SlideShare a Scribd company logo
PPrroobblleemmaass ssããoo aass rreeccoorrddaaççõõeess qquuee tteemmooss ddaass 
ppeessssooaass.. ““MMeemmóórriiaass””,, nnoo HHoo’’ooppoonnooppoonnoo.. 
SSeeuu ttrraabbaallhhoo éé ssiimmpplleess:: aassssuummiirr 110000%% ddee 
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ppeelloo qquuee eessttáá ooccoorrrreennddoo 
ddeennttrroo ddee vvooccêê..
Deus, a Divindade, ffaarráá oo qquuee pprreecciissaa sseerr ffeeiittoo.. 
DDiiggaa aaoo qquuee eessttáá aaccoonntteecceennddoo ddee rruuiimm ddeennttrroo ddee 
vvooccêê,, ddoorr,, ssooffrriimmeennttoo,, ccuullppaa,, ddúúvviiddaa,, rraaiivvaa ((ssuuaass 
mmeemmóórriiaass)):: ““TTEE AAMMOO..”” 
PPoorrttaannttoo,, EEssccoollhhaa..
““DDiivviinnddaaddee,, lliimmppee eemm mmiimm oo qquuee mmee ffaazz 
vviivveenncciiaarr pprroobblleemmaass..””
““Divindade, recolha ttooddaass aass mmeemmóórriiaass qquuee eessttããoo 
ssee rreeppeettiinnddoo eemm mmiimm,, qquuee ccaauussaamm ttooddooss ooss mmeeuuss 
pprroobblleemmaass,, ttrriisstteezzaass,, ddooeennççaass,, ee ssooffrriimmeennttoo,, ee 
ttrraannssmmuuttee--aass àà mmaaiiss ppuurraa lluuzz..”” 
““SSiinnttoo mmuuiittoo.. MMee ppeerrddooee.. TTee aammoo.. SSoouu 
ggrraattoo..””
VVeejjaa oo qquuee aaccoonntteeccee...... 
VVooccêê éé rreessppoonnssáávveell ppeelloo qquuee fflluuii 
ddee vvooccêê:: mmaanniiffeessttaaççõõeess ddaass ssuuaass 
mmeemmóórriiaass ((rreeaaççõõeess ddaa ssuuaa 
pprrooggrraammaaççããoo)) oouu AAmmoorr,, eexxpprreessssããoo 
ddaa IInnssppiirraaççããoo DDiivviinnaa.. 
PPoorrttaannttoo,, aassssuummaa 110000%% ddee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee.. PPrraattiiqquuee oo pprroocceessssoo 
HHoo’’ooppoonnooppoonnoo..
Deixando de lado aass rreeaaççõõeess,, vvooccêê ppaassssaa aa vveerr aass 
ppeessssooaass ccoommoo DDeeuuss aass ccrriioouu,, ccoommpplleettaass ee 
íínntteeggrraass.. AA mmaarraavviillhhaa éé qquuee aaoo ccaanncceellaarr aass 
mmeemmóórriiaass ssee rreeppeettiinnddoo ddeennttrroo ddee vvooccêê eellaass ssããoo 
ccaanncceellaaddaass eemm ttooddoo oo UUnniivveerrssoo.. VVooccêê eessttáá 
ccaanncceellaannddoo aass mmeemmóórriiaass qquuee nnããoo llhhee ddeeiixxaamm sseerr 
qquueemm vvooccêê éé.. 
SSeeuu iinntteelleeccttoo tteemm ddiiffiiccuullddaaddee ccoomm iissssoo.. 
EEllee qquueerr ccoonnttrroollaarr,, eenntteennddeerr ttuuddoo!!
SSóó DDeeuuss ssaabbee oo qquuee éé mmeellhhoorr ppaarraa vvooccêê.. 
DDiizzeennddoo ““TTee aammoo””,, sseeuu iinntteelleeccttoo ssee aaccaallmmaa.. 
JJáá rreeppaarroouu qquuee oonnddee aappaarreecceemm pprroobblleemmaass lláá 
vvooccêê eessttáá?? 
OO HHoo’’ooppoonnooppoonnoo mmoossttrraa aa vvooccêê qquueemm 
vvooccêê rreeaallmmeennttee éé......
Tudo lá ffoorraa mmuuddaa,, oo mmuunnddoo,, qquuaannddoo 
vvooccêê mmuuddaa oo qquuee hháá ddeennttrroo ddee vvooccêê.. NNããoo 
pprreecciissaa aabbrraaççaarr oo mmuunnddoo,, aabbrraaccee aa ssii 
mmeessmmoo;; ssee ppeerrmmiittaa,, ppeennssee:: 
““DDeeuuss,, lliimmppee eemm mmiimm ttooddaass aass mmeemmóórriiaass qquuee eessttããoo ssee rreeppeettiinnddoo,, 
ccaauussaannddoo eesssseess pprroobblleemmaass.. TTrraannssmmuuttee--aass àà mmaaiiss ppuurraa lluuzz..””
SSoollttee--ssee,, ee ddeeiixxee DDeeuuss ffaazzeerr.. 
PPeerrmmiittaa qquuee aa DDiivviinnddaaddee lliimmppee ssuuaass mmeemmóórriiaass,, 
rreessttaauurraannddoo oo eessppaaççoo qquuee eellaass ooccuuppaavvaamm aaoo 
eessttaaddoo ZZeerroo.. 
SSuuaa mmeennttee vvoollttaa aaoo eessttaaddoo oorriiggiinnaall...... 
qquuee éé aa iimmaaggeemm ddoo DDiivviinnoo:: VVaazziioo ee 
IInnffiinniittoo.. VViivvaa ppeellaa IInnssppiirraaççããoo..
Sua vida passa aa sseerr rreevveellaaççããoo,, ddee mmoommeennttoo 
aa mmoommeennttoo.. IInnssppiirraaççããoo,, DDiivviinnaa IInnssppiirraaççããoo.. 
““SSiinnttoo mmuuiittoo.. MMee ppeerrddooee.. TTee aammoo.. SSoouu 
ggrraattoo..””
Não precisa saber oo qquuee eessttáá aaccoonntteecceennddoo ddeennttrroo 
ddee vvooccêê.. DDeeuuss ssaabbee.. PPeennssee,, ffaallee:: ““SSiinnttoo mmuuiittoo.. MMee 
ppeerrddooee.. TTee aammoo.. SSoouu ggrraattoo..”” 
““SSiinnttoo mmuuiittoo,, mmee ppeerrddooee ppoorr ddeeiixxaarr aass mmiinnhhaass 
mmeemmóórriiaass ssee rreeppeettiirreemm.. SSoouu ggrraattoo ppeellaass lliiççõõeess 
qquuee eellaass mmee pprreessttaarraamm.. TTee aammoo mmeemmóórriiaass,, 
lliibbeerrttoo vvooccêêss...... 
EE aa mmiimm!!”” 
SSoouu ggrraattoo.. SSoouu ggrraattoo.. SSoouu ggrraattoo..
TTooddooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss aaooss ccrriiaaddoorreess ddooss ggrrááffiiccooss,, iimmaaggeennss 
ee mmúússiiccaa.. © 22000088CCrreesscceenntt LLttddaa.. wwwwww..ccrreesscceenntt..ccoomm..bbrr 
RReeiinniicciiaarr SSaaiirr

More Related Content

What's hot

La historia no perdona(9)
La historia no perdona(9)La historia no perdona(9)
La historia no perdona(9)
franconetti
 
1 defecto en la muier[1]
1 defecto en la muier[1]1 defecto en la muier[1]
1 defecto en la muier[1]
Manuel A. Gudiño D.
 
Hermoso Testimonio de Fe
Hermoso Testimonio de FeHermoso Testimonio de Fe
Hermoso Testimonio de FeRamón Rivas
 
LE DOY GRACIAS A LA VIDA
LE DOY GRACIAS A LA VIDALE DOY GRACIAS A LA VIDA
LE DOY GRACIAS A LA VIDARamón Rivas
 
Becquer Leyenda
Becquer LeyendaBecquer Leyenda
Becquer LeyendaNazaret17
 
Diapositivas LEONILDE GALLO GALLO
Diapositivas LEONILDE GALLO GALLODiapositivas LEONILDE GALLO GALLO
Diapositivas LEONILDE GALLO GALLOdcpe2014
 
LAGRIMAS DE MUJER
LAGRIMAS DE MUJERLAGRIMAS DE MUJER
LAGRIMAS DE MUJER
Mariaam Salazar
 
Lagrimasde mujer
Lagrimasde mujerLagrimasde mujer
Lagrimasde mujer
idali
 
Cerrando Círculos
Cerrando CírculosCerrando Círculos
Cerrando Círculos
Alberto R
 
Harry Coumnas Has Married An African Tribal Woman
Harry Coumnas Has Married An African Tribal WomanHarry Coumnas Has Married An African Tribal Woman
Harry Coumnas Has Married An African Tribal Woman
kevin8smith
 
Happiness is a voyage 34
Happiness is a voyage 34Happiness is a voyage 34
Happiness is a voyage 34
Federation of Consumers
 
Ve tú también a mi viña
Ve tú también a mi viñaVe tú también a mi viña
Ve tú también a mi viñaRamón Rivas
 
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo ADomingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Padre Enrique Camargo
 
Dom25 a(21sept14)
Dom25 a(21sept14)Dom25 a(21sept14)
Dom25 a(21sept14)escmauxi
 
As perdasdoserhumano
As perdasdoserhumanoAs perdasdoserhumano
As perdasdoserhumano
Val Ruas
 
1º D. Adviento 2014
1º D. Adviento 20141º D. Adviento 2014
1º D. Adviento 2014
Juan Ignacio B.
 
27º domingo to a
27º domingo to a 27º domingo to a
27º domingo to a
Alberto Castro
 
Olivos de Jaén. Carolina Haro
Olivos de Jaén. Carolina HaroOlivos de Jaén. Carolina Haro
Olivos de Jaén. Carolina Haro
ROSAYL
 
La tortuga sàvia
La tortuga sàviaLa tortuga sàvia
La tortuga sàvia
infantiltemple
 

What's hot (20)

La historia no perdona(9)
La historia no perdona(9)La historia no perdona(9)
La historia no perdona(9)
 
1 defecto en la muier[1]
1 defecto en la muier[1]1 defecto en la muier[1]
1 defecto en la muier[1]
 
Hermoso Testimonio de Fe
Hermoso Testimonio de FeHermoso Testimonio de Fe
Hermoso Testimonio de Fe
 
LE DOY GRACIAS A LA VIDA
LE DOY GRACIAS A LA VIDALE DOY GRACIAS A LA VIDA
LE DOY GRACIAS A LA VIDA
 
Becquer Leyenda
Becquer LeyendaBecquer Leyenda
Becquer Leyenda
 
Diapositivas LEONILDE GALLO GALLO
Diapositivas LEONILDE GALLO GALLODiapositivas LEONILDE GALLO GALLO
Diapositivas LEONILDE GALLO GALLO
 
LAGRIMAS DE MUJER
LAGRIMAS DE MUJERLAGRIMAS DE MUJER
LAGRIMAS DE MUJER
 
Lagrimasde mujer
Lagrimasde mujerLagrimasde mujer
Lagrimasde mujer
 
Cerrando Círculos
Cerrando CírculosCerrando Círculos
Cerrando Círculos
 
Harry Coumnas Has Married An African Tribal Woman
Harry Coumnas Has Married An African Tribal WomanHarry Coumnas Has Married An African Tribal Woman
Harry Coumnas Has Married An African Tribal Woman
 
Happiness is a voyage 34
Happiness is a voyage 34Happiness is a voyage 34
Happiness is a voyage 34
 
Ve tú también a mi viña
Ve tú también a mi viñaVe tú también a mi viña
Ve tú también a mi viña
 
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo ADomingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
Domingo 25 del Tiempo Ordinario Ciclo A
 
Dom25 a(21sept14)
Dom25 a(21sept14)Dom25 a(21sept14)
Dom25 a(21sept14)
 
As perdasdoserhumano
As perdasdoserhumanoAs perdasdoserhumano
As perdasdoserhumano
 
1º D. Adviento 2014
1º D. Adviento 20141º D. Adviento 2014
1º D. Adviento 2014
 
27º domingo to a
27º domingo to a 27º domingo to a
27º domingo to a
 
Olivos de Jaén. Carolina Haro
Olivos de Jaén. Carolina HaroOlivos de Jaén. Carolina Haro
Olivos de Jaén. Carolina Haro
 
Ten bo humor
Ten bo humorTen bo humor
Ten bo humor
 
La tortuga sàvia
La tortuga sàviaLa tortuga sàvia
La tortuga sàvia
 

Viewers also liked

Doc3jogos de azar
Doc3jogos de azarDoc3jogos de azar
Doc3jogos de azar
André Luis Silva
 
Apostila de-taro
Apostila de-taroApostila de-taro
Apostila de-taro
Forte Velas
 
Formação de Hipnoterapia - Hypnos
Formação de Hipnoterapia - HypnosFormação de Hipnoterapia - Hypnos
Formação de Hipnoterapia - Hypnos
Mário Rui Santos
 
Tabagismo 2010
Tabagismo 2010Tabagismo 2010
Tabagismo 2010
Mário Rui Santos
 
Astrologia e Tarot
Astrologia e TarotAstrologia e Tarot
Astrologia e Tarot
Alvaro Domingues
 
Efeitos da hipnose na diabetes
Efeitos da hipnose na diabetes Efeitos da hipnose na diabetes
Efeitos da hipnose na diabetes
Mário Rui Santos
 
Tarot 2
Tarot 2Tarot 2
Tarot 2
juanabrugil
 
O livro de runas
O livro de runasO livro de runas
O livro de runas
Adri Nzambi
 
Conceções sobre hipnose
Conceções sobre hipnoseConceções sobre hipnose
Conceções sobre hipnose
Mário Rui Santos
 
16438481 o-significado-das-runas
16438481 o-significado-das-runas16438481 o-significado-das-runas
16438481 o-significado-das-runas
Fort Vela
 
A magia dos grandes negociadores (compacta)
A magia dos grandes negociadores (compacta)A magia dos grandes negociadores (compacta)
A magia dos grandes negociadores (compacta)
Carlos Alberto Júlio
 
[Tarot] sandra tapoth o método de ouro do ritual de leitura do tarô - chav...
[Tarot] sandra tapoth  o método de ouro do ritual de leitura do tarô - chav...[Tarot] sandra tapoth  o método de ouro do ritual de leitura do tarô - chav...
[Tarot] sandra tapoth o método de ouro do ritual de leitura do tarô - chav...
ANDRE FERNANDEZ
 
Efeitos psicofisiológicos
Efeitos psicofisiológicosEfeitos psicofisiológicos
Efeitos psicofisiológicos
Eduardo Izawa
 
Parte 6 significados dos arcanos menores
Parte 6  significados dos arcanos menoresParte 6  significados dos arcanos menores
Parte 6 significados dos arcanos menores
paroca6
 
Parte 8 métodos de tiragem cruz celta
Parte 8  métodos de tiragem cruz celtaParte 8  métodos de tiragem cruz celta
Parte 8 métodos de tiragem cruz celta
paroca6
 
Leitura fria
Leitura friaLeitura fria
Leitura fria
Ares_Bruno
 
Tarot jogo 12 setores
Tarot jogo 12 setoresTarot jogo 12 setores
Tarot jogo 12 setores
Paulo Viana
 
Apostila do taro
Apostila do taroApostila do taro
Apostila do taro
Yaoloorisa Osunseyi Lili
 
Eubiose e tarot jorge baptista
Eubiose e tarot  jorge baptistaEubiose e tarot  jorge baptista
Eubiose e tarot jorge baptista
Francisco de Morais
 
Comunicações mediúnicas!
Comunicações mediúnicas!Comunicações mediúnicas!
Comunicações mediúnicas!
Leonardo Pereira
 

Viewers also liked (20)

Doc3jogos de azar
Doc3jogos de azarDoc3jogos de azar
Doc3jogos de azar
 
Apostila de-taro
Apostila de-taroApostila de-taro
Apostila de-taro
 
Formação de Hipnoterapia - Hypnos
Formação de Hipnoterapia - HypnosFormação de Hipnoterapia - Hypnos
Formação de Hipnoterapia - Hypnos
 
Tabagismo 2010
Tabagismo 2010Tabagismo 2010
Tabagismo 2010
 
Astrologia e Tarot
Astrologia e TarotAstrologia e Tarot
Astrologia e Tarot
 
Efeitos da hipnose na diabetes
Efeitos da hipnose na diabetes Efeitos da hipnose na diabetes
Efeitos da hipnose na diabetes
 
Tarot 2
Tarot 2Tarot 2
Tarot 2
 
O livro de runas
O livro de runasO livro de runas
O livro de runas
 
Conceções sobre hipnose
Conceções sobre hipnoseConceções sobre hipnose
Conceções sobre hipnose
 
16438481 o-significado-das-runas
16438481 o-significado-das-runas16438481 o-significado-das-runas
16438481 o-significado-das-runas
 
A magia dos grandes negociadores (compacta)
A magia dos grandes negociadores (compacta)A magia dos grandes negociadores (compacta)
A magia dos grandes negociadores (compacta)
 
[Tarot] sandra tapoth o método de ouro do ritual de leitura do tarô - chav...
[Tarot] sandra tapoth  o método de ouro do ritual de leitura do tarô - chav...[Tarot] sandra tapoth  o método de ouro do ritual de leitura do tarô - chav...
[Tarot] sandra tapoth o método de ouro do ritual de leitura do tarô - chav...
 
Efeitos psicofisiológicos
Efeitos psicofisiológicosEfeitos psicofisiológicos
Efeitos psicofisiológicos
 
Parte 6 significados dos arcanos menores
Parte 6  significados dos arcanos menoresParte 6  significados dos arcanos menores
Parte 6 significados dos arcanos menores
 
Parte 8 métodos de tiragem cruz celta
Parte 8  métodos de tiragem cruz celtaParte 8  métodos de tiragem cruz celta
Parte 8 métodos de tiragem cruz celta
 
Leitura fria
Leitura friaLeitura fria
Leitura fria
 
Tarot jogo 12 setores
Tarot jogo 12 setoresTarot jogo 12 setores
Tarot jogo 12 setores
 
Apostila do taro
Apostila do taroApostila do taro
Apostila do taro
 
Eubiose e tarot jorge baptista
Eubiose e tarot  jorge baptistaEubiose e tarot  jorge baptista
Eubiose e tarot jorge baptista
 
Comunicações mediúnicas!
Comunicações mediúnicas!Comunicações mediúnicas!
Comunicações mediúnicas!
 

Similar to Ho'oponopono brasil 2009

2014 fiesta de_la_exaltación_de_la_santa_cruz(fil_eminimiz er)
2014 fiesta de_la_exaltación_de_la_santa_cruz(fil_eminimiz er)2014 fiesta de_la_exaltación_de_la_santa_cruz(fil_eminimiz er)
2014 fiesta de_la_exaltación_de_la_santa_cruz(fil_eminimiz er)Sor Marcela Rivas
 
Span 4573 la_sintaxis_los_pronombres 2014
Span 4573 la_sintaxis_los_pronombres 2014Span 4573 la_sintaxis_los_pronombres 2014
Span 4573 la_sintaxis_los_pronombres 2014Donna Shelton
 
Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço
Serginho Sucesso
 
Ninos del mundo
Ninos del mundoNinos del mundo
Ninos del mundo
daniel basconcel
 
Lenguajes del amor
Lenguajes del amorLenguajes del amor
Lenguajes del amorLuz Brenes
 
25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO
25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO
25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO
CHUC
 
Arrendará la viña a otr@s
Arrendará la viña a otr@sArrendará la viña a otr@s
Arrendará la viña a otr@sRamón Rivas
 
Domingo 27 del Ciclo A
Domingo 27 del Ciclo ADomingo 27 del Ciclo A
Domingo 27 del Ciclo A
Padre Enrique Camargo
 
Dom26 a(28sept14)
Dom26 a(28sept14)Dom26 a(28sept14)
Dom26 a(28sept14)escmauxi
 
26º domingo. .to a
26º domingo. .to a 26º domingo. .to a
26º domingo. .to a
Alberto Castro
 
A criança e Deus
A criança e DeusA criança e Deus
A criança e Deus
Antonio Guilherme
 
3ºdomingo advento14b
3ºdomingo advento14b3ºdomingo advento14b
3ºdomingo advento14b
CHUC
 
La Comunicación
La ComunicaciónLa Comunicación
La Comunicación
cristinafavi05
 
Celula
CelulaCelula
Celula
WILLYWIL
 
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º cicloCuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
cgarmit952
 
El día de halloween (1)
El día de halloween (1)El día de halloween (1)
El día de halloween (1)jefaturat
 
El día de Halloween
El día de Halloween El día de Halloween
El día de Halloween
jefaturat
 
Qcid français
Qcid françaisQcid français
Qcid français
Rabah HELAL
 

Similar to Ho'oponopono brasil 2009 (20)

2014 fiesta de_la_exaltación_de_la_santa_cruz(fil_eminimiz er)
2014 fiesta de_la_exaltación_de_la_santa_cruz(fil_eminimiz er)2014 fiesta de_la_exaltación_de_la_santa_cruz(fil_eminimiz er)
2014 fiesta de_la_exaltación_de_la_santa_cruz(fil_eminimiz er)
 
Ole ole gallegos
Ole ole gallegosOle ole gallegos
Ole ole gallegos
 
Span 4573 la_sintaxis_los_pronombres 2014
Span 4573 la_sintaxis_los_pronombres 2014Span 4573 la_sintaxis_los_pronombres 2014
Span 4573 la_sintaxis_los_pronombres 2014
 
Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço
 
Ninos del mundo
Ninos del mundoNinos del mundo
Ninos del mundo
 
Lenguajes del amor
Lenguajes del amorLenguajes del amor
Lenguajes del amor
 
25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO
25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO
25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO
 
Arrendará la viña a otr@s
Arrendará la viña a otr@sArrendará la viña a otr@s
Arrendará la viña a otr@s
 
Domingo 27 del Ciclo A
Domingo 27 del Ciclo ADomingo 27 del Ciclo A
Domingo 27 del Ciclo A
 
Dom26 a(28sept14)
Dom26 a(28sept14)Dom26 a(28sept14)
Dom26 a(28sept14)
 
26º domingo. .to a
26º domingo. .to a 26º domingo. .to a
26º domingo. .to a
 
A criança e Deus
A criança e DeusA criança e Deus
A criança e Deus
 
3ºdomingo advento14b
3ºdomingo advento14b3ºdomingo advento14b
3ºdomingo advento14b
 
La Comunicación
La ComunicaciónLa Comunicación
La Comunicación
 
Celula
CelulaCelula
Celula
 
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º cicloCuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
 
El día de halloween (1)
El día de halloween (1)El día de halloween (1)
El día de halloween (1)
 
El día de Halloween
El día de Halloween El día de Halloween
El día de Halloween
 
Happiness is a voyage 29
Happiness is a voyage 29Happiness is a voyage 29
Happiness is a voyage 29
 
Qcid français
Qcid françaisQcid français
Qcid français
 

Ho'oponopono brasil 2009

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. PPrroobblleemmaass ssããoo aass rreeccoorrddaaççõõeess qquuee tteemmooss ddaass ppeessssooaass.. ““MMeemmóórriiaass””,, nnoo HHoo’’ooppoonnooppoonnoo.. SSeeuu ttrraabbaallhhoo éé ssiimmpplleess:: aassssuummiirr 110000%% ddee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ppeelloo qquuee eessttáá ooccoorrrreennddoo ddeennttrroo ddee vvooccêê..
 • 5. Deus, a Divindade, ffaarráá oo qquuee pprreecciissaa sseerr ffeeiittoo.. DDiiggaa aaoo qquuee eessttáá aaccoonntteecceennddoo ddee rruuiimm ddeennttrroo ddee vvooccêê,, ddoorr,, ssooffrriimmeennttoo,, ccuullppaa,, ddúúvviiddaa,, rraaiivvaa ((ssuuaass mmeemmóórriiaass)):: ““TTEE AAMMOO..”” PPoorrttaannttoo,, EEssccoollhhaa..
 • 6. ““DDiivviinnddaaddee,, lliimmppee eemm mmiimm oo qquuee mmee ffaazz vviivveenncciiaarr pprroobblleemmaass..””
 • 7. ““Divindade, recolha ttooddaass aass mmeemmóórriiaass qquuee eessttããoo ssee rreeppeettiinnddoo eemm mmiimm,, qquuee ccaauussaamm ttooddooss ooss mmeeuuss pprroobblleemmaass,, ttrriisstteezzaass,, ddooeennççaass,, ee ssooffrriimmeennttoo,, ee ttrraannssmmuuttee--aass àà mmaaiiss ppuurraa lluuzz..”” ““SSiinnttoo mmuuiittoo.. MMee ppeerrddooee.. TTee aammoo.. SSoouu ggrraattoo..””
 • 8. VVeejjaa oo qquuee aaccoonntteeccee...... VVooccêê éé rreessppoonnssáávveell ppeelloo qquuee fflluuii ddee vvooccêê:: mmaanniiffeessttaaççõõeess ddaass ssuuaass mmeemmóórriiaass ((rreeaaççõõeess ddaa ssuuaa pprrooggrraammaaççããoo)) oouu AAmmoorr,, eexxpprreessssããoo ddaa IInnssppiirraaççããoo DDiivviinnaa.. PPoorrttaannttoo,, aassssuummaa 110000%% ddee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee.. PPrraattiiqquuee oo pprroocceessssoo HHoo’’ooppoonnooppoonnoo..
 • 9. Deixando de lado aass rreeaaççõõeess,, vvooccêê ppaassssaa aa vveerr aass ppeessssooaass ccoommoo DDeeuuss aass ccrriioouu,, ccoommpplleettaass ee íínntteeggrraass.. AA mmaarraavviillhhaa éé qquuee aaoo ccaanncceellaarr aass mmeemmóórriiaass ssee rreeppeettiinnddoo ddeennttrroo ddee vvooccêê eellaass ssããoo ccaanncceellaaddaass eemm ttooddoo oo UUnniivveerrssoo.. VVooccêê eessttáá ccaanncceellaannddoo aass mmeemmóórriiaass qquuee nnããoo llhhee ddeeiixxaamm sseerr qquueemm vvooccêê éé.. SSeeuu iinntteelleeccttoo tteemm ddiiffiiccuullddaaddee ccoomm iissssoo.. EEllee qquueerr ccoonnttrroollaarr,, eenntteennddeerr ttuuddoo!!
 • 10. SSóó DDeeuuss ssaabbee oo qquuee éé mmeellhhoorr ppaarraa vvooccêê.. DDiizzeennddoo ““TTee aammoo””,, sseeuu iinntteelleeccttoo ssee aaccaallmmaa.. JJáá rreeppaarroouu qquuee oonnddee aappaarreecceemm pprroobblleemmaass lláá vvooccêê eessttáá?? OO HHoo’’ooppoonnooppoonnoo mmoossttrraa aa vvooccêê qquueemm vvooccêê rreeaallmmeennttee éé......
 • 11. Tudo lá ffoorraa mmuuddaa,, oo mmuunnddoo,, qquuaannddoo vvooccêê mmuuddaa oo qquuee hháá ddeennttrroo ddee vvooccêê.. NNããoo pprreecciissaa aabbrraaççaarr oo mmuunnddoo,, aabbrraaccee aa ssii mmeessmmoo;; ssee ppeerrmmiittaa,, ppeennssee:: ““DDeeuuss,, lliimmppee eemm mmiimm ttooddaass aass mmeemmóórriiaass qquuee eessttããoo ssee rreeppeettiinnddoo,, ccaauussaannddoo eesssseess pprroobblleemmaass.. TTrraannssmmuuttee--aass àà mmaaiiss ppuurraa lluuzz..””
 • 12. SSoollttee--ssee,, ee ddeeiixxee DDeeuuss ffaazzeerr.. PPeerrmmiittaa qquuee aa DDiivviinnddaaddee lliimmppee ssuuaass mmeemmóórriiaass,, rreessttaauurraannddoo oo eessppaaççoo qquuee eellaass ooccuuppaavvaamm aaoo eessttaaddoo ZZeerroo.. SSuuaa mmeennttee vvoollttaa aaoo eessttaaddoo oorriiggiinnaall...... qquuee éé aa iimmaaggeemm ddoo DDiivviinnoo:: VVaazziioo ee IInnffiinniittoo.. VViivvaa ppeellaa IInnssppiirraaççããoo..
 • 13. Sua vida passa aa sseerr rreevveellaaççããoo,, ddee mmoommeennttoo aa mmoommeennttoo.. IInnssppiirraaççããoo,, DDiivviinnaa IInnssppiirraaççããoo.. ““SSiinnttoo mmuuiittoo.. MMee ppeerrddooee.. TTee aammoo.. SSoouu ggrraattoo..””
 • 14. Não precisa saber oo qquuee eessttáá aaccoonntteecceennddoo ddeennttrroo ddee vvooccêê.. DDeeuuss ssaabbee.. PPeennssee,, ffaallee:: ““SSiinnttoo mmuuiittoo.. MMee ppeerrddooee.. TTee aammoo.. SSoouu ggrraattoo..”” ““SSiinnttoo mmuuiittoo,, mmee ppeerrddooee ppoorr ddeeiixxaarr aass mmiinnhhaass mmeemmóórriiaass ssee rreeppeettiirreemm.. SSoouu ggrraattoo ppeellaass lliiççõõeess qquuee eellaass mmee pprreessttaarraamm.. TTee aammoo mmeemmóórriiaass,, lliibbeerrttoo vvooccêêss...... EE aa mmiimm!!”” SSoouu ggrraattoo.. SSoouu ggrraattoo.. SSoouu ggrraattoo..
 • 15. TTooddooss ddiirreeiittooss rreesseerrvvaaddooss aaooss ccrriiaaddoorreess ddooss ggrrááffiiccooss,, iimmaaggeennss ee mmúússiiccaa.. © 22000088CCrreesscceenntt LLttddaa.. wwwwww..ccrreesscceenntt..ccoomm..bbrr RReeiinniicciiaarr SSaaiirr