SlideShare a Scribd company logo
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

www.sc-nm.si
SREDNJA STROJNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN
TEHNIŠKA GIMNAZIJA
SREDNJA GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN
KEMIJSKA ŠOLA
SREDNJA ŠOLA METLIKA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ENOTA IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH
MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Vizija šole
je, da dijak/dijakinja SGLŠ v
letih izobraževanja
razvije sebe kot
osebnost, usvoji znanja in
spretnosti
v skladu s cilji
izobraževalnih programov,
zna in zmore znanje uporabiti
in se nauči
kvalitetno živeti v skupnosti.

SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

GRADBENI PROGRAMI
SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta

GRADBENI
TEHNIK
SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

SREDNJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta

ZIDAR

TESAR

PEČAR –
POLAGALEC
KERAMIČNIH OBLOG

IZVAJALEC
SUHOMONTAŽNE
GRADNJE
LESARSKI PROGRAMI

ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta

LESARSKI
TEHNIK

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

POKLICNO
TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti

SREDNJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta

NIŽJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti

LESARSKI
TEHNIK

MIZAR

OBDELOVALEC
LESA
ORGANIZACIJA POUKA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

• Začetek pouka

7:10

• Odmori

5 min

• Malica

45 min

• e-Asistent
• Dopolnilni in dodatni pouk

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
ORGANIZACIJA POUKA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Delež pouka v SSI

12%
7%
Splošno-izobraževalni

3%
44%

Strokovni
PUD
ID
Odprti kurikul

34%

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
ORGANIZACIJA POUKA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Delež pouka v SPI

15%
28%
4%

Splošnoizobraževalni
Strokovni
PUD
ID

25%

28%

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

Odprti kurikul
PO ZAKLJUČKU ŠOLANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

POKLICNA MATURA (SSI in PTI)
OBVEZNI DEL:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit iz lesarstva/graditev objektov
IZBIRNI DEL:
• pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
(izbira dijaka)
• izdelek in zagovor

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
PO ZAKLJUČKU ŠOLANJA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

ZAKLUČNI IZPIT (SPI in NPI)
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• izdelek oziroma storitev in zagovor

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
USPEH POM
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

95,0%
91,20%
90,0%
POM SGLŠ
85,0%

84,16%

80,0%
Uspešnost na POM 2012/2013

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

POM SLO
USPEH ZI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

100,00%
98,00%

97,75%
96,90%

96,00%

ZI SGLŠ
ZI SLO

94,00%
92,00%
90,00%
Uspešnost na ZI 2012/2013

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

S
T
R
O
K
O
V
N
O
T
E
O
R
E
T
I
Č
N
I

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

P
O
U
K
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

P
R
A
K
T
I
Č
N
I

P
O
U
K
SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Š
D
L
E
O
N
A

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

ZUNANJA ŠOLSKA
IGRIŠČA

Š
T
U
K
L
J
A
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Š
O
L
S
K
A

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

… že vrsto let gostimo znane literarne
ustvarjalce…

K
N
J
I
Ž
N
I
C
A
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

STROKOVNE EKSKURZIJE
SODELOVANJE NA SEJMIH
ŠPORTNI DNEVI
GRADBENIADA

LESARIADA
TEKMOVANJA IZ ZNANJA
KULTURNE DEJAVNOSTI
RAZSTAVE
AUTOCAD OLIMPIADA
EUROSKILLS
ŠOLSKO GLASILO LEGRA
SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
…
SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

S
T
R
O
K
O
V
N
E

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

E
K
S
K
U
R
Z
I
J
E
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Š
P
O
R
T
N
I
D
N
E
V
I

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

K
U
L
T
U
R
N
E

SREDNJA
GRADBENA IN
LESAESKA ŠOLA

D
E
J
A
V
N
O
S
T
I
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

S
O
D
E
L
O
V
A
N
J
E
Z

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

O
K
O
L
J
E
M
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

G
R
A
D
B
E
N
I
A
D
A

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

L
E
S
A
R
I
A
D
A
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

M
E
D
N
A
R
O
D
N
A

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

T
E
K
M
O
V
A
N
J
A
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Š
O
L
S
K
A
K
O
Š
A
R
K
A
Š
K
A
SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

L
I
G
A
DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

• Na SGLŠ organiziramo in izvajamo dodatno strokovno
pomoč za dijake

• Izvajajo jo večinoma učitelji in strokovni delavci
ustrezne strokovnosti.
• Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na
Šolskem centru Novo mesto:
Mirjam Ţnidarčič
SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

Telefon:

07 39 32 165

E-naslov:

mirjam.znidarcic@guest.arnes.si
VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

• Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu
DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08
do 4. 4. 2014
• Morebitni prenosi prijav za vpis

do 25. 4. 2014

• Obveščanje o omejitvah in spremembah obsega
razpisnih mest (MIZKŠ po internetu)
do 30. 5. 2014
• Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa
(omejitev vpisa ne pričakujemo)
do 3. 6. 2014
• Vpis novincev: učenci prinesejo zaključno spričevalo
(original in fotokopijo)
od 17. 6. do 19.6.2014
SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

• OTROŠKI DODATEK
• ŠTIPENDIJE (več vrst)
• SUBVENCIJA MALICE ZA DIJAKE

• SUBVENCIJA PREVOZA ZA DIJAKE
Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo izključno pri
krajevno pristojnem centru za socialno delo na
predpisani enotni vlogi, ki jo lahko dobite na spletnih
straneh Ministrstva za delo, druţno in socialne zadeve,
SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

na CSD-jih, na portalu e-uprava in v knjigarnah.
ŠTIPENDIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

DRŽAVNA
• upravičenci tudi mladoletni dijaki
• vezana je na dohodek v druţinskih članov (lestvica)
ZOISOVA

• za nadarjene dijake
• poziv za Zoisove štipendije objavi Javni sklad RS
za razvoj kadrov in štipendij vsako leto v juniju

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
ŠTIPENDIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

• za dijake, ki se izobraţujejo na ravneh in področjih
izobraţevanja, opredeljenih v politiki štipendiranja
(sprejme vlada)
• vlogo in razpis objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendij

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
ŠTIPENDIJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

KADROVSKA
• podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih
straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij
• prednost kadrovskih štipendij je v tem, da
zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem
šolanju.
OBČINSKA
• pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase
• občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti
razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

• več o štipendijah lahko pogledate na spletnih
straneh občine, v kateri živite
MOŽNOSTI SESTAVLJANJA ŠTIPENDIJ
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

1. Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne
poklice se ne smeta združevati.
2. Zoisova in drţavna štipendija se ne združujeta.
4. Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne
poklice je združljiva z drţavno ali Zoisovo štipendijo
ali štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto
Tel.:
07 39 35 587
E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si
Splet:
www.dijaskidom.org

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA
INFORMACIJE IN POSTOPEK VPISA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

Šegova ulica 112
8000 NOVO MESTO
Svetovalna služba na SGLŠ in
koordinatorstvo za dijake s posebnimi
potrebami za celotni Šolski center:

Mirjam Žnidarčič, univ.dipl. soc. del.
Tel.: (07) 39 32 165
http://www.sc-nm.si/
SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

http://www.sc-nm.si/sgls/
ZA KONEC……
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto

“ZMAGA LE TISTI,

KI UPA,
KI SE BORI
IN KI VZTRAJA.”

SREDNJA
GRADBENA IN
LESARSKA ŠOLA

More Related Content

Viewers also liked

Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Making The Most of Technology
Making The Most of TechnologyMaking The Most of Technology
Making The Most of Technology
Tracey Madden
 
My Slideshare: 21st Century Learning
My Slideshare: 21st Century Learning My Slideshare: 21st Century Learning
My Slideshare: 21st Century Learning
lkwillia77
 
Presentation For My Blog
Presentation For My BlogPresentation For My Blog
Presentation For My Blog
guest6b31b7
 
Jj online-video-in-3s
Jj online-video-in-3sJj online-video-in-3s
Jj online-video-in-3s
coyote new media
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Presentation For My Blog
Presentation For My BlogPresentation For My Blog
Presentation For My Blog
guest6b31b7
 
Skills for Scientists: creating and supporting a sustainable OER environment
Skills for Scientists: creating and supporting a sustainable OER environmentSkills for Scientists: creating and supporting a sustainable OER environment
Skills for Scientists: creating and supporting a sustainable OER environment
Tracey Madden
 
Academy Conference 2010 - talk
Academy Conference 2010 - talkAcademy Conference 2010 - talk
Academy Conference 2010 - talk
Tracey Madden
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Car Cube Presentatie
Car Cube PresentatieCar Cube Presentatie
Car Cube PresentatiePaulus06671
 

Viewers also liked (20)

Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽIProjektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - OPAŽI
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
 
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnikInf dan 2014-gradbeni tehnik
Inf dan 2014-gradbeni tehnik
 
Projektni dnevi G3B - opaži
Projektni dnevi G3B - opažiProjektni dnevi G3B - opaži
Projektni dnevi G3B - opaži
 
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
Flt predstavitev 2013, center srednjih šol novo mesto, 16.5.2013
 
Making The Most of Technology
Making The Most of TechnologyMaking The Most of Technology
Making The Most of Technology
 
My Slideshare: 21st Century Learning
My Slideshare: 21st Century Learning My Slideshare: 21st Century Learning
My Slideshare: 21st Century Learning
 
Presentation For My Blog
Presentation For My BlogPresentation For My Blog
Presentation For My Blog
 
Jj online-video-in-3s
Jj online-video-in-3sJj online-video-in-3s
Jj online-video-in-3s
 
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
 
Presentation For My Blog
Presentation For My BlogPresentation For My Blog
Presentation For My Blog
 
Skills for Scientists: creating and supporting a sustainable OER environment
Skills for Scientists: creating and supporting a sustainable OER environmentSkills for Scientists: creating and supporting a sustainable OER environment
Skills for Scientists: creating and supporting a sustainable OER environment
 
Academy Conference 2010 - talk
Academy Conference 2010 - talkAcademy Conference 2010 - talk
Academy Conference 2010 - talk
 
Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016Skupna predstavitev 2016
Skupna predstavitev 2016
 
Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015Gradbeni tehnik ind 2015
Gradbeni tehnik ind 2015
 
Projektni teden G3A - opaž
Projektni teden G3A - opažProjektni teden G3A - opaž
Projektni teden G3A - opaž
 
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
 
Car Cube Presentatie
Car Cube PresentatieCar Cube Presentatie
Car Cube Presentatie
 

Similar to Inf dan 2014 skupna predstavitev

INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
TomaPanik
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
TomaPanik
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
TomaPanik
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
TomaPanik
 
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future HomeNatecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home
Aleš Vidmar
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

Similar to Inf dan 2014 skupna predstavitev (8)

INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
 
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23_2.pptx
 
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
 
Poklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništvaPoklici s področja gradbeništva
Poklici s področja gradbeništva
 
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnje
 
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
 
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future HomeNatecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home
 
Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
 

More from ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ (17)

Srednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanje
 
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnik
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
 
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014
 
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvoInf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
Inf dan 2014-srednje poklicno gradbenistvo
 
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
Europrakisa - Malta (Davd Macedoni in Edin Šumar)
 
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)Europraksa na Malti (Anja Pacek)
Europraksa na Malti (Anja Pacek)
 
Europraksa na Malti
Europraksa na MaltiEuropraksa na Malti
Europraksa na Malti
 
Pirotehnika
PirotehnikaPirotehnika
Pirotehnika
 
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)Projektni teden LG1C (oktober 2013)
Projektni teden LG1C (oktober 2013)
 
SGLŠ
SGLŠSGLŠ
SGLŠ
 
Europraksa 2013
Europraksa 2013Europraksa 2013
Europraksa 2013
 
Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013Projektni teden l2c 2013
Projektni teden l2c 2013
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ARMATURA
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJEProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZIDANJE
 
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBAProjektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
Projektni dnevi G3A (marec 2013) - ZAKOLIČBA
 

Inf dan 2014 skupna predstavitev

 • 2. SREDNJA STROJNA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA SREDNJA ŠOLA METLIKA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ENOTA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
 • 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Vizija šole je, da dijak/dijakinja SGLŠ v letih izobraževanja razvije sebe kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji izobraževalnih programov, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti. SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta GRADBENI TEHNIK SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta ZIDAR TESAR PEČAR – POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
 • 5. LESARSKI PROGRAMI ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta LESARSKI TEHNIK SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 2 leti SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2 leti LESARSKI TEHNIK MIZAR OBDELOVALEC LESA
 • 6. ORGANIZACIJA POUKA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Začetek pouka 7:10 • Odmori 5 min • Malica 45 min • e-Asistent • Dopolnilni in dodatni pouk SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 7. ORGANIZACIJA POUKA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Delež pouka v SSI 12% 7% Splošno-izobraževalni 3% 44% Strokovni PUD ID Odprti kurikul 34% SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 8. ORGANIZACIJA POUKA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Delež pouka v SPI 15% 28% 4% Splošnoizobraževalni Strokovni PUD ID 25% 28% SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA Odprti kurikul
 • 9. PO ZAKLJUČKU ŠOLANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA (SSI in PTI) OBVEZNI DEL: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva/graditev objektov IZBIRNI DEL: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbira dijaka) • izdelek in zagovor SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 10. PO ZAKLJUČKU ŠOLANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLUČNI IZPIT (SPI in NPI) • pisni in ustni izpit iz slovenščine • izdelek oziroma storitev in zagovor SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 11. USPEH POM ŠOLSKI CENTER Novo mesto 95,0% 91,20% 90,0% POM SGLŠ 85,0% 84,16% 80,0% Uspešnost na POM 2012/2013 SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA POM SLO
 • 12. USPEH ZI ŠOLSKI CENTER Novo mesto 100,00% 98,00% 97,75% 96,90% 96,00% ZI SGLŠ ZI SLO 94,00% 92,00% 90,00% Uspešnost na ZI 2012/2013 SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Š D L E O N A SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA ZUNANJA ŠOLSKA IGRIŠČA Š T U K L J A
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Š O L S K A SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA … že vrsto let gostimo znane literarne ustvarjalce… K N J I Ž N I C A
 • 17. OBŠOLSKE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE SODELOVANJE NA SEJMIH ŠPORTNI DNEVI GRADBENIADA LESARIADA TEKMOVANJA IZ ZNANJA KULTURNE DEJAVNOSTI RAZSTAVE AUTOCAD OLIMPIADA EUROSKILLS ŠOLSKO GLASILO LEGRA SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO … SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto S T R O K O V N E SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA E K S K U R Z I J E
 • 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto K U L T U R N E SREDNJA GRADBENA IN LESAESKA ŠOLA D E J A V N O S T I
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto M E D N A R O D N A SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA T E K M O V A N J A
 • 25. DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKE ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Na SGLŠ organiziramo in izvajamo dodatno strokovno pomoč za dijake • Izvajajo jo večinoma učitelji in strokovni delavci ustrezne strokovnosti. • Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na Šolskem centru Novo mesto: Mirjam Ţnidarčič SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA Telefon: 07 39 32 165 E-naslov: mirjam.znidarcic@guest.arnes.si
 • 26. VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 4. 4. 2014 • Morebitni prenosi prijav za vpis do 25. 4. 2014 • Obveščanje o omejitvah in spremembah obsega razpisnih mest (MIZKŠ po internetu) do 30. 5. 2014 • Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa (omejitev vpisa ne pričakujemo) do 3. 6. 2014 • Vpis novincev: učenci prinesejo zaključno spričevalo (original in fotokopijo) od 17. 6. do 19.6.2014 SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 27. SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV ŠOLSKI CENTER Novo mesto • OTROŠKI DODATEK • ŠTIPENDIJE (več vrst) • SUBVENCIJA MALICE ZA DIJAKE • SUBVENCIJA PREVOZA ZA DIJAKE Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo izključno pri krajevno pristojnem centru za socialno delo na predpisani enotni vlogi, ki jo lahko dobite na spletnih straneh Ministrstva za delo, druţno in socialne zadeve, SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA na CSD-jih, na portalu e-uprava in v knjigarnah.
 • 28. ŠTIPENDIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto DRŽAVNA • upravičenci tudi mladoletni dijaki • vezana je na dohodek v druţinskih članov (lestvica) ZOISOVA • za nadarjene dijake • poziv za Zoisove štipendije objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto v juniju SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 29. ŠTIPENDIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE • za dijake, ki se izobraţujejo na ravneh in področjih izobraţevanja, opredeljenih v politiki štipendiranja (sprejme vlada) • vlogo in razpis objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 30. ŠTIPENDIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto KADROVSKA • podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij • prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. OBČINSKA • pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase • občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA • več o štipendijah lahko pogledate na spletnih straneh občine, v kateri živite
 • 31. MOŽNOSTI SESTAVLJANJA ŠTIPENDIJ ŠOLSKI CENTER Novo mesto 1. Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati. 2. Zoisova in drţavna štipendija se ne združujeta. 4. Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z drţavno ali Zoisovo štipendijo ali štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu. SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 32. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto Tel.: 07 39 35 587 E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si Splet: www.dijaskidom.org SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 • 33. INFORMACIJE IN POSTOPEK VPISA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šegova ulica 112 8000 NOVO MESTO Svetovalna služba na SGLŠ in koordinatorstvo za dijake s posebnimi potrebami za celotni Šolski center: Mirjam Žnidarčič, univ.dipl. soc. del. Tel.: (07) 39 32 165 http://www.sc-nm.si/ SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA http://www.sc-nm.si/sgls/
 • 34. ZA KONEC…… ŠOLSKI CENTER Novo mesto “ZMAGA LE TISTI, KI UPA, KI SE BORI IN KI VZTRAJA.” SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA