SlideShare a Scribd company logo
DAKILANG KAPIYESTAHAN NG
PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS
SA TEMPLO
‘’CANDLEMASS”
SPS: FIRST FRIDAY MASS
PLEASE ALL STAND!
Purihin ang Diyos Sa kaniyang
kabutihan
Pag-ibig niya’y tunay Tapat kailanman
Purihin ang Panginoon Purihin pang
habang panahon
Ang Diyos ay awitan
Papurihan magpakailanman
SA NGALAN NG AMA, NG ANAK, AT NG ESPIRITU SANTO
AMEN
AT SUMAINYO RIN!
DAKILANG KAPIYESTAHAN NG
PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS
SA TEMPLO
‘’CANDLEMASS”
SPS: FIRST FRIDAY MASS
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at
sa inyo, mga kapatid, na lubha akong
nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa
aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa
mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga
anghel at mga banal, at sa inyo, mga
kapatid, na ako’y ipanalangin sa
Panginoong ating Diyos.
AMEN
Panginoon,
kaawaan Mo kami
Kristo,
kaawaan Mo kami
Panginoon,
kaawaan Mo kami
Gloria! Gloria! in excelsis
Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis
Deo!(x2)
At sa lupa'y kapayapaan
sa mga taong
kinalulugdan niya.
Pinupuri ka namin dinarangal ka
namin
Sinasamba ka namin,
ipinagbubunyi ka namin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa
dakila Mong angking kapurihan.
Panginoong, Diyos, Hari
ng langit.
Diyos Amang
makapangyarihan sa
lahat.
Gloria! Gloria! in excelsis
Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis
Deo!
Panginoong Diyos,
Hesukristo, bugtong na
Anak.
Panginoong Diyos,
Kordero ng Diyos Anak
ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng
mga kasalanan ng
sanlibutan
Maawa ka, maawa ka sa
amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan.
Tanggapin mo, tanggapin
mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan
ng Ama.
Maawa ka, maawa ka sa
amin.
Gloria! Gloria! in excelsis
Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis
Deo!
Sapagkat Ikaw lamang ang
banal.
Ikaw lamang ang Panginoon.
Ikaw lamang O Hesukristo ang
kataas taasan
Kasama ng Espiritu
Santo sa kadakilaan ng
Diyos Ama.
Amen..Amen..Amen.
Amen.
Gloria! Gloria! in excelsis
Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis
Deo!
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
MANALANGIN TAYO....
AMEN
MAGSIUPO ANG LAHAT
UNANG PAGBASA:
MALAKIAS 3:1-4
SALAMAT SA DYOS!
SALMO:
D'YOS NA
MAKAPANGYARIHA'Y
DAKILANG HARI
KAILANMAN.
Ikalawang Pagbasa:
HEBREO 2:14-18
SALAMAT SA DIYOS!
MAGSITAYO ANG LAHAT!
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia (x2)
sumainyo ang panginoon...
at sumainyo rin!
Ang Mabuting Balita ng Panginoon
ayon kay San Lucas
PAPURI SAIYO
PANGINOOON +++
Mabuting Balita
LUCAS 2:22-40
PINUPURI KA NAMIN
PANGINOONG HESUKRISTO
ANG MABUTING BALITA NG
PANGINOON....
MAGSIUPO ANG LAHAT
ANG HOMILIYA
DAKILANG KAPIYESTAHAN NG
PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS
SA TEMPLO
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang
makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng
langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay
Hesukristo, iisang Anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu
Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing.
Nanaog sa karoroonan ng mga
yumao. Nang may ikatlong araw
nabuhay na mag-uli.
Umakyat sa langit, naluluklok sa
kanan ng Diyos Amang
Makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto't
maghuhukom sa nangabubuhay at
nangamamatay na tao
Sumasampalataya naman ako sa Diyos
Espiritu Santo,
Sa Banal na Simbahang Katolika, sa
kasamahan ng mga banal;
Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa
pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na
tao,
At sa buhay na walang hanggan. Amen.
DAKILANG KAPIYESTAHAN NG
PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS
SA TEMPLO
PANALANGIN NG BAYAN:
PANGINOON, MASINAGAN
NAWA KAMI
NG IYONG LIWANAG.
DAKILANG KAPIYESTAHAN NG
PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS
SA TEMPLO
AMEN!
MAGSIUPO ANG LAHAT!
Handog namin sa Iyo, Ama,
Ang tinapay at alak na ito
Handog ng bayang umaasa,
Sumasamba’t nagmamahal sa
‘Yo
Nawa’y dalhin ng ‘Yong anghel
Ang aming panalangin sa ‘Yong
dambana
Katulad ng halimuyak ng
insensong
Umaakyat sa kalangitan
Handog namin sa Iyo, Ama,
Ang tinapay at alak na ito
Handog ng bayang umaasa,
Sumasamba’t nagmamahal sa
‘Yo
Nawa’y ang aming kaloob
Maging si Hesukristong aming
Panginoon
Ang sinumang tumanggap at
makisalo
Ay mabubuhay kailanpaman
Handog namin sa Iyo, Ama,
Ang tinapay at alak na ito
Handog ng bayang umaasa,
Sumasamba’t nagmamahal sa
‘Yo
DAKILANG KAPIYESTAHAN NG
PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS
SA TEMPLO
TANGGAPIN NAWA NG
PANGINOON ITONG PAGHAHAIN
SA IONG MGA KAMAY, SA
KAPURIHAN NYAT KARANGALAN,
SA ATING KAPAKANAN AT SA
BUONG SAMBAYANAN NYANG
BANAL
MANALANGIN TAYO....
AMEN!
SUMAINYO ANG PANGINOON....
AT
SUMAINYO
RIN!
ITAAS SA DYOS ANG INYONG
PUSO AT DIWA...
ITINAAS NA NAMIN SA
PANGINOON!
PASALAMATAN NATIN ANG PANGINOONG ATING
DYOS....
MARAPAT NA SYA’Y
PASALAMATAN
DAKILANG KAPIYESTAHAN NG
PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS
SA TEMPLO
Santo, Santo, Santo
Panginoong Diyos ng mga Hukbo
Napupuno ang langit at lupa ng
kadakilaan mo
Hosanna sa kaitaasan
Pinagpala ang naparirito
Sa ngalan ng Panginoon
Hosanna sa kaitaasan
MAGSILUHOD ANG LAHAT!
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
Si Kristo ay gunitain
Sarili ay inihain
Bilang pagkai’t inuming
Pinagsasaluhan natin
Hanggang sa S’ya’y dumating
Hanggang sa S’ya’y dumating
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
Amen
MAGSITAYO ANG
LAHAT!
Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo kami ngayon
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot sa
tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
Sapagkat Iyo ang Kaharian
At ang kapangyarihan
At ang Kapurihan
Magpakailanman
Amen
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
AMEN
AT SUMAINYO RIN!
PEACE BE WITH YOU!
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
Kordero ng Diyos na nag-
aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan,
Maawa Ka sa amin
Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng
sanlibutan,
Maawa Ka sa amin
Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng
sanlibutan,
Ipagkaloob Mo sa amin ang
kapayapaan
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
PANGINOON HINDI AKO
KARAPAT DAPAT NA NA
MAGPATULOY SA IYO,
NGUNIT SA ISANG SALITA MO
LAMANG AY GAGALING NA
AKO
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
Bawat huni ng ibon sa pag-ihip
ng amihan
Wangis Mo’y aking natatanaw
Pagdampi ng umaga sa
nanalamig kong kalamnan
Init Mo’y pangarap kong hagkan
Panginoon Ikaw (Panginoon)
Ang kasibulan ng buhay (ng buhay)
Puso’y dalisay kailanpaman
(puso’y dalisay kailanpaman)
Ipahintulot Mong ako’y
mapahandusay
Sa sumasa-ibayong kaginhawahan
Nangungulilang malay
binulungan ng tinig Mong
Nagdulot ng katiwasayan
Paghahanap katwiran nilusaw
Mo sa simbuyong
Karilagan ng pagmamahal
Panginoon Ikaw (Panginoon)
Ang kasibulan ng buhay (ng buhay)
Puso’y dalisay kailanpaman (puso’y
dalisay kailanpaman)
Ipahintulot Mong ako'y
mapahandusay
Sa sumasa-ibayong kaginhawahan
Panginoon Ikaw (Panginoon)
Ang kasibulan ng buhay (ng buhay)
Puso'y dalisay kailanpaman (puso'y dalisay
kailanpaman)
Ipahintulot Mong ako'y mapahandusay
Sa sumasa-ibayong kaginhawahan
Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay
Kaganapan ng buhay ko'y Ikaw lamang
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
AMEN
MANALANGIN
TAYO...
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
ANNOUNCEMENTS!
MAGSITAYO ANG LAHAT!
AMEN
MANALANGIN
TAYO...
AT PAGPALAIN KAYO NG MAKAPANGYARIHANG
DIYOS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO...
AMEN!
SALAMAT SA DIYOS!
For God so loved the world
He gave us Him only Son
Jesus Christ our Savior
His most precious One
He has sent us His message
of love
And sends those who hear
To bring the message to
everyone
In a voice loud and clear
Let us tell the world of His love
The greatest love the world has
known
Search the world for those who
have walked
Astray and lead them home
Fill the world’s darkest corners
With His light from up above
Walk every step, every mile, every
road
And tell the world, tell the world of
His love
(Tell the world of His love)
(Tell the world of His love)
MAY PASOK NA SA
MONDAY! KITAKITS MGA
KAPATID!
DAKILANG KAPIYESTAHAN NG
PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS
SA TEMPLO
‘’CANDLEMASS”
SPS: FIRST FRIDAY MASS

More Related Content

Similar to KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf

Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptxHunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
DarellLanuza1
 
Panalangin sa kaluluwa ni san gregorio
Panalangin sa kaluluwa ni san gregorioPanalangin sa kaluluwa ni san gregorio
Panalangin sa kaluluwa ni san gregorio
Catherine Vargas
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity  WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity  WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
AndrewJohnCellona1
 
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptxJan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
CarlosTorralba4
 
Sunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptxSunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptx
Raymond Mortel
 
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptxJADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
ElmoCercado1
 
Rambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptxRambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptx
BryanFarol
 
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
MANUL6
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
Joseph Alan Cano
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
Raymond Mortel
 
ROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptxROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptx
BLPPARISHBLPPROJECTO
 
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukhaNobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Joemer Aragon
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Ric Eguia
 
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na EukaristiyaMonthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Jasten Domingo
 

Similar to KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf (20)

Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptxHunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
 
1st Sunday Of Easter April 6
1st Sunday Of Easter   April 61st Sunday Of Easter   April 6
1st Sunday Of Easter April 6
 
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptxMass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
 
2nd Sunday Of Easter April 11
2nd Sunday Of Easter   April 112nd Sunday Of Easter   April 11
2nd Sunday Of Easter April 11
 
Fiesta mass
Fiesta massFiesta mass
Fiesta mass
 
Panalangin sa kaluluwa ni san gregorio
Panalangin sa kaluluwa ni san gregorioPanalangin sa kaluluwa ni san gregorio
Panalangin sa kaluluwa ni san gregorio
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity  WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity  WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
 
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptxJan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
 
Sunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptxSunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptx
 
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptxJADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
 
Rambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptxRambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptx
 
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
 
ROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptxROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptx
 
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukhaNobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
 
Christmas Novena 8th Day
Christmas Novena 8th DayChristmas Novena 8th Day
Christmas Novena 8th Day
 
Aguinaldo songs
Aguinaldo songsAguinaldo songs
Aguinaldo songs
 
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na EukaristiyaMonthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
 

KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf