SlideShare a Scribd company logo
ÖĞRETİM MODELLERİ
BLOOM Bilişsel Alan Bilişsel alan bilgi ile ilgili alandır. İnsanların bilgiyi tanıması, anlaması, kullanması ve değerlendirip yaratmasını içeren, düşünsel etkinlik ve becerilerin ağırlıklı olduğu bir alandır.
Hatırlama Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma Bilgi boyutunda belirtilen bilgileri gördüğünde tanıma ve belleğinde tutarak gerektiğinde hatırlama Bilgi boyutunda belirtilen bilgilerin kanıtı olarak, onların anlamlarını kendi ifadeleriyle açıklama, yorumlama, özetleme, örneklendirme ve sınıflandırma. Onları karşılaştırabilme ve onlardan çıkarım yapabilme. Bilgi boyutunda belirtilen bilgileri kullanarak bir şeyler yapma ve onları uygulama. Öğeleri bir araya getirerek yeni, özgün, uyumlu bir bütün oluşturma ya da orijinal bir ürün yaratma Ayrımlaştırma, organize etme, yükleme Bir bütünü oluşturan bilgileri, ayrıştırıp analiz etme, onlar arasındaki ilişkileri görme ve onları birbirleriyle ve bütünle ilişkilendirme. Kontrol etme, eleştirme, ölçüt ve standartlara dayalı yargılama Özgün bir ürün oluşturma, planlama üretme
Duyuşsal Alan Eğitim aracılığıyla kazandırılacak özelliklerin bir kısmı, insanların kendilerine, diğer insanlara, nesnelere, öğrendiklerine, olaylara karşı ilgi, tavır, tutum, değer gibi nitelikleri kapsar.
Alma Tepkide Bulunma Değer verme Örgütleme Kişilik haline getirme Öğrencinin bir uyarıcının varlığından haberdar olması ve ona karşı duyarlı olması. Öğrencinin belirli uyarıcılara karşı dikkatini toplaması ve ona karşı tepkide bulunması. Öğrencinin belirli bir değeri kabullenmesi, onu tercih etmesi ve içten gelerek onu uygulamaya çalışması. Öğrencinin değerleri tutarlı bir şekilde kavramsallaştırması ve bir değer sistemi oluşturması. Öğrencinin içselleştirdiği değerler sistemiyle tutarlı bir yaşam felsefesine sahip olması.
Devinimsel Alan Algılama Kuruluş Kılavuz denetiminde yapma Mekanikleşme Karmaşık dışa vuruk Uyarlama Yaratma Öğrencinin bir becerinin nasıl yapıldığının farkında olması ve onu izlemesi. Öğrencinin bir eylemi yapabilmek için yapması gereken ön hazırlıktır. Öğrencinin bir beceriyi yapan birini izleyerek onu önce taklit etmesi sonra da kendi kendine yapmayı denemesi. Öğrencinin bir beceriyi istenen yeterlikte süreç içinde kendi kendine yapması. Öğrencinin karmaşık hareketler gerektiren bir beceriyi minimum enerji harcayarak kısa zamanda düzgün ve akıcı bir şekilde yapması Öğrencinin üst düzeyde kazandığı beceriyi yeni bir duruma uyarlaması Öğrenenin özel bir duruma ya da problemle ilgili yeni bir hareketsel davranış örüntüsü yaratması.
ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMI 1) Derslerin ayrıntılı sıralaması 2) Her ders için bir ders içi sıralama 3) Her ders için bir özetleyici 4) Her ders için bir sentezleyici 5) Gerektiği kadar analoji 6) Gerektiği kadar bilişsel strateji uyarıcıları 7) Uygun düzeyde öğrenen kontrolü REIGELUTH
TEMEL STRATEJİ ÖGELERİ 1.Derslerin ayrıntılı sıralaması: Temel içeriğin seçilmesi (Basitten karmaşığa:kavramsal,işlemsel,kuramsal) Ayrıntılamada iki temel özellik: a)Öğretimin başında sunulan ilk bilgiler özetlemeden çok bir öz/epitome şeklinde verilir.Özetleme genellikle oldukça çok sayıda bilginin soyut ve yüzeysel olarak, hatırlama düzeyinde sunulmasıdır.Öz-oluşturmada ise çok az sayıda temel bilgi mümkün olduğu kadar somut ve anlaşılır şekilde, uygulama düzeyinde sunulur.
b)Sıralama tek bir içerik birimi temele alınarak yapılır.Yani temel içerik ya kavramsal (ne sorusuna odaklı), ya işlemsel (nasıl sorusuna odaklı) ya da kuramsal (niçin sorusuna odaklı) olmalıdır. Temel içeriğe düzenleyici içerik (organize content) diğerlerine ise destekleyici içerik (supporting content) adı verilir. 2.Her ders için bir ders içi sıralama : Ön bilgilerin ve destekleyici içerik bilgilerinin, temel içerik bilgilerine eklenmesi sağlanır.
3.Her ders için bir özetleyici : Öğrenilenlerin sistemli tekrarı sağlanır.Özetleyici: öğrenilen her bir bilgi veya olgu için kısa ve öz bir durumdan; orijinal, kolay hatırlanan bir örnekten; birkaç belirgin, kendi kendini test etmeyi sağlayan bir test maddesinden oluşabilir. 4.Her ders için bir sentezleyicidir : Bu stratejide öğrenilen bilgiler bütünleştirilir ve birbirleriyle ilişkilendirilir.
5.Gerektiği kadar analoji : Analojiler öğrenenin daha önceki iyi bildiği konuların, yeni öğrenilecek bilgilerle birleştirilmesiyle anlamlı öğrenmeyi sağlarlar. 6.Gerektiği kadar bilişsel strateji uyarıcıları : Burada analojiyi veya bellek güçlendiricileri sunan veya aktive eden öğretmen veya öğrenc olabilir. 7.Uygun düzeyde öğrenen kontrolü : Öğrenene içeriği veya öğretim stratejilerini seçme ve sıralama seçenekler sunulur.Böylece öğrenen kendi öğrenmesini yönlendirmede kontrol sahibi olur.
GAGNE ÖGRETİM DURUMLARI 1. Dikkat Çekme 2- Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme 3- Ön Bilgileri Hatırlatma  4- Uyarıcı Materyalin Sunma 5- Öğrenciye Rehberlik Etme 6- Davranışı Ortaya Çıkarma 7- Geribildirim Verme 8- Performans Değerlendirme 9- Kalıcılığı ve Transferi Sağlama
ÖGRETİM DURUMLARI Dikkat Çekme Öğretimin hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi için öğretilecek materyal öğrencinin dikkatini çekilmesi. Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme Öğretime başlamadan öğrenciye ne öğretileceğini duyurmak. Ön Bilgileri  Hatırlatma Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir biçimde kodlanabilmesi için önbilgilerle ilişkilendirilmesi gerekir Uyarıcı Materyalin Sunma Öğretilmek istenilen davranışlarla ilgili uyarıcılar öğretim ortamına sunulur. Öğrenciye Rehberlik Etme Öğrenciye neyi nereden çalışacağı, öğrenme sırasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda rehberlik etme. Davranışı Ortaya Çıkarma Kazandırılmak istenen davranış gözlenmese, öğretim ortamı zenginleştirilmeli, öğrenciye yeni ipuçları verilmelidir Geribildirim Verme Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu yada yanlışlığı hakkında bilgi verme işi. Performans Değerlendirme Öğretme durumunun sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesidir. Kalıcılığı ve Transferi Sağlama Bilgilerin uzun süreli bellekte iyi bir biçimden örgütlenmesi ve belli aralıklarla tekrar edilmesi.
Gagne’ye Göre Zihinsel Becerilerin Hiyerarşik Dizilişi Zihinsel beceri düzeyi Öğrenme Ürünü 4.  Ön bilgiler Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir biçimde kodlanabilmesi için önbilgilerle ilişkilendirilmesi gerekir 5.  Ayıt etmeyi Öğrenme Örneğin, trafik işaretleri gibi bir dizi farklı sembole farklı davranımlar geliştirmek, ayırt etmeyi öğrenmekle olanaklıdır. 6.  Kavram Öğrenme Kavram, olgu ve nesneleri benzerlik ve aykırılıklarına göre sınıflayarak kategorik genellemelere ve ayırt etmeye ilişkin öğrenme türüdür. 7.  İlke Öğrenme İki veya daha fazla çok kavram ve olgu arasında ilke ve yasaları gözleyerek anlamlı ilişkiler kurmayı öğrenmektir. 8. Problem Çözme En yüksek düzeyde entelektüel beceriler göstermeyi gerektiren problem çözüme kavramı bağımsız, ara ve bağımlı değişkenleri ayırt ederek, özgün çözümlere ulaşmayı tanımlamaktadır.
Gagne’nin geliştirdiği öğretim modelinin temel boyutları: Dikkat Çekme: Öğrencinin ilgisini derse çekmede kullanılan sorular, materyaller, gösterim yöntemleri gibi uyarıcılardır.
Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme: Öğrencinin, dersin sonunda kendisinden ne beklendiğini bilmesi, onun derse katılımını ve performansını artırır. Fakat hedefler öğrencinin seviyesine uygun olarak verilmelidir. Örneğin, ilköğretim öğrencisine, ders planında yer alan şekliyle hedefler söylemek onun anlamasını güçleştirecektir.
Ön Bilgilerin Hatırlatılması: Öğrenilecek konu tümüyle yeni olduğunda, bu konu ile ilgili bilgilerin uzun bellekten çağırılması, konunun anlamlı olarak öğrenilmesini sağlar. Bu şekilde yeni bilgi, uzun süreli bellekte diğer bilgilerle ilişki kurularak kodlanır.
Uyarıcı Materyalin Sunulması: Öğrencinin derse olan ilgisi sağlandıktan sonra öğrenmede yardımcı olacak materyaller öğretmen tarafından çeşitli teknikler kullanılarak sunulur.
Öğrenciye Rehberlik Etme: Öğrencinin belirlenen hedeflere ulaşmasında onlara yardımcı olmak, yol göstermek olarak tanımlanabilir. Burada izlenecek yaklaşım öğrenciye doğru cevabı söylemek yerine, onun bilişsel stratejilerini kullanmasını sağlayarak doğru cevaba giden yolları göstermektir.
Davranışı Ortaya Çıkarma: Öğrencinin cevapları bulması, ilke veya kavramları öğrenmesinin ardından, ne öğrendiğini gözlemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir.
Geribildirim Verme: Geribildirimler, bir önceki aşamada, beklenilen davranışı ortaya çıkaramayan öğrencinin eksikliklerinin giderilmesi veya öğrencinin gösterdiği davranışın doğru olduğu hakkında bilgilendirilmesi için kullanılır. Geribildirimler sözel olabileceği gibi, gülümseme, baş sallama gibi davranışsal formda da olabilir.
Performansı Değerlendirme: Öğrenme çıktılarının hedefler ile örtüşüp örtüşmediğini anlamada kullanılır.
Kalıcılığı ve Transferi Sağlama: Öğrenciye ders boyunca verilen bilgilerin öğrenilmesi için, bu bilginin farklı durumlarda ve çeşitli problemlerin çözümlerine uygulanabilmesi gerekmektedir. Örneğin, öğrenci bilgilerin kalıcı olmalarını sağlamak amacıyla belli aralıklarla tekrarlayabilir.

More Related Content

What's hot

Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopyaKazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Fırat Ilhan
 
For öğrt analizi_araçların önemi ii
For öğrt analizi_araçların önemi iiFor öğrt analizi_araçların önemi ii
For öğrt analizi_araçların önemi ii
Gizem Sarıışık
 
Öğretim Yöntemleri
Öğretim YöntemleriÖğretim Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri
Zafer Erkan
 
Öğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının PlanlanmasıÖğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının Planlanması
2011yazsube1
 
Banu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slaytiBanu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slayti
Elif Güllübudak
 
Bagli ogrenme
Bagli ogrenmeBagli ogrenme
Bagli ogrenme
Murat Eser
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
MeryemGrbz1
 
öğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleriöğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleri
Meryem Bal
 
Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2
alfaland
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenme
massive501
 
öğretim yöntem ve teknikleri
öğretim yöntem ve teknikleriöğretim yöntem ve teknikleri
öğretim yöntem ve teknikleri
m3rtyaman
 
öLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
derslopedi
 

What's hot (12)

Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopyaKazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
 
For öğrt analizi_araçların önemi ii
For öğrt analizi_araçların önemi iiFor öğrt analizi_araçların önemi ii
For öğrt analizi_araçların önemi ii
 
Öğretim Yöntemleri
Öğretim YöntemleriÖğretim Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri
 
Öğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının PlanlanmasıÖğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının Planlanması
 
Banu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slaytiBanu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slayti
 
Bagli ogrenme
Bagli ogrenmeBagli ogrenme
Bagli ogrenme
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
 
öğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleriöğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleri
 
Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenme
 
öğretim yöntem ve teknikleri
öğretim yöntem ve teknikleriöğretim yöntem ve teknikleri
öğretim yöntem ve teknikleri
 
öLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
 

Similar to Içerik birmler

GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
Nurcan19
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
ssuser283336
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
BushraSh5
 
Bto418 ders planı
Bto418 ders planıBto418 ders planı
Bto418 ders planı
Esra Telli
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
SinemNurUan
 
gagne .pptx
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptx
ElifBusePusat1
 
gagne .pptx
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptx
AyenurUyan
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
NeslihanKara3
 
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptxGAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
SidramntehaKeyyeli
 
Ders Plani
Ders PlaniDers Plani
Ders Plani
emineyildiz
 
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
HelinSavun
 
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Glenzgezyldz
 
Kuramlar
KuramlarKuramlar
Kuramlar
iremtomu
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
Zehra Ertaş
 
FATMA YUMUŞAK.pptx
FATMA YUMUŞAK.pptxFATMA YUMUŞAK.pptx
FATMA YUMUŞAK.pptx
Fatma YUMUŞAK
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Elif Güllübudak
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
turgutaktugra
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
turgutaktugra
 
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunumEgitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
mcandan90
 

Similar to Içerik birmler (20)

GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
Bto418 ders planı
Bto418 ders planıBto418 ders planı
Bto418 ders planı
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
gagne .pptx
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptx
 
gagne .pptx
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptx
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
 
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptxGAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
 
Ders Plani
Ders PlaniDers Plani
Ders Plani
 
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
 
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 
Kuramlar
KuramlarKuramlar
Kuramlar
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
FATMA YUMUŞAK.pptx
FATMA YUMUŞAK.pptxFATMA YUMUŞAK.pptx
FATMA YUMUŞAK.pptx
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
 
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunumEgitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
 

Içerik birmler

 • 2. BLOOM Bilişsel Alan Bilişsel alan bilgi ile ilgili alandır. İnsanların bilgiyi tanıması, anlaması, kullanması ve değerlendirip yaratmasını içeren, düşünsel etkinlik ve becerilerin ağırlıklı olduğu bir alandır.
 • 3. Hatırlama Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma Bilgi boyutunda belirtilen bilgileri gördüğünde tanıma ve belleğinde tutarak gerektiğinde hatırlama Bilgi boyutunda belirtilen bilgilerin kanıtı olarak, onların anlamlarını kendi ifadeleriyle açıklama, yorumlama, özetleme, örneklendirme ve sınıflandırma. Onları karşılaştırabilme ve onlardan çıkarım yapabilme. Bilgi boyutunda belirtilen bilgileri kullanarak bir şeyler yapma ve onları uygulama. Öğeleri bir araya getirerek yeni, özgün, uyumlu bir bütün oluşturma ya da orijinal bir ürün yaratma Ayrımlaştırma, organize etme, yükleme Bir bütünü oluşturan bilgileri, ayrıştırıp analiz etme, onlar arasındaki ilişkileri görme ve onları birbirleriyle ve bütünle ilişkilendirme. Kontrol etme, eleştirme, ölçüt ve standartlara dayalı yargılama Özgün bir ürün oluşturma, planlama üretme
 • 4. Duyuşsal Alan Eğitim aracılığıyla kazandırılacak özelliklerin bir kısmı, insanların kendilerine, diğer insanlara, nesnelere, öğrendiklerine, olaylara karşı ilgi, tavır, tutum, değer gibi nitelikleri kapsar.
 • 5. Alma Tepkide Bulunma Değer verme Örgütleme Kişilik haline getirme Öğrencinin bir uyarıcının varlığından haberdar olması ve ona karşı duyarlı olması. Öğrencinin belirli uyarıcılara karşı dikkatini toplaması ve ona karşı tepkide bulunması. Öğrencinin belirli bir değeri kabullenmesi, onu tercih etmesi ve içten gelerek onu uygulamaya çalışması. Öğrencinin değerleri tutarlı bir şekilde kavramsallaştırması ve bir değer sistemi oluşturması. Öğrencinin içselleştirdiği değerler sistemiyle tutarlı bir yaşam felsefesine sahip olması.
 • 6. Devinimsel Alan Algılama Kuruluş Kılavuz denetiminde yapma Mekanikleşme Karmaşık dışa vuruk Uyarlama Yaratma Öğrencinin bir becerinin nasıl yapıldığının farkında olması ve onu izlemesi. Öğrencinin bir eylemi yapabilmek için yapması gereken ön hazırlıktır. Öğrencinin bir beceriyi yapan birini izleyerek onu önce taklit etmesi sonra da kendi kendine yapmayı denemesi. Öğrencinin bir beceriyi istenen yeterlikte süreç içinde kendi kendine yapması. Öğrencinin karmaşık hareketler gerektiren bir beceriyi minimum enerji harcayarak kısa zamanda düzgün ve akıcı bir şekilde yapması Öğrencinin üst düzeyde kazandığı beceriyi yeni bir duruma uyarlaması Öğrenenin özel bir duruma ya da problemle ilgili yeni bir hareketsel davranış örüntüsü yaratması.
 • 7. ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMI 1) Derslerin ayrıntılı sıralaması 2) Her ders için bir ders içi sıralama 3) Her ders için bir özetleyici 4) Her ders için bir sentezleyici 5) Gerektiği kadar analoji 6) Gerektiği kadar bilişsel strateji uyarıcıları 7) Uygun düzeyde öğrenen kontrolü REIGELUTH
 • 8. TEMEL STRATEJİ ÖGELERİ 1.Derslerin ayrıntılı sıralaması: Temel içeriğin seçilmesi (Basitten karmaşığa:kavramsal,işlemsel,kuramsal) Ayrıntılamada iki temel özellik: a)Öğretimin başında sunulan ilk bilgiler özetlemeden çok bir öz/epitome şeklinde verilir.Özetleme genellikle oldukça çok sayıda bilginin soyut ve yüzeysel olarak, hatırlama düzeyinde sunulmasıdır.Öz-oluşturmada ise çok az sayıda temel bilgi mümkün olduğu kadar somut ve anlaşılır şekilde, uygulama düzeyinde sunulur.
 • 9. b)Sıralama tek bir içerik birimi temele alınarak yapılır.Yani temel içerik ya kavramsal (ne sorusuna odaklı), ya işlemsel (nasıl sorusuna odaklı) ya da kuramsal (niçin sorusuna odaklı) olmalıdır. Temel içeriğe düzenleyici içerik (organize content) diğerlerine ise destekleyici içerik (supporting content) adı verilir. 2.Her ders için bir ders içi sıralama : Ön bilgilerin ve destekleyici içerik bilgilerinin, temel içerik bilgilerine eklenmesi sağlanır.
 • 10. 3.Her ders için bir özetleyici : Öğrenilenlerin sistemli tekrarı sağlanır.Özetleyici: öğrenilen her bir bilgi veya olgu için kısa ve öz bir durumdan; orijinal, kolay hatırlanan bir örnekten; birkaç belirgin, kendi kendini test etmeyi sağlayan bir test maddesinden oluşabilir. 4.Her ders için bir sentezleyicidir : Bu stratejide öğrenilen bilgiler bütünleştirilir ve birbirleriyle ilişkilendirilir.
 • 11. 5.Gerektiği kadar analoji : Analojiler öğrenenin daha önceki iyi bildiği konuların, yeni öğrenilecek bilgilerle birleştirilmesiyle anlamlı öğrenmeyi sağlarlar. 6.Gerektiği kadar bilişsel strateji uyarıcıları : Burada analojiyi veya bellek güçlendiricileri sunan veya aktive eden öğretmen veya öğrenc olabilir. 7.Uygun düzeyde öğrenen kontrolü : Öğrenene içeriği veya öğretim stratejilerini seçme ve sıralama seçenekler sunulur.Böylece öğrenen kendi öğrenmesini yönlendirmede kontrol sahibi olur.
 • 12. GAGNE ÖGRETİM DURUMLARI 1. Dikkat Çekme 2- Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme 3- Ön Bilgileri Hatırlatma 4- Uyarıcı Materyalin Sunma 5- Öğrenciye Rehberlik Etme 6- Davranışı Ortaya Çıkarma 7- Geribildirim Verme 8- Performans Değerlendirme 9- Kalıcılığı ve Transferi Sağlama
 • 13. ÖGRETİM DURUMLARI Dikkat Çekme Öğretimin hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi için öğretilecek materyal öğrencinin dikkatini çekilmesi. Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme Öğretime başlamadan öğrenciye ne öğretileceğini duyurmak. Ön Bilgileri Hatırlatma Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir biçimde kodlanabilmesi için önbilgilerle ilişkilendirilmesi gerekir Uyarıcı Materyalin Sunma Öğretilmek istenilen davranışlarla ilgili uyarıcılar öğretim ortamına sunulur. Öğrenciye Rehberlik Etme Öğrenciye neyi nereden çalışacağı, öğrenme sırasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda rehberlik etme. Davranışı Ortaya Çıkarma Kazandırılmak istenen davranış gözlenmese, öğretim ortamı zenginleştirilmeli, öğrenciye yeni ipuçları verilmelidir Geribildirim Verme Öğrenci gösterdiği davranışın doğruluğu yada yanlışlığı hakkında bilgi verme işi. Performans Değerlendirme Öğretme durumunun sonunda her bir öğrencinin istendik davranışı ne derecede kazandığının belirlenmesidir. Kalıcılığı ve Transferi Sağlama Bilgilerin uzun süreli bellekte iyi bir biçimden örgütlenmesi ve belli aralıklarla tekrar edilmesi.
 • 14. Gagne’ye Göre Zihinsel Becerilerin Hiyerarşik Dizilişi Zihinsel beceri düzeyi Öğrenme Ürünü 4. Ön bilgiler Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe anlamlı bir biçimde kodlanabilmesi için önbilgilerle ilişkilendirilmesi gerekir 5. Ayıt etmeyi Öğrenme Örneğin, trafik işaretleri gibi bir dizi farklı sembole farklı davranımlar geliştirmek, ayırt etmeyi öğrenmekle olanaklıdır. 6. Kavram Öğrenme Kavram, olgu ve nesneleri benzerlik ve aykırılıklarına göre sınıflayarak kategorik genellemelere ve ayırt etmeye ilişkin öğrenme türüdür. 7. İlke Öğrenme İki veya daha fazla çok kavram ve olgu arasında ilke ve yasaları gözleyerek anlamlı ilişkiler kurmayı öğrenmektir. 8. Problem Çözme En yüksek düzeyde entelektüel beceriler göstermeyi gerektiren problem çözüme kavramı bağımsız, ara ve bağımlı değişkenleri ayırt ederek, özgün çözümlere ulaşmayı tanımlamaktadır.
 • 15. Gagne’nin geliştirdiği öğretim modelinin temel boyutları: Dikkat Çekme: Öğrencinin ilgisini derse çekmede kullanılan sorular, materyaller, gösterim yöntemleri gibi uyarıcılardır.
 • 16. Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme: Öğrencinin, dersin sonunda kendisinden ne beklendiğini bilmesi, onun derse katılımını ve performansını artırır. Fakat hedefler öğrencinin seviyesine uygun olarak verilmelidir. Örneğin, ilköğretim öğrencisine, ders planında yer alan şekliyle hedefler söylemek onun anlamasını güçleştirecektir.
 • 17. Ön Bilgilerin Hatırlatılması: Öğrenilecek konu tümüyle yeni olduğunda, bu konu ile ilgili bilgilerin uzun bellekten çağırılması, konunun anlamlı olarak öğrenilmesini sağlar. Bu şekilde yeni bilgi, uzun süreli bellekte diğer bilgilerle ilişki kurularak kodlanır.
 • 18. Uyarıcı Materyalin Sunulması: Öğrencinin derse olan ilgisi sağlandıktan sonra öğrenmede yardımcı olacak materyaller öğretmen tarafından çeşitli teknikler kullanılarak sunulur.
 • 19. Öğrenciye Rehberlik Etme: Öğrencinin belirlenen hedeflere ulaşmasında onlara yardımcı olmak, yol göstermek olarak tanımlanabilir. Burada izlenecek yaklaşım öğrenciye doğru cevabı söylemek yerine, onun bilişsel stratejilerini kullanmasını sağlayarak doğru cevaba giden yolları göstermektir.
 • 20. Davranışı Ortaya Çıkarma: Öğrencinin cevapları bulması, ilke veya kavramları öğrenmesinin ardından, ne öğrendiğini gözlemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir.
 • 21. Geribildirim Verme: Geribildirimler, bir önceki aşamada, beklenilen davranışı ortaya çıkaramayan öğrencinin eksikliklerinin giderilmesi veya öğrencinin gösterdiği davranışın doğru olduğu hakkında bilgilendirilmesi için kullanılır. Geribildirimler sözel olabileceği gibi, gülümseme, baş sallama gibi davranışsal formda da olabilir.
 • 22. Performansı Değerlendirme: Öğrenme çıktılarının hedefler ile örtüşüp örtüşmediğini anlamada kullanılır.
 • 23. Kalıcılığı ve Transferi Sağlama: Öğrenciye ders boyunca verilen bilgilerin öğrenilmesi için, bu bilginin farklı durumlarda ve çeşitli problemlerin çözümlerine uygulanabilmesi gerekmektedir. Örneğin, öğrenci bilgilerin kalıcı olmalarını sağlamak amacıyla belli aralıklarla tekrarlayabilir.