SlideShare a Scribd company logo
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การท ดลองทฤษฎี” 
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทา ต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการ ศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือ คาอธิบาย พร้อมทั้งารจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะ เปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงาน ประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลอง ทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น ตัวอย่างโครงงาน 
การทานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภ“การทดลอง ทฤษฎี”
ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 
โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น 
ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7 
http://computer607.blogspot.com/2012/08/6.html 
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a01.htm

More Related Content

What's hot

ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทChanon Saiatit
 
ใบงาน 6
ใบงาน 6ใบงาน 6
ใบงาน 6
Wirawit PreeRa
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทMoomy Momay
 
6
66
ใบ6 (1)
ใบ6 (1)ใบ6 (1)
ใบ6 (1)Milk MK
 
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6bbeammaebb
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
parephone2539
 
praew
praewpraew
ใบงานทที่ 6
ใบงานทที่ 6ใบงานทที่ 6
ใบงานทที่ 6
Mashmallow Korn
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”Chayanis
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
SasipraphaTamoon
 

What's hot (15)

ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
 
K6
K6K6
K6
 
ใบงาน 6
ใบงาน 6ใบงาน 6
ใบงาน 6
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
 
K6
K6K6
K6
 
6
66
6
 
ใบ6 (1)
ใบ6 (1)ใบ6 (1)
ใบ6 (1)
 
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
 
praew
praewpraew
praew
 
ใบงานทที่ 6
ใบงานทที่ 6ใบงานทที่ 6
ใบงานทที่ 6
 
5
55
5
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
 

Viewers also liked

ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
mayuree_jino
 
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานcomใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
mayuree_jino
 
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
mayuree_jino
 
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
mayureesongnoo
 
Eng52
Eng52Eng52
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
Pinutchaya Nakchumroon
 
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันJiraprapa Suwannajak
 
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดแบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดPiriya Sisod
 
อาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจอาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจ
Pinutchaya Nakchumroon
 
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
Pinutchaya Nakchumroon
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะmayureesongnoo
 

Viewers also liked (20)

ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
'Ko8
'Ko8'Ko8
'Ko8
 
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานcomใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
 
K7
K7K7
K7
 
K8
K8K8
K8
 
K5
K5K5
K5
 
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
 
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
 
Eng52
Eng52Eng52
Eng52
 
Solarsystem
SolarsystemSolarsystem
Solarsystem
 
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
 
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
 
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดแบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
 
อาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจอาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจ
 
Inverse of relation
Inverse of relationInverse of relation
Inverse of relation
 
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
 
Test of relation
Test of relationTest of relation
Test of relation
 
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 
Final 31201 53
Final 31201 53Final 31201 53
Final 31201 53
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
 

Similar to K6

ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6Pimnutchaya
 
ใบงาน 6
ใบงาน 6ใบงาน 6
ใบงาน 6
Alee Instance
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทMoomy Momay
 
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏีใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
Revill Noes
 
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือRevill Noes
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
noonnarinthip
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
Film'film Kachamad
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
Film'film Kachamad
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
gammamcnk
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
gammamcnk
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6Porna Saow
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6Porna Saow
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
Bt B'toey
 

Similar to K6 (15)

ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6
 
ใบงาน 6
ใบงาน 6ใบงาน 6
ใบงาน 6
 
6
66
6
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
 
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏีใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
 
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
 
ใบงานท6.
ใบงานท6.ใบงานท6.
ใบงานท6.
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
 

Recently uploaded

กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
Postharvest Technology Innovation Center
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 

Recently uploaded (6)

กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 

K6

 • 1. ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การท ดลองทฤษฎี” เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทา ต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการ ศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือ คาอธิบาย พร้อมทั้งารจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะ เปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงาน ประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลอง ทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น ตัวอย่างโครงงาน การทานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภ“การทดลอง ทฤษฎี”
 • 3. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7 http://computer607.blogspot.com/2012/08/6.html http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a01.htm