SlideShare a Scribd company logo
a?¹—U????ð
±∞  d UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë
                 5D K W ˜
              w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
             5D K W ˜
          w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
    a¹—Uð
d UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë
         wÝUÝ_« d?? ýUFë n?BKÃ
                                  ÊuH R*«
…—U³ł dO Oð .œ                    åÎUI?? MÄò ÍËUAO³Ã« bOFÝ .œ

 U dAë ÈËb                            rÃUÝ ‰ULł
         åZ¼UM*« eÂdÄò Ê«b¹“ Èd    ¹ .œ
5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞µ Ø≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFKà UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð


                                        ÂU?Fë ·«d?ýù«
                          Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ .œ
                         Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5ÝU¹ Õö .œ                                        Z¼UM*« e?ÂdÄ
                                hL(«uÐ√ dLŽ.œ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

                                          WOMHë …dz«bë

                                  U?ÂdÐ b?z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d?ý≈
                                    d U½ r UŽ ∫ rOLBð
                             Õu³×Ð Ê«bLŠ ∫ WŽU³DKà VÝu×Ä œ«bŽ«
                                  rÒK Ä dLŽ ∫ ÍuGÃ d¹d%
                                   rÃU??Ý W?MOÄ√ ∫ bO?? ?CM²Ã«               WOMÞuÃ«Ë WOŽUL²łô« ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
      åo MLKà UÎ ³zU½ò 5 Š œULŠ .œ
                  Ò                   åÎUI MÄò uK(« ÊU ž.œ
             vHDBÄ ÊU Š≈                    åΫ—dIÄò g Ëœ qOKš
            ÁdLÝ uÐ√ tKë b³Ž                   dI —uýUŽ bLŠ√
             WA²Më nÝu¹ .œ                      Ê«b¹“ Èd ¹ .œ            WO d « v Ëô« WF D «
              ?¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥
    Z?¼UM*« eÂdÄØ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l?³Dë ‚uIŠ lOLł c
    5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
       ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
              e-mail:pcdc@palnet.com
bONL
  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
 WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã UÎ LNÄ UÎ ÝUÝ√ bF¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»uFAë 5Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë VFAë
             Ò
 WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÎ ÝUÝ√Ë wMOD KHë VFAKÃ
                                  .…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä UN² Ý— w²Ã«
 wÃuð «cà ªlL²−*« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
 bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ …—«“uë
 ÍdÝ_« rKF²Ã«Ë WOK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ ¨VÃUDÃ«Ë rKF*«
                                        .…bŽU *« jzUÝuë sÄ U¼dOžË
 V²Jà wMOD KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ W ÄU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
 WOÝUÝ_« ·uHBKà w¼Ë ¨WIÐU ë qŠ«d*« V²Âd¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUFÃ«Ë fÄU)« 5HBë
                 .W¹u½U¦Ã« WKŠd*« V²Â UNF³²²ÝË ¨lÝU²Ã« vÃ≈ ”œU ë sÄË ¨lЫdë vÃ≈ ‰Ë_« sÄ
 ¨ÎUÐU²Â≤≥∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
 qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË  U½UOÐ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
              Ô
 WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ªwIDMÄË
                       .ÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ðË ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë
 ÈdðË ¨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 UÎ ¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
                                Ò
 w  «dOG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vÃ≈ vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë
 sÄ tO ‰c³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ .…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã«
 «Î dOOGð ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł
 wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w UÎ ¹d¼uł       Ò
                          .ÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã«
  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
        .Z¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë ¨WOÃËbë
 sÄ w ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
 ö¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš
  Î
 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU' qLAðË ¨tFÁuÄ V Š
 WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFë  Uý—uÐ
                                           .oO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ
wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
    Z¼UM*« e?ÂdÄ
    Â ≤∞∞¥ ‰uK¹√
W bI
          Æ5FLł√ 5KÝd*« bOÝ bL×Ä U½bOÝ vKŽ Âö Ã«Ë …öBÃ«Ë ¨5*UFë »— ˇ bL(«
                   ¨bFÐË ¨tðUÂdÐË ˇ« WLŠ—Ë rJOKŽ Âö ë ¨¡«eŽ_« W³KDë U½¡UMÐ√
ÊuJ¹ Ê√ UMOŽ«— bÁË ¨d UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë a¹—Uð »U²Â w l{«u²*« U½bNł …dLŁ rJ¹b¹√ 5Ð lC½ UM½S
WKŠdÄ W¹UN½ lÄË ¨WNł sÄ wÝUÝ_« dýUFë nBKà WOŽUL²łô«  UÝ«—bë ÃUNMÄ lÄ öÄUJ²ÄË UL− MÄ Î    Î
 Ì            Î =
 «—UNÄ sÄ tKOB% - U* WKLJÄ t²Ý«—œ ÊuJð Ê√ —U³²Žô« 5FÐ s¹cš¬ ¨Èdš√ WNł sÄ wÝUÝ_« rOKF²Ã«     
                             ÆWIÐU ë  «uM Kà a¹—U²Ã« V²Â w ·—UFÄË
                                
t²Â—UAÄË tÄUNÝ≈Ë ¨WOLKF²Ã« WOLOKF²Ã« WOKLFë w qŽUHë VÃUDë —Ëœ “«dÐ≈ vKŽ »U²Jë «c¼ w U½e— bIÃ
                        
                  Ò   ÓÓÓ
5Ð W½—UI*«Ë ¨wŽ«bÐù« dOJH²Ã«Ë qÄQ²Ã« WJKÄ WOLMð ‰öš sÄ ¨t ¹—bð sÄ WFÁu²*« ·«b¼_« oOI% w
                                        Ò
¨tÃuŠ —Ëb¹ UÄ rNHà WO UJë W dHë tà ÕU²ð v²Š ¨ŸUD² *« —bÁ t²¾OÐË VÃUDë lÁ«uÐ UNDÐ—Ë ¨À«bŠ_«
Y׳ë vKŽ tð—bÁ “eFðË ¨ÁdOJHðË t²OB ý WOLMð vÃ≈ ·bNð WI «dÄ WDA½√ cOHM²Ð ÂUOIë W d tà UMÂdðË
                           ÆU¼—œUBÄ sÄ  UÄuKF*« vKŽ ‰uB(«Ë WÐU²JëË
                                   Ì
                      ∫wðü« u×Më vKŽ WOÝ«—œ  «bŠË fLš w »U²Jë ¡Uł
                                      Ó       Ô
w WCNMë dBŽ  «d=OG²Ä iFÐ XÃËUMðË ¨W¦¹b(« WOÐË—Ë_« WCNMë Ê«uMFÐ  ¡Uł ∫vÃË_« …bŠuë      Ó Ú Ó
        ÆrÃUFÃ«Ë UÐË—Ë√ w …d UF*«Ë W¦¹b(« —uBFÃ«Ë »U²Jë  UŽu{uÄ WÝ«—bà ΫbON9¨UÐË—Ë√
 UÂd(«Ë  «—u¦Ã« iFÐ WÝ«—œ XMLCð bI ¨WOÄuIë  UÂd(«Ë  «—u¦Ã« Ê«uMFÐ w¼Ë ∫WO½U¦Ã« …bŠuë UÄ√
 U¹d−ÄË w½U ½ù« dJHë vKŽ  «dOGð sÄ t²ŁbŠ√ UÄË ¨rÃUFë vKŽ dO³Â dOŁQð UNà ÊU w²Ã« WLN*« WOÄuIë
                                              Ò
                                        ÆbFÐ ULO WOÃËbë WÝUO ë
¨WOÝUOÝ  «dOGð sÄ t²ŁbŠ√ ULO UN²OL¼_ WOŽUMBë …—u¦Ã«Ë WOLKFë  «“U$ù« WÝ«—œ W¦ÃU¦Ã« …bŠuë XÃËUMðË
ZzU²M WOŽUL²łô«Ë WOÝUO ë  UOłuÃu¹b¹_«Ë  UÂd(« iFÐ WÝ«—œ -Ë ¨WOLKŽË ¨WOŽUL²ł«Ë ¨W¹œUB²Á«Ë
                           ÆUÐË—Ë√ w WOŽUMBë …—u¦Ã« —uNEà WFÁu²Ä WOKLŽ
‰Ëbë 5Ð Ÿ«dBë «b²Š«Ë ¨YÃU¦Ã« rÃUFë »uFAà Y¹b(« —ULF²Ýô« …d¼Uþ WFЫdë …bŠuë X'UŽË
       Î
iF³Ã WÝ«—œ UC¹√ …bŠuë Ác¼ XKLýË ¨…dÄbÄ WO*UŽ »ËdŠ »uA½ vÃ≈ Èœ√ Ícë dÄ_« ¨W¹—ULF²Ýô«
WŽ“uÄ ÊuJð Ê√ UMOŽ«—Ë ¨ÕU−MÃUÐ XKKJðË ‰öI²Ýô«Ë —dײë vKŽ ‰uB×Kà …dLF² *« »uFAë  ôËU×Ä
  ]                                     Ó
                   Æ©WOÐuM'«Ë vDÝuë® WOMOðöë UJ¹dÄ√Ë ¨UOI¹d ≈Ë ¨UOݬ  «—UÁ vKŽ
·bNÐ ªvÃË_« WO*UFë »d(« W¹UN½ cMÄ wLOKÁù« wÃËbë ÊËUF²Ã« WÝ«—bà XÁdDð bI W ÄU)« …bŠuë UÄ√
 ULEM*«¢ Ê«uMFÐ  ¡UłË ¨rÃUFë »uFAà sÄ_«Ë rK ë oOI%Ë ¨ÊËUF²Ã« e¹eFðË ¨…dÄb*« »Ëd(« lMÄ =
                                          Æ¢WOÃËbë  U¾ONëË
eŽ ÁbŠË ˇ ‰ULJë Ê√ rKF½ ¨q{U _« UMOLKFÄË ¨¡«eŽ_« UMÐöÞ Íb¹√ 5Ð »U²Jë «c¼ lC½ s×½Ë UM½≈
UM bN ¨WIŠöë  UF³Dë w UNMÄ …œU ûà ¨»U²Jë ‰uŠ rNðUEŠöÄË rNz«—PÐ U½ËœËe¹ Ê√ rNMÄ ułd½Ë ¨qłË
                  Æo u*« ˇ«Ë ÆrJ½ËUFð rJà s¹dÂUý ¨ˇ« ¡Uý Ê≈ bŠ«Ë UMKÄ√Ë ¨bŠ«Ë


  Êu??HÃR*«
 U???¹u??²;«

 ±¥≠≤                        W b(« WO Ë—Ë_« WCNM «
                              Ò
                                         u«
                                        v? Ë_« …b
   ≥                 WO Ë—Ë_« WCNM « dB      ± ”—b «

                     wM b « Õö ù« W d      ≤ ”—b «

  ±∞                   WO «dG'«   U uAJ «   ≥ ”—b «


≥¥≠±µ                 WO uI «    U d(«Ë W b(«   «—u «
                                         u«
                                        W?O U « …b
  ±∂                      WOJ d _« …—u «   ± ”—b «

  ≤±                    WO??   dH « …—u?? «  ≤ ”—b «

  ≤∏  ©WO U*_« …b u « ¨WO UD ù« …b u «® W???O uI «   U?? d(«  ≥ ”—b «


µ≥≠≥µ                 WO UMB « …—u «Ë wLKF « ÂbI «
                                         u «
  ≥∂                       wLKF « ÂbI «    ± ”—b «
                                        W? U « …b
  ¥≥                      WO UMB « …—u «   ≤ ”—b «

  ¥∏                    W??O U??L???? √d «   ≥ ”—b «

  µ±                    W?????O «d ?? ô«    ¥ ”—b «


π∞≠µ¥                 WO*UF « »Ëd(«Ë Y b(« —ULF
                    Ò                  ô«

  µµ                      —ULF? ????? ô«   ± ”—b «
                                         u«
  ∂∞                      W???O uO?N?B «   ≤ ”—b «
                                        W?F «d « …b

  ∂µ                   v Ë_« WO*UF « »d(«    ≥ ”—b «

   ±                   W b(«   U —u U J b «  ¥ ”—b «

   ∏                   WO U « WO*UF « »d(«    µ ”—b «

  ∏µ            r UF « w —d   «   U d s ÖU/    ∂ ”—b «


±∞π≠π±                    WO Ëb «
                         Ò    ULEM*«Ë   U ON «

                                   ١ ”—b «
                                         u«
  π≤                      r?? _« W?? B
                                        U)« …b
  πµ               …b??? ?Ò *« r?? _« W???? O     ≤ ”—b «

  ±∞∞          Y U « r UF « ‰ËœË “UO ô« Âb W d       ≥ ”—b «
                                        W
  ±∞≥               WOI d ù« …b?? u « W?LE?M      ¥ ”—b «

  ±∞∂                 w ö ù« d9R*« WLEM       µ ”—b «
…b???Šuë
    Ô Ò
      ±Ú Ô
W¦¹b(« WOÐË—Ë_« WCNMë
             ≤
WOÐË—Ë_« WCNMë dBŽ
                      Ò        Ô               ±   ”—b??ë
                                       ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½
                                        Ò      ]
              Î                       Î
WIŠöÃ«Ë WIÐU ë WMÄ“_« sŽ öBHMÄ sJ¹ rÃË ÆW¦¹b(« —uBFÃ«Ë vDÝuë —uBFë 5Ð WOÃUI²½« WKŠdÄ WCNMë dBŽ q¦1ò
                                                Ô
UÐË—Ë√ »dž Ê«bKÐ rEFÄ w WLN*« Ád¼UEÄ iFÐ “d³ð rÃË ¨vDÝuë —uBFë VKÁ w b²9 Á—Ëcł sÄ Î«dO¦Â Ê√ —U³²ŽUÐ ÆtÃ
                     Ú               ^         Ò
Î                  Ô    Ï  Î
UFÐUÞ t½uDF¹ 5¦ŠU³Ã«Ë 5š—R*« XKFł hzUBšË  «eOÄ UÄËœ tà X½U t½√ ô≈ ÆW¦¹b(« —uBFë sÄ d =šQ²Ä sÄ“ w ô≈
                                            Ì   Ì
                ÆåW¦¹b(« WMÄ“_UÐ tÁUB²Ã« rž— ¨tI(Ë WI³Ý ULŽ WKI² Ä WO ¹—Uð W³IŠ t½uHMB¹Ë ¨Î«eO2
                                      Î       Î
©·dB²ÐØ≤∑ ’ ¨…d UF*«Ë W¦¹b(« WMÄ“_« iFÐ w UÐË—Ë√ ∫wFMFMë bO−*« b³Ž ∫dE½«®                                                Ò
                                        ∫VOł√Ë ¨wðü« w dJ √
                                          øWCNMÃUÐ œuBI*« UÄ
                 ø WCNMë dBŽ rÝ« W¦¹b(«Ë vDÝuë —uBFë 5Ð …d²Hë vKŽ oKÞÔ√ «–U*
                       Ú Ó                    Ó

                                        wL????OKFð h ] KÄ
                                              Ï
vDÝuë —uBFë dš«Ë√ 5Ð …d²Hë UNÐ  eO9 WOÃUI²½« …d² w¼Ë ¨©¡UOŠù«® Ë√ ©b¹b'« YF³Ã«® wMFð WEHà w¼ ∫WCNMë
                
Y׳ë ÕË— vKŽ  bL²Ž«Ë ¨W¹uO½bë —uÄ_UÐ ÂUL²¼ôUÐ  eO9¨©dAŽ lÐU ë ≠ dAŽ fÄU)«® Y¹b(« dBFë qz«Ë√Ë
                        Ú Ò
                          .WHK² *« …UO(« wŠ«u½ XKLý  «dOOGð UNOKŽ VðdðË ¨¡UBI²Ýô«Ë
                                       Ï       Ó Ò


                                             Ô
                                   ∫WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ qÄ«uŽ
                            ∫UNL¼√ sÄ ¨WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ w Ï…dO¦Â ÔqÄ«uŽ XLNÝ√
                                                    Ú
 Î                                        Ô
©UOÃUŠ jÝË_« ‚dAë® v½œ_« ‚dAë œöÐ w WOÄöÝù« …—UC(« e«dÄË UÐË—Ë√ »dž 5Ð Í—UC(« ‰UBðô« ≠±
                                     ^
                                            .WOKI Ë UO½U³Ý≈Ë
W³ždë vÃ≈ 5²LN*« 5² UIӦë 5ðU¼ vKŽ ŸöÞô« l œ bÁË ¨WO½UÄËdÃ«Ë WO½U½uOë W UI¦Ã« vKŽ ŸöÞô« ≠≤
               Ú    Ô
sŽ rNðbFÐ√Ë ¨r¼dOJHð XKý w²Ã« œuOIë sÄ r¼—dŠ UL ¨WIOI(« sÄ b¹eÄ vÃ≈ ‰u uë w …b¹bAë
                      Ò
                                         .W dF*«Ë Y׳ë s¹œUOÄ
 ≥

                                  ∫W??OÐË—Ë_« WCNMë hzUBš
                                           Ô
          Î   Î
ÊU ½ù« …dE½ dOOGð w U×{«Ë UÄUNÝ≈ XLNÝ√ ÌW¹uMFÄ —UJ √ …bŽ —uNþ WOÐË—Ë_« WCNMë dBŽ hzUBš sÄ ÊUÂ
                        Ì    ] Ô             
                                       ∫tAOF¹ Ícë lÁ«uë vÃ≈ wÐË—Ë_«
             .UNðUNOłu²Ã lC ð rÃË ¨W OMJë »UŠ— w QAMð rà UN½√ Í√ ¨WO½ULKŽ WCN½ X½U ±
                   Ú            Ú
                       Î
¨WOM¹bÃ«Ë ¨WOÝUO ë  UŽUDIë nK² Ä vÃ≈ XKK ð W¹—cł  «dOOGð XŁbŠ√Ë ¨…b¹bł Ì¡«—¬Ë rO¼UH0  ¡Uł ≤
                          Ì              Ó
                                 .WOŽUL²łô«Ë ¨WOMHÃ«Ë ¨WO UI¦Ã«Ë
                                Î
◊UAMKà ΫbNÄË ¨Í—UC(«Ë wMHÃ«Ë ÍdJHë ŸUFýù« e«dÄ X½U Êb*« ÊQÐ ULKŽ ¨Êb*« ÊUJÝ vKŽ  bL²Ž« ≥
                   .UOÃUD¹≈ w WOÁbM³Ã« WM¹bÄ ∫q¦Ä ¨UÐË—Ë√ w wÝUO Ã«Ë ÍœUB²Áô«
WHzUÞ Ë√ WŽULł w »Ëc¹ bF¹ rK ¨·dB²Ã«Ë Í√dë W¹dŠ tà ¨WKI² *« t²OB AÐ WCNMë dBŽ w œdHë l²] 9 ¥
                        .WFÝ«Ë  ôU−Ä tÄUÄ√  œbFð qÐ ¨UNOÃ≈ wL²M¹ WÐUI½ Ë√
                           Ï       ]
            .W¹uO½bë tKÂUAÄË ÊU ½ù« …UO×Ð r²Nð WCNMë dBŽ w ÊU ½ûà …b¹bł …dE½  dNþ µ
rŁ ¨‰Ëbë iFÐ w  dNþ qÐ ¨bŠ«Ë XÁË w WOÐË—Ë_« ‰Ëbë lOLł w WCNMë dNEð rà ∂
                                       .Èdš√ ‰Ëœ UN²F³ð


                                      ∫WCNMë dBŽ d¼UE?Ä
                                            Ô
               w dOOG²Ã« vÃ≈ 5ÐË—Ë_UÐ XF œ ¨ÌWÝu ×Ä d¼UEÄ …bŽ WCNMë dBŽ w  “dÐ
                                  Ó   Ô
                                            ∫rNðUOŠ ◊U/√
     ⁄dO³Mðuł                                       Î
                                   ∫W¹dJHÃ«Ë WOLKFë WÂd(« ≠ôË√
               ”œU Ã«Ë fÄU)« 5½dIë w UÐË—Ë√ w W¦¹b(« —uBFÃ«Ë WCNMë dBŽ rÃUFÄ X×Cð«
                                            Ô    Ò
u×½ UO½U*√ w WŽU³Dë  dNþ
¨dAŽ fÄU)« ÊdIë nB²MÄ                 ∫‰öš sÄ Á—U³²Ž« wLKFë dOJH²Ã« œd²Ý« –≈ ¨5¹œöO*« dAŽ
                                           ]
                                    ^
¡U×½√ q vÃ≈ UNMÄ XKI²½«Ë
                                              
               ¡UA½≈Ë ¨WOMOðöÃ«Ë WOI¹džù«  UÝ«—bÃ«Ë WOÄuIë  UGKÃUÐ ÂUL²¼ô« YFÐ ±
Y׳ë WOKLŽ qNÝ U2 ¨UÐË—Ë√
¨WHK² Ä s¹œUOÄ w wLKFë                     . U³²J*« ∫q¦Ä ¨WOLKŽ  U ÝRÄ
ÆÊuMHÃ«Ë ÂuKFÃ«Ë »œ_« ∫q¦Ä
               ¨X×Më ∫q¦Ä ¨WKOL'« ÊuMHÃ«Ë ¨a¹—U²Ã«Ë —UŁü« ÂuKŽ WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô« ≤
                                           
                                           .d¹uB²Ã«Ë
                                 .⁄dO³Mðuł b¹ vKŽ ¨WŽU³Dë Ÿ«d²š« ≥
               ÂbIð w rNÝ√ Ícë dÄ_« ¨WO OÞUMG*« …dÐù«Ë ¨WK u³Ã«Ë ¨»ôdDÝù« W dFÄ ¥
               .W¹—ULF²Ýô«Ë WOHAJë rN «b¼√ oOI% w s¹dÄUG*« iFÐ ÕU$Ë ¨WŠö*« s
   WŽU³Þ Öu/ ‰Ë√                     .t×¹dAðË ÊU ½ù« r ł WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô« µ

                                                     ¥
‰uŠ ÷—_« Ê«—Ëœ vKŽ bOÂQ²ÃUÐ ÍbMÃu³Ã« wJKHë ”uJO½dÐu ÂUÁ –≈ ¨ÊuJë WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô«          ∂
                                       .±¥µ± ÂUŽ fLAë
                       .ŸUDÁù« ÂUE½ vKŽ ¡UCIë w rNÝ√ Ícë œË—U³Ã« ·UA²Â« ∑

                                   ∫W¦¹b(« WOÄuIë WÃËbë ÔÂUOÁ ≠UÎ O½UŁ
Î
UCFÐ WЗUI²Ä ”UMł√ …bŽ Ë√ bŠ«Ë fMł vÃ≈ UNK √ w lłdðË ¨WO «dG'« ÁœËbŠ tà ULOKÁ≈ sJ ð WŽULł q X Ý√
                            Ô        Ô              ^   ]
XLNÝ√ bÁË .UO½U*√Ë ¨U ½d Ë ¨©‰UGðd³Ã«Ë UO½U³Ý≈® U¹dO³¹√ …d¹eł t³ý w Ë ¨«d²K$≈ w UN²¹«bÐ X½UÂË ¨WKI² Ä WÃËœ iF³Ã
                                               Ó
¨U¼eOÂdðË W dF*« qOBײà rEM*« wÄuIë rOKF²Ã«Ë ¨œË—U³Ã« Ÿ«d²š« ∫UNL¼√ WOÄuIë  UÄuJ(« rOŽbð w qÄ«uŽ …bŽ
                                           
                              .WŠU²*« U¼œ—«uÄ ‰öG²Ý«Ë ¨WOÐd(«  U ÝR*« ¡UA½≈Ë


                             ∫‰U*« ”√— …dDOÝË vDÝuë WI³Dë —uNþ ≠UÎ ¦ÃUŁ
                                  Ô          Ô
¨W¹œUÄ `ÃUBÄË ÍuÁ Ì–uH½  «– W¹dŁ vDÝË ÌWI³Þ —uNþ bFÐ UÐË—Ë√ w WÄUFë …UO(« vKŽ …uIÐ t Ó H½ ‰U*« ”√— ÷d
    Ó   >     Ô                                    Ô
   .WOJK*« ‰Ëbë —“√ bý w ‰U*« ”√— rNÝ√ bÁË ¨wÐË—Ë_« lL²−*« w W¹—cł  «dOOGð ÀËbŠ vÃ≈ Èœ√ Ícë dÄ_«
          Ú =                                                                       ∫WOÄuIë  UGKë ≠UÎ FЫ—
                                               Ô
.WOÐË—Ë_« »uFAë nK² Ä vÃ≈  UÄuKF*« qO uð q³Ý qNÝ Ícë dÄ_« ¨nOÃQ²Ã«Ë Y׳ë WGà WOÄuIë  UGKë X׳ √
                        ]              Ó Ô     Ô
sÄ `³ √ –≈ ¨”bI*« »U²Jë WLłdð w W¦¹b(«  UGKë vÃ≈ W1bIë  UGKë sÄ WLłd²Ã« WÂdŠ XLNÝ√ pÖ V½Uł vÃ≈Ë
                                       Ô
                           .WOK _« U¼—œUBÄ sÄ WOM¹bë  UÄuKF*« vKŽ ‰uB(« qN ë
                                               Ô                                     ∫ W??CNMë dBŽ ZzU???²½
                                             Ô
                                   ∫w q¦9 Ϋb¹bł ΫdBŽ UÐË—Ë√ XKšœ bIÃ
                                     Ò
                       .vDÝuë —uBFë w UÐË—Ë√ œUÝ Ícë wŽUDÁô« ÂUEMë —UON½« ≠±
                                               
                           .…b¹bł WOM¹œ V¼«cÄ —uNþË ¨W OMJë WDKÝ nF{ ≠≤
                                  Ó             
                        .…b³² *« rJ(« WLE½√ dOOGð UN b¼ ¨WOÝUOÝ  U¹dE½ —uNþ ≠≥
                                            Ì
                           .…bŠu*« W¹eÂd*« WÄuJ(« ÂUOÁË ¨WOÄuIë ÕË— œU¹œ“« ≠¥
 µ
∫w H½ d³²š√
                                                      Ô
                                         øWOÐË—Ë_« WCNMÃUÐ œuBI*« d Ò √  ±

                                  .WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ qÄ«uŽ sÄ 5KÄUŽ d–√
                                                  Ú  Ô      ≤

             .ULNMÄ >q vKŽ ÌWK¦Ä√ WŁöŁ d– lÄ ¨WOÐË—Ë_« WCNMKà d¼UE*«Ë hzUB)« 5Ð ‚d √
                                                Ò          ≥

      .WCNMë dBŽ w  QA½ WOÐË—Ë√ ‰Ëœ vKŽ WK¦Ä√ d–√ rŁ ¨W¦¹b(« WOÄuIë WÃËbÃUÐ œuBI*« `{Ë√ ¥
                        Î   Ô                Ó    =

                          øWCNMë dBŽ w W¦¹b(« WOÄuIë  UGKÃUÐ WÐU²Jë WOL¼√ 5Ð√
                                                    Ò      µ

                                     .wÐË—Ë_« WCNMë dBFà ZzU²½ ÀöŁ 5Ð√
                                               Ó   Ó  Ò     ∂
                                                    ◊U??????A½
                                    ∫tOKð w²Ã« W¾Ý_« sŽ VOł√Ë ¨wðü« hMë √dÁ√
                                                    ]
                                        Ô
lD² ¹ rÃË ¨…—œU½ WOLKFë ·uAJë X½U pÃcÃË ¨W OMJë œuOIÐ …bOIÄ vDÝuë —uBFë w WOLKFë …UO(« X½UÂò
                                            Ô
rKFë oÐUDð rNMOŽ√ VBÔ½ 5F{«Ë ¨rN öÝ√ À«d²Ð ÊËbI²F¹ «u½U qÐ ¨W¹œd WI¹dDÐ «ËdJH¹ Ê√ rKFÃUÐ ÊuKG²A*«
   Ó      Ó
                                Ó
Ê√ vKŽ UÐË—Ë√ bŽUÝ dAŽ ÍœU(« ÊdIë cMÄ WOÄöÝù« …—UC(UÐ 5OÐË—Ë_« ‰UBð« Ê√ vKŽ ¨W OMJë tMŽ v{dð U0
                                   Ò
          Ô
‰u Ë ‰öš sÄ UÐË—Ë√ WOÄöÝù« …—UC(«  ež bÁË ¨ÍœöO*« dAŽ YÃU¦Ã« ÊdIë w UNłË√ XGKÐ WOLKŽ WCN½ √b³ð
              Ô           Ó  Ó
e«dÄ vÃ≈ UÐË—Ë√ »dž sÄ rKFë »öÞ ÕËe½Ë ¨WO³OKBë »Ëd(« ‰öš sÄË ¨WOKI …d¹ełË UO½U³Ý≈ vÃ≈ »dFë
                                Ó
                åÆUÐË—Ë√ w wLKFë dOJH²Ã« —uNþ W¹«bÐ  ôUBðô« pKð X½UJ ¨WOÄöÝù« …—UC(«
                                   Ô

.©≥π’ .UMOO d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ Y¹b(« wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ¨—«u½ e¹eFë b³Ž ¨o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž®                              øvDÝuë —uBFë w UÐË—Ë√ w ÂuKFë dNEð rà «–U*
                                            Ô              ±
                              øUÐË—Ë√ vÃ≈ rN —UFÄË 5LK *« ÂuKŽ XKI²½« nO       ≤
                                                            ∂
Ô
                    wM¹bë Õö ô« WÂdŠ
                                          ≤    ”—b??ë
                                              Ô
                                    ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½
                                     Ò

                                          Ô
 œ√ bI ¨wM¹bë Õö ù« WÂd( bONL²Ã« w ¨rzUIë ÂUEMë fÝ√ WŽeŽ“ vÃ≈  œ√ w²Ã« ¨WOÐË—Ë_« WCNMë XLNÝ√ò
vÃ≈ ¨WŽU³Dë Ÿ«d²š«Ë ¨WO½U ½ù« WÂd(«Ë ¨wLKFë ÂbI²Ã«Ë ¨.bIë À«d²Ã« YFÐË ¨…“—U³Ã« UNÄöŽ√ UŽ«bÐ≈Ë WCNMë —UJ √
                                            Ô        Ô
WO «dG'«  U uAJë Ê√ UL ÆÆÆ U¼œuOÁË W OMJë …dDOÝ sŽ ΫbOFÐ …b¹bł …UOŠ vÃ≈ 5FKD²*« ”UMë ÂUÄ√ WFÝ«Ë ‚U ¬ `²
Ó    
                     åÆW OMJë UNÐ p L²ð w²Ã« ¡«—ü« sÄ dO¦Jë ÊöDÐ  dNþ√ WOLKFë UN−zU²½Ë
                                         Ó

©¥∑ ≠ ¥∂ ’ ¨d UF*«Ë Y¹b(« wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« w  UÝ—œ ∫ÊËdš¬Ë œ«dÄ wKŽ qOKš®
                                               Ò
                                      ∫V??Oł√Ë ¨wðü« w dJ √
                                  øwM¹bë Õö ù« WÂdŠ …QA½ dŁ√ UÄ                                      wL????OKFð h Ò KÄ
      .wM¹bë Õö ù« WÂdŠ w¼Ë ¨UN²ÝUOÝ Õö ≈ vKŽ W OMJë —U³ł≈ UNÔ b¼ ¨WOM¹œ WOŠö ≈ WÂdŠ ÂUOÁ UÐË—Ë√  bNý
                              Ô


                                   ∫wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ÂUOÁ qÄ«uŽ
»ËU& ÂbŽË ¨ÍdJHë —dײë WÂdŠ sÄ …—“«R*«  błË w²Ã« ¨UÐË—Ë√ w  dNþ w²Ã« WOŠö ù« WÂd(«        ±
                                  Æ5OŠö ù«  «uŽbà W OMJë
                            Î
U¹UŽ—Ë s¹bë ‰Uł— sÄ «uKB×¹ Ê√ ¨ «uÐU³Kà ‰Ë_« ÷dGë Ê√ U×{«Ë ÊU bÁË ¨W OMJë ∆ËU Ä œU¹œ“«     ≤
UNÁUHð« ÈbÄË qzUÝuKà …UŽ«dÄ ÊËœ ¨‰«uÄ√ sÄ tOKŽ ‰uB(« ÊuFOD² ¹ UÄ q vKŽ WOJOÃuŁUJë W OMJë
         ƉU*UÐ Èd²AÔð WOM¹bë nzUþuë X½U bI ¨WOÁöš_« ÈœU³*«Ë ¨WO½U ½ù« ÕËdë lÄ

 ∑
Ô
    ∫Ê«dHGë „uJ                                            ≥
                —UA²½« vÃ≈ Èœ√ U2 ¨‰U*« vKŽ ‰uB(« qł√ sÄ ¨Ê«dHGë „uJ lOÐ
                      Ò
W OMJë UNFO³ð ¨WÐu²JÄ ozUŁË
            Ô
                                               ƜU Hë
sÄ mK³Ä qÐUIÄ ”UMë WÄUFÃ
UN¹d²A¹ sÄ Ê√ XŽœ« ¨‰U*«    „«—œ≈Ë ¨—d×²Ä dJ sÄ UNOKŽ Vðdð UÄË WCNMë dBŽ w WO½U ½ù« WÂd(« dŁ√ ¥
                    Ò
V½cà ʫdHGë vKŽ qB×¹
           Æt d²Á«
                          ÆwM¹bÃ«Ë w UI¦Ã« rÃUFë w dA²M¹ cš√ rKFKà b¹bł
                             ÆWOÄuIë WÂd(UÐ wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ‰UBð«      µ
                iFÐ w WOÄuIë ‰Ëbë oOI% sÄ UNOKŽ Vðdð UÄË ¨WOÄuIë WÂd(« —uNþ       ∂
                   ÆwM¹bë ‰öI²Ýô« w W³ždë W¹uIð w  dÒŁ√ bÁË ¨UÐË—Ë√  UNł
                                     ∫UO½U*√ w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ
                UÄË— W OM vKŽ s¹dzU¦Ã« ‰Ë√Ë ¨UO½U*√ w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ bz«— dŁuà sð—UÄ bF¹
                                            Ó
                .dAŽ ”œU ë ÊdIë w ÊUOBFë ¡«uà UÐU³Ã« tłuÐ qLŠ sÄ ‰Ë√Ë ¨W¦¹b(« —uBFë w
                Ó  Ó   
    ∫dŁuà sð—UÄ
                »UÐ vKŽ oKŽË ¨Ê«dHGë „uJ lOÐ WOKLŽ WOMKŽ Ì …—uBÐË Ì …bAÐ dŁuà sð—UÄ dJM²Ý« bÁË
w UO½u JÝ WFÞUIÄ w bÃË
w ”—œ ¨Â±¥∏≥ ÂUŽ UO½U*√                                    Î
                Èdš√ U¹UCÁË WOCIë Ác¼ sÄ tHÁ«uÄË Á¡«—¬ tML{ ¨Î«bMÐ πµ sÄ nÃQ²¹ U½öŽ≈ ⁄d³M² W OMÂ
`³ √ rŁ ¨ —u —≈ WFÄUł
                                                        ∫UNMÄ
           Î
w uð¨f¹—b²ÃUÐ qG²ý«Ë ¨U³¼«—
        .±µ¥∂ ÂUŽ   ‰Uł— vKŽ ΫdB²IÄ ÊuJ¹ ô Ê√Ë ¨ÁdO HðË qO$ù« …¡«dIÐ h ý qJà o(« ¡UDŽ≈ ≠
                                                .W OMJÃ«Ë s¹bë
       ∫ÊUÄd(«                       .W OMJë UNAOFð X½U w²Ã« ·d²Ã« …UOŠ WLłUNÄ ≠
                                       Ô        Ò
 Ác ²¹ ÊU Ícë —«dIë u¼              Î
                W OMJë lÄ dŁuà Ÿ«dBà UIKDMÄË ¨WOŠö ù« W¹dŁuKë …—u¦Ã« W¹«bÐ WÐU¦0 pÖ ÊUÂË
 Ád³²F¹ ÊU sÄ o×Ð UÐU³Ã«
          Î
 W OMJë rOÃUFð sŽ Uł—Uš    `C²ð Á—UJ √  cš√Ë ¨ÊU*_« 5HI¦*« 5Ð UF¹dÝ dŁuà sð—UÄ ¡«—¬  dA²½« bÁË .WOJOÃuŁUJë
                                 Î
                                  .WKÄUJ²Ä …bŠ«Ë …bOIŽ qJý cšQ²Ã …b¹«e²Ä …—uBÐ
 vÃ≈ ÍœR¹ U2ÆUÐU³Ã« WDKÝË
 o³Þ Ícë ÊU ½ù« Ác³½
 ÆlL²−*« w ÊUÄd(« tOKŽ                             Ì
                dŁuà Ê√ dOž ¨ÊUÄd(UÐ ÁœbN¹Ë ¨dŁuà —UJ QÐ tO œbM¹ ÊöŽ≈ —«b ù dýUFë uOà UÐU³Ã« —œUÐ
                                              Ô
                                       Î        
                —Ëb vÃ≈ Èœ√ U2 ªÂ±µ≤∞ ÂUŽ œöO*« bOŽ Âu¹ UMKŽ ÍuÐU³Ã« —uAM*« ‚d×Ð pÖ vKŽ œ—    ]
                                                .ÊUÄd(UÐ ÍuÐUÐ —«dÁ
                                                     >   Ì

                                             Ô
                              ∫«d ¹uÝË U ½d w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ
                                          
                .dŁuà …dE½ sÄ qLý√Ë lÝË√ w½U ½≈ rNHÐ 5OM¹bë 5×KB*« …dO Ä vÃ≈ ©sHÃU® rC½«
                                                   Ò
      ∫sHÃU Êuł     bIÃË .dA³Ã« u×½ sHÃU t&« ¨WOŠö ù« tðuŽœ w ÊU*_« tÄuÁ vÃ≈ dOš_« tłuð 5Š wH
                      Ó Ô
ÂUŽ bÃË ¨q _« w ½d       tMJÃË ¨UO½U*√ w dŁuà tKF UÄ —«dž vKŽ ¨UÄË— W OM sŽ WKBHMÄ Ì …b¹bł ÌW OM ÂUOÁ vÃ≈ UŽœ
                                                     
¨…—u OÄ WKzUŽ w ±µ∞π
                                                  
                ¨WÃËbKà W OMJë ŸuCš Ÿu{uÄ UNMÄ ¨WLNÄ WOCÁ sÄ d¦Â√ w dŁuà —UB½√ lÄ nK²š«
                                           Ó
tðbŽUÝË ¨tI¹dÞ tà XKNÝ Ò
ÂuKFÃ«Ë Êu½UIë WÝ«—œ vKŽ              .UNŠö ≈ bFÐ WO MJKà WÃËbë lC ð Ê√ ÊËd¹ «u½U sHÃU —UB½Q
                                     Ô        Ú
f¹—UÐ b¼UFÄ w WO½U ½ù«
                                                 Ò
                «d ¹uÝ w nOMł WM¹bÄ w rOI¹ Ê√ sÄ Õö ù« …UŽœ sÄ W³ ½ …bŽU 0 sHÃU sJ9
         .ÊUO×Ë√Ë
                                                          ∏
WÄUFÃ«Ë W U)« ”UMë …UOŠ vKŽ WÐUÁ— X{d Ë ¨‚öš_«Ë …bOIFÃ«Ë s¹bë —uÄ√ w ”UMë lÄ Î«dO¦Â  œbAð WOM¹œ WÄuJŠ
                                                  Î
UL ¨UÐË—Ë√ »dž w wM¹bë Õö ù« WÂd( UO UIŁ ΫeÂdÄ nOMł sÄ sHÃU c ð« bÁË .W OMJë rEMÐ r¼bOIð sÄ bÂQ²KÃ
                  Î
                  .X½U² ðËd³Ã« f IÃ«Ë …UŽbë Z¹d ²Ã ΫeÂdÄ ÊuJ²Ã WFÄUł±µµ∏ ÂUŽ UNO fÝ√
                         Ô                Î
WOM¹œ X Oà Á—UJ √ X½UÂË ¨Â±µ±π ÂUŽ cMÄ « d ¹uÝ w a¹—u¹“ WM¹bÄ w wK$Ë“ p¹dÃË√ u¼ dš¬ wM¹œ `KBÄ dNþË
                                        Ô    Ï
¨WM³¼dë ÂUE½ rłU¼ UL ¨WOM¹œ W¹Ë«“ sÄ Ê«dHGë „uJ lOÐ WOKLFà wK$Ë“ ÈbBð bÁË .WOMÞËË WOÁöš√ U/≈Ë ¨jI
WOMÞuë U¹UCIë vKŽ e— bI pÖ sŽ öC Ë .…öBë w WOMOðöë WGKë «b ²Ý« ÂdŠË ¨Ã«ËeÃUÐ ÊU³¼dKà ÕUL ë VKÞË
                 Î                  Ó ] Ó
                       Î
«u½uJ¹ ô Ê√Ë ¨Íd ¹u ë œU%ô« `ÃUBà qLFë rNMÄ U³ÃUÞ ¨WO³Mł_« ‘uO'UÐ ‚UײÃô« ÂbŽ vÃ≈ ”UMë UOŽ«œ ¨WOÄuIëË
W OMJë WÁöŽ …dJ ‰uŠ dŁuà sð—UÄ lÄ nK²š« bÁË .rNðU³J½ V³Ý t¹√— V Š UN½_ ªUN½UDKÝË UÄË— …dDO à 5F{Uš
                           Î
u¼Ë ¨WOM¹bë nzUþuë vKŽË ¨W OMJë ÊËRý vKŽ ·dAð rNMÄ W¾O¼ rNFOLł ÊuO×O *« nÃR¹ Ê√ Èd¹ ÊUÂË ¨WÃËbÃUÐ
                                 .sHÃUÂË dŁuà sÄ WOÞ«dI1bÃUÐ U½U1≈ d¦Â√ pÃcÐ
                                               Î
wLK ë qLFë Êu¹dŁuKë qC ULMOÐ ¨tðuŽœ dAMà nMFë «b ²Ý« w œœd²¹ rà t½√ w dŁuà lÄ wK$Ë“ p¹dÃË√ nK²š«
                                        Ó
                                             .r¼—UJ √ dA½ w
                            =
¨WOJOÃuŁUJë  UFÞUI*« lÄ WŽ«d ¡UMŁ√ w ±µ≥± ÂUŽ q²ÁË ¨UNK «d ¹uÝ vKŽ …dDO ë w wK$Ë“ …uŽœ XKA
UN ÃU−Ä WÞUÝuÐ —U² ð W¹d ¹u ë  UFÞUI*« sÄ WFÞUIÄ q „dð vKŽ ‚UHðôUÐ pOÃuŁUJÃ«Ë Á—UB½√ 5Ð Ÿ«dBë vN²½«Ë
                                    .tKCHðË tO Vždð Ícë V¼c*« WOM¹bë
WO½U² ðËd³Ã«Ë ¨©W OMJë —UB½√® WOJOÃuŁUJë ∫w¼ ¨WO×O Ä V¼«cÄ WŁöŁ wM¹bë Õö ù« WÂdŠ W¹UN½ lÄ UÐË—Ë√ w dNþ
                                  . WO ÂœuŁ—_«Ë ¨©W OMJë vKŽ Êu−²;«®


                                          ∫w H½ d³²š«
                                             Ô
                             ∫WOðü«  U×KDB*«Ë rO¼UH*UÐ œuBI*« UÄ
                                          Ô        ±
                       ø WOÄuIë WÂd(« ¨Ê«dHGë „uJ ¨wM¹bë Õö ù«

      .WCNMë dBŽ w UÐË—Ë√ »dž w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ÂUOÁ qÄ«uŽ sÄ qÄ«uŽ WFЗ√ d–√
                                    Ó   Ó   Ô        ≤

   .WCNMë dBŽ w UÐË—Ë√ w W OMJë Õö ≈ rNðôËU×Ä ¡UMŁ√ w sHK ÊułË dŁuà sð—UÄ 5Ð Ê—UÁ√ ≥

                  .wK$Ë“ p¹dÃË√ UNÐ ¡Uł w²Ã« WOM¹bë WOŠö ù« ¡«—ü« r¼√ `{Ë√
                                             Ò     ¥                                          ∫◊U??????A½
                                        ∫sŽ V²Â√Ë ¨Y×Ð√
                          .wM¹bë Õö ù« WÂdŠ bFÐ UÐË—Ë√ w W OMJë —Ëœ

 π
WO «dG'«  U uAJë
                              Ô               ≥    ”—b??ë
                                         Ô Ò        Ô
                                        ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½
                                                ]
                    Î          Ô   Î
·dF¹ rK ¨ÍœöO*« dAŽ fÄU)« ÊdIë W¹«bÐ w U¾Oý UNMŽ ÊuOÐË—Ë_« ·dF¹ ô WÃuN−Ä rÃUFë sÄ Ï…dO³Â ¡«eł√ X½UÂò
                                              Ï
      Î   Î                                       Î
UÄ o¹dÞ sŽ ¨W²¼UÐ WCÄUž UOÝ√ ‚dýË jÝË sŽ rNðUÄuKFÄ q X½UÂË ¨»dGë w UNKLÂQÐ Ì …—UÁ œułË sŽ U¾Oý bŠ√
                           ^
w²Ã« …dJHë Ê√ ô≈ ¨W¹Ëd ÷—_« Ê√ «Ë—bÁ o¹džù« ¡UÄbÁ Ê√ rž—Ë ¨uÃuÐu—UÄ ‰U¦Ä√ WÃUŠdë hBÁ sÄ rNOÃ≈ q Ë
                  Ò     Ó
                  Ì   Ó            Ò
ULO ÊuHA²J*« UN×{Ë√ w²Ã« UN²IOIŠ sÄ dO¦JÐ dG √ rN½U¼–√ w X½UÂË ¨W×D Ä UN½√ rÃUFë ÊUJÝ 5Ð …bzUÝ X½UÂ
                          Ô Ó
       Æå…—UIë pKð wÁdý wÐuMł w WŠU Ä d³Â√ q=¦9 bMNë Ê√Ë ¨UN²ŠU Ä YKŁ w UOݬ ÊË—uB²¹ «u½UÂË ÆbFÐ
                       Ó

©∂¥’ ÆUMOÑ d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ∫—«u½ e¹eFë b³ŽË o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž®
    Ò
                                                  Ò
                                         ∫V??Oł√Ë ¨wðü« w dJ √
                                ø rÃUFë vKŽ ·dF²Ã« ÊuOÐË—Ë_« ŸUD²Ý« nOÂ
                                       Ò    Ò                                           wL????OKFð h Ò KÄ
                                                Ï
                            =   Ó  Ó   
               ÆÊU³Ýù«Ë 5OÃUGðd³Ã« b¹ vKŽ ÍœöO*« dAŽ fÄU)« ÊdIë w WO «dG'«  U uAJë  √bÐ
                                         Ô    Ô

                                          ∫WO «dG'«  U uAJë »U³Ý√
                                                    Ô
                         ∫UNMÄ WO «dG'«  U uAJÃUÐ ÂUOIKà 5OÐË—Ë_« XF œ l «Ëœ …bŽ „UM¼
                                                Ó   Ô


                                             ∫wM¹bë l «bë ±
                                                 Ô
                     Ô             
vÃ≈ UOI¹d ≈ wÐdž w 5LK *« q¹u% vÃ≈ ·bNð ‰UGðd³Ã« X½U –≈ ¨WO «dG'«  U uAJë WÂd×Ð wM¹bë l «bë rNÝ√
                                              Ô
¨ WHA²J*« oÞUM*« w WO×O *« dA½ vÃ≈ ·bNð UO½U³Ý≈ X½U ULMOÐ ¨©‰UGM Ã«Ë ¨UO½U²¹—uÄË ¨»dG*«® UNMÄË ¨WO×O *«
                                       ÆfÃb½_« sÄ rNłËdš bFÐ 5LK *« …œ—UDÄË

                                                         ±∞
∫ÍœUB²Áô« l «bë ≤
sŽ öC ¨W¹—U−²Ã« lK ë vKŽ »dFë UN{d w²Ã« Vz«dCë …d¦Â V³ Ð WO «dG'«  U uAJë WÂd×Ð ÊuOÐË—Ë_« ÂUÁ
                                   
       Æ—UJ²Šô«Ë Vz«dCë sÄ ’ö Kà —U−²Ã« sÄ Î«dO¦Â XF œ w²Ã« ¨WOÐË—Ë_« …—U−²Kà WOÁbM³Ã« —U& —UJ²Š«
                                                  
                                   ∫»dFë UNOKŽ dDOÝ w²Ã« W¹—U−²Ã« Ô‚dDë
                                              Ô
¨Î«dÐ œ«bGÐ vÃ≈ ÔqÓIMÔð rŁ ¨…dB³Ã« vÃ≈ bMNë sÄ lK ë WOÄöÝù« sH ë ÔqL% YOŠ ¨wÐdFë ZOK)« o¹dÞ ≠±
   Ó                     Ó   Ô    Ô
           ÆWOÁbM³Ã« sHÝ WÞUÝuÐ UÐË—Ë√ vÃ≈ UNKI½ r²¹Ë ¨jÝu²*« d׳ë qŠ«uÝ vÃ≈ qBðË
                            Ô
               ÆW¹—bMJÝù«Ë …d¼UIë vÃ≈ ¡«d×Bë d³Ž f¹u ë v²Š dLŠ_« d׳ë o¹dÞ ≠≤

                                 ∫‰uN−*« W dFÄ w W³ždë ≥
YÃU¦Ã« ÊdIë w bMNÃ«Ë 5Bë vÃ≈ uÃuÐ u—UÄ WKŠ— bFÐ ÌWÃuN−Ä sÂUÄ√ vKŽ ·dF²Ã« w 5OÐË—Ë_« W³ž—  œ«œ“«
Ó                            Ó      Ò         Ô
                                            Î
                                   Æ©VzU−Fë® Ê«uMFÐ UÐU²Â ÁdA½Ë ¨dAŽ
                                                  Ó

                                         
                                    ∫WO «dG'«  U uAJë r¼√
                                              ^

                                     ∫WOÃUGðd³Ã«  U u???AJë
                 “U¹œ
            UÄUł Íœ uJÝU
                ‰«dÐUÂ
            wAðu³ O uJ¹dÄ√            ∫ öŠdë XK u ¨WO «dG'«  U uAJë ‰U−Ä w WOÐË—Ë_« ‰Ëbë …bz«— ‰UGðd³Ã« X½UÂ
                                       Ó
                       Æ UOI¹d ≈ w ‰UGM Ã«Ë U½UžË vÃUÄ vÃ≈ Õö*« ÍdM¼ sÄ“ ≠ √
ÆWÃUŠdë ¡ôR¼ sÄ ¨rÃUFë w ÌWHK² Ä oÞUMÄ vÃ≈ ‰u uKà rNLŽœË ¨WÃUŠdë l−ý Ícë q¹u½ULŽ sÄ“ ≠»
                  Ó              Ò   Ò
                     ÆUOI¹d ≈ wÐuMł `ÃUBë ¡Ułdë ”√— vÃ≈ q Ë ∫“U¹œ ±
                                Ò
   Æ`ÃUBë ¡Ułdë ”√— o¹dÞ sŽ bMNë vÃ≈ ±¥π∏ ÂUŽ ‰u uë sÄ sJ9 ∫UÄUł Íœ uJÝU ≤
        Æq¹“«d³Ã« vÃ≈ q u ¨wÐuM'« »dGë vÃ≈ ±µ∞∞ ÂUŽ WKŠ— w Ãdš ∫‰«dÐU ≥
   Æ dL(« œuMNë UNMJ ¹ w²Ã« UJ¹dÄ√ vKŽ tLÝ« oKÞ√Ë ¨5²OJ¹dÄ_« nA²Â« ∫wAðu³ O uJ¹dÄ√ ¥
±±
∫ WO½U³???Ýù«  U uAJë
        ”u³*u d u²ÝdÂ
            ÊöłUÄ
                 Î 
¨UNMÄ —UÝ w²Ã« WDIMë vÃ≈ …œuFÃ«Ë UÐdž —U×Ðù« w d ]J bI ¨ 5HA²J*« dNý√ sÄ bF¹ ∫”u³*u d u²Ýd ±
¨UO½U³Ý≈ vÃ≈ d U ¨UNOKŽ o «u¹ rà Ícë ‰UGðd³Ã« pKÄ vKŽ tðdJ ÷dŽË ÆW¹ËdÔ ÷—_« Ê√ sÄ UÁöD½«
             Ú                  Ó Ó      Ó
            Ó   Ó            Ô
VK−OÝ Ác¼ t²KŠ— w t½QÐ WJK*«Ë pK*« lMÁ« tMJà ¨W¹«b³Ã« w pK*« i — ¨WJK*«Ë pK*« vKŽ tðdJ ÷dŽË
¨VÝUJ*« dAŽ vKŽ ‰uB(«Ë ¨sHÝ ≥ ∫w¼ ”u³*u  U³KÞ X½UÂË Æ tOÄbÁ X% UNFC¹Ë ¨UOݬ “uMÂ
     Ô Ô               Ô
      Î                                 Î
   ÆpÃcÐ UÄuÝdÄ —b √Ë ¨pK*« o «Ë ΫdOš√Ë ¨UNÔHA²J¹ w²Ã« œö³Ã« q w pK*« sŽ U³zU½ ÊuJ¹ Ê√Ë
             Ô                   Ò
Æ “—uð Íœ f¹uà tLÝ«Ë ¨WOÐdFë UNMÄ ¨ UGà XÝ ·dF¹ rłd²Ä Àö¦Ã« dš«u³Ã« w ”u³*u lÄ ÊUÂ
                     ] Ô  Ï
                                   
                     ∫u×½ UO½U³Ý≈ sÄ Â ±¥π≤ ÂUŽ w Àö¦Ã« dš«u³Ã« XIKD½«
                                      Ô
rŁ Æ w³¹—UJë d׳ë —eł vÃ≈ q Ë v²Š w KÞ_« jO;« w Á—U×Ð≈ lÐUð rŁ ¨Â±¥π≤ ÂUŽ Í—UM —eł ≠ √
                 Ò
∫ UNL¼√ —eł WŽuL−Ä nA²Â« rŁ ¨ ô Â√ bMNë w w¼ q¼ ·dF¹ rÃË ¨—ËœUHKÝ ÊUÝ U¼ULÝ ÷—√ w ‰e½
                     Î Ò
¨qЫu²Ã«Ë ¨V¼cë ∫UNL¼√ ¨lK ë sÄ WŽuL−0 öL×Ä —e'« Ác¼ sÄ œUŽË ¨w²¹U¼ …d¹ełË ¨ UÐu …d¹eł
                                        Æ»UAš_«Ë
                           Ó
       Æ“u*« b¼Uý …dÄ ‰Ë_Ë ¨ UJOMOÄËœ vÃ≈ q ËË jO;« d³Ž ±¥π≥ ÂUŽ WO½U¦Ã« t²KŠ— w ≠»
                          Ó
    ÆÈdš√ —ełË ¨œ«bOM¹dð …d¹eł vÃ≈ q ËË ¨w KÞô« jO;« d³Ž ±¥π∏ ÂUŽ W¦ÃU¦Ã« WKŠdë w ≠Ã
”«—ËbM¼ vÃ≈ q Ë YOŠ ©vDÝuë UJ¹dÄ√® w³¹—UJë d׳ë vÃ≈ ”U sÄ d×Ð√ ±µ∞≤ÂUŽ WFЫdë WKŠdë w ≠ œ
rNODFO ¨—e−ë ÊUJÝ lÄ ‰œU³²¹ ”u³ÄuÃu ÊUÂË ¨UO½U³Ý≈ vÃ≈ lł— rŁ ¨ULMÐË UJ¹—U²ÝuÂË «uł«—UJO½Ë
     Ô Ô
            Æ ö¹ËeM ¡vÞ«uý vKŽ RÃRKë błu¹ YOŠ ¨RÃRKÃ«Ë V¼cë rNMÄ cšQ¹Ë “d)«
                           Î
tMÄ“ w WO «dG'«  U uAJë XGKÐ bÁË ¨q _« wÃUGðdÐ t½QÐ ULKŽ ¨UO½U³Ý≈ pKÄ Èbà qLŽ ∫ÊöłUÄ     ≤
WKB²Ä W¹d×Ð WKŠ— w rÃUFë ‰uŠ ·«uDë u¼Ë ¨rÃUFë w dNþ w «dGł ŸËdAÄ d³Â√ cH½ t½_ ª…Ë—cë
                                      Æ bŠ«Ë ÁU&« w Ë

                                                  ±≤
Î
             Æ UÐuMł qŠU ë …«–U×0 —UÝ rŁ ¨q¹“«d³Ã« vÃ≈ q u UÐuMł w KÞ_« jO;« ÊöłUÄ d³Ž
—eł sÄ WŽuL−Ä w¼Ë ¨5³KHë —eł vÃ≈ q ËË ¨ÍœUNë jO;« qšœ rŁ ¨ÊöłUÄ oOCÄ q Ë Â±µ≤∞ ÂUŽ w Ë
                                      Ì
                                 ÆWO½U³Ý≈  UJK²2 X׳ √Ë ¨5Bë d×Ð w u¹ö*«

                              Ô
                      ∫ WO «dG'«  U uAJë w 5LK *«Ë »dFë —Ëœ
                                        Ô
¨rNðUÄUNÝ≈ 5LK *« »dFKà ÊU bI ¨WIÐU ë WO «dG'«  U uAJKà WKLJÄ WOÐË—Ë_« WO «dG'«  U uAJë WÂdŠ X½UÂ
                                                    ∫UNMÄ
                                         Ó
 ULKEë d×Ð w «Ëd×Ð√ ‰«“dÐ wMÐ ‰Uł— iFÐ Ê√ ©—UBÄ_« pÃU Ä® tÐU²Â w ÍdLFë ˇ« qC dÂc¹ ≠√
                                           Ô
vKŽ X³²Â WOÄöÝ≈ W¹dŁ√ WÃœ√ „UM¼Ë ¨q¹“«d³Ã« rÝ« UNOKŽ «uIKÞ√ …b¹bł ÷—√ vÃ≈ uK Ë˨©w KÞ_«®
                            Æ vDÝuÃ«Ë WOÐuM'« UJ¹dÄ√ w UFÁuÄ π∞ w —u Bë
             Æ bMNë vÃ≈ ‰u uë w UÄUž Íœ uJÝU …bŽU 0 błUÄ sÐ bLŠ√ wÐdFë Õö*« ÂUÁ ≠»
·d²F¹ WÃUÝ— Á¡«—Ë nKš ”u³ÄuÃu Ê√ © t³¼cÄË bý— sЫ ® tÐU²Â w —uNA*« w ½dHë rÃUFë ÊUM¹— X ½—√ d– ≠?ł
                    Æw KÞ_« jO;« w tðU UA²Â« vKŽ WOÐdFë UO «dG'« ÂuKŽ qCHÐ UNO
w «dG'« »dFë rKŽ sÄ œU √ pÃcÂË ¨w KÞ_« jO;« w ÁœUý—ù »dFë bŠ√ ”u³ÄuÃu d u² ¹d V×D √
                                                ÆWOKLFë rNðd³š sÄË
w Ãb½√ wÐdŽ UNÐ ÂUÁ w KÞ_« —u³Fà W OÃb½√  ôËU×Ä Ê√ ©‚U ü« ‚«d²š« w ‚U²A*« W¼e½® tÐU²Â w w ¹—œù« d–Ë
»dFë ÊU³Aë sÄ œbŽ t²³×BÐË ¨w³ÞdIë ‘U Aš tLÝ« fÃb½_« w 5LK *« rJŠ ¡UMŁ√ w ÍœöO*« lÝU²Ã« ÊdIë w
                                        Î
WO½ULŁ Ê√ UC¹√ dÂ–Ë ¨…dO¦Â rzUMGÐ rN²KŠ— sÄ «ËœUŽË ¨WOÐuM'« UJ¹dÄ√ vÃ≈ «uK ËË ¨UÐdž w KÞ_« jO;« w «uKžuð
              Ó
«uMJÝ 5LK *«Ë »dFë Ê√ vKŽ UMÃb¹ U2 ¨WOÐuM'« UJ¹dÄ√ vÃ≈ «uK ËË ¨w KÞ_« jO;« w «Ëd×Ð√ W½u³Aà sÄ ’U ý√
     Æ ”u³ÄuÃu q³Á UJ¹dÄ√ w »dFë œułË vKŽ qOÃœ «c¼Ë ¨“«dDë WOÐdŽ WOMÐ√ „UM¼Ë ¨jO;« —eł iFÐ w
                             Î Î
WO «dGł WŽuÝuÄ r {√ UN½√ dÂ–Ë ¨œ«bGÐ w ÊuÄU*« WHOK)« dÄQÐ UOÐdŽ UO «dGł ÊuF³Ý UNLÝ— WD¹dš „UM¼ Ê√ UC¹√ w ¹—œù« d–Ë
 Æ »dFë Íb¹√ vKŽ dAŽ lЫdë ÊdIë vÃ≈ WK u³Ã« WŽUM ·UA²Â« œuF¹Ë ¨ WOMOðöë vÃ≈ qLFë «c¼ rłdðË ¨÷—_« n Ë w


                                     ∫WO «dG'«  U uAJë ZzU²½
                                               Ô
                                     Ó   Ó      Ô
w KÞ_« jO;« `³ √ WO «dG'«  U uAJë V³ ÐË ¨ vDÝuë —uBFë w …—U−²Kà fOzdë o¹dDë u¼ jÝu²*« d׳ë ÊU ±
                                                  Ô
      ÆW¹—U−²Ã« …—u¦Ã« WKŠd*« Ác¼ vKŽ oKÞÔ√Ë ¨U¹—U& WOÃUD¹ù« Êb*« XHF{ ‰œU³²Ã« «c¼ W−O²½Ë ¨‰Ë_« o¹dDë
      Î
ÆWC¹UI*« sÄ ôbÐ …—U−²Ã« WKOÝË WKLFë X׳ √Ë ¨WCHÃ«Ë V¼cë q¦Ä UÐË—Ë√ w WMOL¦Ã« ÊœUF*« WOL  œ«“ ≤
Æ —U׳ë w f UM²Ã« vÃ≈ pÖ Èœ√Ë ¨WOÐË—Ë_« ‰Ëbë ÂUÄ√ —ULF²Ýô« »UÐ `² vÃ≈ WO½U³Ýù«Ë WOÃUGðd³Ã«  U uAJë  œ√ ≥
         Î                              Î
…d−Në sÄ qO à W¹«bÐ X½U ¨WHA²J*« œö³Ã« vKŽ iOÐ_« qłdë …dDOÝË ¨U¹œUB²Á«  «dLF² *« ‰öG²Ý« ¥
      Ì
       Æ5OK _« WHA²J*« œö³Ã« wÃU¼√ sŽ s¹dLF² *« œbŽ œ«“ YO×Ð …b¹b'« UO½bë vÃ≈ UÐË—Ë√ sÄ
                  Æ WOJOÃuŁUJë WO×O *« w¼Ë dLF² *« W½U¹œ WHA²J*« œö³Ã« ÊUJÝ oM²Ž« µ
±≥
‰UGðd³Ã« pKL²Ð UÄuÝdÄ —b √ UÐU³Ã« Ê_ W Uš ¨…b¹b'« w{«—_« ÁcNà rN²OJKÄ XO³¦ð vKŽ „uK*« qLŽ ∂
                            Æ rNI¹dÞ sŽ UN UA²Â« r²¹ w²Ã« œö³Ã« lOL'


                           ∫»dFë vKŽ WO «dG'«  U uAJë d?Ł√
                                 Ò        Ô
U2 ªUNO …—U−²Ã« XÒH  ¨ÂUAë œöÐ qŠUÝË Í—U−²Ã« dBÄ eÂdÄ vKŽ Ì …dO³Â ÌWł—bÐ WO «dG'«  U uAJë WÂdŠ  dŁ√
                                               Ô
                               ÎÒ       ÎÒ
                               ÆUOÝUOÝ rÓŁ sÄË ¨U¹œUB²Á« »dFë nF{ vÃ≈ Èœ√
                                   Ò                Ò

                                          ∫w H½ d³²š√
                                 øWO «dG'«  U uAJë  √bÐ v²Ä ±
                                      Ô
                     øWO «dG'«  U uAJë WÂdŠ w XLNÝ√ w²Ã« ‰Ëbë r¼√ UÄ ≤
                                           ^
                          ÆWO «dG'«  U uAJë WÂd( WHK² *« l «Ëbë d Ò √ ≥
                                          Ó
                                        ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ¥
               ÆbMNë vÃ≈ ‰u uKà w KÞ_« jO;« w UÐdž —U×ÐùUÐ f³ÄuÃu ÂUOÁ ≠ √
                   ÆrÃUFë w w «dGł ŸËdAÄ d³Â√ ÊöłUÄ ŸËdAÄ bF¹ ≠ »
              ÆWO «dG'« ·uAJë bFÐ ÂUAÃ«Ë dBÄ w W¹—U−²Ã« WÂd(« nF{≠ Ã
                         ∫UNHA²Â« w²Ã« WÃUŠdë rÝ« WIDMÄ q V½U−Ð V²Â√ µ
                                             Ô
                                        ƉUGM ë ≠
                                  Æ`ÃUBë ¡Ułdë ”√— ≠
                                         ÆbMNë ≠
                                         ÆUÐu ≠
                                          ÆULMÐ ≠
                                      Æ5³KHë —eł ≠
                     ÆWO «dG'« ·uAJë WÂdŠ w 5LK *«Ë »dFë —Ëœ `{Ë√ ∂
                                           Ò
                                           Î
                           ÆWO «dG'« ·uAJë WÂdŠ ZzU²½ sÄ UFЗ√ d–√ ∑


                                          ∫◊U??????A½

                                ∫wðQ¹ UÄ ¡ULBë rÃUFë WD¹dš vKŽ 5Ž√
                                     Ò           Ò
oOCÄ ¨jÝu²*« d׳ë ¨UO½U³Ý≈ ¨‰UGðd³Ã« ¨UÐu ¨`ÃUBë ¡Ułdë ”√— ¨w³¹—UJë d׳ë ¨dBÄ ¨q¹“«d³Ã« ¨bMNë
                                                 ÆÊöłUÄ

                                                     ±¥
…b???Šuë


         ≤ Ô   Ô
   WOÄuIë  UÂd(«Ë W¦¹b(«  «—u¦Ã«
±µ
Ô
                           W???OJ¹dÄ_« …—u??¦Ã«       ±   ”—b??ë
                                    ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½
                                      Ò      ]
w½U¦Ã« nBMë w WO½UD¹d³Ã« W¹—uÞ«d³Äù« ‚UD½ sL{ dI²Ý« bÁ WOJ¹dÄ_« …—UIKà wÃULAë nBMë Ê√ d¼UEë w Ëb³¹ ÊUÂò
                        ]
…b¹b'« ÷—_« ÊUJ
      Ô      ÆUÂdOÄ√ w UNð«dLF² ÄË Â_« sÞuë 5Ð jЫd²Ã« …bý vÃ≈ dOA¹ ¡wý qJ ÆdAŽ sÄU¦Ã« ÊdIë sÄ
 «dLF² *« …—UCŠË ÆwK _« rNMÞË w ÁuHÃ√ U* Ϋœ«b²Ä« rNðUOŠ X½U U/≈ ¨…b¹bł WO½bÄ rNà «u ÝR¹ Ê√ «uÃËU×¹ rÃ
                                        Ò      Ò
¨«d²K$≈ w UNÐ ‰uLF*« UN Ô H½ w¼ rNMOÐ …bzU ë 5½«uIÃ«Ë ¨W¹eOK$ù« UN½UJÝ WGÃË ¨W d  W¹eOK$≈ X½U …dAŽ Àö¦Ã«
                                         Ú
                      ÆåÂ_« sÞuë w …bzU ë w¼ WOKzUFÃ«Ë WOŽUL²łô« …UO(« w …bzU ë  «œUFëË

©·dB²Ð ØƵµ’ ¨Y¹b(« WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë a¹—Uð ∫ wFMFMë bO−*«b³Ž®                                     ∫VOł√Ë ¨wðQ¹ ULO dJ √

WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« ÊUJ à WOÃULAë UJ¹dÄ√ w WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« w b¹bł …UOŠ »uKÝ√ dNE¹ rà «–U*
                                       Ô   Ú
                                         øWOÃULAë UJ¹dÄ√ w                                       wL????OKFð h Ò KÄ


                      b½ôdÄ
                                        5OÐË—Ë_« ÒÊ√ nO o³Ý ULO UM¹√—
                                        5²OJ¹dÄ_« vÃ≈ …d−NÃUÐ «Ë√bÐ
                                        ¨ÌWHK² Ä  Ó
                                              qÄ«uFÐ   5Žu bÄ
                                              
                                        w W¹eOK$ù«  UÝ—UL*« sJÃË
                                        vÃ≈ UN½UJÝ XF œ  «dLF² *«
                                               ƉöI²Ýô«Ë …—u¦Ã«

      ‰öI²Ýô« bMŽ WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« WD¹dš
                                                         ±∂
Ô
                                     ∫WOÂdOÄ_« …—u¦Ã« ÂUOÁ qÄ«uŽ
      Ò
     ∫dJ ë Êu½UÁ                                 Ó
                ∫UNL¼√ ¨ÍeOK$ù« —ULF²Ýô« vKŽ …—u¦Ã« vÃ≈ 5OJ¹dÄ_UÐ XF œ qÄ«uŽ …bŽ XFL²ł«
hM¹Ë ¨Â±∑∂¥ ÂUŽ —b
                       Î
               ‰UF²ýô ΫdýU³Ä U³³Ý  «dLF² *« vKŽ W{ËdH*« Vz«dCë XKJý ∫Vz«dCë
                                Ô    Ô                 ±
 «dLF² *« ÔÊUJÝ l b¹ Ê√ vKŽ
        Ó       vKŽ Vz«dCë ÷d w UNI×Ð W¹eOK$ù« WÄuJ(« XJ 9 –≈¨WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã«
           Î
 Æœ—u² *« dJ ë vKŽ W³¹d{
               W³¹d{Ë ¨dJ ë Êu½UÁ ∫Vz«dCë Ác¼ r¼√Ë ¨WM¹e)« qšœ …œU¹“ ·bNÐ UNð«dLF² Ä
   ∫WGÄ Òbë W³¹d{     rà W³¹d{ W¹√ l bÐ 5ÄeKÄ dOž rN½√ ÊËd¹ «u½U 5OJ¹dÄ_« Ê_ ¨ ©lЫuDë® WGÄbë
hM¹Ë ¨Â±∑∂µ ÂUŽ —b                    ÆW³ ²M*« rN ÃU−Ä o¹dÞ sŽ U¼—«dÁ≈ w «u—UA¹
               ÊuOJ¹dÄ_« lKDð ∫©Â±∑∂≥ – ±∑µ∂® U ½d Ë UO½UD¹dÐ 5Ð l³ ë 5M ë »dŠ ≤
lOLł vKŽ Vz«d{ ÷d vKŽ
     Ó
¨n× sÄ ¨ UŽu³D*«
    ÆU¼dOžË ¨ ö−ÄË     bFÐ ULOÝô ¨eOK$ù« UNÐ l²L²¹ w²Ã«  U¹d(«Ë ‚uI(« vKŽ ‰uB(« vÃ≈
                          Æ5O ½dHë lÄ UNÐdŠ w «d²K$ù rNðb½U ÄË rN uÁË
               ÆÍeOK$≈ q √ sÄ ÊË—b×M¹ s¹cë ÊUJ Kà U¼eO% V³ Ð «d²K$ù 5OJ¹dÄ_« Ád b²Ò ý« ≥
                                   Ò            Ô
               gO²HðË V¹dN²Ã« lM* ôuDÝ√ eOK$ù« eNł ∫V¹dN²Ã« lM* W¹eOK$ù«  «¡«dłù« ¥
               UN³Kž√ w X½U w²Ã« ¨WOJ¹dÄ_« …—U−²Ã« œU  vÃ≈ Èœ√ U2 ¨W¼u³A*« sÂUÄ_«
                                          ÆWŽËdAÄ dOž …—U&
                                eOK$ù« œuM'«Ë 5OJ¹dÄ_« 5Ð ‘dײë µ
                                sDÝuÐ w ÀbŠ ULÂ ÆÊb*« w s¹dA²M*«
                                ÀöŁ WÃuLŠ ¡UIÃ≈ V³ Ð ¨Â±∑∑∞ ÂUŽ
                                    Æ¡U*« w ÍUAÃUÐ WKL×Ä sHÝ
                                             Ò
                                TOÝ lÁË Êu½UIë «cNà ÊU ∫pOÐu Êu½UÁ ∂
                                Ò Ï
                                ŸU{Ë√ rOEM²Ã ¡Uł t½_ ª5OJ¹dÄ_« vKŽ
                                U ½d sÄ «d²K$≈ UN²LMž w²Ã« w{«—_«
             sDÝuÐ À«bŠ√              ÂUŽ f¹—UÐ WOÁUHð« lOÁuð bFÐ UJ¹dÄ√ w
rNOÃ≈ XK Ë w²Ã« w{«—_« w ÊuFLD¹ «u½U s¹cë s¹dO¦Jë ‰UĬ vKŽ Êu½UIë «c¼ vCÁ bÁË ¨Â±∑∂≥
                                         ÆUN³BšË UNz«dŁ —U³š√                                       ∫WOÂdOÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ
                                                Ô
                                         Ï
…uŽbë˨…dzU'« W¹eOK$ù« 5½«uIë WЗU×Ä UN b¼ ¨Â±∑∑≥ ÂUŽ cMÄ W¹eOK$ù«  «dLF² *« w WLz«œ ÊU' XKJAð
                                            Ï
                                      Î
ŸU bÃ«Ë ¨f²OÝuýUÝUÄ …dLF² Ä V½Uł vÃ≈ ·uÁuÃ«Ë ¨W¹œUB²Áô«Ë WOÝUO ë UN(UBÄ sŽ UŽU œ  «dLF² *« 5Ð ÊËUF²KÃ
                 Æ sDÝuÐ À«bŠ√ bFÐ …dLF² *« ÁU& «d²K$≈ UNðc ð« w²Ã«  «¡«dłù« dŁ≈ UN²OCÁ sŽ
±∑
∫±∑∑¥ ‰Ë_« UOHÃœöO d9RÄ
¨ «—«dÁ WŽuL−Ä c ð« Ícë ¨Â±∑∑¥ ÂUŽ UOHÃœöO d9RÄ bIŽ vÃ≈ UOł—uł ¡UM¦²ÝUÐ  «dLF² *« lOLł XŽ—UÝ
                                          Ô
                                             ∫UNL¼√

                                ÆW¹eOK$ù« lzUC³Kà W¹—U−²Ã« WFÞUI*« ±

                                    ÆVz«dCë ¡UGÃ≈ …—Ëd{ ≤
                           Æ«d²K$≈ sŽ ‰UBH½ôUÐ d9R*« VÃUD¹ rà sJÃË
UN²−O²½ X½UÂË ¨Êu² −M JOà WÂdFÄ w —«u¦Ã« lÄ XJ³²ý« …uÁ «d²K$≈ XKÝ—Q ¨«d²K$≈ b{ VGAë ‰ULŽ√  d¦Â
       Æ W¹ôË q w W¹—uŁ WÄuJŠ «ËQA½√Ë ¨ «dLF² *« rEFÄ sÄ eOK$ù« œuM'« œdÞ -Ë ¨—«u¦Ã« `ÃUBÃ
                                ∫±∑∑µ ÂUŽ w½U¦Ã« UOHÃœöO d9RÄ
                                            Ô
             ”√dð˨±∑∑µ ÂUŽ —U¹√ dNý w UOHÃœöO WM¹bÄ w WO½U¦Ã« …dLKà  «dLF² *« ¡ULŽ“ lL²ł«
                                              Ô
             WŽuL−Ä d9R*« sŽ i 9 bÁËÆ ÊuÝdOHłË 5KJ½«d 5ÄUOMÐ ÁdCŠË ¨„uJ½U¼ Êuł d9R*«
                                            ∫UNL¼√  «—«dIë sÄ
                           Æ «dLF² *« lOL' wJ¹dÄ_« gO'« fOÝQð ±
                              Æ gO−Kà «bzUÁ ÊuDMý«Ë ×uł 5OFð ≤
                         ÆWIDM*« vÃ≈ ¡ËbNë …œUŽSÐ ÍeOK$ù« pK*« W³ÃUDÄ ≥
   sDMý«Ë ×uł
                                 ÆwJ¹dÄ_« ”dG½uJë qOJAð ¥

ÍbB²Ã« ÈuÝ eOK$ù« ÂUÄ√ sJ¹ rÃË Æ‰öI²Ý« »dŠ vÃ≈ WO½UD¹d³Ã« …œUO ë vKŽ ÃU−²Š« sÄ …—u¦Ã« XÃu% «cJ¼Ë
                                     «uIÐ XÄbD «Ë ¨WÂd(« ÁcNÃ
                                    dJ½UÐ WÂdFÄ w sDMý«Ë ×uł
                                    Â e¼ ¨sDÝuÐ sÄ »dIÃUÐ qO¼
                                    Ó Ô
                                     «uIë XJ³²ý«Ë ÊuOJ¹dÄ_« UNO
                                    lÄ Èdš√ WÂdFÄ w WOJ¹dÄ_«
                                    Êu²½—uð …bKÐ w W¹eOK$ù«  «uIë
                                    Êu½U w UNOKŽ «—UB²½«  “dŠ√Ë
                                            Æ Â±∑∑∂ ÂUŽ ‰Ë_«

            qO¼ dJ½UÐ WÂdFÄ q¦9 …—u
                                                     ±∏
∫‰öI²Ýô«
UN²¹uO×Ð “U²9 X½U t H½ XÁuë w UN½√ ô≈ ¨ «dLF² *« ÊUJÝ œbFà W³ MÃUÐ WOKÁ√ ‰öI²Ýöà …b¹R*« WOMÞuë W¾Hë X½UÂ
dO¦JÐ w½U¦Ã« UOHÃœö dðRÄ bFÐ «uKLŽ s¹cë ¨…dOMë —UJ _« ÍË–Ë 5BK *« ¡ULŽeë sÄ WŽuL−Ä œułË qþ w ¨UNÞUA½Ë
          ∫pÖ vKŽ r¼bŽUÝ bÁË ¨‰UBH½ô« …dJ q³I²Ã wJ¹dÄ_« ÂUFë Í√dë W¾ONð vKŽ WDO(«Ë —c(« sÄ
Ê√Ë ¨rN H½√ «uLJ×¹ Ê√ 5OJ¹dÄúà `{u¹ Ê√ ©5Ð ”UÄUð® tHÃRÄ ‰ËUŠ Ícë „«—œù« »U²Â —Ëb       ±
                    Î
vKŽ s¹œœd²*« iFÐ ŸUMÁ≈ w rNÝ√Ë ¨Î«dO³Â Uł«Ë— »U²Jë «c¼ wIà bÁË ¨Ì…—d×²Ä ÌWÄuJŠ WÄUÁ≈ rN½UJÄUÐ
                                        Ó
                                       ƉöI²Ýô« u×½ dO ë
                          Î   Ì
V³ ÐË ¨ «dLF² *« vÃ≈ rNÃUÝ—≈Ë eOK$ù« 5ŽuD²*« lLł w …dO³Â  UÐuF W¹eOK$ù« WÄuJ(« XNł«Ë ≤
                       ÆWÁeðdÄ œuM−Ð YÃU¦Ã« ×uł ÍeOK$ù« pK*« ÊUF²Ý« pÖ
wJ¹dÄ_« ”dG½uJë rNKÝ—√ s¹cë 5ŁuF³*« WÄuJ(« XK¼U& –≈ ¨ «dLF² *« ÁU& b¹«e²*« W¹eOK$ù« WÄuJ(« VKBð ≥
                               ÆrN²KÐUIÄ i — dOš_« Ê√ Wł—bà pK*« vÃ≈
                                    ∫±∑∑∂ YÃU¦Ã« UOHÃœöO d9RÄ
U¼œU%«Ë ¨…dAŽ Àö¦Ã«  «dLF² *« ‰öI²Ý« tO «uMKŽ√ ±∑∑∂ WMÝ “u9 sÄ lЫdë a¹—U²Ð UOHÃœöO w Ϋd9RÄ ÊuOJ¹dÄ_« bIŽ
                                       ÆWOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuÃUÐ ·dF¹ ULO
Î
ULÝUŠ ΫdB½ sDMý«Ë  “dŠ√ rŁ ¨wÃU²Ã« ÂUFë w 5O ½dHë …bŽU 0 „—u¹uO½ vKŽ eOK$ù« WC³Á ·UF{≈ sÄ ÊuOJ¹dÄ_« sJ9Ë
…dDO ë ÷dHà …—œU³*« ÂUÄ“ 5OJ¹dÄ_« XDŽ√ bI ¨WOJ¹dÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ w WK UHë Ułuð«—UÝ WÂdFÄ w eOK$ù« vKŽ
sÄ »dIÃUÐ ‰öI²Ýô« »dŠ w …dOš_« X½UÂË ÆWOMÞuë WÂd(« `ÃUBà ZzU²Më XÃuŠ UN½√ V½Uł vÃ≈ «c¼ ¨WOÃULAë oÞUM*« vKŽ
Ác¼ w wJ¹dÄ_« —UB²½ô« Èœ√ bÁË ÆWOJ¹dÄ_«  «uIKà …bŽU *«Ë ÊuFë b¹ b0 WO ½dHë  «uIë XÄUÁ UNO Ë ¨ÊËU²Â—u¹ WM¹bÄ
                                 Ò
      Î
ÂUÄ√ ‰U−*« U× HÄ À—u½ w½UD¹d³Ã« ¡«—“uë fOz— ‰UI²Ý« ±∑∏≤ÂUŽ —«–¬ w Ë ÆWOÐuM'« oÞUM*« d¦Â√ vKŽ …dDO ë vÃ≈ WÂdF*«
                                  Æ5OJ¹dÄ_« lÄ Âö ë  U{ËUHÄ √b³Oà ªÂUNGMÂË—


                                       ∫±∑∏≥ ÂUŽ f¹—UÐ d9RÄ
                        ∫tð«—«dÁ r¼√ sÄ ÊUÂË ¨U ½d w f¹—UÐ WM¹bÄ w d9R*« «c¼ bIŽ
                                      Ó       Ô
                        ÆWOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë ‰öI²ÝUÐ UO½UD¹dÐ ·«d²Ž« ±
                                             Ô
                 dN½ w WŠö*«Ë ¨«bM qŠ«uÝ w bOBë  U¹ôuë oŠ sÄ ≤
                                             Æw³O O *«
                   Æw½UD¹d³Ã« ‘dFKà 5ëuÄ «uKþ s¹cë rNOMÞ«uÄ W¹UL×Ð 5OJ¹dÄ_« bNFð ≥

    „—u¹uO½ w W¹d(« ‰U¦9
±π
W?OJ¹dÄ_« …—u?¦Ã« d??Ł√
…—UIë w WKI² Ä WÃËœ ‰Ë√ w¼Ë rÃUFë w …b¹bł WÃËœ —uNþË ¨wJ¹dÄ_« VFAKà ‰öI²Ýô« WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« XIÒIŠ
                                        Ò
                          Î
        Æ…dLF² *« rÃUFë »uFý qJà tÐ Èc²×¹ Uł–u/ X׳ √Ë ¨—ULF²Ýô« dO½ sÄ tð—dŠË ¨WOJ¹dÄ_«
                                          Ò
                    WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë
                  Î
                  UOÃUŠ WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë WD¹dš


                                            ∫w H½ d³²š«
                                 ø WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« »uA½ ÔqÄ«uŽ UÄ ±
                                           ∫wðQ¹ UÄ ·dŽ√ ≤
                                                =
                                 ÆWGÄbë Êu½UÁ ¨d ]J Ô Ã« Êu½UÁ
                                   Ú ]
                        Æw½U¦Ã«Ë ‰Ë_« UOHÃœöO Íd9RÄ  «—«dÁ 5Ð Ê—UÁ√ ≥
      Ʊ∑∏≤ ÂUŽ —«–¬ v²Š ±∑∑∂ ÂUŽ “u9 sÄ …d²Hë ‰öš WOJ¹dÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ l³²ð√ ¥
                               Ò          Ò
                               ø ±∑∏≥ ÂUŽ f¹—UÐ d9RÄ  «—«dÁ UÄ µ
                                     Ó     Ô

 Ò            Ò
W¹d(« oOI%Ë ¨—ULF²Ýô« sÄ hK ²Ã« w WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« ÕU$ »U³Ý√ gÁUM½
                  Ò         Ó   Ô              ◊U??????A½
                            ƉöI²Ýô«Ë
                                                    ≤∞
Ô
                            WO?? ½dHë …—u??¦Ã«           ≤    ”—b??ë
                                        ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½
                 Î
∆œU³Ä cOHM²Ã« eOŠ w XF{ËË ¨rÃUFKà …b¹bł rO¼UHÄ XDŽ√ w²Ã« Èd³Jë WO*UFë  «—u¦Ã« sÄ …bŠ«Ë WO ½dHë …—u¦Ã«ò
                    Ó
      Ï            Ò
X½UÂË ¨b¹bł ¡UMÐ t{UI½√ vKŽ dNE¹Ë ¨rDײ¹ U ½d w .bIë ÂUEMë √bÐ UNÃö           ¨ U¹dE½ œd−Ä UNK³Á X½U ¨WÄUŽ
                                                  Ó]
w²Ã« fÝ_« Ê√ UL ¨ WO ½dHë …—u¦Ã« Ÿôb½« q³Á q¹uÞ XÁË cMÄ  √bÐ bÁ tH²Š u×½ .bIë ÂUEMë UNO —UÝ w²Ã« o¹dDë
                  Æå±∑∏π ÂUŽ UN H½ …—u¦Ã« lÃbMð Ê√ q³Á dNEð  √bÐ bÁ X½U b¹b'« ÂUEMë UNOKŽ ÂUÁ

©≥≤π’ ¨ UMO d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ∫ —«u½ e¹eFë b³ŽË o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž®

                                                  Ò
                                         ∫VOł√Ë ¨wðQ¹ ULO dJ √

                             ø Èd³Jë WO*UFë  «—u¦Ã« sÄ WO ½dHë …—u¦Ã« bFð «–U*
                                                   Ò

                                          wL????OKFð h ] KÄ
                                                Ï

                                  oKD*« wJK*« rJ(« ÂUE½ vKŽ w ½dHë VFAë —UŁ
                                     =
                                                  ÆtÃöI²Ý«Ë t²¹dŠ qOMÃ
                                                         Ò
                                                   Ô
                                        ∫WO ½dHë …—u¦Ã« ÂUOÁ qÄ«uŽ
                                               Ï
                                   »uA½ vÃ≈  œ√ qÄ«uFë sÄ WŽuL−Ä  d UCð
                                          
                                           ∫ UNL¼« ¨Â±∑∏π ÂUŽ WO ½dHë …—u¦Ã«


                                  :U¼œU Ë WO ½dHë WOJK*« nF{ ∫ ôË√
                                              Ô   Î
                                                   Ô
                                  ”UÝ_«Ë ‰Ë_« —bB*« t H½ bF¹ w ½dHë pK*« ÊUÂ
                                              ^ ^
          UÐË—Ë√ …—UÁ w U ½d lÁuÄ            o(« W¹dE½ sÄ UÁöD½« ¨5½«uIÃ«Ë  UF¹dA²Ã« lOL'
∫rJ(« w wNÃô« o(« W¹dE½
                                  w WO³Fý W—UAÄ Í√ i d¹ ÊUÂË ¨ rJ(« w wNÃù«
t²DKÝ Ê√ Èd¹ pK*« ÊUÂ
   Ò
                                         Î
                WO ½dHë WOÝUO ë bOÃUI²Ã« w UNÐ ·d²F*« tÁuIŠ sÄ UIŠ œ«b³²Ýô« ÊUÂË ¨cOHM²Ã«Ë l¹dA²Ã«
Ò
qþ qÒ¦1Ë ¨ˇ« sÄ Ï…bL² Ä
         Ò
ôË ¨÷—_« vKŽ tÃù«                      Î
                ÊUÂË ÆbzU ë l{uë =qþ w UNÐ U d²FÄ WOÝUO Ã«Ë WOM¹bÃ«Ë WOB Aë  U¹d(« sJð rÃË ¨
                                                Ô
   Æt²HÃU Ä bŠ_ “u−¹
≤±
Æ WOFłdÃ«Ë nK ²Ã« sÄ …dO³Â Wł—œ vKŽ WOÄuJŠ …—«œ≈ U ½d vKŽ ·«dýù« w pK*« bŽU ¹
                               Î Ó   Ó
vÃ≈ UNI¹dÞ w WOJK*« X½U XÁË w dAŽ ”œU ë f¹uà U ½d ‘dŽ vIð—« UÄUŽ dAŽ W L Ð WO ½dHë …—u¦Ã« q³ÁË
                              y
          ÆW U)« t(UBÄË tЗPÄ oOI% ¡«—Ë vF ¹ rNMÄ q ÊU YOŠ ¨ pK*« ŸU³ð√ ¡ôË d² –≈ ¨—UON½ô«
                                          Ô

                                 ∫ w ½dHë lL²−*«  UI³Þ ∫ UÎ O½UŁ
                           ∫  UI³Þ …bŽ vÃ≈ …—u¦Ã« q³Á r IM¹ w ½dHë lL²−*« ÊUÂ
                                        ∫ VFAë WÄUŽ WI³Þ ±
»Ëd×Kà œuM'« .bIðË ¨ …U³'« …u ÁË …œbF²*« Vz«dCë l œ w XK¦9 w²Ã« WKOI¦Ã« ¡U³Ž_« …QÞË X% WI³Dë Ác¼ XýUŽ
                     
                            Î ÚÔ
e³)« vKŽ ‰uB(« sJ¹ rà –≈ ¨dš¬Ë 5Š 5Ð WŽU−LKà W{dŽ WI³Dë Ác¼ X½UÂË ÆUNà ·«dý_« ‰öG²Ý«Ë¨…dO¦Jë
WÄuJ(« UN{dHð w²Ã« Vz«dCë UNMÄ ¨WOŽ«—eë rEMë ¡uÝ vÃ≈ pÖ lłd¹Ë ¨WOŽ«—eë U ½d …ËdŁ q rž— ULz«œ U½uLCÄ
—bÁ ¡«dý vKŽ VFAë œ«d √ lOLł rždÔðË ¨`K*« …—U& dJ²% WO ½dHë WÄuJ(« X½U pÖ V½Uł vÃ≈Ë ÆWDM(« vKŽ
wN ¨WKO¾{ ‚uIŠ ô≈ UNKÐUI¹ ô WÃËbë ÁU& WL { ¡U³ŽQÐ ÊuÄe²K¹ «u½U VFAë WÄUŽ Ê≈ vÃ≈ dOA¹ «c¼ qFÃË ¨tMÄ 5FÄ
ÍœUB²Áô« Ë√ wÝUO ë ÂUEMë —UO²š« oŠË ¨Êu½UIë ÂUÄ√ …«ËU *«Ë W¹d(« o× ¨WOFO³Dë ÊU ½ù« ‚uIŠ j Ы sÄ WÄËd×Ä
           Î
     Æ…—u¦Ã« w ULNÄ Î«—Ëœ ÊuŠöHÃ«Ë ‰ULFë VFà dIHÃ«Ë “uFë «cNà W−O²½Ë ¨rN(UBÄË rNðU³ž— o «u¹ Ícë

                                    s¹bë ‰Uł—Ë ¡ö³Më U²I³Þ ≤
                                      Ì
                WO½b*« V UM*« l —QÐ ÊËdŁQ² ¹ «u½U –≈ ¨…dO¦Â  «“UO²ÄUÐ ÊuF²L²¹ ·«dý_« ÊUÂ
                                             Ò
    ∫—uAFë W³¹d{                       Ì
                »UB½ vKŽ ÊuKB×¹ ¨¡UCIë oŠË ¨WO³¹d{  «¡UHŽ≈ vKŽ ÊuKB×¹Ë ¨W¹dJ FëË
                VFAë Ÿ—«eÄ w bOBë oŠË ¨—uODÃ«Ë ÂUMž_« sÄ ÂuKFÄ œbŽ vKŽË ¨‰öGë sÄ 5FÄ
W OMJë UNOM& X½U W³¹d{
                 Î   Ì
                sÄ WFÝUý  UŠU Ä ÊuJK²1 «u½UJ s¹bë ‰Uł— UÄ√ Æ÷—_« V¹d ð vÃ≈ pÖ Èœ√ uÃË
vKŽ w ½dHë ÕöHë sÄ
                vKŽ qB% W OMJë X½UÂ˨ U ½d WŠU Ä fLš u×½ UN²ŠU Ä mK³ð ¨WOŽ«—eë w{«—_«
                                  Ô
     Æ÷—_« ÃU²½≈
                 Î
                sÄ …UHFÄ UNÔÂöÄ√ X½U 5Š w ¨5O ½dHë sÄ U¹uMÝ UNFL& w²Ã« —uAFë W³¹d{ œ—uÄ
                 Æ`O×Bë UNI¹dÞ dOž w ‰«uÄ_« ÊuIHM¹ UNÃUł— ÊUÂË ¨ WOÄuJ(« Vz«dCë rEFÄ

                         ∫U¼ƒUIð—«Ë WO ½dHë W¹dJHë WÂd(« u/ ∫ UÎ ¦ÃUŁ
WI³Dë ◊UÝË√ w WOÄuIë ÕËdë YÐ w «uLNÝ√ s¹cë 5HI¦*«Ë s¹dJH*« sÄ WŽuL−Ä —uNEÐ W¹dJHë WÂd(« XIð—«
                          Ò
         ∫ s¹dJH*« ¡ôR¼ “dÐ√ sÄË ¨‰ULFë˨„ö*« —UG Ë ¨s¹bë ‰Uł— —UG ˨5ŠöHë˨ vDÝuë
                                          ∫ uOJ ²½uÄ ±
oIײð ô ÊU ½ù« W¹dŠ Ê√ È√—Ë ¨WëbFë ÊUL{ qł√ sÄ ªWOzUCIÃ«Ë W¹cOHM²Ã«Ë WOF¹dA²Ã«  UDK ë qB vÃ≈ UŽœ
Æœ«b³²Ýô«Ë rKEÃUÐ œb½Ë ¨b³² Ä bŠ«Ë h ý b¹ w  UDK ë eÂd²ð ô Ê√˨ Êu½UIë vKŽ ÂuIð WÄuJŠ qþ w ô≈
          Ò
                                  Æ5½«uIë ÕË— tÐU²Â w —UJ _« Ác¼  “dÐË


                                                      ≤≤
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab
Història en àrab

More Related Content

What's hot

دليل التكنولوجيا - الصف السابع
دليل التكنولوجيا - الصف السابع دليل التكنولوجيا - الصف السابع
دليل التكنولوجيا - الصف السابع
Haneen Droubi
 
تكنولوجيا أول ثانوي - منهاج جديد
تكنولوجيا أول ثانوي - منهاج جديدتكنولوجيا أول ثانوي - منهاج جديد
تكنولوجيا أول ثانوي - منهاج جديد
Haneen Droubi
 
دليل التكنولوجيا - الصف الثامن
دليل التكنولوجيا - الصف الثامن دليل التكنولوجيا - الصف الثامن
دليل التكنولوجيا - الصف الثامن
Haneen Droubi
 
دليل التكنولوجيا - الصف السادس
دليل التكنولوجيا - الصف السادس دليل التكنولوجيا - الصف السادس
دليل التكنولوجيا - الصف السادس
Haneen Droubi
 
ميكانيك السيارات
ميكانيك السياراتميكانيك السيارات
ميكانيك السيارات
Yusuf Badou
 
Al mawet atwal
Al mawet atwalAl mawet atwal
Al mawet atwaldiabx
 
Math g7 p2
Math g7 p2Math g7 p2
Math g7 p2momoaaa
 
كتاب فيزياء عاشر المنهاج الفلسطيني 2014
كتاب فيزياء عاشر المنهاج الفلسطيني 2014كتاب فيزياء عاشر المنهاج الفلسطيني 2014
كتاب فيزياء عاشر المنهاج الفلسطيني 2014
adhem101
 
مفهوم التاريخ مابعد الحداثة
مفهوم التاريخ مابعد الحداثةمفهوم التاريخ مابعد الحداثة
مفهوم التاريخ مابعد الحداثةSALAH YOUSSRI
 
Palestin 2006
Palestin 2006Palestin 2006
Palestin 2006
QOU
 
فيزياء اولى ثانوى فلسطين
فيزياء اولى ثانوى فلسطينفيزياء اولى ثانوى فلسطين
فيزياء اولى ثانوى فلسطين
منتدى الرياضيات المتقدمة
 
11
1111
عمر ومعمر
عمر ومعمرعمر ومعمر
عمر ومعمر
Mouad Khateb
 

What's hot (17)

دليل التكنولوجيا - الصف السابع
دليل التكنولوجيا - الصف السابع دليل التكنولوجيا - الصف السابع
دليل التكنولوجيا - الصف السابع
 
تكنولوجيا أول ثانوي - منهاج جديد
تكنولوجيا أول ثانوي - منهاج جديدتكنولوجيا أول ثانوي - منهاج جديد
تكنولوجيا أول ثانوي - منهاج جديد
 
دليل التكنولوجيا - الصف الثامن
دليل التكنولوجيا - الصف الثامن دليل التكنولوجيا - الصف الثامن
دليل التكنولوجيا - الصف الثامن
 
دليل التكنولوجيا - الصف السادس
دليل التكنولوجيا - الصف السادس دليل التكنولوجيا - الصف السادس
دليل التكنولوجيا - الصف السادس
 
ميكانيك السيارات
ميكانيك السياراتميكانيك السيارات
ميكانيك السيارات
 
Al mawet atwal
Al mawet atwalAl mawet atwal
Al mawet atwal
 
Math g7 p2
Math g7 p2Math g7 p2
Math g7 p2
 
كتاب فيزياء عاشر المنهاج الفلسطيني 2014
كتاب فيزياء عاشر المنهاج الفلسطيني 2014كتاب فيزياء عاشر المنهاج الفلسطيني 2014
كتاب فيزياء عاشر المنهاج الفلسطيني 2014
 
مفهوم التاريخ مابعد الحداثة
مفهوم التاريخ مابعد الحداثةمفهوم التاريخ مابعد الحداثة
مفهوم التاريخ مابعد الحداثة
 
Palestin 2006
Palestin 2006Palestin 2006
Palestin 2006
 
9
99
9
 
فيزياء اولى ثانوى فلسطين
فيزياء اولى ثانوى فلسطينفيزياء اولى ثانوى فلسطين
فيزياء اولى ثانوى فلسطين
 
11
1111
11
 
806
806806
806
 
1
11
1
 
عمر ومعمر
عمر ومعمرعمر ومعمر
عمر ومعمر
 
انواع المكتبات
انواع المكتباتانواع المكتبات
انواع المكتبات
 

Viewers also liked

El cagatió 2012
El cagatió 2012El cagatió 2012
El cagatió 2012
MAICA CIMA
 
Presentació aula acollida
Presentació aula acollidaPresentació aula acollida
Presentació aula acollida
MAICA CIMA
 
Graella d' avaluació MUD DE MOTS
Graella d' avaluació MUD DE MOTSGraella d' avaluació MUD DE MOTS
Graella d' avaluació MUD DE MOTS
MAICA CIMA
 
Proposta D’Adaptació
Proposta D’AdaptacióProposta D’Adaptació
Proposta D’Adaptaciómjvercher
 
Presentació AA2 2011-2012
Presentació AA2 2011-2012Presentació AA2 2011-2012
Presentació AA2 2011-2012
MAICA CIMA
 
Hogar De Corazones
Hogar De CorazonesHogar De Corazones
Hogar De Corazones
Vladimir Montero
 
L'islam i al àndalus
L'islam i al àndalusL'islam i al àndalus
L'islam i al àndalus
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Com es redacta una notíciaslidesahre
Com es redacta una notíciaslidesahreCom es redacta una notíciaslidesahre
Com es redacta una notíciaslidesahremabuca13
 
Adaptació edat mitjana(eso).ppt
Adaptació edat mitjana(eso).pptAdaptació edat mitjana(eso).ppt
Adaptació edat mitjana(eso).ppt
MAICA CIMA
 
Copia de inici edatmitjana
Copia de inici edatmitjanaCopia de inici edatmitjana
Copia de inici edatmitjana
Sílvia Cortina Juclà
 
Països de la Mediterrània
Països de la MediterràniaPaïsos de la Mediterrània
Països de la Mediterrània
MAICA CIMA
 
Presentació Aula d'Acollida 20014-2015
Presentació Aula d'Acollida 20014-2015Presentació Aula d'Acollida 20014-2015
Presentació Aula d'Acollida 20014-2015
MAICA CIMA
 
Presentació AA 2013-2014
Presentació AA 2013-2014Presentació AA 2013-2014
Presentació AA 2013-2014MAICA CIMA
 
Examen islam
Examen islamExamen islam
Sis preguntes fonamentals (Material de Català)
Sis preguntes fonamentals (Material de Català)Sis preguntes fonamentals (Material de Català)
Sis preguntes fonamentals (Material de Català)
Enric Coll Vilella
 
Roma
RomaRoma
Grecia
GreciaGrecia
Grecia
MAICA CIMA
 
Accent diacrític
Accent diacríticAccent diacrític
Accent diacrític
annapetrer
 
Medicina a l'edat mitjana
Medicina a l'edat mitjanaMedicina a l'edat mitjana
Medicina a l'edat mitjana
Montse Casas Bul
 
La noticia
La noticiaLa noticia
La noticia
Monica Acinom
 

Viewers also liked (20)

El cagatió 2012
El cagatió 2012El cagatió 2012
El cagatió 2012
 
Presentació aula acollida
Presentació aula acollidaPresentació aula acollida
Presentació aula acollida
 
Graella d' avaluació MUD DE MOTS
Graella d' avaluació MUD DE MOTSGraella d' avaluació MUD DE MOTS
Graella d' avaluació MUD DE MOTS
 
Proposta D’Adaptació
Proposta D’AdaptacióProposta D’Adaptació
Proposta D’Adaptació
 
Presentació AA2 2011-2012
Presentació AA2 2011-2012Presentació AA2 2011-2012
Presentació AA2 2011-2012
 
Hogar De Corazones
Hogar De CorazonesHogar De Corazones
Hogar De Corazones
 
L'islam i al àndalus
L'islam i al àndalusL'islam i al àndalus
L'islam i al àndalus
 
Com es redacta una notíciaslidesahre
Com es redacta una notíciaslidesahreCom es redacta una notíciaslidesahre
Com es redacta una notíciaslidesahre
 
Adaptació edat mitjana(eso).ppt
Adaptació edat mitjana(eso).pptAdaptació edat mitjana(eso).ppt
Adaptació edat mitjana(eso).ppt
 
Copia de inici edatmitjana
Copia de inici edatmitjanaCopia de inici edatmitjana
Copia de inici edatmitjana
 
Països de la Mediterrània
Països de la MediterràniaPaïsos de la Mediterrània
Països de la Mediterrània
 
Presentació Aula d'Acollida 20014-2015
Presentació Aula d'Acollida 20014-2015Presentació Aula d'Acollida 20014-2015
Presentació Aula d'Acollida 20014-2015
 
Presentació AA 2013-2014
Presentació AA 2013-2014Presentació AA 2013-2014
Presentació AA 2013-2014
 
Examen islam
Examen islamExamen islam
Examen islam
 
Sis preguntes fonamentals (Material de Català)
Sis preguntes fonamentals (Material de Català)Sis preguntes fonamentals (Material de Català)
Sis preguntes fonamentals (Material de Català)
 
Roma
RomaRoma
Roma
 
Grecia
GreciaGrecia
Grecia
 
Accent diacrític
Accent diacríticAccent diacrític
Accent diacrític
 
Medicina a l'edat mitjana
Medicina a l'edat mitjanaMedicina a l'edat mitjana
Medicina a l'edat mitjana
 
La noticia
La noticiaLa noticia
La noticia
 

More from MAICA CIMA

Comencem
ComencemComencem
Comencem
MAICA CIMA
 
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
MAICA CIMA
 
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
MAICA CIMA
 
Fichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura II
MAICA CIMA
 
Fichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura I
MAICA CIMA
 
Palabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescritura
MAICA CIMA
 
Fichas de lectura
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lectura
MAICA CIMA
 
Abecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramas
MAICA CIMA
 
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
MAICA CIMA
 
Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IV
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura III
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura II
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura II
MAICA CIMA
 
Material de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura I
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: T
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y S
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: L
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y P
MAICA CIMA
 
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
MAICA CIMA
 
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
MAICA CIMA
 

More from MAICA CIMA (20)

Comencem
ComencemComencem
Comencem
 
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
 
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
 
Fichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura II
 
Fichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura I
 
Palabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescritura
 
Fichas de lectura
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lectura
 
Abecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramas
 
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
 
Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1
 
Material lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IV
 
Material lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura III
 
Material lectoescritura II
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura II
 
Material de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura I
 
LECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: T
 
LECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y S
 
LECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: L
 
LECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y P
 
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
 
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
 

Història en àrab

 • 1. a?¹—U????ð ±∞ d UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
 • 2. rOŠdë sLŠdë tKë r Ð 5D K W Ëœ w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë a¹—Uð d UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë wÝUÝ_« d?? ýUFë n?BKà ÊuH R*« …—U³ł dO Oð .œ åÎUI?? MÄò ÍËUAO³Ã« bOFÝ .œ U dAë ÈËb rÃUÝ ‰ULł åZ¼UM*« eÂdÄò Ê«b¹“ Èd ¹ .œ
 • 3. 5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ Â≤∞∞µ Ø≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFKà UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð ÂU?Fë ·«d?ýù« Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ .œ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5ÝU¹ Õö .œ Z¼UM*« e?ÂdÄ hL(«uÐ√ dLŽ.œ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈ WOMHë …dz«bë  U?ÂdÐ b?z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d?ý≈ d U½ r UŽ ∫ rOLBð Õu³×Ð Ê«bLŠ ∫ WŽU³DKà VÝu×Ä œ«bŽ« rÒK Ä dLŽ ∫ ÍuGà d¹d% rÃU??Ý W?MOÄ√ ∫ bO?? ?CM²Ã« WOMÞuÃ«Ë WOŽUL²łô« ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë åo MLKà UÎ ³zU½ò 5 Š œULŠ .œ Ò åÎUI MÄò uK(« ÊU ž.œ vHDBÄ ÊU Š≈ åΫ—dIÄò g Ëœ qOKš ÁdLÝ uÐ√ tKë b³Ž dI —uýUŽ bLŠ√ WA²Më nÝu¹ .œ Ê«b¹“ Èd ¹ .œ WO d « v Ëô« WF D « ?¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥ Z?¼UM*« eÂdÄØ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l?³Dë ‚uIŠ lOLł c 5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð e-mail:pcdc@palnet.com
 • 4. bONL  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √— WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã UÎ LNÄ UÎ ÝUÝ√ bF¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»uFAë 5Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë VFAë Ò WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÎ ÝUÝ√Ë wMOD KHë VFAKà .…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä UN² Ý— w²Ã« wÃuð «cà ªlL²−*« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ …—«“uë ÍdÝ_« rKF²Ã«Ë WOK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ ¨VÃUDÃ«Ë rKF*« .…bŽU *« jzUÝuë sÄ U¼dOžË V²Jà wMOD KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ W ÄU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√ WOÝUÝ_« ·uHBKà w¼Ë ¨WIÐU ë qŠ«d*« V²Âd¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUFÃ«Ë fÄU)« 5HBë .W¹u½U¦Ã« WKŠd*« V²Â UNF³²²ÝË ¨lÝU²Ã« vÃ≈ ”œU ë sÄË ¨lЫdë vÃ≈ ‰Ë_« sÄ ¨ÎUÐU²Â≤≥∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË  U½UOÐ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO— Ô WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ªwIDMÄË .ÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ðË ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë ÈdðË ¨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 UÎ ¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË Ò w  «dOG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vÃ≈ vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë sÄ tO ‰c³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ .…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã« «Î dOOGð ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w UÎ ¹d¼uł Ò .ÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã«  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈ .Z¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë ¨WOÃËbë sÄ w ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ UL ö¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš Î 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU' qLAðË ¨tFÁuÄ V Š WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFë  Uý—uÐ .oO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Z¼UM*« e?ÂdÄ Â ≤∞∞¥ ‰uK¹√
 • 5. W bI Æ5FLł√ 5KÝd*« bOÝ bL×Ä U½bOÝ vKŽ Âö Ã«Ë …öBÃ«Ë ¨5*UFë »— ˇ bL(« ¨bFÐË ¨tðUÂdÐË ˇ« WLŠ—Ë rJOKŽ Âö ë ¨¡«eŽ_« W³KDë U½¡UMÐ√ ÊuJ¹ Ê√ UMOŽ«— bÁË ¨d UF*«Ë Y¹b(« rÃUFë a¹—Uð »U²Â w l{«u²*« U½bNł …dLŁ rJ¹b¹√ 5Ð lC½ UM½S WKŠdÄ W¹UN½ lÄË ¨WNł sÄ wÝUÝ_« dýUFë nBKà WOŽUL²łô«  UÝ«—bë ÃUNMÄ lÄ öÄUJ²ÄË UL− MÄ Î Î Ì Î =  «—UNÄ sÄ tKOB% - U* WKLJÄ t²Ý«—œ ÊuJð Ê√ —U³²Žô« 5FÐ s¹cš¬ ¨Èdš√ WNł sÄ wÝUÝ_« rOKF²Ã«  ÆWIÐU ë  «uM Kà a¹—U²Ã« V²Â w ·—UFÄË   t²Â—UAÄË tÄUNÝ≈Ë ¨WOLKF²Ã« WOLOKF²Ã« WOKLFë w qŽUHë VÃUDë —Ëœ “«dÐ≈ vKŽ »U²Jë «c¼ w U½e— bIà  Ò ÓÓÓ 5Ð W½—UI*«Ë ¨wŽ«bÐù« dOJH²Ã«Ë qÄQ²Ã« WJKÄ WOLMð ‰öš sÄ ¨t ¹—bð sÄ WFÁu²*« ·«b¼_« oOI% w Ò ¨tÃuŠ —Ëb¹ UÄ rNHà WO UJë W dHë tà ÕU²ð v²Š ¨ŸUD² *« —bÁ t²¾OÐË VÃUDë lÁ«uÐ UNDÐ—Ë ¨À«bŠ_« Y׳ë vKŽ tð—bÁ “eFðË ¨ÁdOJHðË t²OB ý WOLMð vÃ≈ ·bNð WI «dÄ WDA½√ cOHM²Ð ÂUOIë W d tà UMÂdðË ÆU¼—œUBÄ sÄ  UÄuKF*« vKŽ ‰uB(«Ë WÐU²JÃ«Ë Ì ∫wðü« u×Më vKŽ WOÝ«—œ  «bŠË fLš w »U²Jë ¡Uł Ó Ô w WCNMë dBŽ  «d=OG²Ä iFÐ XÃËUMðË ¨W¦¹b(« WOÐË—Ë_« WCNMë Ê«uMFÐ  ¡Uł ∫vÃË_« …bŠuë Ó Ú Ó ÆrÃUFÃ«Ë UÐË—Ë√ w …d UF*«Ë W¦¹b(« —uBFÃ«Ë »U²Jë  UŽu{uÄ WÝ«—bà ΫbON9¨UÐË—Ë√  UÂd(«Ë  «—u¦Ã« iFÐ WÝ«—œ XMLCð bI ¨WOÄuIë  UÂd(«Ë  «—u¦Ã« Ê«uMFÐ w¼Ë ∫WO½U¦Ã« …bŠuë UÄ√  U¹d−ÄË w½U ½ù« dJHë vKŽ  «dOGð sÄ t²ŁbŠ√ UÄË ¨rÃUFë vKŽ dO³Â dOŁQð UNà ÊU w²Ã« WLN*« WOÄuIë Ò ÆbFÐ ULO WOÃËbë WÝUO ë ¨WOÝUOÝ  «dOGð sÄ t²ŁbŠ√ ULO UN²OL¼_ WOŽUMBë …—u¦Ã«Ë WOLKFë  «“U$ù« WÝ«—œ W¦ÃU¦Ã« …bŠuë XÃËUMðË ZzU²M WOŽUL²łô«Ë WOÝUO ë  UOłuÃu¹b¹_«Ë  UÂd(« iFÐ WÝ«—œ -Ë ¨WOLKŽË ¨WOŽUL²ł«Ë ¨W¹œUB²Á«Ë ÆUÐË—Ë√ w WOŽUMBë …—u¦Ã« —uNEà WFÁu²Ä WOKLŽ ‰Ëbë 5Ð Ÿ«dBë «b²Š«Ë ¨YÃU¦Ã« rÃUFë »uFAà Y¹b(« —ULF²Ýô« …d¼Uþ WFЫdë …bŠuë X'UŽË Î iF³Ã WÝ«—œ UC¹√ …bŠuë Ác¼ XKLýË ¨…dÄbÄ WO*UŽ »ËdŠ »uA½ vÃ≈ Èœ√ Ícë dÄ_« ¨W¹—ULF²Ýô« WŽ“uÄ ÊuJð Ê√ UMOŽ«—Ë ¨ÕU−MÃUÐ XKKJðË ‰öI²Ýô«Ë —dײë vKŽ ‰uB×Kà …dLF² *« »uFAë  ôËU×Ä ] Ó Æ©WOÐuM'«Ë vDÝuë® WOMOðöë UJ¹dÄ√Ë ¨UOI¹d ≈Ë ¨UOݬ  «—UÁ vKŽ ·bNÐ ªvÃË_« WO*UFë »d(« W¹UN½ cMÄ wLOKÁù« wÃËbë ÊËUF²Ã« WÝ«—bà XÁdDð bI W ÄU)« …bŠuë UÄ√  ULEM*«¢ Ê«uMFÐ  ¡UłË ¨rÃUFë »uFAà sÄ_«Ë rK ë oOI%Ë ¨ÊËUF²Ã« e¹eFðË ¨…dÄb*« »Ëd(« lMÄ = Æ¢WOÃËbë  U¾ONÃ«Ë eŽ ÁbŠË ˇ ‰ULJë Ê√ rKF½ ¨q{U _« UMOLKFÄË ¨¡«eŽ_« UMÐöÞ Íb¹√ 5Ð »U²Jë «c¼ lC½ s×½Ë UM½≈ UM bN ¨WIŠöë  UF³Dë w UNMÄ …œU ûà ¨»U²Jë ‰uŠ rNðUEŠöÄË rNz«—PÐ U½ËœËe¹ Ê√ rNMÄ ułd½Ë ¨qłË Æo u*« ˇ«Ë ÆrJ½ËUFð rJà s¹dÂUý ¨ˇ« ¡Uý Ê≈ bŠ«Ë UMKÄ√Ë ¨bŠ«Ë Êu??HÃR*«
 • 6.  U???¹u??²;« ±¥≠≤ W b(« WO Ë—Ë_« WCNM « Ò u« v? Ë_« …b ≥ WO Ë—Ë_« WCNM « dB ± ”—b « wM b « Õö ù« W d ≤ ”—b « ±∞ WO «dG'« U uAJ « ≥ ”—b « ≥¥≠±µ WO uI « U d(«Ë W b(« «—u « u« W?O U « …b ±∂ WOJ d _« …—u « ± ”—b « ≤± WO?? dH « …—u?? « ≤ ”—b « ≤∏ ©WO U*_« …b u « ¨WO UD ù« …b u «® W???O uI « U?? d(« ≥ ”—b « µ≥≠≥µ WO UMB « …—u «Ë wLKF « ÂbI « u « ≥∂ wLKF « ÂbI « ± ”—b « W? U « …b ¥≥ WO UMB « …—u « ≤ ”—b « ¥∏ W??O U??L???? √d « ≥ ”—b « µ± W?????O «d ?? ô« ¥ ”—b « π∞≠µ¥ WO*UF « »Ëd(«Ë Y b(« —ULF Ò ô« µµ —ULF? ????? ô« ± ”—b « u« ∂∞ W???O uO?N?B « ≤ ”—b « W?F «d « …b ∂µ v Ë_« WO*UF « »d(« ≥ ”—b « ± W b(« U —u U J b « ¥ ”—b « ∏ WO U « WO*UF « »d(« µ ”—b « ∏µ r UF « w —d « U d s ÖU/ ∂ ”—b « ±∞π≠π± WO Ëb « Ò ULEM*«Ë U ON « ١ ”—b « u« π≤ r?? _« W?? B U)« …b πµ …b??? ?Ò *« r?? _« W???? O ≤ ”—b « ±∞∞ Y U « r UF « ‰ËœË “UO ô« Âb W d ≥ ”—b « W ±∞≥ WOI d ù« …b?? u « W?LE?M ¥ ”—b « ±∞∂ w ö ù« d9R*« WLEM µ ”—b «
 • 7. …b???Šuë Ô Ò ±Ú Ô W¦¹b(« WOÐË—Ë_« WCNMë ≤
 • 8. WOÐË—Ë_« WCNMë dBŽ Ò Ô ± ”—b??ë ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ Ò ] Î Î WIŠöÃ«Ë WIÐU ë WMÄ“_« sŽ öBHMÄ sJ¹ rÃË ÆW¦¹b(« —uBFÃ«Ë vDÝuë —uBFë 5Ð WOÃUI²½« WKŠdÄ WCNMë dBŽ q¦1ò Ô UÐË—Ë√ »dž Ê«bKÐ rEFÄ w WLN*« Ád¼UEÄ iFÐ “d³ð rÃË ¨vDÝuë —uBFë VKÁ w b²9 Á—Ëcł sÄ Î«dO¦Â Ê√ —U³²ŽUÐ ÆtÃ Ú ^ Ò Î Ô Ï Î UFÐUÞ t½uDF¹ 5¦ŠU³Ã«Ë 5š—R*« XKFł hzUBšË  «eOÄ UÄËœ tà X½U t½√ ô≈ ÆW¦¹b(« —uBFë sÄ d =šQ²Ä sÄ“ w ô≈ Ì Ì ÆåW¦¹b(« WMÄ“_UÐ tÁUB²Ã« rž— ¨tI(Ë WI³Ý ULŽ WKI² Ä WO ¹—Uð W³IŠ t½uHMB¹Ë ¨Î«eO2 Î Î ©·dB²ÐØ≤∑ ’ ¨…d UF*«Ë W¦¹b(« WMÄ“_« iFÐ w UÐË—Ë√ ∫wFMFMë bO−*« b³Ž ∫dE½«® Ò ∫VOł√Ë ¨wðü« w dJ √ øWCNMÃUÐ œuBI*« UÄ ø WCNMë dBŽ rÝ« W¦¹b(«Ë vDÝuë —uBFë 5Ð …d²Hë vKŽ oKÞÔ√ «–U*  Ú Ó Ó wL????OKFð h ] KÄ Ï vDÝuë —uBFë dš«Ë√ 5Ð …d²Hë UNÐ  eO9 WOÃUI²½« …d² w¼Ë ¨©¡UOŠù«® Ë√ ©b¹b'« YF³Ã«® wMFð WEHà w¼ ∫WCNMë  Y׳ë ÕË— vKŽ  bL²Ž«Ë ¨W¹uO½bë —uÄ_UÐ ÂUL²¼ôUÐ  eO9¨©dAŽ lÐU ë ≠ dAŽ fÄU)«® Y¹b(« dBFë qz«Ë√Ë Ú Ò .WHK² *« …UO(« wŠ«u½ XKLý  «dOOGð UNOKŽ VðdðË ¨¡UBI²Ýô«Ë Ï Ó Ò  Ô ∫WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ qÄ«uŽ ∫UNL¼√ sÄ ¨WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ w Ï…dO¦Â ÔqÄ«uŽ XLNÝ√ Ú Î Ô ©UOÃUŠ jÝË_« ‚dAë® v½œ_« ‚dAë œöÐ w WOÄöÝù« …—UC(« e«dÄË UÐË—Ë√ »dž 5Ð Í—UC(« ‰UBðô« ≠± ^ .WOKI Ë UO½U³Ý≈Ë W³ždë vÃ≈ 5²LN*« 5² UIӦë 5ðU¼ vKŽ ŸöÞô« l œ bÁË ¨WO½UÄËdÃ«Ë WO½U½uOë W UI¦Ã« vKŽ ŸöÞô« ≠≤ Ú Ô sŽ rNðbFÐ√Ë ¨r¼dOJHð XKý w²Ã« œuOIë sÄ r¼—dŠ UL ¨WIOI(« sÄ b¹eÄ vÃ≈ ‰u uë w …b¹bAë Ò .W dF*«Ë Y׳ë s¹œUOÄ ≥
 • 9. ∫W??OÐË—Ë_« WCNMë hzUBš Ô Î Î ÊU ½ù« …dE½ dOOGð w U×{«Ë UÄUNÝ≈ XLNÝ√ ÌW¹uMFÄ —UJ √ …bŽ —uNþ WOÐË—Ë_« WCNMë dBŽ hzUBš sÄ ÊUÂ Ì ] Ô   ∫tAOF¹ Ícë lÁ«uë vÃ≈ wÐË—Ë_« .UNðUNOłu²Ã lC ð rÃË ¨W OMJë »UŠ— w QAMð rà UN½√ Í√ ¨WO½ULKŽ WCN½ X½U ± Ú Ú Î ¨WOM¹bÃ«Ë ¨WOÝUO ë  UŽUDIë nK² Ä vÃ≈ XKK ð W¹—cł  «dOOGð XŁbŠ√Ë ¨…b¹bł Ì¡«—¬Ë rO¼UH0  ¡Uł ≤ Ì Ó .WOŽUL²łô«Ë ¨WOMHÃ«Ë ¨WO UI¦Ã«Ë Î ◊UAMKà ΫbNÄË ¨Í—UC(«Ë wMHÃ«Ë ÍdJHë ŸUFýù« e«dÄ X½U Êb*« ÊQÐ ULKŽ ¨Êb*« ÊUJÝ vKŽ  bL²Ž« ≥ .UOÃUD¹≈ w WOÁbM³Ã« WM¹bÄ ∫q¦Ä ¨UÐË—Ë√ w wÝUO Ã«Ë ÍœUB²Áô« WHzUÞ Ë√ WŽULł w »Ëc¹ bF¹ rK ¨·dB²Ã«Ë Í√dë W¹dŠ tà ¨WKI² *« t²OB AÐ WCNMë dBŽ w œdHë l²] 9 ¥ .WFÝ«Ë  ôU−Ä tÄUÄ√  œbFð qÐ ¨UNOÃ≈ wL²M¹ WÐUI½ Ë√ Ï ] .W¹uO½bë tKÂUAÄË ÊU ½ù« …UO×Ð r²Nð WCNMë dBŽ w ÊU ½ûà …b¹bł …dE½  dNþ µ rŁ ¨‰Ëbë iFÐ w  dNþ qÐ ¨bŠ«Ë XÁË w WOÐË—Ë_« ‰Ëbë lOLł w WCNMë dNEð rà ∂ .Èdš√ ‰Ëœ UN²F³ð ∫WCNMë dBŽ d¼UE?Ä Ô w dOOG²Ã« vÃ≈ 5ÐË—Ë_UÐ XF œ ¨ÌWÝu ×Ä d¼UEÄ …bŽ WCNMë dBŽ w  “dÐ Ó Ô ∫rNðUOŠ ◊U/√ ⁄dO³Mðuł Î ∫W¹dJHÃ«Ë WOLKFë WÂd(« ≠ôË√ ”œU Ã«Ë fÄU)« 5½dIë w UÐË—Ë√ w W¦¹b(« —uBFÃ«Ë WCNMë dBŽ rÃUFÄ X×Cð« Ô Ò u×½ UO½U*√ w WŽU³Dë  dNþ ¨dAŽ fÄU)« ÊdIë nB²MÄ ∫‰öš sÄ Á—U³²Ž« wLKFë dOJH²Ã« œd²Ý« –≈ ¨5¹œöO*« dAŽ ] ^ ¡U×½√ q vÃ≈ UNMÄ XKI²½«Ë  ¡UA½≈Ë ¨WOMOðöÃ«Ë WOI¹džù«  UÝ«—bÃ«Ë WOÄuIë  UGKÃUÐ ÂUL²¼ô« YFÐ ± Y׳ë WOKLŽ qNÝ U2 ¨UÐË—Ë√ ¨WHK² Ä s¹œUOÄ w wLKFë . U³²J*« ∫q¦Ä ¨WOLKŽ  U ÝRÄ ÆÊuMHÃ«Ë ÂuKFÃ«Ë »œ_« ∫q¦Ä ¨X×Më ∫q¦Ä ¨WKOL'« ÊuMHÃ«Ë ¨a¹—U²Ã«Ë —UŁü« ÂuKŽ WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô« ≤  .d¹uB²Ã«Ë .⁄dO³Mðuł b¹ vKŽ ¨WŽU³Dë Ÿ«d²š« ≥ ÂbIð w rNÝ√ Ícë dÄ_« ¨WO OÞUMG*« …dÐù«Ë ¨WK u³Ã«Ë ¨»ôdDÝù« W dFÄ ¥ .W¹—ULF²Ýô«Ë WOHAJë rN «b¼√ oOI% w s¹dÄUG*« iFÐ ÕU$Ë ¨WŠö*« s WŽU³Þ Öu/ ‰Ë√ .t×¹dAðË ÊU ½ù« r ł WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô« µ ¥
 • 10. ‰uŠ ÷—_« Ê«—Ëœ vKŽ bOÂQ²ÃUÐ ÍbMÃu³Ã« wJKHë ”uJO½dÐu ÂUÁ –≈ ¨ÊuJë WÝ«—bÐ ÂUL²¼ô« ∂ .±¥µ± ÂUŽ fLAë .ŸUDÁù« ÂUE½ vKŽ ¡UCIë w rNÝ√ Ícë œË—U³Ã« ·UA²Â« ∑ ∫W¦¹b(« WOÄuIë WÃËbë ÔÂUOÁ ≠UÎ O½UŁ Î UCFÐ WЗUI²Ä ”UMł√ …bŽ Ë√ bŠ«Ë fMł vÃ≈ UNK √ w lłdðË ¨WO «dG'« ÁœËbŠ tà ULOKÁ≈ sJ ð WŽULł q X Ý√ Ô Ô ^ ] XLNÝ√ bÁË .UO½U*√Ë ¨U ½d Ë ¨©‰UGðd³Ã«Ë UO½U³Ý≈® U¹dO³¹√ …d¹eł t³ý w Ë ¨«d²K$≈ w UN²¹«bÐ X½UÂË ¨WKI² Ä WÃËœ iF³Ã Ó ¨U¼eOÂdðË W dF*« qOBײà rEM*« wÄuIë rOKF²Ã«Ë ¨œË—U³Ã« Ÿ«d²š« ∫UNL¼√ WOÄuIë  UÄuJ(« rOŽbð w qÄ«uŽ …bŽ  .WŠU²*« U¼œ—«uÄ ‰öG²Ý«Ë ¨WOÐd(«  U ÝR*« ¡UA½≈Ë ∫‰U*« ”√— …dDOÝË vDÝuë WI³Dë —uNþ ≠UÎ ¦ÃUŁ Ô  Ô ¨W¹œUÄ `ÃUBÄË ÍuÁ Ì–uH½  «– W¹dŁ vDÝË ÌWI³Þ —uNþ bFÐ UÐË—Ë√ w WÄUFë …UO(« vKŽ …uIÐ t Ó H½ ‰U*« ”√— ÷d Ó > Ô Ô .WOJK*« ‰Ëbë —“√ bý w ‰U*« ”√— rNÝ√ bÁË ¨wÐË—Ë_« lL²−*« w W¹—cł  «dOOGð ÀËbŠ vÃ≈ Èœ√ Ícë dÄ_« Ú =  ∫WOÄuIë  UGKë ≠UÎ FЫ— Ô .WOÐË—Ë_« »uFAë nK² Ä vÃ≈  UÄuKF*« qO uð q³Ý qNÝ Ícë dÄ_« ¨nOÃQ²Ã«Ë Y׳ë WGà WOÄuIë  UGKë X׳ √ ] Ó Ô Ô sÄ `³ √ –≈ ¨”bI*« »U²Jë WLłdð w W¦¹b(«  UGKë vÃ≈ W1bIë  UGKë sÄ WLłd²Ã« WÂdŠ XLNÝ√ pÖ V½Uł vÃ≈Ë  Ô .WOK _« U¼—œUBÄ sÄ WOM¹bë  UÄuKF*« vKŽ ‰uB(« qN ë  Ô ∫ W??CNMë dBŽ ZzU???²½ Ô ∫w q¦9 Ϋb¹bł ΫdBŽ UÐË—Ë√ XKšœ bIÃ Ò .vDÝuë —uBFë w UÐË—Ë√ œUÝ Ícë wŽUDÁô« ÂUEMë —UON½« ≠±  .…b¹bł WOM¹œ V¼«cÄ —uNþË ¨W OMJë WDKÝ nF{ ≠≤ Ó   .…b³² *« rJ(« WLE½√ dOOGð UN b¼ ¨WOÝUOÝ  U¹dE½ —uNþ ≠≥ Ì .…bŠu*« W¹eÂd*« WÄuJ(« ÂUOÁË ¨WOÄuIë ÕË— œU¹œ“« ≠¥ µ
 • 11. ∫w H½ d³²š√ Ô øWOÐË—Ë_« WCNMÃUÐ œuBI*« d Ò √ ± .WOÐË—Ë_« WCNMë ÂUOÁ qÄ«uŽ sÄ 5KÄUŽ d–√  Ú Ô ≤ .ULNMÄ >q vKŽ ÌWK¦Ä√ WŁöŁ d– lÄ ¨WOÐË—Ë_« WCNMKà d¼UE*«Ë hzUB)« 5Ð ‚d √ Ò ≥ .WCNMë dBŽ w  QA½ WOÐË—Ë√ ‰Ëœ vKŽ WK¦Ä√ d–√ rŁ ¨W¦¹b(« WOÄuIë WÃËbÃUÐ œuBI*« `{Ë√ ¥ Î Ô Ó = øWCNMë dBŽ w W¦¹b(« WOÄuIë  UGKÃUÐ WÐU²Jë WOL¼√ 5Ð√ Ò µ .wÐË—Ë_« WCNMë dBFà ZzU²½ ÀöŁ 5Ð√  Ó Ó Ò ∂ ◊U??????A½ ∫tOKð w²Ã« W¾Ý_« sŽ VOł√Ë ¨wðü« hMë √dÁ√ ] Ô lD² ¹ rÃË ¨…—œU½ WOLKFë ·uAJë X½U pÃcÃË ¨W OMJë œuOIÐ …bOIÄ vDÝuë —uBFë w WOLKFë …UO(« X½UÂò Ô rKFë oÐUDð rNMOŽ√ VBÔ½ 5F{«Ë ¨rN öÝ√ À«d²Ð ÊËbI²F¹ «u½U qÐ ¨W¹œd WI¹dDÐ «ËdJH¹ Ê√ rKFÃUÐ ÊuKG²A*« Ó Ó Ó Ê√ vKŽ UÐË—Ë√ bŽUÝ dAŽ ÍœU(« ÊdIë cMÄ WOÄöÝù« …—UC(UÐ 5OÐË—Ë_« ‰UBð« Ê√ vKŽ ¨W OMJë tMŽ v{dð U0 Ò Ô ‰u Ë ‰öš sÄ UÐË—Ë√ WOÄöÝù« …—UC(«  ež bÁË ¨ÍœöO*« dAŽ YÃU¦Ã« ÊdIë w UNłË√ XGKÐ WOLKŽ WCN½ √b³ð Ô Ó Ó e«dÄ vÃ≈ UÐË—Ë√ »dž sÄ rKFë »öÞ ÕËe½Ë ¨WO³OKBë »Ëd(« ‰öš sÄË ¨WOKI …d¹ełË UO½U³Ý≈ vÃ≈ »dFë Ó åÆUÐË—Ë√ w wLKFë dOJH²Ã« —uNþ W¹«bÐ  ôUBðô« pKð X½UJ ¨WOÄöÝù« …—UC(« Ô .©≥π’ .UMOO d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ Y¹b(« wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ¨—«u½ e¹eFë b³Ž ¨o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž® øvDÝuë —uBFë w UÐË—Ë√ w ÂuKFë dNEð rà «–U* Ô ± øUÐË—Ë√ vÃ≈ rN —UFÄË 5LK *« ÂuKŽ XKI²½« nO ≤ ∂
 • 12. Ô wM¹bë Õö ô« WÂdŠ  ≤ ”—b??ë Ô ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ Ò Ô  œ√ bI ¨wM¹bë Õö ù« WÂd( bONL²Ã« w ¨rzUIë ÂUEMë fÝ√ WŽeŽ“ vÃ≈  œ√ w²Ã« ¨WOÐË—Ë_« WCNMë XLNÝ√ò vÃ≈ ¨WŽU³Dë Ÿ«d²š«Ë ¨WO½U ½ù« WÂd(«Ë ¨wLKFë ÂbI²Ã«Ë ¨.bIë À«d²Ã« YFÐË ¨…“—U³Ã« UNÄöŽ√ UŽ«bÐ≈Ë WCNMë —UJ √ Ô Ô WO «dG'«  U uAJë Ê√ UL ÆÆÆ U¼œuOÁË W OMJë …dDOÝ sŽ ΫbOFÐ …b¹bł …UOŠ vÃ≈ 5FKD²*« ”UMë ÂUÄ√ WFÝ«Ë ‚U ¬ `² Ó  åÆW OMJë UNÐ p L²ð w²Ã« ¡«—ü« sÄ dO¦Jë ÊöDÐ  dNþ√ WOLKFë UN−zU²½Ë Ó ©¥∑ ≠ ¥∂ ’ ¨d UF*«Ë Y¹b(« wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« w  UÝ—œ ∫ÊËdš¬Ë œ«dÄ wKŽ qOKš® Ò ∫V??Oł√Ë ¨wðü« w dJ √ øwM¹bë Õö ù« WÂdŠ …QA½ dŁ√ UÄ wL????OKFð h Ò KÄ .wM¹bë Õö ù« WÂdŠ w¼Ë ¨UN²ÝUOÝ Õö ≈ vKŽ W OMJë —U³ł≈ UNÔ b¼ ¨WOM¹œ WOŠö ≈ WÂdŠ ÂUOÁ UÐË—Ë√  bNý Ô ∫wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ÂUOÁ qÄ«uŽ »ËU& ÂbŽË ¨ÍdJHë —dײë WÂdŠ sÄ …—“«R*«  błË w²Ã« ¨UÐË—Ë√ w  dNþ w²Ã« WOŠö ù« WÂd(« ± Æ5OŠö ù«  «uŽbà W OMJë Î U¹UŽ—Ë s¹bë ‰Uł— sÄ «uKB×¹ Ê√ ¨ «uÐU³Kà ‰Ë_« ÷dGë Ê√ U×{«Ë ÊU bÁË ¨W OMJë ∆ËU Ä œU¹œ“« ≤ UNÁUHð« ÈbÄË qzUÝuKà …UŽ«dÄ ÊËœ ¨‰«uÄ√ sÄ tOKŽ ‰uB(« ÊuFOD² ¹ UÄ q vKŽ WOJOÃuŁUJë W OMJë ƉU*UÐ Èd²AÔð WOM¹bë nzUþuë X½U bI ¨WOÁöš_« ÈœU³*«Ë ¨WO½U ½ù« ÕËdë lÄ ∑
 • 13. Ô ∫Ê«dHGë „uJ  ≥ —UA²½« vÃ≈ Èœ√ U2 ¨‰U*« vKŽ ‰uB(« qł√ sÄ ¨Ê«dHGë „uJ lOÐ Ò W OMJë UNFO³ð ¨WÐu²JÄ ozUŁË Ô ÆœU Hë sÄ mK³Ä qÐUIÄ ”UMë WÄUFà UN¹d²A¹ sÄ Ê√ XŽœ« ¨‰U*« „«—œ≈Ë ¨—d×²Ä dJ sÄ UNOKŽ Vðdð UÄË WCNMë dBŽ w WO½U ½ù« WÂd(« dŁ√ ¥ Ò V½cà ʫdHGë vKŽ qB×¹ Æt d²Á« ÆwM¹bÃ«Ë w UI¦Ã« rÃUFë w dA²M¹ cš√ rKFKà b¹bł ÆWOÄuIë WÂd(UÐ wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ‰UBð« µ iFÐ w WOÄuIë ‰Ëbë oOI% sÄ UNOKŽ Vðdð UÄË ¨WOÄuIë WÂd(« —uNþ ∂ ÆwM¹bë ‰öI²Ýô« w W³ždë W¹uIð w  dÒŁ√ bÁË ¨UÐË—Ë√  UNł ∫UO½U*√ w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ UÄË— W OM vKŽ s¹dzU¦Ã« ‰Ë√Ë ¨UO½U*√ w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ bz«— dŁuà sð—UÄ bF¹ Ó .dAŽ ”œU ë ÊdIë w ÊUOBFë ¡«uà UÐU³Ã« tłuÐ qLŠ sÄ ‰Ë√Ë ¨W¦¹b(« —uBFë w Ó Ó  ∫dŁuà sð—UÄ »UÐ vKŽ oKŽË ¨Ê«dHGë „uJ lOÐ WOKLŽ WOMKŽ Ì …—uBÐË Ì …bAÐ dŁuà sð—UÄ dJM²Ý« bÁË w UO½u JÝ WFÞUIÄ w bÃË w ”—œ ¨Â±¥∏≥ ÂUŽ UO½U*√ Î Èdš√ U¹UCÁË WOCIë Ác¼ sÄ tHÁ«uÄË Á¡«—¬ tML{ ¨Î«bMÐ πµ sÄ nÃQ²¹ U½öŽ≈ ⁄d³M² W OM `³ √ rŁ ¨ —u —≈ WFÄUł ∫UNMÄ Î w uð¨f¹—b²ÃUÐ qG²ý«Ë ¨U³¼«— .±µ¥∂ ÂUŽ ‰Uł— vKŽ ΫdB²IÄ ÊuJ¹ ô Ê√Ë ¨ÁdO HðË qO$ù« …¡«dIÐ h ý qJà o(« ¡UDŽ≈ ≠ .W OMJÃ«Ë s¹bë ∫ÊUÄd(« .W OMJë UNAOFð X½U w²Ã« ·d²Ã« …UOŠ WLłUNÄ ≠ Ô Ò Ác ²¹ ÊU Ícë —«dIë u¼ Î W OMJë lÄ dŁuà Ÿ«dBà UIKDMÄË ¨WOŠö ù« W¹dŁuKë …—u¦Ã« W¹«bÐ WÐU¦0 pÖ ÊUÂË Ád³²F¹ ÊU sÄ o×Ð UÐU³Ã« Î W OMJë rOÃUFð sŽ Uł—Uš `C²ð Á—UJ √  cš√Ë ¨ÊU*_« 5HI¦*« 5Ð UF¹dÝ dŁuà sð—UÄ ¡«—¬  dA²½« bÁË .WOJOÃuŁUJë Î .WKÄUJ²Ä …bŠ«Ë …bOIŽ qJý cšQ²Ã …b¹«e²Ä …—uBÐ vÃ≈ ÍœR¹ U2ÆUÐU³Ã« WDKÝË o³Þ Ícë ÊU ½ù« Ác³½ ÆlL²−*« w ÊUÄd(« tOKŽ Ì dŁuà Ê√ dOž ¨ÊUÄd(UÐ ÁœbN¹Ë ¨dŁuà —UJ QÐ tO œbM¹ ÊöŽ≈ —«b ù dýUFë uOà UÐU³Ã« —œUÐ Ô Î  —Ëb vÃ≈ Èœ√ U2 ªÂ±µ≤∞ ÂUŽ œöO*« bOŽ Âu¹ UMKŽ ÍuÐU³Ã« —uAM*« ‚d×Ð pÖ vKŽ œ— ] .ÊUÄd(UÐ ÍuÐUÐ —«dÁ > Ì Ô ∫«d ¹uÝË U ½d w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ  .dŁuà …dE½ sÄ qLý√Ë lÝË√ w½U ½≈ rNHÐ 5OM¹bë 5×KB*« …dO Ä vÃ≈ ©sHÃU® rC½« Ò ∫sHÃU Êuł bIÃË .dA³Ã« u×½ sHÃU t&« ¨WOŠö ù« tðuŽœ w ÊU*_« tÄuÁ vÃ≈ dOš_« tłuð 5Š wH Ó Ô ÂUŽ bÃË ¨q _« w ½d tMJÃË ¨UO½U*√ w dŁuà tKF UÄ —«dž vKŽ ¨UÄË— W OM sŽ WKBHMÄ Ì …b¹bł ÌW OM ÂUOÁ vÃ≈ UŽœ  ¨…—u OÄ WKzUŽ w ±µ∞π  ¨WÃËbKà W OMJë ŸuCš Ÿu{uÄ UNMÄ ¨WLNÄ WOCÁ sÄ d¦Â√ w dŁuà —UB½√ lÄ nK²š« Ó tðbŽUÝË ¨tI¹dÞ tà XKNÝ Ò ÂuKFÃ«Ë Êu½UIë WÝ«—œ vKŽ .UNŠö ≈ bFÐ WO MJKà WÃËbë lC ð Ê√ ÊËd¹ «u½U sHÃU —UB½Q Ô Ú f¹—UÐ b¼UFÄ w WO½U ½ù« Ò «d ¹uÝ w nOMł WM¹bÄ w rOI¹ Ê√ sÄ Õö ù« …UŽœ sÄ W³ ½ …bŽU 0 sHÃU sJ9 .ÊUO×Ë√Ë ∏
 • 14. WÄUFÃ«Ë W U)« ”UMë …UOŠ vKŽ WÐUÁ— X{d Ë ¨‚öš_«Ë …bOIFÃ«Ë s¹bë —uÄ√ w ”UMë lÄ Î«dO¦Â  œbAð WOM¹œ WÄuJŠ Î UL ¨UÐË—Ë√ »dž w wM¹bë Õö ù« WÂd( UO UIŁ ΫeÂdÄ nOMł sÄ sHÃU c ð« bÁË .W OMJë rEMÐ r¼bOIð sÄ bÂQ²Kà Π.X½U² ðËd³Ã« f IÃ«Ë …UŽbë Z¹d ²Ã ΫeÂdÄ ÊuJ²Ã WFÄUł±µµ∏ ÂUŽ UNO fÝ√ Ô Î WOM¹œ X Oà Á—UJ √ X½UÂË ¨Â±µ±π ÂUŽ cMÄ « d ¹uÝ w a¹—u¹“ WM¹bÄ w wK$Ë“ p¹dÃË√ u¼ dš¬ wM¹œ `KBÄ dNþË Ô Ï ¨WM³¼dë ÂUE½ rłU¼ UL ¨WOM¹œ W¹Ë«“ sÄ Ê«dHGë „uJ lOÐ WOKLFà wK$Ë“ ÈbBð bÁË .WOMÞËË WOÁöš√ U/≈Ë ¨jI WOMÞuë U¹UCIë vKŽ e— bI pÖ sŽ öC Ë .…öBë w WOMOðöë WGKë «b ²Ý« ÂdŠË ¨Ã«ËeÃUÐ ÊU³¼dKà ÕUL ë VKÞË Î Ó ] Ó Î «u½uJ¹ ô Ê√Ë ¨Íd ¹u ë œU%ô« `ÃUBà qLFë rNMÄ U³ÃUÞ ¨WO³Mł_« ‘uO'UÐ ‚UײÃô« ÂbŽ vÃ≈ ”UMë UOŽ«œ ¨WOÄuIÃ«Ë W OMJë WÁöŽ …dJ ‰uŠ dŁuà sð—UÄ lÄ nK²š« bÁË .rNðU³J½ V³Ý t¹√— V Š UN½_ ªUN½UDKÝË UÄË— …dDO à 5F{Uš Î u¼Ë ¨WOM¹bë nzUþuë vKŽË ¨W OMJë ÊËRý vKŽ ·dAð rNMÄ W¾O¼ rNFOLł ÊuO×O *« nÃR¹ Ê√ Èd¹ ÊUÂË ¨WÃËbÃUÐ .sHÃUÂË dŁuà sÄ WOÞ«dI1bÃUÐ U½U1≈ d¦Â√ pÃcÐ Î wLK ë qLFë Êu¹dŁuKë qC ULMOÐ ¨tðuŽœ dAMà nMFë «b ²Ý« w œœd²¹ rà t½√ w dŁuà lÄ wK$Ë“ p¹dÃË√ nK²š« Ó .r¼—UJ √ dA½ w = ¨WOJOÃuŁUJë  UFÞUI*« lÄ WŽ«d ¡UMŁ√ w ±µ≥± ÂUŽ q²ÁË ¨UNK «d ¹uÝ vKŽ …dDO ë w wK$Ë“ …uŽœ XKA UN ÃU−Ä WÞUÝuÐ —U² ð W¹d ¹u ë  UFÞUI*« sÄ WFÞUIÄ q „dð vKŽ ‚UHðôUÐ pOÃuŁUJÃ«Ë Á—UB½√ 5Ð Ÿ«dBë vN²½«Ë .tKCHðË tO Vždð Ícë V¼c*« WOM¹bë WO½U² ðËd³Ã«Ë ¨©W OMJë —UB½√® WOJOÃuŁUJë ∫w¼ ¨WO×O Ä V¼«cÄ WŁöŁ wM¹bë Õö ù« WÂdŠ W¹UN½ lÄ UÐË—Ë√ w dNþ . WO ÂœuŁ—_«Ë ¨©W OMJë vKŽ Êu−²;«® ∫w H½ d³²š« Ô ∫WOðü«  U×KDB*«Ë rO¼UH*UÐ œuBI*« UÄ Ô ± ø WOÄuIë WÂd(« ¨Ê«dHGë „uJ ¨wM¹bë Õö ù« .WCNMë dBŽ w UÐË—Ë√ »dž w wM¹bë Õö ù« WÂdŠ ÂUOÁ qÄ«uŽ sÄ qÄ«uŽ WFЗ√ d–√ Ó Ó Ô ≤ .WCNMë dBŽ w UÐË—Ë√ w W OMJë Õö ≈ rNðôËU×Ä ¡UMŁ√ w sHK ÊułË dŁuà sð—UÄ 5Ð Ê—UÁ√ ≥ .wK$Ë“ p¹dÃË√ UNÐ ¡Uł w²Ã« WOM¹bë WOŠö ù« ¡«—ü« r¼√ `{Ë√ Ò ¥ ∫◊U??????A½ ∫sŽ V²Â√Ë ¨Y×Ð√ .wM¹bë Õö ù« WÂdŠ bFÐ UÐË—Ë√ w W OMJë —Ëœ π
 • 15. WO «dG'«  U uAJë Ô ≥ ”—b??ë Ô Ò Ô ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ ] Î Ô Î ·dF¹ rK ¨ÍœöO*« dAŽ fÄU)« ÊdIë W¹«bÐ w U¾Oý UNMŽ ÊuOÐË—Ë_« ·dF¹ ô WÃuN−Ä rÃUFë sÄ Ï…dO³Â ¡«eł√ X½UÂò Ï Î Î Î UÄ o¹dÞ sŽ ¨W²¼UÐ WCÄUž UOÝ√ ‚dýË jÝË sŽ rNðUÄuKFÄ q X½UÂË ¨»dGë w UNKLÂQÐ Ì …—UÁ œułË sŽ U¾Oý bŠ√ ^ w²Ã« …dJHë Ê√ ô≈ ¨W¹Ëd ÷—_« Ê√ «Ë—bÁ o¹džù« ¡UÄbÁ Ê√ rž—Ë ¨uÃuÐu—UÄ ‰U¦Ä√ WÃUŠdë hBÁ sÄ rNOÃ≈ q Ë Ò Ó Ì Ó Ò ULO ÊuHA²J*« UN×{Ë√ w²Ã« UN²IOIŠ sÄ dO¦JÐ dG √ rN½U¼–√ w X½UÂË ¨W×D Ä UN½√ rÃUFë ÊUJÝ 5Ð …bzUÝ X½UÂ Ô Ó Æå…—UIë pKð wÁdý wÐuMł w WŠU Ä d³Â√ q=¦9 bMNë Ê√Ë ¨UN²ŠU Ä YKŁ w UOݬ ÊË—uB²¹ «u½UÂË ÆbFÐ Ó ©∂¥’ ÆUMOÑ d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ∫—«u½ e¹eFë b³ŽË o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž® Ò Ò ∫V??Oł√Ë ¨wðü« w dJ √ ø rÃUFë vKŽ ·dF²Ã« ÊuOÐË—Ë_« ŸUD²Ý« nOÂ Ò Ò wL????OKFð h Ò KÄ Ï = Ó Ó  ÆÊU³Ýù«Ë 5OÃUGðd³Ã« b¹ vKŽ ÍœöO*« dAŽ fÄU)« ÊdIë w WO «dG'«  U uAJë  √bÐ Ô Ô ∫WO «dG'«  U uAJë »U³Ý√ Ô ∫UNMÄ WO «dG'«  U uAJÃUÐ ÂUOIKà 5OÐË—Ë_« XF œ l «Ëœ …bŽ „UM¼ Ó Ô ∫wM¹bë l «bë ± Ô Ô  vÃ≈ UOI¹d ≈ wÐdž w 5LK *« q¹u% vÃ≈ ·bNð ‰UGðd³Ã« X½U –≈ ¨WO «dG'«  U uAJë WÂd×Ð wM¹bë l «bë rNÝ√ Ô ¨ WHA²J*« oÞUM*« w WO×O *« dA½ vÃ≈ ·bNð UO½U³Ý≈ X½U ULMOÐ ¨©‰UGM Ã«Ë ¨UO½U²¹—uÄË ¨»dG*«® UNMÄË ¨WO×O *« ÆfÃb½_« sÄ rNłËdš bFÐ 5LK *« …œ—UDÄË ±∞
 • 16. ∫ÍœUB²Áô« l «bë ≤ sŽ öC ¨W¹—U−²Ã« lK ë vKŽ »dFë UN{d w²Ã« Vz«dCë …d¦Â V³ Ð WO «dG'«  U uAJë WÂd×Ð ÊuOÐË—Ë_« ÂUÁ  Æ—UJ²Šô«Ë Vz«dCë sÄ ’ö Kà —U−²Ã« sÄ Î«dO¦Â XF œ w²Ã« ¨WOÐË—Ë_« …—U−²Kà WOÁbM³Ã« —U& —UJ²Š«  ∫»dFë UNOKŽ dDOÝ w²Ã« W¹—U−²Ã« Ô‚dDë Ô ¨Î«dÐ œ«bGÐ vÃ≈ ÔqÓIMÔð rŁ ¨…dB³Ã« vÃ≈ bMNë sÄ lK ë WOÄöÝù« sH ë ÔqL% YOŠ ¨wÐdFë ZOK)« o¹dÞ ≠± Ó Ó Ô Ô ÆWOÁbM³Ã« sHÝ WÞUÝuÐ UÐË—Ë√ vÃ≈ UNKI½ r²¹Ë ¨jÝu²*« d׳ë qŠ«uÝ vÃ≈ qBðË  Ô ÆW¹—bMJÝù«Ë …d¼UIë vÃ≈ ¡«d×Bë d³Ž f¹u ë v²Š dLŠ_« d׳ë o¹dÞ ≠≤ ∫‰uN−*« W dFÄ w W³ždë ≥ YÃU¦Ã« ÊdIë w bMNÃ«Ë 5Bë vÃ≈ uÃuÐ u—UÄ WKŠ— bFÐ ÌWÃuN−Ä sÂUÄ√ vKŽ ·dF²Ã« w 5OÐË—Ë_« W³ž—  œ«œ“« Ó   Ó Ò Ô Î Æ©VzU−Fë® Ê«uMFÐ UÐU²Â ÁdA½Ë ¨dAŽ Ó  ∫WO «dG'«  U uAJë r¼√ ^ ∫WOÃUGðd³Ã«  U u???AJë “U¹œ UÄUł Íœ uJÝU ‰«dÐU wAðu³ O uJ¹dÄ√ ∫ öŠdë XK u ¨WO «dG'«  U uAJë ‰U−Ä w WOÐË—Ë_« ‰Ëbë …bz«— ‰UGðd³Ã« X½UÂ Ó Æ UOI¹d ≈ w ‰UGM Ã«Ë U½UžË vÃUÄ vÃ≈ Õö*« ÍdM¼ sÄ“ ≠ √ ÆWÃUŠdë ¡ôR¼ sÄ ¨rÃUFë w ÌWHK² Ä oÞUMÄ vÃ≈ ‰u uKà rNLŽœË ¨WÃUŠdë l−ý Ícë q¹u½ULŽ sÄ“ ≠» Ó Ò Ò ÆUOI¹d ≈ wÐuMł `ÃUBë ¡Ułdë ”√— vÃ≈ q Ë ∫“U¹œ ± Ò Æ`ÃUBë ¡Ułdë ”√— o¹dÞ sŽ bMNë vÃ≈ ±¥π∏ ÂUŽ ‰u uë sÄ sJ9 ∫UÄUł Íœ uJÝU ≤ Æq¹“«d³Ã« vÃ≈ q u ¨wÐuM'« »dGë vÃ≈ ±µ∞∞ ÂUŽ WKŠ— w Ãdš ∫‰«dÐU ≥ Æ dL(« œuMNë UNMJ ¹ w²Ã« UJ¹dÄ√ vKŽ tLÝ« oKÞ√Ë ¨5²OJ¹dÄ_« nA²Â« ∫wAðu³ O uJ¹dÄ√ ¥ ±±
 • 17. ∫ WO½U³???Ýù«  U uAJë ”u³*u d u²Ýd ÊöłUÄ Î  ¨UNMÄ —UÝ w²Ã« WDIMë vÃ≈ …œuFÃ«Ë UÐdž —U×Ðù« w d ]J bI ¨ 5HA²J*« dNý√ sÄ bF¹ ∫”u³*u d u²Ýd ± ¨UO½U³Ý≈ vÃ≈ d U ¨UNOKŽ o «u¹ rà Ícë ‰UGðd³Ã« pKÄ vKŽ tðdJ ÷dŽË ÆW¹ËdÔ ÷—_« Ê√ sÄ UÁöD½« Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ô VK−OÝ Ác¼ t²KŠ— w t½QÐ WJK*«Ë pK*« lMÁ« tMJà ¨W¹«b³Ã« w pK*« i — ¨WJK*«Ë pK*« vKŽ tðdJ ÷dŽË ¨VÝUJ*« dAŽ vKŽ ‰uB(«Ë ¨sHÝ ≥ ∫w¼ ”u³*u  U³KÞ X½UÂË Æ tOÄbÁ X% UNFC¹Ë ¨UOݬ “uMÂ Ô Ô Ô Î Î ÆpÃcÐ UÄuÝdÄ —b √Ë ¨pK*« o «Ë ΫdOš√Ë ¨UNÔHA²J¹ w²Ã« œö³Ã« q w pK*« sŽ U³zU½ ÊuJ¹ Ê√Ë Ô Ò Æ “—uð Íœ f¹uà tLÝ«Ë ¨WOÐdFë UNMÄ ¨ UGà XÝ ·dF¹ rłd²Ä Àö¦Ã« dš«u³Ã« w ”u³*u lÄ ÊU ] Ô Ï  ∫u×½ UO½U³Ý≈ sÄ Â ±¥π≤ ÂUŽ w Àö¦Ã« dš«u³Ã« XIKD½« Ô rŁ Æ w³¹—UJë d׳ë —eł vÃ≈ q Ë v²Š w KÞ_« jO;« w Á—U×Ð≈ lÐUð rŁ ¨Â±¥π≤ ÂUŽ Í—UM —eł ≠ √ Ò ∫ UNL¼√ —eł WŽuL−Ä nA²Â« rŁ ¨ ô Â√ bMNë w w¼ q¼ ·dF¹ rÃË ¨—ËœUHKÝ ÊUÝ U¼ULÝ ÷—√ w ‰e½ Î Ò ¨qЫu²Ã«Ë ¨V¼cë ∫UNL¼√ ¨lK ë sÄ WŽuL−0 öL×Ä —e'« Ác¼ sÄ œUŽË ¨w²¹U¼ …d¹ełË ¨ UÐu …d¹eł Æ»UAš_«Ë Ó Æ“u*« b¼Uý …dÄ ‰Ë_Ë ¨ UJOMOÄËœ vÃ≈ q ËË jO;« d³Ž ±¥π≥ ÂUŽ WO½U¦Ã« t²KŠ— w ≠» Ó ÆÈdš√ —ełË ¨œ«bOM¹dð …d¹eł vÃ≈ q ËË ¨w KÞô« jO;« d³Ž ±¥π∏ ÂUŽ W¦ÃU¦Ã« WKŠdë w ≠à ”«—ËbM¼ vÃ≈ q Ë YOŠ ©vDÝuë UJ¹dÄ√® w³¹—UJë d׳ë vÃ≈ ”U sÄ d×Ð√ ±µ∞≤ÂUŽ WFЫdë WKŠdë w ≠ œ rNODFO ¨—e−ë ÊUJÝ lÄ ‰œU³²¹ ”u³ÄuÃu ÊUÂË ¨UO½U³Ý≈ vÃ≈ lł— rŁ ¨ULMÐË UJ¹—U²ÝuÂË «uł«—UJO½Ë Ô Ô Æ ö¹ËeM ¡vÞ«uý vKŽ RÃRKë błu¹ YOŠ ¨RÃRKÃ«Ë V¼cë rNMÄ cšQ¹Ë “d)« Î tMÄ“ w WO «dG'«  U uAJë XGKÐ bÁË ¨q _« wÃUGðdÐ t½QÐ ULKŽ ¨UO½U³Ý≈ pKÄ Èbà qLŽ ∫ÊöłUÄ ≤ WKB²Ä W¹d×Ð WKŠ— w rÃUFë ‰uŠ ·«uDë u¼Ë ¨rÃUFë w dNþ w «dGł ŸËdAÄ d³Â√ cH½ t½_ ª…Ë—cë Æ bŠ«Ë ÁU&« w Ë ±≤
 • 18. Î Æ UÐuMł qŠU ë …«–U×0 —UÝ rŁ ¨q¹“«d³Ã« vÃ≈ q u UÐuMł w KÞ_« jO;« ÊöłUÄ d³Ž —eł sÄ WŽuL−Ä w¼Ë ¨5³KHë —eł vÃ≈ q ËË ¨ÍœUNë jO;« qšœ rŁ ¨ÊöłUÄ oOCÄ q Ë Â±µ≤∞ ÂUŽ w Ë Ì ÆWO½U³Ý≈  UJK²2 X׳ √Ë ¨5Bë d×Ð w u¹ö*« Ô ∫ WO «dG'«  U uAJë w 5LK *«Ë »dFë —Ëœ  Ô ¨rNðUÄUNÝ≈ 5LK *« »dFKà ÊU bI ¨WIÐU ë WO «dG'«  U uAJKà WKLJÄ WOÐË—Ë_« WO «dG'«  U uAJë WÂdŠ X½U ∫UNMÄ Ó  ULKEë d×Ð w «Ëd×Ð√ ‰«“dÐ wMÐ ‰Uł— iFÐ Ê√ ©—UBÄ_« pÃU Ä® tÐU²Â w ÍdLFë ˇ« qC dÂc¹ ≠√ Ô vKŽ X³²Â WOÄöÝ≈ W¹dŁ√ WÃœ√ „UM¼Ë ¨q¹“«d³Ã« rÝ« UNOKŽ «uIKÞ√ …b¹bł ÷—√ vÃ≈ uK Ë˨©w KÞ_«® Æ vDÝuÃ«Ë WOÐuM'« UJ¹dÄ√ w UFÁuÄ π∞ w —u Bë Æ bMNë vÃ≈ ‰u uë w UÄUž Íœ uJÝU …bŽU 0 błUÄ sÐ bLŠ√ wÐdFë Õö*« ÂUÁ ≠» ·d²F¹ WÃUÝ— Á¡«—Ë nKš ”u³ÄuÃu Ê√ © t³¼cÄË bý— sЫ ® tÐU²Â w —uNA*« w ½dHë rÃUFë ÊUM¹— X ½—√ d– ≠?ł Æw KÞ_« jO;« w tðU UA²Â« vKŽ WOÐdFë UO «dG'« ÂuKŽ qCHÐ UNO w «dG'« »dFë rKŽ sÄ œU √ pÃcÂË ¨w KÞ_« jO;« w ÁœUý—ù »dFë bŠ√ ”u³ÄuÃu d u² ¹d V×D √ ÆWOKLFë rNðd³š sÄË w Ãb½√ wÐdŽ UNÐ ÂUÁ w KÞ_« —u³Fà W OÃb½√  ôËU×Ä Ê√ ©‚U ü« ‚«d²š« w ‚U²A*« W¼e½® tÐU²Â w w ¹—œù« dÂ–Ë »dFë ÊU³Aë sÄ œbŽ t²³×BÐË ¨w³ÞdIë ‘U Aš tLÝ« fÃb½_« w 5LK *« rJŠ ¡UMŁ√ w ÍœöO*« lÝU²Ã« ÊdIë w Î WO½ULŁ Ê√ UC¹√ dÂ–Ë ¨…dO¦Â rzUMGÐ rN²KŠ— sÄ «ËœUŽË ¨WOÐuM'« UJ¹dÄ√ vÃ≈ «uK ËË ¨UÐdž w KÞ_« jO;« w «uKžuð Ó «uMJÝ 5LK *«Ë »dFë Ê√ vKŽ UMÃb¹ U2 ¨WOÐuM'« UJ¹dÄ√ vÃ≈ «uK ËË ¨w KÞ_« jO;« w «Ëd×Ð√ W½u³Aà sÄ ’U ý√ Æ ”u³ÄuÃu q³Á UJ¹dÄ√ w »dFë œułË vKŽ qOÃœ «c¼Ë ¨“«dDë WOÐdŽ WOMÐ√ „UM¼Ë ¨jO;« —eł iFÐ w Î Î WO «dGł WŽuÝuÄ r {√ UN½√ dÂ–Ë ¨œ«bGÐ w ÊuÄU*« WHOK)« dÄQÐ UOÐdŽ UO «dGł ÊuF³Ý UNLÝ— WD¹dš „UM¼ Ê√ UC¹√ w ¹—œù« dÂ–Ë Æ »dFë Íb¹√ vKŽ dAŽ lЫdë ÊdIë vÃ≈ WK u³Ã« WŽUM ·UA²Â« œuF¹Ë ¨ WOMOðöë vÃ≈ qLFë «c¼ rłdðË ¨÷—_« n Ë w ∫WO «dG'«  U uAJë ZzU²½ Ô Ó Ó Ô w KÞ_« jO;« `³ √ WO «dG'«  U uAJë V³ ÐË ¨ vDÝuë —uBFë w …—U−²Kà fOzdë o¹dDë u¼ jÝu²*« d׳ë ÊU ± Ô ÆW¹—U−²Ã« …—u¦Ã« WKŠd*« Ác¼ vKŽ oKÞÔ√Ë ¨U¹—U& WOÃUD¹ù« Êb*« XHF{ ‰œU³²Ã« «c¼ W−O²½Ë ¨‰Ë_« o¹dDë Î ÆWC¹UI*« sÄ ôbÐ …—U−²Ã« WKOÝË WKLFë X׳ √Ë ¨WCHÃ«Ë V¼cë q¦Ä UÐË—Ë√ w WMOL¦Ã« ÊœUF*« WOL  œ«“ ≤ Æ —U׳ë w f UM²Ã« vÃ≈ pÖ Èœ√Ë ¨WOÐË—Ë_« ‰Ëbë ÂUÄ√ —ULF²Ýô« »UÐ `² vÃ≈ WO½U³Ýù«Ë WOÃUGðd³Ã«  U uAJë  œ√ ≥ Î Î …d−Në sÄ qO à W¹«bÐ X½U ¨WHA²J*« œö³Ã« vKŽ iOÐ_« qłdë …dDOÝË ¨U¹œUB²Á«  «dLF² *« ‰öG²Ý« ¥ Ì Æ5OK _« WHA²J*« œö³Ã« wÃU¼√ sŽ s¹dLF² *« œbŽ œ«“ YO×Ð …b¹b'« UO½bë vÃ≈ UÐË—Ë√ sÄ Æ WOJOÃuŁUJë WO×O *« w¼Ë dLF² *« W½U¹œ WHA²J*« œö³Ã« ÊUJÝ oM²Ž« µ ±≥
 • 19. ‰UGðd³Ã« pKL²Ð UÄuÝdÄ —b √ UÐU³Ã« Ê_ W Uš ¨…b¹b'« w{«—_« ÁcNà rN²OJKÄ XO³¦ð vKŽ „uK*« qLŽ ∂ Æ rNI¹dÞ sŽ UN UA²Â« r²¹ w²Ã« œö³Ã« lOL' ∫»dFë vKŽ WO «dG'«  U uAJë d?Ł√ Ò Ô U2 ªUNO …—U−²Ã« XÒH ¨ÂUAë œöÐ qŠUÝË Í—U−²Ã« dBÄ eÂdÄ vKŽ Ì …dO³Â ÌWł—bÐ WO «dG'«  U uAJë WÂdŠ  dŁ√ Ô ÎÒ ÎÒ ÆUOÝUOÝ rÓŁ sÄË ¨U¹œUB²Á« »dFë nF{ vÃ≈ Èœ√ Ò Ò ∫w H½ d³²š√ øWO «dG'«  U uAJë  √bÐ v²Ä ± Ô øWO «dG'«  U uAJë WÂdŠ w XLNÝ√ w²Ã« ‰Ëbë r¼√ UÄ ≤ ^ ÆWO «dG'«  U uAJë WÂd( WHK² *« l «Ëbë d Ò √ ≥ Ó ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ¥ ÆbMNë vÃ≈ ‰u uKà w KÞ_« jO;« w UÐdž —U×ÐùUÐ f³ÄuÃu ÂUOÁ ≠ √ ÆrÃUFë w w «dGł ŸËdAÄ d³Â√ ÊöłUÄ ŸËdAÄ bF¹ ≠ » ÆWO «dG'« ·uAJë bFÐ ÂUAÃ«Ë dBÄ w W¹—U−²Ã« WÂd(« nF{≠ à ∫UNHA²Â« w²Ã« WÃUŠdë rÝ« WIDMÄ q V½U−Ð V²Â√ µ Ô Æ‰UGM ë ≠ Æ`ÃUBë ¡Ułdë ”√— ≠ ÆbMNë ≠ ÆUÐu ≠ ÆULMÐ ≠ Æ5³KHë —eł ≠ ÆWO «dG'« ·uAJë WÂdŠ w 5LK *«Ë »dFë —Ëœ `{Ë√ ∂ Ò Î ÆWO «dG'« ·uAJë WÂdŠ ZzU²½ sÄ UFЗ√ d–√ ∑ ∫◊U??????A½ ∫wðQ¹ UÄ ¡ULBë rÃUFë WD¹dš vKŽ 5Ž√ Ò Ò oOCÄ ¨jÝu²*« d׳ë ¨UO½U³Ý≈ ¨‰UGðd³Ã« ¨UÐu ¨`ÃUBë ¡Ułdë ”√— ¨w³¹—UJë d׳ë ¨dBÄ ¨q¹“«d³Ã« ¨bMNë ÆÊöłUÄ ±¥
 • 20. …b???Šuë ≤ Ô Ô WOÄuIë  UÂd(«Ë W¦¹b(«  «—u¦Ã« ±µ
 • 21. Ô W???OJ¹dÄ_« …—u??¦Ã« ± ”—b??ë ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ Ò ] w½U¦Ã« nBMë w WO½UD¹d³Ã« W¹—uÞ«d³Äù« ‚UD½ sL{ dI²Ý« bÁ WOJ¹dÄ_« …—UIKà wÃULAë nBMë Ê√ d¼UEë w Ëb³¹ ÊUÂò ] …b¹b'« ÷—_« ÊUJ Ô ÆUÂdOÄ√ w UNð«dLF² ÄË Â_« sÞuë 5Ð jЫd²Ã« …bý vÃ≈ dOA¹ ¡wý qJ ÆdAŽ sÄU¦Ã« ÊdIë sÄ  «dLF² *« …—UCŠË ÆwK _« rNMÞË w ÁuHÃ√ U* Ϋœ«b²Ä« rNðUOŠ X½U U/≈ ¨…b¹bł WO½bÄ rNà «u ÝR¹ Ê√ «uÃËU×¹ rÃ Ò Ò ¨«d²K$≈ w UNÐ ‰uLF*« UN Ô H½ w¼ rNMOÐ …bzU ë 5½«uIÃ«Ë ¨W¹eOK$ù« UN½UJÝ WGÃË ¨W d  W¹eOK$≈ X½U …dAŽ Àö¦Ã« Ú ÆåÂ_« sÞuë w …bzU ë w¼ WOKzUFÃ«Ë WOŽUL²łô« …UO(« w …bzU ë  «œUFÃ«Ë ©·dB²Ð ØƵµ’ ¨Y¹b(« WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë a¹—Uð ∫ wFMFMë bO−*«b³Ž® ∫VOł√Ë ¨wðQ¹ ULO dJ √ WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« ÊUJ à WOÃULAë UJ¹dÄ√ w WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« w b¹bł …UOŠ »uKÝ√ dNE¹ rà «–U* Ô Ú øWOÃULAë UJ¹dÄ√ w wL????OKFð h Ò KÄ b½ôdÄ 5OÐË—Ë_« ÒÊ√ nO o³Ý ULO UM¹√— 5²OJ¹dÄ_« vÃ≈ …d−NÃUÐ «Ë√bÐ ¨ÌWHK² Ä Ó qÄ«uFÐ 5Žu bÄ  w W¹eOK$ù«  UÝ—UL*« sJÃË vÃ≈ UN½UJÝ XF œ  «dLF² *« ƉöI²Ýô«Ë …—u¦Ã« ‰öI²Ýô« bMŽ WO½UD¹d³Ã«  «dLF² *« WD¹dš ±∂
 • 22. Ô ∫WOÂdOÄ_« …—u¦Ã« ÂUOÁ qÄ«uŽ Ò ∫dJ ë Êu½UÁ Ó ∫UNL¼√ ¨ÍeOK$ù« —ULF²Ýô« vKŽ …—u¦Ã« vÃ≈ 5OJ¹dÄ_UÐ XF œ qÄ«uŽ …bŽ XFL²ł« hM¹Ë ¨Â±∑∂¥ ÂUŽ —b Î ‰UF²ýô ΫdýU³Ä U³³Ý  «dLF² *« vKŽ W{ËdH*« Vz«dCë XKJý ∫Vz«dCë Ô Ô ±  «dLF² *« ÔÊUJÝ l b¹ Ê√ vKŽ Ó vKŽ Vz«dCë ÷d w UNI×Ð W¹eOK$ù« WÄuJ(« XJ 9 –≈¨WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« Î Æœ—u² *« dJ ë vKŽ W³¹d{ W³¹d{Ë ¨dJ ë Êu½UÁ ∫Vz«dCë Ác¼ r¼√Ë ¨WM¹e)« qšœ …œU¹“ ·bNÐ UNð«dLF² Ä ∫WGÄ Òbë W³¹d{ rà W³¹d{ W¹√ l bÐ 5ÄeKÄ dOž rN½√ ÊËd¹ «u½U 5OJ¹dÄ_« Ê_ ¨ ©lЫuDë® WGÄbë hM¹Ë ¨Â±∑∂µ ÂUŽ —b ÆW³ ²M*« rN ÃU−Ä o¹dÞ sŽ U¼—«dÁ≈ w «u—UA¹ ÊuOJ¹dÄ_« lKDð ∫©Â±∑∂≥ – ±∑µ∂® U ½d Ë UO½UD¹dÐ 5Ð l³ ë 5M ë »dŠ ≤ lOLł vKŽ Vz«d{ ÷d vKŽ Ó ¨n× sÄ ¨ UŽu³D*« ÆU¼dOžË ¨ ö−ÄË bFÐ ULOÝô ¨eOK$ù« UNÐ l²L²¹ w²Ã«  U¹d(«Ë ‚uI(« vKŽ ‰uB(« vÃ≈ Æ5O ½dHë lÄ UNÐdŠ w «d²K$ù rNðb½U ÄË rN uÁË ÆÍeOK$≈ q √ sÄ ÊË—b×M¹ s¹cë ÊUJ Kà U¼eO% V³ Ð «d²K$ù 5OJ¹dÄ_« Ád b²Ò ý« ≥ Ò Ô gO²HðË V¹dN²Ã« lM* ôuDÝ√ eOK$ù« eNł ∫V¹dN²Ã« lM* W¹eOK$ù«  «¡«dłù« ¥ UN³Kž√ w X½U w²Ã« ¨WOJ¹dÄ_« …—U−²Ã« œU  vÃ≈ Èœ√ U2 ¨W¼u³A*« sÂUÄ_« ÆWŽËdAÄ dOž …—U& eOK$ù« œuM'«Ë 5OJ¹dÄ_« 5Ð ‘dײë µ sDÝuÐ w ÀbŠ UL ÆÊb*« w s¹dA²M*« ÀöŁ WÃuLŠ ¡UIÃ≈ V³ Ð ¨Â±∑∑∞ ÂUŽ Æ¡U*« w ÍUAÃUÐ WKL×Ä sHÝ Ò TOÝ lÁË Êu½UIë «cNà ÊU ∫pOÐu Êu½UÁ ∂ Ò Ï ŸU{Ë√ rOEM²Ã ¡Uł t½_ ª5OJ¹dÄ_« vKŽ U ½d sÄ «d²K$≈ UN²LMž w²Ã« w{«—_« sDÝuÐ À«bŠ√ ÂUŽ f¹—UÐ WOÁUHð« lOÁuð bFÐ UJ¹dÄ√ w rNOÃ≈ XK Ë w²Ã« w{«—_« w ÊuFLD¹ «u½U s¹cë s¹dO¦Jë ‰UĬ vKŽ Êu½UIë «c¼ vCÁ bÁË ¨Â±∑∂≥ ÆUN³BšË UNz«dŁ —U³š√ ∫WOÂdOÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ Ô Ï …uŽbë˨…dzU'« W¹eOK$ù« 5½«uIë WЗU×Ä UN b¼ ¨Â±∑∑≥ ÂUŽ cMÄ W¹eOK$ù«  «dLF² *« w WLz«œ ÊU' XKJAð Ï Î ŸU bÃ«Ë ¨f²OÝuýUÝUÄ …dLF² Ä V½Uł vÃ≈ ·uÁuÃ«Ë ¨W¹œUB²Áô«Ë WOÝUO ë UN(UBÄ sŽ UŽU œ  «dLF² *« 5Ð ÊËUF²KÃ Æ sDÝuÐ À«bŠ√ bFÐ …dLF² *« ÁU& «d²K$≈ UNðc ð« w²Ã«  «¡«dłù« dŁ≈ UN²OCÁ sŽ ±∑
 • 23. ∫±∑∑¥ ‰Ë_« UOHÃœöO d9RÄ ¨ «—«dÁ WŽuL−Ä c ð« Ícë ¨Â±∑∑¥ ÂUŽ UOHÃœöO d9RÄ bIŽ vÃ≈ UOł—uł ¡UM¦²ÝUÐ  «dLF² *« lOLł XŽ—UÝ Ô ∫UNL¼√ ÆW¹eOK$ù« lzUC³Kà W¹—U−²Ã« WFÞUI*« ± ÆVz«dCë ¡UGÃ≈ …—Ëd{ ≤ Æ«d²K$≈ sŽ ‰UBH½ôUÐ d9R*« VÃUD¹ rà sJÃË UN²−O²½ X½UÂË ¨Êu² −M JOà WÂdFÄ w —«u¦Ã« lÄ XJ³²ý« …uÁ «d²K$≈ XKÝ—Q ¨«d²K$≈ b{ VGAë ‰ULŽ√  d¦Â Æ W¹ôË q w W¹—uŁ WÄuJŠ «ËQA½√Ë ¨ «dLF² *« rEFÄ sÄ eOK$ù« œuM'« œdÞ -Ë ¨—«u¦Ã« `ÃUBà ∫±∑∑µ ÂUŽ w½U¦Ã« UOHÃœöO d9RÄ Ô ”√dð˨±∑∑µ ÂUŽ —U¹√ dNý w UOHÃœöO WM¹bÄ w WO½U¦Ã« …dLKà  «dLF² *« ¡ULŽ“ lL²ł« Ô WŽuL−Ä d9R*« sŽ i 9 bÁËÆ ÊuÝdOHłË 5KJ½«d 5ÄUOMÐ ÁdCŠË ¨„uJ½U¼ Êuł d9R*« ∫UNL¼√  «—«dIë sÄ Æ «dLF² *« lOL' wJ¹dÄ_« gO'« fOÝQð ± Æ gO−Kà «bzUÁ ÊuDMý«Ë ×uł 5OFð ≤ ÆWIDM*« vÃ≈ ¡ËbNë …œUŽSÐ ÍeOK$ù« pK*« W³ÃUDÄ ≥ sDMý«Ë ×uł ÆwJ¹dÄ_« ”dG½uJë qOJAð ¥ ÍbB²Ã« ÈuÝ eOK$ù« ÂUÄ√ sJ¹ rÃË Æ‰öI²Ý« »dŠ vÃ≈ WO½UD¹d³Ã« …œUO ë vKŽ ÃU−²Š« sÄ …—u¦Ã« XÃu% «cJ¼Ë  «uIÐ XÄbD «Ë ¨WÂd(« ÁcNà dJ½UÐ WÂdFÄ w sDMý«Ë ×uł  e¼ ¨sDÝuÐ sÄ »dIÃUÐ qO¼ Ó Ô  «uIë XJ³²ý«Ë ÊuOJ¹dÄ_« UNO lÄ Èdš√ WÂdFÄ w WOJ¹dÄ_« Êu²½—uð …bKÐ w W¹eOK$ù«  «uIë Êu½U w UNOKŽ «—UB²½«  “dŠ√Ë Æ Â±∑∑∂ ÂUŽ ‰Ë_« qO¼ dJ½UÐ WÂdFÄ q¦9 …—u ±∏
 • 24. ∫‰öI²Ýô« UN²¹uO×Ð “U²9 X½U t H½ XÁuë w UN½√ ô≈ ¨ «dLF² *« ÊUJÝ œbFà W³ MÃUÐ WOKÁ√ ‰öI²Ýöà …b¹R*« WOMÞuë W¾Hë X½U dO¦JÐ w½U¦Ã« UOHÃœö dðRÄ bFÐ «uKLŽ s¹cë ¨…dOMë —UJ _« ÍË–Ë 5BK *« ¡ULŽeë sÄ WŽuL−Ä œułË qþ w ¨UNÞUA½Ë ∫pÖ vKŽ r¼bŽUÝ bÁË ¨‰UBH½ô« …dJ q³I²Ã wJ¹dÄ_« ÂUFë Í√dë W¾ONð vKŽ WDO(«Ë —c(« sÄ Ê√Ë ¨rN H½√ «uLJ×¹ Ê√ 5OJ¹dÄúà `{u¹ Ê√ ©5Ð ”UÄUð® tHÃRÄ ‰ËUŠ Ícë „«—œù« »U²Â —Ëb ± Î vKŽ s¹œœd²*« iFÐ ŸUMÁ≈ w rNÝ√Ë ¨Î«dO³Â Uł«Ë— »U²Jë «c¼ wIà bÁË ¨Ì…—d×²Ä ÌWÄuJŠ WÄUÁ≈ rN½UJÄUÐ Ó Æ‰öI²Ýô« u×½ dO ë Î Ì V³ ÐË ¨ «dLF² *« vÃ≈ rNÃUÝ—≈Ë eOK$ù« 5ŽuD²*« lLł w …dO³Â  UÐuF W¹eOK$ù« WÄuJ(« XNł«Ë ≤ ÆWÁeðdÄ œuM−Ð YÃU¦Ã« ×uł ÍeOK$ù« pK*« ÊUF²Ý« pÖ wJ¹dÄ_« ”dG½uJë rNKÝ—√ s¹cë 5ŁuF³*« WÄuJ(« XK¼U& –≈ ¨ «dLF² *« ÁU& b¹«e²*« W¹eOK$ù« WÄuJ(« VKBð ≥ ÆrN²KÐUIÄ i — dOš_« Ê√ Wł—bà pK*« vÃ≈ ∫±∑∑∂ YÃU¦Ã« UOHÃœöO d9RÄ U¼œU%«Ë ¨…dAŽ Àö¦Ã«  «dLF² *« ‰öI²Ý« tO «uMKŽ√ ±∑∑∂ WMÝ “u9 sÄ lЫdë a¹—U²Ð UOHÃœöO w Ϋd9RÄ ÊuOJ¹dÄ_« bIŽ ÆWOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuÃUÐ ·dF¹ ULO Î ULÝUŠ ΫdB½ sDMý«Ë  “dŠ√ rŁ ¨wÃU²Ã« ÂUFë w 5O ½dHë …bŽU 0 „—u¹uO½ vKŽ eOK$ù« WC³Á ·UF{≈ sÄ ÊuOJ¹dÄ_« sJ9Ë …dDO ë ÷dHà …—œU³*« ÂUÄ“ 5OJ¹dÄ_« XDŽ√ bI ¨WOJ¹dÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ w WK UHë Ułuð«—UÝ WÂdFÄ w eOK$ù« vKŽ sÄ »dIÃUÐ ‰öI²Ýô« »dŠ w …dOš_« X½UÂË ÆWOMÞuë WÂd(« `ÃUBà ZzU²Më XÃuŠ UN½√ V½Uł vÃ≈ «c¼ ¨WOÃULAë oÞUM*« vKŽ Ác¼ w wJ¹dÄ_« —UB²½ô« Èœ√ bÁË ÆWOJ¹dÄ_«  «uIKà …bŽU *«Ë ÊuFë b¹ b0 WO ½dHë  «uIë XÄUÁ UNO Ë ¨ÊËU²Â—u¹ WM¹bÄ Ò Î ÂUÄ√ ‰U−*« U× HÄ À—u½ w½UD¹d³Ã« ¡«—“uë fOz— ‰UI²Ý« ±∑∏≤ÂUŽ —«–¬ w Ë ÆWOÐuM'« oÞUM*« d¦Â√ vKŽ …dDO ë vÃ≈ WÂdF*« Æ5OJ¹dÄ_« lÄ Âö ë  U{ËUHÄ √b³Oà ªÂUNGMÂË— ∫±∑∏≥ ÂUŽ f¹—UÐ d9RÄ ∫tð«—«dÁ r¼√ sÄ ÊUÂË ¨U ½d w f¹—UÐ WM¹bÄ w d9R*« «c¼ bIŽ Ó Ô ÆWOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë ‰öI²ÝUÐ UO½UD¹dÐ ·«d²Ž« ± Ô dN½ w WŠö*«Ë ¨«bM qŠ«uÝ w bOBë  U¹ôuë oŠ sÄ ≤ Æw³O O *« Æw½UD¹d³Ã« ‘dFKà 5ëuÄ «uKþ s¹cë rNOMÞ«uÄ W¹UL×Ð 5OJ¹dÄ_« bNFð ≥ „—u¹uO½ w W¹d(« ‰U¦9 ±π
 • 25. W?OJ¹dÄ_« …—u?¦Ã« d??Ł√ …—UIë w WKI² Ä WÃËœ ‰Ë√ w¼Ë rÃUFë w …b¹bł WÃËœ —uNþË ¨wJ¹dÄ_« VFAKà ‰öI²Ýô« WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« XIÒIŠ Ò Î Æ…dLF² *« rÃUFë »uFý qJà tÐ Èc²×¹ Uł–u/ X׳ √Ë ¨—ULF²Ýô« dO½ sÄ tð—dŠË ¨WOJ¹dÄ_« Ò WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë Î UOÃUŠ WOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë WD¹dš ∫w H½ d³²š« ø WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« »uA½ ÔqÄ«uŽ UÄ ± ∫wðQ¹ UÄ ·dŽ√ ≤ = ÆWGÄbë Êu½UÁ ¨d ]J Ô Ã« Êu½UÁ Ú ] Æw½U¦Ã«Ë ‰Ë_« UOHÃœöO Íd9RÄ  «—«dÁ 5Ð Ê—UÁ√ ≥ Ʊ∑∏≤ ÂUŽ —«–¬ v²Š ±∑∑∂ ÂUŽ “u9 sÄ …d²Hë ‰öš WOJ¹dÄ_« ‰öI²Ýô« »dŠ l³²ð√ ¥ Ò Ò ø ±∑∏≥ ÂUŽ f¹—UÐ d9RÄ  «—«dÁ UÄ µ Ó  Ô Ò Ò W¹d(« oOI%Ë ¨—ULF²Ýô« sÄ hK ²Ã« w WOJ¹dÄ_« …—u¦Ã« ÕU$ »U³Ý√ gÁUM½ Ò Ó Ô ◊U??????A½ ƉöI²Ýô«Ë ≤∞
 • 26. Ô WO?? ½dHë …—u??¦Ã« ≤ ”—b??ë ∫tKÄQ²½Ë ¨wðü« hMë √dI½ Î ∆œU³Ä cOHM²Ã« eOŠ w XF{ËË ¨rÃUFKà …b¹bł rO¼UHÄ XDŽ√ w²Ã« Èd³Jë WO*UFë  «—u¦Ã« sÄ …bŠ«Ë WO ½dHë …—u¦Ã«ò Ó Ï Ò X½UÂË ¨b¹bł ¡UMÐ t{UI½√ vKŽ dNE¹Ë ¨rDײ¹ U ½d w .bIë ÂUEMë √bÐ UNÃö ¨ U¹dE½ œd−Ä UNK³Á X½U ¨WÄUŽ Ó] w²Ã« fÝ_« Ê√ UL ¨ WO ½dHë …—u¦Ã« Ÿôb½« q³Á q¹uÞ XÁË cMÄ  √bÐ bÁ tH²Š u×½ .bIë ÂUEMë UNO —UÝ w²Ã« o¹dDë Æå±∑∏π ÂUŽ UN H½ …—u¦Ã« lÃbMð Ê√ q³Á dNEð  √bÐ bÁ X½U b¹b'« ÂUEMë UNOKŽ ÂUÁ ©≥≤π’ ¨ UMO d9RÄ vÃ≈ WCNMë dBŽ sÄ wÐË—Ë_« a¹—U²Ã« ∫ —«u½ e¹eFë b³ŽË o¹dD³Ã« bOL(« b³Ž® Ò ∫VOł√Ë ¨wðQ¹ ULO dJ √ ø Èd³Jë WO*UFë  «—u¦Ã« sÄ WO ½dHë …—u¦Ã« bFð «–U* Ò wL????OKFð h ] KÄ Ï oKD*« wJK*« rJ(« ÂUE½ vKŽ w ½dHë VFAë —UŁ = ÆtÃöI²Ý«Ë t²¹dŠ qOMÃ Ò Ô ∫WO ½dHë …—u¦Ã« ÂUOÁ qÄ«uŽ Ï »uA½ vÃ≈  œ√ qÄ«uFë sÄ WŽuL−Ä  d UCð  ∫ UNL¼« ¨Â±∑∏π ÂUŽ WO ½dHë …—u¦Ã« :U¼œU Ë WO ½dHë WOJK*« nF{ ∫ ôË√ Ô Î Ô ”UÝ_«Ë ‰Ë_« —bB*« t H½ bF¹ w ½dHë pK*« ÊU ^ ^ UÐË—Ë√ …—UÁ w U ½d lÁuÄ o(« W¹dE½ sÄ UÁöD½« ¨5½«uIÃ«Ë  UF¹dA²Ã« lOL' ∫rJ(« w wNÃô« o(« W¹dE½ w WO³Fý W—UAÄ Í√ i d¹ ÊUÂË ¨ rJ(« w wNÃù« t²DKÝ Ê√ Èd¹ pK*« ÊUÂ Ò Î WO ½dHë WOÝUO ë bOÃUI²Ã« w UNÐ ·d²F*« tÁuIŠ sÄ UIŠ œ«b³²Ýô« ÊUÂË ¨cOHM²Ã«Ë l¹dA²Ã« Ò qþ qÒ¦1Ë ¨ˇ« sÄ Ï…bL² Ä Ò ôË ¨÷—_« vKŽ tÃù« Î ÊUÂË ÆbzU ë l{uë =qþ w UNÐ U d²FÄ WOÝUO Ã«Ë WOM¹bÃ«Ë WOB Aë  U¹d(« sJð rÃË ¨ Ô Æt²HÃU Ä bŠ_ “u−¹ ≤±
 • 27. Æ WOFłdÃ«Ë nK ²Ã« sÄ …dO³Â Wł—œ vKŽ WOÄuJŠ …—«œ≈ U ½d vKŽ ·«dýù« w pK*« bŽU ¹ Î Ó Ó vÃ≈ UNI¹dÞ w WOJK*« X½U XÁË w dAŽ ”œU ë f¹uà U ½d ‘dŽ vIð—« UÄUŽ dAŽ W L Ð WO ½dHë …—u¦Ã« q³ÁË y ÆW U)« t(UBÄË tЗPÄ oOI% ¡«—Ë vF ¹ rNMÄ q ÊU YOŠ ¨ pK*« ŸU³ð√ ¡ôË d² –≈ ¨—UON½ô« Ô ∫ w ½dHë lL²−*«  UI³Þ ∫ UÎ O½UŁ ∫  UI³Þ …bŽ vÃ≈ …—u¦Ã« q³Á r IM¹ w ½dHë lL²−*« ÊU ∫ VFAë WÄUŽ WI³Þ ± »Ëd×Kà œuM'« .bIðË ¨ …U³'« …u ÁË …œbF²*« Vz«dCë l œ w XK¦9 w²Ã« WKOI¦Ã« ¡U³Ž_« …QÞË X% WI³Dë Ác¼ XýUŽ  Î ÚÔ e³)« vKŽ ‰uB(« sJ¹ rà –≈ ¨dš¬Ë 5Š 5Ð WŽU−LKà W{dŽ WI³Dë Ác¼ X½UÂË ÆUNà ·«dý_« ‰öG²Ý«Ë¨…dO¦Jë WÄuJ(« UN{dHð w²Ã« Vz«dCë UNMÄ ¨WOŽ«—eë rEMë ¡uÝ vÃ≈ pÖ lłd¹Ë ¨WOŽ«—eë U ½d …ËdŁ q rž— ULz«œ U½uLCÄ —bÁ ¡«dý vKŽ VFAë œ«d √ lOLł rždÔðË ¨`K*« …—U& dJ²% WO ½dHë WÄuJ(« X½U pÖ V½Uł vÃ≈Ë ÆWDM(« vKŽ wN ¨WKO¾{ ‚uIŠ ô≈ UNKÐUI¹ ô WÃËbë ÁU& WL { ¡U³ŽQÐ ÊuÄe²K¹ «u½U VFAë WÄUŽ Ê≈ vÃ≈ dOA¹ «c¼ qFÃË ¨tMÄ 5FÄ ÍœUB²Áô« Ë√ wÝUO ë ÂUEMë —UO²š« oŠË ¨Êu½UIë ÂUÄ√ …«ËU *«Ë W¹d(« o× ¨WOFO³Dë ÊU ½ù« ‚uIŠ j Ы sÄ WÄËd×Ä Î Æ…—u¦Ã« w ULNÄ Î«—Ëœ ÊuŠöHÃ«Ë ‰ULFë VFà dIHÃ«Ë “uFë «cNà W−O²½Ë ¨rN(UBÄË rNðU³ž— o «u¹ Ícë s¹bë ‰Uł—Ë ¡ö³Më U²I³Þ ≤ Ì WO½b*« V UM*« l —QÐ ÊËdŁQ² ¹ «u½U –≈ ¨…dO¦Â  «“UO²ÄUÐ ÊuF²L²¹ ·«dý_« ÊUÂ Ò ∫—uAFë W³¹d{ Ì »UB½ vKŽ ÊuKB×¹ ¨¡UCIë oŠË ¨WO³¹d{  «¡UHŽ≈ vKŽ ÊuKB×¹Ë ¨W¹dJ FÃ«Ë VFAë Ÿ—«eÄ w bOBë oŠË ¨—uODÃ«Ë ÂUMž_« sÄ ÂuKFÄ œbŽ vKŽË ¨‰öGë sÄ 5FÄ W OMJë UNOM& X½U W³¹d{ Î Ì sÄ WFÝUý  UŠU Ä ÊuJK²1 «u½UJ s¹bë ‰Uł— UÄ√ Æ÷—_« V¹d ð vÃ≈ pÖ Èœ√ uÃË vKŽ w ½dHë ÕöHë sÄ vKŽ qB% W OMJë X½UÂ˨ U ½d WŠU Ä fLš u×½ UN²ŠU Ä mK³ð ¨WOŽ«—eë w{«—_« Ô Æ÷—_« ÃU²½≈ Î sÄ …UHFÄ UNÔÂöÄ√ X½U 5Š w ¨5O ½dHë sÄ U¹uMÝ UNFL& w²Ã« —uAFë W³¹d{ œ—uÄ Æ`O×Bë UNI¹dÞ dOž w ‰«uÄ_« ÊuIHM¹ UNÃUł— ÊUÂË ¨ WOÄuJ(« Vz«dCë rEFÄ ∫U¼ƒUIð—«Ë WO ½dHë W¹dJHë WÂd(« u/ ∫ UÎ ¦ÃUŁ WI³Dë ◊UÝË√ w WOÄuIë ÕËdë YÐ w «uLNÝ√ s¹cë 5HI¦*«Ë s¹dJH*« sÄ WŽuL−Ä —uNEÐ W¹dJHë WÂd(« XIð—« Ò ∫ s¹dJH*« ¡ôR¼ “dÐ√ sÄË ¨‰ULFë˨„ö*« —UG Ë ¨s¹bë ‰Uł— —UG ˨5ŠöHë˨ vDÝuë ∫ uOJ ²½uÄ ± oIײð ô ÊU ½ù« W¹dŠ Ê√ È√—Ë ¨WëbFë ÊUL{ qł√ sÄ ªWOzUCIÃ«Ë W¹cOHM²Ã«Ë WOF¹dA²Ã«  UDK ë qB vÃ≈ UŽœ Æœ«b³²Ýô«Ë rKEÃUÐ œb½Ë ¨b³² Ä bŠ«Ë h ý b¹ w  UDK ë eÂd²ð ô Ê√˨ Êu½UIë vKŽ ÂuIð WÄuJŠ qþ w ô≈ Ò Æ5½«uIë ÕË— tÐU²Â w —UJ _« Ác¼  “dÐË ≤≤