SlideShare a Scribd company logo
‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫بنام‬
‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫اتحاديه‬
‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫بيانيه‬ITU:‫متعهد‬‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫به‬
‫جهان‬‫ي‬
-‫براي‬‫برقراري‬‫شخص‬ ‫هر‬ ‫اساسي‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫جهاني‬ ‫ارتباط‬
‫در‬‫به‬ ‫جهان‬ ‫تغيير‬ ‫براي‬ ،‫ارتباط‬ ‫برقراري‬‫دنيائي‬
‫تر‬ ‫وامن‬ ‫بهتر‬‫هستيم‬ ‫تالش‬ ‫در‬.
-‫بين‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫سياستهاي‬ ‫و‬ ‫تكنولوژيك‬ ‫تحوالت‬ ‫درميان‬
‫و‬ ‫كسب‬ ‫گوناگون‬ ‫منافع‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫و‬ ‫المللي‬
،‫تجاري‬ ‫كارهاي‬‫به‬ ‫نياز‬‫سازمان‬ ‫يك‬‫كه‬‫حقوق‬
‫اساس‬‫ي‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫احساس‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫تامين‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬
ITU‫با‬191‫عضو‬ ‫كشور‬‫و‬‫از‬ ‫بيش‬077‫و‬ ‫بخش‬ ‫كاربر‬
‫همكاران‬.‫است‬ ‫سازمان‬ ‫همان‬ITU‫تاكيد‬‫بر‬ ‫زيادي‬
.‫دارد‬ ‫وشفافيت‬ ‫پاسخگوئي‬
، ‫ماست‬ ‫هاي‬ ‫تالش‬ ‫اصلي‬ ‫موضوع‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ارتباطات‬
‫بلكه‬‫براي‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫وسيله‬ ،‫اي‬ ‫فزاينده‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫اهداف‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫رسيدن‬‫م‬‫ان‬.
‫اينكه‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫اعضا‬ ‫و‬ ‫همكاران‬ ‫با‬ ‫كار‬
‫چه‬‫فعاليتي‬‫دهيم‬ ‫مي‬ ‫انجام‬،‫سراسر‬ ‫در‬ ‫هرشخص‬
‫را‬ ‫سياره‬‫تاثير‬ ‫تحت‬‫قرا‬‫ر‬‫كار‬ .‫دهد‬ ‫مي‬‫م‬‫ا‬
‫واقعا‬‫جهان‬‫ي‬‫است‬.‫معتقديم‬ ‫ما‬‫و‬ ‫باز‬ ‫ارتباطات‬ ‫كه‬
‫صادقانه‬‫است‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫راه‬ ‫تنها‬.
‫است‬ ‫اين‬ ‫ما‬ ‫وظيفه‬‫كه‬‫در‬ ‫مردم‬ ‫كنيم‬ ‫حاصل‬ ‫اطمينان‬
‫ارتباط‬ ‫يكديگر‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬‫موثر‬،
‫آسان‬ ‫و‬ ‫ايمن‬ ، ‫كارآمد‬‫بصرفه‬ ‫ومقرون‬.‫باشند‬ ‫داشته‬
‫مسئوليت‬‫ما‬‫در‬‫مورد‬‫آي‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫آنچه‬‫آن‬ ‫نيازمند‬ ‫نده‬
‫و‬ ‫است‬‫فقط‬ ‫نه‬‫دارد‬ ‫نياز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنچه‬
‫باشيم‬ ‫هوشيار‬ ‫استكه‬ ‫اين‬.
‫ما‬‫همه‬ ‫همكاري‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬‫با‬ ‫جانبه‬
‫،دولتها‬‫براي‬ ‫صنايع‬ ‫و‬‫دستيابي‬‫حلها‬ ‫راه‬ ‫به‬‫ي‬‫براي‬ ‫ي‬
‫مساعي‬ ‫تشريك‬‫در‬، ‫دانش‬‫توسعه‬ ‫ابزار‬،‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬
‫شبكه‬‫بريم‬ ‫مي‬ ‫بكار‬.
‫ماست‬ ‫روي‬ ‫پيش‬ ‫جدي‬ ‫چالشهاي‬‫و‬‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نقش‬‫فاوا‬
(ICT‫بزر‬ ‫هاي‬ ‫وعده‬ ‫با‬ )‫گ‬‫توان‬ ‫مي‬ ‫كه‬‫د‬‫جدي‬ ‫چالشهاي‬ ‫با‬
‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ارتباطات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پيشرفت‬ . ‫شود‬ ‫روبرو‬
‫جدي‬ ‫خطرات‬ ‫با‬ ‫بلكه‬ ‫دارد‬ ‫بدنبال‬ ‫منافع‬‫نيز‬‫رو‬‫ب‬‫روست‬
.
‫شد‬ ‫نمي‬ ‫تلقي‬ ‫جدي‬ ‫هرگز‬ ‫جهاني‬ ‫همكاري‬ ‫هاي‬ ‫موافقتنامه‬
‫سرعت‬ ‫كه‬ ‫تازماني‬‫اين‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬ ‫توسعه‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬
‫مشكل‬ ‫همه‬‫گرديد‬‫تنها‬ ‫نبايد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫معني‬ ‫بدان‬ ‫اين‬ .
‫ايجاد‬ .‫كنيم‬ ‫كار‬ ‫هوشمند‬ ‫بايد‬ ‫بلكه‬ ،‫كنيم‬ ‫كار‬ ‫سخت‬
‫موثر‬ ‫مشاركت‬‫كارآمد‬ ‫متمركز‬ ‫كارگروه‬ ،‫،يافتن‬
‫امور‬ ‫بهتر‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫راههائي‬‫و‬‫با‬. ‫هزينه‬ ‫كمترين‬
‫هنگا‬‫م‬‫كنيم‬ ‫ثابت‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫كارها‬ ‫انجام‬‫ب‬‫اندازه‬
‫انجام‬ ‫براي‬ ‫شجاعت‬ ‫كافي‬‫امور‬‫متفاوت‬‫را‬. ‫داريم‬
ITU‫نقش‬ ‫بايد‬ ‫آتي‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬‫تعيين‬‫ايفا‬ ‫اي‬ ‫كننده‬‫ء‬
.‫نمايد‬‫جمله‬ ‫از‬‫مجازي‬ ‫فضاي‬ ‫امنيت‬ ‫تامين‬،‫استفاده‬
‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫مدارهاي‬ ‫و‬ ‫راديويي‬ ‫فركانس‬ ‫طيف‬ ‫از‬ ‫موثر‬
-‫استراتژيها‬ ‫ترويج‬–‫مناسب‬ ‫سياستهاي‬–‫توسعه‬
‫ديجيتال‬ ‫شكاف‬ ‫پركردن‬ ‫براي‬ ‫كننده‬ ‫دلگرم‬ ‫زيرساختهاي‬‫ي‬
‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬
‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬.
‫استانداردها‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫ايستگاه‬ ‫آخرين‬ ‫و‬ ‫دومين‬‫ي‬
‫براي‬ ‫جهاني‬ ‫ارتباطات‬ ‫سازي‬ ‫فراهم‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫اعمال‬ ‫قابل‬
‫شخص‬ ‫هر‬‫محرومين‬ ‫و‬ ‫معلوالن‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫ب‬ ‫مي‬‫اشيم‬.‫براي‬
‫همه‬ ‫تحقق‬‫اينها‬،‫تنها‬ ‫كه‬ ‫دانيم‬ ‫مي‬ ‫ما‬‫داشتن‬
‫متخصصين‬‫نيست‬ ‫كافي‬ ‫ارتباط‬‫بلكه‬‫برقراري‬ ‫به‬ ‫نياز‬
.‫دارد‬ ‫تخصصي‬ ‫ارتباط‬
1-‫محتويات‬
2-‫گفتار‬ ‫پيش‬‫(دكتر‬‫هم‬‫د‬‫توره‬ ‫ون‬‫كل‬ ‫دبير‬ITU)
3-ICT‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬‫ئي‬
4-ITU‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬
5-‫گيريها‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
6-ITU‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫و‬
0-‫مقاالتي‬ ‫ارئه‬‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫ئي‬
8-‫بعنوان‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫يك‬‫فناوري‬
‫پاك‬
9-‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
17-‫انطباق‬(Adaptation)
11-‫خطر‬ ‫كاهش‬(Mitigation)
12-‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫همكاري‬-‫بخش‬ ‫در‬ ‫تجربه‬T
13-‫نامه‬ ‫واژه‬ ‫و‬ ‫رويدادها‬
14-‫مقا‬‫ما‬‫منتخب‬ ‫ت‬ITU
: ‫گفتار‬ ‫پيش‬
‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شديد‬ ‫حوادث‬ ، ‫علمي‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫شواهد‬
_‫عمومي‬ ‫آگاهي‬ ‫افزايش‬،‫را‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بحث‬
،‫جهاني‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سياسي‬ ‫دستوركار‬ ‫سطح‬ ‫باالترين‬ ‫به‬
‫در‬ .‫است‬ ‫كرده‬ ‫تبديل‬ ‫ملي‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬‫اتحاديه‬
‫مخابرات‬ ‫جهاني‬‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫نيز‬
‫اص‬ ‫الويتهالي‬ ‫از‬‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫برآورد‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫لي‬
‫حدود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬2‫تا‬5/2‫در‬ ‫درصد‬
‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫توليد‬GHG)‫)م‬.‫دارد‬ ‫شاركت‬‫همانطور‬
‫كه‬ICT‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫عموم‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫بطور‬
‫ا‬‫حتمال‬‫ا‬‫فزايش‬‫درصد‬ ‫اين‬‫وجود‬ ‫اي‬ ‫فزاينده‬ ‫بطور‬ ‫نيز‬
.‫دارد‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ، ‫همزمان‬ ‫ولي‬‫يك‬ ‫ارتباطات‬
‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫اصلي‬ ‫ركن‬
‫نيز‬.‫باشد‬ ‫مي‬
‫ابزارها‬ ‫آنها‬‫ئ‬‫ي‬‫هستند‬‫قوي‬ ‫بسيار‬‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫كه‬
‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫درنهايت‬ ‫و‬ ‫نمودن‬ ‫محدود‬
‫توسعه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫بويژه‬ ،‫اقتصادي‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫اي‬
‫كارآمد‬ ‫انرژي‬ ‫با‬ ‫هاي‬ ‫دستگاه‬ ‫معرفي‬ ‫و‬،‫و‬ ‫ها‬ ‫شبكه‬
‫پايان‬ ‫در‬ ‫تجهيزات‬ ‫ايمن‬ ‫دفع‬‫چرخه‬‫آن‬ ‫حياط‬‫ها‬‫كمك‬
‫نمايد‬.
‫بايد‬ ‫ها‬ ‫تالش‬‫برروي‬‫منابع‬ ‫استانداردسازي‬‫برقي‬،
،‫باطريها‬‫ساختمانها‬،‫دستگاههاي‬ ،‫هوشمند‬ ‫دستگاههاي‬
‫تحق‬ ،‫مصرف‬ ‫كم‬ ‫جديد‬‫ي‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ق‬‫برروي‬‫منابع‬ ‫و‬ ‫مصرف‬
‫برق‬ ‫توليد‬‫و‬‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫جلسات‬ ‫و‬ ‫سفر‬ ‫مديريت‬ ‫در‬
‫بد‬‫كاغذ‬ ‫ون‬PAPERLESS))‫معطوف‬‫گرد‬‫د‬.
-‫با‬ ‫جهاني‬ ‫سازمان‬ ‫يك‬ ‫بعنوان‬191‫بيش‬ ‫و‬ ‫عضو‬ ‫كشور‬
‫از‬077‫و‬ ‫بخش‬‫همكار‬،ITU‫با‬ ‫نزديك‬ ‫همكاري‬ ‫در‬
‫در‬ ‫خنثي‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫خود‬ ‫اعضاء‬
‫صنعت‬ICT.‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫تالش‬
-‫طيف‬ ‫جهاني‬ ‫چهارچوب‬ ‫در‬ ‫مباشر‬ ‫بعنوان‬،ITU‫نظارت‬
‫بر‬‫مداري‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫راديويي‬ ‫فركانس‬ ‫طيف‬
‫از‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬ ‫ها‬ ‫ماهواره‬
‫زمين‬ ‫كره‬ ‫دور‬.‫دارد‬ ‫بعهده‬ ‫را‬
-‫يك‬ ‫بعنوان‬‫ركن‬‫استاندارد‬ ‫براي‬ ‫جهاني‬ ‫برجسته‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سازي‬،ITU
‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫براي‬
‫استف‬ ‫ترويج‬ ‫و‬ ‫اي‬‫با‬ ‫دستگاههاي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫اده‬
‫كارآمد‬ ‫انرژي‬،‫با‬ ‫مطابق‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبكه‬
‫فني‬ ‫استانداردهاي‬.‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫تالش‬
-‫يك‬ ‫بعنوان‬‫تابع‬‫از‬ ‫اصلي‬‫ماموريت‬‫توسعه‬‫اي‬‫خود‬
،ITU‫عضو‬ ‫كشورهاي‬ ‫به‬‫حهت‬ ‫در‬‫از‬ ‫كامل‬ ‫استفاده‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫حوزه‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬
‫مح‬ ‫زيست‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ ‫ارتباطات‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫يطي‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫پايدار‬
‫انطباق‬ ‫براي‬(ADAPTATION)‫كاهش‬ ‫و‬(Mitigation)
‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫اثرات‬. ‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫كمك‬
-ITU‫آژ‬ ‫بعنوان‬‫ا‬‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫تخصصي‬ ‫نس‬
‫مسئول‬‫در‬‫ق‬‫ارتباطات‬ ‫بال‬،‫با‬ ‫همكاري‬ ‫به‬ ‫متعهد‬
‫ديگر‬‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬
‫باشد‬ ‫مي‬ ‫هوايي‬.ITU‫در‬ ‫خود‬ ‫كننده‬ ‫تعيين‬ ‫نقش‬ ‫به‬
‫يكپارچه‬ ‫رويكرد‬ ‫يك‬ ‫توسعه‬‫براي‬‫بين‬ ‫رابطه‬ ‫بررسي‬
‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬
‫هوايي‬‫و‬ ‫واقف‬‫در‬ ‫كليدي‬ ‫مسائل‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫تمركز‬ ‫با‬
‫يك‬‫حياتي‬ ‫چارچوب‬‫با‬‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫فناوري‬ ‫عنوان‬
‫اطال‬‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عات‬‫و‬‫و‬ ‫سازگار‬ ‫نظارت‬
‫جهاني‬ ‫جامعه‬ ‫مسئول‬ ‫عضو‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تعديل‬
‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫تعهدات‬ ‫به‬‫پيوست‬ ‫خواهد‬.‫عنوان‬ ‫به‬
‫خنثي‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫وضعيت‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫مثال‬
‫سال‬ ‫سه‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬‫راستا‬ ‫اين‬ ‫،در‬ITU‫در‬‫فعاليتهاي‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پيشگام‬ ‫خود‬
‫ار‬‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫تباطات‬
‫كاغذ‬ ‫بدون‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاري‬ ‫طريق‬ ‫از‬PAPERLESS)‫و‬ )
‫مجازي‬ ‫كنفرانس‬VIDEOCONFERENCE))‫همچنين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬
‫تخصص‬‫خود‬‫بهينه‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫نهادهاي‬ ‫با‬ ‫را‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سازي‬‫فاوا‬‫جزء‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫حياتي‬
‫هاي‬ ‫روش‬ ‫از‬‫كاربا‬‫انرژي‬‫هاي‬‫مي‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫كارآمد‬
.‫گذارد‬ITU‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ترويج‬ ‫همچنين‬‫فناوري‬
‫را‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تقويت‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫در‬ ‫صنعتي‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫ابزارهاي‬‫همه‬‫ها‬ ‫زمينه‬‫حد‬ ‫در‬
‫ممكن‬ ‫كمال‬‫براي‬‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬
‫جامعه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫جهاني‬ ‫چالش‬ ‫يك‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬
.‫باشد‬ ‫تفاوت‬ ‫بي‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نميتواند‬ ‫جهاني‬‫من‬‫شما‬
‫دعو‬ ‫را‬‫ميكنم‬ ‫ت‬‫به‬ ‫پيوستن‬ ‫به‬‫جهاني‬ ‫اتحاديه‬
‫مخابرات‬‫ساختن‬ ‫براي‬ICT‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫(فناوري‬
)‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫ساختن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫بعنوان‬
‫كه‬ ‫اطالعاتي‬‫داراي‬‫محيط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫و‬ ‫كارآمد‬ ‫انرژي‬
‫زيست‬.‫باشد‬
‫دكتر‬‫ح‬‫توره‬ ‫مدون‬
‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫اتحاديه‬ ‫كل‬ ‫دبير‬
‫اقليمي‬ ‫وتغييرات‬ ‫فاوا‬
‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫در‬ ‫حياتي‬ ‫نقش‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬
‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫كاهش‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬
‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫بازي‬
‫ا‬‫طالعا‬‫بخش‬ ‫شك‬ ‫بدون‬ ‫ت‬‫ي‬‫زمين‬ ‫كره‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫علت‬ ‫از‬‫مي‬
.‫باشد‬‫شواهد‬ ‫بعنوان‬‫ميتوان‬‫صدها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫كامپيوتر‬ ‫ميليون‬‫كه‬ ‫تلويزيون‬ ‫ميليارد‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫يش‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫هرگز‬‫كامل‬‫شب‬ ‫در‬‫روز‬ ‫انه‬‫در‬‫دفاترو‬‫ها‬ ‫خانه‬
‫اما‬ .‫شوند‬ ‫نمي‬ ‫خاموش‬ICT‫نيز‬‫كليدي‬ ‫بخش‬ ‫يك‬ ‫تواند‬ ‫مي‬
‫باشد‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬،‫و‬ ‫تعديل‬ ، ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نقشي‬ ‫بدليل‬
‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫تطبيق‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫بازي‬
‫تعداد‬‫ديگر‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫ي‬،
‫توليد‬ ‫طبيعي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بسياري‬‫مانند‬ ‫ميشوند‬
‫در‬ ‫تغييرات‬‫خورشيد‬ ‫تابش‬‫آتشفشانها‬ ‫فعاليت‬ ‫و‬،‫با‬
‫موجب‬ ‫بشر‬ ‫دست‬ ‫ساخته‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫حال‬ ‫اين‬
‫كه‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫زيرا‬ ‫است‬ ‫عمده‬ ‫نگراني‬‫منجربه‬
‫شتاب‬‫زمين‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫در‬‫گردد‬ ‫مي‬‫ب‬ .‫نتيجه‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬
‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫و‬‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬
‫هيأت‬ ‫كار‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫كربن‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬
‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫المللي‬ ‫بين‬
( ‫هوا‬IPCC‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ )
‫جهاني‬‫از‬‫سال‬1907‫كنون‬ ‫تا‬07%‫است‬ ‫يافته‬ ‫افزايش‬.
‫خود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫بخش‬(‫تعريف‬ ‫اين‬،
‫اينترنت‬ ‫و‬ ‫محاسبات‬ ، ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬‫باستثناي‬
‫راديو‬ ‫هاي‬ ‫فرستنده‬ ‫و‬ ‫گيرنده‬‫ئ‬‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تلويزيون‬ ‫و‬ ‫ي‬
‫حدود‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫انتشار‬ )‫ميگيرد‬2‫تا‬5/2‫درصد‬‫از‬
‫يك‬ ‫معادل‬ ً‫دقيقا‬ ،‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫تن‬ ‫گيگا‬‫از‬2CO
‫كه‬‫اصلي‬ ‫جزء‬(47%‫شخصي‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫انرژي‬ ‫آن‬ )
‫كه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫كامپيوترها‬23%‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آن‬
‫(شكل‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫مراكز‬1).‫و‬ ‫سيار‬ ‫تلفن‬ ‫ارتباطات‬
ً‫حدودا‬ ‫ثابت‬24%‫را‬‫ميشوند‬ ‫شامل‬.‫رشد‬‫صنعت‬ICT‫خيلي‬
‫بخشهاي‬ ‫از‬ ‫سريعتر‬‫ديگر‬‫اين‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫اقتصادي‬‫س‬‫با‬ ‫هم‬
‫خواهد‬ ‫افزايش‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬. ‫يافت‬ICT‫فناوري‬ ‫الكن‬
‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬‫پتانسيل‬‫بسيار‬‫همكاري‬ ‫براي‬ ‫خوبي‬
‫يافت‬ ‫در‬‫باقيمانده‬ ‫كاهش‬ ‫حلهاي‬ ‫راه‬ ‫ن‬5/90%‫از‬‫انتشار‬
‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫كه‬‫بخشهاي‬ ‫مابقي‬ ‫از‬‫ديگر‬‫اقتصادي‬
، ‫شود‬ ‫مي‬ ‫توليد‬‫دارد‬.
‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫گرم‬ ‫به‬ ‫منجر‬
‫ش‬ ‫مي‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫شدن‬‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫وجود‬ ‫بعلت‬ ‫كه‬ ‫ود‬
‫است‬ ‫منابعي‬: ‫جمله‬ ‫از‬
-‫بخش‬ ‫كاربران‬ ‫ازدياد‬ICT‫تعداد‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ (
‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫كاربران‬‫ه‬‫از‬145‫ميليون‬‫نفر‬‫سال‬ ‫در‬
1996‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬3‫سال‬ ‫اوت‬ ‫در‬ ‫ميليارد‬2770‫و‬
‫به‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫انتظار‬4‫سال‬ ‫پايان‬ ‫در‬ ‫ميليارد‬2778
‫برسد‬).
-‫كاربران‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ICT‫داراي‬ ‫اكنون‬ ‫هم‬
‫هستند‬ ‫متعدد‬ ‫دستگاههاي‬.
-‫مثال‬ ‫(براي‬ ‫انتقال‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬ ‫افزايش‬
( ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫گوشيهاي‬ ‫سوم‬ ‫نسل‬3G‫فركانس‬ ‫در‬ ‫كه‬ )
‫كار‬ ‫باالتر‬ ‫هاي‬‫بيشتري‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫مي‬
( ‫هاي‬ ‫گوشي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬2G‫دارد‬ )‫و‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫روند‬
‫به‬ ‫وسائل‬ " ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫"هميشه‬‫بجاي‬‫ذخي‬‫ره‬
‫يا‬‫تر‬ ‫قديمي‬ ‫مواد‬ ‫حذف‬)
-‫شكل‬1‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫توزيع‬ ‫از‬ ‫تخميني‬2CO‫در‬
‫حوزه‬ICT.‫ميدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬
-( ‫مانيتور‬ ‫و‬ ‫تخصصي‬ ‫هاي‬ ‫رايانه‬47%)‫باستثناي‬
.‫آنها‬ ‫بدنه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ساطع‬ ‫انرژي‬
-)‫كننده‬ ‫خنك‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫سرورها‬23%
-‫ثابت‬ ‫خطوط‬15%
-‫همراه‬ ‫تلفن‬9%
-‫هاي‬ ‫شبكه‬‫محلي‬‫ارتباطي‬ ‫دفاتر‬ ‫و‬0%
-‫چاپگر‬‫ها‬6%
‫بخش‬ ‫تجهيزات‬ ‫شامل‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ ‫اين‬ : ‫تبصره‬
.‫شود‬ ‫نمي‬ ‫تلويزيوني‬ ‫هاي‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫راديويي‬
‫اين‬‫گزارش‬‫از‬ ‫جهاني‬ ‫برآورد‬ ‫يك‬ ‫براساس‬‫معادل‬9/7‫گيگا‬
‫تن‬2CO‫شده‬ ‫توليد‬‫باشد‬ ‫مي‬.
‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫فزاينده‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫برداشتن‬ ‫جال‬ ‫در‬ ‫اكنون‬ ‫صنايع‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫همچنين‬
‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫نهايت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫جلوگيري‬ ‫براي‬ ‫گامهايي‬
.‫هستند‬
-‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫بيشتر‬ ‫بررسي‬ ‫براي‬ICT‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬
‫هوايي‬ ‫و‬،ITU‫سا‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ز‬‫ما‬‫ن‬‫جلسات‬ ‫تعدادي‬ ‫دهي‬
‫مهم‬‫مرتبط‬.‫است‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫با‬
-ITU‫و‬‫د‬ ‫شركايش‬‫و‬‫موضوع‬ ‫با‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫سمپوزسيوم‬
"ICT‫تاريخ‬ ‫در‬ "‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬15-16
‫آوريل‬2008‫كيوتو‬ ‫در‬‫ي‬‫و‬ ‫همكاري‬ ‫با‬ ‫ژاپن‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫الملل‬ ‫بين‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬ ‫ميزباني‬
(MIC‫تاريخ‬ ‫در‬ ‫انگلستان‬ )10-18‫ژوئن‬2008‫و‬
‫توسط‬ ‫ميزباني‬ ‫و‬ ‫پشتيباني‬BTPLC‫و‬‫جلسه‬ ‫همچنين‬
‫شوراي‬ITU‫در‬‫نوامبر‬2008‫سطح‬ ‫در‬‫و‬ ‫وزرا‬
‫نمايندگان‬‫كردند‬ ‫برگزار‬‫مورد‬ ‫موضوعات‬ ‫اهم‬ ‫كه‬
‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ذيل‬ ‫بشرح‬ ‫بحث‬:
-‫گيريها‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫به‬ ‫موثر‬ ‫پاسخ‬ ‫يك‬ ‫بعنوان‬ ‫توسعه‬
‫تقريبا‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫خواستار‬‫تمام‬‫هاي‬ ‫حوزه‬ ‫ي‬ITU.‫است‬
‫از‬ ‫وسيعي‬ ‫طيف‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫براي‬ ‫يكپارچه‬ ‫رويكرد‬ ‫يك‬
‫و‬ ‫اقتصاد‬ ،‫سازماني‬ ‫مسائل‬ ، ‫سياست‬ ، ‫علم‬ ، ‫فناوري‬
‫كه‬ ‫اجتماعي‬‫هستيم‬ ‫درگير‬ ‫آن‬ ‫با‬،.‫ضروريست‬
‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫نظام‬‫و‬‫صالحيت‬ITU‫ارتباطات‬ ‫بخش‬ ‫در‬
‫اطال‬ ‫فناوري‬ / ‫دور‬ ‫راه‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫عات‬‫آن‬‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬
‫سازد‬‫كه‬‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫تحت‬ ‫كار‬ ‫اصلي‬ ‫اركان‬ ‫همه‬ ً‫تقريبا‬
‫بالي‬(Bali‫مذاكرات‬ ‫براي‬ ‫چارچوبي‬ ‫و‬ )‫يعني‬‫علم‬‫و‬
‫سازگاري‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫،پيشگيري‬‫فناوري‬ ‫و‬‫را‬
‫كند‬ ‫كمك‬‫زمان‬ ‫همان‬ ‫در‬ ،ITU‫به‬ ‫كمك‬ ‫براساس‬ ‫اعضا‬ ‫به‬
‫انطباق‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫براي‬ ‫آنها‬
‫سازمانها‬ ‫ديگر‬ ‫با‬ ‫آن‬‫راستا‬ ‫دراين‬ ‫كه‬‫مي‬ ‫تالش‬
‫كنند‬‫ميكند‬ ‫،رسيدگي‬.
‫فعاليتهاي‬ITU‫اطراف‬ ‫در‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫گرد‬ ‫اصلي‬ ‫هدف‬ ‫چهار‬‫آمده‬.‫است‬
‫هدف‬1-‫توسعه‬‫دانش‬‫تج‬ ‫و‬ ‫پايه‬‫ارب‬‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫براساس‬
ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬
‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫جديد‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫كه‬ ‫حالي‬ ‫در‬
‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬
‫اي‬ ‫گلخانه‬‫كمك‬،‫كند‬‫با‬‫دستگاههاي‬ ‫در‬ ‫سريع‬ ‫جذب‬ICT
‫افزايش‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫بويژه‬
‫مديريت‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫و‬ ‫يابد‬ ‫مي‬‫د‬‫هاي‬ ‫زباله‬ ‫فع‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫احساس‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫الكترونيكي‬
ITU‫تالش‬ ‫حال‬ ‫در‬‫است‬‫كه‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫تا‬ICT‫فناوري‬ ‫يك‬
‫توان‬ ‫مي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫پايدار‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫پاك‬‫د‬
‫بخش‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫مهمي‬.‫باشد‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫براي‬
‫ايمني‬ ‫و‬ ‫پاك‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫اتخاذ‬‫د‬‫تواند‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫فع‬
‫ا‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫يكسان‬ ‫طور‬ ‫به‬‫كشورهاي‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫قتصادي‬
‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬‫كند‬ ‫كمك‬‫مطالعات‬ ،ITU
‫نشان‬ ‫همچنين‬‫مي‬‫دهد‬‫با‬ ‫نوين‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫چگونه‬ ‫كه‬
‫شو‬ ‫مي‬ ‫طراحي‬ ‫راندمان‬ ‫بهترين‬‫ن‬‫در‬ ‫بيشتري‬ ‫شواهد‬ ‫و‬ ‫د‬
‫مفيد‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دست‬‫آنها‬‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫در‬
.‫كند‬ ‫بازي‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬
:‫اصلي‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬
‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫توسعه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫متمركز‬ ‫رويكرد‬ ‫يك‬ ‫ترويج‬
‫مناطق‬ ‫در‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫كه‬ICT‫به‬ ‫كمك‬ ‫آساني‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬
‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬‫كند‬‫منبع‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫باطر‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫هاي‬ ‫تغذيه‬‫ي‬‫دستگاه‬ ،‫ها‬‫ه‬‫هوشمند‬ ‫اي‬
،‫مصرف‬ ‫كم‬ ‫دستگاههاي‬ ،‫ساختمانها‬‫ونيز‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫منابع‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫روي‬ ‫بر‬ICT‫در‬
‫كاغذ‬ ‫بدون‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫سفر‬ ‫مديريت‬(PAPERLESS).
-، ‫معاهدات‬ ‫از‬ ‫سيستماتيك‬ ‫بررسي‬ ‫يك‬ ‫انجام‬
‫توصيه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قطعنامه‬‫نامه‬‫هاي‬ITU‫نقش‬ ‫نشاندهنده‬
‫آن‬‫در‬‫الزامات‬ ‫شناسايي‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫شفافيت‬
‫آينده‬ ‫كار‬ ‫براي‬‫باشد‬ ‫مي‬.
-‫ارتباط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بيشتر‬ ‫تحقيقات‬ ‫انجام‬ICT‫بهره‬ ‫و‬
‫وري‬‫انرژي‬‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫مناسب‬ ‫مواد‬ ‫و‬‫تهيه‬
‫راهنماي‬ ‫كتاب‬ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تأثير‬ ‫و‬
‫سازماندهي‬ ‫و‬ ) ‫ملي‬ ‫الكترونيكي‬ ‫محيط‬ ‫ابزار‬ ‫يا‬ ‫و‬
.‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سمپوزيومها‬ ‫جلسات‬
-‫كشور‬ ‫چند‬ ‫يا‬ ‫بايك‬ ‫همكاري‬‫ا‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬‫دامه‬
‫پروتكل‬ ‫پاك‬ ‫توسعه‬ ‫مكانيزم‬ ‫تحت‬ ‫هاي‬ ‫پروژه‬
‫كيوتو‬‫استفاده‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬.
‫هدف‬2:ITU‫فناوري‬ ‫در‬ ‫استراتژيك‬ ‫رهبر‬ ‫بعنوان‬
‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬:
ITU‫عضويت‬ ‫بكمك‬‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫در‬‫بر‬ ‫ميتواند‬‫چگون‬‫گي‬
‫نقش‬ICT‫ت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬‫ع‬‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫ديل‬
‫هوايي‬،،‫كند‬ ‫برجسته‬ ‫را‬ ‫رهبريش‬‫به‬ ‫بايد‬ ‫همچنين‬
‫اعضايش‬‫در‬‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬‫كند‬ ‫كمك‬،
‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫بخصوص‬‫تصويب‬ ،
‫انرژي‬ ‫وري‬ ‫بهره‬ ‫استانداردهاي‬،‫ودفع‬ ‫زدائي‬ ‫ماده‬
‫زائد‬ ‫مواد‬‫ع‬ ‫(به‬ ‫كربن‬ ‫كاهش‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ،‫مثال‬ ‫نوان‬
‫و‬ ‫كاري‬ ‫سفرهاي‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫كنفرانس‬ ‫ويدئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫(به‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫در‬ ‫كشورها‬ ‫به‬ ‫كمك‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫محيط‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ،‫طبيعي‬ ‫منابع‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ ‫ارتباطات‬
‫و‬ ‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫زيست‬‫س‬‫بشر‬ ‫دست‬ ‫اخت‬
)‫اورژانسي‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫طريق‬ ‫از‬‫انجام‬
‫نمايد‬ ‫وظيفه‬.
: ‫اصلي‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬
‫براي‬ ‫هنجار‬ ‫چارچوب‬ ‫يك‬ ،‫عضويت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ، ‫توسعه‬
‫موضوع‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬‫مي‬ ‫ايجاد‬
.‫كند‬‫مجمع‬ ‫در‬ ‫قطعنامه‬ ‫اتخاذ‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫اين‬
‫مخابرات‬ ‫سازي‬ ‫استاندارد‬ ‫جهاني‬2008(WTSA-08‫براي‬ )
‫استاندارد‬ ‫الزامات‬ICT‫جهت‬‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬
‫جهاني‬ ‫كنفرانس‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬ ‫قطعنامه‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫هوايي‬
( ‫مخابرات‬WTDV.10( ‫االختيار‬ ‫تام‬ ‫كنفرانس‬ ‫در‬ )PP-10)
.‫گردد‬
-‫موجود‬ ‫ابزارهاي‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ITU‫قطعنامه‬ ‫مانند‬
( ‫االختيار‬ ‫تام‬KYOTO. 1994‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ )
‫كنفرانس‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬ ‫قطعنامه‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬
( ‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫توسعه‬WTDC-10‫و‬ )‫كنفرانس‬ ‫در‬
( ‫االختيار‬ ‫تام‬PP-10).
-‫ب‬ ‫ترغيب‬ ‫و‬ ‫تشويق‬‫ي‬‫امضاء‬ ‫با‬ ‫عضو‬ ‫كشورهاي‬ ‫شتر‬‫و‬
‫كنوانسيون‬ ‫تصويب‬‫تامپر‬‫ارتباطات‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫اورژانسي‬.
-‫ترويج‬‫اثر‬‫م‬‫معرفي‬ ‫ثبت‬ICT‫و‬ ‫برق‬ ‫مصرف‬ ‫(كاهش‬
‫جو‬ ‫بر‬ ‫گرمايي‬ ‫اثر‬ ‫كاهش‬‫/يونسفر‬‫فرستنده‬ ‫توسط‬
)‫قوي‬ ‫بسيار‬ ‫هاي‬
-‫اعضاء‬ ‫به‬ ‫كمك‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ITU‫از‬
‫گذاري‬ ‫اشتراك‬ ‫به‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫همكاريهاي‬ ‫طريق‬
‫فعاليتهاي‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ITU‫منابع‬ ‫ديگر‬ ‫و‬
‫آنالين‬ ‫ابزارهاي‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫مربوطه‬.
‫هدف‬3–‫در‬ ‫ترويج‬‫مابين‬ ‫ارتباط‬ ‫جهاني‬ ‫ك‬ICT
‫و‬‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬
‫كنفرانس‬ ‫پيگيري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Bali(‫دسامبر‬2770‫مذاكرات‬ )
‫ترتيبات‬ ‫و‬ ‫جهاني‬ ‫جديد‬ ‫هاي‬ ‫موافقتنامه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫ي‬‫در‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫مورد‬،‫اين‬ ‫در‬
‫نشست‬ ‫اصلي‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫سال‬G5
.‫بود‬ ‫ژاپن‬ ‫در‬
ITU‫كرد‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫اين‬‫تا‬‫حاصل‬ ‫اطمينان‬،‫كند‬‫كه‬
‫مهم‬ ‫نقش‬ICT‫درست‬ ‫درك‬ ‫ترويج‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬
‫تكنولوژي‬ ‫بين‬ ‫ارتباط‬‫اقليمي‬ ‫وتغييرات‬‫درستي‬ ‫به‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫منعكس‬
: ‫اصلي‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬
-‫يك‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫نگاهي‬
‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫به‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫رويكرد‬
-‫مشاركت‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهاني‬ ‫مذاكرات‬ ‫پيگيري‬
‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫تحت‬ ‫شده‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫فعال‬
‫كنفرانس‬‫با‬‫لي‬‫جهت‬‫جانبي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫برگزاري‬
‫در‬‫با‬ ‫رابطه‬ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬.
-‫هاي‬ ‫آژانس‬ ‫فعال‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫نگاهي‬UN‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬
‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬.
-‫با‬ ‫استراتژيك‬ ‫هاي‬ ‫همكاري‬ ‫تقويت‬FAO, UNEP ,WMO,
IPCC‫و‬‫بانك‬ ،‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫آژانس‬ ‫ديگر‬
‫جهاني‬،‫كميسيون‬،‫اروپا‬‫ادارات‬‫المللي‬ ‫بين‬
،‫هواشناسي‬ ‫سازمان‬ ‫مثال‬ ‫(براي‬ ‫ملي‬ ‫هاي‬ ‫وسازمان‬
‫گروه‬‫زمين‬ ‫رصد‬EUMETSAT,ESA،‫هماهنگي‬ ‫گروه‬
، ‫فضايي‬ ‫فركانس‬JAXA , NOAA‫و‬ ‫ناسا‬ ،RSA، )
‫د‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫غيردولتي‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬‫در‬ ‫رگير‬
‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬. ‫اقليمي‬
-‫ترويج‬‫بين‬ ‫ارتباط‬ICT‫ديگر‬ ‫در‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬
‫دو‬ ‫بين‬ ‫جلسات‬‫لتها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬‫ها،اين‬‫مورد‬ ‫موضوع‬
.‫است‬ ‫بحث‬
ITU and UN
changeclimateering as one onvDeli
‫م‬ ‫كي‬ ‫(بان‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫دبيركل‬‫و‬‫آب‬ ‫تغييرات‬ )‫ن‬
‫نسل‬ ‫اخالقي‬ ‫"چالش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هوايي‬ ‫و‬‫ما‬"‫تشريح‬
.‫نمود‬ITU‫به‬‫"براي‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫تالش‬
‫و‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫به‬ ‫رسيدگي‬‫درك‬ ‫تعميق‬ ‫به‬ ‫عمل‬
‫بين‬ ‫رابطه‬ ‫از‬ ‫جهاني‬ICT‫و‬‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬
‫خواهدپيوست‬.‫خود‬ ‫سفر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫كل‬ ‫دبير‬
‫به‬‫مقر‬ITU" ‫كه‬ ‫داشت‬ ‫اظهار‬ITU‫مهمترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬
."‫است‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫شرايط‬ ‫در‬ ‫سهامداران‬
‫هدف‬4-‫هدف‬ITU‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬‫مناسب‬‫ظرف‬
‫سال‬ ‫سه‬ ‫مدت‬
‫كل‬ ‫دبير‬‫سازمان‬، ‫ملل‬‫ملل‬ ‫سازمان‬‫متعهد‬‫به‬‫ايجاد‬
‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬‫ي‬‫مناسب‬‫منظور‬ ‫باشد،بدين‬ ‫مي‬‫رئيس‬ ‫توسط‬
( ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫اجرايي‬ ‫هيأت‬CEB‫اتفاق‬ ‫به‬ )
‫سال‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫بيانيه‬ ‫آراء‬2770‫همه‬ ‫و‬ ‫رسيد‬ ‫تصويب‬ ‫به‬
‫كار‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫سيستم‬ ‫در‬ ‫اشخاص‬‫تحقق‬ ‫جهت‬ ‫جدي‬‫هدف‬ ‫آن‬
‫باشند‬ ‫مي‬.
ITU‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬‫خنثي‬‫فعاليتهاي‬ ‫در‬
‫را‬ ‫موثري‬ ‫گامهاي‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫متعهد‬ ‫خود‬ ‫اصلي‬
‫بر‬‫رس‬ ‫اي‬‫است‬ ‫برداشته‬ ‫هدف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫يدن‬‫از‬ ‫ميتوان‬ ‫كه‬
‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫مشاركت‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫پيشگام‬
‫ديگران‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تخصص‬ ‫اعطاي‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫كار‬.‫برد‬ ‫نام‬ITU
‫توان‬ ‫مي‬‫د‬‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫سيستم‬ ‫براي‬ ‫مدل‬ ‫يك‬ ‫نقش‬ ‫در‬
‫استاندارد‬ ‫شكاف‬ ‫كردن‬ ‫پر‬ ‫در‬ ‫كمك‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫متحد‬
.‫نمايد‬ ‫فعاليت‬
: ‫اصلي‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬
-‫تعيين‬‫يك‬‫براي‬ ‫كانوني‬ ‫نقطه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫تيم‬
‫اتحاديه‬ ‫وهوايي‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫هماهنگي‬
-‫تما‬ ‫درگيركردن‬‫مي‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫كاركنان‬
‫خنثي‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ابتكارات‬ITU
-‫(داخلي‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫كربن‬ ‫مميزي‬ ‫انجام‬
‫خارجي‬ ‫و‬)ITU‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ‫تشديد‬ ‫و‬ICT
‫جهت‬‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬.
-‫شوراي‬ ‫تاييد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ITU‫خنثي‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ،
‫كربن‬ ‫سازي‬‫،نيازمند‬‫جايگزين‬ ‫برنامه‬‫ي‬.‫است‬ ‫كربن‬
‫اين‬ ‫براي‬‫استراتژي‬ ‫يك‬ ‫اتخاذ‬ ‫پيشنهاد‬ ‫منظور‬
‫سا‬ ‫خنثي‬ ‫براي‬‫ز‬‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كربن‬ ‫اثرات‬ ‫ي‬
ITU‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫تمركز‬ ‫با‬ ‫كشورها‬ ‫هاي‬ ‫پروژه‬ ‫در‬
‫ميزان‬ ‫كاهش‬ ‫از‬‫مكانيسم‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫كربن‬ ‫انتشار‬
)‫كيوتو‬ ‫پروتكل‬ ‫پاك‬ ‫توسعه‬‫و‬‫عضويت‬ ‫به‬ ‫كمك‬ITU‫و‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ICT‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫بيشتر‬ ‫كارآمدي‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبديل‬ ‫براي‬ ‫ابزار‬‫انرژي‬
‫ضروريست‬.
-‫عضويت‬ ‫به‬ ‫كمك‬ITU‫و‬‫آژانسهاي‬‫ساير‬ ‫و‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬
‫توليد‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ ‫ذينفعان‬
‫و‬ ‫مصرف‬ ‫و‬‫د‬‫اجزاي‬ ‫فع‬ICT‫با‬ ‫سازگار‬ ‫اي‬ ‫شيوه‬ ‫به‬
‫توليد‬ ‫سطح‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬‫زائد‬ ‫مواد‬.
ICT‫پاك‬ ‫فناوري‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:
‫ثبات‬ ،‫جهاني‬ ‫گرمايش‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫حل‬ ‫راه‬‫و‬‫نهايت‬ ‫در‬
‫انتشار‬ ‫كاهش‬( ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬(GHG‫است‬.‫خروجي‬
‫بخش‬ ‫اصلي‬ICT‫ايجاد‬‫بجاي‬ ‫اطالعات‬،‫است‬ ‫فيزيكي‬ ‫كاالهاي‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اوقات‬ ‫گاهي‬ ‫مفهوم‬ ‫اين‬ )‫اتم‬ ‫نه‬ ‫(بيت‬
“dematerialization”‫اين‬ ‫بنابر‬ .‫ميشود‬ ‫ناميده‬ICT‫حد‬ ‫تا‬
‫كاهش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جديد‬ ‫كارآمد‬ ‫فناوريهاي‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫زيادي‬
‫انتشار‬ ‫جهاني‬‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫بخش‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫كه‬‫هاي‬
.‫ميكند‬ ‫كمك‬ ‫آيد‬ ‫مي‬ ‫بيرون‬ ‫اقتصادي‬
-‫زندگي‬ ‫شيوه‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬
‫رفتار‬ ‫و‬‫دارد‬‫نيز‬ ‫مديريت‬ ‫شيوه‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫اما‬ ،
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مثبت‬ ‫تاثير‬ ‫تواند‬ ‫مي‬،ICT‫همچنين‬
‫ميتواند‬‫زير‬ ‫باشكال‬: ‫باشد‬ ‫سودمند‬
-‫مستقيم‬ ‫طور‬ ‫به‬‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫انرژي‬ ‫:كاهش‬
‫مختلف‬ICT
-‫غي‬‫رمستقيم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫طريق‬ ‫از‬ :ICT‫براي‬
‫كربن‬ ‫جايگزيني‬
-‫طريق‬ ‫از‬‫ر‬‫سيستماتيك‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫تكنولوژي‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ :
‫بخش‬ ‫در‬ ‫كربن‬ ‫بركاهش‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ ‫براي‬
‫اقتصادي‬ ‫ديگر‬ ‫هاي‬
-ITU‫و‬ ‫آب‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عالقمندي‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫محيطي‬ ‫زيست‬ ‫وسائل‬ ‫و‬ ‫هوا‬،‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫براي‬
‫تصويب‬ ‫با‬ ‫مثال‬‫پيشنهاد‬ITU-TL24‫سال‬ ‫در‬
1996(‫زباله‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬‫هاي‬‫از‬ ‫خارج‬‫ر‬) ‫ده‬.
-‫اثرات‬ ‫پيشنهاد‬ ‫اين‬" ‫زائد‬ ‫مواد‬exotonic‫براي‬ "
‫را‬ ‫طبيعت‬ ‫و‬ ‫انسان‬‫پيشنهاد‬ ‫و‬ ‫شناسد‬ ‫مي‬ ‫رسميت‬ ‫به‬
‫مالحظات‬ ‫كه‬ ‫جايگزين‬ ‫مواد‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫مطالعات‬ ‫دهد‬ ‫مي‬
‫كند‬ ‫مي‬ ‫رعايت‬ ‫را‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬،‫انجام‬.‫شود‬
-‫سال‬ ‫در‬2770‫استانداردسازي‬ ‫مشاورين‬ ‫گروه‬
‫مخابرات‬ITU-T(TSAG‫استاندارد‬ ‫دفتر‬ ‫مدير‬ ‫به‬ )
( ‫مخابرات‬ ‫سازي‬TSB‫راه‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ )‫حل‬
‫و‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫استانداردهاي‬ ‫سيستميك‬
‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫اقليمي‬‫داد‬ ‫مشاوره‬‫جمله‬ ‫از‬
،‫ديگر‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫كربن‬ ‫كاهش‬ ‫توجيه‬ ‫طريق‬ ‫از‬
‫ترغيب‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اقتصادي‬‫به‬‫نويس‬ ‫پيش‬ ‫تهيه‬
‫يك‬‫سوال‬‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫توليد‬ ‫كاهش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
GHG‫طريق‬ ‫از‬‫اجراي‬‫توصيه‬‫نامه‬‫هاي‬ITU-T‫براي‬
‫از‬ ‫سال‬ ‫چهار‬2009-2012‫با‬‫تهيه‬‫قطعنامه‬ ‫نويس‬ ‫پيش‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫اي‬ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬‫من‬ ‫به‬‫ظور‬‫مد‬
‫نظر‬‫قرارگرفتن‬‫استانداردسازي‬ ‫جهاني‬ ‫مجمع‬ ‫توسط‬
‫اكتبر‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫مخابرات‬2009.
‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫همه‬ITU-T‫هاي‬ ‫توصيه‬ ‫ارزيابي‬ ‫به‬
‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫تاثير‬ ‫شناسايي‬ ‫جهت‬ ‫جديد‬ ‫موجود‬
‫اقليمي‬‫اينكه‬ ‫و‬ ‫گيري‬ ‫اندازه‬ ‫براي‬ ‫راهي‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫و‬
‫كاه‬ ‫به‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كمك‬ ‫ها‬ ‫توصيه‬ ‫چگونه‬‫انتشار‬ ‫ش‬‫گازهاي‬
‫اي‬ ‫گلخانه‬‫تجهيزات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫توليدات‬ ‫در‬‫تشويق‬
‫گردند‬ ‫مي‬.‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خوب‬ ‫مثال‬ ‫يك‬‫نسل‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬
‫آينده‬(NGN‫شبكه‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫جديدي‬ ‫نوع‬ )‫به‬ ‫كه‬
‫عنوان‬‫كار‬ ‫اصلي‬ ‫تمركز‬ITU‫سالهاي‬ ‫در‬‫مورد‬ ‫اخير‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫توجه‬.‫از‬NGN‫انتظارميرود‬‫انرژي‬ ‫مصرف‬ ‫كه‬
‫را‬‫تكنولوژي‬ ‫با‬ ‫مقايسه‬ ‫در‬PSTN، ‫امروزه‬47%‫كاهش‬
‫دهد‬.
‫نيز‬ ‫زير‬ ‫هاي‬ ‫راه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫جويي‬ ‫صرفه‬: ‫شود‬ ‫مي‬ ‫حاصل‬
-‫كاهش‬‫در‬ ‫منطقي‬‫تعداد‬‫مراكز‬‫سوئيچينگ‬‫مورد‬
‫نياز‬.
-‫براي‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫محدوده‬ ‫مشخصات‬
‫سوئيچينگ‬ ‫موقعيت‬NGN.
-‫خطوط‬ ‫"فرستنده‬ ‫همانند‬ ‫استانداردها‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬
‫اشترا‬‫ديجيتال‬ ‫ك‬‫با‬‫يا‬ " ‫باال‬ ‫بسيار‬ ‫سرعت‬VDSL2(‫كه‬
‫پيشنهاد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬G.993.2ITU-T)‫شود‬ ‫مي‬ ‫شناخته‬
‫قدرت‬ ‫حالت‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫دستگاههاي‬ ‫كه‬‫را‬‫مي‬ ‫شناسايي‬
‫خ‬ ،‫كم‬ ،‫(كامل‬ .‫كند‬‫و‬‫تمام‬ ‫كامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نه‬ )‫اب‬
.‫وقت‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫اكنون‬ ‫هم‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطاعات‬ ‫فناوري‬ ‫صنعت‬
‫گامهاي‬ ‫برداشتن‬‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫موثر‬2CO‫مي‬
‫باشد‬.‫مثال‬ ‫بعنوان‬BTplc‫دومين‬ ‫ميزبان‬‫سمپوزيوم‬ITU
‫مور‬ ‫در‬‫د‬ICT‫تغييرات‬ ‫و‬‫اقليمي‬‫موفق‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،
‫كاهش‬ ‫به‬67‫درصد‬‫ي‬‫توليد‬‫و‬‫انتشار‬2CO‫از‬‫سال‬1996
‫تاكنون‬‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫و‬‫ساالنه‬‫تن‬ ‫ميليون‬ ‫يك‬2CO‫و‬
‫متعهد‬‫كاهش‬ ‫به‬87‫درصدي‬‫تا‬‫سال‬2716‫باشد‬ ‫مي‬.
‫مخابراتي‬ ‫شبكه‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫اروپايي‬ ‫انجمن‬ ‫اعضاي‬
(ETNO)‫موفق‬‫ميزان‬ ‫به‬ ‫كربن‬ ‫كلي‬ ‫كاهش‬ ‫به‬0‫و‬ ‫درصد‬
)‫حجم‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫(در‬ ‫كربن‬ ‫شدت‬‫بميزان‬14‫سال‬ ‫از‬ ‫درصد‬
2777‫تا‬2773.‫اند‬ ‫شده‬
-‫فعل‬ ‫اپراتور‬‫ي‬‫ژاپن‬NTT‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫موفق‬
kwh124‫سال‬ ‫در‬ ‫برق‬2770‫است‬ ‫شده‬.‫تبديل‬ ‫همچنين‬
‫كننده‬ ‫آلوده‬ ‫تر‬ ‫كم‬ ‫خودروهاي‬ ‫به‬ ‫خودروها‬ ‫ناوگان‬
‫و‬ ‫گازمتان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫كسب‬‫سيب‬ ‫رشد‬ ‫تجربه‬
‫ش‬ ‫زميني‬‫ي‬‫رين‬‫خود‬ ‫ادارات‬ ‫بربام‬‫كاهش‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫كاهش‬ ‫و‬ ‫زمستان‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫حرارت‬ ‫اتالف‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬
‫جذب‬‫تابستان‬ ‫در‬ ‫گرما‬.
-‫بستن‬ ‫كار‬ ‫به‬‫توصيه‬‫نامه‬‫هاي‬ITU‫خصوص‬ ‫به‬ ،
‫ب‬ ‫مرتبط‬‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫ا‬‫ميزان‬ ‫در‬‫انرژي‬‫تجهيزات‬ICT
‫راهي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ،‫كاهش‬ ‫جهت‬‫گازهاي‬ ‫انتشار‬
‫اي‬ ‫گلخانه‬‫د‬‫بخش‬ ‫ر‬ICT.‫باشد‬
-‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬15ITU-T‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫ليست‬ ‫چك‬ ‫يك‬
‫حوزه‬ ‫استانداردهاي‬ ‫توسعه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫انرژي‬
‫فناوري‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫تهيه‬‫شكل‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬2
‫انت‬ ‫ظرفيت‬ . ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫نسل‬ ‫قال‬
‫فناوري‬‫شبكه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ً‫تقريبا‬
‫شكل‬2‫نرخ‬ ‫بين‬ ‫رابطه‬‫بيت‬‫برق‬ ‫مصرف‬ ‫ميزان‬ ‫و‬‫د‬‫طول‬ ‫ر‬
‫زمان‬‫ميدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬‫.آياميتوان‬‫سرعت‬‫داد‬ ‫افزايش‬ ‫را‬
‫جوئي‬ ‫صرفه‬ ‫برق‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫حاليكه‬ ‫در‬‫شود‬.
‫مانند‬ ‫راديويي‬ ‫جديد‬ ‫فناوريهاي‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫مدوالسيون‬‫براي‬ ‫ديجيتال‬‫پ‬‫فرا‬ ‫باند‬ ‫و‬ ‫خش‬‫په‬( ‫ن‬UWB)
‫كارگيري‬ ‫به‬ ‫با‬‫هوشمند‬ ‫هاي‬ ‫آنتن‬‫قدرت‬ ‫كم‬‫و‬‫كاهش‬
‫كه‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫قدرت‬‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬
‫ميشود‬ ‫ايجاد‬ ‫اي‬.
‫همه‬‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-R‫نه‬ ‫خود‬ ‫مطالعات‬ ‫تمركز‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫كارآمد‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫كيفيت‬ ‫با‬ ‫خدمات‬ ‫افزايش‬ ‫در‬ ‫تنها‬
،‫طيف‬ ‫راديو‬ ‫از‬‫كاهش‬ ‫و‬ ‫انرژي‬ ‫در‬ ‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫در‬ ‫بلكه‬
‫منطقه‬ ‫كنفرانس‬ ، ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫برق‬ ‫مصرف‬
‫راديويي‬ ‫اي‬(RRC-O6)2006‫شامل‬ ‫كه‬127‫جهان‬ ‫كشور‬‫مي‬
‫باشد‬،‫ديجيتال‬ ‫جديد‬ ‫طرح‬GEO6‫داد‬ ‫توسعه‬ ‫را‬‫است‬ ‫ه‬.
‫(حدود‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫كاهش‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫برنامه‬17) ‫برابر‬
‫فرستنده‬ ‫قدرت‬‫ها‬‫استفا‬ ‫علت‬ ‫به‬‫از‬ ‫ده‬‫مدالسيون‬
‫ديجيتال‬،‫تعداد‬ ، ‫براين‬ ‫عالوه‬‫زيادي‬‫ها‬ ‫فرستنده‬ ‫از‬
‫هريك‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫فرستنده‬ ‫هزار‬ ‫دهها‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ (
‫از‬ ‫بيشتر‬100-150KW‫جهان‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ،‫وجود‬‫كه‬ ‫دارد‬
‫آنها‬ ‫بيشتر‬24)‫هستند‬ ‫كار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ساعته‬‫كه‬‫ممكن‬
‫و‬ ‫تلويزيون‬ ‫چندين‬ ‫انتقال‬ ‫امكان‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫است‬
‫به‬ ( .‫يابد‬ ‫كاهش‬ ‫كانال‬ ‫يك‬ ‫برروي‬ ‫صدا‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬
‫فركانس‬ ‫هركانال‬ ‫در‬ ‫تلويزيوني‬ ‫برنامه‬ ‫يك‬ ‫جاي‬
.)‫راديويي‬
‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫گذشته‬ ‫قرن‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫علم‬
‫ا‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫طالعات‬
‫فعاليت‬ . ‫است‬ ‫برده‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫موازي‬ITU‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫م‬‫تمركز‬‫بر‬‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫و‬ ‫راديو‬ ‫جمله‬ ‫از‬ (
‫از‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ،‫مخابراتي‬ ‫فناوريهاي‬
‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ،‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫براي‬ )‫نشريات‬
‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‫اثرات‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫تشخيص‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ،‫هوا‬
‫است‬‫نظا‬ ‫نقش‬ .‫رت‬‫ي‬ICT‫در‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫در‬
( ‫هواشناسي‬ ‫جهاني‬ ‫سازمان‬ ‫ساختار‬WMO‫ديده‬ ‫سازمان‬ )
( ‫بان‬WWW‫جزء‬ ‫سه‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ )
‫اصلي‬‫يك‬:‫باشد‬ ‫مي‬ ‫زير‬ ‫بشرح‬ ‫يكپارچه‬ ‫سيستم‬
-( ‫جهاني‬ ‫مشاهده‬ ‫سيستم‬GOS‫جو‬ ‫از‬ ‫مشاهدات‬ ‫شرايط‬ )
)‫اقيانوسها‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫و‬،‫فضا‬ ‫و‬ ‫جهان‬
‫(شكل‬3)‫را‬.‫كند‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬GOS‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫ماهواره‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫تجهيزات‬
‫هواپيماها‬ ،‫ها‬‫به‬‫كنترل‬ ‫مراكز‬ ‫به‬ ‫رسيده‬ ‫اطالعات‬
‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫سيستم‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫پيدا‬ ‫دسترسي‬ ‫محيط‬
(GTS)–‫براي‬ ‫مخابراتي‬ ‫و‬ ‫راديويي‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬
‫تبادل‬‫برخط‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫عظيمي‬ ‫حجم‬ ‫از‬‫ي‬‫مراكز‬
‫(شكل‬ ‫شناسي‬ ‫هوا‬3)
‫شكل‬3–‫جهاني‬ ‫مشاهده‬ ‫سيستم‬WMO
‫غرفه‬ : ‫تبصره‬NMS‫ملي‬ ‫هواشناسي‬ ‫خدمات‬
: ‫منبع‬WMO‫كتاب‬ ‫و‬‫راهنماي‬ITU‫طيف‬ ‫از‬ ‫"استفاده‬
" ‫هواشناسي‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬
( ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫جهاني‬ ‫سيستم‬GDPS‫هزاران‬ )‫ميني‬
‫لينك‬ ‫وميكرو‬، ‫رايانه‬ ‫ابر‬ ‫و‬‫در‬‫حجم‬ ‫پردازش‬‫زيادي‬
‫هواشناسي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫از‬‫وهشدارو‬‫هوا‬ ‫وضع‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬
‫هستند‬ ‫دخيل‬‫سيستم‬ ‫از‬ ‫كشورها‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬ .WWW
‫كنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬‫كه‬‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫نجات‬ ‫موجب‬
.‫شود‬ ‫مي‬ICT‫فقرات‬ ‫ستون‬WWW.‫ميدهد‬ ‫تشكيل‬ ‫را‬
‫تمامي‬‫بخشهاي‬ITU‫اجزاي‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫به‬
‫اصلي‬‫سيستم‬‫كمك‬‫سيستم‬ . ‫ميكنند‬‫جهاني‬ ‫مراقبت‬
‫ماهواره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬‫ها‬‫كنترل‬ ‫بخشهاي‬ ‫و‬
‫توسط‬ ) ‫غيرفعال‬ ‫و‬ ‫(فعال‬ ‫زميني‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬
‫هواشناسي‬ ‫ماهواره‬‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫كار‬ ‫به‬‫ماهواره‬ ،
‫هاي‬‫راديويي‬ ‫كمكهاي‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫زميني‬ ‫اكتشاف‬
‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫عمده‬ ‫نقش‬ ‫كه‬ ،‫هواشناسي‬
‫مي‬ ‫بازي‬ ‫وهوا‬ ‫آب‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫و‬‫از‬ ‫نمونه‬ ‫(يك‬ .‫كند‬
‫شكل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برنامه‬4‫بينيد‬ ‫مي‬‫اين‬ ‫كه‬ ‫ضروريست‬ . )
‫آنها‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫فركانس‬ ‫و‬ ‫طيف‬ ‫خدمات‬
‫دليل‬ ‫همين‬ .‫بماند‬ ‫باقي‬ ‫دخالت‬ ‫بدون‬‫ي‬‫بخش‬ ‫كه‬ ‫است‬
‫راديويي‬ITU(ITU-R‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫ضروري‬ ‫نقش‬ )
‫گروه‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫بازي‬ ‫هوا‬
‫مطالعاتي‬ITU-R7‫توسعه‬ )‫علمي‬ ‫(خدمات‬‫دهد"سنجش‬ ‫مي‬
" "‫دور‬ ‫از‬RS‫هاي‬ ‫توصيه‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫مجموعه‬ "ITU-R‫و‬
‫گزارشها‬‫كه‬ ‫ئي‬‫از‬ ‫برداري‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫براي‬
‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫راديويي‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬
‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ITU-T 7‫بامشاركت‬
WMO‫كتاب‬‫راهنماي‬ITU/WMO‫طيف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ "
‫را‬ " ‫هواشناسي‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬‫است‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬.
‫ابزارهاو‬ ،‫مدرن‬ ‫راديويي‬ ‫فناوريهاي‬ ‫كتاب‬ ‫اين‬
‫روشهاي‬WWW.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫شرح‬ ‫را‬
‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬5‫حمل‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ " ) ‫زميني‬ ‫خدمات‬ (
‫نقل‬ ‫و‬‫هوشمند‬‫جلد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬4‫كتاب‬ITU-R‫در‬
‫چگون‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تأليف‬ "‫سيار‬ ‫"سرزمين‬‫گي‬
‫استفاده‬‫تجهيزات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اتومبيل‬ ‫از‬‫ي‬‫براي‬
‫محيط‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫(جمع‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫بي‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫فرستادن‬ ‫و‬ ‫زيست‬
) ‫سيم‬‫دهد‬ ‫مي‬ ‫توضيح‬ ‫را‬‫مطالعه‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫ساير‬ .
ITU-R‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬4‫خدم‬ (‫ماهواره‬ ‫ات‬
‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ) ‫اي‬5‫استانداردهاي‬ ‫توسعه‬ ،
‫بهره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫راديويي‬‫از‬ ‫برداري‬
‫انتشار‬ ‫براي‬ ‫زميني‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬
‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬‫را‬‫عهده‬ ‫به‬
‫مطالع‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعات‬ .‫دارد‬‫اتي‬
ITU-R‫مجمع‬ ‫تصميمات‬ ،‫راديويي‬‫مخابرات‬‫همچنين‬ ‫و‬
‫معاهده‬ ‫تصميمات‬‫همايش‬‫جهان‬ ‫راديويي‬ ‫وضعيت‬‫و‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫هاي‬ ‫پشتيباني‬ ‫ارائه‬
‫ها‬ ‫سيستم‬‫ي‬‫مختلف‬‫ميدهند‬ ‫تشكيل‬ ‫را‬:‫جمله‬ ‫از‬
-‫هواشناسي‬ ‫ماهواره‬‫گسترش‬ ‫پيگيري‬ ‫كه‬‫طوفانهاي‬
‫و‬ ‫دريايي‬‫رديابي‬‫براي‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬،‫گردباد‬‫و‬ ‫رعد‬
‫و‬ ‫برق‬‫از‬ ‫كه‬ ‫موادي‬‫آتشفشانها‬‫ميشود‬ ‫خارج‬‫آتش‬ ‫و‬
.‫دارد‬ ‫بعهده‬ ‫را‬ ‫جنگلها‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫سوزي‬
-‫راديويي‬ ‫تجهيزات‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫هواشناسي‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬
‫را‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫كه‬
.‫دارد‬ ‫بعهده‬
-‫و‬ ‫اي‬ ‫(ماهواره‬ ‫راديويي‬ ‫ارتباط‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬
)‫زمين‬‫كه‬‫بال‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫انتشار‬ ‫براي‬‫ياي‬
‫انسان‬ ‫طبيعي‬‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫ساخته‬.
-‫جهاني‬ ‫كنفرانس‬‫ارتباطات‬‫سال‬ ‫در‬ ‫راديويي‬2007
(WRC-07)‫است‬ ‫كرده‬ ‫تائيد‬‫فركانس‬ ‫طيف‬ ‫كه‬ ،
‫منبع‬ ‫يك‬ ‫راديويي‬‫حياتي‬‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫براي‬
‫استفاده‬ ‫مورد‬GOS‫كنفرانس‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬
‫از‬ ‫سنجش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مختلف‬ ‫مسائل‬‫راه‬
‫دور‬‫را‬‫نظرگرفته‬ ‫در‬‫اختصاص‬ ‫را‬ ‫بيشتري‬ ‫طيف‬ ‫و‬
‫داد‬‫ه‬‫سيستم‬ ‫چنين‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫براي‬ ‫معيارهايي‬ ‫و‬
‫توسط‬ ‫سقف‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫هايي‬ITU-R‫انجام‬ ‫جهت‬
‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫آينده‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫جديد‬ ‫مطالعات‬‫را‬
‫است‬ ‫كرده‬ ‫تصويب‬‫(قطعنامه‬ .603‫از‬WRC-07‫ارتباط‬
‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬
‫(مراقبت‬ ‫مشاهده‬)‫اين‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتايج‬ . ‫زميني‬
‫توسط‬ ‫مطالعات‬WRC‫در‬‫سال‬2011‫است‬ ‫شده‬ ‫تهيه‬.
‫شكل‬4‫طريق‬ ‫از‬ ‫مديترانه‬ ‫درياي‬ ‫سطح‬ ‫هاي‬ ‫نقشه‬
‫پيشرفته‬ ‫ماهواره‬ENVISAT‫ابزار‬ ‫توسط‬ ‫كه‬‫اسكن‬
( ‫پرتو‬AATSR‫است‬ ‫شده‬ ‫تهيه‬ ).
‫يكي‬‫از‬‫عوامل‬‫و‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫كليدي‬
‫طوفانهاي‬ ‫همچنين‬‫سهمگين‬‫افزايش‬ ‫دريايي‬ ‫طوفانهاي‬ ‫و‬
‫درجه‬ ‫جهاني‬ ‫كنترل‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اقيانوسها‬ ‫سطح‬ ‫دماي‬
‫ماهواره‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سنسورهاي‬ ‫توسط‬ ‫اقيانوسها‬ ‫حرارت‬
‫دماي‬ ‫گيري‬ ‫اندازه‬ ‫مدرن‬ ‫ابزارهاي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫ها‬
‫دقت‬ ‫با‬ ‫دريا‬ ‫سطح‬2. /‫د‬‫گراد‬ ‫سانتي‬ ‫رجه‬‫اين‬ ‫كه‬‫داده‬
، ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫براي‬ ‫ها‬‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬
.‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬
‫اروپا‬ ‫فضايي‬ ‫هاي‬ ‫آژانس‬ : ‫منبع‬http://www.esa.int
‫استانداردهاي‬ ‫براساس‬ ‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫سيستم‬
‫(توصيه‬‫نام‬‫بيانيه‬ ‫هاي‬ITU‫يافته‬ ‫توسعه‬ )
‫بوسيله‬ITU-T‫و‬ITU-R‫هاي‬ ‫شبكه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
( ‫آينده‬ ‫نسل‬NGN‫توصيه‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ )‫نامه‬‫هاي‬
ITU-T‫را‬ ‫محيط‬ ‫كنترل‬ ‫مراكز‬ ‫بين‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تبادل‬ ،
‫پيش‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫كيفيت‬ ‫بايد‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫تسهيل‬
.‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫بيني‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫سيستم‬‫جهاني‬ ‫ي‬‫براي‬‫كامپيوترهاي‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫زميني‬ ‫اتمسفر‬ ‫ساز‬ ‫شبيه‬.‫خدمات‬
‫خواستار‬ ‫كاربران‬ ‫اكثر‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫هواشناسي‬
‫هاي‬ ‫رايانه‬ ‫ابر‬ ‫سريعترين‬‫جهان‬‫و‬ ‫هستند‬‫به‬‫طور‬
‫کلی‬‫مدل‬‫های‬‫گردش‬‫آب‬‫و‬‫تر‬ ‫پيچيده‬ ‫هوابتدريج‬
‫ميشوند‬.‫به‬‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫مركز‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫هوايي‬‫انگلستان‬‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مدلهاي‬ ‫انواع‬‫رادر‬
‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫يك‬‫رايانه‬ ‫ابر‬NECSX-6‫نموده‬ ‫اجرا‬
‫معادل‬ ‫آن‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬ ‫كه‬ ‫است‬1777‫بيشتر‬ ‫بار‬
‫كامپيوتر‬ ‫يك‬ ‫از‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ميزي‬ ‫روي‬
‫مخابرات‬ ‫توسعه‬ ‫بخش‬(ITU-D)‫تصميمات‬ ‫اجراي‬ ‫شامل‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫مخابرات‬ ‫توسعه‬ ‫جهاني‬ ‫كنفرانس‬2776
(WTDC,06‫باشد‬ ‫مي‬ ).ITU-D‫ساير‬ ‫با‬ ‫همكاري‬ ‫در‬
،‫بخشها‬‫انتشار‬ ‫توليد‬ ‫مسئول‬‫ات‬‫گزارش‬ ‫يك‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫براساس‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫توسعه‬‫با‬ ‫مرتبط‬22/2ITU-D‫مركز‬ ‫اين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬
‫آموزش‬ ‫كارگاههاي‬ ‫برگزاري‬ ‫مسئول‬ ‫همچنين‬‫ي‬،
‫جلسات‬ ‫و‬ ‫سمينارها‬‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫معرفي‬
‫براي‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬‫وهوادر‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
.‫است‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كشورهاي‬‫جهاني‬ ‫"انجمن‬‫جهت‬
‫توجيح‬‫فناوري‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬
‫براي‬ ‫اطالعات‬"‫انسانها‬ ‫جان‬ ‫بحران:نجات‬ ‫مديريت‬
‫دسامبر‬ ‫در‬BDT : 2007‫با‬ ‫همكاري‬ ‫در‬BD‫"كارگاه‬
‫آموزش‬‫ي‬"‫بحران‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬‫راسازمان‬
‫نمود‬ ‫دهي‬.‫است‬ ‫ه‬
‫حياتي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫كارگاه‬ ‫اين‬
‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫فناوري‬‫در‬‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‫مديريت‬
‫را‬‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫ونظارت‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬‫را‬‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬
.‫نمود‬ ‫فراهم‬
‫تقويت‬ ‫و‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫با‬ ‫استراتژيك‬ ‫هاي‬ ‫همكاري‬WMO‫ديگر‬ ‫و‬‫آژانسهاي‬
‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬،‫ها‬ ‫سازمان‬‫المللي‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫ي‬
‫درگير‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫غيردولتي‬ ‫سازمان‬ ‫همچنين‬ ‫و‬
‫شده‬ ‫تاسيس‬ ،‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬
‫است‬‫كه‬‫رصد‬ ‫گروه‬ ،‫هواشناسي‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬
( ‫زميني‬GEO),EUMETSA ,ESA,‫فضاي‬ ‫هماهنگي‬ ‫گروه‬
‫فركانس‬NASA , NOAA , TAXA , SFCGRSA,.
‫انطباق‬(ADAPTATION ):
‫تا‬ ‫جهان‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫تأثير‬
‫آنچه‬ ‫با‬ ‫مقايسه‬ ‫در‬ ً‫نسبتا‬ ‫امروز‬ ‫به‬‫كه‬‫تواند‬ ‫مي‬
‫برود‬ ‫انتظار‬ ‫آينده‬ ‫در‬،‫انتشار‬ ‫افزايش‬ ‫اگر‬ ‫حتي‬
‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫دهيم‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬
‫است‬ ‫ناچيز‬‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫براساس‬‫بدست‬ ‫نتايج‬
‫آمده‬،‫بسيار‬ ‫آنها‬ ‫توزيع‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫بنظر‬‫ناهموار‬
،‫است‬‫اساس‬ ‫براين‬‫(مانند‬ ‫ارتفاع‬ ‫كم‬ ‫ساحلي‬ ‫مناطق‬
‫دلتاي‬ ، ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كشورهاي‬ ‫كوچك‬ ‫هاي‬ ‫جزيره‬
‫و‬ ‫بنگالدش‬‫در‬ ‫دريا‬ ‫سطح‬ ‫آمدن‬ ‫باال‬ ‫بدليل‬ ‫كه‬ )‫هلند‬
‫آفريقا‬ ‫صحراي‬ ‫جنوبي‬ ‫كشورهاي‬ .‫هستند‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬
‫از‬ ‫فزاينده‬ ‫تعداد‬ ، ‫زايي‬ ‫بيابان‬ ‫دليل‬ ‫به‬
‫پنا‬‫ه‬‫افزايش‬ ،‫محيطي‬ ‫زيست‬ ‫ندگان‬‫منابع‬ ‫بر‬ ‫فشار‬
‫قبيل‬ ‫از‬ ‫پذير‬ ‫آسيب‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫اكو‬ ‫و‬ ‫شيرين‬ ‫آب‬
‫از‬ ‫پوشيده‬ ‫درخت‬ ‫بي‬ ‫هاي‬ ‫دشت‬ ،‫مرجاني‬ ‫هاي‬ ‫صخره‬
،‫ساحلي‬ ‫هاي‬ ‫تاالب‬ ‫و‬ ‫قطبي‬ ‫نواحي‬ ‫گلسنگ‬‫معرض‬ ‫در‬
. ‫خطرند‬‫يك‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬
‫تغيير‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫جهاني‬ ‫جامعه‬ ‫براي‬ ‫كليدي‬ ‫ضرورت‬
‫تأ‬ ‫جهاني‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرايط‬‫ثير‬،‫سيستم‬ ‫اكو‬ ‫بر‬
‫و‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬‫در‬‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انساني‬ ‫زيستگاه‬
‫طبيعي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ : ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دارد‬
‫فرآيندهاي‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫آشاميدني‬ ‫آب‬‫و‬ ‫سالمت‬
‫ج‬ ‫شديد‬ ‫اختالالت‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫مهاجرت‬‫و‬‫اقيانوسي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫شده‬
‫بطوريكه‬ ‫است‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬
‫تغييرات‬ ‫بالقوه‬ ‫تاثير‬‫خود‬ ‫زندگي‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬
‫و‬ ‫اثرات‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫تر‬ ‫آگاه‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫به‬ ‫كشوري‬ ‫از‬ ‫شرايط‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫براي‬ ‫توانايي‬
‫بيشتر‬ ،‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ديگر‬ ‫كشور‬
‫اغلب‬ ،‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫پذير‬ ‫آسيب‬ ‫كشورهاي‬
‫و‬ ‫مالي‬ ‫منابع‬ ، ‫انساني‬ ‫منابع‬ ،‫فناوري‬ ‫داراي‬
‫نيا‬ ‫مورد‬ ‫حكومتي‬ ‫منابع‬‫تغيير‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫براي‬ ‫ز‬
‫باش‬ ‫نمي‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬‫ن‬.‫د‬
‫حفاظت‬ ‫در‬ ‫مهمي‬ ‫نقش‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬
‫مديريت‬ ‫و‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫مديريت‬ ،‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫از‬
‫زنجي‬‫ر‬‫مي‬ ‫بازي‬ ‫را‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫تامين‬ ‫ه‬
‫برنامه‬ ‫تحت‬ ‫ذيل‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ .‫كند‬3‫پالن‬
‫اجرايي‬‫دوحه‬
‫كشورقطر‬‫كنفرانس‬ ‫مفاد‬ ‫توسط‬‫سال‬ ‫مخابرات‬ ‫توسعه‬
2770‫ب‬‫تصويب‬‫رسيده‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ . ‫است‬
‫سهم‬ ،‫خود‬ ‫آثار‬ ‫جبران‬ ‫براي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫ارتباطات‬
‫و‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫در‬ ‫توجهي‬ ‫قابل‬
‫د‬ ‫حمايت‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پيامدهاي‬‫ر‬‫ممكن‬ ‫حتي‬ ‫موارد‬ ‫برخي‬
‫اندازه‬ ‫و‬ ‫شناسايي‬ ‫براي‬ ‫هماهنگ‬ ‫هاي‬ ‫تالش‬ ‫با‬ ‫است‬
‫مشك‬ ‫گسترش‬ ‫ميزان‬ ‫گيري‬‫موثر‬ ‫توسعه‬ ‫مسئوليت‬ ‫ل‬
‫در‬ ‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫اعمال‬ ،)‫(راهبردها‬ ‫استراتژي‬
‫انرژي‬‫منابع‬ ‫مديريت‬ ‫فرآيندهاي‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫وبهبود‬
‫بالياي‬ ‫با‬ ‫موثرتر‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬ ‫در‬
‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫ديگر‬ ‫پيامدهاي‬ ‫و‬ ‫طبيعي‬
‫دارد‬.
‫ماموريت‬ITU‫براي‬ ‫عضو‬ ‫كشورهاي‬ ‫به‬ ‫كمك‬ ‫شامل‬
‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬ ‫ظرفيت‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫استراتژيهاي‬ ‫توسعه‬
‫استفاده‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫پايدار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ترويج‬ ‫جهت‬
،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫از‬ ‫موثر‬
‫با‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫خدمات‬
،‫آموزشي‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ،‫مربوطه‬ ‫اطالعات‬ ‫انتشار‬
ITU‫افزايش‬ ‫از‬‫و‬ ‫گذاري‬ ‫سياست‬ ‫بهبود‬ ،‫آگاهي‬
‫اثرات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫و‬ ‫مبارزه‬ ‫براي‬ ‫واقعي‬ ‫اقدامات‬
.‫كند‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬‫ونيز‬‫مشترك‬ ‫بطور‬
‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫برنامه‬ ‫با‬(UNEP)
‫الكترونيكي‬ ‫پايداري‬ ‫جهاني‬ ‫ابتكار‬ ‫از‬(GeSI)‫ك‬‫ه‬
‫بازيكنان‬ ‫از‬ ‫جهاني‬ ‫مشاركت‬ ‫يك‬‫بزرگ‬‫بخش‬ ‫در‬
‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫فناوري‬ ‫ترويج‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬
‫ب‬‫ر‬‫باشد‬ ‫مي‬ ‫پايدار‬ ‫توسعه‬ ‫اي‬،‫و‬ ‫حمايت‬‫مي‬ ‫پشتيباني‬
‫كند‬.
‫ذينفع‬ ‫شركاي‬ ‫ساير‬‫نيز‬‫پيش‬ ‫براي‬ ‫كشورها‬ ‫به‬
‫بالياي‬ ‫اثرات‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ،‫بيني‬
‫طريق‬ ‫از‬ ‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫سازماندهي‬ ‫و‬ ‫محيطي‬ ‫زيست‬
‫اورژانس‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫كمك‬
‫مش‬ ‫توسعه‬‫با‬ ‫يافته‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫اركت‬ITU‫براي‬
‫در‬ ‫شرايط‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫كه‬ ‫فني‬ ‫همكاريهاي‬
‫تخصصي‬ ‫كمك‬ ‫و‬ ‫سراسرجهان‬ ‫در‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫كشورها‬
‫و‬ ‫اتحاديه‬ ‫به‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫متخصصين‬
‫آن‬ ‫اعضاي‬‫جهت‬‫مو‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬‫فقيت‬‫كه‬ ‫الزم‬ ‫هاي‬
‫خود‬‫جزو‬‫باشد‬ ‫مي‬ ‫تعهدات‬‫ميسازد‬ ‫ممكن‬ ‫را‬.
‫كنفرانس‬ ‫در‬‫االختيار‬ ‫تام‬ITU‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬2776‫در‬
‫آنتاليا‬‫ي‬‫كشورهاي‬ ‫گرديد‬ ‫برگزار‬ ‫تركيه‬ ‫كشور‬
‫قطعنامه‬ ‫عضو‬136‫را‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ / ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬
‫مديريت‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬
‫زود‬ ‫دادن‬ ‫هشدار‬ ‫براي‬ ‫خاصه‬ ‫و‬ ‫اضطراري‬ ‫شرايط‬
‫تصويب‬ ‫به‬ " ‫تسكين‬ ‫و‬ ‫كاهش‬ ، ‫پيشگيري‬ ، ‫هنگام‬
‫به‬ ‫را‬ ‫دفاتر‬ ‫مديران‬ ‫قطعنامه‬ ‫اين‬ .‫رساندند‬
‫توسعه‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫فني‬ ‫مطالعات‬ ‫تداوم‬
‫سيستمهاي‬،‫دهنده‬ ‫هشدار‬‫مي‬ ‫فرا‬ ‫تسكين‬ ‫و‬ ‫كاهش‬
.‫خواند‬ITU‫در‬‫زمينه‬‫ميكند‬ ‫كار‬ ‫هائي‬‫شامل‬ ‫كه‬
‫استانداردس‬‫اضطراري‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫تماس‬ ‫اولويت‬ ‫ازي‬
‫است‬.‫نامه‬ ‫توصيه‬ ‫مثال‬ ‫براي‬E.106‫سيستم‬ ‫روي‬ ‫بر‬
‫اضطر‬ ‫اولويت‬‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫براي‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫اري‬
.‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫فعاليت‬‫همچنين‬ITU-T‫نامه‬ ‫توصيه‬E.164
‫يك‬ ‫معرف‬ ‫كه‬‫ك‬‫د‬( ‫خاص‬ ‫كشور‬888)‫باشدرا‬ ‫مي‬‫جهت‬
( ‫دوستانه‬ ‫انسان‬ ‫امور‬ ‫هماهنگي‬OCHA‫هدف‬ ‫با‬ )
‫نامگذاري‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫سيستم‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬ ‫تسهيل‬
‫و‬‫فعاليت‬ ‫در‬ ‫درگير‬ ‫هاي‬ ‫پايانه‬ ‫براي‬ ‫دهي‬ ‫آدرس‬
‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫هاي‬‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫دفتر‬ ‫به‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬.
( ‫خطر‬ ‫كاهش‬MITIGATION)
‫براي‬ ‫تنها‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫چه‬ ‫اگر‬
‫حدود‬5/2‫گلخان‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كل‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫اي‬ ‫ه‬
‫در‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫پتانسيل‬ ‫اين‬ ‫آيد،لكن‬ ‫مي‬ ‫بحساب‬
‫كاهش‬5/90‫از‬ ‫درصد‬‫توليد‬‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫كه‬
‫توسط‬‫ديگر‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬،‫ميشود‬ ‫توليد‬‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫از‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ً‫عمدتا‬ ‫را‬ ‫اين‬ ‫آنها‬ .‫گيرد‬ ‫قرار‬
‫جابه‬ ‫يا‬ ‫(و‬ ‫جلوگيري‬ ‫براي‬ ‫فرصتهايي‬ ‫ايجاد‬ ‫طريق‬
‫توليد‬ ‫كه‬ ‫موجود‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ )‫جايي‬‫دي‬
( ‫اكسيدكربن‬2CO.‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫است‬ )
‫ترين‬ ‫واضح‬ ‫احتماال‬‫دليل‬‫فرصت‬ ،‫كربن‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫هاي‬ICT‫جايگزين‬ ‫يا‬ ‫كاهش‬ ،‫ي‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫صنعت‬ . ‫است‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫سفرهاي‬
‫كه‬ ‫مختلف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫ارتباطات‬
‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫سفر‬ ‫جايگزين‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫نظري‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫سف‬‫گردد‬ ‫تجاري‬ ‫رهاي‬‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫را‬.‫مثال‬ ‫(براي‬
‫پيچيده‬ ‫و‬ ‫متني‬ ‫پيامهاي‬ ، ‫تلفني‬ ‫تماس‬ ، ‫ايميل‬
)‫باال‬ ‫عملكرد‬ ‫با‬ ‫كنفراس‬ ‫ويدئو‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬
‫دليل‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫دوم‬
‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫گسترده‬ ‫طور‬ ‫به‬2CO‫از‬ ‫ناشي‬
‫سيست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬‫م‬
( ‫هوشمند‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫هاي‬ITS‫سيستم‬ ‫اين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ )
‫رانندگي‬ ‫مانند‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫شارژ‬ ، ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬‫احتقان‬‫همچنين‬ ‫و‬
‫پاركينگ‬ ‫سازي‬ ‫بهينه‬ ‫و‬ ‫ترافيك‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬
" ‫طريق‬ ‫از‬ ‫سوم‬ ‫راه‬‫زدائي‬ ‫ماده‬‫جايگزيني‬ ‫يا‬ ‫و‬ "
‫نمو‬ . ‫است‬ "‫"بيت‬ ‫با‬ "‫"اتمها‬‫تغيير‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نه‬
‫پيش‬ ‫از‬ ‫هاي‬ ‫فيلم‬ ‫براي‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
( ‫فيزيكي‬ ‫توزيع‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫موسيقي‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ضبط‬
‫آنالين‬ ‫تحويل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )‫دي‬ ‫سي‬ ،‫دي‬ ‫وي‬ ‫دي‬ ‫مانند‬
‫باشد‬ ‫مي‬.ITU‫متوسط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫همچنين‬‫س‬‫خود‬ ‫هم‬
‫به‬ ‫نسبت‬‫زدائي‬ ‫ماده‬‫مدت‬ ‫طوالني‬ ‫تغيير‬ ‫طريق‬ ‫از‬
‫كاغذ‬‫بازي‬‫به‬‫نشر‬‫كه‬ ‫آنالين‬‫سال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اوج‬
2770‫با‬‫شوراي‬ ‫تصميم‬ITU‫براي‬‫توصيه‬ ‫تمام‬‫نامه‬
‫هاي‬ITU-T‫رايگان‬ ‫آنالين‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫بطور‬‫انجام‬
‫مي‬.‫گردد‬‫صفحه‬ ‫باالي‬ ‫به‬ (23)‫كنيد‬ ‫نگاه‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫مهم‬ ‫راه‬
‫كاهش‬ ‫به‬ ‫امدادرساني‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫ارتباطات‬
‫كمك‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬.‫كند‬ITU‫بحال‬ ‫تا‬
‫استفاده‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مدت‬ ‫طوالني‬ ‫ماموريت‬
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫امدادرساني‬ ‫براي‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬
‫بخصوص‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫اورژانس‬
‫كاه‬ ‫در‬‫باشدكه‬ ‫مهم‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغيير‬ ‫اثرات‬ ‫ش‬‫به‬
‫عنوان‬‫ميتوان‬ ‫مثال‬‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫سيل‬ ‫شدن‬ ‫جاري‬ ‫از‬
‫دريا‬ ‫سطح‬ ‫باالآمدن‬‫ها‬‫طوفان‬ ‫بروز‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ‫يا‬ ‫و‬
‫هاي‬‫شديد‬‫و‬‫گردبادها‬‫برد‬ ‫نام‬،‫كه‬‫تمامي‬ ً‫تقريبا‬
‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-T‫به‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬ ‫ويژه‬ITU-T2‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫كه‬
‫هنگام‬ ‫زود‬ ‫هشدار‬ ‫و‬ ‫امدادرساني‬ ‫براي‬ ‫دور‬
.‫كند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬
‫ترتيب‬ ‫همين‬ ‫به‬‫كليه‬‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-R،
‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫توصيه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ITU-R‫و‬‫تهيه‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنماي‬ ‫هاي‬ ‫كتابچه‬ ‫و‬ ‫گزارشها‬
‫بالياي‬ ‫اوليه‬ ‫هشدار‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬ ‫مختلف‬ ‫خدمات‬
‫و‬ ‫الوقع‬ ‫قريب‬ ‫طبيعي‬‫نيز‬‫ريزي‬ ‫برنامه‬‫جهت‬
‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫عمليات‬‫ميدهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬.
‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫در‬‫در‬‫زمان‬‫حمالت‬،‫بار‬ ‫فاجعه‬
‫موقعيك‬‫ه‬‫طوركامل‬ ‫به‬ ‫سيمي‬ ‫مخابرات‬ ‫زيرساخت‬
‫تنها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تخريب‬‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫را‬ ‫خدمات‬‫ديوئي‬
‫ويژه‬ ‫به‬ ‫امدادرساني‬ ‫عمليات‬ ‫انجام‬ ‫براي‬‫از‬
‫استفاده‬ ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫و‬ ‫راديوآماتور‬
‫تجهيزات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫تسهيل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫شود‬
‫منفي‬ ‫اثرات‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬
‫ناش‬ ‫فجايع‬‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫از‬ ‫ي‬‫باليا‬ ‫و‬ ‫هوايي‬ ‫و‬‫ي‬
‫قطعنامه‬ ،‫ديگر‬WRC-03‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شدت‬ ‫به‬
‫و‬ ‫عمومي‬ ‫حفاظت‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫هماهنگ‬ ‫باندهاي‬
‫اضطراري‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫امدادرساني‬‫مي‬ ‫راتوصيه‬
.‫كند‬‫سال‬ ‫در‬ ‫راديويي‬ ‫مخابرات‬ ‫مجمع‬2770(RA-03)
‫هاي‬ ‫قطعنامه‬ITU-R53.55‫را‬‫تمام‬ ‫الزام‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-R‫در‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫به‬
،‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫در‬ ‫راديويي‬ ‫مخابرات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫از‬ ‫ناشي‬ ‫اثرات‬ ‫تسكين‬ ‫و‬ ‫كاهش‬ ، ‫پاسخ‬ ،‫تشخيص‬
‫باليا‬‫كرد‬ ‫تصويب‬ ‫را‬.WRC-07‫از‬ ‫دفاع‬ ‫به‬ ‫بيشتر‬
‫و‬ ‫اورژانس‬ ‫در‬ ‫راديويي‬ ‫طيف‬ ‫مديريت‬ ‫رهنمود‬ ‫توسعه‬
‫و‬ ‫شناسايي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫امداد‬
‫دس‬ ‫در‬ ‫فركانسهاي‬ ‫از‬ ‫نگهداري‬‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫ترس‬
‫پس‬ ‫دوستانه‬ ‫بشر‬ ‫هاي‬ ‫كمك‬ ‫مداخله‬ ‫اوليه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬
‫فاجعه‬ ‫از‬‫پردازد‬ ‫مي‬.ITU‫يك‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نيز‬
‫شرايط‬ ‫در‬ ‫فركانس‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬
‫(قطعنامه‬ ‫فاجعه‬WRC-07 647).‫باشد‬ ‫مي‬
‫آنالين‬ ‫هاي‬ ‫توصيه‬ITU-T‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫و‬
‫سال‬ ‫در‬1995‫كه‬ ‫هنگامي‬ITU‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گام‬ ‫اولين‬
‫به‬ ‫گذار‬‫نشر‬‫برداشت‬ ‫الكترونيكي‬،ITU-T‫از‬ ‫برخي‬
‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫توصيه‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬368534‫را‬‫اندازه‬ ‫در‬
‫كدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫متوسط‬42‫يك‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ .‫كرد‬ ‫چاپ‬ ‫صفحه‬
‫نسخه‬ ‫ميليون‬‫نرفته‬ ‫فروش‬‫بودند‬ ‫مانده‬ ‫انبار‬ ‫در‬
‫سال‬ ‫در‬ .2770ITU-T‫از‬ ‫نسخه‬ ‫ميليون‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫بيش‬
‫آنالين‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫نامه‬ ‫توصيه‬‫بصورت‬‫توزيع‬ ‫رايگان‬
‫فقط‬ ‫حاليكه‬ ‫در‬ ‫كرد‬170777‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫نسخه‬.‫بود‬‫اگر‬
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي

More Related Content

Similar to h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي

اینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقهاینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقه
Mahmood Neshati (PhD)
 
1.docx
1.docx1.docx
1.docx
mkafashi
 
Tele medicine
Tele medicine Tele medicine
Tele medicine
sara_zolfaghary
 
ماموریت بخش توسعه مخابرات
ماموریت بخش توسعه مخابراتماموریت بخش توسعه مخابرات
ماموریت بخش توسعه مخابرات
??? ???? ??????
 
استفاده از مخابرات رادیویی برای نظارت بر آب و هوا
استفاده از مخابرات رادیویی برای نظارت بر آب و هوااستفاده از مخابرات رادیویی برای نظارت بر آب و هوا
استفاده از مخابرات رادیویی برای نظارت بر آب و هوا
??? ???? ??????
 
برنامه آینده نگاری چند کشور
برنامه آینده نگاری چند کشور برنامه آینده نگاری چند کشور
برنامه آینده نگاری چند کشور
Mojtaba Abbasian Ardakani
 

Similar to h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي (6)

اینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقهاینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقه
 
1.docx
1.docx1.docx
1.docx
 
Tele medicine
Tele medicine Tele medicine
Tele medicine
 
ماموریت بخش توسعه مخابرات
ماموریت بخش توسعه مخابراتماموریت بخش توسعه مخابرات
ماموریت بخش توسعه مخابرات
 
استفاده از مخابرات رادیویی برای نظارت بر آب و هوا
استفاده از مخابرات رادیویی برای نظارت بر آب و هوااستفاده از مخابرات رادیویی برای نظارت بر آب و هوا
استفاده از مخابرات رادیویی برای نظارت بر آب و هوا
 
برنامه آینده نگاری چند کشور
برنامه آینده نگاری چند کشور برنامه آینده نگاری چند کشور
برنامه آینده نگاری چند کشور
 

h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي

 • 1. ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫بنام‬ ‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫اتحاديه‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫بيانيه‬ITU:‫متعهد‬‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫به‬ ‫جهان‬‫ي‬ -‫براي‬‫برقراري‬‫شخص‬ ‫هر‬ ‫اساسي‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫جهاني‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬‫به‬ ‫جهان‬ ‫تغيير‬ ‫براي‬ ،‫ارتباط‬ ‫برقراري‬‫دنيائي‬ ‫تر‬ ‫وامن‬ ‫بهتر‬‫هستيم‬ ‫تالش‬ ‫در‬. -‫بين‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫سياستهاي‬ ‫و‬ ‫تكنولوژيك‬ ‫تحوالت‬ ‫درميان‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫گوناگون‬ ‫منافع‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫و‬ ‫المللي‬ ،‫تجاري‬ ‫كارهاي‬‫به‬ ‫نياز‬‫سازمان‬ ‫يك‬‫كه‬‫حقوق‬ ‫اساس‬‫ي‬.‫شود‬ ‫مي‬ ‫احساس‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫تامين‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ITU‫با‬191‫عضو‬ ‫كشور‬‫و‬‫از‬ ‫بيش‬077‫و‬ ‫بخش‬ ‫كاربر‬ ‫همكاران‬.‫است‬ ‫سازمان‬ ‫همان‬ITU‫تاكيد‬‫بر‬ ‫زيادي‬ .‫دارد‬ ‫وشفافيت‬ ‫پاسخگوئي‬ ، ‫ماست‬ ‫هاي‬ ‫تالش‬ ‫اصلي‬ ‫موضوع‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ارتباطات‬ ‫بلكه‬‫براي‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫وسيله‬ ،‫اي‬ ‫فزاينده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫رسيدن‬‫م‬‫ان‬. ‫اينكه‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫اعضا‬ ‫و‬ ‫همكاران‬ ‫با‬ ‫كار‬ ‫چه‬‫فعاليتي‬‫دهيم‬ ‫مي‬ ‫انجام‬،‫سراسر‬ ‫در‬ ‫هرشخص‬ ‫را‬ ‫سياره‬‫تاثير‬ ‫تحت‬‫قرا‬‫ر‬‫كار‬ .‫دهد‬ ‫مي‬‫م‬‫ا‬ ‫واقعا‬‫جهان‬‫ي‬‫است‬.‫معتقديم‬ ‫ما‬‫و‬ ‫باز‬ ‫ارتباطات‬ ‫كه‬ ‫صادقانه‬‫است‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫راه‬ ‫تنها‬.
 • 2. ‫است‬ ‫اين‬ ‫ما‬ ‫وظيفه‬‫كه‬‫در‬ ‫مردم‬ ‫كنيم‬ ‫حاصل‬ ‫اطمينان‬ ‫ارتباط‬ ‫يكديگر‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬‫موثر‬، ‫آسان‬ ‫و‬ ‫ايمن‬ ، ‫كارآمد‬‫بصرفه‬ ‫ومقرون‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مسئوليت‬‫ما‬‫در‬‫مورد‬‫آي‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫آنچه‬‫آن‬ ‫نيازمند‬ ‫نده‬ ‫و‬ ‫است‬‫فقط‬ ‫نه‬‫دارد‬ ‫نياز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫باشيم‬ ‫هوشيار‬ ‫استكه‬ ‫اين‬. ‫ما‬‫همه‬ ‫همكاري‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬‫با‬ ‫جانبه‬ ‫،دولتها‬‫براي‬ ‫صنايع‬ ‫و‬‫دستيابي‬‫حلها‬ ‫راه‬ ‫به‬‫ي‬‫براي‬ ‫ي‬ ‫مساعي‬ ‫تشريك‬‫در‬، ‫دانش‬‫توسعه‬ ‫ابزار‬،‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬ ‫شبكه‬‫بريم‬ ‫مي‬ ‫بكار‬. ‫ماست‬ ‫روي‬ ‫پيش‬ ‫جدي‬ ‫چالشهاي‬‫و‬‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نقش‬‫فاوا‬ (ICT‫بزر‬ ‫هاي‬ ‫وعده‬ ‫با‬ )‫گ‬‫توان‬ ‫مي‬ ‫كه‬‫د‬‫جدي‬ ‫چالشهاي‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ارتباطات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پيشرفت‬ . ‫شود‬ ‫روبرو‬ ‫جدي‬ ‫خطرات‬ ‫با‬ ‫بلكه‬ ‫دارد‬ ‫بدنبال‬ ‫منافع‬‫نيز‬‫رو‬‫ب‬‫روست‬ . ‫شد‬ ‫نمي‬ ‫تلقي‬ ‫جدي‬ ‫هرگز‬ ‫جهاني‬ ‫همكاري‬ ‫هاي‬ ‫موافقتنامه‬ ‫سرعت‬ ‫كه‬ ‫تازماني‬‫اين‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬ ‫توسعه‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫مشكل‬ ‫همه‬‫گرديد‬‫تنها‬ ‫نبايد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫معني‬ ‫بدان‬ ‫اين‬ . ‫ايجاد‬ .‫كنيم‬ ‫كار‬ ‫هوشمند‬ ‫بايد‬ ‫بلكه‬ ،‫كنيم‬ ‫كار‬ ‫سخت‬ ‫موثر‬ ‫مشاركت‬‫كارآمد‬ ‫متمركز‬ ‫كارگروه‬ ،‫،يافتن‬ ‫امور‬ ‫بهتر‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫راههائي‬‫و‬‫با‬. ‫هزينه‬ ‫كمترين‬ ‫هنگا‬‫م‬‫كنيم‬ ‫ثابت‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫كارها‬ ‫انجام‬‫ب‬‫اندازه‬ ‫انجام‬ ‫براي‬ ‫شجاعت‬ ‫كافي‬‫امور‬‫متفاوت‬‫را‬. ‫داريم‬ ITU‫نقش‬ ‫بايد‬ ‫آتي‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬‫تعيين‬‫ايفا‬ ‫اي‬ ‫كننده‬‫ء‬ .‫نمايد‬‫جمله‬ ‫از‬‫مجازي‬ ‫فضاي‬ ‫امنيت‬ ‫تامين‬،‫استفاده‬
 • 3. ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫مدارهاي‬ ‫و‬ ‫راديويي‬ ‫فركانس‬ ‫طيف‬ ‫از‬ ‫موثر‬ -‫استراتژيها‬ ‫ترويج‬–‫مناسب‬ ‫سياستهاي‬–‫توسعه‬ ‫ديجيتال‬ ‫شكاف‬ ‫پركردن‬ ‫براي‬ ‫كننده‬ ‫دلگرم‬ ‫زيرساختهاي‬‫ي‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬. ‫استانداردها‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫ايستگاه‬ ‫آخرين‬ ‫و‬ ‫دومين‬‫ي‬ ‫براي‬ ‫جهاني‬ ‫ارتباطات‬ ‫سازي‬ ‫فراهم‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫اعمال‬ ‫قابل‬ ‫شخص‬ ‫هر‬‫محرومين‬ ‫و‬ ‫معلوالن‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫ب‬ ‫مي‬‫اشيم‬.‫براي‬ ‫همه‬ ‫تحقق‬‫اينها‬،‫تنها‬ ‫كه‬ ‫دانيم‬ ‫مي‬ ‫ما‬‫داشتن‬ ‫متخصصين‬‫نيست‬ ‫كافي‬ ‫ارتباط‬‫بلكه‬‫برقراري‬ ‫به‬ ‫نياز‬ .‫دارد‬ ‫تخصصي‬ ‫ارتباط‬ 1-‫محتويات‬ 2-‫گفتار‬ ‫پيش‬‫(دكتر‬‫هم‬‫د‬‫توره‬ ‫ون‬‫كل‬ ‫دبير‬ITU) 3-ICT‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬‫ئي‬ 4-ITU‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ 5-‫گيريها‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ 6-ITU‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ 0-‫مقاالتي‬ ‫ارئه‬‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫ئي‬ 8-‫بعنوان‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫يك‬‫فناوري‬ ‫پاك‬ 9-‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ 17-‫انطباق‬(Adaptation) 11-‫خطر‬ ‫كاهش‬(Mitigation) 12-‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫همكاري‬-‫بخش‬ ‫در‬ ‫تجربه‬T 13-‫نامه‬ ‫واژه‬ ‫و‬ ‫رويدادها‬
 • 4. 14-‫مقا‬‫ما‬‫منتخب‬ ‫ت‬ITU : ‫گفتار‬ ‫پيش‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شديد‬ ‫حوادث‬ ، ‫علمي‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫شواهد‬ _‫عمومي‬ ‫آگاهي‬ ‫افزايش‬،‫را‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بحث‬ ،‫جهاني‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سياسي‬ ‫دستوركار‬ ‫سطح‬ ‫باالترين‬ ‫به‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫كرده‬ ‫تبديل‬ ‫ملي‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬‫اتحاديه‬ ‫مخابرات‬ ‫جهاني‬‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫نيز‬ ‫اص‬ ‫الويتهالي‬ ‫از‬‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫برآورد‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫لي‬ ‫حدود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬2‫تا‬5/2‫در‬ ‫درصد‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫توليد‬GHG)‫)م‬.‫دارد‬ ‫شاركت‬‫همانطور‬ ‫كه‬ICT‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫عموم‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫بطور‬ ‫ا‬‫حتمال‬‫ا‬‫فزايش‬‫درصد‬ ‫اين‬‫وجود‬ ‫اي‬ ‫فزاينده‬ ‫بطور‬ ‫نيز‬ .‫دارد‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ، ‫همزمان‬ ‫ولي‬‫يك‬ ‫ارتباطات‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫اصلي‬ ‫ركن‬ ‫نيز‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ابزارها‬ ‫آنها‬‫ئ‬‫ي‬‫هستند‬‫قوي‬ ‫بسيار‬‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫درنهايت‬ ‫و‬ ‫نمودن‬ ‫محدود‬ ‫توسعه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫بويژه‬ ،‫اقتصادي‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫كارآمد‬ ‫انرژي‬ ‫با‬ ‫هاي‬ ‫دستگاه‬ ‫معرفي‬ ‫و‬،‫و‬ ‫ها‬ ‫شبكه‬ ‫پايان‬ ‫در‬ ‫تجهيزات‬ ‫ايمن‬ ‫دفع‬‫چرخه‬‫آن‬ ‫حياط‬‫ها‬‫كمك‬ ‫نمايد‬. ‫بايد‬ ‫ها‬ ‫تالش‬‫برروي‬‫منابع‬ ‫استانداردسازي‬‫برقي‬، ،‫باطريها‬‫ساختمانها‬،‫دستگاههاي‬ ،‫هوشمند‬ ‫دستگاههاي‬ ‫تحق‬ ،‫مصرف‬ ‫كم‬ ‫جديد‬‫ي‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ق‬‫برروي‬‫منابع‬ ‫و‬ ‫مصرف‬
 • 5. ‫برق‬ ‫توليد‬‫و‬‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫جلسات‬ ‫و‬ ‫سفر‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ ‫بد‬‫كاغذ‬ ‫ون‬PAPERLESS))‫معطوف‬‫گرد‬‫د‬. -‫با‬ ‫جهاني‬ ‫سازمان‬ ‫يك‬ ‫بعنوان‬191‫بيش‬ ‫و‬ ‫عضو‬ ‫كشور‬ ‫از‬077‫و‬ ‫بخش‬‫همكار‬،ITU‫با‬ ‫نزديك‬ ‫همكاري‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫خنثي‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫خود‬ ‫اعضاء‬ ‫صنعت‬ICT.‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫تالش‬ -‫طيف‬ ‫جهاني‬ ‫چهارچوب‬ ‫در‬ ‫مباشر‬ ‫بعنوان‬،ITU‫نظارت‬ ‫بر‬‫مداري‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫راديويي‬ ‫فركانس‬ ‫طيف‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬ ‫ها‬ ‫ماهواره‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫دور‬.‫دارد‬ ‫بعهده‬ ‫را‬ -‫يك‬ ‫بعنوان‬‫ركن‬‫استاندارد‬ ‫براي‬ ‫جهاني‬ ‫برجسته‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سازي‬،ITU ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫براي‬ ‫استف‬ ‫ترويج‬ ‫و‬ ‫اي‬‫با‬ ‫دستگاههاي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫اده‬ ‫كارآمد‬ ‫انرژي‬،‫با‬ ‫مطابق‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبكه‬ ‫فني‬ ‫استانداردهاي‬.‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫تالش‬ -‫يك‬ ‫بعنوان‬‫تابع‬‫از‬ ‫اصلي‬‫ماموريت‬‫توسعه‬‫اي‬‫خود‬ ،ITU‫عضو‬ ‫كشورهاي‬ ‫به‬‫حهت‬ ‫در‬‫از‬ ‫كامل‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫حوزه‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫مح‬ ‫زيست‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ ‫ارتباطات‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫يطي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫پايدار‬ ‫انطباق‬ ‫براي‬(ADAPTATION)‫كاهش‬ ‫و‬(Mitigation) ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫اثرات‬. ‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫كمك‬ -ITU‫آژ‬ ‫بعنوان‬‫ا‬‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫تخصصي‬ ‫نس‬ ‫مسئول‬‫در‬‫ق‬‫ارتباطات‬ ‫بال‬،‫با‬ ‫همكاري‬ ‫به‬ ‫متعهد‬
 • 6. ‫ديگر‬‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫هوايي‬.ITU‫در‬ ‫خود‬ ‫كننده‬ ‫تعيين‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫يكپارچه‬ ‫رويكرد‬ ‫يك‬ ‫توسعه‬‫براي‬‫بين‬ ‫رابطه‬ ‫بررسي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫هوايي‬‫و‬ ‫واقف‬‫در‬ ‫كليدي‬ ‫مسائل‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫تمركز‬ ‫با‬ ‫يك‬‫حياتي‬ ‫چارچوب‬‫با‬‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫فناوري‬ ‫عنوان‬ ‫اطال‬‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عات‬‫و‬‫و‬ ‫سازگار‬ ‫نظارت‬ ‫جهاني‬ ‫جامعه‬ ‫مسئول‬ ‫عضو‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تعديل‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫تعهدات‬ ‫به‬‫پيوست‬ ‫خواهد‬.‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خنثي‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫وضعيت‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬‫راستا‬ ‫اين‬ ‫،در‬ITU‫در‬‫فعاليتهاي‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پيشگام‬ ‫خود‬ ‫ار‬‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫تباطات‬ ‫كاغذ‬ ‫بدون‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاري‬ ‫طريق‬ ‫از‬PAPERLESS)‫و‬ ) ‫مجازي‬ ‫كنفرانس‬VIDEOCONFERENCE))‫همچنين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫تخصص‬‫خود‬‫بهينه‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫نهادهاي‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سازي‬‫فاوا‬‫جزء‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫حياتي‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫از‬‫كاربا‬‫انرژي‬‫هاي‬‫مي‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫كارآمد‬ .‫گذارد‬ITU‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ترويج‬ ‫همچنين‬‫فناوري‬ ‫را‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تقويت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫صنعتي‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫ابزارهاي‬‫همه‬‫ها‬ ‫زمينه‬‫حد‬ ‫در‬ ‫ممكن‬ ‫كمال‬‫براي‬‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫جامعه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫جهاني‬ ‫چالش‬ ‫يك‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ .‫باشد‬ ‫تفاوت‬ ‫بي‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نميتواند‬ ‫جهاني‬‫من‬‫شما‬ ‫دعو‬ ‫را‬‫ميكنم‬ ‫ت‬‫به‬ ‫پيوستن‬ ‫به‬‫جهاني‬ ‫اتحاديه‬
 • 7. ‫مخابرات‬‫ساختن‬ ‫براي‬ICT‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫(فناوري‬ )‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫ساختن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫بعنوان‬ ‫كه‬ ‫اطالعاتي‬‫داراي‬‫محيط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫و‬ ‫كارآمد‬ ‫انرژي‬ ‫زيست‬.‫باشد‬ ‫دكتر‬‫ح‬‫توره‬ ‫مدون‬ ‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫اتحاديه‬ ‫كل‬ ‫دبير‬ ‫اقليمي‬ ‫وتغييرات‬ ‫فاوا‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫در‬ ‫حياتي‬ ‫نقش‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫كاهش‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫بازي‬ ‫ا‬‫طالعا‬‫بخش‬ ‫شك‬ ‫بدون‬ ‫ت‬‫ي‬‫زمين‬ ‫كره‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫علت‬ ‫از‬‫مي‬ .‫باشد‬‫شواهد‬ ‫بعنوان‬‫ميتوان‬‫صدها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كامپيوتر‬ ‫ميليون‬‫كه‬ ‫تلويزيون‬ ‫ميليارد‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫يش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هرگز‬‫كامل‬‫شب‬ ‫در‬‫روز‬ ‫انه‬‫در‬‫دفاترو‬‫ها‬ ‫خانه‬ ‫اما‬ .‫شوند‬ ‫نمي‬ ‫خاموش‬ICT‫نيز‬‫كليدي‬ ‫بخش‬ ‫يك‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫باشد‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬،‫و‬ ‫تعديل‬ ، ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫نقشي‬ ‫بدليل‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫تطبيق‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫بازي‬ ‫تعداد‬‫ديگر‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫ي‬، ‫توليد‬ ‫طبيعي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بسياري‬‫مانند‬ ‫ميشوند‬ ‫در‬ ‫تغييرات‬‫خورشيد‬ ‫تابش‬‫آتشفشانها‬ ‫فعاليت‬ ‫و‬،‫با‬ ‫موجب‬ ‫بشر‬ ‫دست‬ ‫ساخته‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫حال‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫زيرا‬ ‫است‬ ‫عمده‬ ‫نگراني‬‫منجربه‬ ‫شتاب‬‫زمين‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫در‬‫گردد‬ ‫مي‬‫ب‬ .‫نتيجه‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬
 • 8. ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫و‬‫اول‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫هيأت‬ ‫كار‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫كربن‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ( ‫هوا‬IPCC‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ) ‫جهاني‬‫از‬‫سال‬1907‫كنون‬ ‫تا‬07%‫است‬ ‫يافته‬ ‫افزايش‬. ‫خود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫بخش‬(‫تعريف‬ ‫اين‬، ‫اينترنت‬ ‫و‬ ‫محاسبات‬ ، ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬‫باستثناي‬ ‫راديو‬ ‫هاي‬ ‫فرستنده‬ ‫و‬ ‫گيرنده‬‫ئ‬‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تلويزيون‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫انتشار‬ )‫ميگيرد‬2‫تا‬5/2‫درصد‬‫از‬ ‫يك‬ ‫معادل‬ ً‫دقيقا‬ ،‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫تن‬ ‫گيگا‬‫از‬2CO ‫كه‬‫اصلي‬ ‫جزء‬(47%‫شخصي‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫انرژي‬ ‫آن‬ ) ‫كه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫كامپيوترها‬23%‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آن‬ ‫(شكل‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫مراكز‬1).‫و‬ ‫سيار‬ ‫تلفن‬ ‫ارتباطات‬ ً‫حدودا‬ ‫ثابت‬24%‫را‬‫ميشوند‬ ‫شامل‬.‫رشد‬‫صنعت‬ICT‫خيلي‬ ‫بخشهاي‬ ‫از‬ ‫سريعتر‬‫ديگر‬‫اين‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫اقتصادي‬‫س‬‫با‬ ‫هم‬ ‫خواهد‬ ‫افزايش‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬. ‫يافت‬ICT‫فناوري‬ ‫الكن‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬‫پتانسيل‬‫بسيار‬‫همكاري‬ ‫براي‬ ‫خوبي‬ ‫يافت‬ ‫در‬‫باقيمانده‬ ‫كاهش‬ ‫حلهاي‬ ‫راه‬ ‫ن‬5/90%‫از‬‫انتشار‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫كه‬‫بخشهاي‬ ‫مابقي‬ ‫از‬‫ديگر‬‫اقتصادي‬ ، ‫شود‬ ‫مي‬ ‫توليد‬‫دارد‬. ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫گرم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ش‬ ‫مي‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫شدن‬‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫وجود‬ ‫بعلت‬ ‫كه‬ ‫ود‬ ‫است‬ ‫منابعي‬: ‫جمله‬ ‫از‬
 • 9. -‫بخش‬ ‫كاربران‬ ‫ازدياد‬ICT‫تعداد‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ( ‫همرا‬ ‫تلفن‬ ‫كاربران‬‫ه‬‫از‬145‫ميليون‬‫نفر‬‫سال‬ ‫در‬ 1996‫از‬ ‫بيش‬ ‫به‬3‫سال‬ ‫اوت‬ ‫در‬ ‫ميليارد‬2770‫و‬ ‫به‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫انتظار‬4‫سال‬ ‫پايان‬ ‫در‬ ‫ميليارد‬2778 ‫برسد‬). -‫كاربران‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ICT‫داراي‬ ‫اكنون‬ ‫هم‬ ‫هستند‬ ‫متعدد‬ ‫دستگاههاي‬. -‫مثال‬ ‫(براي‬ ‫انتقال‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬ ‫افزايش‬ ( ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫گوشيهاي‬ ‫سوم‬ ‫نسل‬3G‫فركانس‬ ‫در‬ ‫كه‬ ) ‫كار‬ ‫باالتر‬ ‫هاي‬‫بيشتري‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ( ‫هاي‬ ‫گوشي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬2G‫دارد‬ )‫و‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫وسائل‬ " ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫"هميشه‬‫بجاي‬‫ذخي‬‫ره‬ ‫يا‬‫تر‬ ‫قديمي‬ ‫مواد‬ ‫حذف‬) -‫شكل‬1‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫توزيع‬ ‫از‬ ‫تخميني‬2CO‫در‬ ‫حوزه‬ICT.‫ميدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ -( ‫مانيتور‬ ‫و‬ ‫تخصصي‬ ‫هاي‬ ‫رايانه‬47%)‫باستثناي‬ .‫آنها‬ ‫بدنه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ساطع‬ ‫انرژي‬ -)‫كننده‬ ‫خنك‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫سرورها‬23% -‫ثابت‬ ‫خطوط‬15% -‫همراه‬ ‫تلفن‬9% -‫هاي‬ ‫شبكه‬‫محلي‬‫ارتباطي‬ ‫دفاتر‬ ‫و‬0% -‫چاپگر‬‫ها‬6% ‫بخش‬ ‫تجهيزات‬ ‫شامل‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ ‫اين‬ : ‫تبصره‬ .‫شود‬ ‫نمي‬ ‫تلويزيوني‬ ‫هاي‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫راديويي‬
 • 10. ‫اين‬‫گزارش‬‫از‬ ‫جهاني‬ ‫برآورد‬ ‫يك‬ ‫براساس‬‫معادل‬9/7‫گيگا‬ ‫تن‬2CO‫شده‬ ‫توليد‬‫باشد‬ ‫مي‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫فزاينده‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫برداشتن‬ ‫جال‬ ‫در‬ ‫اكنون‬ ‫صنايع‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫همچنين‬ ‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫نهايت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫جلوگيري‬ ‫براي‬ ‫گامهايي‬ .‫هستند‬ -‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫بيشتر‬ ‫بررسي‬ ‫براي‬ICT‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫هوايي‬ ‫و‬،ITU‫سا‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ز‬‫ما‬‫ن‬‫جلسات‬ ‫تعدادي‬ ‫دهي‬ ‫مهم‬‫مرتبط‬.‫است‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫با‬ -ITU‫و‬‫د‬ ‫شركايش‬‫و‬‫موضوع‬ ‫با‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫سمپوزسيوم‬ "ICT‫تاريخ‬ ‫در‬ "‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬15-16 ‫آوريل‬2008‫كيوتو‬ ‫در‬‫ي‬‫و‬ ‫همكاري‬ ‫با‬ ‫ژاپن‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫الملل‬ ‫بين‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬ ‫ميزباني‬ (MIC‫تاريخ‬ ‫در‬ ‫انگلستان‬ )10-18‫ژوئن‬2008‫و‬ ‫توسط‬ ‫ميزباني‬ ‫و‬ ‫پشتيباني‬BTPLC‫و‬‫جلسه‬ ‫همچنين‬ ‫شوراي‬ITU‫در‬‫نوامبر‬2008‫سطح‬ ‫در‬‫و‬ ‫وزرا‬ ‫نمايندگان‬‫كردند‬ ‫برگزار‬‫مورد‬ ‫موضوعات‬ ‫اهم‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ذيل‬ ‫بشرح‬ ‫بحث‬: -‫گيريها‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫به‬ ‫موثر‬ ‫پاسخ‬ ‫يك‬ ‫بعنوان‬ ‫توسعه‬ ‫تقريبا‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫خواستار‬‫تمام‬‫هاي‬ ‫حوزه‬ ‫ي‬ITU.‫است‬ ‫از‬ ‫وسيعي‬ ‫طيف‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫براي‬ ‫يكپارچه‬ ‫رويكرد‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ،‫سازماني‬ ‫مسائل‬ ، ‫سياست‬ ، ‫علم‬ ، ‫فناوري‬ ‫كه‬ ‫اجتماعي‬‫هستيم‬ ‫درگير‬ ‫آن‬ ‫با‬،.‫ضروريست‬
 • 11. ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫نظام‬‫و‬‫صالحيت‬ITU‫ارتباطات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫اطال‬ ‫فناوري‬ / ‫دور‬ ‫راه‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫عات‬‫آن‬‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازد‬‫كه‬‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫تحت‬ ‫كار‬ ‫اصلي‬ ‫اركان‬ ‫همه‬ ً‫تقريبا‬ ‫بالي‬(Bali‫مذاكرات‬ ‫براي‬ ‫چارچوبي‬ ‫و‬ )‫يعني‬‫علم‬‫و‬ ‫سازگاري‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫،پيشگيري‬‫فناوري‬ ‫و‬‫را‬ ‫كند‬ ‫كمك‬‫زمان‬ ‫همان‬ ‫در‬ ،ITU‫به‬ ‫كمك‬ ‫براساس‬ ‫اعضا‬ ‫به‬ ‫انطباق‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫براي‬ ‫آنها‬ ‫سازمانها‬ ‫ديگر‬ ‫با‬ ‫آن‬‫راستا‬ ‫دراين‬ ‫كه‬‫مي‬ ‫تالش‬ ‫كنند‬‫ميكند‬ ‫،رسيدگي‬. ‫فعاليتهاي‬ITU‫اطراف‬ ‫در‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گرد‬ ‫اصلي‬ ‫هدف‬ ‫چهار‬‫آمده‬.‫است‬ ‫هدف‬1-‫توسعه‬‫دانش‬‫تج‬ ‫و‬ ‫پايه‬‫ارب‬‫بين‬ ‫ارتباط‬ ‫براساس‬ ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬
 • 12. ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫جديد‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫كه‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬‫كمك‬،‫كند‬‫با‬‫دستگاههاي‬ ‫در‬ ‫سريع‬ ‫جذب‬ICT ‫افزايش‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫بويژه‬ ‫مديريت‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫و‬ ‫يابد‬ ‫مي‬‫د‬‫هاي‬ ‫زباله‬ ‫فع‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫احساس‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫الكترونيكي‬ ITU‫تالش‬ ‫حال‬ ‫در‬‫است‬‫كه‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫تا‬ICT‫فناوري‬ ‫يك‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫پايدار‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫پاك‬‫د‬ ‫بخش‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫مهمي‬.‫باشد‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫براي‬ ‫ايمني‬ ‫و‬ ‫پاك‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫اتخاذ‬‫د‬‫تواند‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫فع‬ ‫ا‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫يكسان‬ ‫طور‬ ‫به‬‫كشورهاي‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫قتصادي‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬‫كند‬ ‫كمك‬‫مطالعات‬ ،ITU ‫نشان‬ ‫همچنين‬‫مي‬‫دهد‬‫با‬ ‫نوين‬ ‫هاي‬ ‫فناوري‬ ‫چگونه‬ ‫كه‬ ‫شو‬ ‫مي‬ ‫طراحي‬ ‫راندمان‬ ‫بهترين‬‫ن‬‫در‬ ‫بيشتري‬ ‫شواهد‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫مفيد‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دست‬‫آنها‬‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫در‬ .‫كند‬ ‫بازي‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ :‫اصلي‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬
 • 13. ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫توسعه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫متمركز‬ ‫رويكرد‬ ‫يك‬ ‫ترويج‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫خدمات‬‫ي‬‫كه‬ICT‫به‬ ‫كمك‬ ‫آساني‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬‫كند‬‫منبع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫باطر‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫هاي‬ ‫تغذيه‬‫ي‬‫دستگاه‬ ،‫ها‬‫ه‬‫هوشمند‬ ‫اي‬ ،‫مصرف‬ ‫كم‬ ‫دستگاههاي‬ ،‫ساختمانها‬‫ونيز‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫منابع‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫روي‬ ‫بر‬ICT‫در‬ ‫كاغذ‬ ‫بدون‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫سفر‬ ‫مديريت‬(PAPERLESS). -، ‫معاهدات‬ ‫از‬ ‫سيستماتيك‬ ‫بررسي‬ ‫يك‬ ‫انجام‬ ‫توصيه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قطعنامه‬‫نامه‬‫هاي‬ITU‫نقش‬ ‫نشاندهنده‬ ‫آن‬‫در‬‫الزامات‬ ‫شناسايي‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫شفافيت‬ ‫آينده‬ ‫كار‬ ‫براي‬‫باشد‬ ‫مي‬. -‫ارتباط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بيشتر‬ ‫تحقيقات‬ ‫انجام‬ICT‫بهره‬ ‫و‬ ‫وري‬‫انرژي‬‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫مناسب‬ ‫مواد‬ ‫و‬‫تهيه‬ ‫راهنماي‬ ‫كتاب‬ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تأثير‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ ‫و‬ ) ‫ملي‬ ‫الكترونيكي‬ ‫محيط‬ ‫ابزار‬ ‫يا‬ ‫و‬ .‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سمپوزيومها‬ ‫جلسات‬ -‫كشور‬ ‫چند‬ ‫يا‬ ‫بايك‬ ‫همكاري‬‫ا‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬‫دامه‬ ‫پروتكل‬ ‫پاك‬ ‫توسعه‬ ‫مكانيزم‬ ‫تحت‬ ‫هاي‬ ‫پروژه‬ ‫كيوتو‬‫استفاده‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬. ‫هدف‬2:ITU‫فناوري‬ ‫در‬ ‫استراتژيك‬ ‫رهبر‬ ‫بعنوان‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬:
 • 14. ITU‫عضويت‬ ‫بكمك‬‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫در‬‫بر‬ ‫ميتواند‬‫چگون‬‫گي‬ ‫نقش‬ICT‫ت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬‫ع‬‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫ديل‬ ‫هوايي‬،،‫كند‬ ‫برجسته‬ ‫را‬ ‫رهبريش‬‫به‬ ‫بايد‬ ‫همچنين‬ ‫اعضايش‬‫در‬‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬‫كند‬ ‫كمك‬، ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫بخصوص‬‫تصويب‬ ، ‫انرژي‬ ‫وري‬ ‫بهره‬ ‫استانداردهاي‬،‫ودفع‬ ‫زدائي‬ ‫ماده‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬‫ع‬ ‫(به‬ ‫كربن‬ ‫كاهش‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ،‫مثال‬ ‫نوان‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫سفرهاي‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫كنفرانس‬ ‫ويدئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫(به‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫در‬ ‫كشورها‬ ‫به‬ ‫كمك‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫محيط‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ،‫طبيعي‬ ‫منابع‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫زيست‬‫س‬‫بشر‬ ‫دست‬ ‫اخت‬ )‫اورژانسي‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫طريق‬ ‫از‬‫انجام‬ ‫نمايد‬ ‫وظيفه‬. : ‫اصلي‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬ ‫براي‬ ‫هنجار‬ ‫چارچوب‬ ‫يك‬ ،‫عضويت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ، ‫توسعه‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬‫مي‬ ‫ايجاد‬ .‫كند‬‫مجمع‬ ‫در‬ ‫قطعنامه‬ ‫اتخاذ‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫اين‬ ‫مخابرات‬ ‫سازي‬ ‫استاندارد‬ ‫جهاني‬2008(WTSA-08‫براي‬ ) ‫استاندارد‬ ‫الزامات‬ICT‫جهت‬‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫جهاني‬ ‫كنفرانس‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬ ‫قطعنامه‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫هوايي‬ ( ‫مخابرات‬WTDV.10( ‫االختيار‬ ‫تام‬ ‫كنفرانس‬ ‫در‬ )PP-10) .‫گردد‬ -‫موجود‬ ‫ابزارهاي‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ITU‫قطعنامه‬ ‫مانند‬ ( ‫االختيار‬ ‫تام‬KYOTO. 1994‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ )
 • 15. ‫كنفرانس‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬ ‫قطعنامه‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬ ( ‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫توسعه‬WTDC-10‫و‬ )‫كنفرانس‬ ‫در‬ ( ‫االختيار‬ ‫تام‬PP-10). -‫ب‬ ‫ترغيب‬ ‫و‬ ‫تشويق‬‫ي‬‫امضاء‬ ‫با‬ ‫عضو‬ ‫كشورهاي‬ ‫شتر‬‫و‬ ‫كنوانسيون‬ ‫تصويب‬‫تامپر‬‫ارتباطات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اورژانسي‬. -‫ترويج‬‫اثر‬‫م‬‫معرفي‬ ‫ثبت‬ICT‫و‬ ‫برق‬ ‫مصرف‬ ‫(كاهش‬ ‫جو‬ ‫بر‬ ‫گرمايي‬ ‫اثر‬ ‫كاهش‬‫/يونسفر‬‫فرستنده‬ ‫توسط‬ )‫قوي‬ ‫بسيار‬ ‫هاي‬ -‫اعضاء‬ ‫به‬ ‫كمك‬ ‫هاي‬ ‫زمينه‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ITU‫از‬ ‫گذاري‬ ‫اشتراك‬ ‫به‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫همكاريهاي‬ ‫طريق‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ITU‫منابع‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫آنالين‬ ‫ابزارهاي‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫مربوطه‬. ‫هدف‬3–‫در‬ ‫ترويج‬‫مابين‬ ‫ارتباط‬ ‫جهاني‬ ‫ك‬ICT ‫و‬‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫كنفرانس‬ ‫پيگيري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Bali(‫دسامبر‬2770‫مذاكرات‬ ) ‫ترتيبات‬ ‫و‬ ‫جهاني‬ ‫جديد‬ ‫هاي‬ ‫موافقتنامه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫ي‬‫در‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫مورد‬،‫اين‬ ‫در‬ ‫نشست‬ ‫اصلي‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫سال‬G5 .‫بود‬ ‫ژاپن‬ ‫در‬ ITU‫كرد‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫اين‬‫تا‬‫حاصل‬ ‫اطمينان‬،‫كند‬‫كه‬ ‫مهم‬ ‫نقش‬ICT‫درست‬ ‫درك‬ ‫ترويج‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬
 • 16. ‫تكنولوژي‬ ‫بين‬ ‫ارتباط‬‫اقليمي‬ ‫وتغييرات‬‫درستي‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منعكس‬ : ‫اصلي‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬ -‫يك‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫نگاهي‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫به‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫رويكرد‬ -‫مشاركت‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهاني‬ ‫مذاكرات‬ ‫پيگيري‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫تحت‬ ‫شده‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫كنفرانس‬‫با‬‫لي‬‫جهت‬‫جانبي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫برگزاري‬ ‫در‬‫با‬ ‫رابطه‬ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬. -‫هاي‬ ‫آژانس‬ ‫فعال‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫نگاهي‬UN‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬. -‫با‬ ‫استراتژيك‬ ‫هاي‬ ‫همكاري‬ ‫تقويت‬FAO, UNEP ,WMO, IPCC‫و‬‫بانك‬ ،‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫آژانس‬ ‫ديگر‬ ‫جهاني‬،‫كميسيون‬،‫اروپا‬‫ادارات‬‫المللي‬ ‫بين‬ ،‫هواشناسي‬ ‫سازمان‬ ‫مثال‬ ‫(براي‬ ‫ملي‬ ‫هاي‬ ‫وسازمان‬ ‫گروه‬‫زمين‬ ‫رصد‬EUMETSAT,ESA،‫هماهنگي‬ ‫گروه‬ ، ‫فضايي‬ ‫فركانس‬JAXA , NOAA‫و‬ ‫ناسا‬ ،RSA، ) ‫د‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫غيردولتي‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬‫در‬ ‫رگير‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬. ‫اقليمي‬ -‫ترويج‬‫بين‬ ‫ارتباط‬ICT‫ديگر‬ ‫در‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫بين‬ ‫جلسات‬‫لتها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬‫ها،اين‬‫مورد‬ ‫موضوع‬ .‫است‬ ‫بحث‬
 • 17. ITU and UN changeclimateering as one onvDeli ‫م‬ ‫كي‬ ‫(بان‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫دبيركل‬‫و‬‫آب‬ ‫تغييرات‬ )‫ن‬ ‫نسل‬ ‫اخالقي‬ ‫"چالش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هوايي‬ ‫و‬‫ما‬"‫تشريح‬ .‫نمود‬ITU‫به‬‫"براي‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫به‬ ‫رسيدگي‬‫درك‬ ‫تعميق‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫بين‬ ‫رابطه‬ ‫از‬ ‫جهاني‬ICT‫و‬‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫خواهدپيوست‬.‫خود‬ ‫سفر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫كل‬ ‫دبير‬ ‫به‬‫مقر‬ITU" ‫كه‬ ‫داشت‬ ‫اظهار‬ITU‫مهمترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ."‫است‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫شرايط‬ ‫در‬ ‫سهامداران‬ ‫هدف‬4-‫هدف‬ITU‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬‫مناسب‬‫ظرف‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫مدت‬ ‫كل‬ ‫دبير‬‫سازمان‬، ‫ملل‬‫ملل‬ ‫سازمان‬‫متعهد‬‫به‬‫ايجاد‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬‫ي‬‫مناسب‬‫منظور‬ ‫باشد،بدين‬ ‫مي‬‫رئيس‬ ‫توسط‬ ( ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫اجرايي‬ ‫هيأت‬CEB‫اتفاق‬ ‫به‬ ) ‫سال‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫بيانيه‬ ‫آراء‬2770‫همه‬ ‫و‬ ‫رسيد‬ ‫تصويب‬ ‫به‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫سيستم‬ ‫در‬ ‫اشخاص‬‫تحقق‬ ‫جهت‬ ‫جدي‬‫هدف‬ ‫آن‬ ‫باشند‬ ‫مي‬. ITU‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬‫خنثي‬‫فعاليتهاي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موثري‬ ‫گامهاي‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫متعهد‬ ‫خود‬ ‫اصلي‬ ‫بر‬‫رس‬ ‫اي‬‫است‬ ‫برداشته‬ ‫هدف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫يدن‬‫از‬ ‫ميتوان‬ ‫كه‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫مشاركت‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫پيشگام‬
 • 18. ‫ديگران‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تخصص‬ ‫اعطاي‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫كار‬.‫برد‬ ‫نام‬ITU ‫توان‬ ‫مي‬‫د‬‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫سيستم‬ ‫براي‬ ‫مدل‬ ‫يك‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫شكاف‬ ‫كردن‬ ‫پر‬ ‫در‬ ‫كمك‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫متحد‬ .‫نمايد‬ ‫فعاليت‬ : ‫اصلي‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬ -‫تعيين‬‫يك‬‫براي‬ ‫كانوني‬ ‫نقطه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫تيم‬ ‫اتحاديه‬ ‫وهوايي‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫هماهنگي‬ -‫تما‬ ‫درگيركردن‬‫مي‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫كاركنان‬ ‫خنثي‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ابتكارات‬ITU -‫(داخلي‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫كربن‬ ‫مميزي‬ ‫انجام‬ ‫خارجي‬ ‫و‬)ITU‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ‫تشديد‬ ‫و‬ICT ‫جهت‬‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬. -‫شوراي‬ ‫تاييد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ITU‫خنثي‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ، ‫كربن‬ ‫سازي‬‫،نيازمند‬‫جايگزين‬ ‫برنامه‬‫ي‬.‫است‬ ‫كربن‬ ‫اين‬ ‫براي‬‫استراتژي‬ ‫يك‬ ‫اتخاذ‬ ‫پيشنهاد‬ ‫منظور‬ ‫سا‬ ‫خنثي‬ ‫براي‬‫ز‬‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كربن‬ ‫اثرات‬ ‫ي‬ ITU‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫تمركز‬ ‫با‬ ‫كشورها‬ ‫هاي‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ميزان‬ ‫كاهش‬ ‫از‬‫مكانيسم‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫كربن‬ ‫انتشار‬ )‫كيوتو‬ ‫پروتكل‬ ‫پاك‬ ‫توسعه‬‫و‬‫عضويت‬ ‫به‬ ‫كمك‬ITU‫و‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ICT‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بيشتر‬ ‫كارآمدي‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبديل‬ ‫براي‬ ‫ابزار‬‫انرژي‬ ‫ضروريست‬. -‫عضويت‬ ‫به‬ ‫كمك‬ITU‫و‬‫آژانسهاي‬‫ساير‬ ‫و‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫توليد‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ ‫ذينفعان‬
 • 19. ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫و‬‫د‬‫اجزاي‬ ‫فع‬ICT‫با‬ ‫سازگار‬ ‫اي‬ ‫شيوه‬ ‫به‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬‫زائد‬ ‫مواد‬. ICT‫پاك‬ ‫فناوري‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬: ‫ثبات‬ ،‫جهاني‬ ‫گرمايش‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫حل‬ ‫راه‬‫و‬‫نهايت‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬( ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬(GHG‫است‬.‫خروجي‬ ‫بخش‬ ‫اصلي‬ICT‫ايجاد‬‫بجاي‬ ‫اطالعات‬،‫است‬ ‫فيزيكي‬ ‫كاالهاي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اوقات‬ ‫گاهي‬ ‫مفهوم‬ ‫اين‬ )‫اتم‬ ‫نه‬ ‫(بيت‬ “dematerialization”‫اين‬ ‫بنابر‬ .‫ميشود‬ ‫ناميده‬ICT‫حد‬ ‫تا‬ ‫كاهش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جديد‬ ‫كارآمد‬ ‫فناوريهاي‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫زيادي‬ ‫انتشار‬ ‫جهاني‬‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫بخش‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫كه‬‫هاي‬ .‫ميكند‬ ‫كمك‬ ‫آيد‬ ‫مي‬ ‫بيرون‬ ‫اقتصادي‬ -‫زندگي‬ ‫شيوه‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫رفتار‬ ‫و‬‫دارد‬‫نيز‬ ‫مديريت‬ ‫شيوه‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫اما‬ ، ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مثبت‬ ‫تاثير‬ ‫تواند‬ ‫مي‬،ICT‫همچنين‬ ‫ميتواند‬‫زير‬ ‫باشكال‬: ‫باشد‬ ‫سودمند‬ -‫مستقيم‬ ‫طور‬ ‫به‬‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫انرژي‬ ‫:كاهش‬ ‫مختلف‬ICT -‫غي‬‫رمستقيم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫طريق‬ ‫از‬ :ICT‫براي‬ ‫كربن‬ ‫جايگزيني‬ -‫طريق‬ ‫از‬‫ر‬‫سيستماتيك‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫تكنولوژي‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ : ‫بخش‬ ‫در‬ ‫كربن‬ ‫بركاهش‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ ‫براي‬ ‫اقتصادي‬ ‫ديگر‬ ‫هاي‬ -ITU‫و‬ ‫آب‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عالقمندي‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫محيطي‬ ‫زيست‬ ‫وسائل‬ ‫و‬ ‫هوا‬،‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫براي‬
 • 20. ‫تصويب‬ ‫با‬ ‫مثال‬‫پيشنهاد‬ITU-TL24‫سال‬ ‫در‬ 1996(‫زباله‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬‫هاي‬‫از‬ ‫خارج‬‫ر‬) ‫ده‬. -‫اثرات‬ ‫پيشنهاد‬ ‫اين‬" ‫زائد‬ ‫مواد‬exotonic‫براي‬ " ‫را‬ ‫طبيعت‬ ‫و‬ ‫انسان‬‫پيشنهاد‬ ‫و‬ ‫شناسد‬ ‫مي‬ ‫رسميت‬ ‫به‬ ‫مالحظات‬ ‫كه‬ ‫جايگزين‬ ‫مواد‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫مطالعات‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫رعايت‬ ‫را‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬،‫انجام‬.‫شود‬ -‫سال‬ ‫در‬2770‫استانداردسازي‬ ‫مشاورين‬ ‫گروه‬ ‫مخابرات‬ITU-T(TSAG‫استاندارد‬ ‫دفتر‬ ‫مدير‬ ‫به‬ ) ( ‫مخابرات‬ ‫سازي‬TSB‫راه‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ )‫حل‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫استانداردهاي‬ ‫سيستميك‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫اقليمي‬‫داد‬ ‫مشاوره‬‫جمله‬ ‫از‬ ،‫ديگر‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫كربن‬ ‫كاهش‬ ‫توجيه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ترغيب‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اقتصادي‬‫به‬‫نويس‬ ‫پيش‬ ‫تهيه‬ ‫يك‬‫سوال‬‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫توليد‬ ‫كاهش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ GHG‫طريق‬ ‫از‬‫اجراي‬‫توصيه‬‫نامه‬‫هاي‬ITU-T‫براي‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫چهار‬2009-2012‫با‬‫تهيه‬‫قطعنامه‬ ‫نويس‬ ‫پيش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اي‬ICT‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬‫من‬ ‫به‬‫ظور‬‫مد‬ ‫نظر‬‫قرارگرفتن‬‫استانداردسازي‬ ‫جهاني‬ ‫مجمع‬ ‫توسط‬ ‫اكتبر‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫مخابرات‬2009. ‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫همه‬ITU-T‫هاي‬ ‫توصيه‬ ‫ارزيابي‬ ‫به‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫تاثير‬ ‫شناسايي‬ ‫جهت‬ ‫جديد‬ ‫موجود‬ ‫اقليمي‬‫اينكه‬ ‫و‬ ‫گيري‬ ‫اندازه‬ ‫براي‬ ‫راهي‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫كاه‬ ‫به‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كمك‬ ‫ها‬ ‫توصيه‬ ‫چگونه‬‫انتشار‬ ‫ش‬‫گازهاي‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬‫تجهيزات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫توليدات‬ ‫در‬‫تشويق‬ ‫گردند‬ ‫مي‬.‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خوب‬ ‫مثال‬ ‫يك‬‫نسل‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬
 • 21. ‫آينده‬(NGN‫شبكه‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫جديدي‬ ‫نوع‬ )‫به‬ ‫كه‬ ‫عنوان‬‫كار‬ ‫اصلي‬ ‫تمركز‬ITU‫سالهاي‬ ‫در‬‫مورد‬ ‫اخير‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫توجه‬.‫از‬NGN‫انتظارميرود‬‫انرژي‬ ‫مصرف‬ ‫كه‬ ‫را‬‫تكنولوژي‬ ‫با‬ ‫مقايسه‬ ‫در‬PSTN، ‫امروزه‬47%‫كاهش‬ ‫دهد‬. ‫نيز‬ ‫زير‬ ‫هاي‬ ‫راه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫جويي‬ ‫صرفه‬: ‫شود‬ ‫مي‬ ‫حاصل‬ -‫كاهش‬‫در‬ ‫منطقي‬‫تعداد‬‫مراكز‬‫سوئيچينگ‬‫مورد‬ ‫نياز‬. -‫براي‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫محدوده‬ ‫مشخصات‬ ‫سوئيچينگ‬ ‫موقعيت‬NGN. -‫خطوط‬ ‫"فرستنده‬ ‫همانند‬ ‫استانداردها‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ ‫اشترا‬‫ديجيتال‬ ‫ك‬‫با‬‫يا‬ " ‫باال‬ ‫بسيار‬ ‫سرعت‬VDSL2(‫كه‬ ‫پيشنهاد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬G.993.2ITU-T)‫شود‬ ‫مي‬ ‫شناخته‬ ‫قدرت‬ ‫حالت‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫دستگاههاي‬ ‫كه‬‫را‬‫مي‬ ‫شناسايي‬ ‫خ‬ ،‫كم‬ ،‫(كامل‬ .‫كند‬‫و‬‫تمام‬ ‫كامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نه‬ )‫اب‬ .‫وقت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اكنون‬ ‫هم‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطاعات‬ ‫فناوري‬ ‫صنعت‬ ‫گامهاي‬ ‫برداشتن‬‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫موثر‬2CO‫مي‬ ‫باشد‬.‫مثال‬ ‫بعنوان‬BTplc‫دومين‬ ‫ميزبان‬‫سمپوزيوم‬ITU ‫مور‬ ‫در‬‫د‬ICT‫تغييرات‬ ‫و‬‫اقليمي‬‫موفق‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ، ‫كاهش‬ ‫به‬67‫درصد‬‫ي‬‫توليد‬‫و‬‫انتشار‬2CO‫از‬‫سال‬1996 ‫تاكنون‬‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫و‬‫ساالنه‬‫تن‬ ‫ميليون‬ ‫يك‬2CO‫و‬ ‫متعهد‬‫كاهش‬ ‫به‬87‫درصدي‬‫تا‬‫سال‬2716‫باشد‬ ‫مي‬.
 • 22. ‫مخابراتي‬ ‫شبكه‬ ‫اپراتورهاي‬ ‫اروپايي‬ ‫انجمن‬ ‫اعضاي‬ (ETNO)‫موفق‬‫ميزان‬ ‫به‬ ‫كربن‬ ‫كلي‬ ‫كاهش‬ ‫به‬0‫و‬ ‫درصد‬ )‫حجم‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫(در‬ ‫كربن‬ ‫شدت‬‫بميزان‬14‫سال‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 2777‫تا‬2773.‫اند‬ ‫شده‬ -‫فعل‬ ‫اپراتور‬‫ي‬‫ژاپن‬NTT‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫موفق‬ kwh124‫سال‬ ‫در‬ ‫برق‬2770‫است‬ ‫شده‬.‫تبديل‬ ‫همچنين‬ ‫كننده‬ ‫آلوده‬ ‫تر‬ ‫كم‬ ‫خودروهاي‬ ‫به‬ ‫خودروها‬ ‫ناوگان‬ ‫و‬ ‫گازمتان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫كسب‬‫سيب‬ ‫رشد‬ ‫تجربه‬ ‫ش‬ ‫زميني‬‫ي‬‫رين‬‫خود‬ ‫ادارات‬ ‫بربام‬‫كاهش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫زمستان‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫حرارت‬ ‫اتالف‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫جذب‬‫تابستان‬ ‫در‬ ‫گرما‬. -‫بستن‬ ‫كار‬ ‫به‬‫توصيه‬‫نامه‬‫هاي‬ITU‫خصوص‬ ‫به‬ ، ‫ب‬ ‫مرتبط‬‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫ا‬‫ميزان‬ ‫در‬‫انرژي‬‫تجهيزات‬ICT ‫راهي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ،‫كاهش‬ ‫جهت‬‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬‫د‬‫بخش‬ ‫ر‬ICT.‫باشد‬ -‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬15ITU-T‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫ليست‬ ‫چك‬ ‫يك‬ ‫حوزه‬ ‫استانداردهاي‬ ‫توسعه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫انرژي‬ ‫فناوري‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫تهيه‬‫شكل‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬2 ‫انت‬ ‫ظرفيت‬ . ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫نسل‬ ‫قال‬ ‫فناوري‬‫شبكه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ً‫تقريبا‬ ‫شكل‬2‫نرخ‬ ‫بين‬ ‫رابطه‬‫بيت‬‫برق‬ ‫مصرف‬ ‫ميزان‬ ‫و‬‫د‬‫طول‬ ‫ر‬ ‫زمان‬‫ميدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬‫.آياميتوان‬‫سرعت‬‫داد‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫جوئي‬ ‫صرفه‬ ‫برق‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫حاليكه‬ ‫در‬‫شود‬.
 • 23. ‫مانند‬ ‫راديويي‬ ‫جديد‬ ‫فناوريهاي‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مدوالسيون‬‫براي‬ ‫ديجيتال‬‫پ‬‫فرا‬ ‫باند‬ ‫و‬ ‫خش‬‫په‬( ‫ن‬UWB) ‫كارگيري‬ ‫به‬ ‫با‬‫هوشمند‬ ‫هاي‬ ‫آنتن‬‫قدرت‬ ‫كم‬‫و‬‫كاهش‬ ‫كه‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫قدرت‬‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫ميشود‬ ‫ايجاد‬ ‫اي‬. ‫همه‬‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-R‫نه‬ ‫خود‬ ‫مطالعات‬ ‫تمركز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كارآمد‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫كيفيت‬ ‫با‬ ‫خدمات‬ ‫افزايش‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ،‫طيف‬ ‫راديو‬ ‫از‬‫كاهش‬ ‫و‬ ‫انرژي‬ ‫در‬ ‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫در‬ ‫بلكه‬ ‫منطقه‬ ‫كنفرانس‬ ، ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫برق‬ ‫مصرف‬ ‫راديويي‬ ‫اي‬(RRC-O6)2006‫شامل‬ ‫كه‬127‫جهان‬ ‫كشور‬‫مي‬ ‫باشد‬،‫ديجيتال‬ ‫جديد‬ ‫طرح‬GEO6‫داد‬ ‫توسعه‬ ‫را‬‫است‬ ‫ه‬. ‫(حدود‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫كاهش‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫برنامه‬17) ‫برابر‬ ‫فرستنده‬ ‫قدرت‬‫ها‬‫استفا‬ ‫علت‬ ‫به‬‫از‬ ‫ده‬‫مدالسيون‬ ‫ديجيتال‬،‫تعداد‬ ، ‫براين‬ ‫عالوه‬‫زيادي‬‫ها‬ ‫فرستنده‬ ‫از‬ ‫هريك‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫فرستنده‬ ‫هزار‬ ‫دهها‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ( ‫از‬ ‫بيشتر‬100-150KW‫جهان‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ،‫وجود‬‫كه‬ ‫دارد‬ ‫آنها‬ ‫بيشتر‬24)‫هستند‬ ‫كار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ساعته‬‫كه‬‫ممكن‬ ‫و‬ ‫تلويزيون‬ ‫چندين‬ ‫انتقال‬ ‫امكان‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫است‬ ‫به‬ ( .‫يابد‬ ‫كاهش‬ ‫كانال‬ ‫يك‬ ‫برروي‬ ‫صدا‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫فركانس‬ ‫هركانال‬ ‫در‬ ‫تلويزيوني‬ ‫برنامه‬ ‫يك‬ ‫جاي‬ .)‫راديويي‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫گذشته‬ ‫قرن‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫اقليمي‬ ‫تغييرات‬ ‫علم‬ ‫ا‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫طالعات‬ ‫فعاليت‬ . ‫است‬ ‫برده‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫موازي‬ITU‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬
 • 24. ‫م‬‫تمركز‬‫بر‬‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫و‬ ‫راديو‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ( ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ،‫مخابراتي‬ ‫فناوريهاي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ،‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫براي‬ )‫نشريات‬ ‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‫اثرات‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫تشخيص‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ،‫هوا‬ ‫است‬‫نظا‬ ‫نقش‬ .‫رت‬‫ي‬ICT‫در‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫در‬ ( ‫هواشناسي‬ ‫جهاني‬ ‫سازمان‬ ‫ساختار‬WMO‫ديده‬ ‫سازمان‬ ) ( ‫بان‬WWW‫جزء‬ ‫سه‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ) ‫اصلي‬‫يك‬:‫باشد‬ ‫مي‬ ‫زير‬ ‫بشرح‬ ‫يكپارچه‬ ‫سيستم‬ -( ‫جهاني‬ ‫مشاهده‬ ‫سيستم‬GOS‫جو‬ ‫از‬ ‫مشاهدات‬ ‫شرايط‬ ) )‫اقيانوسها‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫و‬،‫فضا‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫(شكل‬3)‫را‬.‫كند‬ ‫مي‬ ‫فراهم‬GOS‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ماهواره‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫تجهيزات‬ ‫هواپيماها‬ ،‫ها‬‫به‬‫كنترل‬ ‫مراكز‬ ‫به‬ ‫رسيده‬ ‫اطالعات‬ ‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫سيستم‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫پيدا‬ ‫دسترسي‬ ‫محيط‬ (GTS)–‫براي‬ ‫مخابراتي‬ ‫و‬ ‫راديويي‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫تبادل‬‫برخط‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫عظيمي‬ ‫حجم‬ ‫از‬‫ي‬‫مراكز‬ ‫(شكل‬ ‫شناسي‬ ‫هوا‬3) ‫شكل‬3–‫جهاني‬ ‫مشاهده‬ ‫سيستم‬WMO
 • 25. ‫غرفه‬ : ‫تبصره‬NMS‫ملي‬ ‫هواشناسي‬ ‫خدمات‬ : ‫منبع‬WMO‫كتاب‬ ‫و‬‫راهنماي‬ITU‫طيف‬ ‫از‬ ‫"استفاده‬ " ‫هواشناسي‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬ ( ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫جهاني‬ ‫سيستم‬GDPS‫هزاران‬ )‫ميني‬ ‫لينك‬ ‫وميكرو‬، ‫رايانه‬ ‫ابر‬ ‫و‬‫در‬‫حجم‬ ‫پردازش‬‫زيادي‬ ‫هواشناسي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫از‬‫وهشدارو‬‫هوا‬ ‫وضع‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫هستند‬ ‫دخيل‬‫سيستم‬ ‫از‬ ‫كشورها‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬ .WWW ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬‫كه‬‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫نجات‬ ‫موجب‬ .‫شود‬ ‫مي‬ICT‫فقرات‬ ‫ستون‬WWW.‫ميدهد‬ ‫تشكيل‬ ‫را‬ ‫تمامي‬‫بخشهاي‬ITU‫اجزاي‬ ‫سازي‬ ‫پياده‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫اصلي‬‫سيستم‬‫كمك‬‫سيستم‬ . ‫ميكنند‬‫جهاني‬ ‫مراقبت‬ ‫ماهواره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬‫ها‬‫كنترل‬ ‫بخشهاي‬ ‫و‬ ‫توسط‬ ) ‫غيرفعال‬ ‫و‬ ‫(فعال‬ ‫زميني‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫هواشناسي‬ ‫ماهواره‬‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫كار‬ ‫به‬‫ماهواره‬ ، ‫هاي‬‫راديويي‬ ‫كمكهاي‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫زميني‬ ‫اكتشاف‬
 • 26. ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫عمده‬ ‫نقش‬ ‫كه‬ ،‫هواشناسي‬ ‫مي‬ ‫بازي‬ ‫وهوا‬ ‫آب‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫و‬‫از‬ ‫نمونه‬ ‫(يك‬ .‫كند‬ ‫شكل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برنامه‬4‫بينيد‬ ‫مي‬‫اين‬ ‫كه‬ ‫ضروريست‬ . ) ‫آنها‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫فركانس‬ ‫و‬ ‫طيف‬ ‫خدمات‬ ‫دليل‬ ‫همين‬ .‫بماند‬ ‫باقي‬ ‫دخالت‬ ‫بدون‬‫ي‬‫بخش‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫راديويي‬ITU(ITU-R‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫ضروري‬ ‫نقش‬ ) ‫گروه‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫بازي‬ ‫هوا‬ ‫مطالعاتي‬ITU-R7‫توسعه‬ )‫علمي‬ ‫(خدمات‬‫دهد"سنجش‬ ‫مي‬ " "‫دور‬ ‫از‬RS‫هاي‬ ‫توصيه‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫مجموعه‬ "ITU-R‫و‬ ‫گزارشها‬‫كه‬ ‫ئي‬‫از‬ ‫برداري‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫براي‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫راديويي‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ITU-T 7‫بامشاركت‬ WMO‫كتاب‬‫راهنماي‬ITU/WMO‫طيف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ " ‫را‬ " ‫هواشناسي‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬‫است‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬. ‫ابزارهاو‬ ،‫مدرن‬ ‫راديويي‬ ‫فناوريهاي‬ ‫كتاب‬ ‫اين‬ ‫روشهاي‬WWW.‫دهد‬ ‫مي‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬5‫حمل‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ " ) ‫زميني‬ ‫خدمات‬ ( ‫نقل‬ ‫و‬‫هوشمند‬‫جلد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬4‫كتاب‬ITU-R‫در‬ ‫چگون‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تأليف‬ "‫سيار‬ ‫"سرزمين‬‫گي‬ ‫استفاده‬‫تجهيزات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اتومبيل‬ ‫از‬‫ي‬‫براي‬ ‫محيط‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫(جمع‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫بي‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫فرستادن‬ ‫و‬ ‫زيست‬ ) ‫سيم‬‫دهد‬ ‫مي‬ ‫توضيح‬ ‫را‬‫مطالعه‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫ساير‬ . ITU-R‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬4‫خدم‬ (‫ماهواره‬ ‫ات‬
 • 27. ‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ) ‫اي‬5‫استانداردهاي‬ ‫توسعه‬ ، ‫بهره‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫راديويي‬‫از‬ ‫برداري‬ ‫انتشار‬ ‫براي‬ ‫زميني‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬‫را‬‫عهده‬ ‫به‬ ‫مطالع‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعات‬ .‫دارد‬‫اتي‬ ITU-R‫مجمع‬ ‫تصميمات‬ ،‫راديويي‬‫مخابرات‬‫همچنين‬ ‫و‬ ‫معاهده‬ ‫تصميمات‬‫همايش‬‫جهان‬ ‫راديويي‬ ‫وضعيت‬‫و‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫هاي‬ ‫پشتيباني‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫سيستم‬‫ي‬‫مختلف‬‫ميدهند‬ ‫تشكيل‬ ‫را‬:‫جمله‬ ‫از‬ -‫هواشناسي‬ ‫ماهواره‬‫گسترش‬ ‫پيگيري‬ ‫كه‬‫طوفانهاي‬ ‫و‬ ‫دريايي‬‫رديابي‬‫براي‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬،‫گردباد‬‫و‬ ‫رعد‬ ‫و‬ ‫برق‬‫از‬ ‫كه‬ ‫موادي‬‫آتشفشانها‬‫ميشود‬ ‫خارج‬‫آتش‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫بعهده‬ ‫را‬ ‫جنگلها‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫سوزي‬ -‫راديويي‬ ‫تجهيزات‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫هواشناسي‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫كه‬ .‫دارد‬ ‫بعهده‬ -‫و‬ ‫اي‬ ‫(ماهواره‬ ‫راديويي‬ ‫ارتباط‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ )‫زمين‬‫كه‬‫بال‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫انتشار‬ ‫براي‬‫ياي‬ ‫انسان‬ ‫طبيعي‬‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫ساخته‬. -‫جهاني‬ ‫كنفرانس‬‫ارتباطات‬‫سال‬ ‫در‬ ‫راديويي‬2007 (WRC-07)‫است‬ ‫كرده‬ ‫تائيد‬‫فركانس‬ ‫طيف‬ ‫كه‬ ، ‫منبع‬ ‫يك‬ ‫راديويي‬‫حياتي‬‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫براي‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬GOS‫كنفرانس‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مختلف‬ ‫مسائل‬‫راه‬ ‫دور‬‫را‬‫نظرگرفته‬ ‫در‬‫اختصاص‬ ‫را‬ ‫بيشتري‬ ‫طيف‬ ‫و‬ ‫داد‬‫ه‬‫سيستم‬ ‫چنين‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫براي‬ ‫معيارهايي‬ ‫و‬
 • 28. ‫توسط‬ ‫سقف‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫هايي‬ITU-R‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫آينده‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫جديد‬ ‫مطالعات‬‫را‬ ‫است‬ ‫كرده‬ ‫تصويب‬‫(قطعنامه‬ .603‫از‬WRC-07‫ارتباط‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬ ‫(مراقبت‬ ‫مشاهده‬)‫اين‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتايج‬ . ‫زميني‬ ‫توسط‬ ‫مطالعات‬WRC‫در‬‫سال‬2011‫است‬ ‫شده‬ ‫تهيه‬. ‫شكل‬4‫طريق‬ ‫از‬ ‫مديترانه‬ ‫درياي‬ ‫سطح‬ ‫هاي‬ ‫نقشه‬ ‫پيشرفته‬ ‫ماهواره‬ENVISAT‫ابزار‬ ‫توسط‬ ‫كه‬‫اسكن‬ ( ‫پرتو‬AATSR‫است‬ ‫شده‬ ‫تهيه‬ ). ‫يكي‬‫از‬‫عوامل‬‫و‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫كليدي‬ ‫طوفانهاي‬ ‫همچنين‬‫سهمگين‬‫افزايش‬ ‫دريايي‬ ‫طوفانهاي‬ ‫و‬ ‫درجه‬ ‫جهاني‬ ‫كنترل‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اقيانوسها‬ ‫سطح‬ ‫دماي‬ ‫ماهواره‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سنسورهاي‬ ‫توسط‬ ‫اقيانوسها‬ ‫حرارت‬ ‫دماي‬ ‫گيري‬ ‫اندازه‬ ‫مدرن‬ ‫ابزارهاي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫دريا‬ ‫سطح‬2. /‫د‬‫گراد‬ ‫سانتي‬ ‫رجه‬‫اين‬ ‫كه‬‫داده‬ ، ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫براي‬ ‫ها‬‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ .‫گيرند‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬
 • 29. ‫اروپا‬ ‫فضايي‬ ‫هاي‬ ‫آژانس‬ : ‫منبع‬http://www.esa.int ‫استانداردهاي‬ ‫براساس‬ ‫مخابرات‬ ‫جهاني‬ ‫سيستم‬ ‫(توصيه‬‫نام‬‫بيانيه‬ ‫هاي‬ITU‫يافته‬ ‫توسعه‬ ) ‫بوسيله‬ITU-T‫و‬ITU-R‫هاي‬ ‫شبكه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ( ‫آينده‬ ‫نسل‬NGN‫توصيه‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ )‫نامه‬‫هاي‬ ITU-T‫را‬ ‫محيط‬ ‫كنترل‬ ‫مراكز‬ ‫بين‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تبادل‬ ، ‫پيش‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫كيفيت‬ ‫بايد‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫تسهيل‬ .‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫بيني‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫سيستم‬‫جهاني‬ ‫ي‬‫براي‬‫كامپيوترهاي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫زميني‬ ‫اتمسفر‬ ‫ساز‬ ‫شبيه‬.‫خدمات‬ ‫خواستار‬ ‫كاربران‬ ‫اكثر‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫هواشناسي‬ ‫هاي‬ ‫رايانه‬ ‫ابر‬ ‫سريعترين‬‫جهان‬‫و‬ ‫هستند‬‫به‬‫طور‬ ‫کلی‬‫مدل‬‫های‬‫گردش‬‫آب‬‫و‬‫تر‬ ‫پيچيده‬ ‫هوابتدريج‬ ‫ميشوند‬.‫به‬‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫مركز‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫هوايي‬‫انگلستان‬‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مدلهاي‬ ‫انواع‬‫رادر‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫يك‬‫رايانه‬ ‫ابر‬NECSX-6‫نموده‬ ‫اجرا‬ ‫معادل‬ ‫آن‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬ ‫كه‬ ‫است‬1777‫بيشتر‬ ‫بار‬ ‫كامپيوتر‬ ‫يك‬ ‫از‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ميزي‬ ‫روي‬ ‫مخابرات‬ ‫توسعه‬ ‫بخش‬(ITU-D)‫تصميمات‬ ‫اجراي‬ ‫شامل‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫مخابرات‬ ‫توسعه‬ ‫جهاني‬ ‫كنفرانس‬2776 (WTDC,06‫باشد‬ ‫مي‬ ).ITU-D‫ساير‬ ‫با‬ ‫همكاري‬ ‫در‬ ،‫بخشها‬‫انتشار‬ ‫توليد‬ ‫مسئول‬‫ات‬‫گزارش‬ ‫يك‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫براساس‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توسعه‬‫با‬ ‫مرتبط‬22/2ITU-D‫مركز‬ ‫اين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫آموزش‬ ‫كارگاههاي‬ ‫برگزاري‬ ‫مسئول‬ ‫همچنين‬‫ي‬، ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫سمينارها‬‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫معرفي‬
 • 30. ‫براي‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬‫وهوادر‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ .‫است‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كشورهاي‬‫جهاني‬ ‫"انجمن‬‫جهت‬ ‫توجيح‬‫فناوري‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫براي‬ ‫اطالعات‬"‫انسانها‬ ‫جان‬ ‫بحران:نجات‬ ‫مديريت‬ ‫دسامبر‬ ‫در‬BDT : 2007‫با‬ ‫همكاري‬ ‫در‬BD‫"كارگاه‬ ‫آموزش‬‫ي‬"‫بحران‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬‫راسازمان‬ ‫نمود‬ ‫دهي‬.‫است‬ ‫ه‬ ‫حياتي‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫كارگاه‬ ‫اين‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫فناوري‬‫در‬‫طبيعي‬ ‫بالياي‬ ‫مديريت‬ ‫را‬‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫ونظارت‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬‫را‬‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫نمود‬ ‫فراهم‬ ‫تقويت‬ ‫و‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫استراتژيك‬ ‫هاي‬ ‫همكاري‬WMO‫ديگر‬ ‫و‬‫آژانسهاي‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬،‫ها‬ ‫سازمان‬‫المللي‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫ي‬ ‫درگير‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫غيردولتي‬ ‫سازمان‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تاسيس‬ ،‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫است‬‫كه‬‫رصد‬ ‫گروه‬ ،‫هواشناسي‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ( ‫زميني‬GEO),EUMETSA ,ESA,‫فضاي‬ ‫هماهنگي‬ ‫گروه‬ ‫فركانس‬NASA , NOAA , TAXA , SFCGRSA,. ‫انطباق‬(ADAPTATION ): ‫تا‬ ‫جهان‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بر‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫تأثير‬ ‫آنچه‬ ‫با‬ ‫مقايسه‬ ‫در‬ ً‫نسبتا‬ ‫امروز‬ ‫به‬‫كه‬‫تواند‬ ‫مي‬ ‫برود‬ ‫انتظار‬ ‫آينده‬ ‫در‬،‫انتشار‬ ‫افزايش‬ ‫اگر‬ ‫حتي‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫دهيم‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫ناچيز‬‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫براساس‬‫بدست‬ ‫نتايج‬ ‫آمده‬،‫بسيار‬ ‫آنها‬ ‫توزيع‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫بنظر‬‫ناهموار‬
 • 31. ،‫است‬‫اساس‬ ‫براين‬‫(مانند‬ ‫ارتفاع‬ ‫كم‬ ‫ساحلي‬ ‫مناطق‬ ‫دلتاي‬ ، ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كشورهاي‬ ‫كوچك‬ ‫هاي‬ ‫جزيره‬ ‫و‬ ‫بنگالدش‬‫در‬ ‫دريا‬ ‫سطح‬ ‫آمدن‬ ‫باال‬ ‫بدليل‬ ‫كه‬ )‫هلند‬ ‫آفريقا‬ ‫صحراي‬ ‫جنوبي‬ ‫كشورهاي‬ .‫هستند‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫از‬ ‫فزاينده‬ ‫تعداد‬ ، ‫زايي‬ ‫بيابان‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫پنا‬‫ه‬‫افزايش‬ ،‫محيطي‬ ‫زيست‬ ‫ندگان‬‫منابع‬ ‫بر‬ ‫فشار‬ ‫قبيل‬ ‫از‬ ‫پذير‬ ‫آسيب‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫اكو‬ ‫و‬ ‫شيرين‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫پوشيده‬ ‫درخت‬ ‫بي‬ ‫هاي‬ ‫دشت‬ ،‫مرجاني‬ ‫هاي‬ ‫صخره‬ ،‫ساحلي‬ ‫هاي‬ ‫تاالب‬ ‫و‬ ‫قطبي‬ ‫نواحي‬ ‫گلسنگ‬‫معرض‬ ‫در‬ . ‫خطرند‬‫يك‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫تغيير‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫جهاني‬ ‫جامعه‬ ‫براي‬ ‫كليدي‬ ‫ضرورت‬ ‫تأ‬ ‫جهاني‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫شرايط‬‫ثير‬،‫سيستم‬ ‫اكو‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫كلي‬ ‫طور‬ ‫به‬‫در‬‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انساني‬ ‫زيستگاه‬ ‫طبيعي‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ : ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫فرآيندهاي‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫آشاميدني‬ ‫آب‬‫و‬ ‫سالمت‬ ‫ج‬ ‫شديد‬ ‫اختالالت‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫مهاجرت‬‫و‬‫اقيانوسي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫شده‬ ‫بطوريكه‬ ‫است‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫تغييرات‬ ‫بالقوه‬ ‫تاثير‬‫خود‬ ‫زندگي‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫اثرات‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫تر‬ ‫آگاه‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫كشوري‬ ‫از‬ ‫شرايط‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫براي‬ ‫توانايي‬ ‫بيشتر‬ ،‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ديگر‬ ‫كشور‬ ‫اغلب‬ ،‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫پذير‬ ‫آسيب‬ ‫كشورهاي‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫منابع‬ ، ‫انساني‬ ‫منابع‬ ،‫فناوري‬ ‫داراي‬ ‫نيا‬ ‫مورد‬ ‫حكومتي‬ ‫منابع‬‫تغيير‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫براي‬ ‫ز‬ ‫باش‬ ‫نمي‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬‫ن‬.‫د‬ ‫حفاظت‬ ‫در‬ ‫مهمي‬ ‫نقش‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫مديريت‬ ،‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫از‬
 • 32. ‫زنجي‬‫ر‬‫مي‬ ‫بازي‬ ‫را‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫تامين‬ ‫ه‬ ‫برنامه‬ ‫تحت‬ ‫ذيل‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ .‫كند‬3‫پالن‬ ‫اجرايي‬‫دوحه‬ ‫كشورقطر‬‫كنفرانس‬ ‫مفاد‬ ‫توسط‬‫سال‬ ‫مخابرات‬ ‫توسعه‬ 2770‫ب‬‫تصويب‬‫رسيده‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ . ‫است‬ ‫سهم‬ ،‫خود‬ ‫آثار‬ ‫جبران‬ ‫براي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫در‬ ‫توجهي‬ ‫قابل‬ ‫د‬ ‫حمايت‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پيامدهاي‬‫ر‬‫ممكن‬ ‫حتي‬ ‫موارد‬ ‫برخي‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫شناسايي‬ ‫براي‬ ‫هماهنگ‬ ‫هاي‬ ‫تالش‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫مشك‬ ‫گسترش‬ ‫ميزان‬ ‫گيري‬‫موثر‬ ‫توسعه‬ ‫مسئوليت‬ ‫ل‬ ‫در‬ ‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫اعمال‬ ،)‫(راهبردها‬ ‫استراتژي‬ ‫انرژي‬‫منابع‬ ‫مديريت‬ ‫فرآيندهاي‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫وبهبود‬ ‫بالياي‬ ‫با‬ ‫موثرتر‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫ديگر‬ ‫پيامدهاي‬ ‫و‬ ‫طبيعي‬ ‫دارد‬. ‫ماموريت‬ITU‫براي‬ ‫عضو‬ ‫كشورهاي‬ ‫به‬ ‫كمك‬ ‫شامل‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬ ‫ظرفيت‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫استراتژيهاي‬ ‫توسعه‬ ‫استفاده‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫پايدار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ترويج‬ ‫جهت‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫هاي‬ ‫شبكه‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫آموزشي‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ،‫مربوطه‬ ‫اطالعات‬ ‫انتشار‬ ITU‫افزايش‬ ‫از‬‫و‬ ‫گذاري‬ ‫سياست‬ ‫بهبود‬ ،‫آگاهي‬ ‫اثرات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫و‬ ‫مبارزه‬ ‫براي‬ ‫واقعي‬ ‫اقدامات‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬‫ونيز‬‫مشترك‬ ‫بطور‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫برنامه‬ ‫با‬(UNEP)
 • 33. ‫الكترونيكي‬ ‫پايداري‬ ‫جهاني‬ ‫ابتكار‬ ‫از‬(GeSI)‫ك‬‫ه‬ ‫بازيكنان‬ ‫از‬ ‫جهاني‬ ‫مشاركت‬ ‫يك‬‫بزرگ‬‫بخش‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫فناوري‬ ‫ترويج‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫ب‬‫ر‬‫باشد‬ ‫مي‬ ‫پايدار‬ ‫توسعه‬ ‫اي‬،‫و‬ ‫حمايت‬‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫كند‬. ‫ذينفع‬ ‫شركاي‬ ‫ساير‬‫نيز‬‫پيش‬ ‫براي‬ ‫كشورها‬ ‫به‬ ‫بالياي‬ ‫اثرات‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ،‫بيني‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫سازماندهي‬ ‫و‬ ‫محيطي‬ ‫زيست‬ ‫اورژانس‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬.‫كنند‬ ‫مي‬ ‫كمك‬ ‫مش‬ ‫توسعه‬‫با‬ ‫يافته‬ ‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫اركت‬ITU‫براي‬ ‫در‬ ‫شرايط‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫كه‬ ‫فني‬ ‫همكاريهاي‬ ‫تخصصي‬ ‫كمك‬ ‫و‬ ‫سراسرجهان‬ ‫در‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫كشورها‬ ‫و‬ ‫اتحاديه‬ ‫به‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫متخصصين‬ ‫آن‬ ‫اعضاي‬‫جهت‬‫مو‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬‫فقيت‬‫كه‬ ‫الزم‬ ‫هاي‬ ‫خود‬‫جزو‬‫باشد‬ ‫مي‬ ‫تعهدات‬‫ميسازد‬ ‫ممكن‬ ‫را‬. ‫كنفرانس‬ ‫در‬‫االختيار‬ ‫تام‬ITU‫سال‬ ‫در‬ ‫كه‬2776‫در‬ ‫آنتاليا‬‫ي‬‫كشورهاي‬ ‫گرديد‬ ‫برگزار‬ ‫تركيه‬ ‫كشور‬ ‫قطعنامه‬ ‫عضو‬136‫را‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ / ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬ ‫زود‬ ‫دادن‬ ‫هشدار‬ ‫براي‬ ‫خاصه‬ ‫و‬ ‫اضطراري‬ ‫شرايط‬ ‫تصويب‬ ‫به‬ " ‫تسكين‬ ‫و‬ ‫كاهش‬ ، ‫پيشگيري‬ ، ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دفاتر‬ ‫مديران‬ ‫قطعنامه‬ ‫اين‬ .‫رساندند‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫فني‬ ‫مطالعات‬ ‫تداوم‬ ‫سيستمهاي‬،‫دهنده‬ ‫هشدار‬‫مي‬ ‫فرا‬ ‫تسكين‬ ‫و‬ ‫كاهش‬ .‫خواند‬ITU‫در‬‫زمينه‬‫ميكند‬ ‫كار‬ ‫هائي‬‫شامل‬ ‫كه‬
 • 34. ‫استانداردس‬‫اضطراري‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫تماس‬ ‫اولويت‬ ‫ازي‬ ‫است‬.‫نامه‬ ‫توصيه‬ ‫مثال‬ ‫براي‬E.106‫سيستم‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫اضطر‬ ‫اولويت‬‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫براي‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫اري‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫فعاليت‬‫همچنين‬ITU-T‫نامه‬ ‫توصيه‬E.164 ‫يك‬ ‫معرف‬ ‫كه‬‫ك‬‫د‬( ‫خاص‬ ‫كشور‬888)‫باشدرا‬ ‫مي‬‫جهت‬ ( ‫دوستانه‬ ‫انسان‬ ‫امور‬ ‫هماهنگي‬OCHA‫هدف‬ ‫با‬ ) ‫نامگذاري‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫سيستم‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬ ‫تسهيل‬ ‫و‬‫فعاليت‬ ‫در‬ ‫درگير‬ ‫هاي‬ ‫پايانه‬ ‫براي‬ ‫دهي‬ ‫آدرس‬ ‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫هاي‬‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬. ( ‫خطر‬ ‫كاهش‬MITIGATION) ‫براي‬ ‫تنها‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫حدود‬5/2‫گلخان‬ ‫گازهاي‬ ‫انتشار‬ ‫كل‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫اي‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫پتانسيل‬ ‫اين‬ ‫آيد،لكن‬ ‫مي‬ ‫بحساب‬ ‫كاهش‬5/90‫از‬ ‫درصد‬‫توليد‬‫اي‬ ‫گلخانه‬ ‫گازهاي‬‫كه‬ ‫توسط‬‫ديگر‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬،‫ميشود‬ ‫توليد‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ً‫عمدتا‬ ‫را‬ ‫اين‬ ‫آنها‬ .‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫جابه‬ ‫يا‬ ‫(و‬ ‫جلوگيري‬ ‫براي‬ ‫فرصتهايي‬ ‫ايجاد‬ ‫طريق‬ ‫توليد‬ ‫كه‬ ‫موجود‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ )‫جايي‬‫دي‬ ( ‫اكسيدكربن‬2CO.‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ) ‫ترين‬ ‫واضح‬ ‫احتماال‬‫دليل‬‫فرصت‬ ،‫كربن‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫هاي‬ICT‫جايگزين‬ ‫يا‬ ‫كاهش‬ ،‫ي‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫صنعت‬ . ‫است‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫سفرهاي‬ ‫كه‬ ‫مختلف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫ارتباطات‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫سفر‬ ‫جايگزين‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫نظري‬ ‫طور‬ ‫به‬
 • 35. ‫سف‬‫گردد‬ ‫تجاري‬ ‫رهاي‬‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫را‬.‫مثال‬ ‫(براي‬ ‫پيچيده‬ ‫و‬ ‫متني‬ ‫پيامهاي‬ ، ‫تلفني‬ ‫تماس‬ ، ‫ايميل‬ )‫باال‬ ‫عملكرد‬ ‫با‬ ‫كنفراس‬ ‫ويدئو‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫دليل‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫دوم‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫گسترده‬ ‫طور‬ ‫به‬2CO‫از‬ ‫ناشي‬ ‫سيست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬‫م‬ ( ‫هوشمند‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫هاي‬ITS‫سيستم‬ ‫اين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ) ‫رانندگي‬ ‫مانند‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شارژ‬ ، ‫زيست‬ ‫محيط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬‫احتقان‬‫همچنين‬ ‫و‬ ‫پاركينگ‬ ‫سازي‬ ‫بهينه‬ ‫و‬ ‫ترافيك‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ " ‫طريق‬ ‫از‬ ‫سوم‬ ‫راه‬‫زدائي‬ ‫ماده‬‫جايگزيني‬ ‫يا‬ ‫و‬ " ‫نمو‬ . ‫است‬ "‫"بيت‬ ‫با‬ "‫"اتمها‬‫تغيير‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نه‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫هاي‬ ‫فيلم‬ ‫براي‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ( ‫فيزيكي‬ ‫توزيع‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫موسيقي‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ضبط‬ ‫آنالين‬ ‫تحويل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ )‫دي‬ ‫سي‬ ،‫دي‬ ‫وي‬ ‫دي‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬ ‫مي‬.ITU‫متوسط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫همچنين‬‫س‬‫خود‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫زدائي‬ ‫ماده‬‫مدت‬ ‫طوالني‬ ‫تغيير‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫كاغذ‬‫بازي‬‫به‬‫نشر‬‫كه‬ ‫آنالين‬‫سال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اوج‬ 2770‫با‬‫شوراي‬ ‫تصميم‬ITU‫براي‬‫توصيه‬ ‫تمام‬‫نامه‬ ‫هاي‬ITU-T‫رايگان‬ ‫آنالين‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫بطور‬‫انجام‬ ‫مي‬.‫گردد‬‫صفحه‬ ‫باالي‬ ‫به‬ (23)‫كنيد‬ ‫نگاه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫مهم‬ ‫راه‬ ‫كاهش‬ ‫به‬ ‫امدادرساني‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫ارتباطات‬ ‫كمك‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغييرات‬.‫كند‬ITU‫بحال‬ ‫تا‬ ‫استفاده‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مدت‬ ‫طوالني‬ ‫ماموريت‬
 • 36. ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫امدادرساني‬ ‫براي‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫بخصوص‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫اورژانس‬ ‫كاه‬ ‫در‬‫باشدكه‬ ‫مهم‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫تغيير‬ ‫اثرات‬ ‫ش‬‫به‬ ‫عنوان‬‫ميتوان‬ ‫مثال‬‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫سيل‬ ‫شدن‬ ‫جاري‬ ‫از‬ ‫دريا‬ ‫سطح‬ ‫باالآمدن‬‫ها‬‫طوفان‬ ‫بروز‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫هاي‬‫شديد‬‫و‬‫گردبادها‬‫برد‬ ‫نام‬،‫كه‬‫تمامي‬ ً‫تقريبا‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-T‫به‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬ ‫ويژه‬ITU-T2‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫هنگام‬ ‫زود‬ ‫هشدار‬ ‫و‬ ‫امدادرساني‬ ‫براي‬ ‫دور‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫ترتيب‬ ‫همين‬ ‫به‬‫كليه‬‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-R، ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫توصيه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ITU-R‫و‬‫تهيه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنماي‬ ‫هاي‬ ‫كتابچه‬ ‫و‬ ‫گزارشها‬ ‫بالياي‬ ‫اوليه‬ ‫هشدار‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬ ‫مختلف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫الوقع‬ ‫قريب‬ ‫طبيعي‬‫نيز‬‫ريزي‬ ‫برنامه‬‫جهت‬ ‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫عمليات‬‫ميدهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬. ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫در‬‫در‬‫زمان‬‫حمالت‬،‫بار‬ ‫فاجعه‬ ‫موقعيك‬‫ه‬‫طوركامل‬ ‫به‬ ‫سيمي‬ ‫مخابرات‬ ‫زيرساخت‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تخريب‬‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫را‬ ‫خدمات‬‫ديوئي‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫امدادرساني‬ ‫عمليات‬ ‫انجام‬ ‫براي‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اي‬ ‫ماهواره‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫و‬ ‫راديوآماتور‬ ‫تجهيزات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫تسهيل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫منفي‬ ‫اثرات‬ ‫كاهش‬ ‫براي‬ ‫راديويي‬ ‫ناش‬ ‫فجايع‬‫آب‬ ‫تغييرات‬ ‫از‬ ‫ي‬‫باليا‬ ‫و‬ ‫هوايي‬ ‫و‬‫ي‬ ‫قطعنامه‬ ،‫ديگر‬WRC-03‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫حفاظت‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫هماهنگ‬ ‫باندهاي‬
 • 37. ‫اضطراري‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫امدادرساني‬‫مي‬ ‫راتوصيه‬ .‫كند‬‫سال‬ ‫در‬ ‫راديويي‬ ‫مخابرات‬ ‫مجمع‬2770(RA-03) ‫هاي‬ ‫قطعنامه‬ITU-R53.55‫را‬‫تمام‬ ‫الزام‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-R‫در‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ،‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫در‬ ‫راديويي‬ ‫مخابرات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫اثرات‬ ‫تسكين‬ ‫و‬ ‫كاهش‬ ، ‫پاسخ‬ ،‫تشخيص‬ ‫باليا‬‫كرد‬ ‫تصويب‬ ‫را‬.WRC-07‫از‬ ‫دفاع‬ ‫به‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬ ‫اورژانس‬ ‫در‬ ‫راديويي‬ ‫طيف‬ ‫مديريت‬ ‫رهنمود‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫شناسايي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫رساني‬ ‫امداد‬ ‫دس‬ ‫در‬ ‫فركانسهاي‬ ‫از‬ ‫نگهداري‬‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫ترس‬ ‫پس‬ ‫دوستانه‬ ‫بشر‬ ‫هاي‬ ‫كمك‬ ‫مداخله‬ ‫اوليه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫فاجعه‬ ‫از‬‫پردازد‬ ‫مي‬.ITU‫يك‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫شرايط‬ ‫در‬ ‫فركانس‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫(قطعنامه‬ ‫فاجعه‬WRC-07 647).‫باشد‬ ‫مي‬ ‫آنالين‬ ‫هاي‬ ‫توصيه‬ITU-T‫كربن‬ ‫انتشار‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫در‬1995‫كه‬ ‫هنگامي‬ITU‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گام‬ ‫اولين‬ ‫به‬ ‫گذار‬‫نشر‬‫برداشت‬ ‫الكترونيكي‬،ITU-T‫از‬ ‫برخي‬ ‫هاي‬ ‫نامه‬ ‫توصيه‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬368534‫را‬‫اندازه‬ ‫در‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫متوسط‬42‫يك‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ .‫كرد‬ ‫چاپ‬ ‫صفحه‬ ‫نسخه‬ ‫ميليون‬‫نرفته‬ ‫فروش‬‫بودند‬ ‫مانده‬ ‫انبار‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫در‬ .2770ITU-T‫از‬ ‫نسخه‬ ‫ميليون‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫آنالين‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫نامه‬ ‫توصيه‬‫بصورت‬‫توزيع‬ ‫رايگان‬ ‫فقط‬ ‫حاليكه‬ ‫در‬ ‫كرد‬170777‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫نسخه‬.‫بود‬‫اگر‬