SlideShare a Scribd company logo
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
KehittämistutkimusKehittämistutkimus
Johannes Pernaa
Yliopistonlehtori, Kemian laitos
Graduseminaari & Kemian mallintaminen ja visualisoiminen
-kurssit S2017
Johannes Pernaa
Yliopistonlehtori, Kemian laitos
Graduseminaari & Kemian mallintaminen ja visualisoiminen
-kurssit S2017
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
SISÄLLYS
VIRITTÄYTYMINEN
MÄÄRITELMÄ
HISTORIA
PIIRTEITÄ
TOTEUTUS
LUOTETTAVUUS
RAPORTOINTI
+ KMV-KURSSIN PROJEKTI
30/10/2017 2Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kunnan uuden Digivastaavan 1.
työpäivä 1.8.2016
• Tilanne:
• Vantaan kunta on hankkinut 16 000 Samsung tablettia
‒ 10,1” ja näppäimistöt
• Ongelmia:
• Oppilaat eivät osaa eivätkä halua opiskella niillä
• Vain 25 % opettajista haluaa tabletin, 50 % ei välitä ja 25 % vastustaa
niitä
• Ei ole sähköisiä oppimateriaaleja, mitä laitteilla voi tehdä?
• Laitteet vanhenevat 2 vuoden sisällä
• Kehittämishaaste:
• Pitää kehittää kokonaisvaltainen malli tablettien opetuskäyttöön ja
jalkauttaa se ASAP.
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 3
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Määritelmä ja tausta
• Pragmaattinen tutkimusmetodologia
• Ei yksittäinen tutkimusmenetelmä
• Syntynyt 90-luvulla (Collins, 1990 & Brown, 1992)
• Opetuksen tutkimuksen arvostelu
• Teoreettista
• Ei hyödytä kentän opettajia
• Tarvitaan tutkimusstrategia,
• jossa kehittäminen perustellaan todellisella tarpeella
• joka osallistaa kaikki sidosryhmät kehittämiseen
• joka tuottaa käytettäviä tuotoksia tai ajatuksia
•
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 4
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Piirteitä
• Kehittäminen perustellaan tarpeella
• Esim. kirjallisuudesta nostettu tai opettajien esittämä
• Kehittäminen on yhteisöllistä
• Opettajat, tutkijat, oppilaat ja muut sidosryhmät
• Kehittämistyö on syklistä
• Empiiristen ja teoreettisten vaiheiden vuoropuhelu
• Tuotosta iteroidaan syklittäin
• Tuotoksen arviointi on monimenetelmällistä
• Kehittäminen on kontekstuaalista / uniikkia
• Raportoinnissa peilataan kehittämisolosuhteisiin
• Kehittämisestä syntyy konkreettisia artefakteja ja toimintamalleja, mutta myös
uutta teoriaa
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 5
Anderson & Shattuck, 2012; Kiviniemi,
2015; Pernaa, 2013; Wang & Hannafin,
2005; Juuti & Lavonen, 2006
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Monta nimeä
• ENG
• Design-based research (DBR)
• Educational design research (EDR)
• Design research (DR)
• Design experiments (historiallinen)
• FIN
• Kehittämistutkimus (luonnontieteiden opetus) (Pernaa, 2013)
• Design-tutkimus (kasvatustiede) (Juuti & Lavonen, 2013)
• Suunnittelututkimus (kasvatustiede)
‒ Kasvatustieteellinen suunnittelututkimus (Kiviniemi, 2015)
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 6
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
keskustelua
• Aikaisia teemanumeroita
• Educational Researcher, 32(1), 2003
• Educational Psychologist, 39(4), 2004
• The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 2004
• Myöhempiä yhteenvetoja
• Anderson & Shattuck, 2012
• Suomeksi
• Kiviniemi, 2015, artikkeli metodologiakirjassa
• Kehittämistutkimus opetusalalla, 2013, toim. Pernaa, J.
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 7
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kehittämistutkimus
opetusalalla
• Teoriaa ja käytäntöä suomeksi, toim. Pernaa, 2013, Jyväskylä: PS-
kustannus
”Kahlasin tänään kirjan kannesta kanteen ja olen vakuuttunut sen
hyödyllisyydestä koulutuksen ja opetuksen kehittämisen parissa
työskenteleville. Kirja on myös ensimmäinen aihetta tällä laajuudella
suomenkielellä käsittelevä kirja joten uskon sille löytyvän käyttöä myös
opiskelijoille, erityisesti opinnäytetyön teossa. Toisaalta kehittämistutkimus
ei sinällään rajaudu opetusalaan vaan sitä voidaan soveltaen käyttää myös
monenlaisten muiden palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa ja
kehittämisessä.” ProfTeemu Leinonen, Aalto yliopisto
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 8
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisumäärät
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 9
Anderson, Terry, ja Julie Shattuck. ”Design-Based Research: A Decade of
Progress in Education Research?” Educational Researcher 41, nro 1 (1.
tammikuuta 2012): 16–25. https://doi.org/10.3102/0013189X11428813.
ERIC?
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kritiikki
• Dataa paljon, kehittämistilanteet kompleksisia
• Ei yhtenäisiä käytäntöä (Dede, 2004)
• Kehittämistutkimus on iteratiivisuudestaan huolimatta
lineaarista ja tästä lineaarisuudesta seuraa tutkijoiden ja
opettajien suhteeseen liittyviä ongelmia. (Engenström 2008)
• Tutkijat ovat osa prosessia, joten on vaikea tehdä objektiivisia
johtopäätöksiä (Barab & Squire, 2004)
• Ei eroa toimintatutkimuksesta (Anderson & Shattuck, 2012)
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 10
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kehittämistutkimus vs.
toimintatutkimus
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 11
KEHITTÄMISTUTKIMUS TOIMINTATUTKIMUS LÄHDE
●Tutkijaryhmä ●Opettaja yksin ●Anderson & Shattuck,
2013
●Yhteisöllinen ●Itsenäinen
●Matemaattis-
luonnontieteellinen tausta
●Yhteiskuntatieteellinen
tausta
●Kiviniemi, 2015
●Tausta oppimisen
tutkimuksessa
●Tausta työn tutkimuksessa ●Juuti & Lavonen,
2013
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Tutkimusperustaisuus
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 12
Kiviniemi, 2015 alkuaan Reeves, 2006
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Edelson, 2002
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 13
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kehittämisen kulku
• Gradussa yksi tai kaksi sykliä
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 14
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
SISÄLLYSESIMERKKI – 1 syk
1. Johdanto
2. Kehittämistutkimus
1. Tutkimuskysymykset
3. Teoreettinen ongelma-analyysi
1. Teoria 1
2. Teoria 2
4. Kehittämisprosessi
5. Kehittämistuotos
1. Tuotoksen arviointi
6. Jatkokehittäminen
7. Johtopäätökset
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 15
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
2. sykliä
1. Johdanto
2. Kehittämistutkimus
3. Kehittämissykli 1
1. Teoreettinen ongelma-
analyysi 1
2. Empiirinen ongelma-
analyysi 1
3. Kehittämisprosessi 1
4. Kehittämistuotos 1
1. Tuotoksen 1 arviointi
5. Yhteenveto
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 16
4. Kehittämissykli 2
4.1 Ongelma-analyysi
4.2 Kehittämisprosessi 2
4.3 Kehittämistuotos 2
4.4. Yhteenveto
5. Jatkokehittäminen
6. Johtopäätökset ja pohdinta
6.1 Ongelma-analyysit
6.2 Prosessit
6.3 Tuotos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luotettavuus 1/3
• Kehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista, jolloin kehittämistuloksena saadaan
sekä ohjaavia malleja ja teorioita että kuvailevia teorioita (uskottavuus ja
siirrettävyys).
• Kehittämisen tulee olla systemaattista, yhteisöllistä, edetä sykleittäin ja
sisältää jatkuvaa kehittämistä ja arviointia (uskottavuus, luotettavuus ja
vahvistettavuus).
• Kehittämisessä tulee pyrkiä teorioihin, jotka ovat siirrettävissä kentälle
opettajien tai muiden opetusalan ammattilaisten käyttöön (siirrettävyys).
• Kehittämisprosessiin tulee sisältyä testaamista autenttisissa olosuhteissa
(siirrettävyys, luotettavuus ja vahvistettavuus).
• Kehittämisestä täytyy syntyä käytettäviä tuotoksia (siirrettävyys)
• Kehittämistutkimuksen kaikki syklit tulee dokumentoida tarkasti (luotettavuus ja
vahvistettavuus).
• Design-Based Research Collective, 2003; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136–139
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 17
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luotettavuus 2/3
• Kiviniemi 2015 on tuonut esiin samat asiat eri nimillä
• Prosessivaliditeetti
‒ Syklisen prosessin johdonmukaisuus
‒ Yhteistyön arviointi
• Käytännön validiteetti
‒ Intervention luotettavuus
‒ Tarkoituksenmukaisuus
‒ Käytännölliset vaikutukset
• Yleistettävyys
‒ Analyyttinen yleistettävyys
‒ Siirrettävyys
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 18
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luotettavuus 2/3
• Menetelmätaso
• Tapaustutkimus – triangulaatio
‒ Otos
• Kyselyt
‒ Mittarit
• Haastattelut
‒ Lainaukset yms.
• Havainnointi
• Sisällönanalyysi
‒ Kappa-analyysi
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 19
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Raportointi
• Monografia
• Gradu
• Väitöskirja
• Nippu
• Hyvä suunnitelma
• Artikkelit eri vaiheista
‒ Ongelma-analyysi
‒ Tuotoksen arviointi
• Yhteenveto
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 20
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kirjallisuus
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 21
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
KMV-kurssin projekti
1. Johdanto
2. Kehittämistutkimus
1. Tutkimuskysymykset
3. Teoreettinen ongelma-
analyysi
1. 3 tieteellistä artikkelia
4. Empiirinen ongelma-analyysi
1. Kysytään opettajalta
tarpeet
5. Kehittämisprosessi
30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 22
6. Kehittämistuotos
1. Kuvailu
2. Tuotoksen
arviointintapaustutki
muksena
1. Kysely, havainnointi
Gadolin
ohjauksessa
7. Johtopäätökset
ja jatkokehittäminen
3. Ehdotukset riittävät
•

More Related Content

More from Johannes Pernaa

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Johannes Pernaa
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Johannes Pernaa
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
Johannes Pernaa
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
Johannes Pernaa
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Johannes Pernaa
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Johannes Pernaa
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Johannes Pernaa
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Johannes Pernaa
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Johannes Pernaa
 
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Johannes Pernaa
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
Johannes Pernaa
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
Johannes Pernaa
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
Johannes Pernaa
 
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Johannes Pernaa
 
Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013
Johannes Pernaa
 

More from Johannes Pernaa (20)

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
 
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
 
20140510 kvs
20140510 kvs20140510 kvs
20140510 kvs
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
 
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
 
Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013
 

Kehittamistutkimus 2017

 • 1. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta KehittämistutkimusKehittämistutkimus Johannes Pernaa Yliopistonlehtori, Kemian laitos Graduseminaari & Kemian mallintaminen ja visualisoiminen -kurssit S2017 Johannes Pernaa Yliopistonlehtori, Kemian laitos Graduseminaari & Kemian mallintaminen ja visualisoiminen -kurssit S2017
 • 3. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kunnan uuden Digivastaavan 1. työpäivä 1.8.2016 • Tilanne: • Vantaan kunta on hankkinut 16 000 Samsung tablettia ‒ 10,1” ja näppäimistöt • Ongelmia: • Oppilaat eivät osaa eivätkä halua opiskella niillä • Vain 25 % opettajista haluaa tabletin, 50 % ei välitä ja 25 % vastustaa niitä • Ei ole sähköisiä oppimateriaaleja, mitä laitteilla voi tehdä? • Laitteet vanhenevat 2 vuoden sisällä • Kehittämishaaste: • Pitää kehittää kokonaisvaltainen malli tablettien opetuskäyttöön ja jalkauttaa se ASAP. 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 3
 • 4. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Määritelmä ja tausta • Pragmaattinen tutkimusmetodologia • Ei yksittäinen tutkimusmenetelmä • Syntynyt 90-luvulla (Collins, 1990 & Brown, 1992) • Opetuksen tutkimuksen arvostelu • Teoreettista • Ei hyödytä kentän opettajia • Tarvitaan tutkimusstrategia, • jossa kehittäminen perustellaan todellisella tarpeella • joka osallistaa kaikki sidosryhmät kehittämiseen • joka tuottaa käytettäviä tuotoksia tai ajatuksia • 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 4
 • 5. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Piirteitä • Kehittäminen perustellaan tarpeella • Esim. kirjallisuudesta nostettu tai opettajien esittämä • Kehittäminen on yhteisöllistä • Opettajat, tutkijat, oppilaat ja muut sidosryhmät • Kehittämistyö on syklistä • Empiiristen ja teoreettisten vaiheiden vuoropuhelu • Tuotosta iteroidaan syklittäin • Tuotoksen arviointi on monimenetelmällistä • Kehittäminen on kontekstuaalista / uniikkia • Raportoinnissa peilataan kehittämisolosuhteisiin • Kehittämisestä syntyy konkreettisia artefakteja ja toimintamalleja, mutta myös uutta teoriaa 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 5 Anderson & Shattuck, 2012; Kiviniemi, 2015; Pernaa, 2013; Wang & Hannafin, 2005; Juuti & Lavonen, 2006
 • 6. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Monta nimeä • ENG • Design-based research (DBR) • Educational design research (EDR) • Design research (DR) • Design experiments (historiallinen) • FIN • Kehittämistutkimus (luonnontieteiden opetus) (Pernaa, 2013) • Design-tutkimus (kasvatustiede) (Juuti & Lavonen, 2013) • Suunnittelututkimus (kasvatustiede) ‒ Kasvatustieteellinen suunnittelututkimus (Kiviniemi, 2015) 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 6
 • 7. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta keskustelua • Aikaisia teemanumeroita • Educational Researcher, 32(1), 2003 • Educational Psychologist, 39(4), 2004 • The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 2004 • Myöhempiä yhteenvetoja • Anderson & Shattuck, 2012 • Suomeksi • Kiviniemi, 2015, artikkeli metodologiakirjassa • Kehittämistutkimus opetusalalla, 2013, toim. Pernaa, J. 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 7
 • 8. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kehittämistutkimus opetusalalla • Teoriaa ja käytäntöä suomeksi, toim. Pernaa, 2013, Jyväskylä: PS- kustannus ”Kahlasin tänään kirjan kannesta kanteen ja olen vakuuttunut sen hyödyllisyydestä koulutuksen ja opetuksen kehittämisen parissa työskenteleville. Kirja on myös ensimmäinen aihetta tällä laajuudella suomenkielellä käsittelevä kirja joten uskon sille löytyvän käyttöä myös opiskelijoille, erityisesti opinnäytetyön teossa. Toisaalta kehittämistutkimus ei sinällään rajaudu opetusalaan vaan sitä voidaan soveltaen käyttää myös monenlaisten muiden palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa ja kehittämisessä.” ProfTeemu Leinonen, Aalto yliopisto 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 8
 • 9. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Julkaisumäärät 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 9 Anderson, Terry, ja Julie Shattuck. ”Design-Based Research: A Decade of Progress in Education Research?” Educational Researcher 41, nro 1 (1. tammikuuta 2012): 16–25. https://doi.org/10.3102/0013189X11428813. ERIC?
 • 10. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kritiikki • Dataa paljon, kehittämistilanteet kompleksisia • Ei yhtenäisiä käytäntöä (Dede, 2004) • Kehittämistutkimus on iteratiivisuudestaan huolimatta lineaarista ja tästä lineaarisuudesta seuraa tutkijoiden ja opettajien suhteeseen liittyviä ongelmia. (Engenström 2008) • Tutkijat ovat osa prosessia, joten on vaikea tehdä objektiivisia johtopäätöksiä (Barab & Squire, 2004) • Ei eroa toimintatutkimuksesta (Anderson & Shattuck, 2012) 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 10
 • 11. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kehittämistutkimus vs. toimintatutkimus 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 11 KEHITTÄMISTUTKIMUS TOIMINTATUTKIMUS LÄHDE ●Tutkijaryhmä ●Opettaja yksin ●Anderson & Shattuck, 2013 ●Yhteisöllinen ●Itsenäinen ●Matemaattis- luonnontieteellinen tausta ●Yhteiskuntatieteellinen tausta ●Kiviniemi, 2015 ●Tausta oppimisen tutkimuksessa ●Tausta työn tutkimuksessa ●Juuti & Lavonen, 2013
 • 14. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kehittämisen kulku • Gradussa yksi tai kaksi sykliä 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 14
 • 15. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta SISÄLLYSESIMERKKI – 1 syk 1. Johdanto 2. Kehittämistutkimus 1. Tutkimuskysymykset 3. Teoreettinen ongelma-analyysi 1. Teoria 1 2. Teoria 2 4. Kehittämisprosessi 5. Kehittämistuotos 1. Tuotoksen arviointi 6. Jatkokehittäminen 7. Johtopäätökset 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 15
 • 16. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 2. sykliä 1. Johdanto 2. Kehittämistutkimus 3. Kehittämissykli 1 1. Teoreettinen ongelma- analyysi 1 2. Empiirinen ongelma- analyysi 1 3. Kehittämisprosessi 1 4. Kehittämistuotos 1 1. Tuotoksen 1 arviointi 5. Yhteenveto 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 16 4. Kehittämissykli 2 4.1 Ongelma-analyysi 4.2 Kehittämisprosessi 2 4.3 Kehittämistuotos 2 4.4. Yhteenveto 5. Jatkokehittäminen 6. Johtopäätökset ja pohdinta 6.1 Ongelma-analyysit 6.2 Prosessit 6.3 Tuotos
 • 17. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Luotettavuus 1/3 • Kehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista, jolloin kehittämistuloksena saadaan sekä ohjaavia malleja ja teorioita että kuvailevia teorioita (uskottavuus ja siirrettävyys). • Kehittämisen tulee olla systemaattista, yhteisöllistä, edetä sykleittäin ja sisältää jatkuvaa kehittämistä ja arviointia (uskottavuus, luotettavuus ja vahvistettavuus). • Kehittämisessä tulee pyrkiä teorioihin, jotka ovat siirrettävissä kentälle opettajien tai muiden opetusalan ammattilaisten käyttöön (siirrettävyys). • Kehittämisprosessiin tulee sisältyä testaamista autenttisissa olosuhteissa (siirrettävyys, luotettavuus ja vahvistettavuus). • Kehittämisestä täytyy syntyä käytettäviä tuotoksia (siirrettävyys) • Kehittämistutkimuksen kaikki syklit tulee dokumentoida tarkasti (luotettavuus ja vahvistettavuus). • Design-Based Research Collective, 2003; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136–139 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 17
 • 18. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Luotettavuus 2/3 • Kiviniemi 2015 on tuonut esiin samat asiat eri nimillä • Prosessivaliditeetti ‒ Syklisen prosessin johdonmukaisuus ‒ Yhteistyön arviointi • Käytännön validiteetti ‒ Intervention luotettavuus ‒ Tarkoituksenmukaisuus ‒ Käytännölliset vaikutukset • Yleistettävyys ‒ Analyyttinen yleistettävyys ‒ Siirrettävyys 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 18
 • 19. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Luotettavuus 2/3 • Menetelmätaso • Tapaustutkimus – triangulaatio ‒ Otos • Kyselyt ‒ Mittarit • Haastattelut ‒ Lainaukset yms. • Havainnointi • Sisällönanalyysi ‒ Kappa-analyysi 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 19
 • 20. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Raportointi • Monografia • Gradu • Väitöskirja • Nippu • Hyvä suunnitelma • Artikkelit eri vaiheista ‒ Ongelma-analyysi ‒ Tuotoksen arviointi • Yhteenveto 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 20
 • 22. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta KMV-kurssin projekti 1. Johdanto 2. Kehittämistutkimus 1. Tutkimuskysymykset 3. Teoreettinen ongelma- analyysi 1. 3 tieteellistä artikkelia 4. Empiirinen ongelma-analyysi 1. Kysytään opettajalta tarpeet 5. Kehittämisprosessi 30/10/2017Kehittämistutkimus / Johannes Pernaa 22 6. Kehittämistuotos 1. Kuvailu 2. Tuotoksen arviointintapaustutki muksena 1. Kysely, havainnointi Gadolin ohjauksessa 7. Johtopäätökset ja jatkokehittäminen 3. Ehdotukset riittävät •

Editor's Notes

 1. 1
 2. 18