SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Nawoum
CHAPIT 1
1 Fado Niniv la. Liv vizyon Nawoum, moun Elkoch la.
2 Bondye fè jalouzi, Seyè a tire revanj. Seyè a tire revanj, li fache.
Seyè a pral tire revanj sou lènmi l' yo, li fè kòlè pou lènmi l' yo.
3 Seyè a pa fè kòlè, li pa janm sispann fè kòlè. Li pa janm sispann fè
mechan yo.
4 Li reprimande lanmè a, li fè l seche, li cheche tout larivyè yo.
Bazan an ap mouri.
5 Mòn yo tranble devan l, ti mòn yo fonn, tè a boule devan l, wi,
mond lan ak tout moun ki rete ladan l.
6 Ki moun ki ka kanpe devan kòlè li? Ki moun ki ka kenbe kòlè l'?
Kòlè l'ap koule tankou dife, li voye wòch yo atè.
7 Seyè a se yon bon bagay. Li konnen moun ki mete konfyans yo nan
li.
8 Men, avèk yon gwo inondasyon, l'ap detwi plas li a nèt, e fènwa
pral kouri dèyè lènmi l' yo.
9 Kisa n'ap panse sou Seyè a? L'ap fini nèt. Lafliksyon p'ap leve yon
dezyèm fwa.
10 Paske, pandan y ap pliye ansanm tankou pikan, epi pandan y ap
sou tankou tafyatè, yo pral devore tankou pay chèch nèt.
11 ¶ Gen yon moun ki soti nan ou, ki fè lide fè sa ki mal sou Seyè a,
yon mechan konseye.
12 Men sa Seyè a di: Menm si yo trankil, e menm jan an anpil, men
se konsa yo pral koupe yo, lè li pral pase. Menmsi mwen te aflije ou,
mwen p'ap aflije ou ankò.
13 Koulye a, m'ap kraze jouk li sou ou, m'ap kase chenn ou yo.
14 Seyè a ban nou lòd pou yo p'ap simen non ou ankò. M'ap wete
estati yo ak zidòl yo nan tanp bondye nou yo. M'ap fè tonm ou yo.
paske ou mechan.
15 Gade sou mòn yo pye moun k'ap pote bon nouvèl, k'ap anonse
lapè! O Jida, kenbe gwo fèt ou yo, fè ve ou yo, paske mechan yo p'ap
pase nan mitan ou ankò; li koupe nèt.
CHAPIT 2
1 ¶ Yon moun k'ap kraze brize a ap parèt devan ou: kenbe zèv yo,
veye chemen an, rann ren ou fò, fòtifye pouvwa ou avèk fòs.
2 Paske, Seyè a te vire do bay pitit Jakòb yo, menm jan ak bèl
pouvwa pèp Izrayèl la.
3 Kouvèti vanyan sòlda li yo vin wouj, vanyan sòlda yo an wouj: cha
lagè yo pral ak flanbo limen lè l'ap prepare l', epi pye pipen yo pral
tranble anpil.
4 Cha lagè yo pral move nan lari yo, y'ap bat yonn kont lòt nan gwo
chemen yo: yo pral parèt tankou flanbo, yo pral kouri tankou zèklè.
5 L'ap rakonte tout moun ki merite l' yo. Y'a kouri ale nan miray la,
epi defans lan va pare.
6 Pòtay larivyè yo pral louvri, epi palè a pral kraze.
7 Y'ap mennen Ouzab prizonye, y'ap leve l', e sèvant li yo pral
mennen l' tankou vwa pijon k'ap tape sou tete yo.
8 Men, lavil Niniv te tankou yon basen dlo nan tan lontan, men yo
pral kouri ale. Kanpe, kanpe, yo pral kriye; men pesonn p'ap gade
dèyè.
9 Pran piye an ajan, pran lò a, paske pa gen okenn fen nan magazen
an ak glwa nan tout bèl mèb yo.
10 Li vid, li vid, li dezole: ak kè a fonn, ak jenou yo frape ansanm, ak
anpil doulè nan tout ren, ak figi yo tout vin nwa.
11 Kote kay lyon yo ak kote yo manje jenn lyon yo, kote lyon an,
granmoun lyon an te mache, ak ti jenn lyon an, san pesonn pa t pè
pou yo?
12 Lyon an dechire ase pou ti pitit li yo, li trangle pou lyon yo, li plen
twou li yo ak bèt, ak twou li yo ak ravin.
13 Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di: Gade, mwen pral kont ou,
m'ap boule cha li yo nan lafimen, e nepe a pral devore jenn lyon ou
yo. p'ap tande ankò.
CHAPIT 3
1 ¶ Malè pou lavil ki fè san an! Li tout plen ak manti ak vòl; bèt la pa
ale;
2 Bwi fwèt, bri wou yo k'ap tranble, chwal k'ap vole ak cha lagè k'ap
vole.
3 Kavalye a leve ni nepe klere ak frenn briyan an. epi pa gen okenn
fen nan kadav yo; yo bite sou kadav yo:
4 Paske, anpil moun k'ap fè pwostitye jennès la, yon metrès maji,
k'ap vann nasyon yo grasa jennès li yo, ak fanmi yo ak maji li yo.
5 Seyè ki gen tout pouvwa a di: Gade, mwen kont ou. M'ap
dekouvwi toutouni ou sou figi ou, m'ap fè nasyon yo konnen jan ou
fè wont.
6 Epi m ap voye salte abominab sou ou, m ap rann ou mechan, e m
ap mete w tankou yon gad.
7 Lè sa a, tout moun k'ap gade ou yo pral kouri pou ou, y'a di: Niniv
te detwi. Ki kote pou m' chache konsole pou ou?
8 Èske ou pi bon pase moun ki rete nan mitan larivyè Lefrat yo, ki te
bò kote dlo a, ki gen yon ranpa ki te lanmè a, ki te miray ranpa a ki
soti nan lanmè a?
9 Letiopi ak peyi Lejip te fòs li, e li te enfini; Put ak Lubim te ede w.
10 Men, yo te mennen l', yo te depòte l'. Ti pitit li yo tou te kraze an
miyèt moso sou tèt tout lari yo.
11 Ou menm tou, ou pral sou, ou pral kache, ou menm tou w ap
chèche fòs poutèt lènmi an.
12 Tout fò ou yo pral tankou pye fig frans ak premye fig frans ki mi
yo.
13 Gade, pèp ou a nan mitan ou se fanm. Pòtay peyi ou a pral louvri
pou lènmi ou yo. Dife pral devore travès ou yo.
14 Tire dlo ou pou sènen ou, fòtifye fò ou yo: antre nan ajil, pile
mòtye a, fè brik la solid.
15 Se la dife a pral devore ou. Nepe a pral touye ou, l'ap devore ou
tankou vè chank, fè tèt ou anpil tankou krikèt.
16 Ou fè machann ou yo pi plis pase zetwal nan syèl la.
17 Kouwone ou yo tankou krikèt yo, ak chèf ou yo tankou gwo krikèt
yo, k'ap moute kan nan lizyè yo nan jou frèt, men lè solèy la leve, yo
kouri ale, epi yo pa konnen kote yo ye.
18 O, wa Lasiri, gadò mouton ou yo ap dòmi. Grannèg ou yo pral
rete nan pousyè tè a. Pèp ou a gaye sou mòn yo, pesonn p'ap rasanble
yo.
19 Pa gen okenn gerizon nan kòk ou; Tout moun ki tande bri ou yo
ap bat men sou ou, paske mechanste ou yo pa janm tonbe sou ki
moun?

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
 
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptxThe Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
 
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFaroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfDari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdfEnglish - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdf
 
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdfEnglish - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
 
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdfTagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
 
Chinese Literary - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Chinese Literary - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfChinese Literary - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Chinese Literary - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tajik - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tajik - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTajik - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tajik - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Lingala Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lingala Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLingala Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lingala Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Latvian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Latvian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLatvian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Latvian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLatin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfSwedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Swedish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Chhattisgarhi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Chhattisgarhi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfChhattisgarhi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Chhattisgarhi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Bodo - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Bodo - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfBodo - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Bodo - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 

Haitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdf

  • 1. Nawoum CHAPIT 1 1 Fado Niniv la. Liv vizyon Nawoum, moun Elkoch la. 2 Bondye fè jalouzi, Seyè a tire revanj. Seyè a tire revanj, li fache. Seyè a pral tire revanj sou lènmi l' yo, li fè kòlè pou lènmi l' yo. 3 Seyè a pa fè kòlè, li pa janm sispann fè kòlè. Li pa janm sispann fè mechan yo. 4 Li reprimande lanmè a, li fè l seche, li cheche tout larivyè yo. Bazan an ap mouri. 5 Mòn yo tranble devan l, ti mòn yo fonn, tè a boule devan l, wi, mond lan ak tout moun ki rete ladan l. 6 Ki moun ki ka kanpe devan kòlè li? Ki moun ki ka kenbe kòlè l'? Kòlè l'ap koule tankou dife, li voye wòch yo atè. 7 Seyè a se yon bon bagay. Li konnen moun ki mete konfyans yo nan li. 8 Men, avèk yon gwo inondasyon, l'ap detwi plas li a nèt, e fènwa pral kouri dèyè lènmi l' yo. 9 Kisa n'ap panse sou Seyè a? L'ap fini nèt. Lafliksyon p'ap leve yon dezyèm fwa. 10 Paske, pandan y ap pliye ansanm tankou pikan, epi pandan y ap sou tankou tafyatè, yo pral devore tankou pay chèch nèt. 11 ¶ Gen yon moun ki soti nan ou, ki fè lide fè sa ki mal sou Seyè a, yon mechan konseye. 12 Men sa Seyè a di: Menm si yo trankil, e menm jan an anpil, men se konsa yo pral koupe yo, lè li pral pase. Menmsi mwen te aflije ou, mwen p'ap aflije ou ankò. 13 Koulye a, m'ap kraze jouk li sou ou, m'ap kase chenn ou yo. 14 Seyè a ban nou lòd pou yo p'ap simen non ou ankò. M'ap wete estati yo ak zidòl yo nan tanp bondye nou yo. M'ap fè tonm ou yo. paske ou mechan. 15 Gade sou mòn yo pye moun k'ap pote bon nouvèl, k'ap anonse lapè! O Jida, kenbe gwo fèt ou yo, fè ve ou yo, paske mechan yo p'ap pase nan mitan ou ankò; li koupe nèt. CHAPIT 2 1 ¶ Yon moun k'ap kraze brize a ap parèt devan ou: kenbe zèv yo, veye chemen an, rann ren ou fò, fòtifye pouvwa ou avèk fòs. 2 Paske, Seyè a te vire do bay pitit Jakòb yo, menm jan ak bèl pouvwa pèp Izrayèl la. 3 Kouvèti vanyan sòlda li yo vin wouj, vanyan sòlda yo an wouj: cha lagè yo pral ak flanbo limen lè l'ap prepare l', epi pye pipen yo pral tranble anpil. 4 Cha lagè yo pral move nan lari yo, y'ap bat yonn kont lòt nan gwo chemen yo: yo pral parèt tankou flanbo, yo pral kouri tankou zèklè. 5 L'ap rakonte tout moun ki merite l' yo. Y'a kouri ale nan miray la, epi defans lan va pare. 6 Pòtay larivyè yo pral louvri, epi palè a pral kraze. 7 Y'ap mennen Ouzab prizonye, y'ap leve l', e sèvant li yo pral mennen l' tankou vwa pijon k'ap tape sou tete yo. 8 Men, lavil Niniv te tankou yon basen dlo nan tan lontan, men yo pral kouri ale. Kanpe, kanpe, yo pral kriye; men pesonn p'ap gade dèyè. 9 Pran piye an ajan, pran lò a, paske pa gen okenn fen nan magazen an ak glwa nan tout bèl mèb yo. 10 Li vid, li vid, li dezole: ak kè a fonn, ak jenou yo frape ansanm, ak anpil doulè nan tout ren, ak figi yo tout vin nwa. 11 Kote kay lyon yo ak kote yo manje jenn lyon yo, kote lyon an, granmoun lyon an te mache, ak ti jenn lyon an, san pesonn pa t pè pou yo? 12 Lyon an dechire ase pou ti pitit li yo, li trangle pou lyon yo, li plen twou li yo ak bèt, ak twou li yo ak ravin. 13 Men sa Seyè ki gen tout pouvwa a di: Gade, mwen pral kont ou, m'ap boule cha li yo nan lafimen, e nepe a pral devore jenn lyon ou yo. p'ap tande ankò. CHAPIT 3 1 ¶ Malè pou lavil ki fè san an! Li tout plen ak manti ak vòl; bèt la pa ale; 2 Bwi fwèt, bri wou yo k'ap tranble, chwal k'ap vole ak cha lagè k'ap vole. 3 Kavalye a leve ni nepe klere ak frenn briyan an. epi pa gen okenn fen nan kadav yo; yo bite sou kadav yo: 4 Paske, anpil moun k'ap fè pwostitye jennès la, yon metrès maji, k'ap vann nasyon yo grasa jennès li yo, ak fanmi yo ak maji li yo. 5 Seyè ki gen tout pouvwa a di: Gade, mwen kont ou. M'ap dekouvwi toutouni ou sou figi ou, m'ap fè nasyon yo konnen jan ou fè wont. 6 Epi m ap voye salte abominab sou ou, m ap rann ou mechan, e m ap mete w tankou yon gad. 7 Lè sa a, tout moun k'ap gade ou yo pral kouri pou ou, y'a di: Niniv te detwi. Ki kote pou m' chache konsole pou ou? 8 Èske ou pi bon pase moun ki rete nan mitan larivyè Lefrat yo, ki te bò kote dlo a, ki gen yon ranpa ki te lanmè a, ki te miray ranpa a ki soti nan lanmè a? 9 Letiopi ak peyi Lejip te fòs li, e li te enfini; Put ak Lubim te ede w. 10 Men, yo te mennen l', yo te depòte l'. Ti pitit li yo tou te kraze an miyèt moso sou tèt tout lari yo. 11 Ou menm tou, ou pral sou, ou pral kache, ou menm tou w ap chèche fòs poutèt lènmi an. 12 Tout fò ou yo pral tankou pye fig frans ak premye fig frans ki mi yo. 13 Gade, pèp ou a nan mitan ou se fanm. Pòtay peyi ou a pral louvri pou lènmi ou yo. Dife pral devore travès ou yo. 14 Tire dlo ou pou sènen ou, fòtifye fò ou yo: antre nan ajil, pile mòtye a, fè brik la solid. 15 Se la dife a pral devore ou. Nepe a pral touye ou, l'ap devore ou tankou vè chank, fè tèt ou anpil tankou krikèt. 16 Ou fè machann ou yo pi plis pase zetwal nan syèl la. 17 Kouwone ou yo tankou krikèt yo, ak chèf ou yo tankou gwo krikèt yo, k'ap moute kan nan lizyè yo nan jou frèt, men lè solèy la leve, yo kouri ale, epi yo pa konnen kote yo ye. 18 O, wa Lasiri, gadò mouton ou yo ap dòmi. Grannèg ou yo pral rete nan pousyè tè a. Pèp ou a gaye sou mòn yo, pesonn p'ap rasanble yo. 19 Pa gen okenn gerizon nan kòk ou; Tout moun ki tande bri ou yo ap bat men sou ou, paske mechanste ou yo pa janm tonbe sou ki moun?