SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Språk-, läs- och
skrivutvecklande
förhållningssätt
Högskolan Kristianstad 20 mars 2015
Johanna Kristensson, leg logoped
Resurscentrum Kärnhuset, Halmstads kommun

& Oribi, Lund
Innehåll
Vikten av språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
Genomgång av Halmstads kommuns Rutin för arbete
med barns och elevers språk-, läs- och skrivutvecklingTidsenliga läsverktyg för att stödja elevers språk-, läs-
och skrivutveckling
Förmiddag:
Eftermiddag:
Varför är språk och läsning
så viktigt?
Språkets och läsningens betydelse i samhället kan inte nog
betonas.
Ca 20 % av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det
demokratiska samhället till följd av en bristande språk-, läs-
och skrivförmåga.
En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre
anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer
demokratiskt samhälle. (Källa: OECD Equity & Quality in Education, PIRLS, PISA, SOU 2012 Läsandets kultur)
Fokus på förebyggande
arbete och tidiga insatser
Med ett så viktigt uppdrag går det inte att vänta på att eleverna först ska
misslyckas innan något görs.
All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna
som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång.
Språk-, läs- och skrivutveckling börjar långt innan skolstarten.
Elever vet tidigt (ibland redan innan skolstart) om de kommer att tillhöra
”Läsarnas klubb” eller inte.
Den akademiska självbilden behöver stärkas redan från början, dvs. innan
eleven hunnit misslyckas med sin läsning. Höga förväntningar!
Erfarenheter från Halmstad
2004 visade statistik att huvuddelen av eleverna med
läs- och skrivsvårigheter uppmärksammades sent, dvs.
fr.o.m åk 5 och uppåt.
Trots många olika slags åtgärder som sommarskola,
screeningar, uppföljningsuppdrag, kommunlicenser etc.
så ökade inte måluppfyllelsen i kommunen.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången
grundskola
• kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat
sätt
”Språk, lärande och
identitetsutveckling är nära
förknippande. Genom rika
möjligheter att samtala, läsa och
skriva ska varje elev få möjlighet
att utveckla sina möjligheter att
kommunicera och därmed få
tilltro till sin språkliga förmåga”
Vår utmaning…
Stora skillnader mellan pojkar och flickor inom matematik,
läsförståelse och naturvetenskap till flickornas fördel. Störst
skillnad i läsförståelse.
De svagare läsarna blir fler.
De starka läsarna blir färre.
Ofta har vi identifierat elever med lässvårigheter så tidigt som i
åk 1-2, men det är ändå de som har fortsatt stora svårigheter i åk
9 och kanske inte blir behöriga till gymnasiet. Vad gör vi konkret
för att alla elever ska lyckas?
Syfte
Skapa kommungemensamma rutiner för att
uppmärksamma och följa barns och elevers språk-, läs-
och skrivutveckling på ett likvärdigt och systematiskt
sätt. Detta för att kvalitetssäkra deras
kunskapsutveckling i ett 1-16 års perspektiv.
Medvetandegöra det förebyggande arbetet och de tidiga
insatsernas betydelse för en framgångsrik skolgång.
Tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever
som behöver stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling.
Intervjuer med lärare i F-3, rektorer,
specialpedagoger, speciallärare,
förskolepersonal och förskolechefer för
att ta reda på styrkor och behov
Utvecklingsområden
Det skiljer sig mycket åt på vilken förskola/skola barnen/eleverna går vad
gäller språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet.
Många lärare vet inte vad de jobbar med i de andra årskurserna. Det finns
ingen röd tråd och man knyter inte an till hur eleverna jobbat tidigare.
Det tas inte alltid vara på det som är gjort i tidigare årskurser eller
förskola. Istället börjar man om från början. Fokus i överlämningar och
mottagande är oftast allt annat än språkutveckling.
Ofta mer fokus på avkodning och läshastighet än text- och läsförståelse.
Det sker mycket tyst läsning utan reflektion.
Utvecklingsområden
Syftet med högläsning i förskolan är inte alltid tydligt.
Tiden finns inte alltid för högläsning i verksamheten.
Arbetet med alternativa verktyg saknas på nästan alla
förskolor och skolor. De används inte förebyggande utan
för enstaka elever med läs- och skrivsvårigheter.
Många resurspersoner som arbetar med elever i behov av
särskilt stöd har inte pedagogisk kompetens.
http://korta.nu/hstdsprak
Rutin för arbete med barns och
elevers språk-, läs- och
skrivutveckling
Förebyggande arbete och
tidiga insatser
Medvetna strategier för det språk-, läs- och
skrivutvecklande arbetet, så att alla barn är med redan
från början
Flexibel strategi-, metod och materialanvändning samt
organisation
Vad är syftet med det vi gör? T.ex. varför högläser/
tystläser vi?
Observation, kartläggning
och analys
Språk-, läs- och skrivutvecklingen behöver följas
systematiskt
Syftet behöver styra vilket bedömningsstöd/
kartläggningsmaterial som används. Inte tvärtom!
Kartläggningen och analysen måste ha koppling till den
undervisning som har bedrivits
Den måste också ha koppling till de mål och
kunskapskrav som ska uppnås
Åtgärder och särskilt stöd
Åtgärder och särskilt stöd behöver sättas in omedelbart
ett behov har uppmärksammats.
Olika behov kräver olika åtgärder.
Hur kan undervisningen utvecklas och dess effekt på
lärandet?
Hur flexibel är verksamheten att organisera för olika
sorters stöd inom elevgruppen?
Uppföljning, utvärdering,
utveckling & utmaning
Vilken undervisning och vilka insatser har haft effekt på
elevernas lärande?
Uppföljningar och utvärderingar behöver leda till att
undervisningen utvecklas.
Både pedagogernas och elevernas utveckling behöver
vara i fokus.
Överlämning och mottagande
Överlämning med fokus på barns och elevers starka
sidor.
Inte bara fokus på brister och svårigheter.
Hur har undervisningen sett ut?
Hur värderas tidigare arbetssätt och undervisning?
Några förutsättningar för
språkutvecklande förhållningssätt
En medvetenhet kring, inte bara ATT vi arbetar
språkutvecklande, utan HUR vi gör det
Att identifiera kunskaper, behov och
utvecklingsområden istället för att låta metoder och
material styra verksamheten
Utrymme för att lärarna gemensamt kan planera och
reflektera kring kortsiktiga och långsiktiga mål
Bedömning för lärande
Bedömning för lärande (formativ bedömning) sker hela
tiden. Lärarna vet var eleverna befinner sig i sitt lärande
Eleverna är väl förtrogna med de mål som ska uppnås,
hur de ska nås och vad de behöver utveckla
Feedback som ges för lärandet framåt
Hållpunkt för förskoleklass
”Alla elever utvecklar en god fonologisk medvetenhet
och därmed god beredskap inför den kommande
formella läs- och skrivinlärningen i åk 1.Alla elever har
en effektiv bokstavskännedom.Alla elever utvecklar sin
ord-,text- och läsförståelse samt sin reflekterande
förmåga.”
Hållpunkt för åk 1
Alla elever lämnar åk 1 med en fungerande avkodningsförmåga,
dvs.läser ihop bokstäver till ord med visst flyt.Eleverna förstår
det de läser,kan reflektera kring innehållet och utvecklar sin
ord-,text- och läsförståelse.Eleverna lär sig förstå sambandet
mellan bokstav och ljud samt klarar av att skriva ljudenligt
stavade ord både för hand och med tangentbord.Eleverna
berättar och uttrycker egna erfarenheter,tankar och åsikter i tal
och skrift.
Vad gör vi?Varför gör vi det? Hur gör vi?
Vad blev resultatet? Fick det förväntad
effekt på barnens och elevernas lärande?
Hur går vi vidare?
Återkommande frågor
Kontakt
johanna.kristensson@halmstad.se
@JoKristensson
"Språk och digitala verktyg i förskolan -
idéer och inspiration" (Nypon förlag)
http://korta.nu/hstdsprak
http://logopedeniskolan.blogspot.com

More Related Content

What's hot

Tidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktygTidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktygjokristensson
 
Bup-kongressen Linköping 2015 JK
Bup-kongressen Linköping 2015 JKBup-kongressen Linköping 2015 JK
Bup-kongressen Linköping 2015 JKjokristensson
 
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017jokristensson
 
Skolbibliotek 13 mars 15
Skolbibliotek 13 mars 15Skolbibliotek 13 mars 15
Skolbibliotek 13 mars 15jokristensson
 
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, NässjöMitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, NässjöHanna Stehagen
 
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbetePå hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbeteMalinspplugg
 
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet. Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet. Malinspplugg
 

What's hot (16)

Nihad Bunar Nyanlända och lärande 150916
Nihad Bunar Nyanlända och lärande 150916Nihad Bunar Nyanlända och lärande 150916
Nihad Bunar Nyanlända och lärande 150916
 
Elisabet Mörnerud, vuxkonferens
Elisabet Mörnerud, vuxkonferensElisabet Mörnerud, vuxkonferens
Elisabet Mörnerud, vuxkonferens
 
Translanguaging för elevernas kunskaps-, språk- och identitetsutveckling
Translanguaging för elevernas kunskaps-, språk- och identitetsutvecklingTranslanguaging för elevernas kunskaps-, språk- och identitetsutveckling
Translanguaging för elevernas kunskaps-, språk- och identitetsutveckling
 
Sve eller sva?
Sve eller sva? Sve eller sva?
Sve eller sva?
 
Breviksskolan
BreviksskolanBreviksskolan
Breviksskolan
 
Konsten att föra ett samtal framåt: Om interaktion och muntlig färdighet i sfi
Konsten att föra ett samtal framåt: Om interaktion och muntlig färdighet i sfiKonsten att föra ett samtal framåt: Om interaktion och muntlig färdighet i sfi
Konsten att föra ett samtal framåt: Om interaktion och muntlig färdighet i sfi
 
Tidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktygTidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktyg
 
Bup-kongressen Linköping 2015 JK
Bup-kongressen Linköping 2015 JKBup-kongressen Linköping 2015 JK
Bup-kongressen Linköping 2015 JK
 
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
 
Skolbibliotek 13 mars 15
Skolbibliotek 13 mars 15Skolbibliotek 13 mars 15
Skolbibliotek 13 mars 15
 
Yrkesutbildning samtidigt med sfi-studier: Ett utvecklingsprojekt
Yrkesutbildning samtidigt med sfi-studier: Ett utvecklingsprojektYrkesutbildning samtidigt med sfi-studier: Ett utvecklingsprojekt
Yrkesutbildning samtidigt med sfi-studier: Ett utvecklingsprojekt
 
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, NässjöMitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö
 
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbetePå hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
 
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet. Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.
 
Språkinriktad undervisning SETT 2013
Språkinriktad undervisning SETT 2013 Språkinriktad undervisning SETT 2013
Språkinriktad undervisning SETT 2013
 
Att lära ut vad inlärare kan lära in
Att lära ut vad inlärare kan lära inAtt lära ut vad inlärare kan lära in
Att lära ut vad inlärare kan lära in
 

Viewers also liked

Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas
Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_basSprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas
Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_basAnna Kaya
 
Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014
Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014
Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014Pedagogiskafemman
 
Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924
Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924
Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924Anna Kaya
 
Förmågan att lyssna
Förmågan att lyssnaFörmågan att lyssna
Förmågan att lyssnaAnna Kaya
 
Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT
Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT
Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT Hanna Stehagen Fd Nylander
 
Språkutvecklande arbetssätt
Språkutvecklande arbetssättSpråkutvecklande arbetssätt
Språkutvecklande arbetssättHanna Stehagen
 
Läsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämneLäsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämneHanna Stehagen
 
Strategier för skolutveckling
Strategier för skolutvecklingStrategier för skolutveckling
Strategier för skolutvecklingBo Kristoffersson
 
Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016jokristensson
 

Viewers also liked (15)

Språkutv språkgrupp
Språkutv språkgruppSpråkutv språkgrupp
Språkutv språkgrupp
 
Stockholm210211 s olärare
Stockholm210211 s olärareStockholm210211 s olärare
Stockholm210211 s olärare
 
Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas
Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_basSprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas
Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas
 
Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014
Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014
Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014
 
Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924
Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924
Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924
 
Förmågan att lyssna
Förmågan att lyssnaFörmågan att lyssna
Förmågan att lyssna
 
Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT
Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT
Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT
 
Bedömning och stöttning av andraspråkselevers textrörlighet och läsförståelse
Bedömning och stöttning av andraspråkselevers textrörlighet och läsförståelseBedömning och stöttning av andraspråkselevers textrörlighet och läsförståelse
Bedömning och stöttning av andraspråkselevers textrörlighet och läsförståelse
 
Språkutvecklande arbetssätt
Språkutvecklande arbetssättSpråkutvecklande arbetssätt
Språkutvecklande arbetssätt
 
Skolporten
SkolportenSkolporten
Skolporten
 
Läsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämneLäsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämne
 
Kuldagen 2015
Kuldagen 2015Kuldagen 2015
Kuldagen 2015
 
Strategier för skolutveckling
Strategier för skolutvecklingStrategier för skolutveckling
Strategier för skolutveckling
 
Att räkna med språk: Flerspråkighet som resurs i matematikundervisningen
Att räkna med språk: Flerspråkighet som resurs i matematikundervisningenAtt räkna med språk: Flerspråkighet som resurs i matematikundervisningen
Att räkna med språk: Flerspråkighet som resurs i matematikundervisningen
 
Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016
 

Similar to Högskolan kristianstad 20 mars fm

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan
Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan
Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan NinaEmilsson1
 
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?Malinspplugg
 
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9NinaEmilsson1
 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23NinaEmilsson1
 
SKUA ALMERS HT23 NOV.
SKUA ALMERS HT23 NOV.SKUA ALMERS HT23 NOV.
SKUA ALMERS HT23 NOV.NinaEmilsson1
 
Nätverkskonf.130426
Nätverkskonf.130426Nätverkskonf.130426
Nätverkskonf.130426Anne Hederén
 
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210Pedagog Stockholm
 
SITS program för kongressen 24-25 november
SITS program för kongressen 24-25 novemberSITS program för kongressen 24-25 november
SITS program för kongressen 24-25 novemberjokristensson
 
Att undervisa i läsförståelse
Att undervisa i läsförståelse Att undervisa i läsförståelse
Att undervisa i läsförståelse Annika Davidsson
 
Info och anmälan sommarskola 2015 fbg
Info och anmälan sommarskola 2015 fbgInfo och anmälan sommarskola 2015 fbg
Info och anmälan sommarskola 2015 fbgleawen
 
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptx
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptxHögläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptx
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptxNinaEmilsson1
 
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...mittlarande
 
Informationsmöte förskoleklass 170117
Informationsmöte förskoleklass 170117Informationsmöte förskoleklass 170117
Informationsmöte förskoleklass 170117Blackebergsskolan
 
Föreläsning Borås, Skövde och Trollhättan
Föreläsning Borås, Skövde och TrollhättanFöreläsning Borås, Skövde och Trollhättan
Föreläsning Borås, Skövde och Trollhättantheresb
 
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2mittlarande
 
Reflektionsseminarium
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
ReflektionsseminariumMalinspplugg
 
Infomöte åk 5 aulan vt15
Infomöte åk 5 aulan vt15Infomöte åk 5 aulan vt15
Infomöte åk 5 aulan vt15vivecadahl
 

Similar to Högskolan kristianstad 20 mars fm (20)

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan
Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan
Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan
 
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
 
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9
 
Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012
 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
 
SKUA ALMERS HT23 NOV.
SKUA ALMERS HT23 NOV.SKUA ALMERS HT23 NOV.
SKUA ALMERS HT23 NOV.
 
Nätverkskonf.130426
Nätverkskonf.130426Nätverkskonf.130426
Nätverkskonf.130426
 
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210
 
SITS program för kongressen 24-25 november
SITS program för kongressen 24-25 novemberSITS program för kongressen 24-25 november
SITS program för kongressen 24-25 november
 
Att undervisa i läsförståelse
Att undervisa i läsförståelse Att undervisa i läsförståelse
Att undervisa i läsförståelse
 
Skolstarten ht2012
Skolstarten ht2012Skolstarten ht2012
Skolstarten ht2012
 
Träff 1 bedömningspolicyn
Träff 1 bedömningspolicynTräff 1 bedömningspolicyn
Träff 1 bedömningspolicyn
 
Info och anmälan sommarskola 2015 fbg
Info och anmälan sommarskola 2015 fbgInfo och anmälan sommarskola 2015 fbg
Info och anmälan sommarskola 2015 fbg
 
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptx
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptxHögläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptx
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptx
 
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
 
Informationsmöte förskoleklass 170117
Informationsmöte förskoleklass 170117Informationsmöte förskoleklass 170117
Informationsmöte förskoleklass 170117
 
Föreläsning Borås, Skövde och Trollhättan
Föreläsning Borås, Skövde och TrollhättanFöreläsning Borås, Skövde och Trollhättan
Föreläsning Borås, Skövde och Trollhättan
 
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
 
Reflektionsseminarium
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
Reflektionsseminarium
 
Infomöte åk 5 aulan vt15
Infomöte åk 5 aulan vt15Infomöte åk 5 aulan vt15
Infomöte åk 5 aulan vt15
 

More from jokristensson

Flyer Dyslexikongressen
Flyer DyslexikongressenFlyer Dyslexikongressen
Flyer Dyslexikongressenjokristensson
 
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberProgram Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberjokristensson
 
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113jokristensson
 
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterLärplattan som stöd vid räknesvårigheter
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterjokristensson
 
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...jokristensson
 
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...jokristensson
 
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
 
iPad, appar och webbaserad lärverktyg
iPad, appar och webbaserad lärverktygiPad, appar och webbaserad lärverktyg
iPad, appar och webbaserad lärverktygjokristensson
 
Lärplatta vid räknesvårigheter
Lärplatta vid räknesvårigheterLärplatta vid räknesvårigheter
Lärplatta vid räknesvårigheterjokristensson
 
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
 
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
 
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...jokristensson
 
Inläsningstjänst 2015 bll
Inläsningstjänst 2015 bllInläsningstjänst 2015 bll
Inläsningstjänst 2015 blljokristensson
 
Inläsningstjänst vt 15 jk
Inläsningstjänst vt 15 jkInläsningstjänst vt 15 jk
Inläsningstjänst vt 15 jkjokristensson
 
Högskolan Kristianstad 20 mars em
Högskolan Kristianstad 20 mars emHögskolan Kristianstad 20 mars em
Högskolan Kristianstad 20 mars emjokristensson
 

More from jokristensson (17)

Flyer Dyslexikongressen
Flyer DyslexikongressenFlyer Dyslexikongressen
Flyer Dyslexikongressen
 
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberProgram Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
 
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
 
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterLärplattan som stöd vid räknesvårigheter
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter
 
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
 
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
 
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
 
iPad, appar och webbaserad lärverktyg
iPad, appar och webbaserad lärverktygiPad, appar och webbaserad lärverktyg
iPad, appar och webbaserad lärverktyg
 
Lärplatta vid räknesvårigheter
Lärplatta vid räknesvårigheterLärplatta vid räknesvårigheter
Lärplatta vid räknesvårigheter
 
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
 
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
 
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...
 
Inläsningstjänst 2015 bll
Inläsningstjänst 2015 bllInläsningstjänst 2015 bll
Inläsningstjänst 2015 bll
 
Inläsningstjänst vt 15 jk
Inläsningstjänst vt 15 jkInläsningstjänst vt 15 jk
Inläsningstjänst vt 15 jk
 
Högskolan Kristianstad 20 mars em
Högskolan Kristianstad 20 mars emHögskolan Kristianstad 20 mars em
Högskolan Kristianstad 20 mars em
 
Laholm 17 mars 2015
Laholm 17 mars 2015Laholm 17 mars 2015
Laholm 17 mars 2015
 
Nacka 12 mars 2015
Nacka 12 mars 2015Nacka 12 mars 2015
Nacka 12 mars 2015
 

Högskolan kristianstad 20 mars fm

 • 1. Språk-, läs- och skrivutvecklande förhållningssätt Högskolan Kristianstad 20 mars 2015 Johanna Kristensson, leg logoped Resurscentrum Kärnhuset, Halmstads kommun
 & Oribi, Lund
 • 2. Innehåll Vikten av språk-, läs- och skrivutvecklande arbete Genomgång av Halmstads kommuns Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
 
 Tidsenliga läsverktyg för att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling Förmiddag: Eftermiddag:
 • 3.
 • 4. Varför är språk och läsning så viktigt? Språkets och läsningens betydelse i samhället kan inte nog betonas. Ca 20 % av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det demokratiska samhället till följd av en bristande språk-, läs- och skrivförmåga. En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. 
 
 (Källa: OECD Equity & Quality in Education, PIRLS, PISA, SOU 2012 Läsandets kultur)
 • 5. Fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser Med ett så viktigt uppdrag går det inte att vänta på att eleverna först ska misslyckas innan något görs. All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång. Språk-, läs- och skrivutveckling börjar långt innan skolstarten. Elever vet tidigt (ibland redan innan skolstart) om de kommer att tillhöra ”Läsarnas klubb” eller inte. Den akademiska självbilden behöver stärkas redan från början, dvs. innan eleven hunnit misslyckas med sin läsning. Höga förväntningar!
 • 6. Erfarenheter från Halmstad 2004 visade statistik att huvuddelen av eleverna med läs- och skrivsvårigheter uppmärksammades sent, dvs. fr.o.m åk 5 och uppåt. Trots många olika slags åtgärder som sommarskola, screeningar, uppföljningsuppdrag, kommunlicenser etc. så ökade inte måluppfyllelsen i kommunen.
 • 7. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola • kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få möjlighet att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”
 • 8. Vår utmaning… Stora skillnader mellan pojkar och flickor inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap till flickornas fördel. Störst skillnad i läsförståelse. De svagare läsarna blir fler. De starka läsarna blir färre. Ofta har vi identifierat elever med lässvårigheter så tidigt som i åk 1-2, men det är ändå de som har fortsatt stora svårigheter i åk 9 och kanske inte blir behöriga till gymnasiet. Vad gör vi konkret för att alla elever ska lyckas?
 • 9. Syfte Skapa kommungemensamma rutiner för att uppmärksamma och följa barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Detta för att kvalitetssäkra deras kunskapsutveckling i ett 1-16 års perspektiv. Medvetandegöra det förebyggande arbetet och de tidiga insatsernas betydelse för en framgångsrik skolgång. Tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling.
 • 10. Intervjuer med lärare i F-3, rektorer, specialpedagoger, speciallärare, förskolepersonal och förskolechefer för att ta reda på styrkor och behov
 • 11. Utvecklingsområden Det skiljer sig mycket åt på vilken förskola/skola barnen/eleverna går vad gäller språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet. Många lärare vet inte vad de jobbar med i de andra årskurserna. Det finns ingen röd tråd och man knyter inte an till hur eleverna jobbat tidigare. Det tas inte alltid vara på det som är gjort i tidigare årskurser eller förskola. Istället börjar man om från början. Fokus i överlämningar och mottagande är oftast allt annat än språkutveckling. Ofta mer fokus på avkodning och läshastighet än text- och läsförståelse. Det sker mycket tyst läsning utan reflektion.
 • 12. Utvecklingsområden Syftet med högläsning i förskolan är inte alltid tydligt. Tiden finns inte alltid för högläsning i verksamheten. Arbetet med alternativa verktyg saknas på nästan alla förskolor och skolor. De används inte förebyggande utan för enstaka elever med läs- och skrivsvårigheter. Många resurspersoner som arbetar med elever i behov av särskilt stöd har inte pedagogisk kompetens.
 • 14. Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
 • 15. Förebyggande arbete och tidiga insatser Medvetna strategier för det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet, så att alla barn är med redan från början Flexibel strategi-, metod och materialanvändning samt organisation Vad är syftet med det vi gör? T.ex. varför högläser/ tystläser vi?
 • 16. Observation, kartläggning och analys Språk-, läs- och skrivutvecklingen behöver följas systematiskt Syftet behöver styra vilket bedömningsstöd/ kartläggningsmaterial som används. Inte tvärtom! Kartläggningen och analysen måste ha koppling till den undervisning som har bedrivits Den måste också ha koppling till de mål och kunskapskrav som ska uppnås
 • 17. Åtgärder och särskilt stöd Åtgärder och särskilt stöd behöver sättas in omedelbart ett behov har uppmärksammats. Olika behov kräver olika åtgärder. Hur kan undervisningen utvecklas och dess effekt på lärandet? Hur flexibel är verksamheten att organisera för olika sorters stöd inom elevgruppen?
 • 18. Uppföljning, utvärdering, utveckling & utmaning Vilken undervisning och vilka insatser har haft effekt på elevernas lärande? Uppföljningar och utvärderingar behöver leda till att undervisningen utvecklas. Både pedagogernas och elevernas utveckling behöver vara i fokus.
 • 19. Överlämning och mottagande Överlämning med fokus på barns och elevers starka sidor. Inte bara fokus på brister och svårigheter. Hur har undervisningen sett ut? Hur värderas tidigare arbetssätt och undervisning?
 • 20. Några förutsättningar för språkutvecklande förhållningssätt En medvetenhet kring, inte bara ATT vi arbetar språkutvecklande, utan HUR vi gör det Att identifiera kunskaper, behov och utvecklingsområden istället för att låta metoder och material styra verksamheten Utrymme för att lärarna gemensamt kan planera och reflektera kring kortsiktiga och långsiktiga mål
 • 21. Bedömning för lärande Bedömning för lärande (formativ bedömning) sker hela tiden. Lärarna vet var eleverna befinner sig i sitt lärande Eleverna är väl förtrogna med de mål som ska uppnås, hur de ska nås och vad de behöver utveckla Feedback som ges för lärandet framåt
 • 22. Hållpunkt för förskoleklass ”Alla elever utvecklar en god fonologisk medvetenhet och därmed god beredskap inför den kommande formella läs- och skrivinlärningen i åk 1.Alla elever har en effektiv bokstavskännedom.Alla elever utvecklar sin ord-,text- och läsförståelse samt sin reflekterande förmåga.”
 • 23. Hållpunkt för åk 1 Alla elever lämnar åk 1 med en fungerande avkodningsförmåga, dvs.läser ihop bokstäver till ord med visst flyt.Eleverna förstår det de läser,kan reflektera kring innehållet och utvecklar sin ord-,text- och läsförståelse.Eleverna lär sig förstå sambandet mellan bokstav och ljud samt klarar av att skriva ljudenligt stavade ord både för hand och med tangentbord.Eleverna berättar och uttrycker egna erfarenheter,tankar och åsikter i tal och skrift.
 • 24. Vad gör vi?Varför gör vi det? Hur gör vi? Vad blev resultatet? Fick det förväntad effekt på barnens och elevernas lärande? Hur går vi vidare? Återkommande frågor
 • 25. Kontakt johanna.kristensson@halmstad.se @JoKristensson "Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och inspiration" (Nypon förlag) http://korta.nu/hstdsprak http://logopedeniskolan.blogspot.com