SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
MÓDOSULT JOGSZABÁLYOK: PSZE, PÉM
/tanfelügyelet, minősítés/
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
2015. április 22. napjával hatályba lépő
módosításai
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
2015. április 17. napjával hatályba lépő
módosításai
Készítette: Vargáné Várszegi Csilla
Köznevelési szakértő
2015.07.11.
20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015. április 22.
napjával hatályba lépő módosításai
A 145. § -ban kiegészítésre került a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE)
célrendszere.
Szabályozásra került az intézményi önértékelés a határidők, a szereplők
és a célok tekintetében.
„Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi
önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét
a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. Az
intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes
körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés
részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az
intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az
intézményvezető intézményen belüli értékelésére”.
20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015. április 22.
napjával hatályba lépő módosításai
A 146. $-ban szabályozásra került a pedagógus, az
intézményvezető és az intézmény ellenőrzésének célja, módszerei
és területei.
A pedagógus ellenőrzéséhez bekerült az intézményi
önértékelés pedagógusra vonatkozó részének elemzése is.
A (10) bekezdés új tartalom, itt kerülnek részletes
szabályozásra az intézményellenőrzés területei.
20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015. április 22.
napjával hatályba lépő módosításai
A 150. $-ban szabályozásra kerültek az intézkedési tervre
vonatkozó időkorlátok.
Az intézkedési terv elkészítésére és jóváhagyására 60 nap áll
rendelkezésre a korábbi 30 helyett.
A határidő számításának megváltozott a kezdete: Korábban a
nevelőtestületnek az összegző szakértői dokumentum
kézhezvételtől számítva volt 30 napja a jóváhagyásra, az új
szabályozás viszont előírja az informatikai felületre történő
feltöltést, így innen kezdődik a 60 nap számítása.
20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015. április 22.
napjával hatályba lépő módosításai
A 151. $-ban a dokumentumok tárolásának ideje 20 évről 5 évre
változott.
„A hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer
biztosítja a benne rögzített ellenőrzési jegyzőkönyvek és
összegző szakértői dokumentumok ellenőrzést követő ötödik év
december 31-éig történő elektronikus tárolását, és a hivatal,
valamint az ellenőrzött személyek, intézmények és az érintett
fenntartók számára az azokhoz való hozzáférés
lehetőségét”.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
Amennyiben egy szakértő delegáltként is részt vesz
minősítésen, az évente 5 alkalom erejéig beszámítható az ő
évi 25 alkalmas szakértői kirendelésébe.
4.$ (7) „Az (5) bekezdés szerinti munkaidő kedvezményben
részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal
bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával.
A köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői
megbízással rendelkező vagy ilyen munkakört betöltő
pedagógus szakértői, szaktanácsadói feladatainak ellátásába
- legfeljebb öt alkalom erejéig - be kell számítani azt is,
amikor a minősítő bizottságnak az intézményvezető vagy az
intézményvezető által megbízott tagjaként jár el”.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
Minősítési eljárás esetén a módosítás alapján a delegált
személye esetében már nem elegendő ha vezető,
szakvizsgával is kell rendelkeznie.
7. § (2) b) (A minősítő bizottság tagjai: minősítési eljárás
esetében)
bb) „a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője
vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával és
magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen
munkakörben foglalkoztatott alkalmazott, az
intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó
képviselője”.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
A pótlólagos jelentkezés határidői és eljárása a 10.$-ban
került szabályozásra.
(9a) „Ha a pedagógus az adott év április 30-áig kezdeményezte az
intézményvezetőnél a következő évi minősítési eljárásra történő
jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette
azt az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben,
akkor a pedagógus az OH részére benyújtott írásbeli kérelmével a
jelentkezés éve május 31-éig kérheti a minisztertől a minősítési
tervbe való felvételét. Azt a (8) bekezdésben meghatározott
kérelmezőt, aki a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek
megfelel, pótlólag fel kell venni a minősítési tervbe”.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
Változott, hogy a tanárok mely tárgyból tölthetnek fel
portfóliót.
10.$(4) „A tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus a
minősítő vizsgára, minősítési eljárásra csak olyan tantárgyat
választhat, amelyet a jelentkezéskor legalább heti két
órában tanít. Ha a pedagógus számára a minősítő vizsgára,
minősítési eljárásra való jelentkezés kötelező, a jelentkezését
az intézményvezető (5) bekezdés szerinti adatrögzítése
helyettesíti azzal, hogy ez esetben is meg kell jelölni a tanár
munkakörben foglalkoztatott pedagógus által a minősítő
vizsgára, minősítési eljárásra e bekezdésben foglalt feltételek
szerint választott tantárgyat”.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
Részletesebb kidolgozásra került a pedagógus személyes
megjelenését igénylő minősítési események elmaradásának
kezelése.
11.$(6) „Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a
minősítő vizsga, minősítési eljárás - a pedagógus személyes részvételét
igénylő - eseményén, az OH új időpontot jelöl ki a számára. E szabály
alkalmazásában a pedagógusnak fel nem róható ok minden olyan a
részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem
vezethető vissza a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására. A
pedagógus az új időpont kijelölése iránti kérelmet az ok megjelölésével, az
ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény
napját követő nyolc napon belül nyújthatja be az OH részére. Ha a minősítő
vizsga, minősítési eljárás a pedagógusnak felróható okból meghiúsul, a
minősítő bizottság erre vonatkozó megállapítása alapján az OH kiállítja a
minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségéről a tanúsítványt”.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
Szabályozásra került a 11.$-ban az eljárás abban az esetben, ha
a pedagógus:
 egyáltalán nem tölt fel portfóliót a megadott határidő alatt
(a minősítés sikertelen, az ismétlése pedig már díjköteles, ha
az első ingyenes volt)
 ha csak a portfólió egyes itt meghatározott részeit töltötte
fel (a hiánypótlás eljárása és határideje)
 amennyiben a hiánypótlásnak nem, vagy nem teljes körűen
tesz eleget, a minősítés sikertelen.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
11.$ (8) „A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti
a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe.
Ha a pedagógus e határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH - minősítő
bizottság kirendelése nélkül - állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési
eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a portfólió
feltöltése nem teljes körűen történt meg, azonban a szakmai önéletrajz,
az eredetiségnyilatkozat, - ha szükséges - az intézményvezetői
munkáltatói igazolás, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi
környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése, valamint a
nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre
kerültek, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést
megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van a
pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha ezen
dokumentumok bármelyike ismételten nem vagy hiányosan kerül
feltöltésre, akkor az OH - minősítő bizottság kirendelése nélkül - állapítja
meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről
a tanúsítványt”.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
A portfólió módosításának szabályzása:
11.$ (8) „Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja a
következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig
módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül. (8a) Ha a
pedagógus munkaköre vagy tanár esetében az általa tanított tantárgy a
jelentkezést vagy a portfólió feltöltését követően megváltozik, és ennek
következtében a minősítő vizsga, a minősítési eljárás a jelentkezéskor
betöltött munkakör vagy megjelölt tantárgy vonatkozásában a pedagógus
véleménye szerint nem valósítható meg, a pedagógus a munkakör vagy a
tanított tantárgy megváltozásától számított öt munkanapon belül, de -
minősítési eljárás esetében - legkésőbb a portfólióvédés időpontja előtti
harmincötödik napig köteles értesíteni az OH-t. Az OH értesítését
követően a pedagógus jogosulttá válik a megváltozott munkakör vagy
tantárgy szerint a portfólióját módosítani. A módosításra legfeljebb egy
hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb a portfólióvédést megelőző
huszadik napig le kell zárni a portfólió módosítását”.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17.
napjával hatályba lépő módosításai
Munkakör és tantárgyváltozás esetén különbség van a minősítő vizsga
és minősítési eljárás között:
11.$ (8) „A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást a megváltozott
munkakör vagy a tanított tantárgy tekintetében kell lefolytatni. Ha a
munkakör, tanár esetében a tantárgy-változás az e bekezdésben
meghatározott határidő után következik be, vagy arról a pedagógus
határidőben nem értesítette az OH-t, a minősítési eljárás az adott évben
nem kerül megszervezésre. Gyakornok fokozatba besorolt pedagógus
esetében az OH akkor is megszervezi a minősítő vizsgát, ha a
munkakör-változás, a tanított tantárgy változása későbbi időpontban
következik be. A minősítő vizsgát ebben az esetben a megváltozott
munkakörről vagy tanított tantárgyról történt értesítést követő harminc
napon belül megszervezi az OH”.
VIGYÁZAT! LEGYÜNK ÓVATOSAK!
Felhívom minden kedves olvasó figyelmét, hogy a
módosítások jelen pillanatban érvényben vannak,
de hamarosan újabb módosításokra kell
számítanunk.
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról
Hatályos: 2015.07.01 - 2015.08.31
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról
Hatályos: 2015.06.20 - 2015.08.31
"Az akadály az a rémisztő dolog, amit akkor látunk, ha
levesszük tekintetünket a célról" (Henry Ford)
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
|VARGÁNÉ VÁRSZEGI CSILLA
Köznevelési szakértő

More Related Content

Jelenleg érvényben lévő jogszabályok(20/2012-es EMMI, 326/2013.Korm.rendelet)

 • 1. MÓDOSULT JOGSZABÁLYOK: PSZE, PÉM /tanfelügyelet, minősítés/ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2015. április 22. napjával hatályba lépő módosításai 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai Készítette: Vargáné Várszegi Csilla Köznevelési szakértő 2015.07.11.
 • 2. 20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015. április 22. napjával hatályba lépő módosításai A 145. § -ban kiegészítésre került a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) célrendszere. Szabályozásra került az intézményi önértékelés a határidők, a szereplők és a célok tekintetében. „Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. Az intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére”.
 • 3. 20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015. április 22. napjával hatályba lépő módosításai A 146. $-ban szabályozásra került a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésének célja, módszerei és területei. A pedagógus ellenőrzéséhez bekerült az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részének elemzése is. A (10) bekezdés új tartalom, itt kerülnek részletes szabályozásra az intézményellenőrzés területei.
 • 4. 20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015. április 22. napjával hatályba lépő módosításai A 150. $-ban szabályozásra kerültek az intézkedési tervre vonatkozó időkorlátok. Az intézkedési terv elkészítésére és jóváhagyására 60 nap áll rendelkezésre a korábbi 30 helyett. A határidő számításának megváltozott a kezdete: Korábban a nevelőtestületnek az összegző szakértői dokumentum kézhezvételtől számítva volt 30 napja a jóváhagyásra, az új szabályozás viszont előírja az informatikai felületre történő feltöltést, így innen kezdődik a 60 nap számítása.
 • 5. 20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015. április 22. napjával hatályba lépő módosításai A 151. $-ban a dokumentumok tárolásának ideje 20 évről 5 évre változott. „A hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési jegyzőkönyvek és összegző szakértői dokumentumok ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus tárolását, és a hivatal, valamint az ellenőrzött személyek, intézmények és az érintett fenntartók számára az azokhoz való hozzáférés lehetőségét”.
 • 6. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai Amennyiben egy szakértő delegáltként is részt vesz minősítésen, az évente 5 alkalom erejéig beszámítható az ő évi 25 alkalmas szakértői kirendelésébe. 4.$ (7) „Az (5) bekezdés szerinti munkaidő kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával. A köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakört betöltő pedagógus szakértői, szaktanácsadói feladatainak ellátásába - legfeljebb öt alkalom erejéig - be kell számítani azt is, amikor a minősítő bizottságnak az intézményvezető vagy az intézményvezető által megbízott tagjaként jár el”.
 • 7. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai Minősítési eljárás esetén a módosítás alapján a delegált személye esetében már nem elegendő ha vezető, szakvizsgával is kell rendelkeznie. 7. § (2) b) (A minősítő bizottság tagjai: minősítési eljárás esetében) bb) „a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával és magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője”.
 • 8. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai A pótlólagos jelentkezés határidői és eljárása a 10.$-ban került szabályozásra. (9a) „Ha a pedagógus az adott év április 30-áig kezdeményezte az intézményvezetőnél a következő évi minősítési eljárásra történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben, akkor a pedagógus az OH részére benyújtott írásbeli kérelmével a jelentkezés éve május 31-éig kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. Azt a (8) bekezdésben meghatározott kérelmezőt, aki a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek megfelel, pótlólag fel kell venni a minősítési tervbe”.
 • 9. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai Változott, hogy a tanárok mely tárgyból tölthetnek fel portfóliót. 10.$(4) „A tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra csak olyan tantárgyat választhat, amelyet a jelentkezéskor legalább heti két órában tanít. Ha a pedagógus számára a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezés kötelező, a jelentkezését az intézményvezető (5) bekezdés szerinti adatrögzítése helyettesíti azzal, hogy ez esetben is meg kell jelölni a tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus által a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra e bekezdésben foglalt feltételek szerint választott tantárgyat”.
 • 10. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai Részletesebb kidolgozásra került a pedagógus személyes megjelenését igénylő minősítési események elmaradásának kezelése. 11.$(6) „Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsga, minősítési eljárás - a pedagógus személyes részvételét igénylő - eseményén, az OH új időpontot jelöl ki a számára. E szabály alkalmazásában a pedagógusnak fel nem róható ok minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására. A pedagógus az új időpont kijelölése iránti kérelmet az ok megjelölésével, az ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül nyújthatja be az OH részére. Ha a minősítő vizsga, minősítési eljárás a pedagógusnak felróható okból meghiúsul, a minősítő bizottság erre vonatkozó megállapítása alapján az OH kiállítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségéről a tanúsítványt”.
 • 11. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai Szabályozásra került a 11.$-ban az eljárás abban az esetben, ha a pedagógus:  egyáltalán nem tölt fel portfóliót a megadott határidő alatt (a minősítés sikertelen, az ismétlése pedig már díjköteles, ha az első ingyenes volt)  ha csak a portfólió egyes itt meghatározott részeit töltötte fel (a hiánypótlás eljárása és határideje)  amennyiben a hiánypótlásnak nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, a minősítés sikertelen.
 • 12. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai 11.$ (8) „A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha a pedagógus e határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH - minősítő bizottság kirendelése nélkül - állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen történt meg, azonban a szakmai önéletrajz, az eredetiségnyilatkozat, - ha szükséges - az intézményvezetői munkáltatói igazolás, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése, valamint a nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van a pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha ezen dokumentumok bármelyike ismételten nem vagy hiányosan kerül feltöltésre, akkor az OH - minősítő bizottság kirendelése nélkül - állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt”.
 • 13. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai A portfólió módosításának szabályzása: 11.$ (8) „Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül. (8a) Ha a pedagógus munkaköre vagy tanár esetében az általa tanított tantárgy a jelentkezést vagy a portfólió feltöltését követően megváltozik, és ennek következtében a minősítő vizsga, a minősítési eljárás a jelentkezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt tantárgy vonatkozásában a pedagógus véleménye szerint nem valósítható meg, a pedagógus a munkakör vagy a tanított tantárgy megváltozásától számított öt munkanapon belül, de - minősítési eljárás esetében - legkésőbb a portfólióvédés időpontja előtti harmincötödik napig köteles értesíteni az OH-t. Az OH értesítését követően a pedagógus jogosulttá válik a megváltozott munkakör vagy tantárgy szerint a portfólióját módosítani. A módosításra legfeljebb egy hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb a portfólióvédést megelőző huszadik napig le kell zárni a portfólió módosítását”.
 • 14. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2015. április 17. napjával hatályba lépő módosításai Munkakör és tantárgyváltozás esetén különbség van a minősítő vizsga és minősítési eljárás között: 11.$ (8) „A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást a megváltozott munkakör vagy a tanított tantárgy tekintetében kell lefolytatni. Ha a munkakör, tanár esetében a tantárgy-változás az e bekezdésben meghatározott határidő után következik be, vagy arról a pedagógus határidőben nem értesítette az OH-t, a minősítési eljárás az adott évben nem kerül megszervezésre. Gyakornok fokozatba besorolt pedagógus esetében az OH akkor is megszervezi a minősítő vizsgát, ha a munkakör-változás, a tanított tantárgy változása későbbi időpontban következik be. A minősítő vizsgát ebben az esetben a megváltozott munkakörről vagy tanított tantárgyról történt értesítést követő harminc napon belül megszervezi az OH”.
 • 15. VIGYÁZAT! LEGYÜNK ÓVATOSAK! Felhívom minden kedves olvasó figyelmét, hogy a módosítások jelen pillanatban érvényben vannak, de hamarosan újabb módosításokra kell számítanunk. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Hatályos: 2015.07.01 - 2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Hatályos: 2015.06.20 - 2015.08.31
 • 16. "Az akadály az a rémisztő dolog, amit akkor látunk, ha levesszük tekintetünket a célról" (Henry Ford) Köszönöm megtisztelő figyelmüket! |VARGÁNÉ VÁRSZEGI CSILLA Köznevelési szakértő