SlideShare a Scribd company logo
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
VALOA SEMINAARI
23.11.2017
Sakari Hatakka
2
Hyvin suunniteltu,
laadukkaista laitteista ja tarvikkeista,
ammattimaisesti asennettu
sähkö(valaistus)järjestelmä
on kunnossapidettynä
TURVALLINEN.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Käytännön työtä yhteiskunnan hyväksi
Toimintamme kohteita ovat
• Sähkö ja hissit
• Kemikaalituotteet ja kemikaalien tuotantolaitokset
• Räjähteet ja ilotulitteet
• Painelaitteet
• Kaivokset, malminetsintä ja kullanhuuhdonta
• Jalometallituotteet
• Mittauslaitteet
• Pelastustoimen laitteet
• Rakennustuotteet
• Kuluttajatuotteet ja -palvelut
• Vaaralliset aineet, kylmälaitteet ja pakkaukset
• Tuotteiden ekologinen ja energiatehokkuus
3
Tukes valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja
tuotantojärjestelmien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukesin organisaatio
4
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sähkön vaarat ja vahingot
5
Sähkötapaturmat (sähköisku / valokaari)
• yli 500 korvattua työtapaturmaa vuodessa
• keskimäärin n. 2 – 3 kuolemaa vuodessa
Sähköpalot (tekninen vika, virheellinen tai
varomaton käyttö)
• yli 2500 sähköpaloa tai sähköpalovaaraa /v
• seurauksena n. 10 – 20 kuolemaa vuodessa
• omaisuusvahingot n. 50 M€/v (Finanssiala)
Häiriöt (EMC)
• ei saa olla liikaa häiriöpäästöjä - riittävä häiriönsieto
• koskee laitteiden ja järjestelmien virheellistä toimintaa,
myös muuta kuin vaaraa aiheuttavaa
NO SIGNAL
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sähkötuotevalvonta - markkinavalvonta
• Sähköturvallisuus (Pienjännitedirektiivi, LVD)
• Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
• Vaaralliset aineet sähkölaitteissa (RoHS)
• Energiatehokkuus ja energiamerkinnät (EcoDesign,
Energiamerkintädirektiivi)
• Räjähdysvaarallisten tilojen tuotteet (ATEX)
• Akut ja paristot (turvallisuus, Akku- ja paristodirektiivi)
Jäsenvaltion viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet
ovat asiaa koskevassa yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten
mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun
liittyviä seikkoja.
Direktiivien kansallinen täytäntöönpano mm. sähköturvallisuuslaki (1135/2016) ,
valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja - laitteistojen sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta (1436/2016), valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (853/2004)
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kenttävalvonta Asiakirjavalvonta
Proaktiivista – Reaktiivista
Haasteita: uusi tekniikka, uudet tuotteet
ja aineet, nettikauppa
Valvonnan muodot:
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sähkötuotteiden osittaistestaus (LVD)
Testattavien tuotteiden määrät vaihtelevat vuosittain noin 400 - 1250 tuotteeseen.
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vaaralliset sähkötuotteet tuoteryhmittäin 2014 1/3
Käsivalaisin led, varattava
Muuntaja led-valoille
Latauslaite
Latauslaite, USB
Siirtymispistokytkin
Akkulaturi
Otsalamppu, LED
Muut
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Palautusmenettelyyn joutuneet 39 kpl
10.3.2017| Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa, Sami Karisola
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
10.3.2017| Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa, Sami Karisola
37
16
8
5
5
4
3
2
2
2
2
2
2
34
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Valonheitin, LED
Valonheitin
Seinävalaisin
Johtokela
Katto- tai seinävalaisin
Käsivalaisin
Käsivalaisin led, varattava
Grilli
Hyönteistentuhooja
Kattovalaisin LED (upotettava)
Kattovalaisin, led
USB-Jakaja
Verkkoliitäntäkoje tietokoneelle
Muut
Vaaralliset sähkötuotteet tuoteryhmittäin 2014 2/3
Markkinoilta poistetut 124 kpl:
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
10.3.2017|SähkötuotteidenmarkkinavalvontaSuomessa,SamiKarisola
18
9
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Valonheitin, LED
Muuntaja led-valoille
Akkulaturi
Valonauha, LED
Johtokela
Käsivalaisin led, varattava
Pöytävalaisin led
Latauslaite, USB
Valonheitin LED, ladattava
Kattovalaisin, led
Lamppusarja, LED
LED-lamppu
Otsalamppu, LED
Peilikaappi
Pöytävalaisin
Riippuvalaisin
Valaisin led, muuntajalla
Muut
0 5 10 15 20 25 30
Myyntikiellot 95 kpl
Vaaralliset sähkötuotteet tuoteryhmittäin 2014 3/3
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Lisätietoja
• Tukesin ”markkinavalvontarekisteri”: http://marek.tukes.fi/
• ICSMS (Information and Communication System for Market
Surveillance): https://webgate.ec.europa.eu/icsms
– arkistointi- ja tietojenvaihtojärjestelmä (EU komissio).
– julkinen alue on tarkoitettu kuluttajille, maahantuojille ja valmistajille sisältäen tietoa
vaarallisista tuotteista ja vapaa-ehtoisista tuotteiden takaisinvedoista.
• EU Rapid Alert System (RAPEX): http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/
– Euroopan yhteisön nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla mm. komissio,
jäsenvaltiot vaihtavat tietoja toimenpiteistä, jotka liittyvät vaarallisiin tuotteisiin.
• Tukes opas sähkölaitteiden valmistajille, maahantuojille ja
myyjille
– http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_ja_hissit/esitteet_ja_oppaat/sahkolaitteiden_valmist
us_maahantuonti_ja_myynti.pdf
• Energiamerkintä ja ekosuunnittelu
– www.ekosuunnittelu.info
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sähkötyöt
• Keskeisin vaatimus toiminnalle on nimetä sähkötöiden johtaja, joka
vastaa toiminnanharjoittajan sähköturvallisuudesta, vaatimuksia mm.
– pätevyystodistus
– palvelussuhde toiminnanharjoittajaan
 Rekisteröinti-ilmoitus Tukesille (=lain tarkoittama oikeus tehdä
sähkötöitä)
• Työt, jotka eivät edellytä erillistä oikeutta, sallitut ns. maallikkotyöt (STL
1435 /2016 55§)
Sähkölaitteiden ja -laitteistojen
rakentaminen (asentaminen) on
turvallisuuden vuoksi säädeltyä
toimintaa, samoin korjaus- ja
huoltotyöt
Käyttöönottotarkastus
• Käyttöönottotarkastuksesta (määrämuotoinen SFS 6000-6 Tarkastukset ) tulee
laatia sähkölaitteiston haltijan käyttöönottotarkastuspöytäkirja, jollei kyse ole
vähäisestä asennustyöstä.
• Tarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi mm. kohteen yksilöintitiedot, selvitys
sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä tarkastusten
ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava
tarkastuspöytäkirja.
• Vähäisestä työstä ei edellytetä pöytäkirjaa, testausten tulokset on kuitenkin
tarvittaessa annettava laitteiston haltijalle.
14
Sähkölaitteistolle (asennukselle) on tehtävä
aina käyttöönottotarkastus, jossa selvitetään,
Ettei sähkölaitteistosta aiheudu vaaraa tai
häiriötä.
Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on vakuutus
asennuksen vaatimustenmukaisuudesta!
• Dokumentaatiopuutteet, varsinkin muutoksien osalta
• Laiteläpivientien tiivistys puutteellinen tai kaapelit teräviä
reunoja vasten
• Rikkoutuneet laitteet, etenkin valaisimet
• Turvavalaistus toimimaton
• Valaisinten ja keskuksien likaisuus ja tila varastoina
• Hehkuvat loisteputket, jopa käryävät
• Päättämättömät kaapelit (purkamatta)
• Virtapiirien ylisuuret sulakkeet
Valvonnassa ja määräaikaistarkastuksilla havaittuja
vikoja ja puutteista valaistusjärjestelmissä:
∑= Kunnossapitoa ei ole/ kunnossapitotoimia ei tehty
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valaisimista aiheutuu noin 200 palohälytystehtävää vuodessa
Sähkölaitteiston asennettavista osista aiheutuneet
palohälytystehtävät 3/2012-2/2013
18
KUNNOSSAPITO ja KÄYTTÖSEURANTA
ovat olennainen osa vahingon ja
SÄHKÖPALOJEN TORJUNTAA!
19
Avainasemassa systemaattinen
sähkökunnossapito
Joitain yksinkertaisia ’vahingontorjuntatoimenpiteitä’:
-Vioittuneiden kaapeleiden,
kojeiden, koneiden ja
muiden asennuksen osien
korjaaminen viipymättä.
-Sähköisten liitosten
luotettavuus, valaisinhuolto,
kompensointilaitteistot
LÄMPÖKUVAUS!
-Kaapeliläpivientien
(palokatkojen) kunnon
valvonta.
-Laitteiden riittävän jäähdytyksen
varmistaminen ympäri vuoden ja
kaikissa kuormitustilanteissa.
-Sähkölaitteen pinnalle tai
koteloinnin sisään kertyvän
eristävän ja/tai palovaarallisen
materiaalin kertymisen
huomioiminen.
-Poistetaan sähkötiloista ja -
komeroista sinne kuulumaton
palokuorma.
Kiitos mielenkiinnosta!
ylitarkastaja Sakari Hatakka
sakari.hatakka@tukes.fi

More Related Content

Similar to Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti asennettu sähkö(valaistus)järjestelmä on kunnossapidettynä turvallinen

Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Mikko_Eräkaski
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Mikko_EräkaskiTietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Mikko_Eräkaski
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Mikko_Eräkaski
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Henry Haverisen esitys Suomen Automaatioseuran kyberturvallisuuswebinaarissa ...
Henry Haverisen esitys Suomen Automaatioseuran kyberturvallisuuswebinaarissa ...Henry Haverisen esitys Suomen Automaatioseuran kyberturvallisuuswebinaarissa ...
Henry Haverisen esitys Suomen Automaatioseuran kyberturvallisuuswebinaarissa ...
HenryHaverinen1
 
Teollisuusautomaation standardit - Turvaväylät ja niiden valinta - Tekninen r...
Teollisuusautomaation standardit - Turvaväylät ja niiden valinta - Tekninen r...Teollisuusautomaation standardit - Turvaväylät ja niiden valinta - Tekninen r...
Teollisuusautomaation standardit - Turvaväylät ja niiden valinta - Tekninen r...
SESKO ry
 
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Liferay Road Show Linnunmaa LEX
 Liferay Road Show Linnunmaa LEX Liferay Road Show Linnunmaa LEX
Liferay Road Show Linnunmaa LEX
Ambientia
 
EMC-standardointi
EMC-standardointiEMC-standardointi
EMC-standardointi
SESKO ry
 
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretiaMykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
THL
 
Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä
Kuinka me kehitämme työturvallisuutta FingridilläKuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä
Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä
Fingrid Oyj
 

Similar to Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti asennettu sähkö(valaistus)järjestelmä on kunnossapidettynä turvallinen (8)

Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Mikko_Eräkaski
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Mikko_EräkaskiTietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Mikko_Eräkaski
Tietoturvallisuuden_kevatseminaari_2013_Mikko_Eräkaski
 
Henry Haverisen esitys Suomen Automaatioseuran kyberturvallisuuswebinaarissa ...
Henry Haverisen esitys Suomen Automaatioseuran kyberturvallisuuswebinaarissa ...Henry Haverisen esitys Suomen Automaatioseuran kyberturvallisuuswebinaarissa ...
Henry Haverisen esitys Suomen Automaatioseuran kyberturvallisuuswebinaarissa ...
 
Teollisuusautomaation standardit - Turvaväylät ja niiden valinta - Tekninen r...
Teollisuusautomaation standardit - Turvaväylät ja niiden valinta - Tekninen r...Teollisuusautomaation standardit - Turvaväylät ja niiden valinta - Tekninen r...
Teollisuusautomaation standardit - Turvaväylät ja niiden valinta - Tekninen r...
 
Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet Pelastustoimen laitteet
Pelastustoimen laitteet
 
Liferay Road Show Linnunmaa LEX
 Liferay Road Show Linnunmaa LEX Liferay Road Show Linnunmaa LEX
Liferay Road Show Linnunmaa LEX
 
EMC-standardointi
EMC-standardointiEMC-standardointi
EMC-standardointi
 
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretiaMykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
 
Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä
Kuinka me kehitämme työturvallisuutta FingridilläKuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä
Kuinka me kehitämme työturvallisuutta Fingridillä
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019Mining in Finland 2019
Mining in Finland 2019
 
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019 Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
Ajankohtaiskatsaus malminetsintään ja kaivostoimintaan 2019
 
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässäMaanomistajan oikeudet malminetsinnässä
Maanomistajan oikeudet malminetsinnässä
 
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpit
 
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
 

Recently uploaded

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

Recently uploaded (6)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
 
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 

Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista ammattimaisesti asennettu sähkö(valaistus)järjestelmä on kunnossapidettynä turvallinen

 • 1. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto VALOA SEMINAARI 23.11.2017 Sakari Hatakka
 • 2. 2 Hyvin suunniteltu, laadukkaista laitteista ja tarvikkeista, ammattimaisesti asennettu sähkö(valaistus)järjestelmä on kunnossapidettynä TURVALLINEN.
 • 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Käytännön työtä yhteiskunnan hyväksi Toimintamme kohteita ovat • Sähkö ja hissit • Kemikaalituotteet ja kemikaalien tuotantolaitokset • Räjähteet ja ilotulitteet • Painelaitteet • Kaivokset, malminetsintä ja kullanhuuhdonta • Jalometallituotteet • Mittauslaitteet • Pelastustoimen laitteet • Rakennustuotteet • Kuluttajatuotteet ja -palvelut • Vaaralliset aineet, kylmälaitteet ja pakkaukset • Tuotteiden ekologinen ja energiatehokkuus 3 Tukes valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja tuotantojärjestelmien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.
 • 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin organisaatio 4
 • 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkön vaarat ja vahingot 5 Sähkötapaturmat (sähköisku / valokaari) • yli 500 korvattua työtapaturmaa vuodessa • keskimäärin n. 2 – 3 kuolemaa vuodessa Sähköpalot (tekninen vika, virheellinen tai varomaton käyttö) • yli 2500 sähköpaloa tai sähköpalovaaraa /v • seurauksena n. 10 – 20 kuolemaa vuodessa • omaisuusvahingot n. 50 M€/v (Finanssiala) Häiriöt (EMC) • ei saa olla liikaa häiriöpäästöjä - riittävä häiriönsieto • koskee laitteiden ja järjestelmien virheellistä toimintaa, myös muuta kuin vaaraa aiheuttavaa NO SIGNAL
 • 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötuotevalvonta - markkinavalvonta • Sähköturvallisuus (Pienjännitedirektiivi, LVD) • Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) • Vaaralliset aineet sähkölaitteissa (RoHS) • Energiatehokkuus ja energiamerkinnät (EcoDesign, Energiamerkintädirektiivi) • Räjähdysvaarallisten tilojen tuotteet (ATEX) • Akut ja paristot (turvallisuus, Akku- ja paristodirektiivi) Jäsenvaltion viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat asiaa koskevassa yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja. Direktiivien kansallinen täytäntöönpano mm. sähköturvallisuuslaki (1135/2016) , valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja - laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016), valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (853/2004)
 • 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kenttävalvonta Asiakirjavalvonta Proaktiivista – Reaktiivista Haasteita: uusi tekniikka, uudet tuotteet ja aineet, nettikauppa Valvonnan muodot:
 • 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötuotteiden osittaistestaus (LVD) Testattavien tuotteiden määrät vaihtelevat vuosittain noin 400 - 1250 tuotteeseen.
 • 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vaaralliset sähkötuotteet tuoteryhmittäin 2014 1/3 Käsivalaisin led, varattava Muuntaja led-valoille Latauslaite Latauslaite, USB Siirtymispistokytkin Akkulaturi Otsalamppu, LED Muut 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Palautusmenettelyyn joutuneet 39 kpl 10.3.2017| Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa, Sami Karisola
 • 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 10.3.2017| Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa, Sami Karisola 37 16 8 5 5 4 3 2 2 2 2 2 2 34 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Valonheitin, LED Valonheitin Seinävalaisin Johtokela Katto- tai seinävalaisin Käsivalaisin Käsivalaisin led, varattava Grilli Hyönteistentuhooja Kattovalaisin LED (upotettava) Kattovalaisin, led USB-Jakaja Verkkoliitäntäkoje tietokoneelle Muut Vaaralliset sähkötuotteet tuoteryhmittäin 2014 2/3 Markkinoilta poistetut 124 kpl:
 • 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 10.3.2017|SähkötuotteidenmarkkinavalvontaSuomessa,SamiKarisola 18 9 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Valonheitin, LED Muuntaja led-valoille Akkulaturi Valonauha, LED Johtokela Käsivalaisin led, varattava Pöytävalaisin led Latauslaite, USB Valonheitin LED, ladattava Kattovalaisin, led Lamppusarja, LED LED-lamppu Otsalamppu, LED Peilikaappi Pöytävalaisin Riippuvalaisin Valaisin led, muuntajalla Muut 0 5 10 15 20 25 30 Myyntikiellot 95 kpl Vaaralliset sähkötuotteet tuoteryhmittäin 2014 3/3
 • 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lisätietoja • Tukesin ”markkinavalvontarekisteri”: http://marek.tukes.fi/ • ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance): https://webgate.ec.europa.eu/icsms – arkistointi- ja tietojenvaihtojärjestelmä (EU komissio). – julkinen alue on tarkoitettu kuluttajille, maahantuojille ja valmistajille sisältäen tietoa vaarallisista tuotteista ja vapaa-ehtoisista tuotteiden takaisinvedoista. • EU Rapid Alert System (RAPEX): http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/ – Euroopan yhteisön nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla mm. komissio, jäsenvaltiot vaihtavat tietoja toimenpiteistä, jotka liittyvät vaarallisiin tuotteisiin. • Tukes opas sähkölaitteiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille – http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_ja_hissit/esitteet_ja_oppaat/sahkolaitteiden_valmist us_maahantuonti_ja_myynti.pdf • Energiamerkintä ja ekosuunnittelu – www.ekosuunnittelu.info
 • 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyöt • Keskeisin vaatimus toiminnalle on nimetä sähkötöiden johtaja, joka vastaa toiminnanharjoittajan sähköturvallisuudesta, vaatimuksia mm. – pätevyystodistus – palvelussuhde toiminnanharjoittajaan  Rekisteröinti-ilmoitus Tukesille (=lain tarkoittama oikeus tehdä sähkötöitä) • Työt, jotka eivät edellytä erillistä oikeutta, sallitut ns. maallikkotyöt (STL 1435 /2016 55§) Sähkölaitteiden ja -laitteistojen rakentaminen (asentaminen) on turvallisuuden vuoksi säädeltyä toimintaa, samoin korjaus- ja huoltotyöt
 • 14. Käyttöönottotarkastus • Käyttöönottotarkastuksesta (määrämuotoinen SFS 6000-6 Tarkastukset ) tulee laatia sähkölaitteiston haltijan käyttöönottotarkastuspöytäkirja, jollei kyse ole vähäisestä asennustyöstä. • Tarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi mm. kohteen yksilöintitiedot, selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä tarkastusten ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja. • Vähäisestä työstä ei edellytetä pöytäkirjaa, testausten tulokset on kuitenkin tarvittaessa annettava laitteiston haltijalle. 14 Sähkölaitteistolle (asennukselle) on tehtävä aina käyttöönottotarkastus, jossa selvitetään, Ettei sähkölaitteistosta aiheudu vaaraa tai häiriötä. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on vakuutus asennuksen vaatimustenmukaisuudesta!
 • 15. • Dokumentaatiopuutteet, varsinkin muutoksien osalta • Laiteläpivientien tiivistys puutteellinen tai kaapelit teräviä reunoja vasten • Rikkoutuneet laitteet, etenkin valaisimet • Turvavalaistus toimimaton • Valaisinten ja keskuksien likaisuus ja tila varastoina • Hehkuvat loisteputket, jopa käryävät • Päättämättömät kaapelit (purkamatta) • Virtapiirien ylisuuret sulakkeet Valvonnassa ja määräaikaistarkastuksilla havaittuja vikoja ja puutteista valaistusjärjestelmissä: ∑= Kunnossapitoa ei ole/ kunnossapitotoimia ei tehty
 • 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valaisimista aiheutuu noin 200 palohälytystehtävää vuodessa
 • 17. Sähkölaitteiston asennettavista osista aiheutuneet palohälytystehtävät 3/2012-2/2013
 • 18. 18 KUNNOSSAPITO ja KÄYTTÖSEURANTA ovat olennainen osa vahingon ja SÄHKÖPALOJEN TORJUNTAA!
 • 19. 19 Avainasemassa systemaattinen sähkökunnossapito Joitain yksinkertaisia ’vahingontorjuntatoimenpiteitä’: -Vioittuneiden kaapeleiden, kojeiden, koneiden ja muiden asennuksen osien korjaaminen viipymättä. -Sähköisten liitosten luotettavuus, valaisinhuolto, kompensointilaitteistot LÄMPÖKUVAUS! -Kaapeliläpivientien (palokatkojen) kunnon valvonta. -Laitteiden riittävän jäähdytyksen varmistaminen ympäri vuoden ja kaikissa kuormitustilanteissa. -Sähkölaitteen pinnalle tai koteloinnin sisään kertyvän eristävän ja/tai palovaarallisen materiaalin kertymisen huomioiminen. -Poistetaan sähkötiloista ja - komeroista sinne kuulumaton palokuorma.
 • 20. Kiitos mielenkiinnosta! ylitarkastaja Sakari Hatakka sakari.hatakka@tukes.fi