SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Download to read offline
Innføring i

av Bent J. Syversen
- seniorrådgiver i Difi
Fagdag IKT-anskaffelser - Gardermoen 16. januar 2014
«Hvilke avtaler finnes, oppbygning og
bruksområder. For deg som vet lite eller
ingenting om SSAene fra før.»
[Forventningsavklaring – fra programmet]

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Kjøreplan
I.

HVA er SSA?

II. HVILKE avtaler finnes?
III. HVORDAN bruke de?

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Kjøreplan
I. HVA er SSA?
II. HVILKE avtaler finnes?
III. HVORDAN bruke de?

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Kjøreplan
I. HVA er SSA?
II. HVILKE avtaler finnes?
III. HVORDAN bruke de?

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
I. Hva er

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT

?
Litt forhistorie til SSA
Rådet for databehandling i staten (på 1970-tallet)
Statens rasjonaliseringsdirektorat (nå Statskonsult) hadde
formann og sekretariat
”Statens standardformular for kjøp, leie og vedlikehold av
databehandlingsutrustning” utviklet og i bruk fra 1971
Staten trengte sine egne standardavtaler, som motvekt til
leverandørenes
Rådet fattet vedtak om forprosjekt om anskaffelse av EDButrustning mv. Rapport om ”Statens standard avtaleformular for
anskaffelse av EDB-utrustning og tjenester forbundet med slik
utrustning” behandlet i flere omganger høst 1975 og vår 1976.
Åtte ulike avtaler ble laget og tatt i bruk (kjøp, vedlikehold, leie,
tilvirkning og utførelse av databehandling) (dels for hele anlegg, og
dels for bare EDB-programmer). År: 1976
Amund Eriksen, SSA-konferansen 2007
16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Nye versjoner av SSA så dagens
lys i …..
SSA-K og SSA-V:
1979, 1989, 1994-95, 2003, 2006/07, 2009 (2012)
SSA-k og SSA-v: 1985-86, 1997, 2006/07, 2009 (2012)
SSA-U: 1999, 2006/07, 2009 (2012)
SSA-T: juli 2006, 2006/07, 2009 (2012)
SSA-D: juli 2006, 2006/07, 2009 (2012)

SSA-O: 1981, 1990, 2005, 2006/07, 2009 (2012)
SSA-B: 1981, 1990, 2005, 2006/07, 2009 (2012)
16.01.2014

(…samt mild revisjon 2013, SSA-S og SSA-R)
I. Hva er

? (forts.)

Altså: røtter tilbake til 1970-tallet
kvalitetssikring av offentlige IT-anskaffelser
svakheter i private leverandørers IT-kontrakter
utforming av nye avtaler for å ivareta statens kundeinteresser

Statens standardavtaler finnes på tre områder:
IT-anskaffelser
Konsulenttjenester
Elektronisk informasjonsformidling

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
II. Hvilke

16.01.2014

finnes?

Direktoratet for forvaltning og IKT
II. Hvilke

finnes?

(og hvor finner du de?)

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
II. Hvilke

finnes?

Kontrakter for kjøp, vedlikehold og drift:

Kjøpsavtalen (SSA-K), kjøp av standard maskin- og programvare (hyllevare),
enklere tjenester som installasjon, konfigurering.
Stor (SSA-K) og liten (SSA-K lille). Kan også inkludere parametersetting og mindre tilpasninger, konvertering
av data, opplæring, maskinvare

Vedlikeholdsavtalen (SSA-V), kjøp av vedlikeholdstjenester og service på
maskin- og programvare
Stor (SSA-V) og liten (SSA-V lille). Telefon og on-site support, forebyggende vedlikehold/service, feilretting
mv.

Driftsavtalen (SSA-D)
Drift av systemer
*****

Konsept for rammeavtale (SSA-R)
Rammeavtale med andre SSAer «under». Oppdragsgiver er ikke bundet, men vil gjøre avrop
etter behov.
16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
II. Hvilke

finnes?

Utviklingskontrakter:

Tilpasningsavtalen (SSA-T)
Kjøp av standard programvare med tilpasninger som utvikles spesielt for kunden. Andre
tilhørende ytelser og tjenester. Kan også inkludere maskinvare.

Programutviklingsavtalen (SSA-U)
Utvikling av programvare etter fossefallmetoden.

Smidig systemutvikling (SSA-S)
Ny av i dag: for utvikling av programvare og løsninger etter smidig utviklingsmetodikk

Bistandsavtalen (SSA-B)
Bistand fra Konsulent (etter medgått tid), uten et definert resultatansvar

Oppdragsavtalen (SSA-O)
Oppdrag fra Konsulent (utrednings- og utviklingsoppgaver ), med et definert resultatansvar

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Stor eller liten versjon?
SSA-K og SSA-V er utarbeidet i en stor og en
liten versjon
Hovedforskjeller mellom stor og liten versjon:
Regulering av gjennomføring av leveransen
Regulering av endringshåndtering
Regulering av eiendomsrett- og disposisjonsrett til programvare
Misligholdsbestemmelser

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Valg av versjon – momenter
Leveransens art, kompleksitet og omfang
Behovet for endringer underveis i leveransen
Behovet for andre tjenester som installasjon, opplæring og
konvertering av data
Virksomhetskritisk programvare?

Norsk eller internasjonal kunde/leverandør

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Velge K, T eller U?
Kjøpsavtalen (SSA-K)
Kjøp av standard maskin- og programvare (hyllevare),
samt enklere tjenester som installasjon, konfigurering,
(Kan også inkludere parametersetting og mindre tilpasninger)
konvertering av data, opplæring mv.
Tilpasningsavtalen (SSA-T)
Kjøp av standardsystem med tilpasninger som er spesielt
utviklet/tilpasset kunden
Andre tilhørende ytelser og tjenester.
Kan også inkludere maskinvare.
Programutviklingsavtalen (SSA-U)
Avtale om utvikling av programvare
(skrive kode)
….og Smidig systemutvikling (SSA-S)
16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Områder som dekkes
Varer

Drift/forvaltning/
videreutv.

Grunnutvikling

Tjenester
16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Varer
SSA-K

Grunnutvikling

Drift/forvaltning/
videreutv.

SSA-T

SSA-U

SSA-O

SSA-V

SSA-S

SSA-B

SSA-D

Tjenester
16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Varer
SSA-K
SSA-K

Grunnutvikling

Drift/forvaltning/
videreutv.

SSA-T

SSA-U

SSA-O

SSA-V

SSA-S

SSA-B

SSA-D

Tjenester
16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT

SSA-R
Hvor finner du

?

http://anskaffelser.no/ikt/temasider/statensstandardavtaler-ssa
(flyttet fra Difi.no til anskaffelser.no 15.1.2014!)
Finnes både i norske og engelske utgaver
(Unntatt SSA-R og SSA-S)

Og er gratis å laste ned, og å bruke
16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Andre IKT-standardavtaler i Norge
ikt-norge.no/butikk

www.dataforeningen.no/itkontrakter.160152.no.html

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Danskenes avtaler

www.udbudsportalen.dk/Ret-ogregler/Standardkontrakter/IT-standardkontrakter
www.itadvokater.dk/kontrakter

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Svenskenes avtaler

www.itotelekomforetagen.se/standardavtal/varastandardavtal

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
III. Hvordan bruke

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT

?
III. Hvordan bruke
- avtalestruktur
- nærmere om bilag
- må tilpasses, «bare» en mal

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT

?
Avtalestruktur

Generell
avtaletekst

Bilag 1
Bilag 2
Osv.

Del I Kontraktsdokument
Del II Generelle
Kontraktsbestemmelser
Del III Bilag

Generell
avtaletekst

Bilag 1
Bilag 2
Osv.
To hovedelementer
Kjøpsavtalen
Avtale om kjøp, disposisjonsrett og
andre ytelser ved IT-anskaffelser
(1) Generell
avtaletekst

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser
SSA-K
To hovedelementer
Kjøpsavtalen
Avtale om kjøp, disposisjonsrett og
andre ytelser ved IT-anskaffelser
(1) Generell
avtaletekst

+
(2) Bilag

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser
SSA-K
Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei)
Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon
Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon
Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan
Bilag 5: Testing og godkjenning
Bilag 6: Administrative bestemmelser
Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser
Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

Ja

Nei
(1) Tilpasse generell avtaletekst
Kjøpsavtalen
(1) Endre noe i
Generell
avtaletekst
avtaleteksten?
(eksempelvis
erstatningsbeste
mmelsen)
Bilag

+

Avtale om kjøp, disposisjonsrett og
andre ytelser ved IT-anskaffelser
Statens standardavtaler for IT-anskaffelser
SSA-K
Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei)
Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon
Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon
Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan
Bilag 5: Testing og godkjenning
Bilag 6: Administrative bestemmelser
Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser
Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

Ja

Nei
(1) Tilpasse generell avtaletekst
Kjøpsavtalen
(1) Endre noe i
Generell
avtaletekst
avtaleteksten?
(eksempelvis
erstatningsbeste
mmelsen)

+

Avtale om kjøp, disposisjonsrett og
andre ytelser ved IT-anskaffelser
Statens standardavtaler for IT-anskaffelser
SSA-K
Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei)
Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon
Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

Skrives inn
i bilag 8!

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan
Bilag 5: Testing og godkjenning
Bilag 6: Administrative bestemmelser
Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser
Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

Ja

Nei
(2) Tilpasse/fylle ut bilag
Kjøpsavtalen
Avtale om kjøp, disposisjonsrett og
andre ytelser ved IT-anskaffelser
Generell
avtaletekst
Versus (2) helt

ordinær utfylling
av bilag!

+

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser
SSA-K
Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei)
Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon
Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon
Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan
Bilag 5: Testing og godkjenning
Bilag 6: Administrative bestemmelser
Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser
Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

Ja

Nei
Utfylling av bilag (forts.)
Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei)
Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon
Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon
Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan
Bilag 5: Testing og godkjenning
Bilag 6: Administrative bestemmelser
Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser
Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten
Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen
Andre bilag:

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT

Ja

Nei
Utfylling av bilag (forts.)
Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei)
Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon
Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon
Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan
Bilag 5: Testing og godkjenning
Bilag 6: Administrative bestemmelser
Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser
Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten
Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen
Andre bilag:

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT

Ja

Nei
Utfylling av bilag (forts.)
Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei)

Ja

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

X

Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

X

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

X

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan

X

Bilag 5: Testing og godkjenning

Nei

X

Bilag 6: Administrative bestemmelser

X

Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser

X

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

X

Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

X

Andre bilag:
Bilag 10 (Sikkerhet)
Bilag 11 (xxxxxxx)

X
x
Tolking - rangordning
(SSA-K pkt. 1.3)

Generell avtaletekst
Bilag 1
Bilag 2

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Tolking - rangordning
(SSA-K pkt. 1.3)

Generell avtaletekst
Bilag 2
Bilag 1
(Bilag 2)

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Tolking - rangordning
(SSA-K pkt. 1.3)

Bilag 8
Generell avtaletekst
Bilag 2
Bilag 1
(Bilag 2)

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Eksempel fra virkeligheten –
bilag 8

Kundens endringsbilag 8 OG
Leverandørens endringsbilag 8 i samme avtale.
Fyfy – rangordningsbestemmelsen rydder ikke opp i motstrid
innad i bilag 8

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
IV. Oppsummering
DERE:
vet nå hvor dere finner ALLE IKTstandardavtalene i hele Norden (ref. lenkene)
kjenner til hovedstrukturen i SSAene, og
- husker alltid å tilpasse malen til konkrete behov
vet litt om hvilke SSAer som brukes når

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
IV. Oppsummering
DERE:
vet nå hvor dere finner ALLE IKTstandardavtalene i hele Norden (ref. lenkene)
kjenner til hovedstrukturen i SSAene, og
- husker alltid å tilpasse malen til konkrete behov
vet litt om hvilke SSAer som brukes når

JEG:
16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
…er nå ferdig

16.01.2014

Direktoratet for forvaltning og IKT
Takk for oppmerksomheten!
Bent J. Syversen
bes@difi.no - 97523938
Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen

More Related Content

Similar to Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen

Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Bent J. Syversen
 
Ssa porteføljen av anne lise monsen
Ssa porteføljen av anne lise monsenSsa porteføljen av anne lise monsen
Ssa porteføljen av anne lise monsenAnne-Lise Monsen
 
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Bent J. Syversen
 
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Bent J. Syversen
 
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Bent J. Syversen
 
Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor
Spor 1  arkitekturelle rammeverk i offentlig sektorSpor 1  arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor
Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektorSteria Norway
 
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Bent J. Syversen
 
Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015Espen Sjøvoll
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Devoteam daVinci
 
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterKjell Steffner
 
CV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
CV, Konsulentprofil - Jan Aage AagaardCV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
CV, Konsulentprofil - Jan Aage AagaardJan Aage Aagaard
 
Bedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norgeBedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norgeEllen Stralberg
 
6B Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten EHiN 2014
6B Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten EHiN 20146B Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten EHiN 2014
6B Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten EHiN 2014IKT-Norge
 
Mellomvare og integrasjon en innføring i bruk av biz talk hos ikt agder iks
Mellomvare og integrasjon  en innføring i bruk av biz talk hos ikt agder iksMellomvare og integrasjon  en innføring i bruk av biz talk hos ikt agder iks
Mellomvare og integrasjon en innføring i bruk av biz talk hos ikt agder iksAtle Frydenlund
 
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i modPetter Hafskjold
 
Pc Ware Datasenter LøSninger 2009
Pc Ware  Datasenter LøSninger 2009Pc Ware  Datasenter LøSninger 2009
Pc Ware Datasenter LøSninger 2009siggen64
 
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter KolstadLedersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter KolstadPetter Kolstad
 

Similar to Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen (19)

Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
 
Ssa porteføljen av anne lise monsen
Ssa porteføljen av anne lise monsenSsa porteføljen av anne lise monsen
Ssa porteføljen av anne lise monsen
 
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
 
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
 
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
 
SSA-S
SSA-SSSA-S
SSA-S
 
Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor
Spor 1  arkitekturelle rammeverk i offentlig sektorSpor 1  arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor
Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor
 
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
 
Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015Presentasjon på IKT Agder uka 2015
Presentasjon på IKT Agder uka 2015
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
 
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
 
CV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
CV, Konsulentprofil - Jan Aage AagaardCV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
CV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
 
Bedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norgeBedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norge
 
6B Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten EHiN 2014
6B Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten EHiN 20146B Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten EHiN 2014
6B Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten EHiN 2014
 
Mellomvare og integrasjon en innføring i bruk av biz talk hos ikt agder iks
Mellomvare og integrasjon  en innføring i bruk av biz talk hos ikt agder iksMellomvare og integrasjon  en innføring i bruk av biz talk hos ikt agder iks
Mellomvare og integrasjon en innføring i bruk av biz talk hos ikt agder iks
 
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod
 
Pc Ware Datasenter LøSninger 2009
Pc Ware  Datasenter LøSninger 2009Pc Ware  Datasenter LøSninger 2009
Pc Ware Datasenter LøSninger 2009
 
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter KolstadLedersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
Ledersamling 09.12.11 IKT strategi innspill ved Petter Kolstad
 

Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen

 • 1. Innføring i av Bent J. Syversen - seniorrådgiver i Difi Fagdag IKT-anskaffelser - Gardermoen 16. januar 2014
 • 2. «Hvilke avtaler finnes, oppbygning og bruksområder. For deg som vet lite eller ingenting om SSAene fra før.» [Forventningsavklaring – fra programmet] 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 3. Kjøreplan I. HVA er SSA? II. HVILKE avtaler finnes? III. HVORDAN bruke de? 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 4. Kjøreplan I. HVA er SSA? II. HVILKE avtaler finnes? III. HVORDAN bruke de? 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 5. Kjøreplan I. HVA er SSA? II. HVILKE avtaler finnes? III. HVORDAN bruke de? 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 6. I. Hva er 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT ?
 • 7. Litt forhistorie til SSA Rådet for databehandling i staten (på 1970-tallet) Statens rasjonaliseringsdirektorat (nå Statskonsult) hadde formann og sekretariat ”Statens standardformular for kjøp, leie og vedlikehold av databehandlingsutrustning” utviklet og i bruk fra 1971 Staten trengte sine egne standardavtaler, som motvekt til leverandørenes Rådet fattet vedtak om forprosjekt om anskaffelse av EDButrustning mv. Rapport om ”Statens standard avtaleformular for anskaffelse av EDB-utrustning og tjenester forbundet med slik utrustning” behandlet i flere omganger høst 1975 og vår 1976. Åtte ulike avtaler ble laget og tatt i bruk (kjøp, vedlikehold, leie, tilvirkning og utførelse av databehandling) (dels for hele anlegg, og dels for bare EDB-programmer). År: 1976 Amund Eriksen, SSA-konferansen 2007 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 8. Nye versjoner av SSA så dagens lys i ….. SSA-K og SSA-V: 1979, 1989, 1994-95, 2003, 2006/07, 2009 (2012) SSA-k og SSA-v: 1985-86, 1997, 2006/07, 2009 (2012) SSA-U: 1999, 2006/07, 2009 (2012) SSA-T: juli 2006, 2006/07, 2009 (2012) SSA-D: juli 2006, 2006/07, 2009 (2012) SSA-O: 1981, 1990, 2005, 2006/07, 2009 (2012) SSA-B: 1981, 1990, 2005, 2006/07, 2009 (2012) 16.01.2014 (…samt mild revisjon 2013, SSA-S og SSA-R)
 • 9. I. Hva er ? (forts.) Altså: røtter tilbake til 1970-tallet kvalitetssikring av offentlige IT-anskaffelser svakheter i private leverandørers IT-kontrakter utforming av nye avtaler for å ivareta statens kundeinteresser Statens standardavtaler finnes på tre områder: IT-anskaffelser Konsulenttjenester Elektronisk informasjonsformidling 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 11. II. Hvilke finnes? (og hvor finner du de?) 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 12. II. Hvilke finnes? Kontrakter for kjøp, vedlikehold og drift: Kjøpsavtalen (SSA-K), kjøp av standard maskin- og programvare (hyllevare), enklere tjenester som installasjon, konfigurering. Stor (SSA-K) og liten (SSA-K lille). Kan også inkludere parametersetting og mindre tilpasninger, konvertering av data, opplæring, maskinvare Vedlikeholdsavtalen (SSA-V), kjøp av vedlikeholdstjenester og service på maskin- og programvare Stor (SSA-V) og liten (SSA-V lille). Telefon og on-site support, forebyggende vedlikehold/service, feilretting mv. Driftsavtalen (SSA-D) Drift av systemer ***** Konsept for rammeavtale (SSA-R) Rammeavtale med andre SSAer «under». Oppdragsgiver er ikke bundet, men vil gjøre avrop etter behov. 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 13. II. Hvilke finnes? Utviklingskontrakter: Tilpasningsavtalen (SSA-T) Kjøp av standard programvare med tilpasninger som utvikles spesielt for kunden. Andre tilhørende ytelser og tjenester. Kan også inkludere maskinvare. Programutviklingsavtalen (SSA-U) Utvikling av programvare etter fossefallmetoden. Smidig systemutvikling (SSA-S) Ny av i dag: for utvikling av programvare og løsninger etter smidig utviklingsmetodikk Bistandsavtalen (SSA-B) Bistand fra Konsulent (etter medgått tid), uten et definert resultatansvar Oppdragsavtalen (SSA-O) Oppdrag fra Konsulent (utrednings- og utviklingsoppgaver ), med et definert resultatansvar 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 14. Stor eller liten versjon? SSA-K og SSA-V er utarbeidet i en stor og en liten versjon Hovedforskjeller mellom stor og liten versjon: Regulering av gjennomføring av leveransen Regulering av endringshåndtering Regulering av eiendomsrett- og disposisjonsrett til programvare Misligholdsbestemmelser 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 15. Valg av versjon – momenter Leveransens art, kompleksitet og omfang Behovet for endringer underveis i leveransen Behovet for andre tjenester som installasjon, opplæring og konvertering av data Virksomhetskritisk programvare? Norsk eller internasjonal kunde/leverandør 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 16. Velge K, T eller U? Kjøpsavtalen (SSA-K) Kjøp av standard maskin- og programvare (hyllevare), samt enklere tjenester som installasjon, konfigurering, (Kan også inkludere parametersetting og mindre tilpasninger) konvertering av data, opplæring mv. Tilpasningsavtalen (SSA-T) Kjøp av standardsystem med tilpasninger som er spesielt utviklet/tilpasset kunden Andre tilhørende ytelser og tjenester. Kan også inkludere maskinvare. Programutviklingsavtalen (SSA-U) Avtale om utvikling av programvare (skrive kode) ….og Smidig systemutvikling (SSA-S) 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 20. Hvor finner du ? http://anskaffelser.no/ikt/temasider/statensstandardavtaler-ssa (flyttet fra Difi.no til anskaffelser.no 15.1.2014!) Finnes både i norske og engelske utgaver (Unntatt SSA-R og SSA-S) Og er gratis å laste ned, og å bruke 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 21. Andre IKT-standardavtaler i Norge ikt-norge.no/butikk www.dataforeningen.no/itkontrakter.160152.no.html 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 24. III. Hvordan bruke 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT ?
 • 25. III. Hvordan bruke - avtalestruktur - nærmere om bilag - må tilpasses, «bare» en mal 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT ?
 • 26. Avtalestruktur Generell avtaletekst Bilag 1 Bilag 2 Osv. Del I Kontraktsdokument Del II Generelle Kontraktsbestemmelser Del III Bilag Generell avtaletekst Bilag 1 Bilag 2 Osv.
 • 27. To hovedelementer Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser (1) Generell avtaletekst Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K
 • 28. To hovedelementer Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser (1) Generell avtaletekst + (2) Bilag Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 5: Testing og godkjenning Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten Ja Nei
 • 29. (1) Tilpasse generell avtaletekst Kjøpsavtalen (1) Endre noe i Generell avtaletekst avtaleteksten? (eksempelvis erstatningsbeste mmelsen) Bilag + Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 5: Testing og godkjenning Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten Ja Nei
 • 30. (1) Tilpasse generell avtaletekst Kjøpsavtalen (1) Endre noe i Generell avtaletekst avtaleteksten? (eksempelvis erstatningsbeste mmelsen) + Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Skrives inn i bilag 8! Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 5: Testing og godkjenning Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten Ja Nei
 • 31. (2) Tilpasse/fylle ut bilag Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Generell avtaletekst Versus (2) helt ordinær utfylling av bilag! + Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 5: Testing og godkjenning Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten Ja Nei
 • 32. Utfylling av bilag (forts.) Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 5: Testing og godkjenning Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen Andre bilag: 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT Ja Nei
 • 33. Utfylling av bilag (forts.) Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 5: Testing og godkjenning Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen Andre bilag: 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT Ja Nei
 • 34. Utfylling av bilag (forts.) Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Ja Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon X Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon X Bilag 3: Kundens tekniske plattform X Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan X Bilag 5: Testing og godkjenning Nei X Bilag 6: Administrative bestemmelser X Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser X Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten X Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen X Andre bilag: Bilag 10 (Sikkerhet) Bilag 11 (xxxxxxx) X x
 • 35. Tolking - rangordning (SSA-K pkt. 1.3) Generell avtaletekst Bilag 1 Bilag 2 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 36. Tolking - rangordning (SSA-K pkt. 1.3) Generell avtaletekst Bilag 2 Bilag 1 (Bilag 2) 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 37. Tolking - rangordning (SSA-K pkt. 1.3) Bilag 8 Generell avtaletekst Bilag 2 Bilag 1 (Bilag 2) 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 38. Eksempel fra virkeligheten – bilag 8 Kundens endringsbilag 8 OG Leverandørens endringsbilag 8 i samme avtale. Fyfy – rangordningsbestemmelsen rydder ikke opp i motstrid innad i bilag 8 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 39. IV. Oppsummering DERE: vet nå hvor dere finner ALLE IKTstandardavtalene i hele Norden (ref. lenkene) kjenner til hovedstrukturen i SSAene, og - husker alltid å tilpasse malen til konkrete behov vet litt om hvilke SSAer som brukes når 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 40. IV. Oppsummering DERE: vet nå hvor dere finner ALLE IKTstandardavtalene i hele Norden (ref. lenkene) kjenner til hovedstrukturen i SSAene, og - husker alltid å tilpasse malen til konkrete behov vet litt om hvilke SSAer som brukes når JEG: 16.01.2014 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 42. Takk for oppmerksomheten! Bent J. Syversen bes@difi.no - 97523938