SlideShare a Scribd company logo
F: 4583


        É°ùfôa ‘ ájƒ¡dGh áeÉbE’G ≥FÉKh ôjhõàd áμÑ°T ÈcCG øª°V ¿ƒjôFGõL
      24 ¢U
                                                                      á«bGó°üŸGh ¥ó°üdG
     1€ :É``°ùfôa ` êO 10 :ô``FGõ÷G / øª``ãdG / 6757 Oó``©dG / ¿hô``°û©dGh á«fÉ``ãdG áæ``°ùdG     `g 1433 ¿É``Ñ©°T 6`d ≥``aGƒŸG            Ω 2012 ¿Gƒ``L 26 AÉ``KÓãdG

                »Hô©dG ™«HôdG
                                               á«©jô°ûàdG äÉHÉîàfÓd ájOGóJQ’G äGõ¡dG
     »bhRôŸG ∞°üæŸG ¢ù«FôdG
     ''»Yô°T ÒZ'' QGô≤dG ÈàYG
     ôéØoj É«Ñ«∏d …OGó¨ÑdG º«∏°ùJ
     á«°ùfƒàdG á£∏°ùdG Ωôg ‘ áeRCG
     :≈∏©e QƒfCG …QÉ°ûà°S’G ÒÑÿG
                                   Ú°VQÉ©ŸG ¬Lh ‘ ' êÉé◊G ∞«°S' ¿Gô¡°ûj ≈«ëjhCGh ΩOÉî∏H
     ''ʃfÉb ÒZ …OGó¨ÑdG º«∏°ùJ''                2 ¢U
                                      äɶaÉfi IóY AÉæeCG π«≤j ¿’ÉaC’Gh äÉj’h 10 ‘ Ú«F’ƒdG Ú≤°ùæª∏d Ò«¨J á∏ªM …ôéj …ófQC’G
     11 ¢U
                                                                                           êÉJ
                                         á«Hô¨dG Ohó◊G ≈∏Y IôgɶdG ∞°ûμJ ''ÈÿG''
                                                                                            QƒH
     »æãjh ìÉæëf ï«°ûdG ΩÎëj
                                                                                               hQ
     Ú£°ù∏Ød ôFGõ÷G ºYO ≈∏Y

     ¢ù«FôdG â«≤àdG Ωƒj''
     ''IôgÉ≤dG ‘ »°Sôe óªfi
                                     π«∏dG ‘ ¿ƒHô¡eh QÉ¡ædG ‘ ò«eÓJ
                                   4 ¢U
                                          q
     »YOGÈdG :¿GƒNE’G iQƒ°T ¢ù∏éà ƒ°†Y
     áeƒμ◊G IOÉ«≤d Úë°TôŸG RôHCG
     11 ¢U

     Ú©Ñ°ùd äBÉaÉμeh äGhÓY
     ∫ɪ©dG øe §≤a áFÉŸÉH
     »æWƒdG ¥hóæ°üdG ‘ áæàa
     •É«àM’Gh Òaƒà∏d
     »æWƒdG ¥hóæ°ü∏˘d á˘eɢ©˘dG á˘jô˘jóŸG âKó˘MCG G
     ɢª˘c ɢ¡˘J’ɢcƒ˘H ɢ¡˘«˘Ø˘Xƒ˘e §˘°Sh á˘æ˘à˘a Òaƒ˘à˘∏˘ d
           .ÒÑc êôM ‘ ä’ÉcƒdG …ôjóe â©°Vh
     5 ¢U     É«eƒj ôaÉ°ùe ∞dCG 75 ™e ¿ƒ∏eÉ©àj
     áÑ©dh äGQÉ£≤dG ƒÑbGôe
     ''Ú"Gô◊G'' ™e QCÉØdGh §≤dG
     !QÉæjO 500 πHÉ≤e á∏ª÷ÉH äGAGóàYG              ∞«°TQC’G /''ÈÿG'' :¢U                                   á«æ¨e ‘ ÚHqô¡ŸG ''≥æîj'' áHÉbôdG ójó°ûJ
     8 ¢U
F: 5272
                                                                                       ISSN1111-0473
Ω 2012 ¿GƒL 26 AÉKÓãdG
`g 1433 ¿ÉÑ©°T 6`d ≥aGƒŸG
                                                               øWƒdG                                                    2

                                               OÓ÷Gh á«ë°†dG ÚH IGhÉ°ùŸG ó≤àfG

                 ''§«∏¨àdG á°SQɇ''`H Ú«°ùfôa ÚãMÉH º¡àj øjógÉÛG ôjRh
ÚH ¥ôØdGh .(»°ùfôØdG Ωƒ¡ØŸÉH) ôFGõ÷G ÜôM AÉ¡àfG            Úª«dG äÉaô°üJh äÉëjô°üJ ‘ âªμëà°SG »àdG            Ωƒ¡ØŸG Gòg Ωƒ≤jh .iôcòdÉH º¡J’ÉØàMG ≈∏Y É«ZÉW                  ¢ùj ó«ªM :ôFGõ÷G
   .GóL ™°SÉ°T ,á«îjQÉàdG áKOÉ◊G ¢ùØæd ÚàHQÉ≤ŸG           ∞jô°ûdG ∫Éb ,∂dP ∫ƒMh .…RƒcQÉ°S ºμM IÎa ‘           äGRhÉŒ ɢ¡˘«˘˘a ⩢˘bh ô˘˘jô˘˘ë˘˘à˘˘dG Üô˘˘M ¿CG ≈˘˘∏˘˘Y
,Iƒ≤dG å«M øe ÒÑc ¥ôa OƒLƒH ¢SÉÑY ±ÎYGh                ‹É◊G »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ¬H ¤OCG Ée'' áYGPEÓd ¢SÉÑY        ¢û«÷G øeh ôjôëàdG ¢û«L øe âÑμoJQG äÉYɶah             ,¢SÉ˘Ñ˘Y ∞˘jô˘°ûdG ó˘ªfi ø˘jó˘gÉÛG ô˘jRh º˘¡˘˘JG G
ô°†ëj Éeh É°ùfôa ‘ ¬d Ò°†ëàdG …ôéj Ée ÚH
 q                                  ,á«°ùfôØdG-ájôFGõ÷G äÉbÓ©dG ∫ƒM óf’ƒg Gƒ°ùfGôa         Ú«°ùfôØdG ≈∏à≤˘dG ¿CG ,∂dP ≈˘æ˘©˘eh .…Qɢª˘©˘à˘°S’G        äɢbÓ˘©˘dG ï˘jQɢJ ‘ Ú°üàfl Ú«˘°ùfô˘˘a Úã˘˘Mɢ˘H
Ωó≤f ¿CG øμÁ ’'' ∫ƒ≤j PEG ,iôcòdÉH ∫ÉØàMÓd É«∏fi            ,äÉ«°SÉFô∏d á«HÉîàf’G ¬à∏ªM ‘ äÉëjô°üJ øe           ÚjôFGõ÷G ≈∏à≤dGh ,ôjôëàdG ¢û«L OGôaCG …ójCG ≈∏Y          ≈∏Y ,''§˘«˘∏˘¨˘à˘dG ᢰSQɇ''`H ,᢫˘°ùfô˘Ø˘dG á˘jô˘FGõ÷G
∫É› ‘ ÊÉ©f ÉæfC’ ,iƒà°ùŸG ‘ ¬fCÉH ∫ƒ≤f ÉÄ«°T             øjó∏ÑdG ÚH ábÓ©dG ™°†J ¿CG É¡æe ≈Nƒàj á©é°ûe          …Qɢª˘©˘à˘°S’G »˘°ùfô˘Ø˘dG ¢û«÷G OGô˘aCG …ó˘˘jCG ≈˘˘∏˘˘Y     ‘ ,''OÓ÷Gh á«ë°†dG ÚH ¿hhÉ°ùj'' º¡fCG ¢SÉ°SCG
AGô≤à°S’ ÒÑc ¬LƒJ ¤EG ∂dP Oƒ©jh ,ïjQÉàdG áHÉàc                .''ÚÑ©°ûdG áë°üŸ áeóN ÉgQƒ°U ø°ùMCG ‘         ¢ù«˘Fô˘dG ìƒ˘°Vƒ˘H ∂dP ø˘Y ô˘Ñ˘˘Y ó˘˘bh .¿hhɢ˘°ùà˘˘j
                                                                                   q                 øe áæ°S 50 Qhôà ∫ÉØàMÓd ¿ƒª°†e ¤EG IQÉ°TEG
´ÉH º¡d ¢UÉî°TCG ∑Éæg å«M ôëÑdG AGQh øe ïjQÉàdG            ,óf’ƒg √Gó˘HCG …ò˘dG »˘Hɢé˘jE’G OGó˘©˘à˘°S’G º˘ZQh      íjô°üJ ‘ …RƒcQÉ°S ’ƒμ«f ≥HÉ°ùdG »°ùfôØdG                           .ôFGõ÷G øe É°ùfôa êhôN
™LGôŸG øe A’Dƒg ó©jh ,ïjQÉàdG áHÉàc ‘ πjƒW              ,ôFGõ÷ÉH »°ùfôØdG Qɢª˘©˘à˘°S’G á˘Yɢ¶˘Ø˘H ±GÎYÓ˘d       ∂∏˘J'' ∫ɢb ɢeó˘æ˘Y ,»˘°VÉŸG ¢SQɢe ‘ á˘aɢ뢰ü∏˘˘d       ,¤hC’G á«YGPE’G IÉæ≤∏d ¢ùeCG ¢SÉÑY ôjRƒdG ôcPh
.''ôjôëàdG IQƒ˘Kh á˘ehɢ≤˘ª˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ᢫˘î˘jQɢà˘dG      hCG QGòàY’G iƒà°ùe ¤EG ∂dP »≤Jôj ¿CG ÖqbôJ ɉhO        ™˘°Vƒ˘e ¿ƒ˘μ˘J ¿CG Öé˘j Úaô˘£˘dG ø˘e äGRhɢé˘à˘dG         Ò°†ë˘à˘dG ‘ ÚWô˘î˘æŸG Ú«˘°ùfô˘Ø˘dG Úã˘Mɢ˘Ñ˘˘dG ¿CG
IÎØ˘˘˘dG ‘ ô˘˘˘FGõ÷G ï˘˘˘jQɢ˘˘J ᢢ˘Hɢ˘˘˘à˘˘˘˘c ¿CG 󢢢˘°ü≤˘˘˘˘j  øe ÚÑbGôe ¿EÉa ,ÖfòdÉH Qƒ©°T øY ÒÑ©àdG ≈àM           ≈∏Y ΩóædG øY È©J ¿CG É¡æμÁ ’ É°ùfôa øμd ,áfGOEG          ,πÑ≤ŸG á«∏jƒL 5`d ÉÑ°ù– É°ùfôØH á«îjQÉàdG IOɪ∏d
≥ah ¿ƒ«°ùfôØdG ¿ƒãMÉÑdG É¡©æ˘°üj ,á˘jQɢª˘©˘à˘°S’G          É°ùfôØd …OÉ©ŸG ÜÉ£ÿG OGOõj ¿CG ¿ƒëLôj ÚàØ°†dG                          .''Üô◊G √òg É¡æ°T        ¬˘dɢ°†fh …ô˘FGõ÷G Ö©˘°ûdG ᢢehɢ˘≤˘˘e ¿ƒ˘˘∏˘˘©˘˘é˘˘j''
              .Ú«°ùfôØdÉH á°UÉN áHQÉ≤e          ∫Ó˘≤˘à˘°S’G ᢫˘æ˘«˘°ùª˘N ó˘Yƒ˘e ÜÎbG ɢª˘∏˘˘c ,Ió˘˘M     ,»°ùfôØdG ºμ◊G ≈∏îàj ¿CG ‘ ¿ƒjôFGõ÷G πeCÉjh            ó˘°ü≤˘j .''π˘àÙG ±ô˘£˘dG ™˘e á˘jhɢ°ùà˘e ¬˘Jɢfɢ˘©˘˘eh
… .ì                                 iôcP ≈∏Y ¿ôb ∞°üf Qhôe hCG ,(…ôFGõ÷G Ωƒ¡ØŸÉH)         ájQɪ©à˘°S’G ᢫˘∏˘≤˘©˘dG ø˘Y ,Ú«˘cGΰT’G ó˘¡˘Y ‘         ¿ƒμ«°S …òdG ,ájôFGõ÷G IQƒã∏d Ú«°ùfôØdG Ωƒ¡Øe
                                                                                                                            F: 5272                                              á«©jô°ûàdG äÉHÉîàfÓd ájOGóJQ’G äGõ¡dG

                     Ú°VQÉ©ŸG ¬Lh ‘ ''êÉé◊G ∞«°S'' ¿Gô¡°ûj ≈«ëjhCGh ΩOÉî∏H
¿Éch ,»bƒa QGô˘≤˘H ¬˘«˘°VQɢ©˘e Aɢ°übEG         ,á°VQÉ©ŸG ™FÓW øe ºgh ,᪰UÉ©dÉH         Üõ◊G ∂∏Á äɢ˘j’ƒ˘˘dG ø˘˘e 󢢢j󢢢Y ‘       ‘ Üõ◊G ɢ¡˘«˘a ≥˘Ø˘NCG »˘à˘dG äɢj’ƒ˘dG       »HõM ‘ ¿ƒ«∏fi ¿ƒdhDƒ°ùe ™aój G
∑ôJh ,º¡©e ºFÉ≤dG ±ÓÿG ôHóJ ¬«∏Y             ô¶àæjh ,ájõcôŸG áæé∏dG ‘ Ú£°ûædG         ø˘H º˘°Sɢ≤˘∏˘H ∫ɢbh ,ɢ¡˘«˘a Ωó˘b Å˘˘Wƒ˘˘e    äɢ˘«˘˘©˘˘jô˘˘°ûà˘˘dG ‘ Ö°Uɢ˘æ˘˘e ´Gõ˘˘à˘˘fG    ô˘jô˘ë˘à˘dG á˘¡˘Ñ˘L ¿É˘«˘°ù«˘Fô˘dG á˘£˘∏˘˘°ùdG
É°Uƒ°üNh ,óYGƒ≤∏d ádCÉ°ùŸG ‘ ôeC’G            ᢶ˘˘aÉfi Öà˘˘μ˘˘e π˘˘M ɢ˘≤˘˘M’ º˘˘à˘˘j ¿CG   ''ÈÿG''`d ≥HÉ°ùdG áæJÉH ≥°ùæe Ò°üM         ¿ƒ˘˘˘≤˘˘˘°ùæŸG A’Dƒ˘˘˘g ¿CG âØ˘˘˘˘dh ,IÒNC’G    »WGô≤ÁódG »æWƒdG ™ªé˘à˘dGh »˘æ˘Wƒ˘dG
¢û«©j »àdG ᪰UÉ©dÉH ≥∏©àj ôeC’G ¿CG           ∞˘∏˘μŸG ≈˘°ù«˘Y ᢰSɢb íŸCGh .á˘∏˘˘°ûæ˘˘N    õ˘«˘¡Œ ø˘Y ᢢdhDƒ˘˘°ùe Üõ◊G IOɢ˘«˘˘b ¿EG     ôcPh .''º¡à«dhDƒ°ùe øe ºgAÉØYEG GƒÑ∏W        á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ‘ º¡∏°ûa øªK
       .É«∏μ«g ÉØ©°V É¡«a Üõ◊G           ,á¡Ñé∏d »°SÉ«°ùdG ÖàμŸG ‘ ΩÓYE’ÉH        óYÉ≤e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G áé«àædGh ,ºFGƒ≤dG         ≈˘∏˘˘Y Aɢ˘KÓ˘˘ã˘˘dG Ωƒ˘˘«˘˘dG ±ô˘˘°û«˘˘°S ¬˘˘fCG  ºgOÉ©HEG ∫ÓN øe º¡JGOÉ«b á°VQÉ©e hCG
äɢLô˘N ¿’ɢaC’G Ωɢ˘Y ÚeCG è˘˘eô˘˘Hh           ∫Ébh π°UGƒàà°S IójóL äGÒ«¨J ¿CG ¤EG       Ëó≤àH áÑdÉ£e »gh ,§≤a áj’h 15 ‘          ‘ Üõë∏d ójóL »F’h ≥°ùæe Ö«°üæJ                          .º¡Ñ°UÉæe øe
áj’ƒH á«"GhÈdG øe ≥˘∏˘£˘æ˘J ,᢫˘fG󢫢e         ó©e »ª«¶æJ èeÉfôH Éæjód'' ..''ÈÿG''`d      Ò«¨àdG'' ¿CÉH ôbCG ¬æμd .''É°†jCG ÜÉ°ù◊G      óªfi »HÉ≤ædGh ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG) Ió«©°S         »˘æ˘Wƒ˘dG ™˘ª˘é˘˘à˘˘dG IOɢ˘«˘˘b äô˘˘°Tɢ˘H
»ª°SôdG ÜÉ£ÿG Ö°ùM •ôîæJ ,ájóŸG              ƒg Oƒ°ü≤ŸG ¿Éc ¿EG √ÉædCÉ°Sh .''≥«Ñ£à∏d     π˘°ûa …ò˘dG ∫hDƒ˘°ùŸG ¿C’ ,»˘Yƒ˘°Vƒ˘e       ¿ƒ«F’ƒdG ¿ƒ˘≤˘°ùæŸG π˘ª˘ë˘à˘jh .(ô˘eɢY       Ú≤°ùæª∏d äGÒ«¨J á˘∏˘ª˘M »˘WGô˘≤Áó˘dG
»°ù«˘°ù– è˘eɢfô˘H QɢWEG'' ‘ Üõ˘ë˘∏˘d          Ú«˘˘∏ÙG ÚdhDƒ˘˘°ùŸG ø˘˘e ó˘˘jõ˘˘e ᢢ˘dɢ˘˘bEG  ¬«∏Y ∫ƒ©j ’ √ó©≤e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘           É¡d ¢Vô©J »àdG äÉ°SÉμàf’G á«dhDƒ°ùe         Ö°ùM äɢ˘˘˘j’h 10 ‘ Ú«˘˘˘˘F’ƒ˘˘˘˘˘dG
IÎØ˘˘dG ∫Ó˘˘N ᢢ«˘˘dɢ˘°†æ˘˘dG ó˘˘YGƒ˘˘≤˘˘∏˘˘˘d     π˘ª˘©˘dG ¿EG ∫ƒ˘≤˘dɢH ≈˘Ø˘à˘cɢa ,Üõ˘ë˘∏˘˘d   ɢ˘˘°Uƒ˘˘˘°üNh ᢢ˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤ŸG 󢢢˘«˘˘˘˘YGƒŸG ‘  ,ᢢ˘«˘˘˘Hɢ˘˘î˘˘˘à˘˘˘f’G º˘˘˘˘gô˘˘˘˘FGhO ‘ Üõ◊G  ‘ô°T Oƒ∏«e ∫Ébh .Üõ◊G ‘ QOÉ°üe
GÒ°†– ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓNh á«Ø«°üdG               .ä’ÓàN’G êÓ©d ôªà°ùe »ª«¶æàdG                     .á«∏ÙG äÉ``HÉîàf’G     GhQó˘°üJ º˘¡˘æ˘e GÒã˘c ¿CG ɢ˘°Uƒ˘˘°üNh       ≥˘˘Wɢ˘æ˘˘dGh »˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG Öà˘˘˘μŸG ƒ˘˘˘°†Y
ájGó˘H ‘ á›ÈŸG á˘eɢ¡˘dG äɢ£˘ë˘ª˘∏˘d           Öà˘μ˘e π˘M ɢ≤˘M’ º˘à˘j ¿CG ô˘¶˘à˘æ˘˘jh     âdÉbCG ,»æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL ‘h                .É¡«∏Y º¡JÉ°ùŸ Gƒ©°Vhh ,ºFGƒ≤dG      ¿EG ''ÈÿG''`d ™˘ª˘é˘à˘dG º˘°SɢH »˘ª˘°Sô˘dG
             .''πÑ≤ŸG ∞jôÿG         ‘ ¿ƒjOÉ«b ó≤˘à˘©˘jh á˘∏˘°ûæ˘N ᢶ˘aÉfi      äQɢ«˘J äɢ¶˘aÉfi Aɢæ˘eCG Üõ◊G IOɢ«˘˘b      IOÉ«b πªëj …ófQC’G ‘ QÉ«J øμd            ‘ ɢ¡˘˘Jô˘˘°Tɢ˘Ñ˘˘e ” »˘˘à˘˘dG äGÒ«˘˘¨˘˘à˘˘dG
∫ɪL .± :ôFGõ÷G                      ‘ GÒã˘˘c ´ô˘˘°ùJ'' ΩOɢ˘î˘˘∏˘˘˘H ¿CG Üõ◊G    …GO Ú°ùMh ¢TGô◊Gh ᢢ˘˘˘©˘˘˘˘˘jQRƒ˘˘˘˘˘˘Hh     á≤≤ÙG á°SÉμàf’G ‘ á«dhDƒ°ùŸG Üõ◊G          â°ùe Ú«˘˘F’ƒ˘˘dG Ú≤˘˘˘°ùæŸG Ö°Uɢ˘˘æ˘˘˘e
Ω 2012 ¿GƒL 26 AÉKÓãdG
                  3                                                  øWƒdG                                                     `g 1433 ¿ÉÑ©°T 6 `d ≥aGƒŸG


            ¬dÉ«àZG ∞∏e íàa IOÉYEÉH âÑdÉW                          ôFGõ÷G ÈY QhôŸG IQhô°V ¤EG íª∏J ᫇CG äɶØëàH √Oƒ¡L ΩGó£°UG ó©H
           Oó¡J ܃£©e á°ù°SDƒe
          á«dhódG äÉÄ«¡dG ¤EG Aƒé∏dÉH
                                                    …ôFGõ÷G π◊G áHGƒH ¥ô£jh ™LGÎj ‹Ée ‘ ''…ôμ°ù©dG πNóàdG'' Qƒfi
                                                        ™°VƒdG ∫ƒM äGQhÉ°ûe ‘ GQGôªà°SG ,πMÉ°ùdG ∫hód á«LQÉÿG AGQRh øe Oó©d É¡dÉÑ≤à°SG Üôb øY ôFGõ÷G âæ∏YCG
                          ¢Sɢfƒ˘d ᢰù°SDƒ˘e Aɢ˘°†YCG Oó˘˘L G         ìô£dG ídÉ°üd É¡àYÉæb øY äOÉY ,‹Ée ∫ɪ°T ‘ …ôμ°ù©dG πNóàdG IôμØd ≥HÉ°S âbh ‘ â°ùª– ’hO ¿CG hóÑjh .‹Ée ‘
                          14 Qhôe áÑ°SÉæà ,¢ùeCG ,܃£©e                    .…ôμ°ù©dG π◊G »æÑàd ¬fGƒYóJ ábQÉaC’G øe Úà«dÉààe ÚJôcòŸ øeC’G ¢ù∏› ¢†aQ ô`KEG »°SÉ«°ùdG
                          IOÉYE’ º¡JƒYO ,¬dÉ«àZG ≈∏Y áæ°S          ¢ù°SCÉJ …OÉ¡L »Ø∏°S º«¶æJ ƒgh ,''ó«MƒàdGh ºéM ôjó≤àH áØ∏μe ,(‹Éeh ôé«ædG ,É«fÉàjQƒe
                          hCG áÁô÷G √ò˘˘g ∫ƒ˘˘M ≥˘˘«˘˘≤– í˘˘˘à˘˘˘a                                                                     IQOGób ∞WÉY :ôFGõ÷G
                                                   hÉZ Qƒfi ÈY §°ûæjh »°VÉŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f                          .''πMÉ°ùdÉH ôWÉıG
                          ᢢ«˘˘°†≤˘˘˘dG π˘˘˘jh󢢢J ¤EG Aƒ˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘dG          .ÊÉàjQƒŸG ≥ª©dG √ÉŒÉH ƒàμÑ“h - ''øjódG QÉ°üfCG'' øY óah ∫ƒ∏M ¿CG ɪc
                              .á«dhódG äÉÄ«¡dÉH ∫É°üJ’Gh                                                                 OGô˘e ᢫˘˘LQÉÿG ¿hDƒ˘˘°ûdG ô˘˘jRh πÑ≤à°SG G
                                                   ∫hO »˘bɢHh QGƒ˘Ø˘jO äƒ˘c äRɢ뢢fG ó˘˘bh        ,ôFGõ÷ÉH -‹ÉŸG ¿CÉ°ûdG ‘ äÉ≤∏◊G ºgCG ióMEG çƒ˘˘©˘˘ÑŸG »˘˘°ùjG IQɢ˘eCG ,¢ùeCG ∫hCG ,»˘˘°ùdó˘˘e
                          ø˘˘jó˘˘dG Qƒ˘˘˘f ¿G󢢢«˘˘˘°ùdG §˘˘˘°ûfh     Iɢ˘ª˘˘°ùŸG ᢢYƒ˘˘ªÛG π˘˘NGO ɢ˘«˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aEG Üô˘˘˘Z π˘Nó˘à˘dG ™˘˘é˘˘°ûJ äɢ˘«˘˘£˘˘©˘˘e Ió˘˘Y ±ô˘˘°üj …òdG ,QGƒØjO äƒc ájQƒ¡ªL ¢ù«Fôd ¢UÉÿG
Ω .ì :¢U
                          Ihóf ,¢ùeCG ,OÉØjhQ »Hô©dh ∑hQóe         ∫ÓN øe ,…ôμ˘°ù©˘dG π˘Nó˘à˘∏˘d ''¢SGƒ˘μ˘jEG'' á£N ¿CG ,á©«aQ QOÉ°üe ó«ØJh ,…ôμ°ù©dG ¢SCGôJh .‹Ée ∞∏e ¢Uƒ°üN ‘ ôFGõ÷ÉH πM
                          ™≤J á°SQóe Ωɢ°ùbCG ó˘MCɢH ᢫˘Ø˘ë˘°U      ±’BG á˘KÓ˘K ɢ¡˘eGƒ˘b ¿CG âLhQ ᢫˘≤˘jô˘aEG Iƒ˘˘b øY ''»"QÉàdG'' ô°üæ©dG π°üa óªà©J ôFGõ÷G »àdG ,É«≤jôaEG ÜôZ áYƒª› QGƒØjO äƒc
                  ¢SÉfƒd ܃£©e
                          ¢SÉfƒd πMGô∏d »∏FÉ©dG ∫õæŸG ÖfÉéH         äOɢYCG ø˘eC’G ¢ù∏› äɢ¶˘Ø– ø˘μ˘˘d ,π˘˘LQ ≈∏Y ¬∏ãÁ ô°üæ©dG Gògh ,´Gô°üdG äÉ«£©e ∫ɪ°T ‘ …ôμ°ù©dG πNóàdG ´hô°ûe â∏ªM
                          ,≈°Sƒe âjôjQƒ˘J á˘jô˘≤˘H ܃˘£˘©˘e         ,ájGóÑdG á£≤f ¤EG á«≤jôaE’G ≥jô£dG áWQÉN ''OGhRCG ôjô– ácôM'' øe πc ,™bGƒdG ¢VQCG ,»≤jôaE’G OÉ–’G ÈY øeC’G ¢ù∏› ¤EG ,‹Ée
      AÉLh .»∏FÉÑ≤dG Üô£ŸG πà≤e á«°†b äGóéà°ùe á°ûbÉæŸ â°ü°üN                  äÉ뫪∏J ∞˘≤˘∏˘à˘J ¿Gó˘«ŸG á˘Yƒ˘ª› â∏˘©˘Lh ‘ ,™LôŸG á«Ø∏°ùdG ''øjódG QÉ°üfCG'' ácôMh ΩɢjC’G ‘ á˘Yƒ˘˘ªÛG â°†aQh ,ÚJô˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y
      á°ù«FQ ܃£©e áμ«∏e ™«bƒJ πªM ,Ú«Øë°üdG ≈∏Y ´Rh ¿É«H ‘                   ÒãμH ∂°ù“ »àdG ôFGõ÷G ÈY QhôŸG IQhô°†H »˘ª˘«˘¶˘æ˘J ‘ ,∫õ˘©˘dG ≈˘£˘©˘e π˘μ˘°ûà˘j ÚM iƒëØH ájôFGõ÷G äÉ£∏˘°ùdG ≠˘«˘∏˘Ñ˘J á˘≤˘Hɢ°ùdG
      ó©H áæ°S 14'' çó◊G øY âÑ«¨J »àdG ¢SÉfƒd ܃£©e á°ù°SDƒe                  §«°Sƒc É°†jCGh QGƒL ádhóc ¥GQhC’G øe ácôM''h ,''»eÓ°SE’G Üô¨ŸG OÓÑH IóYÉ≤dG'' á˘eƒ˘μ◊G ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘à˘dG âdhɢMh ,ɢ¡˘˘JGQGô˘˘b
      √òg ‘ áÑFÉZ âfÉc ádGó©dG ¿CG Éæ∏c É檡a ܃£©e ¢SÉfƒd πà≤e                 á˘eƒ˘μ◊G ÚH ¢VhÉ˘Ø˘à˘dG ä’ƒ˘˘L ‘ ≥˘˘Hɢ˘°S ôFGõ÷G π°üæb õéà– »àdG ''ó«MƒàdGh OÉ¡÷G ᢩ˘«˘Ñ˘W ø˘μ˘d ,´hô˘°ûŸG »˘æ˘Ñ˘à˘d ᢫˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG
      ⁄ áÁô÷G π«ã“ IOÉYEGh ,á«μ«à°ù«dÉÑdG IÈÿG OGóYEG ºàj ⁄ ..á«°†≤dG              äô¡X »àdG »"QÉàdG OôªàdG äÉcôMh á«dÉŸG .™«˘Hɢ°SCG ò˘æ˘e ¬˘jó˘Yɢ°ùe ø˘e á˘à˘°Sh hɢZ ‘ äAÉL ,øeC’G ¢ù∏› ÉgÉæÑJ »àdG äɶØëàdG
      Úª¡àe áfGOEGh ,áeRÓdG á≤jô£dÉH Oƒ¡°û∏d ´Éªà°S’G ºàj ⁄h ,ºàJ                      .äÉ«æ«©°ùàdG ájGóH òæe á≤£æŸG ‘ á©Ñ°S óLGƒàH ,ájôFGõ÷G ''IóæLC’G'' Ωó£°üJh ,ôFGõ÷G É¡d ™aGôJ »àdG äɶØëàdG øe áÑjôb
      Ωƒj äôL IôNÉ°S áªcÉfi ‘ ܃£©e ¢SÉfƒd πàb ‘ ácQÉ°ûŸÉH                    ¥ .´                          Oɢ˘¡÷G'' …ó˘˘jCG ÚH ,ɢ˘¡˘˘«˘˘«˘˘˘°Sɢ˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘HO ø˘˘˘e øY ∫ƒ∏◊G åëH IOÉYE’ á«≤jôaEG ∫hóH ™aO Ée
      ¿CG äô˘cP ɢ˘ª˘˘c .''2011 á«∏˘jƒ˘L 18
      ܃˘£˘©˘e ¢Sɢfƒ˘d ᢢ°ù°SDƒ˘˘eh ᢢ∏˘˘Fɢ˘Y''                                                                                                     .ôFGõ÷G ≥jôW
      ¿hO áÁô÷G √òg ∑ôJ ΩóY ≈∏Y áeRÉY                                                                                         ≈˘©˘°ùe ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG ᢫˘LQÉÿG âª˘YOh
      á«dhO äÉjô– ‘ ÉæeõàdG ó≤d ,ΩÉJ ÜÉ≤Y                                                                                       ¢ù∏› ‘ ᢰVƒ˘aôŸG ᢫˘≤˘jô˘aE’G Iô˘còŸG
      AGó˘à˘Y’G ¿CG ɢ¡˘æ˘e è˘Fɢà˘f ≈˘∏˘Y äô˘Ø˘°SCG                                                                                  IQGRƒ∏d »ª°SôdG ≥WÉædG í°VhCGh ,øeC’G
      äÉeƒ∏©e É¡d ¢UÉî°TCG áYƒª› ¬JòØf                                                                                         ¿CÉH ó≤à©f'' ÓFÉb ,hÒdÉa QÉfôH ,á«°ùfôØdG
      ìÓ˘°ùdG ‘ º˘μ˘ë˘à˘Jh á˘HQó˘˘eh ᢢ≤˘˘«˘˘bO                                                                                    á˘≤˘aGƒ˘e ƒ˘ë˘f ɢ©˘jô˘°S ¬˘é˘˘à˘˘à˘˘°S Qƒ˘˘eC’G
      ¬«˘Lƒ˘J ø˘e º˘¡˘æ˘μ˘e ɇ ,»˘μ˘«˘Jɢeƒ˘JhC’G                                                                                   ᢢ«˘˘∏˘˘ª˘˘©˘˘H Ωɢ˘«˘˘≤˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ø˘˘eC’G ¢ù∏›
      ,¬©e øe áHÉ°UEG ¿hO ±ó¡∏d ¢UÉ°UôdG                                                                                        »≤jôaE’G OÉ–’G ÚH ácΰûe ájôμ°ùY
      Éà äÉahò≤ŸG QÉ°ùe ÚH ≥aGƒJ óLƒj ’h                                                                                        Üô˘˘Z ∫hó˘˘d ᢢjOɢ˘°üà˘˘˘b’G ᢢ˘Yƒ˘˘˘ªÛGh
      ¢SÉfƒd ó«°ùdG âHÉ°UCG »àdG ìhô÷G É¡«a                                                                                      ¤EG »ª°SôdG ≥WÉædG QÉ°TCG ɪc .''É«≤jôaEG
      Ée Gò˘g ,¢SCGô˘dG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ܃˘£˘©˘e                                                                                    Iô˘˘còŸG) OOÎdG ø˘˘e ᢢ∏˘˘Mô˘˘e 󢢩˘˘H'' ¬˘˘fCG
      êQÉN ܃£©e ¢SÉfƒd πàb ” ¬fCG ∞°ûμj                                                                                        Qƒ˘˘£˘˘à˘˘J äCGó˘˘H ó˘˘b Qƒ˘˘eC’G ¿Eɢ˘a (¤hC’G
      ≈∏Y ≈≤∏e ÒNC’G Gòg ¿Éc ÉeóæY IQÉ«°ùdG                                                                                                            .''áYô°ùH
                          .''¢VQC’G                                                                                ∞˘∏˘μŸG Üó˘à˘˘æŸG ô˘˘jRƒ˘˘dG ø˘˘∏˘˘YCG ó˘˘bh
      Aɢ°†YCG ¿Eɢa ,ÚKó˘ë˘à˘ª˘∏˘˘d GOɢ˘æ˘˘à˘˘°SGh                                                                                  QOÉ≤dG óÑY ,á«HQɨŸGh á«≤jôaE’G ¿hDƒ°ûdÉH
      ∞˘∏˘e OGó˘YEG Oó˘°üH ܃˘£˘©˘e ᢢ°ù°SDƒ˘˘e                                                                                    πÑ≤à°ùà°S ôFGõ÷G ¿CG ,¢ùeCG ∫hCG ,πgÉ°ùe
      ∞∏e íàa IOÉYEG πLCG øe ʃfÉbh »ª∏Y                                                                                        á≤£æŸG ∫hO øe AGQRh IóY ™«HÉ°SCG ó©H
      ᢢ˘dOCG Qɢ˘˘°†MEG ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘˘e ᢢ˘˘«˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘dG                                                                              ᢫˘æ˘eCG ᢫˘dBG ¿ƒ˘ª˘∏˘©˘J ɢª˘c ɢæ˘jó˘d'' Ó˘Fɢb
      ¢†bÉæJh ,áë°U ΩóY ócDƒJ äÉeƒ∏©eh                                                                                         ,ô˘˘FGõ÷G) ¿G󢢫ŸG ∫hO Qɢ˘WEG ‘ ᢢcΰûe
      øjòdG Oƒ¡°ûdG É¡H ¤OCG »àdG äÉëjô°üàdG
      »àdG á«°†≤˘dG ∞˘∏˘e ɢ¡˘°Sɢ°SCG ≈˘∏˘Y »˘æ˘H                                                                                        á∏°ûæîH á«æeCG äGô≤e ÒéØJ ádhÉfi
      ø˘˘˘˘eC’G ɢ˘˘˘gÒ°ùj'' ɢ˘˘˘ª˘˘˘˘¡˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘b Ö°ùM
      Qɢ°TCG ¥É˘«˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘f ‘ .''…ô˘˘μ˘˘°ù©˘˘dG                                                                                         ∫É£Jh á∏°UGƒàe äÉ≤«≤ëàdG
      IõéæŸG á«ÑæLC’G IÈÿG ¤EG ¬°ùØf Qó°üŸG                                                                                            áj’ƒdG êQÉNh πNGO º¡«a É¡Ñà°ûe
      ™aôJ »˘à˘dG 2011 Ȫ˘aƒ˘f ô˘¡˘°T ∫Ó˘˘N
      á∏FÉY É¡Mô£J IóY ä’DhÉ°ùJ øY ¢ùÑ∏dG                                                                                            √ô°TÉÑJ …òdG »æeC’G ≥«≤ëàdG π°UGƒàj G
                                                                                                                     ¬Ø«bƒJ ” ¢üî°T ™e á°üàfl ídÉ°üe
      Qó°üŸG ¢ùØf Ö°ùMh .܃£©e ¢SÉfƒd                                                                                               á«æeCG äGô≤e ÒéØàd §£fl ¬JRƒëHh
      á«FÉ°†≤dG äÉ£∏°ùdG ¢†aQ ádÉM ‘ ¬fEÉa                                                                                                 øe áYƒª› ¤EG óફd á∏°ûæîH
      á∏FÉY …CG ÊóŸG ±ô£dG Ö∏£d áHÉéà°S’G                                                                                              êQÉNh πNGO º¡«a ¬Ñà°ûŸG ¢UÉî°TC’G
      ¤EG Cɢé˘∏˘à˘°S ɢ¡˘fEɢa ,܃˘˘£˘˘©˘˘e ¢Sɢ˘fƒ˘˘d                                                                                      GóZ ±ƒbƒŸG Ωó≤j ¿CG ô¶àæjh .áj’ƒdG
      ,É¡«∏Y á«°†≤dG ìô£d ᢫˘dhó˘dG äɢĢ«˘¡˘dG                                                                                         ∫ÉW …òdG ≥«≤ëàdG .áHÉ«ædG ¤EG AÉKÓãdG
                                                                                                                    ∞«bƒJ ó©H AÉL º¡«a ¬Ñà°ûŸG øe GOóY
      ∫õæŸG ó¡°T IQÉ°TEÓd .É¡˘∏˘jhó˘J ‹É˘à˘dɢHh                                                                                             ᪰UÉY ÜôZ ™≤J ájó∏ÑH ¢üî°T
      ,¢ùeCG ,܃£©e ¢SÉfƒd Üô£ª∏d »∏FÉ©dG                                                                                               ÒéØàd §£fl §Ñ°V ”h ,áj’ƒdG
      IQɢjõ˘d ÚÑ˘é˘©ŸGh Úæ˘˘WGƒŸG ±’BG Ωhó˘˘b                                                                                          πFÉ°SƒdGh Qƒ°üdG ∫ÓN øe á«æeCG äGô≤e
      .¬dÉ«àZG ≈∏Y áæ°S 14 Qhôe áÑ°SÉæà √Èb                                                                                                     .¬JRƒëH â£Ñ°V »àdG
                                  F: 5272                                                                              º«gGôHEG .´ :á∏°ûæN
      íjGQ »∏Y :hRh …õ«J

                           πMÉ°ùdG ‘ ¢UÉÿG É¡∏㇠کJ ¢ùjQÉHh OGhRCG º«∏bEG IQOɨŸ IóYÉ≤dG ¿ƒYój ∫Gó«c AÉ¡≤a
                     ‹Ée ∫ɪ°T ‘ »°VhÉØàdG πë∏d ƒcÉeÉH OGó©à°SG ø∏©j ∫hC’G ôjRƒdG
      á˘ª˘¡Ã ¬˘Ø˘«˘∏˘μ˘J ™˘e ''π˘˘Mɢ˘°ù∏˘˘d ¢Uɢ˘N     QÉ°üfCG »àcôM ÚH êÉeóf’G ¤EG ∫Gó«c              .''Üôë∏d ájÉ¡f í°†àd ÜôM ¤EG                                      ƒÑjOƒe ï«°T ‹ÉŸG ∫hC’G ôjRƒdG ôcP G
      á«LQÉÿG äOÉaCGh .''πªY á£N ìGÎbG''          ,OGhRCG ôjôëà˘d ᢫˘æ˘Wƒ˘dG á˘cô◊Gh ø˘jó˘dG     ¤EG Aɢ˘L ¬˘˘fCɢ˘H GQɢ˘jO ï˘˘«˘˘˘°T ìô˘˘˘°Uh                                 ∫ɢª˘°T ‘ ™˘˘°Vƒ˘˘dG ¢Uƒ˘˘°üH ,GQɢ˘jO
      óLƒj »˘°ùfô˘Ø˘dG ÒØ˘°ùdG ¿CɢH ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG     ‹hódG ™ªàÛG ±GÎYG IQhô°†H GƒÑ∏Wh           RÓ˘H ¢ù«˘Fô˘dG á˘∏˘Hɢ≤Ÿ ƒ˘°Sɢ˘aɢ˘æ˘˘«˘˘cQƒ˘˘H                                …CG ɢæ˘jó˘d ¢ù«˘d'' á˘eƒ˘μ◊G ¿Cɢ˘H ,OÓ˘˘Ñ˘˘dG
      ôjRƒdG ¤EG ádÉ°SQ ÓeÉM ƒcÉeÉH ‘ É«dÉM         πM øY åëÑdGh OGhRCG ádhO ∫Ó≤à°SÉH          øe ¢VhÉØàdG ¢Uôa åëH''`d …QhÉÑeƒc                                        ''¢VhÉØàdG øe QÉ©dÉH ô©°ûJ ’h ±ƒN
      ø∏YCG ɪc .GQÉjO ƒÑjOƒe ï«°T ‹ÉŸG ∫hC’G        OGhRCG ádhO ÚH á≤dÉ©dG πFÉ°ùª∏d »ª∏°S        á˘eƒ˘μ◊G iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y Ωƒ˘≤˘˘f ¿CG π˘˘LCG                                   äAÉL äÉëjô°üàdG √òg .øjOôªàŸG ™e
      ,hÒdÉa QÉfôH ,»°SQhó«μdG º°SÉH ≥WÉædG         ‘ º˘∏˘°ùdGh ø˘eC’G Ωó˘˘î˘˘j ‹É˘˘e ᢢdhOh      πμH áHƒ∏£ŸG äGQGô≤dG QÉ«àNÉH ,á«dÉŸG                                      ɢ¡˘H Ωɢb »˘à˘dG äGQɢjõ˘dG ∫ɢª˘à˘˘cG Ö≤˘˘Y
      á˘≤˘£˘æŸ ¢UÉÿG »˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG π˘˘ã˘˘ªŸG ¿Cɢ˘H    ..''QGƒ÷G ø°ùM øª°†jh ⁄É©dGh á≤£æŸG         ¤EG IQÉ°TEG ‘ ,''áMÉàŸG ¢UôØ∏d ájôM                                       ôFGõ÷G øe πc ¤EG ‹ÉŸG áeƒμ◊G ¢ù«FQ
      IóY á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G'' ‘ Qhõ«°S πMÉ°ùdG         ¿É«H ‘ ¿ƒ©ªàÛG Ö∏W ôNBG ÖfÉL øe           á˘cô˘M ø˘e π˘c ɢ¡˘à˘Mô˘W »˘à˘dG Ödɢ£ŸG                                    ,ƒ°SÉaÉ˘æ˘«˘cQƒ˘Hh •ƒ˘°ûcGƒ˘fh ¢ùjQɢHh
      .ɢ˘gô˘˘cò˘˘˘j ¿CG ¿hO ''ᢢ˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG ‘ ∫hO    ÒZ ᢢ뢢∏˘˘°ùŸG äɢ˘˘Yɢ˘˘ª÷G ø˘˘˘e ,º˘˘˘¡˘˘˘d   Gƒ˘˘eó˘˘b ø˘˘jò˘˘dG ø˘˘jó˘˘dG Qɢ˘°üfCGh OGhRC’G                                QGƒ◊G π°†ØJ ƒcÉeÉH ¿CG »æ©j Ée ƒgh
      á«LQÉÿG ôjRh ¿EÉa ,hÒdÉa QÉfôH Ö°ùMh         ‘ ,ΩGÎMÉH OGhRCG ádhO IQOɨà ájOGhRC’G        »àdGh »HÉæ«cQƒÑdG ¢ù«FôdG ¤EG º¡ÑdÉ£e                                      ‘ ,»LQÉÿG …ô˘μ˘°ù©˘dG π˘Nó˘à˘dG ≈˘∏˘Y
                                                                                     Ω .ì :¢U
      π˘ã˘ªŸG ø˘e Ö∏˘˘W ó˘˘b ¢Sƒ˘˘«˘˘Hɢ˘a ¿GQƒ˘˘d     Üô¨ŸG OÓH ‘ IóYÉ≤dG º«¶æJ ¤EG IQÉ°TEG        áÑ°ùædÉH ᢩ˘jô˘°ûdG ≥˘«˘Ñ˘£˘J ÚH âMhGô˘J                                    ɢ˘¡˘˘∏˘˘ã‡'' Ú«˘˘©˘˘J ¢ùjQɢ˘H âæ˘˘∏˘˘˘YCG âbh
      ¬J’É°üJG Ö≤Y Ëó≤àH πMÉ°ù∏d ¢UÉÿG           ‘ ó«MƒàdGh OÉ¡÷G ácôMh »eÓ°SE’G           ácô◊ ∫Ó≤à°S’Gh ,‹ÉZ OÉjEG ácôM ¤EG                             GQÉjO ƒÑjOƒe ï«°T
                                                                                                                                .''πMÉ°ù∏d ¢UÉÿG
      ‘h ,''π˘Mɢ°ùdG π˘LCG ø˘e π˘ª˘Y á˘£˘N''        á˘aɢc ¿É˘«˘Ñ˘˘dG Ödɢ˘Wh .ɢ˘«˘˘≤˘˘jô˘˘aEG Üô˘˘Z  á«dhódG áYƒªÛG ¬°†aôJ Ée ƒgh ,OGhRC’G                                      øe ¬dÉÑ≤à°SG Ö≤Y ∫hC’G ôjRƒdG ∫Éb
      π◊G â©é°T »àdG ¢ùjQÉH ¿CG ádÉ°SQ ∂dP         ¤EGh ∞˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG I󢢢˘˘˘˘˘Mh ¤EG ÚjOGhRC’G    »àdG ôFGõ÷G É¡æ«H øeh QGƒ÷G ∫hO Gòch              Qɢ«˘î˘∏˘d √Oɢ©˘Ñ˘à˘°SG Ωó˘Y º˘ZQh .Ú«˘dɢe   ''¢SGƒ˘c’G'' á˘Yƒ˘ªÛ §˘«˘˘°Sƒ˘˘dG π˘˘Ñ˘˘b
      á°SQɇ ójôJ ‹Ée ∫ɪ°T ‘ …ôμ°ù©dG                       .∞æ©dG òÑfh ∫GóàY’G      ≈∏Y ¬JOÉ«°Sh ‹Ée IóMh ≈∏Y äOó°T                ¿CG ≈∏Y ∫hC’G ôjRƒdG Oó°T …ôμ°ù©dG        …QhÉÑeƒc õ«∏H »˘HÉ˘æ˘«˘cQƒ˘Ñ˘dG ¢ù«˘Fô˘dG
      ɢ¡˘JÉ˘Ñ˘«˘Jô˘J ¢Vô˘Ø˘d §˘¨˘°†dG ø˘e ó˘jõ˘e      á«LQÉÿG ôjRh ΩÉb ôNBG ó«©°U ≈∏Y                               .¬«°VGQCG       GQGôe Éæ∏b ó≤d ,ÅWÉN QÉ«N ¢ù«d QGƒ◊G''      ÉfQÉ«N »g äÉ°VhÉØŸG ¿CG ÉehO Éæ∏b ó≤d''
                  .á≤£æŸG ‘ á«æeC’G      Ú«©àH ,¢ùeCG ,¢Sƒ«HÉa ¿GQƒd »°ùfôØdG         ∫ɪ°T ‘ áeRC’ÉH π°üàe ¥É«°S ‘h                 ‘ øμd ,Üô◊G IQhô°†dÉH ójôf ’ ÉæfCÉH       ¿CG ‘ Ö«Y ¢ù«dh ÚØFÉN Éæ°ùd ,∫hC’G
      ¿Éª«∏°S .ì :ôFGõ÷G                  πã‡''`c ¿ƒfÉbÉH ¢ùμ«∏a ¿ƒL ÒØ°ùdG          ‘ ÚØ≤ãŸGh AÉ¡≤ØdG øe OóY ÉYO ‹Ée                øjó©à°ùe ÉæfEÉa ,¢VhÉØàdG ádÉëà°SG ∫ÉM      Úæ˘WGƒÃ ≥˘∏˘©˘à˘j ô˘˘eC’G ¿C’ ,¢Vhɢ˘Ø˘˘à˘˘f
Ω 2012 ¿GƒL 26 AÉKÓãdG
`g 1433 ¿ÉÑ©°T 6 `d ≥aGƒŸG
                                                                           øWƒdG                                                                     4
 º°SƒŸG Gòg ∫ƒ°üfi PÉ≤fEÉH ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒMÓa                                                      á«Hô¨dG Ohó◊G ≈∏Y IôgɶdG ∞°ûμJ ''ÈÿG''
IRÉÑ«J ‘ ¿õîà íª≤dG øe QÉ£æb ∞dCG 20 ∞∏J
QÉ£˘æ˘b ∞˘dCG 11 ɢ¡˘æ˘e ,Qɢ£˘æ˘b         ø˘e QOɢ˘°üe ,¢ùeCG ,âØ˘˘°ûc G
                                                           π«∏dG ‘ ¿ƒHô¡eh QÉ¡ædG ‘ ò«eÓJ
                                                                 q       l
Qƒ˘˘¡˘˘X ÖÑ˘˘°ùH ɢ˘«˘˘∏˘˘˘c âØ˘˘˘∏˘˘˘JCG     IRÉÑ«J á˘j’ƒ˘H IQɢé˘à˘dG á˘jô˘jó˘e
™˘˘≤˘˘Ñ˘˘dGh ɢ˘jÒà˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ¢VGô˘˘˘YCG     øe Qɢ£˘æ˘b ∞˘dCG 20 ∞˘∏˘J ø˘˘Y                                   á«æ¨e ‘ ÚHô¡ŸG ''≥æîj'' áHÉbôdG ójó°ûJ G
                                                                                 q
í˘ª˘≤˘dG äÉ˘Ñ˘M π˘cBɢJh ,AGOƒ˘°ùdG        óªfi áaôc áYQõà ¿õıG íª≤dG
ɢ˘˘¡˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘cô˘˘˘J ä󢢢cCG »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG  ,IRÉ˘Ñ˘«˘J ‘ á˘#˘«˘"Qƒ˘H ᢢjó˘˘∏˘˘Ñ˘˘H
                                                         ¿Éμ°S ¥RQ Qó°üe πμ°ûj á«Hô¨ŸG ájôFGõ÷G Ohó◊G ≈∏Y á«ØjôdG ¬Ñ°T ≥WÉæŸG ‘ Öjô¡àdG ∫Gõj ’
,É¡à«MÓ°U ΩóY á«FÉ«ªcƒjõ«ØdG            ,øjõîàdG •hô°T ÜÉ«Z ÖÑ°ùH                   ájhõdGh ,IóeÉ°üŸGh Ò°TÉ©ŸGh ,áJÉîÑdGh ,õjRÉ©ŸGh ,á°ù©dG ÜÉHh ,¿ÉæLƒH …ó«°ùc ,≥WÉæŸG ∂∏J
ɪ«a ,ɢ¡˘bô˘M Qô˘≤˘J ᢫˘ª˘c »˘gh         I󢢢˘Mh IQGOEG âYô˘˘˘˘°T ɢ˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘˘a          ,ÉàbDƒe ,¿ƒØbƒàj º¡à∏©L äÉfÉëàe’G IÎa ¿CG §°SƒàŸG Qƒ£dG ‘ ò«eÓJ ±Î©j ɪ«Øa .ÉgÒZh
QÉ£˘æ˘b ±’BG 10 ¬˘«˘Lƒ˘J Qô˘≤˘J          ᢫˘fhɢ©˘à˘d ᢩ˘Hɢ˘à˘˘dG ,¿hô˘˘Ø˘˘©˘˘dG            ,´ƒ÷G øe º¡°UÓN ƒg Öjô¡àdG ¿EG õjRÉ©ŸG á≤£æe øe ¿ƒæWGƒe ∫ƒ≤j ,OƒbƒdG Öjô¡J øY
AÉ≤˘HE’Gh ,äɢfGƒ˘«˘ë˘∏˘d ±Ó˘YCɢc         ‘ ,ᢢaÉ÷G ∫ƒ˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ܃˘˘˘Ñ◊G                   .ÉeÉY 30 òæe ᫪æJ ó¡°ûJ ⁄ ¿ƒfÉcƒH ¤EG á«æ¨e øe IóટG á≤£æŸG ¿C’
QÉ£æb 1600`H Qó≤J ᫪c ≈∏Y             í˘ª˘≤˘dG ø˘˘e äɢ˘«˘˘ª˘˘c ø˘˘jõ˘˘î˘˘J
»àdG áë«°†ØdG √òg .∑Ó¡à°SÓd                   .áæ°ùdG √òg ∫ƒ°üfi            º˘bÉ˘Ø˘J ø˘Y äɢeƒ˘∏˘©Ã ɢ˘fó˘˘jhõ˘˘J                                                                     ''ÈÿG'' 烩Ñe :á«æ¨e
º˘ZQ ,܃˘Ñ◊G ᢢ«˘˘fhɢ˘©˘˘J äõ˘˘g         ájôjóe øe QOÉ°üe âë°VhCG                ∫ÓN äGQóıG Öjô¡J ä’hÉfi                                                                              ƒcƒ°S QGƒf
á«∏ÙGh á«æWƒdG ¿Éé∏dG äGôjò–            OGóYEÉH áØ∏μŸG áæé∏dG ¿CG IQÉéàdG           ∫hDƒ˘°ùŸG ø˘μ˘˘dh ,IÒNC’G IÎØ˘˘dG
                                                     èé–h ,∂dP ¢†aQ ájôjóŸG øY                                                                         ≥WÉæŸG ≈°übCG ¤EG á«æ¨e øe G
IQGOE’ ,2010 áæ°S òæe ,á°üàıG           ÜÉ˘Ñ˘°SCGh ᢫˘©˘°Vh ø˘Y ô˘˘jô˘˘≤˘˘J                                                                                               Ohó˘ë˘∏˘˘d ᢢ«˘˘Hô˘˘¨˘˘dG ᢢ«˘˘dɢ˘ª˘˘°ûdG
êƒàæe øjõîJ Ω󢩢H ᢫˘fhɢ©˘à˘dG         íª≤dG øe ÒWÉæ≤dG ±’BG OÉ°ùa              .âbƒdG øe É©°ùàe ∂∏Á ’ ¬fƒμH
                                                     ,᢫˘æ˘¨Ã ɢæ˘bɢë˘à˘dG π˘Ñ˘b ¬˘fCG º˘˘ZQ                                                                 A»˘˘°T ’ ,ᢢ˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨ŸG ᢢ˘jô˘˘˘FGõ÷G
áYQõe ¿õfl πNGO íª≤dG øe              ,á#«"QƒÑH á˘aô˘c á˘YQõ˘e ¿õ˘îà                                                                                                  á˘cô˘ë˘àŸG Aɢ«˘°TC’G π˘c ,…ƒ˘˘Ø˘˘Y
•hô°ûdG ≈∏Y √ôaƒJ Ωó©d ,áaôc            ∫ƒ≤ÑdGh ܃Ñ◊G á«fhÉ©àd á©HÉàdG             ∞˘∏˘μŸG É˘æ˘«˘∏˘Y •Î°TG ,Úeƒ˘«˘˘H
                                                     ᢢeɢ˘©˘˘˘dG ᢢ˘jô˘˘˘jóŸÉ˘˘˘H ΩÓ˘˘˘YE’ɢ˘˘H                                                               ÖFGô˘eh äɢHô˘Y ø˘e ,á˘˘à˘˘Hɢ˘ã˘˘dGh
ób ,øjõîà∏d á«ë°üdG ¢ù«jÉ≤ŸGh           π«˘cƒ˘d ɢgô˘jô˘≤˘J ⩢aQ ,á˘aÉ÷G                                                                                                 »˘g ,á˘jô˘°ûH äɢ˘æ˘˘Fɢ˘ch Òª˘˘Mh
IQGOEG ΩGóbEG ™e ,áæ°ùdG √òg QôμàJ         ᢢ˘ª˘˘˘μfi i󢢢d ᢢ˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª÷G         ,»˘ª˘°SQ Ö∏˘W ô˘jô– ∑Qɢª˘é˘∏˘d
                                                     ,∑Qɪé∏d ΩÉ©dG ôjóª∏d ¬dÉ°SQEGh                                                                      ø˘˘jò˘˘dG äɢ˘Hɢ˘°ùM ‘ ™˘˘˘jQɢ˘˘°ûe
êƒàæe øjõî˘J ≈˘∏˘Y ᢫˘fhɢ©˘à˘dG         òîà˘j ¿CG ô˘¶˘à˘æ˘j …ò˘dG ,•ƒ˘é˘M                                                                                                 ,á«æ¨e »Øa .Öjô¡à∏d ¿ƒ££îj
™˘e ,iô˘NCG Iô˘e ¿õıɢH í˘˘ª˘˘≤˘˘dG        ,âØ°ûc å«M ,á«°†≤dG ‘ GQGôb              ∞∏μŸG Éæd ócCGh ,¬H Éæªb Ée ƒgh
                                                                                                                                           Ö∏b øY º∏c 30 ƒëæH ó©ÑJ »àdG


                                                                               ∞«°TQC’G / ''ÈÿG'' :¢U
¿ƒμ«°S ᫪μdG ¿CÉH ≥Ñ°ùŸG º∏©dG          øe ô`ãcCG ∞∏J øY ,Égôjô≤J ‘              ¤EG ɢ˘æ˘˘dƒ˘˘°Uh ó˘˘æ˘˘Y ,ΩÓ˘˘YE’ɢ˘˘H
                                                     Éæªb …òdG ¢ùcÉØ∏d ¬«≤∏J ,á«æ¨e                                                                       ≥˘jô˘£˘dG ÈY ,¿É˘°ùª˘∏˘˘J á˘˘æ˘˘jó˘˘e
               .∞∏àdG É¡dBÉe    22 øª°V øe QÉ£æb ∞dCG 20                                                                                                     í˘˘Ñ˘˘°UCG ,Üô˘˘˘Z ¥ô˘˘˘°T Qɢ˘˘«˘˘˘°ùdG
âØ∏c »àdG á˘æ˘é˘∏˘dG äQò˘Mh            øe áYQõŸÉH áfõıG QÉ£æb ∞dCG              ¬à˘≤˘aGƒ˘e ɢæ˘d ≈˘£˘YCGh ,¬˘dɢ°SQEɢH
                                                     ø˘˘e äɢ˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG Ö∏˘˘˘W ≈˘˘˘∏˘˘˘Y                                                                  ,ÉWƒ˘¨˘°†e ɢæ˘Fɢc ɢ¡˘«˘a ¿É˘°ùfE’G
áæjÉ©ŸG AGôLEG ó©H ,ôjô≤àdG RÉ‚EÉH         Oɢ˘˘˘˘°ü◊G º˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘˘°üfi                                                                                              ò˘˘aɢ˘æŸG ¬˘˘eɢ˘˘eCG ä󢢢°S ¿CG 󢢢©˘˘˘H
áaôc áYQõà íª≤dG øjõîJ øe             π«dɢë˘à˘dG âà˘Ñ˘KCG å«˘M ,»˘°VÉŸG           á˘jƒ˘¡÷G á˘jô˘jóŸG ≈˘∏˘Y ∫hDƒ˘°ùŸG
                                                     ≥«°†H èé– ÒNC’G ¿CG ’EG ,á«æ¨Ÿ                              äÓFÉ©dG øe ÒãμdG ¥RQ Qó°üe íÑ°UCG ¬fCG ’EG OÉ°üàb’ÉH ô°†j Öjô¡àdG ¿CG ºZQ    ¢SôM πÑb øe Öjô¡à∏d ájó«∏≤àdG
øe ¬æY ôéæ«°S ÉŸ ,iôNCG Iôe            ¿õıG êƒàæŸG ≈∏Y âjôLCG »àdG                                                                                                    ,∑Qɪ÷Gh øeC’G ídÉ°üeh Ohó◊G
09`H áæ°ùdG √òg äQób ôFÉ°ùN            ∞dCG 21 áHGôb ∞∏J íª≤dG øe                                .âbƒdG
                                                     ¢S .¿                                    ¿CG ∂dP ≈∏Y π«dódGh ,»°TGƒŸGh         ,Öjô¡à˘dG äɢ≤˘Ø˘°U ø˘e á˘≤˘Ø˘°U        äÉ≤Ø°U ó˘≤˘Y ¬˘©˘°Sƒ˘H 󢩢j ⁄h
              .º«àæ°S ÒjÓe                                                                       ¿ƒ≤°Tôj Ée IOÉY á≤£æŸG ¿Éμ°S          äGQóıG ∫ÉÑ≤à°S’ É¡dɢª˘©˘à˘°SɢH        QƒeC’G ¬«∏Y âfÉc Ée ƒëf ≈∏Y
ôjRh á≤£æŸG ƒMÓa ÖdÉWh                                                                                ,IQɢ˘˘˘˘é◊ɢ˘˘˘˘H ∑Qɢ˘˘˘˘˘ª÷G ¿Gƒ˘˘˘˘˘˘YCG  ºàj ¿CG ≈∏Y ,Üô¨ŸG øe ádƒ≤æŸG          ¬d ó©j ⁄ ɪ∏ãe ,≥HÉ°S âbh ‘
,≈˘°ù«˘Y ø˘˘H 󢢫˘˘°TQ ,ᢢMÓ˘˘Ø˘˘dG        ¿Gôgh AÉæ«Ã Ú°üdG ‘ áYƒæ°üe ''Ió∏≤e'' á«°VÉjQ ájòMCG õéM                                     ‘ ,ä’É◊G Ö∏ZCG ‘ ,ÚÑÑ°ùàe           •É≤f ¤EG á≤M’ á∏Môe ‘ É¡∏≤f           Rõ˘˘©˘˘J ¿CG 󢢩˘˘H ,IQhɢ˘æ˘˘e ¢ûeɢ˘g
º¡Lƒàæe PÉ≤fE’ πLÉ©dG πNóàdÉH            Éeób 40 á©°ùH ájhÉM ,¢ùeCG áë«Ñ°U ,¿Gôgh AÉæ«e ∑QɪL ídÉ°üe äõéM G                                IOQÉÑdG Üô◊G ..º¡æe OóY ìôL                           .iôNCG ™«H
                          ™˘∏˘°ùdG á˘ª˘«˘b ìhGÎJh .Ú°üdG ‘ á˘Yƒ˘æ˘°üe ,''Ió˘∏˘≤˘e'' ᢫˘°VɢjQ á˘jò˘MCɢH ICÉ˘Ñ˘ ©˘ e
                                                                                                                                           áÑbGôe õcGôà …Ohó◊G §jô°ûdG
øe πeÉc º°Sƒe ó©H ,íª≤dG øe             ∫Ó˘N ,∑Qɢª÷G ¿Gƒ˘YCG ∞˘˘°ûà˘˘cG ó˘˘bh .Q’hO ∞˘˘dCG 50 ¤EG 40 ÚH ɢ˘e IRƒ˘˘ éÙG                          ∑Q󢢢dG í˘˘˘dɢ˘˘°üeh ÚHô˘˘˘¡ŸG ÚH           äÉfÉëàe’G IÎa''            ó°Uôd IQƒ£àe Iõ˘¡˘LCɢH á˘ª˘Yó˘e
,Oɢ˘˘˘˘˘˘˘˘°ü◊Gh ´Qõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh çô◊G       πª– »àdG ájòMC’G ¿CÉH ,OQƒà°ùŸG íjQÉ°üJ ≈∏Y AÉæH ,ájhÉ◊G äÉjƒàfi áæjÉ©e                              OGRh ,á∏°UGƒàe ∑Qɪ÷Gh øeC’Gh               ∞bƒJCG »æà∏©L                       .ÚHô¡ŸG äÉcô–
äÉaô°üàdG √òg πãe ¿CG øjócDƒe            ≈≤Ñj .¿Gôgh AÉæ«e øe á©∏£e QOÉ°üe Ö°ùM ,''Ió∏≤e'' É«ŸÉY Úàahô©e ÚàeÓY                               ,∫ƒªÙG ∞JÉ¡dG ÉgôªY ádÉWEG øe          ''..Ó«d OƒbƒdG Öjô¡J øY            äó˘dh ,äGQÉ˘Ñ˘à˘Y’G √ò˘g π˘˘c
,»æWƒdG OÉ°üà˘bÓ˘d ɢHô˘°V 󢩢J          ≈∏Y á«YƒædG áÑbGôe ídÉ°üe ¢ü«NôJ ≈∏Y OQƒà°ùŸG ∫ƒ°üM ƒg ôeC’G ‘ ÒÙG
                          ÒZh á«∏°UCG É¡fCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,»æWƒdG ÜGÎdG ‘ ájòMC’G ≥jƒ°ùàd AÉæ«ŸG iƒà°ùe                            á˘eɢ˘Y ∫hɢ˘æ˘˘à˘˘e ‘ Qɢ˘°U …ò˘˘dG      á≤£æ˘e ÜÉ˘Ñ˘°T ¢†©˘H ∫ƒ˘≤˘jh          ÜÉ°T ,ó˘ªfi ió˘d Aɢ«˘à˘°SG á˘dɢM
≥«≤ëàd ôFGõ÷G ≈©°ùJ âbh ‘              »˘°†à˘≤˘Jh .»˘æ˘«˘°U êɢà˘fEG ø˘e á˘jò˘˘MC’G ¿CG ó˘˘cDƒ˘ J Cɢ °ûæŸG IOɢ˘¡˘ °T ¿CG º˘˘ZQ ,Ió˘˘∏˘ ≤˘ e              º¡fƒ˘ª˘°ùj ø˘e •ô˘î˘fGh .¢Sɢæ˘dG       Éæ≤jôW ‘ ºgÉæ«≤àdG ø‡ ,áJÉîÑdG         ≈˘˘°†b ,√ô˘˘ª˘˘Y ø˘˘e 35`˘˘˘˘dG ‘
         .íª≤dG øe »JGP AÉØàcG       OQƒ˘à˘°ùŸG ™˘aOh ,»˘æ˘∏˘©˘dG OGõŸG ‘ ɢ¡˘©˘«˘Hh á˘jhÉ◊G õ˘˘é˘ M ᢢ«˘ cô˘˘ª÷G äGAGô˘˘LE’G                     º˘Yó˘dG ó˘°ûM ‘ ''á˘aɢ˘°ûμ˘˘dG''`H      Ée º¡fEG ,…ó«¡e øH ≈°Sôe ¤EG          ᢢ«˘˘∏˘˘ª˘˘˘Y ‘ ᢢ˘«˘˘˘gGR äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°S
º«∏°S.Ü :IRÉÑ«J                   ídÉ°U øH ôØ©L :¿Gôgh                      .IRƒéÙG ™∏°ùdG ᪫b ∞©°†d
                                                                                           º˘gó˘jhõ˘J ÖfɢL ø˘e ,ÚHô˘¡˘ª˘∏˘d       ™°VƒdG πª– ≈∏Y øjQOÉb GhOÉY           π˘c ¿É˘c ɢeó˘æ˘˘Y ,''hó˘˘fɢ˘HGÎdG''
                                                                                                   .≥jô£dG øY äÉeƒ∏©Ã       ±Î©jh .§˘Zɢ°†dG »˘Yɢª˘à˘L’G          ,Ohó◊G ≈∏Y Öjô¡à∏d ìÉÑe A»°T
                                                                                               Qó°üe Öjô¡àdG''            Rɢ˘à˘˘˘LG ò˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘J ƒ˘˘˘gh ,󢢢ªfi   ᢢ°ùÑ˘˘dC’G ∫ɢ˘°üjEɢ˘H Ωƒ˘˘≤˘˘j å«˘˘M
                                                                                               ''..»eƒ«dG ÉæbRQ            º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG IOɢ˘¡˘˘°T äɢ˘fɢ˘ë˘˘à˘˘eG  ø˘˘e iô˘˘NCG Aɢ˘«˘˘˘°TCGh ᢢ˘jò˘˘˘MC’Gh
                                                                                           ájó∏H ÉædƒNO øe áHô≤e ≈∏Yh           ™˘˘°Vh ¿CG ,Ωɢ˘jCG π˘˘Ñ˘˘b §˘˘°Sƒ˘˘˘àŸG    Ohó◊G ¤EG ᢢ˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘dG Ohó◊G
                                                                                           É˘æ˘«˘≤˘à˘˘dG ,…󢢫˘˘¡˘˘e ø˘˘H ≈˘˘°Sô˘˘e   ÉLôM ÌcCG QÉ°U ¬fGÒLh ¬à∏FÉY          ¿CG Éeƒj ™bƒàj øμj ⁄h ,á«bô°ûdG
                                                                                           á˘≤˘£˘æ˘e ø˘e ᢫˘fÉ˘Ñ˘°T á˘Yƒ˘ª˘˘éà      IÎa ¿EG'' ∫ƒ˘˘≤˘˘jh ,≥˘˘Hɢ˘°ùdG ø˘˘˘e     ≈˘∏˘Yh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ≥˘˘«˘˘°†«˘˘°S ΩGõ◊G
                                                                                           ¿Gƒ˘YCG ɢ¡˘H õ˘é˘M »˘à˘dG ,õ˘jRɢ˘©ŸG     ,»æJÈLCG »à˘dG »˘g äɢfɢë˘à˘e’G        Öjô˘¡˘à˘dG ø˘e Gƒ˘∏˘©˘L ø‡ ¬˘dɢã˘eCG
                                                                                           04 ,ô˘¡˘°T ƒ˘ë˘˘f π˘˘Ñ˘˘b ,∑Qɢ˘ª÷G      ≈˘˘∏˘˘Y ,»˘˘FÓ˘˘eR ¢†©˘˘˘H ᢢ˘≤˘˘˘aQ      π˘˘H ,™˘˘jô˘˘°ùdG í˘˘Hô˘˘∏˘˘d Ó˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘°S
                                                                                           ɢ˘eó˘˘˘æ˘˘˘Y .äGQóıG ø˘˘˘e ¿É˘˘˘æ˘˘˘WCG    OƒbƒdG Öjô¡J øY ÉàbDƒe ∞bƒàdG          áeÉY Aɢ«˘à˘°S’G á˘dɢM âë˘Ñ˘°UCGh
                                                                                           πμ˘°ûH ,Öjô˘¡˘à˘dG ø˘Y º˘gɢæ˘dCɢ°S      ¿CG πÑb ,''»Hô¨ŸG ÜGÎdG ¤EG Ó«d         ,á≤£æŸG √òg ¿Éμ°S ójóY iód
                                                                                           »˘Yɢ˘ª÷G º˘˘¡˘˘HGƒ˘˘L ¿É˘˘c ,ìRɢ˘e      ‘ ¬FÉbó°UCG øe OóY AÉ≤H ócDƒj          äGóMh óLGƒJ ¤EG ¿hô¶æj øjòdG
                                                                                           âbƒ˘˘˘dG ‘ ɢ˘˘MQɢ˘˘Lh ,ɢ˘˘ë˘˘˘°VGh     á«∏ª©˘d Aɢ«˘ahCG á˘Jɢî˘Ñ˘dG á˘≤˘£˘æ˘e     ¬fCG ≈∏Y ,∑Éæg ,∑Qɪ÷Gh øeC’G
                                                                                           ÉæbRQ Qó°üe Öjô¡àdG'' ,¬°ùØf           .äÉfÉëàe’G IÎa ºZQ ,Öjô¡àdG          ÉWÉ°ûf'' ¬fƒª°ùj Ée ≈∏Y ô£N
                                                                                           πÑb ,''ÉYƒL ÉæàŸ √’ƒdh ,»eƒ«dG         øY åjó◊G ¬d ¥hôj óªëªa             ™°VƒdG øe ¿ƒ≤∏b º¡a ,''ÉjQÉŒ
                                                                                           GhQhõJ ¿CG ºμ«∏Y'' GhOô£à°ùj ¿CG        ≈∏Y OƒbƒdG Öjô¡J ‘ ¬JGôeɨe           ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y âë˘˘Ñ˘˘°UCG …ò˘˘˘dG 󢢢jó÷G
                                                                                           ≈˘∏˘Y Gƒ˘Ø˘≤˘à˘d ,õ˘jRɢ©ŸG á˘≤˘£˘æ˘˘e     ¬˘˘fGÒL ø˘˘e Oó˘˘Y ᢢ≤˘˘˘aQ ,Òª◊G       ÒÑc OóY ∫ƒ– ¿CG ó©H ,á«æ¨e
                                                                                           ,¿É˘μ˘°ù∏˘d »˘Yɢª˘à˘L’G ™˘˘°Vƒ˘˘dG      ,á«∏˘ª˘©˘dG ¿hô˘WDƒ˘j ø‡ ¬˘FɢHô˘bCGh      ɢª˘«˘a ,Údɢ£˘H ¤EG Úæ˘WGƒŸG ø˘e
                                                                                           .''᫪æà˘∏˘d ô˘Ø˘°üdG á˘LQO ≈˘∏˘Yh       ø˘e â∏˘Ø˘j ∞˘«˘c √ƒ˘ª˘q∏˘Y ø˘˘jò˘˘dG      á≤£æŸG IQOɨe ôNBG OóY π°†a
                                                                                           á˘≤˘£˘æŸG ¿EG A’Dƒ˘¡˘d á˘˘Ñ˘˘°ùæ˘˘dɢ˘Ñ˘˘a   í˘˘dɢ˘°üeh Ohó◊G ¢Sô˘˘M ᢢHɢ˘bQ               .iôNCG äÉ¡Lh √ÉŒÉH
                                                                                           ⁄ ¿ƒfÉcƒH ¤EG á«æ¨e øe IóટG         í˘˘˘˘æ˘˘˘˘L â– ∑Qɢ˘˘˘˘ª÷Gh ø˘˘˘˘˘eC’G     ,¿ƒ˘fɢcƒ˘H ¤EG ᢫˘æ˘˘¨˘˘e ø˘˘ª˘˘a
                                                                                           hCG áæ°S ÚKÓK òæe ᫪æJ ó¡°ûJ         ɪæ«H .¬˘æ˘°S ô˘¨˘°U º˘ZQ ,ΩÓ˘¶˘dG       ÜɢHh ¿É˘æ˘Lƒ˘˘H …󢢫˘˘°ùH GQhô˘˘e
                                                                                           ácô°T ’h ™æ°üe ’ å«M ,ÌcCG           ᢢ˘≤˘˘˘£˘˘˘æ˘˘˘e ø˘˘˘e Üɢ˘˘°T ±Î©˘˘˘˘j    ∫AÉ°ùàj ¿CG ôFGõdG ™°SƒH ,á°ù©dG
                                                                                           ¬«∏Y ≥∏©J ≥aC’G ‘ ´hô°ûe ’h          ∞˘°ûμ˘dG Ωó˘Y π˘°†a ,Ió˘eɢ°üŸG         ܃Œ »àdG äGQÉ«°ùdG á«Yƒf øY
                                                                                           ∞MRh ádÉ£˘Ñ˘dG ¢Uɢ°üà˘eG ∫ɢeBG        π˘ª˘©˘dG ¢Uô˘˘a ¿CG'' ,¬˘˘ª˘˘°SG ø˘˘Y      ƒfhQ''h ''25 ƒfhQ''`c ≥jô£dG
                                                                                           ¿CG º¡eÓc øe √É檡a Éeh .ô≤ØdG         √ò˘g Aɢæ˘HC’ á˘Ñ˘°ùæ˘dɢ˘H ᢢe󢢩˘˘æ˘˘e   .ɢgÒZh ''¢S󢫢°Sô˘˘e''h ''19
                                                                                           »WÉ«àMG ºg ≥WÉæŸG √òg ¿Éμ°S          áj’ƒdG √ò¡H ¿ƒdhDƒ°ùŸÉa ,á≤£æŸG         á≤£æe øe ÜÉ°T ,ó«©°S ∫ƒ≤jh
                                                                                           Iô°Sɢª˘°S ¬˘«˘a §˘°ûæ˘j »˘Hɢî˘à˘fG      ,¢SCÉ«˘dG ø˘e ó˘jõŸG ¤EG ɢæ˘fƒ˘©˘aó˘j     √ò˘˘g π˘˘c ¿EG ,¿É˘˘æ˘˘Lƒ˘˘H …󢢢«˘˘˘°S
                                                                                           √òg »¡à˘æ˘J ¿EG ɢeh ,äɢHɢî˘à˘f’G      ÒZ äɢ˘æ˘˘Fɢ˘c ɢ˘fô˘˘˘°U ø˘˘˘ë˘˘˘æ˘˘˘a    󢢫˘˘YCG äGQɢ˘«˘˘˘°ùdG ø˘˘˘e ´Gƒ˘˘˘fC’G
                                                                                           ¤EG iô≤dG √òg Oƒ©J ≈àM ó«YGƒŸG         ¿EÉa ,∂dP ™eh .''É¡«a ܃Zôe           ≈∏Y ÉgOƒbh èjQɢ¡˘°U º˘«˘ª˘°üJ
                                                                                           ≈àMh πH ,É¡°SCÉjh É¡°SDƒH ™bGh         Oƒbƒ∏d ¬Ñ˘jô˘¡˘J ô˘μ˘æ˘j ’ Üɢ°ûdG       ÈcCG äÉ«ªc øjõîàH íª°ùj ƒëf
                                                                                           ‘ ß◊G º¡ØdÉëj øjòdG ∫ÉØWC’G          ¤EG Ò°ûjh πH ,á«FGò¨dG OGƒª∏dh         ™e ,É¡˘Ñ˘jô˘¡˘J ó˘°üb ,Oƒ˘bƒ˘dG ø˘e
                                                                                           ɢ˘e ¿É˘˘Yô˘˘°S ,»˘˘°SQó˘˘e 󢢩˘˘≤˘˘˘e    ∫ÉÑ≤à°SÉH ≥∏©àJ äÉ≤Ø°U OƒLh           ɪ«a ,Üô¨ŸG ¤EG ,¢ùª°ûdG ÜhôZ
                                                                                           ,á˘∏˘«˘∏˘b äGƒ˘æ˘°S 󢩢˘H ,√hQOɢ˘¨˘˘j    ≈∏Y É¡©jRƒJh É¡∏≤fh äGQóıG           ÜÉH äÉjó∏H äÉæμ°S Ö∏ZCG ôaƒàJ
                                                                                           ÓH iôNCG ÉfÉ«MCG ™£≤æj øe º¡æeh        ,á˘Jɢ˘î˘˘Ñ˘˘dGh ,õ˘˘jRɢ˘©ŸG iƒ˘˘à˘˘°ùe    ≈˘∏˘Y ¿É˘æ˘Lƒ˘H …󢫢°Sh ᢢ°ù©˘˘dG
                                                                                             .Öjô¡àdG áÑ©∏H ¥ÉëàdÓd ÖÑ°S         Üɢ˘˘Hh ,Ò°Tɢ˘˘©ŸGh I󢢢eɢ˘˘˘°üŸGh      øjõîàd ,É°ü«°üN ,äõ‚CG ÖFGôe
                                                                                               ájƒ¡÷G ájôjóŸG              .ÉgÒZh ¿ÉæLƒH …ó«°Sh ,á°ù©dG          ’ ≥WÉæŸG ∂∏J ¿CG ɪ«°S ’ ,OƒbƒdG
                                                                                             πîÑJ á«æ¨Ã ∑Qɪé∏d             ≈˘∏˘Y Öjô˘¡˘à˘˘dG ø˘˘Y åjó◊Gh          ™˘˘°†Ñ˘˘H ’EG Üô˘˘¨ŸG ø˘˘Y 󢢩˘˘˘Ñ˘˘˘J
                                                                                             äÉeƒ∏©ŸÉH ''ÈÿG'' ≈∏Y           á°ù©dG ÜÉH ‘ ,¢SÉædG øe ™ª°ùe          á«∏ªY ‘ •ôîæjh .äGÎeƒ∏«c
                                                                                           á˘jô˘jóŸG ø˘e Üô˘≤˘à˘dG ɢæ˘dhɢ˘M       ób ,¿ƒfÉcƒ˘Hh ¿É˘æ˘Lƒ˘H …󢫢°Sh        ÜÉ˘Ñ˘°ûdGh ,∫É˘Ø˘˘WC’G ɢ˘¡˘˘Ñ˘˘jô˘˘¡˘˘J
                                                                                           ,ÚJôe á«æ¨Ÿ ∑Qɪé∏d ájƒ¡÷G           øY åjó◊G ¿C’ ,䃪∏d ∂°Vqô©j           ¤EG ,ñƒ˘«˘˘°ûdG ≈˘˘à˘˘Mh ,Aɢ˘°ùæ˘˘dGh
                                                                                           ‘ ,∑Qɪ÷G ¿GƒYCG á≤aGôe ó°üb          iÈc øY åjó◊G »æ©j Öjô¡àdG            ô°UÉæY ∫ƒ≤J ɪ«a ,Òª◊G ÖfÉL
                                                                                           ó°UÎd á«fGó«ŸG º¡JÉLôN ióMEG          äGQóıG Öjô˘˘˘¡˘˘˘˘J äɢ˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°T     ,ôNB’ ÚM øe ,¬fEG iôNCG á«fÉÑ°T
                                             F:5063                                            π˘bC’G ≈˘∏˘˘Y hCG ,ÚHô˘˘¡ŸG ≥˘˘jô˘˘W      á«FGò¨dG OGƒŸGh OƒbƒdGh ¢SÉëædGh        Qƒfi äɢæ˘μ˘°ùdG ¢†©˘H ¿ƒ˘˘μ˘˘J
Ω 2012 ¿GƒL 26 AÉKÓãdG
           5                                                øWƒdG                                                              `g 1433 ¿ÉÑ©°T 6`d ≥aGƒŸG


     ÜÉ£YC’G í«∏°üàd IóMh 30 ó«æŒ                              ΩOÉ≤dG º°SƒŸG ájGóH ÚJójó÷G Ö£dGh ¥ƒ≤◊G »à«∏c ΩÓà°SG
 20`H ™ØJôj AÉHô¡μdG ∑Ó¡à°SG
܃æ÷G ‘ ähCGh á«∏jƒL ∫ÓN áFÉŸÉH                           á«©eÉ÷G äÓ«é°ùàdG ‘ Oó÷G áÑ∏£dG á≤aGôà IòJÉ°SC’G ∞«∏μJ
ô˘¡˘°T ∞˘°üà˘æ˘e π˘Ñ˘˘b ᢢjGOô˘˘Z    Aƒ°†dG ¤hC’G IQGRƒdG â£YCG G       ,äÓ«é°ùàdG ÖJÉμe ¿GƒYCG ó«æŒ ” å«M ,ójóL ÖdÉW ±’BG 6 ∫ÉÑ≤à°S’ 2h 1 ôFGõ÷G Éà©eÉL ó©à°ùJ
π≤˘f π˘«˘¡˘°ùJ Qô˘≤˘Jh ,᢫˘∏˘jƒ˘L    πLCG øe ábÉ£dG IQGRƒd ô°†NC’G        .Éjƒæ°S á∏é°ùŸG ¿ƒ©£dG OóY ¢ü«∏≤J É¡æe ±ó¡dG IójóL Iƒ£N ‘ ,áÑ∏£dG á≤aGôŸ IòJÉ°SC’G Gòch
äGódƒeh á«FɢHô˘¡˘μ˘dG äGó˘©ŸG      äÉcô°Th øjOQƒ˘e ™˘e ó˘bɢ©˘à˘dG       ,ÚJójó÷G ¿ƒæμY ÍH Ö£dG á«∏ch øjóªM ó«©°ùH ¥ƒ≤◊G á«∏c ΩÓà°SG ºà«°S …òdG âbƒdG ‘
,IOQƒà°ùŸG AÉHô¡μdG ä’ƒfih        ‘ ᢢ˘˘°ü°ü˘˘˘à˘˘˘˘˘e äGAɢ˘˘˘˘°ûfEG
øe Iô°TÉÑ˘e ɢ¡˘∏˘≤˘f Qô˘≤˘J å«˘M    ¿ƒfɢ≤˘H 󢫢≤˘à˘dG ¿hO ,AɢHô˘¡˘μ˘dG         .πÑ≤ŸG »©eÉ÷G ∫ƒNódG ™e ,‘É°VEG ó©≤e ∞dCG 20 ¤EG π°üJ ÜÉ©«à°SG IQó≤H
ácô˘ª˘é˘∏˘d ɢ¡˘Yɢ°†NEGh ,AÉ˘æ˘«ŸG   á¡LGƒŸ ,᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG äɢ≤˘Ø˘°üdG
AGQRh ¢ù∏› ¿É˘˘˘˘ch .ɢ˘˘˘≤˘˘˘˘M’    ∫ÓN AÉHô¡μdG ∑Ó¡à°SG ´ÉØJQG        ,º˘¡˘J’󢩢eh Ö°SÉ˘æ˘˘à˘˘J »˘˘à˘˘dG                                                              ܃HO Ió«°TQ :ôFGõ÷G
OGóeEG πcÉ°ûe ¢ûbÉf ób ô¨°üe       áÑ°ùæH ,ähCGh ᫢∏˘jƒ˘L …ô˘¡˘°T      ¿ƒ˘©˘£˘dG Oó˘Y ø˘e ¢ü«˘∏˘≤˘à˘∏˘˘d
º˘°Vh ,AɢHô˘˘¡˘˘μ˘˘dɢ˘H Úæ˘˘WGƒŸG   äQôb É¡˘à˘¡˘L ø˘e .á˘FÉŸÉ˘H 20      Oƒ˘©˘J »˘à˘dGh ,ɢjƒ˘æ˘˘°S ᢢYOƒŸG                                                            äÓ«é°ùàdG á«∏ªY ø˘eGõ˘à˘J G
á°SÉFôH ídÉ°üe IóY øY Ú∏㇠       ó«æŒ Rɨ∏fƒ°S ácô°T ájôjóe        ,»æg QƒàcódG ∞«°†j ,É¡HÉÑ°SCG                                                               ∫ƒ∏M ™e áæ°ùdG √òg á«©eÉ÷G
πcÉ°ûª∏d ¥ô£Jh ,∫hC’G ôjRƒdG       ÜÉ£YC’G í«˘∏˘°üà˘d á˘bô˘a 30       ´ô°ùàj ójó÷G ÖdÉ£dG ¿ƒc ¤EG                                                                äóæŒ ¢Vô¨dG Gò¡dh ,¿É°†eQ
§HQ ™jQÉ°ûe É¡æe ÊÉ©J »àdG        10 ÈY ,á˘Yô˘°ùH ᢫˘FɢHô˘¡˘μ˘dG     ¤EG ¥É°ùæj å«M ,QÉ«àN’G ‘                                                                 Gò˘˘g ìÉ‚E’ ô˘˘FGõ÷G äɢ˘©˘˘eɢ˘˘L
ÈY AÉHô¡μ∏d á«æWƒdG áμÑ°ûdG       áfÉ©˘à˘°S’Gh ,܃˘æ÷ɢH äɢj’h       ¬∏gDƒe πgÉéàjh ¬«a ÖZôj Ée                                                                 ¬H ìô°U ɪѰùM ,ΩÉ¡dG óYƒŸG
´hô°ûe ôNCÉJ ÖÑ°Sh ,äÉj’ƒdG       á°ü°üîàŸG ä’hÉ≤ŸG äGô°û©H         ,Iò˘Jɢ°SCÓ˘d ¿ƒ˘μ˘˘«˘˘°Sh ,∂dò˘˘d                                                             󫢰ùdG ,1ôFGõ÷G ᩢeɢL ¢ù«˘FQ
øe AGõLCGh â°SGÔ“ áj’h §HQ        äɢYɢ£˘≤˘fG ø˘˘e ó◊G π˘˘LCG ø˘˘e     í«°Vƒàd …Qƒfi QhO ,¬Ñ°ùM                                                                  å«M ,''ÈÿG''`d ,QÉéM ôgÉ£dG
QÉ°ûHh ±hóæJh QGQOCG äÉj’h                      .AÉHô¡μdG    .ø°ùMCG πμ°ûH áÑ∏£∏d á«∏ª©dG                                                               ,º∏à°ùà°S á©eÉ÷G ¿CG ¤EG QÉ°TCG
á˘μ˘Ñ˘˘°ûdɢ˘H ᢢjGOô˘˘Zh …õ˘˘«˘˘dEGh  IQGRh ∫hC’G ô˘˘˘˘jRƒ˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘eCG   ᢩ˘eÉ÷G IQGOEG â∏˘Ø˘μ˘J ɢ˘ª˘˘c                                                              ,πÑ≤ŸG »©eÉ÷G º°SƒŸG øe ájGóH
         .AÉHô¡μ∏d á«æWƒdG    Rɢ¨˘∏˘˘fƒ˘˘°S ᢢcô˘˘°Th ᢢbɢ˘£˘˘dG  ¤EG 󢢢jÈdG ÖJɢ˘˘μ˘˘˘e π˘˘˘≤˘˘˘æ˘˘˘˘H                                                          ,øjóªM 󢫢©˘°ùH ¥ƒ˘≤◊G ᢫˘∏˘c
Rɢ¨˘˘∏˘˘fƒ˘˘°S ᢢcô˘˘°T ™˘˘bƒ˘˘à˘˘J  ∫ɢ¨˘°TCG ´ƒ˘bh ™˘æŸ ≥˘«˘°ùæ˘à˘dɢ˘H   π≤æJ ¢VƒY ,á«˘æ˘©ŸG äɢ«˘∏˘μ˘dG                                                              π°üJ á©°SGh ÜÉ©«à°SG IQó≤H
á˘bɢ£˘dG ∑Ó˘¡˘à˘°SG ‘ ɢYɢ˘Ø˘˘JQG   GÒ°†– ,Aɢ˘Hô˘˘¡˘˘μ˘˘dG ‘ iÈc       á˘jó˘jÈdG õ˘˘cGôŸG ¤EG á˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘dG                                                           ,‘ɢ°VEG 󢩢≤˘˘e ±’BG 10 ¤EG
,áFÉŸÉH 20 ¤EG π°üj á«FÉHô¡μdG      AɢLh .ähCGh ᢫˘∏˘jƒ˘L …ô˘¡˘°ûd     Ö«˘æ˘˘é˘˘à˘˘d Gò˘˘gh ,ɢ˘¡˘˘d IQhÉÛG                                                            á«∏μd ÜÉ©«à°S’G IQób ¢ùØfh
                                          ,É¡˘«˘dEG π˘≤˘æ˘à˘dG á˘≤˘°ûe á˘Ñ˘∏˘£˘dG  ∞«°TQC’G /''ÈÿG'' :¢U
,ähCGh ᢫˘∏˘jƒ˘L …ô˘¡˘˘°T ∫Ó˘˘N     ô˘˘jQɢ˘≤˘˘J äQò˘˘M ¿CG 󢢩˘˘H Gò˘˘˘g                                                                                øμªàà°S å«M ,QÉ«HC’ÉH Ö£dG
´ÉØJQ’G QGó≤e RhÉéàj ¿CG ≈∏Y       ∫ɪYCG ´ƒbh øe øeC’G ídÉ°üe        »˘bɢH ™˘e Qƒ˘Hɢ˘£˘˘dG Qɢ˘¶˘˘à˘˘fGh                                                           ∞˘«˘Ø˘î˘J ø˘e ¿É˘à˘«˘∏˘μ˘dG ¿É˘Jɢg
äGhɨ«L 130 ∑Ó¡à°S’G ‘          Ö©˘°üJ äɢ˘Lɢ˘é˘˘à˘˘MGh ∞˘˘æ˘˘Y     ´Gô°SE’G ±ó¡H Gògh ,ÚæWGƒŸG                                                                äGƒæ°ùdG ‘ πé°ùŸG §¨°†dG
π˘≤˘f äBɢ°ûæ˘e ™˘°†j ɢe ,ɢ«˘eƒ˘˘j   ≥˘Wɢæ˘e ‘ ,ɢ¡˘«˘∏˘Y Iô˘£˘«˘˘°ùdG    ,ájójÈdG ä’Gƒ◊G ¢ü«∏îJ ‘                                                                  »àÑ©°T ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,IÒNC’G
,ó˘jó˘°T §˘¨˘°V â– AɢHô˘¡˘μ˘dG     ´É£≤fG ∫ÉM ‘ ,á°UÉN ܃æ÷G         ,ájójÈdG ™HGƒ£˘dG Aɢæ˘à˘bG Gò˘ch                                  á«©eÉ÷G äÓ«é°ùàdG á«∏ªY π«¡°ùàd IójóL äGAGôLEG    º˘˘gCG ÚH ø˘˘˘e Ö£˘˘˘dGh ¥ƒ˘˘˘≤◊G
   .ÜÉ£YCÓd É¡°Vô©j Ée ƒgh      IQGOEG ⩢˘ª˘˘à˘˘LGh .Aɢ˘Hô˘˘¡˘˘μ˘˘˘dG  øeGõàJ äÓ«é°ùàdG ¿CGh á°UÉN                                                                É¡«∏Y Ìμj »àdG äÉ°ü°üîàdG
¤EG áMÉàŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò°ûJh        øjô˘jóŸG ™˘e Rɢ¨˘∏˘fƒ˘°S á˘cô˘°T     ,¿É°†eQ ô¡°T ™e áæ°ùdG √òg                    äÉÑ«˘JÎdG ™˘«˘ª˘L ø˘e Aɢ¡˘à˘f’G      IOɢ˘¡˘˘˘°T ‘ Oó÷G Ú뢢˘Lɢ˘˘æ˘˘˘dG     ’ ∫ɨ°TC’G ¿CG ÉØ«°†e ,Ö∏£dG
äBɢ°ûæ˘˘e Ió˘˘Y ∫ƒ˘˘NO º˘˘ZQ ¬˘˘fCG   ᢰûbɢ˘æŸ Ú«˘˘F’ƒ˘˘dGh Újƒ˘˘¡÷G     ¤EG áÑ˘∏˘£˘dG ±’BG π˘≤˘æ˘à˘j å«˘M                 ,á˘∏˘Ñ˘≤ŸG äÓ˘˘«˘˘é˘˘°ùà˘˘dG ìÉ‚E’     äÓ«é°ùàdÉH ΩÉ«≤∏d ÉjQƒdÉμÑdG         ºàj ¿CG ≈∏Y ɪ¡H ájQÉL ∫GõJ
AÉHô¡μdG êɢà˘fEG ‘ ᢰü°üî˘à˘e     ,GóM ≈∏Y áj’h πc ‘ ™°VƒdG         IòîàŸG äGAGôLE’Gh .á˘ª˘°Uɢ©˘dG                  IQGOEG ¿ƒY 120 ó«æŒ ” å«M          å«˘M ,ɢ˘¡˘˘∏˘˘MGô˘˘e ™˘˘«˘˘ª˘˘L ÈY     ‘ OóÙG óYƒŸG ‘ ɪ¡ª∏°ùJ
™˘bƒ˘à˘J Rɢ¨˘∏˘fƒ˘°S ᢢcô˘˘°T ¿Eɢ˘a  π˘LCG ø˘e á˘cô˘°ûdG äɢLɢ«˘à˘MGh     ™jô°ùJ ≈∏Y ,¬˘Ñ˘°ùM ,π˘ª˘©˘à˘°S                  ó«æéàH çóëàŸG √ƒf ɪc .øeCGh        çÓ˘˘ã˘˘dG äɢ˘«˘˘∏˘˘μ˘˘dG 󢢩˘˘à˘˘°ùJ              .πÑ≤ŸG ∫ƒNódG
,AɢHô˘˘¡˘˘μ˘˘dG ‘ õ˘˘é˘˘©˘˘dG ¢†©˘˘H  êɢà˘fEG õ˘cGô˘e ìÉ˘à˘˘à˘˘aG ™˘˘jô˘˘°ùJ  π˘«˘¡˘°ùà˘d äÓ˘«˘é˘°ùà˘˘dG IÒJh                  Oó÷G áÑ∏˘£˘dG á˘≤˘aGôŸ Iò˘Jɢ°SC’G      .ójóL ÖdÉW ±’BG 3 ∫ÉÑ≤à°S’         äGP ó˘˘cCG ,iô˘˘NCG ᢢ¡˘˘L ø˘˘e
™e ¿É°†eQ ô¡°T øeGõJ ÖÑ°ùH        ÊÉ©J »àdG ,iÈμ˘dG AɢHô˘¡˘μ˘dG      ,Éë°Vƒe .º¡JÉj’h ¤EG º¡JOƒY                    ìô°ûd ,á«dhC’G äÓ«é°ùàdG ‘         á©eÉL ¢ù«FQ ôcP ¬à¡L øeh           Iò˘Jɢ°SCG ó˘«˘æŒ ≈˘∏˘Y çó˘˘ë˘˘àŸG
ìhGÎJh .Iójó°ûdG IQGô◊G º°Sƒe      Qô≤J å«M ,ÒNCÉàdG ¢†©H øe         ᢢ©˘˘eɢ˘L ¿CG ,¥É˘˘«˘˘˘°ùdG äGP ‘                Gò˘˘ch ,π˘˘«˘˘é˘˘°ùà˘˘dG ᢢ«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y  ” ¬fCG ,»æg QOÉ≤dG óÑY ,2 ôFGõ÷G       ,1 ôFGõ÷G á©eÉL IQGOEG ¿GƒYCGh
ábÉ£dG ∑Ó¡˘à˘°SG ´É˘Ø˘JQG á˘Ñ˘°ùf    ‘ AÉHô¡μdG êÉàfE’ õcôe ìÉààaG       ±’BG 3 πÑ≤˘à˘°ùà˘°S 2ôFGõ÷G                    äÉ°ü°üîàdG ƒ˘ë˘f º˘¡˘¡˘«˘Lƒ˘J        QÉKB’G ó¡©eh á©eÉ÷G »˘à˘«˘∏˘μ˘H       ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°S’ ,ɢ¡˘Jɢ«˘∏˘c ™˘«˘ª˘é˘˘H
,Éjƒæ°S ,ôFGõ÷G ‘ ᢫˘FɢHô˘¡˘μ˘dG    ô¡°T ájÉ¡f πÑb ±ƒ°S OGh áj’h       31 ¤EG ¿ƒaÉ°†j ,ójóL ÖdÉW
         .áFÉŸÉH 12h 8 ÚH    êɢà˘fEG á˘£fi ìɢ˘à˘˘à˘˘aGh ,¿Gƒ˘˘L    º¡˘à˘°SGQO ¿ƒ˘dhGõ˘j ÖdɢW ∞˘dCG                   êQÉÿG ‘ »eÉbE’G øjƒμàdG áëæe øe Ú°ü≤ŸG ∞∏e äGQƒ£J
óªMCG øH óªfi :ájGOôZ           á˘j’ƒ˘H ᢩ˘«˘æŸG ‘ ᢫˘æ˘«˘˘HQƒ˘˘J    O .Q            .É¡H É«dÉM

          ∫ɪ©dG øe §≤a áFÉŸÉH Ú©Ñ°ùd äBÉaÉμeh äGhÓY                                             ¢ù«FôdÉH ¿hóéæà°ùj IòJÉ°SC’Gh ᫪∏Y ÜÉÑ°SC’ çƒëÑdG â°†aQ IQGRƒdG
                                                                           ô˘eCG ¬˘JGP ó˘M ‘ Gò˘gh ,Ió˘MGh ᢩ˘˘aO ¢ü°üî˘˘à˘˘dG        ≈˘∏˘Y Ú∏˘Ñ˘≤ŸG Iò˘Jɢ°SC’G Ωɢ°üà˘˘YG ,¢ùeCG ,OóŒ G
     •É«àM’Gh Òaƒà∏d »æWƒdG ¥hóæ°üdG ‘ áæàa                                                   º«∏©àdG IQGRh ¬àØf Ée Gògh .''áÑjôdG'' ≈∏Y å©Ñj          º«∏©˘à˘dG IQGRh ΩɢeCG √GQƒ˘à˘có˘dG á˘Mhô˘WCG ᢰûbɢæ˘e
                                                                           ¿CɢH â뢰VhCG å«˘M ,¢ùeCG ,ɢ¡˘d ¿É˘«˘˘H ‘ ,‹É˘˘©˘˘dG       AGÈÿG áæ÷ èFÉàf ‘ ô¶ædG IOÉYEÉH áÑdÉ£ª∏d ,‹É©dG
á«≤˘MCG º˘¡˘«˘£˘©˘J á˘£˘≤˘f ≈˘∏˘Y Gƒ˘∏˘°ü– º˘¡˘J’ɢch     »æWƒdG ¥hóæ°ü∏˘d á˘eɢ©˘dG á˘jô˘jóŸG âKó˘MCG G                    êQÉÿÉH iƒà°ùŸG Ú°ù–h øjƒμàd á«æWƒdG áæé∏dG             »eÉbE’G øjƒμàdG áëæe øe º¡FÉ°übEÉH âeÉb »àdG
܃°ûf ‘ ÖÑ°ùJ Ée Gògh ,äGhÓ©dG øe IOÉØà°S’G          ɢ¡˘«˘Ø˘Xƒ˘e §˘°Sh á˘æ˘à˘a •É˘«˘à˘M’Gh Òaƒ˘à˘˘∏˘˘d                  ,‹É©dG ±É°üŸG øe É«©eÉL GPÉà°SCG 24 âYóà°SG            É¡Ø°Uh ÜÉÑ°SC’ ,2013 ` 2012 º°SƒŸ ,êQÉÿÉH
º¡∏ªY ‘ ÚÑXGƒe ¿CGh á°UÉN ,ÚØXƒŸG ÚH áæàa           …ô˘jó˘e ⩢°Vh ɢª˘c ,ø˘Wƒ˘dG ÈY ɢ¡˘J’ɢcƒ˘H                     ÈcCG »éjôN'' øe ºgh ,Ú«ª∏Y AGÈN º¡àØ°üH                          .᫪∏©dG ''ÒZ''`H ¿ƒë°TΟG
¿CG ɪ∏Y .π◊G Gòg á«ë°V GƒMGQ ºgÒZ øe ÌcCG           30 AÉ°übEÉH ÉgQGôb ó©H ,ÒÑc êôM ‘ ä’ÉcƒdG                       πc á«£¨àd ,''᢫˘μ˘jô˘eC’Gh ᢫˘HhQhC’G äɢ©˘eÉ÷G         øe É«©eÉL GPÉà°SCG 20 áHGôb Qƒ°†ëH ™ªéàdG õ«“   q
‘ º¡FÓeR øe πbCG äÉeÓY ≈∏Y GhRôMCG ’ɪY            øeh äÉLQódG ‘ IOÉjõdG øe É¡«ØXƒe øe áFÉŸÉH                      Iò˘Jɢ°SC’G ɢ¡˘«˘˘dEG »˘˘ª˘˘à˘˘æ˘˘j »˘˘à˘˘dG äɢ˘°ü°üî˘˘à˘˘dG   IófÉ°ùŸ GhAÉL ,ΩÓYE’Gh á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG á«∏c
äÉLQódG ‘ IOÉjõdG øe GhOÉØà°SGh iôNCG ä’Éch          Ö°ùM ±ô°üJ »àdG ,ájOôØdG äBÉaÉμŸG äGhÓY                        QÉWEG ‘ ,êQÉÿG ‘ »eÉbE’G øjƒμà∏d ¿ƒë°TΟG             QƒcòŸG èeÉfÈdG øe Ú°ü≤ŸG á°ùªÿG IòJÉ°SC’G
70 øª°V GƒfÉc º¡fC’ ,ájOôØdG ICÉaÉμŸG IhÓYh                      .ôjóŸG É¡©°†j »àdG á£≤ædG                                     .√GQƒàcódG áMhôWCG ºàN     øjòdG ,Ú«æ©ŸG ó«cCÉJ Ö°ùM ,'' áØë›'' á≤jô£H
               .ádÉcƒdG OGó©J øe áFÉŸÉH     ''ÈÿG'' Rƒ– »àdG ,É¡à∏°SGôe ‘ OQh ɪch                        AGÈÿG ᢢ˘˘˘æ÷ ¿Eɢ˘˘˘˘a IQGRƒ˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘H Ö°ùMh    øe √ƒ≤∏J …òdG OôdG øe ójó°ûdG º¡Ø°SCG øY GhÈY
ä’ɢ˘˘cƒ˘˘˘dG …ô˘˘˘j󢢢e ¢†©˘˘˘H ™˘˘˘e åj󢢢M ‘h       º∏©j ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG ¿EÉa ,É¡æe áî°ùf ≈∏Y                     øe áYƒª› ,º««≤àdG á«∏ªY ∫ÓN øe ,âLôîà°SG              ø˘e ,âæ˘©˘W »˘à˘dGh ,᢫˘°Uƒ˘dG IQGRƒ˘˘dG ‹hDƒ˘˘°ùe
’ äGhÓ©dG íæeh QƒLC’G ‘ IOÉjõdG ¿CG Gƒë°VhCG          äÉLQódG IOÉjõH ≥∏©àŸG º««≤àdG ¿CÉH º¡«dEG π°SôŸG                   ÉgRôHCG ,Úë°TΟG AÉ°übEG ‘ ÉÑÑ°S âfÉc ¢üFÉ≤ædG           åëÑdG ¢VhôY ≈∏Y Úaô°ûŸG IAÉØc ‘ ,¬dÓN
¿ƒμJ ¿CG Öéj ɉEGh ,á°ü◊G ΩɶæH ºàJ ¿CG øμÁ          äGhÓ˘Y Gò˘ch ,Ωpó˘î˘à˘°ùŸG ô˘LCG ø˘e ™˘aô˘J »˘˘à˘˘dG                 ¤EG ,⁄É©ŸG áë°VGh ÒZh ᪡Ñe åëÑdG ±GógCG ¿CG            »àdG í«ë°üàdG á«∏ªY ‘ Gòch ,É¡H Gƒeó≤J »àdG
≈∏Y AÉæH ,¬dɪ©d ôjóŸG É¡ëæÁ »àdG á£≤ædG ᣰSGƒH        …ô˘jó˘e á˘£˘≤˘æ˘H Oó– ,»˘à˘dG á˘jOô˘Ø˘˘dG äBɢ˘aɢ˘μŸG                á˘∏˘˘°U äGP Ió˘˘jó÷G äɢ˘«˘˘HOC’G ∑GQOEG Ωó˘˘Y Öfɢ˘L       áæé∏dGh á©eÉ÷Gh á«∏˘μ˘∏˘d »˘ª˘∏˘©˘dG ¢ù∏ÛG ɢgGô˘LCG
øe πch ,»∏NGódG ΩɶædG ÉgOóëj »àdG •hô°ûdG           áFÉŸÉH 70 ¢ùÁ ,2011 •É°ûæd áÑ°ùædÉH ä’ÉcƒdG                      ∑GQOEG ΩóY Gòch ,√QÉ«àNG ” …òdG åëÑdG ´ƒ°VƒÃ            äɢeɢ°üà˘Y’G ¿EG A’Dƒ˘g ∫ɢbh .º˘°ù≤˘∏˘d ᢫˘ª˘∏˘©˘˘dG
,IOÉØà°SG πfi ¿ƒμj á£≤f ≈∏YCG ≈∏Y π°üëàj            OGó©àdG øe áFÉŸÉH 40 ¿CG Éë°Vƒe ,∫ɪ©dG øe                      á˘fQɢ≤˘e á˘ª˘FÓ˘e ÌcC’G äɢHQɢ≤˘ª˘˘∏˘˘d Ú뢢°TΟG        øe IójóL º««≤J áæ÷ Ö«°üæJ ájÉZ ¤EG á∏°UGƒàe
á˘£˘≤˘æ˘dG ≈˘∏˘Y ¢VΩ˘j ø˘eh ,í˘«˘ë˘°U ¢ùμ˘©˘˘dGh       Ö°ùM äɢLQó˘˘dG ‘ IOɢ˘jõ˘˘dG ø˘˘e ¿h󢢫˘˘Ø˘˘à˘˘°ùj                 ≈˘∏˘Y AGÈÿG á˘æ÷ âHɢYCG ɢª˘«˘a .åë˘Ñ˘dG ´ƒ˘˘°VƒÃ         ,ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ πNóJ hCG ,¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UCG
                 .ø©£dG á≤jôW ∑Éæ¡a      ,ájOôØdG ICÉaÉμŸG á£≤f øe áFÉŸÉH 30h ,º¡à«≤MCG                    »é¡æe ≈©°ùe ÜÉ«Z á°ùªÿG Úë°TΟG çƒëH                ó˘°üb ,è˘eɢfÈdG Gò˘˘g »˘˘YGQh ¢ù°SDƒ˘˘e ¬˘˘à˘˘Ø˘˘°üH
√hÈàYGh ,QGô≤dG Gòg ∫ɪ©dG ¢†aQ º¡à¡L øe            30 ΩôM ¢ü°ü◊ÉH ICÉaÉμŸG Ωɶf ¿CG ô°ùØj Ée Gògh                    ¤EG IQGRƒdG äQÉ°TCGh .π«∏ëàdG êPƒ‰ ‘ í°VGh                    .º¡H ≥◊ …òdG ±ÉëLE’G øe º¡aÉ°üfEG
≈àM hCG ,IóMGƒdG ádÉcƒdG ∫ɪY ÚH õ««ªàdG ¤EG É©aO       óLhh .øjRɢ«˘à˘e’G ø˘e Úeó˘î˘à˘°ùŸG ø˘e á˘FÉŸÉ˘H                   áæ÷ AÉ°†YCG ,AGÈÿG IòJÉ°SC’G á©LGôà âeÉb É¡fCG           ‘ ¬˘bÓ˘£˘fG ò˘æ˘e ,è˘eɢfÈdG ¿CG ¿ƒ˘é˘àÙG ó˘cCGh
AGƒLC’G Òμ©J øY Ó°†a ∂dPh ,iôNCG ä’Éch ‘            ,º¡«ØXƒe ΩÉeCG êôM ‘ º¡°ùØfCG ä’ÉcƒdG hôjóe                      áé«àædG ¿CG ÒZ ,á°VƒaôŸG äÉØ∏ŸG ∫ƒM ,º««≤àdG            á∏MôŸG √òg ‘ çƒëÑ∏d AÉ°übEG ó¡°ûj ⁄ ,2005
.ÚØ˘˘XƒŸGh IQGOE’G ÚH ᢢbÓ˘˘©˘˘dG Oɢ˘°ùah ᢢ«˘˘æ˘˘¡ŸG    70 π©÷ á©æ≤ŸGh ≈∏ãŸG á∏«°SƒdG Ghóéj ⁄ º¡fƒc                      »MÉj ∫ÉeCG :ôFGõ÷G            .É¡°ùØf ɪFGO âfÉc    ¢ùØf øe ™jQÉ°ûe 5 áÑ°ùæHh ,º««≤àdG øe áeó≤àŸG
øe á˘FÉŸÉ˘H 30 Ωô– ɢ¡˘fCG ∞˘«˘c ∫ɢª˘©˘˘dG ∫Aɢ˘°ùJh     á«dÉŸG äGRÉ«àe’G øe ¿hó«Øà°ùj §≤a áFÉŸG ‘
‘ ,äBÉaÉμŸG äGhÓYh QƒLC’G IOÉjR øe É¡«ØXƒe           ôjóe πc π©L Ée ,áeÉ©dG ájôjóŸG É¡JOóM »àdG
‘ É«dÉe OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ≥jôa áæjõN ¬«a ºYóJ âbh          .∫ɪ©dG á«°SÉ°ùM øe ¬«Ø©j êôfl OÉéjEG ∫hÉëj                              áMÉ«°ùdG IQGRƒH ™jQÉ°ûŸG ºYOh º««≤àdG ôjóe
                 .''Qƒ°ùfƒÑ°ùdG'' QÉWEG    áYô≤dG AGôLEG ¤EG É÷ º¡°†©H ¿CG äGOÉ¡àL’G øeh
                                         C
QGóg øH óªfi :¿Gôgh                       ∫ɪY πL ¿C’ ,QGô≤dÉH Ú«æ©ŸG áFÉŸÉH 70 QÉ«àN’                        ''ôjô°S ∞dCG 48 ôaƒ«°S »æWh »MÉ«°S ´hô°ûe 748''
                                                                           á˘æ˘°ùdG ∫Ó˘N ,º˘Yó˘J ´É˘£˘≤˘dG ¿CG ,''ÈÿG''`d ,∞˘dɢN ±hDhô˘dG ó˘Ñ˘Y ,᢫˘Mɢ«˘°ùdG ™˘jQɢ°ûŸG º˘YOh º˘«˘«˘≤˘J ô˘˘jó˘˘e ∞˘˘°ûc G
                                                                           ´É£≤dG ‘ á∏é°ùŸG ™jQÉ°ûŸG OóY ¿CÉH Gôcòe ,ôFGõé∏d á«HÉ©«à°S’G IQó≤dG øe ™aôdÉH Gƒëª°S ÉYhô°ûe 57`H ,áeô°üæŸG
                                                                           çóëàŸG äGP ócCG .ô°TÉÑe π¨°T Ö°üæe ∞dCG 34 ≥∏Nh ôjô°S ∞dCG 48 ¤EG π°üJ áaÉ°VEG íæÃ íª°ùà°S ´hô°ûe 748 ¤EG π°Uh
                                                                           ,¿GƒL 25 ≥aGƒj …òdG áMÉ«°ù∏d »æWƒdG Ωƒ«dÉH ᫪°SôdG ä’ÉØàM’G º«¶æJ áæ°ùdG √òg âaôY »àdG ,Iôμ°ùH áj’h ¿CG
                                                                           ‘ ∫ƒNó∏d É¡æ«°TóJ hCG É¡H ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh ≈∏Y ÉeEG ,¿ƒª«e π«Yɪ°SEG ,´É£≤dG ôjRh ±ô°û«°S ™jQÉ°ûe Ió©H ºYóàà°S
                                                                           É¡àëæe »àdG äÓ«¡°ùàdG ¤EG Oƒ©j ôFGõ÷G ‘ É¡bÓWEG ” »àdG ™jQÉ°ûŸG øe ÒÑμdG ºμdG ¿CG ¤EG ∞dÉN QÉ°TCGh .áeóÿG
                                                                           ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH øjôªãà°ùª∏d íª°ùà°S »àdGh ,∑ƒæÑdG ™e É¡à©bh »àdG IÒNC’G á«bÉØJ’G á°UÉN ,øjôªãà°ùª∏d IQGRƒdG
                                                                           á°ü°üfl á«°VQCG ™£b áÄ«¡àc ,É¡ëæe ” »àdG iôNC’G äÓ«¡°ùàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Iô°ù«e óFGƒØHh ,áYô°ùH ¢Vhôb
                                                                           ™«ÑdG AɨdEGh ,áÄ«¡à∏d …OÉŸG ÖfÉ÷G É¡≤JÉY ≈∏Y á«eƒª©dG äÉ£∏°ùdG òNCÉà°S å«M ,2012 áæ°ùd á∏é°ùŸG ™jQÉ°ûŸG ó«°ùéàd
                                                                           áaÉ°VE’ÉH ,»°VGÎdÉH RÉ«àe’ÉH íæŸG ≥jôW øY ¢VQCG á©£b ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G AGôLEÉH ¬dGóÑà°SGh ,»æ∏©dG OGõŸG ≥jôW øY
                                                                           á«MÉ«°ùdG äÉWÉ°ûædÉH á≤∏©àŸG äÉeóÿG ≈∏Y ,''áFÉŸÉH 7 ¤EG áFÉŸÉH 17 øe'' áaÉ°†ŸG ᪫≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ¢ü«∏≤J ¤EG
                                                                                     .»MÉ«°ùdG π≤ædGh ,äGQÉ«°ùdG AGôch ,äÓMôdGh ,∞æ°üŸG ΩÉ©WE’Gh ,á«fó©ŸG äÉeɪ◊Gh ,á«bóæØdGh
                                                                           OÉ«YƒH ¿É«Ø°S :ôFGõ÷G
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012
Journal  el khabar du 26.06.2012

More Related Content

What's hot

ملخص كتاب قوة التركيز لمؤلفه جاك كانفيلد
ملخص كتاب قوة التركيز لمؤلفه جاك كانفيلدملخص كتاب قوة التركيز لمؤلفه جاك كانفيلد
ملخص كتاب قوة التركيز لمؤلفه جاك كانفيلد
Ahmed Al-Shamy
 
الاتصال الرقمى
الاتصال الرقمىالاتصال الرقمى
الاتصال الرقمى
Tamara Dz
 
Ana alwatan
Ana  alwatanAna  alwatan
Ana alwatan
Ana ADI
 
Card of personality analysis through handwriting
Card of personality analysis through handwritingCard of personality analysis through handwriting
Card of personality analysis through handwriting
Mohammed Alhomaidi
 
كتاب سلسلة المعجزات لهارون يحي
كتاب سلسلة المعجزات لهارون يحيكتاب سلسلة المعجزات لهارون يحي
كتاب سلسلة المعجزات لهارون يحي
ansdk
 
"الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة " أقسام التر...
"الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة " أقسام التر..."الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة " أقسام التر...
"الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة " أقسام التر...
ILYAS YOUSSEF
 
Lights on the_codex_alimentarius
Lights on the_codex_alimentariusLights on the_codex_alimentarius
Lights on the_codex_alimentarius
walled ashwah
 
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
أمنية وجدى
 
الذكاء الاداري ... إعادة النظر في تطبيقات الإدارة ونظرياتها
الذكاء الاداري ... إعادة النظر في تطبيقات الإدارة ونظرياتهاالذكاء الاداري ... إعادة النظر في تطبيقات الإدارة ونظرياتها
الذكاء الاداري ... إعادة النظر في تطبيقات الإدارة ونظرياتها
Mohammad Kettani
 

What's hot (20)

4323
43234323
4323
 
3806
38063806
3806
 
4562
45624562
4562
 
ملخص كتاب قوة التركيز لمؤلفه جاك كانفيلد
ملخص كتاب قوة التركيز لمؤلفه جاك كانفيلدملخص كتاب قوة التركيز لمؤلفه جاك كانفيلد
ملخص كتاب قوة التركيز لمؤلفه جاك كانفيلد
 
4353
43534353
4353
 
4835
48354835
4835
 
4352
43524352
4352
 
في رحاب العيد
في رحاب العيدفي رحاب العيد
في رحاب العيد
 
الاتصال الرقمى
الاتصال الرقمىالاتصال الرقمى
الاتصال الرقمى
 
Ana alwatan
Ana  alwatanAna  alwatan
Ana alwatan
 
Card of personality analysis through handwriting
Card of personality analysis through handwritingCard of personality analysis through handwriting
Card of personality analysis through handwriting
 
كتاب سلسلة المعجزات لهارون يحي
كتاب سلسلة المعجزات لهارون يحيكتاب سلسلة المعجزات لهارون يحي
كتاب سلسلة المعجزات لهارون يحي
 
"الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة " أقسام التر...
"الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة " أقسام التر..."الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة " أقسام التر...
"الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة " أقسام التر...
 
4321
43214321
4321
 
Lights on the_codex_alimentarius
Lights on the_codex_alimentariusLights on the_codex_alimentarius
Lights on the_codex_alimentarius
 
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
 
الذكاء الاداري ... إعادة النظر في تطبيقات الإدارة ونظرياتها
الذكاء الاداري ... إعادة النظر في تطبيقات الإدارة ونظرياتهاالذكاء الاداري ... إعادة النظر في تطبيقات الإدارة ونظرياتها
الذكاء الاداري ... إعادة النظر في تطبيقات الإدارة ونظرياتها
 
4351
43514351
4351
 
دولة الخير
دولة الخيردولة الخير
دولة الخير
 
Agrumes
AgrumesAgrumes
Agrumes
 

Viewers also liked

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1)
marsed kadha
 
Antenatal haemorrhage
Antenatal haemorrhageAntenatal haemorrhage
Antenatal haemorrhage
Ahmed Farrasyah
 
Filmoteca española (v.d.)
Filmoteca española (v.d.)Filmoteca española (v.d.)
Filmoteca española (v.d.)
Francisco Javier Sánchez
 
Actie foto's...
Actie foto's...Actie foto's...
Actie foto's...
jodokus29
 
بـــيـــــان 20 04-2013
بـــيـــــان 20 04-2013بـــيـــــان 20 04-2013
بـــيـــــان 20 04-2013
marsed kadha
 
مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
 مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي. مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
marsed kadha
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
marsed kadha
 
Presentación powerpoint
Presentación powerpointPresentación powerpoint
Presentación powerpoint
Francisco Javier Sánchez
 
تقرير حول الإشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي...
تقرير حول الإشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي...تقرير حول الإشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي...
تقرير حول الإشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي...
marsed kadha
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائ...
 تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائ... تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائ...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائ...
marsed kadha
 
تقرير المرصد المؤرخ في 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013
تقرير المرصد المؤرخ في 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013تقرير المرصد المؤرخ في 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013
تقرير المرصد المؤرخ في 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013
marsed kadha
 
Social networking & effects
Social networking & effectsSocial networking & effects
Social networking & effects
Harish Chandak
 
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
marsed kadha
 
Ccp anemia
Ccp anemiaCcp anemia
Ccp anemia
Ahmed Farrasyah
 
Social networking & effects
Social networking & effectsSocial networking & effects
Social networking & effects
Harish Chandak
 
Chuong 2
Chuong 2Chuong 2
Chuong 2
phuvantran02
 

Viewers also liked (16)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1)
 
Antenatal haemorrhage
Antenatal haemorrhageAntenatal haemorrhage
Antenatal haemorrhage
 
Filmoteca española (v.d.)
Filmoteca española (v.d.)Filmoteca española (v.d.)
Filmoteca española (v.d.)
 
Actie foto's...
Actie foto's...Actie foto's...
Actie foto's...
 
بـــيـــــان 20 04-2013
بـــيـــــان 20 04-2013بـــيـــــان 20 04-2013
بـــيـــــان 20 04-2013
 
مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
 مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي. مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
مشروع قانون أساسي عدد 2012/26 يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
 
Presentación powerpoint
Presentación powerpointPresentación powerpoint
Presentación powerpoint
 
تقرير حول الإشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي...
تقرير حول الإشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي...تقرير حول الإشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي...
تقرير حول الإشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي...
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائ...
 تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائ... تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائ...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائ...
 
تقرير المرصد المؤرخ في 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013
تقرير المرصد المؤرخ في 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013تقرير المرصد المؤرخ في 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013
تقرير المرصد المؤرخ في 15 ماي 2013 حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 ماي 2013
 
Social networking & effects
Social networking & effectsSocial networking & effects
Social networking & effects
 
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
 
Ccp anemia
Ccp anemiaCcp anemia
Ccp anemia
 
Social networking & effects
Social networking & effectsSocial networking & effects
Social networking & effects
 
Chuong 2
Chuong 2Chuong 2
Chuong 2
 

More from marsed kadha

بيان 18 مارس 2014
بيان 18 مارس 2014بيان 18 مارس 2014
بيان 18 مارس 2014
marsed kadha
 
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
marsed kadha
 
توصيات 22 02-2014
توصيات 22 02-2014توصيات 22 02-2014
توصيات 22 02-2014
marsed kadha
 
بيان 3 1-2014
بيان 3 1-2014بيان 3 1-2014
بيان 3 1-2014
marsed kadha
 
بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013
marsed kadha
 
بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013
marsed kadha
 
اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013
marsed kadha
 
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
marsed kadha
 
بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013
marsed kadha
 
تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013
marsed kadha
 
اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013
marsed kadha
 
بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013
marsed kadha
 
تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013
marsed kadha
 
إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013
marsed kadha
 
بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013 بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013
marsed kadha
 
بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013
marsed kadha
 
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
marsed kadha
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
marsed kadha
 
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
marsed kadha
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
marsed kadha
 

More from marsed kadha (20)

بيان 18 مارس 2014
بيان 18 مارس 2014بيان 18 مارس 2014
بيان 18 مارس 2014
 
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
 
توصيات 22 02-2014
توصيات 22 02-2014توصيات 22 02-2014
توصيات 22 02-2014
 
بيان 3 1-2014
بيان 3 1-2014بيان 3 1-2014
بيان 3 1-2014
 
بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013
 
بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013
 
اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013
 
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
 
بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013
 
تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013
 
اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013
 
بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013
 
تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013
 
إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013
 
بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013 بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013
 
بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013
 
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
 
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
 

Recently uploaded

JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeriJADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
BudiSupriyanto13
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
CristviaFerreira
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
JosuneZalloAndetxaga
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
Gouri Das
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptxPolitika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
GilbertoPintoBelo1
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 

Recently uploaded (8)

JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeriJADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptxPolitika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 

Journal el khabar du 26.06.2012

 • 1. F: 4583 É°ùfôa ‘ ájƒ¡dGh áeÉbE’G ≥FÉKh ôjhõàd áμÑ°T ÈcCG øª°V ¿ƒjôFGõL 24 ¢U á«bGó°üŸGh ¥ó°üdG 1€ :É``°ùfôa ` êO 10 :ô``FGõ÷G / øª``ãdG / 6757 Oó``©dG / ¿hô``°û©dGh á«fÉ``ãdG áæ``°ùdG `g 1433 ¿É``Ñ©°T 6`d ≥``aGƒŸG Ω 2012 ¿Gƒ``L 26 AÉ``KÓãdG »Hô©dG ™«HôdG á«©jô°ûàdG äÉHÉîàfÓd ájOGóJQ’G äGõ¡dG »bhRôŸG ∞°üæŸG ¢ù«FôdG ''»Yô°T ÒZ'' QGô≤dG ÈàYG ôéØoj É«Ñ«∏d …OGó¨ÑdG º«∏°ùJ á«°ùfƒàdG á£∏°ùdG Ωôg ‘ áeRCG :≈∏©e QƒfCG …QÉ°ûà°S’G ÒÑÿG Ú°VQÉ©ŸG ¬Lh ‘ ' êÉé◊G ∞«°S' ¿Gô¡°ûj ≈«ëjhCGh ΩOÉî∏H ''ʃfÉb ÒZ …OGó¨ÑdG º«∏°ùJ'' 2 ¢U äɶaÉfi IóY AÉæeCG π«≤j ¿’ÉaC’Gh äÉj’h 10 ‘ Ú«F’ƒdG Ú≤°ùæª∏d Ò«¨J á∏ªM …ôéj …ófQC’G 11 ¢U êÉJ á«Hô¨dG Ohó◊G ≈∏Y IôgɶdG ∞°ûμJ ''ÈÿG'' QƒH »æãjh ìÉæëf ï«°ûdG ΩÎëj hQ Ú£°ù∏Ød ôFGõ÷G ºYO ≈∏Y ¢ù«FôdG â«≤àdG Ωƒj'' ''IôgÉ≤dG ‘ »°Sôe óªfi π«∏dG ‘ ¿ƒHô¡eh QÉ¡ædG ‘ ò«eÓJ 4 ¢U q »YOGÈdG :¿GƒNE’G iQƒ°T ¢ù∏éà ƒ°†Y áeƒμ◊G IOÉ«≤d Úë°TôŸG RôHCG 11 ¢U Ú©Ñ°ùd äBÉaÉμeh äGhÓY ∫ɪ©dG øe §≤a áFÉŸÉH »æWƒdG ¥hóæ°üdG ‘ áæàa •É«àM’Gh Òaƒà∏d »æWƒdG ¥hóæ°ü∏˘d á˘eɢ©˘dG á˘jô˘jóŸG âKó˘MCG G ɢª˘c ɢ¡˘J’ɢcƒ˘H ɢ¡˘«˘Ø˘Xƒ˘e §˘°Sh á˘æ˘à˘a Òaƒ˘à˘∏˘ d .ÒÑc êôM ‘ ä’ÉcƒdG …ôjóe â©°Vh 5 ¢U É«eƒj ôaÉ°ùe ∞dCG 75 ™e ¿ƒ∏eÉ©àj áÑ©dh äGQÉ£≤dG ƒÑbGôe ''Ú"Gô◊G'' ™e QCÉØdGh §≤dG !QÉæjO 500 πHÉ≤e á∏ª÷ÉH äGAGóàYG ∞«°TQC’G /''ÈÿG'' :¢U á«æ¨e ‘ ÚHqô¡ŸG ''≥æîj'' áHÉbôdG ójó°ûJ 8 ¢U F: 5272 ISSN1111-0473
 • 2. Ω 2012 ¿GƒL 26 AÉKÓãdG `g 1433 ¿ÉÑ©°T 6`d ≥aGƒŸG øWƒdG 2 OÓ÷Gh á«ë°†dG ÚH IGhÉ°ùŸG ó≤àfG ''§«∏¨àdG á°SQɇ''`H Ú«°ùfôa ÚãMÉH º¡àj øjógÉÛG ôjRh ÚH ¥ôØdGh .(»°ùfôØdG Ωƒ¡ØŸÉH) ôFGõ÷G ÜôM AÉ¡àfG Úª«dG äÉaô°üJh äÉëjô°üJ ‘ âªμëà°SG »àdG Ωƒ¡ØŸG Gòg Ωƒ≤jh .iôcòdÉH º¡J’ÉØàMG ≈∏Y É«ZÉW ¢ùj ó«ªM :ôFGõ÷G .GóL ™°SÉ°T ,á«îjQÉàdG áKOÉ◊G ¢ùØæd ÚàHQÉ≤ŸG ∞jô°ûdG ∫Éb ,∂dP ∫ƒMh .…RƒcQÉ°S ºμM IÎa ‘ äGRhÉŒ ɢ¡˘«˘˘a ⩢˘bh ô˘˘jô˘˘ë˘˘à˘˘dG Üô˘˘M ¿CG ≈˘˘∏˘˘Y ,Iƒ≤dG å«M øe ÒÑc ¥ôa OƒLƒH ¢SÉÑY ±ÎYGh ‹É◊G »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ¬H ¤OCG Ée'' áYGPEÓd ¢SÉÑY ¢û«÷G øeh ôjôëàdG ¢û«L øe âÑμoJQG äÉYɶah ,¢SÉ˘Ñ˘Y ∞˘jô˘°ûdG ó˘ªfi ø˘jó˘gÉÛG ô˘jRh º˘¡˘˘JG G ô°†ëj Éeh É°ùfôa ‘ ¬d Ò°†ëàdG …ôéj Ée ÚH q ,á«°ùfôØdG-ájôFGõ÷G äÉbÓ©dG ∫ƒM óf’ƒg Gƒ°ùfGôa Ú«°ùfôØdG ≈∏à≤˘dG ¿CG ,∂dP ≈˘æ˘©˘eh .…Qɢª˘©˘à˘°S’G äɢbÓ˘©˘dG ï˘jQɢJ ‘ Ú°üàfl Ú«˘°ùfô˘˘a Úã˘˘Mɢ˘H Ωó≤f ¿CG øμÁ ’'' ∫ƒ≤j PEG ,iôcòdÉH ∫ÉØàMÓd É«∏fi ,äÉ«°SÉFô∏d á«HÉîàf’G ¬à∏ªM ‘ äÉëjô°üJ øe ÚjôFGõ÷G ≈∏à≤dGh ,ôjôëàdG ¢û«L OGôaCG …ójCG ≈∏Y ≈∏Y ,''§˘«˘∏˘¨˘à˘dG ᢰSQɇ''`H ,᢫˘°ùfô˘Ø˘dG á˘jô˘FGõ÷G ∫É› ‘ ÊÉ©f ÉæfC’ ,iƒà°ùŸG ‘ ¬fCÉH ∫ƒ≤f ÉÄ«°T øjó∏ÑdG ÚH ábÓ©dG ™°†J ¿CG É¡æe ≈Nƒàj á©é°ûe …Qɢª˘©˘à˘°S’G »˘°ùfô˘Ø˘dG ¢û«÷G OGô˘aCG …ó˘˘jCG ≈˘˘∏˘˘Y ‘ ,''OÓ÷Gh á«ë°†dG ÚH ¿hhÉ°ùj'' º¡fCG ¢SÉ°SCG AGô≤à°S’ ÒÑc ¬LƒJ ¤EG ∂dP Oƒ©jh ,ïjQÉàdG áHÉàc .''ÚÑ©°ûdG áë°üŸ áeóN ÉgQƒ°U ø°ùMCG ‘ ¢ù«˘Fô˘dG ìƒ˘°Vƒ˘H ∂dP ø˘Y ô˘Ñ˘˘Y ó˘˘bh .¿hhɢ˘°ùà˘˘j q øe áæ°S 50 Qhôà ∫ÉØàMÓd ¿ƒª°†e ¤EG IQÉ°TEG ´ÉH º¡d ¢UÉî°TCG ∑Éæg å«M ôëÑdG AGQh øe ïjQÉàdG ,óf’ƒg √Gó˘HCG …ò˘dG »˘Hɢé˘jE’G OGó˘©˘à˘°S’G º˘ZQh íjô°üJ ‘ …RƒcQÉ°S ’ƒμ«f ≥HÉ°ùdG »°ùfôØdG .ôFGõ÷G øe É°ùfôa êhôN ™LGôŸG øe A’Dƒg ó©jh ,ïjQÉàdG áHÉàc ‘ πjƒW ,ôFGõ÷ÉH »°ùfôØdG Qɢª˘©˘à˘°S’G á˘Yɢ¶˘Ø˘H ±GÎYÓ˘d ∂∏˘J'' ∫ɢb ɢeó˘æ˘Y ,»˘°VÉŸG ¢SQɢe ‘ á˘aɢ뢰ü∏˘˘d ,¤hC’G á«YGPE’G IÉæ≤∏d ¢ùeCG ¢SÉÑY ôjRƒdG ôcPh .''ôjôëàdG IQƒ˘Kh á˘ehɢ≤˘ª˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ᢫˘î˘jQɢà˘dG hCG QGòàY’G iƒà°ùe ¤EG ∂dP »≤Jôj ¿CG ÖqbôJ ɉhO ™˘°Vƒ˘e ¿ƒ˘μ˘J ¿CG Öé˘j Úaô˘£˘dG ø˘e äGRhɢé˘à˘dG Ò°†ë˘à˘dG ‘ ÚWô˘î˘æŸG Ú«˘°ùfô˘Ø˘dG Úã˘Mɢ˘Ñ˘˘dG ¿CG IÎØ˘˘˘dG ‘ ô˘˘˘FGõ÷G ï˘˘˘jQɢ˘˘J ᢢ˘Hɢ˘˘˘à˘˘˘˘c ¿CG 󢢢˘°ü≤˘˘˘˘j øe ÚÑbGôe ¿EÉa ,ÖfòdÉH Qƒ©°T øY ÒÑ©àdG ≈àM ≈∏Y ΩóædG øY È©J ¿CG É¡æμÁ ’ É°ùfôa øμd ,áfGOEG ,πÑ≤ŸG á«∏jƒL 5`d ÉÑ°ù– É°ùfôØH á«îjQÉàdG IOɪ∏d ≥ah ¿ƒ«°ùfôØdG ¿ƒãMÉÑdG É¡©æ˘°üj ,á˘jQɢª˘©˘à˘°S’G É°ùfôØd …OÉ©ŸG ÜÉ£ÿG OGOõj ¿CG ¿ƒëLôj ÚàØ°†dG .''Üô◊G √òg É¡æ°T ¬˘dɢ°†fh …ô˘FGõ÷G Ö©˘°ûdG ᢢehɢ˘≤˘˘e ¿ƒ˘˘∏˘˘©˘˘é˘˘j'' .Ú«°ùfôØdÉH á°UÉN áHQÉ≤e ∫Ó˘≤˘à˘°S’G ᢫˘æ˘«˘°ùª˘N ó˘Yƒ˘e ÜÎbG ɢª˘∏˘˘c ,Ió˘˘M ,»°ùfôØdG ºμ◊G ≈∏îàj ¿CG ‘ ¿ƒjôFGõ÷G πeCÉjh ó˘°ü≤˘j .''π˘àÙG ±ô˘£˘dG ™˘e á˘jhɢ°ùà˘e ¬˘Jɢfɢ˘©˘˘eh … .ì iôcP ≈∏Y ¿ôb ∞°üf Qhôe hCG ,(…ôFGõ÷G Ωƒ¡ØŸÉH) ájQɪ©à˘°S’G ᢫˘∏˘≤˘©˘dG ø˘Y ,Ú«˘cGΰT’G ó˘¡˘Y ‘ ¿ƒμ«°S …òdG ,ájôFGõ÷G IQƒã∏d Ú«°ùfôØdG Ωƒ¡Øe F: 5272 á«©jô°ûàdG äÉHÉîàfÓd ájOGóJQ’G äGõ¡dG Ú°VQÉ©ŸG ¬Lh ‘ ''êÉé◊G ∞«°S'' ¿Gô¡°ûj ≈«ëjhCGh ΩOÉî∏H ¿Éch ,»bƒa QGô˘≤˘H ¬˘«˘°VQɢ©˘e Aɢ°übEG ,á°VQÉ©ŸG ™FÓW øe ºgh ,᪰UÉ©dÉH Üõ◊G ∂∏Á äɢ˘j’ƒ˘˘dG ø˘˘e 󢢢j󢢢Y ‘ ‘ Üõ◊G ɢ¡˘«˘a ≥˘Ø˘NCG »˘à˘dG äɢj’ƒ˘dG »HõM ‘ ¿ƒ«∏fi ¿ƒdhDƒ°ùe ™aój G ∑ôJh ,º¡©e ºFÉ≤dG ±ÓÿG ôHóJ ¬«∏Y ô¶àæjh ,ájõcôŸG áæé∏dG ‘ Ú£°ûædG ø˘H º˘°Sɢ≤˘∏˘H ∫ɢbh ,ɢ¡˘«˘a Ωó˘b Å˘˘Wƒ˘˘e äɢ˘«˘˘©˘˘jô˘˘°ûà˘˘dG ‘ Ö°Uɢ˘æ˘˘e ´Gõ˘˘à˘˘fG ô˘jô˘ë˘à˘dG á˘¡˘Ñ˘L ¿É˘«˘°ù«˘Fô˘dG á˘£˘∏˘˘°ùdG É°Uƒ°üNh ,óYGƒ≤∏d ádCÉ°ùŸG ‘ ôeC’G ᢶ˘˘aÉfi Öà˘˘μ˘˘e π˘˘M ɢ˘≤˘˘M’ º˘˘à˘˘j ¿CG ''ÈÿG''`d ≥HÉ°ùdG áæJÉH ≥°ùæe Ò°üM ¿ƒ˘˘˘≤˘˘˘°ùæŸG A’Dƒ˘˘˘g ¿CG âØ˘˘˘˘dh ,IÒNC’G »WGô≤ÁódG »æWƒdG ™ªé˘à˘dGh »˘æ˘Wƒ˘dG ¢û«©j »àdG ᪰UÉ©dÉH ≥∏©àj ôeC’G ¿CG ∞˘∏˘μŸG ≈˘°ù«˘Y ᢰSɢb íŸCGh .á˘∏˘˘°ûæ˘˘N õ˘«˘¡Œ ø˘Y ᢢdhDƒ˘˘°ùe Üõ◊G IOɢ˘«˘˘b ¿EG ôcPh .''º¡à«dhDƒ°ùe øe ºgAÉØYEG GƒÑ∏W á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ‘ º¡∏°ûa øªK .É«∏μ«g ÉØ©°V É¡«a Üõ◊G ,á¡Ñé∏d »°SÉ«°ùdG ÖàμŸG ‘ ΩÓYE’ÉH óYÉ≤e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G áé«àædGh ,ºFGƒ≤dG ≈˘∏˘˘Y Aɢ˘KÓ˘˘ã˘˘dG Ωƒ˘˘«˘˘dG ±ô˘˘°û«˘˘°S ¬˘˘fCG ºgOÉ©HEG ∫ÓN øe º¡JGOÉ«b á°VQÉ©e hCG äɢLô˘N ¿’ɢaC’G Ωɢ˘Y ÚeCG è˘˘eô˘˘Hh ∫Ébh π°UGƒàà°S IójóL äGÒ«¨J ¿CG ¤EG Ëó≤àH áÑdÉ£e »gh ,§≤a áj’h 15 ‘ ‘ Üõë∏d ójóL »F’h ≥°ùæe Ö«°üæJ .º¡Ñ°UÉæe øe áj’ƒH á«"GhÈdG øe ≥˘∏˘£˘æ˘J ,᢫˘fG󢫢e ó©e »ª«¶æJ èeÉfôH Éæjód'' ..''ÈÿG''`d Ò«¨àdG'' ¿CÉH ôbCG ¬æμd .''É°†jCG ÜÉ°ù◊G óªfi »HÉ≤ædGh ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG) Ió«©°S »˘æ˘Wƒ˘dG ™˘ª˘é˘˘à˘˘dG IOɢ˘«˘˘b äô˘˘°Tɢ˘H »ª°SôdG ÜÉ£ÿG Ö°ùM •ôîæJ ,ájóŸG ƒg Oƒ°ü≤ŸG ¿Éc ¿EG √ÉædCÉ°Sh .''≥«Ñ£à∏d π˘°ûa …ò˘dG ∫hDƒ˘°ùŸG ¿C’ ,»˘Yƒ˘°Vƒ˘e ¿ƒ«F’ƒdG ¿ƒ˘≤˘°ùæŸG π˘ª˘ë˘à˘jh .(ô˘eɢY Ú≤°ùæª∏d äGÒ«¨J á˘∏˘ª˘M »˘WGô˘≤Áó˘dG »°ù«˘°ù– è˘eɢfô˘H QɢWEG'' ‘ Üõ˘ë˘∏˘d Ú«˘˘∏ÙG ÚdhDƒ˘˘°ùŸG ø˘˘e ó˘˘jõ˘˘e ᢢ˘dɢ˘˘bEG ¬«∏Y ∫ƒ©j ’ √ó©≤e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ É¡d ¢Vô©J »àdG äÉ°SÉμàf’G á«dhDƒ°ùe Ö°ùM äɢ˘˘˘j’h 10 ‘ Ú«˘˘˘˘F’ƒ˘˘˘˘˘dG IÎØ˘˘dG ∫Ó˘˘N ᢢ«˘˘dɢ˘°†æ˘˘dG ó˘˘YGƒ˘˘≤˘˘∏˘˘˘d π˘ª˘©˘dG ¿EG ∫ƒ˘≤˘dɢH ≈˘Ø˘à˘cɢa ,Üõ˘ë˘∏˘˘d ɢ˘˘°Uƒ˘˘˘°üNh ᢢ˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤ŸG 󢢢˘«˘˘˘˘YGƒŸG ‘ ,ᢢ˘«˘˘˘Hɢ˘˘î˘˘˘à˘˘˘f’G º˘˘˘˘gô˘˘˘˘FGhO ‘ Üõ◊G ‘ô°T Oƒ∏«e ∫Ébh .Üõ◊G ‘ QOÉ°üe GÒ°†– ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓNh á«Ø«°üdG .ä’ÓàN’G êÓ©d ôªà°ùe »ª«¶æàdG .á«∏ÙG äÉ``HÉîàf’G GhQó˘°üJ º˘¡˘æ˘e GÒã˘c ¿CG ɢ˘°Uƒ˘˘°üNh ≥˘˘Wɢ˘æ˘˘dGh »˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG Öà˘˘˘μŸG ƒ˘˘˘°†Y ájGó˘H ‘ á›ÈŸG á˘eɢ¡˘dG äɢ£˘ë˘ª˘∏˘d Öà˘μ˘e π˘M ɢ≤˘M’ º˘à˘j ¿CG ô˘¶˘à˘æ˘˘jh âdÉbCG ,»æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL ‘h .É¡«∏Y º¡JÉ°ùŸ Gƒ©°Vhh ,ºFGƒ≤dG ¿EG ''ÈÿG''`d ™˘ª˘é˘à˘dG º˘°SɢH »˘ª˘°Sô˘dG .''πÑ≤ŸG ∞jôÿG ‘ ¿ƒjOÉ«b ó≤˘à˘©˘jh á˘∏˘°ûæ˘N ᢶ˘aÉfi äQɢ«˘J äɢ¶˘aÉfi Aɢæ˘eCG Üõ◊G IOɢ«˘˘b IOÉ«b πªëj …ófQC’G ‘ QÉ«J øμd ‘ ɢ¡˘˘Jô˘˘°Tɢ˘Ñ˘˘e ” »˘˘à˘˘dG äGÒ«˘˘¨˘˘à˘˘dG ∫ɪL .± :ôFGõ÷G ‘ GÒã˘˘c ´ô˘˘°ùJ'' ΩOɢ˘î˘˘∏˘˘˘H ¿CG Üõ◊G …GO Ú°ùMh ¢TGô◊Gh ᢢ˘˘˘©˘˘˘˘˘jQRƒ˘˘˘˘˘˘Hh á≤≤ÙG á°SÉμàf’G ‘ á«dhDƒ°ùŸG Üõ◊G â°ùe Ú«˘˘F’ƒ˘˘dG Ú≤˘˘˘°ùæŸG Ö°Uɢ˘˘æ˘˘˘e
 • 3. Ω 2012 ¿GƒL 26 AÉKÓãdG 3 øWƒdG `g 1433 ¿ÉÑ©°T 6 `d ≥aGƒŸG ¬dÉ«àZG ∞∏e íàa IOÉYEÉH âÑdÉW ôFGõ÷G ÈY QhôŸG IQhô°V ¤EG íª∏J ᫇CG äɶØëàH √Oƒ¡L ΩGó£°UG ó©H Oó¡J ܃£©e á°ù°SDƒe á«dhódG äÉÄ«¡dG ¤EG Aƒé∏dÉH …ôFGõ÷G π◊G áHGƒH ¥ô£jh ™LGÎj ‹Ée ‘ ''…ôμ°ù©dG πNóàdG'' Qƒfi ™°VƒdG ∫ƒM äGQhÉ°ûe ‘ GQGôªà°SG ,πMÉ°ùdG ∫hód á«LQÉÿG AGQRh øe Oó©d É¡dÉÑ≤à°SG Üôb øY ôFGõ÷G âæ∏YCG ¢Sɢfƒ˘d ᢰù°SDƒ˘e Aɢ˘°†YCG Oó˘˘L G ìô£dG ídÉ°üd É¡àYÉæb øY äOÉY ,‹Ée ∫ɪ°T ‘ …ôμ°ù©dG πNóàdG IôμØd ≥HÉ°S âbh ‘ â°ùª– ’hO ¿CG hóÑjh .‹Ée ‘ 14 Qhôe áÑ°SÉæà ,¢ùeCG ,܃£©e .…ôμ°ù©dG π◊G »æÑàd ¬fGƒYóJ ábQÉaC’G øe Úà«dÉààe ÚJôcòŸ øeC’G ¢ù∏› ¢†aQ ô`KEG »°SÉ«°ùdG IOÉYE’ º¡JƒYO ,¬dÉ«àZG ≈∏Y áæ°S ¢ù°SCÉJ …OÉ¡L »Ø∏°S º«¶æJ ƒgh ,''ó«MƒàdGh ºéM ôjó≤àH áØ∏μe ,(‹Éeh ôé«ædG ,É«fÉàjQƒe hCG áÁô÷G √ò˘˘g ∫ƒ˘˘M ≥˘˘«˘˘≤– í˘˘˘à˘˘˘a IQOGób ∞WÉY :ôFGõ÷G hÉZ Qƒfi ÈY §°ûæjh »°VÉŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f .''πMÉ°ùdÉH ôWÉıG ᢢ«˘˘°†≤˘˘˘dG π˘˘˘jh󢢢J ¤EG Aƒ˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘dG .ÊÉàjQƒŸG ≥ª©dG √ÉŒÉH ƒàμÑ“h - ''øjódG QÉ°üfCG'' øY óah ∫ƒ∏M ¿CG ɪc .á«dhódG äÉÄ«¡dÉH ∫É°üJ’Gh OGô˘e ᢫˘˘LQÉÿG ¿hDƒ˘˘°ûdG ô˘˘jRh πÑ≤à°SG G ∫hO »˘bɢHh QGƒ˘Ø˘jO äƒ˘c äRɢ뢢fG ó˘˘bh ,ôFGõ÷ÉH -‹ÉŸG ¿CÉ°ûdG ‘ äÉ≤∏◊G ºgCG ióMEG çƒ˘˘©˘˘ÑŸG »˘˘°ùjG IQɢ˘eCG ,¢ùeCG ∫hCG ,»˘˘°ùdó˘˘e ø˘˘jó˘˘dG Qƒ˘˘˘f ¿G󢢢«˘˘˘°ùdG §˘˘˘°ûfh Iɢ˘ª˘˘°ùŸG ᢢYƒ˘˘ªÛG π˘˘NGO ɢ˘«˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aEG Üô˘˘˘Z π˘Nó˘à˘dG ™˘˘é˘˘°ûJ äɢ˘«˘˘£˘˘©˘˘e Ió˘˘Y ±ô˘˘°üj …òdG ,QGƒØjO äƒc ájQƒ¡ªL ¢ù«Fôd ¢UÉÿG Ω .ì :¢U Ihóf ,¢ùeCG ,OÉØjhQ »Hô©dh ∑hQóe ∫ÓN øe ,…ôμ˘°ù©˘dG π˘Nó˘à˘∏˘d ''¢SGƒ˘μ˘jEG'' á£N ¿CG ,á©«aQ QOÉ°üe ó«ØJh ,…ôμ°ù©dG ¢SCGôJh .‹Ée ∞∏e ¢Uƒ°üN ‘ ôFGõ÷ÉH πM ™≤J á°SQóe Ωɢ°ùbCG ó˘MCɢH ᢫˘Ø˘ë˘°U ±’BG á˘KÓ˘K ɢ¡˘eGƒ˘b ¿CG âLhQ ᢫˘≤˘jô˘aEG Iƒ˘˘b øY ''»"QÉàdG'' ô°üæ©dG π°üa óªà©J ôFGõ÷G »àdG ,É«≤jôaEG ÜôZ áYƒª› QGƒØjO äƒc ¢SÉfƒd ܃£©e ¢SÉfƒd πMGô∏d »∏FÉ©dG ∫õæŸG ÖfÉéH äOɢYCG ø˘eC’G ¢ù∏› äɢ¶˘Ø– ø˘μ˘˘d ,π˘˘LQ ≈∏Y ¬∏ãÁ ô°üæ©dG Gògh ,´Gô°üdG äÉ«£©e ∫ɪ°T ‘ …ôμ°ù©dG πNóàdG ´hô°ûe â∏ªM ,≈°Sƒe âjôjQƒ˘J á˘jô˘≤˘H ܃˘£˘©˘e ,ájGóÑdG á£≤f ¤EG á«≤jôaE’G ≥jô£dG áWQÉN ''OGhRCG ôjô– ácôM'' øe πc ,™bGƒdG ¢VQCG ,»≤jôaE’G OÉ–’G ÈY øeC’G ¢ù∏› ¤EG ,‹Ée AÉLh .»∏FÉÑ≤dG Üô£ŸG πà≤e á«°†b äGóéà°ùe á°ûbÉæŸ â°ü°üN äÉ뫪∏J ∞˘≤˘∏˘à˘J ¿Gó˘«ŸG á˘Yƒ˘ª› â∏˘©˘Lh ‘ ,™LôŸG á«Ø∏°ùdG ''øjódG QÉ°üfCG'' ácôMh ΩɢjC’G ‘ á˘Yƒ˘˘ªÛG â°†aQh ,ÚJô˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y á°ù«FQ ܃£©e áμ«∏e ™«bƒJ πªM ,Ú«Øë°üdG ≈∏Y ´Rh ¿É«H ‘ ÒãμH ∂°ù“ »àdG ôFGõ÷G ÈY QhôŸG IQhô°†H »˘ª˘«˘¶˘æ˘J ‘ ,∫õ˘©˘dG ≈˘£˘©˘e π˘μ˘°ûà˘j ÚM iƒëØH ájôFGõ÷G äÉ£∏˘°ùdG ≠˘«˘∏˘Ñ˘J á˘≤˘Hɢ°ùdG ó©H áæ°S 14'' çó◊G øY âÑ«¨J »àdG ¢SÉfƒd ܃£©e á°ù°SDƒe §«°Sƒc É°†jCGh QGƒL ádhóc ¥GQhC’G øe ácôM''h ,''»eÓ°SE’G Üô¨ŸG OÓÑH IóYÉ≤dG'' á˘eƒ˘μ◊G ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘à˘dG âdhɢMh ,ɢ¡˘˘JGQGô˘˘b √òg ‘ áÑFÉZ âfÉc ádGó©dG ¿CG Éæ∏c É檡a ܃£©e ¢SÉfƒd πà≤e á˘eƒ˘μ◊G ÚH ¢VhÉ˘Ø˘à˘dG ä’ƒ˘˘L ‘ ≥˘˘Hɢ˘°S ôFGõ÷G π°üæb õéà– »àdG ''ó«MƒàdGh OÉ¡÷G ᢩ˘«˘Ñ˘W ø˘μ˘d ,´hô˘°ûŸG »˘æ˘Ñ˘à˘d ᢫˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG ⁄ áÁô÷G π«ã“ IOÉYEGh ,á«μ«à°ù«dÉÑdG IÈÿG OGóYEG ºàj ⁄ ..á«°†≤dG äô¡X »àdG »"QÉàdG OôªàdG äÉcôMh á«dÉŸG .™«˘Hɢ°SCG ò˘æ˘e ¬˘jó˘Yɢ°ùe ø˘e á˘à˘°Sh hɢZ ‘ äAÉL ,øeC’G ¢ù∏› ÉgÉæÑJ »àdG äɶØëàdG Úª¡àe áfGOEGh ,áeRÓdG á≤jô£dÉH Oƒ¡°û∏d ´Éªà°S’G ºàj ⁄h ,ºàJ .äÉ«æ«©°ùàdG ájGóH òæe á≤£æŸG ‘ á©Ñ°S óLGƒàH ,ájôFGõ÷G ''IóæLC’G'' Ωó£°üJh ,ôFGõ÷G É¡d ™aGôJ »àdG äɶØëàdG øe áÑjôb Ωƒj äôL IôNÉ°S áªcÉfi ‘ ܃£©e ¢SÉfƒd πàb ‘ ácQÉ°ûŸÉH ¥ .´ Oɢ˘¡÷G'' …ó˘˘jCG ÚH ,ɢ˘¡˘˘«˘˘«˘˘˘°Sɢ˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘HO ø˘˘˘e øY ∫ƒ∏◊G åëH IOÉYE’ á«≤jôaEG ∫hóH ™aO Ée ¿CG äô˘cP ɢ˘ª˘˘c .''2011 á«∏˘jƒ˘L 18 ܃˘£˘©˘e ¢Sɢfƒ˘d ᢢ°ù°SDƒ˘˘eh ᢢ∏˘˘Fɢ˘Y'' .ôFGõ÷G ≥jôW ¿hO áÁô÷G √òg ∑ôJ ΩóY ≈∏Y áeRÉY ≈˘©˘°ùe ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG ᢫˘LQÉÿG âª˘YOh á«dhO äÉjô– ‘ ÉæeõàdG ó≤d ,ΩÉJ ÜÉ≤Y ¢ù∏› ‘ ᢰVƒ˘aôŸG ᢫˘≤˘jô˘aE’G Iô˘còŸG AGó˘à˘Y’G ¿CG ɢ¡˘æ˘e è˘Fɢà˘f ≈˘∏˘Y äô˘Ø˘°SCG IQGRƒ∏d »ª°SôdG ≥WÉædG í°VhCGh ,øeC’G äÉeƒ∏©e É¡d ¢UÉî°TCG áYƒª› ¬JòØf ¿CÉH ó≤à©f'' ÓFÉb ,hÒdÉa QÉfôH ,á«°ùfôØdG ìÓ˘°ùdG ‘ º˘μ˘ë˘à˘Jh á˘HQó˘˘eh ᢢ≤˘˘«˘˘bO á˘≤˘aGƒ˘e ƒ˘ë˘f ɢ©˘jô˘°S ¬˘é˘˘à˘˘à˘˘°S Qƒ˘˘eC’G ¬«˘Lƒ˘J ø˘e º˘¡˘æ˘μ˘e ɇ ,»˘μ˘«˘Jɢeƒ˘JhC’G ᢢ«˘˘∏˘˘ª˘˘©˘˘H Ωɢ˘«˘˘≤˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ø˘˘eC’G ¢ù∏› ,¬©e øe áHÉ°UEG ¿hO ±ó¡∏d ¢UÉ°UôdG »≤jôaE’G OÉ–’G ÚH ácΰûe ájôμ°ùY Éà äÉahò≤ŸG QÉ°ùe ÚH ≥aGƒJ óLƒj ’h Üô˘˘Z ∫hó˘˘d ᢢjOɢ˘°üà˘˘˘b’G ᢢ˘Yƒ˘˘˘ªÛGh ¢SÉfƒd ó«°ùdG âHÉ°UCG »àdG ìhô÷G É¡«a ¤EG »ª°SôdG ≥WÉædG QÉ°TCG ɪc .''É«≤jôaEG Ée Gò˘g ,¢SCGô˘dG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ܃˘£˘©˘e Iô˘˘còŸG) OOÎdG ø˘˘e ᢢ∏˘˘Mô˘˘e 󢢩˘˘H'' ¬˘˘fCG êQÉN ܃£©e ¢SÉfƒd πàb ” ¬fCG ∞°ûμj Qƒ˘˘£˘˘à˘˘J äCGó˘˘H ó˘˘b Qƒ˘˘eC’G ¿Eɢ˘a (¤hC’G ≈∏Y ≈≤∏e ÒNC’G Gòg ¿Éc ÉeóæY IQÉ«°ùdG .''áYô°ùH .''¢VQC’G ∞˘∏˘μŸG Üó˘à˘˘æŸG ô˘˘jRƒ˘˘dG ø˘˘∏˘˘YCG ó˘˘bh Aɢ°†YCG ¿Eɢa ,ÚKó˘ë˘à˘ª˘∏˘˘d GOɢ˘æ˘˘à˘˘°SGh QOÉ≤dG óÑY ,á«HQɨŸGh á«≤jôaE’G ¿hDƒ°ûdÉH ∞˘∏˘e OGó˘YEG Oó˘°üH ܃˘£˘©˘e ᢢ°ù°SDƒ˘˘e πÑ≤à°ùà°S ôFGõ÷G ¿CG ,¢ùeCG ∫hCG ,πgÉ°ùe ∞∏e íàa IOÉYEG πLCG øe ʃfÉbh »ª∏Y á≤£æŸG ∫hO øe AGQRh IóY ™«HÉ°SCG ó©H ᢢ˘dOCG Qɢ˘˘°†MEG ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘˘e ᢢ˘˘«˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘dG ᢫˘æ˘eCG ᢫˘dBG ¿ƒ˘ª˘∏˘©˘J ɢª˘c ɢæ˘jó˘d'' Ó˘Fɢb ¢†bÉæJh ,áë°U ΩóY ócDƒJ äÉeƒ∏©eh ,ô˘˘FGõ÷G) ¿G󢢫ŸG ∫hO Qɢ˘WEG ‘ ᢢcΰûe øjòdG Oƒ¡°ûdG É¡H ¤OCG »àdG äÉëjô°üàdG »àdG á«°†≤˘dG ∞˘∏˘e ɢ¡˘°Sɢ°SCG ≈˘∏˘Y »˘æ˘H á∏°ûæîH á«æeCG äGô≤e ÒéØJ ádhÉfi ø˘˘˘˘eC’G ɢ˘˘˘gÒ°ùj'' ɢ˘˘˘ª˘˘˘˘¡˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘b Ö°ùM Qɢ°TCG ¥É˘«˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘f ‘ .''…ô˘˘μ˘˘°ù©˘˘dG ∫É£Jh á∏°UGƒàe äÉ≤«≤ëàdG IõéæŸG á«ÑæLC’G IÈÿG ¤EG ¬°ùØf Qó°üŸG áj’ƒdG êQÉNh πNGO º¡«a É¡Ñà°ûe ™aôJ »˘à˘dG 2011 Ȫ˘aƒ˘f ô˘¡˘°T ∫Ó˘˘N á∏FÉY É¡Mô£J IóY ä’DhÉ°ùJ øY ¢ùÑ∏dG √ô°TÉÑJ …òdG »æeC’G ≥«≤ëàdG π°UGƒàj G ¬Ø«bƒJ ” ¢üî°T ™e á°üàfl ídÉ°üe Qó°üŸG ¢ùØf Ö°ùMh .܃£©e ¢SÉfƒd á«æeCG äGô≤e ÒéØàd §£fl ¬JRƒëHh á«FÉ°†≤dG äÉ£∏°ùdG ¢†aQ ádÉM ‘ ¬fEÉa øe áYƒª› ¤EG óફd á∏°ûæîH á∏FÉY …CG ÊóŸG ±ô£dG Ö∏£d áHÉéà°S’G êQÉNh πNGO º¡«a ¬Ñà°ûŸG ¢UÉî°TC’G ¤EG Cɢé˘∏˘à˘°S ɢ¡˘fEɢa ,܃˘˘£˘˘©˘˘e ¢Sɢ˘fƒ˘˘d GóZ ±ƒbƒŸG Ωó≤j ¿CG ô¶àæjh .áj’ƒdG ,É¡«∏Y á«°†≤dG ìô£d ᢫˘dhó˘dG äɢĢ«˘¡˘dG ∫ÉW …òdG ≥«≤ëàdG .áHÉ«ædG ¤EG AÉKÓãdG ∞«bƒJ ó©H AÉL º¡«a ¬Ñà°ûŸG øe GOóY ∫õæŸG ó¡°T IQÉ°TEÓd .É¡˘∏˘jhó˘J ‹É˘à˘dɢHh ᪰UÉY ÜôZ ™≤J ájó∏ÑH ¢üî°T ,¢ùeCG ,܃£©e ¢SÉfƒd Üô£ª∏d »∏FÉ©dG ÒéØàd §£fl §Ñ°V ”h ,áj’ƒdG IQɢjõ˘d ÚÑ˘é˘©ŸGh Úæ˘˘WGƒŸG ±’BG Ωhó˘˘b πFÉ°SƒdGh Qƒ°üdG ∫ÓN øe á«æeCG äGô≤e .¬dÉ«àZG ≈∏Y áæ°S 14 Qhôe áÑ°SÉæà √Èb .¬JRƒëH â£Ñ°V »àdG F: 5272 º«gGôHEG .´ :á∏°ûæN íjGQ »∏Y :hRh …õ«J πMÉ°ùdG ‘ ¢UÉÿG É¡∏㇠کJ ¢ùjQÉHh OGhRCG º«∏bEG IQOɨŸ IóYÉ≤dG ¿ƒYój ∫Gó«c AÉ¡≤a ‹Ée ∫ɪ°T ‘ »°VhÉØàdG πë∏d ƒcÉeÉH OGó©à°SG ø∏©j ∫hC’G ôjRƒdG á˘ª˘¡Ã ¬˘Ø˘«˘∏˘μ˘J ™˘e ''π˘˘Mɢ˘°ù∏˘˘d ¢Uɢ˘N QÉ°üfCG »àcôM ÚH êÉeóf’G ¤EG ∫Gó«c .''Üôë∏d ájÉ¡f í°†àd ÜôM ¤EG ƒÑjOƒe ï«°T ‹ÉŸG ∫hC’G ôjRƒdG ôcP G á«LQÉÿG äOÉaCGh .''πªY á£N ìGÎbG'' ,OGhRCG ôjôëà˘d ᢫˘æ˘Wƒ˘dG á˘cô◊Gh ø˘jó˘dG ¤EG Aɢ˘L ¬˘˘fCɢ˘H GQɢ˘jO ï˘˘«˘˘˘°T ìô˘˘˘°Uh ∫ɢª˘°T ‘ ™˘˘°Vƒ˘˘dG ¢Uƒ˘˘°üH ,GQɢ˘jO óLƒj »˘°ùfô˘Ø˘dG ÒØ˘°ùdG ¿CɢH ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG ‹hódG ™ªàÛG ±GÎYG IQhô°†H GƒÑ∏Wh RÓ˘H ¢ù«˘Fô˘dG á˘∏˘Hɢ≤Ÿ ƒ˘°Sɢ˘aɢ˘æ˘˘«˘˘cQƒ˘˘H …CG ɢæ˘jó˘d ¢ù«˘d'' á˘eƒ˘μ◊G ¿Cɢ˘H ,OÓ˘˘Ñ˘˘dG ôjRƒdG ¤EG ádÉ°SQ ÓeÉM ƒcÉeÉH ‘ É«dÉM πM øY åëÑdGh OGhRCG ádhO ∫Ó≤à°SÉH øe ¢VhÉØàdG ¢Uôa åëH''`d …QhÉÑeƒc ''¢VhÉØàdG øe QÉ©dÉH ô©°ûJ ’h ±ƒN ø∏YCG ɪc .GQÉjO ƒÑjOƒe ï«°T ‹ÉŸG ∫hC’G OGhRCG ádhO ÚH á≤dÉ©dG πFÉ°ùª∏d »ª∏°S á˘eƒ˘μ◊G iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y Ωƒ˘≤˘˘f ¿CG π˘˘LCG äAÉL äÉëjô°üàdG √òg .øjOôªàŸG ™e ,hÒdÉa QÉfôH ,»°SQhó«μdG º°SÉH ≥WÉædG ‘ º˘∏˘°ùdGh ø˘eC’G Ωó˘˘î˘˘j ‹É˘˘e ᢢdhOh πμH áHƒ∏£ŸG äGQGô≤dG QÉ«àNÉH ,á«dÉŸG ɢ¡˘H Ωɢb »˘à˘dG äGQɢjõ˘dG ∫ɢª˘à˘˘cG Ö≤˘˘Y á˘≤˘£˘æŸ ¢UÉÿG »˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG π˘˘ã˘˘ªŸG ¿Cɢ˘H ..''QGƒ÷G ø°ùM øª°†jh ⁄É©dGh á≤£æŸG ¤EG IQÉ°TEG ‘ ,''áMÉàŸG ¢UôØ∏d ájôM ôFGõ÷G øe πc ¤EG ‹ÉŸG áeƒμ◊G ¢ù«FQ IóY á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G'' ‘ Qhõ«°S πMÉ°ùdG ¿É«H ‘ ¿ƒ©ªàÛG Ö∏W ôNBG ÖfÉL øe á˘cô˘M ø˘e π˘c ɢ¡˘à˘Mô˘W »˘à˘dG Ödɢ£ŸG ,ƒ°SÉaÉ˘æ˘«˘cQƒ˘Hh •ƒ˘°ûcGƒ˘fh ¢ùjQɢHh .ɢ˘gô˘˘cò˘˘˘j ¿CG ¿hO ''ᢢ˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG ‘ ∫hO ÒZ ᢢ뢢∏˘˘°ùŸG äɢ˘˘Yɢ˘˘ª÷G ø˘˘˘e ,º˘˘˘¡˘˘˘d Gƒ˘˘eó˘˘b ø˘˘jò˘˘dG ø˘˘jó˘˘dG Qɢ˘°üfCGh OGhRC’G QGƒ◊G π°†ØJ ƒcÉeÉH ¿CG »æ©j Ée ƒgh á«LQÉÿG ôjRh ¿EÉa ,hÒdÉa QÉfôH Ö°ùMh ‘ ,ΩGÎMÉH OGhRCG ádhO IQOɨà ájOGhRC’G »àdGh »HÉæ«cQƒÑdG ¢ù«FôdG ¤EG º¡ÑdÉ£e ‘ ,»LQÉÿG …ô˘μ˘°ù©˘dG π˘Nó˘à˘dG ≈˘∏˘Y Ω .ì :¢U π˘ã˘ªŸG ø˘e Ö∏˘˘W ó˘˘b ¢Sƒ˘˘«˘˘Hɢ˘a ¿GQƒ˘˘d Üô¨ŸG OÓH ‘ IóYÉ≤dG º«¶æJ ¤EG IQÉ°TEG áÑ°ùædÉH ᢩ˘jô˘°ûdG ≥˘«˘Ñ˘£˘J ÚH âMhGô˘J ɢ˘¡˘˘∏˘˘ã‡'' Ú«˘˘©˘˘J ¢ùjQɢ˘H âæ˘˘∏˘˘˘YCG âbh ¬J’É°üJG Ö≤Y Ëó≤àH πMÉ°ù∏d ¢UÉÿG ‘ ó«MƒàdGh OÉ¡÷G ácôMh »eÓ°SE’G ácô◊ ∫Ó≤à°S’Gh ,‹ÉZ OÉjEG ácôM ¤EG GQÉjO ƒÑjOƒe ï«°T .''πMÉ°ù∏d ¢UÉÿG ‘h ,''π˘Mɢ°ùdG π˘LCG ø˘e π˘ª˘Y á˘£˘N'' á˘aɢc ¿É˘«˘Ñ˘˘dG Ödɢ˘Wh .ɢ˘«˘˘≤˘˘jô˘˘aEG Üô˘˘Z á«dhódG áYƒªÛG ¬°†aôJ Ée ƒgh ,OGhRC’G øe ¬dÉÑ≤à°SG Ö≤Y ∫hC’G ôjRƒdG ∫Éb π◊G â©é°T »àdG ¢ùjQÉH ¿CG ádÉ°SQ ∂dP ¤EGh ∞˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG I󢢢˘˘˘˘˘Mh ¤EG ÚjOGhRC’G »àdG ôFGõ÷G É¡æ«H øeh QGƒ÷G ∫hO Gòch Qɢ«˘î˘∏˘d √Oɢ©˘Ñ˘à˘°SG Ωó˘Y º˘ZQh .Ú«˘dɢe ''¢SGƒ˘c’G'' á˘Yƒ˘ªÛ §˘«˘˘°Sƒ˘˘dG π˘˘Ñ˘˘b á°SQɇ ójôJ ‹Ée ∫ɪ°T ‘ …ôμ°ù©dG .∞æ©dG òÑfh ∫GóàY’G ≈∏Y ¬JOÉ«°Sh ‹Ée IóMh ≈∏Y äOó°T ¿CG ≈∏Y ∫hC’G ôjRƒdG Oó°T …ôμ°ù©dG …QhÉÑeƒc õ«∏H »˘HÉ˘æ˘«˘cQƒ˘Ñ˘dG ¢ù«˘Fô˘dG ɢ¡˘JÉ˘Ñ˘«˘Jô˘J ¢Vô˘Ø˘d §˘¨˘°†dG ø˘e ó˘jõ˘e á«LQÉÿG ôjRh ΩÉb ôNBG ó«©°U ≈∏Y .¬«°VGQCG GQGôe Éæ∏b ó≤d ,ÅWÉN QÉ«N ¢ù«d QGƒ◊G'' ÉfQÉ«N »g äÉ°VhÉØŸG ¿CG ÉehO Éæ∏b ó≤d'' .á≤£æŸG ‘ á«æeC’G Ú«©àH ,¢ùeCG ,¢Sƒ«HÉa ¿GQƒd »°ùfôØdG ∫ɪ°T ‘ áeRC’ÉH π°üàe ¥É«°S ‘h ‘ øμd ,Üô◊G IQhô°†dÉH ójôf ’ ÉæfCÉH ¿CG ‘ Ö«Y ¢ù«dh ÚØFÉN Éæ°ùd ,∫hC’G ¿Éª«∏°S .ì :ôFGõ÷G πã‡''`c ¿ƒfÉbÉH ¢ùμ«∏a ¿ƒL ÒØ°ùdG ‘ ÚØ≤ãŸGh AÉ¡≤ØdG øe OóY ÉYO ‹Ée øjó©à°ùe ÉæfEÉa ,¢VhÉØàdG ádÉëà°SG ∫ÉM Úæ˘WGƒÃ ≥˘∏˘©˘à˘j ô˘˘eC’G ¿C’ ,¢Vhɢ˘Ø˘˘à˘˘f
 • 4. Ω 2012 ¿GƒL 26 AÉKÓãdG `g 1433 ¿ÉÑ©°T 6 `d ≥aGƒŸG øWƒdG 4 º°SƒŸG Gòg ∫ƒ°üfi PÉ≤fEÉH ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒMÓa á«Hô¨dG Ohó◊G ≈∏Y IôgɶdG ∞°ûμJ ''ÈÿG'' IRÉÑ«J ‘ ¿õîà íª≤dG øe QÉ£æb ∞dCG 20 ∞∏J QÉ£˘æ˘b ∞˘dCG 11 ɢ¡˘æ˘e ,Qɢ£˘æ˘b ø˘e QOɢ˘°üe ,¢ùeCG ,âØ˘˘°ûc G π«∏dG ‘ ¿ƒHô¡eh QÉ¡ædG ‘ ò«eÓJ q l Qƒ˘˘¡˘˘X ÖÑ˘˘°ùH ɢ˘«˘˘∏˘˘˘c âØ˘˘˘∏˘˘˘JCG IRÉÑ«J á˘j’ƒ˘H IQɢé˘à˘dG á˘jô˘jó˘e ™˘˘≤˘˘Ñ˘˘dGh ɢ˘jÒà˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ¢VGô˘˘˘YCG øe Qɢ£˘æ˘b ∞˘dCG 20 ∞˘∏˘J ø˘˘Y á«æ¨e ‘ ÚHô¡ŸG ''≥æîj'' áHÉbôdG ójó°ûJ G q í˘ª˘≤˘dG äÉ˘Ñ˘M π˘cBɢJh ,AGOƒ˘°ùdG óªfi áaôc áYQõà ¿õıG íª≤dG ɢ˘˘¡˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘cô˘˘˘J ä󢢢cCG »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ,IRÉ˘Ñ˘«˘J ‘ á˘#˘«˘"Qƒ˘H ᢢjó˘˘∏˘˘Ñ˘˘H ¿Éμ°S ¥RQ Qó°üe πμ°ûj á«Hô¨ŸG ájôFGõ÷G Ohó◊G ≈∏Y á«ØjôdG ¬Ñ°T ≥WÉæŸG ‘ Öjô¡àdG ∫Gõj ’ ,É¡à«MÓ°U ΩóY á«FÉ«ªcƒjõ«ØdG ,øjõîàdG •hô°T ÜÉ«Z ÖÑ°ùH ájhõdGh ,IóeÉ°üŸGh Ò°TÉ©ŸGh ,áJÉîÑdGh ,õjRÉ©ŸGh ,á°ù©dG ÜÉHh ,¿ÉæLƒH …ó«°ùc ,≥WÉæŸG ∂∏J ɪ«a ,ɢ¡˘bô˘M Qô˘≤˘J ᢫˘ª˘c »˘gh I󢢢˘Mh IQGOEG âYô˘˘˘˘°T ɢ˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘˘a ,ÉàbDƒe ,¿ƒØbƒàj º¡à∏©L äÉfÉëàe’G IÎa ¿CG §°SƒàŸG Qƒ£dG ‘ ò«eÓJ ±Î©j ɪ«Øa .ÉgÒZh QÉ£˘æ˘b ±’BG 10 ¬˘«˘Lƒ˘J Qô˘≤˘J ᢫˘fhɢ©˘à˘d ᢩ˘Hɢ˘à˘˘dG ,¿hô˘˘Ø˘˘©˘˘dG ,´ƒ÷G øe º¡°UÓN ƒg Öjô¡àdG ¿EG õjRÉ©ŸG á≤£æe øe ¿ƒæWGƒe ∫ƒ≤j ,OƒbƒdG Öjô¡J øY AÉ≤˘HE’Gh ,äɢfGƒ˘«˘ë˘∏˘d ±Ó˘YCɢc ‘ ,ᢢaÉ÷G ∫ƒ˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ܃˘˘˘Ñ◊G .ÉeÉY 30 òæe ᫪æJ ó¡°ûJ ⁄ ¿ƒfÉcƒH ¤EG á«æ¨e øe IóટG á≤£æŸG ¿C’ QÉ£æb 1600`H Qó≤J ᫪c ≈∏Y í˘ª˘≤˘dG ø˘˘e äɢ˘«˘˘ª˘˘c ø˘˘jõ˘˘î˘˘J »àdG áë«°†ØdG √òg .∑Ó¡à°SÓd .áæ°ùdG √òg ∫ƒ°üfi º˘bÉ˘Ø˘J ø˘Y äɢeƒ˘∏˘©Ã ɢ˘fó˘˘jhõ˘˘J ''ÈÿG'' 烩Ñe :á«æ¨e º˘ZQ ,܃˘Ñ◊G ᢢ«˘˘fhɢ˘©˘˘J äõ˘˘g ájôjóe øe QOÉ°üe âë°VhCG ∫ÓN äGQóıG Öjô¡J ä’hÉfi ƒcƒ°S QGƒf á«∏ÙGh á«æWƒdG ¿Éé∏dG äGôjò– OGóYEÉH áØ∏μŸG áæé∏dG ¿CG IQÉéàdG ∫hDƒ˘°ùŸG ø˘μ˘˘dh ,IÒNC’G IÎØ˘˘dG èé–h ,∂dP ¢†aQ ájôjóŸG øY ≥WÉæŸG ≈°übCG ¤EG á«æ¨e øe G IQGOE’ ,2010 áæ°S òæe ,á°üàıG ÜÉ˘Ñ˘°SCGh ᢫˘©˘°Vh ø˘Y ô˘˘jô˘˘≤˘˘J Ohó˘ë˘∏˘˘d ᢢ«˘˘Hô˘˘¨˘˘dG ᢢ«˘˘dɢ˘ª˘˘°ûdG êƒàæe øjõîJ Ω󢩢H ᢫˘fhɢ©˘à˘dG íª≤dG øe ÒWÉæ≤dG ±’BG OÉ°ùa .âbƒdG øe É©°ùàe ∂∏Á ’ ¬fƒμH ,᢫˘æ˘¨Ã ɢæ˘bɢë˘à˘dG π˘Ñ˘b ¬˘fCG º˘˘ZQ A»˘˘°T ’ ,ᢢ˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨ŸG ᢢ˘jô˘˘˘FGõ÷G áYQõe ¿õfl πNGO íª≤dG øe ,á#«"QƒÑH á˘aô˘c á˘YQõ˘e ¿õ˘îà á˘cô˘ë˘àŸG Aɢ«˘°TC’G π˘c ,…ƒ˘˘Ø˘˘Y •hô°ûdG ≈∏Y √ôaƒJ Ωó©d ,áaôc ∫ƒ≤ÑdGh ܃Ñ◊G á«fhÉ©àd á©HÉàdG ∞˘∏˘μŸG É˘æ˘«˘∏˘Y •Î°TG ,Úeƒ˘«˘˘H ᢢeɢ˘©˘˘˘dG ᢢ˘jô˘˘˘jóŸÉ˘˘˘H ΩÓ˘˘˘YE’ɢ˘˘H ÖFGô˘eh äɢHô˘Y ø˘e ,á˘˘à˘˘Hɢ˘ã˘˘dGh ób ,øjõîà∏d á«ë°üdG ¢ù«jÉ≤ŸGh π«˘cƒ˘d ɢgô˘jô˘≤˘J ⩢aQ ,á˘aÉ÷G »˘g ,á˘jô˘°ûH äɢ˘æ˘˘Fɢ˘ch Òª˘˘Mh IQGOEG ΩGóbEG ™e ,áæ°ùdG √òg QôμàJ ᢢ˘ª˘˘˘μfi i󢢢d ᢢ˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª÷G ,»˘ª˘°SQ Ö∏˘W ô˘jô– ∑Qɢª˘é˘∏˘d ,∑Qɪé∏d ΩÉ©dG ôjóª∏d ¬dÉ°SQEGh ø˘˘jò˘˘dG äɢ˘Hɢ˘°ùM ‘ ™˘˘˘jQɢ˘˘°ûe êƒàæe øjõî˘J ≈˘∏˘Y ᢫˘fhɢ©˘à˘dG òîà˘j ¿CG ô˘¶˘à˘æ˘j …ò˘dG ,•ƒ˘é˘M ,á«æ¨e »Øa .Öjô¡à∏d ¿ƒ££îj ™˘e ,iô˘NCG Iô˘e ¿õıɢH í˘˘ª˘˘≤˘˘dG ,âØ°ûc å«M ,á«°†≤dG ‘ GQGôb ∞∏μŸG Éæd ócCGh ,¬H Éæªb Ée ƒgh Ö∏b øY º∏c 30 ƒëæH ó©ÑJ »àdG ∞«°TQC’G / ''ÈÿG'' :¢U ¿ƒμ«°S ᫪μdG ¿CÉH ≥Ñ°ùŸG º∏©dG øe ô`ãcCG ∞∏J øY ,Égôjô≤J ‘ ¤EG ɢ˘æ˘˘dƒ˘˘°Uh ó˘˘æ˘˘Y ,ΩÓ˘˘YE’ɢ˘˘H Éæªb …òdG ¢ùcÉØ∏d ¬«≤∏J ,á«æ¨e ≥˘jô˘£˘dG ÈY ,¿É˘°ùª˘∏˘˘J á˘˘æ˘˘jó˘˘e .∞∏àdG É¡dBÉe 22 øª°V øe QÉ£æb ∞dCG 20 í˘˘Ñ˘˘°UCG ,Üô˘˘˘Z ¥ô˘˘˘°T Qɢ˘˘«˘˘˘°ùdG âØ∏c »àdG á˘æ˘é˘∏˘dG äQò˘Mh øe áYQõŸÉH áfõıG QÉ£æb ∞dCG ¬à˘≤˘aGƒ˘e ɢæ˘d ≈˘£˘YCGh ,¬˘dɢ°SQEɢH ø˘˘e äɢ˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG Ö∏˘˘˘W ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ,ÉWƒ˘¨˘°†e ɢæ˘Fɢc ɢ¡˘«˘a ¿É˘°ùfE’G áæjÉ©ŸG AGôLEG ó©H ,ôjô≤àdG RÉ‚EÉH Oɢ˘˘˘˘°ü◊G º˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘˘°üfi ò˘˘aɢ˘æŸG ¬˘˘eɢ˘˘eCG ä󢢢°S ¿CG 󢢢©˘˘˘H áaôc áYQõà íª≤dG øjõîJ øe π«dɢë˘à˘dG âà˘Ñ˘KCG å«˘M ,»˘°VÉŸG á˘jƒ˘¡÷G á˘jô˘jóŸG ≈˘∏˘Y ∫hDƒ˘°ùŸG ≥«°†H èé– ÒNC’G ¿CG ’EG ,á«æ¨Ÿ äÓFÉ©dG øe ÒãμdG ¥RQ Qó°üe íÑ°UCG ¬fCG ’EG OÉ°üàb’ÉH ô°†j Öjô¡àdG ¿CG ºZQ ¢SôM πÑb øe Öjô¡à∏d ájó«∏≤àdG øe ¬æY ôéæ«°S ÉŸ ,iôNCG Iôe ¿õıG êƒàæŸG ≈∏Y âjôLCG »àdG ,∑Qɪ÷Gh øeC’G ídÉ°üeh Ohó◊G 09`H áæ°ùdG √òg äQób ôFÉ°ùN ∞dCG 21 áHGôb ∞∏J íª≤dG øe .âbƒdG ¢S .¿ ¿CG ∂dP ≈∏Y π«dódGh ,»°TGƒŸGh ,Öjô¡à˘dG äɢ≤˘Ø˘°U ø˘e á˘≤˘Ø˘°U äÉ≤Ø°U ó˘≤˘Y ¬˘©˘°Sƒ˘H 󢩢j ⁄h .º«àæ°S ÒjÓe ¿ƒ≤°Tôj Ée IOÉY á≤£æŸG ¿Éμ°S äGQóıG ∫ÉÑ≤à°S’ É¡dɢª˘©˘à˘°SɢH QƒeC’G ¬«∏Y âfÉc Ée ƒëf ≈∏Y ôjRh á≤£æŸG ƒMÓa ÖdÉWh ,IQɢ˘˘˘˘é◊ɢ˘˘˘˘H ∑Qɢ˘˘˘˘˘ª÷G ¿Gƒ˘˘˘˘˘˘YCG ºàj ¿CG ≈∏Y ,Üô¨ŸG øe ádƒ≤æŸG ¬d ó©j ⁄ ɪ∏ãe ,≥HÉ°S âbh ‘ ,≈˘°ù«˘Y ø˘˘H 󢢫˘˘°TQ ,ᢢMÓ˘˘Ø˘˘dG ¿Gôgh AÉæ«Ã Ú°üdG ‘ áYƒæ°üe ''Ió∏≤e'' á«°VÉjQ ájòMCG õéM ‘ ,ä’É◊G Ö∏ZCG ‘ ,ÚÑÑ°ùàe •É≤f ¤EG á≤M’ á∏Môe ‘ É¡∏≤f Rõ˘˘©˘˘J ¿CG 󢢩˘˘H ,IQhɢ˘æ˘˘e ¢ûeɢ˘g º¡Lƒàæe PÉ≤fE’ πLÉ©dG πNóàdÉH Éeób 40 á©°ùH ájhÉM ,¢ùeCG áë«Ñ°U ,¿Gôgh AÉæ«e ∑QɪL ídÉ°üe äõéM G IOQÉÑdG Üô◊G ..º¡æe OóY ìôL .iôNCG ™«H ™˘∏˘°ùdG á˘ª˘«˘b ìhGÎJh .Ú°üdG ‘ á˘Yƒ˘æ˘°üe ,''Ió˘∏˘≤˘e'' ᢫˘°VɢjQ á˘jò˘MCɢH ICÉ˘Ñ˘ ©˘ e áÑbGôe õcGôà …Ohó◊G §jô°ûdG øe πeÉc º°Sƒe ó©H ,íª≤dG øe ∫Ó˘N ,∑Qɢª÷G ¿Gƒ˘YCG ∞˘˘°ûà˘˘cG ó˘˘bh .Q’hO ∞˘˘dCG 50 ¤EG 40 ÚH ɢ˘e IRƒ˘˘ éÙG ∑Q󢢢dG í˘˘˘dɢ˘˘°üeh ÚHô˘˘˘¡ŸG ÚH äÉfÉëàe’G IÎa'' ó°Uôd IQƒ£àe Iõ˘¡˘LCɢH á˘ª˘Yó˘e ,Oɢ˘˘˘˘˘˘˘˘°ü◊Gh ´Qõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh çô◊G πª– »àdG ájòMC’G ¿CÉH ,OQƒà°ùŸG íjQÉ°üJ ≈∏Y AÉæH ,ájhÉ◊G äÉjƒàfi áæjÉ©e OGRh ,á∏°UGƒàe ∑Qɪ÷Gh øeC’Gh ∞bƒJCG »æà∏©L .ÚHô¡ŸG äÉcô– äÉaô°üàdG √òg πãe ¿CG øjócDƒe ≈≤Ñj .¿Gôgh AÉæ«e øe á©∏£e QOÉ°üe Ö°ùM ,''Ió∏≤e'' É«ŸÉY Úàahô©e ÚàeÓY ,∫ƒªÙG ∞JÉ¡dG ÉgôªY ádÉWEG øe ''..Ó«d OƒbƒdG Öjô¡J øY äó˘dh ,äGQÉ˘Ñ˘à˘Y’G √ò˘g π˘˘c ,»æWƒdG OÉ°üà˘bÓ˘d ɢHô˘°V 󢩢J ≈∏Y á«YƒædG áÑbGôe ídÉ°üe ¢ü«NôJ ≈∏Y OQƒà°ùŸG ∫ƒ°üM ƒg ôeC’G ‘ ÒÙG ÒZh á«∏°UCG É¡fCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,»æWƒdG ÜGÎdG ‘ ájòMC’G ≥jƒ°ùàd AÉæ«ŸG iƒà°ùe á˘eɢ˘Y ∫hɢ˘æ˘˘à˘˘e ‘ Qɢ˘°U …ò˘˘dG á≤£æ˘e ÜÉ˘Ñ˘°T ¢†©˘H ∫ƒ˘≤˘jh ÜÉ°T ,ó˘ªfi ió˘d Aɢ«˘à˘°SG á˘dɢM ≥«≤ëàd ôFGõ÷G ≈©°ùJ âbh ‘ »˘°†à˘≤˘Jh .»˘æ˘«˘°U êɢà˘fEG ø˘e á˘jò˘˘MC’G ¿CG ó˘˘cDƒ˘ J Cɢ °ûæŸG IOɢ˘¡˘ °T ¿CG º˘˘ZQ ,Ió˘˘∏˘ ≤˘ e º¡fƒ˘ª˘°ùj ø˘e •ô˘î˘fGh .¢Sɢæ˘dG Éæ≤jôW ‘ ºgÉæ«≤àdG ø‡ ,áJÉîÑdG ≈˘˘°†b ,√ô˘˘ª˘˘Y ø˘˘e 35`˘˘˘˘dG ‘ .íª≤dG øe »JGP AÉØàcG OQƒ˘à˘°ùŸG ™˘aOh ,»˘æ˘∏˘©˘dG OGõŸG ‘ ɢ¡˘©˘«˘Hh á˘jhÉ◊G õ˘˘é˘ M ᢢ«˘ cô˘˘ª÷G äGAGô˘˘LE’G º˘Yó˘dG ó˘°ûM ‘ ''á˘aɢ˘°ûμ˘˘dG''`H Ée º¡fEG ,…ó«¡e øH ≈°Sôe ¤EG ᢢ«˘˘∏˘˘ª˘˘˘Y ‘ ᢢ˘«˘˘˘gGR äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°S º«∏°S.Ü :IRÉÑ«J ídÉ°U øH ôØ©L :¿Gôgh .IRƒéÙG ™∏°ùdG ᪫b ∞©°†d º˘gó˘jhõ˘J ÖfɢL ø˘e ,ÚHô˘¡˘ª˘∏˘d ™°VƒdG πª– ≈∏Y øjQOÉb GhOÉY π˘c ¿É˘c ɢeó˘æ˘˘Y ,''hó˘˘fɢ˘HGÎdG'' .≥jô£dG øY äÉeƒ∏©Ã ±Î©jh .§˘Zɢ°†dG »˘Yɢª˘à˘L’G ,Ohó◊G ≈∏Y Öjô¡à∏d ìÉÑe A»°T Qó°üe Öjô¡àdG'' Rɢ˘à˘˘˘LG ò˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘J ƒ˘˘˘gh ,󢢢ªfi ᢢ°ùÑ˘˘dC’G ∫ɢ˘°üjEɢ˘H Ωƒ˘˘≤˘˘j å«˘˘M ''..»eƒ«dG ÉæbRQ º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG IOɢ˘¡˘˘°T äɢ˘fɢ˘ë˘˘à˘˘eG ø˘˘e iô˘˘NCG Aɢ˘«˘˘˘°TCGh ᢢ˘jò˘˘˘MC’Gh ájó∏H ÉædƒNO øe áHô≤e ≈∏Yh ™˘˘°Vh ¿CG ,Ωɢ˘jCG π˘˘Ñ˘˘b §˘˘°Sƒ˘˘˘àŸG Ohó◊G ¤EG ᢢ˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘dG Ohó◊G É˘æ˘«˘≤˘à˘˘dG ,…󢢫˘˘¡˘˘e ø˘˘H ≈˘˘°Sô˘˘e ÉLôM ÌcCG QÉ°U ¬fGÒLh ¬à∏FÉY ¿CG Éeƒj ™bƒàj øμj ⁄h ,á«bô°ûdG á˘≤˘£˘æ˘e ø˘e ᢫˘fÉ˘Ñ˘°T á˘Yƒ˘ª˘˘éà IÎa ¿EG'' ∫ƒ˘˘≤˘˘jh ,≥˘˘Hɢ˘°ùdG ø˘˘˘e ≈˘∏˘Yh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y ≥˘˘«˘˘°†«˘˘°S ΩGõ◊G ¿Gƒ˘YCG ɢ¡˘H õ˘é˘M »˘à˘dG ,õ˘jRɢ˘©ŸG ,»æJÈLCG »à˘dG »˘g äɢfɢë˘à˘e’G Öjô˘¡˘à˘dG ø˘e Gƒ˘∏˘©˘L ø‡ ¬˘dɢã˘eCG 04 ,ô˘¡˘°T ƒ˘ë˘˘f π˘˘Ñ˘˘b ,∑Qɢ˘ª÷G ≈˘˘∏˘˘Y ,»˘˘FÓ˘˘eR ¢†©˘˘˘H ᢢ˘≤˘˘˘aQ π˘˘H ,™˘˘jô˘˘°ùdG í˘˘Hô˘˘∏˘˘d Ó˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘°S ɢ˘eó˘˘˘æ˘˘˘Y .äGQóıG ø˘˘˘e ¿É˘˘˘æ˘˘˘WCG OƒbƒdG Öjô¡J øY ÉàbDƒe ∞bƒàdG áeÉY Aɢ«˘à˘°S’G á˘dɢM âë˘Ñ˘°UCGh πμ˘°ûH ,Öjô˘¡˘à˘dG ø˘Y º˘gɢæ˘dCɢ°S ¿CG πÑb ,''»Hô¨ŸG ÜGÎdG ¤EG Ó«d ,á≤£æŸG √òg ¿Éμ°S ójóY iód »˘Yɢ˘ª÷G º˘˘¡˘˘HGƒ˘˘L ¿É˘˘c ,ìRɢ˘e ‘ ¬FÉbó°UCG øe OóY AÉ≤H ócDƒj äGóMh óLGƒJ ¤EG ¿hô¶æj øjòdG âbƒ˘˘˘dG ‘ ɢ˘˘MQɢ˘˘Lh ,ɢ˘˘ë˘˘˘°VGh á«∏ª©˘d Aɢ«˘ahCG á˘Jɢî˘Ñ˘dG á˘≤˘£˘æ˘e ¬fCG ≈∏Y ,∑Éæg ,∑Qɪ÷Gh øeC’G ÉæbRQ Qó°üe Öjô¡àdG'' ,¬°ùØf .äÉfÉëàe’G IÎa ºZQ ,Öjô¡àdG ÉWÉ°ûf'' ¬fƒª°ùj Ée ≈∏Y ô£N πÑb ,''ÉYƒL ÉæàŸ √’ƒdh ,»eƒ«dG øY åjó◊G ¬d ¥hôj óªëªa ™°VƒdG øe ¿ƒ≤∏b º¡a ,''ÉjQÉŒ GhQhõJ ¿CG ºμ«∏Y'' GhOô£à°ùj ¿CG ≈∏Y OƒbƒdG Öjô¡J ‘ ¬JGôeɨe ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y âë˘˘Ñ˘˘°UCG …ò˘˘˘dG 󢢢jó÷G ≈˘∏˘Y Gƒ˘Ø˘≤˘à˘d ,õ˘jRɢ©ŸG á˘≤˘£˘æ˘˘e ¬˘˘fGÒL ø˘˘e Oó˘˘Y ᢢ≤˘˘˘aQ ,Òª◊G ÒÑc OóY ∫ƒ– ¿CG ó©H ,á«æ¨e ,¿É˘μ˘°ù∏˘d »˘Yɢª˘à˘L’G ™˘˘°Vƒ˘˘dG ,á«∏˘ª˘©˘dG ¿hô˘WDƒ˘j ø‡ ¬˘FɢHô˘bCGh ɢª˘«˘a ,Údɢ£˘H ¤EG Úæ˘WGƒŸG ø˘e .''᫪æà˘∏˘d ô˘Ø˘°üdG á˘LQO ≈˘∏˘Yh ø˘e â∏˘Ø˘j ∞˘«˘c √ƒ˘ª˘q∏˘Y ø˘˘jò˘˘dG á≤£æŸG IQOɨe ôNBG OóY π°†a á˘≤˘£˘æŸG ¿EG A’Dƒ˘¡˘d á˘˘Ñ˘˘°ùæ˘˘dɢ˘Ñ˘˘a í˘˘dɢ˘°üeh Ohó◊G ¢Sô˘˘M ᢢHɢ˘bQ .iôNCG äÉ¡Lh √ÉŒÉH ⁄ ¿ƒfÉcƒH ¤EG á«æ¨e øe IóટG í˘˘˘˘æ˘˘˘˘L â– ∑Qɢ˘˘˘˘ª÷Gh ø˘˘˘˘˘eC’G ,¿ƒ˘fɢcƒ˘H ¤EG ᢫˘æ˘˘¨˘˘e ø˘˘ª˘˘a hCG áæ°S ÚKÓK òæe ᫪æJ ó¡°ûJ ɪæ«H .¬˘æ˘°S ô˘¨˘°U º˘ZQ ,ΩÓ˘¶˘dG ÜɢHh ¿É˘æ˘Lƒ˘˘H …󢢫˘˘°ùH GQhô˘˘e ácô°T ’h ™æ°üe ’ å«M ,ÌcCG ᢢ˘≤˘˘˘£˘˘˘æ˘˘˘e ø˘˘˘e Üɢ˘˘°T ±Î©˘˘˘˘j ∫AÉ°ùàj ¿CG ôFGõdG ™°SƒH ,á°ù©dG ¬«∏Y ≥∏©J ≥aC’G ‘ ´hô°ûe ’h ∞˘°ûμ˘dG Ωó˘Y π˘°†a ,Ió˘eɢ°üŸG ܃Œ »àdG äGQÉ«°ùdG á«Yƒf øY ∞MRh ádÉ£˘Ñ˘dG ¢Uɢ°üà˘eG ∫ɢeBG π˘ª˘©˘dG ¢Uô˘˘a ¿CG'' ,¬˘˘ª˘˘°SG ø˘˘Y ƒfhQ''h ''25 ƒfhQ''`c ≥jô£dG ¿CG º¡eÓc øe √É檡a Éeh .ô≤ØdG √ò˘g Aɢæ˘HC’ á˘Ñ˘°ùæ˘dɢ˘H ᢢe󢢩˘˘æ˘˘e .ɢgÒZh ''¢S󢫢°Sô˘˘e''h ''19 »WÉ«àMG ºg ≥WÉæŸG √òg ¿Éμ°S áj’ƒdG √ò¡H ¿ƒdhDƒ°ùŸÉa ,á≤£æŸG á≤£æe øe ÜÉ°T ,ó«©°S ∫ƒ≤jh Iô°Sɢª˘°S ¬˘«˘a §˘°ûæ˘j »˘Hɢî˘à˘fG ,¢SCÉ«˘dG ø˘e ó˘jõŸG ¤EG ɢæ˘fƒ˘©˘aó˘j √ò˘˘g π˘˘c ¿EG ,¿É˘˘æ˘˘Lƒ˘˘H …󢢢«˘˘˘°S √òg »¡à˘æ˘J ¿EG ɢeh ,äɢHɢî˘à˘f’G ÒZ äɢ˘æ˘˘Fɢ˘c ɢ˘fô˘˘˘°U ø˘˘˘ë˘˘˘æ˘˘˘a 󢢫˘˘YCG äGQɢ˘«˘˘˘°ùdG ø˘˘˘e ´Gƒ˘˘˘fC’G ¤EG iô≤dG √òg Oƒ©J ≈àM ó«YGƒŸG ¿EÉa ,∂dP ™eh .''É¡«a ܃Zôe ≈∏Y ÉgOƒbh èjQɢ¡˘°U º˘«˘ª˘°üJ ≈àMh πH ,É¡°SCÉjh É¡°SDƒH ™bGh Oƒbƒ∏d ¬Ñ˘jô˘¡˘J ô˘μ˘æ˘j ’ Üɢ°ûdG ÈcCG äÉ«ªc øjõîàH íª°ùj ƒëf ‘ ß◊G º¡ØdÉëj øjòdG ∫ÉØWC’G ¤EG Ò°ûjh πH ,á«FGò¨dG OGƒª∏dh ™e ,É¡˘Ñ˘jô˘¡˘J ó˘°üb ,Oƒ˘bƒ˘dG ø˘e ɢ˘e ¿É˘˘Yô˘˘°S ,»˘˘°SQó˘˘e 󢢩˘˘≤˘˘˘e ∫ÉÑ≤à°SÉH ≥∏©àJ äÉ≤Ø°U OƒLh ɪ«a ,Üô¨ŸG ¤EG ,¢ùª°ûdG ÜhôZ ,á˘∏˘«˘∏˘b äGƒ˘æ˘°S 󢩢˘H ,√hQOɢ˘¨˘˘j ≈∏Y É¡©jRƒJh É¡∏≤fh äGQóıG ÜÉH äÉjó∏H äÉæμ°S Ö∏ZCG ôaƒàJ ÓH iôNCG ÉfÉ«MCG ™£≤æj øe º¡æeh ,á˘Jɢ˘î˘˘Ñ˘˘dGh ,õ˘˘jRɢ˘©ŸG iƒ˘˘à˘˘°ùe ≈˘∏˘Y ¿É˘æ˘Lƒ˘H …󢫢°Sh ᢢ°ù©˘˘dG .Öjô¡àdG áÑ©∏H ¥ÉëàdÓd ÖÑ°S Üɢ˘˘Hh ,Ò°Tɢ˘˘©ŸGh I󢢢eɢ˘˘˘°üŸGh øjõîàd ,É°ü«°üN ,äõ‚CG ÖFGôe ájƒ¡÷G ájôjóŸG .ÉgÒZh ¿ÉæLƒH …ó«°Sh ,á°ù©dG ’ ≥WÉæŸG ∂∏J ¿CG ɪ«°S ’ ,OƒbƒdG πîÑJ á«æ¨Ã ∑Qɪé∏d ≈˘∏˘Y Öjô˘¡˘à˘˘dG ø˘˘Y åjó◊Gh ™˘˘°†Ñ˘˘H ’EG Üô˘˘¨ŸG ø˘˘Y 󢢩˘˘˘Ñ˘˘˘J äÉeƒ∏©ŸÉH ''ÈÿG'' ≈∏Y á°ù©dG ÜÉH ‘ ,¢SÉædG øe ™ª°ùe á«∏ªY ‘ •ôîæjh .äGÎeƒ∏«c á˘jô˘jóŸG ø˘e Üô˘≤˘à˘dG ɢæ˘dhɢ˘M ób ,¿ƒfÉcƒ˘Hh ¿É˘æ˘Lƒ˘H …󢫢°Sh ÜÉ˘Ñ˘°ûdGh ,∫É˘Ø˘˘WC’G ɢ˘¡˘˘Ñ˘˘jô˘˘¡˘˘J ,ÚJôe á«æ¨Ÿ ∑Qɪé∏d ájƒ¡÷G øY åjó◊G ¿C’ ,䃪∏d ∂°Vqô©j ¤EG ,ñƒ˘«˘˘°ûdG ≈˘˘à˘˘Mh ,Aɢ˘°ùæ˘˘dGh ‘ ,∑Qɪ÷G ¿GƒYCG á≤aGôe ó°üb iÈc øY åjó◊G »æ©j Öjô¡àdG ô°UÉæY ∫ƒ≤J ɪ«a ,Òª◊G ÖfÉL ó°UÎd á«fGó«ŸG º¡JÉLôN ióMEG äGQóıG Öjô˘˘˘¡˘˘˘˘J äɢ˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°T ,ôNB’ ÚM øe ,¬fEG iôNCG á«fÉÑ°T F:5063 π˘bC’G ≈˘∏˘˘Y hCG ,ÚHô˘˘¡ŸG ≥˘˘jô˘˘W á«FGò¨dG OGƒŸGh OƒbƒdGh ¢SÉëædGh Qƒfi äɢæ˘μ˘°ùdG ¢†©˘H ¿ƒ˘˘μ˘˘J
 • 5. Ω 2012 ¿GƒL 26 AÉKÓãdG 5 øWƒdG `g 1433 ¿ÉÑ©°T 6`d ≥aGƒŸG ÜÉ£YC’G í«∏°üàd IóMh 30 ó«æŒ ΩOÉ≤dG º°SƒŸG ájGóH ÚJójó÷G Ö£dGh ¥ƒ≤◊G »à«∏c ΩÓà°SG 20`H ™ØJôj AÉHô¡μdG ∑Ó¡à°SG ܃æ÷G ‘ ähCGh á«∏jƒL ∫ÓN áFÉŸÉH á«©eÉ÷G äÓ«é°ùàdG ‘ Oó÷G áÑ∏£dG á≤aGôà IòJÉ°SC’G ∞«∏μJ ô˘¡˘°T ∞˘°üà˘æ˘e π˘Ñ˘˘b ᢢjGOô˘˘Z Aƒ°†dG ¤hC’G IQGRƒdG â£YCG G ,äÓ«é°ùàdG ÖJÉμe ¿GƒYCG ó«æŒ ” å«M ,ójóL ÖdÉW ±’BG 6 ∫ÉÑ≤à°S’ 2h 1 ôFGõ÷G Éà©eÉL ó©à°ùJ π≤˘f π˘«˘¡˘°ùJ Qô˘≤˘Jh ,᢫˘∏˘jƒ˘L πLCG øe ábÉ£dG IQGRƒd ô°†NC’G .Éjƒæ°S á∏é°ùŸG ¿ƒ©£dG OóY ¢ü«∏≤J É¡æe ±ó¡dG IójóL Iƒ£N ‘ ,áÑ∏£dG á≤aGôŸ IòJÉ°SC’G Gòch äGódƒeh á«FɢHô˘¡˘μ˘dG äGó˘©ŸG äÉcô°Th øjOQƒ˘e ™˘e ó˘bɢ©˘à˘dG ,ÚJójó÷G ¿ƒæμY ÍH Ö£dG á«∏ch øjóªM ó«©°ùH ¥ƒ≤◊G á«∏c ΩÓà°SG ºà«°S …òdG âbƒdG ‘ ,IOQƒà°ùŸG AÉHô¡μdG ä’ƒfih ‘ ᢢ˘˘°ü°ü˘˘˘à˘˘˘˘˘e äGAɢ˘˘˘˘°ûfEG øe Iô°TÉÑ˘e ɢ¡˘∏˘≤˘f Qô˘≤˘J å«˘M ¿ƒfɢ≤˘H 󢫢≤˘à˘dG ¿hO ,AɢHô˘¡˘μ˘dG .πÑ≤ŸG »©eÉ÷G ∫ƒNódG ™e ,‘É°VEG ó©≤e ∞dCG 20 ¤EG π°üJ ÜÉ©«à°SG IQó≤H ácô˘ª˘é˘∏˘d ɢ¡˘Yɢ°†NEGh ,AÉ˘æ˘«ŸG á¡LGƒŸ ,᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG äɢ≤˘Ø˘°üdG AGQRh ¢ù∏› ¿É˘˘˘˘ch .ɢ˘˘˘≤˘˘˘˘M’ ∫ÓN AÉHô¡μdG ∑Ó¡à°SG ´ÉØJQG ,º˘¡˘J’󢩢eh Ö°SÉ˘æ˘˘à˘˘J »˘˘à˘˘dG ܃HO Ió«°TQ :ôFGõ÷G OGóeEG πcÉ°ûe ¢ûbÉf ób ô¨°üe áÑ°ùæH ,ähCGh ᫢∏˘jƒ˘L …ô˘¡˘°T ¿ƒ˘©˘£˘dG Oó˘Y ø˘e ¢ü«˘∏˘≤˘à˘∏˘˘d º˘°Vh ,AɢHô˘˘¡˘˘μ˘˘dɢ˘H Úæ˘˘WGƒŸG äQôb É¡˘à˘¡˘L ø˘e .á˘FÉŸÉ˘H 20 Oƒ˘©˘J »˘à˘dGh ,ɢjƒ˘æ˘˘°S ᢢYOƒŸG äÓ«é°ùàdG á«∏ªY ø˘eGõ˘à˘J G á°SÉFôH ídÉ°üe IóY øY Ú∏㇠ó«æŒ Rɨ∏fƒ°S ácô°T ájôjóe ,»æg QƒàcódG ∞«°†j ,É¡HÉÑ°SCG ∫ƒ∏M ™e áæ°ùdG √òg á«©eÉ÷G πcÉ°ûª∏d ¥ô£Jh ,∫hC’G ôjRƒdG ÜÉ£YC’G í«˘∏˘°üà˘d á˘bô˘a 30 ´ô°ùàj ójó÷G ÖdÉ£dG ¿ƒc ¤EG äóæŒ ¢Vô¨dG Gò¡dh ,¿É°†eQ §HQ ™jQÉ°ûe É¡æe ÊÉ©J »àdG 10 ÈY ,á˘Yô˘°ùH ᢫˘FɢHô˘¡˘μ˘dG ¤EG ¥É°ùæj å«M ,QÉ«àN’G ‘ Gò˘˘g ìÉ‚E’ ô˘˘FGõ÷G äɢ˘©˘˘eɢ˘˘L ÈY AÉHô¡μ∏d á«æWƒdG áμÑ°ûdG áfÉ©˘à˘°S’Gh ,܃˘æ÷ɢH äɢj’h ¬∏gDƒe πgÉéàjh ¬«a ÖZôj Ée ¬H ìô°U ɪѰùM ,ΩÉ¡dG óYƒŸG ´hô°ûe ôNCÉJ ÖÑ°Sh ,äÉj’ƒdG á°ü°üîàŸG ä’hÉ≤ŸG äGô°û©H ,Iò˘Jɢ°SCÓ˘d ¿ƒ˘μ˘˘«˘˘°Sh ,∂dò˘˘d 󫢰ùdG ,1ôFGõ÷G ᩢeɢL ¢ù«˘FQ øe AGõLCGh â°SGÔ“ áj’h §HQ äɢYɢ£˘≤˘fG ø˘˘e ó◊G π˘˘LCG ø˘˘e í«°Vƒàd …Qƒfi QhO ,¬Ñ°ùM å«M ,''ÈÿG''`d ,QÉéM ôgÉ£dG QÉ°ûHh ±hóæJh QGQOCG äÉj’h .AÉHô¡μdG .ø°ùMCG πμ°ûH áÑ∏£∏d á«∏ª©dG ,º∏à°ùà°S á©eÉ÷G ¿CG ¤EG QÉ°TCG á˘μ˘Ñ˘˘°ûdɢ˘H ᢢjGOô˘˘Zh …õ˘˘«˘˘dEGh IQGRh ∫hC’G ô˘˘˘˘jRƒ˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘eCG ᢩ˘eÉ÷G IQGOEG â∏˘Ø˘μ˘J ɢ˘ª˘˘c ,πÑ≤ŸG »©eÉ÷G º°SƒŸG øe ájGóH .AÉHô¡μ∏d á«æWƒdG Rɢ¨˘∏˘˘fƒ˘˘°S ᢢcô˘˘°Th ᢢbɢ˘£˘˘dG ¤EG 󢢢jÈdG ÖJɢ˘˘μ˘˘˘e π˘˘˘≤˘˘˘æ˘˘˘˘H ,øjóªM 󢫢©˘°ùH ¥ƒ˘≤◊G ᢫˘∏˘c Rɢ¨˘˘∏˘˘fƒ˘˘°S ᢢcô˘˘°T ™˘˘bƒ˘˘à˘˘J ∫ɢ¨˘°TCG ´ƒ˘bh ™˘æŸ ≥˘«˘°ùæ˘à˘dɢ˘H π≤æJ ¢VƒY ,á«˘æ˘©ŸG äɢ«˘∏˘μ˘dG π°üJ á©°SGh ÜÉ©«à°SG IQó≤H á˘bɢ£˘dG ∑Ó˘¡˘à˘°SG ‘ ɢYɢ˘Ø˘˘JQG GÒ°†– ,Aɢ˘Hô˘˘¡˘˘μ˘˘dG ‘ iÈc á˘jó˘jÈdG õ˘˘cGôŸG ¤EG á˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘dG ,‘ɢ°VEG 󢩢≤˘˘e ±’BG 10 ¤EG ,áFÉŸÉH 20 ¤EG π°üj á«FÉHô¡μdG AɢLh .ähCGh ᢫˘∏˘jƒ˘L …ô˘¡˘°ûd Ö«˘æ˘˘é˘˘à˘˘d Gò˘˘gh ,ɢ˘¡˘˘d IQhÉÛG á«∏μd ÜÉ©«à°S’G IQób ¢ùØfh ,É¡˘«˘dEG π˘≤˘æ˘à˘dG á˘≤˘°ûe á˘Ñ˘∏˘£˘dG ∞«°TQC’G /''ÈÿG'' :¢U ,ähCGh ᢫˘∏˘jƒ˘L …ô˘¡˘˘°T ∫Ó˘˘N ô˘˘jQɢ˘≤˘˘J äQò˘˘M ¿CG 󢢩˘˘H Gò˘˘˘g øμªàà°S å«M ,QÉ«HC’ÉH Ö£dG ´ÉØJQ’G QGó≤e RhÉéàj ¿CG ≈∏Y ∫ɪYCG ´ƒbh øe øeC’G ídÉ°üe »˘bɢH ™˘e Qƒ˘Hɢ˘£˘˘dG Qɢ˘¶˘˘à˘˘fGh ∞˘«˘Ø˘î˘J ø˘e ¿É˘à˘«˘∏˘μ˘dG ¿É˘Jɢg äGhɨ«L 130 ∑Ó¡à°S’G ‘ Ö©˘°üJ äɢ˘Lɢ˘é˘˘à˘˘MGh ∞˘˘æ˘˘Y ´Gô°SE’G ±ó¡H Gògh ,ÚæWGƒŸG äGƒæ°ùdG ‘ πé°ùŸG §¨°†dG π˘≤˘f äBɢ°ûæ˘e ™˘°†j ɢe ,ɢ«˘eƒ˘˘j ≥˘Wɢæ˘e ‘ ,ɢ¡˘«˘∏˘Y Iô˘£˘«˘˘°ùdG ,ájójÈdG ä’Gƒ◊G ¢ü«∏îJ ‘ »àÑ©°T ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,IÒNC’G ,ó˘jó˘°T §˘¨˘°V â– AɢHô˘¡˘μ˘dG ´É£≤fG ∫ÉM ‘ ,á°UÉN ܃æ÷G ,ájójÈdG ™HGƒ£˘dG Aɢæ˘à˘bG Gò˘ch á«©eÉ÷G äÓ«é°ùàdG á«∏ªY π«¡°ùàd IójóL äGAGôLEG º˘˘gCG ÚH ø˘˘˘e Ö£˘˘˘dGh ¥ƒ˘˘˘≤◊G .ÜÉ£YCÓd É¡°Vô©j Ée ƒgh IQGOEG ⩢˘ª˘˘à˘˘LGh .Aɢ˘Hô˘˘¡˘˘μ˘˘˘dG øeGõàJ äÓ«é°ùàdG ¿CGh á°UÉN É¡«∏Y Ìμj »àdG äÉ°ü°üîàdG ¤EG áMÉàŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò°ûJh øjô˘jóŸG ™˘e Rɢ¨˘∏˘fƒ˘°S á˘cô˘°T ,¿É°†eQ ô¡°T ™e áæ°ùdG √òg äÉÑ«˘JÎdG ™˘«˘ª˘L ø˘e Aɢ¡˘à˘f’G IOɢ˘¡˘˘˘°T ‘ Oó÷G Ú뢢˘Lɢ˘˘æ˘˘˘dG ’ ∫ɨ°TC’G ¿CG ÉØ«°†e ,Ö∏£dG äBɢ°ûæ˘˘e Ió˘˘Y ∫ƒ˘˘NO º˘˘ZQ ¬˘˘fCG ᢰûbɢ˘æŸ Ú«˘˘F’ƒ˘˘dGh Újƒ˘˘¡÷G ¤EG áÑ˘∏˘£˘dG ±’BG π˘≤˘æ˘à˘j å«˘M ,á˘∏˘Ñ˘≤ŸG äÓ˘˘«˘˘é˘˘°ùà˘˘dG ìÉ‚E’ äÓ«é°ùàdÉH ΩÉ«≤∏d ÉjQƒdÉμÑdG ºàj ¿CG ≈∏Y ɪ¡H ájQÉL ∫GõJ AÉHô¡μdG êɢà˘fEG ‘ ᢰü°üî˘à˘e ,GóM ≈∏Y áj’h πc ‘ ™°VƒdG IòîàŸG äGAGôLE’Gh .á˘ª˘°Uɢ©˘dG IQGOEG ¿ƒY 120 ó«æŒ ” å«M å«˘M ,ɢ˘¡˘˘∏˘˘MGô˘˘e ™˘˘«˘˘ª˘˘L ÈY ‘ OóÙG óYƒŸG ‘ ɪ¡ª∏°ùJ ™˘bƒ˘à˘J Rɢ¨˘∏˘fƒ˘°S ᢢcô˘˘°T ¿Eɢ˘a π˘LCG ø˘e á˘cô˘°ûdG äɢLɢ«˘à˘MGh ™jô°ùJ ≈∏Y ,¬˘Ñ˘°ùM ,π˘ª˘©˘à˘°S ó«æéàH çóëàŸG √ƒf ɪc .øeCGh çÓ˘˘ã˘˘dG äɢ˘«˘˘∏˘˘μ˘˘dG 󢢩˘˘à˘˘°ùJ .πÑ≤ŸG ∫ƒNódG ,AɢHô˘˘¡˘˘μ˘˘dG ‘ õ˘˘é˘˘©˘˘dG ¢†©˘˘H êɢà˘fEG õ˘cGô˘e ìÉ˘à˘˘à˘˘aG ™˘˘jô˘˘°ùJ π˘«˘¡˘°ùà˘d äÓ˘«˘é˘°ùà˘˘dG IÒJh Oó÷G áÑ∏˘£˘dG á˘≤˘aGôŸ Iò˘Jɢ°SC’G .ójóL ÖdÉW ±’BG 3 ∫ÉÑ≤à°S’ äGP ó˘˘cCG ,iô˘˘NCG ᢢ¡˘˘L ø˘˘e ™e ¿É°†eQ ô¡°T øeGõJ ÖÑ°ùH ÊÉ©J »àdG ,iÈμ˘dG AɢHô˘¡˘μ˘dG ,Éë°Vƒe .º¡JÉj’h ¤EG º¡JOƒY ìô°ûd ,á«dhC’G äÓ«é°ùàdG ‘ á©eÉL ¢ù«FQ ôcP ¬à¡L øeh Iò˘Jɢ°SCG ó˘«˘æŒ ≈˘∏˘Y çó˘˘ë˘˘àŸG ìhGÎJh .Iójó°ûdG IQGô◊G º°Sƒe Qô≤J å«M ,ÒNCÉàdG ¢†©H øe ᢢ©˘˘eɢ˘L ¿CG ,¥É˘˘«˘˘˘°ùdG äGP ‘ Gò˘˘ch ,π˘˘«˘˘é˘˘°ùà˘˘dG ᢢ«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ” ¬fCG ,»æg QOÉ≤dG óÑY ,2 ôFGõ÷G ,1 ôFGõ÷G á©eÉL IQGOEG ¿GƒYCGh ábÉ£dG ∑Ó¡˘à˘°SG ´É˘Ø˘JQG á˘Ñ˘°ùf ‘ AÉHô¡μdG êÉàfE’ õcôe ìÉààaG ±’BG 3 πÑ≤˘à˘°ùà˘°S 2ôFGõ÷G äÉ°ü°üîàdG ƒ˘ë˘f º˘¡˘¡˘«˘Lƒ˘J QÉKB’G ó¡©eh á©eÉ÷G »˘à˘«˘∏˘μ˘H ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°S’ ,ɢ¡˘Jɢ«˘∏˘c ™˘«˘ª˘é˘˘H ,Éjƒæ°S ,ôFGõ÷G ‘ ᢫˘FɢHô˘¡˘μ˘dG ô¡°T ájÉ¡f πÑb ±ƒ°S OGh áj’h 31 ¤EG ¿ƒaÉ°†j ,ójóL ÖdÉW .áFÉŸÉH 12h 8 ÚH êɢà˘fEG á˘£fi ìɢ˘à˘˘à˘˘aGh ,¿Gƒ˘˘L º¡˘à˘°SGQO ¿ƒ˘dhGõ˘j ÖdɢW ∞˘dCG êQÉÿG ‘ »eÉbE’G øjƒμàdG áëæe øe Ú°ü≤ŸG ∞∏e äGQƒ£J óªMCG øH óªfi :ájGOôZ á˘j’ƒ˘H ᢩ˘«˘æŸG ‘ ᢫˘æ˘«˘˘HQƒ˘˘J O .Q .É¡H É«dÉM ∫ɪ©dG øe §≤a áFÉŸÉH Ú©Ñ°ùd äBÉaÉμeh äGhÓY ¢ù«FôdÉH ¿hóéæà°ùj IòJÉ°SC’Gh ᫪∏Y ÜÉÑ°SC’ çƒëÑdG â°†aQ IQGRƒdG ô˘eCG ¬˘JGP ó˘M ‘ Gò˘gh ,Ió˘MGh ᢩ˘˘aO ¢ü°üî˘˘à˘˘dG ≈˘∏˘Y Ú∏˘Ñ˘≤ŸG Iò˘Jɢ°SC’G Ωɢ°üà˘˘YG ,¢ùeCG ,OóŒ G •É«àM’Gh Òaƒà∏d »æWƒdG ¥hóæ°üdG ‘ áæàa º«∏©àdG IQGRh ¬àØf Ée Gògh .''áÑjôdG'' ≈∏Y å©Ñj º«∏©˘à˘dG IQGRh ΩɢeCG √GQƒ˘à˘có˘dG á˘Mhô˘WCG ᢰûbɢæ˘e ¿CɢH â뢰VhCG å«˘M ,¢ùeCG ,ɢ¡˘d ¿É˘«˘˘H ‘ ,‹É˘˘©˘˘dG AGÈÿG áæ÷ èFÉàf ‘ ô¶ædG IOÉYEÉH áÑdÉ£ª∏d ,‹É©dG á«≤˘MCG º˘¡˘«˘£˘©˘J á˘£˘≤˘f ≈˘∏˘Y Gƒ˘∏˘°ü– º˘¡˘J’ɢch »æWƒdG ¥hóæ°ü∏˘d á˘eɢ©˘dG á˘jô˘jóŸG âKó˘MCG G êQÉÿÉH iƒà°ùŸG Ú°ù–h øjƒμàd á«æWƒdG áæé∏dG »eÉbE’G øjƒμàdG áëæe øe º¡FÉ°übEÉH âeÉb »àdG ܃°ûf ‘ ÖÑ°ùJ Ée Gògh ,äGhÓ©dG øe IOÉØà°S’G ɢ¡˘«˘Ø˘Xƒ˘e §˘°Sh á˘æ˘à˘a •É˘«˘à˘M’Gh Òaƒ˘à˘˘∏˘˘d ,‹É©dG ±É°üŸG øe É«©eÉL GPÉà°SCG 24 âYóà°SG É¡Ø°Uh ÜÉÑ°SC’ ,2013 ` 2012 º°SƒŸ ,êQÉÿÉH º¡∏ªY ‘ ÚÑXGƒe ¿CGh á°UÉN ,ÚØXƒŸG ÚH áæàa …ô˘jó˘e ⩢°Vh ɢª˘c ,ø˘Wƒ˘dG ÈY ɢ¡˘J’ɢcƒ˘H ÈcCG »éjôN'' øe ºgh ,Ú«ª∏Y AGÈN º¡àØ°üH .᫪∏©dG ''ÒZ''`H ¿ƒë°TΟG ¿CG ɪ∏Y .π◊G Gòg á«ë°V GƒMGQ ºgÒZ øe ÌcCG 30 AÉ°übEÉH ÉgQGôb ó©H ,ÒÑc êôM ‘ ä’ÉcƒdG πc á«£¨àd ,''᢫˘μ˘jô˘eC’Gh ᢫˘HhQhC’G äɢ©˘eÉ÷G øe É«©eÉL GPÉà°SCG 20 áHGôb Qƒ°†ëH ™ªéàdG õ«“ q ‘ º¡FÓeR øe πbCG äÉeÓY ≈∏Y GhRôMCG ’ɪY øeh äÉLQódG ‘ IOÉjõdG øe É¡«ØXƒe øe áFÉŸÉH Iò˘Jɢ°SC’G ɢ¡˘«˘˘dEG »˘˘ª˘˘à˘˘æ˘˘j »˘˘à˘˘dG äɢ˘°ü°üî˘˘à˘˘dG IófÉ°ùŸ GhAÉL ,ΩÓYE’Gh á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG á«∏c äÉLQódG ‘ IOÉjõdG øe GhOÉØà°SGh iôNCG ä’Éch Ö°ùM ±ô°üJ »àdG ,ájOôØdG äBÉaÉμŸG äGhÓY QÉWEG ‘ ,êQÉÿG ‘ »eÉbE’G øjƒμà∏d ¿ƒë°TΟG QƒcòŸG èeÉfÈdG øe Ú°ü≤ŸG á°ùªÿG IòJÉ°SC’G 70 øª°V GƒfÉc º¡fC’ ,ájOôØdG ICÉaÉμŸG IhÓYh .ôjóŸG É¡©°†j »àdG á£≤ædG .√GQƒàcódG áMhôWCG ºàN øjòdG ,Ú«æ©ŸG ó«cCÉJ Ö°ùM ,'' áØë›'' á≤jô£H .ádÉcƒdG OGó©J øe áFÉŸÉH ''ÈÿG'' Rƒ– »àdG ,É¡à∏°SGôe ‘ OQh ɪch AGÈÿG ᢢ˘˘˘æ÷ ¿Eɢ˘˘˘˘a IQGRƒ˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘H Ö°ùMh øe √ƒ≤∏J …òdG OôdG øe ójó°ûdG º¡Ø°SCG øY GhÈY ä’ɢ˘˘cƒ˘˘˘dG …ô˘˘˘j󢢢e ¢†©˘˘˘H ™˘˘˘e åj󢢢M ‘h º∏©j ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG ¿EÉa ,É¡æe áî°ùf ≈∏Y øe áYƒª› ,º««≤àdG á«∏ªY ∫ÓN øe ,âLôîà°SG ø˘e ,âæ˘©˘W »˘à˘dGh ,᢫˘°Uƒ˘dG IQGRƒ˘˘dG ‹hDƒ˘˘°ùe ’ äGhÓ©dG íæeh QƒLC’G ‘ IOÉjõdG ¿CG Gƒë°VhCG äÉLQódG IOÉjõH ≥∏©àŸG º««≤àdG ¿CÉH º¡«dEG π°SôŸG ÉgRôHCG ,Úë°TΟG AÉ°übEG ‘ ÉÑÑ°S âfÉc ¢üFÉ≤ædG åëÑdG ¢VhôY ≈∏Y Úaô°ûŸG IAÉØc ‘ ,¬dÓN ¿ƒμJ ¿CG Öéj ɉEGh ,á°ü◊G ΩɶæH ºàJ ¿CG øμÁ äGhÓ˘Y Gò˘ch ,Ωpó˘î˘à˘°ùŸG ô˘LCG ø˘e ™˘aô˘J »˘˘à˘˘dG ¤EG ,⁄É©ŸG áë°VGh ÒZh ᪡Ñe åëÑdG ±GógCG ¿CG »àdG í«ë°üàdG á«∏ªY ‘ Gòch ,É¡H Gƒeó≤J »àdG ≈∏Y AÉæH ,¬dɪ©d ôjóŸG É¡ëæÁ »àdG á£≤ædG ᣰSGƒH …ô˘jó˘e á˘£˘≤˘æ˘H Oó– ,»˘à˘dG á˘jOô˘Ø˘˘dG äBɢ˘aɢ˘μŸG á˘∏˘˘°U äGP Ió˘˘jó÷G äɢ˘«˘˘HOC’G ∑GQOEG Ωó˘˘Y Öfɢ˘L áæé∏dGh á©eÉ÷Gh á«∏˘μ˘∏˘d »˘ª˘∏˘©˘dG ¢ù∏ÛG ɢgGô˘LCG øe πch ,»∏NGódG ΩɶædG ÉgOóëj »àdG •hô°ûdG áFÉŸÉH 70 ¢ùÁ ,2011 •É°ûæd áÑ°ùædÉH ä’ÉcƒdG ∑GQOEG ΩóY Gòch ,√QÉ«àNG ” …òdG åëÑdG ´ƒ°VƒÃ äɢeɢ°üà˘Y’G ¿EG A’Dƒ˘g ∫ɢbh .º˘°ù≤˘∏˘d ᢫˘ª˘∏˘©˘˘dG ,IOÉØà°SG πfi ¿ƒμj á£≤f ≈∏YCG ≈∏Y π°üëàj OGó©àdG øe áFÉŸÉH 40 ¿CG Éë°Vƒe ,∫ɪ©dG øe á˘fQɢ≤˘e á˘ª˘FÓ˘e ÌcC’G äɢHQɢ≤˘ª˘˘∏˘˘d Ú뢢°TΟG øe IójóL º««≤J áæ÷ Ö«°üæJ ájÉZ ¤EG á∏°UGƒàe á˘£˘≤˘æ˘dG ≈˘∏˘Y ¢VΩ˘j ø˘eh ,í˘«˘ë˘°U ¢ùμ˘©˘˘dGh Ö°ùM äɢLQó˘˘dG ‘ IOɢ˘jõ˘˘dG ø˘˘e ¿h󢢫˘˘Ø˘˘à˘˘°ùj ≈˘∏˘Y AGÈÿG á˘æ÷ âHɢYCG ɢª˘«˘a .åë˘Ñ˘dG ´ƒ˘˘°VƒÃ ,ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ πNóJ hCG ,¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UCG .ø©£dG á≤jôW ∑Éæ¡a ,ájOôØdG ICÉaÉμŸG á£≤f øe áFÉŸÉH 30h ,º¡à«≤MCG »é¡æe ≈©°ùe ÜÉ«Z á°ùªÿG Úë°TΟG çƒëH ó˘°üb ,è˘eɢfÈdG Gò˘˘g »˘˘YGQh ¢ù°SDƒ˘˘e ¬˘˘à˘˘Ø˘˘°üH √hÈàYGh ,QGô≤dG Gòg ∫ɪ©dG ¢†aQ º¡à¡L øe 30 ΩôM ¢ü°ü◊ÉH ICÉaÉμŸG Ωɶf ¿CG ô°ùØj Ée Gògh ¤EG IQGRƒdG äQÉ°TCGh .π«∏ëàdG êPƒ‰ ‘ í°VGh .º¡H ≥◊ …òdG ±ÉëLE’G øe º¡aÉ°üfEG ≈àM hCG ,IóMGƒdG ádÉcƒdG ∫ɪY ÚH õ««ªàdG ¤EG É©aO óLhh .øjRɢ«˘à˘e’G ø˘e Úeó˘î˘à˘°ùŸG ø˘e á˘FÉŸÉ˘H áæ÷ AÉ°†YCG ,AGÈÿG IòJÉ°SC’G á©LGôà âeÉb É¡fCG ‘ ¬˘bÓ˘£˘fG ò˘æ˘e ,è˘eɢfÈdG ¿CG ¿ƒ˘é˘àÙG ó˘cCGh AGƒLC’G Òμ©J øY Ó°†a ∂dPh ,iôNCG ä’Éch ‘ ,º¡«ØXƒe ΩÉeCG êôM ‘ º¡°ùØfCG ä’ÉcƒdG hôjóe áé«àædG ¿CG ÒZ ,á°VƒaôŸG äÉØ∏ŸG ∫ƒM ,º««≤àdG á∏MôŸG √òg ‘ çƒëÑ∏d AÉ°übEG ó¡°ûj ⁄ ,2005 .ÚØ˘˘XƒŸGh IQGOE’G ÚH ᢢbÓ˘˘©˘˘dG Oɢ˘°ùah ᢢ«˘˘æ˘˘¡ŸG 70 π©÷ á©æ≤ŸGh ≈∏ãŸG á∏«°SƒdG Ghóéj ⁄ º¡fƒc »MÉj ∫ÉeCG :ôFGõ÷G .É¡°ùØf ɪFGO âfÉc ¢ùØf øe ™jQÉ°ûe 5 áÑ°ùæHh ,º««≤àdG øe áeó≤àŸG øe á˘FÉŸÉ˘H 30 Ωô– ɢ¡˘fCG ∞˘«˘c ∫ɢª˘©˘˘dG ∫Aɢ˘°ùJh á«dÉŸG äGRÉ«àe’G øe ¿hó«Øà°ùj §≤a áFÉŸG ‘ ‘ ,äBÉaÉμŸG äGhÓYh QƒLC’G IOÉjR øe É¡«ØXƒe ôjóe πc π©L Ée ,áeÉ©dG ájôjóŸG É¡JOóM »àdG ‘ É«dÉe OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ≥jôa áæjõN ¬«a ºYóJ âbh .∫ɪ©dG á«°SÉ°ùM øe ¬«Ø©j êôfl OÉéjEG ∫hÉëj áMÉ«°ùdG IQGRƒH ™jQÉ°ûŸG ºYOh º««≤àdG ôjóe .''Qƒ°ùfƒÑ°ùdG'' QÉWEG áYô≤dG AGôLEG ¤EG É÷ º¡°†©H ¿CG äGOÉ¡àL’G øeh C QGóg øH óªfi :¿Gôgh ∫ɪY πL ¿C’ ,QGô≤dÉH Ú«æ©ŸG áFÉŸÉH 70 QÉ«àN’ ''ôjô°S ∞dCG 48 ôaƒ«°S »æWh »MÉ«°S ´hô°ûe 748'' á˘æ˘°ùdG ∫Ó˘N ,º˘Yó˘J ´É˘£˘≤˘dG ¿CG ,''ÈÿG''`d ,∞˘dɢN ±hDhô˘dG ó˘Ñ˘Y ,᢫˘Mɢ«˘°ùdG ™˘jQɢ°ûŸG º˘YOh º˘«˘«˘≤˘J ô˘˘jó˘˘e ∞˘˘°ûc G ´É£≤dG ‘ á∏é°ùŸG ™jQÉ°ûŸG OóY ¿CÉH Gôcòe ,ôFGõé∏d á«HÉ©«à°S’G IQó≤dG øe ™aôdÉH Gƒëª°S ÉYhô°ûe 57`H ,áeô°üæŸG çóëàŸG äGP ócCG .ô°TÉÑe π¨°T Ö°üæe ∞dCG 34 ≥∏Nh ôjô°S ∞dCG 48 ¤EG π°üJ áaÉ°VEG íæÃ íª°ùà°S ´hô°ûe 748 ¤EG π°Uh ,¿GƒL 25 ≥aGƒj …òdG áMÉ«°ù∏d »æWƒdG Ωƒ«dÉH ᫪°SôdG ä’ÉØàM’G º«¶æJ áæ°ùdG √òg âaôY »àdG ,Iôμ°ùH áj’h ¿CG ‘ ∫ƒNó∏d É¡æ«°TóJ hCG É¡H ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh ≈∏Y ÉeEG ,¿ƒª«e π«Yɪ°SEG ,´É£≤dG ôjRh ±ô°û«°S ™jQÉ°ûe Ió©H ºYóàà°S É¡àëæe »àdG äÓ«¡°ùàdG ¤EG Oƒ©j ôFGõ÷G ‘ É¡bÓWEG ” »àdG ™jQÉ°ûŸG øe ÒÑμdG ºμdG ¿CG ¤EG ∞dÉN QÉ°TCGh .áeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH øjôªãà°ùª∏d íª°ùà°S »àdGh ,∑ƒæÑdG ™e É¡à©bh »àdG IÒNC’G á«bÉØJ’G á°UÉN ,øjôªãà°ùª∏d IQGRƒdG á°ü°üfl á«°VQCG ™£b áÄ«¡àc ,É¡ëæe ” »àdG iôNC’G äÓ«¡°ùàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Iô°ù«e óFGƒØHh ,áYô°ùH ¢Vhôb ™«ÑdG AɨdEGh ,áÄ«¡à∏d …OÉŸG ÖfÉ÷G É¡≤JÉY ≈∏Y á«eƒª©dG äÉ£∏°ùdG òNCÉà°S å«M ,2012 áæ°ùd á∏é°ùŸG ™jQÉ°ûŸG ó«°ùéàd áaÉ°VE’ÉH ,»°VGÎdÉH RÉ«àe’ÉH íæŸG ≥jôW øY ¢VQCG á©£b ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G AGôLEÉH ¬dGóÑà°SGh ,»æ∏©dG OGõŸG ≥jôW øY á«MÉ«°ùdG äÉWÉ°ûædÉH á≤∏©àŸG äÉeóÿG ≈∏Y ,''áFÉŸÉH 7 ¤EG áFÉŸÉH 17 øe'' áaÉ°†ŸG ᪫≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ¢ü«∏≤J ¤EG .»MÉ«°ùdG π≤ædGh ,äGQÉ«°ùdG AGôch ,äÓMôdGh ,∞æ°üŸG ΩÉ©WE’Gh ,á«fó©ŸG äÉeɪ◊Gh ,á«bóæØdGh OÉ«YƒH ¿É«Ø°S :ôFGõ÷G