SlideShare a Scribd company logo
ISO 19011
TETKİK EĞİTİMİ
Fırat ÖZEL
Gıda Mühendisi
Eğitimin Amacı
• İç denetimleri gerçekleştirebilmek için…
• Denetçilerin yeterliliklerini görmek için…
• Sistemleri iyileştirebilmek için…
• Denetimlere yön verebilmek için…
BİLGİ
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
Giriş
Kılavuz
Kalite ve/veya çevre
yönetim sistemlerinin
iç ve dış tetkiklerinin
yapılması
Tetkikçilerin yeterlilik ve
değerlendirmesi hakkında
kılavuzluk
Kapsam
Tetkik
prensipleri,
Tetkik
programlarının
yönetimi,
Sistem
tetkiklerinin
yapılması
Tetkikçilerinin
yeterliliği
Atıf Yapılan Standard Ve/Veya
Dokümanlar
Terimler ve Tarifler
• Tetkik
• Tetkik Kriterleri
• Tetkik Delili
• Tetkik Bulguları
• Tetkik Sonucu
• Tetkik Müşterisi
• Tetkik Edilen
• Tetkikçi
• Tetkik Ekibi
• Teknik Uzman
• Tetkik Programı
• Tetkik Planı
• Tetkik Kapsamı
• Yeterlilik
Tetkik
Tetkik delili (Madde
3.3) elde etmek ve
tetkik kriterlerinin
(Madde 3.2)
karşılanma
derecesini objektif
olarak
değerlendirmek için
yapılan sistematik,
bağımsız ve
belgelendirilmiş
proses.
Tetkik Kriterleri
Politikalar, prosedürler veya şartlar kümesi.
Tetkik Delili
Tetkik kriterleri ile ilgili
olan ve
doğrulanabilen
kayıtlar, gerçeklik
beyanları veya diğer
bilgiler.
Tetkik Bulguları
Toplanan tetkik delilinin (Madde 3.3) tetkik kriterleri
(Madde 3.2) ile karşılaştırılmasının sonuçları.
Tetkik Sonucu
Tetkik hedeflerinin ve
bütün tetkik
bulgularının (Madde
3.4) dikkate
alınmasından sonra
tetkik ekibi (Madde
3.9) tarafından
sunulan bir tetkikin
(Madde 3.1) sonucu.
Tetkik Müşterisi
Tetkiki (Madde 3.1) talep eden kuruluş.
Tetkik edilen
Tetkik edilen kuruluş.
Tetkikçi
Tetkiki (Madde 3.1) yapmak için gereken
yeterliliğe sahip kişi.
Tetkik Ekibi
Tetkiki (Madde 3.1)
yapan ve
gerektiğinde teknik
uzmanlarca (Madde
3.10) desteklenen bir
veya daha fazla
sayıda tetkikçi
(Madde 3.8).
Teknik Uzman
Tetkik ekibine (Madde 3.9) özel bilgi veya
uzmanlık sağlayan kişi.
Tetkik Programı
Belirli bir zaman dilimi
için planlanan ve özel
bir amaca yönelik
olan bir veya daha
fazla sayıdaki tetkik
(Madde 3.1) dizisi.
Tetkik Planı
Tetkik (Madde 3.1) için yapılacak faaliyetlerin ve
düzenlemelerin tarifi.
Tetkik Kapsamı
Tetkikin (Madde 3.1) genişliği ve sınırları.
Yeterlilik
Gösterilen kişilik özellikleri ile bilgi ve beceriyi
uygulama kabiliyeti.
4 Tetkik Prensipleri
•Profesyonelliğin temeli.
Ahlaki Davranış
•Gerçek ve doğru bildirim mecburiyeti
Adil Temsil
•Tetkikte titizlik ve doğru karar verme
Profesyonel Özen
•Tetkikin tarafsızlığının ve tetkik sonuçlarının objektifliğinin esası
Bağımsızlık
•Güvenilir ve yeniden üretilebilir tetkik sonuçlarına ulaşabilmek için kullanılan metot
Delile Dayalı Yaklaşım
5 Tetkik Programının Yönetilmesi
Büyüklüğüne, yapısına ve karmaşıklığına
bağlı program
Çeşitli tetkik hedefleri
Ortak veya kombine tetkikler
Gerekli kaynakların tümü
Birden fazla tetkik programı
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
5 Tetkik Programının Yönetilmesi
Tetkik programının
oluşturulması,
uygulanması, izlenmesi,
gözden geçirilmesi ve
iyileştirmesi
Gerekli kaynakları tespit
edilmesi ve bunların
temin edilmesi
Tetkik Başlamadan Önce…
• Tetkik ekibinin yeterliliği
Kombine Tetkik
• Sorumlulukların paylaşılması
• İlave kaynakların temini
• Tetkik ekibinin yeterliliği
• Uygun prosedürlerin varlığı
Ortak Tetkik
Tetkik programının hedefleri
Yönetim öncelikleri,
Ticari amaçlar,
Yönetim sisteminin gerekleri,
Yasa, yönetmelik ve sözleşme gerekleri,
Tedarikçi değerlendirme ihtiyacı,
Müşteri şartları,
Diğer ilgili tarafların ihtiyaçları,
Tetkik Programı Örnek
Kritik ürünlerin potansiyel
tedarikçilerinin 6 ay içinde yapılacak
ikinci taraf yönetim sistemi tetkikleri
HEDEF : Tedarikçinin kabiliyeti
hakkında güven oluşturulması ve
muhafaza edilmesi
Bir Tetkik Programının Genişliği
Büyüklüğü, yapısı
ve karmaşıklığı
Yapılacak tetkikin
kapsamı, hedefi
ve süresi,
Yapılacak
tetkiklerin sıkılığı,
Faaliyetlerin
sayısı, önemi,
karmaşıklığı,
benzerliği ,yerleri,
Mevzuat ve
sözleşmelerle
belirlenmiş
kurallar, kriterleri
Akreditasyon veya
tescil/belgelendir
me ihtiyacı,
Önceki tetkiklerin
sonuçları,
Dil, kültür ve
sosyal konular,
İlgili tarafların
menfaatleri,
Değişiklikler
Tetkik Programı Sorumlulukları
Bir veya daha fazla
kişi
Faaliyetlerle ilgili
teknik ve iş
anlayışına sahip
kişiler
Tetkik programı sorumlulukları
Tetkik programının
hedeflerini ve genişliğini
belirlemeli,
Sorumlulukları ve
prosedürleri belirlemeli
ve kaynakların temin
edilmesini sağlamalı,
Tetkik programının
uygulanmasını
sağlamalı,
Uygun tetkik program
kayıtlarının tutulmasını
sağlamalı,
Tetkik programını
izlemeli, gözden
geçirmeli ve
iyileştirmelidir.
Tetkik programı kaynakları
Tetkik faaliyetleri
için gerekli mali
kaynaklar,
Tetkik teknikleri,
Tetkikçilerin
yeterliliğine
ulaşmak için
kullanılan
prosesler,
Tetkikçilerin ve
teknik uzmanların
varlığı,
Tetkik programının
genişliği,
Seyahat süresi,
barınma ve diğer
tetkik ihtiyaçları.
Tetkik Programı Prosedürleri
Tetkiklerin planlanması ve programlanması,
Tetkikçilerin ve tetkik ekibi başkanlarının
yeterliliğinin sağlanması,
Uygun ekip başkanlarının seçilmesi,
rollerinin ve sorumluluklarının belirlenmesi,
Tetkiklerin yapılması,
Uygun olan durumlarda tetkik takibinin
yapılması,
Tetkik Programı Prosedürleri
Tetkik program kayıtlarının tutulması,
Tetkik programının performansının ve etkinliğinin
izlenmesi,
Tetkik programının genel başarısının üst yönetime
bildirilmesi. Küçük kuruluşlarda yukarıdaki
faaliyetler bir tek prosedürde toplanabilir.
Tetkik Programı Uygulaması
1
• Tetkik programının ilgili taraflara bildirilmesi,
2
• Tetkiklerin koordine edilmesi, programlanması ve tetkik programı ile
ilgili diğer faaliyetler,
3
• Tetkikçilerin değerlendirilmesi ve profesyonel gelişimlerinin
devamının sağlanması için bir prosesin kurulması ve sürdürülmesi,
4
• Tetkik ekiplerinin seçilmesinin sağlanması,
5
• Tetkik ekiplerine gerekli kaynakların temini,
Tetkik Programı Uygulaması
6
• Tetkiklerin tetkik programına göre yapılmasının sağlanması,
7
• Tetkik faaliyetlerinin kayıtlarının kontrolünün sağlanması,
8
• Tetkik raporlarının gözden geçirilmesinin ve onaylanmasının sağlanması,
bunların tetkik müşterisine ve belirtilen diğer taraflara dağıtılmasının
sağlanması,
9
• Uygun olan durumlarda tetkik takibinin yapılması.
Tetkik programı kayıtları
Münferit tetkiklere ait kayıtlar
• Tetkik planları,
• Tetkik raporları,
• Uyumsuzluk raporları,
• Düzeltici ve önleyici faaliyet raporları,
• Uygun olan durumlarda tetkik takipleri, gibi.
Tetkik program gözden geçirmesinin sonuçları
Tetkik personeline ait kayıtlar
• Tetkikçi yeterlilik ve değerlendirmesi,
• Tetkik ekibi seçimi,
• Sürdürme ve yeterliliğin iyileştirilmesi.
Tetkik Programının İzlenmesi Ve
Gözden Geçirilmesi
Örnek Örnek
Tetkik program kayıtları,
Alternatif veya yeni tetkik
uygulamaları,
Benzer durumlarda tetkik
ekiplerinin
performanslarında
tutarlılık.
İzlemeden elde edilen
sonuçlar ve eğilimler,
Prosedürlere uyum,
Gelişen ihtiyaçlar ve ilgili
tarafların beklentileri,
6 Tetkik Faaliyetleri
Tetkikin
başlatılması
Dokümanların
gözden geçirilmesi
Sahadaki tetkik
faaliyetleri için
hazırlık yapılması
Sahadaki tetkik
faaliyetlerinin
yapılması
Tetkik raporunun
hazırlanması,
onaylanması ve
dağıtılması
Tetkikin
tamamlanması
Tetkik takibinin
yapılması
Tetkikin Başlatılması
Tetkik ekibi
başkanının
atanması
Tetkik
hedeflerinin,
kapsamının
ve
kriterlerinin
belirlenmesi
Tetkikin
fizibilitesinin
belirlenmesi
Tetkik
ekibinin
seçilmesi
Tetkik
edilenle ilk
temasın
kurulması
Dokümanların Gözden Geçirilmesi
Raporlar dahil olmak
üzere, ilgili yönetim
sistemi
dokümanlarının
gözden geçirilmesi ve
tetkik kriterlerine
göre bunların
yeterliliği konusunda
karar verilmesi
Sahadaki Tetkik Faaliyetleri İçin
Hazırlık Yapılması
Tetkik planının
hazırlanması
Tetkik ekibine görev
verilmesi
Çalışma dokümanlarının
hazırlanması
Sahadaki Tetkik Faaliyetlerinin
Yapılması
Açış toplantısının
yapılması
Tetkik esnasındaki
iletişim
Rehberlerin ve
gözlemcilerin
rolleri ve
sorumlulukları
Bilgilerin
toplanması ve
doğrulanması
Tetkik bulgularının
üretilmesi
Tetkik sonuçlarının
hazırlanması
Kapanış
toplantısının
yapılması
Tetkik Raporunun Hazırlanması,
Onaylanması Ve Dağıtılması
Tetkik
raporunun
hazırlanması
Tetkik
raporunun
onaylanması
ve dağıtılması
Tetkikin Tamamlanması
• Tetkik planında belirtilen bütün
faaliyetler yapıldığı ve
onaylanan tetkik raporu
dağıtıldığı zaman tetkik
tamamlanmış olur.
• Kayıtların saklanması
• Kayıtların muhafazası
Tetkik Takibinin Yapılması
• Düzeltici, önleyici
veya iyileştirici
faaliyetler
• Doğrulama
• Tetkik ekibi üyelerince
yapılacak takip
faaliyetleri
belirtilebilir.
Tetkikçilerin Değerlendirilmesi Ve
Yeterliliği
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
Kişisel Özellikler
• yani adil, dürüst, samimi, namuslu ve sağduyulu,Ahlaklı
• yani farklı fikirleri ve bakış açılarını
değerlendirmeye istekli,Açık fikirli
• yani insanlarla olan ilişkilerinde nazik,Diplomatik
• yani fiziksel çevrenin ve faaliyetlerin aktif olarak
farkında,Gözlemci
• yani durumların içgüdüsel olarak farkında ve
onları anlama kabiliyetine sahip,Kavrayışlı
Kişisel Özellikler
• yani farklı durumlara çabuk adapte olma
kabiliyetine sahip,Çok yönlü
• yani sebatlı, hedeflere ulaşmaya odaklanmış,Israrcı
• yani mantıklı muhakeme ve analize dayalı olarak
zamanında karar verme özelliğine sahip,Kararlı
• yani diğer kişilerle etkileşimde bulunurken
bağımsız olarak hareket etme kabiliyetine sahip
Kendine
güvenen
Bilgi ve beceriler
Kalite yönetim sistemi ve
çevre yönetim sistemi
tetkikçilerinin genel bilgi ve
becerileri
Tetkik ekibi başkanlarının
genel bilgi ve becerileri
Kalite yönetim sistemi
tetkikçilerinin özel bilgi ve
becerileri
Çevre yönetim sistemi
tetkikçilerinin özel bilgi ve
becerileri
Bilgi ve Beceri
Eğitim, iş tecrübesi, tetkikçi eğitimi ve
tetkik tecrübesi
Yeterliliğin Sürdürülmesi Ve
İyileştirilmesi
Tetkikçiler, tetkiklerine düzenli olarak katılmak suretiyle
tetkik yapma kabiliyetlerini sürdürmeli
Tetkikçiler sürekli profesyonel gelişimlerini gösterebilmeli
Kişilerin ve
kuruluşların
ihtiyaçlarında,
Tetkik
uygulamalarında,
Standartlarda ve
Diğer şartlarda
meydana gelebilecek
değişiklikler
Tetkikçi Değerlendirmesi
Adım 1 - Tetkik programının gerektirdiği kişisel özellikler ile bilgi ve
becerilerin belirlenmesi
• Tetkik edilecek kuruluşun büyüklüğü, yapısı ve karmaşıklığı,
• Tetkik programının hedefleri ve genişliği,
• Belgelendirme/tescil ve akreditasyon şartları,
• Tetkik edilecek kuruluşun yönetiminde tetkik prosesinin rolü,
• Tetkik programında gereken güven seviyesi,
• Tetkik edilecek yönetim sisteminin karmaşıklığı.
Adım 2 - Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
• Kriterler nicel (yıl olarak iş tecrübesi veya eğitim, yapılan tetkik sayısı, tetkik eğitimi
saati gibi) veya nitel (eğitimde veya iş yerinde kişisel özelliklerini, bilgi ve beceri
performansını göstermiş olmak gibi) olabilir.
Tetkikçi Değerlendirmesi
Adım 3 - Uygun değerlendirme metodunun seçilmesi
• Özetlenen metotlar seçeneklerin bir kısmını temsil etmekte olup
bütün durumlarda geçerli olmayabilir.
• Özetlenen çeşitli metotların güvenilirlikleri birbirinden farklı olabilir.
• Tipik olarak objektif, tutarlı, adil ve güvenilir bir sonucun elde
edilmesini sağlamak için metotların bir kombinasyonu kullanılmalıdır.
Adım 4 – Değerlendirmenin yapılması
• Bu adımda kişi hakkında toplanan bilgiler Adım 2’de belirlenen
kriterlerle karşılaştırılır. Bir kişinin kriterleri karşılamaması durumunda
ilave eğitim, iş ve/veya tetkik tecrübesi gerekir. Bundan sonra yeniden
değerlendirme yapılmalıdır.
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi

More Related Content

What's hot

Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
F. Zehra Korucuoğlu
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Fırat Özel
 
İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ
İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİİTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ
İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ
Elif Tuygan Arslançeri
 
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeSüreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
MehmetKoz
 
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARISÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
Ege Ihracatci Birlikleri
 
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum NotlarıToplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Ege Ihracatci Birlikleri
 
8 d egitimi
8 d egitimi8 d egitimi
8 d egitimi
ras1215
 
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel EğitimiKalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
pydem
 
Proses Yonetimi
Proses YonetimiProses Yonetimi
Proses Yonetimi
Unicon Consulting Group
 
Surecyonetimi
SurecyonetimiSurecyonetimi
Surecyonetimi
Hikmet Maraşli
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Mehmet Emek
 
Yalin uretim.pptx
Yalin uretim.pptxYalin uretim.pptx
Yalin uretim.pptx
FilizMizrak
 
Problem Çözme Teknikleri
Problem Çözme TeknikleriProblem Çözme Teknikleri
Problem Çözme Teknikleri
Caner Taban
 
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Zeynep DÜNDAR
 
Iso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuIso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumu
Fırat Özel
 
Konfigurasyon yonetim stratejisi
Konfigurasyon yonetim stratejisiKonfigurasyon yonetim stratejisi
Konfigurasyon yonetim stratejisi
Volkan OZCAN
 
Iso 9001 2015
Iso 9001 2015Iso 9001 2015
Iso 9001 2015
Fırat Özel
 
Denetim - Güncel Yaklaşımlar
Denetim - Güncel YaklaşımlarDenetim - Güncel Yaklaşımlar
Denetim - Güncel Yaklaşımlar
Salih Islam
 
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisiİşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
Istanbul Business Consulting Group
 

What's hot (20)

Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
 
İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ
İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİİTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ
İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ
 
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeSüreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
 
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARISÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
 
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum NotlarıToplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
 
Kaizen
KaizenKaizen
Kaizen
 
8 d egitimi
8 d egitimi8 d egitimi
8 d egitimi
 
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel EğitimiKalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 
Proses Yonetimi
Proses YonetimiProses Yonetimi
Proses Yonetimi
 
Surecyonetimi
SurecyonetimiSurecyonetimi
Surecyonetimi
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
 
Yalin uretim.pptx
Yalin uretim.pptxYalin uretim.pptx
Yalin uretim.pptx
 
Problem Çözme Teknikleri
Problem Çözme TeknikleriProblem Çözme Teknikleri
Problem Çözme Teknikleri
 
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
 
Iso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuIso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumu
 
Konfigurasyon yonetim stratejisi
Konfigurasyon yonetim stratejisiKonfigurasyon yonetim stratejisi
Konfigurasyon yonetim stratejisi
 
Iso 9001 2015
Iso 9001 2015Iso 9001 2015
Iso 9001 2015
 
Denetim - Güncel Yaklaşımlar
Denetim - Güncel YaklaşımlarDenetim - Güncel Yaklaşımlar
Denetim - Güncel Yaklaşımlar
 
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisiİşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
 

Viewers also liked

6 sigma
6 sigma6 sigma
6 sigma
Fırat Özel
 
ISO 9001 2008
ISO 9001 2008 ISO 9001 2008
ISO 9001 2008
Fırat Özel
 
5 s
5 s5 s
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıMutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Fırat Özel
 
Depolama Amazon.com
Depolama Amazon.comDepolama Amazon.com
Depolama Amazon.com
Fırat Özel
 
ISO 10002
ISO 10002ISO 10002
ISO 10002
Fırat Özel
 
Dünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariDünya Kahvaltilari
Dünya Kahvaltilari
Fırat Özel
 
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıBRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
Fırat Özel
 
ISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi
ISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimiISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi
ISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi
Profesyonel Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi
 
Bsci
BsciBsci
Eu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıEu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatı
Fırat Özel
 
Cam Kontrolü
Cam KontrolüCam Kontrolü
Cam Kontrolü
Fırat Özel
 
İç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumu
İç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumuİç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumu
İç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumu
Bertan Kaya
 
BRC IOP
BRC IOPBRC IOP
BRC IOP
Fırat Özel
 
Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
Firat Ozel
 
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi SunumuBTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
BTRisk Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri
 
The new ISO 9001:2015
The new ISO 9001:2015The new ISO 9001:2015
The new ISO 9001:2015
Reza Seifollahy
 
Tarea de mate diapositivas(guadalupe)
Tarea de mate diapositivas(guadalupe)Tarea de mate diapositivas(guadalupe)
Tarea de mate diapositivas(guadalupe)
cobao32
 
Mesir Vestivali
Mesir VestivaliMesir Vestivali
Mesir Vestivali
DENIZ GUNER
 
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligiKoyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
Fırat Özel
 

Viewers also liked (20)

6 sigma
6 sigma6 sigma
6 sigma
 
ISO 9001 2008
ISO 9001 2008 ISO 9001 2008
ISO 9001 2008
 
5 s
5 s5 s
5 s
 
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıMutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
 
Depolama Amazon.com
Depolama Amazon.comDepolama Amazon.com
Depolama Amazon.com
 
ISO 10002
ISO 10002ISO 10002
ISO 10002
 
Dünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariDünya Kahvaltilari
Dünya Kahvaltilari
 
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıBRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
 
ISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi
ISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimiISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi
ISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi
 
Bsci
BsciBsci
Bsci
 
Eu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıEu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatı
 
Cam Kontrolü
Cam KontrolüCam Kontrolü
Cam Kontrolü
 
İç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumu
İç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumuİç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumu
İç Denetim Faaliyeti Tanıtım Sunumu
 
BRC IOP
BRC IOPBRC IOP
BRC IOP
 
Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
 
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi SunumuBTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
BTRisk ISO 27001:2013 Bilgilendirme ve İç Denetim Eğitimi Sunumu
 
The new ISO 9001:2015
The new ISO 9001:2015The new ISO 9001:2015
The new ISO 9001:2015
 
Tarea de mate diapositivas(guadalupe)
Tarea de mate diapositivas(guadalupe)Tarea de mate diapositivas(guadalupe)
Tarea de mate diapositivas(guadalupe)
 
Mesir Vestivali
Mesir VestivaliMesir Vestivali
Mesir Vestivali
 
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligiKoyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
Koyulastirilmis sut ve suttozu tebligi
 

Similar to ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi

ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve TahminlemeISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Dr. Mustafa Değerli
 
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa Değerli
 
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
upmkorg
 
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
CihanYasar
 
09092014 ata ws
09092014 ata ws09092014 ata ws
09092014 ata ws
TheBASolutions
 
Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Iso 14001 Çevre Yönetim SistemiIso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Ali Dilek
 
Kaya hoca bodrum kalite sunumu
Kaya hoca bodrum kalite sunumuKaya hoca bodrum kalite sunumu
Kaya hoca bodrum kalite sunumu
kayaemerk
 
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
KASIAD KOCAELİ
 
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİKALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KASIAD KOCAELİ
 
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Dr. Mustafa Değerli
 
009
009009
GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)
GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)
GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)
Burde Suheyla SUNAR
 
QDMS - Kalite yönetim Sisteminin faydaları
QDMS - Kalite yönetim Sisteminin faydalarıQDMS - Kalite yönetim Sisteminin faydaları
QDMS - Kalite yönetim Sisteminin faydaları
Çözümser Teknoloji
 
Oğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarim
Oğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarimOğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarim
Oğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarim
Oğuz YAVUZ
 
Kalite Maliyetleri
Kalite MaliyetleriKalite Maliyetleri
Kalite Maliyetleri
MehmetKoz
 
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
Dr. Mustafa Değerli
 

Similar to ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi (20)

ISO 17025
ISO 17025ISO 17025
ISO 17025
 
Iso 17025 2
Iso 17025  2Iso 17025  2
Iso 17025 2
 
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve TahminlemeISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
ISTQB Metodolojisi ile Test Planlama ve Tahminleme
 
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
 
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
 
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
2. Oturum 2. Sunum Yaprak AKÇAY ZİLELİ
 
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
 
09092014 ata ws
09092014 ata ws09092014 ata ws
09092014 ata ws
 
Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Iso 14001 Çevre Yönetim SistemiIso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 
Kaya hoca bodrum kalite sunumu
Kaya hoca bodrum kalite sunumuKaya hoca bodrum kalite sunumu
Kaya hoca bodrum kalite sunumu
 
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİKALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
 
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
Mustafa Değerli - 2016 - UYMS 2016 - Makale - Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Ör...
 
009
009009
009
 
Tedarik zinciri yonetimi-2010
Tedarik zinciri yonetimi-2010Tedarik zinciri yonetimi-2010
Tedarik zinciri yonetimi-2010
 
GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)
GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)
GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)
 
QDMS - Kalite yönetim Sisteminin faydaları
QDMS - Kalite yönetim Sisteminin faydalarıQDMS - Kalite yönetim Sisteminin faydaları
QDMS - Kalite yönetim Sisteminin faydaları
 
Oğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarim
Oğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarimOğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarim
Oğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarim
 
Kalite Maliyetleri
Kalite MaliyetleriKalite Maliyetleri
Kalite Maliyetleri
 
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler...
 

More from Fırat Özel

8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme
Fırat Özel
 
Hedef planlama
Hedef planlamaHedef planlama
Hedef planlama
Fırat Özel
 
Haccp türkçe not
Haccp türkçe notHaccp türkçe not
Haccp türkçe not
Fırat Özel
 
BRC 6 Taslak
BRC 6 TaslakBRC 6 Taslak
BRC 6 Taslak
Fırat Özel
 
Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇
Fırat Özel
 
Sut Tozu Ureti̇mi̇
Sut Tozu Ureti̇mi̇Sut Tozu Ureti̇mi̇
Sut Tozu Ureti̇mi̇
Fırat Özel
 
Fermente Sut Urunleri Tebligi
Fermente Sut Urunleri TebligiFermente Sut Urunleri Tebligi
Fermente Sut Urunleri Tebligi
Fırat Özel
 

More from Fırat Özel (11)

8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme
 
Hedef planlama
Hedef planlamaHedef planlama
Hedef planlama
 
Iso 22002
Iso 22002Iso 22002
Iso 22002
 
Haccp türkçe not
Haccp türkçe notHaccp türkçe not
Haccp türkçe not
 
Iso 17025 2
Iso 17025  2Iso 17025  2
Iso 17025 2
 
Peynir üretimi
Peynir üretimiPeynir üretimi
Peynir üretimi
 
BRC 6 Taslak
BRC 6 TaslakBRC 6 Taslak
BRC 6 Taslak
 
Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇
 
Sut Tozu Ureti̇mi̇
Sut Tozu Ureti̇mi̇Sut Tozu Ureti̇mi̇
Sut Tozu Ureti̇mi̇
 
Tereyag Uretimi
Tereyag UretimiTereyag Uretimi
Tereyag Uretimi
 
Fermente Sut Urunleri Tebligi
Fermente Sut Urunleri TebligiFermente Sut Urunleri Tebligi
Fermente Sut Urunleri Tebligi
 

ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi

 • 1. ISO 19011 TETKİK EĞİTİMİ Fırat ÖZEL Gıda Mühendisi
 • 2. Eğitimin Amacı • İç denetimleri gerçekleştirebilmek için… • Denetçilerin yeterliliklerini görmek için… • Sistemleri iyileştirebilmek için… • Denetimlere yön verebilmek için… BİLGİ
 • 4. Giriş Kılavuz Kalite ve/veya çevre yönetim sistemlerinin iç ve dış tetkiklerinin yapılması Tetkikçilerin yeterlilik ve değerlendirmesi hakkında kılavuzluk
 • 6. Atıf Yapılan Standard Ve/Veya Dokümanlar
 • 7. Terimler ve Tarifler • Tetkik • Tetkik Kriterleri • Tetkik Delili • Tetkik Bulguları • Tetkik Sonucu • Tetkik Müşterisi • Tetkik Edilen • Tetkikçi • Tetkik Ekibi • Teknik Uzman • Tetkik Programı • Tetkik Planı • Tetkik Kapsamı • Yeterlilik
 • 8. Tetkik Tetkik delili (Madde 3.3) elde etmek ve tetkik kriterlerinin (Madde 3.2) karşılanma derecesini objektif olarak değerlendirmek için yapılan sistematik, bağımsız ve belgelendirilmiş proses.
 • 10. Tetkik Delili Tetkik kriterleri ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeklik beyanları veya diğer bilgiler.
 • 11. Tetkik Bulguları Toplanan tetkik delilinin (Madde 3.3) tetkik kriterleri (Madde 3.2) ile karşılaştırılmasının sonuçları.
 • 12. Tetkik Sonucu Tetkik hedeflerinin ve bütün tetkik bulgularının (Madde 3.4) dikkate alınmasından sonra tetkik ekibi (Madde 3.9) tarafından sunulan bir tetkikin (Madde 3.1) sonucu.
 • 13. Tetkik Müşterisi Tetkiki (Madde 3.1) talep eden kuruluş.
 • 15. Tetkikçi Tetkiki (Madde 3.1) yapmak için gereken yeterliliğe sahip kişi.
 • 16. Tetkik Ekibi Tetkiki (Madde 3.1) yapan ve gerektiğinde teknik uzmanlarca (Madde 3.10) desteklenen bir veya daha fazla sayıda tetkikçi (Madde 3.8).
 • 17. Teknik Uzman Tetkik ekibine (Madde 3.9) özel bilgi veya uzmanlık sağlayan kişi.
 • 18. Tetkik Programı Belirli bir zaman dilimi için planlanan ve özel bir amaca yönelik olan bir veya daha fazla sayıdaki tetkik (Madde 3.1) dizisi.
 • 19. Tetkik Planı Tetkik (Madde 3.1) için yapılacak faaliyetlerin ve düzenlemelerin tarifi.
 • 20. Tetkik Kapsamı Tetkikin (Madde 3.1) genişliği ve sınırları.
 • 21. Yeterlilik Gösterilen kişilik özellikleri ile bilgi ve beceriyi uygulama kabiliyeti.
 • 22. 4 Tetkik Prensipleri •Profesyonelliğin temeli. Ahlaki Davranış •Gerçek ve doğru bildirim mecburiyeti Adil Temsil •Tetkikte titizlik ve doğru karar verme Profesyonel Özen •Tetkikin tarafsızlığının ve tetkik sonuçlarının objektifliğinin esası Bağımsızlık •Güvenilir ve yeniden üretilebilir tetkik sonuçlarına ulaşabilmek için kullanılan metot Delile Dayalı Yaklaşım
 • 23. 5 Tetkik Programının Yönetilmesi Büyüklüğüne, yapısına ve karmaşıklığına bağlı program Çeşitli tetkik hedefleri Ortak veya kombine tetkikler Gerekli kaynakların tümü Birden fazla tetkik programı
 • 25. 5 Tetkik Programının Yönetilmesi Tetkik programının oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirmesi Gerekli kaynakları tespit edilmesi ve bunların temin edilmesi
 • 26. Tetkik Başlamadan Önce… • Tetkik ekibinin yeterliliği Kombine Tetkik • Sorumlulukların paylaşılması • İlave kaynakların temini • Tetkik ekibinin yeterliliği • Uygun prosedürlerin varlığı Ortak Tetkik
 • 27. Tetkik programının hedefleri Yönetim öncelikleri, Ticari amaçlar, Yönetim sisteminin gerekleri, Yasa, yönetmelik ve sözleşme gerekleri, Tedarikçi değerlendirme ihtiyacı, Müşteri şartları, Diğer ilgili tarafların ihtiyaçları,
 • 28. Tetkik Programı Örnek Kritik ürünlerin potansiyel tedarikçilerinin 6 ay içinde yapılacak ikinci taraf yönetim sistemi tetkikleri HEDEF : Tedarikçinin kabiliyeti hakkında güven oluşturulması ve muhafaza edilmesi
 • 29. Bir Tetkik Programının Genişliği Büyüklüğü, yapısı ve karmaşıklığı Yapılacak tetkikin kapsamı, hedefi ve süresi, Yapılacak tetkiklerin sıkılığı, Faaliyetlerin sayısı, önemi, karmaşıklığı, benzerliği ,yerleri, Mevzuat ve sözleşmelerle belirlenmiş kurallar, kriterleri Akreditasyon veya tescil/belgelendir me ihtiyacı, Önceki tetkiklerin sonuçları, Dil, kültür ve sosyal konular, İlgili tarafların menfaatleri, Değişiklikler
 • 30. Tetkik Programı Sorumlulukları Bir veya daha fazla kişi Faaliyetlerle ilgili teknik ve iş anlayışına sahip kişiler
 • 31. Tetkik programı sorumlulukları Tetkik programının hedeflerini ve genişliğini belirlemeli, Sorumlulukları ve prosedürleri belirlemeli ve kaynakların temin edilmesini sağlamalı, Tetkik programının uygulanmasını sağlamalı, Uygun tetkik program kayıtlarının tutulmasını sağlamalı, Tetkik programını izlemeli, gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir.
 • 32. Tetkik programı kaynakları Tetkik faaliyetleri için gerekli mali kaynaklar, Tetkik teknikleri, Tetkikçilerin yeterliliğine ulaşmak için kullanılan prosesler, Tetkikçilerin ve teknik uzmanların varlığı, Tetkik programının genişliği, Seyahat süresi, barınma ve diğer tetkik ihtiyaçları.
 • 33. Tetkik Programı Prosedürleri Tetkiklerin planlanması ve programlanması, Tetkikçilerin ve tetkik ekibi başkanlarının yeterliliğinin sağlanması, Uygun ekip başkanlarının seçilmesi, rollerinin ve sorumluluklarının belirlenmesi, Tetkiklerin yapılması, Uygun olan durumlarda tetkik takibinin yapılması,
 • 34. Tetkik Programı Prosedürleri Tetkik program kayıtlarının tutulması, Tetkik programının performansının ve etkinliğinin izlenmesi, Tetkik programının genel başarısının üst yönetime bildirilmesi. Küçük kuruluşlarda yukarıdaki faaliyetler bir tek prosedürde toplanabilir.
 • 35. Tetkik Programı Uygulaması 1 • Tetkik programının ilgili taraflara bildirilmesi, 2 • Tetkiklerin koordine edilmesi, programlanması ve tetkik programı ile ilgili diğer faaliyetler, 3 • Tetkikçilerin değerlendirilmesi ve profesyonel gelişimlerinin devamının sağlanması için bir prosesin kurulması ve sürdürülmesi, 4 • Tetkik ekiplerinin seçilmesinin sağlanması, 5 • Tetkik ekiplerine gerekli kaynakların temini,
 • 36. Tetkik Programı Uygulaması 6 • Tetkiklerin tetkik programına göre yapılmasının sağlanması, 7 • Tetkik faaliyetlerinin kayıtlarının kontrolünün sağlanması, 8 • Tetkik raporlarının gözden geçirilmesinin ve onaylanmasının sağlanması, bunların tetkik müşterisine ve belirtilen diğer taraflara dağıtılmasının sağlanması, 9 • Uygun olan durumlarda tetkik takibinin yapılması.
 • 37. Tetkik programı kayıtları Münferit tetkiklere ait kayıtlar • Tetkik planları, • Tetkik raporları, • Uyumsuzluk raporları, • Düzeltici ve önleyici faaliyet raporları, • Uygun olan durumlarda tetkik takipleri, gibi. Tetkik program gözden geçirmesinin sonuçları Tetkik personeline ait kayıtlar • Tetkikçi yeterlilik ve değerlendirmesi, • Tetkik ekibi seçimi, • Sürdürme ve yeterliliğin iyileştirilmesi.
 • 38. Tetkik Programının İzlenmesi Ve Gözden Geçirilmesi
 • 39. Örnek Örnek Tetkik program kayıtları, Alternatif veya yeni tetkik uygulamaları, Benzer durumlarda tetkik ekiplerinin performanslarında tutarlılık. İzlemeden elde edilen sonuçlar ve eğilimler, Prosedürlere uyum, Gelişen ihtiyaçlar ve ilgili tarafların beklentileri,
 • 40. 6 Tetkik Faaliyetleri Tetkikin başlatılması Dokümanların gözden geçirilmesi Sahadaki tetkik faaliyetleri için hazırlık yapılması Sahadaki tetkik faaliyetlerinin yapılması Tetkik raporunun hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması Tetkikin tamamlanması Tetkik takibinin yapılması
 • 42. Dokümanların Gözden Geçirilmesi Raporlar dahil olmak üzere, ilgili yönetim sistemi dokümanlarının gözden geçirilmesi ve tetkik kriterlerine göre bunların yeterliliği konusunda karar verilmesi
 • 43. Sahadaki Tetkik Faaliyetleri İçin Hazırlık Yapılması Tetkik planının hazırlanması Tetkik ekibine görev verilmesi Çalışma dokümanlarının hazırlanması
 • 44. Sahadaki Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması Açış toplantısının yapılması Tetkik esnasındaki iletişim Rehberlerin ve gözlemcilerin rolleri ve sorumlulukları Bilgilerin toplanması ve doğrulanması Tetkik bulgularının üretilmesi Tetkik sonuçlarının hazırlanması Kapanış toplantısının yapılması
 • 45. Tetkik Raporunun Hazırlanması, Onaylanması Ve Dağıtılması Tetkik raporunun hazırlanması Tetkik raporunun onaylanması ve dağıtılması
 • 46. Tetkikin Tamamlanması • Tetkik planında belirtilen bütün faaliyetler yapıldığı ve onaylanan tetkik raporu dağıtıldığı zaman tetkik tamamlanmış olur. • Kayıtların saklanması • Kayıtların muhafazası
 • 47. Tetkik Takibinin Yapılması • Düzeltici, önleyici veya iyileştirici faaliyetler • Doğrulama • Tetkik ekibi üyelerince yapılacak takip faaliyetleri belirtilebilir.
 • 50. Kişisel Özellikler • yani adil, dürüst, samimi, namuslu ve sağduyulu,Ahlaklı • yani farklı fikirleri ve bakış açılarını değerlendirmeye istekli,Açık fikirli • yani insanlarla olan ilişkilerinde nazik,Diplomatik • yani fiziksel çevrenin ve faaliyetlerin aktif olarak farkında,Gözlemci • yani durumların içgüdüsel olarak farkında ve onları anlama kabiliyetine sahip,Kavrayışlı
 • 51. Kişisel Özellikler • yani farklı durumlara çabuk adapte olma kabiliyetine sahip,Çok yönlü • yani sebatlı, hedeflere ulaşmaya odaklanmış,Israrcı • yani mantıklı muhakeme ve analize dayalı olarak zamanında karar verme özelliğine sahip,Kararlı • yani diğer kişilerle etkileşimde bulunurken bağımsız olarak hareket etme kabiliyetine sahip Kendine güvenen
 • 52. Bilgi ve beceriler Kalite yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemi tetkikçilerinin genel bilgi ve becerileri Tetkik ekibi başkanlarının genel bilgi ve becerileri Kalite yönetim sistemi tetkikçilerinin özel bilgi ve becerileri Çevre yönetim sistemi tetkikçilerinin özel bilgi ve becerileri Bilgi ve Beceri
 • 53. Eğitim, iş tecrübesi, tetkikçi eğitimi ve tetkik tecrübesi
 • 54. Yeterliliğin Sürdürülmesi Ve İyileştirilmesi Tetkikçiler, tetkiklerine düzenli olarak katılmak suretiyle tetkik yapma kabiliyetlerini sürdürmeli Tetkikçiler sürekli profesyonel gelişimlerini gösterebilmeli Kişilerin ve kuruluşların ihtiyaçlarında, Tetkik uygulamalarında, Standartlarda ve Diğer şartlarda meydana gelebilecek değişiklikler
 • 55. Tetkikçi Değerlendirmesi Adım 1 - Tetkik programının gerektirdiği kişisel özellikler ile bilgi ve becerilerin belirlenmesi • Tetkik edilecek kuruluşun büyüklüğü, yapısı ve karmaşıklığı, • Tetkik programının hedefleri ve genişliği, • Belgelendirme/tescil ve akreditasyon şartları, • Tetkik edilecek kuruluşun yönetiminde tetkik prosesinin rolü, • Tetkik programında gereken güven seviyesi, • Tetkik edilecek yönetim sisteminin karmaşıklığı. Adım 2 - Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi • Kriterler nicel (yıl olarak iş tecrübesi veya eğitim, yapılan tetkik sayısı, tetkik eğitimi saati gibi) veya nitel (eğitimde veya iş yerinde kişisel özelliklerini, bilgi ve beceri performansını göstermiş olmak gibi) olabilir.
 • 56. Tetkikçi Değerlendirmesi Adım 3 - Uygun değerlendirme metodunun seçilmesi • Özetlenen metotlar seçeneklerin bir kısmını temsil etmekte olup bütün durumlarda geçerli olmayabilir. • Özetlenen çeşitli metotların güvenilirlikleri birbirinden farklı olabilir. • Tipik olarak objektif, tutarlı, adil ve güvenilir bir sonucun elde edilmesini sağlamak için metotların bir kombinasyonu kullanılmalıdır. Adım 4 – Değerlendirmenin yapılması • Bu adımda kişi hakkında toplanan bilgiler Adım 2’de belirlenen kriterlerle karşılaştırılır. Bir kişinin kriterleri karşılamaması durumunda ilave eğitim, iş ve/veya tetkik tecrübesi gerekir. Bundan sonra yeniden değerlendirme yapılmalıdır.