​ វារ​ ា្ាប់​ របស់​ អ្ន​ ត្វ​ សន្វនម្​ សដ
រ។
17ដបតត​ ទវបោ្ាល់​ មាន​ នម្ាំង​ បោ្ាប់​ ពវ​ មនរសស​ ា្ា
ប់​ តៅា តប​ មតន​ ដរតច្ាះ​ តទ រា​ គ្ាន​ នម្ាំង​ ងាល់​
សត​ តាាះ​ តពល​ អ្ន​ ត្វ​ សន្វនម្​ តនា​ រស់។
18 តងាះ​ បវ​ ជា​ ទវបោ្ាល់​ ទវ​ មួ ​ មតន​ ្តរវ​ បាន​ ោ
ទ្តស​ តោា ​ គ្ាន​ ឈាម។
19ដបតត​ វាល​ ម៉រតស​ បាន​ នតយា ​ ្ ប់​ ច្ប់​ ដ
ល់​ ្បជាជន​ ងាំង​ អស់​ តាម​ ច្ប់​ តើ តោាះ​ គា
ត់​ ន​ ឈាម​ នរន​ តគា នតង​ ពសព​ មន​ ជាមួ ​ នន
ង​ ទនន តរាម​ តចតម​ ពណ៌​ ្នើម​ ទរំ នតង​ ើរវសរប តើ
​ ត្បាះ​ ងាំង​ តសតវត ា នតង​ មនរសស​ ងាំង​ អស់
20 តោា ​ តាាល​ ថា តនះ​ តើ ​ ជា​ ឈាម​ ដន​ សន្វ
នម្ សដល​ ្ពះ​ បាន​ បង្ាប់​ ដល់​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា។
21 ម្៉ដង​ តទតត តោាន​ ត្បាះ​ ឈាម​ ងាំង​ ្ពះពោ្ា នត
ង​ ត្ ង​ បរិវ្ារ​ ងាំង​ អស់​ ដន​ នតច្​ បត្ម​ ែផ ។
២២តើ ​ អវវ្​ តស្រសត​ ងាំងអស់​ ្តរវ​ បាន​ សម្ាត​
តោា ​ ឈាម​ តោា ​ ច្ប់ តើ ​ តប​ គ្ាន​ វារ​ បង្អ
រ​ ឈាម ឺ​ គ្ាន​ វារ​ តលនសលង​ តេ ។
២៣ ដរតច្ះ រាចាំបាច់ណាស់សដល ំររដនវតថញតនាាថានសួ ៌ ួរសត្តរ
វបានបនសញតជាមួ ននងវតថញងាំងតនះ។ រីឯវតថញតនាាថានសួ ៌វិញ សរ
ទនសតមាន ន្បរជា្បតសរជាងរបស់ងាំងតនះតៅាតទតត។
២៤តបតត​ ្ពះ្ វស្​ មតន​ បាន​ ចរល​ តៅា​ ន្ញង​ ទវសវកា
រៈ​ សដល​ ត្វ​ តោា ​ ដដ​ តទ សដល​ ជា​ ររប​ តំណាង​
ដន​ វារ​ ពតត។ ប៉រសន្​ តៅា​ ាថាន​ សួ ៌​ វិញ​ ឥេអវ​ តនះ
តដមបវ​ បង្ាញ​ ខ្ងន​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ័្ន្​ ្ពះ​ ស្មា
ប់​ ត ង៖
25 តើ ​ ន៏​ មតន​ ្តរវ​ ថវា ​ ខ្ងន​ គាត់​ ជា​ ញនន​
ញាប់​ សដរ ដរច​ សដល​ សតមដច​ សង្​ ចរល​ តៅា​ ន្ញង​
ទវសវការៈ​ ជា​ តរតង​ រាល់​ ឆ្ាំ តោា ​ ឈាម​ អ្ន​ ដដទ
26 តបតត​ ដរតច្ះ​ តើ គាត់​ ្តរវ​ សត​ រង​ ទរន្​ ជា​ ញន
ន​ ញាប់​ តាំង​ ពវ​ នំតណត​ ពត័ព​ តោាន​ មន ប៉រសន្​ ឥ
េអវ​ តនះ​ តនា​ ទវ​ បន្ប់​ ដន​ ពត័ព​ តោាន​ តនះ គា
ត់​ បាន​ តលច​ មន​ តដមបវ​ បំបាត់​ អំតព​ បាប​ តោា
​ ន្បរជា​ ដន​ ខ្ងន​ គាត់។
27 តើ ​ ដរច​ សដល​ រា​ ្តរវ​ បាន​ នំណត់​ ឲ្​ មនរ
សស​ ា្ាប់​ ម្ង ប៉រសន្​ បោ្ាប់​ ពវ​ តនះ​ វារ​ ជំនរំ​ ជ្មះ
28 ដរតច្ះ​ តើ ្ពះ្ វស្​ ្តរវ​ បាន​ ថវា ​ ម្ង​ តដ
មបវ​ ទទួល​ បាប​ ដន​ មនរសស​ ជា​ ត្ចន តើ ​ អ្ន​
សដល​ សសវង​ រន​ ្ទង់​ ននង​ តលច​ មន​ ជា​ តលន​
ទវ​ ពវរ​ តោា ​ គ្ាន​ អំតព​ បាប​ តដមបវ​ តសចនដវ​ ស
ត្ង្ាះ។
ត្ាាះ​ ឈាម​ តគា​ តឈ្ាល នតង​ ពសព​ មតន​ អាច​ ដ
ន​ បាប​ បាន​ តេ ។ តើត្ពរ 10:4
ដរតច្ះ បងប្អន​ តអ តោា ​ មាន​ ចតត្​ វ្ាោាន​ ចរល​
តៅា​ ន្ញង​ ទវ​ បរិសរទន​ បំែរត​ តោា ​ ្ពះតោាើតត​ រប
ស់​ ្ពះត ស៊រវ តើត្ពរ 10:19
អំពវ​ វារ​ ោាន់​ តងាស​ ដ៏​ ្្ន់​ ្្រ​ ប៉រណបា អ្ន​ រាល់​
គ្ា​ តត​ ថា​ គាត់​ សម​ ននង​ អ្ន​ សដល​ បាន​ ជា
ន់​ ត្វាម​ ្ពះ​ រាជ​ បរ្តា​ ដន​ ្ពះ តើ ​ បាន​ រា
ប់​ ឈាម​ ដន​ តសចនដវ​ សញ្ា សដល​ ្ទង់​ បាន​ សញ
ន​ ជា​ បរិសរទន ជា​ វារ​ មតន​ បរិសរទន តើ ​ បាន​ ត្វ​
តងាះ​ ជា​ ដល់​ ្ពះ​ វិញ្ាណ​ ន៏​ តោា ។ ដន្ពះ រណ?
តើត្ពរ 10:29
តោា ​ ាារ​ ជំតន គាត់​ បាន​ ត្វ​ បរណ្​ ចម្ង នតង​
ត្បាះ​ ឈាម ស្នង​ តោា​ អ្ន​ សដល​ បំៅ្ាញ​ នរន​ ចប
ង​ មតន​ ប៉ះ​ ាាល់​ ដល់​ ពួន​ ត ។ តើត្ពរ ១១:២៨
អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ងាន់​ តទល់​ ននង​ ឈាម​ តទ ឺ​
តស៊រ​ ននង​ អំតព​ បាប។ តើត្ពរ 12:4
តើ ​ ចំតាាះ​ ្ពះ​ ត ស៊រ​ សដល​ ជា​ អ្ន​ ស្មរះស
្មួល​ ដន​ នតច្​ ្ពម​ ត្ពតង​ ថ្វ នតង​ ឈាម​ ដន​ វារ​
ត្បាះ​ តោាះ សដល​ នតយា ​ ល្​ ជាង​ តអបតល​ តៅា​
តទតត។ តើត្ពរ ១២:២៤
ដបតត​ ាានសព​ របស់​ សតវ​ ងាំង​ តោាះ សដល​ តោាើត
ត​ របស់​ តោាន​ បរជាចារ្​ ោាំ​ ចរល​ តៅា​ ន្ញង​ ទវស
វការៈ​ តោា ​ អំតព​ បាប ្តរវ​ បាន​ ដរត​ តចាល​ តោា
​ គ្ាន​ ជំរំ។ តើតរ​ តនះ​ តើ ​ បាន​ ជា​ តោាន​
ត ស៊រ​ បាន​ រង​ ទរន្​ លំបាន​ តោា ​ គ្ាន​ ងវារ​ ចរ
ល​ តដមបវ​ សញន​ ្បជាជន​ ជា​ បរិសរទន​ តោា ​ តោាើត
ត​ របស់​ តោាន។ តើត្ពរ ១៣:១១-១២
ឥេអវ​ តនះ ្ពះ​ ដន​ តសចនដវ​ សរខាាន្ សដល​ បាន​
ត្បាស​ ឲ្​ មាន​ ្ពះជន្​ រស់​ ពវ​ សរ ត​ តេង​ វិញ
្ពះ​ ត ស៊រវ​ ជា​ អ្ន​ ងវាល​ តចតម​ ដ៏​ អា្ារ្​
តោាះ តាម​ រ ៈ​ តោាើតត​ ដន​ តសចនដវ​ សញ្ា​ ដ៏​
តនា​ អស់នលប​ ជានតច្ សរម​ ត្វ​ ឲ្​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ បា
ន​ ្ ប់​ លន្ណន​ ន្ញង​ ្ ប់​ វារ​ ល្ តដមបវ​ ត្វ​ តា
ម​ ្ពះើហទក ​ របស់​ ្ទង់ តោា ​ ត្វ​ វារ​ សដល​ គា
ប់​ ្ពះើហទក ។ តាមរ ៈ្ពះត ស៊រ្ តសដ។ សរមតលនតតមកង
សតរីររងតរ ងរបស់្ពះអង្អស់នលបជាអសងវងតតរតងតៅា។ អាសម៉ន
តើត្ពរ ១៣:២០-២១
ត្ជសតរស​ តាម​ វារ​ ដនង​ ជាមរន​ របស់​ ្ពះ​ ជា​
្ពះវរបតតា តាមរ ៈ​ វារ​ សញន​ ្ពះវិញ្ាណ​ ជា​ បរិសរទន
ដល់​ វារ​ ា្ាប់​ បង្ាប់ នតង​ វារ​ ត្បាះ​ ្ពះតោាើត
ត​ ដន​ ្ពះត ស៊រវ្ វស្ ៖ ្ពះ រណ​ ដល់​ អ្ន នតង​ សន្ត
ោាព​ ្តរវ​ បាន​ ចត្មន​ តេង ។ តព្តរសទវ១ ១:២
ដរចអ្នដនង្ាាប់តើ ថា អ្នមតន្តរវបានត្បាសតោាះតោា រ
បស់សដលពរនរលួ ដរចជា្បាន់ នតងមាស ពវវារសន្ោាឥត្ប
តយាជននរបស់អ្ន សដលបានទទួលតោា ្បដពណវពវបរពវបររសរប
ស់អ្ន។ ប៉រសន្​ តោា ​ ្ពះតោាើតត​ ដ៏​ វិតសស​ របស់​
្ពះ្ វស្ ដរច​ ជា​ នរន​ តចតម​ សដល​ គ្ាន​ តៅាើ្ង នត
ង​ គ្ាន​ នសន្ង​ តោាះ៖ ១តព្តរស ១:១៨-១៩
ប៉រសន្ តប​ ត ង​ តដរ​ ន្ញង​ ពន្ឺ ដរច​ ជា​ ្ទង់​ ង់​
តនា​ ន្ញង​ ពន្ឺ តោាះ​ ត ង​ បាន​ ្បនប​ ននង​ គ្ា​
តៅា​ វិញ​ តៅា​ មន តើ ​ ្ពះតោាើតត​ ដន​ ្ពះត ស៊រវ
្ វស្ ជា​ ្ពះរាជបរ្តា​ ្ទង់​ បាន​ សម្ាត​ ត ង​ ពវ​
អំតព​ បាប​ ងាំង​ អស់។ ៉រោានទវ១ ១:៧
តនះ​ តើ ​ ជា​ អ្ន​ សដល​ បាន​ មន​ តោា ​ ទនន នត
ង​ ឈាម ឺ​ ជា​ ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ្ វស្។ មតនសមនតោា ទនន
សតតោា ទនន នតងឈាម។ តើ ​ ឺ​ ជា​ ្ពះវិញ្ាណ​ សដ
ល​ ត្វ​ បោ្ាល់ ពវ​ ត្ាាះ​ ្ពះវិញ្ាណ​ ជា​ តសចន្វ​ ពត
ត។ ដបតត​ មាន​ បវ​ ោាន់​ សដល​ ត្វ​ នំណត់្តា​ តនា​
ាថានសួ ៌ ឺ​ ្ពះវរបតតា ្ពះ​ បន្អល នតង​ ្ពះវិញ្ាណ​ បរិ
សរទន តើ ​ ងាំង​ បវ​ តនះ​ ឺ​ សត​ មួ ។ តើ ​ មាន​
បវ​ ោាន់​ សដល​ ត្វ​ បោ្ាល់​ តនា​ តល​ សែនដវ ឺ​ ្ពះ​
វិញ្ាណ ទនន នតង​ ឈាម តើ ​ ងាំង​ បវ​ ោាន់​ តនះ​
ល់​ ្ពម​ ជា​ មួ ​ គ្ា។ ្បសតន​ តប​ ត ង​ ទទួល​
ាានសវ​ ពវ​ មនរសស តោាះ​ សន្វោាព​ របស់​ ្ពះជាម្ាស់​
ឺ​ ្ំ​ ជាង ដបតត​ តនះ​ ជា​ សន្វោាព​ របស់​ ្ពះជាម្ា
ស់ សដល​ ្ពះអង្​ បាន​ ត្វ​ បោ្ាល់​ អំពវ​ បរ្ត​ រប
ស់​ ្ពះអង្។ ៉រោានទវ១ ៥:៦-៩
តើ ​ មន​ ពវ​ ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ្ វស្ សដល​ ជា​ ាានសវ​
ដ៏​ តា្ាះ​ ្តង់ នតង​ ជា​ អ្ន​ បតងកត​ ដំបរង​ ដន​ តសច
នដវ​ ា្ាប់ នតង​ ជា​ សតមដច​ ដន​ តសដច​ ដន​ សែនដវ។ ចំ
តាាះ្ពះអង្សដល្សរាញ់ត ង តើ បានោាងសំអាតត ង
ពវអំតពបាបរបស់ត ង តោា ្ពះតោាើតតរបស់្ពះអង្ៅ្ាល់
តើ ្ទង់បានសតងតាំងត ងជាតសដច នតងបរជាចារ្ថវា ្ពះ
ជាម្ាស់ នតងជា្ពះបតតារបស់្ពះអង្។ សរម​ ឲ្​ ្ទង់​ មា
ន​ សតរីររងតរ ង នតង​ អំណាច​ ជា​ តរតង​ រើរត។ អាសម៉ន វិវរ
ណៈ ១:៥​ -​ ៦
តើ ​ ត ​ ត្ចតង​ បទ​ ថ្វ​ ថា ឯង​ សម​ ននង​ ន​
តសតវត ា តើ ​ តបន​ ្តា​ ចរះ ដបតត​ ឯង​ ្តរវ​ ត ​ ស
ម្ាប់ តើ ​ បាន​ តោាះ​ ត ង​ ខ្ញំ​ ដល់​ ្ពះ តោា ​
ឈាម​ ឯង​ តចញ​ ពវ​ ្ ប់​ ពរជ​ ាាសនន ្ ប់​ ោាាា
្ ប់​ ងាំង​ មនរសស នតង ជាតត; វិវរណៈ ៥:៩
ខ្ញំ​ នតយា ​ តៅា​ គាត់​ ថា៖ «តោាន​ ម្ាស់ តោាន​ ដនង​
តើ »។ តោាន​ មាន​ ្បាាសនន​ មន​ ខ្ញំ​ ថា៖ «អ្ន​
ងាំង​ តនះ​ ជា​ អ្ន​ សដល​ តចញ​ ពវ​ ទរន្​ តវទោា​ យ៉ា
ង​ ខ្ាំង តើ ​ បាន​ តបាន​ សតម្ៀន​ បំាាន់ តើ ​
ត្វ​ ឲ្​ ពួន​ ត ​ មាន​ ពណ៌​ ស ន្ញង​ ឈាម​ របស់​
នរន​ តចតម»។ វិវរណៈ ៧:១៤
តើ ​ ពួន​ ត ​ បាន​ ន​ ើ្ះ​ គាត់​ តោា ​ ឈា
ម​ របស់​ នរន​ តចតម នតង​ តោា ​ ាាន្​ ដន​ ទវបោ្ាល់​
របស់​ ពួន​ ត ; តើ ពួនត មតន្សរាញ់ជវវិតរបស់ពួនត រ
ើរតដល់ា្ាប់។ វិវរណៈ ១២:១១
ខ្ញំ​ តើញ​ តមើ​ តបន តើ ​ តើញ​ តសះ​ ស​ មួ ​
ន្ល។ តើ ​ អ្ន​ សដល​ អង្ញ ​ តល​ គាត់​ ្តរវ​ បា
ន​ ត ​ តហា​ ថា​ តា្ាះ្តង់​ នតង​ ពតត​ តើ ​ តោា
​ សរចរិត​ គាត់​ ននង​ វិនតច្ក ​ នតង​ ត្វ​ ស្ង្ាម​ ។
ស័្នរបស់គាត់ដរចជាអណ្ដតត័្ង តើ តនាតលន្លរបស់គា
ត់មានមនរដជាត្ចន។ តើ ​ គាត់​ បាន​ សរតសរ​
តឈ្ាះ​ មួ ​ សដល​ គ្ាន​ អ្ន​ ណា​ ា្ាល់​ តទ ឺ​ គា
ត់​ ៅ្ាល់។ តើ ​ គាត់​ តស្ៀន​ ាាន់​ អាវ​ ចរះ​ តោា
​ ឈាម តើ ​ តឈ្ាះ​ របស់​ គាត់​ ្តរវ​ បាន​ ត ​
តហា​ ថា ្ពះ​ បន្អល​ ដន​ ្ពះ។ នងទកព​ សដល​ តនា​
ាថាន​ បរមសរខ​ តដរ​ តាម​ ្ពះអង្​ តោា ​ ជតះ​
តសះ​ ស តស្ៀន​ ាាន់​ ្នណាត់​ តទសឯន​ ពណ៌​ ស នត
ង​ ា្ាត។ វិវរណៈ ១៩:១១​ -​ ១៤
ចររត ង្នតេនតមល្ពះតោាើតតរបស់្ពះ្ វស្តោា ខ្ាប់ខ្ង
ន តើ តមលថាតត្ពះតោាើតតរបស់្ទង់មានតដម្យ៉ាងណា
តនាចំតាាះ្ពះតន្តដន្ពះ៖ សដល្តរវបានបង្អរស្មាប់តសចនដវ
សត្ង្ាះរបស់ត ង បានទទួល្ពះ រណដនវារស្បចតត្ស្មាប់
ពត័ពតោានងាំងមរល។ សំបរ្តទវ 1 ដន Clement តៅា នររិនថរស 4:
5
ពួនត បានែដល់សញ្ាមួ បសនថមតទតតដល់ោាងថា ោាង្តរវព្ងរ
សខស្នើមតចញពវែ្ះរបស់ោាង។ តោា ​ វាត់​ តោាះ តោា
​ តោាើតត​ ដន​ ្ពះ​ អម្ាស់​ ដន​ ត ង តោាះ​ ននង​
មាន​ វារ​ ត្បាស​ តោាះ​ ដល់​ អស់​ អ្ន​ សដល​ តជ
នតង​ សង្នម​ ដល់​ ្ពះ។ បងប្អនតើញតទ សម្ាញ់! សំបរ្ត
ទវ 1 ដន Clement តៅា នររិនថរស 6:10
ចររ​ ត ង​ តគារព​ ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ្ វស្​ ដន​ ត ង​ រា
ល់​ គ្ា សដល​ ្ពះ​ តោាើតត​ ្ទង់​ បាន​ ្បងាន​ ម
ន​ ស្មាប់​ ត ង។ សំបរ្តទវ 1 ដន Clement តៅា នររិនថរស 10:
6
្ពះអម្ាស់បានចរលរួមជាមួ ត ងតាមរ ៈតសចន្វសបបញរស។
ន្ញងតពលសដល្ពះអង្បាន្សរាញ់ត ង ្ពះអម្ាស់ត ស៊រ្ ត
សដដនត ង បាន្បងាន្ពះតោាើតតរបស់្ពះអង្ស្មាប់ត ង
តាម្ពះើហទក របស់្ពះជាម្ាស់។ ាាច់របស់គាត់ស្មាប់
ាាច់របស់ត ង; ្ពលនងរបស់គាត់ស្មាប់្ពលនងរបស់ត ង។
សំបរ្តទវ 1 ដន Clement តៅាវាន់នររិនថរស 21: 7
តើតរតនះតើ បានជា្ពះអម្ាស់របស់ត ងបានសច្ា្បណត
ធានន្ញងវារលះបង់ររបវា របស់្ពះអង្តៅាវាន់តសចន្វើតនវិ
ោាស តដមបវតអា ត ងបានវិសរទនតាមរ ៈវារអ័ក តងាសពវអំ
តពបាបរបស់ត ង។ តោាះ ឺតោា វារត្បាះឈាមរបស់គាត់។
តើតរ​ តនះ​ តើ ​ បាន​ ជា​ បទ​ ម្វរ​ សចង​ ថា: គា
ត់​ ្តរវ​ របួស​ តោា ​ ាារ​ អំតព​ រំលង​ របស់​ ត ង
គាត់​ ្តរវ​ របួស​ តោា ​ ាារ​ អំតព​ ទរច្រិត​ របស់​
ត ង តើ ​ ត ង​ បាន​ ត្បាស​ តោា ​ ឈាម​ រប
ស់​ គាត់។ គាត់​ ្តរវ​ បាន​ ត ​ ដនន​ ោាំ​ ដរច​ ជា​ នរ
ន​ តចតម​ តៅា​ សត្តាត តើ ​ ដរច​ ជា​ តចតម​ តនា​
ចំតាាះ​ មរខ​ អ្ន​ វាត់​ សន់​ ជា​ មនរសស​ ល្ង់ ដរតច្ះ​
គាត់​ មតន​ តបន​ មាត់​ តទ។ សំបរ្តទរតៅារបស់បាណាបាស
៤:១,៣
វារសដលជាអ្នតដរតាម្ពះ តើ ោាស់តត នខ្ងនឯងតោា ្ពះ
តោាើតតរបស់្ពះ្ វស្ តោាះអ្នបានសំតរចនតច្វារសដលមាន
លន្ណៈ្ម្តាស្មាប់អ្ន។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់តអ
ត័សររ 1: 3
Ignatius សដល្តរវបានត តហាថា Theophorus តៅាវាន់្ពះវិោារ
បរិសរទនសដលតនា Tralles តនាអាសរវ: ជាទវ្សរាញ់របស់្ពះជា
្ពះវរបតតាដន្ពះត ស៊រវ្ វស្សដលបានត្ជសតរសនតងសនដតសម
ដន្ពះមានសន្តោាពតាមរ ៈាាច់ឈាមនតងចំណង់ចំណំលចត
ត្របស់្ពះត ស៊រវ្ វស្ជាន្វសង្នមរបស់ត ង ន្ញង​ វារ​ រ
ស់​ តេង​ វិញ​ សដល​ មាន​ តោា ​ គាត់​ ែង​ សដរ​
សដល​ ខ្ញំ​ សរម​ សំពះ​ តោា ​ ោាព​ តពញតលញ​ រប
ស់​ រា, បន្​ ន្ញង​ លន្ណៈ​ ជា​ ាាវន, ជរនពរ​ ឱ្​ មា
ន​ អំណរ​ នតង​ សរ័មង្ល​ ងាំង​ អស់​ ។ សំបរ្តរបស់
Ignatius តៅាវាន់ Trallians 1: 1
ដរតច្ះ ចររ​ ោាន់​ ចតត្​ ស្អតបរត​ តេង​ វិញ​ តោា ​ តសច
នដវ​ ជំតន តោាះ​ ឺ​ ាាច់​ ឈាម​ ដន​ ្ពះ​ អម្ាស់។ តើ
តនាន្ញងតសចនដវសបបញរស តោាះ ឺជា្ពះតោាើតតរបស់្ពះត
ស៊រវ្ វស្។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Trallians 2: 7
ខ្ញំចង់បាននំបរកងរបស់្ពះជាម្ាស់ សដលជាាាច់ឈាមរបស់្ពះ
ត ស៊រ្ តសដ ជាពរជរបស់្ពះបាទោាវីី។ តើ ​ ត័សជ្ៈ​ សដ
ល​ ខ្ញំ​ ្បាថ្ា​ ចង់​ បាន ឺ​ ឈាម​ របស់​ គាត់ សដល​
ជា​ តសចនដវ​ ្សរាញ់​ មតន​ តចះ​ រីងស្ងត។ សំបរ្តរបស់
Ignatius តៅាវាន់រុរម 3: 5
Ignatius សដល្តរវបានត តហាថា Theophorus តៅាវាន់្នរមជំនរំ
ដន្ពះជា្ពះវរបតតា នតង្ពះអម្ាស់ត ស៊រវ្ វស្របស់ត ង សដ
ល ង់តនា្នរង Philadelphia ន្ញងទវវបអាសរវ។ សដល​ បាន​ ទទួ
ល​ តសចនដវ​ តមត្ា​ នររណា តោា ​ បាន​ តាំង​ តនា​ ន្ញ
ង​ វារ​ ្ពមត្ពតង​ គ្ា​ ដន​ ្ពះ តើ ​ អរ​ សប្
​ ជា​ តរតង​ រើរត​ តនា​ ន្ញង​ ចំណង់​ ដន​ ្ពះ​ អម្ា
ស់​ ដន​ ត ង តើ ​ បាន​ សត្មច​ តោា ​ តសចនដវ​
តមត្ា​ នររណា​ ្ ប់​ យ៉ាង​ តាម​ រ ៈ​ វារ​ រស់​ តេ
ង​ វិញ​ របស់​ ្ទង់៖ សដល​ ខ្ញំ​ សរម​ ជំរាប​ សួរ​ ែង​
សដរ តោា ​ តោាើតត​ ដន​ ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ្ វស្ សដល​
ជា​ អស់​ នលប​ ជា​ នតច្ នតង​ ឥត​ តៅាើ្ង។ ោាពរីនរា
; ជាពតតសស្បសតនតបពួនត រួបរួមជាមួ ននងប៊ីសសព នតង
ណៈ្បធានសដលតនាជាមួ គាត់ នតងីវនរនសដល្តរវបានសតងតាំ
ង្សបតាម ំនតតរបស់្ពះត ស៊រវ្ វស្។ ្ពះអង្​ បាន​ តាំ
ង​ ចតត្​ តាម​ ្ពះើហទក ​ របស់​ ្ពះអង្​ តោា ​ ្ពះ
វិញ្ាណ​ ដ៏វិសរទន​ របស់​ ្ពះអង្​ យ៉ាង​ មរឺងម៉ាត់។ ដបត
ត​ មាន​ ាាច់​ សត​ មួ ​ ដន​ ្ពះ​ ត ស៊រ​ ្ តសដ​
ជា​ អម្ាស់​ ដន​ ត ង។ នតងមួ សពងតនាន្ញងវាររួបរួមដន
ឈាមរបស់គាត់; អាសនៈមួ ; សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់
Philadelphia 1: 1, 11
ខ្ញំបានសតងកតតើញថា អ្នបានតាំងចតត្តនាន្ញងជំតន សដលមតន
អាចៅ្ាស់ប្អរបាន ដរចជាអ្ន្តរវបានត ោាន់សដនតគាលតលតើ
ឆកាងដន្ពះអម្ាស់ត ស៊រវ្ វស្របស់ត ង ងាំងខាងាាច់ឈា
ម នតងខាងវិញ្ាណ។ តើ ្តរវបានបញ្ាន់តនាន្ញងតសចនដវ្ស
រាញ់តាមរ ៈ្ពះតោាើតតរបស់្ពះ្ វស្; ្តរវបានបន្ញះបន្អ
លយ៉ាងតពញតលញអំពវតរ ងងាំងតោាះសដលងាន់ទងននង្ពះអម្ា
ស់របស់ត ង។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Smyrnaeans 1: 3
នរំ​ ឲ្​ អ្ន​ ណា​ បតញ្ាត​ ខ្ងន​ ឯង។ ងាំង​ វតថញ​ តនា​
ាថាន​ សួ ៌ នតង​ តទវតា​ ដ៏​ ររងតរ ង នតង​ ពួន​ តះាោវា
តងាះ​ តមល​ តើញ ឬ​ តមល​ មតន​ តើញ​ ន៏​ តោា
តប​ ត ​ មតន​ តជ ​ តល​ ្ពះតោាើតត​ របស់​ ្ពះ​ ្ វ
ស្​ តទ តោាះ​ ននង​ ្តរវ​ តថកាល​ តងាស​ ត ។ សំបរ្តរបស់
Ignatius តៅាវាន់ Smyrnaeans 2:12
ខ្ញំសរមជំរាបសួរដល់សតម្ចសង្ដ៏សន្តសមរបស់អ្ន នតង្ពះ
តតជ រណដ៏ខ្ង់ខ្ស់បំែរត។ នតងីវនរនរបស់អ្ន អ្នបំតររបស់ខ្ញំ។
តើ អ្នងាំងអស់គ្ាជាទរតៅា នតង្ ប់គ្ា ជាពតតសសតនាន្ញង
្ពះោាមដន្ពះត ស៊រវ្ វស្ នតងតនាន្ញងាាច់ឈាមរបស់្ទង់។
តនាន្ញងចំណង់ចំណំលចតត្ នតងវាររស់តេងវិញរបស់គាត់ងាំង
ខាងាាច់ឈាម នតងខាងវិញ្ាណ។ តើ តនាន្ញងវាររួបរួមរប
ស់្ពះជាមួ អ្ន។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Smyrnaeans
3:22
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfEsperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDanish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCzech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCroatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCorsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Catalan - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Catalan - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCatalan - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Catalan - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Cantonese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cantonese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCantonese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cantonese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Testament of Reuben the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Reuben the Son of Jacob.pdfTagalog - Testament of Reuben the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Reuben the Son of Jacob.pdf
 
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBurmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf

  • 1.
  • 2. គាត់​ សួរ​ ថា​ តត​ អ្ន​ បាន​ ត្វ​ អវវ? សំតេង​ ឈា ម​ របស់​ បង​ ប្អន​ ស្សន​ មន​ ខ្ញំ​ ពវ​ ដវ។ តើ ​ ឥ េអវ​ តនះ អ្ន​ ្តរវ​ បណ្ដាា​ ពវ​ សែនដវ សដល​ បាន​ តបន​ មាត់​ តដមបវ​ ទទួល​ ឈាម​ បង​ ្បរស​ របស់​ អ្ ន​ ពវ​ ដដ​ អ្ន។ តោានរបបត្ត ៤:១០​ -​ ១១ រីឯ​ ាាច់​ សដល​ មាន​ ជវវិត​ ជា​ ឈាម អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ្តរវ​ បរិតោា ​ តេ ។ តើ ខ្ញំពតតជា្តរវវារឈា មរបស់អ្នន្ញងជវវិតរបស់អ្ន។ ខ្ញំននងងាមងាររាតនាន្ញងដដរបស់ សតវងាំងអស់ តើ តនាន្ញងដដរបស់មនរសស។ តនា​ ដដ​ បង​ ប្អន​ របស់​ មនរសស​ ្ ប់​ ររប ខ្ញំ​ ននង​ ងាមងារ​ ជវវិត​ ម នរសស។ អ្ន​ ណា​ បង្អរ​ ឈាម​ មនរសស អ្ន​ តោាះ​ នន ង​ ្តរវ​ បង្អរ​ ឈាម​ តោា ​ ាារ​ មនរសស ដបតត​ គាត់​ បាន​ បតងកត​ មនរសស​ តាម​ ររប​ ្ពះ។ តោានរបបត្ត ៩:៤​ - ​ ៦ ររតបន​ មាន​ ្បាាសនន​ តៅា​ ត ​ ថា៖ «នរំ​ បង្អរ​ ឈា ម​ តេ ប៉រសន្​ ្តរវ​ តបាះ​ គាត់​ តៅា​ ន្ញង​ រត្ដា​ សដ ល​ តនា​ រាល​ រតោាាថាន តើ ​ នរំ​ ោាន់​ ដដ​ តល​ គា ត់​ តេ ។ តដមបវ​ ឲ្​ គាត់​ ដន​ គាត់​ តចញ​ ពវ​ ន ណ្ដប់​ ដដ​ ត តដមបវ​ ្ប ល់​ គាត់​ តៅា​ ឲ្​ ឪពរន​ គា ត់​ មដង​ តទតត។ រោា​ សួរ​ បង​ ប្អន​ របស់​ គាត់​ ថា៖ «តប​ ត ង​ សម្ាប់​ បង​ ប្អន​ ត ង តើ ​ ោាន់​ ឈា ម​ គាត់ តត​ មាន​ ្បតយាជនន​ អវវ? ពួន​ ត ​ ន​ អាវ​ រ បស់​ ៉រសសប សម្ាប់​ ពសព​ មួ តើ ​ ្ជលន់​ អាវ​ ន្ញង​ ឈាម។ តោានរបបត្ត ៣៧:២២,២៦,៣១ ររតបន​ ត្្ ​ តៅា​ ត ​ ថា៖ «ខ្ញំ​ មតន​ នតយា ​ ្បាប់​ អ្ ន​ រាល់​ គ្ា​ ថា នរំ​ ត្វ​ បាប​ នរន​ តេ ។ តើ ​ អ្ ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ឮ​ ឬ? ដរតច្ះ តមល ឈាមរបស់គាត់ន៏្តរ វបានងាមងារសដរ។ តោានរបបត្ត 42:22 រោា​ ជា​ ជំនួ ​ របស់​ សតវ​ សតង្៖ នរន​ ្បរស​ តអ នរន​ តេង​ ចរះ​ ពវ​ សតវ​ ដ្ព គាត់​ បាន​ អង្ញ ​ ចរះ គាត់​ តដន​ ដរច​ ជា​ សតង្ នតង​ ដរច​ ជា​ សតង្​ ចាស់។ តតអ្នណាននងតលនគាត់តេង? ដំបង​ មតន​ ្តរវ​ ចាន​ តច ញ​ ពវ​ ្សរន​ រោា ឬ​ អ្ន​ បតងកត​ ច្ប់​ ពវ​ តជង​ តោាន​ តេ ដរាប​ ណា​ សរវេអ​ មន​ ដល់។ តើ ​ វា រ​ ្បមរល​ ែដញំ​ ្បជាជន​ ននង​ តៅា​ គាត់។ ចងនរនរាតៅានន ងតដមទំាាំងបា ជររ តើ ោារាតៅាននងតដមទំាាំងបា ជររ។ គាត់​ តបាន​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ គាត់​ តោា ​ ្ាា​ ទំាាំងបា ជររ តើ ​ សតម្ៀនបំាាន់​ របស់​ គាត់​ ន្ញង​ ឈាម​ ដន​ ្ាាទំាាំងបា ជររ។ តោានរបបត្ត 49:9-12 តើ ​ តើតរវារណន​ ននង​ តនត​ តេង ្បសតន​ តប​ ពួ ន​ ត ​ មតន​ តជ ​ ទវ​ សម្ាល់​ ងាំង​ ពវរ​ តនះ​ សដរ ឬ​ ន៏​ មតន​ ា្ាប់​ តាម​ សំតេង​ របស់​ អ្ន​ សដរ ថា​ អ្ ន​ ្តរវ​ ន​ ទនន​ ទតន្​ តៅា​ ចាន់​ តល​ ដវ​ ស្ងត តើ ​ ទនន​ សដល​ អ្ន​ ន​ តចញ។ ទតន្ននងវ្ា តៅាជា ឈាមតនាតលដវស្ងត។ នតន្មនំ ៤:៩ ្ពះអម្ាស់​ មាន​ ្ពះបន្អល​ ដរតច្ះ​ ថា ន្ញង​ វារ​ តនះ អ្ ន​ ននង​ ដនង​ ថា ត ង​ ជា​ ្ពះអម្ាស់ តមល​ ចរះ ត ង​ ននង​ រា ​ ននង​ ដំបង​ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ដដ​ រប ស់​ ត ង តល​ ទនន​ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ទតន្ តើ ​ ត ​ ននង​ ស្ប​ តៅា​ ជា​ ឈាម។ ្តវ​ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ទ តន្​ ននង​ ងាប់ តើ ​ ទនន​ ទតន្​ ននង​ មាន​ ន្តន​ ស្ញ ។ ជន​ ជាតត​ តអសរវប​ ននង​ ែនន​ ទនន​ ទតន្។ ្ពះអម្ា ស់​ មាន​ ្ពះបន្អល​ តៅា​ វាន់​ តោាន​ ម៉រតស​ ថា ចររ​ ្បាប់​ តអរុរន​ ថា ចររ​ ន​ ដំបង​ របស់​ អ្ន តើ ​ ោា ត​ ដដ​ តៅា​ តល​ ទនន​ ដន​ ្សរន​ តអសរវព្ តល​ ស្នង​ រ បស់​ ត តាម​ ទតន្ នតង​ ្សះ​ ទនន នតង​ អាង​ ទនន​ ងាំ ង​ អស់​ របស់​ ពួន​ ត វ្ា ជាឈាម; តើ ​ តដមបវ​ ឲ្​ មាន​ ឈាម​ តពញ​ ្សរន​ តអសរវប ងាំង​ ន្ញង​ ្រង​ តើ នតង​ ន្ញង​ ថង់​ ថ្។ តោាន​ ម៉រតស នតង​ តអរុរន​ បាន​ ត្វ​ ដរតច្ះ ដរច​ ្ពះអម្ាស់​ បាន​ បង្ាប់។ ្ពះអង្តលនដំ បងរា ទននទតន្ តនាចំតាាះ្ពះ័ក្នដ្ពះតះាៅាតរុោន នតងតនាចំ តាាះមរខអ្នបំតររបស់្ពះអង្។ ទនន​ ងាំង​ អស់​ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ទតន្​ ស្ប​ តៅា​ ជា​ ឈាម។ ្តវតនាន្ញងទតន្ន៏ ងាប់។ ទននទតន្ន៏ស្ញះ តើ ជនជាតតតអសរវបមតនអាចែននទននទតន្ បានតេ ។ មាន​ ឈាម​ តពញ​ ្សរន​ តអសរវប។ នតន្មនំ ៧:១៧​ -​ ២១ ត ​ ន​ ឈាម​ មន​ រា ​ តល​ បតង្ាល​ ងាំង​ សង ខាង នតង​ បតង្ាល​ ងវារ​ ខាង​ តល​ ដន​ ែ្ះ​ សដល​ ត ​ បរិតោា ។ ឈាម​ ននង​ ្ប ល់​ ឲ្​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ ទរន​ ជា​ សញ្ា​ សម្ាល់​ តល​ ែ្ះ​ សដល​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ តនា តើ ​ វាល​ ណា​ ខ្ញំ​ តើញ​ ឈាម តោាះ​ ត ង​ ននង​ ្្ង​ វាត់​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា តើ ​ ត្គាះ​ វា ច​ ននង​ មតន​ មាន​ មន​ តល​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ តេ តនា​ តពល​ សដល​ ត ង​ រា ​ ទនន​ ដវ​ តអសរវប។ ្តរវ​ ន​ តដម​ ើរវសរប​ មួ ​ បាច់​ តៅា​ ្ជលន់​ ឈាម​ សដល​ មាន​ តនា​ ន្ញង​ ឆ្ាំង តើ ​ រា ​ តល​ ្្នម នត ង​ បតង្ាល​ ងាំង​ សងខាង​ តោា ​ ឈាម​ សដល​ មា ន​ ន្ញង​ ្រង។ តើ ​ ន្ញង​ ចំតណាម​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មត ន​ ្តរវ​ តចញ​ តៅា​ មាត់​ ងវារ​ ែ្ះ​ របស់​ គាត់​ រើរ ត​ ដល់​ តពល​ ្ពនន​ តេ ។ ដបតត​ ្ពះអម្ាស់​ ននង​ ្្ ង​ វាត់​ តៅា​ រា ​ ជនជាតត​ តអសរវប។ តពល​ គាត់​ តើ ញ​ ឈាម​ តនា​ តល​ ្្នម នតង​ បតង្ាល​ សងខាង តោាះ​ ្ពះអម្ាស់​ ននង​ ្្ង​ វាត់​ ងវារ តើ ​ មតន​ អនរ ញ្ាត​ តអា ​ អ្ន​ បំៅ្ាញ​ ចរល​ មន​ ន្ញង​ ែ្ះ​ រប ស់​ អ្ន​ តដមបវ​ រា ​ អ្ន​ តេ ។ នតន្មនំ ១២:៧,១៣,២២-២៣ ្បសតន​ តប​ ត ​ រន​ តើញ​ តចារ​ សដល​ សបន​ គ្ា តើ ​ ្តរវ​ ត ​ រា ​ ថា​ ា្ាប់ តោាះ​ ននង​ មតន​ ្តរវ​ បង្អ
  • 3. រ​ ឈាម​ តេ ។ ្បសតនតប្ពះអាទតត្រះតលគាត់ តោាះននង មានឈាមស្មាប់គាត់។ ត្ាាះគាត់្តរវសងសំណងតពញតល ញ។ តប​ គាត់​ គ្ាន​ អវវ​ តាាះ តោាះ​ គាត់​ ននង​ ្តរវ​ លន់​ តោា ​ ាារ​ តចារ​ លួច។ នតន្មនំ ២២:២-៣ អ្នមតន្តរវថវា ឈាមដន ន្បរជារបស់ខ្ញំជាមួ នំបរកងដំសប តេ ។ ខ្ាញ់​ ដន​ ន្បរជា​ របស់​ ខ្ញំ​ ន៏​ មតន​ តនា​ សល់​ រើរត​ ដល់​ ្ពនន​ សដរ។ នតន្មនំ ២៣:១៨ តោាន​ ម៉រតស​ ន​ ឈាម​ ាាន់​ នណ្ដល​ មន​ ោា ន់​ ន្ញង​ ្រង។ តើ ​ ឈាម​ ាាន់​ នណ្ដល​ គាត់​ ត្បាះ​ តល​ អាសនៈ។ តោាន​ ម៉រតស​ ន​ ឈាម​ ត្បាះ​ តល​ ្បជាជន តើ ​ មាន​ ្បាាសនន​ ថា៖ «តម ល​ ចរះ ឈាម​ ដន​ សម្ននតម្តវ សដល​ ្ពះអម្ាស់​ បា ន​ ត្វ​ ជា​ មួ ​ អ្ន អំពវ​ ាាន្​ ងាំង​ តនះ»។ នតន្មនំ ២៤:៦, ៨ ្តរវ​ ន​ ឈាម​ តគា​ តៅា​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ តោា ​ ្មាមដដ​ របស់​ អ្ន រួច​ ចាន់​ ឈាម​ ងាំង​ អ ស់​ តនា​ ខាង​ ត្វាម​ អាសនៈ។ ្តរវ​ សម្ាប់​ តចតម​ តឈ្ាល តើ ​ ន​ ឈាម​ តៅា​ ត្បាះ​ ជរំវិញ​ អាស នៈ។ ្តរវ​ សម្ាប់​ តចតម​ តឈ្ាល តើ ​ ន​ ឈាម​ រា​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ តអរុរន នតង​ ចរ ង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ នរន​ ្បរស​ គាត់ នតង​ តល​ តម ដដ​ ាដាំ​ របស់​ ត នតង​ តល ្មាមតជងា្ាំរបស់ត តើ ត្បាះឈាមតលអាសនៈជរំវិញ។ ្តរវ​ ន​ ឈាម​ សដល​ មាន​ តនា​ តល​ អាសនៈ នតង​ ត្បង​ ចាន់​ ត្បង​ ត្បាះ​ តល​ តអរុរន នតង​ តល​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ គា ត់ នរន​ ្បរស នតង​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ នរន​ ្បរស​ គាត់ តើ ​ គាត់​ ននង​ បាន​ បរិសរទន។ តើ សតម្ៀនបំាា ន់របស់គាត់ នរន្បរសរបស់គាត់ នតងសតម្ៀនបំាាន់នរន្បរសរប ស់គាត់ជាមួ គាត់។ នតន្មនំ ២៩:១២,១៦,២០-២១ តអរុរន​ ននង​ ត្វ​ ដងវា ​ ្ួន​ តល​ សស្ង​ របស់​ រា​ មដ ង​ ន្ញង​ មួ ​ ឆ្ាំ តោា ​ ឈាម​ ដន​ ដងវា ​ តោាះ​ បាប​ ដន​ ដងវា ​ ្ួន​ តនះ៖ មដង​ ន្ញង​ មួ ​ ឆ្ាំ គាត់​ ននង​ ត្វ​ ដងវា ​ ្ួន​ តល​ សស្ង​ របស់​ អ្ន​ តនា​ ន្ញ ង​ ្ ប់​ ជំោាន់​ របស់​ អ្ន។ នតន្មនំ 30:10 នរំ​ ថវា ​ ឈាម​ ដន​ ន្បរជា​ របស់​ ខ្ញំ​ ជា​ មួ ​ ដំសប​ តេ ។ តើ ​ ន្បរជា​ ដន​ បរណ្​ រំលង​ ន៏​ មតន​ ្តរវ​ ទរន​ រើរត​ ដល់​ ្ពនន​ សដរ។ នតន្មនំ ៣៤:២៥ គាត់​ ននង​ សម្ាប់​ តគា​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ័ក្ន្​ ្ពះអម្ា ស់ តើ ​ បរជាចារ្ ជា​ នរន​ របស់​ តអរុរន ្តរវ​ ន​ ឈាម តើ ​ ត្បាះ​ ឈាម​ ជរំវិញ​ អាសនៈ សដល​ តនា​ មាត់​ ងវារ​ ពោ្ា​ ជួប​ ជរំ។ តើ ​ គាត់​ ននង​ សម្ាប់​ រា​ តនា​ ចំតើតង​ អាសនៈ​ ខាង​ តជង​ ចំតាាះ​ ្ពះ​ ត ើររុដ តើ ​ ពួន​ បរជាចារ្ ជា​ នរន​ របស់​ តអរុរន ្តរ វ​ ត្បាះ​ ឈាម​ ជរំវិញ​ អាសនៈ។ បរជាចារ្​ ន​ រា​ តៅា​ តមកល់​ តនា​ អាសនៈ តើ ​ ន​ ន្ល​ តៅា​ ដរ ត​ តល​ អាសនៈ។ តើ ​ ឈាម​ របស់​ រា​ ននង​ ្តរវ​ ្បរាន់​ តនា​ ចំតើតង​ អាសនៈ៖ តលវីវិនក ១:៥,១១,១៥ គាត់​ ្តរវ​ ោាន់​ ដដ​ តល​ ន្ល​ ដងវា ​ របស់​ គាត់ តើ ​ សម្ាប់​ តនា​ មាត់​ ងវារ​ ពោ្ា​ ជួប​ ្ពះអម្ាស់ តើ ​ បរជាចារ្​ របស់​ តអរុរន​ ននង​ ត្បាះ​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ​ ជរំវិញ។ គាត់​ ្តរវ​ ោាន់​ ដដ​ តល​ ន្ ល​ ដងវា ​ របស់​ គាត់ តើ ​ សម្ាប់​ រា​ តនា​ មរខ​ ្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ តើ ​ នរន​ របស់​ តអរុរន​ ននង​ ត្បាះ​ ឈាម​ ជរំវិញ​ អាសនៈ។ តើ ​ គាត់​ ននង​ ោា ន់​ ដដ​ តល​ ន្ល​ របស់​ រា តើ ​ សម្ាប់​ រា​ តនា​ មរខ​ ្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ តើ ​ នរន​ តះា​ របស់​ តអរុរ ន​ ននង​ ត្បាះ​ ឈាម​ របស់​ រា​ តល​ អាសនៈ​ ជរំវិញ។ រា​ ននង​ វ្ា ​ ជា​ ច្ប់​ រើរត​ ដល់​ ្ ប់​ ជំោាន់​ រ បស់​ អ្ន​ តនា​ ្ ប់​ ទវ​ នសន្ង​ របស់​ អ្ន មតន​ ្តរវ​ បរិតោា ​ ខ្ាញ់ ឬ​ ឈាម​ តេ ។ តលវីវិនក 3:2,8,13,17 បរជាចារ្​ សដល​ ្តរវ​ ចាន់​ ត្បង​ ្តរវ​ ន​ ឈាម​ តគា​ តោាះ​ តៅា​ ឯ​ ្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ។ បរជាចារ្​ ្តរវ​ ្ជលន់​ ្មាម​ ដដ​ ន្ញង​ ឈាម តើ ​ ត្បាះ​ ឈា ម​ ្បាំពវរ​ ដង​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ័ក្ន្​ ្ពះអម្ាស់ តនា​ មរខ​ រាំងនន​ របស់​ ្ពះអម្ាស់។ ទវជ្មន។ បរជាចារ្​ ្តរ វ​ ន​ ឈាម​ ខ្ះ​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ ដន​ អាសនៈ​ ដន​ ត្ ង​ ្នអរប​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ័្ន្​ ្ពះអម្ាស់ សដ ល​ ង់​ តនា​ ន្ញង​ ្តាាល​ ជំនរំ។ ្តរវ​ ចាន់​ ឈាម​ តគា​ តឈ្ាល​ ងាំង​ អស់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ​ ដន​ ត ងវា ​ ដរត សដល​ តនា​ មាត់​ ងវារ​ ្តាាល​ ជំនរំ។ តលវីវិ នក ៤:៥​ -​ ៧ បរជាចារ្​ សដល​ ្តរវ​ ចាន់​ ត្បង​ អ័តតសន​ ននង​ ន​ ឈាម​ តគា​ តៅា​ ោាន់​ ន្ញង​ ្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ ។ បរជាចារ្​ ្តរវ​ ្ជលន់​ ្មាមដដ​ របស់​ គាត់​ ន្ញង​ ឈាម តើ ​ ត្បាះ​ រា​ ្បាំពវរ​ ដង​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ ័្ន្​ ្ពះអម្ាស់ តនា​ មរខ​ រាំងនន។ តើ ​ គាត់​ ននង​ ន​ ឈាម​ ខ្ះ​ តៅា​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ​ សដ ល​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ​ ត ើររុដ សដល​ តនា​ ន្ញង​ ្តាា ល​ ជំនរំ តើ ​ ្តរវ​ បង្អរ​ ឈាម​ ងាំង​ អស់​ តនា​ បា ត​ អាសនៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត សដល​ តនា​ ឯ ងវារពោ្ាដន ្នរមជំនរំ។ តលវីវិនក ៤:១៦-១៨ បរជាចារ្​ ន​ ឈាម​ ដន​ ដងវា ​ រំតោាះ​ បាប​ តោា ​ ្មាមដដ​ របស់​ គាត់ តើ ​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ ដន​ អាសនៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត តើ ​ ្តរវ​ បង្អរ​ ឈាម​ រប ស់​ គាត់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត​ ងាំ ង​ មរល។ បរជាចារ្​ ន​ ឈាម​ តោា ​ ្មាម​ ដដ​ ោា ន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត តើ ​ ្តរវ​
  • 4. បង្អរ​ ឈាម​ ងាំង​ អស់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ។ បរជាចា រ្​ ន​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប​ តោា ​ ្មា មដដ​ របស់​ គាត់​ តៅា​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ ដន​ អាស នៈ​ ដន​ តងវា ​ ដរត តើ ​ ្តរវ​ បង្អរ​ ឈាម​ ងាំង​ អស់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ។​ តលវីវិនក 4:25,30 ,៣៤ តើ គាត់ននងត្បាះឈាមដនដងវា រំតោាះបាបតនាតលចំតើតង ដនអាសនៈ។ តើ ​ ឈាម​ សដល​ តនា​ តសសសល់​ ្តរ វ​ ្បរាន់​ តនា​ បាត​ អាសនៈ តោាះ​ ជា​ ន្បរជា​ រំ តោាះ​ បាប។ តលវីវិនក 5:9 អវវ​ សដល​ ប៉ះ​ ាាល់​ ាាច់​ តោាះ​ ននង​ បាន​ បរិសរទន តើ ​ វាល​ ណា​ មាន​ ឈាម​ ត្បាះ​ តល​ សតម្ៀ ន​ បំាាន់​ ណា​ ន៏​ តោា ្តរវ​ ន​ ាាច់​ តោាះ​ ម ន​ ត្បាះ​ ន្ញង​ ទវសវការៈ។ តើ ​ ន្បរជា​ រំតោាះ​ បា ប​ សដល​ ត ​ ន​ ឈាម​ ណា​ មួ ​ ចរល​ ន្ញង​ ្ពះពោ្ា​ ដន​ ្នរមជំនរំ តដមបវ​ ែសះែផ​ ជាមួ ​ ននង​ ទវស វការៈ ្តរវ​ បាន​ ត ​ បរិតោា ​ ្តរវ​ ដរត​ ន្ញង​ ត័្ង។ តល វីវិនក 6:27,30 តនា​ នសន្ង​ សដល​ ត ​ សម្ាប់​ តងវា ​ ដរត ពួន​ ត ​ ្តរវ​ សម្ាប់​ តងវា ​ រំតោាះ​ បាប តើ ​ ឈាម​ រប ស់​ ត ​ ្តរវ​ ត្បាះ​ ជរំវិញ​ អាសនៈ។ តើ ​ គាត់​ ្តរ វ​ ថវា ​ មួ ​ ន្ញង​ ចំតណាម​ តងវា ​ ងាំង​ មរល ស ្មាប់​ ជា​ តងវា ​ តងវា ​ ដរត​ ថវា ​ ្ពះ​ ត ើររុដ តើ ​ ្តរវ​ ជា​ សង្​ សដល​ ត្បាះ​ ឈាម​ ដន​ ន្ បរជា​ តម្តវោាព។ ម្៉ដង​ តទតត អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ្តរវ​ បរិតោា ​ ឈាម​ សបប​ ណា មតន​ ថា​ ជា​ សតវ​ ា្ាប ឬ​ របស់​ សតវ​ ន្ញង​ ែ្ះ​ របស់​ អ្ន​ តេ ។ ្ពលនង​ ណា​ សដល​ សរវ​ ាាច់​ ឈាម​ យ៉ាង​ ណា​ ន៏​ តោា ្ពលនង​ តោាះ​ ននង​ ្តរវ​ វាត់​ តចញ​ ពវ​ រា្សដ​ រប ស់​ ខ្ងន។ ន្ញង​ ចំតណាម​ នរន​ របស់​ តអរុរន អ្ន​ សដល​ ថវា ​ ឈាម​ ជា​ ន្បរជា​ តម្តវោាព នតង​ ខ្ាញ់ ្តរវ​ មាន​ ា្ា​ ខាង​ ាដាំ​ ស្មាប់​ ចំសណន​ របស់​ គាត់។ តលវីវិនក 7:2,14,26,27,33 តើ គាត់បានសម្ាប់រា; តោាន​ ម៉រតស​ ន​ ឈាម​ តៅា​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ ដន​ អាសនៈ​ តោា ​ ្មាមដដ​ រ បស់​ តោាន តើ ​ បាន​ សម្ាត​ អាសនៈ តើ ​ ចា ន់​ ឈាម​ តនា​ បាត​ អាសនៈ តើ ​ សញន​ រា​ ជា​ ប រិសរទន តដមបវ​ ែសះែផ​ តល​ អាសនៈ​ តោាះ។ តើ គាត់បាន សម្ាប់រា; តោានម៉រតសត្បាះឈាមតលអាសនៈជរំវិញ។ តើ គា ត់បានសម្ាប់រា; តោាន​ ម៉រតស​ បាន​ ន​ ឈាម​ រប ស់​ រា​ មន​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ តអរុរ ន នតង​ តល​ តមដដ​ ាដាំ​ របស់​ គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ាដាំ​ របស់​ គាត់។ តោាន​ បាន​ ោាំ​ នរន​ ្បរស​ រ បស់​ តអរុរន តើ ​ តោាន​ ម៉រតស​ បាន​ បង្អរ​ ឈាម​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ នតង​ តល​ តមដដ​ ដន​ ដដ​ ាដាំ នត ង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ាដាំ​ របស់​ ពួនត តើ ​ តោាន​ ម៉រតស​ បាន​ ត្បាះ​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ​ ជរំវិញ។ តោា ន​ ម៉រតស​ ន​ ត្បង​ ចាន់​ ត្បង​ ោាប នតង​ ឈាម​ សដល​ មាន​ តនា​ តល​ អាសនៈ តើ ​ ត្បាះ​ តល​ តអរុរ ន នតង​ តល​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ គាត់ នរន​ ្បរស នត ង​ សតម្ៀន​ បំាាន់​ របស់​ នរន​ ្បរស​ គាត់។ តើ ​ បាន​ សញន​ តអរុរន ្ពម​ ងាំង​ សតម្ៀនបំាាន់ នរន​ ្បរ ស​ របស់​ គាត់ នតង​ សតម្ៀនបំាាន់​ របស់​ នរន​ ្បរស​ គាត់​ ជា​ បរិសរទន។ តលវីវិនក 8:15,19,23,24,30 នរន​ តះា​ របស់​ តអរុរន​ ន​ ឈាម​ មន​ ថវា តើ ​ គាត់​ ន​ ្មាម​ ដដ​ ្ជលន់​ ឈាម តើ ​ ោា ន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ រួច​ បង្អរ​ ឈាម​ តនា​ បាត​ អាសនៈ រួច​ គាត់​ ន៏​ សម្ាប់​ តងវា ​ ដរត។ នរន​ រប ស់​ តអរុរន​ ន​ ឈាម​ សដល​ គាត់​ ត្បាះ​ ជរំវិញ​ អា សនៈ​ មន​ គាត់។ គាត់​ ន៏​ សម្ាប់​ តគា​ តឈ្ាល នតង​ តចតម​ តឈ្ាល​ ជា​ ន្បរជា​ តម្តវោាព សដល​ ជា​ ន្បរជា​ ស្មាប់​ ្បជាជន តើ ​ នរន​ របស់​ តអរុរន​ ន៏​ ន​ ឈាម​ សដល​ គាត់​ ត្បាះ​ តល​ អាសនៈ​ ជរំវិ ញ តលវីវិនក 9:9,12,18 ចំសណន​ សតវ​ ា្ាប​ សដល​ តនា​ រស់ ្តរវ​ ន​ តើ​ តាត្រា តដម​ ្តសបន នតង​ តដម​ ើរវសរប​ តៅា​ ្ជលន់​ រា នតង​ សតវ​ ា្ាប​ រស់​ តនា​ ន្ញង​ ឈាម​ របស់​ បនសវ​ សដល​ ្តរវ​ ទនន​ ើររ។ ចររ​ ន​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប​ មួ ​ ចំនួន តើ ​ បរជាចារ្​ ្តរវ​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ អ្ន​ សដល​ ្តរវ​ សម្ា ត នតង​ តល​ តមដដ​ ាដាំ​ របស់​ គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ាដាំ​ របស់​ គាត់៖ តើ ​ ត្បង​ សដល​ តនា​ ស ល់​ ន្ញង​ ដដ បរជាចារ្​ ្តរវ​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ អ្ន​ សដល​ ្តរវ​ សម្ាត នតង​ តល​ តមដដ​ ាដាំ​ របស់​ គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ាដាំ​ របស់​ គា ត់។ តនា​ តល​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប: តើ ​ គាត់​ ននង​ សម្ាប់​ នរន​ តចតម​ ដន​ តងវា ​ រំលង តើ ​ បរជាចារ្​ ន​ ឈាម​ ខ្ះ​ ដន​ តងវា ​ រំលង​ តោាះ​ ោាន់​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ អ្ន​ សដ ល​ ្តរវ​ សម្ាត តនា​ តល​ តមដដ​ ដន​ ដដ​ ា្ាំ​ របស់​ គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ាដាំ​ របស់​ គាត់៖ តើ ​ បរ ជាចារ្​ ្តរវ​ ន​ ត្បង​ សដល​ មាន​ តនា​ ដដ​ គាត់​ តៅា​ តល​ ចរង​ ្តតចតន​ ាដាំ​ របស់​ អ្ន​ សដល​ ្តរវ​ សម្ាត តើ ​ តនា​ តល។ តមដដ​ ា្ាំ​ របស់​ គាត់ នតង​ តល​ ្មាម​ តជង​ ា្ាំ​ របស់​ គាត់​ ោាន់​ តល​ នសន្ង​ បង្អរ​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប តោាះ​ គាត់​ នន ង​ ន​ តើ​ តាត្រា តដម​ ើរវសរប តដម​ ្នើម​ ទរំ នត ង​ សតវ​ ា្ាប​ សដល​ រស់​ តនា ចររ​ ្ជលន់​ រា​ ន្ញង​ ឈាម​ បនសវ​ សដល​ ្តរវ​ ត ​ សម្ាប់ តើ ​ ន្ញង​ ទនន​ សដល​ ើររ តើ ​ ត្បាះ​ ែ្ះ​ ្បាំពវរ​ ដង តើ ​ គាត់​ ននង​ សម្ាត​ ែ្ះ​ តោា ​ ឈាម​ បនសវ ទនន​ ើររ នតង​ ជា
  • 5. មួ ​ បនសវ​ រស់ នតង​ ជាមួ តើ​ តាត្រា នតង​ ើរវសរប នត ង​ ្នើម​ ទរំ៖ តលវីវិនក 14:6,14,17,25,28,51,52 គាត់​ ន​ ឈាម​ តគា​ មន​ ត្បាះ​ តល​ អាសនៈ​ តម ត្ានររណា​ ខាង​ តនត។ តើ តនាចំតាាះមរខអាសនៈតមតដា ្ទង់្តរវត្បាះឈាមតោា ្មាមដដរបស់គាត់្បាំពវរដង។ តព ល​ តោាះ គាត់​ ននង​ សម្ាប់​ ពសព​ សដល​ ជា​ ន្បរ ជា​ រំតោាះ​ បាប សដល​ ស្មាប់​ ្បជាជន តើ ​ ន​ ឈាម​ របស់​ គាត់​ ោាន់​ ន្ញង​ រាំងនន តើ ​ ត្វ​ តោា ​ ឈាម​ តោាះ ដរច​ ជា​ គាត់​ បាន​ ត្វ​ តោា ​ ឈា ម​ តគា​ តោាះ រួច​ ត្បាះ​ តល​ តៅាអវ​ តមត្ា នតង​ ពវ​ មរខ អាសនៈ​ សដល​ មាន​ ្ពះើហទក ​ តមត្ានររណា៖ តើ ​ គាត់​ ននង​ តចញ​ តៅា​ អាសនៈ​ សដល​ តនា​ ចំ តាាះ​ ្ពះ័ក្ន្​ ្ពះអម្ាស់ តើ ​ ត្វ​ ពត្វ​ រំតោាះ​ បាប ។ ្តរវ​ ន​ ឈាម​ តគា នតង​ ឈាម​ ពសព​ មន​ ោាន់​ តល​ សស្ង​ អាសនៈ​ ជរំវិញ។ តើ ​ គាត់​ ្តរវ​ ត្បាះ​ ឈាម​ តល​ ឈាម​ តោាះ​ ្បាំពវរ​ ដង តោា ​ ្មាម​ ដដ តើ ​ សម្ាត​ រា តើ ​ សញន​ ឈាម​ តចញ​ ពវ​ ោា ព​ តា្ានត្គាន​ របស់​ នរន​ តះា​ អ៊ី្ាាសអល។ តគា​ តឈ្ាល​ ស្មាប់​ តងវា ​ រំតោាះ​ បាប នតង​ ពសព​ ស ្មាប់​ តងវា ​ រំតោាះ​ បាប សដល​ ត ​ ន​ ឈាម​ តៅា​ ត្វ​ ពត្វ​ រំតោាះ​ បាប​ ន្ញង​ ទវសវការៈ ្តរវ​ ន​ តៅា​ ត្ៅា​ ជំរំ។ ពួន​ ត ​ ននង​ ដរត​ សសបន ាាច់ នតង​ ោាមន​ របស់​ ត ​ ន្ញង​ ត័្ង។ តលវីវិនក ១៦:១៤,១៥,១៨,១៩,២៧ បរជាចារ្​ ្តរវ​ ត្បាះ​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ​ របស់​ ្ពះ អម្ាស់ តនា​ មាត់​ ងវារ​ ពោ្ា​ ជួប​ ្ពះអម្ាស់ តើ ​ ដរ ត​ ខ្ាញ់​ ជា​ ន្តន​ ើ្ញ ​ ថវា ​ ្ពះអម្ាស់។ ជន​ ណា​ សដល​ ជា​ វងស​ អ៊ី្ាាសអល ឬ​ ជន​ បរតទស​ សដ ល​ ា្ាន់​ តនា​ ន្ញង​ ចំតណាម​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ បរិតោា ​ ឈាម​ សបប​ ណា​ ន៏​ តោា ។ ត ង​ ននង​ ោាន់​ មរ ខ​ ្បឆាំង​ ននង​ ្ពលនង​ សដល​ សរវ​ ឈាម តើ ​ នន ង​ វាត់​ គាត់​ តចញ​ ពវ​ ចំតណាម​ ្បជាជន​ របស់​ គាត់។ ដបតត​ ជវវិត​ ដន​ ាាច់​ ឈាម​ ឺ​ តនា​ ន្ញង​ ឈា ម តើ ​ ខ្ញំ​ បាន​ ឲ្​ រា​ តៅា​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ តនា​ តល​ អាសនៈ តដមបវ​ ត្វ​ ជា​ ដងវា ​ ្ួន​ ស្មាប់​ ្ព លនង​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា ដបតត​ រា​ ជា​ ឈាម​ សដល​ ត្វ​ ជា​ ដងវា ​ ្ួន​ ស្មាប់​ ្ពលនង។ តើតរ​ តនះ​ តើ ​ បាន​ ជា​ ខ្ញំ​ នតយា ​ តៅា​ វាន់​ នរន​ តះា​ អ៊ី្ាា សអល​ ថា នរំ​ ឲ្​ ្ពលនង​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ សរវ​ ឈាម តើ ​ ន៏​ មតន​ មាន​ ជន​ បរតទស​ ណា​ សដល​ ា្ា ន់​ តនា​ ន្ញង​ ចំតណាម​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ បរិតោា ​ ឈា ម​ សដរ។ ជន​ ណា​ ន្ញង​ ចំតណាម​ ជន​ ជាតត​ អ៊ី្ាាសអ ល ឬ​ ជន​ បរតទស​ សដល​ ា្ាន់​ តនា​ ន្ញង​ ចំតណាម​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា សដល​ បរបាញ់ នតង​ ចាប់​ សតវ ឬ​ សតវ​ ា្ាប​ សដល​ អាច​ សរវ​ បាន។ គាត់​ ននង​ បង្អរ​ ឈាម​ តចញ តើ ​ ្ ប​ តោា ​ ្រលវ។ ត្ាាះរាជាជវវិតរបស់មនរ សសងាំងអស់; ឈាម​ របស់​ រា​ ឺ​ ស្មាប់​ ជវវិត​ រប ស់​ រា ដរតច្ះ ខ្ញំ​ បាន​ ្បាប់​ នរន​ តះា​ អ៊ី្ាាសអល​ ថា អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ ននង​ សរវ​ ឈាម​ សដល​ គ្ាន​ ាាច់​ តេ ដបតត​ ជវវិត​ ដន​ ាាច់​ ងាំង​ អស់​ ឺ​ ជា​ ឈា ម​ របស់​ រា តើ ​ អ្ន​ ណា​ សដល​ បរិតោា ​ រា​ នន ង​ ្តរវ​ វាត់​ តចាល។ តលវីវិនក ១៧:៦,១០-១៤ រីឯ​ នរន​ តគា ឬ​ នរន​ តចតម ឬ​ នរន​ ពសព អ្ន​ មតន​ ្តរ វ​ តោាះ​ តេ ។ ពួន​ ត ​ បរិសរទន៖ ្តរវ​ ត្បាះ​ ឈា ម​ របស់​ ត ​ តល​ អាសនៈ តើ ​ ដរត​ ខ្ាញ់​ របស់​ ត ​ ជា​ តងវា ​ ដរត​ ជា​ ន្តន​ ើ្ញ ​ ថវា ​ ្ពះអម្ា ស់។ ជន ណោា ១៨:១៧ បរជាចារ្​ តអរាាារ​ ននង​ ន​ ឈាម​ របស់​ ោាង​ តោា ​ ្មាម​ ដដ តើ ​ ត្បាះ​ ឈាម​ របស់​ ោាង​ ្ត ង់​ មរខ​ ពោ្ា​ ជួប​ ្បជរំ​ ្បាំពវរ​ ដង។ តើ ​ ម្ាន់​ នន ង​ ដរត​ តគា​ តឈ្ាល​ តនា​ ចំតាាះ​ មរខ​ គាត់។ សសបន ាាច់ នតង​ ឈាម ្ពម​ ងាំង​ ោាមន​ របស់​ ោាង ្តរវ​ ដរត​ តចាល៖ ជន ណោា ១៩:៤-៥ ្តរវ​ ថវា ​ តងវា ​ ដរត​ ងាំង​ ាាច់ នតង​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ​ ដន​ ្ពះអម្ាស់ ជា​ ្ពះ​ របស់​ អ្ន តើ ​ ឈាម​ ដន​ ន្បរជា​ របស់​ អ្ន​ ននង​ ្តរវ​ បង្អរ​ តៅា​ តល​ អាសនៈ​ ដន​ ្ពះអម្ាស់ ជា​ ្ពះ​ របស់​ អ្ន តើ ​ អ្ន​ ្តរវ​ បរិតោា ​ ាាច់។ តចាទត នថា ១២:២៧ ពួន​ ត ​ សម្ាប់​ តគា​ តឈ្ាល តើ ​ បរជាចារ្​ ទទួ ល​ ឈាម តើ ​ ត្បាះ​ តល​ អាសនៈ ដរច​ គ្ា​ សដរ វា ល​ ត ​ សម្ាប់​ តចតម​ តើ ត ​ ត្បាះ​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ ត ​ សម្ាប់​ នរន​ តចតម​ ែង តើ ​ ត្បាះ​ ឈា ម​ តល​ អាសនៈ។ អាសនៈ ពួន​ បរជាចារ្​ សម្ាប់​ ពួន​ ត តើ ​ បាន​ ែសះែផ​ តោា ​ ឈាម​ តល​ អាសនៈ តដមបវ​ ត្វ​ ជា​ ដងវា ​ ្ួន​ ស្មាប់​ ជន​ ជាតត​ អ៊ី ្ាាសអល​ ងាំង​ មរល ដបតត​ តស្ច​ បាន​ បង្ាប់​ ឲ្​ ត្វ​ តងវា ​ ដរត នតង​ តងវា ​ រំតោាះ​ បាប​ ស្មាប់​ ជ ន​ ជាតត​ អ៊ី្ាាសអល​ ងាំង​ មរល។ របានស្តទវ២ ២៩:២២,២៤ ពួន​ ត ​ ើរ​ តនា​ នសន្ង​ របស់​ ខ្ងន តាម​ ច្ប់​ រប ស់​ តោាន​ ម៉រតស ជា​ មនរសស​ របស់​ ្ពះជាម្ាស់ ពួន​ បរ ជាចារ្​ បាន​ ត្បាះ​ ឈាម សដល​ ត ​ ទទួល​ ពវ​ ដដ​ របស់​ ្នរម​ តលវី។ ២ របានស្ត 30:16 ពួន​ ត ​ សម្ាប់​ បរណ្​ ចម្ង តើ ​ ពួន​ បរជាចារ្​ ត្បាះ​ ឈាម​ ពវ​ ដដ តើ ​ ពួន​ តលវី​ ន៏​ រា ​ ត ។ ២ របានស្ត ៣៥:១១ តត​ វារ​ លះបង់​ ដ៏​ ត្ចន​ សនននន​ សោនាប់​ របស់​ អ្ ន​ ចំតាាះ​ ខ្ញំ​ មាន​ តគាលបំណង​ អវវ? ្ពះអម្ាស់ ​ មា
  • 6. ន​ ្ពះបន្អល​ ថា៖ «ខ្ញំ​ តាារ​ តពញ​ តោា ​ តងវា ​ ដរ ត​ ងាំង​ មរល នតង​ ខ្ាញ់​ របស់​ សតវ​ ជា​ អាោារ។ ខ្ញំ​ មតន​ សប្ ​ ចតត្​ ននង​ ឈាម​ តគា ឬ​ ាាច់​ តចត ម ឬ​ ពសព​ របស់​ រា​ តទ។ តអាា 1:11 ្ពះអង្​ មាន​ ្ពះបន្អល​ មន​ ខ្ញំ​ ថា៖ «នរន​ មនរសស​ តអ ្ពះជាអម្ាស់​ មាន​ ្ពះបន្អល​ ដរតច្ះ! តនះ​ ជា​ ប ន្ត្ត​ ដន​ អាសនៈ​ តនា​ ដថ្​ សដល​ ត ​ ននង​ ត្វ ថវា ​ តងវា ​ ដរត​ ងាំង​ មរល នតង​ ត្បាះ​ ឈាម។ ្តរវ​ ន​ ឈាម​ មន​ ោាប​ តល​ សស្ង​ ងាំង​ បួន នតង​ តនា​ ្ជរង​ ងាំង​ បួន​ ដន​ នសន្ង​ តាំង​ លំតនា នតង​ តនា​ តាម​ ្ពំ្បទល់​ ជរំវិញ។​ ចររ​ សម្ាត​ រា​ តអា ​ ា្ាត។ តអតសគាល ៤៣:១៨, ២០ ប៉រសន្ ពួន​ បរជាចារ្​ ពួន​ តលវី ជា​ នរន​ របស់​ តោាន​ ាាដរន សដល​ រនផ​ ទវសវការៈ​ របស់​ ត ង តនា​ តពល​ សដល​ ពួន​ នរន​ តះា​ អ៊ី្ាាសអល​ វតងវង​ ពវ​ ខ្ញំ ត ​ នន ង​ ចរល​ មន​ ជតត​ ខ្ញំ តដមបវ​ បត្ម​ ខ្ញំ តើ ​ ត ​ នន ង​ ើរ​ តនា​ មរខ​ ខ្ញំ តដមបវ​ ថវា ​ ដល់​ ខ្ញំ។ តនះ​ ជា​ ្ពះ​ បន្អល​ ដន​ ្ពះ​ ជា​ អម្ាស់៖ តអតសគាល ៤៤:១៥ បរជាចារ្​ ន​ ឈាម​ ដន​ តងវា ​ តោាះ​ បាប​ តៅា​ ោាន់​ តនា​ តល​ បតង្ាល​ ែ្ះ នតង​ តនា​ ្ជរង​ ងាំង​ បួ ន​ ដន​ អាសនៈ នតង​ តនា​ តល​ បតង្ាល​ ងវារ​ ដន​ ទវ ធ្ា​ ខាង​ ន្ញង។ តអតសគាល ៤៥:១៩ តពលនំពរងបរិតោា ្ពះត ស៊រ ននំបរកងមន្បងានពរ រួចវាច់ វាច់្បងានតអា ពួនសតសស ងាំងមាន្ពះបន្អលថា៖ « នតៅា បរិតោា ចរះ! តនះ ឺជារាងវា របស់ខ្ញំ។ ្ពះអង្ នសពងមនអរ ្ពះ រណ រួច្បងានតអា ត ងាំងមាន្ពះបន្អលថា៖ «សរមពត ាាងាំងអស់គ្ា។ តនះ​ ជា​ ឈាម​ របស់​ ខ្ញំ​ ដន​ សន្វន ម្​ ថ្វ សដល​ ្តរវ​ បង្អរ​ ស្មាប់​ មនរសស​ ជា​ ត្ចន​ ស ្មាប់​ វារ​ ៅដាច់​ បាប។ ម៉ាថា ២៦:២៦​ -​ ២៨ តពល​ សដល​ ពួន​ ត ​ បាន​ បរិតោា ​ តើ ្ពះត ស៊រ​ ន៏​ ន​ នំបរកង​ មន​ ឲ្​ ពរ តើ ​ វាច់​ ្បងា ន​ ឲ្​ ត ងាំង​ មាន​ ្ពះបន្អល​ ថា៖ « ន​ តៅា​ បរិ តោា ​ ចរះ តនះ​ ជា​ ររប​ វា ​ ខ្ញំ»។ គាត់​ ន​ សពង​ មន​ អរ​ ្ពះ​ រណ​ តើ ​ ន៏​ ើរច​ ឲ្​ ពួន​ ត តើ ​ ពួន​ ត ​ ន៏​ ែនន​ អស់។ តោាន​ មាន​ ្បាាសនន​ តៅា​ ពួន​ ត ​ ថា៖ «តនះ​ ជា​ ឈាម​ របស់​ ខ្ញំ​ ដន​ ស ញ្ា​ ថ្វ សដល​ ្តរវ​ បង្អរ​ ស្មាប់​ មនរសស​ ជា​ ត្ចន»។ ម៉ានរស ១៤:២២-២៤ ្ពះអង្ ននំបរកងអរ្ពះ រណ រួចវាច់្បងានតអា ត ងាំងមា ន្ពះបន្អលថា៖ «តនះជាររបវា របស់ខ្ញំ សដល្ពះអង្្បងានម នអ្នរាល់គ្ា សរមត្វដរតច្ះ តដមបវរំលននដល់ខ្ញំ»។ សពង​ បោ្ា ប់​ ពវ​ អាោារ​ តពល​ ោ្ាច​ ន៏​ ដរច​ គ្ា​ សដរ តោា ​ តាាល​ ថា សពង​ តនះ​ ជា​ ទវបោ្ាល់​ ថ្វ​ ន្ញង​ ឈាម​ រ បស់​ ខ្ញំ សដល​ ្តរវ​ បង្អរ​ ស្មាប់​ អ្ន លរវា ២២:១៩- ២០ ្ពះត ស៊រ​ មាន​ ្ពះបន្អល​ តៅា​ ត ​ ថា៖ «ខ្ញំ​ ្បាប់​ អ្ ន​ រាល់​ គ្ា​ ជា​ ្បានដ​ ថា ្បសតន​ តប​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ បរិតោា ​ ាាច់​ បរ្ត​ មនរសស នតង​ ពតាា​ ឈា ម​ របស់​ ្ពះអង្​ តទ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ គ្ាន​ ជវវិត​ តេ ។ អ្នណាសរវាាច់ខ្ញំ តើ ែននឈាមខ្ញំ អ្នតោាះមានជវវិតអ ស់នលបជានតច្។ តើ ខ្ញំននងតលនគាត់តេងតនាដថ្ចរងត្វា ។ ដបតត​ ាាច់​ ខ្ញំ​ ពតត​ ជា​ ាាច់ តើ ​ ឈាម​ ខ្ញំ​ ន៏​ ្តរវ​ ែនន​ សដរ។ អ្ន​ ណា​ សដល​ សរវ​ ាាច់​ ខ្ញំ តើ ​ ែនន​ ឈាម​ ខ្ញំ តោាះ​ តនា​ ន្ញង​ ខ្ញំ តើ ​ ខ្ញំ​ ន៏​ តនា​ ន្ញង​ អ្ន​ តោាះ​ សដរ។ ៉រោាន ៦:៥៣-៥៦ ចររ​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ទទួល​ ងាន​ អាោារ​ សដល​ ថវា ​ ចំតាាះ​ ររប​ ្ពះ នតង​ ពវ​ ឈាម នតង​ របស់​ សដ ល​ ្តរវ​ បាន​ ្ចបាច់​ ន នតង​ អំតព​ ្បាសចាន​ សវល ្ម៌​ ខាង​ ែ្អវ​ ត័ទ​ តេ ។ សរមសរខសប្ ។ នតច្វារ ១៥:២៩ តើ ​ បាន​ បតងកត​ តចញ​ ពវ​ ឈាម​ សត​ មួ ្បជា ជាតត​ ងាំង​ អស់​ ដន​ មនរសស​ ស្មាប់​ រស់​ តនា​ តល​ ដែ្​ សែនដវ​ ងាំង​ មរល តើ ​ បាន​ នំណត់​ តព ល​ តវោា​ មរន​ ននង​ នំណត់ នតង​ ្ពំ​ សដន​ ដន​ ទវ​ លំ តនា​ របស់​ ពួន​ ត ។ នតច្វារ ១៧:២៦ តើតរ​ តនះ​ តើ ​ បាន​ ជា​ ខ្ញំ​ ន​ អ្ន​ តៅា​ នត់ ្តា​ តនា​ ដថ្​ តនះ​ ថា ខ្ញំ​ បាន​ បរិសរទន​ ពវ​ ឈាម​ រប ស់​ មនរសស​ ងាំង​ អស់។ ដបតត​ ខ្ញំ​ មតន​ បាន​ ត ច​ តច ញ​ ពវ​ វារ​ ្បវាស​ ្បាប់​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ នរវ​ ឱរា ទ​ ងាំង​ ប៉រោ្ាន​ របស់​ ្ពះ​ តេ ។ ដរតច្ះ ចររ​ ្បរង​ ្ប កត្​ ខ្ងន​ ឯង នតង​ ើវអង​ សតវ​ ងាំង​ អស់ អំពវ​ វា រ​ សដល​ ្ពះ​ វិញ្ាណ​ បរិសរទន​ បាន​ តាំង​ អ្ន​ រា ល់​ គ្ា​ ជា​ អ្ន​ ្តួត​ ពតនតត្ តដមបវ​ ចតន្នម​ ពួន​ ជំ នរំ​ ដន​ ្ពះ សដល​ ្ទង់​ បាន​ ទតញ​ តោា ​ តោាើតត​ របស់​ ខ្ងន។ នតច្វារ 20:26-28 ដរច​ ជា​ ប៉ះ​ ាាល់​ ដល់​ ាាសនន​ ដដទ​ សដល​ មា ន​ ជំតន ត ង​ បាន​ សរតសរ តើ ​ សន្តោដាន​ ថា​ ត ​ មតន​ ្បវាន់​ អវវ​ តោាះ​ តទ តលន​ សលង​ សត​ ពួន​ ត ​ រនផ​ ខ្ងន​ ពវ​ វតថញ​ ថវា ​ ដល់​ ររប​ ្ពះ ពវ​ ឈាម ពវ​ វារ​ ្ចបាច់ន នតង​ ពវ​ អំតព​ សោា ស្ន់។ នតច្វារ ២១:២៥ បានរាប់ជាសរចរិតតោា តសរី តោា ្ពះ រណរបស់្ទង់ តាមរ ៈវារត្បាសតោាះសដលមានតនាន្ញង្ពះ្ វស្ត ស៊រវៈ សដល ្ពះ្ទង់បានតាំងតេង តដមបវជាវារត្បាសតោាះតាមរ ៈតសច ន្វជំតន ន្ញង្ពះតោាើតតរបស់្ទង់ តដមបវ្បវាសពវតសចន្វសរចរិ
  • 7. តរបស់្ទង់ ស្មាប់វារៅដាច់បាបសដលនន្ងែរតតៅា តោា វារ អត់្ន់របស់្ពះ។ តដមបវ​ ្បវាស ខ្ញំ​ នតយា ​ ថា តនា​ តព ល​ តនះ​ តសចន្វ​ សរចរិត​ របស់​ ្ទង់ ឺ​ តដមបវ​ ឲ្​ គាត់​ បាន​ ្តនម​ ្តរវ នតង​ ជា​ អ្ន​ សរចរិត​ ដន​ អ្ន​ សដល​ តជ ​ តល​ ្ពះត ស៊រវ។ រុរម ៣:២៤-២៦ ត្ចនជាងតនះតៅាតទតត ត ងបានរាប់ជាសរចរិតតោា ាារ្ពះ តោាើតតរបស់្ទង់ តោាះត ងននងបានរួចពវតសចន្វត្វា្តាមរ ៈ្ទង់។ រុរម ៥:៩ សពង​ ដន​ ពរជក ​ សដល​ ត ង​ ឲ្​ ពរ តត​ រា​ មតន​ សមន​ ជា​ វារ​ រួបរួម​ ដន​ ្ពះតោាើតត​ របស់​ ្ពះ្ វ ស្​ ឬ? នំបរកង​ សដល​ ត ង​ វាច់ រា​ មតន​ សមន​ ជា​ វា រ​ រួបរួម​ ដន​ ររបវា ​ របស់​ ្ពះ្ វស្​ ឬ? នររិនថរសទវ១ ១០:១៦ គាត់​ ន៏​ ន​ សពង​ តោាះ​ មន​ ទទួល​ វិញ​ តោា ​ មាន​ ្បាាសនន​ ថា៖ «សពង​ តនះ​ ជា​ សន្វោាព​ ថ្វ​ ន្ញ ង​ ឈាម​ របស់​ ខ្ញំ ចររ​ ត្វ​ តនះ​ រាល់​ តពល​ សដល​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ ពតាា​ រា តដមបវ​ រំឭន​ ដល់​ ខ្ញំ»។ ដរាប ណាអ្នបរិតោា នំបរកងតនះ នតងែននសពងតនះ ជាញននញ អ្នប ង្ាញវារតាា ទតវង្តរបស់្ពះអម្ាស់រើរតដល់្ទង់យាងមន ។ ដរតច្ះ អ្ន​ ណា​ សដល​ បរិតោា ​ នំបរកង​ តនះ តើ ​ ែន ន​ សពង​ ដន​ ្ពះ​ អម្ាស់​ តោា ​ មតន​ សន្តសម អ្ន​ តោាះ​ ននង​ មាន​ តងាស​ ចំតាាះ​ ររបវា នតង​ ្ពះតោា ើតត​ របស់​ ្ពះអម្ាស់។ នររិនថរសទវ១ ១១:២៥-២៧ តោា បាននំណត់ត ងទរនជាមរនស្មាប់វារចតន្នមនរនតោា ្ពះត ស៊រវ្ វស្ដល់ខ្ងនគាត់្សបតាមវារគាប់្ពះើហទក ដន ្ពះើហទក របស់្ទង់តដមបវសរតសរដល់សតរីល្ដន្ពះ រណរប ស់្ទង់សដល្ទង់បានត្វឱ្ត ងទទួល នតនាន្ញងមនរសសជាទវ ្សរាញ់។ ត ងបានទទួលវារត្បាសតោាះតាមរ ៈ្ពះតោា ើតតរបស់្ពះអង្ ឺវារអ័ក តងាសពវអំតពបាប ្សបតាម្ទព្ សមបត្តដន្ពះ រណរបស់្ពះអង្។ តអត័សររ ១:៥-៧ ប៉រសន្ឥេអវតនះ ន្ញង្ពះ្ វស្ត ស៊រវ អ្នរាល់គ្ាសដលជួនវាល តនាឆ្ា បានមនជតតតោា ្ពះតោាើតតរបស់្ពះ្ វស្។ តអ ត័សររ ២:១៣ វារអរ្ពះ រណដល់្ពះវរបតតា សដល្ទង់បានត្វឱ្ត ងជួបគ្ា តដមបវជាចំសណនដនមរតនដនពួនបរិសរទនតនាន្ញងពន្ឺ: ្ទង់បានរំ តោាះត ងពវអំណាចដនតសចន្វងងនត តើ បានបនស្បត ង តៅាន្ញងន រដន្ពះរាជបរ្តាជាទវ្សរាញ់របស់្ទង់។ តាមរ ៈ​ ្ពះតោាើតត​ របស់​ ្ទង់ សរមបវ​ សត​ វារ​ អ័ក តងាស​ ពវ​ អំតព​ បាប ៖ នរល៉រស ១:១២-១៤ តើ តោា គាត់បានត្វឱ្មានសន្តោាពតាមរ ៈ្ពះតោាើតត ដនតើឆកាងរបស់គាត់តោា គាត់តដមបវែសះែផអវវ្ងាំងអស់ស ្មាប់ខ្ងនគាត់។ ខ្ញំ​ នតយា ​ តោា ​ គាត់ មតន​ ថា​ វតថញ​ តនា​ តល​ សែនដវ ឬ​ របស់​ តនា​ ាថានសួ ៌​ តេ ។ នរល៉រ ស ១:២០ តើតរដរតច្ះ តោា ាារនរន្ជាាាច់ឈាម គាត់បានចរលរួមចំ សណនដរចគ្ាសដរ។ តាមរ ៈវារា្ាប់ គាត់អាចបំៅ្ាញអ្នសដល មានអំណាចដនតសចន្វា្ាប់ តាាល ឺអារនស។ តើត្ពរ 2:14 តើត្ពរ ៩ ១តើ ្បានដ​ ណាស់ តសចនដវសញ្ា​ ទវ​ មួ ​ ន៏​ មា ន​ ពត្វ​ បរិសរទន​ ដន​ វារ​ បត្ម​ ដ៏​ តទវោាព នតង​ ទវស វការៈ​ ខាង​ តោានត ​ សដរ។ 2 ដបតត​ មាន​ ្ពះពោ្ា​ មួ ​ ្តរវ​ បាន​ ត ​ ត្វ ទវមួ ឺ តជងចតងកៀង តរ នតងនំបរកង។ សដល្តរវបានត តហាថាទវជ្មន។ ៣តើ ​ បោ្ាប់​ ពវ​ រាំងនន​ ទវ​ ពវរ ឺ​ ្ពះពោ្ា​ សដ ល​ ្តរវ​ បាន​ តហា​ ថា​ បរិសរទន​ បំែរត 4 សដល​ មាន​ តែង​ មាស តើ ​ ើតប​ ដន​ តសចនដវ​ ស ញ្ា​ ត្ាាប​ តោា ​ មាស សដល​ ន្ញង​ តោាះ​ ជា​ ឆ្ាំ ង​ មាស​ សដល​ មាន​ នំម៉ាណា នតង​ ដំបង​ របស់​ តអរុរ ន​ សដល​ មាន​ ពន្ន នតង​ តរ​ ដន​ តសចនដវ​ សញ្ា 5 តើ ​ តនា​ តល​ រា តចររប៊ីន​ ដន​ សតរីល្​ សដល​ បាន​ ្សតមាល​ តៅាអវ​ ដន​ តសចនដវ​ តមត្ានររណា; សដលឥេអវ តនះត ងមតនអាចនតយា ជាពតតសសបានតទ។ ៦ឥេអវ​ តនះ តនា​ តពល​ វារ​ ងាំង​ តនះ​ ្តរវ​ បាន​ សត ងតាំង​ យ៉ាង​ តនះ ពួន​ បរជាចារ្​ សតងសត​ ចរល​ តៅា​ ន្ញ ង​ ្ពះពោ្ា​ ទវ​ មួ តោា ​ បំតពញ​ នតច្​ បត្ម​ ្ពះ។ ៧ ប៉រសន្​ តោាន​ មោា​ បរជាចារ្​ បាន​ ចរល​ តៅា​ ទវ​ ពវរ​ សត​ ម្ាន់​ ឯង​ ជា​ តរតង​ រាល់​ ឆ្ាំ មតន​ សមន​ តោា ​ ឈាម​ តទ សដល​ គាត់​ ថវា ​ ស្មាប់​ ខ្ងន​ គាត់ នត ង​ ចំតាាះ​ នំើរស​ របស់​ ្បជាជន។ ៨ ្ពះវិញ្ាណ​ បរិសរទន​ បញ្ាន់​ ថា ែ្អវ​ ចរល​ តៅា​ វា ន់​ ទវ​ បរិសរទន​ បំែរត​ មតន​ ងាន់​ បាន​ បង្ាញ​ ឲ្​ តើញ​ តនា​ តេ ខណៈ​ សដល​ ្ពះពោ្ា​ ទវ​ មួ ​ នំ ពរង​ សត​ ើរ​ តនា​ តេ ។ ៩ សដល​ ជា​ តួ​ អង្​ ស្មាប់​ តពល​ បច្ញបបន្​ វាល សដ ល​ ្តរវ​ បាន​ ថវា ​ ងាំង​ អំតណា នតង​ វារ​ បរជា សដ ល​ មតន​ អាច​ ត្វ​ ឲ្​ អ្ន​ សដល​ ត្វ​ នតច្​ បត្ម​ តោាះ​ បាន​ ល្​ ឥត​ តខ្ាះ ដរច​ ននង​ មនសតវារ​ សដរ។ 10 សដល​ ើរ​ សត​ ន្ញង​ ាាច់ នតង​ ត័សជ្ៈ នតង​ វារ​ ោាង​ ច្មរះ នតង​ ពត្វ​ បរិសរទន​ ខាង​ ាាច់ឈាម សដល​ បាន​ ោាន់​ តល​ ពួនត ​ រើរត​ ដល់​ តពល​ ដន​ វារ​ សនទ្មង់។ ១១ ប៉រសន្ ្ពះ្ វស្នំពរងយាងមន ជាមោាបរជាចារ្ដនវតថញល្សដ លននងមនដល់ ឺតោា តរាងោតបាសថ្ំជាង នតងល្ឥតតខ្ាះជា ងតនះ មតនសមនត្វតេងតោា ដដតទ តាាល ឺមតនសមនមនពវអគារ តនះតទ។ 12 មតន​ ថា​ តោា ​ ឈាម​ ពសព នតង​ នរន​ តគា​ តទ ប៉រ សន្​ តោា ​ ឈាម​ របស់​ ្ទង់​ ៅ្ាល់ ្ទង់​ បាន​ ចរ
  • 8. ល​ តៅា​ ន្ញង​ ទវសវការៈ​ មដង តោា ​ ទទួល​ បាន​ វា រ​ ត្បាសតោាះ​ ដ៏​ អស់នលប​ ជានតច្​ ស្មាប់​ ត ង។ ១៣តបតត​ ្បសតន​ តប​ ឈាម​ តគា​ តឈ្ាល នតង​ ពសព នត ង​ តែះ​ របស់​ តម​ តគា​ ត្បាះ​ របស់​ មតន​ បរិសរទន តោាះ​ បាន​ សញន​ ជា​ បរិសរទន​ ដល់​ វារ​ សម្ាត​ ាា ច់​ ឈាម ១៤ តត្ពះតោាើតតរបស់្ពះ្ វស្ សដលតាមរ ៈ្ពះវិញ្ាណ ដ៏តនាអស់នលបជានតច្បានថវា ខ្ងនតោា ឥតមាននសន្ងថវា ្ពះជាម្ាស់ តដមបវបនសញទនសតតសមបជន្ៈរបស់អ្នតចញពវនតច្វា រសដលបានា្ាប់តដមបវបត្ម្ពះដ៏មាន្ពះជន្រស់ប៉រណបាតទតត? ១៥តើ ​ តោា ាារ​ មរលតើតរ​ តនះ គាត់​ ឺជា​ អ្ន​ ស្មរះស្មួល​ ដន​ ទវបោ្ាល់​ ថ្វ​ ថា តាមរ ៈ​ តសចនដវ ា្ាប់ ស្មាប់វារ​ ត្បាសតោាះ​ ដន​ អំតព​ រំលង​ សដ ល​ សថតត​ តនា​ ត្វាម​ ទវបោ្ាល់​ ដំបរង ពួនត ​ សដល​ ្តរវ​ បាន​ តហា​ អាច​ ននង​ ទទួល​ បាន​ វារសន្​ ដន​ មរតន​ ដ៏​ អស់នលប​ ជានតច្។ ១៦ ត្ាាះ​ នសន្ង​ សដល​ សន្វនម្​ តនា​ នសន្ង តោាះ​ ន៏​ ្តរវ​ មាន​ វារ​ ា្ាប់​ របស់​ អ្ន​ ត្វ​ សន្វនម្​ សដ រ។ 17ដបតត​ ទវបោ្ាល់​ មាន​ នម្ាំង​ បោ្ាប់​ ពវ​ មនរសស​ ា្ា ប់​ តៅា តប​ មតន​ ដរតច្ាះ​ តទ រា​ គ្ាន​ នម្ាំង​ ងាល់​ សត​ តាាះ​ តពល​ អ្ន​ ត្វ​ សន្វនម្​ តនា​ រស់។ 18 តងាះ​ បវ​ ជា​ ទវបោ្ាល់​ ទវ​ មួ ​ មតន​ ្តរវ​ បាន​ ោ ទ្តស​ តោា ​ គ្ាន​ ឈាម។ 19ដបតត​ វាល​ ម៉រតស​ បាន​ នតយា ​ ្ ប់​ ច្ប់​ ដ ល់​ ្បជាជន​ ងាំង​ អស់​ តាម​ ច្ប់​ តើ តោាះ​ គា ត់​ ន​ ឈាម​ នរន​ តគា នតង​ ពសព​ មន​ ជាមួ ​ នន ង​ ទនន តរាម​ តចតម​ ពណ៌​ ្នើម​ ទរំ នតង​ ើរវសរប តើ ​ ត្បាះ​ ងាំង​ តសតវត ា នតង​ មនរសស​ ងាំង​ អស់ 20 តោា ​ តាាល​ ថា តនះ​ តើ ​ ជា​ ឈាម​ ដន​ សន្វ នម្ សដល​ ្ពះ​ បាន​ បង្ាប់​ ដល់​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា។ 21 ម្៉ដង​ តទតត តោាន​ ត្បាះ​ ឈាម​ ងាំង​ ្ពះពោ្ា នត ង​ ត្ ង​ បរិវ្ារ​ ងាំង​ អស់​ ដន​ នតច្​ បត្ម​ ែផ ។ ២២តើ ​ អវវ្​ តស្រសត​ ងាំងអស់​ ្តរវ​ បាន​ សម្ាត​ តោា ​ ឈាម​ តោា ​ ច្ប់ តើ ​ តប​ គ្ាន​ វារ​ បង្អ រ​ ឈាម ឺ​ គ្ាន​ វារ​ តលនសលង​ តេ ។ ២៣ ដរតច្ះ រាចាំបាច់ណាស់សដល ំររដនវតថញតនាាថានសួ ៌ ួរសត្តរ វបានបនសញតជាមួ ននងវតថញងាំងតនះ។ រីឯវតថញតនាាថានសួ ៌វិញ សរ ទនសតមាន ន្បរជា្បតសរជាងរបស់ងាំងតនះតៅាតទតត។ ២៤តបតត​ ្ពះ្ វស្​ មតន​ បាន​ ចរល​ តៅា​ ន្ញង​ ទវសវកា រៈ​ សដល​ ត្វ​ តោា ​ ដដ​ តទ សដល​ ជា​ ររប​ តំណាង​ ដន​ វារ​ ពតត។ ប៉រសន្​ តៅា​ ាថាន​ សួ ៌​ វិញ​ ឥេអវ​ តនះ តដមបវ​ បង្ាញ​ ខ្ងន​ តនា​ ចំតាាះ​ ្ពះ័្ន្​ ្ពះ​ ស្មា ប់​ ត ង៖ 25 តើ ​ ន៏​ មតន​ ្តរវ​ ថវា ​ ខ្ងន​ គាត់​ ជា​ ញនន​ ញាប់​ សដរ ដរច​ សដល​ សតមដច​ សង្​ ចរល​ តៅា​ ន្ញង​ ទវសវការៈ​ ជា​ តរតង​ រាល់​ ឆ្ាំ តោា ​ ឈាម​ អ្ន​ ដដទ 26 តបតត​ ដរតច្ះ​ តើ គាត់​ ្តរវ​ សត​ រង​ ទរន្​ ជា​ ញន ន​ ញាប់​ តាំង​ ពវ​ នំតណត​ ពត័ព​ តោាន​ មន ប៉រសន្​ ឥ េអវ​ តនះ​ តនា​ ទវ​ បន្ប់​ ដន​ ពត័ព​ តោាន​ តនះ គា ត់​ បាន​ តលច​ មន​ តដមបវ​ បំបាត់​ អំតព​ បាប​ តោា ​ ន្បរជា​ ដន​ ខ្ងន​ គាត់។ 27 តើ ​ ដរច​ សដល​ រា​ ្តរវ​ បាន​ នំណត់​ ឲ្​ មនរ សស​ ា្ាប់​ ម្ង ប៉រសន្​ បោ្ាប់​ ពវ​ តនះ​ វារ​ ជំនរំ​ ជ្មះ 28 ដរតច្ះ​ តើ ្ពះ្ វស្​ ្តរវ​ បាន​ ថវា ​ ម្ង​ តដ មបវ​ ទទួល​ បាប​ ដន​ មនរសស​ ជា​ ត្ចន តើ ​ អ្ន​ សដល​ សសវង​ រន​ ្ទង់​ ននង​ តលច​ មន​ ជា​ តលន​ ទវ​ ពវរ​ តោា ​ គ្ាន​ អំតព​ បាប​ តដមបវ​ តសចនដវ​ ស ត្ង្ាះ។ ត្ាាះ​ ឈាម​ តគា​ តឈ្ាល នតង​ ពសព​ មតន​ អាច​ ដ ន​ បាប​ បាន​ តេ ។ តើត្ពរ 10:4 ដរតច្ះ បងប្អន​ តអ តោា ​ មាន​ ចតត្​ វ្ាោាន​ ចរល​ តៅា​ ន្ញង​ ទវ​ បរិសរទន​ បំែរត​ តោា ​ ្ពះតោាើតត​ រប ស់​ ្ពះត ស៊រវ តើត្ពរ 10:19 អំពវ​ វារ​ ោាន់​ តងាស​ ដ៏​ ្្ន់​ ្្រ​ ប៉រណបា អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ តត​ ថា​ គាត់​ សម​ ននង​ អ្ន​ សដល​ បាន​ ជា ន់​ ត្វាម​ ្ពះ​ រាជ​ បរ្តា​ ដន​ ្ពះ តើ ​ បាន​ រា ប់​ ឈាម​ ដន​ តសចនដវ​ សញ្ា សដល​ ្ទង់​ បាន​ សញ ន​ ជា​ បរិសរទន ជា​ វារ​ មតន​ បរិសរទន តើ ​ បាន​ ត្វ​ តងាះ​ ជា​ ដល់​ ្ពះ​ វិញ្ាណ​ ន៏​ តោា ។ ដន្ពះ រណ? តើត្ពរ 10:29 តោា ​ ាារ​ ជំតន គាត់​ បាន​ ត្វ​ បរណ្​ ចម្ង នតង​ ត្បាះ​ ឈាម ស្នង​ តោា​ អ្ន​ សដល​ បំៅ្ាញ​ នរន​ ចប ង​ មតន​ ប៉ះ​ ាាល់​ ដល់​ ពួន​ ត ។ តើត្ពរ ១១:២៨ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ មតន​ ងាន់​ តទល់​ ននង​ ឈាម​ តទ ឺ​ តស៊រ​ ននង​ អំតព​ បាប។ តើត្ពរ 12:4 តើ ​ ចំតាាះ​ ្ពះ​ ត ស៊រ​ សដល​ ជា​ អ្ន​ ស្មរះស ្មួល​ ដន​ នតច្​ ្ពម​ ត្ពតង​ ថ្វ នតង​ ឈាម​ ដន​ វារ​ ត្បាះ​ តោាះ សដល​ នតយា ​ ល្​ ជាង​ តអបតល​ តៅា​ តទតត។ តើត្ពរ ១២:២៤ ដបតត​ ាានសព​ របស់​ សតវ​ ងាំង​ តោាះ សដល​ តោាើត ត​ របស់​ តោាន​ បរជាចារ្​ ោាំ​ ចរល​ តៅា​ ន្ញង​ ទវស វការៈ​ តោា ​ អំតព​ បាប ្តរវ​ បាន​ ដរត​ តចាល​ តោា ​ គ្ាន​ ជំរំ។ តើតរ​ តនះ​ តើ ​ បាន​ ជា​ តោាន​ ត ស៊រ​ បាន​ រង​ ទរន្​ លំបាន​ តោា ​ គ្ាន​ ងវារ​ ចរ ល​ តដមបវ​ សញន​ ្បជាជន​ ជា​ បរិសរទន​ តោា ​ តោាើត ត​ របស់​ តោាន។ តើត្ពរ ១៣:១១-១២ ឥេអវ​ តនះ ្ពះ​ ដន​ តសចនដវ​ សរខាាន្ សដល​ បាន​ ត្បាស​ ឲ្​ មាន​ ្ពះជន្​ រស់​ ពវ​ សរ ត​ តេង​ វិញ
  • 9. ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ជា​ អ្ន​ ងវាល​ តចតម​ ដ៏​ អា្ារ្​ តោាះ តាម​ រ ៈ​ តោាើតត​ ដន​ តសចនដវ​ សញ្ា​ ដ៏​ តនា​ អស់នលប​ ជានតច្ សរម​ ត្វ​ ឲ្​ អ្ន​ រាល់​ គ្ា​ បា ន​ ្ ប់​ លន្ណន​ ន្ញង​ ្ ប់​ វារ​ ល្ តដមបវ​ ត្វ​ តា ម​ ្ពះើហទក ​ របស់​ ្ទង់ តោា ​ ត្វ​ វារ​ សដល​ គា ប់​ ្ពះើហទក ។ តាមរ ៈ្ពះត ស៊រ្ តសដ។ សរមតលនតតមកង សតរីររងតរ ងរបស់្ពះអង្អស់នលបជាអសងវងតតរតងតៅា។ អាសម៉ន តើត្ពរ ១៣:២០-២១ ត្ជសតរស​ តាម​ វារ​ ដនង​ ជាមរន​ របស់​ ្ពះ​ ជា​ ្ពះវរបតតា តាមរ ៈ​ វារ​ សញន​ ្ពះវិញ្ាណ​ ជា​ បរិសរទន ដល់​ វារ​ ា្ាប់​ បង្ាប់ នតង​ វារ​ ត្បាះ​ ្ពះតោាើត ត​ ដន​ ្ពះត ស៊រវ្ វស្ ៖ ្ពះ រណ​ ដល់​ អ្ន នតង​ សន្ត ោាព​ ្តរវ​ បាន​ ចត្មន​ តេង ។ តព្តរសទវ១ ១:២ ដរចអ្នដនង្ាាប់តើ ថា អ្នមតន្តរវបានត្បាសតោាះតោា រ បស់សដលពរនរលួ ដរចជា្បាន់ នតងមាស ពវវារសន្ោាឥត្ប តយាជននរបស់អ្ន សដលបានទទួលតោា ្បដពណវពវបរពវបររសរប ស់អ្ន។ ប៉រសន្​ តោា ​ ្ពះតោាើតត​ ដ៏​ វិតសស​ របស់​ ្ពះ្ វស្ ដរច​ ជា​ នរន​ តចតម​ សដល​ គ្ាន​ តៅាើ្ង នត ង​ គ្ាន​ នសន្ង​ តោាះ៖ ១តព្តរស ១:១៨-១៩ ប៉រសន្ តប​ ត ង​ តដរ​ ន្ញង​ ពន្ឺ ដរច​ ជា​ ្ទង់​ ង់​ តនា​ ន្ញង​ ពន្ឺ តោាះ​ ត ង​ បាន​ ្បនប​ ននង​ គ្ា​ តៅា​ វិញ​ តៅា​ មន តើ ​ ្ពះតោាើតត​ ដន​ ្ពះត ស៊រវ ្ វស្ ជា​ ្ពះរាជបរ្តា​ ្ទង់​ បាន​ សម្ាត​ ត ង​ ពវ​ អំតព​ បាប​ ងាំង​ អស់។ ៉រោានទវ១ ១:៧ តនះ​ តើ ​ ជា​ អ្ន​ សដល​ បាន​ មន​ តោា ​ ទនន នត ង​ ឈាម ឺ​ ជា​ ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ្ វស្។ មតនសមនតោា ទនន សតតោា ទនន នតងឈាម។ តើ ​ ឺ​ ជា​ ្ពះវិញ្ាណ​ សដ ល​ ត្វ​ បោ្ាល់ ពវ​ ត្ាាះ​ ្ពះវិញ្ាណ​ ជា​ តសចន្វ​ ពត ត។ ដបតត​ មាន​ បវ​ ោាន់​ សដល​ ត្វ​ នំណត់្តា​ តនា​ ាថានសួ ៌ ឺ​ ្ពះវរបតតា ្ពះ​ បន្អល នតង​ ្ពះវិញ្ាណ​ បរិ សរទន តើ ​ ងាំង​ បវ​ តនះ​ ឺ​ សត​ មួ ។ តើ ​ មាន​ បវ​ ោាន់​ សដល​ ត្វ​ បោ្ាល់​ តនា​ តល​ សែនដវ ឺ​ ្ពះ​ វិញ្ាណ ទនន នតង​ ឈាម តើ ​ ងាំង​ បវ​ ោាន់​ តនះ​ ល់​ ្ពម​ ជា​ មួ ​ គ្ា។ ្បសតន​ តប​ ត ង​ ទទួល​ ាានសវ​ ពវ​ មនរសស តោាះ​ សន្វោាព​ របស់​ ្ពះជាម្ាស់​ ឺ​ ្ំ​ ជាង ដបតត​ តនះ​ ជា​ សន្វោាព​ របស់​ ្ពះជាម្ា ស់ សដល​ ្ពះអង្​ បាន​ ត្វ​ បោ្ាល់​ អំពវ​ បរ្ត​ រប ស់​ ្ពះអង្។ ៉រោានទវ១ ៥:៦-៩ តើ ​ មន​ ពវ​ ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ្ វស្ សដល​ ជា​ ាានសវ​ ដ៏​ តា្ាះ​ ្តង់ នតង​ ជា​ អ្ន​ បតងកត​ ដំបរង​ ដន​ តសច នដវ​ ា្ាប់ នតង​ ជា​ សតមដច​ ដន​ តសដច​ ដន​ សែនដវ។ ចំ តាាះ្ពះអង្សដល្សរាញ់ត ង តើ បានោាងសំអាតត ង ពវអំតពបាបរបស់ត ង តោា ្ពះតោាើតតរបស់្ពះអង្ៅ្ាល់ តើ ្ទង់បានសតងតាំងត ងជាតសដច នតងបរជាចារ្ថវា ្ពះ ជាម្ាស់ នតងជា្ពះបតតារបស់្ពះអង្។ សរម​ ឲ្​ ្ទង់​ មា ន​ សតរីររងតរ ង នតង​ អំណាច​ ជា​ តរតង​ រើរត។ អាសម៉ន វិវរ ណៈ ១:៥​ -​ ៦ តើ ​ ត ​ ត្ចតង​ បទ​ ថ្វ​ ថា ឯង​ សម​ ននង​ ន​ តសតវត ា តើ ​ តបន​ ្តា​ ចរះ ដបតត​ ឯង​ ្តរវ​ ត ​ ស ម្ាប់ តើ ​ បាន​ តោាះ​ ត ង​ ខ្ញំ​ ដល់​ ្ពះ តោា ​ ឈាម​ ឯង​ តចញ​ ពវ​ ្ ប់​ ពរជ​ ាាសនន ្ ប់​ ោាាា ្ ប់​ ងាំង​ មនរសស នតង ជាតត; វិវរណៈ ៥:៩ ខ្ញំ​ នតយា ​ តៅា​ គាត់​ ថា៖ «តោាន​ ម្ាស់ តោាន​ ដនង​ តើ »។ តោាន​ មាន​ ្បាាសនន​ មន​ ខ្ញំ​ ថា៖ «អ្ន​ ងាំង​ តនះ​ ជា​ អ្ន​ សដល​ តចញ​ ពវ​ ទរន្​ តវទោា​ យ៉ា ង​ ខ្ាំង តើ ​ បាន​ តបាន​ សតម្ៀន​ បំាាន់ តើ ​ ត្វ​ ឲ្​ ពួន​ ត ​ មាន​ ពណ៌​ ស ន្ញង​ ឈាម​ របស់​ នរន​ តចតម»។ វិវរណៈ ៧:១៤ តើ ​ ពួន​ ត ​ បាន​ ន​ ើ្ះ​ គាត់​ តោា ​ ឈា ម​ របស់​ នរន​ តចតម នតង​ តោា ​ ាាន្​ ដន​ ទវបោ្ាល់​ របស់​ ពួន​ ត ; តើ ពួនត មតន្សរាញ់ជវវិតរបស់ពួនត រ ើរតដល់ា្ាប់។ វិវរណៈ ១២:១១ ខ្ញំ​ តើញ​ តមើ​ តបន តើ ​ តើញ​ តសះ​ ស​ មួ ​ ន្ល។ តើ ​ អ្ន​ សដល​ អង្ញ ​ តល​ គាត់​ ្តរវ​ បា ន​ ត ​ តហា​ ថា​ តា្ាះ្តង់​ នតង​ ពតត​ តើ ​ តោា ​ សរចរិត​ គាត់​ ននង​ វិនតច្ក ​ នតង​ ត្វ​ ស្ង្ាម​ ។ ស័្នរបស់គាត់ដរចជាអណ្ដតត័្ង តើ តនាតលន្លរបស់គា ត់មានមនរដជាត្ចន។ តើ ​ គាត់​ បាន​ សរតសរ​ តឈ្ាះ​ មួ ​ សដល​ គ្ាន​ អ្ន​ ណា​ ា្ាល់​ តទ ឺ​ គា ត់​ ៅ្ាល់។ តើ ​ គាត់​ តស្ៀន​ ាាន់​ អាវ​ ចរះ​ តោា ​ ឈាម តើ ​ តឈ្ាះ​ របស់​ គាត់​ ្តរវ​ បាន​ ត ​ តហា​ ថា ្ពះ​ បន្អល​ ដន​ ្ពះ។ នងទកព​ សដល​ តនា​ ាថាន​ បរមសរខ​ តដរ​ តាម​ ្ពះអង្​ តោា ​ ជតះ​ តសះ​ ស តស្ៀន​ ាាន់​ ្នណាត់​ តទសឯន​ ពណ៌​ ស នត ង​ ា្ាត។ វិវរណៈ ១៩:១១​ -​ ១៤ ចររត ង្នតេនតមល្ពះតោាើតតរបស់្ពះ្ វស្តោា ខ្ាប់ខ្ង ន តើ តមលថាតត្ពះតោាើតតរបស់្ទង់មានតដម្យ៉ាងណា តនាចំតាាះ្ពះតន្តដន្ពះ៖ សដល្តរវបានបង្អរស្មាប់តសចនដវ សត្ង្ាះរបស់ត ង បានទទួល្ពះ រណដនវារស្បចតត្ស្មាប់ ពត័ពតោានងាំងមរល។ សំបរ្តទវ 1 ដន Clement តៅា នររិនថរស 4: 5 ពួនត បានែដល់សញ្ាមួ បសនថមតទតតដល់ោាងថា ោាង្តរវព្ងរ សខស្នើមតចញពវែ្ះរបស់ោាង។ តោា ​ វាត់​ តោាះ តោា ​ តោាើតត​ ដន​ ្ពះ​ អម្ាស់​ ដន​ ត ង តោាះ​ ននង​ មាន​ វារ​ ត្បាស​ តោាះ​ ដល់​ អស់​ អ្ន​ សដល​ តជ នតង​ សង្នម​ ដល់​ ្ពះ។ បងប្អនតើញតទ សម្ាញ់! សំបរ្ត ទវ 1 ដន Clement តៅា នររិនថរស 6:10
  • 10. ចររ​ ត ង​ តគារព​ ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ្ វស្​ ដន​ ត ង​ រា ល់​ គ្ា សដល​ ្ពះ​ តោាើតត​ ្ទង់​ បាន​ ្បងាន​ ម ន​ ស្មាប់​ ត ង។ សំបរ្តទវ 1 ដន Clement តៅា នររិនថរស 10: 6 ្ពះអម្ាស់បានចរលរួមជាមួ ត ងតាមរ ៈតសចន្វសបបញរស។ ន្ញងតពលសដល្ពះអង្បាន្សរាញ់ត ង ្ពះអម្ាស់ត ស៊រ្ ត សដដនត ង បាន្បងាន្ពះតោាើតតរបស់្ពះអង្ស្មាប់ត ង តាម្ពះើហទក របស់្ពះជាម្ាស់។ ាាច់របស់គាត់ស្មាប់ ាាច់របស់ត ង; ្ពលនងរបស់គាត់ស្មាប់្ពលនងរបស់ត ង។ សំបរ្តទវ 1 ដន Clement តៅាវាន់នររិនថរស 21: 7 តើតរតនះតើ បានជា្ពះអម្ាស់របស់ត ងបានសច្ា្បណត ធានន្ញងវារលះបង់ររបវា របស់្ពះអង្តៅាវាន់តសចន្វើតនវិ ោាស តដមបវតអា ត ងបានវិសរទនតាមរ ៈវារអ័ក តងាសពវអំ តពបាបរបស់ត ង។ តោាះ ឺតោា វារត្បាះឈាមរបស់គាត់។ តើតរ​ តនះ​ តើ ​ បាន​ ជា​ បទ​ ម្វរ​ សចង​ ថា: គា ត់​ ្តរវ​ របួស​ តោា ​ ាារ​ អំតព​ រំលង​ របស់​ ត ង គាត់​ ្តរវ​ របួស​ តោា ​ ាារ​ អំតព​ ទរច្រិត​ របស់​ ត ង តើ ​ ត ង​ បាន​ ត្បាស​ តោា ​ ឈាម​ រប ស់​ គាត់។ គាត់​ ្តរវ​ បាន​ ត ​ ដនន​ ោាំ​ ដរច​ ជា​ នរ ន​ តចតម​ តៅា​ សត្តាត តើ ​ ដរច​ ជា​ តចតម​ តនា​ ចំតាាះ​ មរខ​ អ្ន​ វាត់​ សន់​ ជា​ មនរសស​ ល្ង់ ដរតច្ះ​ គាត់​ មតន​ តបន​ មាត់​ តទ។ សំបរ្តទរតៅារបស់បាណាបាស ៤:១,៣ វារសដលជាអ្នតដរតាម្ពះ តើ ោាស់តត នខ្ងនឯងតោា ្ពះ តោាើតតរបស់្ពះ្ វស្ តោាះអ្នបានសំតរចនតច្វារសដលមាន លន្ណៈ្ម្តាស្មាប់អ្ន។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់តអ ត័សររ 1: 3 Ignatius សដល្តរវបានត តហាថា Theophorus តៅាវាន់្ពះវិោារ បរិសរទនសដលតនា Tralles តនាអាសរវ: ជាទវ្សរាញ់របស់្ពះជា ្ពះវរបតតាដន្ពះត ស៊រវ្ វស្សដលបានត្ជសតរសនតងសនដតសម ដន្ពះមានសន្តោាពតាមរ ៈាាច់ឈាមនតងចំណង់ចំណំលចត ត្របស់្ពះត ស៊រវ្ វស្ជាន្វសង្នមរបស់ត ង ន្ញង​ វារ​ រ ស់​ តេង​ វិញ​ សដល​ មាន​ តោា ​ គាត់​ ែង​ សដរ​ សដល​ ខ្ញំ​ សរម​ សំពះ​ តោា ​ ោាព​ តពញតលញ​ រប ស់​ រា, បន្​ ន្ញង​ លន្ណៈ​ ជា​ ាាវន, ជរនពរ​ ឱ្​ មា ន​ អំណរ​ នតង​ សរ័មង្ល​ ងាំង​ អស់​ ។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Trallians 1: 1 ដរតច្ះ ចររ​ ោាន់​ ចតត្​ ស្អតបរត​ តេង​ វិញ​ តោា ​ តសច នដវ​ ជំតន តោាះ​ ឺ​ ាាច់​ ឈាម​ ដន​ ្ពះ​ អម្ាស់។ តើ តនាន្ញងតសចនដវសបបញរស តោាះ ឺជា្ពះតោាើតតរបស់្ពះត ស៊រវ្ វស្។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Trallians 2: 7 ខ្ញំចង់បាននំបរកងរបស់្ពះជាម្ាស់ សដលជាាាច់ឈាមរបស់្ពះ ត ស៊រ្ តសដ ជាពរជរបស់្ពះបាទោាវីី។ តើ ​ ត័សជ្ៈ​ សដ ល​ ខ្ញំ​ ្បាថ្ា​ ចង់​ បាន ឺ​ ឈាម​ របស់​ គាត់ សដល​ ជា​ តសចនដវ​ ្សរាញ់​ មតន​ តចះ​ រីងស្ងត។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់រុរម 3: 5 Ignatius សដល្តរវបានត តហាថា Theophorus តៅាវាន់្នរមជំនរំ ដន្ពះជា្ពះវរបតតា នតង្ពះអម្ាស់ត ស៊រវ្ វស្របស់ត ង សដ ល ង់តនា្នរង Philadelphia ន្ញងទវវបអាសរវ។ សដល​ បាន​ ទទួ ល​ តសចនដវ​ តមត្ា​ នររណា តោា ​ បាន​ តាំង​ តនា​ ន្ញ ង​ វារ​ ្ពមត្ពតង​ គ្ា​ ដន​ ្ពះ តើ ​ អរ​ សប្ ​ ជា​ តរតង​ រើរត​ តនា​ ន្ញង​ ចំណង់​ ដន​ ្ពះ​ អម្ា ស់​ ដន​ ត ង តើ ​ បាន​ សត្មច​ តោា ​ តសចនដវ​ តមត្ា​ នររណា​ ្ ប់​ យ៉ាង​ តាម​ រ ៈ​ វារ​ រស់​ តេ ង​ វិញ​ របស់​ ្ទង់៖ សដល​ ខ្ញំ​ សរម​ ជំរាប​ សួរ​ ែង​ សដរ តោា ​ តោាើតត​ ដន​ ្ពះ​ ត ស៊រវ​ ្ វស្ សដល​ ជា​ អស់​ នលប​ ជា​ នតច្ នតង​ ឥត​ តៅាើ្ង។ ោាពរីនរា ; ជាពតតសស្បសតនតបពួនត រួបរួមជាមួ ននងប៊ីសសព នតង ណៈ្បធានសដលតនាជាមួ គាត់ នតងីវនរនសដល្តរវបានសតងតាំ ង្សបតាម ំនតតរបស់្ពះត ស៊រវ្ វស្។ ្ពះអង្​ បាន​ តាំ ង​ ចតត្​ តាម​ ្ពះើហទក ​ របស់​ ្ពះអង្​ តោា ​ ្ពះ វិញ្ាណ​ ដ៏វិសរទន​ របស់​ ្ពះអង្​ យ៉ាង​ មរឺងម៉ាត់។ ដបត ត​ មាន​ ាាច់​ សត​ មួ ​ ដន​ ្ពះ​ ត ស៊រ​ ្ តសដ​ ជា​ អម្ាស់​ ដន​ ត ង។ នតងមួ សពងតនាន្ញងវាររួបរួមដន ឈាមរបស់គាត់; អាសនៈមួ ; សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Philadelphia 1: 1, 11 ខ្ញំបានសតងកតតើញថា អ្នបានតាំងចតត្តនាន្ញងជំតន សដលមតន អាចៅ្ាស់ប្អរបាន ដរចជាអ្ន្តរវបានត ោាន់សដនតគាលតលតើ ឆកាងដន្ពះអម្ាស់ត ស៊រវ្ វស្របស់ត ង ងាំងខាងាាច់ឈា ម នតងខាងវិញ្ាណ។ តើ ្តរវបានបញ្ាន់តនាន្ញងតសចនដវ្ស រាញ់តាមរ ៈ្ពះតោាើតតរបស់្ពះ្ វស្; ្តរវបានបន្ញះបន្អ លយ៉ាងតពញតលញអំពវតរ ងងាំងតោាះសដលងាន់ទងននង្ពះអម្ា ស់របស់ត ង។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Smyrnaeans 1: 3 នរំ​ ឲ្​ អ្ន​ ណា​ បតញ្ាត​ ខ្ងន​ ឯង។ ងាំង​ វតថញ​ តនា​ ាថាន​ សួ ៌ នតង​ តទវតា​ ដ៏​ ររងតរ ង នតង​ ពួន​ តះាោវា តងាះ​ តមល​ តើញ ឬ​ តមល​ មតន​ តើញ​ ន៏​ តោា តប​ ត ​ មតន​ តជ ​ តល​ ្ពះតោាើតត​ របស់​ ្ពះ​ ្ វ ស្​ តទ តោាះ​ ននង​ ្តរវ​ តថកាល​ តងាស​ ត ។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Smyrnaeans 2:12 ខ្ញំសរមជំរាបសួរដល់សតម្ចសង្ដ៏សន្តសមរបស់អ្ន នតង្ពះ តតជ រណដ៏ខ្ង់ខ្ស់បំែរត។ នតងីវនរនរបស់អ្ន អ្នបំតររបស់ខ្ញំ។ តើ អ្នងាំងអស់គ្ាជាទរតៅា នតង្ ប់គ្ា ជាពតតសសតនាន្ញង ្ពះោាមដន្ពះត ស៊រវ្ វស្ នតងតនាន្ញងាាច់ឈាមរបស់្ទង់។ តនាន្ញងចំណង់ចំណំលចតត្ នតងវាររស់តេងវិញរបស់គាត់ងាំង ខាងាាច់ឈាម នតងខាងវិញ្ាណ។ តើ តនាន្ញងវាររួបរួមរប ស់្ពះជាមួ អ្ន។ សំបរ្តរបស់ Ignatius តៅាវាន់ Smyrnaeans 3:22