SlideShare a Scribd company logo
YHDESSÄ TEKEMISEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Versio 1.0
Kokemaamme oppimisen ja tekemisen tapaa ja hyödyllisiä työkaluja
haluamme Ilonpalautuksia­projektin avulla jakaa auttaaksemme
esimiehiä, tiimejä ja yksilöitä kehittymään, kehittämään, rikastamaan
ja rakastamaan.
Kiitos, kun olet mukana matkassa!
Johanna Vuorenmaa
visuaalinen ajattelija
Hehku visual
Maria Ruokonen
tiimivalmentaja
Less Miserables osk
LUET PARHAILLAAN KAHDEN YRITTÄJÄN YHTEISTYÖN TUOTOSTA,
ILONPALAUTUKSIA-E-KIRJAA, JOKA ON ALKUPALA…
Meitä yhdistää Tampereen ammattikorkeakoulun
yrittäjyyden yksikkö Proakatemia, josta valmistuimme
yrittäjyyden tradenomeiksi vuonna 2013.
Proakatemiassa opiskellaan yrittäjyyttä tiimiyrityksissä.
Tiimissä oppiminen ja yrittäminen on ollut meille (ja
sadoille muille) käänteentekevä tapa opiskella,
työskennellä ja tavoitella unelmia. Tiimissä opitaan
(työ)elämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten itsensä
johtamistaitoja, vertaisjohtamista, vuorovaikutus­ ja
yhteistyötaitoja, erilaisten näkökulmien arvostamista
sekä rohkeutta kokeilla ja luoda uutta. Ponnistimme eri
tiimeistä ja valmistumisen jälkeen jatkoimme kumpikin
tahoillamme yrittäjinä, mutta intohimo yhteistä asiaa
kohtaan sai meidät löytämään toisemme ja
yhdistämään osaamisemme Ilonpalautuksia varten.
Ilonpalautuksia­e­kirja toimii työkaluna esimiehille, tiimeille ja yksilöille ja
on suunnattu sinulle, joka haluat kehittää yhteisösi toimintaa tulokselliseksi
ihmislähtöisesti.
Ilonpalautuksia on jaettu viiden eri teeman alle, joihin voit tutustua
järjestyksessä tai poimia sinulle kulloinkin ajankohtaisimmat aiheet.
Mukaan kokosimme myös käytännön esimerkkejä työelämästä.
Haastattelimme kahta eri yritystä, joissa ajatellaan toisin ja toimitaan
rohkeasti sekä ihmislähtöisesti. Seuraavalta sivulta löydät nämä
organisaatiot lyhyesti esiteltyinä.
SISÄLLYS
ESITTELYT
JOHTAVAT AJATUKSET 5
Jaettu visio ja työn merkitys
YKSILÖN POLKU 10
Yksilön kehittyminen ja kasvu
TOISIAAN TÄYDENTÄVÄ TIIMI 15
Erilaisuudesta voimavara
DIALOGI 19
Rakentava vuorovaikutus
LUOVUUS JA OPPIMINEN 24
Kannustava ja kokeileva kulttuuri
LOPUKSI 30
Teo­Ilmari Tuovinen,
Toimitusjohtaja
Heini Ala­Vannesluoma,
Gofore Crew Coach
Asuinyhteisö Kontu toimii Tampereella
Rauhaniemessä, Koukkuniemen alueella. Konnussa
lähtökohtana on ihminen: jokaisen omia yksilöllisiä
voimavaroja ja itsenäisen toimintakyvyn säilymistä
tuetaan. Yhteisön asukkaat, omaiset ja työntekijät
osallistetaan tekemään Konnusta oma koti ja luomaan
itselleen ja toisilleen virikkeellistä ja mukavaa arkea.
Gofore Oy on sähköisten palveluiden arkkitehtuuri­ ja
rakennustoimisto toimipisteinään Tampere ja Helsinki.
Goforelaiset haluavat pelastaa Suomen huonoilta
tietojärjestelmiltä ja luoda uudenlaista työkulttuuria.
Goforessa panostetaan yhdessä tekemiseen, avoimeen
ilmapiiriin, iloon, innostukseen sekä osaamisen
kehittämiseen parhaimmilleen. Goforen henkilöstön
työviihtyvyys on alan yritysten kärkeä. 
ESITTELYT
4
"Se näyttää mahdottomalta, kunnes se on tehty."
­ Nelson Mandela 
JOHTAVAT AJATUKSET
"Se näyttää mahdotomalta kunnes se on tehty" 
JAETTU VISIO JA
TYÖN MERKITYS
6
Jotta yhteisössä syntyy menestystarinoita ja
tavoitteita saavutetaan, on yhteisön
olemassaololle oltava selkeä tarkoitus. Miksi
olemme olemassa? Miksi juuri minä teen sitä
työtä mitä teen? Arvot ohjaavat toimintakulttuurin
toteutumista; työn tekemistä ja yhteisen tavoitteen
ja vision saavuttamista.
Kun yhteisön johtavat ajatukset ovat kirkkaita,
ihmiset jakavat samat arvot ja uskovat yhteiseen
asiaan. Se lisää yhteisöllisyyden ja turvallisuuden
tunnetta, mikä taas vahvistaa sitoutumista ja
sisäistä motivaatiota. Jokainen yksilö kokee
olevansa merkityksellinen.
KIRKASTA
http://www.ted.com/talks/simon_sinek
_how_great_leaders_inspire_action
7
Tiedätkö miksi organisaationne on
olemassa?
Katso Simon Sinekin herättelevä
TED talk:
Meillä on kulttuurillisesti
hyvin vahva työn ilo ja
innostus. Porukka tuppaa
innostumaan työnteosta aika
paljon.
Olemme syntyneet kehittämään
ikäihmisten hoivaa
ja lisäämään hyvinvointia
yhteiskunnallisesti. Pyrimme
luomaan mielekästä elämää.
Ihmistä ei tule nähdä potilaana
vaan ihmisenä.
On luotava sellainen tila, johon
voit itsekin tulla ihmisenä, etkä
pelkästään työroolissa
suorittamaan siihen rooliin kuuluvia
toimenpiteitä.
Me halutaan pelastaa Suomi
huonoilta tietojärjestelmiltä.
Merkityksellisyys on meille
kaikille erittäin tärkeä asia.
8
Johtajan pitää viestiä minne ollaan
menossa. Eri näkökulmat täydentävät
suuntaa, mutta johtajan tehtävänä on
maalata se visio, miltä tulevaisuus
näyttää. Siitä syntyy luottamuksen ja
turvallisuuden tunnetta.
Johtajana haluan olla samalla tasolla ja
tehdä samoja arjen askareita kuin
muutkin. Haluan olla rehellinen,
oikeudenmukainen ja johdonmukainen.
Siten pystyn rakentamaan luottamusta.
Pyrin luomaan sellaisen fiiliksen, että
olen vain yksi hyvä tyyppi, jolle voi tulla
kertomaan asioista ja aika hyvin
tullaankin. Pitää olla läsnä arjessa, että
voi puuttua asioihin, se lisää
uskottavuutta ja luotettavuutta. Yritän
mahdollistaa sen, että ihmiset
voivat tehdä sitä, mitä he osaavat
hyvin.
Kontukodin visiona on olla koti, jossa
väki viihtyy. Väki tarkoittaa tietysti
asukkaita, joiden koti tämä on, mutta
myös omaisia, vapaaehtoisia ja
työntekijöitä. Tämä on heidän kaikkien
yhteinen koti, jossa kaikki viihtyvät ja
jossa asiakkaan ja työntekijän välillä on
aito ihmissuhde.
9
"Mitä tekisit, jos et pelkäisi?"
­ Spencer Johnson
YKSILÖN POLKU
YKSILÖN KEHITTYMINEN
JA KASVU
11
Menestyvä yhteisö kannustaa yksilöitään
unelmoimaan, tavoittelemaan kehitystä ja ylittämään
itsensä. Yksilön henkilökohtaiset tavoitteet nivotaan
koko yhteisön yhteiseksi suunnaksi ja
kehittymistä peilataan sekä itsenäisesti että yhteisön
kesken. Aito sitoutuminen ja halu yhteisön sekä
itsensä kehittämiseen syntyy sisäisestä
motivaatiosta, johon vaikuttavat vastuun ja hallinnan
tunne, koettu kehitys, yhteenkuuluvuuden tunne ja
tarkoituksen ymmärtäminen.
Miksi teemme sitä mitä teemme? Tekemisen flow
syntyy, kun osaaminen ja haaste ovat
tasapainossa, ja se pysyy yllä aina vaativimpiin
haasteisiin tarttumalla. Omat tavoitteet ja unelmat
kannattaa jakaa muiden kanssa. Ääneen sanottu ja
ylöskirjattu tavoite auttaa sen saavuttamisessa. 
KOKEILE
Minkälainen on oma/organisaatiosi
kehittymisen polku?
Kokeile soveltaa kuvan kysymyksiä
omassa yhteisössäsi esimerkiksi
kehityskeskustelun yhteydessä. 
12
Meillä kartoitetaan heti rekrytoinnin
jälkeen mitä muuta osaamista
ihmisellä on varsinaisen
ammatillisen osaamisen lisäksi.
Tuemme jokaisen omia
mielenkiinnon kohteita.
Meillä myydään osaamista, joten sen
on oltava timanttia. Osaamisen
johtaminen on tänä päivänä henkilön
omaa osaamisen johtamista.
Keskeistä omassa tekemisessä on
tietoisuus omasta tekemisestä ja sen
vaikutuksesta omaan työyhteisöön ja
asiakkaisiin. Asiantuntijan pitää pystyä
tarkastelemaan omaa osaamistaan
monesta näkökulmasta: Minkälaista
arvoa tuotan asiakkaalle omalla
osaamisellani? Miten tekeminen näkyy
loppukäyttäjälle?
Kun kehittymistä tapahtuu koko ajan, pitää
osaamisen näkyväksi tekemistä
vahvistaa. Näin ihmiset kykenevät
havainnoimaan omaa kehittymistään, ettei
mennä kiireessä laput silmillä. Arvokkain
kehittyminen tapahtuu itse työtä tehden.
Tätä tarkoitusta varten olemme kehittäneet
meille oman työkalun.
13
Jokaisen olisi hyvä välillä
tarkastella mitä elämässään haluaa
tavoitella ja miksi. Mikä on
elämässä tärkeää? Mikä on oma
arvomaailma? Mitä haluan?
Minkälaisia asioita haluan tehdä?
Minkälaiseen rooliin haluan
kasvaa? 
On tärkeää, että joku
haastaa tarkastelemaan
kehitystä. Ja on tärkeää,
että palaute saadaan
niiltä, joiden kanssa töitä
tehdään, tiimiltä, mutta
myös asiakkaalta.
Jokaisella työntekijällä on
mahdollisuus toteuttaa omia
vahvuuksiaan, suunnitella vapaasti ja
ottaa vastuuta. On vapaus ja vastuu ja
yhdessä suunnitellaan ja tehdään.
Otetaan selvää siitä, mitä asukkaat
haluavat tehdä ja minkälaista elämää
he ovat aiemmin viettäneet.
14
"Tiimin vahvuus on sen jokaisessa yksilössä.
Jokaisen yksilön vahvuus on tiimissä."
­ Phil Jackson
TOISIAAN TÄYDENTÄVÄ TIIMI
1+1=3
ERILAISUUDESTA
VOIMAVARA
16
Työelämä on yhä monimuotoisempaa ja
kerroksellisempaa. Monimutkaisten ongelmien
ratkaisemiseksi tarvitaan monimuotoisia tiimejä
ja yhteisöjä.
  
Ihmisten erilaisuus on rikkaus, ja hyvin toimiva
tiimi tarvitsee sopivassa suhteessa toisiaan
täydentäviä erilaisia pelaajia. Usein jokaisen
oma tapa toimia ja ajatella tuntuu ainoalta
oikealta, ja toisten sähläys, pilkunviilaus,
saamattomuus tai kaikkitietävyys ihmetyttää ja
ärsyttää. Kun tutustumme itseemme ja myös
toisiin, opimme ymmärtämään paremmin omia
ja toistemme ajattelu­ ja toimintatapoja.
TESTAA
17
Tiedätkö mikä on synnynnäinen
temperamenttityylisi tai luontainen
tiimiroolisi?
Alkuun pääset tekemällä esimerkiksi
suomalaisen psykologin Tony Dunderfeltin
Tunnista temperamentit ­testin.
https://www.ps­
kustannus.fi/tunnistatemperamentit.html
On hyvä tiedostaa miksi
olemme erilaisia ja miksi se
on tärkeää. Meillä on
erilaisuuden arvostamisen
kulttuuri.
Meillä ihminen rekrytoidaan,
ei se osaaminen mikä
hänellä on. Rekrytoimme
työkavereita itsellemme.
Meillä luottamuksen
syntymiseen on
auttanut se, että
ihmiset
ovat oppineet
tuntemaan toisensa ja
sitä kautta luottamaan.
18
DIALOGI
"Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, joten meidän tulisi kuunnella enemmän kuin puhua."
­ Zenon Kitionilainen
RAKENTAVA
VUOROVAIKUTUS
20
Dialogi juontuu kreikan kielen sanoista dia (kautta,
lävitse) ja logos (sanan merkitys/ymmärrys). Dialogi
on yhdessä ajattelua, rakentavaa vuoropuhelua,
ymmärryksen virtausta keskustelijoiden kautta.
Dialogissa pyritään luomaan yhteisiä merkityksiä
yhdistämällä ja laajentamalla näkökulmia,
kokemuksia ja ajatuksia.
Dialogia kannattaa rikastaa avoimilla kysymyksillä,
jotka tarkentavat ja kartoittavat jo sanottua sekä
avaavat ja haastavat ajattelua. Avoimet kysymykset
alkavat esimerkiksi sanoilla mitä, miten, miksi, mistä,
mihin, miltä, koska ja kuka. Suljettuja, johdattelevia
ja monivalintaisia kysymyksiä kannattaa välttää, sillä
ne rajaavat ajattelua. Ajattelua laajentavan dialogin
jälkeen on ratkaisujen, johtopäätösten ja kiteytysten
aika.
EDISTÄ
21
Muista dialogin neljä perusperiaatetta: 
kunnioitus
odotus
kuuntelu 
suora puhe
Varaa aikaa erikseen yhdessäajattelulle
ja avoimille palavereille ilman agendaa.
(Isaacs, William:
Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito, 2001)
Me yritämme löytää tilaisuuksia ja
paikkoja, että ristipölytystä tapahtuu.
Meillä on esimerkiksi Perjantaiklubi,
missä tapahtuu projektien kuulumisten
jakamista. Äänessä on aina yksi
projekti/perjantai. Kerrotaan mitä
projektissa on oivallettu, mitä opittu,
mitä haasteita on ollut, miten ne on
selätetty ja mitä vaikutusta omalla
tekemisellä on ollut.
Alkuun yhteisen keskustelun ja varsinkin
päätöksenteon kulttuurin luominen oli
kivinen tie. Keskustelu ei ollut hedelmällistä
vaan syntyi blokkeja, ja keskustelu oli
haastavaa. Tällä alalla ei välttämättä olla
totuttu toiminnan kehittämiseen ­ että siihen
annettaisiin mahdollisuutta ­ ja että työtä voi
tehdä eri tavoin. Nyttemmin siihen on opittu.
Pyrimme tekemään päätökset
enimmistöpäätöksinä, ja ihmiset ovat
oppineet hyväksymään sen, ettei oma
mielipide välttämättä saa kannatusta.
Rakentavan keskustelun oppiminen ja
luottamuksen rakentuminen otti kuitenkin
aikansa.
22
Kun itsellä on vahva näkemys siitä,
mitä halutaan tehdä, on dialogin
käymisessä ollut kehittämistä. Pitää
antaa myös muille tilaa tuoda omia
ajatuksiaan ja näkökulmiaan
keskusteluun, ja oppia kysymään
kysymyksiä.
23
Meillä on kerran viikossa
yhteisökokous, jossa
omaiset, vapaaehtoiset,
asukkaat ja työntekijät
kokoontuvat yhdessä
kehittämään toimintaa.
LUOVUUS JA OPPIMINEN
"Elämä on kuin polkemista pyörällä.
Tasapainon yllä​pitämiseksi on pysyttävä liikkeessä."
­ Albert Einstein
LUOVUUS JA OPPIMINEN
KOKEILEVA JA
KANNUSTAVA
KULTTUURI
25
Luovuus ei ole luonteenpiirre tai periytyvä
ominaisuus vaan jokainen, ihminen tai
organisaatio, voi olla luova. Luovuutta ruokkiva
ja uudistuva organisaatio antaa tilaa ja
kannustaa kokeiluihin, sietää epävarmuutta,
kykenee rohkeasti tekemään päätöksiä ja
kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa.
Luovuuden tärkein lähde on häiriö tai
muutostilanne. Mitä mahdollisuuksia
muutokseen voi liittyä?
TOIMI
Mitä voisit tehdä jo tänään?
26
Tekemällä syntyy.
Luovuudesta ja ideoista ei ole iloa
ellei ideoita viedä rohkeasti käytännön
tasolle. Pienelläkin muutoksella tai
parannuksella voi olla iso merkitys ja
vaikuttavuus. Think small!
Olemme innokkaasti kehittäneet
hoitotyön prosesseja ja myös
varastaneet hyviä käytäntöjä
muualta. Olemme paketoineet ne
meille sopiviksi puhaltamalla niihin
hyvän hengen. Oikeastaan koko
tässä hommassa on kyse johtamis­
innovaatiosta.
Me ajattelemme luovuuden
eteenpäinmenemisen näkökulmasta.
Se on meidän tapamme tehdä
asioita. Kokeillaanpa tällaista ja
katsotaan toimiiko se. Jos toimii,
kerrotaan siitä muillekin, ja jos ei niin
kerrotaan siitäkin.
Meillä asuu 26 erilaista ihmistä, joilla
kaikilla on oma elämänhistoriansa.
Omaohjaajien vastuulla on mahdollistaa
arjessa asioita, joita asukkaat ovat
elämässään kokeneet merkityksellisinä.
Esimerkiksi eräs asukas on tehnyt
Kontukodissa pöydän jätehuoneesta
askarteluhuoneeksi muuttamassamme
tilassa. Omaohjaaja on voinut käyttää
rahaa tarvikkeisiin ja olla ohjaamassa
asukasta pöydän tekemisessä. Pöytä
on samanlaisella tekniikalla tehty ja
samannäköinen kuin asukkaan parisen
kymmentä vuotta sitten tekemä pöytä.
27
Tällainen yhteisöllinen tapa
toimia vaatii aitoa
kiinnostusta ihmisiä
kohtaan ja halua olla läsnä.
Vaaditaan myös kykyä ja
halua ottaa vastuuta,
itsensä johtamista, kykyä
tehdä päätöksiä ja sietää
epävarmuutta.
Kyllä meiltä on lähtenyt pariihmistä sillä ajatuksella, että he
haluavat palata entiseentehdasmaiseen rutiiniin, koskatämä on erilainen tapa toimia.
Maailma menee ohi, jos ei pidä
silmiään auki, mutta toisaalta
tässä ollaan perusasioiden
äärellä. Jos vain löydät ne
perusasiat ja purat estävät asiat
niin on suhteellisen helppo tehdä
hyvää.
Innostuminen ja flow­tilan
saavuttaminen tulee
onnistumisista ja asiakkaalta
saadusta hyvästä
palautteesta. Siitä syntyy
positiivisuuden kierre. Sitä
kannattaa tavoitella.
28
LOPUKSI
30
Parhaillaan laadimme kokonaista menua työyhteisöä ja yhteistyötä rikastavista työkaluista ja
kirjaprojektille on myös luvassa jatkoa. Kuulemme mielellämme ajatuksiasi: Kolahtiko jokin
erityisesti? Mistä haluaisit oppia lisää? Mitä tarpeita juuri sinun työyhteisössäsi on?
Haluatko jakaa omia hyväksi havaittuja kokemuksiasi kanssamme?
Maria Ruokonen
Less Miserables osk
maria@lessmiserables.com
www.lessmiserables.com
Johanna Vuorenmaa
Hehku visual
johanna@hehkuvisual.fi
www.hehkuvisual.fi
Tämä ei ollut tässä.
Tämä siis oli vasta alkupala.
Ollaan yhteydessä:
 #ilonpalautuksia@lessmsrbls @JohannaKarolii

More Related Content

Similar to Ilonpalautuksia - yhdessä tekemisen lyhyt oppimäärä

Inspiroiva johtoryhmätyösktentely
Inspiroiva johtoryhmätyösktentelyInspiroiva johtoryhmätyösktentely
Inspiroiva johtoryhmätyösktentely
Academy Of Emotions
 
Keikkailu jyvaskyla 9_5_2012
Keikkailu jyvaskyla 9_5_2012Keikkailu jyvaskyla 9_5_2012
Keikkailu jyvaskyla 9_5_2012
Salon seudun ammattiopisto
 
Kohti mielekkäämpää vapaaehtoistoimintaa Omaishoitajat ja läheiset -liitto 7....
Kohti mielekkäämpää vapaaehtoistoimintaa Omaishoitajat ja läheiset -liitto 7....Kohti mielekkäämpää vapaaehtoistoimintaa Omaishoitajat ja läheiset -liitto 7....
Kohti mielekkäämpää vapaaehtoistoimintaa Omaishoitajat ja läheiset -liitto 7....
Lari Karreinen
 
Avaran palvelut
Avaran palvelutAvaran palvelut
Avaran palvelut
Viestintätoimisto Avara
 
Pedagoginen johtaminen
Pedagoginen johtaminenPedagoginen johtaminen
Pedagoginen johtaminen
Esa Kukkasniemi
 
Huomisen vapaaehtoisjohtaja rakenne versio 1.5
Huomisen vapaaehtoisjohtaja rakenne versio 1.5Huomisen vapaaehtoisjohtaja rakenne versio 1.5
Huomisen vapaaehtoisjohtaja rakenne versio 1.5
Lari Karreinen
 
Oppiminen työpaikoilla - hukka, harha vai arvo?
Oppiminen työpaikoilla - hukka, harha vai arvo?Oppiminen työpaikoilla - hukka, harha vai arvo?
Oppiminen työpaikoilla - hukka, harha vai arvo?
Elina Arasola
 
Parempi johtaa hyvin tiivistys
Parempi johtaa hyvin tiivistysParempi johtaa hyvin tiivistys
Parempi johtaa hyvin tiivistys
Susanne Forsberg
 
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 5
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 5Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 5
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 5
LAURA Rekrytointi Oy
 
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
Corporate Spirit Ltd
 
Rakenna oman johtajuutesi kehityspolku vuodelle 2018. Johtajuuden kehittämise...
Rakenna oman johtajuutesi kehityspolku vuodelle 2018. Johtajuuden kehittämise...Rakenna oman johtajuutesi kehityspolku vuodelle 2018. Johtajuuden kehittämise...
Rakenna oman johtajuutesi kehityspolku vuodelle 2018. Johtajuuden kehittämise...
Tomi Kasurinen
 
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
Employee Experience Agency Emine Oy Ltd
 
Mitä on Rohkeuskoulu?
Mitä on Rohkeuskoulu?Mitä on Rohkeuskoulu?
Mitä on Rohkeuskoulu?
Rohkeuskoulu
 
Muuramen lukion työosuuskunta kisälli
Muuramen lukion työosuuskunta kisälliMuuramen lukion työosuuskunta kisälli
Muuramen lukion työosuuskunta kisälli
Muuramen lukio
 
Laaja top seminaari 2010 levi
Laaja top seminaari 2010 leviLaaja top seminaari 2010 levi
Laaja top seminaari 2010 levi
Nina Eskola-Salin
 
Parcero työntekijän kulttuurikäsikirja 2021
Parcero työntekijän kulttuurikäsikirja 2021Parcero työntekijän kulttuurikäsikirja 2021
Parcero työntekijän kulttuurikäsikirja 2021
ParceroMarketingPart
 
Somehankkeet katsaus
Somehankkeet katsausSomehankkeet katsaus
Somehankkeet katsaus
Maria Rajakallio
 
Toimintakulttuurin rakentaminen
Toimintakulttuurin rakentaminenToimintakulttuurin rakentaminen
Toimintakulttuurin rakentaminen
Esa Kukkasniemi
 

Similar to Ilonpalautuksia - yhdessä tekemisen lyhyt oppimäärä (20)

Inspiroiva johtoryhmätyösktentely
Inspiroiva johtoryhmätyösktentelyInspiroiva johtoryhmätyösktentely
Inspiroiva johtoryhmätyösktentely
 
Keikkailu jyvaskyla 9_5_2012
Keikkailu jyvaskyla 9_5_2012Keikkailu jyvaskyla 9_5_2012
Keikkailu jyvaskyla 9_5_2012
 
Kohti mielekkäämpää vapaaehtoistoimintaa Omaishoitajat ja läheiset -liitto 7....
Kohti mielekkäämpää vapaaehtoistoimintaa Omaishoitajat ja läheiset -liitto 7....Kohti mielekkäämpää vapaaehtoistoimintaa Omaishoitajat ja läheiset -liitto 7....
Kohti mielekkäämpää vapaaehtoistoimintaa Omaishoitajat ja läheiset -liitto 7....
 
Avaran palvelut
Avaran palvelutAvaran palvelut
Avaran palvelut
 
eve-esite_2016
eve-esite_2016eve-esite_2016
eve-esite_2016
 
Pedagoginen johtaminen
Pedagoginen johtaminenPedagoginen johtaminen
Pedagoginen johtaminen
 
Huomisen vapaaehtoisjohtaja rakenne versio 1.5
Huomisen vapaaehtoisjohtaja rakenne versio 1.5Huomisen vapaaehtoisjohtaja rakenne versio 1.5
Huomisen vapaaehtoisjohtaja rakenne versio 1.5
 
Oppiminen työpaikoilla - hukka, harha vai arvo?
Oppiminen työpaikoilla - hukka, harha vai arvo?Oppiminen työpaikoilla - hukka, harha vai arvo?
Oppiminen työpaikoilla - hukka, harha vai arvo?
 
Parempi johtaa hyvin tiivistys
Parempi johtaa hyvin tiivistysParempi johtaa hyvin tiivistys
Parempi johtaa hyvin tiivistys
 
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 5
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 5Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 5
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 5
 
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
 
Rakenna oman johtajuutesi kehityspolku vuodelle 2018. Johtajuuden kehittämise...
Rakenna oman johtajuutesi kehityspolku vuodelle 2018. Johtajuuden kehittämise...Rakenna oman johtajuutesi kehityspolku vuodelle 2018. Johtajuuden kehittämise...
Rakenna oman johtajuutesi kehityspolku vuodelle 2018. Johtajuuden kehittämise...
 
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
 
Mitä on Rohkeuskoulu?
Mitä on Rohkeuskoulu?Mitä on Rohkeuskoulu?
Mitä on Rohkeuskoulu?
 
Muuramen lukion työosuuskunta kisälli
Muuramen lukion työosuuskunta kisälliMuuramen lukion työosuuskunta kisälli
Muuramen lukion työosuuskunta kisälli
 
JAMKJULKAISUJA1212011_web
JAMKJULKAISUJA1212011_webJAMKJULKAISUJA1212011_web
JAMKJULKAISUJA1212011_web
 
Laaja top seminaari 2010 levi
Laaja top seminaari 2010 leviLaaja top seminaari 2010 levi
Laaja top seminaari 2010 levi
 
Parcero työntekijän kulttuurikäsikirja 2021
Parcero työntekijän kulttuurikäsikirja 2021Parcero työntekijän kulttuurikäsikirja 2021
Parcero työntekijän kulttuurikäsikirja 2021
 
Somehankkeet katsaus
Somehankkeet katsausSomehankkeet katsaus
Somehankkeet katsaus
 
Toimintakulttuurin rakentaminen
Toimintakulttuurin rakentaminenToimintakulttuurin rakentaminen
Toimintakulttuurin rakentaminen
 

Ilonpalautuksia - yhdessä tekemisen lyhyt oppimäärä