SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Gramar
at
Linggwistika
Balarila
              Mula sa salitang

                  Bala at dila
Gramar
at           Tumutukoy ang balarila sa pagsulat o pananalitang
Linggwistika  inihahambing sa wastong paggamit (ayon sa balarila). Ito
        rin ang kaalaman hinggil sa mga salita, parirala, sugnay at
        mga   pangungusap   na  nagtuturo   ng  wastong
        kabalangkasan,  palakahuluganan,   palabigkasan,  at
        palaugatan ng mga salita. Kung minsan, tumukoy din ang
        salita sa mga aklat na pambalarila, na nagiging batayang
        simulain, pamatagan o saligan ng mga kaalaman.
                            Gramar at L inggwistika 1
Ang BALARILA ay ang
        pag-aaral hinggil sa isang wika na
        kinabibilangan ng mga sumusunod:
        ng morpolohiya o pagsusuri sa
Gramar
at       pakakabalangkas ng mga salita
Linggwistika  (morpolohiya); ng sintaks (syntax) o
        pagsasaayos upang ang mga salita
        ay maging makabuluhang mga
        pangungusap; ng ponolohiya o
        wastong pagbigkas; ng semantika
        o kahulugan ng mga salita at
        parirala; at ng etimolohiya o ugat o
        palaugatan ng mga salita.
                    Gramar at L inggwistika 2
Ponolohiya o Fonoloji
         - ang pag-aaral ng makabuluhang tunog sa wika.

         - makabuluhan ang tunog kung may kakayanan
         itong baguhin ang kahulugan ng isang salita.

Gramar
at
        Fonema o ang palatunugan
Linggwistika   - ang yunit ng tunog o ang pinakamaliit na bahagi
         ng pananalita.

         28 ang titik ng Alfabetong
              Filipino

              25 ang fonema
                         Gramar at L inggwistika 3
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n,
        ñ, ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,
        z
               Ayon sa Rebisyon ng Alfabetong Filipino 2001
Gramar
at
Linggwistika  Walo ang nadagdag na letra sa lumang ABAKADA
          c, f, j, q, v, x, z at ñ
          Apat lamang sa walo ang may fonemic status
          • f, j, v at z
          • pag may fonemic status ang ibig sabihin ay may
           kinatawang tunog ang mga letra
          Ang letrang c, ñ, q at z ay redundant


                           Gramar at L inggwistika 4
Redundant ang tunog kung
        ponema/tunog ay di
        kumakatawan sa iisang yunit ng
        tunog
Gramar     Halimbawa:
at
Linggwistika    c - /s/ =  cingco  singko
          c - /k/ =  cabinet  kabinet

          ñ - /ny/=  baño   banyo

          q - /k/ =  queso   keso
          q - /kw/=  quintet  kwintet

          x - /ks/=  extra   ekstra
                     Gramar at L inggwistika 5
Fonemang Segmental
        - ang fonemang katinig at fonemang patinig ay
        pwedeng pagsamahin upang makabuo ng isang
        tunog.
        Halimbawa:

            b   +    a    =    ba
Gramar         k   +    o    =    ko
at           s   +    i    =    si
Linggwistika  Diptonggo
        - Kapag isinudlong ang alin man sa fonemang
        patinig sa unahan ng malapatinig na fonemang w
        at y na karaniwang nasa huling pantig ng salita.
        Halimbawa:

            a   +    w    =    aw
            o   +    y    =    oy

            sawsaw, nguyngoy, aruy, aliw, beysbol

                          Gramar at L inggwistika 6
Pares Minimal
        - mga pares ng salita na magkatulad na magkatulad
        ang bigkas maliban sa isang fonema na siyang
        ipinagkakaiba ng kahulugan.
Gramar
at
Linggwistika
                         Gramar at L inggwistika 7
Mga Fonemang Nagpapalitan

        May mga pagkakataong ang ponemang e at i,
         gayundin ang o at u, ay nagkakapalitan nang
         hindi nababago ang kahulugan ng salita
Gramar
at
         halimbawa:
Linggwistika
           babae          babai
           kunsume         kunsumi
           lalaki         lalake
           note: hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagaganap ito
         may pagkakataong ganap ang pagpapalitan dahilan upang
         mabago ang kahulugan ng salita
            misa      ≠        mesa
            oso       ≠        uso
                            Gramar at L inggwistika 8
Morpema at Morpolohiya

         Morpolohiya
            - ang pag-aaral ng pinakamaliit na yunit
         na bumubuo sa salita na may kahulugan.
Gramar
at
Linggwistika   Morpema
             - ang pinakamaliit na yunit na bumubuo
         sa salita na may kahulugang “ kaagad na
         naihahayag kahit ang ilan sa kanila ay
         pangkayarian at di kahulugang leksikal ang
         binibigay” (Villanueva at Villanueva, 1971) ay
         maaaring salita o salitang-ugat.                        Gramar at L inggwistika 9
Anyo ng Morpema
        1. Morpemang Kataga
         - ang kataga ay isang morpemang iisahaning
         pantig lamang at ang mga ito’y walang
         kahulugan kung nag iisa maliban na lamang
         kung isasangkap sa pangungusap.
Gramar
at        Ang mga ingklitiko ay “ mga katagang iisahing
Linggwistika
         pantig na sa gawang sarili ay walang kahulugan
         ngunit kapag ginagamit sa pangungusap ay
         nakaradagdag ng diwa nito. – Cruz, et.al. 1 978
         Halimbawa:

             ba  pa   na   din    rin   raw
         daw   po  ho   nga  man    pala
         naman                          Gramar at L inggwistika 10
2. Ang Morpemang Panlapi
         a. May malakas na sistema ng panlapi ang
         wikang Filipino. Ito ang dahilan kung bakit
Gramar
at
         napakadali nating manghiram sa banyagang
Linggwistika   salita at gawing tunog – Filipino. Sa ibang salita
         ay nagiging “Filipinized” na salita
         Halimbawa:
         Halimbawa

             mag-jet     in-ambush     nagpa-xerox
             nag-smuggle   ni-rape      ni-raid
             nag-administer  ni-research    i-promote
             nag-coach    naka-cortina
                             Gramar at L inggwistika 11
b. dahil sa kahulugang taglay ng panlapi
        nagkakaroon ng iba’t ibang kahulugan ang
        isang salitang-ugat na pinagkakapitan nito.
        Halimbawa:

             nagtubig     -    nagkaroon ng tubig
Gramar          matubig     -    maraming tubig
at            natubig     -    naparami ang inom
        tubigan        -   tapayan o lalagyan ng tubig
Linggwistika  tubigan        -   lagyan ng tubig
        tinubig        -   pinarusahan ng tubig
        patubig        -   padaloy na tubig/irigasyon
        pantubig       -   gamit sa tubig


          GAWAIN
             - Subuking lagyan ng iba’t ibang panlapi ang salitang
             tao, bahay, balita, bayan at tignan kung ano ang
             mabubuong salita.


                             Gramar at L inggwistika 12
Anyo ng Panlapi

        3. Morpemang Salitang-Ugat
          - ang salitang-ugat ang maituturing na
        pinaka-ina ng mga salita dahil ito ay
Gramar
at
        nagtataglay ng kahulugang leksikal na
Linggwistika  karaniwang binubuo ng dadalawahing pantig.

              Alam nyo ba na kung pakasusuriin
              ay galing sa iisang pantig lamang
              ang ating wika? Ito’y ayon sa haka
              ni Dr. E. Arsenio Manuel at
              mapapansin ito sa kayarian ng mga
              salitang inuulit.
                         Gramar at L inggwistika 13
Gramar
at
Linggwistika
        Gramar at L inggwistika 14
- Ang morpemang kataga at morpemang
        salitang-ugat ay napagsasama rin ngunit ang
        kanilang kabuuan ay hindi maituturing na
        dalawang morpema kundi iisang morpema
        lamang.
        Halimbawa:

Gramar          ma    +    itim   =    maitim
at            ka    +    hapon   =    kahapon
Linggwistika       in    +    ibig   =    iniibig
             taga   +    lungsod  =    tagalungsod
        HOMOFONUS- Ang tawag sa salitang-ugat
        na nag-iiba-iba ng kahulugan ayon sa bigkas
        ngunit pareho ng ispeling.
        Halimbawa:

        baga (ember)   sala (sin)    paso (pass)
        baga (lungs)   sala (seive)   paso (burn)
        baga (particle)  sala (seived)   paso (Flower pot)
                            Gramar at L inggwistika 15
Pagbabagong Morpoponemiko
             - Ang pagbabago ng anyo ng
         morpema dahil sa impluwensya ng
         kaligiran nito.
        1. Asimilasyon – ang ponemang /ng/ sa
Gramar
at
        mga panlaping pang-, mang-, hing-, sing- ay
Linggwistika  nagbabago depende sa unang tunog ng
        salitang-ugat.
          a. pang na nagiging pam

             - ang tunog kapag ang palabing /p/ at /b/ ang
             umpisang titil ng salitang-ugat.

           halimbawa:

             pangbabae     =    pambabae
             pangpamanhid   =    pampamanhid
                            Gramar at L inggwistika 16
Pagbabagong Morpoponemiko
        a. pang na nagiging pan

           - ang tunog kapag ang pangipin /d/, /l/, /r/, /s/ at /t/
           ang umpisang titil ng salitang-ugat.

          halimbawa:

           pang+dalawa     =     pandalawa
Gramar        pang+laro      =     panlaro
at          pang+regalo     =     panregalo
Linggwistika     pang+sala      =     pansala
           pang+tawid      =     pantawid


        Asimilasyong Ganap – kung nagbago ang baybay
        ng salitang-ugat (hal., panakip sa halip na pantakip)

        Asimilasyong Parsyal – kung nanatili naman ang
        baybay ng salitang-ugat (hal., pambura)


                             Gramar at L inggwistika 17
Pagbabagong Morpoponemiko
        2. Pagpapalit ng ponema

           - nagpapalitan ang ponema sa loob ng salita

           a. ang /d/ ay nagiging /r/
           b. ang /e/ ay nagiging /i/
           c. ang /o/ ay nagiging /u/

Gramar        halimbawa:
at
Linggwistika          lakad+an      lakadan    lakaran
                ma-+dunong     madunong    marunong
                ka-+dagat+an    kadagatan   karagatan
                hubad+in      hubadin    hubarin
                babae+ka+in    kababaehan   kababaihan
                sige+han      sigehan    sigihan
                laro+an      laroan     laruan
                biro+an      biroan     biruan
                             Gramar at L inggwistika 18
Pagbabagong Morpoponemiko

        3. Pagkawala ng ponema / pagkakaltas ng ponema
           – nawawala ang huling ponemang patinig (a, e, i, o,
        u) kapag nilalagyan ng hulapi.

            halimbawa:

                tupad+ -in  tupadin      tupdin
Gramar             kuha+ -in   kuhanin      kunin
at               takip+ -an  takipan      takpan
Linggwistika
        4. Metatesis
            – nagpapalit ng posisyon ang mga tunog sa isang
        salita kapag nilapian.

            halimbawa:

                 tanim+ -an  taniman      tamnan
                 atip+ -an   atipan      aptan
                 lutas+ in   linutas      lutasin
                 lakad+ -in  lakadin      lakarin
                 yari+ in   yinari      niyari
                            Gramar at L inggwistika 19
Pagbabagong Morpoponemiko

        5. Paglilipat-diin
            – naiiba ang diin (stress) sa pagbigkas ng salita dahil sa
        paglalagay ng hulapi.

            halimbawa:

            luto (to cook) + -an    =    lutuan (cooking place)
Gramar         /lu:to’/              /luto’an/
at
Linggwistika      lakad + ka- -an      =    kalakaran
            /la:kad/              /kalaka’ran/
                              Gramar at L inggwistika 20
Paano nga ba nabubuo ang mga
        Salita?
        a. Inuulit – ang mga salitang unuulit ay binubuo
        sa pamamagitan ng buong pag-uulit ng
        salitang-ugat at pinaghihiwalay lamang ng
Gramar     gitling. Ang ganitong pag-uulit ay tinatawag na
at       ganap na pag-uulit.
Linggwistika
         Halimbawa:

            sama-sama  araw-araw     agam-agam
            utay-utay  sintu-sinto    kuru-kuro
            akay-akay  ipit-ipit     halu-halo
            baku-bako  luku-lukolubak-lubak
                        Gramar at L inggwistika 21
•  Ang alaala, paruparo, sarisari, gunamgunam at
          guniguni ay hindi ginigitlingan dahil walang
          salitang-ugat na ala, paro, sari, ganam, at guni.
        •  Ang salitang-ugat na nagtatapos sa patinig na o
          kapag-unuulit ay pinapalitan ng u.
Gramar
at       •  Sa pag-uulit ng salitang-ugat na unaangkupan o
Linggwistika    ginagampanan ng pang-angkop upang ipakita
          ang kasidhiang kahulugan at nagtatapos sa
          patinig na e, ito’y pinapailitan ng i sa gayo’y
          mabilis ang pagbigkas at upang lubos na
          mabigyang diin ang unang hati ng salita. Ang
          gitling ay ginagamit
          Halimbawa:
             torpe      torping-torpe
             salbahe     salbahing-salbahe
             lalake      lalaking-lalake
                         Gramar at L inggwistika 22
Ang di-Ganap na Pag-uulit

        1. Pag-uulit ng huling pantig sa salitang-ugat

          Halimbawa:
Gramar          lamikmik      luningning     alit-it
at            langitngitkuliglig
Linggwistika
        2. Pag-uulit ng una o unang dalawang pantig ng
        salitang-ugat o una o unang dalawang tunog ng
        salitang-ugat.
          Halimbawa:
             iikot       tatakbo       sisilip-silip
             aakyat       lilima       sisiga-sigarilyo
                                 tatali-talilis                             Gramar at L inggwistika 23
Paano nga ba nabubuo ang mga
        Salita?
        b. Tambalan – Nagiging tambalan ang salita
        kung ang dalawang salita na may kani-kaniyang
        kahulugan ay pinagsasama at nananatili ang
Gramar     kahulugan, minsa’y bumubuo ng ikatlong
at       kahulugan at mayroon din namang nagpapakita
Linggwistika
        ng kasalungatan ng bawat isa.
        Halimbawa:

            taong-bundok   dalagang-bukid
            panhik-panaog   isdang-tabang
            daang-bakal    humigit-kumulang
            hanap-buhay    kapos-palad
            kahoy-gubat    lumubog-lumitaw
            bungang-araw   malaon-madali


                       Gramar at L inggwistika 24
Paano nga ba nabubuo ang mga
        Salita?
        c. Maylapi – Kung ang salitang-ugat
        pinapanlapian. Maaring sa unahan, sa gitna, sa
        magkabila o sa laguhan.
Gramar      1. Unlapi
at            umalis, umibig, umawit, igatong, isama, pautang
Linggwistika   2. Gitlapi
             kinain, sumampa, tinaga, tumuka, sinita
         3. Hulapi
             isipin, diktahan, tamaan, ingatan, bilihin
         4. Kabilaan
             magtampuhan, pagtulungan, panatilihin, paraanin
         5. Laguhan
             ipagsumigawan, paghumiyawin, magginataan.
                            Gramar at L inggwistika 25
Kahulugan ng mga Panlapi

        1. Panlaping Makangalan

          a. an at han
           1. lalagyan ng marami sa bagay na isinasaad ng
Gramar        salitang-ugat
at              hal.:
Linggwistika             aklatan, bigasan, manukan,
           palayan,tindahan

           2. pook na ginaganapan ng kilos ng salitang-ugat
              hal.:
                  aralan, lutuan, laruan, labahan

           3. panahon na maraming pagganap sa isinasaad ng
           salitang-ugat
              hal.:
                  pistahan, anihan, taniman, uwian


                           Gramar at L inggwistika 26
Panlaping Makangalan

         4. gantihang kilos
            hal.:
                barilan, balitaan, sulatan, suntukan

         5. di karaniwang laki o labis na dami
            hal.:
Gramar             pangahan, duguan, uluhan, sugatan, duguan
at
Linggwistika  b. in o hin
          1. relasyong isinasaad ng salitang-ugat
             hal.:
                 tiyuhin, amain, inapo

         2. kahugis ng isinasaad ng salitang-ugat
            hal.:
                 inubas, pinalay, sinampalok
                           Gramar at L inggwistika 27
Panlaping Makangalan
        b. ka
          1. kasama sa pangkat
             hal.:
                 kalahi, kagrupo, katropa, kabayan

         2. relasyon na isinasaad ng salitang-ugat
             hal.:
Gramar              kalaro, kagalit, kaaway, kasuyo, kalambingan
at
Linggwistika  c. ka – an
          1. nagsasaad ng pinakasentro na salitang-ugat
             hal.:
                kabayanan, kanayunan, kabahayan

         2. nagsasaad ng kasukdulan ng pangyayari.
            hal.:
                katanghalian, kainitan, kasasalan
                            Gramar at L inggwistika 28
Panlaping Makangalan
        d. mag
         1. nagsasaad ng relasyong tinutukoy sa salitang-ugat.
            hal.:
                maglolo, mag-ama, magkapatid, magbayaw

         2. mag- na may pag-uulit ng unang pantig ng salitang-ugat na
         nagsasaad ng gawain o propesyon.
            hal.:
Gramar             manggagamot, manbibigkas, manananggol
at
Linggwistika  e. tag – nagsasaad ng panahon
             hal.:
                tag-ulan, tag-araw, taglagas, tagsibol

        f. taga – nagsasaad ng gawaing isinasaad ng salitang-ugat
             hal.:
                 tagaluto, tagalinis, tagawalis, tagabasa
        g. an/han – nagsasaad ng pinaggalingan
             hal.:
                 talasalitaan, talaarawan, talatinginan


                            Gramar at L inggwistika 29
Kahulugan ng mga Panlapi
        Mga Panlaping Makauri
         1. ma
          a. pagkamayroon
             halimbawa:
Gramar              maganda, tataas, mayaman
at
Linggwistika    b. pagkamarami
             halimbawa:
                 matao, madahon, matubig, maahas

         2. maka – katig, kampi, hilig
             halimbawa:
                  maka-Diyos, maka-Hapon, makatao,
          makakaibigan

         3. mala – parang
             halimbawa:
                 malasebo, malahimimga, malakanin
                           Gramar at L inggwistika 30
Panlaping Makauri

        4. mapag – may ugali
           halimbawa:
                mapagbiro, mapagbintang, mapag-alalahanin

        5. Mapang – may katangian, may kakayahan
            halimbawa:
                mapang-akit, mapanrahuyo
Gramar
at
Linggwistika
        6. maka – katig, kampi, hilig
            halimbawa:
                 maka-Diyos, maka-Hapon, makatao,
         makakaibigan

        7. mala – parang
            halimbawa:
                malasebo, malahimimga, malakanin                          Gramar at L inggwistika 31
Ang mga Bahagi ng Pananalita
             - Ang istruktura ng wika

        I. Mga Salitang Pangnilalaman (Content Word)
          A. Nominal
Gramar         1. Pangalan
at           2. Panghalip
Linggwistika    B. Pandiwa
          C. Panuring
            1. Pang-uri
            2. pang-abay
        II. Mga Salitang Pangkayarian (Function Word)
          A. Ang mga Pang-ugnay
            1. Pangatnig
            2. Pang-angkop
            3. Pang-ukol
          B. Mga Pananda
            1. Pantukoy
            2. pangawil
                            Gramar at L inggwistika 21
Bahagi ng Pananalita
        “ Siya agad bumili lapis papel malapit
         tindahan”
               - May nilalaman ang pahayag ngunit walang
           ganap na kayarian ang pangungusap sapagkat kulang ito
           sa mga salitang mag-uugnay sa mga salita para sa isang
           buong kayarian.
Gramar
at       “ Siya ay agad na bumili ng lapis at papel
Linggwistika   sa malapit na tindahan.”
                            Gramar at L inggwistika 33
Bahagi ng Pananalita
        siya    panghalip
        ay     pangawil
        agad    pang-abay
        na     pang-angkop
        bumili   pandiwa
Gramar
at       ng     pantukoy
Linggwistika  lapis   pangalan
        at     pangatnig
        papel   pangalan
        sa     pang-ukol
        malapit  Pang-uri
        na     Pang-angkop
        tindahan  pangalan

                Gramar at L inggwistika 34
Bahagi ng Pananalita
Gramar
at
Linggwistika
         Gramar at L inggwistika 35
Ang Pangungusap
            Salita o lipon ng mga salita na may buong diwa. Sa
        katuturang ito ang isang salita ay maaaring isang
        pangungusap kung ito ay may isang buong diwa. Gayundin
        ang mga sambitla.

Gramar      1. Sambitlang panawag
at           hal.:
Linggwistika           Nanay!       Ate!
                 Neneng!      Lolo!

         `- Sa sambitlang panawag “Neneng!” para nang sinabing “Neneg,
           ikaw ay tinatawag ko.” o kaya’y sa “Lolo! “Lolo, kayo po’y
           tinatawag ko.”

         2. Sambitlang nagsasaad ng damdamin
             hal.:
                 “Aruy!”    “Naku po!”      “Aba!”

         - Sa sambitlang “Aray!” para na rin sinabing “Ako ay nasaktan”
                               Gramar at L inggwistika 36
3. Sambitlang sagot sa tanong         Ang Pangungusap
           hal.:
                “Opo!”       “Oho!”      “Hindi po!”

        `- Sa sambitlang panawag “ Opo!” ay isinagot sa tanong na “Sasama
         ka ba?” para na rin sinabing “Ako ay sasama.”

        4. Sambitla ng pagtawag
            hal.:
Gramar         “Halika!” “Halina !”     “halikayo!”
at
Linggwistika  -  Sa sambitlang “Halika!”para nang sinabing “Lumapit ka sa akin”

        13. Sambitla ng Matinding Damdamin
            hal.:
                “Sunog!”
        - Sa sambitlang “Sunog!” para nang sinabing “ Nasusunog ang
          bahay.”

        18. Sambitlang Pautos
            hal.:
                “Layas!” “Takbo!”

                               Gramar at L inggwistika 37
Ang Pangungusap
        7. Pormulasyong Panlipunan (pangkalahatan)
           hal.:
                “ Magandang umaga po!”
                “ Tao po!”
                “ Salamat!”

        8. Pangungusap na Pamanahon
            hal.:
Gramar
            “Umuulan.”         “Bumabagyo.”
at
            “ Kumikidlat.”
Linggwistika
        -  Sa sambitlang “Halika!”para nang sinabing “Lumapit ka sa akin”

        9. Pangungusap na eksistensyal
            hal.:
               May magandang tanawin doon.
               Walang tao sa kubo.
               Maraming pananim dito.
                             Gramar at L inggwistika 38
Ang Pangungusap
        10. Pangungusap na may panaguri at paksa.
           hal.:
               Guro ang nanay ko.
               Nagtuturo siya sa aming baryo.
Gramar
at
Linggwistika  Ang Panaguri ng Pangungusap
              - Ang bahagi ng pangungusap na
          nagsasabi tungkol sa paksa.

        1. Pangalan
           Pilipinas ang bayan ko.
           Filipino ang ating wikang pambansa.
        4. Panghalip
           Tayo ang bagong Pilipino.
           Sila ang dapat maging huwaran ng mga kabataan.

                           Gramar at L inggwistika 39
Ang Pangungusap
        3. Pang-uri
           Magigiting ang ating mga bayani.
           Mapagmahal sa kanilang kapwa ang mga tao noon.

        5. Pang-abay
           Bukas ang araw ng pagdiriwang.
           Dito ang sentro ng kasiyahan.

Gramar     9. Pandiwa
at          Nagmamano ang mga bata sa magulang nila.
Linggwistika     Magpapasalamat tayo sa poong Maykapal.

        13. Panguring Parirala
            Pagbabasa ng aklat at magasin ang nakalibang sa kanya.
            Pagtatanim ng gulay ang libangan niya.
                             Gramar at L inggwistika 40
Ang Pangungusap

        Paksa
           Ang  bagay  na  pinag-uusapan   sa
        pangungusap. Simuno ang dating katawagan dito.


        1. Pangalan
           Mahalin natin ang ating bansa.
Gramar
           Gamitin ang sariling wika.
at
Linggwistika
        5. Panghalip
           Tayo ay mga Pilipino.
           Ikaw ay pag-asa ng mga magulang mo.

        9. Pang-uri
           Ang masipag at matiyaga ay nagtatagumpay.
           Ang mga maralita at dukha ay ating tulungan.

        4. Pag-abay
            Ang dito ay maiiwanan na sa silid na iyan.
            Ang diyan ay ipapadala ko sa inyo.
                             Gramar at L inggwistika 41
Ang Pangungusap
        5. Pandiwa
            Ang gumagawa nang mabuti ay pinagpapala.
            Ang nagsisikap ay nagtatagumpay.

        6. Pawatas
            Ang magdamayan ay magandang kaugalian.
            Ang mamatay ay ganap na pamamahinga.
Gramar
at
Linggwistika
        Aspekto at pokus ng Pandiwa

         3 Aspekto ng Pandiwa (Banghay sa ibang aklat)

             a. Pangnagdaan
             b. Pangkasalukuyan
             c. Panghinaharap


                           Gramar at L inggwistika 42
Ang Pangungusap


        Pokus

              Ang relasyon ng pandiwa at paksa ng
          pangungusap ay tinatawag na pokus. Madaling malaman
          ang pokus kung alam ang paksa ng pangungusap. Bukod
          dito, may mga panlaping sadyang ginagamit sa bawat
          pokus. Upang makilala sa loob ng pangungusap ang
Gramar       paksa, tandaan na ang paksa ay pinangungunahan ng
at         mga panandang paksa, gaya ng ang, ang mga, at si at
          sina.
Linggwistika
          1. Pokus sa Tagaganap o Aktor
              - ang paksa sa pangungusap ang gumaganap ng
          kilos
              Halimbawa:

              1. Nagsayaw ng cha-cha ang panauhin.
              2. Mabilis na umalis si Raul.
              3. Magtatanim sila ng gulay sa bakuran.
              4. Sumulat ng liham si Maria.


                           Gramar at L inggwistika 43
2. Pokus sa Layon o Gol       Ang Pangungusap
             - ang paksa sa pangungusap ang tumatanggap
        ng kilos.
             Halimbawa:

            1. Pinitas ni Jose ang mangga.
            2. Binabalot ni ate ang mga regalo.
            3. Iluluto ni nanay ang ulam.

Gramar     3. Pokus sa Sanhi o Kausatibo
at           - Ang paksa ng pangungusap ang sanhi ng
        pagkaganap ng kilos ng pandiwa.
Linggwistika
            Halimbawa:
            1. Ikinatuwa ni Lola ang pagkatuwa ng apo
            2. ikinasira ng panamin ang baha.
            3. Ikinagalit ni Tatay ang paglalasing ni Ronie.

        4. Pokus sa Kagamitan o Instrumental
            -Ang paksa ng pangungusap ay kagamitan sa
        kilos ng pandiwa.
            Halimbawa:
            1. Ipinaghiwa niya ng karne ang kutsilyo.
            2. Ipanghahalo niya ang sandok sa nilugaw
            3. Ang palakol ay ipansibak mo ng kahoy.
                          Gramar at L inggwistika 44
Ikalawang pangkat sa filipino i
Ikalawang pangkat sa filipino i

More Related Content

What's hot (20)

Ang linggwistika at ang guro
Ang linggwistika at ang guroAng linggwistika at ang guro
Ang linggwistika at ang guro
 
Introduksyon ng Pag aaral sa Wika/ Fonetiks
Introduksyon ng Pag aaral sa Wika/ FonetiksIntroduksyon ng Pag aaral sa Wika/ Fonetiks
Introduksyon ng Pag aaral sa Wika/ Fonetiks
 
Pagsilip sa pinakabagong ortograpiyang filipino kwf 2018
Pagsilip sa pinakabagong ortograpiyang filipino kwf 2018Pagsilip sa pinakabagong ortograpiyang filipino kwf 2018
Pagsilip sa pinakabagong ortograpiyang filipino kwf 2018
 
Ortograpiya ng Wikang Filipino
Ortograpiya ng Wikang FilipinoOrtograpiya ng Wikang Filipino
Ortograpiya ng Wikang Filipino
 
Mga pagbabagong morpoponemiko
Mga pagbabagong morpoponemikoMga pagbabagong morpoponemiko
Mga pagbabagong morpoponemiko
 
Ponolohiya (FIL 101)
Ponolohiya (FIL 101)Ponolohiya (FIL 101)
Ponolohiya (FIL 101)
 
MORPOLOHIYA
MORPOLOHIYAMORPOLOHIYA
MORPOLOHIYA
 
Ponolohiya
PonolohiyaPonolohiya
Ponolohiya
 
ANG PONEMIKA
ANG PONEMIKAANG PONEMIKA
ANG PONEMIKA
 
Ponoloji, Morpoloji, Leksikal
Ponoloji, Morpoloji, LeksikalPonoloji, Morpoloji, Leksikal
Ponoloji, Morpoloji, Leksikal
 
PONEMANG MALAYANG NAGPAPALITAN
PONEMANG MALAYANG NAGPAPALITANPONEMANG MALAYANG NAGPAPALITAN
PONEMANG MALAYANG NAGPAPALITAN
 
Bahagi ng pananalita
Bahagi ng pananalitaBahagi ng pananalita
Bahagi ng pananalita
 
Sintaks
SintaksSintaks
Sintaks
 
Kasaysayan ng linggwistika (1)
Kasaysayan ng linggwistika (1)Kasaysayan ng linggwistika (1)
Kasaysayan ng linggwistika (1)
 
Yunit 3 istruktura ng wika
Yunit 3 istruktura ng wikaYunit 3 istruktura ng wika
Yunit 3 istruktura ng wika
 
Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko
Uri ng Pagbabagong MorpoponemikoUri ng Pagbabagong Morpoponemiko
Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko
 
Mga tuntunin sa pagbabaybay
Mga tuntunin sa pagbabaybayMga tuntunin sa pagbabaybay
Mga tuntunin sa pagbabaybay
 
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
Sining at Agham ng Pagsusulit PangwikaSining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
Sining at Agham ng Pagsusulit Pangwika
 
Mga uri ng diin
Mga uri ng diinMga uri ng diin
Mga uri ng diin
 
Fil1 morpema
Fil1 morpemaFil1 morpema
Fil1 morpema
 

Similar to Ikalawang pangkat sa filipino i

Morpolohiya_for_lecture_1.ppt
Morpolohiya_for_lecture_1.pptMorpolohiya_for_lecture_1.ppt
Morpolohiya_for_lecture_1.pptZukiana1
 
427233070-Ponema-Morpema-at-Leksikon.pdf
427233070-Ponema-Morpema-at-Leksikon.pdf427233070-Ponema-Morpema-at-Leksikon.pdf
427233070-Ponema-Morpema-at-Leksikon.pdfYvonneAasco1
 
Estruktura ng wikang filipno ponolohiya-morpo-inc.
Estruktura ng wikang filipno ponolohiya-morpo-inc.Estruktura ng wikang filipno ponolohiya-morpo-inc.
Estruktura ng wikang filipno ponolohiya-morpo-inc.arlynnarvaez
 
Wika at linggwistiks
Wika at linggwistiksWika at linggwistiks
Wika at linggwistiksmaestroailene
 
bahagingpananalita-171106104815.pptx
bahagingpananalita-171106104815.pptxbahagingpananalita-171106104815.pptx
bahagingpananalita-171106104815.pptxFranzLawrenzDeTorres1
 
Istruktura ng wikang filipino
Istruktura ng wikang filipinoIstruktura ng wikang filipino
Istruktura ng wikang filipinoAirez Mier
 
KATANGIAN NG WIKA
KATANGIAN NG WIKA KATANGIAN NG WIKA
KATANGIAN NG WIKA NorielTorre
 
PAKSA 6 Ang Linggwistika at ang Wikang Filipino.pptx
PAKSA 6 Ang Linggwistika at ang Wikang Filipino.pptxPAKSA 6 Ang Linggwistika at ang Wikang Filipino.pptx
PAKSA 6 Ang Linggwistika at ang Wikang Filipino.pptxjohndavecavite2
 
Ponema 110207003034-phpapp01
Ponema 110207003034-phpapp01Ponema 110207003034-phpapp01
Ponema 110207003034-phpapp01Noemi Morales
 
guape_ponemangsuprasegmental.pptx
guape_ponemangsuprasegmental.pptxguape_ponemangsuprasegmental.pptx
guape_ponemangsuprasegmental.pptxIsabelGuape1
 
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)Shiela Mae Gutierrez
 
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOponolohiya-ppt.ppt
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOponolohiya-ppt.pptKOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOponolohiya-ppt.ppt
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOponolohiya-ppt.pptELLAMAYDECENA2
 
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptKABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptYollySamontezaCargad
 
Kakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboKakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboEmma Sarah
 
Kakayahang Lingguwistiko sa Wikang Filipino
Kakayahang Lingguwistiko sa Wikang FilipinoKakayahang Lingguwistiko sa Wikang Filipino
Kakayahang Lingguwistiko sa Wikang FilipinoRochelle Nato
 
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks) Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks) Shiela Mae Gutierrez
 
Ang alpabeto at patnubay sa ispelling ng wikang
Ang alpabeto at patnubay sa ispelling ng wikangAng alpabeto at patnubay sa ispelling ng wikang
Ang alpabeto at patnubay sa ispelling ng wikanghazel flores
 

Similar to Ikalawang pangkat sa filipino i (20)

Morpolohiya_for_lecture_1.ppt
Morpolohiya_for_lecture_1.pptMorpolohiya_for_lecture_1.ppt
Morpolohiya_for_lecture_1.ppt
 
427233070-Ponema-Morpema-at-Leksikon.pdf
427233070-Ponema-Morpema-at-Leksikon.pdf427233070-Ponema-Morpema-at-Leksikon.pdf
427233070-Ponema-Morpema-at-Leksikon.pdf
 
Wika
WikaWika
Wika
 
Estruktura ng wikang filipno ponolohiya-morpo-inc.
Estruktura ng wikang filipno ponolohiya-morpo-inc.Estruktura ng wikang filipno ponolohiya-morpo-inc.
Estruktura ng wikang filipno ponolohiya-morpo-inc.
 
Fil101 istruktura ng wika
Fil101 istruktura ng wikaFil101 istruktura ng wika
Fil101 istruktura ng wika
 
Wika at linggwistiks
Wika at linggwistiksWika at linggwistiks
Wika at linggwistiks
 
bahagingpananalita-171106104815.pptx
bahagingpananalita-171106104815.pptxbahagingpananalita-171106104815.pptx
bahagingpananalita-171106104815.pptx
 
Istruktura ng wikang filipino
Istruktura ng wikang filipinoIstruktura ng wikang filipino
Istruktura ng wikang filipino
 
PONEMA
PONEMAPONEMA
PONEMA
 
KATANGIAN NG WIKA
KATANGIAN NG WIKA KATANGIAN NG WIKA
KATANGIAN NG WIKA
 
PAKSA 6 Ang Linggwistika at ang Wikang Filipino.pptx
PAKSA 6 Ang Linggwistika at ang Wikang Filipino.pptxPAKSA 6 Ang Linggwistika at ang Wikang Filipino.pptx
PAKSA 6 Ang Linggwistika at ang Wikang Filipino.pptx
 
Ponema 110207003034-phpapp01
Ponema 110207003034-phpapp01Ponema 110207003034-phpapp01
Ponema 110207003034-phpapp01
 
guape_ponemangsuprasegmental.pptx
guape_ponemangsuprasegmental.pptxguape_ponemangsuprasegmental.pptx
guape_ponemangsuprasegmental.pptx
 
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
 
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOponolohiya-ppt.ppt
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOponolohiya-ppt.pptKOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOponolohiya-ppt.ppt
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOponolohiya-ppt.ppt
 
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptKABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
 
Kakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboKakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatibo
 
Kakayahang Lingguwistiko sa Wikang Filipino
Kakayahang Lingguwistiko sa Wikang FilipinoKakayahang Lingguwistiko sa Wikang Filipino
Kakayahang Lingguwistiko sa Wikang Filipino
 
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks) Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
 
Ang alpabeto at patnubay sa ispelling ng wikang
Ang alpabeto at patnubay sa ispelling ng wikangAng alpabeto at patnubay sa ispelling ng wikang
Ang alpabeto at patnubay sa ispelling ng wikang
 

Ikalawang pangkat sa filipino i

 • 2. Balarila Mula sa salitang Bala at dila Gramar at Tumutukoy ang balarila sa pagsulat o pananalitang Linggwistika inihahambing sa wastong paggamit (ayon sa balarila). Ito rin ang kaalaman hinggil sa mga salita, parirala, sugnay at mga pangungusap na nagtuturo ng wastong kabalangkasan, palakahuluganan, palabigkasan, at palaugatan ng mga salita. Kung minsan, tumukoy din ang salita sa mga aklat na pambalarila, na nagiging batayang simulain, pamatagan o saligan ng mga kaalaman. Gramar at L inggwistika 1
 • 3. Ang BALARILA ay ang pag-aaral hinggil sa isang wika na kinabibilangan ng mga sumusunod: ng morpolohiya o pagsusuri sa Gramar at pakakabalangkas ng mga salita Linggwistika (morpolohiya); ng sintaks (syntax) o pagsasaayos upang ang mga salita ay maging makabuluhang mga pangungusap; ng ponolohiya o wastong pagbigkas; ng semantika o kahulugan ng mga salita at parirala; at ng etimolohiya o ugat o palaugatan ng mga salita. Gramar at L inggwistika 2
 • 4. Ponolohiya o Fonoloji - ang pag-aaral ng makabuluhang tunog sa wika. - makabuluhan ang tunog kung may kakayanan itong baguhin ang kahulugan ng isang salita. Gramar at Fonema o ang palatunugan Linggwistika - ang yunit ng tunog o ang pinakamaliit na bahagi ng pananalita. 28 ang titik ng Alfabetong Filipino 25 ang fonema Gramar at L inggwistika 3
 • 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z Ayon sa Rebisyon ng Alfabetong Filipino 2001 Gramar at Linggwistika Walo ang nadagdag na letra sa lumang ABAKADA  c, f, j, q, v, x, z at ñ  Apat lamang sa walo ang may fonemic status • f, j, v at z • pag may fonemic status ang ibig sabihin ay may kinatawang tunog ang mga letra  Ang letrang c, ñ, q at z ay redundant Gramar at L inggwistika 4
 • 6. Redundant ang tunog kung ponema/tunog ay di kumakatawan sa iisang yunit ng tunog Gramar Halimbawa: at Linggwistika c - /s/ = cingco singko c - /k/ = cabinet kabinet ñ - /ny/= baño banyo q - /k/ = queso keso q - /kw/= quintet kwintet x - /ks/= extra ekstra Gramar at L inggwistika 5
 • 7. Fonemang Segmental - ang fonemang katinig at fonemang patinig ay pwedeng pagsamahin upang makabuo ng isang tunog. Halimbawa: b + a = ba Gramar k + o = ko at s + i = si Linggwistika Diptonggo - Kapag isinudlong ang alin man sa fonemang patinig sa unahan ng malapatinig na fonemang w at y na karaniwang nasa huling pantig ng salita. Halimbawa: a + w = aw o + y = oy sawsaw, nguyngoy, aruy, aliw, beysbol Gramar at L inggwistika 6
 • 8. Pares Minimal - mga pares ng salita na magkatulad na magkatulad ang bigkas maliban sa isang fonema na siyang ipinagkakaiba ng kahulugan. Gramar at Linggwistika Gramar at L inggwistika 7
 • 9. Mga Fonemang Nagpapalitan May mga pagkakataong ang ponemang e at i, gayundin ang o at u, ay nagkakapalitan nang hindi nababago ang kahulugan ng salita Gramar at halimbawa: Linggwistika babae babai kunsume kunsumi lalaki lalake note: hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagaganap ito may pagkakataong ganap ang pagpapalitan dahilan upang mabago ang kahulugan ng salita misa ≠ mesa oso ≠ uso Gramar at L inggwistika 8
 • 10. Morpema at Morpolohiya Morpolohiya - ang pag-aaral ng pinakamaliit na yunit na bumubuo sa salita na may kahulugan. Gramar at Linggwistika Morpema - ang pinakamaliit na yunit na bumubuo sa salita na may kahulugang “ kaagad na naihahayag kahit ang ilan sa kanila ay pangkayarian at di kahulugang leksikal ang binibigay” (Villanueva at Villanueva, 1971) ay maaaring salita o salitang-ugat. Gramar at L inggwistika 9
 • 11. Anyo ng Morpema 1. Morpemang Kataga - ang kataga ay isang morpemang iisahaning pantig lamang at ang mga ito’y walang kahulugan kung nag iisa maliban na lamang kung isasangkap sa pangungusap. Gramar at Ang mga ingklitiko ay “ mga katagang iisahing Linggwistika pantig na sa gawang sarili ay walang kahulugan ngunit kapag ginagamit sa pangungusap ay nakaradagdag ng diwa nito. – Cruz, et.al. 1 978 Halimbawa: ba pa na din rin raw daw po ho nga man pala naman Gramar at L inggwistika 10
 • 12. 2. Ang Morpemang Panlapi a. May malakas na sistema ng panlapi ang wikang Filipino. Ito ang dahilan kung bakit Gramar at napakadali nating manghiram sa banyagang Linggwistika salita at gawing tunog – Filipino. Sa ibang salita ay nagiging “Filipinized” na salita Halimbawa: Halimbawa mag-jet in-ambush nagpa-xerox nag-smuggle ni-rape ni-raid nag-administer ni-research i-promote nag-coach naka-cortina Gramar at L inggwistika 11
 • 13. b. dahil sa kahulugang taglay ng panlapi nagkakaroon ng iba’t ibang kahulugan ang isang salitang-ugat na pinagkakapitan nito. Halimbawa: nagtubig - nagkaroon ng tubig Gramar matubig - maraming tubig at natubig - naparami ang inom tubigan - tapayan o lalagyan ng tubig Linggwistika tubigan - lagyan ng tubig tinubig - pinarusahan ng tubig patubig - padaloy na tubig/irigasyon pantubig - gamit sa tubig GAWAIN - Subuking lagyan ng iba’t ibang panlapi ang salitang tao, bahay, balita, bayan at tignan kung ano ang mabubuong salita. Gramar at L inggwistika 12
 • 14. Anyo ng Panlapi 3. Morpemang Salitang-Ugat - ang salitang-ugat ang maituturing na pinaka-ina ng mga salita dahil ito ay Gramar at nagtataglay ng kahulugang leksikal na Linggwistika karaniwang binubuo ng dadalawahing pantig. Alam nyo ba na kung pakasusuriin ay galing sa iisang pantig lamang ang ating wika? Ito’y ayon sa haka ni Dr. E. Arsenio Manuel at mapapansin ito sa kayarian ng mga salitang inuulit. Gramar at L inggwistika 13
 • 15. Gramar at Linggwistika Gramar at L inggwistika 14
 • 16. - Ang morpemang kataga at morpemang salitang-ugat ay napagsasama rin ngunit ang kanilang kabuuan ay hindi maituturing na dalawang morpema kundi iisang morpema lamang. Halimbawa: Gramar ma + itim = maitim at ka + hapon = kahapon Linggwistika in + ibig = iniibig taga + lungsod = tagalungsod HOMOFONUS- Ang tawag sa salitang-ugat na nag-iiba-iba ng kahulugan ayon sa bigkas ngunit pareho ng ispeling. Halimbawa: baga (ember) sala (sin) paso (pass) baga (lungs) sala (seive) paso (burn) baga (particle) sala (seived) paso (Flower pot) Gramar at L inggwistika 15
 • 17. Pagbabagong Morpoponemiko - Ang pagbabago ng anyo ng morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran nito. 1. Asimilasyon – ang ponemang /ng/ sa Gramar at mga panlaping pang-, mang-, hing-, sing- ay Linggwistika nagbabago depende sa unang tunog ng salitang-ugat. a. pang na nagiging pam - ang tunog kapag ang palabing /p/ at /b/ ang umpisang titil ng salitang-ugat. halimbawa: pangbabae = pambabae pangpamanhid = pampamanhid Gramar at L inggwistika 16
 • 18. Pagbabagong Morpoponemiko a. pang na nagiging pan - ang tunog kapag ang pangipin /d/, /l/, /r/, /s/ at /t/ ang umpisang titil ng salitang-ugat. halimbawa: pang+dalawa = pandalawa Gramar pang+laro = panlaro at pang+regalo = panregalo Linggwistika pang+sala = pansala pang+tawid = pantawid Asimilasyong Ganap – kung nagbago ang baybay ng salitang-ugat (hal., panakip sa halip na pantakip) Asimilasyong Parsyal – kung nanatili naman ang baybay ng salitang-ugat (hal., pambura) Gramar at L inggwistika 17
 • 19. Pagbabagong Morpoponemiko 2. Pagpapalit ng ponema - nagpapalitan ang ponema sa loob ng salita a. ang /d/ ay nagiging /r/ b. ang /e/ ay nagiging /i/ c. ang /o/ ay nagiging /u/ Gramar halimbawa: at Linggwistika lakad+an lakadan lakaran ma-+dunong madunong marunong ka-+dagat+an kadagatan karagatan hubad+in hubadin hubarin babae+ka+in kababaehan kababaihan sige+han sigehan sigihan laro+an laroan laruan biro+an biroan biruan Gramar at L inggwistika 18
 • 20. Pagbabagong Morpoponemiko 3. Pagkawala ng ponema / pagkakaltas ng ponema – nawawala ang huling ponemang patinig (a, e, i, o, u) kapag nilalagyan ng hulapi. halimbawa: tupad+ -in tupadin tupdin Gramar kuha+ -in kuhanin kunin at takip+ -an takipan takpan Linggwistika 4. Metatesis – nagpapalit ng posisyon ang mga tunog sa isang salita kapag nilapian. halimbawa: tanim+ -an taniman tamnan atip+ -an atipan aptan lutas+ in linutas lutasin lakad+ -in lakadin lakarin yari+ in yinari niyari Gramar at L inggwistika 19
 • 21. Pagbabagong Morpoponemiko 5. Paglilipat-diin – naiiba ang diin (stress) sa pagbigkas ng salita dahil sa paglalagay ng hulapi. halimbawa: luto (to cook) + -an = lutuan (cooking place) Gramar /lu:to’/ /luto’an/ at Linggwistika lakad + ka- -an = kalakaran /la:kad/ /kalaka’ran/ Gramar at L inggwistika 20
 • 22. Paano nga ba nabubuo ang mga Salita? a. Inuulit – ang mga salitang unuulit ay binubuo sa pamamagitan ng buong pag-uulit ng salitang-ugat at pinaghihiwalay lamang ng Gramar gitling. Ang ganitong pag-uulit ay tinatawag na at ganap na pag-uulit. Linggwistika Halimbawa: sama-sama araw-araw agam-agam utay-utay sintu-sinto kuru-kuro akay-akay ipit-ipit halu-halo baku-bako luku-lukolubak-lubak Gramar at L inggwistika 21
 • 23. Ang alaala, paruparo, sarisari, gunamgunam at guniguni ay hindi ginigitlingan dahil walang salitang-ugat na ala, paro, sari, ganam, at guni. • Ang salitang-ugat na nagtatapos sa patinig na o kapag-unuulit ay pinapalitan ng u. Gramar at • Sa pag-uulit ng salitang-ugat na unaangkupan o Linggwistika ginagampanan ng pang-angkop upang ipakita ang kasidhiang kahulugan at nagtatapos sa patinig na e, ito’y pinapailitan ng i sa gayo’y mabilis ang pagbigkas at upang lubos na mabigyang diin ang unang hati ng salita. Ang gitling ay ginagamit Halimbawa: torpe torping-torpe salbahe salbahing-salbahe lalake lalaking-lalake Gramar at L inggwistika 22
 • 24. Ang di-Ganap na Pag-uulit 1. Pag-uulit ng huling pantig sa salitang-ugat Halimbawa: Gramar lamikmik luningning alit-it at langitngitkuliglig Linggwistika 2. Pag-uulit ng una o unang dalawang pantig ng salitang-ugat o una o unang dalawang tunog ng salitang-ugat. Halimbawa: iikot tatakbo sisilip-silip aakyat lilima sisiga-sigarilyo tatali-talilis Gramar at L inggwistika 23
 • 25. Paano nga ba nabubuo ang mga Salita? b. Tambalan – Nagiging tambalan ang salita kung ang dalawang salita na may kani-kaniyang kahulugan ay pinagsasama at nananatili ang Gramar kahulugan, minsa’y bumubuo ng ikatlong at kahulugan at mayroon din namang nagpapakita Linggwistika ng kasalungatan ng bawat isa. Halimbawa: taong-bundok dalagang-bukid panhik-panaog isdang-tabang daang-bakal humigit-kumulang hanap-buhay kapos-palad kahoy-gubat lumubog-lumitaw bungang-araw malaon-madali Gramar at L inggwistika 24
 • 26. Paano nga ba nabubuo ang mga Salita? c. Maylapi – Kung ang salitang-ugat pinapanlapian. Maaring sa unahan, sa gitna, sa magkabila o sa laguhan. Gramar 1. Unlapi at umalis, umibig, umawit, igatong, isama, pautang Linggwistika 2. Gitlapi kinain, sumampa, tinaga, tumuka, sinita 3. Hulapi isipin, diktahan, tamaan, ingatan, bilihin 4. Kabilaan magtampuhan, pagtulungan, panatilihin, paraanin 5. Laguhan ipagsumigawan, paghumiyawin, magginataan. Gramar at L inggwistika 25
 • 27. Kahulugan ng mga Panlapi 1. Panlaping Makangalan a. an at han 1. lalagyan ng marami sa bagay na isinasaad ng Gramar salitang-ugat at hal.: Linggwistika aklatan, bigasan, manukan, palayan,tindahan 2. pook na ginaganapan ng kilos ng salitang-ugat hal.: aralan, lutuan, laruan, labahan 3. panahon na maraming pagganap sa isinasaad ng salitang-ugat hal.: pistahan, anihan, taniman, uwian Gramar at L inggwistika 26
 • 28. Panlaping Makangalan 4. gantihang kilos hal.: barilan, balitaan, sulatan, suntukan 5. di karaniwang laki o labis na dami hal.: Gramar pangahan, duguan, uluhan, sugatan, duguan at Linggwistika b. in o hin 1. relasyong isinasaad ng salitang-ugat hal.: tiyuhin, amain, inapo 2. kahugis ng isinasaad ng salitang-ugat hal.: inubas, pinalay, sinampalok Gramar at L inggwistika 27
 • 29. Panlaping Makangalan b. ka 1. kasama sa pangkat hal.: kalahi, kagrupo, katropa, kabayan 2. relasyon na isinasaad ng salitang-ugat hal.: Gramar kalaro, kagalit, kaaway, kasuyo, kalambingan at Linggwistika c. ka – an 1. nagsasaad ng pinakasentro na salitang-ugat hal.: kabayanan, kanayunan, kabahayan 2. nagsasaad ng kasukdulan ng pangyayari. hal.: katanghalian, kainitan, kasasalan Gramar at L inggwistika 28
 • 30. Panlaping Makangalan d. mag 1. nagsasaad ng relasyong tinutukoy sa salitang-ugat. hal.: maglolo, mag-ama, magkapatid, magbayaw 2. mag- na may pag-uulit ng unang pantig ng salitang-ugat na nagsasaad ng gawain o propesyon. hal.: Gramar manggagamot, manbibigkas, manananggol at Linggwistika e. tag – nagsasaad ng panahon hal.: tag-ulan, tag-araw, taglagas, tagsibol f. taga – nagsasaad ng gawaing isinasaad ng salitang-ugat hal.: tagaluto, tagalinis, tagawalis, tagabasa g. an/han – nagsasaad ng pinaggalingan hal.: talasalitaan, talaarawan, talatinginan Gramar at L inggwistika 29
 • 31. Kahulugan ng mga Panlapi Mga Panlaping Makauri 1. ma a. pagkamayroon halimbawa: Gramar maganda, tataas, mayaman at Linggwistika b. pagkamarami halimbawa: matao, madahon, matubig, maahas 2. maka – katig, kampi, hilig halimbawa: maka-Diyos, maka-Hapon, makatao, makakaibigan 3. mala – parang halimbawa: malasebo, malahimimga, malakanin Gramar at L inggwistika 30
 • 32. Panlaping Makauri 4. mapag – may ugali halimbawa: mapagbiro, mapagbintang, mapag-alalahanin 5. Mapang – may katangian, may kakayahan halimbawa: mapang-akit, mapanrahuyo Gramar at Linggwistika 6. maka – katig, kampi, hilig halimbawa: maka-Diyos, maka-Hapon, makatao, makakaibigan 7. mala – parang halimbawa: malasebo, malahimimga, malakanin Gramar at L inggwistika 31
 • 33. Ang mga Bahagi ng Pananalita - Ang istruktura ng wika I. Mga Salitang Pangnilalaman (Content Word) A. Nominal Gramar 1. Pangalan at 2. Panghalip Linggwistika B. Pandiwa C. Panuring 1. Pang-uri 2. pang-abay II. Mga Salitang Pangkayarian (Function Word) A. Ang mga Pang-ugnay 1. Pangatnig 2. Pang-angkop 3. Pang-ukol B. Mga Pananda 1. Pantukoy 2. pangawil Gramar at L inggwistika 21
 • 34. Bahagi ng Pananalita “ Siya agad bumili lapis papel malapit tindahan” - May nilalaman ang pahayag ngunit walang ganap na kayarian ang pangungusap sapagkat kulang ito sa mga salitang mag-uugnay sa mga salita para sa isang buong kayarian. Gramar at “ Siya ay agad na bumili ng lapis at papel Linggwistika sa malapit na tindahan.” Gramar at L inggwistika 33
 • 35. Bahagi ng Pananalita siya panghalip ay pangawil agad pang-abay na pang-angkop bumili pandiwa Gramar at ng pantukoy Linggwistika lapis pangalan at pangatnig papel pangalan sa pang-ukol malapit Pang-uri na Pang-angkop tindahan pangalan Gramar at L inggwistika 34
 • 36. Bahagi ng Pananalita Gramar at Linggwistika Gramar at L inggwistika 35
 • 37. Ang Pangungusap Salita o lipon ng mga salita na may buong diwa. Sa katuturang ito ang isang salita ay maaaring isang pangungusap kung ito ay may isang buong diwa. Gayundin ang mga sambitla. Gramar 1. Sambitlang panawag at hal.: Linggwistika Nanay! Ate! Neneng! Lolo! `- Sa sambitlang panawag “Neneng!” para nang sinabing “Neneg, ikaw ay tinatawag ko.” o kaya’y sa “Lolo! “Lolo, kayo po’y tinatawag ko.” 2. Sambitlang nagsasaad ng damdamin hal.: “Aruy!” “Naku po!” “Aba!” - Sa sambitlang “Aray!” para na rin sinabing “Ako ay nasaktan” Gramar at L inggwistika 36
 • 38. 3. Sambitlang sagot sa tanong Ang Pangungusap hal.: “Opo!” “Oho!” “Hindi po!” `- Sa sambitlang panawag “ Opo!” ay isinagot sa tanong na “Sasama ka ba?” para na rin sinabing “Ako ay sasama.” 4. Sambitla ng pagtawag hal.: Gramar “Halika!” “Halina !” “halikayo!” at Linggwistika - Sa sambitlang “Halika!”para nang sinabing “Lumapit ka sa akin” 13. Sambitla ng Matinding Damdamin hal.: “Sunog!” - Sa sambitlang “Sunog!” para nang sinabing “ Nasusunog ang bahay.” 18. Sambitlang Pautos hal.: “Layas!” “Takbo!” Gramar at L inggwistika 37
 • 39. Ang Pangungusap 7. Pormulasyong Panlipunan (pangkalahatan) hal.: “ Magandang umaga po!” “ Tao po!” “ Salamat!” 8. Pangungusap na Pamanahon hal.: Gramar “Umuulan.” “Bumabagyo.” at “ Kumikidlat.” Linggwistika - Sa sambitlang “Halika!”para nang sinabing “Lumapit ka sa akin” 9. Pangungusap na eksistensyal hal.: May magandang tanawin doon. Walang tao sa kubo. Maraming pananim dito. Gramar at L inggwistika 38
 • 40. Ang Pangungusap 10. Pangungusap na may panaguri at paksa. hal.: Guro ang nanay ko. Nagtuturo siya sa aming baryo. Gramar at Linggwistika Ang Panaguri ng Pangungusap - Ang bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa paksa. 1. Pangalan Pilipinas ang bayan ko. Filipino ang ating wikang pambansa. 4. Panghalip Tayo ang bagong Pilipino. Sila ang dapat maging huwaran ng mga kabataan. Gramar at L inggwistika 39
 • 41. Ang Pangungusap 3. Pang-uri Magigiting ang ating mga bayani. Mapagmahal sa kanilang kapwa ang mga tao noon. 5. Pang-abay Bukas ang araw ng pagdiriwang. Dito ang sentro ng kasiyahan. Gramar 9. Pandiwa at Nagmamano ang mga bata sa magulang nila. Linggwistika Magpapasalamat tayo sa poong Maykapal. 13. Panguring Parirala Pagbabasa ng aklat at magasin ang nakalibang sa kanya. Pagtatanim ng gulay ang libangan niya. Gramar at L inggwistika 40
 • 42. Ang Pangungusap Paksa Ang bagay na pinag-uusapan sa pangungusap. Simuno ang dating katawagan dito. 1. Pangalan Mahalin natin ang ating bansa. Gramar Gamitin ang sariling wika. at Linggwistika 5. Panghalip Tayo ay mga Pilipino. Ikaw ay pag-asa ng mga magulang mo. 9. Pang-uri Ang masipag at matiyaga ay nagtatagumpay. Ang mga maralita at dukha ay ating tulungan. 4. Pag-abay Ang dito ay maiiwanan na sa silid na iyan. Ang diyan ay ipapadala ko sa inyo. Gramar at L inggwistika 41
 • 43. Ang Pangungusap 5. Pandiwa Ang gumagawa nang mabuti ay pinagpapala. Ang nagsisikap ay nagtatagumpay. 6. Pawatas Ang magdamayan ay magandang kaugalian. Ang mamatay ay ganap na pamamahinga. Gramar at Linggwistika Aspekto at pokus ng Pandiwa 3 Aspekto ng Pandiwa (Banghay sa ibang aklat) a. Pangnagdaan b. Pangkasalukuyan c. Panghinaharap Gramar at L inggwistika 42
 • 44. Ang Pangungusap Pokus Ang relasyon ng pandiwa at paksa ng pangungusap ay tinatawag na pokus. Madaling malaman ang pokus kung alam ang paksa ng pangungusap. Bukod dito, may mga panlaping sadyang ginagamit sa bawat pokus. Upang makilala sa loob ng pangungusap ang Gramar paksa, tandaan na ang paksa ay pinangungunahan ng at mga panandang paksa, gaya ng ang, ang mga, at si at sina. Linggwistika 1. Pokus sa Tagaganap o Aktor - ang paksa sa pangungusap ang gumaganap ng kilos Halimbawa: 1. Nagsayaw ng cha-cha ang panauhin. 2. Mabilis na umalis si Raul. 3. Magtatanim sila ng gulay sa bakuran. 4. Sumulat ng liham si Maria. Gramar at L inggwistika 43
 • 45. 2. Pokus sa Layon o Gol Ang Pangungusap - ang paksa sa pangungusap ang tumatanggap ng kilos. Halimbawa: 1. Pinitas ni Jose ang mangga. 2. Binabalot ni ate ang mga regalo. 3. Iluluto ni nanay ang ulam. Gramar 3. Pokus sa Sanhi o Kausatibo at - Ang paksa ng pangungusap ang sanhi ng pagkaganap ng kilos ng pandiwa. Linggwistika Halimbawa: 1. Ikinatuwa ni Lola ang pagkatuwa ng apo 2. ikinasira ng panamin ang baha. 3. Ikinagalit ni Tatay ang paglalasing ni Ronie. 4. Pokus sa Kagamitan o Instrumental -Ang paksa ng pangungusap ay kagamitan sa kilos ng pandiwa. Halimbawa: 1. Ipinaghiwa niya ng karne ang kutsilyo. 2. Ipanghahalo niya ang sandok sa nilugaw 3. Ang palakol ay ipansibak mo ng kahoy. Gramar at L inggwistika 44