SlideShare a Scribd company logo
Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne (szkoły prowadzone przez m. Lublin)
1. Stypendia szkolne pochodzą z budżetu Państwa Polskiego (nie są to stypendia unijne).
2. Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne.
3. Stypendium jest udzielane z reguły w formie niepieniężnej, to znaczy jako:
refundacja kosztów na cele edukacyjne na podstawie faktur lub rachunków,
pokrycie kosztów udziału w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza Lublinem.
Istnieje możliwość przyznania stypendium w kilku formach jednocześnie
4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
6. Chcąc uzyskać stypendium, należy wypełnić wniosek. Wniosek wypełnia i podpisuje (jest wnioskodawcą):
rodzic – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
uczeń – jeśli ukończył 18 lat do dnia 31 lipca 2013 r.
7. Wszystkie rubryki koloru białego należy czytelnie wypełnić. Jeśli niektóre z nich nie dotyczą wnioskodawcy należy wpisać
„nie dotyczy”. Nie należy wypełniać rubryk koloru szarego.
8. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu osobistego z danymi osobowymi oraz danymi potwierdzającymi miejsce
zamieszkania wnioskodawcy. Dotyczy to także, bez żadnych wyjątków, pełnoletnich uczniów, którzy są wnioskodawcami.
9. Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące.
10. Każde oświadczenie załączone do wniosku powinno zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”
11. Dokumentując dochód rodziny, należy załączyć do wniosku jedno z poniżej wymienionych zaświadczeń (oświadczeń)
dotyczących każdego pełnoletniego członka rodziny:
zaświadczenie (oświadczenie o wysokości dochodu ze wskazaniem kwot brutto, netto oraz pozostałych składników
wynagrodzenia) o uzyskanym dochodzie w miesiącu sierpniu, (jeśli nastąpiła utrata dochodu wówczas w miesiącu
wrześniu) przy wynagrodzeniu według załączonego wzoru, przy rentach/emeryturach oraz innych świadczeniach decyzje
o przyznaniu oraz potwierdzenie wypłaty za miesiąc sierpień;
aktualne zaświadczenie (oświadczenie) o posiadanym gospodarstwie rolnym (z podaniem ilości hektarów przeliczeniowych
gruntu);
informację o statusie osoby bezrobotnej oraz zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu zasiłku z tytułu
pozostawania bez pracy (w przypadku pobierania) w miesiącu sierpniu;
informację o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
12. Poza powyżej wymienionymi dokumentami, każdy wnioskodawca powinien dołączyć:
▪ zaświadczenie lub oświadczenie według załączonego wzoru o wysokości pobieranych świadczeń socjalnych, w skład
których wchodzą świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne (MOPR, ul. Zemborzycka)
oraz świadczeń z pomocy społecznej (Filie MOPR);
decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub oświadczenie o jego niepobieraniu (prawdziwość oświadczeń
będzie weryfikowana w Wydziale Spraw Mieszkaniowych).
13. Do wniosku, zgodnie z uzyskiwanym dochodem, należy dołączyć także:
potwierdzenie wysokości otrzymanych alimentów za miesiąc sierpień;
zaświadczenie (oświadczenie) o otrzymywanych stypendiach (nie dotyczy stypendiów szkolnych);
oświadczenia członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pracy dorywczej;
oświadczenie o pomocy pieniężnej uzyskiwanej od szerzej rozumianej rodziny i innych osób;
dokumenty dotyczące innych dochodów.
13. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wnioskodawca powinien dołączyć:
informację o rodzaju prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym –
oświadczenie o dochodzie z miesiąca sierpnia.
w innym przypadku:
 zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w oparciu o wielkości wykazane w deklaracji
podatkowej za rok 2012, z rozbiciem na źródła uzyskanego dochodu lub oświadczenie w oparciu o wielkości wykazane
w deklaracji podatkowej za rok 2012 ze wskazaniem przychodu, dochodu, podatku należnego, składek na ubezpieczenie
zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne;
 jeżeli wnioskodawca nie prowadził działalności w 2012 roku, a rozpoczął działalność w 2013 roku - oświadczenie osoby
prowadzącej działalność o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
14. Do dochodu nie wlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Wnioskodawcy, którzy płacą takie
świadczenia, powinni dołączyć potwierdzenie o ich wysokości w miesiącu sierpniu.
15. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 września br.

More Related Content

Viewers also liked

Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
Aga Szajda
 
Adresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAdresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
Aga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda
 
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Aga Szajda
 
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Aga Szajda
 
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Aga Szajda
 
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
2013_14  rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna2013_14  rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Aga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Aga Szajda
 

Viewers also liked (12)

Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
 
Adresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAdresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucji
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)
 
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
 
Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2
 
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
 
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
2013_14  rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna2013_14  rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
Aga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Aga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Aga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Aga Szajda
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyAga Szajda
 
Bn 2013
Bn 2013Bn 2013
Bn 2013
Aga Szajda
 
Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4
Aga Szajda
 
Procedury cz.2
Procedury cz.2Procedury cz.2
Procedury cz.2
Aga Szajda
 
Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (17)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
 
Bn 2013
Bn 2013Bn 2013
Bn 2013
 
Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4
 
Procedury cz.2
Procedury cz.2Procedury cz.2
Procedury cz.2
 
Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1
 

Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne bl

  • 1. Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne (szkoły prowadzone przez m. Lublin) 1. Stypendia szkolne pochodzą z budżetu Państwa Polskiego (nie są to stypendia unijne). 2. Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne. 3. Stypendium jest udzielane z reguły w formie niepieniężnej, to znaczy jako: refundacja kosztów na cele edukacyjne na podstawie faktur lub rachunków, pokrycie kosztów udziału w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych, pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza Lublinem. Istnieje możliwość przyznania stypendium w kilku formach jednocześnie 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto; w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 6. Chcąc uzyskać stypendium, należy wypełnić wniosek. Wniosek wypełnia i podpisuje (jest wnioskodawcą): rodzic – w wypadku ucznia niepełnoletniego; uczeń – jeśli ukończył 18 lat do dnia 31 lipca 2013 r. 7. Wszystkie rubryki koloru białego należy czytelnie wypełnić. Jeśli niektóre z nich nie dotyczą wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Nie należy wypełniać rubryk koloru szarego. 8. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu osobistego z danymi osobowymi oraz danymi potwierdzającymi miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dotyczy to także, bez żadnych wyjątków, pełnoletnich uczniów, którzy są wnioskodawcami. 9. Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące. 10. Każde oświadczenie załączone do wniosku powinno zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 11. Dokumentując dochód rodziny, należy załączyć do wniosku jedno z poniżej wymienionych zaświadczeń (oświadczeń) dotyczących każdego pełnoletniego członka rodziny: zaświadczenie (oświadczenie o wysokości dochodu ze wskazaniem kwot brutto, netto oraz pozostałych składników wynagrodzenia) o uzyskanym dochodzie w miesiącu sierpniu, (jeśli nastąpiła utrata dochodu wówczas w miesiącu wrześniu) przy wynagrodzeniu według załączonego wzoru, przy rentach/emeryturach oraz innych świadczeniach decyzje o przyznaniu oraz potwierdzenie wypłaty za miesiąc sierpień; aktualne zaświadczenie (oświadczenie) o posiadanym gospodarstwie rolnym (z podaniem ilości hektarów przeliczeniowych gruntu); informację o statusie osoby bezrobotnej oraz zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy (w przypadku pobierania) w miesiącu sierpniu; informację o pobieraniu nauki w systemie dziennym. 12. Poza powyżej wymienionymi dokumentami, każdy wnioskodawca powinien dołączyć: ▪ zaświadczenie lub oświadczenie według załączonego wzoru o wysokości pobieranych świadczeń socjalnych, w skład których wchodzą świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne (MOPR, ul. Zemborzycka) oraz świadczeń z pomocy społecznej (Filie MOPR); decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub oświadczenie o jego niepobieraniu (prawdziwość oświadczeń będzie weryfikowana w Wydziale Spraw Mieszkaniowych). 13. Do wniosku, zgodnie z uzyskiwanym dochodem, należy dołączyć także: potwierdzenie wysokości otrzymanych alimentów za miesiąc sierpień; zaświadczenie (oświadczenie) o otrzymywanych stypendiach (nie dotyczy stypendiów szkolnych); oświadczenia członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pracy dorywczej; oświadczenie o pomocy pieniężnej uzyskiwanej od szerzej rozumianej rodziny i innych osób; dokumenty dotyczące innych dochodów. 13. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wnioskodawca powinien dołączyć: informację o rodzaju prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie o dochodzie z miesiąca sierpnia. w innym przypadku:  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w oparciu o wielkości wykazane w deklaracji podatkowej za rok 2012, z rozbiciem na źródła uzyskanego dochodu lub oświadczenie w oparciu o wielkości wykazane w deklaracji podatkowej za rok 2012 ze wskazaniem przychodu, dochodu, podatku należnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne;  jeżeli wnioskodawca nie prowadził działalności w 2012 roku, a rozpoczął działalność w 2013 roku - oświadczenie osoby prowadzącej działalność o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 14. Do dochodu nie wlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Wnioskodawcy, którzy płacą takie świadczenia, powinni dołączyć potwierdzenie o ich wysokości w miesiącu sierpniu. 15. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września br.