SlideShare a Scribd company logo
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การท ดลองทฤษฎี” 
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทา ต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการ ศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือ คาอธิบาย พร้อมทั้งารจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะ เปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงาน ประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลอง ทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น ตัวอย่างโครงงาน 
การทานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภ“การทดลอง ทฤษฎี”
ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 
โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น 
ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7 
http://computer607.blogspot.com/2012/08/6.html 
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a01.htm

More Related Content

What's hot

ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
Chanon Saiatit
 
ใบงาน 6
ใบงาน 6ใบงาน 6
ใบงาน 6
Wirawit PreeRa
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
Moomy Momay
 
6
66
ใบ6 (1)
ใบ6 (1)ใบ6 (1)
ใบ6 (1)
Milk MK
 
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6
bbeammaebb
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
parephone2539
 
praew
praewpraew
ใบงานทที่ 6
ใบงานทที่ 6ใบงานทที่ 6
ใบงานทที่ 6
Mashmallow Korn
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
Chayanis
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
SasipraphaTamoon
 

What's hot (15)

ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
 
K6
K6K6
K6
 
ใบงาน 6
ใบงาน 6ใบงาน 6
ใบงาน 6
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
 
K6
K6K6
K6
 
6
66
6
 
ใบ6 (1)
ใบ6 (1)ใบ6 (1)
ใบ6 (1)
 
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
 
praew
praewpraew
praew
 
ใบงานทที่ 6
ใบงานทที่ 6ใบงานทที่ 6
ใบงานทที่ 6
 
5
55
5
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
 

Viewers also liked

ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
mayuree_jino
 
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานcomใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
mayuree_jino
 
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
mayuree_jino
 
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
mayureesongnoo
 
Eng52
Eng52Eng52
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
Pinutchaya Nakchumroon
 
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
Jiraprapa Suwannajak
 
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดแบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
Piriya Sisod
 
อาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจอาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจ
Pinutchaya Nakchumroon
 
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
Pinutchaya Nakchumroon
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
mayureesongnoo
 

Viewers also liked (20)

ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
'Ko8
'Ko8'Ko8
'Ko8
 
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานcomใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
 
K7
K7K7
K7
 
K8
K8K8
K8
 
K5
K5K5
K5
 
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
 
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
 
Eng52
Eng52Eng52
Eng52
 
Solarsystem
SolarsystemSolarsystem
Solarsystem
 
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
 
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
 
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดแบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
 
อาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจอาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจ
 
Inverse of relation
Inverse of relationInverse of relation
Inverse of relation
 
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
 
Test of relation
Test of relationTest of relation
Test of relation
 
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 
Final 31201 53
Final 31201 53Final 31201 53
Final 31201 53
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
 

Similar to K6

ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6
Pimnutchaya
 
ใบงาน 6
ใบงาน 6ใบงาน 6
ใบงาน 6
Alee Instance
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
Moomy Momay
 
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏีใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
Revill Noes
 
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
Revill Noes
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
Film'film Kachamad
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
noonnarinthip
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
Film'film Kachamad
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
gammamcnk
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
gammamcnk
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
Porna Saow
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
Porna Saow
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
Bt B'toey
 
ใบงานที่6 ประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่6 ประเภทการทดลองทฤษฎี ใบงานที่6 ประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่6 ประเภทการทดลองทฤษฎี
Kittinee Chaiwattana
 

Similar to K6 (15)

ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6
 
ใบงาน 6
ใบงาน 6ใบงาน 6
ใบงาน 6
 
6
66
6
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท
 
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏีใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
ใบงานที่6 เรื่องโครงงานประเภท การทดลองทฤษฏี
 
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
ใบงานที่5 โครงงานประเภท พัฒนาเครื่องมือ
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
 
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎีใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
ใบงานที่ 6 โครงงานประเภทการทดลองเพื่อทฤษฎี
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
 
ใบงานที่6
ใบงานที่6ใบงานที่6
ใบงานที่6
 
ใบงานที่6 ประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่6 ประเภทการทดลองทฤษฎี ใบงานที่6 ประเภทการทดลองทฤษฎี
ใบงานที่6 ประเภทการทดลองทฤษฎี
 

Recently uploaded

บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdfตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ohiyojiwa
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdfRamathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 

Recently uploaded (8)

บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdfตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdfRamathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 

K6

 • 1. ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การท ดลองทฤษฎี” เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทา ต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการ ศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือ คาอธิบาย พร้อมทั้งารจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะ เปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงาน ประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลอง ทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น ตัวอย่างโครงงาน การทานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภ“การทดลอง ทฤษฎี”
 • 3. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7 http://computer607.blogspot.com/2012/08/6.html http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a01.htm