SlideShare a Scribd company logo
1 of 77
Izbori – izborno pravo
Pojam i sadržaj izbornog prava
Zaštita izbornog prava
Izborno pravo - pojam
Termini


Izborno pravo
Skup prava (obaveza) građana i drugih učesnika u izborima
Posebna oblast prava (grana pravnog sistema)
Pravna nauka



Biračko pravo
Aktivno (biračka sposobnost)



Skup prava vezanih za pravo biranja
Uslovi pod kojima se stiče biračka sposobnost

Pasivno (poslanička sposobnost)





Skup prava vezanih za pravo građana da budu birani
Uslovi pod kojima se stiče biračka sposobnost

Pravo glasa
Skup prava birača vezanih za čin glasanja
Izborno pravo - izvori
Međunarodno pravo


Opšti sistem
UD OUN (čl. 2 i 21)
PGP – protokol (1976)



Evropski sistem
Evropska konvencija (čl. 3 Protokola 1)
Završni dokument Kebs (Kopenhagen 1990)



Opšti standardi
Pravo na učešće u javnim poslovima
Pravo na povremene i istinske izbore
Opšte pravo glasa
Volja naroda kao osnova vlasti
Opšti standardi - Kopenhagen
Univerzalnost


Nepristrasna i pravična procedura registracije birača i
kandidata

Jednakost


Glas svakog birača ima podjednaku vrednost

Pravičnost


Jednaki uslovi za sve učesnike u izbornom procesu

Tajnost


Tehnike glasanja koje obezbeđuju tajnost glasa
Opšti standardi - Kopenhagen
Sloboda


Glasanje birača po sopstvenoj volji

Javnost



Izbornog procesa
Prebrojavanja glasova

Odgovornost


Izabranih predstavnika biračima
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Slobodni izbori



Razumni intervali utvrđeni zakonom





Neposredan izbor poslanika u barem jedan od
domova parlamenta
Opšte i jednako pravo glasa svih punoletnih
građana
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Tajno glasanje



Slobodna procedura glasanja



Tačno prebrojavanje glasova



Zvanično objavljivanje rezultata glasanja



Pravo na monitoring izbora
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Pravo izbora na javne funkcije bez
diskriminacije



Osnivanje političkih partija



Garancije za slobodno nadmetanje partija



Jednak tretman partija
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Preuzimanje dužnosti od strane izabranih
predstavnika
Nesmetano
Na vreme



Nesmetano uživanje mandata (slobodan
mandat)
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Zakonski uslovi za kampanju u fer i slobodnoj
atmosferi
Slobodno iznošenje programa kandidata
Pravo građana da






Saznaju sve o svojim izbornim pravima
Diskutuju o kandidatima i programima
Slobodno i bez zastrašivanja ocenjuju ponuđene programe
kandidata

Nesmetani pristup medijima
Na nepristrasnoj osnovi za sve
Bez zakonskih i administrativnih prepreka
Izvori – unutrašnje pravo
Ustav
Zakoni




Izborima
Biračkim spiskovima
Izbornim jedinicama

Subsidijerno zakonodavstvo



O upravnom postupku
O ustavnom sudu

Podzakonski pravni akti centralne izborne komisije




Pravila
Uputstva
Obrasci
Sadržaj izbornog prava
Materijalno izborno pravo


Prava (dužnosti) učesnika u izbornom
postupku koja određuju njihov status i ulogu u
izbornom procesu

Procesno izborno pravo


Pravila koja uređuju tok i sadržaj izbornog
postupka
Sadržaj izbornog prava
Pravila izborne geometrije


Načela, kriterijumi i pravila po kojima se obrazuju
izborne jedinice i postavljaju granice među njima

Pravila izborne matematike


Matematičke metode koje se primenjuju na raspodelu
mandata na osnovu broja osvojenih glasova

Pravila izborne tehnike


Tehnička pravila vezana za glasanje i sprovođenje
izbora
Materijalno izborno pravo
Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost
Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost
Pravo kandidovanja
Pravo na upis u birački spisak
Pravo glasanja
Pravo na informisanje o izborima
Pravo na kontrolu izbora
Pravo na zaštitu izbornog prava
Procesno izborno pravo
Izvorna pravila – postupak po kome se odvijaju
izborne radnje





Postupak kandidovanja
Postupak glasanja
Postupak utvrđivanja rezultata glasanja
Postupak upisa u birački spisak

Subsidijerna pravila






Upravni postupak
Sudski postupci (upravni spor, krivični postupak)
Ustavno- sudski postupak (izborni spor, ustavna
žalba)
Prekršajni postupak
Aktivno biračko pravo – biračka
sposobnost
Pravna priroda


Subjektivno pravo – građanin kao nosilac suvereniteta
Subjektivno javno pravo



Obaveza birača
Slobodan mandat

Subjektivno privatno pravo






Fakultativnost
Vezani mandat
Opoziv

Javna funkcija – pravo na vršenje javne službe
Uslove pod kojima se stiče biračka služba određuje zakon
Oblik u kome se pravo ostvaruje (neposredno/posredno) određuje
zakon



Subjektivno pravo i javna funkcija
Fakultativnost
Slobodan mandat
Aktivno biračko pravo – biračka
sposobnost
Uslovi sticanja


Državljanstvo
Stranci u ograničenom obimu






Izbori za lokalne zajednice
Domicil u određenom vremenskom trajanju

Punoletstvo
Poslovna sposobnost

Svojstva


Opšte
Pravo uživaju svi građani pod istim uslovima



Jednako
Svaki glas ima jednaku vrednost



Slobodno
Glasanje je fakultativno /oslobođeno svakog pritiska
Pasivno biračko pravo –
poslanička sposobnost
Sadržaj prava



Aktivno pravo kandidovanja
Pasivno pravo kandidovanja

Subjekti
Način ostvarivanja
Postupak kandidovanja
Pasivno biračko pravo –
poslanička sposobnost sadržaj
Aktivno pravo kandidovanja –
prava na strani birača
Neposredno predlaganje kandidata
Podrška kandidatu / kandidatskoj listi
Prikupljanje izborne dokumentacije
Zaštita prava kandidovanja
Pasivno biračko pravo –
poslanička sposobnost sadržaj
Pasivno pravo kandidovanja
prava na strani kandidata
Prihvatanje / odbijanje kandidature
Otklanjanje smetnji za kandidaturu –
parlamentarna nepodudarnost
Odustanak od kandidature
Pravo na uverenje o izboru
Verifikacija mandata
Zaštita prava kandidovanja
Pasivno biračko pravo –
poslanička sposobnost
Subjekti prava na kandidovanje


Aktivno pravo
Birači
Političke stranke



Pasivno pravo
Kandidat – nezavisni kandidat

Način ostvarivanja



Pojedinačno (uninominalno)
Po listama (plurinominalno)
Pasivno biračko pravo –
postupak kandidovanja
Nominacija



Građani ili političke stranke
Samostalno ili u koaliciji

Podnošenje predloga kandidature /
liste



Pojedinačna kandidature
Kandidovanje po listama
Tipovi kandidatskih lista
Različite tehnike glasanja
Pasivno biračko pravo –
postupak kandidovanja
Razmatranje predloga kandidata / liste




Izborna komisija
Postupak razmatranja kandidature / liste
Ovlašćenja izborne komisije
Odbacivanje predloga
Vraćanje neurednog predloga na dopunu
Proglašenje urednog predloga
Rok za donošenje odluke izborne komisije
Pasivno biračko pravo –
postupak kandidovanja
Postupak po tužbi podnosioca predloga kandidature
na odluku izborne komisije



Prigovor
Tužba sudu – upravni spor

Proglašenje kandidature



Rok za proglašenje kandidature / liste
Zbirna izborna lista

Izborna kampanja
Pravo na učešće u radu organa za sprovođenje
izbora


Od momenta potvrde kandidature / liste
Kandidatske liste - tipovi


NEUREĐENA LISTA
SLABO STRUKTURIRANA LISTA



UREĐENA
ZATVORENA
KRUTA LISTA
VEZANA LISTA
Kandidatske liste - tipovi


NEUREĐENA LISTA
Redosled po azbučnom (abecednom redu)
Glasanje za kandidata na listi
Distribucija mandata prema osvojenim
glasovima



UREĐENA
Redosled na listi određuje predlagač
Glasanje za listu
Distribucija mandata po redosledu na listi
Kandidatske liste – tipovi i
tehnike glasanja










NEUREĐENE LISTE SA POJEDINAČNIM GLASOM
UREĐENE (ZATVORENE, KRUTE) LISTE SA
JEDNIM GLASOM
UREĐENE / NEUREĐENE LISTE I OGRANIČENIM
GLASOM
UREĐENE / NEUREĐENE LISTE I KUMULATIVNI
GLAS
UREĐENE LISTE SA PRAVOM IZBORA U OBLIKU
JEDNOG GLASA – POJEDINAČNO PČRENOSIV
GLAS
Uređene liste – personalni glas
listi su dodeljena 4 poslanička mesta
ukupan broj glasova je 50 pojedinačnih i 50 za listu
na listi je istaknuto 8 kandidata
izborna kvota je 100 : 5 (4+1) = 20
kandidati
personalni glasovi glasovi za listu
A
1
+ 19
izabran
B
1
+ 19
izabran
C
1
+ 12
D
1
E
F

kvota

mandat
20
20

5
20
izabran
G
1
H
20
izabran
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50
50
4
Kandidatske liste - Srbija
Zatvorene






Redosled kandidata određuje predlagač
Nosilac liste
Glasanje za listu – jedan glas
Kvote za manje zastupljeni pol - 30%
Potpisi birača za svakog kandidata 30 odnosno
ukupno 200 u opštinama sa manje od 20 000

Poluotvorene


Distribucija mandata
Predlagač - 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata
izbora
Dodatni rok od 5 dana
Izborna komisija po redosledu na listi
PRAVO NA UPIS U BIRAČKI
SPISAK
Pravna priroda i dejstvo
Subjekti
Sadržaj prava na upis u evidenciju
birača
Načela vođenja evidencije o biračima
PRAVO NA UPIS U BIRAČKI
SPISAK
Pravna priroda i dejstvo


Dokaz o biračkom pravu



Priroda biračkog prava i evidencija birača
javna funkcija,



biračka dužnost
dužnost upisa u birački spisak

subjektivno pravo,



biračko pravo
pravo upisa u birački spisak
PRAVO NA UPIS U BIRAČKI
SPISAK
Subjekti



pravo na upis pripada pojedincu – biraču
pravo na podnošenje zahteva za upis –
birač
ovlašćeni državni organi

Sadržaj prava na upis u evidenciju birača




upis / brisanje
unošenje izmena dopuna i ispravke
zaštita prava na upis u evidenciju birača
PRAVO NA UPIS U BIRAČKI
SPISAK
Načela vođenja evidencije o biračima



Oficijalnost
Stalnost i ažurnost
Godišnje ažuriranje
Obavezno ažuriranje nakon raspisivanja izbora
Registracija za svake izbore





Tačnost
Javnost
Jedinstvenost
PRAVO GLASA - SADRŽAJ
Glasanje na biračkom mestu
lično, neposredno i tajno
uz pomoć drugog lica

Glasanje putem pisma
Lica na izdržavanju zavodskih sankcija

Pravo birača da bude upoznat sa načinom
glasanja
Pravo na zaštitu prava glasa
Dužnosti birača
PRAVO GLASA – METODE
GLASANJA
pojedinačni glas
pojedinačno prenosiv glas
metoda alternativnog glasanja

preferencijalni glas
dodela bodova



aritmetički niz
geometrijski niz
PRAVO GLASA – METODE
GLASANJA
Glasanje sa više glasova


veći od broja poslanika koji se bira

Ograničeno glasanje sa više glasova


manji od broja poslanika koji se bira

Kumulativni glas


koncentrisanje glasova
PRAVO GLASA – METODE
GLASANJA
Glasanje sa dva glasa



glas za listu
pojedinačni glas

Postupak panaširanja


izbor sa više kandidatskih lista
PRAVO GLASA – POSTUPAK
SRBIJA






vreme u kome se odvija glasanje
mesto na kome se odvija glasanje – izgled
poziv za glasanje
kontrola optičkim čitačem
utvrđivanje identiteta birača
isprave kojima se dokazuje identitet




lična karta
pasoš
vozačka dozvola
PRAVO GLASA – POSTUPAK
SRBIJA


evidentiranje u izvodu iz biračkog spiska



nanošenje nevidljivog mastila



predaja glasačkog listića



glasanje



zaštita prava glasa
PRAVO NA INFORMISANJE O
IZBORIMA
prava na informisanje u toku celokupnog
izbornog postupka
prava na informisanje u toku izborne
kampanje
pravo na zaštitu prava na informisanje o
izborima
PRAVO NA INFORMISANJE O
IZBORIMA
Prava na informisanje u toku celokupnog
izbornog postupka
pravo birača na informisanje o izborima i o svojim
pravima u izbornom procesu
prava predlagača na informisanje o toku izbora
prava kandidata na informisanje o toku izbora
dužnosti organa za sprovođenje izbora
obaveze medija
PRAVO NA INFORMISANJE O
IZBORIMA
Prava na informisanje u toku izborne
kampanje
o izbornim programima kandidata
jednak pristup medijima svih kandidata
drugi oblici informisanja (zborovi, javne tribine,
propagandni materijal)
dužnosti državnih organa






uvid u izborni materijal
nepristrasnost u toku izborne kampanje
informisanje javnosti o pitanjima od značaja za izbore
praćenje ostvarivanja obaveza medija u toku kampanje
poštovanje izborne ćutnje
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Raspisivanje izbora
Predlaganje kandidata / kandidatskih lista
Evidencija birača
Formiranje organa za sprovođenje izbora
Određivanje biračkih mesta
Formiranje izbornih jedinica
Priprema izbornog materijala
Prijem izbornog materijala
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Raspisivanje izbora


Odluka o raspisivanju izbora
Predsednik parlamenta
Predsednik republike





Rokovi za izborne radnje
Dan za glasanje
Rok za donošenje odluke
Redovni izbori – pre isteka mandata
Vanredni izbori – po raspuštanju parlamenta
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Predlaganje kandidata / kandidatskih lista



Rok za podnošenje kandidature
Materijal potreban za podnošenje kandidature
Izvod iz knjige državljana
Potvrda o biračkom pravu
Izjava o prihvatanju kandidature
Potpisi birača koji podržavaju kandidaturu






Parlamentarne političke stranke
Vanparlamentarne političke stranke

Proglašenje kandidature / kandidatske liste
Zbirna izborna lista
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Evidencija birača






Ažuriranje biračkog spiska
Rok za zaključenje biračkog spiska
Objavljivanje ukupnog broja birača
Overeni izvodi iz biračkog spiska za biračka mesta
Overeni posebni izvodi iz biračkog spiska
Birači koji su na izdržavanju kazne
Birači u diplomatsko konzularnim predstavništvima
Birači koji ne žive u zemlji
Birači na odsluženju vojnog roka
Birači koji plove na brodovima pod zastavom zemlje čiji su
državljani
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Formiranje organa za sprovođenje izbora


Članovi izborne / izbornih komisija
Centralna izborna komisija
Izborne komisije izbornih jedinica



Članovi biračkih odbora
Na biračkim mestima



Članovi organa za sprovođenje izbora
Stalni članovi



Bira iz parlament ili imenuje izborna komisija
Vreme izbora
Nakon raspisivanja izbora
Pre raspisivanja izbora
Na polovini mandata parlamenta

Predstavnici predlagača nakon proglašenja kandidature
Inkompatibilnost
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Određivanje biračkih mesta


Min/max broj birača na koji se određuje
biračko mesto



Teritorijalni raspored biračkih mesta



Objavljivanje biračkih mesta



Prostor na kome je smešteno biračko mesto



Izgled biračkog mesta
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Formiranje izbornih jedinica


Zakon o izbornim jedinicama

Priprema izbornog materijala




Obrasci
Štampanje izbornog materijala
Kontrola štampanja glasačkih listića

Prijem izbornog materijala



Pre dana za održavanje izbora
Tehnika primopredaje
IZBORNE RADNJE
Aktivnosti u toku dana za glasanje


Kontrola izbornog materijala



Uređenje biračkog mesta



Kontrola glasačke kutije



Glasanje
IZBORNE RADNJE
Aktivnosti posle završetka glasanja


Na biračkom mestu
Odvajanje neupotrebljenih glasačkih listića
Utvrđivanje broja birača koji su glasali
Kontrola glasačke kutije
Odvajanje važećih od nevažećih glasačkih listića
Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mestu
Sastavljanje zapisnika o radu biračkog odbora
IZBORNE RADNJE
Aktivnosti posle završetka glasanja


U izbornoj komisiji
Dostavljanje zapisnika i izbornog materijala
Utvrđivanje rezultata glasanja
Saopštavanje rezultata glasanja
Objavljivanje rezultata glasanja
Izdavanje uverenja izabranim poslanicima
Čuvanje izbornog materijala
IZBORNE RADNJE
Aktivnosti tokom celog izbornog
postupka


Kontrola izbora



Posmatranje izbora



Zaštita izbornog prava
Kontrola i zaštita
izbornog prava
Kontrola izbora
Zaštita izbornog prava
PRAVO NA KONTROLU IZBORA
Sadržaj prava
Subjekti prava na kontrolu izbora
Postupak ostvarivanja prava ma
kontrolu izbora
PRAVO NA KONTROLU IZBORA
Sadržaj prava na kontrolu izbora






kontrola zakonitosti izbora (propisi,
materijalno izborno pravo, tok izbora)
kontrola izbora od strane predlagača
kandidata
pravo na posmatranje izbora
PRAVO NA KONTROLU IZBORA
Subjekti prava na kontrolu izbora






organi za sprovođenje izbora (birački odbori i
izborne komisije)
predlagači kandidata (članstvo u organima za
sprovođenje izbora)
posmatrači izbora (domaći i strani)
PRAVO NA KONTROLU IZBORA
Postupak ostvarivanja prava






kontrola ustavnosti i zakonitosti propisa o izborima
postupak kontrole od strane organa za sprovođenje
izbora
postupak kontrole od strane predlagača kandidata /
kandidatskih lista



postupak kontrole od strane posmatrača



postupak kontrole od strane birača
PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG
PRAVA
Sadržaj
Subjekti
Pravni instrumenti
Organi koji odlučuju o zaštiti
PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG
PRAVA
Sadržaj



Zaštita materijalnog izbornog prava
Zaštita procesnog izbornog prava

Subjekti





Organi za sprovođenje izbora
Predlagači kandidata/kandidatskih lista
Kandidati
Birači
PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG
PRAVA
Pravni instrumenti





Prigovor
Tužba sudu – redovni ili posebni sudovi
Zahtev za ocenu ustavnosti – ustavni sud
Zahtev za pokretanje izbornog spora – ustavni sud

Organi koji odlučuju o zaštiti





Organi za sprovođenje izbora
Redovni sud – upravni spor
Posebni sudovi za rešavanje izbornih sporova
Ustavni sud
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
Ko odlučuje o zaštiti
Organi za sprovođenje izbora




RIK
OIK
Birački odbori

Sudovi



Vrhovni sud
Nadležni sudovi
Opštinski sud – vanparnični postupak
Sud nadležan za rešavanje u upravnim sporovima
Okružni sud
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
Ko odlučuje o zaštiti
Ministarstvo nadležno za poslove uprave
(čl. 18 ZINP)


Žalba na rešenje o brisanju iz biračkog spiska

Ustavni sud (Ustav Zakon o ustavnom
sudu)
Izborni spor
Ustavna žalba
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
birački spisak
Upis/brisanje/izmene bs (čl. 19)


Sud nadležan za rešavanje u upravnim
sporovima
Tužba 48 časova od dostavljanja rešenja
Dostavljanje dokumentacije 24 časa
Odluka suda 24 časa od prijema tužbe

Izmena u bs nakon zaključenja (čl. 22)



Opštinski sud u vanparničnom postupku
Izmene obavlja RIK 28 časova pre dana
glasanja
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Subjekti




Birač
Kandidat za odbornika
Predlagač kandidata

Predmet zaštite





Kandidovanje
Sprovođenje izbora
Utvrđivanje rezultata izbora
Objavljivanje rezultata izbora
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Odbornički mandat i njegova zaštita


Odluka Skupštine lokalne zajednice
Potvrđivanju mandata
Prestanku mandata
Propuštanje skupštine da donese odluke o potvrđivanju
odnosno prestanku mandata

Ugovor – podnosilac liste i odbornik


Pravo podnosioca izborne liste da podnese blanko
ostavku umesto odbornika

Blanko ostavka -
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Žalba – okružni sud



Subjekti – svaki odbornik
Rok 48 časova od
Donošenja odluke
Dana održavanja sednice na kojoj je propustila da
je donese

Odluka suda


Odluka Skupštine lokalne zajednice
Potvrđuje ili odbija da potvrdi mandat
Utvrđuje prestanak mandata
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Bitne povrede izbornog prava






Broj glasačkih listića u kutiji veći od broja
birača
Izmene u biračkom spisku na dan glasanja
Povreda tajnosti glasanja
Nema kontrolnog listića u glasačkoj kutiji

Sankcije



Ponavljanje glasanja
Raspuštanje biračkog odbora
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Instrumenti



Prigovor
Žalba na odluku izborne komisije

Organi koji odlučuju o zaštiti



Izborna komisija
Sud – okružni sud
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Postupanje - rokovi


Izborna komisija
Prigovor 24 časa od donošenja akta, učinjene
radnje ili propusta
Rešenje izborne komisije – 48 časova od prijema
prigovora



Sud
Žalba 24 časa od dostavljanja rešenja IK
IK dostavlja podatke i spise u roku od 12 časova
Odluka - 48 časova od prijema žalbe sa spisima
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Dejstvo odluka


Izborna komisija
Poništava odluku ili radnju



Sud (čl. 55)
Poništava odluku ili radnju (kandidovanje,
postupak izbora)
Poništava izbor
Može meritorno rešiti izborni spor



Ako je poništena odluka
Odluka suda zamenjuje poništenu odluku
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Dejstvo odluka suda


Ponavljanje
Izborne radnje koja je poništena
Izbora u celini ako je poništen izbor



Odluka po žalbi je pravosnažna



Protiv odluke se ne mogu podneti
Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke
Zahtev za ponavljanje postupka
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Procesna pravila



Zakon o lokalnim izborima
Shodna primena zakona koji reguliše
postupak u upravnim sporovima

Pitanje:


Nadležnost Ustavnog suda da rešava izborne
sporove?
Izborni sporovi – zaštita pred
Ustavnim sudom
Uslov


Sporovi koji nisu u nadležnosti sudova

Subjekti






Birač
Kandidat za predsednika Republike
Kandidat za poslanika
Kandidat za odbornika
Podnosilac predloga kandidature

Rok


15 dana od dana okončanja izbornog postupka koji se
osporava.
Izborni sporovi – zaštita pred
Ustavnim sudom
Postupanje






Podnosilac navodi razloge zbog koji pokreće
postupak i dokaze
US dostavlja zahtev organu za sprovođenje
izbora u vezi sa čijom se aktivnošću pokreće
spor
Nalog da dostavi odgovor, odgovarajuće akte
i dokumentaciju
Izborni sporovi – zaštita pred
Ustavnim sudom
Uslovi



Dokazana nepravilnost
Bitan uticaj na rezultat izbora

Dejstvo odluke - poništava



Ceo izborni postupak
Deo izbornog postupka - jasno naznačiti

Ponavljanje


10 dana od dana dostavljanja odluke US
Zaštita poslaničkog mandata –
Ustavni sud
Žalba


Odluka o (ne)potvrđivanju mandata

Subjekti



Kandidat za narodnog poslanika
Podnosilac predloga kandidature

Dostavljanje dokumentacije


Organ protiv koga je podneta žalba 24 sata

Rok u za odlučivanje US


72 sata od podnošenja žalbe

More Related Content

What's hot (20)

Prezentacija
PrezentacijaPrezentacija
Prezentacija
 
Kraska erozija
Kraska erozijaKraska erozija
Kraska erozija
 
Flora i fauna
Flora i faunaFlora i fauna
Flora i fauna
 
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih silaOblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
 
Religije sveta
Religije svetaReligije sveta
Religije sveta
 
Program rada odeljenjskog staresine vi razred
Program rada odeljenjskog staresine vi razredProgram rada odeljenjskog staresine vi razred
Program rada odeljenjskog staresine vi razred
 
Glacijalna erozija
Glacijalna erozijaGlacijalna erozija
Glacijalna erozija
 
Dante Aligijeri ,,Pakao" pdf.
Dante Aligijeri ,,Pakao" pdf.Dante Aligijeri ,,Pakao" pdf.
Dante Aligijeri ,,Pakao" pdf.
 
Abrazija
Abrazija Abrazija
Abrazija
 
Gojaznost globalni problem
Gojaznost globalni problemGojaznost globalni problem
Gojaznost globalni problem
 
Strukture stanovnistva Srbije
Strukture stanovnistva SrbijeStrukture stanovnistva Srbije
Strukture stanovnistva Srbije
 
Jezera srbije
Jezera srbijeJezera srbije
Jezera srbije
 
Kraška erozija
Kraška erozijaKraška erozija
Kraška erozija
 
Alotropske modifikacije ugljenika - učenici
Alotropske modifikacije ugljenika - učeniciAlotropske modifikacije ugljenika - učenici
Alotropske modifikacije ugljenika - učenici
 
Abrazija
AbrazijaAbrazija
Abrazija
 
Naselja
NaseljaNaselja
Naselja
 
Насеља
НасељаНасеља
Насеља
 
индустрија србије
индустрија србије индустрија србије
индустрија србије
 
IKT uredjaji
IKT uredjajiIKT uredjaji
IKT uredjaji
 
Prost kamatni racun
Prost kamatni racunProst kamatni racun
Prost kamatni racun
 

More from gordana comic

Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.gordana comic
 
Serbia EU report 2020
Serbia EU report 2020Serbia EU report 2020
Serbia EU report 2020gordana comic
 
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_engAnalysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_enggordana comic
 
Unw women's voices covid-19
Unw women's voices covid-19Unw women's voices covid-19
Unw women's voices covid-19gordana comic
 
Medijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnostMedijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnostgordana comic
 
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...gordana comic
 
EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027gordana comic
 
Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020gordana comic
 
Deklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnostiDeklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnostigordana comic
 
Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"gordana comic
 
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbijagordana comic
 
Izveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u MetohijiIzveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u Metohijigordana comic
 
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019gordana comic
 
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politicsGordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politicsgordana comic
 
CRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izboreCRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izboregordana comic
 
NACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovineNACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovinegordana comic
 
The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)gordana comic
 
Kosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazumaKosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazumagordana comic
 

More from gordana comic (20)

Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
 
Serbia EU report 2020
Serbia EU report 2020Serbia EU report 2020
Serbia EU report 2020
 
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_engAnalysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
 
Unw women's voices covid-19
Unw women's voices covid-19Unw women's voices covid-19
Unw women's voices covid-19
 
Medijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnostMedijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnost
 
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITOR...
 
EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027
 
Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020
 
Zagreb Declaration
Zagreb DeclarationZagreb Declaration
Zagreb Declaration
 
Deklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnostiDeklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnosti
 
Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"
 
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
 
Izveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u MetohijiIzveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u Metohiji
 
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
 
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politicsGordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
 
CRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izboreCRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izbore
 
NACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovineNACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovine
 
Hidroelektrane
HidroelektraneHidroelektrane
Hidroelektrane
 
The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)
 
Kosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazumaKosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazuma
 

Izbori i izborno_pravo

 • 1. Izbori – izborno pravo Pojam i sadržaj izbornog prava Zaštita izbornog prava
 • 2. Izborno pravo - pojam Termini  Izborno pravo Skup prava (obaveza) građana i drugih učesnika u izborima Posebna oblast prava (grana pravnog sistema) Pravna nauka  Biračko pravo Aktivno (biračka sposobnost)   Skup prava vezanih za pravo biranja Uslovi pod kojima se stiče biračka sposobnost Pasivno (poslanička sposobnost)    Skup prava vezanih za pravo građana da budu birani Uslovi pod kojima se stiče biračka sposobnost Pravo glasa Skup prava birača vezanih za čin glasanja
 • 3. Izborno pravo - izvori Međunarodno pravo  Opšti sistem UD OUN (čl. 2 i 21) PGP – protokol (1976)  Evropski sistem Evropska konvencija (čl. 3 Protokola 1) Završni dokument Kebs (Kopenhagen 1990)  Opšti standardi Pravo na učešće u javnim poslovima Pravo na povremene i istinske izbore Opšte pravo glasa Volja naroda kao osnova vlasti
 • 4. Opšti standardi - Kopenhagen Univerzalnost  Nepristrasna i pravična procedura registracije birača i kandidata Jednakost  Glas svakog birača ima podjednaku vrednost Pravičnost  Jednaki uslovi za sve učesnike u izbornom procesu Tajnost  Tehnike glasanja koje obezbeđuju tajnost glasa
 • 5. Opšti standardi - Kopenhagen Sloboda  Glasanje birača po sopstvenoj volji Javnost   Izbornog procesa Prebrojavanja glasova Odgovornost  Izabranih predstavnika biračima
 • 6. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Slobodni izbori  Razumni intervali utvrđeni zakonom   Neposredan izbor poslanika u barem jedan od domova parlamenta Opšte i jednako pravo glasa svih punoletnih građana
 • 7. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Tajno glasanje  Slobodna procedura glasanja  Tačno prebrojavanje glasova  Zvanično objavljivanje rezultata glasanja  Pravo na monitoring izbora
 • 8. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Pravo izbora na javne funkcije bez diskriminacije  Osnivanje političkih partija  Garancije za slobodno nadmetanje partija  Jednak tretman partija
 • 9. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Preuzimanje dužnosti od strane izabranih predstavnika Nesmetano Na vreme  Nesmetano uživanje mandata (slobodan mandat)
 • 10. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Zakonski uslovi za kampanju u fer i slobodnoj atmosferi Slobodno iznošenje programa kandidata Pravo građana da     Saznaju sve o svojim izbornim pravima Diskutuju o kandidatima i programima Slobodno i bez zastrašivanja ocenjuju ponuđene programe kandidata Nesmetani pristup medijima Na nepristrasnoj osnovi za sve Bez zakonskih i administrativnih prepreka
 • 11. Izvori – unutrašnje pravo Ustav Zakoni    Izborima Biračkim spiskovima Izbornim jedinicama Subsidijerno zakonodavstvo   O upravnom postupku O ustavnom sudu Podzakonski pravni akti centralne izborne komisije    Pravila Uputstva Obrasci
 • 12. Sadržaj izbornog prava Materijalno izborno pravo  Prava (dužnosti) učesnika u izbornom postupku koja određuju njihov status i ulogu u izbornom procesu Procesno izborno pravo  Pravila koja uređuju tok i sadržaj izbornog postupka
 • 13. Sadržaj izbornog prava Pravila izborne geometrije  Načela, kriterijumi i pravila po kojima se obrazuju izborne jedinice i postavljaju granice među njima Pravila izborne matematike  Matematičke metode koje se primenjuju na raspodelu mandata na osnovu broja osvojenih glasova Pravila izborne tehnike  Tehnička pravila vezana za glasanje i sprovođenje izbora
 • 14. Materijalno izborno pravo Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Pravo kandidovanja Pravo na upis u birački spisak Pravo glasanja Pravo na informisanje o izborima Pravo na kontrolu izbora Pravo na zaštitu izbornog prava
 • 15. Procesno izborno pravo Izvorna pravila – postupak po kome se odvijaju izborne radnje     Postupak kandidovanja Postupak glasanja Postupak utvrđivanja rezultata glasanja Postupak upisa u birački spisak Subsidijerna pravila     Upravni postupak Sudski postupci (upravni spor, krivični postupak) Ustavno- sudski postupak (izborni spor, ustavna žalba) Prekršajni postupak
 • 16. Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Pravna priroda  Subjektivno pravo – građanin kao nosilac suvereniteta Subjektivno javno pravo   Obaveza birača Slobodan mandat Subjektivno privatno pravo     Fakultativnost Vezani mandat Opoziv Javna funkcija – pravo na vršenje javne službe Uslove pod kojima se stiče biračka služba određuje zakon Oblik u kome se pravo ostvaruje (neposredno/posredno) određuje zakon  Subjektivno pravo i javna funkcija Fakultativnost Slobodan mandat
 • 17. Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Uslovi sticanja  Državljanstvo Stranci u ograničenom obimu     Izbori za lokalne zajednice Domicil u određenom vremenskom trajanju Punoletstvo Poslovna sposobnost Svojstva  Opšte Pravo uživaju svi građani pod istim uslovima  Jednako Svaki glas ima jednaku vrednost  Slobodno Glasanje je fakultativno /oslobođeno svakog pritiska
 • 18. Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Sadržaj prava   Aktivno pravo kandidovanja Pasivno pravo kandidovanja Subjekti Način ostvarivanja Postupak kandidovanja
 • 19. Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost sadržaj Aktivno pravo kandidovanja – prava na strani birača Neposredno predlaganje kandidata Podrška kandidatu / kandidatskoj listi Prikupljanje izborne dokumentacije Zaštita prava kandidovanja
 • 20. Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost sadržaj Pasivno pravo kandidovanja prava na strani kandidata Prihvatanje / odbijanje kandidature Otklanjanje smetnji za kandidaturu – parlamentarna nepodudarnost Odustanak od kandidature Pravo na uverenje o izboru Verifikacija mandata Zaštita prava kandidovanja
 • 21. Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Subjekti prava na kandidovanje  Aktivno pravo Birači Političke stranke  Pasivno pravo Kandidat – nezavisni kandidat Način ostvarivanja   Pojedinačno (uninominalno) Po listama (plurinominalno)
 • 22. Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Nominacija   Građani ili političke stranke Samostalno ili u koaliciji Podnošenje predloga kandidature / liste   Pojedinačna kandidature Kandidovanje po listama Tipovi kandidatskih lista Različite tehnike glasanja
 • 23. Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Razmatranje predloga kandidata / liste    Izborna komisija Postupak razmatranja kandidature / liste Ovlašćenja izborne komisije Odbacivanje predloga Vraćanje neurednog predloga na dopunu Proglašenje urednog predloga Rok za donošenje odluke izborne komisije
 • 24. Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Postupak po tužbi podnosioca predloga kandidature na odluku izborne komisije   Prigovor Tužba sudu – upravni spor Proglašenje kandidature   Rok za proglašenje kandidature / liste Zbirna izborna lista Izborna kampanja Pravo na učešće u radu organa za sprovođenje izbora  Od momenta potvrde kandidature / liste
 • 25. Kandidatske liste - tipovi  NEUREĐENA LISTA SLABO STRUKTURIRANA LISTA  UREĐENA ZATVORENA KRUTA LISTA VEZANA LISTA
 • 26. Kandidatske liste - tipovi  NEUREĐENA LISTA Redosled po azbučnom (abecednom redu) Glasanje za kandidata na listi Distribucija mandata prema osvojenim glasovima  UREĐENA Redosled na listi određuje predlagač Glasanje za listu Distribucija mandata po redosledu na listi
 • 27. Kandidatske liste – tipovi i tehnike glasanja      NEUREĐENE LISTE SA POJEDINAČNIM GLASOM UREĐENE (ZATVORENE, KRUTE) LISTE SA JEDNIM GLASOM UREĐENE / NEUREĐENE LISTE I OGRANIČENIM GLASOM UREĐENE / NEUREĐENE LISTE I KUMULATIVNI GLAS UREĐENE LISTE SA PRAVOM IZBORA U OBLIKU JEDNOG GLASA – POJEDINAČNO PČRENOSIV GLAS
 • 28. Uređene liste – personalni glas listi su dodeljena 4 poslanička mesta ukupan broj glasova je 50 pojedinačnih i 50 za listu na listi je istaknuto 8 kandidata izborna kvota je 100 : 5 (4+1) = 20 kandidati personalni glasovi glasovi za listu A 1 + 19 izabran B 1 + 19 izabran C 1 + 12 D 1 E F kvota mandat 20 20 5 20 izabran G 1 H 20 izabran ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 50 50 4
 • 29. Kandidatske liste - Srbija Zatvorene      Redosled kandidata određuje predlagač Nosilac liste Glasanje za listu – jedan glas Kvote za manje zastupljeni pol - 30% Potpisi birača za svakog kandidata 30 odnosno ukupno 200 u opštinama sa manje od 20 000 Poluotvorene  Distribucija mandata Predlagač - 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora Dodatni rok od 5 dana Izborna komisija po redosledu na listi
 • 30. PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Pravna priroda i dejstvo Subjekti Sadržaj prava na upis u evidenciju birača Načela vođenja evidencije o biračima
 • 31. PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Pravna priroda i dejstvo  Dokaz o biračkom pravu  Priroda biračkog prava i evidencija birača javna funkcija,   biračka dužnost dužnost upisa u birački spisak subjektivno pravo,   biračko pravo pravo upisa u birački spisak
 • 32. PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Subjekti   pravo na upis pripada pojedincu – biraču pravo na podnošenje zahteva za upis – birač ovlašćeni državni organi Sadržaj prava na upis u evidenciju birača    upis / brisanje unošenje izmena dopuna i ispravke zaštita prava na upis u evidenciju birača
 • 33. PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Načela vođenja evidencije o biračima   Oficijalnost Stalnost i ažurnost Godišnje ažuriranje Obavezno ažuriranje nakon raspisivanja izbora Registracija za svake izbore    Tačnost Javnost Jedinstvenost
 • 34. PRAVO GLASA - SADRŽAJ Glasanje na biračkom mestu lično, neposredno i tajno uz pomoć drugog lica Glasanje putem pisma Lica na izdržavanju zavodskih sankcija Pravo birača da bude upoznat sa načinom glasanja Pravo na zaštitu prava glasa Dužnosti birača
 • 35. PRAVO GLASA – METODE GLASANJA pojedinačni glas pojedinačno prenosiv glas metoda alternativnog glasanja preferencijalni glas dodela bodova   aritmetički niz geometrijski niz
 • 36. PRAVO GLASA – METODE GLASANJA Glasanje sa više glasova  veći od broja poslanika koji se bira Ograničeno glasanje sa više glasova  manji od broja poslanika koji se bira Kumulativni glas  koncentrisanje glasova
 • 37. PRAVO GLASA – METODE GLASANJA Glasanje sa dva glasa   glas za listu pojedinačni glas Postupak panaširanja  izbor sa više kandidatskih lista
 • 38. PRAVO GLASA – POSTUPAK SRBIJA      vreme u kome se odvija glasanje mesto na kome se odvija glasanje – izgled poziv za glasanje kontrola optičkim čitačem utvrđivanje identiteta birača isprave kojima se dokazuje identitet    lična karta pasoš vozačka dozvola
 • 39. PRAVO GLASA – POSTUPAK SRBIJA  evidentiranje u izvodu iz biračkog spiska  nanošenje nevidljivog mastila  predaja glasačkog listića  glasanje  zaštita prava glasa
 • 40. PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA prava na informisanje u toku celokupnog izbornog postupka prava na informisanje u toku izborne kampanje pravo na zaštitu prava na informisanje o izborima
 • 41. PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA Prava na informisanje u toku celokupnog izbornog postupka pravo birača na informisanje o izborima i o svojim pravima u izbornom procesu prava predlagača na informisanje o toku izbora prava kandidata na informisanje o toku izbora dužnosti organa za sprovođenje izbora obaveze medija
 • 42. PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA Prava na informisanje u toku izborne kampanje o izbornim programima kandidata jednak pristup medijima svih kandidata drugi oblici informisanja (zborovi, javne tribine, propagandni materijal) dužnosti državnih organa      uvid u izborni materijal nepristrasnost u toku izborne kampanje informisanje javnosti o pitanjima od značaja za izbore praćenje ostvarivanja obaveza medija u toku kampanje poštovanje izborne ćutnje
 • 43. IZBORNE RADNJE pre glasanja Raspisivanje izbora Predlaganje kandidata / kandidatskih lista Evidencija birača Formiranje organa za sprovođenje izbora Određivanje biračkih mesta Formiranje izbornih jedinica Priprema izbornog materijala Prijem izbornog materijala
 • 44. IZBORNE RADNJE pre glasanja Raspisivanje izbora  Odluka o raspisivanju izbora Predsednik parlamenta Predsednik republike    Rokovi za izborne radnje Dan za glasanje Rok za donošenje odluke Redovni izbori – pre isteka mandata Vanredni izbori – po raspuštanju parlamenta
 • 45. IZBORNE RADNJE pre glasanja Predlaganje kandidata / kandidatskih lista   Rok za podnošenje kandidature Materijal potreban za podnošenje kandidature Izvod iz knjige državljana Potvrda o biračkom pravu Izjava o prihvatanju kandidature Potpisi birača koji podržavaju kandidaturu     Parlamentarne političke stranke Vanparlamentarne političke stranke Proglašenje kandidature / kandidatske liste Zbirna izborna lista
 • 46. IZBORNE RADNJE pre glasanja Evidencija birača      Ažuriranje biračkog spiska Rok za zaključenje biračkog spiska Objavljivanje ukupnog broja birača Overeni izvodi iz biračkog spiska za biračka mesta Overeni posebni izvodi iz biračkog spiska Birači koji su na izdržavanju kazne Birači u diplomatsko konzularnim predstavništvima Birači koji ne žive u zemlji Birači na odsluženju vojnog roka Birači koji plove na brodovima pod zastavom zemlje čiji su državljani
 • 47. IZBORNE RADNJE pre glasanja Formiranje organa za sprovođenje izbora  Članovi izborne / izbornih komisija Centralna izborna komisija Izborne komisije izbornih jedinica  Članovi biračkih odbora Na biračkim mestima  Članovi organa za sprovođenje izbora Stalni članovi   Bira iz parlament ili imenuje izborna komisija Vreme izbora Nakon raspisivanja izbora Pre raspisivanja izbora Na polovini mandata parlamenta Predstavnici predlagača nakon proglašenja kandidature Inkompatibilnost
 • 48. IZBORNE RADNJE pre glasanja Određivanje biračkih mesta  Min/max broj birača na koji se određuje biračko mesto  Teritorijalni raspored biračkih mesta  Objavljivanje biračkih mesta  Prostor na kome je smešteno biračko mesto  Izgled biračkog mesta
 • 49. IZBORNE RADNJE pre glasanja Formiranje izbornih jedinica  Zakon o izbornim jedinicama Priprema izbornog materijala    Obrasci Štampanje izbornog materijala Kontrola štampanja glasačkih listića Prijem izbornog materijala   Pre dana za održavanje izbora Tehnika primopredaje
 • 50. IZBORNE RADNJE Aktivnosti u toku dana za glasanje  Kontrola izbornog materijala  Uređenje biračkog mesta  Kontrola glasačke kutije  Glasanje
 • 51. IZBORNE RADNJE Aktivnosti posle završetka glasanja  Na biračkom mestu Odvajanje neupotrebljenih glasačkih listića Utvrđivanje broja birača koji su glasali Kontrola glasačke kutije Odvajanje važećih od nevažećih glasačkih listića Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mestu Sastavljanje zapisnika o radu biračkog odbora
 • 52. IZBORNE RADNJE Aktivnosti posle završetka glasanja  U izbornoj komisiji Dostavljanje zapisnika i izbornog materijala Utvrđivanje rezultata glasanja Saopštavanje rezultata glasanja Objavljivanje rezultata glasanja Izdavanje uverenja izabranim poslanicima Čuvanje izbornog materijala
 • 53. IZBORNE RADNJE Aktivnosti tokom celog izbornog postupka  Kontrola izbora  Posmatranje izbora  Zaštita izbornog prava
 • 54. Kontrola i zaštita izbornog prava Kontrola izbora Zaštita izbornog prava
 • 55. PRAVO NA KONTROLU IZBORA Sadržaj prava Subjekti prava na kontrolu izbora Postupak ostvarivanja prava ma kontrolu izbora
 • 56. PRAVO NA KONTROLU IZBORA Sadržaj prava na kontrolu izbora    kontrola zakonitosti izbora (propisi, materijalno izborno pravo, tok izbora) kontrola izbora od strane predlagača kandidata pravo na posmatranje izbora
 • 57. PRAVO NA KONTROLU IZBORA Subjekti prava na kontrolu izbora    organi za sprovođenje izbora (birački odbori i izborne komisije) predlagači kandidata (članstvo u organima za sprovođenje izbora) posmatrači izbora (domaći i strani)
 • 58. PRAVO NA KONTROLU IZBORA Postupak ostvarivanja prava    kontrola ustavnosti i zakonitosti propisa o izborima postupak kontrole od strane organa za sprovođenje izbora postupak kontrole od strane predlagača kandidata / kandidatskih lista  postupak kontrole od strane posmatrača  postupak kontrole od strane birača
 • 59. PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Sadržaj Subjekti Pravni instrumenti Organi koji odlučuju o zaštiti
 • 60. PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Sadržaj   Zaštita materijalnog izbornog prava Zaštita procesnog izbornog prava Subjekti     Organi za sprovođenje izbora Predlagači kandidata/kandidatskih lista Kandidati Birači
 • 61. PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Pravni instrumenti     Prigovor Tužba sudu – redovni ili posebni sudovi Zahtev za ocenu ustavnosti – ustavni sud Zahtev za pokretanje izbornog spora – ustavni sud Organi koji odlučuju o zaštiti     Organi za sprovođenje izbora Redovni sud – upravni spor Posebni sudovi za rešavanje izbornih sporova Ustavni sud
 • 62. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – Ko odlučuje o zaštiti Organi za sprovođenje izbora    RIK OIK Birački odbori Sudovi   Vrhovni sud Nadležni sudovi Opštinski sud – vanparnični postupak Sud nadležan za rešavanje u upravnim sporovima Okružni sud
 • 63. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – Ko odlučuje o zaštiti Ministarstvo nadležno za poslove uprave (čl. 18 ZINP)  Žalba na rešenje o brisanju iz biračkog spiska Ustavni sud (Ustav Zakon o ustavnom sudu) Izborni spor Ustavna žalba
 • 64. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – birački spisak Upis/brisanje/izmene bs (čl. 19)  Sud nadležan za rešavanje u upravnim sporovima Tužba 48 časova od dostavljanja rešenja Dostavljanje dokumentacije 24 časa Odluka suda 24 časa od prijema tužbe Izmena u bs nakon zaključenja (čl. 22)   Opštinski sud u vanparničnom postupku Izmene obavlja RIK 28 časova pre dana glasanja
 • 65. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Subjekti    Birač Kandidat za odbornika Predlagač kandidata Predmet zaštite     Kandidovanje Sprovođenje izbora Utvrđivanje rezultata izbora Objavljivanje rezultata izbora
 • 66. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Odbornički mandat i njegova zaštita  Odluka Skupštine lokalne zajednice Potvrđivanju mandata Prestanku mandata Propuštanje skupštine da donese odluke o potvrđivanju odnosno prestanku mandata Ugovor – podnosilac liste i odbornik  Pravo podnosioca izborne liste da podnese blanko ostavku umesto odbornika Blanko ostavka -
 • 67. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Žalba – okružni sud   Subjekti – svaki odbornik Rok 48 časova od Donošenja odluke Dana održavanja sednice na kojoj je propustila da je donese Odluka suda  Odluka Skupštine lokalne zajednice Potvrđuje ili odbija da potvrdi mandat Utvrđuje prestanak mandata
 • 68. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Bitne povrede izbornog prava     Broj glasačkih listića u kutiji veći od broja birača Izmene u biračkom spisku na dan glasanja Povreda tajnosti glasanja Nema kontrolnog listića u glasačkoj kutiji Sankcije   Ponavljanje glasanja Raspuštanje biračkog odbora
 • 69. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Instrumenti   Prigovor Žalba na odluku izborne komisije Organi koji odlučuju o zaštiti   Izborna komisija Sud – okružni sud
 • 70. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Postupanje - rokovi  Izborna komisija Prigovor 24 časa od donošenja akta, učinjene radnje ili propusta Rešenje izborne komisije – 48 časova od prijema prigovora  Sud Žalba 24 časa od dostavljanja rešenja IK IK dostavlja podatke i spise u roku od 12 časova Odluka - 48 časova od prijema žalbe sa spisima
 • 71. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Dejstvo odluka  Izborna komisija Poništava odluku ili radnju  Sud (čl. 55) Poništava odluku ili radnju (kandidovanje, postupak izbora) Poništava izbor Može meritorno rešiti izborni spor   Ako je poništena odluka Odluka suda zamenjuje poništenu odluku
 • 72. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Dejstvo odluka suda  Ponavljanje Izborne radnje koja je poništena Izbora u celini ako je poništen izbor  Odluka po žalbi je pravosnažna  Protiv odluke se ne mogu podneti Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke Zahtev za ponavljanje postupka
 • 73. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Procesna pravila   Zakon o lokalnim izborima Shodna primena zakona koji reguliše postupak u upravnim sporovima Pitanje:  Nadležnost Ustavnog suda da rešava izborne sporove?
 • 74. Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Uslov  Sporovi koji nisu u nadležnosti sudova Subjekti      Birač Kandidat za predsednika Republike Kandidat za poslanika Kandidat za odbornika Podnosilac predloga kandidature Rok  15 dana od dana okončanja izbornog postupka koji se osporava.
 • 75. Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Postupanje    Podnosilac navodi razloge zbog koji pokreće postupak i dokaze US dostavlja zahtev organu za sprovođenje izbora u vezi sa čijom se aktivnošću pokreće spor Nalog da dostavi odgovor, odgovarajuće akte i dokumentaciju
 • 76. Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Uslovi   Dokazana nepravilnost Bitan uticaj na rezultat izbora Dejstvo odluke - poništava   Ceo izborni postupak Deo izbornog postupka - jasno naznačiti Ponavljanje  10 dana od dana dostavljanja odluke US
 • 77. Zaštita poslaničkog mandata – Ustavni sud Žalba  Odluka o (ne)potvrđivanju mandata Subjekti   Kandidat za narodnog poslanika Podnosilac predloga kandidature Dostavljanje dokumentacije  Organ protiv koga je podneta žalba 24 sata Rok u za odlučivanje US  72 sata od podnošenja žalbe