SlideShare a Scribd company logo
Anul XXVI, Nr. 6/Iunie 2020
Jurnal CDIMMJurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM MaramureșBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș
FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ
Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409;Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409;
e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
Planul de investiții pentru Europa a depășit
500 de miliarde de euro
Rezumat:
• Din iulie 2015, Fondul european pentru investiții
strategice (FEIS) a mobilizat investiții suplimen-
tare în valoare de 514 miliarde de euro în întrea-
ga UE, atingându-și obiectivul cu jumătate de an
înainte de încheierea inițiativei.
• Pilon financiar al Planului de investiții pentru
Europa, FEIS a avut un impact vădit asupra
economiei UE și își dovedește versatilitatea în
combaterea pandemiei de COVID-19.
• De-a lungul ultimilor cinci ani, sute și mii de în-
treprinderi și proiecte au beneficiat de pe urma
FEIS, iar Europa a devenit mai socială, mai
ecologică, mai inovatoare și mai competitivă.
Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene
de Investiții (BEI) și-au îndeplinit angajamentul de
a mobiliza investiții suplimentare în valoare de 500
de miliarde de euro în cadrul Planului de investiții
pentru Europa. Au fost aprobate aproximativ 1,400
de operațiuni în cadrul Fondului european pentru
investiții strategice (FEIS), cu ajutorul unei garanții
bugetare din partea Uniunii Europene și cu resursele
proprii ale Grupului BEI. Se preconizează că aceste
operațiuni vor atrage investiții suplimentare de circa
514 miliarde de euro în toate țările din UE, în be-
neficiul a aproximativ 1,4 milioane de întreprinderi
mici și mijlocii. În 2017, Consiliul și Parlamentul au
convenit să extindă domeniul de aplicare și dimensi-
unea FEIS cu scopul de a mobiliza 500 de miliarde
de euro până la finele anului 2020. Acești bani ur-
mau să remedieze deficitul de investiții lăsat de criza
financiară și economică din 2007-2008.
În ultimii ani și, în special, după izbucnirea epi-
demiei de COVID-19, FEIS a fost redirecționat: el a
servit drept sursă de inspirație pentru noul program
de investiții al Comisiei pe perioada 2021-2027,
programul InvestEU, și contribuie de pe acum la
Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus.
FEIS va juca totodată un rol important în pachetul de
măsuri NextGenerationEU, menite să refacă econo-
mia europeană după șocul provocat de COVID-19.
Mai exact, aportul FEIS va consta în completa-
rea fondurilor pentru Instrumentul de sprijin pentru
solvabilitate, care urmărește să prevină cazurile de
insolvență în rândul societăților europene.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen, a declarat: „Planul de investiții pentru Eu-
ropa s-a dovedit a fi o reușită. De-a lungul ultimi-
lor cinci ani, a ajutat sute de mii de întreprinderi
și proiecte să beneficieze de finanțare, contribuind
la atingerea obiectivelor noastre îndrăznețe de a
face Europa mai ecologică, mai inovatoare și mai
echitabilă. Vom continua pe această cale cu ajutorul
NextGenerationEU.”
Președintele Grupului Băncii Europene de
Investiții, Werner Hoyer, a declarat: „FEIS poate
servi drept model acțiunilor întreprinse ca răspuns
la pandemia de COVID-19. Faptul că am depășit
cifra globală de 500 de miliarde de euro pentru
investiții înainte de termenul propus este o dovadă
a puterii pe care o are parteneriatul. Pentru BEI a
fost un privilegiu și o provocare să pună în aplicare
pilonul financiar al Planului de investiții pentru Eu-
ropa al Comisiei. Reușita pe acest plan se datorează
și cooperării excelente dintre bancă și instituțiile eu-
ropene și naționale. Succesul acestei inițiative arată
ce poate realiza Europa dacă are instrumentele po-
trivite: continentul nostru a devenit mai social, mai
ecologic, mai inovator și mai competitiv. Nu numai
că putem să valorificăm experiența pe care am do-
bândit-o pentru a depăși criza actuală, ci ar trebui
să o și facem, pentru că ne va ajuta să conturăm o
Europă cu care să ne mândrim cu toții.”
Continuare in pag. 2
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 6/2020
Ce a finanțat Fondul european pentru investiții
strategice?
FEIS permite Grupului BEI să finanțeze operațiuni
care sunt mai riscante decât media investițiilor sale.
Proiectele susținute de FEIS sunt adesea puter-
nic inovatoare, fiind realizate de întreprinderi mici,
fără istoric de creditare, sau grupează necesități de
infrastructură mai mici în funcție de sector sau de
geografie. Sprijinirea unor astfel de proiecte a obli-
gat Grupul BEI să creeze noi produse de finanțare,
de exemplu, împrumuturi riscante cu caracteristici de
aport de capitaluri proprii sau platforme de investiții.
Toate acestea au produs o transformare în profun-
zime a băncii și au revoluționat modul în care Europa
își finanțează prioritățile.
Este important de subliniat că FEIS permite BEI
să aprobe un număr mai mare de proiecte decât ar fi
putut s-o facă fără sprijinul garanției bugetare a UE,
dar și să ajungă la noi clienți: trei din patru benefi-
ciari ai sprijinului FEIS sunt clienți noi pentru bancă,
ceea ce dovedește valoarea adăugată a operațiunilor
FEIS.
Grație sprijinului FEIS, BEI și Fondul european
de investiții (FEI), filiala sa însărcinată cu finanțarea
întreprinderilor mici, au finanțat sute de mii de IMM-
uri dintr-o mare varietate de sectoare din toate țările
UE, de la agricultura durabilă în Belgia, la tehnologii
medicale inovatoare în Spania și companii din sec-
torul eficienței energetice în Lituania.
Impactul economic: locuri de muncă și creștere
economică
Impactul inițiativei este foarte mare. Potrivit re-
zultatelor din decembrie 2019, departamentul eco-
nomic al BEI și Centrul Comun de Cercetare (JRC)
al Comisiei estimează că operațiunile FEIS au spri-
jinit aproximativ 1,4 milioane de locuri de muncă,
cifră care se preconizează că va crește la 1,8 milioane
de locuri de muncă până în 2022 în raport cu sce-
nariul de referință. În plus, calculele arată că această
inițiativă a generat o majorare a PIB-ului UE cu 1,3
% și se estimează că, până în 2022, creșterea va fi
de 1,9 % . La începutul acestui an, 60 % din capi-
talul mobilizat provenea din resurse private, ceea ce
înseamnă că FEIS și-a îndeplinit și obiectivul de a
mobiliza investiții private.
Raportat la dimensiunea economiei, inițiativa a
avut cel mai mare efect în țările cel mai puternic lo-
vite de criza din 2007-2008, adică în Cipru, Grecia,
Irlanda, Italia, Portugalia și Spania. Deși impactul
investițiilor directe este deosebit de mare în aceste
țări, calculele arată că regiunile care vor beneficia cel
mai probabil de efectele pe termen lung ale acestora
sunt cele vizate de obiectivele de coeziune (în prin-
cipal țările din Europa de Est). Aceste calcule cores-
pund activităților efective de finanțare din FEIS: în
topul țărilor în funcție de investițiile generate de
FEIS în raport cu PIB-ul sunt Bulgaria, Grecia, Por-
tugalia, Estonia și Spania.
Care au fost beneficiile aduse cetățenilor de
Planul de investiții pentru Europa?
Raportul BEI referitor la FEIS pe anul 2019
enumeră o serie de rezultate concrete ale inițiativei.
Datorită FEIS:
• aproximativ 20 de milioane de noi gospodării au
acces la bandă largă de mare viteză
• au fost construite sau renovate circa 540 000 de
locuințe sociale și locuințe accesibile ca preț
• 22 de milioane de europeni beneficiază de ser-
vicii de asistență medicală îmbunătățite
• aproximativ 400 de milioane de călătorii/an vor
beneficia de o infrastructură de transport nouă
sau modernizată
• au fost alimentate cu energie din surse regenera-
bile 13,4 milioane de gospodării.
Context
Comisia și Grupul BEI au lansat Planul de
investiții pentru Europa în noiembrie 2014 pentru a
inversa tendința descendentă a investițiilor și pentru
a aduce Europa pe calea redresării economice. Pi-
lonul financiar al planului, Fondul european pentru
investiții strategice, a avut inițial sarcina de a mobi-
liza investiții suplimentare în valoare de 315 miliarde
de euro până în 2018. În urma succesului pe care l-a
înregistrat, Parlamentul European și statele mem-
bre au convenit să consolideze FEIS și să îi extindă
obiectivul de investiții la 500 de miliarde de euro
până la finele anului 2020.
O evaluare independentă a FEIS, publicată în iu-
nie 2018, a conchis că garanția UE este o modalitate
eficientă de mărire a volumului operațiunilor mai ris-
cante ale BEI, deoarece utilizează mai puține resurse
bugetare în comparație cu programele de granturi
și instrumentele financiare europene. Evaluarea
subliniază că sprijinul acordat de BEI este esențial
pentru beneficiarii FEIS, deoarece reprezintă o
garanție pe piață, facilitând astfel viitoarele strângeri
de fonduri. Succesul FEIS se bazează și pe struc-
tura sa eficientă de guvernanță, care reacționează la
schimbările constante ale piețelor. Un grup indepen-
dent de experți decide dacă un proiect poate beneficia
de garanția UE. Obiectivul este de a elimina riscurile
asociate investițiilor private în proiectele necesare
pentru o Europă mai durabilă și de a aduce o valoare
adăugată comparativ cu ceea ce s-ar fi obținut fără
asistența publică.
În mai 2020, Comisia Europeană a prezentat o
propunere revizuită referitoare la succesorul Planu-
lui de investiții pentru Europa în următorul cadru fi-
nanciar multianual care începe în 2021: programul
InvestEU.
Mai multe informații:
Site-ul Planului de investiții
Continuare din pag. 1
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Buletin de informare lunar
Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2020
Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
Vizionare de filme interactivă și dezbatere
Europa Digitala
Care sunt provocările și oportunitățile pe care ni
le oferă tehnologiile digitale?
Cum ne afectează viața de zi cu zi tehnologia, în
educație, la locul de muncă, în timpul liber?
Experți și cetățeni au fost alături de noi, Vineri,
19 Iunie 2020, pentru o vizionare de scurtmetraje
#EUandMe urmată de o dezbatere pe tema strate-
giei digitale a Uniunii Europene în cadrul căreia s-au
prezentat materiale și s-au exprimat opinii personale
legate de: protecția datelor, dezinformare în mediul
online, inteligența artificială, educație prin mijloace
online.
Tehnologiile digitale schimbă viețile oamenilor
constant. Strategia digitală a Uniunii Europene are
ca obiectiv direcționarea acestei transformări în folo-
sul cetățenilor și a mediului de afaceri, asigurând în
același timp premisele pentru atingerea neutralității
climatice a Europei până în 2050.
Mai multe informații despre prioritatea Comisiei
Europene legată de strategie digitală poți citi ac-
cesând următorul link scurt:
https://bit.ly/EraDigitalaUE.
Ce face Europa pentru mine?
Despre Pactul Ecologic European
Care sunt domeniile de activitate vizate de Planul
Ecologic (verde) European și ce acțiuni a întreprins
Uniunea Europeană până acum? Cum putem fiecare
să contribuim la atingerea obiectivului: „Primul con-
tinent neutru din punct de vedere al impactului asu-
pra climei” (2050)?
Experți și cetățeni au fost alături de noi, Vineri,
26 Iunie 2020, la o dezbatere online legată de una
dintre prioritățile Comisiei Europene, un angaja-
ment puternic și temerar, menit să schimbe modul în
care producem, consumăm și ne raportăm la mediul
înconjurător.
Schimbările climatice, pierderea fără precedent a
biodiversității și răspândirea unor pandemii devasta-
toare ne transmit un mesaj clar: a sosit vremea pentru
a ne repara relația pe care o avem cu natura.
Comisia Europeană a adoptat recent o nouă stra-
tegie cuprinzătoare privind biodiversitatea pentru a
readuce natura în viața noastră, precum și strategia
„De la fermă la consumator” pentru a asigura un sis-
tem alimentar echitabil, sănătos și ecologic.
Centrul Europe Direct Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org.
Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene;
transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.
Program cu publicul: 9.00-16.00
Fundaţia CDIMM Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870,
222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org
Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri
și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.
Maramureş
Colectivul de redacţie
Radu BIG, Vlad PASCU,
Răzvan MANȚA, Radu LU-
CIAN, Angela MUREȘAN
ISSN - 1454 -7007
Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul
Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2020
SURSE DE FINANȚARE
PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII
ȘI RELANSARE ECONOMICĂ
Prioritatea pe termen scurt a Guvernului rămâne
asigurarea capitalului de lucru necesar pentru între-
prinderile afectate de COVID-19 ca urmare a închiderii
temporare a activităților, reducerii cererii de consum
și întreruperilor din lanțul de aprovizionare, prin pro-
grame de acces la finanțare pentru capital de lucru și
investiții cu garanții de stat, granturi și scheme de aju-
tor de stat pentru investiții noi și pentru reluarea sau
reconversia activităților economice.
Obiectivul principal al României îl reprezintă
creșterea convergenței reale, prin atingerea unui PIB pe
cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard de
87% din media UE 27, la orizontul anului 2025.
POLITICI FISCALE ȘI BUGETARE DE SPRIJIN
Cele mai importante măsuri cu impact fiscal adoptate
de către Guvern pentru sprijinirea populației și mediu-
lui de afaceri, în contextul pandemiei COVID-19, sunt
următoarele:
• programul de susținere a întreprinderilor mici și mij-
locii – IMM INVEST ROMÂNIA;
• prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe
clădiri, a impozitului pe teren, respectiv impozitul pe
mijloacele de transport, de la 31 martie 2020 la 30
iunie 2020;
• nu se calculează și nu se datorează dobânzi și
penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale
scadente pe perioada stării de urgență și încă 30 de
zile de la încetarea ei;
• indemnizație de șomaj tehnic pentru perioada
suspendării contractului de muncă;
• indemnizație pentru persoanele fizice autorizate sau
alți profesioniști care nu au calitatea de angajatori și
își întrerup activitatea;
• indemnizație pentru părinții care stau acasă cu copiii
în perioada stării de urgență;
• bonificație pentru companiile care plătesc impozitul
pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprin-
derilor;
• amânarea de la plata în vamă a TVA pentru impor-
turile pentru medicamente, echipamente de protecție,
lte dispozitive sau echipamente medicale și materiale
sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea,
tratarea și combaterea COVID-19;
• extinderea rambursării TVA cu control ulterior, pen-
tru a pune la dispoziția contribuabililor banii pe care
statul le datora, astfel încât să-și susțină afacerile în
această perioadă;
• bonificații pentru contribuabilii plătitori de impozit
pe profit care au plătit impozitul datorat pentru tri-
mestrul I al anului 2020 până la termenul scadent de
25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația a fost de 5% pen-
tru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii
mijlocii și ceilalți contribuabili;
• Contribuabilii obligați la plata impozitului specific
unor activități, potrivit Legii nr.170/2016 privind
impozitul specific unor activități, pentru anul 2020,
nu au datorat impozit specific pentru perioada în care
aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial;
Dacă declarația unică privind impozitul pe venit
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
s-a depus până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă
următoarele bonificații:
1. pentru plata impozitului pe venit, a contribuției
de asigurări sociale şi a contribuției de asigurări
sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale
anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de
5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fis-
cale de plată s-au stins prin plată sau compensare,
integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
2. pentru depunerea declarației unice privind impo-
zitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice prin mijloace electronice de trans-
mitere la distanță, se acordă o bonificație de 5% din
impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale
și contribuția de asigurări sociale de sănătate.
Flexibilizarea condițiilor de accesare a restructurării
obligațiilor bugetare, prin adoptarea unor prevederi
prin care să se reglementeze: prelungirea termenului
de depunere a notificărilor privind intenția de a benefi-
cia de restructurarea obligațiilor bugetare până la data
de 30 septembrie 2020, iar cererea de restructurare să
poată fi depusă până la data de 15 decembrie 2020.
Continuarea în numărul viitor.

More Related Content

What's hot

Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramuresJurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Radu Big
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED MaramuresJurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal nov dec_2020-ed maramures
Jurnal nov dec_2020-ed maramuresJurnal nov dec_2020-ed maramures
Jurnal nov dec_2020-ed maramures
Radu Big
 
Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal sep oct 2020-ed maramures
Jurnal sep oct 2020-ed maramuresJurnal sep oct 2020-ed maramures
Jurnal sep oct 2020-ed maramures
Radu Big
 
Jurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM MaramuresJurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 

What's hot (20)

Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures
 
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramuresJurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED MaramuresJurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures
 
Jurnal nov dec_2020-ed maramures
Jurnal nov dec_2020-ed maramuresJurnal nov dec_2020-ed maramures
Jurnal nov dec_2020-ed maramures
 
Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_oct 2016_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2016_Europe Direct Maramures
 
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
 
Jurnal sep oct 2020-ed maramures
Jurnal sep oct 2020-ed maramuresJurnal sep oct 2020-ed maramures
Jurnal sep oct 2020-ed maramures
 
Jurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM MaramuresJurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures
 
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures
 

Similar to Jurnal iun 2020 ed maramures

Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Startup grin bucharest april 2019
Startup grin bucharest april 2019Startup grin bucharest april 2019
Startup grin bucharest april 2019
Daniel-Ioan Dumitrescu, PhD.
 
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramuresJurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djstGhid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Tomoniu Antonio
 
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramuresJurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter nr 2_martie_2016
Newsletter nr 2_martie_2016Newsletter nr 2_martie_2016
Newsletter nr 2_martie_2016
andrei679
 
Jurnal cdimm nr.9_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.9_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.9_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.9_2011-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct MaramuresJurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Andreea vass 23iun2011
Andreea vass 23iun2011Andreea vass 23iun2011
Andreea vass 23iun2011Agora Group
 
Newsletter MFE - ianuarie 2014
Newsletter MFE - ianuarie 2014Newsletter MFE - ianuarie 2014
Newsletter MFE - ianuarie 2014
MinisterulFondurilorEuropene
 
Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07
Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07
Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07
IMI PQ NET Romania
 
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr.10_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.10_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.10_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.10_2011-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter MFE iunie 2014
Newsletter MFE iunie 2014Newsletter MFE iunie 2014
Newsletter MFE iunie 2014
MinisterulFondurilorEuropene
 
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Inovare centrul europe direct maramures
Inovare   centrul europe direct maramuresInovare   centrul europe direct maramures
Inovare centrul europe direct maramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal Cdimm Nr.1 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.1 Europe Direct MaramuresJurnal Cdimm Nr.1 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.1 Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 

Similar to Jurnal iun 2020 ed maramures (20)

Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
 
Startup grin bucharest april 2019
Startup grin bucharest april 2019Startup grin bucharest april 2019
Startup grin bucharest april 2019
 
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramuresJurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 6_2013-ed maramures
 
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djstGhid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
 
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramuresJurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
 
Newsletter nr 2_martie_2016
Newsletter nr 2_martie_2016Newsletter nr 2_martie_2016
Newsletter nr 2_martie_2016
 
Jurnal ian2014 ed maramures
Jurnal ian2014 ed maramuresJurnal ian2014 ed maramures
Jurnal ian2014 ed maramures
 
What is the_eib_ro
What is the_eib_roWhat is the_eib_ro
What is the_eib_ro
 
Jurnal cdimm nr.9_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.9_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.9_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.9_2011-ed maramures
 
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct MaramuresJurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
 
Andreea vass 23iun2011
Andreea vass 23iun2011Andreea vass 23iun2011
Andreea vass 23iun2011
 
Newsletter MFE - ianuarie 2014
Newsletter MFE - ianuarie 2014Newsletter MFE - ianuarie 2014
Newsletter MFE - ianuarie 2014
 
Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07
Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07
Newsletter 12 imi-pq-net_2012-07
 
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures
 
Jurnal cdimm nr.10_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.10_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.10_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.10_2011-ed maramures
 
Newsletter MFE iunie 2014
Newsletter MFE iunie 2014Newsletter MFE iunie 2014
Newsletter MFE iunie 2014
 
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
 
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.12_2011-ed maramures
 
Inovare centrul europe direct maramures
Inovare   centrul europe direct maramuresInovare   centrul europe direct maramures
Inovare centrul europe direct maramures
 
Jurnal Cdimm Nr.1 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.1 Europe Direct MaramuresJurnal Cdimm Nr.1 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.1 Europe Direct Maramures
 

More from Radu Big

Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Radu Big
 
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdfAlbumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Radu Big
 
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdfRaport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Radu Big
 
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdfAlbumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Radu Big
 
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdfAlbumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Radu Big
 
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdfConsultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Radu Big
 
Rezumat_Data_All_211111.pdf
Rezumat_Data_All_211111.pdfRezumat_Data_All_211111.pdf
Rezumat_Data_All_211111.pdf
Radu Big
 
Albumul evenimentului 23 nov2021
Albumul evenimentului 23 nov2021Albumul evenimentului 23 nov2021
Albumul evenimentului 23 nov2021
Radu Big
 
Concurs robot4 all
Concurs robot4 allConcurs robot4 all
Concurs robot4 all
Radu Big
 
Album eveniment 22 sep2021
Album eveniment 22 sep2021Album eveniment 22 sep2021
Album eveniment 22 sep2021
Radu Big
 
Soteu 2021 ro
Soteu 2021 roSoteu 2021 ro
Soteu 2021 ro
Radu Big
 
Album conferinta 07 sep2021
Album conferinta 07 sep2021Album conferinta 07 sep2021
Album conferinta 07 sep2021
Radu Big
 
Albumul evenimentului 28 iul2021
Albumul evenimentului 28 iul2021Albumul evenimentului 28 iul2021
Albumul evenimentului 28 iul2021
Radu Big
 
Album eveniment 15 iul2021
Album eveniment 15 iul2021Album eveniment 15 iul2021
Album eveniment 15 iul2021
Radu Big
 
Jurnal mai iun_2021-ed maramures
Jurnal mai iun_2021-ed maramuresJurnal mai iun_2021-ed maramures
Jurnal mai iun_2021-ed maramures
Radu Big
 
Album eveniment 29 iun2021
Album eveniment 29 iun2021Album eveniment 29 iun2021
Album eveniment 29 iun2021
Radu Big
 
Albumul evenimentului 10 iun2021
Albumul evenimentului 10 iun2021Albumul evenimentului 10 iun2021
Albumul evenimentului 10 iun2021
Radu Big
 
Album eveniment 11 mai2021
Album eveniment 11 mai2021Album eveniment 11 mai2021
Album eveniment 11 mai2021
Radu Big
 
Album eveniment 28 apr2021
Album eveniment 28 apr2021Album eveniment 28 apr2021
Album eveniment 28 apr2021
Radu Big
 
Album foto eveniment 30 mar 2021
Album foto eveniment 30 mar 2021Album foto eveniment 30 mar 2021
Album foto eveniment 30 mar 2021
Radu Big
 

More from Radu Big (20)

Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
Albumul evenimentului Ziua Europei 09 MAI 2024
 
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdfAlbumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
Albumul evenimentului Farcasa 23FEB2024.pdf
 
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdfRaport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
Raport CONSULTARE PUBLICĂ 2023.pdf
 
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdfAlbumul evenimentului 29NOV2023.pdf
Albumul evenimentului 29NOV2023.pdf
 
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdfAlbumul evenimentului 09MAI2023.pdf
Albumul evenimentului 09MAI2023.pdf
 
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdfConsultare publica_ED Maramures_2022.pdf
Consultare publica_ED Maramures_2022.pdf
 
Rezumat_Data_All_211111.pdf
Rezumat_Data_All_211111.pdfRezumat_Data_All_211111.pdf
Rezumat_Data_All_211111.pdf
 
Albumul evenimentului 23 nov2021
Albumul evenimentului 23 nov2021Albumul evenimentului 23 nov2021
Albumul evenimentului 23 nov2021
 
Concurs robot4 all
Concurs robot4 allConcurs robot4 all
Concurs robot4 all
 
Album eveniment 22 sep2021
Album eveniment 22 sep2021Album eveniment 22 sep2021
Album eveniment 22 sep2021
 
Soteu 2021 ro
Soteu 2021 roSoteu 2021 ro
Soteu 2021 ro
 
Album conferinta 07 sep2021
Album conferinta 07 sep2021Album conferinta 07 sep2021
Album conferinta 07 sep2021
 
Albumul evenimentului 28 iul2021
Albumul evenimentului 28 iul2021Albumul evenimentului 28 iul2021
Albumul evenimentului 28 iul2021
 
Album eveniment 15 iul2021
Album eveniment 15 iul2021Album eveniment 15 iul2021
Album eveniment 15 iul2021
 
Jurnal mai iun_2021-ed maramures
Jurnal mai iun_2021-ed maramuresJurnal mai iun_2021-ed maramures
Jurnal mai iun_2021-ed maramures
 
Album eveniment 29 iun2021
Album eveniment 29 iun2021Album eveniment 29 iun2021
Album eveniment 29 iun2021
 
Albumul evenimentului 10 iun2021
Albumul evenimentului 10 iun2021Albumul evenimentului 10 iun2021
Albumul evenimentului 10 iun2021
 
Album eveniment 11 mai2021
Album eveniment 11 mai2021Album eveniment 11 mai2021
Album eveniment 11 mai2021
 
Album eveniment 28 apr2021
Album eveniment 28 apr2021Album eveniment 28 apr2021
Album eveniment 28 apr2021
 
Album foto eveniment 30 mar 2021
Album foto eveniment 30 mar 2021Album foto eveniment 30 mar 2021
Album foto eveniment 30 mar 2021
 

Jurnal iun 2020 ed maramures

  • 1. Anul XXVI, Nr. 6/Iunie 2020 Jurnal CDIMMJurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM MaramureșBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409;Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Planul de investiții pentru Europa a depășit 500 de miliarde de euro Rezumat: • Din iulie 2015, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a mobilizat investiții suplimen- tare în valoare de 514 miliarde de euro în întrea- ga UE, atingându-și obiectivul cu jumătate de an înainte de încheierea inițiativei. • Pilon financiar al Planului de investiții pentru Europa, FEIS a avut un impact vădit asupra economiei UE și își dovedește versatilitatea în combaterea pandemiei de COVID-19. • De-a lungul ultimilor cinci ani, sute și mii de în- treprinderi și proiecte au beneficiat de pe urma FEIS, iar Europa a devenit mai socială, mai ecologică, mai inovatoare și mai competitivă. Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și-au îndeplinit angajamentul de a mobiliza investiții suplimentare în valoare de 500 de miliarde de euro în cadrul Planului de investiții pentru Europa. Au fost aprobate aproximativ 1,400 de operațiuni în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), cu ajutorul unei garanții bugetare din partea Uniunii Europene și cu resursele proprii ale Grupului BEI. Se preconizează că aceste operațiuni vor atrage investiții suplimentare de circa 514 miliarde de euro în toate țările din UE, în be- neficiul a aproximativ 1,4 milioane de întreprinderi mici și mijlocii. În 2017, Consiliul și Parlamentul au convenit să extindă domeniul de aplicare și dimensi- unea FEIS cu scopul de a mobiliza 500 de miliarde de euro până la finele anului 2020. Acești bani ur- mau să remedieze deficitul de investiții lăsat de criza financiară și economică din 2007-2008. În ultimii ani și, în special, după izbucnirea epi- demiei de COVID-19, FEIS a fost redirecționat: el a servit drept sursă de inspirație pentru noul program de investiții al Comisiei pe perioada 2021-2027, programul InvestEU, și contribuie de pe acum la Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus. FEIS va juca totodată un rol important în pachetul de măsuri NextGenerationEU, menite să refacă econo- mia europeană după șocul provocat de COVID-19. Mai exact, aportul FEIS va consta în completa- rea fondurilor pentru Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate, care urmărește să prevină cazurile de insolvență în rândul societăților europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Planul de investiții pentru Eu- ropa s-a dovedit a fi o reușită. De-a lungul ultimi- lor cinci ani, a ajutat sute de mii de întreprinderi și proiecte să beneficieze de finanțare, contribuind la atingerea obiectivelor noastre îndrăznețe de a face Europa mai ecologică, mai inovatoare și mai echitabilă. Vom continua pe această cale cu ajutorul NextGenerationEU.” Președintele Grupului Băncii Europene de Investiții, Werner Hoyer, a declarat: „FEIS poate servi drept model acțiunilor întreprinse ca răspuns la pandemia de COVID-19. Faptul că am depășit cifra globală de 500 de miliarde de euro pentru investiții înainte de termenul propus este o dovadă a puterii pe care o are parteneriatul. Pentru BEI a fost un privilegiu și o provocare să pună în aplicare pilonul financiar al Planului de investiții pentru Eu- ropa al Comisiei. Reușita pe acest plan se datorează și cooperării excelente dintre bancă și instituțiile eu- ropene și naționale. Succesul acestei inițiative arată ce poate realiza Europa dacă are instrumentele po- trivite: continentul nostru a devenit mai social, mai ecologic, mai inovator și mai competitiv. Nu numai că putem să valorificăm experiența pe care am do- bândit-o pentru a depăși criza actuală, ci ar trebui să o și facem, pentru că ne va ajuta să conturăm o Europă cu care să ne mândrim cu toții.” Continuare in pag. 2
  • 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 6/2020 Ce a finanțat Fondul european pentru investiții strategice? FEIS permite Grupului BEI să finanțeze operațiuni care sunt mai riscante decât media investițiilor sale. Proiectele susținute de FEIS sunt adesea puter- nic inovatoare, fiind realizate de întreprinderi mici, fără istoric de creditare, sau grupează necesități de infrastructură mai mici în funcție de sector sau de geografie. Sprijinirea unor astfel de proiecte a obli- gat Grupul BEI să creeze noi produse de finanțare, de exemplu, împrumuturi riscante cu caracteristici de aport de capitaluri proprii sau platforme de investiții. Toate acestea au produs o transformare în profun- zime a băncii și au revoluționat modul în care Europa își finanțează prioritățile. Este important de subliniat că FEIS permite BEI să aprobe un număr mai mare de proiecte decât ar fi putut s-o facă fără sprijinul garanției bugetare a UE, dar și să ajungă la noi clienți: trei din patru benefi- ciari ai sprijinului FEIS sunt clienți noi pentru bancă, ceea ce dovedește valoarea adăugată a operațiunilor FEIS. Grație sprijinului FEIS, BEI și Fondul european de investiții (FEI), filiala sa însărcinată cu finanțarea întreprinderilor mici, au finanțat sute de mii de IMM- uri dintr-o mare varietate de sectoare din toate țările UE, de la agricultura durabilă în Belgia, la tehnologii medicale inovatoare în Spania și companii din sec- torul eficienței energetice în Lituania. Impactul economic: locuri de muncă și creștere economică Impactul inițiativei este foarte mare. Potrivit re- zultatelor din decembrie 2019, departamentul eco- nomic al BEI și Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei estimează că operațiunile FEIS au spri- jinit aproximativ 1,4 milioane de locuri de muncă, cifră care se preconizează că va crește la 1,8 milioane de locuri de muncă până în 2022 în raport cu sce- nariul de referință. În plus, calculele arată că această inițiativă a generat o majorare a PIB-ului UE cu 1,3 % și se estimează că, până în 2022, creșterea va fi de 1,9 % . La începutul acestui an, 60 % din capi- talul mobilizat provenea din resurse private, ceea ce înseamnă că FEIS și-a îndeplinit și obiectivul de a mobiliza investiții private. Raportat la dimensiunea economiei, inițiativa a avut cel mai mare efect în țările cel mai puternic lo- vite de criza din 2007-2008, adică în Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania. Deși impactul investițiilor directe este deosebit de mare în aceste țări, calculele arată că regiunile care vor beneficia cel mai probabil de efectele pe termen lung ale acestora sunt cele vizate de obiectivele de coeziune (în prin- cipal țările din Europa de Est). Aceste calcule cores- pund activităților efective de finanțare din FEIS: în topul țărilor în funcție de investițiile generate de FEIS în raport cu PIB-ul sunt Bulgaria, Grecia, Por- tugalia, Estonia și Spania. Care au fost beneficiile aduse cetățenilor de Planul de investiții pentru Europa? Raportul BEI referitor la FEIS pe anul 2019 enumeră o serie de rezultate concrete ale inițiativei. Datorită FEIS: • aproximativ 20 de milioane de noi gospodării au acces la bandă largă de mare viteză • au fost construite sau renovate circa 540 000 de locuințe sociale și locuințe accesibile ca preț • 22 de milioane de europeni beneficiază de ser- vicii de asistență medicală îmbunătățite • aproximativ 400 de milioane de călătorii/an vor beneficia de o infrastructură de transport nouă sau modernizată • au fost alimentate cu energie din surse regenera- bile 13,4 milioane de gospodării. Context Comisia și Grupul BEI au lansat Planul de investiții pentru Europa în noiembrie 2014 pentru a inversa tendința descendentă a investițiilor și pentru a aduce Europa pe calea redresării economice. Pi- lonul financiar al planului, Fondul european pentru investiții strategice, a avut inițial sarcina de a mobi- liza investiții suplimentare în valoare de 315 miliarde de euro până în 2018. În urma succesului pe care l-a înregistrat, Parlamentul European și statele mem- bre au convenit să consolideze FEIS și să îi extindă obiectivul de investiții la 500 de miliarde de euro până la finele anului 2020. O evaluare independentă a FEIS, publicată în iu- nie 2018, a conchis că garanția UE este o modalitate eficientă de mărire a volumului operațiunilor mai ris- cante ale BEI, deoarece utilizează mai puține resurse bugetare în comparație cu programele de granturi și instrumentele financiare europene. Evaluarea subliniază că sprijinul acordat de BEI este esențial pentru beneficiarii FEIS, deoarece reprezintă o garanție pe piață, facilitând astfel viitoarele strângeri de fonduri. Succesul FEIS se bazează și pe struc- tura sa eficientă de guvernanță, care reacționează la schimbările constante ale piețelor. Un grup indepen- dent de experți decide dacă un proiect poate beneficia de garanția UE. Obiectivul este de a elimina riscurile asociate investițiilor private în proiectele necesare pentru o Europă mai durabilă și de a aduce o valoare adăugată comparativ cu ceea ce s-ar fi obținut fără asistența publică. În mai 2020, Comisia Europeană a prezentat o propunere revizuită referitoare la succesorul Planu- lui de investiții pentru Europa în următorul cadru fi- nanciar multianual care începe în 2021: programul InvestEU. Mai multe informații: Site-ul Planului de investiții Continuare din pag. 1
  • 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2020 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Vizionare de filme interactivă și dezbatere Europa Digitala Care sunt provocările și oportunitățile pe care ni le oferă tehnologiile digitale? Cum ne afectează viața de zi cu zi tehnologia, în educație, la locul de muncă, în timpul liber? Experți și cetățeni au fost alături de noi, Vineri, 19 Iunie 2020, pentru o vizionare de scurtmetraje #EUandMe urmată de o dezbatere pe tema strate- giei digitale a Uniunii Europene în cadrul căreia s-au prezentat materiale și s-au exprimat opinii personale legate de: protecția datelor, dezinformare în mediul online, inteligența artificială, educație prin mijloace online. Tehnologiile digitale schimbă viețile oamenilor constant. Strategia digitală a Uniunii Europene are ca obiectiv direcționarea acestei transformări în folo- sul cetățenilor și a mediului de afaceri, asigurând în același timp premisele pentru atingerea neutralității climatice a Europei până în 2050. Mai multe informații despre prioritatea Comisiei Europene legată de strategie digitală poți citi ac- cesând următorul link scurt: https://bit.ly/EraDigitalaUE. Ce face Europa pentru mine? Despre Pactul Ecologic European Care sunt domeniile de activitate vizate de Planul Ecologic (verde) European și ce acțiuni a întreprins Uniunea Europeană până acum? Cum putem fiecare să contribuim la atingerea obiectivului: „Primul con- tinent neutru din punct de vedere al impactului asu- pra climei” (2050)? Experți și cetățeni au fost alături de noi, Vineri, 26 Iunie 2020, la o dezbatere online legată de una dintre prioritățile Comisiei Europene, un angaja- ment puternic și temerar, menit să schimbe modul în care producem, consumăm și ne raportăm la mediul înconjurător. Schimbările climatice, pierderea fără precedent a biodiversității și răspândirea unor pandemii devasta- toare ne transmit un mesaj clar: a sosit vremea pentru a ne repara relația pe care o avem cu natura. Comisia Europeană a adoptat recent o nouă stra- tegie cuprinzătoare privind biodiversitatea pentru a readuce natura în viața noastră, precum și strategia „De la fermă la consumator” pentru a asigura un sis- tem alimentar echitabil, sănătos și ecologic.
  • 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2020 SURSE DE FINANȚARE PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ Prioritatea pe termen scurt a Guvernului rămâne asigurarea capitalului de lucru necesar pentru între- prinderile afectate de COVID-19 ca urmare a închiderii temporare a activităților, reducerii cererii de consum și întreruperilor din lanțul de aprovizionare, prin pro- grame de acces la finanțare pentru capital de lucru și investiții cu garanții de stat, granturi și scheme de aju- tor de stat pentru investiții noi și pentru reluarea sau reconversia activităților economice. Obiectivul principal al României îl reprezintă creșterea convergenței reale, prin atingerea unui PIB pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard de 87% din media UE 27, la orizontul anului 2025. POLITICI FISCALE ȘI BUGETARE DE SPRIJIN Cele mai importante măsuri cu impact fiscal adoptate de către Guvern pentru sprijinirea populației și mediu- lui de afaceri, în contextul pandemiei COVID-19, sunt următoarele: • programul de susținere a întreprinderilor mici și mij- locii – IMM INVEST ROMÂNIA; • prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020; • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente pe perioada stării de urgență și încă 30 de zile de la încetarea ei; • indemnizație de șomaj tehnic pentru perioada suspendării contractului de muncă; • indemnizație pentru persoanele fizice autorizate sau alți profesioniști care nu au calitatea de angajatori și își întrerup activitatea; • indemnizație pentru părinții care stau acasă cu copiii în perioada stării de urgență; • bonificație pentru companiile care plătesc impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprin- derilor; • amânarea de la plata în vamă a TVA pentru impor- turile pentru medicamente, echipamente de protecție, lte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19; • extinderea rambursării TVA cu control ulterior, pen- tru a pune la dispoziția contribuabililor banii pe care statul le datora, astfel încât să-și susțină afacerile în această perioadă; • bonificații pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au plătit impozitul datorat pentru tri- mestrul I al anului 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația a fost de 5% pen- tru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii și ceilalți contribuabili; • Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu au datorat impozit specific pentru perioada în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial; Dacă declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice s-a depus până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificații: 1. pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale şi a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fis- cale de plată s-au stins prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv; 2. pentru depunerea declarației unice privind impo- zitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de trans- mitere la distanță, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate. Flexibilizarea condițiilor de accesare a restructurării obligațiilor bugetare, prin adoptarea unor prevederi prin care să se reglementeze: prelungirea termenului de depunere a notificărilor privind intenția de a benefi- cia de restructurarea obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2020, iar cererea de restructurare să poată fi depusă până la data de 15 decembrie 2020. Continuarea în numărul viitor.