SlideShare a Scribd company logo
Hr square november conference dag 1
Evidence-based HR 
Frederik Anseel & Cédric Velghe 
Frederik Anseel – Ghent University 
Mail: frederik.anseel@ugent.be 
Twitter: @fanseel 
Web: fanseel.be 
Cédric Velghe – Ghent University 
Mail: cedric.velghe@ugent.be 
Twitter: @cedricvelghe 
Web: www.vigorunit.com
“You have been a very 
bad bad HR! 
“Oh yes, professor!”
Hr square november conference dag 1
Companies that screen job 
applicants for culture fit have 
better performance than those 
that screen for degrees
Flexible working arrangements 
(‘working at home’) result in less 
stress, more job satisfaction 
and better performance
Emotional intelligence is more 
important than classic ‘test’ 
intelligence
There is a new generation of digital 
natives (‘Generation Y’) with a set 
of work values markedly different 
from other generations and 
organizations will have to adapt
How do you know?
Management books?
Hr square november conference dag 1
Business schools?
Business Schools are part of the 
problem
Succes stories?
To understand succes, the study of traits 
in failures needs to be present. Some 
traits that seem to explain millionaires, 
like appetite for risk, only appear 
because one does not study 
bankruptcies 
- Nicolas Taleb
Journalists?
Hr square november conference dag 1
Hr square november conference dag 1
Colleagues?
Hr square november conference dag 1
Experience?
Hr square november conference dag 1
30 years of experience 
can’t be wrong
Learning from stock markets 
• Trading may be hazardous to your health 
• Boys will be boys 
• 2/3 investment funds perform worse than market 
• Consistency of individual performance in trading 
Year-to-year correlation is …. Zero 
• Overconfidence
Our mind plays tricks on us 
• Habits / Intuition / Gut feeling 
‘What brought your here, won’t bring you there’ 
• Personal learning experience 
‘The lucky boxer shorts attribution error’ 
• Strenghts 
‘To a hammer, everything looks like a nail’ 
• Mindless imitation - benchmarking 
‘Copy the most visible, obvious, but frequently least important 
practices’ 
• The market place for ideas
Evidence-based management starts with awareness of 
personal bias and commitment to act without bias by 
managers who profoundly appreciate how much they do 
NOT know
There’s no evident 
solution, only 
‘evidence’!
Hr square november conference dag 1
Information and data all around
Hr square november conference dag 1
Evident?!
Management is an art, 
it is not a science like 
medicine
Evidence-based Medicine 
David Sackett 
Gordon Guyatt 
– Half of what you learn in medical school will be shown to be either 
dead wrong or out-of-date within 5 years of your graduation; the 
trouble is that nobody can tell you which half. 
– The most important thing to learn is how to learn on your own: 
search for the evidence 
– Remember that your teachers are as full of bullshit as your parents
Evidence ≠ science
Hr square november conference dag 1
Hr square november conference dag 1
Evidence ≠ data telling us 
what to do
Hr square november conference dag 1
Hr square november conference dag 1
Hr square november conference dag 1
Hr square november conference dag 1
Evidence ≠ proof
No evidence ≠ doing nothing
Evidence-based 
beslissing 
Best beschikbare 
wetenschappelijke 
evidentie 
Best beschikbare 
informatie in de 
organisatie 
Expertise + kritisch 
denken + 
beslissingshulplijnen 
Voorkeuren en 
belangen van 
stakeholders
EBMgt = efficiënt de beste 
wetenschappelijke 
evidentie raadplegen
Hr square november conference dag 1
pag. 47
EBMgt = meer 
betrouwbare en 
bruikbare interne 
informatie 
HR Analytics 
“Behandel je 
organisatie als een 
prototype”
EBMgt = expertise + kritisch 
denken + beslissingshulplijnen
EBMgt = corporate social 
responsibility 
Consider your 
stakeholders 
Consult reasonable 
third parties 
“The legal and 
ethical norms 
in HRM are 
changing” 
“EBMgt might be 
used ‘against 
you””
Evidence-based 
beslissing 
Best beschikbare 
wetenschappelijke 
evidentie 
Best beschikbare 
informatie in de 
organisatie 
Expertise + kritisch 
denken + 
beslissingshulplijnen 
Voorkeuren en 
belangen van 
stakeholders
EBMgt = 
onderbouwde, 
overtuigende 
voorstellen
EBMgt = (zinloze) 
kosten besparen
EBMgt = pionieren
Hr square november conference dag 1
Wat nu? 
Bezoek www.cebma.org en 
wordt lid. 
Volg @centerforebmgt
BEDANKT VOOR UW AANDACHT! 
@fanseel 
frederik.anseel@ugent.be 
www.fanseel.com 
@vigorunit 
Cedric.velghe@vigorunit.com 
www.vigorunit.com
Hr square november conference dag 1
Hr square november conference dag 1
Evidence-based HR en HR 
analytics: juridische valkuilen 
Dieter Dejonghe 
Advocaat - Vennoot 
27 november 2014
Verzamelen en verwerken van gegevens -> privacy-issues 
Nemen van beslissingen op basis van evidence / analytics -> 
discriminatie-issues 
61 
TWEE INVALSHOEKEN
PRIVACY
WAAR LIGT DE (ETHISCHE) GRENS BIJ HET GEBRUIKEN VAN 
VOORSPELLENDE DATA ? 
63 
“Target started sending coupons for baby items to customers according to 
their pregnancy scores”
64 
“A Belgian firm uses big data to create credit profiles of potential bank 
customers. The firm says it has revealed that people whose Facebook 
friends tend to write posts in all caps are potential credit risks.”
65 
“It helped us get inside people’s heads even before they know they might 
leave” (L. Bock – Google
Recht op privacy geldt ook binnen de arbeidsrelatie 
• Legaliteit – transparantie 
• Finaliteit 
• Proportionaliteit 
66 
Verzamelen en verwerken van gegevens -> privacy-issues
Wet Verwerking Persoonsgegevens (“Privacywet”) 
• Persoonsgegevens 
– Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon 
• Verwerking 
– Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen m.b.t. persoonsgege-vens, 
al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde 
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bij-werken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. 
doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking 
stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens 
67
• Limitatieve gevallen waarin verwerking is toegestaan 
– Ondubbelzinnige toestemming van betrokkene 
– Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst waarbij betrokkene partij 
is 
– Noodzakelijk om wettelijke verplichting na te komen 
– Noodzakelijk ter vrijwaring van vitaal belang betrokkene 
– Noodzakelijk voor vervulling taak openbaar belang of uitoefening 
openbaar gezag 
– Noodzakelijk voor behartiging rechtvaardig belang verantwoordelijke, 
mits belang of fundamentele rechten en vrijheden betrokkene niet 
zwaarder doorwegen 
68
• Rechtmatigheidsvereisten 
– Eerlijk en rechtmatig verwerken 
– Welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden en niet verder verwerken op wijze die onverenigbaar is 
met oorspronkelijke doeleinden 
– Toereikend, ter zake dienend en niet overmatig, uitgaande van 
doeleinden 
– Nauwkeurig en zo nodig bijwerken 
– Niet langer bewaren dan noodzakelijk voor verwezenlijking doeleinde 
– Specifieke regels voor gevoelige gegevens (ras, afkomst, politieke en 
religieuze opvattingen, lidmaatschap vakvereniging, seksuele leven, 
gegevens die de gezondheid betreffen, gerechtelijke gegevens) 
69
• Rechten van de betrokkene 
– Informatie 
– Inzage 
– Verbetering 
– Verzet 
– Geen geautomatiseerde beslissing 
70
• Regels inzake vertrouwelijkheid en beveiliging 
– Bijwerken en verwijderen 
– Beperken toegangsmogelijkheden 
– Kennisgeving wettelijke bepalingen 
– Controleren of programma’s in overeenstemming zijn met aangifte 
– Technische en organisatorische maatregelen 
– Data export 
71
Privacy bij indiensttreding – CAO nr. 38 inzake werving en selectie 
• De persoonlijke levenssfeer van de sollicitant moet bij de selectieprocedure 
worden geëerbiedigd -> vragen over het privéleven zijn slechts verant-woord 
indien zij relevant zijn “wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaar-den 
van de functie” 
• De sollicitant moet te goeder trouw meewerken aan de selectieprocedure 
en alle noodzakelijke gegevens verschaffen over beroeps- en studieverle-den 
wanneer deze betrekking hebben op de aard en de uitoefenings-voorwaarden 
van de functie 
• = relevantieprincipe 
72
DISCRIMINATIE
WELKE GEVOLGEN KUNNEN EVIDENCE- OF ANALYTICS-BASED 
BESLISSINGEN HEBBEN ? 
74 
WE HANTEREN 
ACADEMISCHE 
RESULTATEN ALS 
SELECTIECRITERIUM 
VOOR 
SOLLICITANTEN 
TAALFOUTEN IN CV = 
VOORSPELLENDE WAARDE 
VOOR RETENTIE 
ONDERZOEK 
TOONT AAN DAT 
ACADEMISCHE 
RESULTATEN GEEN 
VOORSPELLENDE 
FACTOR ZIJN 
VOOR 
PERSONEELS-VERLOOP 
Hebben eveneens 
geen voorspellende 
waarde 
• Historiek van job 
hopping 
• Duur werkloosheid 
voorafgaand aan 
indiensttreding 
• Crimineel verleden 
WE WERVEN ENKEL 
SOLLICITANTEN AAN 
MET EEN CV 
ZONDER 
TAALFOUTEN
75 
“Arbeidsmarktonderzoek toont aan dat talenkennis de tweede oorzaak is 
van de zwakke situatie van de allochtonen op de arbeidsmarkt” (J. Denys – 
Randstad)
Beslissingen nemen op basis van evidence / analytics -> discriminatie-issues 
76 
Directe discriminatie 
= iemand wordt ongunstiger 
behandeld dan een ander in een 
vergelijkbare situatie wordt, is of zou 
worden behandeld op basis van één 
van de beschermde criteria en dit 
onderscheid is niet te rechtvaardigen 
Indirecte discriminatie 
= een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelswijze 
kan personen gekenmerkt door een 
bepaald beschermd criterium 
bijzonder benadelen in vergelijking 
met andere personen en dit 
onderscheid is niet te rechtvaardigen
Beschermde criteria 
Racismewet 
• Belgisch - nationaliteit 
- een zogenaamd ras 
• Europees - huidskleur 
- afkomst 
- nationale of etnische afstamming 
Genderwet 
• Europees - geslacht 
- zwangerschap, bevalling en geslachtsverandering worden met 
geslacht gelijkgesteld
Algemene wet 
- leeftijd 
• Europees - seksuele geaardheid 
- geloof of levensbeschouwing 
- handicap 
- burgerlijke staat 
- geboorte 
- vermogen 
- politieke overtuiging 
• Belgisch - taal 
- huidige of toekomstige gezondheidstoestand 
- fysieke eigenschap 
- genetische eigenschap 
- sociale afkomst 
- syndicale overtuiging
Aandachtspunten 
Direct onderscheid 
• Europese  niet-Europese criteria 
• Gesloten stelsel: principieel verbod behoudens wezenlijke en bepalende 
beroepsvereiste (legitieme doelstelling / proportionaliteit) 
• Open stelsel: objectieve en redelijke rechtvaardiging door een legitiem doel 
indien middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn 
Indirect onderscheid 
Algemene (wet – positieve actie) / specifieke (leeftijd – geloof) 
rechtvaardigingsgronden
Casus: discriminatie op basis van gewicht 
Wie zou u aanwerven ?
Is gewicht een beschermd criterium ? 
• Gelijkekansencentrum: 
“De Antidiscriminatiewet van 2007 verbiedt discriminatie op basis van 18 
beschermde criteria, waarvan drie in juridisch opzicht met gewicht in verband 
gebracht kunnen worden: de gezondheidstoestand, handicap en fysieke 
eigenschap. Het Centrum definieert ‘fysieke eigenschap’ als kenmerken die 
aangeboren zijn of buiten de wil van de persoon tot stand gekomen die 
(potentieel) stigmatiserend zijn in een publieke sociale context.” 
Kan onderscheid op basis van gewicht leiden tot indirecte 
discriminatie ?
“Obese women are more likely to work in 
physical activity jobs and less likely to work 
in personal interaction jobs.” 
“Personal interaction jobs like sales and 
reception pay more on average than jobs 
that require more manual labor and less 
communication with the public.” 
“This trend did not apply to obese men.” 
“Employers don’t mind if an obese man is 
the face of their company, but they have a 
very different attitude toward obese 
women.” 
82
83 
ONS 
ZIEKTEVERZUIM 
IS TE HOOG 
We ontslaan alle 
werknemersmet een BMI > 
30 
We werven geen 
sollicitanten aan met een 
BMI > 30 
ONDERZOEK 
TOONT AAN DAT 
WERKNEMERS 
MET EEN BMI 
>30 VAKER ZIEK 
ZIJN 
We bieden werknemers 
begeleiding om te komen tot 
een verlaging van hun BMI
84
Contact 
Dieter Dejonghe 
Advocaat - Vennoot 
E-mail : dieter.dejonghe@claeysengels.be 
Phone: + 32 56 260 863 
Fax: + 32 56 260 870 
85 
www.claeysengels.be
Hr square november conference dag 1
Hr square november conference dag 1

More Related Content

Viewers also liked

Hr square november conference dag 3
Hr square november conference dag 3Hr square november conference dag 3
Hr square november conference dag 3
HR_Square
 
Hr square november conference workshops
Hr square november conference  workshopsHr square november conference  workshops
Hr square november conference workshops
HR_Square
 
HR Square - Costas Markides & Frederik Anseel
HR Square - Costas Markides & Frederik AnseelHR Square - Costas Markides & Frederik Anseel
HR Square - Costas Markides & Frederik Anseel
HR_Square
 
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
HR_Square
 
Hypes&hopes26 08
Hypes&hopes26 08Hypes&hopes26 08
Hypes&hopes26 08
HR_Square
 
Mutualisation centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
Mutualisation  centre de services partagés alerte à l'h. 24042015Mutualisation  centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
Mutualisation centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
HR_Square
 
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
Uitdagingen op de arbeidsmarktUitdagingen op de arbeidsmarkt
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
Guy Verbrugghe
 
20140227 stress burnout
20140227 stress burnout20140227 stress burnout
20140227 stress burnout
HR_Square
 
Projectie ow
Projectie owProjectie ow
Projectie ow
HR_Square
 
HRM KMO: alle presentaties
HRM KMO: alle presentatiesHRM KMO: alle presentaties
HRM KMO: alle presentaties
HR_Square
 
Hrm kmo 27-03-2014
Hrm  kmo 27-03-2014Hrm  kmo 27-03-2014
Hrm kmo 27-03-2014
HR_Square
 
Slideshow pfeffer 24 09
Slideshow pfeffer 24 09Slideshow pfeffer 24 09
Slideshow pfeffer 24 09
HR_Square
 

Viewers also liked (12)

Hr square november conference dag 3
Hr square november conference dag 3Hr square november conference dag 3
Hr square november conference dag 3
 
Hr square november conference workshops
Hr square november conference  workshopsHr square november conference  workshops
Hr square november conference workshops
 
HR Square - Costas Markides & Frederik Anseel
HR Square - Costas Markides & Frederik AnseelHR Square - Costas Markides & Frederik Anseel
HR Square - Costas Markides & Frederik Anseel
 
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
 
Hypes&hopes26 08
Hypes&hopes26 08Hypes&hopes26 08
Hypes&hopes26 08
 
Mutualisation centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
Mutualisation  centre de services partagés alerte à l'h. 24042015Mutualisation  centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
Mutualisation centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
 
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
Uitdagingen op de arbeidsmarktUitdagingen op de arbeidsmarkt
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
 
20140227 stress burnout
20140227 stress burnout20140227 stress burnout
20140227 stress burnout
 
Projectie ow
Projectie owProjectie ow
Projectie ow
 
HRM KMO: alle presentaties
HRM KMO: alle presentatiesHRM KMO: alle presentaties
HRM KMO: alle presentaties
 
Hrm kmo 27-03-2014
Hrm  kmo 27-03-2014Hrm  kmo 27-03-2014
Hrm kmo 27-03-2014
 
Slideshow pfeffer 24 09
Slideshow pfeffer 24 09Slideshow pfeffer 24 09
Slideshow pfeffer 24 09
 

Similar to Hr square november conference dag 1

Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
KING
 
Data Ethics - The Intellerts appraoch
Data Ethics - The Intellerts appraochData Ethics - The Intellerts appraoch
Data Ethics - The Intellerts appraoch
Niels van Rees
 
Presentatie GDPR voor Zwijndrechtse verenigingen
Presentatie GDPR voor Zwijndrechtse verenigingenPresentatie GDPR voor Zwijndrechtse verenigingen
Presentatie GDPR voor Zwijndrechtse verenigingen
Gemeente Zwijndrecht
 
Data-driven leren en de Privacyverordening, wat mag er nog? - Arnoud Engelfri...
Data-driven leren en de Privacyverordening, wat mag er nog? - Arnoud Engelfri...Data-driven leren en de Privacyverordening, wat mag er nog? - Arnoud Engelfri...
Data-driven leren en de Privacyverordening, wat mag er nog? - Arnoud Engelfri...
SURF Events
 
AVG in de praktijk - 26 juni 2018
AVG in de praktijk - 26 juni 2018AVG in de praktijk - 26 juni 2018
AVG in de praktijk - 26 juni 2018
Andre Cardinaal
 
Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015
Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015
Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015
PetraDePesseroey72
 
Aanpak agressie en geweld voor waterschappen
Aanpak agressie en geweld voor waterschappenAanpak agressie en geweld voor waterschappen
Aanpak agressie en geweld voor waterschappen
Expertisecentrum Veilige Publieke Taak
 
Verhalen uit de loopgraven - Workshop Security & privacy
Verhalen uit de loopgraven - Workshop Security & privacyVerhalen uit de loopgraven - Workshop Security & privacy
Verhalen uit de loopgraven - Workshop Security & privacy
B.A.
 
De impact van GDPR op de farmaceutische industrie
De impact van GDPR op de farmaceutische industrieDe impact van GDPR op de farmaceutische industrie
De impact van GDPR op de farmaceutische industrie
Bart Van Den Brande
 
AVG 7 stappenplan.pptx voor slideshare
AVG 7 stappenplan.pptx voor slideshareAVG 7 stappenplan.pptx voor slideshare
AVG 7 stappenplan.pptx voor slideshare
VIPLansingerland
 
Brochure screening van personeel - Justis
Brochure screening van personeel - JustisBrochure screening van personeel - Justis
Brochure screening van personeel - Justis
Ondernemersplein
 
Privacy: de spelregels
Privacy: de spelregelsPrivacy: de spelregels
Privacy: de spelregels
Mediaraven vzw
 
Due Diligence In Het Kader Van Corporate Justice
Due Diligence In Het Kader Van Corporate JusticeDue Diligence In Het Kader Van Corporate Justice
Due Diligence In Het Kader Van Corporate Justice
jvdvenis
 
Digitale privacy zo voorkomt u een miljoenenboete
Digitale privacy  zo voorkomt u een miljoenenboeteDigitale privacy  zo voorkomt u een miljoenenboete
Digitale privacy zo voorkomt u een miljoenenboete
valantic NL
 
Smart lean: Big Data and Machine Learning
Smart lean: Big Data and Machine LearningSmart lean: Big Data and Machine Learning
Smart lean: Big Data and Machine Learning
HAN Lean-QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean
 
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiëntenKiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Vormingsdienst Informant
 
Implementatie van eHealth in de huisartsenpraktijk Mednet congres
Implementatie van eHealth in de huisartsenpraktijk Mednet congresImplementatie van eHealth in de huisartsenpraktijk Mednet congres
Implementatie van eHealth in de huisartsenpraktijk Mednet congres
Changing Healthcare
 
Profiling 04062013def
Profiling 04062013defProfiling 04062013def
Profiling 04062013def
schermerbw
 
Nederland ict def
Nederland ict defNederland ict def
Nederland ict def
schermerbw
 

Similar to Hr square november conference dag 1 (20)

Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
 
Data Ethics - The Intellerts appraoch
Data Ethics - The Intellerts appraochData Ethics - The Intellerts appraoch
Data Ethics - The Intellerts appraoch
 
Presentatie GDPR voor Zwijndrechtse verenigingen
Presentatie GDPR voor Zwijndrechtse verenigingenPresentatie GDPR voor Zwijndrechtse verenigingen
Presentatie GDPR voor Zwijndrechtse verenigingen
 
Data-driven leren en de Privacyverordening, wat mag er nog? - Arnoud Engelfri...
Data-driven leren en de Privacyverordening, wat mag er nog? - Arnoud Engelfri...Data-driven leren en de Privacyverordening, wat mag er nog? - Arnoud Engelfri...
Data-driven leren en de Privacyverordening, wat mag er nog? - Arnoud Engelfri...
 
AVG in de praktijk - 26 juni 2018
AVG in de praktijk - 26 juni 2018AVG in de praktijk - 26 juni 2018
AVG in de praktijk - 26 juni 2018
 
Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015
Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015
Legal aspects & social media policy_e-recruitment congres 13 03 2015
 
Aanpak agressie en geweld voor waterschappen
Aanpak agressie en geweld voor waterschappenAanpak agressie en geweld voor waterschappen
Aanpak agressie en geweld voor waterschappen
 
Verhalen uit de loopgraven - Workshop Security & privacy
Verhalen uit de loopgraven - Workshop Security & privacyVerhalen uit de loopgraven - Workshop Security & privacy
Verhalen uit de loopgraven - Workshop Security & privacy
 
De impact van GDPR op de farmaceutische industrie
De impact van GDPR op de farmaceutische industrieDe impact van GDPR op de farmaceutische industrie
De impact van GDPR op de farmaceutische industrie
 
Hannelore Dekeyser, Juridische kijk (Privacycommissie)
Hannelore Dekeyser, Juridische kijk (Privacycommissie)Hannelore Dekeyser, Juridische kijk (Privacycommissie)
Hannelore Dekeyser, Juridische kijk (Privacycommissie)
 
AVG 7 stappenplan.pptx voor slideshare
AVG 7 stappenplan.pptx voor slideshareAVG 7 stappenplan.pptx voor slideshare
AVG 7 stappenplan.pptx voor slideshare
 
Brochure screening van personeel - Justis
Brochure screening van personeel - JustisBrochure screening van personeel - Justis
Brochure screening van personeel - Justis
 
Privacy: de spelregels
Privacy: de spelregelsPrivacy: de spelregels
Privacy: de spelregels
 
Due Diligence In Het Kader Van Corporate Justice
Due Diligence In Het Kader Van Corporate JusticeDue Diligence In Het Kader Van Corporate Justice
Due Diligence In Het Kader Van Corporate Justice
 
Digitale privacy zo voorkomt u een miljoenenboete
Digitale privacy  zo voorkomt u een miljoenenboeteDigitale privacy  zo voorkomt u een miljoenenboete
Digitale privacy zo voorkomt u een miljoenenboete
 
Smart lean: Big Data and Machine Learning
Smart lean: Big Data and Machine LearningSmart lean: Big Data and Machine Learning
Smart lean: Big Data and Machine Learning
 
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiëntenKiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
 
Implementatie van eHealth in de huisartsenpraktijk Mednet congres
Implementatie van eHealth in de huisartsenpraktijk Mednet congresImplementatie van eHealth in de huisartsenpraktijk Mednet congres
Implementatie van eHealth in de huisartsenpraktijk Mednet congres
 
Profiling 04062013def
Profiling 04062013defProfiling 04062013def
Profiling 04062013def
 
Nederland ict def
Nederland ict defNederland ict def
Nederland ict def
 

Hr square november conference dag 1

 • 2. Evidence-based HR Frederik Anseel & Cédric Velghe Frederik Anseel – Ghent University Mail: frederik.anseel@ugent.be Twitter: @fanseel Web: fanseel.be Cédric Velghe – Ghent University Mail: cedric.velghe@ugent.be Twitter: @cedricvelghe Web: www.vigorunit.com
 • 3. “You have been a very bad bad HR! “Oh yes, professor!”
 • 5. Companies that screen job applicants for culture fit have better performance than those that screen for degrees
 • 6. Flexible working arrangements (‘working at home’) result in less stress, more job satisfaction and better performance
 • 7. Emotional intelligence is more important than classic ‘test’ intelligence
 • 8. There is a new generation of digital natives (‘Generation Y’) with a set of work values markedly different from other generations and organizations will have to adapt
 • 9. How do you know?
 • 13. Business Schools are part of the problem
 • 15. To understand succes, the study of traits in failures needs to be present. Some traits that seem to explain millionaires, like appetite for risk, only appear because one does not study bankruptcies - Nicolas Taleb
 • 23. 30 years of experience can’t be wrong
 • 24. Learning from stock markets • Trading may be hazardous to your health • Boys will be boys • 2/3 investment funds perform worse than market • Consistency of individual performance in trading Year-to-year correlation is …. Zero • Overconfidence
 • 25. Our mind plays tricks on us • Habits / Intuition / Gut feeling ‘What brought your here, won’t bring you there’ • Personal learning experience ‘The lucky boxer shorts attribution error’ • Strenghts ‘To a hammer, everything looks like a nail’ • Mindless imitation - benchmarking ‘Copy the most visible, obvious, but frequently least important practices’ • The market place for ideas
 • 26. Evidence-based management starts with awareness of personal bias and commitment to act without bias by managers who profoundly appreciate how much they do NOT know
 • 27. There’s no evident solution, only ‘evidence’!
 • 29. Information and data all around
 • 32. Management is an art, it is not a science like medicine
 • 33. Evidence-based Medicine David Sackett Gordon Guyatt – Half of what you learn in medical school will be shown to be either dead wrong or out-of-date within 5 years of your graduation; the trouble is that nobody can tell you which half. – The most important thing to learn is how to learn on your own: search for the evidence – Remember that your teachers are as full of bullshit as your parents
 • 37. Evidence ≠ data telling us what to do
 • 43. No evidence ≠ doing nothing
 • 44. Evidence-based beslissing Best beschikbare wetenschappelijke evidentie Best beschikbare informatie in de organisatie Expertise + kritisch denken + beslissingshulplijnen Voorkeuren en belangen van stakeholders
 • 45. EBMgt = efficiënt de beste wetenschappelijke evidentie raadplegen
 • 48. EBMgt = meer betrouwbare en bruikbare interne informatie HR Analytics “Behandel je organisatie als een prototype”
 • 49. EBMgt = expertise + kritisch denken + beslissingshulplijnen
 • 50. EBMgt = corporate social responsibility Consider your stakeholders Consult reasonable third parties “The legal and ethical norms in HRM are changing” “EBMgt might be used ‘against you””
 • 51. Evidence-based beslissing Best beschikbare wetenschappelijke evidentie Best beschikbare informatie in de organisatie Expertise + kritisch denken + beslissingshulplijnen Voorkeuren en belangen van stakeholders
 • 52. EBMgt = onderbouwde, overtuigende voorstellen
 • 53. EBMgt = (zinloze) kosten besparen
 • 56. Wat nu? Bezoek www.cebma.org en wordt lid. Volg @centerforebmgt
 • 57. BEDANKT VOOR UW AANDACHT! @fanseel frederik.anseel@ugent.be www.fanseel.com @vigorunit Cedric.velghe@vigorunit.com www.vigorunit.com
 • 60. Evidence-based HR en HR analytics: juridische valkuilen Dieter Dejonghe Advocaat - Vennoot 27 november 2014
 • 61. Verzamelen en verwerken van gegevens -> privacy-issues Nemen van beslissingen op basis van evidence / analytics -> discriminatie-issues 61 TWEE INVALSHOEKEN
 • 63. WAAR LIGT DE (ETHISCHE) GRENS BIJ HET GEBRUIKEN VAN VOORSPELLENDE DATA ? 63 “Target started sending coupons for baby items to customers according to their pregnancy scores”
 • 64. 64 “A Belgian firm uses big data to create credit profiles of potential bank customers. The firm says it has revealed that people whose Facebook friends tend to write posts in all caps are potential credit risks.”
 • 65. 65 “It helped us get inside people’s heads even before they know they might leave” (L. Bock – Google
 • 66. Recht op privacy geldt ook binnen de arbeidsrelatie • Legaliteit – transparantie • Finaliteit • Proportionaliteit 66 Verzamelen en verwerken van gegevens -> privacy-issues
 • 67. Wet Verwerking Persoonsgegevens (“Privacywet”) • Persoonsgegevens – Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon • Verwerking – Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen m.b.t. persoonsgege-vens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bij-werken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens 67
 • 68. • Limitatieve gevallen waarin verwerking is toegestaan – Ondubbelzinnige toestemming van betrokkene – Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst waarbij betrokkene partij is – Noodzakelijk om wettelijke verplichting na te komen – Noodzakelijk ter vrijwaring van vitaal belang betrokkene – Noodzakelijk voor vervulling taak openbaar belang of uitoefening openbaar gezag – Noodzakelijk voor behartiging rechtvaardig belang verantwoordelijke, mits belang of fundamentele rechten en vrijheden betrokkene niet zwaarder doorwegen 68
 • 69. • Rechtmatigheidsvereisten – Eerlijk en rechtmatig verwerken – Welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet verder verwerken op wijze die onverenigbaar is met oorspronkelijke doeleinden – Toereikend, ter zake dienend en niet overmatig, uitgaande van doeleinden – Nauwkeurig en zo nodig bijwerken – Niet langer bewaren dan noodzakelijk voor verwezenlijking doeleinde – Specifieke regels voor gevoelige gegevens (ras, afkomst, politieke en religieuze opvattingen, lidmaatschap vakvereniging, seksuele leven, gegevens die de gezondheid betreffen, gerechtelijke gegevens) 69
 • 70. • Rechten van de betrokkene – Informatie – Inzage – Verbetering – Verzet – Geen geautomatiseerde beslissing 70
 • 71. • Regels inzake vertrouwelijkheid en beveiliging – Bijwerken en verwijderen – Beperken toegangsmogelijkheden – Kennisgeving wettelijke bepalingen – Controleren of programma’s in overeenstemming zijn met aangifte – Technische en organisatorische maatregelen – Data export 71
 • 72. Privacy bij indiensttreding – CAO nr. 38 inzake werving en selectie • De persoonlijke levenssfeer van de sollicitant moet bij de selectieprocedure worden geëerbiedigd -> vragen over het privéleven zijn slechts verant-woord indien zij relevant zijn “wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaar-den van de functie” • De sollicitant moet te goeder trouw meewerken aan de selectieprocedure en alle noodzakelijke gegevens verschaffen over beroeps- en studieverle-den wanneer deze betrekking hebben op de aard en de uitoefenings-voorwaarden van de functie • = relevantieprincipe 72
 • 74. WELKE GEVOLGEN KUNNEN EVIDENCE- OF ANALYTICS-BASED BESLISSINGEN HEBBEN ? 74 WE HANTEREN ACADEMISCHE RESULTATEN ALS SELECTIECRITERIUM VOOR SOLLICITANTEN TAALFOUTEN IN CV = VOORSPELLENDE WAARDE VOOR RETENTIE ONDERZOEK TOONT AAN DAT ACADEMISCHE RESULTATEN GEEN VOORSPELLENDE FACTOR ZIJN VOOR PERSONEELS-VERLOOP Hebben eveneens geen voorspellende waarde • Historiek van job hopping • Duur werkloosheid voorafgaand aan indiensttreding • Crimineel verleden WE WERVEN ENKEL SOLLICITANTEN AAN MET EEN CV ZONDER TAALFOUTEN
 • 75. 75 “Arbeidsmarktonderzoek toont aan dat talenkennis de tweede oorzaak is van de zwakke situatie van de allochtonen op de arbeidsmarkt” (J. Denys – Randstad)
 • 76. Beslissingen nemen op basis van evidence / analytics -> discriminatie-issues 76 Directe discriminatie = iemand wordt ongunstiger behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van één van de beschermde criteria en dit onderscheid is niet te rechtvaardigen Indirecte discriminatie = een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze kan personen gekenmerkt door een bepaald beschermd criterium bijzonder benadelen in vergelijking met andere personen en dit onderscheid is niet te rechtvaardigen
 • 77. Beschermde criteria Racismewet • Belgisch - nationaliteit - een zogenaamd ras • Europees - huidskleur - afkomst - nationale of etnische afstamming Genderwet • Europees - geslacht - zwangerschap, bevalling en geslachtsverandering worden met geslacht gelijkgesteld
 • 78. Algemene wet - leeftijd • Europees - seksuele geaardheid - geloof of levensbeschouwing - handicap - burgerlijke staat - geboorte - vermogen - politieke overtuiging • Belgisch - taal - huidige of toekomstige gezondheidstoestand - fysieke eigenschap - genetische eigenschap - sociale afkomst - syndicale overtuiging
 • 79. Aandachtspunten Direct onderscheid • Europese  niet-Europese criteria • Gesloten stelsel: principieel verbod behoudens wezenlijke en bepalende beroepsvereiste (legitieme doelstelling / proportionaliteit) • Open stelsel: objectieve en redelijke rechtvaardiging door een legitiem doel indien middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn Indirect onderscheid Algemene (wet – positieve actie) / specifieke (leeftijd – geloof) rechtvaardigingsgronden
 • 80. Casus: discriminatie op basis van gewicht Wie zou u aanwerven ?
 • 81. Is gewicht een beschermd criterium ? • Gelijkekansencentrum: “De Antidiscriminatiewet van 2007 verbiedt discriminatie op basis van 18 beschermde criteria, waarvan drie in juridisch opzicht met gewicht in verband gebracht kunnen worden: de gezondheidstoestand, handicap en fysieke eigenschap. Het Centrum definieert ‘fysieke eigenschap’ als kenmerken die aangeboren zijn of buiten de wil van de persoon tot stand gekomen die (potentieel) stigmatiserend zijn in een publieke sociale context.” Kan onderscheid op basis van gewicht leiden tot indirecte discriminatie ?
 • 82. “Obese women are more likely to work in physical activity jobs and less likely to work in personal interaction jobs.” “Personal interaction jobs like sales and reception pay more on average than jobs that require more manual labor and less communication with the public.” “This trend did not apply to obese men.” “Employers don’t mind if an obese man is the face of their company, but they have a very different attitude toward obese women.” 82
 • 83. 83 ONS ZIEKTEVERZUIM IS TE HOOG We ontslaan alle werknemersmet een BMI > 30 We werven geen sollicitanten aan met een BMI > 30 ONDERZOEK TOONT AAN DAT WERKNEMERS MET EEN BMI >30 VAKER ZIEK ZIJN We bieden werknemers begeleiding om te komen tot een verlaging van hun BMI
 • 84. 84
 • 85. Contact Dieter Dejonghe Advocaat - Vennoot E-mail : dieter.dejonghe@claeysengels.be Phone: + 32 56 260 863 Fax: + 32 56 260 870 85 www.claeysengels.be