SlideShare a Scribd company logo
MỤC LỤC
Bài 1. HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN IVF...................1
Bài 2. CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ IVF CHO BN PCOS..............................................................16
Bài 3. MỐI LIÊN HỆ GIỮA BÉO PHÌ VÀ PCOS................................................................32
Bài 4. QUẢN LÝ BỆNH NHÂN PCOS VÀ HIỆU QUẢ GIẢM CÂN ĐẾN CHỨC NĂNG
SINH SẢN............................................................................................................................44
Bài 5. XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ SINH SẢN TRÊN NHÓM PHỤ NỮ MẮC
PCOS CÓ YẾU TỐ BÉO PHÌ..............................................................................................58
Bài 6. CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ GIẢM CÂN VÀ IVF TRÊN PHỤ NỮ
MẮC PCOS CÓ BÉO PHÌ...................................................................................................77
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
1
HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG
ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN IVF
GS. NGUYỄN ĐÌNH TẢO
Nhà nghiên cứu
Chủ tịch Hội HTSS TP Hà Nội
Giám đốc TT. Hỗ trợ sinh sản 16A Hà Đông
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
2
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
3
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
4
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
5
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
6
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
7
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
8
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
9
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
10
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
11
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
12
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
13
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
14
Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF
ART ADVANCED FORUM 09
1
15
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
16
CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ IVF
CHO BỆNH NHÂN PCOS
PGS. HỒ SỸ HÙNG
Phó Giám đốc Trung tâm HTSS Quốc gia
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
17
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
18
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
19
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
20
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
21
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
22
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
23
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
24
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
25
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
26
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
27
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
28
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
29
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
30
Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
2
31
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
32
MỐI LIÊN HỆ GIỮA BÉO PHÌ VÀ PCOS
PGS.TS. TRỊNH THẾ SƠN
Giám đốc Viện Mô Phôi Lâm sàng Quân đội
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
33
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
34
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
35
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
36
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
37
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
38
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
39
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
40
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
41
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
42
Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS
ART ADVANCED FORUM 09
3
43
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
44
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN PCOS
VÀ HIỆU QUẢ GIẢM CÂN
ĐẾN CHỨC NĂNG SINH SẢN
THS. ĐẶNG TUẤN ANH
Bệnh viện IVF Tâm Anh
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
45
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
46
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
47
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
48
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
49
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
50
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
51
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
52
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
53
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
54
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
55
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
56
Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức
năng sinh sản
ART ADVANCED FORUM 09
4
57
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
58
XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ SINH SẢN
TRÊN NHÓM PHỤ NỮ MẮC PCOS
CÓ YẾU TỐ BÉO PHÌ
TS. BẠCH THỊ THU CÚC
Bệnh viện Bưu Điện
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
59
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
60
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
61
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
62
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
63
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
64
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
65
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
66
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
67
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
68
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
69
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
70
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
71
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
72
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
73
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
74
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
75
Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc
PCOS có yếu tố béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
5
76
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
77
CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHỐI HỢP
ĐIỀU TRỊ GIẢM CÂN VÀ IVF
BS. PHẠM THU HÀ
Bệnh viện Vinmec
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
78
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
79
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
80
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
81
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
82
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
83
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
84
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
85
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
86
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
87
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
88
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
89
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
90
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
91
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
92
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
93
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
94
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
95
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
96
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
97
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
98
Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF
trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì
ART ADVANCED FORUM 09
6
99

More Related Content

More from TungThanh32

SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
TungThanh32
 
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdfSHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
TungThanh32
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
TungThanh32
 
SHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdfSHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdf
TungThanh32
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
TungThanh32
 
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptxU buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
TungThanh32
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
TungThanh32
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
TungThanh32
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
TungThanh32
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
TungThanh32
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
TungThanh32
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
TungThanh32
 
rau tiền đạo
rau tiền đạorau tiền đạo
rau tiền đạo
TungThanh32
 
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh nonLựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
TungThanh32
 

More from TungThanh32 (14)

SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
 
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdfSHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
 
SHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdfSHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdf
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
 
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptxU buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
 
rau tiền đạo
rau tiền đạorau tiền đạo
rau tiền đạo
 
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh nonLựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
 

Recently uploaded

Sinh Học - Bộ Y Tế - Testyhoc.vn -rất hay các bạn ạ
Sinh Học - Bộ Y Tế - Testyhoc.vn -rất hay các bạn ạSinh Học - Bộ Y Tế - Testyhoc.vn -rất hay các bạn ạ
Sinh Học - Bộ Y Tế - Testyhoc.vn -rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK cũ đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK cũ đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạSGK cũ đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK cũ đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
HongBiThi1
 
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
HongBiThi1
 
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạSGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
Thuốc điều trị RLLPM - Y3.pdf rất hay các bạn ạ
Thuốc điều trị RLLPM - Y3.pdf rất hay các bạn ạThuốc điều trị RLLPM - Y3.pdf rất hay các bạn ạ
Thuốc điều trị RLLPM - Y3.pdf rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
NCT_GÃY XƯƠNG CHẬU - thầy Sơn.pdf cũ nhưng quan trọng
NCT_GÃY XƯƠNG CHẬU - thầy Sơn.pdf cũ nhưng quan trọngNCT_GÃY XƯƠNG CHẬU - thầy Sơn.pdf cũ nhưng quan trọng
NCT_GÃY XƯƠNG CHẬU - thầy Sơn.pdf cũ nhưng quan trọng
HongBiThi1
 
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻNCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơiSGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
fdgdfsgsdfgsdf
 
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hayNCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
HongBiThi1
 
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạnSGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK mới đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK mới đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạSGK mới đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK mới đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
HongBiThi1
 
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà NẵngĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
Đa khoa Đà Nẵng 180 Trần Phú
 
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọngNCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK Gãy xương chậu.pdf bài này rất khó nhé
SGK Gãy xương chậu.pdf bài này rất khó nhéSGK Gãy xương chậu.pdf bài này rất khó nhé
SGK Gãy xương chậu.pdf bài này rất khó nhé
HongBiThi1
 
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hayNCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
HongBiThi1
 
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đenSách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
HongBiThi1
 
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG CHO BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀN...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG CHO BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀN...HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG CHO BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀN...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG CHO BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀN...
TBFTTH
 
Quyết định số 340/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 111 thuốc nước ngoài được ...
Quyết định số 340/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 111 thuốc nước ngoài được ...Quyết định số 340/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 111 thuốc nước ngoài được ...
Quyết định số 340/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 111 thuốc nước ngoài được ...
Phngon26
 
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdfde-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
PhngAnhPhm68
 

Recently uploaded (20)

Sinh Học - Bộ Y Tế - Testyhoc.vn -rất hay các bạn ạ
Sinh Học - Bộ Y Tế - Testyhoc.vn -rất hay các bạn ạSinh Học - Bộ Y Tế - Testyhoc.vn -rất hay các bạn ạ
Sinh Học - Bộ Y Tế - Testyhoc.vn -rất hay các bạn ạ
 
SGK cũ đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK cũ đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạSGK cũ đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK cũ đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
 
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
 
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
 
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạSGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
 
Thuốc điều trị RLLPM - Y3.pdf rất hay các bạn ạ
Thuốc điều trị RLLPM - Y3.pdf rất hay các bạn ạThuốc điều trị RLLPM - Y3.pdf rất hay các bạn ạ
Thuốc điều trị RLLPM - Y3.pdf rất hay các bạn ạ
 
NCT_GÃY XƯƠNG CHẬU - thầy Sơn.pdf cũ nhưng quan trọng
NCT_GÃY XƯƠNG CHẬU - thầy Sơn.pdf cũ nhưng quan trọngNCT_GÃY XƯƠNG CHẬU - thầy Sơn.pdf cũ nhưng quan trọng
NCT_GÃY XƯƠNG CHẬU - thầy Sơn.pdf cũ nhưng quan trọng
 
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻNCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
 
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơiSGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
 
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hayNCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
 
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạnSGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
 
SGK mới đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK mới đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạSGK mới đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK mới đẻ non.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
 
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà NẵngĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
 
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọngNCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
 
SGK Gãy xương chậu.pdf bài này rất khó nhé
SGK Gãy xương chậu.pdf bài này rất khó nhéSGK Gãy xương chậu.pdf bài này rất khó nhé
SGK Gãy xương chậu.pdf bài này rất khó nhé
 
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hayNCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
 
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đenSách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
 
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG CHO BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀN...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG CHO BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀN...HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG CHO BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀN...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG CHO BỆNH LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀN...
 
Quyết định số 340/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 111 thuốc nước ngoài được ...
Quyết định số 340/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 111 thuốc nước ngoài được ...Quyết định số 340/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 111 thuốc nước ngoài được ...
Quyết định số 340/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 111 thuốc nước ngoài được ...
 
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdfde-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
 

HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)

 • 1.
 • 2. MỤC LỤC Bài 1. HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN IVF...................1 Bài 2. CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ IVF CHO BN PCOS..............................................................16 Bài 3. MỐI LIÊN HỆ GIỮA BÉO PHÌ VÀ PCOS................................................................32 Bài 4. QUẢN LÝ BỆNH NHÂN PCOS VÀ HIỆU QUẢ GIẢM CÂN ĐẾN CHỨC NĂNG SINH SẢN............................................................................................................................44 Bài 5. XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ SINH SẢN TRÊN NHÓM PHỤ NỮ MẮC PCOS CÓ YẾU TỐ BÉO PHÌ..............................................................................................58 Bài 6. CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ GIẢM CÂN VÀ IVF TRÊN PHỤ NỮ MẮC PCOS CÓ BÉO PHÌ...................................................................................................77
 • 3. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 1 HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN IVF GS. NGUYỄN ĐÌNH TẢO Nhà nghiên cứu Chủ tịch Hội HTSS TP Hà Nội Giám đốc TT. Hỗ trợ sinh sản 16A Hà Đông
 • 4. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 2
 • 5. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 3
 • 6. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 4
 • 7. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 5
 • 8. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 6
 • 9. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 7
 • 10. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 8
 • 11. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 9
 • 12. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 10
 • 13. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 11
 • 14. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 12
 • 15. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 13
 • 16. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 14
 • 17. Hội chứng buồng trứng đa nang đối với bệnh nhân IVF ART ADVANCED FORUM 09 1 15
 • 18. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 16 CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ IVF CHO BỆNH NHÂN PCOS PGS. HỒ SỸ HÙNG Phó Giám đốc Trung tâm HTSS Quốc gia
 • 19. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 17
 • 20. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 18
 • 21. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 19
 • 22. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 20
 • 23. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 21
 • 24. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 22
 • 25. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 23
 • 26. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 24
 • 27. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 25
 • 28. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 26
 • 29. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 27
 • 30. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 28
 • 31. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 29
 • 32. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 30
 • 33. Cập nhật điều trị IVF cho BN PCOS ART ADVANCED FORUM 09 2 31
 • 34. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 32 MỐI LIÊN HỆ GIỮA BÉO PHÌ VÀ PCOS PGS.TS. TRỊNH THẾ SƠN Giám đốc Viện Mô Phôi Lâm sàng Quân đội
 • 35. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 33
 • 36. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 34
 • 37. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 35
 • 38. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 36
 • 39. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 37
 • 40. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 38
 • 41. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 39
 • 42. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 40
 • 43. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 41
 • 44. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 42
 • 45. Mối liên hệ giữa béo phì và PCOS ART ADVANCED FORUM 09 3 43
 • 46. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 44 QUẢN LÝ BỆNH NHÂN PCOS VÀ HIỆU QUẢ GIẢM CÂN ĐẾN CHỨC NĂNG SINH SẢN THS. ĐẶNG TUẤN ANH Bệnh viện IVF Tâm Anh
 • 47. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 45
 • 48. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 46
 • 49. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 47
 • 50. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 48
 • 51. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 49
 • 52. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 50
 • 53. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 51
 • 54. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 52
 • 55. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 53
 • 56. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 54
 • 57. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 55
 • 58. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 56
 • 59. Quản lý bệnh nhân PCOS và hiệu quả giảm cân đến chức năng sinh sản ART ADVANCED FORUM 09 4 57
 • 60. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 58 XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ SINH SẢN TRÊN NHÓM PHỤ NỮ MẮC PCOS CÓ YẾU TỐ BÉO PHÌ TS. BẠCH THỊ THU CÚC Bệnh viện Bưu Điện
 • 61. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 59
 • 62. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 60
 • 63. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 61
 • 64. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 62
 • 65. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 63
 • 66. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 64
 • 67. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 65
 • 68. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 66
 • 69. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 67
 • 70. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 68
 • 71. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 69
 • 72. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 70
 • 73. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 71
 • 74. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 72
 • 75. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 73
 • 76. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 74
 • 77. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 75
 • 78. Xu hướng nghiên cứu hỗ trợ sinh sản trên nhóm phụ nữ mắc PCOS có yếu tố béo phì ART ADVANCED FORUM 09 5 76
 • 79. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 77 CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ GIẢM CÂN VÀ IVF BS. PHẠM THU HÀ Bệnh viện Vinmec
 • 80. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 78
 • 81. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 79
 • 82. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 80
 • 83. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 81
 • 84. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 82
 • 85. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 83
 • 86. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 84
 • 87. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 85
 • 88. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 86
 • 89. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 87
 • 90. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 88
 • 91. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 89
 • 92. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 90
 • 93. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 91
 • 94. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 92
 • 95. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 93
 • 96. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 94
 • 97. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 95
 • 98. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 96
 • 99. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 97
 • 100. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 98
 • 101. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều trị giảm cân và IVF trên phụ nữ mắc PCOS có béo phì ART ADVANCED FORUM 09 6 99