SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
example.com
ระบบการตั้งชื่อโดเมน (DNS) คืออะไร
ชื่อโดเมนเปนภาษาทองถิ่น (Internationalized Domain Name: IDN) คืออะไร โดเมนขั้นสูงสุด (Top-Level Domain: TLD) คืออะไร
เหตุใดจึงควรตั้งชื่อโดเมนเปนภาษาทองถิ่น
รวมเปนอีกหนึ่งเสียงสําหรับภาษาของคุณ
ไทมไลนของความคืบหนาในการดําเนินการของ ICANN เกี่ยวกับ IDN TLD
การทํางานหลักอยางหนึ่งของ DNS ซึ่งเปนระบบ
ที่ชวยใหประชาชนสามารถหาเลขที่อยูอินเทอรเน็ตได
โดเมนขั้นสูงสุด (TLD) จะอยูสวนทายของโดเมน
คุณสามารถแยก TLD ไดเปนสองประเภท คือ
ชื่อโดเมนจากภาษาทองถิ่น (IDN) ใชการใสรหัสและรูปแบบเพื่อชวยใหสามารถใชตัวอักษรในการใชเปน
ชื่อโดเมนไดหลากหลายยิ่งขึ้น จนกระทั่งในป 2009** ไดมีการจํากัดใหใชเพียงอักษรจากภาษาละตินคือ
a ถึง z โดยไมมีอักษรลักษณะเฉพาะหรือสัญลักษณใดๆ สําหรับการตั้งโดเมนขั้นสูงสุด หลังป 2009
ไดมีการนําตัวเขียนรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งตัวอักษรจากภาษาอาหรับ จีน และซีริลลิกสําหรับใชเปน IDN TLD
เมื่อเพิ่มโดเมน
จากภาษาทองถิ่น
อักษรจากภาษาละติน a ถึง z
โดยไมมีอักษรลักษณะเฉพาะหรือ
สัญลักษณ
อักขระจากตัวอักษร
ภาษาตางๆ
ผูคนทั่วโลกที่เคยเชื่อมโยงถึงกันไมไดตางใชอินเตอรเน็ต
กันมากขึ้น
IDN TLD สามารถเปนไดทั้ง ccTLD หรือ gTLD
โดเมนขั้นสูงสุดแตละประเทศที่เปนรหัส IDN จํานวน 38 ชุด
ไดรับการสรางขึ้นใน root zone ผานโครงการเฉพาะกิจ
ระบบโดเมนจากภาษาทองถิ่นแบบเต็มรูปแบบนั้นสามารถเปนไปได
โดยไมยากนัก แตเราจําเปนตองไดรับความรวมมือจากชุมชน
อินเตอรเน็ตทั่วโลก – ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและดานภาษา
ผูดูแลกํากับดานนโยบาย นักพัฒนาแอพพลิเคชัน ผูใชและผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นๆ
เราตองการความชวยเหลือจากคุณในการพิจารณาหาวิธีการนํา
ตัวอักษรจากภาษาของคุณมาใชในโดเมนขั้นสูงสุด
โดเมนขั้นสูงสุดทั่วไปที่เปนรหัส IDN
จํานวน 35 ชุด ไดรับการสรางขึ้นผาน
โครงการ gTLD ใหม
ICANN ไดเริ่มพัฒนาชุดกฎการสรางปาย (Label
Generation Ruleset: LGR) สําหรับ root zone
ซึ่ง LGR นั้นคือกลไกในการสรางและรักษากฎเกณฑใน
การตัดสินปาย IDN ที่ถูกตอง ใชการได และรูปแบบอื่นๆ
ของปายนั้น ถามี ในรูปแบบตัวอักษรอื่นๆ
ICANN พัฒนาแนวปฏิบัติ
การนํา IDN ไปใช
เวอรชัน 1
ICANN ไดนํา IDN TLD ที่เปน
.test ในตัวอักษรหลายรูปแบบ
มาใชใน root zone
ICANN ริเริ่มและสงเสริม
กอตั้งคณะกรรมการ
ที่มาจากชุมชนสําหรับ
ตัวอักษรในรูปแบบตางๆ
เชน ภาษาอาหรับ
จีน และซีริลลิก
อยูในระหวางการสราง IDN
TLD ใน root zone
เพิ่มเติม
โดเมนจากภาษาทองถิ่น
โดเมนขั้นสูงสุดของแตละประเทศ (ccTLD)
โดเมนขั้นสูงสุดทั่วไป (gTLD)
อาจมากถึง 5,000 ลานคน
ชุมชนจากทุกภาษาใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น
2020
จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตจากทั่วโลก***
2000
413 ลานคน
2014
2,900 ลานคน
ชื่อโดเมน
.org
DNS ใชตัวอักษร ตัวเลข
และเครื่องหมายขีดแทนตัวเลข
ในการสรางชื่อโดเมนเพื่อ
ใหงายตอการจดจํา
ที่อยู IP นั้นจดจําไดยาก
example.br
example.com
例子.测试 пример.испытание
TLD* ใชเพื่อหรือสงวนไวสําหรับประเทศ หรือเขตปกครองใดปกครองหนึ่ง
หรือเขตการปกครองตนเอง โดยมีสองตัวอักษรที่มาจากตัวยอที่กําหนด
โดยองคกร International Organization for Standardization (ISO)
TLD ที่มีจํานวนตัวอักษรมากกวาสองตัวนั้นไมใชรหัสสําหรับประเทศ
เชน .com, .org หรือ .net
ชื่อโดเมนที่ไมใชอักษรละตินหรือเปน
ตัวอักษรละตินที่ใชมากกวาตัวอักษร (a ถึง z)
ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (-)
ตามที่อนุญาตใหใชไดโดยโปรโตคอล
ที่เกี่ยวของ
*หมายเหตุ: IDN TLD อาจมีตัวอักษรสองตัวหรือมากกวา
**หมายเหตุ: มีการนํา IDN TLD ที่เปน .test สําหรับการทดลองมาใชในป 2007
***แหลงขอมูล: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com)
โดเมนจากภาษาทองถิ่นทําใหผูคนจากทั่วโลก
สามารถเขาถึงชื่อโดเมนในภาษาทองถิ่น
ของตนได
2009
(.china) (.rf)
.com .uk
คอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเตอรเน็ต
จะมีหมายเลขเฉพาะประจําตัว
- เหมือนกับที่อยูตามรหัสไปรษณีย -
ซึ่งเรียกวาที่อยู IP IP ยอมาจาก
Internet Protocol
โดเมนขั้นสูงสุด (TLD)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่ icann.org/topics/idn
รวมเปนอาสาสมัครสําหรับภาษาของคุณ โดยการสงอีเมลไปที่ idntlds@icann.org
ที่อยู .br คือ TLD
ของประเทศบราซิล
2000 2014
ประเทศที่มี % จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตรวมมากที่สุดสามอันดับแรกของโลก***
30%
9%
6%
อเมริกา อเมริกาญี่ปุน เยอรมนี
22%
10% 8%
จีน อินเดีย
2003 2007 2010 2013 2014 ในอนาคต
(.arab)
twitter.com/icann
facebook.com/icannorg
เขาถึงชื่อโดเมนในภาษาของคุณ
รวมเปนอาสาสมัครสําหรับภาษาของคุณ โดยการสงอีเมลไปที่ idntlds@icann.org
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่ icann.org/topics/idn
twitter.com/icann
twitter.com/icann_pt
twitter.com/icann_ar
twitter.com/icann_ru
facebook.com/icannorg
youtube.com/icannnews
flickr.com/photos/icann
linkedin.com/company/icann
weibo.com/icannorg
icann-cn
slideshare.net/icannpresentations
twitter.com/icann_es
โลกเดียวกัน อินเตอรเน็ตเดียวกัน

More Related Content

Viewers also liked (6)

IDN Access Domain Names Infographic Russian
IDN Access Domain Names Infographic RussianIDN Access Domain Names Infographic Russian
IDN Access Domain Names Infographic Russian
 
IDN Access Domain Names Infographic English
IDN Access Domain Names Infographic EnglishIDN Access Domain Names Infographic English
IDN Access Domain Names Infographic English
 
ICANN Expected Standards of Behavior
ICANN Expected Standards of BehaviorICANN Expected Standards of Behavior
ICANN Expected Standards of Behavior
 
ICANN Expected Standards of Behavior | French
ICANN Expected Standards of Behavior | FrenchICANN Expected Standards of Behavior | French
ICANN Expected Standards of Behavior | French
 
IDN Access Domain Names Infographic Hindi
IDN Access Domain Names Infographic HindiIDN Access Domain Names Infographic Hindi
IDN Access Domain Names Infographic Hindi
 
IDN Access Domain Names Infographic Chinese
IDN Access Domain Names Infographic ChineseIDN Access Domain Names Infographic Chinese
IDN Access Domain Names Infographic Chinese
 

Similar to IDN Access Domain Names Infographic Thai (7)

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 
การกำหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
การกำหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตการกำหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
การกำหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ DNS Server.pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับ DNS Server.pdfข้อมูลเกี่ยวกับ DNS Server.pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับ DNS Server.pdf
 
55540239 สุปราณี วุฒิกาญจน์
55540239 สุปราณี วุฒิกาญจน์55540239 สุปราณี วุฒิกาญจน์
55540239 สุปราณี วุฒิกาญจน์
 
DNS
DNSDNS
DNS
 
Internet
InternetInternet
Internet
 

More from ICANN

More from ICANN (20)

Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_PT
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_PTCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_PT
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_PT
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZH
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZHCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZH
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZH
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ES
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ESCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ES
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ES
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_AR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ARCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_AR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_AR
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FRCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FR
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RU
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RUCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RU
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RU
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review TeamCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Russian
ICANN Expected Standards of Behavior | RussianICANN Expected Standards of Behavior | Russian
ICANN Expected Standards of Behavior | Russian
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Arabic
ICANN Expected Standards of Behavior | ArabicICANN Expected Standards of Behavior | Arabic
ICANN Expected Standards of Behavior | Arabic
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Chinese
ICANN Expected Standards of Behavior | ChineseICANN Expected Standards of Behavior | Chinese
ICANN Expected Standards of Behavior | Chinese
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Spanish
ICANN Expected Standards of Behavior | SpanishICANN Expected Standards of Behavior | Spanish
ICANN Expected Standards of Behavior | Spanish
 
Policy Development Process Infographic Turkish
Policy Development Process Infographic TurkishPolicy Development Process Infographic Turkish
Policy Development Process Infographic Turkish
 
Policy Development Process Infographic Russian
Policy Development Process Infographic RussianPolicy Development Process Infographic Russian
Policy Development Process Infographic Russian
 
Policy Development Process Infographic Portuguese
Policy Development Process Infographic PortuguesePolicy Development Process Infographic Portuguese
Policy Development Process Infographic Portuguese
 
Policy Development Process Infographic Spanish
Policy Development Process Infographic SpanishPolicy Development Process Infographic Spanish
Policy Development Process Infographic Spanish
 
Policy Development Process Infographic French
Policy Development Process Infographic FrenchPolicy Development Process Infographic French
Policy Development Process Infographic French
 
Policy Development Process Infographic English
Policy Development Process Infographic EnglishPolicy Development Process Infographic English
Policy Development Process Infographic English
 
Policy Development Process Infographic Chinese
Policy Development Process Infographic ChinesePolicy Development Process Infographic Chinese
Policy Development Process Infographic Chinese
 
Policy Development Process Infographic Arabic
Policy Development Process Infographic ArabicPolicy Development Process Infographic Arabic
Policy Development Process Infographic Arabic
 
How are gTLD Policies Implemented | French
How are gTLD Policies Implemented | FrenchHow are gTLD Policies Implemented | French
How are gTLD Policies Implemented | French
 

IDN Access Domain Names Infographic Thai

  • 1. example.com ระบบการตั้งชื่อโดเมน (DNS) คืออะไร ชื่อโดเมนเปนภาษาทองถิ่น (Internationalized Domain Name: IDN) คืออะไร โดเมนขั้นสูงสุด (Top-Level Domain: TLD) คืออะไร เหตุใดจึงควรตั้งชื่อโดเมนเปนภาษาทองถิ่น รวมเปนอีกหนึ่งเสียงสําหรับภาษาของคุณ ไทมไลนของความคืบหนาในการดําเนินการของ ICANN เกี่ยวกับ IDN TLD การทํางานหลักอยางหนึ่งของ DNS ซึ่งเปนระบบ ที่ชวยใหประชาชนสามารถหาเลขที่อยูอินเทอรเน็ตได โดเมนขั้นสูงสุด (TLD) จะอยูสวนทายของโดเมน คุณสามารถแยก TLD ไดเปนสองประเภท คือ ชื่อโดเมนจากภาษาทองถิ่น (IDN) ใชการใสรหัสและรูปแบบเพื่อชวยใหสามารถใชตัวอักษรในการใชเปน ชื่อโดเมนไดหลากหลายยิ่งขึ้น จนกระทั่งในป 2009** ไดมีการจํากัดใหใชเพียงอักษรจากภาษาละตินคือ a ถึง z โดยไมมีอักษรลักษณะเฉพาะหรือสัญลักษณใดๆ สําหรับการตั้งโดเมนขั้นสูงสุด หลังป 2009 ไดมีการนําตัวเขียนรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งตัวอักษรจากภาษาอาหรับ จีน และซีริลลิกสําหรับใชเปน IDN TLD เมื่อเพิ่มโดเมน จากภาษาทองถิ่น อักษรจากภาษาละติน a ถึง z โดยไมมีอักษรลักษณะเฉพาะหรือ สัญลักษณ อักขระจากตัวอักษร ภาษาตางๆ ผูคนทั่วโลกที่เคยเชื่อมโยงถึงกันไมไดตางใชอินเตอรเน็ต กันมากขึ้น IDN TLD สามารถเปนไดทั้ง ccTLD หรือ gTLD โดเมนขั้นสูงสุดแตละประเทศที่เปนรหัส IDN จํานวน 38 ชุด ไดรับการสรางขึ้นใน root zone ผานโครงการเฉพาะกิจ ระบบโดเมนจากภาษาทองถิ่นแบบเต็มรูปแบบนั้นสามารถเปนไปได โดยไมยากนัก แตเราจําเปนตองไดรับความรวมมือจากชุมชน อินเตอรเน็ตทั่วโลก – ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและดานภาษา ผูดูแลกํากับดานนโยบาย นักพัฒนาแอพพลิเคชัน ผูใชและผูมี สวนไดสวนเสียอื่นๆ เราตองการความชวยเหลือจากคุณในการพิจารณาหาวิธีการนํา ตัวอักษรจากภาษาของคุณมาใชในโดเมนขั้นสูงสุด โดเมนขั้นสูงสุดทั่วไปที่เปนรหัส IDN จํานวน 35 ชุด ไดรับการสรางขึ้นผาน โครงการ gTLD ใหม ICANN ไดเริ่มพัฒนาชุดกฎการสรางปาย (Label Generation Ruleset: LGR) สําหรับ root zone ซึ่ง LGR นั้นคือกลไกในการสรางและรักษากฎเกณฑใน การตัดสินปาย IDN ที่ถูกตอง ใชการได และรูปแบบอื่นๆ ของปายนั้น ถามี ในรูปแบบตัวอักษรอื่นๆ ICANN พัฒนาแนวปฏิบัติ การนํา IDN ไปใช เวอรชัน 1 ICANN ไดนํา IDN TLD ที่เปน .test ในตัวอักษรหลายรูปแบบ มาใชใน root zone ICANN ริเริ่มและสงเสริม กอตั้งคณะกรรมการ ที่มาจากชุมชนสําหรับ ตัวอักษรในรูปแบบตางๆ เชน ภาษาอาหรับ จีน และซีริลลิก อยูในระหวางการสราง IDN TLD ใน root zone เพิ่มเติม โดเมนจากภาษาทองถิ่น โดเมนขั้นสูงสุดของแตละประเทศ (ccTLD) โดเมนขั้นสูงสุดทั่วไป (gTLD) อาจมากถึง 5,000 ลานคน ชุมชนจากทุกภาษาใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น 2020 จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตจากทั่วโลก*** 2000 413 ลานคน 2014 2,900 ลานคน ชื่อโดเมน .org DNS ใชตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายขีดแทนตัวเลข ในการสรางชื่อโดเมนเพื่อ ใหงายตอการจดจํา ที่อยู IP นั้นจดจําไดยาก example.br example.com 例子.测试 пример.испытание TLD* ใชเพื่อหรือสงวนไวสําหรับประเทศ หรือเขตปกครองใดปกครองหนึ่ง หรือเขตการปกครองตนเอง โดยมีสองตัวอักษรที่มาจากตัวยอที่กําหนด โดยองคกร International Organization for Standardization (ISO) TLD ที่มีจํานวนตัวอักษรมากกวาสองตัวนั้นไมใชรหัสสําหรับประเทศ เชน .com, .org หรือ .net ชื่อโดเมนที่ไมใชอักษรละตินหรือเปน ตัวอักษรละตินที่ใชมากกวาตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (-) ตามที่อนุญาตใหใชไดโดยโปรโตคอล ที่เกี่ยวของ *หมายเหตุ: IDN TLD อาจมีตัวอักษรสองตัวหรือมากกวา **หมายเหตุ: มีการนํา IDN TLD ที่เปน .test สําหรับการทดลองมาใชในป 2007 ***แหลงขอมูล: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com) โดเมนจากภาษาทองถิ่นทําใหผูคนจากทั่วโลก สามารถเขาถึงชื่อโดเมนในภาษาทองถิ่น ของตนได 2009 (.china) (.rf) .com .uk คอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเตอรเน็ต จะมีหมายเลขเฉพาะประจําตัว - เหมือนกับที่อยูตามรหัสไปรษณีย - ซึ่งเรียกวาที่อยู IP IP ยอมาจาก Internet Protocol โดเมนขั้นสูงสุด (TLD) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่ icann.org/topics/idn รวมเปนอาสาสมัครสําหรับภาษาของคุณ โดยการสงอีเมลไปที่ idntlds@icann.org ที่อยู .br คือ TLD ของประเทศบราซิล 2000 2014 ประเทศที่มี % จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตรวมมากที่สุดสามอันดับแรกของโลก*** 30% 9% 6% อเมริกา อเมริกาญี่ปุน เยอรมนี 22% 10% 8% จีน อินเดีย 2003 2007 2010 2013 2014 ในอนาคต (.arab) twitter.com/icann facebook.com/icannorg เขาถึงชื่อโดเมนในภาษาของคุณ
  • 2. รวมเปนอาสาสมัครสําหรับภาษาของคุณ โดยการสงอีเมลไปที่ idntlds@icann.org สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่ icann.org/topics/idn twitter.com/icann twitter.com/icann_pt twitter.com/icann_ar twitter.com/icann_ru facebook.com/icannorg youtube.com/icannnews flickr.com/photos/icann linkedin.com/company/icann weibo.com/icannorg icann-cn slideshare.net/icannpresentations twitter.com/icann_es โลกเดียวกัน อินเตอรเน็ตเดียวกัน