SlideShare a Scribd company logo
Hukum di Indonesia
Hukum adalah sistem yang terpenting ddaallaamm ppeellaakkssaannaaaann aattaass 
rraannggkkaaiiaann kkeekkuuaassaaaann kkeelleemmbbaaggaaaann ddaarrii bbeennttuukk 
ppeennyyaallaahhgguunnaaaann kkeekkuuaassaaaann ddaallaamm bbiiddaanngg ppoolliittiikk,, eekkoonnoommii 
ddaann mmaassyyaarraakkaatt ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii ccaarraa ddaann bbeerrttiinnddaakk,, 
sseebbaaggaaii ppeerraannttaarraa uuttaammaa ddaallaamm hhuubbuunnggaann ssoossiiaall aannttaarr 
mmaassyyaarraakkaatt.. 
BBeerriikkuutt jjuuggaa kkaammii ssaajjiikkaann bbeebbeerraappaa ppeennggeerrttiiaann hhuukkuumm mmeennuurruutt 
ppaarraa aahhllii hhuukkuumm.. 
11.. VVaann KKaanntt 
HHuukkuumm iiaallaahh kkeesseelluurruuhhaann ppeerraattuurraann hhiidduupp yyaanngg bbeerrssiiffaatt 
mmeemmaakkssaa uunnttuukk mmeelliinndduunnggii kkeeppeennttiinnggaann mmaannuussiiaa ddii ddaallaamm 
mmaassyyaarraakkaatt.. PPeerraattuurraann ddaallaamm mmeennjjaallaannkkaann kkeehhiidduuppaann 
ddiippeerrlluukkaann uunnttuukk mmeelliinndduunnggii kkeeppeennttiinnggaann ddeennggaann tteerrttiibb..
22.. UUttrreecchhtt 
HHuukkuumm aaddaallaahh hhiimmppuunnaann ppeerraattuurraann ((bbaaiikk bbeerruuppaa ppeerriinnttaahh 
mmaauuppuunn llaarraannggaann)) yyaanngg mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm ssuuaattuu 
mmaassyyaarraakkaatt ddaann sseehhaarruussnnyyaa ddiittaaaattii oolleehh aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt 
yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu,, ppeellaannggggaarraann ppeettuunnjjuukk 
hhiidduupp tteerrsseebbuutt ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann ttiinnddaakkaann ddaarrii ppiihhaakk 
ppeemmeerriinnttaahh.. 
33.. MMrr.. EE..MM.. MMaayyeerrss 
HHuukkuumm aaddaallaahh sseemmuuaa aattuurraann yyaanngg mmeennggaanndduunngg ppeerrttiimmbbaannggaann 
kkeessuussiillaaaann ddiittiinnjjaauu kkeeppaaddaa ttiinnggkkaahh llaakkuu mmaannuussiiaa ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt 
ddaann yyaanngg mmeennjjaaddii ppeeddoommaann ppeenngguuaassaa--ppeenngguuaassaa nneeggaarraa ddaallaamm 
mmeellaakkuukkaann ttuuggaassnnyyaa 
44.. IImmmmaannuueell KKaanntt 
HHuukkuumm aaddaallaahh kkeesseelluurruuhhaann ssyyaarraatt--ssyyaarraatt yyaanngg ddeennggaann iinnii 
kkeehheennddaakk ddaarrii oorraanngg yyaanngg ssaattuu ddaappaatt mmeennyyeessuuaaiikkaann ddeennggaann 
kkeehheennddaakk bbeebbaass ddaarrii oorraanngg llaaiinn mmeemmeennuuhhii ppeerraattuurraann hhuukkuumm 
tteennttaanngg KKeemmeerrddeekkaaaann..
55.. VVaann AAppeellddoooorrnn 
HHuukkuumm aaddaallaahh ggeejjaallaa ssoossiiaall ttiiddaakk aaddaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg ttiiddaakk 
mmeennggeennaall hhuukkuumm mmaakkaa hhuukkuumm iittuu mmeennjjaaddii ssuuaattuu aassppeekk 
kkeebbuuddaayyaaaann yyaaiittuu aaggaammaa,, kkeessuussiillaaaann,, aaddaatt iissttiiaaddaatt,, ddaann 
kkeebbiiaassaaaann.. 
66.. AAuussttiinn 
HHuukkuumm aaddaallaahh sseebbaaggaaii ppeerraattuurraann yyaanngg ddiiaaddaakkaann uunnttuukk 
mmeemmbbeerrii bbiimmbbiinnggaann kkeeppaaddaa mmaakkhhlluukk yyaanngg bbeerraakkaall oolleehh 
mmaakkhhlluukk yyaanngg bbeerraakkaall yyaanngg bbeerrkkuuaassaa aattaassnnyyaa.. 
77.. SSooeerroojjoo WWiiggnnjjooddiippooeerroo,, SS..HH.. 
HHuukkuumm aaddaallaahh hhiimmppuunnaann ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann hhiidduupp yyaanngg 
bbeerrssiiffaatt mmeemmaakkssaa,, bbeerriissiikkaann ssuuaattuu ppeerriinnttaahh llaarraannggaann aattaauu iizziinn 
uunnttuukk bbeerrbbuuaatt aattaauu ttiiddaakk bbeerrbbuuaatt sseessuuaattuu aattaauu ddeennggaann 
mmaakkssuudd uunnttuukk mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm kkeehhiidduuppaann 
mmaassyyaarraakkaatt..
Dalam menjalankan fungsinya sebagai ssaarraannaa ppeennggeennddaallii 
ddaann ppeerruubbaahhaann ssoossiiaall,, hhuukkuumm mmeemmiilliikkii ttuujjuuaann uunnttuukk 
mmeenncciippttaakkaann ttaattaannaann mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg tteerrttiibb,, ddaammaaii,, 
aaddiill yyaanngg ddiittuunnjjaanngg ddeennggaann kkeeppaassttiiaann hhuukkuumm sseehhiinnggggaa 
kkeeppeennttiinnggaann iinnddiivviidduu ddaann mmaassyyaarraakkaatt ddaappaatt tteerrlliinndduunnggii.. 
DDaallaamm bbeebbeerraappaa lliitteerraattuurr IIllmmuu HHuukkuumm ppaarraa ssaarrjjaannaa 
hhuukkuumm tteellaahh mmeerruummuusskkaann ttuujjuuaann hhuukkuumm ddaarrii bbeerrbbaaggaaii 
ssuudduutt ppaannddaanngg,, ddaann ppaalliinngg ttiiddaakk aaddaa 33 tteeoorrii:: 
11.. TTeeoorrii EEttiiss 
22.. TTeeoorrii UUttiilliittiiss 
33.. TTeeoorrii CCaammppuurraann
11.. TTeeoorrii EEttiiss 
TTeeoorrii eettiiss mmeennyyaattaakkaann bbaahhwwaa hhuukkuumm mmeemmiilliikkii ttuujjuuaann ssuuccii 
mmeemmbbeerriikkaann kkeeppaaddaa sseettiiaapp oorraanngg aappaa yyaanngg mmeennjjaaddii hhaakknnyyaa.. 
MMeennuurruutt tteeoorrii iinnii hhuukkuumm sseemmaattaa--mmaattaa bbeerrttuujjuuaann ddeemmii kkeeaaddiillaann.. IIssii 
hhuukkuumm ddiitteennttuukkaann oolleehh kkeeyyaakkiinnaann eettiiss kkiittaa mmaannaa yyaanngg aaddiill ddaann 
mmaannaa yyaanngg ttiiddaakk.. AArrttiinnyyaa hhuukkuumm mmeennuurruutt tteeoorrii iinnii bbeerrttuujjuuaann 
mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh AArriissttootteelleess ddaallaamm 
kkaarryyaannyyaa ““EEttiikkaa ddaann RReettoorriikkaa”” 
22.. TTeeoorrii UUttiilliittiiss 
TTeeoorrii uuttiilliittiiss mmeennyyaattaakkaann bbaahhwwaa hhuukkuumm bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk 
mmeenngghhaassiillkkaann kkeemmaannffaaaattaann yyaanngg sseebbeessaarr--bbeessaarrnnyyaa ppaaddaa 
mmaannuussiiaa ddaallaamm mmeewwuujjuuddkkaann kkeesseennaannggaann ddaann 
kkeebbaahhaaggiiaaaann.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh JJeerreemmyy BBeenntthhaamm 
ddaallaamm bbuukkuunnyyaa ““IInnttrroodduuccttiioonn ttoo tthhee mmoorraallss aanndd lleeggiissllaattiioonn””.. 
PPeennddaappaatt iinnii ddiittiittiikk bbeerraattkkaann ppaaddaa hhaall--hhaall yyaanngg bbeerrffaaeeddaahh 
bbaaggii oorraanngg bbaannyyaakk ddaann bbeerrssiiffaatt uummuumm ttaannppaa 
mmeemmppeerrhhaattiikkaann aassppeekk kkeeaaddiillaann..
33.. TTeeoorrii CCaammppuurraann 
TTeeoorrii iinnii bbiissaa ddiikkaattaakkaann sseebbaaggaaii jjaallaann tteennggaahh aannttaarraa tteeoorrii eettiiss 
ddaann tteeoorrii uuttiilliittiiss.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh AAppeellddoooorrnn ddaann 
MMoocchhttaarr KKuussuummaaaattmmaaddjjaa.. MMeennuurruutt AAppeellddoooorrnn ttuujjuuaann hhuukkuumm 
aaddaallaahh mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt sseeccaarraa ddaammaaii 
ddaann aaddiill.. MMoocchhttaarr KKuussuummaaaattmmaaddjjaa mmeennjjeellaasskkaann bbaahhwwaa 
kkeebbuuttuuhhaann aakkaann kkeetteerrttiibbaann iinnii aaddaallaahh ssyyaarraatt ppookkookk 
((ffuunnddaammeennttaall)) bbaaggii aaddaannyyaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg tteerraattuurr ddaann 
ddaammaaii.. DDaann uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeddaammaaiiaann mmaassyyaarraakkaatt mmaakkaa 
hhaarruuss ddiicciippttaakkaann kkoonnddiissii mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg aaddiill ddeennggaann 
mmeennggaaddaakkaann ppeerriimmbbaannggaann aannttaarraa kkeeppeennttiinnggaann ssaattuu ddeennggaann 
yyaanngg llaaiinn,, ddaann sseettiiaapp oorraanngg ((sseeddaappaatt mmuunnggkkiinn)) hhaarruuss 
mmeemmppeerroolleehh aappaa yyaanngg mmeennjjaaddii hhaakknnyyaa..
SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm aaddaallaahh sseeggaallaa 
sseessuuaattuu yyaanngg ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann tteerrbbeennttuukknnyyaa 
ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann.. PPeerraattuurraann tteerrsseebbuutt 
bbiiaassaannyyaa bbeerrssiiffaatt mmeemmaakkssaa.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr 
HHuukkuumm aaddaa 22 jjeenniiss yyaaiittuu:: 
11.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm mmaatteerriiiill,, yyaakknnii 
ssuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm yyaanngg ddiittiinnjjaauu ddaarrii 
bbeerrbbaaggaaii ppeerrssppeekkttiiff.. 
22.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm ffoorrmmiiiill,, yyaakknnii UUUU,, 
kkeebbiiaassaaaann,, jjuurriisspprruuddeennssii,, ttrraakkttaatt ddaann ddookkttrriinn
SSuummbbeerr hhuukkuumm mmaatteerriiiill aaddaallaahh ssuuaattuu 
kkeeyyaakkiinnaann// ppeerraassaaaann hhuukkuumm iinnddiivviidduu ddaann 
ppeennddaappaatt uummuumm yyaanngg mmeenneennttuukkaann iissii 
hhuukkuumm.. DDeennggaann ddeemmiikkiiaann kkeeyyaakkiinnaann// 
ppeerraassaaaann hhuukkuumm iinnddiivviidduu ((sseellaakkuu aannggggoottaa 
mmaassyyaarraakkaatt)) ddaann jjuuggaa ppeennddaappaatt uummuumm 
yyaanngg mmeerruuppaakkaann ffaakkttoorr--ffaakkttoorr yyaanngg ddaappaatt 
mmeemmppeennggaarruuhhii ppeemmbbeennttuukkaann hhuukkuumm..
11.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg 
UUnnddaanngg--uunnddaanngg iiaallaahh ssuuaattuu ppeerraattuurraann yyaanngg mmeemmppuunnyyaaii 
kkeekkuuaattaann hhuukkuumm mmeennggiikkaatt yyaanngg ddiippeelliihhaarraa oolleehh ppeenngguuaassaa 
nneeggaarraa.. CCoonnttoohhnnyyaa UUUU,, PPPP,, PPeerrppuu ddaann sseebbaaggaaiinnyyaa.. 
22.. KKeebbiiaassaaaann 
KKeebbiiaassaaaann iiaallaahh ppeerrbbuuaattaann yyaanngg ssaammaa yyaanngg ddiillaakkuukkaann 
tteerruuss--mmeenneerruuss sseehhiinnggggaa mmeennjjaaddii hhaall yyaanngg yyaanngg sseellaayyaakknnyyaa 
ddiillaakkuukkaann.. CCoonnttoohhnnyyaa aaddaatt--aaddaatt ddii ddaaeerraahh yyaanngg ddiillaakkuukkaann 
ttuurruunn tteemmuurruunn tteellaahh mmeennjjaaddii hhuukkuumm ddii ddaaeerraahh tteerrsseebbuutt..
33.. YYuurriisspprruuddeennssii 
YYuurriisspprruuddeennssii iiaallaahh kkeeppuuttuussaann hhaakkiimm ppaaddaa mmaassaa llaammppaauu 
ppaaddaa ssuuaattuu ppeerrkkaarraa yyaanngg ssaammaa sseehhiinnggggaa ddiijjaaddiikkaann kkeeppuuttuussaann 
ppaarraa hhaakkiimm ppaaddaa mmaassaa--mmaassaa sseellaannjjuuttnnyyaa.. HHaakkiimm sseennddiirrii 
ddaappaatt mmeemmbbuuaatt kkeeppuuttuussaann sseennddiirrii,, bbiillaa ppeerrkkaarraa iittuu ttiiddaakk ddiiaattuurr 
ssaammaa sseekkaallii ddii ddaallaamm UUUU.. 
44.. TTrraakkttaatt 
TTrraakkttaatt iiaallaahh ppeerrjjaannjjiiaann yyaanngg ddiillaakkuukkaann oolleehh dduuaa nneeggaarraa 
aattaauuppuunn lleebbiihh.. PPeerrjjaannjjiiaann iinnii mmeennggiikkaatt aannttaarraa nneeggaarraa yyaanngg 
tteerrlliibbaatt ddaallaamm ttrraakkttaatt iinnii.. OOttoommaattiiss ttrraakkttaatt iinnii jjuuggaa mmeennggiikkaatt 
wwaarrggaanneeggaarraa--wwaarrggaanneeggaarraa ddaarrii nneeggaarraa yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann.. 
55.. DDookkttrriinn 
DDookkttrriinn iiaallaahh PPeennddaappaatt aattaauu ppaannddaannggaann ppaarraa aahhllii hhuukkuumm yyaanngg 
mmeemmppuunnyyaaii ppeennggaarruuhh jjuuggaa ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann hhuukkuumm.. DDaallaamm 
jjuurriisspprruuddeennssii,, sseerriinngg hhaakkiimm mmeennyyeebbuutt ppeennddaappaatt ppaarraa ssaarrjjaannaa 
hhuukkuumm.. PPaaddaa hhuubbuunnggaann iinntteerrnnaassiioonnaall,, ppeennddaappaatt ppaarraa ssaarrjjaannaa 
hhuukkuumm ssaannggaattllaahh ppeennttiinngg..
Penggolongan hukum diperlukan supaya oorraanngg ddaappaatt ddeennggaann 
mmuuddaahh mmeemmbbeeddaakkaann ssaattuu hhuukkuumm ddeennggaann hhuukkuumm yyaanngg 
llaaiinnnnyyaa.. PPeennggggoolloonnggaann hhuukkuumm aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt :: 
11.. BBeerrddaassaarrkkaann SSuummbbeerrnnyyaa 
aa.. HHuukkuumm uunnddaanngg--uunnddaanngg;; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrccaannttuumm 
ddaallaamm ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann.. 
bb.. HHuukkuumm kkeebbiiaassaaaann ((aaddaatt));; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrlleettaakk ddii 
ddaallaamm ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann kkeebbiiaassaaaann ((aaddaatt)) 
cc.. HHuukkuumm ttrraakkttaatt ((ppeerrjjaannjjiiaann)),, yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg ddiitteettaappkkaann 
oolleehh NNeeggaarraa--nneeggaarraa ddaallaamm ssuuaattuu ppeerrjjaannjjiiaann aannttaarr NNeeggaarraa.. 
dd.. HHuukkuumm YYuurriisspprruuddeennssii;; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrbbeennttuukk 
kkaarreennaa kkeeppuuttuussaann hhaakkiimm..
22.. BBeerrddaassaarrkkaann BBeennttuukknnyyaa :: 
aa.. HHuukkuumm TTeerrttuulliiss;; hhuukkuumm yyaanngg ddiiccaannttuummkkaann ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii 
ppeerraattuurraann.. 
bb.. HHuukkuumm TTiiddaakk TTeerrttuulliiss;; hhuukkuumm yyaanngg mmaassiihh hhiidduupp ddaallaamm 
kkeeyyaakkiinnaann mmaassyyaarraakkaatt,, tteettaappii ttiiddaakk tteerrttuulliiss,, nnaammuunn bbeerrllaakkuunnyyaa 
ddiittaaaattii sseeppeerrttii ssuuaattuu ppeerraattuurraann ppeerruunnddaannggaann.. HHuukkuumm ttiiddaakk 
tteerrttuulliiss ddiisseebbuutt jjuuggaa sseebbaaggaaii ssuuaattuu kkeebbiiaassaaaann.. 
33.. BBeerrddaassaarrkkaann TTeemmppaatt BBeerrllaakkuunnyyaa ((rruuaanngg)) :: 
aa.. HHuukkuumm NNaassiioonnaall;; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm ssuuaattuu 
NNeeggaarraa.. 
bb.. HHuukkuumm IInntteerrnnaassiioonnaall;; hhuukkuumm yyaanngg mmeennggaattuurr hhuubbuunnggaann 
hhuukkuumm ddaallaamm dduunniiaa iinntteerrnnaassiioonnaall.. 
cc.. HHuukkuumm GGeerreejjaa;; kkuummppuullaann nnoorrmmaa--nnoorrmmaa yyaanngg ddiitteettaappkkaann.. 
dd.. HHuukkuumm AAssiinngg;; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm NNeeggaarraa llaaiinn..
44.. BBeerrddaassaarrkkaann WWaakkttuu BBeerrllaakkuunnyyaa :: 
aa.. IIuuss CCoonnssttiittuuttiiuumm ((HHuukkuumm ppoossiittiiff//bbeerrllaakkuu sseekkaarraanngg));; hhuukkuumm 
yyaanngg bbeerrllaakkuu sseekkaarraanngg bbaaggii mmaassyyaarraakkaatt tteerrtteennttuu ddaallaamm ssuuaattuu 
ddaaeerraahh tteerrtteennttuu ((hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt ppaaddaa 
ssuuaattuu wwaakkttuu,, ddaallaamm ssuuaattuu tteemmppaatt tteerrtteennttuu)).. 
bb.. IIuuss CCoonnssttiittuueenndduumm ((bbeerrllaakkuu mmaassaa llaalluu));; hhuukkuumm yyaanngg 
ddiihhaarraappkkaann bbeerrllaakkuu ppaaddaa wwaakkttuu yyaanngg aakkaann ddaattaanngg.. 
cc.. AAnnttaarr WWaakkttuu ((hhuukkuumm aassaassii//hhuukkuumm aallaamm));; hhuukkuumm yyaanngg 
bbeerrllaakkuu ddiimmaannaa--mmaannaa ddaallaamm sseeggaallaa wwaakkttuu ddaann uunnttuukk sseeggaallaa 
bbaannggssaa ddii dduunniiaa.. HHuukkuumm iinnii ttaakk mmeennggeennaall bbaattaass wwaakkttuu 
mmeellaaiinnkkaann bbeerrllaakkuu uunnttuukk sseellaammaa--llaammaannyyaa ((aabbaaddii)) tteerrhhaaddaapp 
ssiiaappaappuunn jjuuggaa ddii sseelluurruuhh tteemmppaatt.. 
55.. MMeennuurruutt CCaarraa MMeemmppeerrttaahhaannkkaannnnyyaa ((TTuuggaass && FFuunnggssii)) 
:: 
aa.. HHuukkuumm MMaatteerriill ((KKUUHH PPeerrddaattaa,, KKUUHH PPiiddaannaa,, KKUUHH DDaaggaanngg)).. 
bb.. HHuukkuumm FFoorrmmaall ((PPiiddaannaa FFoorrmmaall,, PPeerrddaattaa FFoorrmmaall))..
66.. MMeennuurruutt SSiiffaattnnyyaa :: 
aa.. HHuukkuumm MMeemmaakkaassaa ((iimmppeerraattiivvee));; hhuukkuumm yyaanngg 
ddaallaamm kkeeaaddaaaann bbaaggaaiimmaannaa ppuunn jjuuggaa hhaarruuss ddaann 
mmeemmppuunnyyaaii ppaakkssaaaann mmuuttllaakk.. 
bb.. HHuukkuumm MMeennggaattuurr ((ffaakkuullttaattiiff//ppeelleennggkkaapp));; hhuukkuumm 
yyaanngg ddaappaatt ddiikkeessaammppiinnggkkaann aappaabbiillaa ppiihhaakk--ppiihhaakk 
yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann tteellaahh mmeemmbbuuaatt ppeerraattuurraann sseennddiirrii 
ddaallaamm ssuuaattuu ppeerrjjaannjjiiaann.. 
7.. MMeennuurruutt IIssiinnyyaa :: 
aa.. HHuukkuumm PPrriivvaatt//PPeerrddaattaa ((hhuukkuumm pprriibbaaddii,, hhuukkuumm 
kkeekkaayyaaaann,, hhuukkuumm wwaarriiss)) 
bb.. HHuukkuumm PPuubblliikk ((HHuukkuumm ttaattaa NNeeggaarraa,, hhuukkuumm 
aaddmmiinniissttrraassii NNeeggaarraa,, hhuukkuumm ppiiddaannaa,, hhuukkuumm aaccaarraa,, 
hhuukkuumm iinntteerrnnaassiioonnaall))
8.. MMeennuurruutt PPrriibbaaddii :: 
aa.. HHuukkuumm SSaattuu GGoolloonnggaann 
bb.. HHuukkuumm SSeemmuuaa GGoolloonnggaann 
cc.. HHuukkuumm AAnnttaarr GGoolloonnggaann.. 
9.. MMeennuurruutt WWuujjuuddnnyyaa :: 
aa.. HHuukkuumm OObbjjeekkttiiff;; hhuukkuumm ddaallaamm ssuuaattuu NNeeggaarraa yyaanngg bbeerrllaakkuu 
uummuumm ddaann ttiiddaakk mmeennggeennaaii oorraanngg aattaauu ggoolloonnggaann tteerrtteennttuu.. 
bb.. HHuukkuumm SSuubbjjeekkttiiff;; HHuukkuumm yyaanngg ttiimmbbuull ddaarrii hhuukkuumm oobbjjeekkttiiff 
ddaann bbeerrllaakkuu tteerrhhaaddaapp sseeoorraanngg tteerrtteennttuu aattaauu lleebbiihh.. HHuukkuumm 
ssuubbjjeekkttiiff ddiisseebbuutt jjuuggaa hhaakk..
Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh mmaassyyaarraakkaatt hhuukkuumm 
IInnddoonneessiiaa,, yyaaiittuu NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa.. OOlleehh sseebbaabb iittuu ttaattaa hhuukkuumm 
IInnddoonneessiiaa bbaarruu aaddaa sseetteellaahh llaahhiirrnnyyaa NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa yyaaiittuu ttaannggggaall 117 
AAgguussttuuss 1194455.. PPaaddaa ssaaaatt bbeerrddiirriinnyyaa NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa ddiibbeennttuukk ttaattaa 
hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa,, hhaall tteerrsseebbuutt ddiinnyyaattaakkaann ddaallaamm:: 
-- PPrrookkllaammaassii KKeemmeerrddeekkaaaann :: ““KKaammii bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa ddeennggaann 
iinnii mmeennyyaattaakkaann kkeemmeerrddeekkaaaann IInnddoonneessiiaa””.. 
-- PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 1194455 :: ““ KKeemmuuddiiaann ddaarriippaaddaa 
iittuu…………....ddiissuussuunnllaahh kkeemmeerrddeekkaaaann kkeebbaannggssaaaann IInnddoonneessiiaa iittuu ddaallaamm 
ssuuaattuu ssuussuunnaann UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa ……””.. 
KKeedduuaa ppeerrnnyyaattaaaann tteerrsseebbuutt mmeennggaanndduunngg aarrttii bbaahhwwaa:: 
-- MMeennjjaaddiikkaann IInnddoonneessiiaa ssuuaattuu nneeggaarraa yyaanngg mmeerrddeekkaa.. 
-- PPeenneettaappaann ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa sseeccaarraa tteerrttuulliiss yyaaiittuu ddaallaamm 
ssuuaattuu UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr NNeeggaarraa..
Undang-Undang Dasar hanya memuat ketentuan-kkeetteennttuuaann 
ddaassaarr yyaanngg mmeerruuppaakkaann kkeerraannggkkaa ddaarrii ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa.. MMaassiihh 
bbaannyyaakk kkeetteennttuuaann--kkeetteennttuuaann yyaanngg ppeerrlluu ddiisseelleennggggaarraakkaann lleebbiihh llaannjjuutt 
ddaallaamm bbeennttuukk UUnnddaanngg--UUnnddaanngg ddaann ppeerraattuurraann.. SSeebbaaggaaiimmaannaa 
ddiisseebbuuttkkaann ddaallaammaa PPaassaall IIII AAttuurraann PPeerraalliihhaann UUUUDD 1194455 yyaaiittuu ““SSeeggaallaa 
bbaaddaann nneeggaarraa ddaann ppeerraattuurraann yyaanngg aaddaa mmaassiihh llaannggssuunngg bbeerrllaakkuu,, 
sseellaammaa bbeelluumm ddiiaaddaakkaann yyaanngg bbaarruu mmeennuurruutt UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr 
iinnii””,, mmeennggaanndduunngg aarrttii bbaahhwwaa AAttuurraann PPeerraalliihhaann tteerrsseebbuutt mmeerruuppaakkaann 
hhuukkuumm ttrraannssiissii ddaarrii ttaattaa hhuukkuumm yyaanngg aaddaa sseebbeelluumm PPrrookkllaammaassii ((ttaattaa 
hhuukkuumm BBeellaannddaa)) yyaanngg aakkaann tteettaapp bbeerrllaakkuu ssaammppaaii aaddaa ppeennggggaannttiinnyyaa.. 
SSaammbbiill mmeennggiissii kkeemmeerrddeekkaaaann mmaakkaa ssaattuu ppeerrssaattuu ttaattaa hhuukkuumm 
BBeellaannddaa tteerrsseebbuutt ddiiggaannttii,, ddeennggaann ppeerrttiimmbbaannggaann bbaahhwwaa ppeennggggaannttiiaann 
tteerrsseebbuutt aakkaann mmeemmaakkaann wwaakkttuu yyaanngg llaammaa ddaann mmeemmeerrlluukkaann aahhllii--aahhllii 
hhuukkuumm yyaanngg bbeerrppeennggaallaammaann uunnttuukk mmeennggaaddaakkaann ppeenneelliittiiaann yyaanngg 
mmeennddaallaamm sseehhuubbuunnggaann ddeennggaann bbaannyyaakknnyyaa ssuukkuu bbaannggssaa ddaann 
ggoolloonnggaann,, ddiimmaannaa ssuukkuu bbaannggssaa ddaann ggoolloonnggaann tteerrsseebbuutt mmaassiinngg--mmaassiinngg 
mmeemmppuunnyyaaii kkeebbuuttuuhhaann--kkeebbuuttuuhhaann hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaaiinnaann,, sseerrttaa 
mmeennddiiaammii bbeerriibbuu--rriibbuu kkeeppuullaauuaann yyaanngg tteerrsseebbaarr ddii sseelluurruuhh nnuussaannttaarraa.. 
HHaall iinnii bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk mmeenngghhiinnddaarrii tteerrjjaaddiinnyyaa kkeekkoossoonnggaann 
hhuukkuumm,, yyaanngg ddaappaatt bbeerraakkiibbaatt oorraanngg ddaappaatt bbeerrbbuuaatt aappaa ssaajjaa ddaann ttiiddaakk 
ddaappaatt ddiihhuukkuumm sseehhiinnggggaa aakkaann mmeenniimmbbuullkkaann kkeekkaaccaauuaann..
BBeerrddaassaarrkkaann ppaaddaa TTAAPP MMPPRR NNoo.. IIIIII//MMPPRR//22000000 
tteennttaanngg HHuukkuumm ddaann TTaattaa UUrruuttaann PPeerraattuurraann PPeerruunnddaanngg-- 
uunnddaannggaann,, ttaattaa uurruuttaann ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann 
RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa aaddaallaahh:: 
11.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr 11994455 
22.. KKeetteettaappaann MMaajjeelliiss PPeerrmmuussyyaawwaarraattaann RRaakkyyaatt RReeppuubblliikk 
IInnddoonneessiiaa 
33.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg 
44.. PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh PPeennggggaannttii UUnnddaanngg--uunnddaanngg 
((PPeerrppuu)) 
55.. PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh 
66.. KKeeppuuttuussaann PPrreessiiddeenn 
77.. PPeerraattuurraann DDaaeerraahh
Hukum mempunyai ffuunnggssii :: mmeenneerrttiibbkkaann ddaann 
mmeennggaattuurr ppeerrggaauullaann ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt sseerrttaa 
mmeennyyeelleessaaiikkaann mmaassaallaahh--mmaassaallaahh yyaanngg ttiimmbbuull.. 
DDaallaamm ppeerrkkeemmbbaannggaann mmaassyyaarraakkaatt ffuunnggssii hhuukkuumm 
tteerrddiirrii ddaarrii :: 
aa.. SSeebbaaggaaii aallaatt ppeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb hhuubbuunnggaann 
mmaassyyaarraakkaatt 
bb.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann 
ssoossiiaall llaahhiirr ddaann bbaattiinn 
cc.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa ppeennggggeerraakk ppeemmbbaanngguunnaann 
dd.. SSeebbaaggaaii ffuunnggssii kkrriittiiss
aa.. SSeebbaaggaaii aallaatt ppeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb hhuubbuunnggaann mmaassyyaarraakkaatt 
HHuukkuumm sseebbaaggaaii nnoorrmmaa mmeerruuppaakkaann ppeettuunnjjuukk uunnttuukk kkeehhiidduuppaann.. MMaannuussiiaa 
ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt,, hhuukkuumm mmeennuunnjjuukkkkaann mmaannaa yyaanngg bbaaiikk ddaann mmaannaa yyaanngg 
bbuurruukk,, hhuukkuumm jjuuggaa mmeemmbbeerrii ppeettuunnjjuukk,, sseehhiinnggggaa sseeggaallaa sseessuuaattuunnyyaa bbeerrjjaallaann 
tteerrttiibb ddaann tteerraattuurr.. BBeeggiittuu ppuullaa hhuukkuumm ddaappaatt mmeemmaakkssaa aaggaarr hhuukkuumm iittuu ddiittaaaattii 
aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt.. 
bb.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann ssoocciiaall llaahhiirr bbaattiinn 
-- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii cciirrrrii mmeemmeerriinnttaahh ddaann mmeellaarraanngg 
-- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ssiiffaatt mmeemmaakkssaa 
-- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ddaayyaa yyaanngg mmeennggiikkaatt ffiissiikk ddaann PPssiikkoollooggiiss 
KKaarreennaa hhuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii cciirrrrii,, ssiiffaatt ddaann ddaayyaa mmeennggiikkaatt,, mmaakkaa hhuukkuumm 
ddaappaatt mmeemmbbeerrii kkeeaaddiillaann iiaallaahh ddaappaatt mmeenneennttuukkaann ssiiaappaa yyaanngg bbeerrssaallaahh ddaann 
ssiiaappaa yyaanngg bbeennaarr.. 
cc.. SSeebbaaggaaii ppeennggggeerraakk ppeemmbbaanngguunnaann 
DDaayyaa mmeennggiikkaatt ddaann mmeemmaakkssaa ddaarrii hhuukkuumm ddaappaatt ddiigguunnaakkaann aattaauu ddii ddaayyaa 
gguunnaakkaann uunnttuukk mmeennggggeerraaaakkkkaann ppeemmbbaanngguunnaann.. DDiissiinnii hhuukkuumm ddiijjaaddiikkaannaallaatt 
uunnttuukk mmeemmbbaawwaa mmaassyyaarraakkaatt kkeeaa rraahh yyaanngg lleebbiihh mmaajjuu.. 
dd.. FFuunnggssii kkrriittiiss hhuukkuumm 
DDrr.. SSooeeddjjoonnoo DDiirrddjjoossiisswwoorroo,, SS..HH ddaallaamm bbuukkuunnyyaa ppeennggaannttaarr iillmmuu hhuukkuumm,, hhaall 
115555 mmeennggaattaakkaann :: 
““DDeewwaassaa iinnii sseeddaanngg bbeerrkkeemmbbaanngg ssuuaattuu ppaannddaannggaann bbaahhwwaa hhuukkuumm 
mmeemmppuunnyyaaii ffuunnggssii kkrriittiiss,, yyaaiittuu ddaayyaa kkeerrjjaa hhuukkuumm ttiiddaakk sseemmaattaa--mmaattaa 
mmeellaakkuukkaann ppeennggaawwaassaann ppaaddaa aappaarraattuurr ppeemmeerriinnttaahh ((ppeettuuggaass)) ssaajjaa 
mmeellaaiinnkkaann aappaarraattuurr ppeenneeggaakk hhuukkuumm tteerrmmaassuukk ddiiddaallaammnnyyaa””..

More Related Content

What's hot

miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
Nur Arfah Mega
 
Células clorofilianas
Células clorofilianasCélulas clorofilianas
Células clorofilianas
EMILIO LECAROS BUSTAMANTE
 
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Emilio Gil (unjubilado)
 
Administ. recursos humanos
Administ. recursos humanosAdminist. recursos humanos
Administ. recursos humanos
Pichi Peña
 
La gigantografia
La gigantografia La gigantografia
La gigantografia
juan6999mine
 
Celula
CelulaCelula
Celula
WILLYWIL
 
Reporte de lectura las fuentes del curriculo
Reporte de lectura las fuentes del curriculoReporte de lectura las fuentes del curriculo
Reporte de lectura las fuentes del curriculo
AngelAvila68
 
La constitución Española
La constitución EspañolaLa constitución Española
La constitución Española
guillecarrilero
 
mercados
mercadosmercados
Memoria
Memoria Memoria
Memoria
Naara33
 
Memoria ppt2
Memoria ppt2Memoria ppt2
Memoria ppt2
Naara33
 
La Comunicación
La ComunicaciónLa Comunicación
La Comunicación
cristinafavi05
 
Logical fallacies
Logical fallaciesLogical fallacies
Logical fallacies
Kerry Trlak
 
La historia no perdona(9)
La historia no perdona(9)La historia no perdona(9)
La historia no perdona(9)
franconetti
 
La historia no perdona(8)
La historia no perdona(8)La historia no perdona(8)
La historia no perdona(8)
franconetti
 
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
eme2525
 
Pg ruiz(1)
Pg ruiz(1)Pg ruiz(1)
Pg ruiz(1)
monse360
 

What's hot (20)

miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
 
Células clorofilianas
Células clorofilianasCélulas clorofilianas
Células clorofilianas
 
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
 
Administ. recursos humanos
Administ. recursos humanosAdminist. recursos humanos
Administ. recursos humanos
 
La gigantografia
La gigantografia La gigantografia
La gigantografia
 
Pendahuluan imunologi2009
Pendahuluan imunologi2009Pendahuluan imunologi2009
Pendahuluan imunologi2009
 
Antropologia cultural parte 4
Antropologia cultural parte 4Antropologia cultural parte 4
Antropologia cultural parte 4
 
Celula
CelulaCelula
Celula
 
Reporte de lectura las fuentes del curriculo
Reporte de lectura las fuentes del curriculoReporte de lectura las fuentes del curriculo
Reporte de lectura las fuentes del curriculo
 
La constitución Española
La constitución EspañolaLa constitución Española
La constitución Española
 
mercados
mercadosmercados
mercados
 
Memoria
Memoria Memoria
Memoria
 
Memoria ppt2
Memoria ppt2Memoria ppt2
Memoria ppt2
 
La Comunicación
La ComunicaciónLa Comunicación
La Comunicación
 
Antropologia cultural parte 3
Antropologia cultural parte 3Antropologia cultural parte 3
Antropologia cultural parte 3
 
Logical fallacies
Logical fallaciesLogical fallacies
Logical fallacies
 
La historia no perdona(9)
La historia no perdona(9)La historia no perdona(9)
La historia no perdona(9)
 
La historia no perdona(8)
La historia no perdona(8)La historia no perdona(8)
La historia no perdona(8)
 
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
 
Pg ruiz(1)
Pg ruiz(1)Pg ruiz(1)
Pg ruiz(1)
 

Viewers also liked

Seputar masjid cheng ho
Seputar masjid cheng hoSeputar masjid cheng ho
Seputar masjid cheng ho
sena 21
 
Presentación
PresentaciónPresentación
Presentación
rochel206
 
Faktor penyebutan aceh sebagai serambi mekah
Faktor penyebutan aceh sebagai serambi mekahFaktor penyebutan aceh sebagai serambi mekah
Faktor penyebutan aceh sebagai serambi mekah
sena 21
 
Space Infographic
Space InfographicSpace Infographic
Space Infographic
Berkeley TheFinalFrontier
 
Putri yang galau
Putri yang galauPutri yang galau
Putri yang galau
sena 21
 
Microsoft Project Gantt Chat
Microsoft Project Gantt ChatMicrosoft Project Gantt Chat
Microsoft Project Gantt Chat
Mike Deskin
 
Narrative Text
Narrative TextNarrative Text
Narrative Text
sena 21
 

Viewers also liked (7)

Seputar masjid cheng ho
Seputar masjid cheng hoSeputar masjid cheng ho
Seputar masjid cheng ho
 
Presentación
PresentaciónPresentación
Presentación
 
Faktor penyebutan aceh sebagai serambi mekah
Faktor penyebutan aceh sebagai serambi mekahFaktor penyebutan aceh sebagai serambi mekah
Faktor penyebutan aceh sebagai serambi mekah
 
Space Infographic
Space InfographicSpace Infographic
Space Infographic
 
Putri yang galau
Putri yang galauPutri yang galau
Putri yang galau
 
Microsoft Project Gantt Chat
Microsoft Project Gantt ChatMicrosoft Project Gantt Chat
Microsoft Project Gantt Chat
 
Narrative Text
Narrative TextNarrative Text
Narrative Text
 

Similar to Hukum di Indonesia

Melanie george El arte de la seduccion
Melanie george El arte de la seduccionMelanie george El arte de la seduccion
Melanie george El arte de la seduccion
Universidad Arturo Michelena
 
Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas
Dolores Almonte Marte
 
La ciencia cognitiva
La ciencia cognitivaLa ciencia cognitiva
La ciencia cognitiva
marcecriscas
 
Selfempowerment tolomelli-091008093532-phpapp02
Selfempowerment tolomelli-091008093532-phpapp02Selfempowerment tolomelli-091008093532-phpapp02
Selfempowerment tolomelli-091008093532-phpapp02
Cristofaro Giordano
 
Mecanismos de Resolución de Conflictos
Mecanismos de Resolución de ConflictosMecanismos de Resolución de Conflictos
Mecanismos de Resolución de Conflictos
Nelson Leiva®
 
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombresSatprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Cayetana Moreno
 
Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)
educacion rigoberta menchu
 
DeLa posesion
DeLa posesionDeLa posesion
DeLa posesion
Andro Top
 
Realidad virtual
Realidad virtualRealidad virtual
Realidad virtual
tonarincon
 
El aborto
El abortoEl aborto
El aborto
frjaimeivan
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
jesusdanielmx
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
espanollpehz
 
4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración
Jalil Yubrán
 
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi risetMateri 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Ani Istiana
 
La gigantografia
La gigantografiaLa gigantografia
La gigantografia
juan6999mine
 
La gigantografia 2
La gigantografia 2La gigantografia 2
La gigantografia 2
juan6999mine
 

Similar to Hukum di Indonesia (20)

Melanie george El arte de la seduccion
Melanie george El arte de la seduccionMelanie george El arte de la seduccion
Melanie george El arte de la seduccion
 
Sawabona.
Sawabona.Sawabona.
Sawabona.
 
Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas
 
La ciencia cognitiva
La ciencia cognitivaLa ciencia cognitiva
La ciencia cognitiva
 
Selfempowerment tolomelli-091008093532-phpapp02
Selfempowerment tolomelli-091008093532-phpapp02Selfempowerment tolomelli-091008093532-phpapp02
Selfempowerment tolomelli-091008093532-phpapp02
 
Mecanismos de Resolución de Conflictos
Mecanismos de Resolución de ConflictosMecanismos de Resolución de Conflictos
Mecanismos de Resolución de Conflictos
 
Jazz
JazzJazz
Jazz
 
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombresSatprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
 
Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)
 
Biomateriales (3)
Biomateriales (3)Biomateriales (3)
Biomateriales (3)
 
DeLa posesion
DeLa posesionDeLa posesion
DeLa posesion
 
Realidad virtual
Realidad virtualRealidad virtual
Realidad virtual
 
El aborto
El abortoEl aborto
El aborto
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
 
4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración
 
La celula
La celulaLa celula
La celula
 
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi risetMateri 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
 
La gigantografia
La gigantografiaLa gigantografia
La gigantografia
 
La gigantografia 2
La gigantografia 2La gigantografia 2
La gigantografia 2
 

More from sena 21

Biografi Singkat Johann Pachelbel
Biografi Singkat Johann PachelbelBiografi Singkat Johann Pachelbel
Biografi Singkat Johann Pachelbel
sena 21
 
Juru Masak & Sulaiman ke Tanjung Cina
Juru Masak & Sulaiman ke Tanjung CinaJuru Masak & Sulaiman ke Tanjung Cina
Juru Masak & Sulaiman ke Tanjung Cina
sena 21
 
Pengertian pagelaran
Pengertian pagelaranPengertian pagelaran
Pengertian pagelaran
sena 21
 
Orang sukses di indonesia
Orang sukses di indonesiaOrang sukses di indonesia
Orang sukses di indonesia
sena 21
 
Makalah Kisah 5 Orang Sukses Di Indonesia
Makalah Kisah 5 Orang Sukses Di IndonesiaMakalah Kisah 5 Orang Sukses Di Indonesia
Makalah Kisah 5 Orang Sukses Di Indonesia
sena 21
 
Makalah tentang iman kepada rasul
Makalah tentang iman kepada rasul Makalah tentang iman kepada rasul
Makalah tentang iman kepada rasul
sena 21
 
Iman kepada rasul
Iman kepada rasul Iman kepada rasul
Iman kepada rasul
sena 21
 
Musik pop
Musik pop Musik pop
Musik pop
sena 21
 
Mikroskop
Mikroskop Mikroskop
Mikroskop
sena 21
 

More from sena 21 (9)

Biografi Singkat Johann Pachelbel
Biografi Singkat Johann PachelbelBiografi Singkat Johann Pachelbel
Biografi Singkat Johann Pachelbel
 
Juru Masak & Sulaiman ke Tanjung Cina
Juru Masak & Sulaiman ke Tanjung CinaJuru Masak & Sulaiman ke Tanjung Cina
Juru Masak & Sulaiman ke Tanjung Cina
 
Pengertian pagelaran
Pengertian pagelaranPengertian pagelaran
Pengertian pagelaran
 
Orang sukses di indonesia
Orang sukses di indonesiaOrang sukses di indonesia
Orang sukses di indonesia
 
Makalah Kisah 5 Orang Sukses Di Indonesia
Makalah Kisah 5 Orang Sukses Di IndonesiaMakalah Kisah 5 Orang Sukses Di Indonesia
Makalah Kisah 5 Orang Sukses Di Indonesia
 
Makalah tentang iman kepada rasul
Makalah tentang iman kepada rasul Makalah tentang iman kepada rasul
Makalah tentang iman kepada rasul
 
Iman kepada rasul
Iman kepada rasul Iman kepada rasul
Iman kepada rasul
 
Musik pop
Musik pop Musik pop
Musik pop
 
Mikroskop
Mikroskop Mikroskop
Mikroskop
 

Hukum di Indonesia

 • 2. Hukum adalah sistem yang terpenting ddaallaamm ppeellaakkssaannaaaann aattaass rraannggkkaaiiaann kkeekkuuaassaaaann kkeelleemmbbaaggaaaann ddaarrii bbeennttuukk ppeennyyaallaahhgguunnaaaann kkeekkuuaassaaaann ddaallaamm bbiiddaanngg ppoolliittiikk,, eekkoonnoommii ddaann mmaassyyaarraakkaatt ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii ccaarraa ddaann bbeerrttiinnddaakk,, sseebbaaggaaii ppeerraannttaarraa uuttaammaa ddaallaamm hhuubbuunnggaann ssoossiiaall aannttaarr mmaassyyaarraakkaatt.. BBeerriikkuutt jjuuggaa kkaammii ssaajjiikkaann bbeebbeerraappaa ppeennggeerrttiiaann hhuukkuumm mmeennuurruutt ppaarraa aahhllii hhuukkuumm.. 11.. VVaann KKaanntt HHuukkuumm iiaallaahh kkeesseelluurruuhhaann ppeerraattuurraann hhiidduupp yyaanngg bbeerrssiiffaatt mmeemmaakkssaa uunnttuukk mmeelliinndduunnggii kkeeppeennttiinnggaann mmaannuussiiaa ddii ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt.. PPeerraattuurraann ddaallaamm mmeennjjaallaannkkaann kkeehhiidduuppaann ddiippeerrlluukkaann uunnttuukk mmeelliinndduunnggii kkeeppeennttiinnggaann ddeennggaann tteerrttiibb..
 • 3. 22.. UUttrreecchhtt HHuukkuumm aaddaallaahh hhiimmppuunnaann ppeerraattuurraann ((bbaaiikk bbeerruuppaa ppeerriinnttaahh mmaauuppuunn llaarraannggaann)) yyaanngg mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm ssuuaattuu mmaassyyaarraakkaatt ddaann sseehhaarruussnnyyaa ddiittaaaattii oolleehh aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu,, ppeellaannggggaarraann ppeettuunnjjuukk hhiidduupp tteerrsseebbuutt ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann ttiinnddaakkaann ddaarrii ppiihhaakk ppeemmeerriinnttaahh.. 33.. MMrr.. EE..MM.. MMaayyeerrss HHuukkuumm aaddaallaahh sseemmuuaa aattuurraann yyaanngg mmeennggaanndduunngg ppeerrttiimmbbaannggaann kkeessuussiillaaaann ddiittiinnjjaauu kkeeppaaddaa ttiinnggkkaahh llaakkuu mmaannuussiiaa ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt ddaann yyaanngg mmeennjjaaddii ppeeddoommaann ppeenngguuaassaa--ppeenngguuaassaa nneeggaarraa ddaallaamm mmeellaakkuukkaann ttuuggaassnnyyaa 44.. IImmmmaannuueell KKaanntt HHuukkuumm aaddaallaahh kkeesseelluurruuhhaann ssyyaarraatt--ssyyaarraatt yyaanngg ddeennggaann iinnii kkeehheennddaakk ddaarrii oorraanngg yyaanngg ssaattuu ddaappaatt mmeennyyeessuuaaiikkaann ddeennggaann kkeehheennddaakk bbeebbaass ddaarrii oorraanngg llaaiinn mmeemmeennuuhhii ppeerraattuurraann hhuukkuumm tteennttaanngg KKeemmeerrddeekkaaaann..
 • 4. 55.. VVaann AAppeellddoooorrnn HHuukkuumm aaddaallaahh ggeejjaallaa ssoossiiaall ttiiddaakk aaddaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg ttiiddaakk mmeennggeennaall hhuukkuumm mmaakkaa hhuukkuumm iittuu mmeennjjaaddii ssuuaattuu aassppeekk kkeebbuuddaayyaaaann yyaaiittuu aaggaammaa,, kkeessuussiillaaaann,, aaddaatt iissttiiaaddaatt,, ddaann kkeebbiiaassaaaann.. 66.. AAuussttiinn HHuukkuumm aaddaallaahh sseebbaaggaaii ppeerraattuurraann yyaanngg ddiiaaddaakkaann uunnttuukk mmeemmbbeerrii bbiimmbbiinnggaann kkeeppaaddaa mmaakkhhlluukk yyaanngg bbeerraakkaall oolleehh mmaakkhhlluukk yyaanngg bbeerraakkaall yyaanngg bbeerrkkuuaassaa aattaassnnyyaa.. 77.. SSooeerroojjoo WWiiggnnjjooddiippooeerroo,, SS..HH.. HHuukkuumm aaddaallaahh hhiimmppuunnaann ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann hhiidduupp yyaanngg bbeerrssiiffaatt mmeemmaakkssaa,, bbeerriissiikkaann ssuuaattuu ppeerriinnttaahh llaarraannggaann aattaauu iizziinn uunnttuukk bbeerrbbuuaatt aattaauu ttiiddaakk bbeerrbbuuaatt sseessuuaattuu aattaauu ddeennggaann mmaakkssuudd uunnttuukk mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm kkeehhiidduuppaann mmaassyyaarraakkaatt..
 • 5. Dalam menjalankan fungsinya sebagai ssaarraannaa ppeennggeennddaallii ddaann ppeerruubbaahhaann ssoossiiaall,, hhuukkuumm mmeemmiilliikkii ttuujjuuaann uunnttuukk mmeenncciippttaakkaann ttaattaannaann mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg tteerrttiibb,, ddaammaaii,, aaddiill yyaanngg ddiittuunnjjaanngg ddeennggaann kkeeppaassttiiaann hhuukkuumm sseehhiinnggggaa kkeeppeennttiinnggaann iinnddiivviidduu ddaann mmaassyyaarraakkaatt ddaappaatt tteerrlliinndduunnggii.. DDaallaamm bbeebbeerraappaa lliitteerraattuurr IIllmmuu HHuukkuumm ppaarraa ssaarrjjaannaa hhuukkuumm tteellaahh mmeerruummuusskkaann ttuujjuuaann hhuukkuumm ddaarrii bbeerrbbaaggaaii ssuudduutt ppaannddaanngg,, ddaann ppaalliinngg ttiiddaakk aaddaa 33 tteeoorrii:: 11.. TTeeoorrii EEttiiss 22.. TTeeoorrii UUttiilliittiiss 33.. TTeeoorrii CCaammppuurraann
 • 6. 11.. TTeeoorrii EEttiiss TTeeoorrii eettiiss mmeennyyaattaakkaann bbaahhwwaa hhuukkuumm mmeemmiilliikkii ttuujjuuaann ssuuccii mmeemmbbeerriikkaann kkeeppaaddaa sseettiiaapp oorraanngg aappaa yyaanngg mmeennjjaaddii hhaakknnyyaa.. MMeennuurruutt tteeoorrii iinnii hhuukkuumm sseemmaattaa--mmaattaa bbeerrttuujjuuaann ddeemmii kkeeaaddiillaann.. IIssii hhuukkuumm ddiitteennttuukkaann oolleehh kkeeyyaakkiinnaann eettiiss kkiittaa mmaannaa yyaanngg aaddiill ddaann mmaannaa yyaanngg ttiiddaakk.. AArrttiinnyyaa hhuukkuumm mmeennuurruutt tteeoorrii iinnii bbeerrttuujjuuaann mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh AArriissttootteelleess ddaallaamm kkaarryyaannyyaa ““EEttiikkaa ddaann RReettoorriikkaa”” 22.. TTeeoorrii UUttiilliittiiss TTeeoorrii uuttiilliittiiss mmeennyyaattaakkaann bbaahhwwaa hhuukkuumm bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk mmeenngghhaassiillkkaann kkeemmaannffaaaattaann yyaanngg sseebbeessaarr--bbeessaarrnnyyaa ppaaddaa mmaannuussiiaa ddaallaamm mmeewwuujjuuddkkaann kkeesseennaannggaann ddaann kkeebbaahhaaggiiaaaann.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh JJeerreemmyy BBeenntthhaamm ddaallaamm bbuukkuunnyyaa ““IInnttrroodduuccttiioonn ttoo tthhee mmoorraallss aanndd lleeggiissllaattiioonn””.. PPeennddaappaatt iinnii ddiittiittiikk bbeerraattkkaann ppaaddaa hhaall--hhaall yyaanngg bbeerrffaaeeddaahh bbaaggii oorraanngg bbaannyyaakk ddaann bbeerrssiiffaatt uummuumm ttaannppaa mmeemmppeerrhhaattiikkaann aassppeekk kkeeaaddiillaann..
 • 7. 33.. TTeeoorrii CCaammppuurraann TTeeoorrii iinnii bbiissaa ddiikkaattaakkaann sseebbaaggaaii jjaallaann tteennggaahh aannttaarraa tteeoorrii eettiiss ddaann tteeoorrii uuttiilliittiiss.. PPeennggaannuutt tteeoorrii iinnii aaddaallaahh AAppeellddoooorrnn ddaann MMoocchhttaarr KKuussuummaaaattmmaaddjjaa.. MMeennuurruutt AAppeellddoooorrnn ttuujjuuaann hhuukkuumm aaddaallaahh mmeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt sseeccaarraa ddaammaaii ddaann aaddiill.. MMoocchhttaarr KKuussuummaaaattmmaaddjjaa mmeennjjeellaasskkaann bbaahhwwaa kkeebbuuttuuhhaann aakkaann kkeetteerrttiibbaann iinnii aaddaallaahh ssyyaarraatt ppookkookk ((ffuunnddaammeennttaall)) bbaaggii aaddaannyyaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg tteerraattuurr ddaann ddaammaaii.. DDaann uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeddaammaaiiaann mmaassyyaarraakkaatt mmaakkaa hhaarruuss ddiicciippttaakkaann kkoonnddiissii mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg aaddiill ddeennggaann mmeennggaaddaakkaann ppeerriimmbbaannggaann aannttaarraa kkeeppeennttiinnggaann ssaattuu ddeennggaann yyaanngg llaaiinn,, ddaann sseettiiaapp oorraanngg ((sseeddaappaatt mmuunnggkkiinn)) hhaarruuss mmeemmppeerroolleehh aappaa yyaanngg mmeennjjaaddii hhaakknnyyaa..
 • 8. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm aaddaallaahh sseeggaallaa sseessuuaattuu yyaanngg ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann tteerrbbeennttuukknnyyaa ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann.. PPeerraattuurraann tteerrsseebbuutt bbiiaassaannyyaa bbeerrssiiffaatt mmeemmaakkssaa.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr HHuukkuumm aaddaa 22 jjeenniiss yyaaiittuu:: 11.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm mmaatteerriiiill,, yyaakknnii ssuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm yyaanngg ddiittiinnjjaauu ddaarrii bbeerrbbaaggaaii ppeerrssppeekkttiiff.. 22.. SSuummbbeerr--ssuummbbeerr hhuukkuumm ffoorrmmiiiill,, yyaakknnii UUUU,, kkeebbiiaassaaaann,, jjuurriisspprruuddeennssii,, ttrraakkttaatt ddaann ddookkttrriinn
 • 9. SSuummbbeerr hhuukkuumm mmaatteerriiiill aaddaallaahh ssuuaattuu kkeeyyaakkiinnaann// ppeerraassaaaann hhuukkuumm iinnddiivviidduu ddaann ppeennddaappaatt uummuumm yyaanngg mmeenneennttuukkaann iissii hhuukkuumm.. DDeennggaann ddeemmiikkiiaann kkeeyyaakkiinnaann// ppeerraassaaaann hhuukkuumm iinnddiivviidduu ((sseellaakkuu aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt)) ddaann jjuuggaa ppeennddaappaatt uummuumm yyaanngg mmeerruuppaakkaann ffaakkttoorr--ffaakkttoorr yyaanngg ddaappaatt mmeemmppeennggaarruuhhii ppeemmbbeennttuukkaann hhuukkuumm..
 • 10. 11.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg UUnnddaanngg--uunnddaanngg iiaallaahh ssuuaattuu ppeerraattuurraann yyaanngg mmeemmppuunnyyaaii kkeekkuuaattaann hhuukkuumm mmeennggiikkaatt yyaanngg ddiippeelliihhaarraa oolleehh ppeenngguuaassaa nneeggaarraa.. CCoonnttoohhnnyyaa UUUU,, PPPP,, PPeerrppuu ddaann sseebbaaggaaiinnyyaa.. 22.. KKeebbiiaassaaaann KKeebbiiaassaaaann iiaallaahh ppeerrbbuuaattaann yyaanngg ssaammaa yyaanngg ddiillaakkuukkaann tteerruuss--mmeenneerruuss sseehhiinnggggaa mmeennjjaaddii hhaall yyaanngg yyaanngg sseellaayyaakknnyyaa ddiillaakkuukkaann.. CCoonnttoohhnnyyaa aaddaatt--aaddaatt ddii ddaaeerraahh yyaanngg ddiillaakkuukkaann ttuurruunn tteemmuurruunn tteellaahh mmeennjjaaddii hhuukkuumm ddii ddaaeerraahh tteerrsseebbuutt..
 • 11. 33.. YYuurriisspprruuddeennssii YYuurriisspprruuddeennssii iiaallaahh kkeeppuuttuussaann hhaakkiimm ppaaddaa mmaassaa llaammppaauu ppaaddaa ssuuaattuu ppeerrkkaarraa yyaanngg ssaammaa sseehhiinnggggaa ddiijjaaddiikkaann kkeeppuuttuussaann ppaarraa hhaakkiimm ppaaddaa mmaassaa--mmaassaa sseellaannjjuuttnnyyaa.. HHaakkiimm sseennddiirrii ddaappaatt mmeemmbbuuaatt kkeeppuuttuussaann sseennddiirrii,, bbiillaa ppeerrkkaarraa iittuu ttiiddaakk ddiiaattuurr ssaammaa sseekkaallii ddii ddaallaamm UUUU.. 44.. TTrraakkttaatt TTrraakkttaatt iiaallaahh ppeerrjjaannjjiiaann yyaanngg ddiillaakkuukkaann oolleehh dduuaa nneeggaarraa aattaauuppuunn lleebbiihh.. PPeerrjjaannjjiiaann iinnii mmeennggiikkaatt aannttaarraa nneeggaarraa yyaanngg tteerrlliibbaatt ddaallaamm ttrraakkttaatt iinnii.. OOttoommaattiiss ttrraakkttaatt iinnii jjuuggaa mmeennggiikkaatt wwaarrggaanneeggaarraa--wwaarrggaanneeggaarraa ddaarrii nneeggaarraa yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann.. 55.. DDookkttrriinn DDookkttrriinn iiaallaahh PPeennddaappaatt aattaauu ppaannddaannggaann ppaarraa aahhllii hhuukkuumm yyaanngg mmeemmppuunnyyaaii ppeennggaarruuhh jjuuggaa ddaappaatt mmeenniimmbbuullkkaann hhuukkuumm.. DDaallaamm jjuurriisspprruuddeennssii,, sseerriinngg hhaakkiimm mmeennyyeebbuutt ppeennddaappaatt ppaarraa ssaarrjjaannaa hhuukkuumm.. PPaaddaa hhuubbuunnggaann iinntteerrnnaassiioonnaall,, ppeennddaappaatt ppaarraa ssaarrjjaannaa hhuukkuumm ssaannggaattllaahh ppeennttiinngg..
 • 12. Penggolongan hukum diperlukan supaya oorraanngg ddaappaatt ddeennggaann mmuuddaahh mmeemmbbeeddaakkaann ssaattuu hhuukkuumm ddeennggaann hhuukkuumm yyaanngg llaaiinnnnyyaa.. PPeennggggoolloonnggaann hhuukkuumm aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt :: 11.. BBeerrddaassaarrkkaann SSuummbbeerrnnyyaa aa.. HHuukkuumm uunnddaanngg--uunnddaanngg;; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrccaannttuumm ddaallaamm ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann.. bb.. HHuukkuumm kkeebbiiaassaaaann ((aaddaatt));; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrlleettaakk ddii ddaallaamm ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann kkeebbiiaassaaaann ((aaddaatt)) cc.. HHuukkuumm ttrraakkttaatt ((ppeerrjjaannjjiiaann)),, yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg ddiitteettaappkkaann oolleehh NNeeggaarraa--nneeggaarraa ddaallaamm ssuuaattuu ppeerrjjaannjjiiaann aannttaarr NNeeggaarraa.. dd.. HHuukkuumm YYuurriisspprruuddeennssii;; yyaaiittuu hhuukkuumm yyaanngg tteerrbbeennttuukk kkaarreennaa kkeeppuuttuussaann hhaakkiimm..
 • 13. 22.. BBeerrddaassaarrkkaann BBeennttuukknnyyaa :: aa.. HHuukkuumm TTeerrttuulliiss;; hhuukkuumm yyaanngg ddiiccaannttuummkkaann ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii ppeerraattuurraann.. bb.. HHuukkuumm TTiiddaakk TTeerrttuulliiss;; hhuukkuumm yyaanngg mmaassiihh hhiidduupp ddaallaamm kkeeyyaakkiinnaann mmaassyyaarraakkaatt,, tteettaappii ttiiddaakk tteerrttuulliiss,, nnaammuunn bbeerrllaakkuunnyyaa ddiittaaaattii sseeppeerrttii ssuuaattuu ppeerraattuurraann ppeerruunnddaannggaann.. HHuukkuumm ttiiddaakk tteerrttuulliiss ddiisseebbuutt jjuuggaa sseebbaaggaaii ssuuaattuu kkeebbiiaassaaaann.. 33.. BBeerrddaassaarrkkaann TTeemmppaatt BBeerrllaakkuunnyyaa ((rruuaanngg)) :: aa.. HHuukkuumm NNaassiioonnaall;; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm ssuuaattuu NNeeggaarraa.. bb.. HHuukkuumm IInntteerrnnaassiioonnaall;; hhuukkuumm yyaanngg mmeennggaattuurr hhuubbuunnggaann hhuukkuumm ddaallaamm dduunniiaa iinntteerrnnaassiioonnaall.. cc.. HHuukkuumm GGeerreejjaa;; kkuummppuullaann nnoorrmmaa--nnoorrmmaa yyaanngg ddiitteettaappkkaann.. dd.. HHuukkuumm AAssiinngg;; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm NNeeggaarraa llaaiinn..
 • 14. 44.. BBeerrddaassaarrkkaann WWaakkttuu BBeerrllaakkuunnyyaa :: aa.. IIuuss CCoonnssttiittuuttiiuumm ((HHuukkuumm ppoossiittiiff//bbeerrllaakkuu sseekkaarraanngg));; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu sseekkaarraanngg bbaaggii mmaassyyaarraakkaatt tteerrtteennttuu ddaallaamm ssuuaattuu ddaaeerraahh tteerrtteennttuu ((hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt ppaaddaa ssuuaattuu wwaakkttuu,, ddaallaamm ssuuaattuu tteemmppaatt tteerrtteennttuu)).. bb.. IIuuss CCoonnssttiittuueenndduumm ((bbeerrllaakkuu mmaassaa llaalluu));; hhuukkuumm yyaanngg ddiihhaarraappkkaann bbeerrllaakkuu ppaaddaa wwaakkttuu yyaanngg aakkaann ddaattaanngg.. cc.. AAnnttaarr WWaakkttuu ((hhuukkuumm aassaassii//hhuukkuumm aallaamm));; hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddiimmaannaa--mmaannaa ddaallaamm sseeggaallaa wwaakkttuu ddaann uunnttuukk sseeggaallaa bbaannggssaa ddii dduunniiaa.. HHuukkuumm iinnii ttaakk mmeennggeennaall bbaattaass wwaakkttuu mmeellaaiinnkkaann bbeerrllaakkuu uunnttuukk sseellaammaa--llaammaannyyaa ((aabbaaddii)) tteerrhhaaddaapp ssiiaappaappuunn jjuuggaa ddii sseelluurruuhh tteemmppaatt.. 55.. MMeennuurruutt CCaarraa MMeemmppeerrttaahhaannkkaannnnyyaa ((TTuuggaass && FFuunnggssii)) :: aa.. HHuukkuumm MMaatteerriill ((KKUUHH PPeerrddaattaa,, KKUUHH PPiiddaannaa,, KKUUHH DDaaggaanngg)).. bb.. HHuukkuumm FFoorrmmaall ((PPiiddaannaa FFoorrmmaall,, PPeerrddaattaa FFoorrmmaall))..
 • 15. 66.. MMeennuurruutt SSiiffaattnnyyaa :: aa.. HHuukkuumm MMeemmaakkaassaa ((iimmppeerraattiivvee));; hhuukkuumm yyaanngg ddaallaamm kkeeaaddaaaann bbaaggaaiimmaannaa ppuunn jjuuggaa hhaarruuss ddaann mmeemmppuunnyyaaii ppaakkssaaaann mmuuttllaakk.. bb.. HHuukkuumm MMeennggaattuurr ((ffaakkuullttaattiiff//ppeelleennggkkaapp));; hhuukkuumm yyaanngg ddaappaatt ddiikkeessaammppiinnggkkaann aappaabbiillaa ppiihhaakk--ppiihhaakk yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann tteellaahh mmeemmbbuuaatt ppeerraattuurraann sseennddiirrii ddaallaamm ssuuaattuu ppeerrjjaannjjiiaann.. 7.. MMeennuurruutt IIssiinnyyaa :: aa.. HHuukkuumm PPrriivvaatt//PPeerrddaattaa ((hhuukkuumm pprriibbaaddii,, hhuukkuumm kkeekkaayyaaaann,, hhuukkuumm wwaarriiss)) bb.. HHuukkuumm PPuubblliikk ((HHuukkuumm ttaattaa NNeeggaarraa,, hhuukkuumm aaddmmiinniissttrraassii NNeeggaarraa,, hhuukkuumm ppiiddaannaa,, hhuukkuumm aaccaarraa,, hhuukkuumm iinntteerrnnaassiioonnaall))
 • 16. 8.. MMeennuurruutt PPrriibbaaddii :: aa.. HHuukkuumm SSaattuu GGoolloonnggaann bb.. HHuukkuumm SSeemmuuaa GGoolloonnggaann cc.. HHuukkuumm AAnnttaarr GGoolloonnggaann.. 9.. MMeennuurruutt WWuujjuuddnnyyaa :: aa.. HHuukkuumm OObbjjeekkttiiff;; hhuukkuumm ddaallaamm ssuuaattuu NNeeggaarraa yyaanngg bbeerrllaakkuu uummuumm ddaann ttiiddaakk mmeennggeennaaii oorraanngg aattaauu ggoolloonnggaann tteerrtteennttuu.. bb.. HHuukkuumm SSuubbjjeekkttiiff;; HHuukkuumm yyaanngg ttiimmbbuull ddaarrii hhuukkuumm oobbjjeekkttiiff ddaann bbeerrllaakkuu tteerrhhaaddaapp sseeoorraanngg tteerrtteennttuu aattaauu lleebbiihh.. HHuukkuumm ssuubbjjeekkttiiff ddiisseebbuutt jjuuggaa hhaakk..
 • 17. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh mmaassyyaarraakkaatt hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa,, yyaaiittuu NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa.. OOlleehh sseebbaabb iittuu ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa bbaarruu aaddaa sseetteellaahh llaahhiirrnnyyaa NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa yyaaiittuu ttaannggggaall 117 AAgguussttuuss 1194455.. PPaaddaa ssaaaatt bbeerrddiirriinnyyaa NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa ddiibbeennttuukk ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa,, hhaall tteerrsseebbuutt ddiinnyyaattaakkaann ddaallaamm:: -- PPrrookkllaammaassii KKeemmeerrddeekkaaaann :: ““KKaammii bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa ddeennggaann iinnii mmeennyyaattaakkaann kkeemmeerrddeekkaaaann IInnddoonneessiiaa””.. -- PPeemmbbuukkaaaann UUUUDD 1194455 :: ““ KKeemmuuddiiaann ddaarriippaaddaa iittuu…………....ddiissuussuunnllaahh kkeemmeerrddeekkaaaann kkeebbaannggssaaaann IInnddoonneessiiaa iittuu ddaallaamm ssuuaattuu ssuussuunnaann UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr NNeeggaarraa IInnddoonneessiiaa ……””.. KKeedduuaa ppeerrnnyyaattaaaann tteerrsseebbuutt mmeennggaanndduunngg aarrttii bbaahhwwaa:: -- MMeennjjaaddiikkaann IInnddoonneessiiaa ssuuaattuu nneeggaarraa yyaanngg mmeerrddeekkaa.. -- PPeenneettaappaann ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa sseeccaarraa tteerrttuulliiss yyaaiittuu ddaallaamm ssuuaattuu UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr NNeeggaarraa..
 • 18. Undang-Undang Dasar hanya memuat ketentuan-kkeetteennttuuaann ddaassaarr yyaanngg mmeerruuppaakkaann kkeerraannggkkaa ddaarrii ttaattaa hhuukkuumm IInnddoonneessiiaa.. MMaassiihh bbaannyyaakk kkeetteennttuuaann--kkeetteennttuuaann yyaanngg ppeerrlluu ddiisseelleennggggaarraakkaann lleebbiihh llaannjjuutt ddaallaamm bbeennttuukk UUnnddaanngg--UUnnddaanngg ddaann ppeerraattuurraann.. SSeebbaaggaaiimmaannaa ddiisseebbuuttkkaann ddaallaammaa PPaassaall IIII AAttuurraann PPeerraalliihhaann UUUUDD 1194455 yyaaiittuu ““SSeeggaallaa bbaaddaann nneeggaarraa ddaann ppeerraattuurraann yyaanngg aaddaa mmaassiihh llaannggssuunngg bbeerrllaakkuu,, sseellaammaa bbeelluumm ddiiaaddaakkaann yyaanngg bbaarruu mmeennuurruutt UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr iinnii””,, mmeennggaanndduunngg aarrttii bbaahhwwaa AAttuurraann PPeerraalliihhaann tteerrsseebbuutt mmeerruuppaakkaann hhuukkuumm ttrraannssiissii ddaarrii ttaattaa hhuukkuumm yyaanngg aaddaa sseebbeelluumm PPrrookkllaammaassii ((ttaattaa hhuukkuumm BBeellaannddaa)) yyaanngg aakkaann tteettaapp bbeerrllaakkuu ssaammppaaii aaddaa ppeennggggaannttiinnyyaa.. SSaammbbiill mmeennggiissii kkeemmeerrddeekkaaaann mmaakkaa ssaattuu ppeerrssaattuu ttaattaa hhuukkuumm BBeellaannddaa tteerrsseebbuutt ddiiggaannttii,, ddeennggaann ppeerrttiimmbbaannggaann bbaahhwwaa ppeennggggaannttiiaann tteerrsseebbuutt aakkaann mmeemmaakkaann wwaakkttuu yyaanngg llaammaa ddaann mmeemmeerrlluukkaann aahhllii--aahhllii hhuukkuumm yyaanngg bbeerrppeennggaallaammaann uunnttuukk mmeennggaaddaakkaann ppeenneelliittiiaann yyaanngg mmeennddaallaamm sseehhuubbuunnggaann ddeennggaann bbaannyyaakknnyyaa ssuukkuu bbaannggssaa ddaann ggoolloonnggaann,, ddiimmaannaa ssuukkuu bbaannggssaa ddaann ggoolloonnggaann tteerrsseebbuutt mmaassiinngg--mmaassiinngg mmeemmppuunnyyaaii kkeebbuuttuuhhaann--kkeebbuuttuuhhaann hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaaiinnaann,, sseerrttaa mmeennddiiaammii bbeerriibbuu--rriibbuu kkeeppuullaauuaann yyaanngg tteerrsseebbaarr ddii sseelluurruuhh nnuussaannttaarraa.. HHaall iinnii bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk mmeenngghhiinnddaarrii tteerrjjaaddiinnyyaa kkeekkoossoonnggaann hhuukkuumm,, yyaanngg ddaappaatt bbeerraakkiibbaatt oorraanngg ddaappaatt bbeerrbbuuaatt aappaa ssaajjaa ddaann ttiiddaakk ddaappaatt ddiihhuukkuumm sseehhiinnggggaa aakkaann mmeenniimmbbuullkkaann kkeekkaaccaauuaann..
 • 19. BBeerrddaassaarrkkaann ppaaddaa TTAAPP MMPPRR NNoo.. IIIIII//MMPPRR//22000000 tteennttaanngg HHuukkuumm ddaann TTaattaa UUrruuttaann PPeerraattuurraann PPeerruunnddaanngg-- uunnddaannggaann,, ttaattaa uurruuttaann ppeerraattuurraann ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa aaddaallaahh:: 11.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr 11994455 22.. KKeetteettaappaann MMaajjeelliiss PPeerrmmuussyyaawwaarraattaann RRaakkyyaatt RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa 33.. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg 44.. PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh PPeennggggaannttii UUnnddaanngg--uunnddaanngg ((PPeerrppuu)) 55.. PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh 66.. KKeeppuuttuussaann PPrreessiiddeenn 77.. PPeerraattuurraann DDaaeerraahh
 • 20. Hukum mempunyai ffuunnggssii :: mmeenneerrttiibbkkaann ddaann mmeennggaattuurr ppeerrggaauullaann ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt sseerrttaa mmeennyyeelleessaaiikkaann mmaassaallaahh--mmaassaallaahh yyaanngg ttiimmbbuull.. DDaallaamm ppeerrkkeemmbbaannggaann mmaassyyaarraakkaatt ffuunnggssii hhuukkuumm tteerrddiirrii ddaarrii :: aa.. SSeebbaaggaaii aallaatt ppeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb hhuubbuunnggaann mmaassyyaarraakkaatt bb.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann ssoossiiaall llaahhiirr ddaann bbaattiinn cc.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa ppeennggggeerraakk ppeemmbbaanngguunnaann dd.. SSeebbaaggaaii ffuunnggssii kkrriittiiss
 • 21. aa.. SSeebbaaggaaii aallaatt ppeennggaattuurr ttaattaa tteerrttiibb hhuubbuunnggaann mmaassyyaarraakkaatt HHuukkuumm sseebbaaggaaii nnoorrmmaa mmeerruuppaakkaann ppeettuunnjjuukk uunnttuukk kkeehhiidduuppaann.. MMaannuussiiaa ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt,, hhuukkuumm mmeennuunnjjuukkkkaann mmaannaa yyaanngg bbaaiikk ddaann mmaannaa yyaanngg bbuurruukk,, hhuukkuumm jjuuggaa mmeemmbbeerrii ppeettuunnjjuukk,, sseehhiinnggggaa sseeggaallaa sseessuuaattuunnyyaa bbeerrjjaallaann tteerrttiibb ddaann tteerraattuurr.. BBeeggiittuu ppuullaa hhuukkuumm ddaappaatt mmeemmaakkssaa aaggaarr hhuukkuumm iittuu ddiittaaaattii aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt.. bb.. SSeebbaaggaaii ssaarraannaa uunnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann kkeeaaddiillaann ssoocciiaall llaahhiirr bbaattiinn -- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii cciirrrrii mmeemmeerriinnttaahh ddaann mmeellaarraanngg -- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ssiiffaatt mmeemmaakkssaa -- HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ddaayyaa yyaanngg mmeennggiikkaatt ffiissiikk ddaann PPssiikkoollooggiiss KKaarreennaa hhuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii cciirrrrii,, ssiiffaatt ddaann ddaayyaa mmeennggiikkaatt,, mmaakkaa hhuukkuumm ddaappaatt mmeemmbbeerrii kkeeaaddiillaann iiaallaahh ddaappaatt mmeenneennttuukkaann ssiiaappaa yyaanngg bbeerrssaallaahh ddaann ssiiaappaa yyaanngg bbeennaarr.. cc.. SSeebbaaggaaii ppeennggggeerraakk ppeemmbbaanngguunnaann DDaayyaa mmeennggiikkaatt ddaann mmeemmaakkssaa ddaarrii hhuukkuumm ddaappaatt ddiigguunnaakkaann aattaauu ddii ddaayyaa gguunnaakkaann uunnttuukk mmeennggggeerraaaakkkkaann ppeemmbbaanngguunnaann.. DDiissiinnii hhuukkuumm ddiijjaaddiikkaannaallaatt uunnttuukk mmeemmbbaawwaa mmaassyyaarraakkaatt kkeeaa rraahh yyaanngg lleebbiihh mmaajjuu.. dd.. FFuunnggssii kkrriittiiss hhuukkuumm DDrr.. SSooeeddjjoonnoo DDiirrddjjoossiisswwoorroo,, SS..HH ddaallaamm bbuukkuunnyyaa ppeennggaannttaarr iillmmuu hhuukkuumm,, hhaall 115555 mmeennggaattaakkaann :: ““DDeewwaassaa iinnii sseeddaanngg bbeerrkkeemmbbaanngg ssuuaattuu ppaannddaannggaann bbaahhwwaa hhuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ffuunnggssii kkrriittiiss,, yyaaiittuu ddaayyaa kkeerrjjaa hhuukkuumm ttiiddaakk sseemmaattaa--mmaattaa mmeellaakkuukkaann ppeennggaawwaassaann ppaaddaa aappaarraattuurr ppeemmeerriinnttaahh ((ppeettuuggaass)) ssaajjaa mmeellaaiinnkkaann aappaarraattuurr ppeenneeggaakk hhuukkuumm tteerrmmaassuukk ddiiddaallaammnnyyaa””..