SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Module 1. Inleiding in
gedifferentieerde instructie
Doelstellingen
Het doel van deze module is cursisten
kennis te laten maken met
gedifferentieerde instructie als een
leerlinggericht onderwijsmodel dat
docenten in het beroepsonderwijs
helpt om goed te reageren op de
uiteenlopende behoeften van MBO
studenten binnen één klas of groep.
beelden kunnen
veranderd worden
Leerresultaten
Aan het einde van deze module, ben je in staat zijn om:
• De basisvaardigheden ontwikkelen om de diversiteit in je klaslokaal of leergroep
te begrijpen.
• Strategieën te bepalen om via deze gestructureerde aanpak proactief in te
spelen op de diversiteit van de studenten
• Deze overdraagbare vaardigheden en technieken in je werk toe te passen
• Evalueren van het niveau van gedifferentieerde instructie in je MBO klas
Trefwoorden
• Gedifferentieerde instructie
• Kenmerken en beginselen
• Gedifferentieerde activiteiten
• Praktische toepassingen, instrumenten, strategieën
• Traditionele klaslokalen VS Gedifferentieerde klaslokalen
Inhoudsopgave
UNIT1: Wat is gedifferentieerde instructie?
1.1 Inleiding
1.2 Definitie
UNIT2: Waar is het allemaal begonnen?
2.1 Geschiedenis van gedifferentieerde instructie (deel 1)
2.2 Geschiedenis van gedifferentieerde instructie (deel 2)
UNIT3: Kenmerken en beginselen
3.1 Definieer het concept van gedifferentieerde instructie
3.2 Kenmerken en principes van gedifferentieerde instructie
3.3 Leerprincipes voor de bevordering van gedifferentieerde instructie
3.4. Praktische toepassingen, instrumenten, strategieën voor gedifferentieerde instructie
3.5. Voor- en nadelen van gedifferentieerde instructie
UNIT4: Differentiatie is .... Differentiatie is niet...
4.1 Inleiding
4.2 Differentiatie is
4.3 Differentiatie is niet
UNIT5: Wat zijn de verschillen tussen traditionele en gedifferentieerde klaslokalen?
5.1 Traditionele klaslokalen
5.2 Gedifferentieerde klaslokalen
EENHEID 1
Wat is gedifferentieerde
instructie?
Inleiding
• Niet alle leerlingen zijn gelijk. Op basis van deze kennis wordt bij
gedifferentieerde instructie een benadering van onderwijzen en
leren toegepast die leerlingen meerdere mogelijkheden biedt om
informatie tot zich te nemen en ideeën te begrijpen.
• Het model van gedifferentieerde instructie vereist dat leraren
flexibel zijn in hun benadering van het onderwijs en het leerplan
en de presentatie van de informatie aan de leerlingen aanpassen
in plaats van te verwachten dat de leerlingen zichzelf aanpassen
aan het leerplan.
• Klassikaal onderwijs is een combinatie van klassikale, groeps- en
individuele instructie. Gedifferentieerde Instructie is een
onderwijstheorie die gebaseerd is op de vooronderstelling dat
instructiemethoden moeten variëren en aangepast moeten
worden aan de individuele en diverse leerlingen in de klas.
Definitie
• Gedifferentieerde instructie is het onderkennen van de
uiteenlopende achtergrondkennis van leerlingen, hun
bereidheid, hun taalgebruik, hun voorkeuren bij het leren en
hun interesses, en daarop inspelen.
• Gedifferentieerde instructie is een proces om het onderwijzen en
leren voor leerlingen met verschillende capaciteiten in dezelfde
klas te benaderen. De bedoeling van gedifferentieerde instructie
is de groei en het individuele succes van elke leerling te
maximaliseren door elke leerling te vinden waar hij of zij is, en te
helpen bij het leerproces.
• Gedifferentieerde instructie biedt alle leerlingen toegang tot
hetzelfde lesprogramma in de klas door aanknopingspunten,
leertaken en resultaten te bieden die zijn afgestemd op de
leerbehoeften van de leerlingen.
Bron:
http://edtheory.blogspot.
com/2016/04/differentiat
ed-instruction.html
i
EENHEID 2
Waar is het allemaal begonnen?
Geschiedenis van gedifferentieerde
instructie
• Ook al lijkt gedifferentieerde instructie een nieuw concept in het
onderwijs, het begon eigenlijk al in de jaren 1600. Omdat klaslokalen
voor alle leeftijden functioneerden met slechts één leraar en
beperkte middelen, moesten leraren automatisch improviseren.
• Toen het onderwijssysteem overging op klassikale scholen, werd
aangenomen dat kinderen van dezelfde leeftijd op dezelfde manier
leerden. In 1912 werden echter prestatietests ingevoerd, en de
scores onthulden de verschillen in de capaciteiten van leerlingen
binnen de lagere niveaus.
Geschiedenis van gedifferentieerde
instructie
• In 1975 keurde het Amerikaanse Congres de "Individuals with Disabilities Education Act"
(IDEA) goed, die ervoor zorgde dat kinderen met een handicap gelijke toegang tot
openbaar onderwijs kregen. Om deze leerlingenpopulatie te bereiken, gebruikten veel
opvoeders gedifferentieerde instructiestrategieën. In 2000 werd No Child Left Behind
aangenomen, waarmee gedifferentieerde en op vaardigheden gebaseerde instructie
verder werd aangemoedigd - en dat is omdat het werkt.
• Onderzoek door Leslie Owen Wilson ondersteunt het differentiëren van instructie in de
klas en toont aan dat lesgeven de minst effectieve instructiestrategie is, met slechts 5 tot
10 procent retentie na 24 uur. Een discussie aangaan, oefenen na blootstelling aan de
inhoud, en anderen onderwijzen zijn veel effectievere manieren om ervoor te zorgen dat
het geleerde beklijft.
Geschiedenis van gedifferentieerde
instructie
In de traditionele eenkamerscholen moesten de leraren een manier vinden
om alle leerlingen de hele dag door op hetzelfde moment bezig te houden
en materiaal aan te bieden dat nuttig was voor alle verschillende
leerniveaus. En zij moesten dit doen zonder de mogelijkheid om de beste
manieren of middelen te onderzoeken om hun werk gemakkelijker te maken.
Ze moesten het allemaal zelf uitvinden. Als we die leerkrachten konden
ondervragen, zouden we een hele wereld vol nuttige voorbeelden van
gedifferentieerde instructie vinden zonder dat ze het doorhadden. Ze
probeerden gewoon hun klaslokaal zo goed mogelijk te laten functioneren
voor iedereen.
Klik hieronder om een video te bekijken over "De kracht van inclusief
onderwijs": https://www.youtube.com/watch?v=ZIPsPRaZP6M
Bron: De kracht van inclusief onderwijs - Youtube
UNIT 3
Kenmerken en beginselen
Definieer het concept van
gedifferentieerde instructie
Gedifferentieerde instructie kan betekenen dat aan alle leerlingen hetzelfde materiaal wordt onderwezen met behulp
van uiteenlopende instructiestrategieën, maar het kan ook betekenen dat de leraar in beroepsonderwijs en -opleiding
lessen moet geven met verschillende moeilijkheidsniveaus op basis van de vaardigheden van elke leerling in
beroepsonderwijs en -opleiding.
Leraren in het beroepsonderwijs die differentiatie in de klas toepassen, kunnen:
• Lessen ontwerpen op basis van de leerstijlen van leerlingen in beroepsonderwijs en -opleiding.
• Groepeer BOO-studenten naar gedeelde interesse, onderwerp of vaardigheid voor opdrachten.
• Het leren van studenten in beroepsonderwijs en -opleiding evalueren met behulp van formatieve beoordeling.
• Beheer de klas om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren.
• Voortdurend evalueren en aanpassen van de lesinhoud om tegemoet te komen aan de behoeften van de
leerlingen in het beroepsonderwijs.
Kenmerken en Principes van
Gedifferentieerde Instructie
• Differentiatie is PROACTIEF:
De leraar beroepsonderwijs en -opleiding gaat ervan uit dat
verschillende lerenden verschillende behoeften hebben. Daarom plant
de leraar proactief een verscheidenheid aan manieren om het leren te
"bereiken" en tot uitdrukking te brengen.
• Gedifferentieerde Instructie is meer KWALITATIEF dan
kwantitatief:
Gedifferentieerde instructie is niet simpelweg meer of minder werk.
Het simpelweg aanpassen van de hoeveelheid van een opdracht zal
over het algemeen minder effectief zijn dan het aanpassen van de
aard van de opdracht om ook aan de behoeften van de leerling te
voldoen.
Kenmerken en Principes van
Gedifferentieerde Instructie
• Gedifferentieerde Instructie is ROOT IN BEOORDELING:
Een leraar beroepsonderwijs en -opleiding die begrijpt dat
onderwijzen en leren goed op de leerlingen moeten aansluiten,
grijpt elke gelegenheid aan om zijn leerlingen beter te leren
kennen. Gedurende het hele schooljaar beoordelen mbo-
docenten op allerlei manieren het ontwikkelingsniveau, de
interesses en de leermethoden van mbo-leerlingen. De
"eindbeoordelingen" nemen vele vormen aan, met het doel voor
elke leerling een manier te vinden om zo succesvol mogelijk te
delen wat hij of zij in de loop van het leerproces heeft geleerd.
Kenmerken en Principes van
Gedifferentieerde Instructie
• Gedifferentieerde Instructie biedt MEERDERE AANPAKKEN voor inhoud,
proces en product:
o Inhoud: Wat leerlingen van beroepsonderwijs en -opleiding leren
o Proces: Hoe studenten beroepsonderwijs en -opleiding ideeën en informatie begrijpen
o Product: Hoe leerlingen in het beroepsonderwijs laten zien wat ze hebben geleerd
Door deze drie elementen te differentiëren, bieden leerkrachten in het beroepsonderwijs verschillende
benaderingen van wat leerlingen leren, hoe ze het leren en hoe ze laten zien wat ze hebben geleerd,
wat bij alle leerlingen groei zal stimuleren.
De verschillende benaderingen worden geanalyseerd als leerprincipes in de volgende dia's.
Kenmerken en Principes van
Gedifferentieerde Instructie
• Gedifferentieerde instructie is STUDENT GECENTREERD:
Leerervaringen zijn het meest effectief als ze boeiend, relevant
en interessant zijn. Leerlingen zijn actief bij het nemen en
evalueren van beslissingen. Door leerlingen te leren
verantwoordelijkheid te delen, kan een leraar in beroepsonderwijs
en -opleiding een deel van de dag met verschillende groepen of
individuen werken. Het gaat erom leerlingen in het
beroepsonderwijs voor te bereiden op het echte leven.
Kenmerken en Principes van
Gedifferentieerde Instructie
• Gedifferentieerde instructie is een mix van klassikale,
groeps- en individuele instructie:
Een instructiepatroon in een gedifferentieerde klas zou kunnen
zijn dat mbo-leerlingen samenkomen als een hele groep, naar
buiten gaan in kleine groepjes of individueel, weer samenkomen
om te delen en weer naar buiten gaan, en dat herhalen!
Kenmerken en Principes van
Gedifferentieerde Instructie
• Gedifferentieerde Instructie is "organisch":
BOL-studenten en BOL-docenten leren samen. Voortdurende
samenwerking met de leerlingen is nodig om de
leermogelijkheden te verfijnen zodat ze voor elke leerling
doeltreffend zijn.
Elke dag in de klas kan een manier aan het licht brengen om de
klas beter op de leerlingen af te stemmen.
Leerprincipes voor de bevordering
van gedifferentieerde instructie
Volgens Tomlinson kunnen leerkrachten in het beroepsonderwijs
op de volgende vier manieren de instructie differentiëren:
1) inhoud,
2) proces,
3) product,
4) leeromgeving.
Wat bedoelen we met inhoud?
Zoals algemeen bekend, moet de basisinhoud van de les betrekking hebben
op de leerstandaarden die door het schooldistrict of de
onderwijsstandaarden van de staat zijn vastgesteld. Maar sommige
leerlingen in de klas kunnen volledig onbekend zijn met de concepten in
een les, sommige leerlingen kunnen een gedeeltelijke beheersing hebben,
en sommige leerlingen kunnen al vertrouwd zijn met de inhoud voordat de
les begint.
Wat een leraar in beroepsonderwijs en -opleiding zou kunnen doen, is de
inhoud differentiëren door activiteiten voor groepen leerlingen te ontwerpen
die verschillende niveaus van de taxonomie van Bloom bestrijken (een
classificatie van niveaus van intellectueel gedrag, gaande van
denkvaardigheden van lagere orde tot denkvaardigheden van hogere orde).
Wat bedoelen we met inhoud?
De zes niveaus zijn:
• Herinnering aan
• Begrijpen van
• Aanbrengen van
• Analyseren
• Evaluatie van
• Creëren van
Wat bedoelen we met inhoud?
Van leerlingen in het beroepsonderwijs die niet vertrouwd zijn
met een les, kan worden verlangd dat zij taken uitvoeren op de
lagere niveaus: onthouden en begrijpen.
mbo-leerlingen met enige beheersing zou kunnen worden
gevraagd de inhoud toe te passen en te analyseren, en
leerlingen met een hoog beheersingsniveau zou kunnen worden
gevraagd taken uit te voeren op het gebied van evalueren en
creëren.
Voorbeelden van differentiërende
activiteiten:
• Koppel woordenschat aan definities.
• Lees een passage uit een tekst en beantwoord de vragen.
• Denk aan een situatie die een personage in het verhaal is
overkomen en een andere afloop.
• Onderscheid feit van mening in het verhaal.
• Identificeer het standpunt van een auteur en lever bewijs om dit
standpunt te ondersteunen.
• Maak een PowerPoint presentatie met een samenvatting van
de les.
Proces
Elke leerling in het beroepsonderwijs heeft een eigen leerstijl, en een
succesvolle differentiatie houdt in dat het materiaal op elke stijl wordt
toegesneden: visueel, auditief, kinesthetisch en met woorden.
Deze procesgerelateerde methode houdt ook rekening met het feit dat
niet alle mbo-leerlingen evenveel steun van de mbo-docent nodig
hebben, en dat leerlingen ervoor kunnen kiezen om in tweetallen,
kleine groepjes of individueel te werken. En terwijl sommige leerlingen
baat kunnen hebben bij één-op-één-interactie met u of de
klassenassistent, kunnen anderen op eigen kracht verder komen.
Leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleiding kunnen het leren van
leerlingen bevorderen door ondersteuning te bieden op basis van
individuele behoeften.
Voorbeelden van differentiatie van het
proces:
• Zorg voor leerboeken voor visuele en woordleerders.
• Laat auditieve leerlingen naar audioboeken luisteren.
• Geef kinesthetische leerlingen de kans om een interactieve
opdracht online te voltooien.
Product
Het product is wat de mbo-leerling aan het eind van de les maakt
om aan te tonen dat hij de inhoud beheerst. Dit kan in de vorm
van toetsen, projecten, verslagen of andere activiteiten.
Een leraar in beroepsonderwijs en -opleiding kan leerlingen
opdragen activiteiten uit te voeren waaruit blijkt dat zij een
onderwijsconcept beheersen op een manier die de leerling
verkiest, gebaseerd op leerstijl.
Voorbeelden van differentiatie van het
eindproduct:
• Leerlingen lezen en schrijven een boekverslag.
• Visuele leerlingen maken een grafisch overzicht van het
verhaal.
• Auditieve leerlingen geven een mondeling verslag.
• Kinesthetische leerlingen bouwen een diorama ter illustratie van
het verhaal.
Leeromgeving
De voorwaarden voor optimaal leren omvatten zowel fysieke als
psychologische elementen. Een flexibele inrichting van het
klaslokaal is van essentieel belang, met verschillende soorten
meubilair en opstellingen om zowel individueel als groepswerk te
ondersteunen.
Psychologisch gezien moeten leerkrachten in het
beroepsonderwijs technieken voor klassenmanagement
gebruiken die een veilige en ondersteunende leeromgeving
ondersteunen.
Voorbeelden van differentiatie van de
omgeving:
• Verdeel enkele leerlingen in leesgroepen om de opdracht te
bespreken.
• Laat de leerlingen individueel lezen indien gewenst.
• Creëer stille ruimtes waar er geen afleiding is.
Praktische toepassingen, instrumenten,
strategieën voor gedifferentieerde
instructie
Er zijn een aantal methoden die kunnen worden aangepast en gebruikt voor de verschillende vakken.
Die strategieën zijn gedifferentieerde opdrachten, keuzeborden, compacten,
interessecentra/groepen, flexibele groepering, en leercontracten.
• Trapsgewijze opdrachten zijn bedoeld om dezelfde vaardigheid te onderwijzen, maar de
leerlingen een ander product te laten maken om hun kennis te tonen op basis van hun
begripsvaardigheden.
• Aan de hand van keuzeborden kunnen mbo-leerlingen kiezen aan welke activiteit ze willen
werken voor een vaardigheid die de mbo-docent kiest. Op het bord staan meestal opties voor de
verschillende leerstijlen: kinesthetisch, visueel, auditief en tactiel.
• Compacten stelt de leraar in staat leerlingen te helpen het volgende niveau in hun leerproces te
bereiken als ze al onder de knie hebben wat de klas wordt onderwezen. Om te compacten
beoordeelt de mbo-leerkracht het kennisniveau van de leerling, maakt hij een plan voor wat hij moet
leren, ontslaat hij de leerling van het bestuderen van wat hij al weet, en creëert hij vrije tijd om een
versnelde vaardigheid te oefenen.
Praktische toepassingen, instrumenten,
strategieën voor gedifferentieerde
instructie
• Interessecentra of -groepen zijn een manier om de leerlingen autonomie te geven bij het leren.
Flexibele groepering maakt het mogelijk de groepen meer flexibel te maken, afhankelijk van de
activiteit of het onderwerp.
• Leercontracten worden gesloten tussen een student en een leraar beroepsonderwijs en -opleiding,
waarin de verwachtingen van de leraar beroepsonderwijs en -opleiding met betrekking tot de
noodzakelijke vaardigheden die moeten worden aangetoond en de vereiste onderdelen van de
opdrachten worden vastgelegd, waarbij de student aangeeft welke methoden hij wil gebruiken om
de opdracht te voltooien. Deze contracten kunnen de student in staat stellen de leerstijl van zijn
voorkeur te gebruiken, in een ideaal tempo te werken en moedigen zelfstandigheid en
planningsvaardigheden aan.
Voor- en nadelen van gedifferentieerde
instructie
De voordelen van differentiatie in de klas gaan vaak gepaard met het nadeel
van een steeds grotere werklast. Hier zijn een paar factoren om in
gedachten te houden:
Pros
• Uit onderzoek blijkt dat gedifferentieerde instructie doeltreffend is voor
zowel leerlingen met een hoog vaardigheidsniveau als leerlingen met
lichte tot ernstige handicaps.
• Wanneer leerlingen meer mogelijkheden krijgen om leerstof te leren,
nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.
• Leerlingen blijken meer betrokken te zijn bij het leren en er zijn naar
verluidt minder disciplinaire problemen in klaslokalen waar leraren
gedifferentieerde lessen geven.
Voor- en nadelen van gedifferentieerde
instructie
Minpunten
• Gedifferentieerde instructie vergt meer werk tijdens de
lesplanning, en veel leraren hebben moeite om de extra tijd in
hun agenda te vinden.
• De leercurve kan steil zijn en sommige scholen hebben te
weinig middelen voor professionele ontwikkeling.
• Critici voeren aan dat er niet genoeg onderzoek is verricht om
aan te tonen dat de voordelen van gedifferentieerde instructie
opwegen tegen de extra voorbereidingstijd.
Tijd voor zelfreflectie
Klik hieronder en ontdek voorbeelden van gedifferentieerde strategieën die in het
onderwijs worden gebruikt:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NLH9yaHIIoQ
Bron: Voorbeelden van gedifferentieerde strategieën in het onderwijs - YouTube
Kunt u deze strategieën in uw klas
toepassen? Zo ja, welke strategieën
zijn het meest van toepassing op uw
leerlingen in het beroepsonderwijs?
UNIT 4
Differentiatie is .... Differentiatie is niet...
Wanneer leerkrachten in het beroepsonderwijs differentiëren,
doen zij dat in antwoord op de bereidheid, de belangstelling en
het leerprofiel van een leerling. Vanwege hun unieke en
uiteenlopende behoeften op het gebied van geletterdheid,
moeten de mbo-leerlingen van de mbo-docenten het product, het
proces en/of de inhoud van het leren differentiëren.
Gedifferentieerde instructie is er in vele vormen, ideeën en
uitvoeringen.
Veel voorkomende mythen over wat differentiatie wel of niet is,
worden in de volgende dia's gepresenteerd.
Inleiding
Differentiatie is niet...
• Elke leerling moet dezelfde tekst lezen met hetzelfde doel en
volgens dezelfde strategie
• Dezelfde instructie en opdrachten geven aan de hele klas
• Het geven van extra opdrachten aan leerlingen die vroeg klaar
zijn
• Individuele instructie voor elke student
• Doe iets totaal anders voor elke leerling in je klas
• Het creëren van permanente, gelabelde groepen die nooit
veranderen
Differentiatie is...
• Complexer dan verschillende leerlingen verschillende leerervaringen te bieden
• Gebaseerd op de behoeften van de studenten
• Rekening houden met het niveau van voorbereiding, interesses en leerstijlen van
de leerlingen
• Een flexibele aanpak van instructie en groepering
• De leerlingen bij het lezen van hun teksten meer dan één optie aan te bieden
• Gebruik van verschillende leesstrategieën om het materiaal aan te passen aan
de lees- en schrijfbehoeften van onze leerlingen
• Onze manier van lesgeven veranderen, zodat iedereen kan leren en presteren
Tijd voor zelfreflectie
Wat is gedifferentieerde instructie?
Welke aanpak gebruikt u momenteel tijdens
het lesgeven?
Vertel ons je persoonlijke verhaal!
Klik hieronder om een video te bekijken over hoe u uw lessen kunt plannen:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rumHfC1XQtc
Bron: Differentiating Instruction: Hoe plan je je lessen? - YouTube
i
UNIT 5
Wat zijn de verschillen tussen traditionele en
gedifferentieerde klaslokalen?
Traditioneel klaslokaal Gedifferentieerde klas
Verschillen tussen studenten in beroepsonderwijs en -opleiding gemaskeerd of
aangepakt wanneer problematisch
De verschillen tussen de leerlingen worden bestudeerd als basis voor de
planning
Beoordeling komt het meest voor aan het eind van het leerproces om te zien
"wie het heeft
Evaluatie is doorlopend en diagnostisch om te begrijpen hoe de instructie beter
kan worden afgestemd op de behoeften van de lerenden
Een relatief beperkte opvatting van intelligentie overheerst De nadruk ligt duidelijk op meerdere vormen van intelligentie
Een enkele definitie van uitmuntendheid overheerst Uitmuntendheid wordt in grote mate bepaald door individuele groei vanuit een
startpunt
Interesse van studenten wordt weinig aangesproken Leerlingen worden vaak begeleid bij het maken van op belangstelling
gebaseerde keuzes bij het leren
Er wordt met betrekkelijk weinig leerprofielopties rekening gehouden Vele leerprofiel opties worden gehonoreerd
Gehele klas instructie overheerst Er worden veel instructieregelingen gebruikt
De dekking van teksten en leerplangidsen stuurt de instructie Leerlingbereidheid, belangstelling en leerprofiel geven vorm aan instructie
Beheersing van feiten en vaardigheden buiten de context zijn de focus van het
leren
Het gebruik van essentiële vaardigheden om sleutelconcepten en -beginselen te
begrijpen en te begrijpen staat centraal bij het leren
Enkelvoudige optietoewijzingen zijn de norm Toewijzing met meerdere opties wordt vaak gebruikt
Tijd is relatief inflexibel De tijd wordt flexibel gebruikt, naar gelang van de behoeften van de student
Een enkele tekst prevaleert Meerdere materialen worden verstrekt
Er kan worden gezocht naar één interpretatie van ideeën en gebeurtenissen Er wordt routinematig gezocht naar meerdere perspectieven op ideeën en
gebeurtenissen
De leraar lost problemen op Leerlingen helpen andere leerlingen en de leraar bij het oplossen van problemen
De leraar geeft de hele klas normen voor de beoordeling Leerlingen werken samen met de leerkracht om zowel klassikale als individuele
doelen vast te stellen
Vaak wordt één enkele vorm van beoordeling gebruikt Leerlingen worden op verschillende manieren beoordeeld
Synopsis
Nu je deze unit hebt afgerond, moet je in staat zijn om:
 Begrijp de Gedifferentieerde Instructie
 Pas deze technieken toe op je werk
 effectiever omgaan met de dagelijkse problemen van uw onderwijs
en de unieke behoeften van uw leerlingen
Lijst van referenties en verdere lectuur
• Sec- B Readings (n.d). Gedifferentieerde Instructie. Opgehaald van: https://www.dr-hatfield.com/educ342/Differentiated_Instruction.pdf
• Watts-Taffe, S., Laster, B., Broach, L., Marinak, B., Conner, C., & Walker-Dalhouse, D. (2012, december/2013, januari). Gedifferentieerde Instructie: Making
Informed Teacher Decisions. Opgehaald van: https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/TRTR.01126
• New York University - Metropolitan Center for Urban Education (2008). Culturele Verantwoordelijke Gedifferentieerde Instructiestrategieën. Opgehaald van:
https://impactofspecialneeds.weebly.com/uploads/3/4/1/9/3419723/culturally_responsive_differientiated_instruction.pdf
• Marie (n.d. ). (2019). Handige voorbeelden van Gedifferentieerde Instructie, Complete Literatuur. Opgehaald van: https://completeliterature.com/helpful-
examples-of-differentiated-instruction/
• Kathy Perez (2019). Gedifferentieerde Leesinstructie: Meerdere paden naar succes in lezen en schrijven. Solution Tree Blog. Opgehaald van:
https://www.solutiontree.com/blog/differentiated-reading-instruction/
• Cynthia Uche. (2016). Gedifferentieerde Instructie, Onderwijstheorie en Praktijk. Opgehaald van: http://edtheory.blogspot.com/2016/04/differentiated-
instruction.html
• Cathy Weselby. (2021). Wat is Gedifferentieerde Instructie? Examples of How to Differentiate Instruction in the Classroom. Veerkrachtige Opvoeder.
Opgehaald van: https://resilienteducator.com/classroom-resources/examples-of-differentiated-instruction/
• Carol Ann Tomlinson. (2001). Gedifferentieerde Instructie in de reguliere klas: Wat Betekent Het? Hoe ziet het eruit? Afkomstig van:
https://www.researchgate.net/publication/234737746_Differentiated_Instruction_in_the_Regular_Classroom_What_Does_It_Mean_How_Does_It_Look
• Maayan Yavne (2019). De 6 Mythes van Gedifferentieerde Instructie. Opgehaald van: https://medium.com/tailor-ed/the-6-myths-of-differentiated-instruction-
bcde6e202c73
The European Commission's support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Bedankt voor je aandacht!

More Related Content

Similar to INACT IO1 Module 1_v2 nl.pptx

Gepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLO
Gepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLOGepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLO
Gepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLOSaxion
 
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptxINACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptxcaniceconsulting
 
Reken Maar Ingekort
Reken Maar IngekortReken Maar Ingekort
Reken Maar IngekortRekenmaar
 
OCB, diversiteit intern
OCB, diversiteit internOCB, diversiteit intern
OCB, diversiteit internPiet Vervaecke
 
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd lerenScholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd lerenStichting VO-content
 
Wat echt werkt.
Wat echt werkt.Wat echt werkt.
Wat echt werkt.moendeco
 
Zoleerik! visieontwerp
Zoleerik! visieontwerpZoleerik! visieontwerp
Zoleerik! visieontwerpKennisnet
 
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentierenArtikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentierenMeike Berben
 
2023 MOP 22 - 28 online.pptx
2023 MOP 22 - 28 online.pptx2023 MOP 22 - 28 online.pptx
2023 MOP 22 - 28 online.pptxPiet Vervaecke
 
ADI in de MVT les
ADI in de MVT lesADI in de MVT les
ADI in de MVT leshogentfmw
 
Differentieren_is_te_leren
Differentieren_is_te_lerenDifferentieren_is_te_leren
Differentieren_is_te_lerenMeike Berben
 
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014Jasmijn Kester MEM
 
is_differentieren_te_leren
is_differentieren_te_lerenis_differentieren_te_leren
is_differentieren_te_lerenMeike Berben
 
Open leermateriaal; fundament voor leren en onderwijzen op maat
Open leermateriaal; fundament voor leren en onderwijzen op maatOpen leermateriaal; fundament voor leren en onderwijzen op maat
Open leermateriaal; fundament voor leren en onderwijzen op maatStichting VO-content
 
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013Yves Blieck
 
Gepersonaliseerd leren vocabulaires, Strijker, a. (2014 11-11)
Gepersonaliseerd leren vocabulaires, Strijker, a. (2014 11-11) Gepersonaliseerd leren vocabulaires, Strijker, a. (2014 11-11)
Gepersonaliseerd leren vocabulaires, Strijker, a. (2014 11-11) Saxion
 
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoeringWerk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoeringJurgen Marechal
 
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Herman Post
 
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenKennisnet
 

Similar to INACT IO1 Module 1_v2 nl.pptx (20)

Gepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLO
Gepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLOGepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLO
Gepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLO
 
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptxINACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
 
Reken Maar Ingekort
Reken Maar IngekortReken Maar Ingekort
Reken Maar Ingekort
 
OCB, diversiteit intern
OCB, diversiteit internOCB, diversiteit intern
OCB, diversiteit intern
 
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd lerenScholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
 
Wat echt werkt.
Wat echt werkt.Wat echt werkt.
Wat echt werkt.
 
Zoleerik! visieontwerp
Zoleerik! visieontwerpZoleerik! visieontwerp
Zoleerik! visieontwerp
 
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentierenArtikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
 
2023 MOP 22 - 28 online.pptx
2023 MOP 22 - 28 online.pptx2023 MOP 22 - 28 online.pptx
2023 MOP 22 - 28 online.pptx
 
ADI in de MVT les
ADI in de MVT lesADI in de MVT les
ADI in de MVT les
 
Differentieren_is_te_leren
Differentieren_is_te_lerenDifferentieren_is_te_leren
Differentieren_is_te_leren
 
Visiedag
VisiedagVisiedag
Visiedag
 
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
Brochure_Meerwaarde_van_eigentijds_onderwijs_-_Kennisnet_2014
 
is_differentieren_te_leren
is_differentieren_te_lerenis_differentieren_te_leren
is_differentieren_te_leren
 
Open leermateriaal; fundament voor leren en onderwijzen op maat
Open leermateriaal; fundament voor leren en onderwijzen op maatOpen leermateriaal; fundament voor leren en onderwijzen op maat
Open leermateriaal; fundament voor leren en onderwijzen op maat
 
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
 
Gepersonaliseerd leren vocabulaires, Strijker, a. (2014 11-11)
Gepersonaliseerd leren vocabulaires, Strijker, a. (2014 11-11) Gepersonaliseerd leren vocabulaires, Strijker, a. (2014 11-11)
Gepersonaliseerd leren vocabulaires, Strijker, a. (2014 11-11)
 
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoeringWerk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
 
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
 
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxcaniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxcaniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxcaniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxcaniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxcaniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 

INACT IO1 Module 1_v2 nl.pptx

 • 1. Module 1. Inleiding in gedifferentieerde instructie
 • 2. Doelstellingen Het doel van deze module is cursisten kennis te laten maken met gedifferentieerde instructie als een leerlinggericht onderwijsmodel dat docenten in het beroepsonderwijs helpt om goed te reageren op de uiteenlopende behoeften van MBO studenten binnen één klas of groep. beelden kunnen veranderd worden
 • 3. Leerresultaten Aan het einde van deze module, ben je in staat zijn om: • De basisvaardigheden ontwikkelen om de diversiteit in je klaslokaal of leergroep te begrijpen. • Strategieën te bepalen om via deze gestructureerde aanpak proactief in te spelen op de diversiteit van de studenten • Deze overdraagbare vaardigheden en technieken in je werk toe te passen • Evalueren van het niveau van gedifferentieerde instructie in je MBO klas
 • 4. Trefwoorden • Gedifferentieerde instructie • Kenmerken en beginselen • Gedifferentieerde activiteiten • Praktische toepassingen, instrumenten, strategieën • Traditionele klaslokalen VS Gedifferentieerde klaslokalen
 • 5. Inhoudsopgave UNIT1: Wat is gedifferentieerde instructie? 1.1 Inleiding 1.2 Definitie UNIT2: Waar is het allemaal begonnen? 2.1 Geschiedenis van gedifferentieerde instructie (deel 1) 2.2 Geschiedenis van gedifferentieerde instructie (deel 2) UNIT3: Kenmerken en beginselen 3.1 Definieer het concept van gedifferentieerde instructie 3.2 Kenmerken en principes van gedifferentieerde instructie 3.3 Leerprincipes voor de bevordering van gedifferentieerde instructie 3.4. Praktische toepassingen, instrumenten, strategieën voor gedifferentieerde instructie 3.5. Voor- en nadelen van gedifferentieerde instructie UNIT4: Differentiatie is .... Differentiatie is niet... 4.1 Inleiding 4.2 Differentiatie is 4.3 Differentiatie is niet UNIT5: Wat zijn de verschillen tussen traditionele en gedifferentieerde klaslokalen? 5.1 Traditionele klaslokalen 5.2 Gedifferentieerde klaslokalen
 • 6. EENHEID 1 Wat is gedifferentieerde instructie?
 • 7. Inleiding • Niet alle leerlingen zijn gelijk. Op basis van deze kennis wordt bij gedifferentieerde instructie een benadering van onderwijzen en leren toegepast die leerlingen meerdere mogelijkheden biedt om informatie tot zich te nemen en ideeën te begrijpen. • Het model van gedifferentieerde instructie vereist dat leraren flexibel zijn in hun benadering van het onderwijs en het leerplan en de presentatie van de informatie aan de leerlingen aanpassen in plaats van te verwachten dat de leerlingen zichzelf aanpassen aan het leerplan. • Klassikaal onderwijs is een combinatie van klassikale, groeps- en individuele instructie. Gedifferentieerde Instructie is een onderwijstheorie die gebaseerd is op de vooronderstelling dat instructiemethoden moeten variëren en aangepast moeten worden aan de individuele en diverse leerlingen in de klas.
 • 8. Definitie • Gedifferentieerde instructie is het onderkennen van de uiteenlopende achtergrondkennis van leerlingen, hun bereidheid, hun taalgebruik, hun voorkeuren bij het leren en hun interesses, en daarop inspelen. • Gedifferentieerde instructie is een proces om het onderwijzen en leren voor leerlingen met verschillende capaciteiten in dezelfde klas te benaderen. De bedoeling van gedifferentieerde instructie is de groei en het individuele succes van elke leerling te maximaliseren door elke leerling te vinden waar hij of zij is, en te helpen bij het leerproces. • Gedifferentieerde instructie biedt alle leerlingen toegang tot hetzelfde lesprogramma in de klas door aanknopingspunten, leertaken en resultaten te bieden die zijn afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. Bron: http://edtheory.blogspot. com/2016/04/differentiat ed-instruction.html
 • 9. i EENHEID 2 Waar is het allemaal begonnen?
 • 10. Geschiedenis van gedifferentieerde instructie • Ook al lijkt gedifferentieerde instructie een nieuw concept in het onderwijs, het begon eigenlijk al in de jaren 1600. Omdat klaslokalen voor alle leeftijden functioneerden met slechts één leraar en beperkte middelen, moesten leraren automatisch improviseren. • Toen het onderwijssysteem overging op klassikale scholen, werd aangenomen dat kinderen van dezelfde leeftijd op dezelfde manier leerden. In 1912 werden echter prestatietests ingevoerd, en de scores onthulden de verschillen in de capaciteiten van leerlingen binnen de lagere niveaus.
 • 11. Geschiedenis van gedifferentieerde instructie • In 1975 keurde het Amerikaanse Congres de "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA) goed, die ervoor zorgde dat kinderen met een handicap gelijke toegang tot openbaar onderwijs kregen. Om deze leerlingenpopulatie te bereiken, gebruikten veel opvoeders gedifferentieerde instructiestrategieën. In 2000 werd No Child Left Behind aangenomen, waarmee gedifferentieerde en op vaardigheden gebaseerde instructie verder werd aangemoedigd - en dat is omdat het werkt. • Onderzoek door Leslie Owen Wilson ondersteunt het differentiëren van instructie in de klas en toont aan dat lesgeven de minst effectieve instructiestrategie is, met slechts 5 tot 10 procent retentie na 24 uur. Een discussie aangaan, oefenen na blootstelling aan de inhoud, en anderen onderwijzen zijn veel effectievere manieren om ervoor te zorgen dat het geleerde beklijft.
 • 12. Geschiedenis van gedifferentieerde instructie In de traditionele eenkamerscholen moesten de leraren een manier vinden om alle leerlingen de hele dag door op hetzelfde moment bezig te houden en materiaal aan te bieden dat nuttig was voor alle verschillende leerniveaus. En zij moesten dit doen zonder de mogelijkheid om de beste manieren of middelen te onderzoeken om hun werk gemakkelijker te maken. Ze moesten het allemaal zelf uitvinden. Als we die leerkrachten konden ondervragen, zouden we een hele wereld vol nuttige voorbeelden van gedifferentieerde instructie vinden zonder dat ze het doorhadden. Ze probeerden gewoon hun klaslokaal zo goed mogelijk te laten functioneren voor iedereen. Klik hieronder om een video te bekijken over "De kracht van inclusief onderwijs": https://www.youtube.com/watch?v=ZIPsPRaZP6M Bron: De kracht van inclusief onderwijs - Youtube
 • 13. UNIT 3 Kenmerken en beginselen
 • 14. Definieer het concept van gedifferentieerde instructie Gedifferentieerde instructie kan betekenen dat aan alle leerlingen hetzelfde materiaal wordt onderwezen met behulp van uiteenlopende instructiestrategieën, maar het kan ook betekenen dat de leraar in beroepsonderwijs en -opleiding lessen moet geven met verschillende moeilijkheidsniveaus op basis van de vaardigheden van elke leerling in beroepsonderwijs en -opleiding. Leraren in het beroepsonderwijs die differentiatie in de klas toepassen, kunnen: • Lessen ontwerpen op basis van de leerstijlen van leerlingen in beroepsonderwijs en -opleiding. • Groepeer BOO-studenten naar gedeelde interesse, onderwerp of vaardigheid voor opdrachten. • Het leren van studenten in beroepsonderwijs en -opleiding evalueren met behulp van formatieve beoordeling. • Beheer de klas om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren. • Voortdurend evalueren en aanpassen van de lesinhoud om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen in het beroepsonderwijs.
 • 15. Kenmerken en Principes van Gedifferentieerde Instructie • Differentiatie is PROACTIEF: De leraar beroepsonderwijs en -opleiding gaat ervan uit dat verschillende lerenden verschillende behoeften hebben. Daarom plant de leraar proactief een verscheidenheid aan manieren om het leren te "bereiken" en tot uitdrukking te brengen. • Gedifferentieerde Instructie is meer KWALITATIEF dan kwantitatief: Gedifferentieerde instructie is niet simpelweg meer of minder werk. Het simpelweg aanpassen van de hoeveelheid van een opdracht zal over het algemeen minder effectief zijn dan het aanpassen van de aard van de opdracht om ook aan de behoeften van de leerling te voldoen.
 • 16. Kenmerken en Principes van Gedifferentieerde Instructie • Gedifferentieerde Instructie is ROOT IN BEOORDELING: Een leraar beroepsonderwijs en -opleiding die begrijpt dat onderwijzen en leren goed op de leerlingen moeten aansluiten, grijpt elke gelegenheid aan om zijn leerlingen beter te leren kennen. Gedurende het hele schooljaar beoordelen mbo- docenten op allerlei manieren het ontwikkelingsniveau, de interesses en de leermethoden van mbo-leerlingen. De "eindbeoordelingen" nemen vele vormen aan, met het doel voor elke leerling een manier te vinden om zo succesvol mogelijk te delen wat hij of zij in de loop van het leerproces heeft geleerd.
 • 17. Kenmerken en Principes van Gedifferentieerde Instructie • Gedifferentieerde Instructie biedt MEERDERE AANPAKKEN voor inhoud, proces en product: o Inhoud: Wat leerlingen van beroepsonderwijs en -opleiding leren o Proces: Hoe studenten beroepsonderwijs en -opleiding ideeën en informatie begrijpen o Product: Hoe leerlingen in het beroepsonderwijs laten zien wat ze hebben geleerd Door deze drie elementen te differentiëren, bieden leerkrachten in het beroepsonderwijs verschillende benaderingen van wat leerlingen leren, hoe ze het leren en hoe ze laten zien wat ze hebben geleerd, wat bij alle leerlingen groei zal stimuleren. De verschillende benaderingen worden geanalyseerd als leerprincipes in de volgende dia's.
 • 18. Kenmerken en Principes van Gedifferentieerde Instructie • Gedifferentieerde instructie is STUDENT GECENTREERD: Leerervaringen zijn het meest effectief als ze boeiend, relevant en interessant zijn. Leerlingen zijn actief bij het nemen en evalueren van beslissingen. Door leerlingen te leren verantwoordelijkheid te delen, kan een leraar in beroepsonderwijs en -opleiding een deel van de dag met verschillende groepen of individuen werken. Het gaat erom leerlingen in het beroepsonderwijs voor te bereiden op het echte leven.
 • 19. Kenmerken en Principes van Gedifferentieerde Instructie • Gedifferentieerde instructie is een mix van klassikale, groeps- en individuele instructie: Een instructiepatroon in een gedifferentieerde klas zou kunnen zijn dat mbo-leerlingen samenkomen als een hele groep, naar buiten gaan in kleine groepjes of individueel, weer samenkomen om te delen en weer naar buiten gaan, en dat herhalen!
 • 20. Kenmerken en Principes van Gedifferentieerde Instructie • Gedifferentieerde Instructie is "organisch": BOL-studenten en BOL-docenten leren samen. Voortdurende samenwerking met de leerlingen is nodig om de leermogelijkheden te verfijnen zodat ze voor elke leerling doeltreffend zijn. Elke dag in de klas kan een manier aan het licht brengen om de klas beter op de leerlingen af te stemmen.
 • 21. Leerprincipes voor de bevordering van gedifferentieerde instructie Volgens Tomlinson kunnen leerkrachten in het beroepsonderwijs op de volgende vier manieren de instructie differentiëren: 1) inhoud, 2) proces, 3) product, 4) leeromgeving.
 • 22. Wat bedoelen we met inhoud? Zoals algemeen bekend, moet de basisinhoud van de les betrekking hebben op de leerstandaarden die door het schooldistrict of de onderwijsstandaarden van de staat zijn vastgesteld. Maar sommige leerlingen in de klas kunnen volledig onbekend zijn met de concepten in een les, sommige leerlingen kunnen een gedeeltelijke beheersing hebben, en sommige leerlingen kunnen al vertrouwd zijn met de inhoud voordat de les begint. Wat een leraar in beroepsonderwijs en -opleiding zou kunnen doen, is de inhoud differentiëren door activiteiten voor groepen leerlingen te ontwerpen die verschillende niveaus van de taxonomie van Bloom bestrijken (een classificatie van niveaus van intellectueel gedrag, gaande van denkvaardigheden van lagere orde tot denkvaardigheden van hogere orde).
 • 23. Wat bedoelen we met inhoud? De zes niveaus zijn: • Herinnering aan • Begrijpen van • Aanbrengen van • Analyseren • Evaluatie van • Creëren van
 • 24. Wat bedoelen we met inhoud? Van leerlingen in het beroepsonderwijs die niet vertrouwd zijn met een les, kan worden verlangd dat zij taken uitvoeren op de lagere niveaus: onthouden en begrijpen. mbo-leerlingen met enige beheersing zou kunnen worden gevraagd de inhoud toe te passen en te analyseren, en leerlingen met een hoog beheersingsniveau zou kunnen worden gevraagd taken uit te voeren op het gebied van evalueren en creëren.
 • 25. Voorbeelden van differentiërende activiteiten: • Koppel woordenschat aan definities. • Lees een passage uit een tekst en beantwoord de vragen. • Denk aan een situatie die een personage in het verhaal is overkomen en een andere afloop. • Onderscheid feit van mening in het verhaal. • Identificeer het standpunt van een auteur en lever bewijs om dit standpunt te ondersteunen. • Maak een PowerPoint presentatie met een samenvatting van de les.
 • 26. Proces Elke leerling in het beroepsonderwijs heeft een eigen leerstijl, en een succesvolle differentiatie houdt in dat het materiaal op elke stijl wordt toegesneden: visueel, auditief, kinesthetisch en met woorden. Deze procesgerelateerde methode houdt ook rekening met het feit dat niet alle mbo-leerlingen evenveel steun van de mbo-docent nodig hebben, en dat leerlingen ervoor kunnen kiezen om in tweetallen, kleine groepjes of individueel te werken. En terwijl sommige leerlingen baat kunnen hebben bij één-op-één-interactie met u of de klassenassistent, kunnen anderen op eigen kracht verder komen. Leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleiding kunnen het leren van leerlingen bevorderen door ondersteuning te bieden op basis van individuele behoeften.
 • 27. Voorbeelden van differentiatie van het proces: • Zorg voor leerboeken voor visuele en woordleerders. • Laat auditieve leerlingen naar audioboeken luisteren. • Geef kinesthetische leerlingen de kans om een interactieve opdracht online te voltooien.
 • 28. Product Het product is wat de mbo-leerling aan het eind van de les maakt om aan te tonen dat hij de inhoud beheerst. Dit kan in de vorm van toetsen, projecten, verslagen of andere activiteiten. Een leraar in beroepsonderwijs en -opleiding kan leerlingen opdragen activiteiten uit te voeren waaruit blijkt dat zij een onderwijsconcept beheersen op een manier die de leerling verkiest, gebaseerd op leerstijl.
 • 29. Voorbeelden van differentiatie van het eindproduct: • Leerlingen lezen en schrijven een boekverslag. • Visuele leerlingen maken een grafisch overzicht van het verhaal. • Auditieve leerlingen geven een mondeling verslag. • Kinesthetische leerlingen bouwen een diorama ter illustratie van het verhaal.
 • 30. Leeromgeving De voorwaarden voor optimaal leren omvatten zowel fysieke als psychologische elementen. Een flexibele inrichting van het klaslokaal is van essentieel belang, met verschillende soorten meubilair en opstellingen om zowel individueel als groepswerk te ondersteunen. Psychologisch gezien moeten leerkrachten in het beroepsonderwijs technieken voor klassenmanagement gebruiken die een veilige en ondersteunende leeromgeving ondersteunen.
 • 31. Voorbeelden van differentiatie van de omgeving: • Verdeel enkele leerlingen in leesgroepen om de opdracht te bespreken. • Laat de leerlingen individueel lezen indien gewenst. • Creëer stille ruimtes waar er geen afleiding is.
 • 32. Praktische toepassingen, instrumenten, strategieën voor gedifferentieerde instructie Er zijn een aantal methoden die kunnen worden aangepast en gebruikt voor de verschillende vakken. Die strategieën zijn gedifferentieerde opdrachten, keuzeborden, compacten, interessecentra/groepen, flexibele groepering, en leercontracten. • Trapsgewijze opdrachten zijn bedoeld om dezelfde vaardigheid te onderwijzen, maar de leerlingen een ander product te laten maken om hun kennis te tonen op basis van hun begripsvaardigheden. • Aan de hand van keuzeborden kunnen mbo-leerlingen kiezen aan welke activiteit ze willen werken voor een vaardigheid die de mbo-docent kiest. Op het bord staan meestal opties voor de verschillende leerstijlen: kinesthetisch, visueel, auditief en tactiel. • Compacten stelt de leraar in staat leerlingen te helpen het volgende niveau in hun leerproces te bereiken als ze al onder de knie hebben wat de klas wordt onderwezen. Om te compacten beoordeelt de mbo-leerkracht het kennisniveau van de leerling, maakt hij een plan voor wat hij moet leren, ontslaat hij de leerling van het bestuderen van wat hij al weet, en creëert hij vrije tijd om een versnelde vaardigheid te oefenen.
 • 33. Praktische toepassingen, instrumenten, strategieën voor gedifferentieerde instructie • Interessecentra of -groepen zijn een manier om de leerlingen autonomie te geven bij het leren. Flexibele groepering maakt het mogelijk de groepen meer flexibel te maken, afhankelijk van de activiteit of het onderwerp. • Leercontracten worden gesloten tussen een student en een leraar beroepsonderwijs en -opleiding, waarin de verwachtingen van de leraar beroepsonderwijs en -opleiding met betrekking tot de noodzakelijke vaardigheden die moeten worden aangetoond en de vereiste onderdelen van de opdrachten worden vastgelegd, waarbij de student aangeeft welke methoden hij wil gebruiken om de opdracht te voltooien. Deze contracten kunnen de student in staat stellen de leerstijl van zijn voorkeur te gebruiken, in een ideaal tempo te werken en moedigen zelfstandigheid en planningsvaardigheden aan.
 • 34. Voor- en nadelen van gedifferentieerde instructie De voordelen van differentiatie in de klas gaan vaak gepaard met het nadeel van een steeds grotere werklast. Hier zijn een paar factoren om in gedachten te houden: Pros • Uit onderzoek blijkt dat gedifferentieerde instructie doeltreffend is voor zowel leerlingen met een hoog vaardigheidsniveau als leerlingen met lichte tot ernstige handicaps. • Wanneer leerlingen meer mogelijkheden krijgen om leerstof te leren, nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. • Leerlingen blijken meer betrokken te zijn bij het leren en er zijn naar verluidt minder disciplinaire problemen in klaslokalen waar leraren gedifferentieerde lessen geven.
 • 35. Voor- en nadelen van gedifferentieerde instructie Minpunten • Gedifferentieerde instructie vergt meer werk tijdens de lesplanning, en veel leraren hebben moeite om de extra tijd in hun agenda te vinden. • De leercurve kan steil zijn en sommige scholen hebben te weinig middelen voor professionele ontwikkeling. • Critici voeren aan dat er niet genoeg onderzoek is verricht om aan te tonen dat de voordelen van gedifferentieerde instructie opwegen tegen de extra voorbereidingstijd.
 • 36. Tijd voor zelfreflectie Klik hieronder en ontdek voorbeelden van gedifferentieerde strategieën die in het onderwijs worden gebruikt: Link: https://www.youtube.com/watch?v=NLH9yaHIIoQ Bron: Voorbeelden van gedifferentieerde strategieën in het onderwijs - YouTube Kunt u deze strategieën in uw klas toepassen? Zo ja, welke strategieën zijn het meest van toepassing op uw leerlingen in het beroepsonderwijs?
 • 37. UNIT 4 Differentiatie is .... Differentiatie is niet...
 • 38. Wanneer leerkrachten in het beroepsonderwijs differentiëren, doen zij dat in antwoord op de bereidheid, de belangstelling en het leerprofiel van een leerling. Vanwege hun unieke en uiteenlopende behoeften op het gebied van geletterdheid, moeten de mbo-leerlingen van de mbo-docenten het product, het proces en/of de inhoud van het leren differentiëren. Gedifferentieerde instructie is er in vele vormen, ideeën en uitvoeringen. Veel voorkomende mythen over wat differentiatie wel of niet is, worden in de volgende dia's gepresenteerd. Inleiding
 • 39. Differentiatie is niet... • Elke leerling moet dezelfde tekst lezen met hetzelfde doel en volgens dezelfde strategie • Dezelfde instructie en opdrachten geven aan de hele klas • Het geven van extra opdrachten aan leerlingen die vroeg klaar zijn • Individuele instructie voor elke student • Doe iets totaal anders voor elke leerling in je klas • Het creëren van permanente, gelabelde groepen die nooit veranderen
 • 40. Differentiatie is... • Complexer dan verschillende leerlingen verschillende leerervaringen te bieden • Gebaseerd op de behoeften van de studenten • Rekening houden met het niveau van voorbereiding, interesses en leerstijlen van de leerlingen • Een flexibele aanpak van instructie en groepering • De leerlingen bij het lezen van hun teksten meer dan één optie aan te bieden • Gebruik van verschillende leesstrategieën om het materiaal aan te passen aan de lees- en schrijfbehoeften van onze leerlingen • Onze manier van lesgeven veranderen, zodat iedereen kan leren en presteren
 • 41. Tijd voor zelfreflectie Wat is gedifferentieerde instructie? Welke aanpak gebruikt u momenteel tijdens het lesgeven? Vertel ons je persoonlijke verhaal! Klik hieronder om een video te bekijken over hoe u uw lessen kunt plannen: Link: https://www.youtube.com/watch?v=rumHfC1XQtc Bron: Differentiating Instruction: Hoe plan je je lessen? - YouTube
 • 42. i UNIT 5 Wat zijn de verschillen tussen traditionele en gedifferentieerde klaslokalen?
 • 43. Traditioneel klaslokaal Gedifferentieerde klas Verschillen tussen studenten in beroepsonderwijs en -opleiding gemaskeerd of aangepakt wanneer problematisch De verschillen tussen de leerlingen worden bestudeerd als basis voor de planning Beoordeling komt het meest voor aan het eind van het leerproces om te zien "wie het heeft Evaluatie is doorlopend en diagnostisch om te begrijpen hoe de instructie beter kan worden afgestemd op de behoeften van de lerenden Een relatief beperkte opvatting van intelligentie overheerst De nadruk ligt duidelijk op meerdere vormen van intelligentie Een enkele definitie van uitmuntendheid overheerst Uitmuntendheid wordt in grote mate bepaald door individuele groei vanuit een startpunt Interesse van studenten wordt weinig aangesproken Leerlingen worden vaak begeleid bij het maken van op belangstelling gebaseerde keuzes bij het leren Er wordt met betrekkelijk weinig leerprofielopties rekening gehouden Vele leerprofiel opties worden gehonoreerd Gehele klas instructie overheerst Er worden veel instructieregelingen gebruikt De dekking van teksten en leerplangidsen stuurt de instructie Leerlingbereidheid, belangstelling en leerprofiel geven vorm aan instructie Beheersing van feiten en vaardigheden buiten de context zijn de focus van het leren Het gebruik van essentiële vaardigheden om sleutelconcepten en -beginselen te begrijpen en te begrijpen staat centraal bij het leren Enkelvoudige optietoewijzingen zijn de norm Toewijzing met meerdere opties wordt vaak gebruikt Tijd is relatief inflexibel De tijd wordt flexibel gebruikt, naar gelang van de behoeften van de student Een enkele tekst prevaleert Meerdere materialen worden verstrekt Er kan worden gezocht naar één interpretatie van ideeën en gebeurtenissen Er wordt routinematig gezocht naar meerdere perspectieven op ideeën en gebeurtenissen De leraar lost problemen op Leerlingen helpen andere leerlingen en de leraar bij het oplossen van problemen De leraar geeft de hele klas normen voor de beoordeling Leerlingen werken samen met de leerkracht om zowel klassikale als individuele doelen vast te stellen Vaak wordt één enkele vorm van beoordeling gebruikt Leerlingen worden op verschillende manieren beoordeeld
 • 44. Synopsis Nu je deze unit hebt afgerond, moet je in staat zijn om:  Begrijp de Gedifferentieerde Instructie  Pas deze technieken toe op je werk  effectiever omgaan met de dagelijkse problemen van uw onderwijs en de unieke behoeften van uw leerlingen
 • 45. Lijst van referenties en verdere lectuur • Sec- B Readings (n.d). Gedifferentieerde Instructie. Opgehaald van: https://www.dr-hatfield.com/educ342/Differentiated_Instruction.pdf • Watts-Taffe, S., Laster, B., Broach, L., Marinak, B., Conner, C., & Walker-Dalhouse, D. (2012, december/2013, januari). Gedifferentieerde Instructie: Making Informed Teacher Decisions. Opgehaald van: https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/TRTR.01126 • New York University - Metropolitan Center for Urban Education (2008). Culturele Verantwoordelijke Gedifferentieerde Instructiestrategieën. Opgehaald van: https://impactofspecialneeds.weebly.com/uploads/3/4/1/9/3419723/culturally_responsive_differientiated_instruction.pdf • Marie (n.d. ). (2019). Handige voorbeelden van Gedifferentieerde Instructie, Complete Literatuur. Opgehaald van: https://completeliterature.com/helpful- examples-of-differentiated-instruction/ • Kathy Perez (2019). Gedifferentieerde Leesinstructie: Meerdere paden naar succes in lezen en schrijven. Solution Tree Blog. Opgehaald van: https://www.solutiontree.com/blog/differentiated-reading-instruction/ • Cynthia Uche. (2016). Gedifferentieerde Instructie, Onderwijstheorie en Praktijk. Opgehaald van: http://edtheory.blogspot.com/2016/04/differentiated- instruction.html • Cathy Weselby. (2021). Wat is Gedifferentieerde Instructie? Examples of How to Differentiate Instruction in the Classroom. Veerkrachtige Opvoeder. Opgehaald van: https://resilienteducator.com/classroom-resources/examples-of-differentiated-instruction/ • Carol Ann Tomlinson. (2001). Gedifferentieerde Instructie in de reguliere klas: Wat Betekent Het? Hoe ziet het eruit? Afkomstig van: https://www.researchgate.net/publication/234737746_Differentiated_Instruction_in_the_Regular_Classroom_What_Does_It_Mean_How_Does_It_Look • Maayan Yavne (2019). De 6 Mythes van Gedifferentieerde Instructie. Opgehaald van: https://medium.com/tailor-ed/the-6-myths-of-differentiated-instruction- bcde6e202c73
 • 46. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bedankt voor je aandacht!