SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
1
ชื่อเรื่อง สมุนไพรไล่ยุง
ผู้จัดทำ นายนราธร ม่วงคุ้ม
นายศุภชัย สุภาพ
นายวัชรพล แซงจันดา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ปีกำรศึกษำ 2556
บทคัดย่อ
ยุง เป็นพาหะนะนาโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย
โรคเท้าช้าง เป็นต้น จึงมีผู้คิดทาตัวยาเพื่อกาจัดและป้ องกันยุงขึ้นมาหลายชนิดเช่น ครีมทากันยุง ยาจุดกันยุง
ยาฉีดกันยุง น้ามันไล่ยุง เป็นต้น
แต่ยากันยุงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่
ซึ่งทาให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้
ผู้จัดทาโครงงานได้พบว่ามีชาวบ้านในท้องถิ่นได้นาใบตะไคร้หอมทาเป็นแล้ววางไว้ใกล้ตัว
พบว่าสามารถไล่ยุงได้ ผู้จัดทาจึงได้ทาเทียนหอมตะไคร้ไล่ยุงขึ้น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นและหยุดปัญหาการแพ้สารเคมี
จากสภาพปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น
และการใช้สารเคมีจะทาให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทาให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ
จึงทาให้เกิดแนวคิดหาวิธีใช้พืชสมุนไพรกลิ่นแรง ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น
ทาเป็นยากันยุงแทนสารเคมีสังเคราะห์ที่ขายทั่วไป เพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม
และช่วยให้ปลอดภัยจากสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
และจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยากันยุงที่ทาจากสารเคมีสังเคราะห์
2
ดังนั้นการที่ได้ทาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงนี้ขึ้นจึงเป็นผลดีต่อผู้ใช้
เพราะสามารถผลิตใช้ได้เองจากสมุนไพรตามบ้าน เช่นตะไคร้หอม
มะกรูดและเปลือกส้มอีกทั้งยังทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยจากสารเคมี
กิตติกรรมประกำศ
รายงานเชิงวิชาการนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคุณครูกิตติ
ซึ่งคอยช่วยเหลือและความกรุณาดูแลเอาใจใส่ให้คาปรึกษา คาแนะนา แนวคิด
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จนทาให้รายงานเชิงวิชาการเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์
ผู้จัดทาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณคุณครูของข้าพเจ้าทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทักษะ
กระบวนการที่มีคุณค่า ให้ข้าพเจ้าได้นามาเป็นพื้นฐานในการศึกษาครั้งนี้
ขอบคุณเพื่อนๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5ที่ช่วยให้คาแนะนาและคาติชม
จนทาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารายงานเชิงวิชาการเล่มนี้ให้ดียิ่งขึ้นและทาให้รายงานเชิงวิชาการครั้งนี้สม
บูรณ์และสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะผู้จัดทา
3
สำรบัญ
เรื่อง หน้ำ
บทคัดย่อ 1
กิตติกรรมประกาศ 2
สารบัญ 3
บทที่ 1 บทนา 4
-วัตถุประสงค์ 5
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 6
-ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน 7-9
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 10
บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 11
บรรณานุกรม 12
4
ประวัติผู้จัดทา 13
สารบัญภาพ 14
ภาคผนวก 15
บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญ
ในปัจจุบันนี้คนไทยเสียชีวิตเพราะโรคไข้เลือดออกเป็นจานวนมากและโรคไข้เลือดออกจะระบาดในฤดูฝน
และมียุงเป็นพาหนะนาโรคไข้เลือดออกมาสู่เรากลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้จัดทาโครงงานเกี่ยวกับการสมุนไพรไ
ล่ยุงจากสมุนไพร
โดยใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุงซึ่งนาสมุนไพรเหล่านั้นมาทาเป็นส่วนผสม
หลักเนื่องจากสมุนไพรเหล่านั้นมีกลิ่นแรงซึ่งยุงจะไม่ชอบ เช่นตะไคร้หอม
เปลือกส้มและผิวมะกรูดเป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการไล่ยุงแล้วยังส่งผลดีกับเราเพราะธูปยังส่งกลิ่นหอมส
มุนไพรชนิดต่างๆอีกด้วยร่างกาย จิตใจ และสังคมมากที่สุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาการทางานของสมุนไพรไล่ยุง
2.ต้องการทาสมุนไพรไล่ยุง โดยใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ
5
3.ได้รู้จักนาสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ
ขอบเขตของกำรทำกำรศึกษำค้นคว้ำ
สมุนไพรที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ได้แก่ ตะไคร้หอม เปลือกส้มและมะกรูด
สถำนที่จัดทำโครงงำน
บ้านนายศุภชัย สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5บ้านวังหูกวาง ต. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
สมมติฐำนของกำรศึกษำ
1. สมุนไพรพื้นบ้านสามารถไล่ยุงได้
2. สมุนไพรพื้นบ้านไล่ยุงไม่ทาให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้
3. สมุนไพรที่ผลิตขึ้นได้น่าจะมีกลิ่นของสมุนไพรซึ่งได้แก่ตะไคร้หอมให้กลิ่นที่หอมสดชื่น
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.สามารถนาความรู้นี้ไปประกอบรายได้เสริม
3.ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดใช้มลภาวะ
6
บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ยุงเป็นแมลงที่มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก มีรายงานพบเกือบทุกพื้นที่ทั้งในเขตร้อน เขตอบอุ่น
เขตหนาว ยุงมีความสาคัญทางการแพทย์ในแง่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคหรือปรสิตต่างๆ ผ่านทางการกินเลือด
ซึ่งการกัดของยุงนอกจากจะก่อให้เกิดความราคาญ สูญเสียเลือด
หรือในบางรายอาจมีอาการแพ้โปรตีนในน้าลายยุงอย่างรุนแรง ทาให้เกิดตุ่มหรือแผลพุพองบริเวณผิวหนัง
การกัดกินเลือดของยุงหลายชนิดสามารถนาโรคติดต่อร้ายแรงมาสู่มนุษย์ได้อีกด้วย
ดังนั้นการควบคุมโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงเน้นไปที่การควบคุมยุงพาหะเป็นสาคัญ
ซึ่งสามารถทาได้หลากหลายวิธีและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ โดยวิธีที่ให้ผลดีที่สุดในการกาจัดยุงพาหะ คือ
การใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสารฆ่าแมลง ซึ่งสารเคมีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด เช่น Abate,
Fenthion, Fenitrothion, 2-hydroxy-methyl-cyclohexyl acetic acid lactone (CIC-4), Permethrin, และ
Dieldrin อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าสารเคมีเหล่านี้แม้จะใช้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง
แต่จะมีอันตรายหรือมีผลข้างเคียงต่อคนและสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงแมลงอื่นๆ
เป็นต้นโดยประโยชน์ทางเกษตรกรรม นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้พยายามหาวิธีการต่างๆ
มาใช้ในการควบคุมยุงพาหะทดแทนการใช้สารเคมี อาทิ การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ (Natural chemicals)
การใช้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติมาควบคุมกันเอง (Biological control)
การจัดการทางสภาพแวดล้อม(Environmental management) การใช้เครื่องมือในการกาจัดแมลง
7
(Mechanical control) และการใช้วิธีควบคุมหลายๆ วิธีมาประกอบกัน (Integratedcontrol)
เพื่อให้สามารถควบคุมยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลุ่มนักเรียนเจ้าของโครงงานเรื่องสมุนไพรไล่ยุง
ศึกษาผลของสารจากใบในการกาจัดยุงก้นปล่องและยุงลาย ประกอบด้วย นายนราธร ม่วงคุ้ม, นายศุภชัย
สุภาพ,นายวัชรพล แซงจันดา โดยเรามีความเห็นว่า การใช้สารสังเคราะห์ทางเคมี
ในการฆ่าลูกน้ายุงป้องกันการวางไข่ของยุงและไล่ยุงนั้น ก่อให้เกิดโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
พวกเธอและเขาจึงมีแนวคิดว่าน่าจะทดลองสกัดสารจากพืชบางชนิด เพื่อนามาใช้ในการกาจัดยุงแทน
โดยได้ศึกษาหาสารสกัดจากพืช ที่มีผลต่อยุงร้าย 2 ชนิดคือ ยุงก้นปล่องและยุงลาย
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มนี้ นับเป็นโครงงานที่น่าสนใจโครงงานหนึ่งในการหาวิธีการกาจัดยุง
ด้วยสารที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินงำน
รูปแบบกำรดำเนินงำน
ในบทที่ 3นี้ คณะผู้จัดทาได้ทาการสารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้นาผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ในการสารวจครั้งนี้ ได้สุ่มตัวอย่างจากนักเรียนในโรงเรียนชุมแพศึกษาทั้งชายหญิง จานวน 50
คน โดยให้นาผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามครั้งนี้
คณะผู้จัดทาเห็นว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ทั้งหมดจึงได้เลือกบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทดลองใช้ โดยให้นาผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ตามความเป็นจริง
8
เครื่องมือที่ใช้และขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
อุปกรณ์ที่ใช้
1. ใบสะเดา
2. ตะไคร้หอม
3. ใบดาวเรือง
4. เปลือกส้มโอ
5. ขี้เลื่อย
6. กาวแป้งเปียก
7. ก้านธูป
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรทำแป้ งเปียก
1. นาน้าไปต้มในหม้อปริมาณ 2 แก้ว
2. นาแป้งข้าวเหนียวใส่ในน้าประมาณ 2ช้อนโต๊ะ
3. คนไปเรื่อยๆ จนเหนียว
4. แล้วยกออกมาคนต่อไปเรื่อยๆ จนหายร้อน
5. สังเกตดูแป้ง ถ้าแป้งยังไม่เหนียวพอให้เติมแป้งลงเพิ่ม
6. ก็จะได้แป้งที่มีคุณสมบัติเหมือนกาว
ขั้นตอนกำรทำธูป
1.นาใบสะเดา ใบดาวเรือง ตะไคร้หอม
เปลือกส้มมาล้างให้สะอาดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้งนามาบดหรือตาให้ละเอียด
2.นาใบดาวเรือง ใบสะเดา เปลือกส้ม ตะไคร้หอม
ที่ละเอียดมาผสมกันขี้เลื้อยปริมาณที่เท่ากันผสมกับกาวแป้งเปียกมาปั้นกับก้านธูปนาไปตากแดดให้แห้ง 2-3
วัน
9
3.การสังเกตและบันทึกการทดลองนักเรียนร่วมกันวางแผนการสังเกตและออกแบบบันทึกผลการท
ดลองโดยการระดมความคิดเห็นและปรึกษาครูที่ปรึกษาได้แบบแผนการสังเกตและบันทึกผลการทดลอง
ดังนี้
ผลกำรทดลอง
1. ธูปที่ได้ไม่แตกร้าว
2. สามารถจุดธูปติด
3. เมื่อทาเสร็จธูปไม่เปลี่ยนรูป
4. ได้ธูปที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าท้องตลอดและสวยงาม
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ทดลองใช้สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ธูปสมุนไพรที่สามารถกาจัดยุงได้ดีที่สุด คือ ธูปสมุนไพรที่ทาจากส่วนผสมของใบดาวเรือง ใบสะเดา
เปลือกส้ม และตะไคร้หอมและเมื่อพิจารณาพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
พบว่าใบดาวเรืองสามารถกาจัดยุงได้ดีที่สุดรองลงมาคือ เปลือกส้ม ใบสะเดา และตะไคร้หอมตามลาดับ
บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรสังเกตและบันทึกผลกำรทดลอง ดังนี้
ตำรำงบันทึกผล
ระยะเวลาที่สังเก
ต
มียุงรบกวนเหมื
อนเดิม
มียุงน้อยลงแต่ยั
งรบกวนอยู่
มียุงน้อยลงแต่มี
มารบกวน ไม่มียุงมารบกว
น
วันที่ 1 / - -
วันที่ 2 - / - -
วันที่ 3 - - / -
วันที่ 4 - - / -
วันที่ 5 - - - /
10
จากการศึกษาธูปสมุนไพรไล่ยุงซึ่งได้ดาเนินการโดยการซุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีบริเวณที่อยู่อา
ศัยและระบบนิเวศแวดล้อมที่น่าจะมียุงชุกชุม นาผลิ๖ภัณฑ์ของเราไปทดลองใช้ในระเวลา 4-5วัน
แล้วจึงสอบถามผลกับนักเรียนตัวอย่างได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ
เพราะสามารถป้องกันและไล่ยุงไม่ให้มารบกวนได้ แต่ในระยะ 1-2
วันแรกอาจจะมียุงมารบกวนบ้างส่วนน้อยเพราะยุงยังมีอาการไม่กลัวกลิ่นสมุนไพร
แต่พอใช้ไปเป็นระยะเวลานานยุงเริ่มไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรจึงทาให้ไม่มียุงมารบกวนดังตารางบันทึกผลข้าง
ต้น
บทที่ 5
สรุปผลกำรดำเนินงำน อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลและอภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นเฉพาะสามารถไล่ยุงได้ เช่นมะกรูด เปลือกส้ม
ตะไคร้หอมมาแปรรูปให้เป็นผงสมุนไพรจากนั้นก็มาสู่ขั้นตอนการทาธูป
โดยเราพวกเราผสมแป้งให้ข้นทาให้เราสามารถทาธูปได้สาเร็จสมบูรณ์และสุดท้ายก็มาทดสอบการเผาไหม้
และกลิ่นของธูป จนได้ธูปจากสมุนไพรซึ่งคุณภาพเทียบเท่าท้องตลาด
11
ข้อเสนอแนะ
1สามารถนาสมุนไพรพื้นบ้านชนิดอื่นมาเป็นส่วนผสมได้
2.ควรนาสมุนไพรหลายชนิดมาทาธูปสมุนไพรไล่ยุงเพื่อเปรียบเทียบกลิ่นที่ได้และรับความนิยม
3.เราสามารถธูปสมุนไพรไล่ยุงเพื่องานอดิเรกและสามารถนาประกอบอาชีพได้อีกด้วย
บรรณำนุกรม
ตะไคร้หอม. (๒๕๕๕). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.medplant.mahido.ac.th/.
(วันที่ค้นข้อมูล :๒๐ มกราคม ๒๕๕๗)
มะกรูด. (๒๕๕๕). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.rspg.or.th/.
(วันที่ค้นข้อมูล :๒๐ มกราคม ๒๕๕๗)
ดาวเรือง. (๒๕๕๕). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.science.sut.ac.th/
12
(วันที่ค้นข้อมูล :๒๐ มกราคม ๒๕๕๗)
ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ นายนราธร ม่วงคุ้ม
ชื่อเล่น : บอส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 7
เกิดวันที่ : 19ตุลาคม 1996
คติประจาใจ : อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
13
ชื่อ นายศุภชัย สุภาพ
ชื่อเล่น : เจมส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 8
เกิดวันที่ : 21สิงหาคม 1996
คติประจาใจ : หนองน้า…ไม่เคยวิ่งหาควาย
ชื่อ นายวัชรพล แซงจันดา
ชื่อเล่น : เบนซ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 41
เกิดวันที่ : 20 มีนาคม 1996
คติประจาใจ : ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
สำรบัญภำพ
ชื่อภำพ หน้ำ
14
15
ภาคผนวก

More Related Content

What's hot

โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)
Guntima NaLove
 
ผักตบชวาไล่แมลง
ผักตบชวาไล่แมลงผักตบชวาไล่แมลง
ผักตบชวาไล่แมลง
พัน พัน
 
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
Aphinya Tantikhom
 
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้กจานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก
Benz Paengpipat
 
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
Thananya Pon
 
โครงงานเทคโนโลยี ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี
โครงงานเทคโนโลยี ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี โครงงานเทคโนโลยี ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี
โครงงานเทคโนโลยี ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี
Thitaree Permthongchuchai
 
โครงงาน น้ำตะไคร้
โครงงาน น้ำตะไคร้โครงงาน น้ำตะไคร้
โครงงาน น้ำตะไคร้
krunoony
 
4.การเตรียมข้าวฟ่าง
4.การเตรียมข้าวฟ่าง4.การเตรียมข้าวฟ่าง
4.การเตรียมข้าวฟ่าง
sombat nirund
 
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
พัน พัน
 
แผ นพ บ-มะม_วง
แผ นพ บ-มะม_วงแผ นพ บ-มะม_วง
แผ นพ บ-มะม_วง
Luksika Khidsukum
 
โครงงาน(ติดบอด)
โครงงาน(ติดบอด)โครงงาน(ติดบอด)
โครงงาน(ติดบอด)
009kkk
 
สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศจากสมุนไพร
สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศจากสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรปรับอากาศจากสมุนไพร
สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศจากสมุนไพร
minmint
 
บทที่ 1ปรับปรุง
บทที่ 1ปรับปรุงบทที่ 1ปรับปรุง
บทที่ 1ปรับปรุง
kasetpcc
 

What's hot (20)

โครงงานสุขภาพนำหมักชีวภาพ
โครงงานสุขภาพนำหมักชีวภาพโครงงานสุขภาพนำหมักชีวภาพ
โครงงานสุขภาพนำหมักชีวภาพ
 
โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)
 
ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ
ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ
ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ
 
ผักตบชวาไล่แมลง
ผักตบชวาไล่แมลงผักตบชวาไล่แมลง
ผักตบชวาไล่แมลง
 
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
 
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้กจานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก
 
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
 
โครงงานเทคโนโลยี ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี
โครงงานเทคโนโลยี ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี โครงงานเทคโนโลยี ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี
โครงงานเทคโนโลยี ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
โครงงาน น้ำตะไคร้
โครงงาน น้ำตะไคร้โครงงาน น้ำตะไคร้
โครงงาน น้ำตะไคร้
 
4.การเตรียมข้าวฟ่าง
4.การเตรียมข้าวฟ่าง4.การเตรียมข้าวฟ่าง
4.การเตรียมข้าวฟ่าง
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
 
โครงานเรื่องยาฆ่าหญ้าชีวภาพ
โครงานเรื่องยาฆ่าหญ้าชีวภาพโครงานเรื่องยาฆ่าหญ้าชีวภาพ
โครงานเรื่องยาฆ่าหญ้าชีวภาพ
 
แผ่นพับ
แผ่นพับแผ่นพับ
แผ่นพับ
 
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
 
แผ นพ บ-มะม_วง
แผ นพ บ-มะม_วงแผ นพ บ-มะม_วง
แผ นพ บ-มะม_วง
 
โครงงาน(ติดบอด)
โครงงาน(ติดบอด)โครงงาน(ติดบอด)
โครงงาน(ติดบอด)
 
สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศจากสมุนไพร
สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศจากสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรปรับอากาศจากสมุนไพร
สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศจากสมุนไพร
 
บทที่ 1ปรับปรุง
บทที่ 1ปรับปรุงบทที่ 1ปรับปรุง
บทที่ 1ปรับปรุง
 

Similar to Is สมบ รณ ๆ

โครงงานฉบับสมบูรณ์
โครงงานฉบับสมบูรณ์โครงงานฉบับสมบูรณ์
โครงงานฉบับสมบูรณ์
chavala
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
chavala
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
chavala
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ศิริวรรณ นามสวัสดิ์
 
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
sariya25
 
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพPresent โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ศิริวรรณ นามสวัสดิ์
 
โครงงานเรื่องสบู่สุนไพร
โครงงานเรื่องสบู่สุนไพรโครงงานเรื่องสบู่สุนไพร
โครงงานเรื่องสบู่สุนไพร
Pornthip Nabnain
 
โครงงานกล้วยแขก
โครงงานกล้วยแขก โครงงานกล้วยแขก
โครงงานกล้วยแขก
Rut' Np
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
Bio Beau
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
Bio Beau
 
7.การทำก้อน ตอนที่1
7.การทำก้อน ตอนที่17.การทำก้อน ตอนที่1
7.การทำก้อน ตอนที่1
sombat nirund
 
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
rdschool
 
Hw 2 state_of_matter
Hw 2 state_of_matterHw 2 state_of_matter
Hw 2 state_of_matter
adriamycin
 
โครงงาน เพาว์เวอร์พอย
โครงงาน เพาว์เวอร์พอยโครงงาน เพาว์เวอร์พอย
โครงงาน เพาว์เวอร์พอย
Nick Nook
 
รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า
รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้ารายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า
รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า
chunkidtid
 

Similar to Is สมบ รณ ๆ (20)

โครงงานฉบับสมบูรณ์
โครงงานฉบับสมบูรณ์โครงงานฉบับสมบูรณ์
โครงงานฉบับสมบูรณ์
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
การเลี้ยงหมูหลุม2554
การเลี้ยงหมูหลุม2554การเลี้ยงหมูหลุม2554
การเลี้ยงหมูหลุม2554
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพโครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
 
Mycom
MycomMycom
Mycom
 
Mycom
MycomMycom
Mycom
 
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพPresent โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Present โครงงานคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 
โครงงานเรื่องสบู่สุนไพร
โครงงานเรื่องสบู่สุนไพรโครงงานเรื่องสบู่สุนไพร
โครงงานเรื่องสบู่สุนไพร
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงานกล้วยแขก
โครงงานกล้วยแขก โครงงานกล้วยแขก
โครงงานกล้วยแขก
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
 
7.การทำก้อน ตอนที่1
7.การทำก้อน ตอนที่17.การทำก้อน ตอนที่1
7.การทำก้อน ตอนที่1
 
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
 
Hw 2 state_of_matter
Hw 2 state_of_matterHw 2 state_of_matter
Hw 2 state_of_matter
 
โครงงาน เพาว์เวอร์พอย
โครงงาน เพาว์เวอร์พอยโครงงาน เพาว์เวอร์พอย
โครงงาน เพาว์เวอร์พอย
 
รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า
รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้ารายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า
รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า
 

Is สมบ รณ ๆ

 • 1. 1 ชื่อเรื่อง สมุนไพรไล่ยุง ผู้จัดทำ นายนราธร ม่วงคุ้ม นายศุภชัย สุภาพ นายวัชรพล แซงจันดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 รำยวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556 บทคัดย่อ ยุง เป็นพาหะนะนาโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น จึงมีผู้คิดทาตัวยาเพื่อกาจัดและป้ องกันยุงขึ้นมาหลายชนิดเช่น ครีมทากันยุง ยาจุดกันยุง ยาฉีดกันยุง น้ามันไล่ยุง เป็นต้น แต่ยากันยุงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ซึ่งทาให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ ผู้จัดทาโครงงานได้พบว่ามีชาวบ้านในท้องถิ่นได้นาใบตะไคร้หอมทาเป็นแล้ววางไว้ใกล้ตัว พบว่าสามารถไล่ยุงได้ ผู้จัดทาจึงได้ทาเทียนหอมตะไคร้ไล่ยุงขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นและหยุดปัญหาการแพ้สารเคมี จากสภาพปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น และการใช้สารเคมีจะทาให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทาให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ จึงทาให้เกิดแนวคิดหาวิธีใช้พืชสมุนไพรกลิ่นแรง ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น ทาเป็นยากันยุงแทนสารเคมีสังเคราะห์ที่ขายทั่วไป เพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ปลอดภัยจากสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยากันยุงที่ทาจากสารเคมีสังเคราะห์
 • 2. 2 ดังนั้นการที่ได้ทาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงนี้ขึ้นจึงเป็นผลดีต่อผู้ใช้ เพราะสามารถผลิตใช้ได้เองจากสมุนไพรตามบ้าน เช่นตะไคร้หอม มะกรูดและเปลือกส้มอีกทั้งยังทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยจากสารเคมี กิตติกรรมประกำศ รายงานเชิงวิชาการนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคุณครูกิตติ ซึ่งคอยช่วยเหลือและความกรุณาดูแลเอาใจใส่ให้คาปรึกษา คาแนะนา แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จนทาให้รายงานเชิงวิชาการเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดทาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณคุณครูของข้าพเจ้าทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทักษะ กระบวนการที่มีคุณค่า ให้ข้าพเจ้าได้นามาเป็นพื้นฐานในการศึกษาครั้งนี้ ขอบคุณเพื่อนๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5ที่ช่วยให้คาแนะนาและคาติชม จนทาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารายงานเชิงวิชาการเล่มนี้ให้ดียิ่งขึ้นและทาให้รายงานเชิงวิชาการครั้งนี้สม บูรณ์และสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้จัดทา
 • 3. 3 สำรบัญ เรื่อง หน้ำ บทคัดย่อ 1 กิตติกรรมประกาศ 2 สารบัญ 3 บทที่ 1 บทนา 4 -วัตถุประสงค์ 5 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 6 -ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6 บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน 7-9 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 10 บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 11 บรรณานุกรม 12
 • 4. 4 ประวัติผู้จัดทา 13 สารบัญภาพ 14 ภาคผนวก 15 บทที่ 1 บทนำ ที่มำและควำมสำคัญ ในปัจจุบันนี้คนไทยเสียชีวิตเพราะโรคไข้เลือดออกเป็นจานวนมากและโรคไข้เลือดออกจะระบาดในฤดูฝน และมียุงเป็นพาหนะนาโรคไข้เลือดออกมาสู่เรากลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้จัดทาโครงงานเกี่ยวกับการสมุนไพรไ ล่ยุงจากสมุนไพร โดยใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุงซึ่งนาสมุนไพรเหล่านั้นมาทาเป็นส่วนผสม หลักเนื่องจากสมุนไพรเหล่านั้นมีกลิ่นแรงซึ่งยุงจะไม่ชอบ เช่นตะไคร้หอม เปลือกส้มและผิวมะกรูดเป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการไล่ยุงแล้วยังส่งผลดีกับเราเพราะธูปยังส่งกลิ่นหอมส มุนไพรชนิดต่างๆอีกด้วยร่างกาย จิตใจ และสังคมมากที่สุด วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการทางานของสมุนไพรไล่ยุง 2.ต้องการทาสมุนไพรไล่ยุง โดยใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ
 • 5. 5 3.ได้รู้จักนาสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ ขอบเขตของกำรทำกำรศึกษำค้นคว้ำ สมุนไพรที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ได้แก่ ตะไคร้หอม เปลือกส้มและมะกรูด สถำนที่จัดทำโครงงำน บ้านนายศุภชัย สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5บ้านวังหูกวาง ต. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สมมติฐำนของกำรศึกษำ 1. สมุนไพรพื้นบ้านสามารถไล่ยุงได้ 2. สมุนไพรพื้นบ้านไล่ยุงไม่ทาให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้ 3. สมุนไพรที่ผลิตขึ้นได้น่าจะมีกลิ่นของสมุนไพรซึ่งได้แก่ตะไคร้หอมให้กลิ่นที่หอมสดชื่น ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1.ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.สามารถนาความรู้นี้ไปประกอบรายได้เสริม 3.ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดใช้มลภาวะ
 • 6. 6 บทที่ 2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยุงเป็นแมลงที่มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก มีรายงานพบเกือบทุกพื้นที่ทั้งในเขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว ยุงมีความสาคัญทางการแพทย์ในแง่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคหรือปรสิตต่างๆ ผ่านทางการกินเลือด ซึ่งการกัดของยุงนอกจากจะก่อให้เกิดความราคาญ สูญเสียเลือด หรือในบางรายอาจมีอาการแพ้โปรตีนในน้าลายยุงอย่างรุนแรง ทาให้เกิดตุ่มหรือแผลพุพองบริเวณผิวหนัง การกัดกินเลือดของยุงหลายชนิดสามารถนาโรคติดต่อร้ายแรงมาสู่มนุษย์ได้อีกด้วย ดังนั้นการควบคุมโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงเน้นไปที่การควบคุมยุงพาหะเป็นสาคัญ ซึ่งสามารถทาได้หลากหลายวิธีและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ โดยวิธีที่ให้ผลดีที่สุดในการกาจัดยุงพาหะ คือ การใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสารฆ่าแมลง ซึ่งสารเคมีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด เช่น Abate, Fenthion, Fenitrothion, 2-hydroxy-methyl-cyclohexyl acetic acid lactone (CIC-4), Permethrin, และ Dieldrin อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าสารเคมีเหล่านี้แม้จะใช้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง แต่จะมีอันตรายหรือมีผลข้างเคียงต่อคนและสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงแมลงอื่นๆ เป็นต้นโดยประโยชน์ทางเกษตรกรรม นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้พยายามหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการควบคุมยุงพาหะทดแทนการใช้สารเคมี อาทิ การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ (Natural chemicals) การใช้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติมาควบคุมกันเอง (Biological control) การจัดการทางสภาพแวดล้อม(Environmental management) การใช้เครื่องมือในการกาจัดแมลง
 • 7. 7 (Mechanical control) และการใช้วิธีควบคุมหลายๆ วิธีมาประกอบกัน (Integratedcontrol) เพื่อให้สามารถควบคุมยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มนักเรียนเจ้าของโครงงานเรื่องสมุนไพรไล่ยุง ศึกษาผลของสารจากใบในการกาจัดยุงก้นปล่องและยุงลาย ประกอบด้วย นายนราธร ม่วงคุ้ม, นายศุภชัย สุภาพ,นายวัชรพล แซงจันดา โดยเรามีความเห็นว่า การใช้สารสังเคราะห์ทางเคมี ในการฆ่าลูกน้ายุงป้องกันการวางไข่ของยุงและไล่ยุงนั้น ก่อให้เกิดโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พวกเธอและเขาจึงมีแนวคิดว่าน่าจะทดลองสกัดสารจากพืชบางชนิด เพื่อนามาใช้ในการกาจัดยุงแทน โดยได้ศึกษาหาสารสกัดจากพืช ที่มีผลต่อยุงร้าย 2 ชนิดคือ ยุงก้นปล่องและยุงลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มนี้ นับเป็นโครงงานที่น่าสนใจโครงงานหนึ่งในการหาวิธีการกาจัดยุง ด้วยสารที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 วิธีกำรดำเนินงำน รูปแบบกำรดำเนินงำน ในบทที่ 3นี้ คณะผู้จัดทาได้ทาการสารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยให้นาผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร ในการสารวจครั้งนี้ ได้สุ่มตัวอย่างจากนักเรียนในโรงเรียนชุมแพศึกษาทั้งชายหญิง จานวน 50 คน โดยให้นาผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามครั้งนี้ คณะผู้จัดทาเห็นว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมดจึงได้เลือกบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทดลองใช้ โดยให้นาผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ตามความเป็นจริง
 • 8. 8 เครื่องมือที่ใช้และขั้นตอนในกำรดำเนินงำน อุปกรณ์ที่ใช้ 1. ใบสะเดา 2. ตะไคร้หอม 3. ใบดาวเรือง 4. เปลือกส้มโอ 5. ขี้เลื่อย 6. กาวแป้งเปียก 7. ก้านธูป ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน ขั้นตอนกำรทำแป้ งเปียก 1. นาน้าไปต้มในหม้อปริมาณ 2 แก้ว 2. นาแป้งข้าวเหนียวใส่ในน้าประมาณ 2ช้อนโต๊ะ 3. คนไปเรื่อยๆ จนเหนียว 4. แล้วยกออกมาคนต่อไปเรื่อยๆ จนหายร้อน 5. สังเกตดูแป้ง ถ้าแป้งยังไม่เหนียวพอให้เติมแป้งลงเพิ่ม 6. ก็จะได้แป้งที่มีคุณสมบัติเหมือนกาว ขั้นตอนกำรทำธูป 1.นาใบสะเดา ใบดาวเรือง ตะไคร้หอม เปลือกส้มมาล้างให้สะอาดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้งนามาบดหรือตาให้ละเอียด 2.นาใบดาวเรือง ใบสะเดา เปลือกส้ม ตะไคร้หอม ที่ละเอียดมาผสมกันขี้เลื้อยปริมาณที่เท่ากันผสมกับกาวแป้งเปียกมาปั้นกับก้านธูปนาไปตากแดดให้แห้ง 2-3 วัน
 • 9. 9 3.การสังเกตและบันทึกการทดลองนักเรียนร่วมกันวางแผนการสังเกตและออกแบบบันทึกผลการท ดลองโดยการระดมความคิดเห็นและปรึกษาครูที่ปรึกษาได้แบบแผนการสังเกตและบันทึกผลการทดลอง ดังนี้ ผลกำรทดลอง 1. ธูปที่ได้ไม่แตกร้าว 2. สามารถจุดธูปติด 3. เมื่อทาเสร็จธูปไม่เปลี่ยนรูป 4. ได้ธูปที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าท้องตลอดและสวยงาม กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ทดลองใช้สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ธูปสมุนไพรที่สามารถกาจัดยุงได้ดีที่สุด คือ ธูปสมุนไพรที่ทาจากส่วนผสมของใบดาวเรือง ใบสะเดา เปลือกส้ม และตะไคร้หอมและเมื่อพิจารณาพืชสมุนไพรแต่ละชนิด พบว่าใบดาวเรืองสามารถกาจัดยุงได้ดีที่สุดรองลงมาคือ เปลือกส้ม ใบสะเดา และตะไคร้หอมตามลาดับ บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสังเกตและบันทึกผลกำรทดลอง ดังนี้ ตำรำงบันทึกผล ระยะเวลาที่สังเก ต มียุงรบกวนเหมื อนเดิม มียุงน้อยลงแต่ยั งรบกวนอยู่ มียุงน้อยลงแต่มี มารบกวน ไม่มียุงมารบกว น วันที่ 1 / - - วันที่ 2 - / - - วันที่ 3 - - / - วันที่ 4 - - / - วันที่ 5 - - - /
 • 10. 10 จากการศึกษาธูปสมุนไพรไล่ยุงซึ่งได้ดาเนินการโดยการซุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีบริเวณที่อยู่อา ศัยและระบบนิเวศแวดล้อมที่น่าจะมียุงชุกชุม นาผลิ๖ภัณฑ์ของเราไปทดลองใช้ในระเวลา 4-5วัน แล้วจึงสอบถามผลกับนักเรียนตัวอย่างได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะสามารถป้องกันและไล่ยุงไม่ให้มารบกวนได้ แต่ในระยะ 1-2 วันแรกอาจจะมียุงมารบกวนบ้างส่วนน้อยเพราะยุงยังมีอาการไม่กลัวกลิ่นสมุนไพร แต่พอใช้ไปเป็นระยะเวลานานยุงเริ่มไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรจึงทาให้ไม่มียุงมารบกวนดังตารางบันทึกผลข้าง ต้น บทที่ 5 สรุปผลกำรดำเนินงำน อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ สรุปผลและอภิปรำยผลกำรดำเนินงำน จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นเฉพาะสามารถไล่ยุงได้ เช่นมะกรูด เปลือกส้ม ตะไคร้หอมมาแปรรูปให้เป็นผงสมุนไพรจากนั้นก็มาสู่ขั้นตอนการทาธูป โดยเราพวกเราผสมแป้งให้ข้นทาให้เราสามารถทาธูปได้สาเร็จสมบูรณ์และสุดท้ายก็มาทดสอบการเผาไหม้ และกลิ่นของธูป จนได้ธูปจากสมุนไพรซึ่งคุณภาพเทียบเท่าท้องตลาด
 • 11. 11 ข้อเสนอแนะ 1สามารถนาสมุนไพรพื้นบ้านชนิดอื่นมาเป็นส่วนผสมได้ 2.ควรนาสมุนไพรหลายชนิดมาทาธูปสมุนไพรไล่ยุงเพื่อเปรียบเทียบกลิ่นที่ได้และรับความนิยม 3.เราสามารถธูปสมุนไพรไล่ยุงเพื่องานอดิเรกและสามารถนาประกอบอาชีพได้อีกด้วย บรรณำนุกรม ตะไคร้หอม. (๒๕๕๕). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.medplant.mahido.ac.th/. (วันที่ค้นข้อมูล :๒๐ มกราคม ๒๕๕๗) มะกรูด. (๒๕๕๕). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.rspg.or.th/. (วันที่ค้นข้อมูล :๒๐ มกราคม ๒๕๕๗) ดาวเรือง. (๒๕๕๕). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.science.sut.ac.th/
 • 12. 12 (วันที่ค้นข้อมูล :๒๐ มกราคม ๒๕๕๗) ประวัติผู้จัดทำ ชื่อ นายนราธร ม่วงคุ้ม ชื่อเล่น : บอส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 7 เกิดวันที่ : 19ตุลาคม 1996 คติประจาใจ : อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
 • 13. 13 ชื่อ นายศุภชัย สุภาพ ชื่อเล่น : เจมส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 8 เกิดวันที่ : 21สิงหาคม 1996 คติประจาใจ : หนองน้า…ไม่เคยวิ่งหาควาย ชื่อ นายวัชรพล แซงจันดา ชื่อเล่น : เบนซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 41 เกิดวันที่ : 20 มีนาคม 1996 คติประจาใจ : ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สำรบัญภำพ ชื่อภำพ หน้ำ
 • 14. 14