SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Hazırlayan: Yasin DANYAL

Danışman
Doçent Doktor Bünyamin BACAK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN
İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

 Mevzuata Gereksinim

2

Yasin DANYAL
MEVZUATA GEREKSİNİM
 İşletmeler açısından iş sağlığı ve güvenliğinin
değişik yönlerden önemi vardır (Kağnıcıoğlu,2010,
s.232).

 İş kazaları ve meslek hastalıkları işletmeler
açısından bir maliyet unsurudur.

3

Yasin DANYAL
MEVZUATA GEREKSİNİM
 İş kazalarının, yaralanmaların ve meslek
hastalıklarının işverene maliyeti iki şekilde ortaya
çıkmaktadır;

Doğrudan Maliyetler
Dolaylı Maliyetler

4

Yasin DANYAL
DOĞRUDAN MALİYETLER
 İş kazaları, yaralanmalar ve meslek hastalıkları sonucu

işvereni direkt etkileyen maliyetlerdir.

5

Yasin DANYAL
DOĞRUDAN MALİYETLER
 Bunlar aşağıda sıralanmıştır.
 Makine-Teçhizat Hasarı Sonucu Oluşan Maliyetler
 Tazminat Ödemeleri
 İlk Yardım Masrafları

 Diğer Tıbbi Masraflar
 Doktor Masrafları
 İlaç Masrafları

 Tedavi masrafları
 Sosyal Yardım Ödenekleri
6

Yasin DANYAL
MAKİNE-TEÇHİZAT HASARI SONUCU
OLUŞAN MALİYETLER
2010
Milyar Dolar
Sigorta İle Bedeli Ödenen
Afet / Felaket Maliyeti

2011
Milyar Dolar
Sigorta İle
Bedeli
Ödenmeyen
Afet / Felaket
Maliyeti

Sigorta İle Bedeli Ödenen
Afet / Felaket Maliyeti

48
Sigorta İle
Bedeli
Ödenen
Doğal Afet
(Katastrofik)
Maliyeti
43

Sigorta İle
Bedeli
Ödenmeyen
Afet / Felaket
Maliyeti

108
Sigorta İle
Bedeli
Ödenen
İnsan
Kaynaklı
Felaketlerin
Maliyeti
5

Sigorta İle
Bedeli
Ödenen
Doğal Afet
(Katastrofik)
Maliyeti

178

7

103

Sigorta İle
Bedeli
Ödenen
İnsan
Kaynaklı
Felaketlerin
Maliyeti
5

242

Yasin DANYAL
MAKİNE-TEÇHİZAT HASARI SONUCU
OLUŞAN MALİYETLER
 İnsan kaynaklı hasarlar, örgütler için büyük zararlara sebep

vermektedir.
 Bu zararları sigorta sektörü yakından takip etmektedir.
 Sigortacı gazetesi isminde yayımlanan bir yayımcı 2011
yılında, dünya sigorta endüstrisinde oluşan toplam sigortalı
hasarın, 108 milyar dolar olduğunu beyan etmiştir (Dünya
çapındaki afet, 2012, Ocak 3).
 Katastrofik (doğal afet) ve insan kaynaklı hasarların neden
olduğu bu maliyet, geçtiğimiz seneyi, dünya çapında, en
yüksek sigortalı hasarın görüldüğü yıllar listesinde ikinci
sıraya taşımıştır.
8

Yasin DANYAL
TAZMİNAT ÖDEMELERİ
 26 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanununun icrası ile işletmeler yasa hükümlerine
uymadıkları takdirde Tablo 1’deki cezaları ödemek zorunda
olacaktır(Kefelioğlu, 2012, Ek 1).

9

Yasin DANYAL
TAZMİNAT ÖDEMELERİ
Madde Başlığı

Madde

Cezanın Konusu

4/1-a

İşverenin tedbir alma yükümlülüğünü yerine
getirmemesi (Her türlü tedbir: Organizasyon, araç2.000 TL
gereç, eğitim, bilgi, mesleki riskleri önleme,
iyileştirme)

Her yükümlülük için ayrı ayrı

4/1-b

Tedbirlerin
izlenmemesi,
denetlenmemesi
uygunsuzlukların giderilmemesi

2.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

5.000 TL

Her bir kişi için ve aykırılığın
devam ettiği her ay için aynı
miktar

2.500 TL

Her bir kişi için ve aykırılığın
devam ettiği her ay için aynı
miktar

MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülükleri

İş
güvenliği
uzmanı
görevlendirilmemesi

Cezanın Miktarı

veya

işyeri

ve

hekimi

6/1-a
Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması

6/1-b

İSG hizmetleri için araç-gereç-mekan ve zaman
1.500 TL
sağlanmaması

Her bir ihlal için ayrı ayrı

6/1-c

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonun
1.500 TL
sağlanmaması

Her bir ihlal için ayrı ayrı

6/1-ç

İşverene yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine
1.000 TL
getirilmemesi

Her tedbir için

6/1-d

Görevlendirilen kişilerin, hizmet alınan kuruluşların,
başka işyerlerinden gelen çalışanların ve bunların
1.500 TL
işverenlerinin
İSG
riskleri
konusunda
bilgilendirilmemesi

Her bir ihlal için ayrı ayrı

8/1

İşgüvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin hak ve
1.500 TL
yetkilerinin kısıtlanması

Her bir ihlal için ayrı ayrı

8/6

İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması

Her bir ihlal için ayrı ayrı

MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

10

1.500 TL

Yasin DANYAL
İLK YARDIM MASRAFLARI

Limit (TL) Prim (TL)
Plan 1

10.000

115

Plan 2

15.000

145

11

Yasin DANYAL
DOKTOR, İLAÇ VE TEDAVİ MASRAFLARI
 Piyasa Durumu
 İlk yardımın gerçekleşmesinden sonra kazaya uğrayan

kişiler için doktor, ilaç ve tedavi gibi masraflar başlar.
 Sigorta şirketleri incelenirse, sakatlık dışında, bunun 2
yılı bulduğu görülür.
 American Express Sigortanın verilerine göre, günlük 50
Euro ödeme yapılmaktadır (Günlük Hastane Masrafı,
t.y.).

12

Yasin DANYAL
DAYANAKLAR
 Genel Olarak
 Bu masrafların ödenmesinde;
 31 Mayıs 2006 tarihli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanununun 76’ncı maddesi,
 28 Ağustos 2008 tarihli, 26981 sayılı Resmi Gazete ile

yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin
55’inci maddesine göre işlem yapılır (İş kazaları ve, 2013,
Mart 27).
13

Yasin DANYAL
DAYANAKLAR
 Giderler
 İşveren, iş kazasına uğrayan işgörenin, sağlık durumunun

gerektirdiği
yükümlüdür.

sağlık

hizmetlerini

derhal

sağlamakla

 İşveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan;
 Sağlık hizmeti giderleri,
 Yol giderleri,
 Gündelik giderleri
 Refakatçi giderleri, belgelendirilir.
14

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 Bildirme Yönünden
 5510 sayılı Kanunun 21’inci maddesi ikinci fıkrası

uyarınca; iş kazası, belirtilen bildirim süresi içerisinde
işverence Kuruma bildirilmemişse, işveren yükümlülük
altına girer.
 Bildirim tarihine kadar geçen süre için, sigortalıya

ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca
işverenden tahsil edilir (İş kazaları ve, 2013, Mart 27).

15

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 Bildirme Yönünden
 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi dördüncü fıkrası

uyarınca; iş kazası, süresinde veya süresi dışında
bildirilmiş olsa bile, Kuruma bildirilen olayın iş kazası
sayılıp sayılmayacağı hakkında soruşturma yapılır.
 Bu soruşturma sonunda, yazılı olarak bildirilen
hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı
anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış
bulunan ödemeler işverene tazmin ettirilir.
 Yapıldığı tarihten itibaren, gerçeğe aykırı bildirimde
bulunanlardan tahsil edilir.
16

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 Bildirme Yönünden
 5510 sayılı Kanunun “Yersiz ödemelerin geri alınması”

başlığını taşıyan 96’ncı madde hükmüne göre yapılır (İş
kazaları ve, 2013, Mart 27).

17

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 Bildirme Yönünden
 Meslek hastalığında dayanak ise; 5510 sayılı Kanunun

14’üncü ve 12 Mayıs 2010 tarihli 27579 sayılı Resmi Gazete
ile yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin
36’ncı maddesidir.
 Meslek hastalığını Kuruma bildirme yükümlülüğünü

yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları
kasten eksik ya da yanlış bildiren işveren sorumlu olur.

18

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 Yurtdışında Çalışan Sigortalı Yönünden
 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 89’uncu maddesi

uyarınca; işveren, geçici veya sürekli görevle yurt dışında
görevlendirdiği ya da yurtdışına götürdüğü sigortalının, iş
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde,
sorumluluğu devam eder.
 Kurum tarafından işe el konuluncaya kadar, Kanuna göre

sigortalının hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini
ödemekle yükümlüdür.
19

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 Yurtdışında Çalışan Sigortalı Yönünden
 Yükümlülüğün

yerine getirilmesindeki gecikmeden
dolayı işveren, gerek Kurumun gerekse sigortalının
uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, kanuna uygun

olarak yapılan ve belgelere dayanan geçici iş göremezlik
ödenekleri tutarını işverene öder (İş kazaları ve, 2013,
Mart 27).

20

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 İşçinin Sigortasız Olması Yönünden
 5510 sayılı Kanunun 23’üncü maddesi uyarınca; sigortalı

iş kazası geçirdiğinde de kanun kapsamındadır.
 Kendisi henüz, sigortalı işe giriş bildirgesi verilerek

Kuruma bildirilmemiş ve kaza sırasında sigortalı işe giriş
bildirgesinin Kuruma verilmesi için tanınan süre de
geçmişse, bu durumda kaza geçiren sigortalının gelir ve
ödenekleri Kurumca ödenir.

21

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 İşçinin Sigortasız Olması Yönünden
 Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her

türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21’inci
maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri
aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir.
 Çalışanın işe giriş bildirgesi kazadan sonra verilse bile,

bildirgenin verilmesi için tanınan yasal süre geçmişse,
işveren yukarıdaki sorumluluk halinden kurtulamaz.
22

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:
 Mevzuat
 İş kazasının meydana gelmesinde işverenin iş sağlığı ve

iş güvenliği önlemleri yönünden sorumluluk hali
aşağıdaki maddelerden kaynaklanmaktadır (İş kazaları
ve, 2013, Mart 27):
 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı
Kanunun 21 inci maddesi,
 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 45’inci
maddesi,
23

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:
 Mevzuat

 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 55’inci

maddesi.

24

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:
 Tazmin Durumu

 Sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır.
 Buna göre(İş kazaları ve, 2013, Mart 27);
 İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı

sonucunda meydana gelmişse işveren Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığına karşı sorumlu hâle
gelir.
25

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:
 Tazmin Durumu
 Sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır.

 Buna göre(İş kazaları ve, 2013, Mart 27);
 İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte,

yaptığı
hareketin
hukuka
aykırı
sonuç
doğurabileceğini bilmesi, olayda ihmali veya ağır
ihmali olması halinde de işveren sorumludur.
26

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:
 Tazmin Durumu
 İş

kazası veya meslek hastalığı işverenin,
sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili
mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda
oluşmuşsa, işvereni sorumlu hâle getirir.
 22 Mayıs 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun 77 ile
89’uncu maddeleri dayanaklardandır.
 Kazanın türüne göre İş Kanunu dışındaki ilgili
kanun, tüzük ve yönetmelikler de dikkate
alınmaktadır.
27

Yasin DANYAL
SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:
 Tazmin Durumu
 İş kazası, işverenin kastı veya sigortalının iş sağlığını

koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca ödemeler
yapılır.
 Yapılan veya yapılacak, iş kazasına yönelik, sağlık

hizmetine ilişkin giderler ile yol gideri, gündelik ve
refakatçi giderleri işverene tazmin ettirilir.
28

Yasin DANYAL
DOLAYLI MALİYETLER
 İş kazaları, yaralanmalar ve meslek hastalıkları sonucu

işvereni direkt etkilemeyen ama bir maliyet oluşturan
unsurlardır.
 Bunlar aşağıda sıralanmıştır.
 Kaybolan İş Günü
 Kaybolan İş Gücü
 Üretim Kayıpları

29

Yasin DANYAL
KAYBOLAN İŞ GÜNÜ
Ülkeler
Kayıp İş Günleri
ABD
42.982.700
İspanya
22.573.400
Kenya
5.068
Tunus
364.942
Zimbabwe
187.291
Haiti
147.727
Macaristan
3.067.800
Türkiye
1.865.000
Kaynak : ILO İstatistik Yıllığı (2008)
30

Yasin DANYAL
Hazırlayan: Yasin DANYAL

Danışman
Doçent Doktor Bünyamin BACAK

More Related Content

What's hot

Işveren işlemleri ve denetmen semineleri
Işveren işlemleri ve denetmen semineleriIşveren işlemleri ve denetmen semineleri
Işveren işlemleri ve denetmen seminelerirmznyldz
 
14.sorumluluk sigortası
14.sorumluluk sigortası14.sorumluluk sigortası
14.sorumluluk sigortasıeFinans
 
Işyeri işveren il müdürlüğü
Işyeri işveren il müdürlüğüIşyeri işveren il müdürlüğü
Işyeri işveren il müdürlüğürmznyldz
 
5.sigortanın temel prensipleri
5.sigortanın temel prensipleri5.sigortanın temel prensipleri
5.sigortanın temel prensiplerieFinans
 
Borcu yoktur
Borcu yokturBorcu yoktur
Borcu yokturrmznyldz
 
7.trafik sigortası
7.trafik sigortası7.trafik sigortası
7.trafik sigortasıeFinans
 
Torba kanun sunum
Torba kanun sunumTorba kanun sunum
Torba kanun sunumrmznyldz
 
Prim ödeme yükümlüğü takip ve tahsil
Prim ödeme yükümlüğü takip ve tahsilPrim ödeme yükümlüğü takip ve tahsil
Prim ödeme yükümlüğü takip ve tahsilrmznyldz
 
Işyeri tescilindeki değişiklikler
Işyeri tescilindeki değişikliklerIşyeri tescilindeki değişiklikler
Işyeri tescilindeki değişikliklerrmznyldz
 
12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortasıeFinans
 
8.kasko sigortası
8.kasko sigortası8.kasko sigortası
8.kasko sigortasıeFinans
 
10.hayat sigortası
10.hayat sigortası10.hayat sigortası
10.hayat sigortasıeFinans
 
Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonn
Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonnKamu kurumlarında isg hizmetleri sonn
Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonnhilalsipahi74
 
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleriİşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan YükümlülükleriİGY Zirve
 

What's hot (14)

Işveren işlemleri ve denetmen semineleri
Işveren işlemleri ve denetmen semineleriIşveren işlemleri ve denetmen semineleri
Işveren işlemleri ve denetmen semineleri
 
14.sorumluluk sigortası
14.sorumluluk sigortası14.sorumluluk sigortası
14.sorumluluk sigortası
 
Işyeri işveren il müdürlüğü
Işyeri işveren il müdürlüğüIşyeri işveren il müdürlüğü
Işyeri işveren il müdürlüğü
 
5.sigortanın temel prensipleri
5.sigortanın temel prensipleri5.sigortanın temel prensipleri
5.sigortanın temel prensipleri
 
Borcu yoktur
Borcu yokturBorcu yoktur
Borcu yoktur
 
7.trafik sigortası
7.trafik sigortası7.trafik sigortası
7.trafik sigortası
 
Torba kanun sunum
Torba kanun sunumTorba kanun sunum
Torba kanun sunum
 
Prim ödeme yükümlüğü takip ve tahsil
Prim ödeme yükümlüğü takip ve tahsilPrim ödeme yükümlüğü takip ve tahsil
Prim ödeme yükümlüğü takip ve tahsil
 
Işyeri tescilindeki değişiklikler
Işyeri tescilindeki değişikliklerIşyeri tescilindeki değişiklikler
Işyeri tescilindeki değişiklikler
 
12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortası
 
8.kasko sigortası
8.kasko sigortası8.kasko sigortası
8.kasko sigortası
 
10.hayat sigortası
10.hayat sigortası10.hayat sigortası
10.hayat sigortası
 
Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonn
Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonnKamu kurumlarında isg hizmetleri sonn
Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonn
 
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleriİşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri
 

Viewers also liked

çAlişan güvenliği eğitimi
çAlişan güvenliği eğitimiçAlişan güvenliği eğitimi
çAlişan güvenliği eğitimiGökhan Arı
 
Ki̇myasal maddeleri̇n kullanimi ve guvenli̇k bi̇lgi̇ formlari
Ki̇myasal maddeleri̇n kullanimi ve guvenli̇k bi̇lgi̇ formlariKi̇myasal maddeleri̇n kullanimi ve guvenli̇k bi̇lgi̇ formlari
Ki̇myasal maddeleri̇n kullanimi ve guvenli̇k bi̇lgi̇ formlariGazi YALÇIN
 
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark Yasin Danyal
 
Masters of SlideShare
Masters of SlideShareMasters of SlideShare
Masters of SlideShareKapost
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsSlideShare
 
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation OptimizationOneupweb
 
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareSTOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareEmpowered Presentations
 
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingHow To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingContent Marketing Institute
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShareSlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareSlideShare
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 

Viewers also liked (14)

çAlişan güvenliği eğitimi
çAlişan güvenliği eğitimiçAlişan güvenliği eğitimi
çAlişan güvenliği eğitimi
 
Ilk yardim
Ilk yardimIlk yardim
Ilk yardim
 
Ki̇myasal maddeleri̇n kullanimi ve guvenli̇k bi̇lgi̇ formlari
Ki̇myasal maddeleri̇n kullanimi ve guvenli̇k bi̇lgi̇ formlariKi̇myasal maddeleri̇n kullanimi ve guvenli̇k bi̇lgi̇ formlari
Ki̇myasal maddeleri̇n kullanimi ve guvenli̇k bi̇lgi̇ formlari
 
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
 
Masters of SlideShare
Masters of SlideShareMasters of SlideShare
Masters of SlideShare
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great Infographics
 
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
 
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareSTOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
 
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingHow To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
 
You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to İş sağlığı ve 31.10.2013

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliğispeedspasm
 
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
50 Soruda Sosyal Güvenlik UygulamalarıUniverist
 
Torba kanun sunum ankara
Torba kanun sunum ankaraTorba kanun sunum ankara
Torba kanun sunum ankararmznyldz
 
Teknik akademi temel isg egitimi nisan 2018 mater
Teknik akademi temel isg egitimi nisan 2018 materTeknik akademi temel isg egitimi nisan 2018 mater
Teknik akademi temel isg egitimi nisan 2018 materTeknikakademiisg
 
6331 Sayılı İş Sağlığı & Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
6331 Sayılı İş Sağlığı & Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler 6331 Sayılı İş Sağlığı & Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
6331 Sayılı İş Sağlığı & Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler Artı Danışmanlık
 
İŞ KAZALARI.ppt
İŞ KAZALARI.pptİŞ KAZALARI.ppt
İŞ KAZALARI.pptEsrareten1
 
6111 ek istihdam teşvik uygulaması
6111 ek istihdam teşvik uygulaması6111 ek istihdam teşvik uygulaması
6111 ek istihdam teşvik uygulamasıMurat Sümer
 
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ- GENEL KONULAR
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ- GENEL KONULARTEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ- GENEL KONULAR
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ- GENEL KONULARGültekin Cangül
 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...sigortatatbikatcilari
 
InsureIT adl bir sigorta irketinde maluliyet sigortas talepl.pdf
InsureIT adl bir sigorta irketinde maluliyet sigortas talepl.pdfInsureIT adl bir sigorta irketinde maluliyet sigortas talepl.pdf
InsureIT adl bir sigorta irketinde maluliyet sigortas talepl.pdfadinathknit
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıİş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıibrahim bulduk
 
Kisa Calisma Uygulamasi
Kisa Calisma UygulamasiKisa Calisma Uygulamasi
Kisa Calisma UygulamasiMGC Legal
 
Sigorta primi teşvik uygulamaları.
Sigorta primi teşvik uygulamaları.Sigorta primi teşvik uygulamaları.
Sigorta primi teşvik uygulamaları.rmznyldz
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Mesleki Yeterlilik BelgesiMesleki Yeterlilik Belgesi
Mesleki Yeterlilik Belgesiegebelge
 
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Nazik Isik
 
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Nazik Isik
 
6331 sayili isg_kanunu
6331 sayili isg_kanunu6331 sayili isg_kanunu
6331 sayili isg_kanunugokhan1985
 

Similar to İş sağlığı ve 31.10.2013 (20)

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
 
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
 
Is hukuku okumaları-8_torba_yasa
Is hukuku okumaları-8_torba_yasaIs hukuku okumaları-8_torba_yasa
Is hukuku okumaları-8_torba_yasa
 
Torba kanun sunum ankara
Torba kanun sunum ankaraTorba kanun sunum ankara
Torba kanun sunum ankara
 
Teknik akademi temel isg egitimi nisan 2018 mater
Teknik akademi temel isg egitimi nisan 2018 materTeknik akademi temel isg egitimi nisan 2018 mater
Teknik akademi temel isg egitimi nisan 2018 mater
 
6331 Sayılı İş Sağlığı & Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
6331 Sayılı İş Sağlığı & Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler 6331 Sayılı İş Sağlığı & Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
6331 Sayılı İş Sağlığı & Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
 
İŞ KAZALARI.ppt
İŞ KAZALARI.pptİŞ KAZALARI.ppt
İŞ KAZALARI.ppt
 
Torba yasası ve İŞKUR DESTEKLERİ
Torba yasası ve İŞKUR DESTEKLERİTorba yasası ve İŞKUR DESTEKLERİ
Torba yasası ve İŞKUR DESTEKLERİ
 
6111 ek istihdam teşvik uygulaması
6111 ek istihdam teşvik uygulaması6111 ek istihdam teşvik uygulaması
6111 ek istihdam teşvik uygulaması
 
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ- GENEL KONULAR
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ- GENEL KONULARTEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ- GENEL KONULAR
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ- GENEL KONULAR
 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...
 
InsureIT adl bir sigorta irketinde maluliyet sigortas talepl.pdf
InsureIT adl bir sigorta irketinde maluliyet sigortas talepl.pdfInsureIT adl bir sigorta irketinde maluliyet sigortas talepl.pdf
InsureIT adl bir sigorta irketinde maluliyet sigortas talepl.pdf
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıİş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
 
Kisa Calisma Uygulamasi
Kisa Calisma UygulamasiKisa Calisma Uygulamasi
Kisa Calisma Uygulamasi
 
Sigorta primi teşvik uygulamaları.
Sigorta primi teşvik uygulamaları.Sigorta primi teşvik uygulamaları.
Sigorta primi teşvik uygulamaları.
 
İş Sağlığı Güvenliği Sunumu
İş Sağlığı Güvenliği Sunumu İş Sağlığı Güvenliği Sunumu
İş Sağlığı Güvenliği Sunumu
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Mesleki Yeterlilik BelgesiMesleki Yeterlilik Belgesi
Mesleki Yeterlilik Belgesi
 
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
 
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
 
6331 sayili isg_kanunu
6331 sayili isg_kanunu6331 sayili isg_kanunu
6331 sayili isg_kanunu
 

İş sağlığı ve 31.10.2013

 • 2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ  Mevzuata Gereksinim 2 Yasin DANYAL
 • 3. MEVZUATA GEREKSİNİM  İşletmeler açısından iş sağlığı ve güvenliğinin değişik yönlerden önemi vardır (Kağnıcıoğlu,2010, s.232).  İş kazaları ve meslek hastalıkları işletmeler açısından bir maliyet unsurudur. 3 Yasin DANYAL
 • 4. MEVZUATA GEREKSİNİM  İş kazalarının, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının işverene maliyeti iki şekilde ortaya çıkmaktadır; Doğrudan Maliyetler Dolaylı Maliyetler 4 Yasin DANYAL
 • 5. DOĞRUDAN MALİYETLER  İş kazaları, yaralanmalar ve meslek hastalıkları sonucu işvereni direkt etkileyen maliyetlerdir. 5 Yasin DANYAL
 • 6. DOĞRUDAN MALİYETLER  Bunlar aşağıda sıralanmıştır.  Makine-Teçhizat Hasarı Sonucu Oluşan Maliyetler  Tazminat Ödemeleri  İlk Yardım Masrafları  Diğer Tıbbi Masraflar  Doktor Masrafları  İlaç Masrafları  Tedavi masrafları  Sosyal Yardım Ödenekleri 6 Yasin DANYAL
 • 7. MAKİNE-TEÇHİZAT HASARI SONUCU OLUŞAN MALİYETLER 2010 Milyar Dolar Sigorta İle Bedeli Ödenen Afet / Felaket Maliyeti 2011 Milyar Dolar Sigorta İle Bedeli Ödenmeyen Afet / Felaket Maliyeti Sigorta İle Bedeli Ödenen Afet / Felaket Maliyeti 48 Sigorta İle Bedeli Ödenen Doğal Afet (Katastrofik) Maliyeti 43 Sigorta İle Bedeli Ödenmeyen Afet / Felaket Maliyeti 108 Sigorta İle Bedeli Ödenen İnsan Kaynaklı Felaketlerin Maliyeti 5 Sigorta İle Bedeli Ödenen Doğal Afet (Katastrofik) Maliyeti 178 7 103 Sigorta İle Bedeli Ödenen İnsan Kaynaklı Felaketlerin Maliyeti 5 242 Yasin DANYAL
 • 8. MAKİNE-TEÇHİZAT HASARI SONUCU OLUŞAN MALİYETLER  İnsan kaynaklı hasarlar, örgütler için büyük zararlara sebep vermektedir.  Bu zararları sigorta sektörü yakından takip etmektedir.  Sigortacı gazetesi isminde yayımlanan bir yayımcı 2011 yılında, dünya sigorta endüstrisinde oluşan toplam sigortalı hasarın, 108 milyar dolar olduğunu beyan etmiştir (Dünya çapındaki afet, 2012, Ocak 3).  Katastrofik (doğal afet) ve insan kaynaklı hasarların neden olduğu bu maliyet, geçtiğimiz seneyi, dünya çapında, en yüksek sigortalı hasarın görüldüğü yıllar listesinde ikinci sıraya taşımıştır. 8 Yasin DANYAL
 • 9. TAZMİNAT ÖDEMELERİ  26 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun icrası ile işletmeler yasa hükümlerine uymadıkları takdirde Tablo 1’deki cezaları ödemek zorunda olacaktır(Kefelioğlu, 2012, Ek 1). 9 Yasin DANYAL
 • 10. TAZMİNAT ÖDEMELERİ Madde Başlığı Madde Cezanın Konusu 4/1-a İşverenin tedbir alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi (Her türlü tedbir: Organizasyon, araç2.000 TL gereç, eğitim, bilgi, mesleki riskleri önleme, iyileştirme) Her yükümlülük için ayrı ayrı 4/1-b Tedbirlerin izlenmemesi, denetlenmemesi uygunsuzlukların giderilmemesi 2.000 TL Her yükümlülük için ayrı ayrı 5.000 TL Her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar 2.500 TL Her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülükleri İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi Cezanın Miktarı veya işyeri ve hekimi 6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması 6/1-b İSG hizmetleri için araç-gereç-mekan ve zaman 1.500 TL sağlanmaması Her bir ihlal için ayrı ayrı 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonun 1.500 TL sağlanmaması Her bir ihlal için ayrı ayrı 6/1-ç İşverene yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine 1.000 TL getirilmemesi Her tedbir için 6/1-d Görevlendirilen kişilerin, hizmet alınan kuruluşların, başka işyerlerinden gelen çalışanların ve bunların 1.500 TL işverenlerinin İSG riskleri konusunda bilgilendirilmemesi Her bir ihlal için ayrı ayrı 8/1 İşgüvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin hak ve 1.500 TL yetkilerinin kısıtlanması Her bir ihlal için ayrı ayrı 8/6 İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması Her bir ihlal için ayrı ayrı MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 10 1.500 TL Yasin DANYAL
 • 11. İLK YARDIM MASRAFLARI Limit (TL) Prim (TL) Plan 1 10.000 115 Plan 2 15.000 145 11 Yasin DANYAL
 • 12. DOKTOR, İLAÇ VE TEDAVİ MASRAFLARI  Piyasa Durumu  İlk yardımın gerçekleşmesinden sonra kazaya uğrayan kişiler için doktor, ilaç ve tedavi gibi masraflar başlar.  Sigorta şirketleri incelenirse, sakatlık dışında, bunun 2 yılı bulduğu görülür.  American Express Sigortanın verilerine göre, günlük 50 Euro ödeme yapılmaktadır (Günlük Hastane Masrafı, t.y.). 12 Yasin DANYAL
 • 13. DAYANAKLAR  Genel Olarak  Bu masrafların ödenmesinde;  31 Mayıs 2006 tarihli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 76’ncı maddesi,  28 Ağustos 2008 tarihli, 26981 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 55’inci maddesine göre işlem yapılır (İş kazaları ve, 2013, Mart 27). 13 Yasin DANYAL
 • 14. DAYANAKLAR  Giderler  İşveren, iş kazasına uğrayan işgörenin, sağlık durumunun gerektirdiği yükümlüdür. sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla  İşveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan;  Sağlık hizmeti giderleri,  Yol giderleri,  Gündelik giderleri  Refakatçi giderleri, belgelendirilir. 14 Yasin DANYAL
 • 15. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  Bildirme Yönünden  5510 sayılı Kanunun 21’inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca; iş kazası, belirtilen bildirim süresi içerisinde işverence Kuruma bildirilmemişse, işveren yükümlülük altına girer.  Bildirim tarihine kadar geçen süre için, sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir (İş kazaları ve, 2013, Mart 27). 15 Yasin DANYAL
 • 16. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  Bildirme Yönünden  5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazası, süresinde veya süresi dışında bildirilmiş olsa bile, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında soruşturma yapılır.  Bu soruşturma sonunda, yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler işverene tazmin ettirilir.  Yapıldığı tarihten itibaren, gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilir. 16 Yasin DANYAL
 • 17. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  Bildirme Yönünden  5510 sayılı Kanunun “Yersiz ödemelerin geri alınması” başlığını taşıyan 96’ncı madde hükmüne göre yapılır (İş kazaları ve, 2013, Mart 27). 17 Yasin DANYAL
 • 18. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  Bildirme Yönünden  Meslek hastalığında dayanak ise; 5510 sayılı Kanunun 14’üncü ve 12 Mayıs 2010 tarihli 27579 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 36’ncı maddesidir.  Meslek hastalığını Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işveren sorumlu olur. 18 Yasin DANYAL
 • 19. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  Yurtdışında Çalışan Sigortalı Yönünden  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 89’uncu maddesi uyarınca; işveren, geçici veya sürekli görevle yurt dışında görevlendirdiği ya da yurtdışına götürdüğü sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde, sorumluluğu devam eder.  Kurum tarafından işe el konuluncaya kadar, Kanuna göre sigortalının hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini ödemekle yükümlüdür. 19 Yasin DANYAL
 • 20. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  Yurtdışında Çalışan Sigortalı Yönünden  Yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolayı işveren, gerek Kurumun gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur.  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, kanuna uygun olarak yapılan ve belgelere dayanan geçici iş göremezlik ödenekleri tutarını işverene öder (İş kazaları ve, 2013, Mart 27). 20 Yasin DANYAL
 • 21. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  İşçinin Sigortasız Olması Yönünden  5510 sayılı Kanunun 23’üncü maddesi uyarınca; sigortalı iş kazası geçirdiğinde de kanun kapsamındadır.  Kendisi henüz, sigortalı işe giriş bildirgesi verilerek Kuruma bildirilmemiş ve kaza sırasında sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi için tanınan süre de geçmişse, bu durumda kaza geçiren sigortalının gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. 21 Yasin DANYAL
 • 22. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  İşçinin Sigortasız Olması Yönünden  Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21’inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir.  Çalışanın işe giriş bildirgesi kazadan sonra verilse bile, bildirgenin verilmesi için tanınan yasal süre geçmişse, işveren yukarıdaki sorumluluk halinden kurtulamaz. 22 Yasin DANYAL
 • 23. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:  Mevzuat  İş kazasının meydana gelmesinde işverenin iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yönünden sorumluluk hali aşağıdaki maddelerden kaynaklanmaktadır (İş kazaları ve, 2013, Mart 27):  01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi,  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 45’inci maddesi, 23 Yasin DANYAL
 • 24. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:  Mevzuat  Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 55’inci maddesi. 24 Yasin DANYAL
 • 25. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:  Tazmin Durumu  Sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır.  Buna göre(İş kazaları ve, 2013, Mart 27);  İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına karşı sorumlu hâle gelir. 25 Yasin DANYAL
 • 26. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:  Tazmin Durumu  Sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır.  Buna göre(İş kazaları ve, 2013, Mart 27);  İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, olayda ihmali veya ağır ihmali olması halinde de işveren sorumludur. 26 Yasin DANYAL
 • 27. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:  Tazmin Durumu  İş kazası veya meslek hastalığı işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa, işvereni sorumlu hâle getirir.  22 Mayıs 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun 77 ile 89’uncu maddeleri dayanaklardandır.  Kazanın türüne göre İş Kanunu dışındaki ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler de dikkate alınmaktadır. 27 Yasin DANYAL
 • 28. SOSYAL YARDIM ÖDENEKLERİ  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:  Tazmin Durumu  İş kazası, işverenin kastı veya sigortalının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca ödemeler yapılır.  Yapılan veya yapılacak, iş kazasına yönelik, sağlık hizmetine ilişkin giderler ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri işverene tazmin ettirilir. 28 Yasin DANYAL
 • 29. DOLAYLI MALİYETLER  İş kazaları, yaralanmalar ve meslek hastalıkları sonucu işvereni direkt etkilemeyen ama bir maliyet oluşturan unsurlardır.  Bunlar aşağıda sıralanmıştır.  Kaybolan İş Günü  Kaybolan İş Gücü  Üretim Kayıpları 29 Yasin DANYAL
 • 30. KAYBOLAN İŞ GÜNÜ Ülkeler Kayıp İş Günleri ABD 42.982.700 İspanya 22.573.400 Kenya 5.068 Tunus 364.942 Zimbabwe 187.291 Haiti 147.727 Macaristan 3.067.800 Türkiye 1.865.000 Kaynak : ILO İstatistik Yıllığı (2008) 30 Yasin DANYAL