SlideShare a Scribd company logo
காவேரி நதி
படுககக்காக ஒரு
திடமான நீர்
ேளமுகை.
100 ஆண்டுகளின்
ப்ரிச்சனைனை
விடுவிக்க ஒரு
பினைப்புட்ட தீர்வு.
தி தக்ஷஷிலா இன்ஸ்டிடூஷன் செப்டம்பர் 2016
2|
தற்வபாது நடக்கும்
அகமப்பு
வதால்ேியுற்ைது.
நிர்வவாக ஒதுக்கீடுகள் தவறுதலாக இருந்தை மற்றும் தவறுதலாக சசல்ககின்னை
நீதிமன்னத்திைால்க அல்கல சபனாப்பபசிைால்க உறுதி சசய்தலும், நீரின் பதனவ
மானிக்சகாண்பட இருக்கினது. இதுதான் தற்பபானதை அனமப்பின் அடிமட்ட குனன.
1892 இல்க இருந்து ... நட்பிணக்கமாை முடிு இல்கனல
தண்ண ீர்வ பங்கீட்டிக்கு அளவிடுவதற்காக திட்டவட்டமாை அளவ ீடு முனனகள்
இல்கலாததைால்க, நடுநினல வகிக்கும்படி நீதி மன்னங்கனள நாம் நாட
பவண்டியுள்ளது. அைால்க, நதி நீர்வ பங்கீடு எண்பது ஒரு சபாருளாதார விஷைபம
தவிர நீதி மன்னத்திற்கு பபாக பவண்டிை விஷைபம இல்கனல என்று
பதான்றுகினது. நீதிமன்னங்களின் தீர்வப்புகளின் வினளுகள் காலந்பதாறும்
அரிசிைால்க பிரச்சினைகளில்க முடிவனடந்துள்ளபதாது மட்டுமில்கலாமல்க, இரண்டு
மாநிலங்களுைினடபை இருக்கும் பனடத்த நினல, பதசிை அளவில்க நல்கலதல்கல.
வாழ்வாதாரம் ஆபத்திருளாகினது
நீனர பசமிப்பதற்காக, விவசாய்க்காலுக்கும் நுகர்வபவாராருக்கும் மிக மிக
குனனந்தளவிபலபை ஊக்கம் இருப்பதால்க, சபரிை அளவில்க தண்ண ீனர தவனாக
பைன்படுத்துவதும் தண்ண ீரின் மீது சார்வபும் ஏற்பட்டுள்ளது. தண்ண ீரின் விநிபைாக
அளு குனனயும் பபாது, வாழ்வாதாரம் ஆபத்திக்குள்ளாகினது. சபருகிவரும்
மக்கள்சதானகைிைாலும் சபாருளாதார வளர்வச்சிைின் காரணத்திைால்க,
தற்பபாதுள்ள முனனைில்க, தண்ண ீருக்காை பதனவ அதிகரிப்பதால்க நினலனம
இன்னும் பமாசமாகிவிடும்.
தண்ண ீனர பசமிப்பதற்காக ஊக்கப்படுத்தும் திட்டங்கள் இல்கனல
நகரங்களில்க, குனனந்த வினலைில்க விற்கப்படும் தண்ண ீரும், முனனசசய்ைப்பனத
ஆழ்கிணறுகளும்,தண்ண ீனர வ ீணாவதிலும் முனனைற்ன நினலைிலும்
முடிவனடந்துள்ளை. கிராமங்களில்க, நில நீர்வ மற்றும் நதி நீரின் கட்டுப்பாடற்ன
உபபைாகமும், குனனந்த வினலைில்க மின்சார வசதியும் உரங்களும் நனைந்து
நீண்டநாட்கள் பைன் தர இைலாத பைிர்வ முனனகனள ஏற்படுத்தியுள்ளை. நீனர
பசமிப்பதற்காக சரிைாை ஊக்கத்திட்டங்கள் இல்கலாததிைால்க, தண்ண ீரின்
பதனவனை தீர்வக்க முடிைவில்கனல.
நீதிமன்னங்களின் மூலமாக நீனர
பங்குபடுதுகின சசைல்கமுனன பதால்கவி
அனடந்துவிட்டது.
காபவரி நதிப் படுக்னகனை நிர்வவாகிக்க
ஒரு புதிை முனனனை
தழுவிக்சகாள்ளபவண்டும்:
- பினைப்னப பாதுகாக்க,
- நீனர பசமிக்க,
- மாநிலங்களுக்கினடபை சதாடர்வபுகனள
தினம்படுத்த
3|
புதிய அகமப்பு எப்படி
வேகல செய்யும்?
மாநிலங்கள் தங்களுக்கு
நிர்வணைிக்கப்பட்டுள்ள அளுக்கு பமல்க
அதிகமாக தண்ண ீனர காவிரிைிலிருந்து
சபற்றுக்சகாண்டால்க, அதற்க்கு கூடுதலாக
கட்டணம் காவேரி நதிநீர் ஆகணயத்திற்கு
தரசேன்டும்.
மாநிலங்கள் தங்களுக்கு
நிர்வணைிக்கப்பட்டுள்ள அளவிலிருந்து
குனனவாக நீனர சபற்றுக்சகாண்டால்க,
காவேரி நதிநீர் ஆகணயம் அேர்களுக்கு
பணம் தரவேண்டும்.
தண்ண ீனர பசமித்தால்க, மாநிலங்களுக்கு
கூடுதலாக பணம் கிகடக்கும்.
.
அடிநில உரினம
வைங்கல்க
(கட்டணம் அன்று)
மினகப்புற்று
உரினம வைங்கல்க
எல்கனல (கட்டணம்)
மினக மீட்பு வசதி
(ஏலம்)
பாதுகாப்பு உரினம
(இைப்பீடு)
அடிைில உரினமக்கு
குனனவாக நீர்வ
சபற்றுக்சகாண்டால்க
மாநிலம் Rs 33Cr/TMC
சபறும்.
மாநிலம் தன் அடிநில
உரினமனை பணம்
காட்டாமல்க
சபற்றுக்சகாள்ளலாம்.
மாநிலம் காபவரி நதி
நிதிக்கு Rs 22 Cr/TMC
சகாடுத்து கூடுதலாக நீர்வ
சபற்றுக்சகாள்ளலாம்
பபாட்டிமிகு
ஏலத்திைால்க
மாநிலங்கள் நீனர
அதிகமாக மீட்கலாம்
4|
தண்ண ீகர எப்படி
ஒதுக்குேது?
காபவரி நதிநீர்வ ஆனணைம் மூலமாக
தண்ண ீர்வ சகாள்முதல்க அளு வாராந்திர
முனனைில்க நிர்வணைிக்கப்படும்.
ஏதாவது மாநிலம் அதனுனடை முடினவ
கூறுவில்கனலைாைால்க, மற்சனாரு
மாநிலம் அந்த நீனர
ஆனணைத்திடமிருந்து கட்டணம்
சசலுத்தி சபற்று சகாள்ளலாம்.
குனனந்தபத ஏைாம் Rs. 33 பகாடி / TMC
(அளுக்கு அதிமாக சகாள்முதல்க சசய்ை
அனுமதிக்கப்பட்டது)
அடிநில உரினம
வைங்கல்க (கட்டணம்
அன்று)
மினகப்புற்று
உரினம வைங்கல்க
எல்கனல (கட்டணம்)
மினக மீட்பு வசதி
(ஏலம்)
பாதுகாப்பு உரினம
(இைப்பீடு)
330
91
↑
கர்வநாடக
460
64
↑
தமிழ்
நாடு
51
33
↑
பகரள
8
1
↑
புதுச்பசரி
5|
உதாரணம் 1: நீர்
குகைோக
இருந்தால்
330
91
↑
கர்வநாடக
460
64
↑
தமிழ்
நாடு
51
33
↑
பகரள
8
1
↑
புதுச்பசரி
நீரின் குனனவிைால்க மாநிலங்கள்
உரினமவைங்கனளவிட குனனவாக நீனர
பைன்படுத்திக்சகாண்டாள், அவர்வகளுக்கு
Rs. 33 பகாடி/TMC இைப்பீடு கினடக்கும்:
கர்வநாடக Rs 2821 Cr
தமிழ் நாடு Rs 2746 Cr
பகரளா Rs 790 Cr
புதுச்பசரி Rs 46 Cr
(சகாள்முதல்க அளனவவிட குனனவாக
பைன்படுத்திைால்க, மாநிலங்களுக்கு
கினடக்கும் ஈடுசசயும் பணம்.)
243 377 27 6.3
நீர்வ
கினடக்கும்
தன்னம
இைப்பீடு
கர்வநாடக
6|
உதாரணம் 2:
மாநிலங்கள் நீகர
அதிகாமாக
சபற்றுக்சகாண்டால்
330
91
↑
460
64
↑
51
33
↑
8
1
↑
தன் உரினமவைங்கனளவிட அதிகமாக
நீனர சபற்றுக்சகாண்டால்க, மாநிலங்கள் Rs
22 Cr/TMC நதிநீர்வ ஆனணைத்திற்கு
கட்டபவண்டும் :
கர்வநாடக Rs 723 Cr
தமிழ் நாடு Rs 1013 Cr
பகரளா Rs 112 Cr
புதுச்பசரி Rs 17 C
(சகாள்முதல்க அளனவவிட கூடுதலாக நீனர
சபற்றுக்சகாண்டால்க மாநிலங்கள்
ஆனணைத்திற்கு சசலுத்த பவண்டிை
கட்டணம்.)
361 506 56 8.4
Water
Overdrawn
Overdraw
charges
தமிழ்
நாடு
பகரள புதுச்பசரிகர்வநாடக
7|
இந்த முகை
நகடமுகை
நிகலகயேிட ஏன்
மிக நல்லதானது?
அடிப்பகட தண்ண ீர் பாதுகாப்பு
பபாதுமாை அளுக்கு நீர்வ இருக்கும் காலங்களில்கதண்ண ீரும், நீர்வ குனனவாக
இருக்கும்பபாது கட்டணம் சசலுத்துவதால்க கூடுதல்க அளவிற்கு தண்ண ீரும்,
மாநிலங்களுக்கு சகானடக்கினது. CWDT 2007 தீர்வமாைத்தில்க வைங்கப்பட்டனத விட
கூடுதலாை தண்ண ீர்வ அளு, எல்கபலாருக்கும் ஒதுக்கப்படுகினது.
வாழ்வாதகத்திற்க்காை பாதுகாப்ப
நீரின் அளு குனனவாக இருக்கும் காலங்களில்க, மாநிலங்களுக்கு ஈடு சசய்யும் பணம்
கினடக்கினது: இந்த பணத்தின் மூலம் தண்ண ீர்வ வனட்சிைால்க வாழ்வாதாரம் படிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு உதவி சசய்ைலாம், தண்ண ீர்வ உபபைாகத்திற்க்காை திட்டங்களுக்கு மாைிை
உதவிைாக பைன்படுத்தலாம்.
பமம்படுத்தப்பட்ட மாநிலங்களின் உனுமுனன
மற்ன மாநிலங்களுடன் நீர்வ ஒதுக்கீட்டிைால்க ஏற்படும் கருது பவறுபாடு நீங்கப்சபற்று,
காவிரிைிலிருந்து ஒரு சுமூகமாை ஊர்வவது ,உனரனை ஏற்படுத்தலாம். தண்ண ீர்வ
தட்டுப்பாட்டின் மதிப்னபயும் உணர்வவபதாடு ஆடம்பரமாை வாக்குறுதிகளிைால்க வரும்
வினளுகனளயும் மாநிலங்கள் புரிந்து சகாள்ளலாம்.
பமம்படுத்தப்பட்ட முனனைில்க நீர்வ பைன்படுத்துடல்க
விவசாைம் மற்றும் சதாைில்கதுனனக்கு பதனவைாை தண்ண ீரின் அளனவ நிர்வணைித்து
திட்டமிட முடிகினது. கூடுதல்க தண்ண ீர்வ பதனவப்பட்டால்க, அதிக கட்டணம் சசலுத்தி
அவர்வகளுக்கு தண்ண ீர்வ கினடக்கினது. பமலும், கட்டணம் சசலுத்தி கூடுதல்க தண்ண ீர்வ
சபனபவண்டிருப்பதால்க, மாநிலங்கள் தங்களின் பதனவனை தாபை பூர்வத்தி
சசய்துக்சகாள்ளும் பின மாநிலங்கனள சார்வந்து இல்கலாதபடி தைார்வ சசைது சகாள்ளும்
சாத்திைமாகினது.
மாநிலங்களின் சுைமுனன பாதுகாப்பு
காபவரி நதி நீதிைிலுருந்து சபரும் வருமாைத்திவ் னவத்து மாநிலங்கள் பல
அனணகனள கட்டலாம்; மற்றும் தண்ண ீனர பமம்படுத்தப்பட்ட முனனைில்க பைன்
படுத்த சசலவைிக்கலாம்.
இந்த புதிை திட்டத்திைால்க, தண்ண ீனர
பங்கீடு சசய்யும் முனனைில்க
முன்பைற்னம் காணலாம்:
- நதிநீனரபை வாழ்வாதாரத்திற்காக
நம்பி இருப்பவர்வகளுக்கு பாதுகாப்பு.
- பமம்படுத்தப்பட்ட உபபைாகமுனனகள்
மற்றும் சரிைாை நீர்வ பங்கீட்டு
முனனைிைால்க, சமூக மூலாதைமும்
சமூக நினலத்தன்னமயும்
கினடக்கினது.
8|
புது முகை எப்படி
அகமக்கப்படும்?
காபவரி நதி நிதிைின் (CRF) மூலதை மதிப்பாக்கம்
இந்த திட்டத்னத சதாடர்வச்சிைாக னசப்பதற்கு, CRF மூலதை மதிப்பாக்கம் 25
வருடங்கள்வனர Rs. 92,000 வனரக்கும் இருக்கபவண்டும்; ஆகபவ, 5
வருடம்பதாறும் Rs.18400 இருக்கபவண்டாம்.
CRFஐ ஆள்வதற்காக, மத்திை மற்றும் மாநில அரசுகளின்
கூட்டாண்னம உருவாக்கபவண்டும்
CRFல்க மதிை அரசு, கர்வநாடக, தமிை, பகரள மற்றும் புதுச்பசரி ைின் மாநில
அரசுகள் பங்குதாரர்வகளாக இருப்பார்வகள். மத்திை அரசின் பங்கு 49% ஆகா
இருக்கும், மற்றும் மீதி பங்குகள் சமமாக, அல்கல அவறுகளின்
முடினவப்சபாறுத்து மாநில அரசுகளுக்கு ஒதுக்கீடப்படும். காபவரி நதி
நிதினை சசலுத்துகின சபாறுப்பு CWMD இருக்கபவண்டும்.
பவர்வல்கட் பபங்க், ADB அல்கல AIIB பபால்க உலக நிதிகலின் உதவி
பகட்கபவண்டும்.
நிதினை சதாடர்வச்சி
நீரின் ஒதிக்கீட்டத்தால்க மற்றும் ஏலத்திைால்க சபறுகின வரனவயும், மற்றும்
மாநிலங்களுக்கு பாதுகாத்தல்க சசலனவ தவிர்வத்து, நீர்வ குனனவின் ஆபத்னத
CRF மாறுதலாை சசாத்துகளில்க மதுலிடபவண்டும் (உதாரணம்: நீர்வ பக்குவம்
மற்றும் உள்கட்டனமப்பு). இனவ மதுலிட்ட சசாத்துகள் காபவரிைின்
குனனகின நீனரவிட வினரவாக பபருக்கும்.
நீர்வ நிர்வவாகம் முதலீட்டம்
நிதிைில்க கூட்டினவத்த அதிபரகங்கள் நீர்வ சசமக்கட்டடைத்திபல,
விவசாைிங்களின் மற்றும் குடினமைகளின் கல்கவிக்காக, மற்றும் தாழ்ந்த நீர்வ
புைப்புகனள நிதிைகத்துக்காக.
காபவரி நதிநீர்வ ஆனணைின் (CWMB)
ஆதரவிபல, மத்திை மற்றும் மாநில
அரசுகளின் கூட்டாண்னம
உருவாக்கபவண்டும்.
- காபவரி நதி நிதினை சசலுத்த மற்றும்
நதிநீனர ஒதிக்கீடர சபாறுப்பு CWMD
இருக்கபவண்டும்.
- நவ ீை சதாைில்கதுனன
விஞ்ஞாைத்திைால்க நீரின் ஓட்டம்
மற்றும் உபபைாகத்னத பநாக்கிடலாம்.
9|
ஆபத்துகள் மற்றும்
அகைகூேல்கள்
நிலநீர்வ
நிலநீரின் பமல்க வினல இல்கலாததைால்க, ஆழ்துனள கிணறுகள் சிக்கைமாை
கூதம். குனனந்த மின்சார சசலவிைால்க, ஒரு லிட்டர்வ நிலநீனர
சபற்றுக்சகாள்கின சசலு 0.05 னபசா வாக இருக்கினது. இந்த முனனைின்
பைன் கினடைக்கபவண்டும் என்னல்க, எல்கலா மாநிலங்களும் நிணநீனர
ஒழுங்குபடுத்தபவண்டும் மற்றும் மின்சார வினலகனள நிைாைப்படுத்த
பவண்டும்.
நீர்வ பற்னாக்குனன
பல மதிப்பீடுகளிைால்க, மக்கட்சடானகயும் சபாருளாதாரமும் வளர்வந்தால்க கூட
நதிநீர்வ தைாரிப்பு குனனகின வாய்ப்பு உள்ளது. வரனவவிட அதிகாமாக
சசலுகளிைால்க CRFஇன் சதாடர்வச்சி குனனத்துவிடலாம் - எைபவ
மாநிலங்களின் பணம் மீட்பு கட்டணத்னத 5 வருடத்துக்கு ஒரு தரனவ
புதுப்பிடபவண்டும்.
விவசாைத் திட்டம்
விவசாைத்தின் சவால்க இந்த திட்டத்தின் மூலமாை சவால்க. நீர்வ வளத்னத
நன்னாக சம்மாளிப்பதற்கு மின்சாரமும் உரத்தின் சசலனவ நிைாைப்படுத்த
பவண்டும் மற்றும் குருமம் ஆதரு சசலுகனள சரிைாக குனிக்கபவண்டும்.
குைலிைல்க
நீர்வவரும் பரப்பிபல குனனவாக மனைப் சபய்வதற்கு காரணம் சபருத்த
காடைிப்பு மற்றும் பமற்கு காட்ஸில்க திட்டமிடாத நகரமைமாக்கல்க. இதைால்க
மனை குனனந்துவிடும் மற்றும் நீண்ட காலத்திபல பபரைிு ஆகலாம்.
இந்த திட்டம் சவற்னிக்குரிை
மத்திை அரசு மற்றும் மாநில
அரசுகள் தன் மின்சார,
வருமாை மற்றும் விவசாை
ஒப்பந்தங்கனள
சரிப்படுத்தபவண்டும்.
10|
செயல் படுத்துதல் 5 முக்கிைமாை நடுவடிக்னககள்:
1. காபவரி நதி நீர்வஆனணைம் புது நதி நீர்வ நினனவாக
திட்டத்னத உபாைம் பண்ணும்;
2. மத்திை மற்றும் மாநில அரசுகள் காபவரி நதி நிதி
அனமத்து அனத முதலிட பவண்டும்
3. மாநில அரசுகள் காபவரி நதி நிர்வவாக அலகுகள்
அனமக்கபவண்டும்.
4. மத்திை மற்றும் மாைில அரசுகள் நீர்வ பாதுகாப்பிற்காக
கல்கவி திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கபவண்டும்.
5. மாநில அரசுகள் அவர்வகளின் நீர்வ நிர்வவாகம் மற்றும் புைப்பு
ஆதரு திட்டங்கனள முடிவிக்கபவண்டும்..
காபவரி நதி படுக்னகைின்
சம்மாளிப்னப 2 - 3
வருடங்களில்க தினப்படுத்த
முடியும். இதற்காக 25
ேருடங்களில் சமாத்த
சதாகக Rs 92,000 வகாடி
ஆகா இருக்கும். இந்த
சதாகக மத்திய அரசு
மற்றும் 4 மாநில அரசுகள்
பகிர்ந்துசகாள்ோர்கள்.

More Related Content

More from The Takshashila Institution

Kaveri dynamic management - kannada
Kaveri dynamic management - kannadaKaveri dynamic management - kannada
Kaveri dynamic management - kannada
The Takshashila Institution
 
Takshashila Discussion SlideDoc: Assessing China's Engagement in the Indian S...
Takshashila Discussion SlideDoc: Assessing China's Engagement in the Indian S...Takshashila Discussion SlideDoc: Assessing China's Engagement in the Indian S...
Takshashila Discussion SlideDoc: Assessing China's Engagement in the Indian S...
The Takshashila Institution
 
India's Strategies for a New World Order
India's Strategies for a New World OrderIndia's Strategies for a New World Order
India's Strategies for a New World Order
The Takshashila Institution
 
India-China Relations: The New Himalayas and the Global Raja-Mandala (2010)
India-China Relations: The New Himalayas and the Global Raja-Mandala (2010)India-China Relations: The New Himalayas and the Global Raja-Mandala (2010)
India-China Relations: The New Himalayas and the Global Raja-Mandala (2010)
The Takshashila Institution
 
Tdd unaccounted-income-am-mv-2016-05 29 nov
Tdd unaccounted-income-am-mv-2016-05 29 novTdd unaccounted-income-am-mv-2016-05 29 nov
Tdd unaccounted-income-am-mv-2016-05 29 nov
The Takshashila Institution
 
India's Currency Reform 2016
India's Currency Reform 2016India's Currency Reform 2016
India's Currency Reform 2016
The Takshashila Institution
 
Kaveri Dynamic Water Management & Livelihood Protection System
Kaveri Dynamic Water Management & Livelihood Protection SystemKaveri Dynamic Water Management & Livelihood Protection System
Kaveri Dynamic Water Management & Livelihood Protection System
The Takshashila Institution
 
Takshashila Blue Paper on Coastal Security Architecture
Takshashila Blue Paper on Coastal Security ArchitectureTakshashila Blue Paper on Coastal Security Architecture
Takshashila Blue Paper on Coastal Security Architecture
The Takshashila Institution
 
Centre for Smart Cities Governance
Centre for Smart Cities GovernanceCentre for Smart Cities Governance
Centre for Smart Cities Governance
The Takshashila Institution
 
The Takshashila Future Deck
The Takshashila Future DeckThe Takshashila Future Deck
The Takshashila Future Deck
The Takshashila Institution
 
Mukul Asher: Analysing the Bangalore Municipal Budget
Mukul Asher: Analysing the Bangalore Municipal BudgetMukul Asher: Analysing the Bangalore Municipal Budget
Mukul Asher: Analysing the Bangalore Municipal Budget
The Takshashila Institution
 

More from The Takshashila Institution (11)

Kaveri dynamic management - kannada
Kaveri dynamic management - kannadaKaveri dynamic management - kannada
Kaveri dynamic management - kannada
 
Takshashila Discussion SlideDoc: Assessing China's Engagement in the Indian S...
Takshashila Discussion SlideDoc: Assessing China's Engagement in the Indian S...Takshashila Discussion SlideDoc: Assessing China's Engagement in the Indian S...
Takshashila Discussion SlideDoc: Assessing China's Engagement in the Indian S...
 
India's Strategies for a New World Order
India's Strategies for a New World OrderIndia's Strategies for a New World Order
India's Strategies for a New World Order
 
India-China Relations: The New Himalayas and the Global Raja-Mandala (2010)
India-China Relations: The New Himalayas and the Global Raja-Mandala (2010)India-China Relations: The New Himalayas and the Global Raja-Mandala (2010)
India-China Relations: The New Himalayas and the Global Raja-Mandala (2010)
 
Tdd unaccounted-income-am-mv-2016-05 29 nov
Tdd unaccounted-income-am-mv-2016-05 29 novTdd unaccounted-income-am-mv-2016-05 29 nov
Tdd unaccounted-income-am-mv-2016-05 29 nov
 
India's Currency Reform 2016
India's Currency Reform 2016India's Currency Reform 2016
India's Currency Reform 2016
 
Kaveri Dynamic Water Management & Livelihood Protection System
Kaveri Dynamic Water Management & Livelihood Protection SystemKaveri Dynamic Water Management & Livelihood Protection System
Kaveri Dynamic Water Management & Livelihood Protection System
 
Takshashila Blue Paper on Coastal Security Architecture
Takshashila Blue Paper on Coastal Security ArchitectureTakshashila Blue Paper on Coastal Security Architecture
Takshashila Blue Paper on Coastal Security Architecture
 
Centre for Smart Cities Governance
Centre for Smart Cities GovernanceCentre for Smart Cities Governance
Centre for Smart Cities Governance
 
The Takshashila Future Deck
The Takshashila Future DeckThe Takshashila Future Deck
The Takshashila Future Deck
 
Mukul Asher: Analysing the Bangalore Municipal Budget
Mukul Asher: Analysing the Bangalore Municipal BudgetMukul Asher: Analysing the Bangalore Municipal Budget
Mukul Asher: Analysing the Bangalore Municipal Budget
 

Kaveri dynamic management-tamil

  • 1. காவேரி நதி படுககக்காக ஒரு திடமான நீர் ேளமுகை. 100 ஆண்டுகளின் ப்ரிச்சனைனை விடுவிக்க ஒரு பினைப்புட்ட தீர்வு. தி தக்ஷஷிலா இன்ஸ்டிடூஷன் செப்டம்பர் 2016
  • 2. 2| தற்வபாது நடக்கும் அகமப்பு வதால்ேியுற்ைது. நிர்வவாக ஒதுக்கீடுகள் தவறுதலாக இருந்தை மற்றும் தவறுதலாக சசல்ககின்னை நீதிமன்னத்திைால்க அல்கல சபனாப்பபசிைால்க உறுதி சசய்தலும், நீரின் பதனவ மானிக்சகாண்பட இருக்கினது. இதுதான் தற்பபானதை அனமப்பின் அடிமட்ட குனன. 1892 இல்க இருந்து ... நட்பிணக்கமாை முடிு இல்கனல தண்ண ீர்வ பங்கீட்டிக்கு அளவிடுவதற்காக திட்டவட்டமாை அளவ ீடு முனனகள் இல்கலாததைால்க, நடுநினல வகிக்கும்படி நீதி மன்னங்கனள நாம் நாட பவண்டியுள்ளது. அைால்க, நதி நீர்வ பங்கீடு எண்பது ஒரு சபாருளாதார விஷைபம தவிர நீதி மன்னத்திற்கு பபாக பவண்டிை விஷைபம இல்கனல என்று பதான்றுகினது. நீதிமன்னங்களின் தீர்வப்புகளின் வினளுகள் காலந்பதாறும் அரிசிைால்க பிரச்சினைகளில்க முடிவனடந்துள்ளபதாது மட்டுமில்கலாமல்க, இரண்டு மாநிலங்களுைினடபை இருக்கும் பனடத்த நினல, பதசிை அளவில்க நல்கலதல்கல. வாழ்வாதாரம் ஆபத்திருளாகினது நீனர பசமிப்பதற்காக, விவசாய்க்காலுக்கும் நுகர்வபவாராருக்கும் மிக மிக குனனந்தளவிபலபை ஊக்கம் இருப்பதால்க, சபரிை அளவில்க தண்ண ீனர தவனாக பைன்படுத்துவதும் தண்ண ீரின் மீது சார்வபும் ஏற்பட்டுள்ளது. தண்ண ீரின் விநிபைாக அளு குனனயும் பபாது, வாழ்வாதாரம் ஆபத்திக்குள்ளாகினது. சபருகிவரும் மக்கள்சதானகைிைாலும் சபாருளாதார வளர்வச்சிைின் காரணத்திைால்க, தற்பபாதுள்ள முனனைில்க, தண்ண ீருக்காை பதனவ அதிகரிப்பதால்க நினலனம இன்னும் பமாசமாகிவிடும். தண்ண ீனர பசமிப்பதற்காக ஊக்கப்படுத்தும் திட்டங்கள் இல்கனல நகரங்களில்க, குனனந்த வினலைில்க விற்கப்படும் தண்ண ீரும், முனனசசய்ைப்பனத ஆழ்கிணறுகளும்,தண்ண ீனர வ ீணாவதிலும் முனனைற்ன நினலைிலும் முடிவனடந்துள்ளை. கிராமங்களில்க, நில நீர்வ மற்றும் நதி நீரின் கட்டுப்பாடற்ன உபபைாகமும், குனனந்த வினலைில்க மின்சார வசதியும் உரங்களும் நனைந்து நீண்டநாட்கள் பைன் தர இைலாத பைிர்வ முனனகனள ஏற்படுத்தியுள்ளை. நீனர பசமிப்பதற்காக சரிைாை ஊக்கத்திட்டங்கள் இல்கலாததிைால்க, தண்ண ீரின் பதனவனை தீர்வக்க முடிைவில்கனல. நீதிமன்னங்களின் மூலமாக நீனர பங்குபடுதுகின சசைல்கமுனன பதால்கவி அனடந்துவிட்டது. காபவரி நதிப் படுக்னகனை நிர்வவாகிக்க ஒரு புதிை முனனனை தழுவிக்சகாள்ளபவண்டும்: - பினைப்னப பாதுகாக்க, - நீனர பசமிக்க, - மாநிலங்களுக்கினடபை சதாடர்வபுகனள தினம்படுத்த
  • 3. 3| புதிய அகமப்பு எப்படி வேகல செய்யும்? மாநிலங்கள் தங்களுக்கு நிர்வணைிக்கப்பட்டுள்ள அளுக்கு பமல்க அதிகமாக தண்ண ீனர காவிரிைிலிருந்து சபற்றுக்சகாண்டால்க, அதற்க்கு கூடுதலாக கட்டணம் காவேரி நதிநீர் ஆகணயத்திற்கு தரசேன்டும். மாநிலங்கள் தங்களுக்கு நிர்வணைிக்கப்பட்டுள்ள அளவிலிருந்து குனனவாக நீனர சபற்றுக்சகாண்டால்க, காவேரி நதிநீர் ஆகணயம் அேர்களுக்கு பணம் தரவேண்டும். தண்ண ீனர பசமித்தால்க, மாநிலங்களுக்கு கூடுதலாக பணம் கிகடக்கும். . அடிநில உரினம வைங்கல்க (கட்டணம் அன்று) மினகப்புற்று உரினம வைங்கல்க எல்கனல (கட்டணம்) மினக மீட்பு வசதி (ஏலம்) பாதுகாப்பு உரினம (இைப்பீடு) அடிைில உரினமக்கு குனனவாக நீர்வ சபற்றுக்சகாண்டால்க மாநிலம் Rs 33Cr/TMC சபறும். மாநிலம் தன் அடிநில உரினமனை பணம் காட்டாமல்க சபற்றுக்சகாள்ளலாம். மாநிலம் காபவரி நதி நிதிக்கு Rs 22 Cr/TMC சகாடுத்து கூடுதலாக நீர்வ சபற்றுக்சகாள்ளலாம் பபாட்டிமிகு ஏலத்திைால்க மாநிலங்கள் நீனர அதிகமாக மீட்கலாம்
  • 4. 4| தண்ண ீகர எப்படி ஒதுக்குேது? காபவரி நதிநீர்வ ஆனணைம் மூலமாக தண்ண ீர்வ சகாள்முதல்க அளு வாராந்திர முனனைில்க நிர்வணைிக்கப்படும். ஏதாவது மாநிலம் அதனுனடை முடினவ கூறுவில்கனலைாைால்க, மற்சனாரு மாநிலம் அந்த நீனர ஆனணைத்திடமிருந்து கட்டணம் சசலுத்தி சபற்று சகாள்ளலாம். குனனந்தபத ஏைாம் Rs. 33 பகாடி / TMC (அளுக்கு அதிமாக சகாள்முதல்க சசய்ை அனுமதிக்கப்பட்டது) அடிநில உரினம வைங்கல்க (கட்டணம் அன்று) மினகப்புற்று உரினம வைங்கல்க எல்கனல (கட்டணம்) மினக மீட்பு வசதி (ஏலம்) பாதுகாப்பு உரினம (இைப்பீடு) 330 91 ↑ கர்வநாடக 460 64 ↑ தமிழ் நாடு 51 33 ↑ பகரள 8 1 ↑ புதுச்பசரி
  • 5. 5| உதாரணம் 1: நீர் குகைோக இருந்தால் 330 91 ↑ கர்வநாடக 460 64 ↑ தமிழ் நாடு 51 33 ↑ பகரள 8 1 ↑ புதுச்பசரி நீரின் குனனவிைால்க மாநிலங்கள் உரினமவைங்கனளவிட குனனவாக நீனர பைன்படுத்திக்சகாண்டாள், அவர்வகளுக்கு Rs. 33 பகாடி/TMC இைப்பீடு கினடக்கும்: கர்வநாடக Rs 2821 Cr தமிழ் நாடு Rs 2746 Cr பகரளா Rs 790 Cr புதுச்பசரி Rs 46 Cr (சகாள்முதல்க அளனவவிட குனனவாக பைன்படுத்திைால்க, மாநிலங்களுக்கு கினடக்கும் ஈடுசசயும் பணம்.) 243 377 27 6.3 நீர்வ கினடக்கும் தன்னம இைப்பீடு கர்வநாடக
  • 6. 6| உதாரணம் 2: மாநிலங்கள் நீகர அதிகாமாக சபற்றுக்சகாண்டால் 330 91 ↑ 460 64 ↑ 51 33 ↑ 8 1 ↑ தன் உரினமவைங்கனளவிட அதிகமாக நீனர சபற்றுக்சகாண்டால்க, மாநிலங்கள் Rs 22 Cr/TMC நதிநீர்வ ஆனணைத்திற்கு கட்டபவண்டும் : கர்வநாடக Rs 723 Cr தமிழ் நாடு Rs 1013 Cr பகரளா Rs 112 Cr புதுச்பசரி Rs 17 C (சகாள்முதல்க அளனவவிட கூடுதலாக நீனர சபற்றுக்சகாண்டால்க மாநிலங்கள் ஆனணைத்திற்கு சசலுத்த பவண்டிை கட்டணம்.) 361 506 56 8.4 Water Overdrawn Overdraw charges தமிழ் நாடு பகரள புதுச்பசரிகர்வநாடக
  • 7. 7| இந்த முகை நகடமுகை நிகலகயேிட ஏன் மிக நல்லதானது? அடிப்பகட தண்ண ீர் பாதுகாப்பு பபாதுமாை அளுக்கு நீர்வ இருக்கும் காலங்களில்கதண்ண ீரும், நீர்வ குனனவாக இருக்கும்பபாது கட்டணம் சசலுத்துவதால்க கூடுதல்க அளவிற்கு தண்ண ீரும், மாநிலங்களுக்கு சகானடக்கினது. CWDT 2007 தீர்வமாைத்தில்க வைங்கப்பட்டனத விட கூடுதலாை தண்ண ீர்வ அளு, எல்கபலாருக்கும் ஒதுக்கப்படுகினது. வாழ்வாதகத்திற்க்காை பாதுகாப்ப நீரின் அளு குனனவாக இருக்கும் காலங்களில்க, மாநிலங்களுக்கு ஈடு சசய்யும் பணம் கினடக்கினது: இந்த பணத்தின் மூலம் தண்ண ீர்வ வனட்சிைால்க வாழ்வாதாரம் படிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி சசய்ைலாம், தண்ண ீர்வ உபபைாகத்திற்க்காை திட்டங்களுக்கு மாைிை உதவிைாக பைன்படுத்தலாம். பமம்படுத்தப்பட்ட மாநிலங்களின் உனுமுனன மற்ன மாநிலங்களுடன் நீர்வ ஒதுக்கீட்டிைால்க ஏற்படும் கருது பவறுபாடு நீங்கப்சபற்று, காவிரிைிலிருந்து ஒரு சுமூகமாை ஊர்வவது ,உனரனை ஏற்படுத்தலாம். தண்ண ீர்வ தட்டுப்பாட்டின் மதிப்னபயும் உணர்வவபதாடு ஆடம்பரமாை வாக்குறுதிகளிைால்க வரும் வினளுகனளயும் மாநிலங்கள் புரிந்து சகாள்ளலாம். பமம்படுத்தப்பட்ட முனனைில்க நீர்வ பைன்படுத்துடல்க விவசாைம் மற்றும் சதாைில்கதுனனக்கு பதனவைாை தண்ண ீரின் அளனவ நிர்வணைித்து திட்டமிட முடிகினது. கூடுதல்க தண்ண ீர்வ பதனவப்பட்டால்க, அதிக கட்டணம் சசலுத்தி அவர்வகளுக்கு தண்ண ீர்வ கினடக்கினது. பமலும், கட்டணம் சசலுத்தி கூடுதல்க தண்ண ீர்வ சபனபவண்டிருப்பதால்க, மாநிலங்கள் தங்களின் பதனவனை தாபை பூர்வத்தி சசய்துக்சகாள்ளும் பின மாநிலங்கனள சார்வந்து இல்கலாதபடி தைார்வ சசைது சகாள்ளும் சாத்திைமாகினது. மாநிலங்களின் சுைமுனன பாதுகாப்பு காபவரி நதி நீதிைிலுருந்து சபரும் வருமாைத்திவ் னவத்து மாநிலங்கள் பல அனணகனள கட்டலாம்; மற்றும் தண்ண ீனர பமம்படுத்தப்பட்ட முனனைில்க பைன் படுத்த சசலவைிக்கலாம். இந்த புதிை திட்டத்திைால்க, தண்ண ீனர பங்கீடு சசய்யும் முனனைில்க முன்பைற்னம் காணலாம்: - நதிநீனரபை வாழ்வாதாரத்திற்காக நம்பி இருப்பவர்வகளுக்கு பாதுகாப்பு. - பமம்படுத்தப்பட்ட உபபைாகமுனனகள் மற்றும் சரிைாை நீர்வ பங்கீட்டு முனனைிைால்க, சமூக மூலாதைமும் சமூக நினலத்தன்னமயும் கினடக்கினது.
  • 8. 8| புது முகை எப்படி அகமக்கப்படும்? காபவரி நதி நிதிைின் (CRF) மூலதை மதிப்பாக்கம் இந்த திட்டத்னத சதாடர்வச்சிைாக னசப்பதற்கு, CRF மூலதை மதிப்பாக்கம் 25 வருடங்கள்வனர Rs. 92,000 வனரக்கும் இருக்கபவண்டும்; ஆகபவ, 5 வருடம்பதாறும் Rs.18400 இருக்கபவண்டாம். CRFஐ ஆள்வதற்காக, மத்திை மற்றும் மாநில அரசுகளின் கூட்டாண்னம உருவாக்கபவண்டும் CRFல்க மதிை அரசு, கர்வநாடக, தமிை, பகரள மற்றும் புதுச்பசரி ைின் மாநில அரசுகள் பங்குதாரர்வகளாக இருப்பார்வகள். மத்திை அரசின் பங்கு 49% ஆகா இருக்கும், மற்றும் மீதி பங்குகள் சமமாக, அல்கல அவறுகளின் முடினவப்சபாறுத்து மாநில அரசுகளுக்கு ஒதுக்கீடப்படும். காபவரி நதி நிதினை சசலுத்துகின சபாறுப்பு CWMD இருக்கபவண்டும். பவர்வல்கட் பபங்க், ADB அல்கல AIIB பபால்க உலக நிதிகலின் உதவி பகட்கபவண்டும். நிதினை சதாடர்வச்சி நீரின் ஒதிக்கீட்டத்தால்க மற்றும் ஏலத்திைால்க சபறுகின வரனவயும், மற்றும் மாநிலங்களுக்கு பாதுகாத்தல்க சசலனவ தவிர்வத்து, நீர்வ குனனவின் ஆபத்னத CRF மாறுதலாை சசாத்துகளில்க மதுலிடபவண்டும் (உதாரணம்: நீர்வ பக்குவம் மற்றும் உள்கட்டனமப்பு). இனவ மதுலிட்ட சசாத்துகள் காபவரிைின் குனனகின நீனரவிட வினரவாக பபருக்கும். நீர்வ நிர்வவாகம் முதலீட்டம் நிதிைில்க கூட்டினவத்த அதிபரகங்கள் நீர்வ சசமக்கட்டடைத்திபல, விவசாைிங்களின் மற்றும் குடினமைகளின் கல்கவிக்காக, மற்றும் தாழ்ந்த நீர்வ புைப்புகனள நிதிைகத்துக்காக. காபவரி நதிநீர்வ ஆனணைின் (CWMB) ஆதரவிபல, மத்திை மற்றும் மாநில அரசுகளின் கூட்டாண்னம உருவாக்கபவண்டும். - காபவரி நதி நிதினை சசலுத்த மற்றும் நதிநீனர ஒதிக்கீடர சபாறுப்பு CWMD இருக்கபவண்டும். - நவ ீை சதாைில்கதுனன விஞ்ஞாைத்திைால்க நீரின் ஓட்டம் மற்றும் உபபைாகத்னத பநாக்கிடலாம்.
  • 9. 9| ஆபத்துகள் மற்றும் அகைகூேல்கள் நிலநீர்வ நிலநீரின் பமல்க வினல இல்கலாததைால்க, ஆழ்துனள கிணறுகள் சிக்கைமாை கூதம். குனனந்த மின்சார சசலவிைால்க, ஒரு லிட்டர்வ நிலநீனர சபற்றுக்சகாள்கின சசலு 0.05 னபசா வாக இருக்கினது. இந்த முனனைின் பைன் கினடைக்கபவண்டும் என்னல்க, எல்கலா மாநிலங்களும் நிணநீனர ஒழுங்குபடுத்தபவண்டும் மற்றும் மின்சார வினலகனள நிைாைப்படுத்த பவண்டும். நீர்வ பற்னாக்குனன பல மதிப்பீடுகளிைால்க, மக்கட்சடானகயும் சபாருளாதாரமும் வளர்வந்தால்க கூட நதிநீர்வ தைாரிப்பு குனனகின வாய்ப்பு உள்ளது. வரனவவிட அதிகாமாக சசலுகளிைால்க CRFஇன் சதாடர்வச்சி குனனத்துவிடலாம் - எைபவ மாநிலங்களின் பணம் மீட்பு கட்டணத்னத 5 வருடத்துக்கு ஒரு தரனவ புதுப்பிடபவண்டும். விவசாைத் திட்டம் விவசாைத்தின் சவால்க இந்த திட்டத்தின் மூலமாை சவால்க. நீர்வ வளத்னத நன்னாக சம்மாளிப்பதற்கு மின்சாரமும் உரத்தின் சசலனவ நிைாைப்படுத்த பவண்டும் மற்றும் குருமம் ஆதரு சசலுகனள சரிைாக குனிக்கபவண்டும். குைலிைல்க நீர்வவரும் பரப்பிபல குனனவாக மனைப் சபய்வதற்கு காரணம் சபருத்த காடைிப்பு மற்றும் பமற்கு காட்ஸில்க திட்டமிடாத நகரமைமாக்கல்க. இதைால்க மனை குனனந்துவிடும் மற்றும் நீண்ட காலத்திபல பபரைிு ஆகலாம். இந்த திட்டம் சவற்னிக்குரிை மத்திை அரசு மற்றும் மாநில அரசுகள் தன் மின்சார, வருமாை மற்றும் விவசாை ஒப்பந்தங்கனள சரிப்படுத்தபவண்டும்.
  • 10. 10| செயல் படுத்துதல் 5 முக்கிைமாை நடுவடிக்னககள்: 1. காபவரி நதி நீர்வஆனணைம் புது நதி நீர்வ நினனவாக திட்டத்னத உபாைம் பண்ணும்; 2. மத்திை மற்றும் மாநில அரசுகள் காபவரி நதி நிதி அனமத்து அனத முதலிட பவண்டும் 3. மாநில அரசுகள் காபவரி நதி நிர்வவாக அலகுகள் அனமக்கபவண்டும். 4. மத்திை மற்றும் மாைில அரசுகள் நீர்வ பாதுகாப்பிற்காக கல்கவி திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கபவண்டும். 5. மாநில அரசுகள் அவர்வகளின் நீர்வ நிர்வவாகம் மற்றும் புைப்பு ஆதரு திட்டங்கனள முடிவிக்கபவண்டும்.. காபவரி நதி படுக்னகைின் சம்மாளிப்னப 2 - 3 வருடங்களில்க தினப்படுத்த முடியும். இதற்காக 25 ேருடங்களில் சமாத்த சதாகக Rs 92,000 வகாடி ஆகா இருக்கும். இந்த சதாகக மத்திய அரசு மற்றும் 4 மாநில அரசுகள் பகிர்ந்துசகாள்ோர்கள்.