SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
FEASIBILITY STUDY
Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahan na
ikaw ay:
• 1. Nakapagbibigay-kahulugan ng feasibility
study.
• 2. Nakabubuo ng sariling balangkas sa napiling
paksa ng isang feasibility study
• 3. Nakapagpapahalaga sa paggawa ng
feasibility study sa napiling paksa.
FEASIBILITY STUDY
• Feasibility (1)mula sa Old French na Faisible na ang
kahulugan ay “Possible, that may be done; Easy,
convinient. (2) mula sa Latin Facere na ang kahulugan
ay “To make, do, perform”.
• Ito ay isang pag-aaral na ginagawa upang malaman
ang iba’t ibang sangkap at epekto ng
iminumungkahing produkto at serbisyo kung ito ba
ay naaayon sa pangangailangan sa pamilihan.
• Mahalagang-mahalaga ang feasibility study upang
matiyak ang matagumpay na paglulunsad ng isang
produkto at serbisyo. Siyentipiko rin ang pag-aaral na
ginagawa sa feasibility study upang
mapaghahandaan ang maaaring maging epekto at
mga sanhi na makapagpapabago sa produkto’t
serbisyo na maaaring ibigay.
• Ang feasibility study ay isang pag-aanalisa na
maisasakatuparan ang ideya. Ito rin ay nakapokus sa
pagsasagot ng mga esensyal na katanungan tulad ng
“Tayo ba ay magpapatuloy sa mungkahing proyekto o
ideya”.Ang lahat ng aktibidad ng pag-aaral ay
direktang nakatutulong sa pagsagot ng mga
katanungan.
• Kung titingnan ang mga halimbawa ng feasibility
study ay matatagpuan dito ang mga salitang
teknikal na may kinalaman sa proyekto o
pangunahing paksang ginagalawan ng pag-aaral.
Kalimitan itong ginagamit sa pangnenegosyo o
kaya’y sa mga pananaliksik na may kinalaman sa
agham at teknolohiya, inhinyeriya at iba pang
katulad na mga larangan. Dagdag pa rito,
detalyado ang pagtalakay sa mga impormasyong
nilalaman ng isang feasibility study dahil
nakatutulong ito upang makita ang kahihinatnan
ng isang negosyo o gawain. Karaniwan ding
nilalakipan ng mga apendise ang ganitong sulatin
na maaaring maging sanhi upang lalo pang
maging malaman ang isang feasibility study.
Halimbawa
May mga bahagi ang feasibility study. Ito ay ang
mga sumusunod:
• 1. Pangkalahatang lagom/Executive Summary - Ito ay nagbibigay
ng kabuuang pagtanaw ng lalamaning feasibility. Madalas, huli itong
isinusulat kapag buo na ang lahat ng iba pang bahagi.
• 2. Paglalarawan ng Produkto at/o Serbisyo - Malinaw na
inilalarawan sa bahaging ito ang produkto/ serbisyong
iminumungkahing ibenta /ibigay. Mahalagang mabigyang-diin ang
kalakasan ng produkto/ serbisyong ibinibigay at kung anong
benepisyo nito sa gagamit.
• 3. Kakailanganing teknikal na kagamitan - Ipinapaliwanag nito ang
mga konsiderasyong kinakailangan kaugnay ng aspektong
teknolohikal.
• 4. Marketplace - Inilalarawan sa bahaging ito ang pamilihan kung
saan ibibigay o ibebenta ang produkto. Tinitiyak ng bahaging ito ang
iba pang kaparehong produkto o serbisyong ibinibigay at kung ano
ang bentahe nito sa iba pang produkto /serbisyo.
• 5. Estratehiya sa Pagbebenta - Tatalakayin sa bahaging ito ang
paraan kung paano maipaaabot sa gumagamit ang produkto/
srbisyo. Iniaaayon ng marketing ang kailangan at kaparaanan kung
paano mahihikayat at kunin ang produkto/ serbisyo.
• 6. Mga Taong may Gampanin sa Produkto/ o Serbisyo - Tinitiyak sa
bahaging ito ang mga tao at ang kanilang espesipikong trabaho para
sa produkto/ serbisyo.
• 7. Iskedyul - Itinatakda sa bahaging ito ang panahon kung kailan
dapat magawa ang mga produkto/ serbisyo.
• 8. Projection sa Pananalapi at Kita - Tinitiyak sa bahaging ito kung
mayroong nakikitang benepisyong pampananalapi.
• 9. Rekomendasyon - Inilalahad sa huling bahagi ang paglalagom at
pagbibigay mungkahi batay sa ikalawa hanggang ikawalong bahagi.
Mayroon ding mga kadahilanan kung bakit isinasagawa ang
feasibility study. Ito ay ang mga sumusunod:
• 1. Nagbibigay pokus sa mga proyekto at alternatibong
pagbabalangkas na plano.
• 2. Pinadadali ang konsepto ng pagnenegosyo.
• 3. Matukoy ang bagong oportunidad sa pamamagitan ng proseso ng
pag- iimbestiga
• 4. Matukoy ang mga dahilan upang magpatuloy sa pagnenegosyo.
• 5. Mapaganda ang posibilidad na tagumpay sa pag-alam ng mga
salik na maaaring makaaapekto sa proyekto.
• 6. Maibigay ang dekalidad na impormasyon sa pagdedesisyon.
• 7. Magbigay ng dokumentasyon sa pagnenegosyo sa pamamagitan
ng pag- iimbestiga.
• 8. Makatulong sa seguridad ng pananalapi mula sa mga institusyong
nagpapahiram at iba pang mapagkukunan nito.
• 9. Makatulong na makahikayat ng mga namumuhunan
Pagsusulit
• A. Panuto: Kilalanin ang mga impormasyon sa ibaba ayon sa
wastong hakbang sa pagbuo ng feasibility study. Roman Numeral na
bilang I-IX lamang ang isulat sa kuwaderno.
I.Pangkalahatang Lagom II. Paglalarawan sa Produkto o Serbisyo
III.Kakailanganing Teknikal na Kagamitan IV.Marketplace
V.Estratehiya VI.Mga Taong May Gampanin sa Produkto o Benepisyo
VII.Iskedyul VIII.Projection sa Pananalapi at Kita IX.Rekomendasyon
________1. Sugbahan 200.00php.kada piraso
Mayroong 10 piraso
200.00php.x10=2000.00php.(Kabuuang kita)
________2. Iminumungkahi ng mga gumagawa ng panukala o
proyekto na gumawa ng isang website sa Facebook at idisplay ito
sa Bid for me, para mas madaling makita ng mga tao o kostumer
sa sosyal midya.
I.Pangkalahatang Lagom II. Paglalarawan sa Produkto o Serbisyo
III.Kakailanganing Teknikal na Kagamitan IV.Marketplace
V.Estratehiya VI.Mga Taong May Gampanin sa Produkto o Benepisyo
VII.Iskedyul VIII.Projection sa Pananalapi at Kita IX.Rekomendasyon
______3. Biyernes (8am hanggang
5pm)
Sabado (9am hanggang 6pm)
Linggo (1pm hanggang 5pm)
________4. Ang Sugbahan ay isang produkto na yari sa metal.ginawa ito
upang mas mapadali ang pagluluto at mas makatipid ng pera.Mas mainam
itong gamitin dahil ito ay matibay at matagal masira.Magaan ito at maaaring
madala kahit saan. Puwede itong malutuan ng malalaking kaldero.
Kinakailangan ng mga kagamitan para makagawa ng sugbahan. Unang-una,
ang welding machine, rod at bakal. Kinakailangan din ang mga proteksyon sa
katawan para maiwasan ang disgrasya.Ibebenta ang produkto/ serbisyo kung
saan maraming koneksyong mga konsyumer na mag-iimporma sa iba tungkol
sa produkto / serbisyo.
I.Pangkalahatang Lagom II. Paglalarawan sa Produkto o Serbisyo
III.Kakailanganing Teknikal na Kagamitan IV.Marketplace
V.Estratehiya VI.Mga Taong May Gampanin sa Produkto o Benepisyo
VII.Iskedyul VIII.Projection sa Pananalapi at Kita IX.Rekomendasyon
________5. Ito ay isang produktong yari sa solidong metal na ginawa
upang mas mapadali ang pagluluto at mas makatipid ng pera dahil
kahoy lamang ang gamit nito. Hindi na kailangang bumili ng uling
kapag mag-iihaw dahil pagkatapos magluto puwedeng gamitin ang
natitirang baga upang gamitin sa pag-iihaw katulad ng isda at karne.
Mas mainam itong gamitin kaysa sa produktong yari sa clay dahil mas
matibay ito at matagal masira.
________6. Welding machine-ang makinaryang ginagamit upang
buuin ang produkto.
Welding rod ang kapares ng welding machine na ginagamit upang
ang mga parte ng produkto.
Bakal- ang pinakaimportanteng materyales dahil ito ang bumubuo
sa parte ng Produkto.
I.Pangkalahatang Lagom II. Paglalarawan sa Produkto o Serbisyo
III.Kakailanganing Teknikal na Kagamitan IV.Marketplace
V.Estratehiya VI.Mga Taong May Gampanin sa Produkto o Benepisyo
VII.Iskedyul VIII.Projection sa Pananalapi at Kita IX.Rekomendasyon
________7. Manedyer- ang nag-aasikaso sa produkto/ serbisyo. Ang
gumagabay sa lahat ng plano at hakbang. Kahera- nag-aasikaso sa
benta ng produkto. Manggagawa- ang gumagawa ng produkto at
nagdidisenyo.
________8. Ibebenta ito sa hardware o sa palengke upang mapadali
ang bentahan. Mas madali makita ng mga tao sa ganitong klaseng
lugar.Higit sa lahat ang produktong ito ay hindi mabigat sa bulsa at
siguradong tatangkilikin ng masa.
________9.Kung saan mayroong koneksyong mga tao na mag-
iimporma sa mga namimili o konsyumer na mas tiyak ang produkto o
serbisyo(Cunanan,et al.,2017).
Takdang Aralin
Panuto: Magresearch ng isang Feasibility Study
at pag-aralan ito. Pagkatapos ay gumawa ng
sariling business (Pangalan ng business) at
gumawa ng balangkas (Framework) kung paano
mo ito gagawan ng feasibility study.
Thank you!!!

More Related Content

Similar to Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx

15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
Jocelyn Tamares
 
MELC_Aralin 4_Konsepto at Salik ng Produksyon
MELC_Aralin 4_Konsepto at Salik ng ProduksyonMELC_Aralin 4_Konsepto at Salik ng Produksyon
MELC_Aralin 4_Konsepto at Salik ng Produksyon
Rivera Arnel
 

Similar to Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx (11)

15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
15. mga suliranin at programa sa industriya at pangangalakal
 
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptxALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
ALOKASYON AT SISTEMANG PANG-EKONOMIYA.pptx
 
panukalang-proyekto-2_082025.pptx
panukalang-proyekto-2_082025.pptxpanukalang-proyekto-2_082025.pptx
panukalang-proyekto-2_082025.pptx
 
MELC_Aralin 4_Konsepto at Salik ng Produksyon
MELC_Aralin 4_Konsepto at Salik ng ProduksyonMELC_Aralin 4_Konsepto at Salik ng Produksyon
MELC_Aralin 4_Konsepto at Salik ng Produksyon
 
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
Ekonomiks- grade 9 Aralin 5 produksyon-
 
Capital budgeting
Capital budgetingCapital budgeting
Capital budgeting
 
Aralin 6 at 7 Deskripsyon at Manwal ng Produkto
Aralin 6 at 7 Deskripsyon at Manwal ng ProduktoAralin 6 at 7 Deskripsyon at Manwal ng Produkto
Aralin 6 at 7 Deskripsyon at Manwal ng Produkto
 
aralin5-produksyon-170528071105.pptx
aralin5-produksyon-170528071105.pptxaralin5-produksyon-170528071105.pptx
aralin5-produksyon-170528071105.pptx
 
Deskripsyon ng produkto
Deskripsyon ng produktoDeskripsyon ng produkto
Deskripsyon ng produkto
 
Pagkonsumo
PagkonsumoPagkonsumo
Pagkonsumo
 
Dream vision.pptx
Dream vision.pptxDream vision.pptx
Dream vision.pptx
 

Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx

 • 1.
 • 2. FEASIBILITY STUDY Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahan na ikaw ay: • 1. Nakapagbibigay-kahulugan ng feasibility study. • 2. Nakabubuo ng sariling balangkas sa napiling paksa ng isang feasibility study • 3. Nakapagpapahalaga sa paggawa ng feasibility study sa napiling paksa.
 • 3. FEASIBILITY STUDY • Feasibility (1)mula sa Old French na Faisible na ang kahulugan ay “Possible, that may be done; Easy, convinient. (2) mula sa Latin Facere na ang kahulugan ay “To make, do, perform”. • Ito ay isang pag-aaral na ginagawa upang malaman ang iba’t ibang sangkap at epekto ng iminumungkahing produkto at serbisyo kung ito ba ay naaayon sa pangangailangan sa pamilihan.
 • 4. • Mahalagang-mahalaga ang feasibility study upang matiyak ang matagumpay na paglulunsad ng isang produkto at serbisyo. Siyentipiko rin ang pag-aaral na ginagawa sa feasibility study upang mapaghahandaan ang maaaring maging epekto at mga sanhi na makapagpapabago sa produkto’t serbisyo na maaaring ibigay. • Ang feasibility study ay isang pag-aanalisa na maisasakatuparan ang ideya. Ito rin ay nakapokus sa pagsasagot ng mga esensyal na katanungan tulad ng “Tayo ba ay magpapatuloy sa mungkahing proyekto o ideya”.Ang lahat ng aktibidad ng pag-aaral ay direktang nakatutulong sa pagsagot ng mga katanungan.
 • 5. • Kung titingnan ang mga halimbawa ng feasibility study ay matatagpuan dito ang mga salitang teknikal na may kinalaman sa proyekto o pangunahing paksang ginagalawan ng pag-aaral. Kalimitan itong ginagamit sa pangnenegosyo o kaya’y sa mga pananaliksik na may kinalaman sa agham at teknolohiya, inhinyeriya at iba pang katulad na mga larangan. Dagdag pa rito, detalyado ang pagtalakay sa mga impormasyong nilalaman ng isang feasibility study dahil nakatutulong ito upang makita ang kahihinatnan ng isang negosyo o gawain. Karaniwan ding nilalakipan ng mga apendise ang ganitong sulatin na maaaring maging sanhi upang lalo pang maging malaman ang isang feasibility study.
 • 7.
 • 8. May mga bahagi ang feasibility study. Ito ay ang mga sumusunod: • 1. Pangkalahatang lagom/Executive Summary - Ito ay nagbibigay ng kabuuang pagtanaw ng lalamaning feasibility. Madalas, huli itong isinusulat kapag buo na ang lahat ng iba pang bahagi. • 2. Paglalarawan ng Produkto at/o Serbisyo - Malinaw na inilalarawan sa bahaging ito ang produkto/ serbisyong iminumungkahing ibenta /ibigay. Mahalagang mabigyang-diin ang kalakasan ng produkto/ serbisyong ibinibigay at kung anong benepisyo nito sa gagamit.
 • 9. • 3. Kakailanganing teknikal na kagamitan - Ipinapaliwanag nito ang mga konsiderasyong kinakailangan kaugnay ng aspektong teknolohikal. • 4. Marketplace - Inilalarawan sa bahaging ito ang pamilihan kung saan ibibigay o ibebenta ang produkto. Tinitiyak ng bahaging ito ang iba pang kaparehong produkto o serbisyong ibinibigay at kung ano ang bentahe nito sa iba pang produkto /serbisyo. • 5. Estratehiya sa Pagbebenta - Tatalakayin sa bahaging ito ang paraan kung paano maipaaabot sa gumagamit ang produkto/ srbisyo. Iniaaayon ng marketing ang kailangan at kaparaanan kung paano mahihikayat at kunin ang produkto/ serbisyo. • 6. Mga Taong may Gampanin sa Produkto/ o Serbisyo - Tinitiyak sa bahaging ito ang mga tao at ang kanilang espesipikong trabaho para sa produkto/ serbisyo. • 7. Iskedyul - Itinatakda sa bahaging ito ang panahon kung kailan dapat magawa ang mga produkto/ serbisyo.
 • 10. • 8. Projection sa Pananalapi at Kita - Tinitiyak sa bahaging ito kung mayroong nakikitang benepisyong pampananalapi. • 9. Rekomendasyon - Inilalahad sa huling bahagi ang paglalagom at pagbibigay mungkahi batay sa ikalawa hanggang ikawalong bahagi. Mayroon ding mga kadahilanan kung bakit isinasagawa ang feasibility study. Ito ay ang mga sumusunod: • 1. Nagbibigay pokus sa mga proyekto at alternatibong pagbabalangkas na plano. • 2. Pinadadali ang konsepto ng pagnenegosyo. • 3. Matukoy ang bagong oportunidad sa pamamagitan ng proseso ng pag- iimbestiga • 4. Matukoy ang mga dahilan upang magpatuloy sa pagnenegosyo. • 5. Mapaganda ang posibilidad na tagumpay sa pag-alam ng mga salik na maaaring makaaapekto sa proyekto.
 • 11. • 6. Maibigay ang dekalidad na impormasyon sa pagdedesisyon. • 7. Magbigay ng dokumentasyon sa pagnenegosyo sa pamamagitan ng pag- iimbestiga. • 8. Makatulong sa seguridad ng pananalapi mula sa mga institusyong nagpapahiram at iba pang mapagkukunan nito. • 9. Makatulong na makahikayat ng mga namumuhunan
 • 12. Pagsusulit • A. Panuto: Kilalanin ang mga impormasyon sa ibaba ayon sa wastong hakbang sa pagbuo ng feasibility study. Roman Numeral na bilang I-IX lamang ang isulat sa kuwaderno. I.Pangkalahatang Lagom II. Paglalarawan sa Produkto o Serbisyo III.Kakailanganing Teknikal na Kagamitan IV.Marketplace V.Estratehiya VI.Mga Taong May Gampanin sa Produkto o Benepisyo VII.Iskedyul VIII.Projection sa Pananalapi at Kita IX.Rekomendasyon ________1. Sugbahan 200.00php.kada piraso Mayroong 10 piraso 200.00php.x10=2000.00php.(Kabuuang kita) ________2. Iminumungkahi ng mga gumagawa ng panukala o proyekto na gumawa ng isang website sa Facebook at idisplay ito sa Bid for me, para mas madaling makita ng mga tao o kostumer sa sosyal midya.
 • 13. I.Pangkalahatang Lagom II. Paglalarawan sa Produkto o Serbisyo III.Kakailanganing Teknikal na Kagamitan IV.Marketplace V.Estratehiya VI.Mga Taong May Gampanin sa Produkto o Benepisyo VII.Iskedyul VIII.Projection sa Pananalapi at Kita IX.Rekomendasyon ______3. Biyernes (8am hanggang 5pm) Sabado (9am hanggang 6pm) Linggo (1pm hanggang 5pm) ________4. Ang Sugbahan ay isang produkto na yari sa metal.ginawa ito upang mas mapadali ang pagluluto at mas makatipid ng pera.Mas mainam itong gamitin dahil ito ay matibay at matagal masira.Magaan ito at maaaring madala kahit saan. Puwede itong malutuan ng malalaking kaldero. Kinakailangan ng mga kagamitan para makagawa ng sugbahan. Unang-una, ang welding machine, rod at bakal. Kinakailangan din ang mga proteksyon sa katawan para maiwasan ang disgrasya.Ibebenta ang produkto/ serbisyo kung saan maraming koneksyong mga konsyumer na mag-iimporma sa iba tungkol sa produkto / serbisyo.
 • 14. I.Pangkalahatang Lagom II. Paglalarawan sa Produkto o Serbisyo III.Kakailanganing Teknikal na Kagamitan IV.Marketplace V.Estratehiya VI.Mga Taong May Gampanin sa Produkto o Benepisyo VII.Iskedyul VIII.Projection sa Pananalapi at Kita IX.Rekomendasyon ________5. Ito ay isang produktong yari sa solidong metal na ginawa upang mas mapadali ang pagluluto at mas makatipid ng pera dahil kahoy lamang ang gamit nito. Hindi na kailangang bumili ng uling kapag mag-iihaw dahil pagkatapos magluto puwedeng gamitin ang natitirang baga upang gamitin sa pag-iihaw katulad ng isda at karne. Mas mainam itong gamitin kaysa sa produktong yari sa clay dahil mas matibay ito at matagal masira. ________6. Welding machine-ang makinaryang ginagamit upang buuin ang produkto. Welding rod ang kapares ng welding machine na ginagamit upang ang mga parte ng produkto. Bakal- ang pinakaimportanteng materyales dahil ito ang bumubuo sa parte ng Produkto.
 • 15. I.Pangkalahatang Lagom II. Paglalarawan sa Produkto o Serbisyo III.Kakailanganing Teknikal na Kagamitan IV.Marketplace V.Estratehiya VI.Mga Taong May Gampanin sa Produkto o Benepisyo VII.Iskedyul VIII.Projection sa Pananalapi at Kita IX.Rekomendasyon ________7. Manedyer- ang nag-aasikaso sa produkto/ serbisyo. Ang gumagabay sa lahat ng plano at hakbang. Kahera- nag-aasikaso sa benta ng produkto. Manggagawa- ang gumagawa ng produkto at nagdidisenyo. ________8. Ibebenta ito sa hardware o sa palengke upang mapadali ang bentahan. Mas madali makita ng mga tao sa ganitong klaseng lugar.Higit sa lahat ang produktong ito ay hindi mabigat sa bulsa at siguradong tatangkilikin ng masa. ________9.Kung saan mayroong koneksyong mga tao na mag- iimporma sa mga namimili o konsyumer na mas tiyak ang produkto o serbisyo(Cunanan,et al.,2017).
 • 16. Takdang Aralin Panuto: Magresearch ng isang Feasibility Study at pag-aralan ito. Pagkatapos ay gumawa ng sariling business (Pangalan ng business) at gumawa ng balangkas (Framework) kung paano mo ito gagawan ng feasibility study.