SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
KARAPATANG
PANTAO
KARAPATANG PANTAO
MGA BENIPISYONG DAPAT TAMASAHIN NG ISANG INDIBIDWAL.
NAGMULA SA SALITANG LATIN NA “IUS” NA ANG KAHULUGAN AY
NARARAPAT SA INDIBIDWAL MAN O PANGKAT.
ANG “”IUS AY SALITANG-UGAT NG HUSTISYA JUSTITIA NA
NAIBIBIGAY ANG KATARUNGAN KAPAG NATANGGAP NG ISANG
TAO ANG NARARAPAT SA KANYA AT ITO AY IGINAGALANG NG
LAHAT
SAKOP NG KARAPATANG PANTAO
BATAY SA KALAYAAN
AY ANG MGA KALAYAANG SIBIL AT POLITIKAL. KABILANG DITO
ANG MGA KALAYAANG PANLIPUNAN AT PAGKAKAPANTAY-
PANTAY GAYA NG KARAPATAN SA PANTAY NA EDUKASYON AT
OPURTUNIDAD NA NAKATUTULONG SA TAO UPANG PAUNLARIN
ANG BUHAY AT PAMUMUHAY, SINUMAN AT ANUMAN ANG
KANYANG KASARIAN, LAHING PINAGMULAN ,RELIHIYON,
KAPANSANAN, AT IBA PA.
SAKOP NG KARAPATANG PANTAO
BATAY SA PANGANGAILANGAN
ANG MGA KARAPATANG PANLIPUNAN AT EKONOMIKO. ITO ANG
URI NG KARAPATANG NAGBIBIGAY NG PANTAY NA KARAPATAN
SA MGA PANGANGAILANGANG MATERYAL NA MAKAKAMIT SA
PAMAMAGITAN NG PAGBIBIGAY NG MGA PAGKAKATAON AT
YAMAN GAYA NG KALUSUGAN, PAGPAPABUTI NG KONDISYONG
PANLIPUNAN, AT PAGKAMIT NG MAPAGPALAYANG KARAPATAN.
MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO
KARAPATANG SIBIL AT POLITIKAL
• KARAPATANG MABUHAY ,MAGING MALAYA AT MAGKAROON NG SEGURIDAD
• KARAPATAN SA PANTAY NA PAGLILITIS AT PAGDINIG
• KALAYAAN SA PAMAMAHAYAG AT MAPAYAPANG PAGTITIPON
• KARAPATANG BUMOTO
MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO
KARAPATANG SIBIL AT POLITIKAL
• KARAPATANG MAPAG-ISA, SA PAMILYA, SA TAHANAN O PAKIKIPAGSULATAN
• KARAPATANG PUMILI SA RELIHIYON
• KARAPATANG MAGKAROON NG SARILING PAG-AARI
MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO
KARAPATANG EKONOMIKO,PANLIPUNAN, AT PANGKULTURA
MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO
KARAPATAN SA PAGKAKAISA
MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO
KARAPATAN SA DIGNIDAD NG TAO
NAGSUSULONG AT NAG POPROTEKTA SA DIGNIDAD NG TAO AY HINDI LAMANG UKOL SA KUNG
ANO ANG TAMA AYON SA BATAS KUNDI GAYUNDIN SA KUNG ANO ANG MORAL AT
MAKATARUNGAN SA UGNAYAN NG TAO. TAGLAY NG MGA KARAPATANG PANTAO ANG
SUMUSUNOD NA MGA KATANGIAN.
• ANG MGA ITO AY KARAPATANG MORAL
• LAHAT NG ITO AY PARA SA LAHAT
• HINDI ITO MAAARING BAGUHIN AT HINDI RIN ITO NABABAGO.
ANG KARAPATANG PANTAO AT ANG OBLIGASYONG MORAL
ANG LAHAT AY MAY KARAPATAANG MAGTAMASA NG MGA KARAPATANG PANTAO NGUNIT ITO AY MAY KAKAMBAL NA
RESPONSIBILIDAD NA IGALAGN O IPAGTANGGOL KUNG KAILANGAN. NARITO ANG MGA TIYAK NA TUNGKULIN SA KAPWA AY
ANG SUMUSUNOD:
• IGALANG ANG KAPAYAPAAN AT SEGURIDAD.
• HUWAG PALAGANAPIN ANG DIGMAAN.
• HUWAG GAWING ADBOKASIYA ANG PAGKAMUHI SA IBANG BANSA, LAHI. O RELIHIYON.
• SUMUNOD SA MGA PANDAIGDIGANG BATAS UKOL SA PAGIGING MAKATAO.
• MAGSIKAP NA ISULONG AT SUNDIN ANG KARAPATANG PANTAO AT KALAYAAN.
• IGALANG ANG KAGALINGAN NG TAO.
• SUNDIN ANG MGA BATAS NG SARILING BANSA.
• SUMUNOD SA MGA PANUNTUNAN LABAN SA PAGGAMIT NG TORTURE AT PAGGALAN SA DIGNIDAD NG TAO.
• PANGALAGAAN ANG NATURAL NA KAPALIGIRAN NG TAO O KALIKASAN.
• MAKISANGKOT SA PAGSULONG AT PAG-UNLAD.
URI NG KARAPATANG PANTAO
• SIBIL AT POLITIKAL
NANGANGALAGA SA KATAYUAN NG ISANG TAO BILANG ISANG MAMAMAYAN NG BANSA. KASAMA SA
KARAPATAN NA ITO ANG KARAPATANG MABUHAY, BUMOTO,MAGPAHAYAG NG MGA SALOOBIN,
MAGKAROON NG PAGKAKAPANTAY-PANTAY SA ILALIM NG BATAS, MAGKAROON NG PANGALAN AT
PAGKAKAKILANLAN,MAGTAMASA NG MALAYANG PAGLALAKBAY, KARAPATAN LABAN SA
PAGPAPAHIRAP NG MGA PULIS KUNG INAAKUSAHAN NG KRIMEN AT ANG PAGKAKAROON NG PATAS
NA PROSESO SA ILALIM NG BATAS
• EKONOMIK,SOSYAL, AT KULTURAL
NAGTATAGUYOD NG KAPAKANAN NG TAO. SAKOP NITO ANG KARAPATAN SA EDUKASYON,PAGKAIN
MALINIS NA TUBIG, KALUSUGAN, MAAYOS NA PABAHAY, SEGURIDAD SA TRABAHO,PAGPAPANATILI AT
PAGPAPAYAMAN NG PAMANANG KULTURA TULAD NG KARAPATAN NA SIYANG NAGBIBIGAY NG
DIGNIDAD SA ISANG MAMAMAYAN NG ISANG BANSA.
URI NG KARAPATANG PANTAO
• PAGKAKAPANTAY-PANTAY
ANG PAGPAPAKAHULUGAN NA MAY PAGKAKAPANTAY-PANTAY ANG MGA MAYAMAN,
MAHIRAP, MATALINO O HINDI, NAKAPAG-ARAL O HINDI, BABAE O LALAKI O YAONG IBA
ANG KASARIAN, AT YAONG MAY IBA’T IBANG RELIHIYON O PANINIWALA.
• KOLEKTIBO
URI NG KARAPATANG DAPAT MATAMASA NG ISANG KOMUNIDAD. KASAMA RITO ANG
SELF-DETERMINATION TULAD NG KALAYAAN SA PAGPA PLANO KUNG SAAN PAPUNTA
ANG ISANG PAMAYANAN AT ANG PAGKAKAROON NG MALAYANG PAGPAPAUNLAD SA
PAMAYANAN
KARAPATAN NG MGA BATA
• ISA SA MADALAS NA BIKTIMA NG PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO ANG MGA
BATA DAHIL MADALI SILANG MALOKO.,MASAKTAN, O MASUGATAN. UPANG MABIGYAN
SILA NG PROTEKSYON, GINAWA NG UNITED NATIONS NOONG 1989 ANG CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHIKLD ANG UNITED NATIONS CHILDRENEMERGENCY
CHILDREN’S FUND (UNICEF), ANG PANGUNAHING AHENSIYANG TUMITINGIN SA
KONDISYON NG MGA BATA SA LAHAT NG DAKO NG DAIGDIG.
• PANGUNAHING GAWAIN NITO ANG PAGTULONG SA MGA BANSA UPANG MAGKAROON
NG TAMANG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN,NUTRISYON, EDUKASYON, AT IBA
PANG PANGUNAHING SERBISYO NG MGA BATA.
KARAPATAN NG MGA BATA
• ANG SUMUSUNOD AY MGA TIYAK NA KARAPATAN NG MGA BATA NA NAAYON SA
INTERNATIONAL COVENANT ON THE RIGHTS OF THE CHILD AND YOUTH WELFARE
CODE, AT REPUBLIC ACT No. 7610 O AN ACT OF PROVIDING FOR STRONGER
DETERRENCE AND SPECIAL PROTECTION AGAISNT CHILD ABUSE, EXPLOITATION, AND
DISCRIMINATION AND FOR OTHER PURPOSE.
KARAPATAN NG MGA BATA
• MABUHAY
• MASILANG
• MABIGYAN NG PANGALAN AT NASYONALIDAD
• DISENTE AT MAAYOS NA PAMUMUHAY
• MAKASAMA ANG PAMILYA
• MAGING MALAKAS AT MALUSOG
• SERBISYONG PANGKALUSUGAN
• MABIGYAN NG EDUKASYON
• MAKAPAGLARO AT MAGPAHINGA
• MAKIPAG-UGNAYAN SA MGA MAGULANG
• MALAYANG PAG-IISIP, KONSENSYA, AT RELIHIYON
KARAPATAN NG MGA BATA
• LABAN SA LAHAT NG KARAHASAN
• SEGURIDAD SA PANAHON NG GIYERA
• MAGPAHAYAG AT MAPAKINGGAN
• MAGBAGONG BUHAY
• MALAYANG PAKIKISALAMUHA
• ACCESS SA IMPORMASYON AT PAGGAMIT NG MASS MEDIA
• LABAN SA DISKRIMINASYON
• PINAKAMAGANDANG KAPAKANAN NG BATA
• PAGIGING PRIBADO
• ANG KALAGAYAN NG KARAPATAN NG KABABAIHAN NGAYON AY RESULTA NG MGA
PAGBABAGO SA PAGTRATO SA MGA BABAE.
• SA UNITED CHARTER 1945, MAYROON NANG PANGAKO NG PANTAY NA KARAPATAN SA
KABABAIHAN AT KALALAKIHAN.
• NOONG 1952, ITINAKDA ANG UNANG BATAS UKOL SA KARAPATAN NG KABABAIHAN,
ANG CONVENTION ON THE POLITICAL RIGHTS OF WOMEN, NA ANGBIGAY SA
KABABAIHAN NG KARAPATANGKAPANTAY NG KALALAKIHAN SA PAGBOTO AT PARA
IBOTO SA POSISYONG PAMPUBLIKO.
• NAGSAAAD ANG CONVENTION ON THE NATIONALITY OF MARRIED WOMEN NA ANG
PAGKAMAMAMAYAN NG BABAE AY HINDI MAAARING BAGUHIN DAHIL LAMANG SA
PAG-AASAWA
KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN
• PARA UPANG MA PROTEKSYUNAN ANG KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN, ANG
PILIPINAS AY BUMUO NG ISANG AHENSYA NG PAMAHALAAN. ITO ANG “PHILIPPINE
COMMISSION ON WOMEN” NA SIYANG NAGTATAGUYOD NG PAGPAPALAKAS,
PAGKAMIT NG PAGKAKAPANTAY-PANTAY AT KATARUNGAGN NG KABABAIHAN.
• ANG 4R’s NG KAMPANYA AY ANG SUMUSUNOD:
• REALIZE- ALAMAIN ANG KARAPATAN BILANG BABAE
• RESPOND- KAPAG HINDI DELIKADO,SABIHIN SA NANG-AABUSI NA NASAKTAN KA SA
GINAWA NIYA.
• REPORT- ISUPLONG SA AWTORIDAD ANG ANUMANG URI NG SEXUAL HARASSMENT O
PAMBABASTOS
• REFORM- BAGUHIN ANG KULTURA NG PAGWAWALAMBAHAL SA SEXUAL
HARASSMENT
KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN
• REPUBLIC ACT No. 11313 O SAFE AND PUBLIC SPACES ACT
• KILALA BILALANG “ANTI-BASTOS LAW” NA AKDA NI SEN, RISA HONTIVEROS KASAMA
SINA SEN. GRACE POE, SEN. JOEL VILLANUEVA AT SEN. LEILA DELIMA
• ISANG BATAS NA TUMUTUGON LABAN SA PANG-AABUSO SA KABABAIHAN KASAMA
NA ANG MGA KASAPI NG LGBTQIA+ NA SIYANG MADALAS NA BIKTIMA NG
PAMBABASTOS.
• NILAGDAAN NI DATING PANGULO RODRIGO “ROA” DUTERTE NOONG APRIL 17 2019 AT
ISINAPUBLIKO NOONG JULY 15 2019
KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN
• ANG KARAPATANG PANTAO AY DAPAT MATAMASA NG LAHAT KABILANG NA ANG MGA
MAY KAPANSANAN O “PERSON WITH DISABLITY (PWD). ANG PAGSULONG SA
PROTEKSYON NG MGA TAONG MAY KAPANSANAN AY ITINAKDA NG UN CONVENTION
ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITY.
• SA PAMAMAGITAN NG PROKLAMASYON Blg. 1870 NG 1979, ITINAKDA ANG BUWAN NG
HULYO BILANG BUWAN NG “NATIONAL DISABILITY PREVENTION AND
REHABILITATION” (NDPR)
• ITINAKDA TUWING HULYO 23 NG BAWAT TAON KASABAY NG KAARAWAN NI
APOLINARIO MABINI, ANG BAYANING PILIPINONG KILALA BILANG “DAKILANG
PARALITIKO”
KARAPATAN NG MGA TAONG MAY KAPANSANAN
• LAYUNIN NG NDPR ANG PAGSAWATA SA PGKAKAROON NG KAPANSANSAN,
PAGPAPANIBAGONG-BUHAY AT PAG-ASA PARA SA KANILA, AT MATULUNGAN SILA
UPANG MULING MAKASALI SA LIPUNAN.
• ITO ANG ANTAS NG REPUBLIC ACT No. 7277 O MAGNA CARTA FOR DISABLED
PERSONS.
• PARA MATUGUNAN ANG MGA PANGANGAILANGAN NG MGA PWD BINUO NG
PAMAHALAN ANG NATIONAL COUNCIL FOR THE WELFARE OF THE DISABLED PERSONS
(NCWDP) SA BISA NG E.O. No. 232 NG HULYO 22, 1987.
• ANG “TAHANANG WALANG HAGDANAN” AY ISANG PRIBADONG INSTITUSYON NA
ITINATAG NI G.F. LIONEL WATTS NOONG 1973 KASAMA SINA Sr. VALERIANA BAERTS,
ICM. LAYUNIN NITO TULUNGAN ANG MGA PWD NA NA UMAASA SA KANILANG SARILING
KAKAYAHAN.
KARAPATAN NG MGA TAONG MAY KAPANSANAN
• BINIGYAN NG PROTEKSYON AT PAGKILALA ANG KANILANG MGA KARAPATAN SA
ILALIMNG RA 8371 O ANG THE INDIGENIOUS PEOPLE’S RIGHTS ACT OF 1997 NA
NILAGDAAAN NG PANGULONG FIDEL V. RAMOS NOONG OKTUBRE 29 1997
• PAGKAKAPANGKAT NG KARAPATAN NG MGA NINUNO
• MGA KARAPATANG NABIBILANG SA MGA KATUTUBO PAGDATING SA LUPA
• MAGMAY-ARI NG LUPA
• PAUNLARIN AT LINANGIN ANG KANILANG LUPA AT MGA YAMANG- LIKAS
• MANATILI SA KANILANG TERITORYO
• MAGKAROON NG KARAPATAAN SAKALING MAGKAROON NG PAGLIKAS
KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG PILIPINO
• MAISAAYOS ANG PAGPASOK NG MGA DAYUHAN O MGA MAKIKIPANIRAHAN
• MAGKAROON NG MALINIS AT LIGTAS NA HANGIN AT TUBIG
• ANGKININ ANG BAHAGI NG RESERBASYON
• LUTASIN ANG HIDWAAN
• PAMAMAHALA AT KAPANGYARIHAN
• MAGKAROON NG SARILING PAMAMAHALA
• MAKAKUHA NG TULONG PARA SA NAGSASARILING REHIYON
• GAMITIN ANG SARILING SISTEMANG PANGKATARUNGAN, MGA LINANGAN / INSTITUSYON SA PAG-
AAYOS NG GMA TUNGGALIAN, MGA PAMAMARAAN SA PAGLIKHA NG KAPAYAPAAN
• LUMAHOK SA PAGPAPASYA
• MAGTAKDA AT PAGPASIYAHAN KUNG ANO-ANO ANG MGA PANGUNAHING GAWAIN PARA SA
KAUNLARAN
KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG PILIPINO
• KATARUNGANG PANLIPUNAN AAT KARAPATAN
• MAKAMIT ANG PANTAY NA PANGANGALAGA NG BATAS AT PAGPAWI SA HINDI
PAGKAKAPANTAY-PANTAY
• MAPANGALAGAAN ANG KARAPATAN SA PANAHON NG ARMADONG TUNGGALIAN / DIGMAAN
• MAGKAROON NG KALAYAAN MULA SA DISKRIMINASYON AT KARAPATAN SA PANTAY NA
PAGKAKATAON AT PAKIKITUNGO
• MAKAMIT ANG MGA BATAYANG SERBISYONG PANLIPUNAN
• MAGKAROON NG PANTAY NA PAGTAMASA AT PAGKAKATAON ANG MGA KATUTUBONG
KABABAIHAN KATULAD SA KALALAKIHAN
KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG PILIPINO
• PAGKAPANTAY SA KABUOANG PANGANGAILANGAN
• MAGKAROON NG PANGANGALAGA SA KATUTUBONG KALINANGAN, SALINDUNONG /
TRADISYON, AT MGA LINANGAN/ INSTITUSYON
• MAGKAROON NG SARILING SISTEMANG PANG-EDUKASYON
• MAKATANGGAP NG PAGKILALA SA PAGKAKAIBA-IBA NG MGAKALINANGAN
• MAGMAY-ARI SA PAGMAMAY-ARING INTELEKTUWAL
• IPAHAYAG,ISAGAWA,PAUNLARIN, AT ITURO ANG SALINDUGONG RELIHIYON, MGA
POOK PANGGKALINANGAN, AT MGA SEREMONYA
KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG PILIPINO
Thank You!
rodolf.fernandez111299@gmail.co
m

More Related Content

What's hot

Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon faithdenys
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxmapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxHersheyYinAndrajenda
 
Pambansang Badyet
Pambansang BadyetPambansang Badyet
Pambansang Badyettinna_0605
 
Lipunang Sibil
 Lipunang Sibil Lipunang Sibil
Lipunang Sibiledmond84
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodRivera Arnel
 
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptxKALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptxjosiecabe2
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Rachalle Manaloto
 
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayRoselle Liwanag
 
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptx
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptxANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptx
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptxRonaldSaycon1
 
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Edna Azarcon
 
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptxAng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptxShielaMarieMariano1
 
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralAmie Eugenio
 

What's hot (20)

Ikaapat na modelo
Ikaapat na modeloIkaapat na modelo
Ikaapat na modelo
 
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxmapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
 
Pambansang Badyet
Pambansang BadyetPambansang Badyet
Pambansang Badyet
 
Lipunang Sibil
 Lipunang Sibil Lipunang Sibil
Lipunang Sibil
 
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
 
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptxKALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
KALAGAYAN NG MGA MANG GAGAWA SA IBAT IBANG SEKTOR.pptx
 
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7  paggawa bilang paglilingkodModyul 7  paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
 
EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14
 
EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
 
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptx
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptxANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptx
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptx
 
ESP 7 MODYUL 9
ESP 7 MODYUL 9ESP 7 MODYUL 9
ESP 7 MODYUL 9
 
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
 
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptxAng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
Ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.pptx
 
ESP Grade 9 Modyul 12
ESP Grade 9 Modyul 12ESP Grade 9 Modyul 12
ESP Grade 9 Modyul 12
 
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
 
EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5
 

KARAPATANG PANTAO.pptxhrhrhrhrhrhrhrhrhr

 • 2. KARAPATANG PANTAO MGA BENIPISYONG DAPAT TAMASAHIN NG ISANG INDIBIDWAL. NAGMULA SA SALITANG LATIN NA “IUS” NA ANG KAHULUGAN AY NARARAPAT SA INDIBIDWAL MAN O PANGKAT. ANG “”IUS AY SALITANG-UGAT NG HUSTISYA JUSTITIA NA NAIBIBIGAY ANG KATARUNGAN KAPAG NATANGGAP NG ISANG TAO ANG NARARAPAT SA KANYA AT ITO AY IGINAGALANG NG LAHAT
 • 3. SAKOP NG KARAPATANG PANTAO BATAY SA KALAYAAN AY ANG MGA KALAYAANG SIBIL AT POLITIKAL. KABILANG DITO ANG MGA KALAYAANG PANLIPUNAN AT PAGKAKAPANTAY- PANTAY GAYA NG KARAPATAN SA PANTAY NA EDUKASYON AT OPURTUNIDAD NA NAKATUTULONG SA TAO UPANG PAUNLARIN ANG BUHAY AT PAMUMUHAY, SINUMAN AT ANUMAN ANG KANYANG KASARIAN, LAHING PINAGMULAN ,RELIHIYON, KAPANSANAN, AT IBA PA.
 • 4. SAKOP NG KARAPATANG PANTAO BATAY SA PANGANGAILANGAN ANG MGA KARAPATANG PANLIPUNAN AT EKONOMIKO. ITO ANG URI NG KARAPATANG NAGBIBIGAY NG PANTAY NA KARAPATAN SA MGA PANGANGAILANGANG MATERYAL NA MAKAKAMIT SA PAMAMAGITAN NG PAGBIBIGAY NG MGA PAGKAKATAON AT YAMAN GAYA NG KALUSUGAN, PAGPAPABUTI NG KONDISYONG PANLIPUNAN, AT PAGKAMIT NG MAPAGPALAYANG KARAPATAN.
 • 5. MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO KARAPATANG SIBIL AT POLITIKAL • KARAPATANG MABUHAY ,MAGING MALAYA AT MAGKAROON NG SEGURIDAD • KARAPATAN SA PANTAY NA PAGLILITIS AT PAGDINIG • KALAYAAN SA PAMAMAHAYAG AT MAPAYAPANG PAGTITIPON • KARAPATANG BUMOTO
 • 6. MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO KARAPATANG SIBIL AT POLITIKAL • KARAPATANG MAPAG-ISA, SA PAMILYA, SA TAHANAN O PAKIKIPAGSULATAN • KARAPATANG PUMILI SA RELIHIYON • KARAPATANG MAGKAROON NG SARILING PAG-AARI
 • 7. MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO KARAPATANG EKONOMIKO,PANLIPUNAN, AT PANGKULTURA
 • 8. MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO KARAPATAN SA PAGKAKAISA
 • 9. MGA KATEGEORYA SA KARAPATANG PANTAO KARAPATAN SA DIGNIDAD NG TAO NAGSUSULONG AT NAG POPROTEKTA SA DIGNIDAD NG TAO AY HINDI LAMANG UKOL SA KUNG ANO ANG TAMA AYON SA BATAS KUNDI GAYUNDIN SA KUNG ANO ANG MORAL AT MAKATARUNGAN SA UGNAYAN NG TAO. TAGLAY NG MGA KARAPATANG PANTAO ANG SUMUSUNOD NA MGA KATANGIAN. • ANG MGA ITO AY KARAPATANG MORAL • LAHAT NG ITO AY PARA SA LAHAT • HINDI ITO MAAARING BAGUHIN AT HINDI RIN ITO NABABAGO.
 • 10. ANG KARAPATANG PANTAO AT ANG OBLIGASYONG MORAL ANG LAHAT AY MAY KARAPATAANG MAGTAMASA NG MGA KARAPATANG PANTAO NGUNIT ITO AY MAY KAKAMBAL NA RESPONSIBILIDAD NA IGALAGN O IPAGTANGGOL KUNG KAILANGAN. NARITO ANG MGA TIYAK NA TUNGKULIN SA KAPWA AY ANG SUMUSUNOD: • IGALANG ANG KAPAYAPAAN AT SEGURIDAD. • HUWAG PALAGANAPIN ANG DIGMAAN. • HUWAG GAWING ADBOKASIYA ANG PAGKAMUHI SA IBANG BANSA, LAHI. O RELIHIYON. • SUMUNOD SA MGA PANDAIGDIGANG BATAS UKOL SA PAGIGING MAKATAO. • MAGSIKAP NA ISULONG AT SUNDIN ANG KARAPATANG PANTAO AT KALAYAAN. • IGALANG ANG KAGALINGAN NG TAO. • SUNDIN ANG MGA BATAS NG SARILING BANSA. • SUMUNOD SA MGA PANUNTUNAN LABAN SA PAGGAMIT NG TORTURE AT PAGGALAN SA DIGNIDAD NG TAO. • PANGALAGAAN ANG NATURAL NA KAPALIGIRAN NG TAO O KALIKASAN. • MAKISANGKOT SA PAGSULONG AT PAG-UNLAD.
 • 11. URI NG KARAPATANG PANTAO • SIBIL AT POLITIKAL NANGANGALAGA SA KATAYUAN NG ISANG TAO BILANG ISANG MAMAMAYAN NG BANSA. KASAMA SA KARAPATAN NA ITO ANG KARAPATANG MABUHAY, BUMOTO,MAGPAHAYAG NG MGA SALOOBIN, MAGKAROON NG PAGKAKAPANTAY-PANTAY SA ILALIM NG BATAS, MAGKAROON NG PANGALAN AT PAGKAKAKILANLAN,MAGTAMASA NG MALAYANG PAGLALAKBAY, KARAPATAN LABAN SA PAGPAPAHIRAP NG MGA PULIS KUNG INAAKUSAHAN NG KRIMEN AT ANG PAGKAKAROON NG PATAS NA PROSESO SA ILALIM NG BATAS • EKONOMIK,SOSYAL, AT KULTURAL NAGTATAGUYOD NG KAPAKANAN NG TAO. SAKOP NITO ANG KARAPATAN SA EDUKASYON,PAGKAIN MALINIS NA TUBIG, KALUSUGAN, MAAYOS NA PABAHAY, SEGURIDAD SA TRABAHO,PAGPAPANATILI AT PAGPAPAYAMAN NG PAMANANG KULTURA TULAD NG KARAPATAN NA SIYANG NAGBIBIGAY NG DIGNIDAD SA ISANG MAMAMAYAN NG ISANG BANSA.
 • 12. URI NG KARAPATANG PANTAO • PAGKAKAPANTAY-PANTAY ANG PAGPAPAKAHULUGAN NA MAY PAGKAKAPANTAY-PANTAY ANG MGA MAYAMAN, MAHIRAP, MATALINO O HINDI, NAKAPAG-ARAL O HINDI, BABAE O LALAKI O YAONG IBA ANG KASARIAN, AT YAONG MAY IBA’T IBANG RELIHIYON O PANINIWALA. • KOLEKTIBO URI NG KARAPATANG DAPAT MATAMASA NG ISANG KOMUNIDAD. KASAMA RITO ANG SELF-DETERMINATION TULAD NG KALAYAAN SA PAGPA PLANO KUNG SAAN PAPUNTA ANG ISANG PAMAYANAN AT ANG PAGKAKAROON NG MALAYANG PAGPAPAUNLAD SA PAMAYANAN
 • 13. KARAPATAN NG MGA BATA • ISA SA MADALAS NA BIKTIMA NG PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO ANG MGA BATA DAHIL MADALI SILANG MALOKO.,MASAKTAN, O MASUGATAN. UPANG MABIGYAN SILA NG PROTEKSYON, GINAWA NG UNITED NATIONS NOONG 1989 ANG CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHIKLD ANG UNITED NATIONS CHILDRENEMERGENCY CHILDREN’S FUND (UNICEF), ANG PANGUNAHING AHENSIYANG TUMITINGIN SA KONDISYON NG MGA BATA SA LAHAT NG DAKO NG DAIGDIG. • PANGUNAHING GAWAIN NITO ANG PAGTULONG SA MGA BANSA UPANG MAGKAROON NG TAMANG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN,NUTRISYON, EDUKASYON, AT IBA PANG PANGUNAHING SERBISYO NG MGA BATA.
 • 14. KARAPATAN NG MGA BATA • ANG SUMUSUNOD AY MGA TIYAK NA KARAPATAN NG MGA BATA NA NAAYON SA INTERNATIONAL COVENANT ON THE RIGHTS OF THE CHILD AND YOUTH WELFARE CODE, AT REPUBLIC ACT No. 7610 O AN ACT OF PROVIDING FOR STRONGER DETERRENCE AND SPECIAL PROTECTION AGAISNT CHILD ABUSE, EXPLOITATION, AND DISCRIMINATION AND FOR OTHER PURPOSE.
 • 15. KARAPATAN NG MGA BATA • MABUHAY • MASILANG • MABIGYAN NG PANGALAN AT NASYONALIDAD • DISENTE AT MAAYOS NA PAMUMUHAY • MAKASAMA ANG PAMILYA • MAGING MALAKAS AT MALUSOG • SERBISYONG PANGKALUSUGAN • MABIGYAN NG EDUKASYON • MAKAPAGLARO AT MAGPAHINGA • MAKIPAG-UGNAYAN SA MGA MAGULANG • MALAYANG PAG-IISIP, KONSENSYA, AT RELIHIYON
 • 16. KARAPATAN NG MGA BATA • LABAN SA LAHAT NG KARAHASAN • SEGURIDAD SA PANAHON NG GIYERA • MAGPAHAYAG AT MAPAKINGGAN • MAGBAGONG BUHAY • MALAYANG PAKIKISALAMUHA • ACCESS SA IMPORMASYON AT PAGGAMIT NG MASS MEDIA • LABAN SA DISKRIMINASYON • PINAKAMAGANDANG KAPAKANAN NG BATA • PAGIGING PRIBADO
 • 17. • ANG KALAGAYAN NG KARAPATAN NG KABABAIHAN NGAYON AY RESULTA NG MGA PAGBABAGO SA PAGTRATO SA MGA BABAE. • SA UNITED CHARTER 1945, MAYROON NANG PANGAKO NG PANTAY NA KARAPATAN SA KABABAIHAN AT KALALAKIHAN. • NOONG 1952, ITINAKDA ANG UNANG BATAS UKOL SA KARAPATAN NG KABABAIHAN, ANG CONVENTION ON THE POLITICAL RIGHTS OF WOMEN, NA ANGBIGAY SA KABABAIHAN NG KARAPATANGKAPANTAY NG KALALAKIHAN SA PAGBOTO AT PARA IBOTO SA POSISYONG PAMPUBLIKO. • NAGSAAAD ANG CONVENTION ON THE NATIONALITY OF MARRIED WOMEN NA ANG PAGKAMAMAMAYAN NG BABAE AY HINDI MAAARING BAGUHIN DAHIL LAMANG SA PAG-AASAWA KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN
 • 18. • PARA UPANG MA PROTEKSYUNAN ANG KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN, ANG PILIPINAS AY BUMUO NG ISANG AHENSYA NG PAMAHALAAN. ITO ANG “PHILIPPINE COMMISSION ON WOMEN” NA SIYANG NAGTATAGUYOD NG PAGPAPALAKAS, PAGKAMIT NG PAGKAKAPANTAY-PANTAY AT KATARUNGAGN NG KABABAIHAN. • ANG 4R’s NG KAMPANYA AY ANG SUMUSUNOD: • REALIZE- ALAMAIN ANG KARAPATAN BILANG BABAE • RESPOND- KAPAG HINDI DELIKADO,SABIHIN SA NANG-AABUSI NA NASAKTAN KA SA GINAWA NIYA. • REPORT- ISUPLONG SA AWTORIDAD ANG ANUMANG URI NG SEXUAL HARASSMENT O PAMBABASTOS • REFORM- BAGUHIN ANG KULTURA NG PAGWAWALAMBAHAL SA SEXUAL HARASSMENT KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN
 • 19. • REPUBLIC ACT No. 11313 O SAFE AND PUBLIC SPACES ACT • KILALA BILALANG “ANTI-BASTOS LAW” NA AKDA NI SEN, RISA HONTIVEROS KASAMA SINA SEN. GRACE POE, SEN. JOEL VILLANUEVA AT SEN. LEILA DELIMA • ISANG BATAS NA TUMUTUGON LABAN SA PANG-AABUSO SA KABABAIHAN KASAMA NA ANG MGA KASAPI NG LGBTQIA+ NA SIYANG MADALAS NA BIKTIMA NG PAMBABASTOS. • NILAGDAAN NI DATING PANGULO RODRIGO “ROA” DUTERTE NOONG APRIL 17 2019 AT ISINAPUBLIKO NOONG JULY 15 2019 KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23. • ANG KARAPATANG PANTAO AY DAPAT MATAMASA NG LAHAT KABILANG NA ANG MGA MAY KAPANSANAN O “PERSON WITH DISABLITY (PWD). ANG PAGSULONG SA PROTEKSYON NG MGA TAONG MAY KAPANSANAN AY ITINAKDA NG UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITY. • SA PAMAMAGITAN NG PROKLAMASYON Blg. 1870 NG 1979, ITINAKDA ANG BUWAN NG HULYO BILANG BUWAN NG “NATIONAL DISABILITY PREVENTION AND REHABILITATION” (NDPR) • ITINAKDA TUWING HULYO 23 NG BAWAT TAON KASABAY NG KAARAWAN NI APOLINARIO MABINI, ANG BAYANING PILIPINONG KILALA BILANG “DAKILANG PARALITIKO” KARAPATAN NG MGA TAONG MAY KAPANSANAN
 • 24. • LAYUNIN NG NDPR ANG PAGSAWATA SA PGKAKAROON NG KAPANSANSAN, PAGPAPANIBAGONG-BUHAY AT PAG-ASA PARA SA KANILA, AT MATULUNGAN SILA UPANG MULING MAKASALI SA LIPUNAN. • ITO ANG ANTAS NG REPUBLIC ACT No. 7277 O MAGNA CARTA FOR DISABLED PERSONS. • PARA MATUGUNAN ANG MGA PANGANGAILANGAN NG MGA PWD BINUO NG PAMAHALAN ANG NATIONAL COUNCIL FOR THE WELFARE OF THE DISABLED PERSONS (NCWDP) SA BISA NG E.O. No. 232 NG HULYO 22, 1987. • ANG “TAHANANG WALANG HAGDANAN” AY ISANG PRIBADONG INSTITUSYON NA ITINATAG NI G.F. LIONEL WATTS NOONG 1973 KASAMA SINA Sr. VALERIANA BAERTS, ICM. LAYUNIN NITO TULUNGAN ANG MGA PWD NA NA UMAASA SA KANILANG SARILING KAKAYAHAN. KARAPATAN NG MGA TAONG MAY KAPANSANAN
 • 25. • BINIGYAN NG PROTEKSYON AT PAGKILALA ANG KANILANG MGA KARAPATAN SA ILALIMNG RA 8371 O ANG THE INDIGENIOUS PEOPLE’S RIGHTS ACT OF 1997 NA NILAGDAAAN NG PANGULONG FIDEL V. RAMOS NOONG OKTUBRE 29 1997 • PAGKAKAPANGKAT NG KARAPATAN NG MGA NINUNO • MGA KARAPATANG NABIBILANG SA MGA KATUTUBO PAGDATING SA LUPA • MAGMAY-ARI NG LUPA • PAUNLARIN AT LINANGIN ANG KANILANG LUPA AT MGA YAMANG- LIKAS • MANATILI SA KANILANG TERITORYO • MAGKAROON NG KARAPATAAN SAKALING MAGKAROON NG PAGLIKAS KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG PILIPINO
 • 26. • MAISAAYOS ANG PAGPASOK NG MGA DAYUHAN O MGA MAKIKIPANIRAHAN • MAGKAROON NG MALINIS AT LIGTAS NA HANGIN AT TUBIG • ANGKININ ANG BAHAGI NG RESERBASYON • LUTASIN ANG HIDWAAN • PAMAMAHALA AT KAPANGYARIHAN • MAGKAROON NG SARILING PAMAMAHALA • MAKAKUHA NG TULONG PARA SA NAGSASARILING REHIYON • GAMITIN ANG SARILING SISTEMANG PANGKATARUNGAN, MGA LINANGAN / INSTITUSYON SA PAG- AAYOS NG GMA TUNGGALIAN, MGA PAMAMARAAN SA PAGLIKHA NG KAPAYAPAAN • LUMAHOK SA PAGPAPASYA • MAGTAKDA AT PAGPASIYAHAN KUNG ANO-ANO ANG MGA PANGUNAHING GAWAIN PARA SA KAUNLARAN KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG PILIPINO
 • 27. • KATARUNGANG PANLIPUNAN AAT KARAPATAN • MAKAMIT ANG PANTAY NA PANGANGALAGA NG BATAS AT PAGPAWI SA HINDI PAGKAKAPANTAY-PANTAY • MAPANGALAGAAN ANG KARAPATAN SA PANAHON NG ARMADONG TUNGGALIAN / DIGMAAN • MAGKAROON NG KALAYAAN MULA SA DISKRIMINASYON AT KARAPATAN SA PANTAY NA PAGKAKATAON AT PAKIKITUNGO • MAKAMIT ANG MGA BATAYANG SERBISYONG PANLIPUNAN • MAGKAROON NG PANTAY NA PAGTAMASA AT PAGKAKATAON ANG MGA KATUTUBONG KABABAIHAN KATULAD SA KALALAKIHAN KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG PILIPINO
 • 28. • PAGKAPANTAY SA KABUOANG PANGANGAILANGAN • MAGKAROON NG PANGANGALAGA SA KATUTUBONG KALINANGAN, SALINDUNONG / TRADISYON, AT MGA LINANGAN/ INSTITUSYON • MAGKAROON NG SARILING SISTEMANG PANG-EDUKASYON • MAKATANGGAP NG PAGKILALA SA PAGKAKAIBA-IBA NG MGAKALINANGAN • MAGMAY-ARI SA PAGMAMAY-ARING INTELEKTUWAL • IPAHAYAG,ISAGAWA,PAUNLARIN, AT ITURO ANG SALINDUGONG RELIHIYON, MGA POOK PANGGKALINANGAN, AT MGA SEREMONYA KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG PILIPINO