SlideShare a Scribd company logo
Una bona pràctica de motivació
 per aprendre llengua (ESO)
 UOC: Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana
                Professora: Carme Bové
  Grup 1: Albert Giménez, Laura Herrero i Anna Riera
                   Novembre de 2012
Índex

  1.  Diversitat a l’aula
  2.  Maneres de motivar
  3.  Paper del docent
  4.  Treball per tasques
  5.  Casos pràctics
  5.  Conclusions
  6.  Bibliografia           Una bona pràctica de motivació per  2
             aprendre llengua (ESO)
1


DIVERSITAT A L’AULA   Una bona pràctica de motivació per  3
      aprendre llengua (ESO)
Diversitat a l’aula
 Definició de ‘diversitat’:(DIEC2)
   1 f. [LC] Qualitat de divers. 
 Definició de ‘divers’:(DIEC2)
 2 adj. pl. [LC] De caràcter diferent, de distinta espècie o mena.            Una bona pràctica de motivació per       4
              aprendre llengua (ESO)
Factors individuals en
l’aprenentatge de les llengües

  Motivació + Personalitat dels aprenents +
   Aptitud lingüística + Edat + Estratègies
    d’aprenentatge i de comunicació =
        Una bona pràctica de motivació per  5
          aprendre llengua (ESO)
Adolescents com a aprenents:
factors a considerar

 Ús de varietats d’input sensorial
 Compte amb els factors que envolten la imatge i l’autoestima
 Evitar l’avergonyiment dels estudiants
 Esmentar/confirmar els talents i els punts forts
 Permetre equivocacions i altres errors
 No emfasitzar la competició
 Treballar en petit grup (grup cooperatiu)
 Tracte similar als adults (aspectes gramaticals, de vocabulari i
 ús d’estratègies d’aprenentatge)

           Una bona pràctica de motivació per
              aprendre llengua (ESO)          6
Atenció a la diversitat

            Atenció diversitat =
    principi educatiu de les situacions educatives = varabilitat
          procés ensenyament-aprenentatge


 Definició d’atenció a la diversitat: identificar i caracteritzar el
 grau amb el qual les diferents ajudes educatives permeten
 ajustar-se a les necessitats d’aprenentatge individuals o grupals
 que, durant tota la seqüència d’aprenentatge, van emergint en
 cada un dels estudiants.           Una bona pràctica de motivació per       7
              aprendre llengua (ESO)
Atenció a la diversitat


 Dos principis educatius extrems en diferents
  propostes educatives:
          Una bona pràctica de motivació per  8
            aprendre llengua (ESO)
Principis de l’atenció flexible

 Establiment de graus en l’aprenentatge a assolir en:

    Objectius
    Continguts
    Tasques d’aprenentatge (tipus i ordre de realització)
    Grau d’ajuda del docent i d’altres companys
    Activitats d’avaluació dels aprenentatges
           Una bona pràctica de motivació per    9
             aprendre llengua (ESO)
Principis de l’atenció flexible

  Adaptabilitat de la proposta formativa
  Atenció a la diversitat de les necessitats
     d’aprenentage dels estudiants        Una bona pràctica de motivació per  10
           aprendre llengua (ESO)
2


MANERES DE MOTIVAR   Una bona pràctica de motivació per  11
     aprendre llengua (ESO)
Què és la motivació?

          Motivació =
     desig + actitud positiva + esforç

Gardner diu que és interessant:
  - posar-nos en el lloc dels aprenents (perquè també en
  som)
  - reflexionar sobre què ens motiva a aprendre més
  - què és el que ens engresca a fer les nostres tasques
  formatives, autoformatives, de treball…
  - tenir en compte els aspectes emocionals

          Una bona pràctica de motivació per   12
             aprendre llengua (ESO)
Instruments per motivar
Les CREENCES davant d’un aprenentatge són essencials
  perquè provoquin o no el DESIG d’aprendre: si
  l’aprenent  pensa que una tasca és interessant, si
  pensa que l’ajuda a aprendre, que li permet fer
  millor la seva feina, que cobreix les seves
  inquietuds, que li suposa un repte, etc.
Si a més adopta una ACTITUD POSITIVA perquè hi posa
   il·lusió, ganes, fins i tot passió…
I a més hi dedica un temps de pràctica, fa els materials o
   activitats corresponents, fa propostes, etc. és a dir
   hi posa VOLUNTAT i ESFORÇ
Aquest aprenent estarà molt MOTIVAT

             Una bona pràctica de motivació per
               aprendre llengua (ESO)     13
La importància dels factors
afectius

Factors AFECTIUS obstaculitzen l’aprenentatge d’una L2:


               1. ANSIETAT
              2. INHIBICIÓ
              3. INTRAVERSIÓ

Cal fomentar emocions positives a l’aula:


               a) Autoestima
                b) Motivació

            Una bona pràctica de motivació per
               aprendre llengua (ESO)     14
Tipus de motivacions

MOTIVACIÓ INSTRUMENTAL
(interessos pragmàtics)
MOTIVACIÓ INTEGRADORA                 GARDNER i LAMBERT
(interessos socioculturals)MOTIVACIÓ EXTRÍNSECA
(fonts externes)
MOTIVACIÓ INTRÍNSECA                 DÖRNYEI
(processos interns, personals)


             Una bona pràctica de motivació per
               aprendre llengua (ESO)           15
3


PAPER DEL DOCENT  Una bona pràctica de motivació per  16
     aprendre llengua (ESO)
Paper del docent
  Dues maneres d’exercir la docència


                Transmissor de continguts


 Docent
                  Facilitador de
                  l’aprenentatge
        Una bona pràctica de motivació per     17
          aprendre llengua (ESO)
El docent com a facilitador 1

 La principal tasca és proporcionar els ajuts
 educatius necessaris ajustats a les necessitats de
 l’aprenentatge durant tota una seqüència didàctica

 Això forma part de la bastida educativa i es
 complementa amb les ajudes dels companys i dels
 materials.
         Una bona pràctica de motivació per  18
            aprendre llengua (ESO)
El docent com a facilitador 2
-  Es realitzen petites tasques on        La bastida educativa
  l’alumne té poca responsabilitat i
  rep molta ajuda
-  L’estudiant progressa i
  progressivament se li retira l’ajuda
-  El docent pren les decisions que
  creu més encertades perquè els
  alumnes esdevinguin més
  autònoms.
-  El docent és l’orientador de
  l’alumne.
           Una bona pràctica de motivació per         19
              aprendre llengua (ESO)
El docent com a transmissor de
continguts
 Docent:
                            Es val dels recursos
 - Ha de posseir els                 complementaris que
 coneixements                     creu necessaris per
 - Els ha de transmetre                garantir la qualitat


 - L’activitat principal
 és explicar els
   continguts.         Una bona pràctica de motivació per            20
            aprendre llengua (ESO)
4


TREBALL PER TASQUES   Una bona pràctica de motivació per  21
      aprendre llengua (ESO)
Programació per tasques

 Es basa en el Marc Europeu Comú de Referència, que
 inclou un apartat dedicat a: El paper de les tasques
 en l’ensenyament de les llengües

 Aquest marc fomenta:

   –  Aprendre
   –  Ensenyar
   –  Avaluar


           Una bona pràctica de motivació per  22
             aprendre llengua (ESO)
Enfocament
 S'enfoca a adquirir les competències generals i
 lingüístiques comunicatives:

    Parlar    Entendre    Llegir    Escriure

          Una bona pràctica de motivació per  23
            aprendre llengua (ESO)
La pràctica comunicativa 1

 Té una fita a assolir i s'intenta relacionar amb la vida real

 Desenvolupa unes competències generals i significatives
       Constitueixen un nou coneixement


           Una bona pràctica de motivació per    24
             aprendre llengua (ESO)
La pràctica comunicativa 2
 Genera comunicació:


                  Altres alumnes

  Alumne
                   Professor
                   (facilitador)        Una bona pràctica de motivació per  25
           aprendre llengua (ESO)
El treball per tasques

 És avaluable:
   - Inicialment
   - Durant el procés (sumativa)
   - Final

 És transversal: Una tasca integra tots els camps de la llengua

 Facilita el seguiment personalitzat del professor envers els
 alumnes.           Una bona pràctica de motivació per      26
             aprendre llengua (ESO)
Els alumnes
 Treballen en grup i aprenen a cooperar entre iguals
 Han de:

        - Parlar
        - Discutir
        - Posicionar-se
        - Proposar
        - Prendre decisions...

 Esdevenen més autònoms
 Exemple: treball per tasques en els cursos de català per a
 adults

           Una bona pràctica de motivació per    27
             aprendre llengua (ESO)
5


CASOS PRÀCTICS  Una bona pràctica de motivació per  28
    aprendre llengua (ESO)
Casos pràctics
 “La (nova) programació per tasques”, presentació de l’Àrea
 d’Activitats del Consorci per a la Normalització Lingüística per
 saber en què consisteix programar per tasques i quins profits
 se’n treuen:
 “La programació per tasques”, bloc del Consorci per a la
 Normalització Lingüística on el professorat d’aquesta
 organització comparteix informació sobre la programació per
 tasques.
 Treball per tasques a l’Institut Manuel de Montsuar (Lleida),
 web on l’equip de TxT del centre explica què és el treball per
 tasques i com ho apliquen al seu institut           Una bona pràctica de motivació per     29
              aprendre llengua (ESO)
6


CONCLUSIONS Una bona pràctica de motivació per  30
    aprendre llengua (ESO)
Conclusions
El treball per tasques és una bona eina per afavorir a la
  motivació dels alumnes d’ESO perquè:
  L’alumnat esdevé més autònom a l’hora de produir textos orals i
  escrits, cosa que afavoreix l’autoestima
  Treballar en grups petits i col·laboratius és una bona manera de
  motivar a l'ESO. Els alumnes es poden sentir bé tot descobrint per
  si mateixos nous coneixements sota el guiatge del professor
  Els continguts gramaticals són útils als alumnes perquè estan
  directament relacionats amb el patró discursiu del text i perquè li
  permeten elaborar textos de més qualitat
  La major part del temps lectiu està dedicat a la pràctica
  comunicativa i al treball cooperatiu

            Una bona pràctica de motivació per        31
               aprendre llengua (ESO)
Conclusions
  El material es pot adaptar a àmbits i temes propers als alumnes i
  és modificable segons la diversitat dels alumnes
  Les creences del professor, les actituds i el compromís lingüístic i
  de l’aprenentatge envers l’alumnat són fonamentals, i més encara
  entre adolescents. L’habilitat del professorat per motivar els seus
  alumnes és la clau de l’èxit.
  El professor té el paper de liderar el grup, ha de procurar que tots
  els alumnes aprenguin, que se sentin part d’un equip, que se sentin
  rellevants en el projecte, perquè tots aportin el millor d’ells. El
  professor ha de gestionar el millor de cada alumne i ha de tenir
  presents les seves emocions


             Una bona pràctica de motivació per        32
               aprendre llengua (ESO)
7


BIBLIOGRAFIA Una bona pràctica de motivació per  33
    aprendre llengua (ESO)
Bibliografia
 Diversitat a l’aula: Muñoz, Snow i Hoefnagel-Hoehle, García-
 Lecumbrerri i Gallardo, Long, Ruiz Bikandi, Serrat
 Maneres de motivar: Dörnyei, Gardner, Mallart, Lambert
 Paper del docent:
 Treball per tasques:
 http://blocs.cpnl.cat/programacions/about/
           Una bona pràctica de motivació per     34
             aprendre llengua (ESO)
Moltes gràcies i
 fins aviat!
    ;)

  Una bona pràctica de motivació per  35
    aprendre llengua (ESO)

More Related Content

What's hot

Tractament integrat de les llengües 2
Tractament integrat de les llengües 2Tractament integrat de les llengües 2
Tractament integrat de les llengües 2
Anna Gascón
 
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Carme Bové
 
Avaluació mòdul 5
Avaluació mòdul 5Avaluació mòdul 5
Avaluació mòdul 5
Diverses
 
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Nombre Apellidos
 
Adaptación curricular alumno
Adaptación curricular alumnoAdaptación curricular alumno
Adaptación curricular alumno
Carla Plana Blanco
 
Les rúbriques textuals 5 04
Les rúbriques textuals 5 04Les rúbriques textuals 5 04
Les rúbriques textuals 5 04
lauraciv
 
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llenguaLes organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
lauraciv
 
Tractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILCTractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILC
Fred Sentandreu
 
El treball de la competència lectora (ILEC)
El treball de la competència lectora (ILEC)El treball de la competència lectora (ILEC)
El treball de la competència lectora (ILEC)
dtbaix
 
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?
Servei de Llengües Estrangeres
 
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Servei de Llengües Estrangeres
 
Portfolio Europeu de les Llengües
Portfolio Europeu de les LlengüesPortfolio Europeu de les Llengües
Portfolio Europeu de les Llengües
Gemma Tur
 
Unitat didàctica pauta general
Unitat didàctica pauta generalUnitat didàctica pauta general
Unitat didàctica pauta general
Rous Pisanlof
 
La seqüència didàctica (grup 5)
La seqüència didàctica (grup 5)La seqüència didàctica (grup 5)
La seqüència didàctica (grup 5)
Carme Bové
 
Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11
Arnau Cerdà
 
Segona sessió
Segona sessió Segona sessió
Segona sessió
Sara Mari Garrido
 
Portfolio europeu de les llengües
Portfolio europeu de les llengüesPortfolio europeu de les llengües
Portfolio europeu de les llengües
annexajoanpuigbert
 
enfocament comunicatiu i textual
 enfocament comunicatiu i textual enfocament comunicatiu i textual
enfocament comunicatiu i textual
PaulaMesa13
 

What's hot (20)

Tractament integrat de les llengües 2
Tractament integrat de les llengües 2Tractament integrat de les llengües 2
Tractament integrat de les llengües 2
 
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
 
Avaluació mòdul 5
Avaluació mòdul 5Avaluació mòdul 5
Avaluació mòdul 5
 
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengües
 
La Programació Per Tasques
La Programació Per TasquesLa Programació Per Tasques
La Programació Per Tasques
 
Adaptación curricular alumno
Adaptación curricular alumnoAdaptación curricular alumno
Adaptación curricular alumno
 
Les rúbriques textuals 5 04
Les rúbriques textuals 5 04Les rúbriques textuals 5 04
Les rúbriques textuals 5 04
 
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llenguaLes organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
 
Tractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILCTractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILC
 
El treball de la competència lectora (ILEC)
El treball de la competència lectora (ILEC)El treball de la competència lectora (ILEC)
El treball de la competència lectora (ILEC)
 
B03 lax
B03 laxB03 lax
B03 lax
 
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?
 
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
 
Portfolio Europeu de les Llengües
Portfolio Europeu de les LlengüesPortfolio Europeu de les Llengües
Portfolio Europeu de les Llengües
 
Unitat didàctica pauta general
Unitat didàctica pauta generalUnitat didàctica pauta general
Unitat didàctica pauta general
 
La seqüència didàctica (grup 5)
La seqüència didàctica (grup 5)La seqüència didàctica (grup 5)
La seqüència didàctica (grup 5)
 
Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11
 
Segona sessió
Segona sessió Segona sessió
Segona sessió
 
Portfolio europeu de les llengües
Portfolio europeu de les llengüesPortfolio europeu de les llengües
Portfolio europeu de les llengües
 
enfocament comunicatiu i textual
 enfocament comunicatiu i textual enfocament comunicatiu i textual
enfocament comunicatiu i textual
 

Viewers also liked

AULA OBERTA RAMON BERENGUER IV
AULA OBERTA RAMON BERENGUER IVAULA OBERTA RAMON BERENGUER IV
AULA OBERTA RAMON BERENGUER IV
mlloren5
 
Panellets
PanelletsPanellets
Panellets
mfolguer
 
La RàDio Al Xirgu
La RàDio Al XirguLa RàDio Al Xirgu
La RàDio Al Xirgu
mfolguer
 
La RàDio Una Proposta Curricular Competencial
La RàDio Una Proposta Curricular CompetencialLa RàDio Una Proposta Curricular Competencial
La RàDio Una Proposta Curricular Competencial
mfolguer
 
Aprendre català
Aprendre catalàAprendre català
Aprendre català
mgassiot
 
Aprendre català (presentació)
Aprendre català (presentació)Aprendre català (presentació)
Aprendre català (presentació)
mgassiot
 

Viewers also liked (8)

AULA OBERTA RAMON BERENGUER IV
AULA OBERTA RAMON BERENGUER IVAULA OBERTA RAMON BERENGUER IV
AULA OBERTA RAMON BERENGUER IV
 
Panellets
PanelletsPanellets
Panellets
 
Reflexió sobre l'enfocament per tasques
Reflexió sobre l'enfocament per tasquesReflexió sobre l'enfocament per tasques
Reflexió sobre l'enfocament per tasques
 
La RàDio Al Xirgu
La RàDio Al XirguLa RàDio Al Xirgu
La RàDio Al Xirgu
 
La RàDio Una Proposta Curricular Competencial
La RàDio Una Proposta Curricular CompetencialLa RàDio Una Proposta Curricular Competencial
La RàDio Una Proposta Curricular Competencial
 
Fidelitzacio
FidelitzacioFidelitzacio
Fidelitzacio
 
Aprendre català
Aprendre catalàAprendre català
Aprendre català
 
Aprendre català (presentació)
Aprendre català (presentació)Aprendre català (presentació)
Aprendre català (presentació)
 

Similar to Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso

Motivar
MotivarMotivar
La motivació
La motivacióLa motivació
La motivació
Carme Bové
 
Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe
Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüeLenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe
Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe
Vicent Sanz
 
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Joe Planas
 
L'aprenentatge d'una segona llengua
L'aprenentatge d'una segona llenguaL'aprenentatge d'una segona llengua
L'aprenentatge d'una segona llengua
Francesc Vila i Batallé
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Servei de Llengües Estrangeres
 
La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal
La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i VidalLa tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal
La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal
aalc_uoc
 
Presentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndezPresentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndez
iftolos
 
UD La comunicació i funcions del llenguatge
UD La comunicació i funcions del llenguatgeUD La comunicació i funcions del llenguatge
UD La comunicació i funcions del llenguatge
Débora
 
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
Rocio Avila
 
Adquisició L2
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2
mjvercher
 
Presentació motivació
Presentació motivacióPresentació motivació
Presentació motivació
mariasaenzpalau
 
taller_lectura_131105_c-1.ppt
taller_lectura_131105_c-1.ppttaller_lectura_131105_c-1.ppt
taller_lectura_131105_c-1.ppt
LauraPradasBenitez1
 
TIL: Tractament Integrat de les Llengües
TIL: Tractament Integrat de les LlengüesTIL: Tractament Integrat de les Llengües
TIL: Tractament Integrat de les Llengües
nopear
 
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturalsAnàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
arodet
 

Similar to Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso (20)

Motivar
MotivarMotivar
Motivar
 
Motivar
MotivarMotivar
Motivar
 
La motivació
La motivacióLa motivació
La motivació
 
Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe
Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüeLenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe
Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe
 
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
 
Ii. tasca oral efectiva
Ii. tasca oral efectivaIi. tasca oral efectiva
Ii. tasca oral efectiva
 
L'aprenentatge d'una segona llengua
L'aprenentatge d'una segona llenguaL'aprenentatge d'una segona llengua
L'aprenentatge d'una segona llengua
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
 
Pel1
Pel1Pel1
Pel1
 
La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal
La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i VidalLa tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal
La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal
 
Presentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndezPresentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndez
 
Aprendre llengües s_xxi
Aprendre llengües s_xxiAprendre llengües s_xxi
Aprendre llengües s_xxi
 
UD La comunicació i funcions del llenguatge
UD La comunicació i funcions del llenguatgeUD La comunicació i funcions del llenguatge
UD La comunicació i funcions del llenguatge
 
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat d'origen estranger a l'au...
 
Adquisició L2
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2
 
Presentació motivació
Presentació motivacióPresentació motivació
Presentació motivació
 
taller_lectura_131105_c-1.ppt
taller_lectura_131105_c-1.ppttaller_lectura_131105_c-1.ppt
taller_lectura_131105_c-1.ppt
 
treball per projectes
treball per projectestreball per projectes
treball per projectes
 
TIL: Tractament Integrat de les Llengües
TIL: Tractament Integrat de les LlengüesTIL: Tractament Integrat de les Llengües
TIL: Tractament Integrat de les Llengües
 
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturalsAnàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
 

Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso

 • 1. Una bona pràctica de motivació per aprendre llengua (ESO) UOC: Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana Professora: Carme Bové Grup 1: Albert Giménez, Laura Herrero i Anna Riera Novembre de 2012
 • 2. Índex  1. Diversitat a l’aula  2. Maneres de motivar  3. Paper del docent  4. Treball per tasques  5. Casos pràctics  5. Conclusions  6. Bibliografia Una bona pràctica de motivació per 2 aprendre llengua (ESO)
 • 3. 1 DIVERSITAT A L’AULA Una bona pràctica de motivació per 3 aprendre llengua (ESO)
 • 4. Diversitat a l’aula  Definició de ‘diversitat’:(DIEC2) 1 f. [LC] Qualitat de divers.   Definició de ‘divers’:(DIEC2) 2 adj. pl. [LC] De caràcter diferent, de distinta espècie o mena. Una bona pràctica de motivació per 4 aprendre llengua (ESO)
 • 5. Factors individuals en l’aprenentatge de les llengües Motivació + Personalitat dels aprenents + Aptitud lingüística + Edat + Estratègies d’aprenentatge i de comunicació = Una bona pràctica de motivació per 5 aprendre llengua (ESO)
 • 6. Adolescents com a aprenents: factors a considerar  Ús de varietats d’input sensorial  Compte amb els factors que envolten la imatge i l’autoestima  Evitar l’avergonyiment dels estudiants  Esmentar/confirmar els talents i els punts forts  Permetre equivocacions i altres errors  No emfasitzar la competició  Treballar en petit grup (grup cooperatiu)  Tracte similar als adults (aspectes gramaticals, de vocabulari i ús d’estratègies d’aprenentatge) Una bona pràctica de motivació per aprendre llengua (ESO) 6
 • 7. Atenció a la diversitat Atenció diversitat = principi educatiu de les situacions educatives = varabilitat procés ensenyament-aprenentatge  Definició d’atenció a la diversitat: identificar i caracteritzar el grau amb el qual les diferents ajudes educatives permeten ajustar-se a les necessitats d’aprenentatge individuals o grupals que, durant tota la seqüència d’aprenentatge, van emergint en cada un dels estudiants. Una bona pràctica de motivació per 7 aprendre llengua (ESO)
 • 8. Atenció a la diversitat  Dos principis educatius extrems en diferents propostes educatives: Una bona pràctica de motivació per 8 aprendre llengua (ESO)
 • 9. Principis de l’atenció flexible  Establiment de graus en l’aprenentatge a assolir en:  Objectius  Continguts  Tasques d’aprenentatge (tipus i ordre de realització)  Grau d’ajuda del docent i d’altres companys  Activitats d’avaluació dels aprenentatges Una bona pràctica de motivació per 9 aprendre llengua (ESO)
 • 10. Principis de l’atenció flexible Adaptabilitat de la proposta formativa Atenció a la diversitat de les necessitats d’aprenentage dels estudiants Una bona pràctica de motivació per 10 aprendre llengua (ESO)
 • 11. 2 MANERES DE MOTIVAR Una bona pràctica de motivació per 11 aprendre llengua (ESO)
 • 12. Què és la motivació? Motivació = desig + actitud positiva + esforç Gardner diu que és interessant: - posar-nos en el lloc dels aprenents (perquè també en som) - reflexionar sobre què ens motiva a aprendre més - què és el que ens engresca a fer les nostres tasques formatives, autoformatives, de treball… - tenir en compte els aspectes emocionals Una bona pràctica de motivació per 12 aprendre llengua (ESO)
 • 13. Instruments per motivar Les CREENCES davant d’un aprenentatge són essencials perquè provoquin o no el DESIG d’aprendre: si l’aprenent  pensa que una tasca és interessant, si pensa que l’ajuda a aprendre, que li permet fer millor la seva feina, que cobreix les seves inquietuds, que li suposa un repte, etc. Si a més adopta una ACTITUD POSITIVA perquè hi posa il·lusió, ganes, fins i tot passió… I a més hi dedica un temps de pràctica, fa els materials o activitats corresponents, fa propostes, etc. és a dir hi posa VOLUNTAT i ESFORÇ Aquest aprenent estarà molt MOTIVAT Una bona pràctica de motivació per aprendre llengua (ESO) 13
 • 14. La importància dels factors afectius Factors AFECTIUS obstaculitzen l’aprenentatge d’una L2: 1. ANSIETAT 2. INHIBICIÓ 3. INTRAVERSIÓ Cal fomentar emocions positives a l’aula: a) Autoestima b) Motivació Una bona pràctica de motivació per aprendre llengua (ESO) 14
 • 15. Tipus de motivacions MOTIVACIÓ INSTRUMENTAL (interessos pragmàtics) MOTIVACIÓ INTEGRADORA GARDNER i LAMBERT (interessos socioculturals) MOTIVACIÓ EXTRÍNSECA (fonts externes) MOTIVACIÓ INTRÍNSECA DÖRNYEI (processos interns, personals) Una bona pràctica de motivació per aprendre llengua (ESO) 15
 • 16. 3 PAPER DEL DOCENT Una bona pràctica de motivació per 16 aprendre llengua (ESO)
 • 17. Paper del docent Dues maneres d’exercir la docència Transmissor de continguts Docent Facilitador de l’aprenentatge Una bona pràctica de motivació per 17 aprendre llengua (ESO)
 • 18. El docent com a facilitador 1  La principal tasca és proporcionar els ajuts educatius necessaris ajustats a les necessitats de l’aprenentatge durant tota una seqüència didàctica  Això forma part de la bastida educativa i es complementa amb les ajudes dels companys i dels materials. Una bona pràctica de motivació per 18 aprendre llengua (ESO)
 • 19. El docent com a facilitador 2 - Es realitzen petites tasques on La bastida educativa l’alumne té poca responsabilitat i rep molta ajuda - L’estudiant progressa i progressivament se li retira l’ajuda - El docent pren les decisions que creu més encertades perquè els alumnes esdevinguin més autònoms. - El docent és l’orientador de l’alumne. Una bona pràctica de motivació per 19 aprendre llengua (ESO)
 • 20. El docent com a transmissor de continguts  Docent: Es val dels recursos - Ha de posseir els complementaris que coneixements creu necessaris per - Els ha de transmetre garantir la qualitat - L’activitat principal és explicar els continguts. Una bona pràctica de motivació per 20 aprendre llengua (ESO)
 • 21. 4 TREBALL PER TASQUES Una bona pràctica de motivació per 21 aprendre llengua (ESO)
 • 22. Programació per tasques  Es basa en el Marc Europeu Comú de Referència, que inclou un apartat dedicat a: El paper de les tasques en l’ensenyament de les llengües  Aquest marc fomenta: – Aprendre – Ensenyar – Avaluar Una bona pràctica de motivació per 22 aprendre llengua (ESO)
 • 23. Enfocament  S'enfoca a adquirir les competències generals i lingüístiques comunicatives:  Parlar  Entendre  Llegir  Escriure Una bona pràctica de motivació per 23 aprendre llengua (ESO)
 • 24. La pràctica comunicativa 1  Té una fita a assolir i s'intenta relacionar amb la vida real  Desenvolupa unes competències generals i significatives Constitueixen un nou coneixement Una bona pràctica de motivació per 24 aprendre llengua (ESO)
 • 25. La pràctica comunicativa 2  Genera comunicació: Altres alumnes Alumne Professor (facilitador) Una bona pràctica de motivació per 25 aprendre llengua (ESO)
 • 26. El treball per tasques  És avaluable: - Inicialment - Durant el procés (sumativa) - Final  És transversal: Una tasca integra tots els camps de la llengua  Facilita el seguiment personalitzat del professor envers els alumnes. Una bona pràctica de motivació per 26 aprendre llengua (ESO)
 • 27. Els alumnes  Treballen en grup i aprenen a cooperar entre iguals  Han de: - Parlar - Discutir - Posicionar-se - Proposar - Prendre decisions...  Esdevenen més autònoms  Exemple: treball per tasques en els cursos de català per a adults Una bona pràctica de motivació per 27 aprendre llengua (ESO)
 • 28. 5 CASOS PRÀCTICS Una bona pràctica de motivació per 28 aprendre llengua (ESO)
 • 29. Casos pràctics  “La (nova) programació per tasques”, presentació de l’Àrea d’Activitats del Consorci per a la Normalització Lingüística per saber en què consisteix programar per tasques i quins profits se’n treuen:  “La programació per tasques”, bloc del Consorci per a la Normalització Lingüística on el professorat d’aquesta organització comparteix informació sobre la programació per tasques.  Treball per tasques a l’Institut Manuel de Montsuar (Lleida), web on l’equip de TxT del centre explica què és el treball per tasques i com ho apliquen al seu institut Una bona pràctica de motivació per 29 aprendre llengua (ESO)
 • 30. 6 CONCLUSIONS Una bona pràctica de motivació per 30 aprendre llengua (ESO)
 • 31. Conclusions El treball per tasques és una bona eina per afavorir a la motivació dels alumnes d’ESO perquè:  L’alumnat esdevé més autònom a l’hora de produir textos orals i escrits, cosa que afavoreix l’autoestima  Treballar en grups petits i col·laboratius és una bona manera de motivar a l'ESO. Els alumnes es poden sentir bé tot descobrint per si mateixos nous coneixements sota el guiatge del professor  Els continguts gramaticals són útils als alumnes perquè estan directament relacionats amb el patró discursiu del text i perquè li permeten elaborar textos de més qualitat  La major part del temps lectiu està dedicat a la pràctica comunicativa i al treball cooperatiu Una bona pràctica de motivació per 31 aprendre llengua (ESO)
 • 32. Conclusions  El material es pot adaptar a àmbits i temes propers als alumnes i és modificable segons la diversitat dels alumnes  Les creences del professor, les actituds i el compromís lingüístic i de l’aprenentatge envers l’alumnat són fonamentals, i més encara entre adolescents. L’habilitat del professorat per motivar els seus alumnes és la clau de l’èxit.  El professor té el paper de liderar el grup, ha de procurar que tots els alumnes aprenguin, que se sentin part d’un equip, que se sentin rellevants en el projecte, perquè tots aportin el millor d’ells. El professor ha de gestionar el millor de cada alumne i ha de tenir presents les seves emocions Una bona pràctica de motivació per 32 aprendre llengua (ESO)
 • 33. 7 BIBLIOGRAFIA Una bona pràctica de motivació per 33 aprendre llengua (ESO)
 • 34. Bibliografia  Diversitat a l’aula: Muñoz, Snow i Hoefnagel-Hoehle, García- Lecumbrerri i Gallardo, Long, Ruiz Bikandi, Serrat  Maneres de motivar: Dörnyei, Gardner, Mallart, Lambert  Paper del docent:  Treball per tasques: http://blocs.cpnl.cat/programacions/about/ Una bona pràctica de motivació per 34 aprendre llengua (ESO)
 • 35. Moltes gràcies i fins aviat! ;) Una bona pràctica de motivació per 35 aprendre llengua (ESO)

Editor's Notes

 1. Presentem els punts que explicarem durant la nostra presentació
 2. Comencem explicant què és la diversitat. Podem preguntar al públic què entenen com a diversitat. Presentem la diversitat com a quelcom normal. La uniformitat és l’anormalitat.
 3. Expliquem quins són els principals factors que intervenen en l’aprenentatge de les llengües
 4. Expliquem què hem de tenir en compte quan tenim davant nostre adolescents com a aprenents d’una llengua. No és el mateix que tenir adults… Hi ha avantatges i inconvenients!
 5. Què vol dir el concepte que tant sentim “l’atenció a la diversitat”
 6. En contra de l’estandardització del mètode clàssic, cal flexibilitat, la clau de l’èxit!
 7. Ara bé, què vol dir que l’atenció ha de ser flexible?
 8. Definim motivació
 9. Com ho podem fer, per motivar?
 10. Els factors afectius, els grans oblidats…
 11. Expliquem quatre tipus de motivacions segons els teòrics del tema
 12. El rol del docent pot ser de dues maneres molt diferents, una enfocada a la transmissió directa del coneixement i l'altra a ajudar l'alumne a aprendre.
 13. . El docent com a facilitador ha de proporcionar les ajudes necessàries (ni més ni menys) que cada alumne necessita mentre fa les tasques. La bastida educativa és un tot en el qual hi incloem l'ajuda del docent als alumnes, l'ajuda dels alumnes entre ells, l'ajuda dels materials... A poc a poc em de procurar que l'aprenent esdevingui autònom i això es fa retirant progressivament les ajudes que reben. Al final hem d'aconseguir que el docent simplement guiï i orienti l'alumne.
 14. Quan el docent és un transmissor de coneixements primer ha de posseir aquests coneixements, i la seva principal tasca dins l'aula és transmetre'ls als alumnes, es pot ajudar dels suports que cregui adients per garantir que aquests seran ben rebuts i de qualitat (llibres, vídeos, presentacions...)
 15. El MECR dedica un apartat a parlar del paper de les tasques en l'ensenyament de les llengües i fomenta aprendre, ensenyar i avaluar. Es un marc on l'alumne passa a ser la part central de l'aprenentatge i ens dóna les eines per intentar que aquest esdevingui autònom en el seu aprenentatge.
 16. L'enfocament és transversal i toca tots els aspectes de la llengua per adquirir totes les competències generals i lingüístiques comunicatives (parlar, entendre, llegir i escriure). Aquests quatre aspectes s'intenten incloure dins de cada tasca.
 17. La pràctica comunicativa es marca un objectiu a aconseguir, aquest s'intenta relacionar amb la vida real de l'alumne per tal que el coneixement que aporti sigui significatiu. L'alumne ha de comunicar-se en dues direccions, ha d'interactuar amb els seus companys i ha de seguir les orientacions que li dóna el docent.
 18. El treball per tasques té tres tipus d'avaluació, una prèvia (inicial) que li diu al docent quin es el nivell de l'alumnat i quin ha de ser el punt de partida. La sumativa que fa veure al docent si els alumnes han adquirit realment els aprenentatges que ha proposat, i una final que normalment serveix per saber si han copsat el conjunt del curs.
 19. Els alumnes han de relacionar-se, posicionar-se i donar opinions en diferents moments, això afavoreix la col·laboració entre ells, encara que pot ser un problema si ens trobem amb un estudiant molt introvertit i que no vol relacionar-se.
 20. Podem explicar els avantatges de treballar per tasques amb els alumnes de llengua d’ESO i, a més, proposar si els espectadors en veuen més. Al final de la presentació es pot convidar al debat sobre la qüestió.
 21. S’ofereix bibliografia del tema tractat durant la presentació
 22. S’ofereix bibliografia del tema tractat durant la presentació