SlideShare a Scribd company logo
RADA ŠKOLY
očami demokracie
Slovenská komora učiteľov
www.sku.sk
fb.com/komoraucitelov
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
KOMPETENCIA JE
povinnosť    súhrn oprávnení     právna norma 
           praktická skúsenosť           právo
      rozsah pôsobnosti       vedomosti
    celoživotné vzdelávanie     efektívnosť             
       právomoc         osobná zodpovednosť
    požadovaná kvalita          schopnosti 
                            
KOMPETENCIA JE


´ možnosť
Zapojiť sa ... Stať sa súčasťou ... Spolupracovať
Pomôcť ... Zmeniť .... Urobiť niečo dobré
Rada školy

Iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a
presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a
vzdelávania.
Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl
a školských zariadení z pohľadu školskej problematiky.


Rada školy
Mgr. Marián
Damankoš, PhD.
         
Zákon 596/2003 o št.
správe v školstve
• výberové konanie,
ustanovenie, členstvo,
pôsobnosť, pojmy,
mimoriadna situácia• Vyhláška o rade školy
291/2004• Vyhláška 435/2020 o
správach

Zákon 552/2003 o
výkone práce vo
verejnom záujme
• § 2 pojmy• § 4 právne úkony• § 5 výberové konanie• § 9 podnikanie a i.

Zákon 245/2008
Školský zákon

• § 153 – školský
poriadok• § 144 – Práva žiaka a
zákoného zástupcu• Vyhláška o ZŠ a SŠ

Zákon 211/200 o
slobodnom prístupe k
informáciám

• Povinná osoba• Povinné
zverejňovanie
informácii podľa § 5
ods. 1 a 2

ZÁKONY A PREDPISY K RADE ŠKOLY
ČASOVÁ OS RADY ŠKOLY
ČASOVÁ OS RADY ŠKOLY
Voľba do rady školyPOČET ČLENOV RADY ŠKOLY

Typ školy /
školského
zariadenia

Pedagogickí
zamestnanci

Ostatní
zamestnanci

Rodičia
 Zriaďovateľ
 Študenti
 SPOLU
ZŠ, ŠZŠ, MŠ, ŠMŠ,
ZUŠ, ŠI, CVČ

2 1 4 4 0 11
SŠ, ŠSŠ
 2 1 3 4 1 11
OU, PŠ
 3 1 3 4 0 11
LVS, DC, RC, JŠ,
ŠpZZ
 4 1 0 6 0 11
ZRIAĎOVATEĽ
vykoná a zverejní výzvu
na voľby členov do RŠ

deleguje zástupcov za
zriaďovateľa

podpisuje zápisnicu z
ustanovujúcej schôdze RŠ

RIADITEĽ

zabezpečí voľby

zvolá zvyčajným spôsobom
pedagogických a odborných
zamestnancov

zvolá zvyčajným spôsobom
nepedagogických zamestnancov

zvolá rodičov v spolupráci so
zástupcami rodičov

vyzve žiacku školskú radu 

(v prípade strednej školy)

PRED VOĽBAMI
 POČAS VOLIEB
 PO VOĽBÁCH

kandidáti

harmonogram volieb

hlasovacie lístky

prezenčná listina

príprava zápisnice
k voľbám

bezpečné prostredie
a dostatok času

volebná komisia
 spôsob hlasovania

spočítanie hlasov

vyhlásenie výsledkov

doplnenie zápisnice

odovzdanie
dokumentácie
riaditeľovi školy

ustanovujúca
schôdza RŠ

voľba predsedu
RŠ

zriadenie RŠ

podpísanie zápisnice
z ustanovujúcej
schôdze RŠ
zriaďovateľomČinnosť rady školy

PRINCÍPY RADY ŠKOLY alebo TAKTO TO MÁ BYŤRAiniciatívny a poradný samosprávny orgán
vyjadruje a presadzuje verejné záujmy (záujmy žiakov, rodičov,
pedagógov a ostatných zamestnancov) v oblasti výchovy a
vzdelávania
verejná kontrola, posudzovanie a vyjadrovanie sa k činnosti školy z
pohľadu školskej problematiky

transparentnosť a participácia

verejné zasadnutia, verejné dokumenty, povinné zverejňovanie
informácii

neustála komunikácia a pripomienkovanie so skupinami, ktoré
zastupujú volení členovia RŠ
ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa; navrhuje na základe výberového konania kandidáta na
vymenovanie do funkcie riaditeľa;predkladá návrh na odvolanie riaditeľa s odôvodnením, alebo sa
vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy.

ČINNOSTI RADY ŠKOLY (priebežne alebo spravidla do 15.10.)

Riaditeľ predkladá na vyjadrenie:

návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy (priebežne),
návrh rozpočtu (spravidla do 15.10),


správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach (do 15.10),koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva
roky a každoročne jeho vyhodnotenie (priebežne, do 15.10),informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu (priebežne, do
15.10).  

ČINNOSTI RADY ŠKOLY (priebežne alebo spravidla do 15.2. alebo do 31.5.)

Riaditeľ predkladá na vyjadrenie:
správu o výsledkoch hospodárenia školy (spravidla do 15.2)návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameraní
(do 15.2)

návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried (do 31.5)návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
(priebežne, do 31.5)návrh školského poriadku podľa § 153 školského zákona (priebežne, do
31.5)

poradie a dĺžky prestávok v ZŠ a SŠ a začiatok vyučovania v ZŠ podľa
vyhlášky o ZŠ 320/2008 a vyhlášky o SŠ 65/2015 (priebežne, do 31.5)

VYBRANÉ PROBLÉMY

predseda RŠ ako ľahko odvolateľný štatutár vs. primus inter pares

zasadá aspoň 3 krát do roka (termíny okolo 15.2, 15.6, 15.10)
riaditeľ školy nezvoláva ani neriadi RŠ, môže byť hosť

webstránka/edupage ako verejná platforma RŠ – zverejňovanie vopred
termínov zasadnutí, plánu činností, materiálov na prerokovávanie, zápisníc
ochrana osobných údajov vs. informačná povinnosť

hlasovanie per rollamVYBRANÉ PROBLÉMYverejný stream, hlasovanie per rollam,
verejná swot analýza a potreby všetkých účastníkov vzdelávania,
kontakty pre verejnosť,
zber a rázcestník podnetov,
finančné zabezpečenie členov a materiálov,
vzťahy k iným orgánom (čl. 10 vzorového štatútu)
verejné zdroje, často s chybami


Štatút Rady školy – vzorový dokument_pdf
Metodické usmernenie k Radám škôl_pdf


https://sku.sk/projekty/demokratizacia/dokumenty/

Výberové konanie 

PRINCÍPY VÝBEROVÉHO KONANIA alebo TAKTO TO MÁ BYŤ
rada školy je verejný orgán aj pri výberovom konaní (VK)
presadzuje verejné záujmy,verejná kontrola, transparentnosť

škola si vyberá svojho riaditeľa, nie opačne

koncepcia má byť odrazom potrieb školy nie opačne

riaditeľ školy slúži škole a verejným záujmom 

Úskalia výberu
riaditeľov škôlTransparentný výber riaditeľov škôl


https://sku.sk/projekty/demokratizacia/dokumenty/
VYBRANÉ PROBLÉMYnedostatok kvalitných riaditeľov vs. nábor na riaditeľa školy

zverejnite oznámenie aj v tlači, na pracovných portáloch
autorský zákon vs. koncepcia

koncepcia nenapĺňa podmienky „duševného vlastníctva“ 

voľba (miss world) vs. výber (transparentné kritéria)

poskytnite SWAT analýzu školy pre všetkých uchádzačov

ochrana osobných údajov (zriaďovateľ) vs. rada školy

požiadajte uchádzačov o povolenie zverejnenia životopisu a koncepcie
(zaručte ochranu osobných údajov, využite identifikátor uchádzača)

Koncepcia
rozvoja školy 

VYBRANÉ PROBLÉMYzodpovednosť za výberové konanie má predovšetkým zriaďovateľ
(kontrola osobných údajov, splnených kritérii)

prijmite zásady výberových konaní s podrobným popisom a krokmi 

rada školy je najmä výberovou komisiou

úzka súčinnosť zriaďovateľa (zastupiteľstvo, školský úrad, starosta) a rady
školy

dostatočná príprava výberového konania v predstihu
zvážte účasť záujemcov na výberovom konaní
pripravte všetky podmienky pre účasť záujemcov a stanovte pravidlá ich
Slovenská komora učiteľov Vám
PRAJE CHUŤ A ENERGIU
MENIŤ RADY ŠKOLY
Z FORMÁLNYCH INŠTITÚCIÍ
NA ZMYSLUPLNÉ A FUNKČNÉ
ORGÁNY ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY.

More Related Content

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Indicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Indicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Indicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Indicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Indicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 

Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie

 • 1. RADA ŠKOLY očami demokracie Slovenská komora učiteľov www.sku.sk fb.com/komoraucitelov
 • 3. KOMPETENCIA JE povinnosť    súhrn oprávnení     právna norma             praktická skúsenosť           právo       rozsah pôsobnosti       vedomosti     celoživotné vzdelávanie     efektívnosť                     právomoc         osobná zodpovednosť     požadovaná kvalita          schopnosti                              
 • 4. KOMPETENCIA JE 
 ´ možnosť Zapojiť sa ... Stať sa súčasťou ... Spolupracovať Pomôcť ... Zmeniť .... Urobiť niečo dobré
 • 5. Rada školy
 Iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení z pohľadu školskej problematiky. 

 • 6. Rada školy Mgr. Marián Damankoš, PhD.          
 • 7. Zákon 596/2003 o št. správe v školstve • výberové konanie, ustanovenie, členstvo, pôsobnosť, pojmy, mimoriadna situácia
 
 • Vyhláška o rade školy 291/2004
 
 • Vyhláška 435/2020 o správach
 Zákon 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme • § 2 pojmy
 
 • § 4 právne úkony
 
 • § 5 výberové konanie
 
 • § 9 podnikanie a i.
 Zákon 245/2008 Školský zákon
 • § 153 – školský poriadok
 
 • § 144 – Práva žiaka a zákoného zástupcu
 
 • Vyhláška o ZŠ a SŠ
 Zákon 211/200 o slobodnom prístupe k informáciám
 • Povinná osoba
 
 • Povinné zverejňovanie informácii podľa § 5 ods. 1 a 2
 ZÁKONY A PREDPISY K RADE ŠKOLY
 • 8. ČASOVÁ OS RADY ŠKOLY ČASOVÁ OS RADY ŠKOLY
 • 9. Voľba do rady školy

 • 10. 
 POČET ČLENOV RADY ŠKOLY
 Typ školy / školského zariadenia
 Pedagogickí zamestnanci
 Ostatní zamestnanci
 Rodičia
 Zriaďovateľ
 Študenti
 SPOLU ZŠ, ŠZŠ, MŠ, ŠMŠ, ZUŠ, ŠI, CVČ
 2 1 4 4 0 11 SŠ, ŠSŠ
 2 1 3 4 1 11 OU, PŠ
 3 1 3 4 0 11 LVS, DC, RC, JŠ, ŠpZZ
 4 1 0 6 0 11
 • 11. ZRIAĎOVATEĽ vykoná a zverejní výzvu na voľby členov do RŠ
 deleguje zástupcov za zriaďovateľa
 podpisuje zápisnicu z ustanovujúcej schôdze RŠ
 RIADITEĽ
 zabezpečí voľby
 zvolá zvyčajným spôsobom pedagogických a odborných zamestnancov
 zvolá zvyčajným spôsobom nepedagogických zamestnancov
 zvolá rodičov v spolupráci so zástupcami rodičov
 vyzve žiacku školskú radu 
 (v prípade strednej školy)

 • 12. PRED VOĽBAMI
 POČAS VOLIEB
 PO VOĽBÁCH
 kandidáti
 harmonogram volieb
 hlasovacie lístky
 prezenčná listina
 príprava zápisnice k voľbám
 bezpečné prostredie a dostatok času
 volebná komisia
 spôsob hlasovania
 spočítanie hlasov
 vyhlásenie výsledkov
 doplnenie zápisnice
 odovzdanie dokumentácie riaditeľovi školy
 ustanovujúca schôdza RŠ
 voľba predsedu RŠ
 zriadenie RŠ
 podpísanie zápisnice z ustanovujúcej schôdze RŠ zriaďovateľom

 • 14. PRINCÍPY RADY ŠKOLY alebo TAKTO TO MÁ BYŤ
 
 RAiniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadruje a presadzuje verejné záujmy (záujmy žiakov, rodičov, pedagógov a ostatných zamestnancov) v oblasti výchovy a vzdelávania verejná kontrola, posudzovanie a vyjadrovanie sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky
 transparentnosť a participácia
 verejné zasadnutia, verejné dokumenty, povinné zverejňovanie informácii
 neustála komunikácia a pripomienkovanie so skupinami, ktoré zastupujú volení členovia RŠ
 • 15. ČINNOSTI RADY ŠKOLY 
 uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa; 
 
 navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa;
 
 predkladá návrh na odvolanie riaditeľa s odôvodnením, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; 
 
 vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy.

 • 16. ČINNOSTI RADY ŠKOLY (priebežne alebo spravidla do 15.10.)
 Riaditeľ predkladá na vyjadrenie:
 návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy (priebežne), návrh rozpočtu (spravidla do 15.10), 
 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (do 15.10),
 
 koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie (priebežne, do 15.10),
 
 informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu (priebežne, do 15.10).  

 • 17. ČINNOSTI RADY ŠKOLY (priebežne alebo spravidla do 15.2. alebo do 31.5.)
 Riaditeľ predkladá na vyjadrenie: správu o výsledkoch hospodárenia školy (spravidla do 15.2)
 
 návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameraní (do 15.2)
 návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried (do 31.5)
 
 návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu (priebežne, do 31.5)
 
 návrh školského poriadku podľa § 153 školského zákona (priebežne, do 31.5)
 poradie a dĺžky prestávok v ZŠ a SŠ a začiatok vyučovania v ZŠ podľa vyhlášky o ZŠ 320/2008 a vyhlášky o SŠ 65/2015 (priebežne, do 31.5)

 • 18. VYBRANÉ PROBLÉMY
 
 
 predseda RŠ ako ľahko odvolateľný štatutár vs. primus inter pares
 zasadá aspoň 3 krát do roka (termíny okolo 15.2, 15.6, 15.10) riaditeľ školy nezvoláva ani neriadi RŠ, môže byť hosť
 webstránka/edupage ako verejná platforma RŠ – zverejňovanie vopred termínov zasadnutí, plánu činností, materiálov na prerokovávanie, zápisníc ochrana osobných údajov vs. informačná povinnosť
 hlasovanie per rollam
 

 • 19. VYBRANÉ PROBLÉMY
 
 verejný stream, hlasovanie per rollam, verejná swot analýza a potreby všetkých účastníkov vzdelávania, kontakty pre verejnosť, zber a rázcestník podnetov, finančné zabezpečenie členov a materiálov, vzťahy k iným orgánom (čl. 10 vzorového štatútu) verejné zdroje, často s chybami
 • 20. 
 Štatút Rady školy – vzorový dokument_pdf Metodické usmernenie k Radám škôl_pdf 
 https://sku.sk/projekty/demokratizacia/dokumenty/
 

 • 22. PRINCÍPY VÝBEROVÉHO KONANIA alebo TAKTO TO MÁ BYŤ 
 
 rada školy je verejný orgán aj pri výberovom konaní (VK) presadzuje verejné záujmy,verejná kontrola, transparentnosť
 škola si vyberá svojho riaditeľa, nie opačne
 koncepcia má byť odrazom potrieb školy nie opačne
 riaditeľ školy slúži škole a verejným záujmom 
 

 • 24. 
 Transparentný výber riaditeľov škôl 
 https://sku.sk/projekty/demokratizacia/dokumenty/
 • 25. VYBRANÉ PROBLÉMY
 
 nedostatok kvalitných riaditeľov vs. nábor na riaditeľa školy
 zverejnite oznámenie aj v tlači, na pracovných portáloch autorský zákon vs. koncepcia
 koncepcia nenapĺňa podmienky „duševného vlastníctva“ 
 voľba (miss world) vs. výber (transparentné kritéria)
 poskytnite SWAT analýzu školy pre všetkých uchádzačov
 ochrana osobných údajov (zriaďovateľ) vs. rada školy
 požiadajte uchádzačov o povolenie zverejnenia životopisu a koncepcie (zaručte ochranu osobných údajov, využite identifikátor uchádzača)
 

 • 27. VYBRANÉ PROBLÉMY
 
 zodpovednosť za výberové konanie má predovšetkým zriaďovateľ (kontrola osobných údajov, splnených kritérii)
 prijmite zásady výberových konaní s podrobným popisom a krokmi 
 rada školy je najmä výberovou komisiou
 úzka súčinnosť zriaďovateľa (zastupiteľstvo, školský úrad, starosta) a rady školy
 dostatočná príprava výberového konania v predstihu zvážte účasť záujemcov na výberovom konaní pripravte všetky podmienky pre účasť záujemcov a stanovte pravidlá ich 
 

 • 28. Slovenská komora učiteľov Vám PRAJE CHUŤ A ENERGIU MENIŤ RADY ŠKOLY Z FORMÁLNYCH INŠTITÚCIÍ NA ZMYSLUPLNÉ A FUNKČNÉ ORGÁNY ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY.