SlideShare a Scribd company logo
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line
Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 1
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line w Akcji 4.3
programu „MłodzieŜ w działaniu”
Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej
Aby zalogować się do systemu on-line niezbędne jest posiadanie przeglądarki Mozilla Firefox w
wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms w wersji 0.8.6ff3.
UWAGA SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER
Ilustracja 1: Komunikat sprawdzania ustawień przeglądarki wyświetlający się w przeglądarce Internet
Explorer
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line
Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 2
JeŜeli podczas próby wejścia na stronę pojawi się widok jak na Ilustracja 1. prosimy zastosować się
do informacja zawartych na wyświetlonej stronie.
Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Państwa odpowiednią wersję przeglądarki Firefox – OnLine
FRSE
1
ze zintegrowaną wymaganą wtyczką Xforms. Na ekranie (Ilustracja 1) w opisie znajduje się
link przy pomocy którego moŜna pobrać aplikację.
Jeśli wejdą Państwo na stronę http://online.frse.org.pl od razu poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox
wyświetlić się mogą 3 rodzaje komunikatu:
1. System wykrył właściwą wersję przeglądarki oraz brak rozszerzenia Xforms. NaleŜy postąpić
zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie.
2. System rozpoznał przeglądarkę jako Mozilla Firefox, jednak jej wersja jest niezgodna z
wymaganiami. System nie jest obsługiwany
2
w Mozilla Firefox w wersjach 3.5.* oraz 3.6.*. Aby
rozwiązać ten problem, naleŜy zainstalować przygotowaną przez FRSE wersję aplikacji.
3. System wykrył właściwą wersję przeglądarki.
1
Przygotowana wersja aplikacji Firefox – OnLine FRSE nie ingeruje w juŜ zainstalowane inne
przeglądarki na Państwa komputerach.
2
System nie jest obsługiwany przez wyŜsze wersje przeglądarki Mozilla Firefox niŜ 3.0.* ze
względu na brak oficjanych wydań plugina Xforms dla tych przeglądarek.
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line
Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 3
Po prawidłowym przygotowaniu przeglądarki, po wejściu na stronę http://online.frse.org.pl pojawi się
widok jak na Ilustracja 2.
W przypadku problemów ze skonfigurowaniem przeglądarki do działania Systemu
Dokumentów on-line FRSE, prosimy w pierwszej kolejności o zwrócenie się o pomoc do
zaprzyjaźnionego informatyka.
Ilustracja 2: Ekran logowania wyświetlający się w przypadku poprawnej konfiguracji przeglądarki.
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line
Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 4
Etap II. Rejestracja w systemie on-line
Osoby po raz pierwszy odwiedzające serwis prosimy o rejestracje (stworzenie konta) za
pośrednictwem linków: „Zarejestruj sie teraz” „Stwórz teraz konto” lub „Rejestracja”
(Ilustracja 3)
II.2. Kolejnym krokiem jest wpisanie danych wymaganych podczas rejestracji (Ilustracja 4)
II.3. Na podany przez Państwa przy rejestracji adres email zostanie automatycznie wysłana
wiadomość z loginem i hasłem. Po otrzymaniu wiadomości naleŜy najpierw aktywować konto, a potem
zalogować się do serwisu http://online.frse.org.pl
Dopiero po aktywowaniu konta będą Państwo mogli zalogować sie do systemu.
Prosimy o jednorazowe rejestrowanie sie w systemie. W przypadku stworzenia dwóch lub
więcej kont, tylko jedno z nich pozostanie w systemie aktywne. Pozostałe, w porozumieniu z
Państwem, zostaną zablokowane.
W przypadku ewentualnych problemów w związku z funkcjonowaniem systemu, kaŜdy zarejestrowany
uŜytkownik zostanie o nich powiadomiony na podany przy rejestracji adres e-mail.
Ilustracja 3: Opis widoku ekranu logowania
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line
Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 5
Etap III. Wypełnianie wniosku
Po prawidłowym zalogowaniu się do systemu on-line i wybraniu programu „MłodzieŜ w działaniu”
powinien pojawić się widok. (Ilustracja 5)
Ilustracja 5: Widok ekranu po prawidłowym zalogowaniu się do Systemu on-line FRSE
Ilustracja 4: Formularz rejestracyjny
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line
Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 6
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku on-line zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem
po programie „MłodzieŜ w działaniu” dostępnym na stronie Programu w zakładce „Pliki i formularze”.
Znajdą tam Państwo informacje dotyczące działania w Akcji 4.3, na które zamierzają Państwo ubiegać
się o dofinansowanie.
Szczególnej uwadze polecamy zapoznanie się z informacjami na temat tego, kto moŜe ubiegać się o
dofinansowanie, jaka moŜe być: liczba uczestników projektu, skład partnerstwa, czas trwania projektu
i działania oraz jakie są zasady finansowania działań.
Istnieje moŜliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. KaŜdorazowo naleŜy kliknąć
w przeciwnym wypadku wpisany dotychczas tekst i dane nie zostaną zapisane. W przypadku
wypełniania wniosku etapami, po ponownym zalogowaniu do systemu w celu kontynuowania
wypełniania wniosku naleŜy wejść w zakładkę .
Zapisane szkice moŜna przed wysłaniem:
- wielokrotnie edytować
- wydrukować wersję roboczą
UWAGA : Wniosek, który nie został jeszcze wysłany on-line ma napis w poprzek strony „szkic”.
Szkic moŜna równieŜ usunąć UWAGA : ta operacja jest nieodwracalna!!!
KaŜdy wniosek składa się z kilku sekcji, np.:
NaleŜy wypełnić wszystkie wymagane pola (podświetlone na czerwono) w kaŜdej sekcji.
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line
Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 7
JeŜeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione niepoprawnie np.
niewłaściwy format adresu e-mail, kodu pocztowego etc. nie będzie moŜliwe złoŜenie wniosku.
Wtedy na górze strony pojawi się odpowiedni komunikat, niepoprawnie wypełnione pola zostaną
zaznaczone kolorem czerwonym i naleŜy uzupełnić brakujące pola lub skorygować błędny wpis.
Wielkość pól tekstowych we wnioskach jest ograniczona liczbą znaków. KaŜdorazowa taka informacja
jest podana przy polu zawierającym powyŜsze ograniczenie.
Po przekroczeniu maksymalnej podanej liczby znaków zapisanie danych w polu jest niemoŜliwe,
będzie ono podświetlone na czerwono. Prosimy o tym pamiętać w przypadku wstępnego
przygotowywania wniosku na bazie wersji roboczej.
Najlepiej tekst wpisywać np. w Notatniku (Programy-Akcesoria-Notatnik), lub w programie
Word sprawdzić statystykę wyrazów
W części budŜetowej wniosku prosimy wpisywać kwoty podając w miarę moŜliwości liczby całkowite.
Jeśli istnieje potrzeba podania liczby z rozszerzeniem po przecinku, prosimy stosować kropki, nie
przecinki (prawidłowy format to np.: 350.00).
Niektóre pola mogą mieć ograniczenia kwotowe lub procentowe. Prosimy zwrócić uwagę na warunki
finansowe podane w przewodniku po programie „MłodzieŜ w działaniu”.
Etap IV. Wysyłanie wniosku on-line
Po ukończeniu wypełniania wniosku on-line prosimy o sprawdzenie czy wszystkie wpisane dane i
informacje są poprawne a następnie o kliknięcie przycisku „wyślij wniosek”.
Pojawi się zapytanie, w którym naleŜy powtórnie potwierdzić chęć złoŜenia wniosku.
Dopiero po takie procedurze wniosek on-line został prawidłowo zarejestrowany.
Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line
Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 8
Etap V. Wysyłanie papierowej wersji wniosku
Po złoŜeniu wniosku on-line prosimy wydrukować wniosek, podpisać go i opieczętować a następnie
przesłać do Akcji 4.3 programu „MłodzieŜ w działaniu”.
UWAGA: Do wydrukowanego wniosku naleŜy załączyć potwierdzenia partnerskie (Części III.
wniosku) w formie oryginałów, faksów bądź skanów (pełen zeskanowany dokument).
Ostateczna wersja wniosku, przesłana elektronicznie, otrzymuje unikalny kod kreskowy (widoczny w
prawym dolnym rogu kaŜdej strony wydruku), znika równieŜ napis „szkic”. Dopiero taki dokument
naleŜy przesłać do Akcji 4.3 programu „MłodzieŜ w działaniu”, jak ostateczna wersja wypełnionego
formularza aplikacyjnego.
Do wydruku dokumentów przydatny będzie Adobe Reader .
UWAGA: ZłoŜenie wniosku on-line nie jest wystarczające. Obowiązkowo naleŜy przesłać
wersję papierową podpisaną i opieczętowaną, najpóźniej ostatniego dnia składania wniosków
w danym terminie (decyduje data stempla pocztowego).
Po wydrukowaniu wniosku a przed jego podpisaniem zaleca się sprawdzenie czy wszystkie dane i
informacje są poprawne.
Po złoŜenie wniosku on-line nie jest moŜliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian we wniosku. Szkic
zostanie przekształcony w dokument, zostanie zablokowana jego edycja.
Chcąc dokonać zmian Wnioskodawca będzie musiał wypełnić nowy wniosek. Zawsze w takiej sytuacji
prosimy kontaktować się z Akcją 4.3.
Ponadto we wszystkich sprawach związanych z elektronicznym systemem składania wniosków w
Akcji 4.3 naleŜy kontaktować się z Zofią Ślęzakowską: zslezakowska@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 442.
Wydruk ostatecznej wersji wniosku naleŜy przesłać, wraz z dokumentami potwierdzającymi status
prawny Wnioskodawcy na adres:
Program "MłodzieŜ w działaniu"
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

More Related Content

Featured

Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 

Featured (20)

Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 

Instrukcja wypelniania wniosku

 • 1. Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 1 Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line w Akcji 4.3 programu „MłodzieŜ w działaniu” Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej Aby zalogować się do systemu on-line niezbędne jest posiadanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms w wersji 0.8.6ff3. UWAGA SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Ilustracja 1: Komunikat sprawdzania ustawień przeglądarki wyświetlający się w przeglądarce Internet Explorer
 • 2. Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 2 JeŜeli podczas próby wejścia na stronę pojawi się widok jak na Ilustracja 1. prosimy zastosować się do informacja zawartych na wyświetlonej stronie. Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Państwa odpowiednią wersję przeglądarki Firefox – OnLine FRSE 1 ze zintegrowaną wymaganą wtyczką Xforms. Na ekranie (Ilustracja 1) w opisie znajduje się link przy pomocy którego moŜna pobrać aplikację. Jeśli wejdą Państwo na stronę http://online.frse.org.pl od razu poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox wyświetlić się mogą 3 rodzaje komunikatu: 1. System wykrył właściwą wersję przeglądarki oraz brak rozszerzenia Xforms. NaleŜy postąpić zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie. 2. System rozpoznał przeglądarkę jako Mozilla Firefox, jednak jej wersja jest niezgodna z wymaganiami. System nie jest obsługiwany 2 w Mozilla Firefox w wersjach 3.5.* oraz 3.6.*. Aby rozwiązać ten problem, naleŜy zainstalować przygotowaną przez FRSE wersję aplikacji. 3. System wykrył właściwą wersję przeglądarki. 1 Przygotowana wersja aplikacji Firefox – OnLine FRSE nie ingeruje w juŜ zainstalowane inne przeglądarki na Państwa komputerach. 2 System nie jest obsługiwany przez wyŜsze wersje przeglądarki Mozilla Firefox niŜ 3.0.* ze względu na brak oficjanych wydań plugina Xforms dla tych przeglądarek.
 • 3. Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 3 Po prawidłowym przygotowaniu przeglądarki, po wejściu na stronę http://online.frse.org.pl pojawi się widok jak na Ilustracja 2. W przypadku problemów ze skonfigurowaniem przeglądarki do działania Systemu Dokumentów on-line FRSE, prosimy w pierwszej kolejności o zwrócenie się o pomoc do zaprzyjaźnionego informatyka. Ilustracja 2: Ekran logowania wyświetlający się w przypadku poprawnej konfiguracji przeglądarki.
 • 4. Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 4 Etap II. Rejestracja w systemie on-line Osoby po raz pierwszy odwiedzające serwis prosimy o rejestracje (stworzenie konta) za pośrednictwem linków: „Zarejestruj sie teraz” „Stwórz teraz konto” lub „Rejestracja” (Ilustracja 3) II.2. Kolejnym krokiem jest wpisanie danych wymaganych podczas rejestracji (Ilustracja 4) II.3. Na podany przez Państwa przy rejestracji adres email zostanie automatycznie wysłana wiadomość z loginem i hasłem. Po otrzymaniu wiadomości naleŜy najpierw aktywować konto, a potem zalogować się do serwisu http://online.frse.org.pl Dopiero po aktywowaniu konta będą Państwo mogli zalogować sie do systemu. Prosimy o jednorazowe rejestrowanie sie w systemie. W przypadku stworzenia dwóch lub więcej kont, tylko jedno z nich pozostanie w systemie aktywne. Pozostałe, w porozumieniu z Państwem, zostaną zablokowane. W przypadku ewentualnych problemów w związku z funkcjonowaniem systemu, kaŜdy zarejestrowany uŜytkownik zostanie o nich powiadomiony na podany przy rejestracji adres e-mail. Ilustracja 3: Opis widoku ekranu logowania
 • 5. Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 5 Etap III. Wypełnianie wniosku Po prawidłowym zalogowaniu się do systemu on-line i wybraniu programu „MłodzieŜ w działaniu” powinien pojawić się widok. (Ilustracja 5) Ilustracja 5: Widok ekranu po prawidłowym zalogowaniu się do Systemu on-line FRSE Ilustracja 4: Formularz rejestracyjny
 • 6. Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 6 Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku on-line zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po programie „MłodzieŜ w działaniu” dostępnym na stronie Programu w zakładce „Pliki i formularze”. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące działania w Akcji 4.3, na które zamierzają Państwo ubiegać się o dofinansowanie. Szczególnej uwadze polecamy zapoznanie się z informacjami na temat tego, kto moŜe ubiegać się o dofinansowanie, jaka moŜe być: liczba uczestników projektu, skład partnerstwa, czas trwania projektu i działania oraz jakie są zasady finansowania działań. Istnieje moŜliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. KaŜdorazowo naleŜy kliknąć w przeciwnym wypadku wpisany dotychczas tekst i dane nie zostaną zapisane. W przypadku wypełniania wniosku etapami, po ponownym zalogowaniu do systemu w celu kontynuowania wypełniania wniosku naleŜy wejść w zakładkę . Zapisane szkice moŜna przed wysłaniem: - wielokrotnie edytować - wydrukować wersję roboczą UWAGA : Wniosek, który nie został jeszcze wysłany on-line ma napis w poprzek strony „szkic”. Szkic moŜna równieŜ usunąć UWAGA : ta operacja jest nieodwracalna!!! KaŜdy wniosek składa się z kilku sekcji, np.: NaleŜy wypełnić wszystkie wymagane pola (podświetlone na czerwono) w kaŜdej sekcji.
 • 7. Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 7 JeŜeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione niepoprawnie np. niewłaściwy format adresu e-mail, kodu pocztowego etc. nie będzie moŜliwe złoŜenie wniosku. Wtedy na górze strony pojawi się odpowiedni komunikat, niepoprawnie wypełnione pola zostaną zaznaczone kolorem czerwonym i naleŜy uzupełnić brakujące pola lub skorygować błędny wpis. Wielkość pól tekstowych we wnioskach jest ograniczona liczbą znaków. KaŜdorazowa taka informacja jest podana przy polu zawierającym powyŜsze ograniczenie. Po przekroczeniu maksymalnej podanej liczby znaków zapisanie danych w polu jest niemoŜliwe, będzie ono podświetlone na czerwono. Prosimy o tym pamiętać w przypadku wstępnego przygotowywania wniosku na bazie wersji roboczej. Najlepiej tekst wpisywać np. w Notatniku (Programy-Akcesoria-Notatnik), lub w programie Word sprawdzić statystykę wyrazów W części budŜetowej wniosku prosimy wpisywać kwoty podając w miarę moŜliwości liczby całkowite. Jeśli istnieje potrzeba podania liczby z rozszerzeniem po przecinku, prosimy stosować kropki, nie przecinki (prawidłowy format to np.: 350.00). Niektóre pola mogą mieć ograniczenia kwotowe lub procentowe. Prosimy zwrócić uwagę na warunki finansowe podane w przewodniku po programie „MłodzieŜ w działaniu”. Etap IV. Wysyłanie wniosku on-line Po ukończeniu wypełniania wniosku on-line prosimy o sprawdzenie czy wszystkie wpisane dane i informacje są poprawne a następnie o kliknięcie przycisku „wyślij wniosek”. Pojawi się zapytanie, w którym naleŜy powtórnie potwierdzić chęć złoŜenia wniosku. Dopiero po takie procedurze wniosek on-line został prawidłowo zarejestrowany.
 • 8. Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku on-line Program „MłodzieŜ w działaniu” Akcja 4.3. - Szkolenie i Tworzenie Sieci Strona 8 Etap V. Wysyłanie papierowej wersji wniosku Po złoŜeniu wniosku on-line prosimy wydrukować wniosek, podpisać go i opieczętować a następnie przesłać do Akcji 4.3 programu „MłodzieŜ w działaniu”. UWAGA: Do wydrukowanego wniosku naleŜy załączyć potwierdzenia partnerskie (Części III. wniosku) w formie oryginałów, faksów bądź skanów (pełen zeskanowany dokument). Ostateczna wersja wniosku, przesłana elektronicznie, otrzymuje unikalny kod kreskowy (widoczny w prawym dolnym rogu kaŜdej strony wydruku), znika równieŜ napis „szkic”. Dopiero taki dokument naleŜy przesłać do Akcji 4.3 programu „MłodzieŜ w działaniu”, jak ostateczna wersja wypełnionego formularza aplikacyjnego. Do wydruku dokumentów przydatny będzie Adobe Reader . UWAGA: ZłoŜenie wniosku on-line nie jest wystarczające. Obowiązkowo naleŜy przesłać wersję papierową podpisaną i opieczętowaną, najpóźniej ostatniego dnia składania wniosków w danym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Po wydrukowaniu wniosku a przed jego podpisaniem zaleca się sprawdzenie czy wszystkie dane i informacje są poprawne. Po złoŜenie wniosku on-line nie jest moŜliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian we wniosku. Szkic zostanie przekształcony w dokument, zostanie zablokowana jego edycja. Chcąc dokonać zmian Wnioskodawca będzie musiał wypełnić nowy wniosek. Zawsze w takiej sytuacji prosimy kontaktować się z Akcją 4.3. Ponadto we wszystkich sprawach związanych z elektronicznym systemem składania wniosków w Akcji 4.3 naleŜy kontaktować się z Zofią Ślęzakowską: zslezakowska@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 442. Wydruk ostatecznej wersji wniosku naleŜy przesłać, wraz z dokumentami potwierdzającymi status prawny Wnioskodawcy na adres: Program "MłodzieŜ w działaniu" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa