SlideShare a Scribd company logo
SALES CONTRACT
No: Date:
The buyer:
Add :
Tel : Fax:
Represented by :
The seller:
Add :
Tel : Fax:
Bank name:
Bank address:
Account No:
Swift code:
Represented by :
It is mutually agreed between both sides to sign this contract with terms and
specifications specified hereunder:
ARTICLE 1: COMMODITY, QUANTITY, UNIT PRICE AND AMOUNT
ITEM
NUMBER
DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY
(PCS)
UNIT
PRICE
(USD/PC)
AMOUNT
(USD)
TOTAL
(in words: U.S Dollar Twenty Three Thousand and Eight Hundred and Twenty Six Only)
Above said prices to be understood for CIF Hai Phong(Incoterm 2010)
ARTICLE 2: QUALITY & SPECIFICATION
As per sample agreed by both parties
ARTICLE 3: PACKING
Wooden case, cartons and metal frame pallet packaging suitable for container shipment
ARTICLE 4: INSURANCE
To be covered by buyer/seller
ARTICLE 5: SHIPMENT - DELIVERY
Time of shipment:
Partial shipment:
Transhipment:
Port of loading:
Port of discharge:
ARTICLE 6: PAY MENT
T/T after ... days B/L date
The seller must be send to the buyer the following documents:
- commercial invoice : 03 originals
- packing list : 03 originals
'- Beneficiary’s certificate certifying that one set of documents including 1/3 original B/L, 1
original Invoice, 1 original Packing list has been sent to the Buyer by FedEx or DHL within 7
days from B/L date plus FedEx or DHL receipt and these charges are paid by the Seller
ARTICLE 7 : FORCE MAJEURE
Strike, sabotage, which may be occures in Origin Country shall be considered as Force Majeure.
ARTICLE 8 : PENALTY
- If the Seller fails to deliver the cargo as above schedule a 0.5% per delayed day of the total
contract value must be paid to the Buyer as penalty within 04weeks from signing of the contract
-In case the Buyer or the Seller wants to cancel the contract, 50% contractual amount value must
be charged as penalty to that party after signedy if the buyer transfer of money the seller not ship
or full the part bellow contract, the seller must be pecuniary paenalty 150% of the total contract
value addition pay the buyer expenses and According to the law in force and at court of justice of
Viet Nam
ARTICLE 9 : ARBITRATION
- In the execution course of this contract, all disputes not reaching at amicable agreement shall be
settled by the Economic Arbitration board of Hà Nội City under the rules of the International
Chamber of Commerce whose awards shall be final and binding both parties
- Arbitration fee and other related charges shall be borne by the losing party, unless otherwise
agreed.
ARTICLE 10 : GENERAL CONDITIONS
- By signing this contract, previous correspondence and negotiations connected herewith shall be
null and void.
- This contract comes into effect from signing date, any amendment and additional clause to
these conditions shall be valid only if made in written form and duty confirmed by both sides.
- This contract is made in 6 Ennglish originals, each side keeps 3 original
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số hợp đồng: Ngày phát hành hợp đồng:
Người mua :
Địa chỉ :
Số điện thoại : Fax:
Đại diện bởi :
Người bán :
Địa chỉ :
Số điện thoại : Fax:
Tên ngân hàng:
Địa chỉ ngân hàng:
STK của người bán:
Mã điện của người bán:
Đại diện bởi:
Hai bên thoả thuận kí hợp đồng với những điều kiện và qui cách được nêu ra dưới đây:
ĐIỀU KHOẢN 1: LOẠI HÀNG HÓA, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, GIÁ CỦA 1 ĐƠN VỊ
HÀNG HÓA VÀ TỔNG GIÁ TRỊ CỦA HỢP ĐỒNG
SỐ MỤC MÔ TẢ VỀ HÀNG HÓA
SỐ LƯỢNG
HÀNG
HÓA
GIÁ CỦA 1
ĐƠN VỊ
HÀNG HÓA
TỔNG GIÁ
TRỊ HỢP
ĐỒNG
TỔNG
(viết bằng chữ:........................................................................................................ )
Giá được hiểu là giá CIF đến cảng Hải Phòng ( theo điều kiện thương mại quốc tế 2010)
ĐIỀU KHOẢN 2 : CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA & THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Theo sự thống nhất của 2 bên
ĐIỀU KHOẢN 3 : ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA
Đóng gói sao cho phù hợp cho vận chuyển container nhất có thể đóng bằng gỗ, thùng giấy và
đóng bằng khung kim loại.
ĐIỀU KHOẢN 4 : BẢO HIỂM HÀNG HÓA
Bảo hiểm sẽ được mua bởi người mua hàng hóa này/ người bán hàng hóa
ĐIỀU KHOẢN 5: VẬN CHUYỂN VÀ GIAO HÀNG
Thời gian giao hàng:
Hàng có giao từng phần không:
Hàng có chuyển tải không:
Cảng bốc hàng :
Cảng dỡ hàng :
ĐIỀU KHOẢN 6: THANH TOÁN
Được thanh toán bằng điện chuyển tiền sau ... ngày phát hành vận đơn đường biển
Người bán sẽ phải gửi cho người mua những chứng từ dưới đây:
- Hóa đơn thương mại: 3 bản gốc
- Phiếu đóng gói : 3 bản gốc
- Căn cứ vào giấy xác nhận khi nhận được tiền của người bán, người bán phải gửi cho người mua
một tập hợp các tài liệu bao gồm 1/3 bản gốc B/L, 1 hóa đơn thương mại gốc, 1 danh sách đóng
gói gốc đã được gửi đến cho người mua bằng dịch vụ chuyển phát nhanh FedEx hoặc DHL đến
người mua trong khoảng 7 ngày kể từ ngày phát hành B/L tất cả các chi phí phát sinh bên bán sẽ
chịu trách nhiệm.
ĐIỀU KHOẢN 7 : BẤT KHẢ KHÁNG
Ðình công, phá hoại có thể xảy ra ở bất cứ nước xuất xứ hàng hoá sẽ được xem như trường hợp
bất khả kháng.
ĐIỀU KHOẢN 8 : XỬ PHẠT
- Nếu người bán không giao hàng theo đúng lịch trình đã cam kết trong hợp đồng thì mỗi ngày
giao hàng chậm trễ sẽ bị phạt 0.5% trong tổng giá trị hợp đồng và được trả trực tiếp cho người
mua trong vòng 04 tuần kể từ ngày ký kết hợp đồng
- Trong Trường hợp người mua hoặc người bán muốn hủy bỏ hợp đồng , bên nào đơn phương
hủy bỏ hợp đồng thì sẽ bị phạt 50% giá trị của hợp đồng. Nếu người mua chuyển tiền mua hàng
cho người bán mà người bán không giao hàng hoặc chỉ giao có 1 phần hàng trong hợp đồng ,
thì người sẽ chịu xử phạt 150 % tổng giá trị hợp đồng .Ngoài ra trả còn phải trả lại toàn bộ số
tiền mà người mua chuyển cho người bán và chịu sự điều tiết theo pháp luật hiện hành và tại tòa
công lý của Việt Nam
ĐIỀU KHOẢN 9 : TRỌNG TÀI
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mọi tranh chấp không được thoả thuận hoà giải sẽ
phải được giải quyết bằng một hội đồng Trọng tài kinh tế của Tp Hồ Nội theo những luật lệ của
Phòng Thương mại quốc tế. Quyết định của Hội đồng trọng tài kinh tế sẽ phải là chung thẩm và
ràng buộc cả hai bên
- Lệ phí trọng tài và những chi phí liên hệ khác do bên thua kiện chịu, trừ khi có những thoả
thuận khác
ĐIỀU KHOẢN 10 : NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Bằng việc kí hợp đồng này, những văn bản giao dịch và những đàm phán trước đây theo đó sẽ
không có giá trị và vô hiệu
- Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký, mọi điều khoản sửa đổi bổ sung cho những điều kiện
này sẽ chỉ có giá trị khi được thực hiện bằng văn bản và nghĩa vụ được 2 bên xác nhận
- Hợp đồng này được lập thành 06 bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 03 bản
COMMERICAL INVOICE
NO: DATE:
THE SELLER: THE BUYER:
THANH THUY TEXTILE GARMENT
COMPANY LIMITED
UPER VILAGE, PHUNG XA, MY DUC
DISTRICT, HA NOI
TEL: 0433.747.162
PORT OF LOADING : QINGDAO PORT, CHINA
PORT OF DISCHARGE : HAI PHONG PORT, VIETNAM
ORIGIN : CHINA
COMODITY : TERRY TOWEL RAPIER LOOM
TRADE TERMS : CFR HAI PHONG PORT, VIETNAM
CONTRACT: NO:WFXMZJ2015 DATE:15 March. 2015
ITEM
NUMBER
DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY
(SETS)
UNIT
PRICE
(USD/SET)
AMOUN
T
(USD)
With 200 cm, speed 170 - 230
rpm, 16 pcs heald frame,
electronic weft selection, other
standard còniguration
6 7177 43062
TOTAL
(in words: U.S Dollar Forty three thousand and sixty two Only)
HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI
SỐ HÓA ĐƠN: NGÀY PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN:
NGƯỜI BÁN:
TÊN CÔNG TY
ĐỊA CHỈ:
TEL: FAX:
NGƯỜI MUA:
CÔNG TY TNHH DỆT MAY THANH
THỦY
Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ
Đức, Thành phố Hà Nội
TEL: 0433.747.162
CẢNG BỐC HÀNG : CẢNG QING DAO, TRUNG QUỐC
CẢNG DỠ HÀNG : CẢNG HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
NƯỚC XUẤT XỨ : TRUNG QUỐC
HÀNG HÓA : MÁY DỆT CỞI KIẾM
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI : CFR HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG: SỐ:WFXMZJ2015 NGÀY PHÁT HÀNH:15 March. 2015
SỐ MỤC MÔ TẢ HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG
GIÁ TRỊ
CỦA 1 SẢN
PHẨM
TỔNG
GIÁ TRỊ
HỢP
ĐỒNG
Khổ 200cm, tốc độ vòng quay
170 - 230/ phút, chạy bằng điện 6 7177 43062
TỔNG
(viết bằng chữ:.Bốn mươi ba nghìn không trăm sáu mươi hai đô la mỹ)
PACKING LIST
NO: DATE:
THE SELLER: THE BUYER:
THANH THUY TEXTILE GARMENT
COMPANY LIMITED
UPER VILAGE, PHUNG XA, MY DUC
DISTRICT, HA NOI
TEL: 0433.747.162
PORT OF LOADING : QING DAO PORT, CHINA
PORT OF DISCHARGE : HAI PHONG PORT, VIET NAM
ORIGIN : CHINA
COMODITY : TERRY TOWEL RAPIER LOOM
TRADE TERMS : CFR HAI PHONG PORT, VIET NAM
CONTRACT NO: WFXMZJ2015 DATE:15 March. 2015
ITEM
NUMBER
DESCRIPTION OF
GOODS
QUANTITY WEIGHT
(KGS)
M3
SETS NET GROS
S
With 200 cm, speed 170 -
230 rpm, 16 pcs heald
frame, electronic weft
selection, other standard
còniguration
6 15000 15000
TOTAL 6 15000 15000
TOTAL= 6 SETS IN COTAINER 40 FEET
PHIẾU ĐÓNG GÓI
SỐ PHIẾU ĐÓNG GÓI: NGÀY PHÁT HÀNH:
NGƯỜI BÁN:
TÊN:
ĐỊA CHỈ:
TEL: FAX:
NGƯỜI MUA
CÔNG TY TNHH DỆT MAY THANH
THỦY
Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ
Đức, Thành phố Hà Nội
TEL: 0433.747.162
CẢNG BỐC HÀNG : CẢNG QING DAO, TRUNG QUỐC
CẢNG DỠ HÀNG : CẢNG HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
NƯỚC XUẤT XỨ : TRUNG QUỐC
LOẠI HÀNG HÓA : MÁY DỆT CỞI KIẾM
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI : CFR HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG SỐ: WFXMZJ2015 NGÀY PHÁT HÀNH:15 March. 2015
SỐ MỤC MÔ TẢ HÀNG HÓA
SỐ LƯỢNG SỐ LƯỢNG THỂ
TÍCH
CHIẾC TỊNH CẢ BÌ
Khổ 200cm, tốc độ vòng
quay 170 - 230/ phút, chạy
bằng điện 6 15000 15000
TOTAL 6 15000
TỔNG = 6 CHIẾC TRONG 1 CONTAINER 40
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!

More Related Content

What's hot

Bài so sánh của giáo sư nguyễn như tiến đaị học ngọai thương về vận tải đường...
Bài so sánh của giáo sư nguyễn như tiến đaị học ngọai thương về vận tải đường...Bài so sánh của giáo sư nguyễn như tiến đaị học ngọai thương về vận tải đường...
Bài so sánh của giáo sư nguyễn như tiến đaị học ngọai thương về vận tải đường...Chi Chank
 
BÀI TIỂU LUẬN VỀ INCOTERMS
BÀI TIỂU LUẬN VỀ INCOTERMS BÀI TIỂU LUẬN VỀ INCOTERMS
BÀI TIỂU LUẬN VỀ INCOTERMS
Tran Thu
 
Dam phan kinh doanh quoc te.hv
Dam phan kinh doanh quoc te.hvDam phan kinh doanh quoc te.hv
Dam phan kinh doanh quoc te.hvvuthanhtien
 
Bài tập thanh toán quốc tế
Bài tập thanh toán quốc tếBài tập thanh toán quốc tế
Bài tập thanh toán quốc tế
caoxuanthang
 
[123doc] phan-tich-hop-dong-xuat-nhap-khau
[123doc]  phan-tich-hop-dong-xuat-nhap-khau[123doc]  phan-tich-hop-dong-xuat-nhap-khau
[123doc] phan-tich-hop-dong-xuat-nhap-khau
Jang Nam
 
Q&A Incoterms 2010
Q&A Incoterms 2010Q&A Incoterms 2010
Q&A Incoterms 2010
Quang Trung University
 
Môn thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai...
Môn thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai...Môn thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai...
Môn thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai...
Doan Tran Ngocvu
 
phương thức thuê tàu chợ
phương thức thuê tàu chợphương thức thuê tàu chợ
phương thức thuê tàu chợ
Man Dem Iupac
 
Bài mẫu báo cáo thực tập ngành logistics, HAY, 9 ĐIỂM
Bài mẫu báo cáo thực tập ngành logistics, HAY, 9 ĐIỂMBài mẫu báo cáo thực tập ngành logistics, HAY, 9 ĐIỂM
Bài mẫu báo cáo thực tập ngành logistics, HAY, 9 ĐIỂM
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG ...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG ...BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG ...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG ...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Bài tập tài chính quốc tế
Bài tập tài chính quốc tếBài tập tài chính quốc tế
Bài tập tài chính quốc tế
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY
Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAYĐề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY
Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_75491 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549Bichtram Nguyen
 
Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ N...
Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ N...Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ N...
Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ N...
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
 
Tiểu luận Quản trị xuất nhập khẩu đề tài Chứng từ xuất nhập khẩu tại Việt Nam
Tiểu luận Quản trị xuất nhập khẩu đề tài Chứng từ xuất nhập khẩu tại Việt NamTiểu luận Quản trị xuất nhập khẩu đề tài Chứng từ xuất nhập khẩu tại Việt Nam
Tiểu luận Quản trị xuất nhập khẩu đề tài Chứng từ xuất nhập khẩu tại Việt Nam
Ngọc Hưng
 
Báo cáo thực tập tại công ty vận tải
Báo cáo thực tập tại công ty vận tảiBáo cáo thực tập tại công ty vận tải
Báo cáo thực tập tại công ty vận tải
Dương Hà
 
Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng ...
Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng ...Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng ...
Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng ...
nataliej4
 
BÀI MẪU tiểu luận môn về incoterms , HAY
BÀI MẪU tiểu luận môn về incoterms , HAYBÀI MẪU tiểu luận môn về incoterms , HAY
BÀI MẪU tiểu luận môn về incoterms , HAY
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.doc
Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.docPháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.doc
Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.doc
DV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
 

What's hot (20)

Bài so sánh của giáo sư nguyễn như tiến đaị học ngọai thương về vận tải đường...
Bài so sánh của giáo sư nguyễn như tiến đaị học ngọai thương về vận tải đường...Bài so sánh của giáo sư nguyễn như tiến đaị học ngọai thương về vận tải đường...
Bài so sánh của giáo sư nguyễn như tiến đaị học ngọai thương về vận tải đường...
 
BÀI TIỂU LUẬN VỀ INCOTERMS
BÀI TIỂU LUẬN VỀ INCOTERMS BÀI TIỂU LUẬN VỀ INCOTERMS
BÀI TIỂU LUẬN VỀ INCOTERMS
 
Dam phan kinh doanh quoc te.hv
Dam phan kinh doanh quoc te.hvDam phan kinh doanh quoc te.hv
Dam phan kinh doanh quoc te.hv
 
Bài tập thanh toán quốc tế
Bài tập thanh toán quốc tếBài tập thanh toán quốc tế
Bài tập thanh toán quốc tế
 
[123doc] phan-tich-hop-dong-xuat-nhap-khau
[123doc]  phan-tich-hop-dong-xuat-nhap-khau[123doc]  phan-tich-hop-dong-xuat-nhap-khau
[123doc] phan-tich-hop-dong-xuat-nhap-khau
 
Q&A Incoterms 2010
Q&A Incoterms 2010Q&A Incoterms 2010
Q&A Incoterms 2010
 
Môn thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai...
Môn thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai...Môn thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai...
Môn thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai...
 
Công thức Tài chính doanh nghiệp
Công thức Tài chính doanh nghiệpCông thức Tài chính doanh nghiệp
Công thức Tài chính doanh nghiệp
 
phương thức thuê tàu chợ
phương thức thuê tàu chợphương thức thuê tàu chợ
phương thức thuê tàu chợ
 
Bài mẫu báo cáo thực tập ngành logistics, HAY, 9 ĐIỂM
Bài mẫu báo cáo thực tập ngành logistics, HAY, 9 ĐIỂMBài mẫu báo cáo thực tập ngành logistics, HAY, 9 ĐIỂM
Bài mẫu báo cáo thực tập ngành logistics, HAY, 9 ĐIỂM
 
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG ...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG ...BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG ...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG ...
 
Bài tập tài chính quốc tế
Bài tập tài chính quốc tếBài tập tài chính quốc tế
Bài tập tài chính quốc tế
 
Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY
Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAYĐề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY
Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY
 
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_75491 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
1 trac nghiem thanh_toan_quoc_te_moi_7549
 
Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ N...
Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ N...Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ N...
Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương - Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ N...
 
Tiểu luận Quản trị xuất nhập khẩu đề tài Chứng từ xuất nhập khẩu tại Việt Nam
Tiểu luận Quản trị xuất nhập khẩu đề tài Chứng từ xuất nhập khẩu tại Việt NamTiểu luận Quản trị xuất nhập khẩu đề tài Chứng từ xuất nhập khẩu tại Việt Nam
Tiểu luận Quản trị xuất nhập khẩu đề tài Chứng từ xuất nhập khẩu tại Việt Nam
 
Báo cáo thực tập tại công ty vận tải
Báo cáo thực tập tại công ty vận tảiBáo cáo thực tập tại công ty vận tải
Báo cáo thực tập tại công ty vận tải
 
Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng ...
Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng ...Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng ...
Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Vận Tải - Giao Nhận - Bảo Hiểm Hàng ...
 
BÀI MẪU tiểu luận môn về incoterms , HAY
BÀI MẪU tiểu luận môn về incoterms , HAYBÀI MẪU tiểu luận môn về incoterms , HAY
BÀI MẪU tiểu luận môn về incoterms , HAY
 
Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.doc
Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.docPháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.doc
Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam.doc
 

Viewers also liked

Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập KhẩuChứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập KhẩuLuan Nguyen
 
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tếChuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Phạm Đức Cường
 
Thực hiện hợp đồng ngoại thương
Thực hiện hợp đồng ngoại thươngThực hiện hợp đồng ngoại thương
Thực hiện hợp đồng ngoại thương
Hienmanucian
 
Hợp đồng xuất khẩu gạo
Hợp đồng xuất khẩu gạoHợp đồng xuất khẩu gạo
Hợp đồng xuất khẩu gạo
Hoa Tuyết
 
Hợp đồng ngoại thương
Hợp đồng ngoại thươngHợp đồng ngoại thương
Hợp đồng ngoại thương
Hienmanucian
 
QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA!
QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA!QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA!
QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA!
Vũ Phong Nguyễn
 

Viewers also liked (7)

Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập KhẩuChứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
 
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tếChuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
Chuyên đề Ngoại thương - Hợp đồng mua bán - Thanh toán quốc tế
 
Hợp đồng
Hợp đồngHợp đồng
Hợp đồng
 
Thực hiện hợp đồng ngoại thương
Thực hiện hợp đồng ngoại thươngThực hiện hợp đồng ngoại thương
Thực hiện hợp đồng ngoại thương
 
Hợp đồng xuất khẩu gạo
Hợp đồng xuất khẩu gạoHợp đồng xuất khẩu gạo
Hợp đồng xuất khẩu gạo
 
Hợp đồng ngoại thương
Hợp đồng ngoại thươngHợp đồng ngoại thương
Hợp đồng ngoại thương
 
QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA!
QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA!QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA!
QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA!
 

Similar to HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!

Mẫu hợp đồng ngoại thương
Mẫu hợp đồng ngoại thươngMẫu hợp đồng ngoại thương
Mẫu hợp đồng ngoại thương
VanBanMuaBanNhanh
 
Diligo viet nam
Diligo viet namDiligo viet nam
Diligo viet nam
Vũ Vui Vẻ
 
Mau hop-dong-mua-ban-hang-hoa
Mau hop-dong-mua-ban-hang-hoaMau hop-dong-mua-ban-hang-hoa
Mau hop-dong-mua-ban-hang-hoa
VanBanMuaBanNhanh
 
Hợp đồng mua bán biệt thự Victoria Golden River
Hợp đồng mua bán biệt thự Victoria Golden RiverHợp đồng mua bán biệt thự Victoria Golden River
Hợp đồng mua bán biệt thự Victoria Golden River
Toan Tran
 
Kiểm tra chứng từ
Kiểm tra chứng từKiểm tra chứng từ
Kiểm tra chứng từ
Phạm Đức Cường
 
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygecoHop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
hophamed
 
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygecoHop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygecohophamed
 
Hop-dong-mua-ban-xe-o-to.doc
Hop-dong-mua-ban-xe-o-to.docHop-dong-mua-ban-xe-o-to.doc
Hop-dong-mua-ban-xe-o-to.doc
true_lovedbp
 
Hop dong mua ban hang hoa nganh may mac
Hop dong mua ban hang hoa nganh may macHop dong mua ban hang hoa nganh may mac
Hop dong mua ban hang hoa nganh may mac
VanBanMuaBanNhanh
 
dich_vu_incoterm_la_gi_va_nhung_thong_tin_ban_can_biet.pdf
dich_vu_incoterm_la_gi_va_nhung_thong_tin_ban_can_biet.pdfdich_vu_incoterm_la_gi_va_nhung_thong_tin_ban_can_biet.pdf
dich_vu_incoterm_la_gi_va_nhung_thong_tin_ban_can_biet.pdf
Vận Chuyển Phước Tấn
 
hợp đồng mua bán căn hộ hưng phát
hợp đồng mua bán căn hộ hưng pháthợp đồng mua bán căn hộ hưng phát
hợp đồng mua bán căn hộ hưng phát
Vncanho.com
 
Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản than...
Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản than...Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản than...
Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản than...
Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật - Phan Mạnh Thăng
 
Estella heights agency contract (2payments) _vn__29_jan15_ clean
Estella heights agency contract (2payments) _vn__29_jan15_ cleanEstella heights agency contract (2payments) _vn__29_jan15_ clean
Estella heights agency contract (2payments) _vn__29_jan15_ cleanTẬP ĐOÀN M.I.K CORPORATION
 
[FTU-Eng7-Presentation][IBC]
[FTU-Eng7-Presentation][IBC] [FTU-Eng7-Presentation][IBC]
[FTU-Eng7-Presentation][IBC]
canmuc271
 
Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư HUD3 TOWER www.hud3.info
Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư HUD3 TOWER www.hud3.infoHợp Đồng Mua Bán Chung Cư HUD3 TOWER www.hud3.info
Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư HUD3 TOWER www.hud3.info
Thai Cuong
 
Bài thuyết trình.docx thanhtoanquocte
Bài thuyết trình.docx  thanhtoanquocteBài thuyết trình.docx  thanhtoanquocte
Bài thuyết trình.docx thanhtoanquocteHue Nguyen
 
Mẫu hợp đồng mua xe TOYOTA ALTIS trả góp tại Toyota Mỹ Đình
Mẫu hợp đồng mua xe TOYOTA ALTIS trả góp tại Toyota Mỹ ĐìnhMẫu hợp đồng mua xe TOYOTA ALTIS trả góp tại Toyota Mỹ Đình
Mẫu hợp đồng mua xe TOYOTA ALTIS trả góp tại Toyota Mỹ Đình
Mẹ Giun
 

Similar to HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!! (20)

Mẫu hợp đồng ngoại thương
Mẫu hợp đồng ngoại thươngMẫu hợp đồng ngoại thương
Mẫu hợp đồng ngoại thương
 
Diligo viet nam
Diligo viet namDiligo viet nam
Diligo viet nam
 
Mau hop-dong-mua-ban-hang-hoa
Mau hop-dong-mua-ban-hang-hoaMau hop-dong-mua-ban-hang-hoa
Mau hop-dong-mua-ban-hang-hoa
 
Hợp đồng mua bán biệt thự Victoria Golden River
Hợp đồng mua bán biệt thự Victoria Golden RiverHợp đồng mua bán biệt thự Victoria Golden River
Hợp đồng mua bán biệt thự Victoria Golden River
 
Kiểm tra chứng từ
Kiểm tra chứng từKiểm tra chứng từ
Kiểm tra chứng từ
 
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygecoHop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
 
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygecoHop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
Hop dong tu bao quan tu thi, xe nang hygeco
 
Mau hop-dong-tham-tra-thiet-ke-ky-thuat
Mau hop-dong-tham-tra-thiet-ke-ky-thuatMau hop-dong-tham-tra-thiet-ke-ky-thuat
Mau hop-dong-tham-tra-thiet-ke-ky-thuat
 
Hop-dong-mua-ban-xe-o-to.doc
Hop-dong-mua-ban-xe-o-to.docHop-dong-mua-ban-xe-o-to.doc
Hop-dong-mua-ban-xe-o-to.doc
 
Hop dong mua ban hang hoa nganh may mac
Hop dong mua ban hang hoa nganh may macHop dong mua ban hang hoa nganh may mac
Hop dong mua ban hang hoa nganh may mac
 
dich_vu_incoterm_la_gi_va_nhung_thong_tin_ban_can_biet.pdf
dich_vu_incoterm_la_gi_va_nhung_thong_tin_ban_can_biet.pdfdich_vu_incoterm_la_gi_va_nhung_thong_tin_ban_can_biet.pdf
dich_vu_incoterm_la_gi_va_nhung_thong_tin_ban_can_biet.pdf
 
Hop dong-moi-gioi-thuong-mai 2
Hop dong-moi-gioi-thuong-mai 2Hop dong-moi-gioi-thuong-mai 2
Hop dong-moi-gioi-thuong-mai 2
 
hợp đồng mua bán căn hộ hưng phát
hợp đồng mua bán căn hộ hưng pháthợp đồng mua bán căn hộ hưng phát
hợp đồng mua bán căn hộ hưng phát
 
Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản than...
Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản than...Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản than...
Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản than...
 
Estella heights agency contract (2payments) _vn__29_jan15_ clean
Estella heights agency contract (2payments) _vn__29_jan15_ cleanEstella heights agency contract (2payments) _vn__29_jan15_ clean
Estella heights agency contract (2payments) _vn__29_jan15_ clean
 
[FTU-Eng7-Presentation][IBC]
[FTU-Eng7-Presentation][IBC] [FTU-Eng7-Presentation][IBC]
[FTU-Eng7-Presentation][IBC]
 
Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư HUD3 TOWER www.hud3.info
Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư HUD3 TOWER www.hud3.infoHợp Đồng Mua Bán Chung Cư HUD3 TOWER www.hud3.info
Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư HUD3 TOWER www.hud3.info
 
Hdtv
HdtvHdtv
Hdtv
 
Bài thuyết trình.docx thanhtoanquocte
Bài thuyết trình.docx  thanhtoanquocteBài thuyết trình.docx  thanhtoanquocte
Bài thuyết trình.docx thanhtoanquocte
 
Mẫu hợp đồng mua xe TOYOTA ALTIS trả góp tại Toyota Mỹ Đình
Mẫu hợp đồng mua xe TOYOTA ALTIS trả góp tại Toyota Mỹ ĐìnhMẫu hợp đồng mua xe TOYOTA ALTIS trả góp tại Toyota Mỹ Đình
Mẫu hợp đồng mua xe TOYOTA ALTIS trả góp tại Toyota Mỹ Đình
 

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG, HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI, PHIẾU ĐÓNG GÓI SONG NGỮ ANH VIỆT!!!

 • 1. SALES CONTRACT No: Date: The buyer: Add : Tel : Fax: Represented by : The seller: Add : Tel : Fax: Bank name: Bank address: Account No: Swift code: Represented by : It is mutually agreed between both sides to sign this contract with terms and specifications specified hereunder: ARTICLE 1: COMMODITY, QUANTITY, UNIT PRICE AND AMOUNT ITEM NUMBER DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY (PCS) UNIT PRICE (USD/PC) AMOUNT (USD) TOTAL
 • 2. (in words: U.S Dollar Twenty Three Thousand and Eight Hundred and Twenty Six Only) Above said prices to be understood for CIF Hai Phong(Incoterm 2010) ARTICLE 2: QUALITY & SPECIFICATION As per sample agreed by both parties ARTICLE 3: PACKING Wooden case, cartons and metal frame pallet packaging suitable for container shipment ARTICLE 4: INSURANCE To be covered by buyer/seller ARTICLE 5: SHIPMENT - DELIVERY Time of shipment: Partial shipment: Transhipment: Port of loading: Port of discharge: ARTICLE 6: PAY MENT T/T after ... days B/L date The seller must be send to the buyer the following documents: - commercial invoice : 03 originals - packing list : 03 originals
 • 3. '- Beneficiary’s certificate certifying that one set of documents including 1/3 original B/L, 1 original Invoice, 1 original Packing list has been sent to the Buyer by FedEx or DHL within 7 days from B/L date plus FedEx or DHL receipt and these charges are paid by the Seller ARTICLE 7 : FORCE MAJEURE Strike, sabotage, which may be occures in Origin Country shall be considered as Force Majeure. ARTICLE 8 : PENALTY - If the Seller fails to deliver the cargo as above schedule a 0.5% per delayed day of the total contract value must be paid to the Buyer as penalty within 04weeks from signing of the contract -In case the Buyer or the Seller wants to cancel the contract, 50% contractual amount value must be charged as penalty to that party after signedy if the buyer transfer of money the seller not ship or full the part bellow contract, the seller must be pecuniary paenalty 150% of the total contract value addition pay the buyer expenses and According to the law in force and at court of justice of Viet Nam ARTICLE 9 : ARBITRATION - In the execution course of this contract, all disputes not reaching at amicable agreement shall be settled by the Economic Arbitration board of Hà Nội City under the rules of the International Chamber of Commerce whose awards shall be final and binding both parties - Arbitration fee and other related charges shall be borne by the losing party, unless otherwise agreed. ARTICLE 10 : GENERAL CONDITIONS - By signing this contract, previous correspondence and negotiations connected herewith shall be null and void. - This contract comes into effect from signing date, any amendment and additional clause to these conditions shall be valid only if made in written form and duty confirmed by both sides. - This contract is made in 6 Ennglish originals, each side keeps 3 original
 • 4. HỢP ĐỒNG MUA BÁN Số hợp đồng: Ngày phát hành hợp đồng: Người mua : Địa chỉ : Số điện thoại : Fax: Đại diện bởi : Người bán : Địa chỉ : Số điện thoại : Fax: Tên ngân hàng: Địa chỉ ngân hàng: STK của người bán: Mã điện của người bán: Đại diện bởi: Hai bên thoả thuận kí hợp đồng với những điều kiện và qui cách được nêu ra dưới đây: ĐIỀU KHOẢN 1: LOẠI HÀNG HÓA, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, GIÁ CỦA 1 ĐƠN VỊ HÀNG HÓA VÀ TỔNG GIÁ TRỊ CỦA HỢP ĐỒNG SỐ MỤC MÔ TẢ VỀ HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA GIÁ CỦA 1 ĐƠN VỊ HÀNG HÓA TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TỔNG (viết bằng chữ:........................................................................................................ )
 • 5. Giá được hiểu là giá CIF đến cảng Hải Phòng ( theo điều kiện thương mại quốc tế 2010) ĐIỀU KHOẢN 2 : CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA & THÔNG SỐ KỸ THUẬT Theo sự thống nhất của 2 bên ĐIỀU KHOẢN 3 : ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA Đóng gói sao cho phù hợp cho vận chuyển container nhất có thể đóng bằng gỗ, thùng giấy và đóng bằng khung kim loại. ĐIỀU KHOẢN 4 : BẢO HIỂM HÀNG HÓA Bảo hiểm sẽ được mua bởi người mua hàng hóa này/ người bán hàng hóa ĐIỀU KHOẢN 5: VẬN CHUYỂN VÀ GIAO HÀNG Thời gian giao hàng: Hàng có giao từng phần không: Hàng có chuyển tải không: Cảng bốc hàng : Cảng dỡ hàng : ĐIỀU KHOẢN 6: THANH TOÁN Được thanh toán bằng điện chuyển tiền sau ... ngày phát hành vận đơn đường biển Người bán sẽ phải gửi cho người mua những chứng từ dưới đây: - Hóa đơn thương mại: 3 bản gốc - Phiếu đóng gói : 3 bản gốc - Căn cứ vào giấy xác nhận khi nhận được tiền của người bán, người bán phải gửi cho người mua một tập hợp các tài liệu bao gồm 1/3 bản gốc B/L, 1 hóa đơn thương mại gốc, 1 danh sách đóng gói gốc đã được gửi đến cho người mua bằng dịch vụ chuyển phát nhanh FedEx hoặc DHL đến
 • 6. người mua trong khoảng 7 ngày kể từ ngày phát hành B/L tất cả các chi phí phát sinh bên bán sẽ chịu trách nhiệm. ĐIỀU KHOẢN 7 : BẤT KHẢ KHÁNG Ðình công, phá hoại có thể xảy ra ở bất cứ nước xuất xứ hàng hoá sẽ được xem như trường hợp bất khả kháng. ĐIỀU KHOẢN 8 : XỬ PHẠT - Nếu người bán không giao hàng theo đúng lịch trình đã cam kết trong hợp đồng thì mỗi ngày giao hàng chậm trễ sẽ bị phạt 0.5% trong tổng giá trị hợp đồng và được trả trực tiếp cho người mua trong vòng 04 tuần kể từ ngày ký kết hợp đồng - Trong Trường hợp người mua hoặc người bán muốn hủy bỏ hợp đồng , bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì sẽ bị phạt 50% giá trị của hợp đồng. Nếu người mua chuyển tiền mua hàng cho người bán mà người bán không giao hàng hoặc chỉ giao có 1 phần hàng trong hợp đồng , thì người sẽ chịu xử phạt 150 % tổng giá trị hợp đồng .Ngoài ra trả còn phải trả lại toàn bộ số tiền mà người mua chuyển cho người bán và chịu sự điều tiết theo pháp luật hiện hành và tại tòa công lý của Việt Nam ĐIỀU KHOẢN 9 : TRỌNG TÀI - Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mọi tranh chấp không được thoả thuận hoà giải sẽ phải được giải quyết bằng một hội đồng Trọng tài kinh tế của Tp Hồ Nội theo những luật lệ của Phòng Thương mại quốc tế. Quyết định của Hội đồng trọng tài kinh tế sẽ phải là chung thẩm và ràng buộc cả hai bên - Lệ phí trọng tài và những chi phí liên hệ khác do bên thua kiện chịu, trừ khi có những thoả thuận khác ĐIỀU KHOẢN 10 : NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG - Bằng việc kí hợp đồng này, những văn bản giao dịch và những đàm phán trước đây theo đó sẽ không có giá trị và vô hiệu - Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký, mọi điều khoản sửa đổi bổ sung cho những điều kiện này sẽ chỉ có giá trị khi được thực hiện bằng văn bản và nghĩa vụ được 2 bên xác nhận - Hợp đồng này được lập thành 06 bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 03 bản
 • 7.
 • 8. COMMERICAL INVOICE NO: DATE: THE SELLER: THE BUYER: THANH THUY TEXTILE GARMENT COMPANY LIMITED UPER VILAGE, PHUNG XA, MY DUC DISTRICT, HA NOI TEL: 0433.747.162 PORT OF LOADING : QINGDAO PORT, CHINA PORT OF DISCHARGE : HAI PHONG PORT, VIETNAM ORIGIN : CHINA COMODITY : TERRY TOWEL RAPIER LOOM TRADE TERMS : CFR HAI PHONG PORT, VIETNAM CONTRACT: NO:WFXMZJ2015 DATE:15 March. 2015 ITEM NUMBER DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY (SETS) UNIT PRICE (USD/SET) AMOUN T (USD) With 200 cm, speed 170 - 230 rpm, 16 pcs heald frame, electronic weft selection, other standard còniguration 6 7177 43062 TOTAL (in words: U.S Dollar Forty three thousand and sixty two Only)
 • 9. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI SỐ HÓA ĐƠN: NGÀY PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN: NGƯỜI BÁN: TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ: TEL: FAX: NGƯỜI MUA: CÔNG TY TNHH DỆT MAY THANH THỦY Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội TEL: 0433.747.162 CẢNG BỐC HÀNG : CẢNG QING DAO, TRUNG QUỐC CẢNG DỠ HÀNG : CẢNG HẢI PHÒNG, VIỆT NAM NƯỚC XUẤT XỨ : TRUNG QUỐC HÀNG HÓA : MÁY DỆT CỞI KIẾM ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI : CFR HẢI PHÒNG, VIỆT NAM CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG: SỐ:WFXMZJ2015 NGÀY PHÁT HÀNH:15 March. 2015 SỐ MỤC MÔ TẢ HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ CỦA 1 SẢN PHẨM TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG Khổ 200cm, tốc độ vòng quay 170 - 230/ phút, chạy bằng điện 6 7177 43062 TỔNG (viết bằng chữ:.Bốn mươi ba nghìn không trăm sáu mươi hai đô la mỹ)
 • 10. PACKING LIST NO: DATE: THE SELLER: THE BUYER: THANH THUY TEXTILE GARMENT COMPANY LIMITED UPER VILAGE, PHUNG XA, MY DUC DISTRICT, HA NOI TEL: 0433.747.162 PORT OF LOADING : QING DAO PORT, CHINA PORT OF DISCHARGE : HAI PHONG PORT, VIET NAM ORIGIN : CHINA COMODITY : TERRY TOWEL RAPIER LOOM TRADE TERMS : CFR HAI PHONG PORT, VIET NAM CONTRACT NO: WFXMZJ2015 DATE:15 March. 2015 ITEM NUMBER DESCRIPTION OF GOODS QUANTITY WEIGHT (KGS) M3 SETS NET GROS S With 200 cm, speed 170 - 230 rpm, 16 pcs heald frame, electronic weft selection, other standard còniguration 6 15000 15000 TOTAL 6 15000 15000 TOTAL= 6 SETS IN COTAINER 40 FEET
 • 11. PHIẾU ĐÓNG GÓI SỐ PHIẾU ĐÓNG GÓI: NGÀY PHÁT HÀNH: NGƯỜI BÁN: TÊN: ĐỊA CHỈ: TEL: FAX: NGƯỜI MUA CÔNG TY TNHH DỆT MAY THANH THỦY Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội TEL: 0433.747.162 CẢNG BỐC HÀNG : CẢNG QING DAO, TRUNG QUỐC CẢNG DỠ HÀNG : CẢNG HẢI PHÒNG, VIỆT NAM NƯỚC XUẤT XỨ : TRUNG QUỐC LOẠI HÀNG HÓA : MÁY DỆT CỞI KIẾM ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI : CFR HẢI PHÒNG, VIỆT NAM CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG SỐ: WFXMZJ2015 NGÀY PHÁT HÀNH:15 March. 2015 SỐ MỤC MÔ TẢ HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG SỐ LƯỢNG THỂ TÍCH CHIẾC TỊNH CẢ BÌ Khổ 200cm, tốc độ vòng quay 170 - 230/ phút, chạy bằng điện 6 15000 15000 TOTAL 6 15000 TỔNG = 6 CHIẾC TRONG 1 CONTAINER 40