SlideShare a Scribd company logo
16 - 30 wrzesień 2021 • nr 18 (2145) • GAZETA GÓRNICZA • cena 1,85 zł (w tym 8 proc.VAT)
O wsparcie dla firm zaplecza
górniczego
Czytaj s.2
ZZG w Polsce kolejny raz apeluje o pilne roz-
poczęcie prac nad rozwiązaniami dla sektora
okołogórniczego, co przewiduje „Umowa spo-
łeczna dotycząca transformacji energetycznej”.
Podwyżki w JSW
Czytaj s.4
Dzięki zmianom personalnym w spółce udało
się zakończyć spór zbiorowy i wywalczyć pod-
wyżki płac, uzyskać jednorazową premię oraz
podnieść wartość flapsów.
Zwolnienie dyscyplinarne - jakie
są konsekwencje?
Czytaj s. 8
Godne wynagrodzenie,
bezpieczeństwo i ludzkie
traktowanie pracowników…
Czytaj s.5
„Górnik” rozmawia ze Zbigniewem Zatorskim
- p.o. przewodniczącego ZZG w Polsce w Ru-
chu Halemba KWK Ruda.
Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia.W uza-
sadnieniu podał, że…
ISSN 0017-226X
Ukazuje się od 1897 roku
www.gornik.zzg.org.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik
(Nie) bezpiecznie w kopalniach
W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej pracuje za mało górników.
Związki zawodowe w kolejnych kopalniach domagają się
zwiększeniazatrudnienia.Obecnasytuacjazagrażabezpieczeństwu
pracy i może skończyć się szybką likwidacją. Czytaj s.3
Festyn Rodzinny pod hasłem
,,Wszystkie dzieci nasze są …”
To już dziesięć lat, kiedy Związek Zawodowy Górników
w Polsce PGG KWK ,,Marcel” organizuje festyn rodzinny
w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Olza” w Olzie.
Czytaj s.6-7
2
strona
„Górnik”- Dwutygodnik Zwiazku Zawodowego Górników w Polsce
Redaktor naczelny: Jarosław Bolek. Rada Programowa: Marek Gaik, Leszek Piotrowski, Arkadiusz Siekaniec, Wojciech Skowron, Krzysztof Wojciechowski
Adres wydawcy: Jarbol Media, ul. Jana III Sobieskiego 376, 42-580 Wojkowice, tel. 507 871 129; kontakt: Rada Krajowa ZZG w Polsce, Plac Grunwaldzki 8-10,
40-950 Katowice, tel.: 32 255 36 63, kom. 507 871 129; fax: 32 255 16 46; https://gornik.zzg.org.pl; jarbol@gazeta.pl
Wydawca: JARBOL MEDIA. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych.
Śmierć w kopalniach
W ruchu Wujek kopalni Staszic-Wujek w czwar-
tek rano, 9 września, zmarł 59-letni sztygar zmia-
nowy z oddziału GTD-W1. - Około godziny 7:40
pracownik będąc przed budynkiem warsztatu od-
działu GTD-W1, poinformował przebywających
tam pracowników, że źle się czuję i żeby wezwali
pomoc. Po dotarciu na miejsce pomocy z przyszy-
bowego punktu opatrunkowego, ok. godz. 7:50
pracownik stracił przytomność. Niezwłocznie
przystąpiono do jego reanimacji, którą kontynu-
ował wezwany zespół ratownictwa medycznego.O
godzinie 8:58 stwierdzono zgon.W 2020 r.z przy-
czyn naturalnych zmarło dziewięciu pracowników
kopalń, z czego ośmiu zatrudnionych było w za-
kładach eksploatujących węgiel kamienny. Głów-
ną przyczyną zgonów naturalnych zaistniałych w
2020 r. była niewydolność krążeniowo-oddecho-
wa, prowadząca do zawału mięśnia sercowego.
Z kolei nad ranem w sobotę, 18 września, doszło
do wypadku w KWK Borynia-Zofiówka, Ruch
Borynia, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Górnik został przygnieciony podczas trans-
portu urobku. Mimo reanimacji zmarł. Według
statystyk Wyższego Urzędu Górniczego to już
dziewiąta w tym roku śmiertelna ofiara w polskim
przemyśle wydobywczym i szósta w kopalniach
węgla kamiennego.
O transformacji górnictwa podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego
O działaniach osłonowych, pomocy publicznej dla
sektora górniczego, skutków dla otoczenia, regio-
nu i rynku pracy rozmawiano podczas debaty, któ-
ra odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach (20-22 września).
Transformacja górnictwa spowoduje zmiany na
rynku pracy oraz konieczność wsparcia pracow-
ników. Jak wynika z raportu Instytutu Badań
Strukturalnych „Dekarbonizacja i zatrudnienie w
górnictwie węgla kamiennego w Polsce”, między
14 tys. a 36 tys. osób zatrudnionych w górnictwie
węgla kamiennego będzie wymagało wsparcia na
rynku pracy do 2030 r. (w zależności od tempa de-
karbonizacji).
Ruszyły rozmowy ws. transformacji
polskiego górnictwa
W Brukseli odbyły się rozmowy strony polskiej z
przedstawicielami KE ws. prenotyfikacji progra-
mu dla górnictwa węgla kamiennego. Umówili-
śmy się na robocze spotkania co 10 dni - poinfor-
mował wiceszef MAP Artur Soboń. Zależy nam,
aby uruchomić tę pomoc publiczną w 2022 r. - do-
dał. Chcemy, aby formalnie notyfikacja była po-
przedzona zgodą KE co do zastosowania dwóch
instrumentów pomocy publicznej dla górnictwa
- powiedział Artur Soboń. Chodzi o koszty nad-
zwyczajne przy likwidacji majątku, a jednocześnie
możliwość w postaci odpraw górniczych dla pra-
cowników likwidowanych kopalni oraz o urucho-
mienie programu dopłatach do redukcji produkcji
węgla - wyjaśnił. Polska wymaga specyficznego,
odrębnego programu i odrębnego podejścia Ko-
misji Europejskiej. Musimy wypracować i prawne
i techniczne możliwości wprowadzenia tego roz-
wiązania. Spodziewam się, że to potrwa kolejne
miesiące - podkreślił.
O wsparcie dla firm zaplecza górniczego
ZZG w Polsce kolejny raz apeluje o pilne rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami dla sektora
okołogórniczego, co przewiduje „Umowa społeczna dotycząca transformacji energetycznej”.
Pani
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu,
Wiceminister Rozwoju i Technologii
PI.Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Szanowna Pani Minister;
W ślad za naszymi pismami skierowanymi do
MAP w dniu 8 lutego 2021r. oraz pismem do Mi-
nisterstwa Rozwoju Pracy i Technologii w dniu z
dnia 2 lipca 2021r. Rada Krakowa ZZG w Polsce
wnosi o pilne rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami
dla sektora okołogórniczego.
Rada Krajowa ZZG w Polsce,działając na podsta-
wie „Umowy społecznej dotyczącej transformacji
sektora górnictwa węgla kamiennego” ... z dnia 28
maja 2021r., ponownie wnosi o udzielenie infor-
macji na temat realizacji zapisów punktu V pod-
punkt 8 w/w dokumentu.
W obecnej, pogarszającej się sytuacji firm zaplecza
górniczego stworzenie cyt.„dodatkowego systemu
wsparcia dla specjalistycznych przedsiębiorstw
górniczych kooperujących z górnictwem” staje się
potrzebą coraz bardziej aktualną.
Zgodnie z zapisami umowy system ten zostanie
uzgodniony w odrębnym porozumieniu przez
stronę rządową, przedstawicieli gmin górniczych,
central związkowych, będących sygnatariuszami
Umowy Społecznej i inne wskazane w umowie
podmioty.
Rada Krajowa skierowała w tej sprawie pismo, na
które odpowiedział ówczesny Wiceminister Roz-
woju, Pracy i Technologii - Pan Robert Tomanek.
Następnie w sierpniu br. w przestrzeni medialnej
pojawiła się informacja, powołująca się na Mini-
sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, że prace
nad porozumieniem rozpoczną się w pod koniec
sierpnia 2021r.
Do chwili obecnej do Rady Krajowej ZZG w Pol-
sce nie dotarła żadna informacja na ten temat, w
związku z powyższym prosimy Panią Minister o
interwencję.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że sytuacja firm
zaplecza górniczego, w związku z ograniczaniem
mocy produkcyjnych sektora górniczego stale się
pogarsza i proces ten będzie się nasilał wraz z po-
stępem transformacji energetycznej.
Firmy okołogórnicze stoją przed wyzwaniami
zmiany profilu działalności i przekwalifikowaniem
pracowników, a ich kondycja stale się pogarsza.
Biorąc pod uwagę, że sektor zaplecza górniczego
zatrudnia (wg. różnych szacunków) od kilkudzie-
sięciu tysięcy do kilkuset tysięcy pracowników,
problem już w chwili obecnej jest bardzo poważny.
Wobec powyższego ponownie wnosimy o rozpo-
częcie prac nad wypracowaniem systemu wsparcia
i zawarciem odrębnego porozumienia, o którym
mówi podpisana w dniu 28 maja Umowa Społecz-
na, zarazem deklarujemy udział naszego przedsta-
wiciela w przedmiotowych pracach.
Związek Zawodowy Górników w Polsce
Wiceprzewodniczący
Arkadiusz Siekaniec
Odszedł
Alfred Miodowicz
pierwszy Przewodniczący Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
szczere wyrazy współczucia:
składa Rada Krajowa ZZG w Polsce
Alfred Miodowicz
… pierwszy Przewodniczący Ogól-
nopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych (1984-1991), poseł na
Sejm PRL IX kadencji. Urodzony 28
czerwca 1929 roku w Poznaniu.W 1952
podjął pracę w Hucie im. Lenina, był
tam m.in. pierwszym nagrzewnicowym
wielkich pieców. Działał w związkach
zawodowych. W latach 1983–1987 był
przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków
Zawodowych; w listopadzie 1984 został przewodniczącym Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych. W latach 1985–1989 poseł na Sejm
PRL IX kadencji, Przeciwnik Lecha Wałęsy w debacie telewizyjnej 30 listo-
pada 1988. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Składał podczas nich
np. wnioski całkowicie wolnych, niekontraktowych wyborów do parlamentu i
natychmiastowego zniesienia wszelkiej cenzury słowa i publikacji. Od 1992 do
1995 był przewodniczącym Ruchu Ludzi Pracy. Należał do władz Światowej
Federacji Związków Zawodowych.
Z powodu śmierci Teścia
Wyrazy żalu i współczucia dla Zenona Czarnoty - wiceprzewodniczącego
ZZG w Polsce w kopalni Halemba oraz całej rodziny
Składa:
Zarząd ZZG w Polsce Ruch Halemba KWK Ruda
Czerwona kartka dla ministerstwa sprawiedliwości
10 września „czerwony marsz” ruszył przez Warszawę.
Protestowali pracownicy sądów i prokuratur. Nieśli ze
sobą czerwone kartki dla rządu. Do protestu przystąpi-
ła większość organizacji związkowych działających we
wszystkich centralach związkowych w tym – Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników
Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
- organizacja członkowska OPZZ. Rząd, a zwłaszcza
Ministerstwu Sprawiedliwości, dostał czerwoną kartkę
za brak skutecznych działań na rzecz poprawy warun-
ków pracy, za mobbing i za brak dialogu. Pracownicy
sądów i prokuratur podkreślają, że warunki pracy stale
się pogarszają. Żądają wskaźnikowego podwyższenia
wynagrodzenia o 12 proc. i godnych warunków pracy!
Medycy protestują
Od początku sierpnia trwa protest pracowników
ochrony zdrowia. 2 sierpnia został zawiązany Ogól-
nopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony
Zdrowia, złożony z przedstawicieli ogólnopolskich
związków zawodowych zawodów medycznych oraz z
przedstawicieli samorządów zawodów medycznych. 9
września 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia dotarły po-
stulaty strajkujących medyków. Postulatów jest osiem,
dotyczą różnych grup zawodowych i różnych spraw,
od finansów, przez organizację systemu, po kwestie
prawne. Protestujący pracownicy ochrony zdrowia
przedstawili osiem postulatów: Szybszy niż planowa-
ny wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do
wysokości 8 proc. PKB. Zwiększenie wynagrodzeń
pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich
w OECD i UE względem średniej krajowej. Zwięk-
szenie liczby pracowników w systemie ochrony zdro-
wia do poziomów średnich w krajach OECD i UE
(w tym dodatkowych pracowników obsługi admini-
stracyjnej i personelu pomocniczego) i wprowadzenie
norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.
Realny wzrost wyceny świadczeń medyczny, ryczałtów
i tzw. dobokaretki oraz poprawa dostępności pacjenta
do świadczeń. Podniesienie jakości usług medycznych
- poprawa jakości opieki lekarskiej, pielęgniarskiej,
fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej, farmaceutycz-
nej oraz zwiększenie dostępu do nowoczesnych form
diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Uchwalenie
ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika
medycznego i innych zawodach medycznych. Wpro-
wadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy za-
wodowej. Zapewnienie zawodom medycznym statusu
funkcjonariusza publicznego.
Oflagowane zakłady
Artur Jacek Wilkoń, Przewodniczący Związku Za-
wodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY: W ciągu
ostatnich miesięcy zwracaliśmy się do Zarządu Węglo-
koksu i ministra Jacka Sasina w kwestiach, które do-
tyczyły HUTY ŁABĘDY SA, HUTY POKÓJ SA I
WALCOWNI BLACH BATORY. Nasze szczególne
zaniepokojenie wzbudzała informacja o umowie wsa-
dowej narzuconej przez WĘGLOKOKS na wymie-
nione spółki. Głównym zarzutem do umowy był zapis
dotyczący prowizji od dostarczonego wsadu, który w
naszej ocenie spowodowałoby duże obciążenie finan-
sowe dla hut. Umowa wsadowa nie weszła w życie.
Ponadto w trakcie spotkań w siedzibie Węglokoksu,
Zarząd nie potrafił nam przedstawić naszej przyszło-
ści, planu inwestycji i rozwoju. Konsekwencją tego była
decyzja o napisaniu listu do ministra aktywów pań-
stwowych Jacka Sasina. Oczywiście nie doczekaliśmy
się żadnej reakcji na list. W efekcie przystąpiliśmy do
akcji protestacyjnej i oflagowania naszych zakładów.
Już w czerwcu związki zawodowe z ruchów Ry-
dułtowy, Marcel, Chwałowice i Jankowice (KWK
ROW alarmowały o dramatycznym braku pra-
cowników (Górnik nr 12.) Górnicy odchodzą na
emerytury, a w zamian nie ma nowych przyjęć
lub alokacji z kopalń Polskiej Grupy Górniczej
(PGG). - Zagraża to bezpieczeństwu pracy i re-
alizacji planów wydobywczych, ale i może do-
prowadzić do wcześniejszej likwidacji – ostrzegali
wówczas. Chodziło nawet o kilkuset górników. W
efekcie spotkania z wiceprezesem ds. pracowni-
czych Jerzym Janczewskim, spółka poprzez por-
tal pracownika dała możliwość chętnym pracow-
nikom przejścia w ramach alokacji do ROW-skich
kopalń. To jednak nie przynosi efektu. Jak mówi
Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący ZZG
w Polsce Ruchu Marcel - następują przesunięcia
załogi w miarę potrzeb, np. przy pracach przy-
gotowawczych. Jesteśmy kopalnią dwu ruchową,
gdzie prace prowadzimy na macierzy, Marcel, jak
i na Marklowicach, więc jak nie ma takiej potrze-
by intensywności prac na danym oddziale, danego
ruchu, to się przenosi pracowników. Są to jednak
działania krótkoterminowe, które nie przynoszą
znacznych rezultatów. Zakład Przeróbki Mecha-
nicznej Węgla, jest zagrożony pracą w systemie
trzyzmianowym, ponieważ brakuje pracowników.
Tutaj zostały podjęte decyzje, że pracowników
przesuwamy z zmiany trzeciej na zmiany pierw-
szą i drugą, gdzie trzeba zabezpieczyć obsługę i
remonty w ciągu technologicznym na ZPMW.
Braki w zatrudnieniu wpływają na bezpieczeństwo
pracy. Możemy podawać przykłady, gdzie np. przy
pracach transportowych w brygadach pracowało
cztery, pięć osób a teraz pracują np. dwie osoby, co
powoduje wydłużenie czasu pracy, skutkiem cze-
go może być utrata koncentracji, czy sprawności
psychofizycznej, itp.
- Bez alokacji lub przyjęć ludzi z rynku zewnętrz-
nego albo poprzez ob-
niżenie zadań produk-
cyjnych sytuacja może
być niebezpieczna. Przy
takim obłożeniu zało-
gą plany wydobycia są
nierealne – mówił już
w czerwcu „Górnikowi”
Jacek Borek przewodni-
czący ZZG w Polsce w
Ruchu Rydułtowy, gdzie
sytuacja jest najbardziej
dotkliwa. Brakuje ok.
300 osób. Chodzi przede
wszystkim o górników,
fachowców pracujących
na dole kopalni.
Mijają miesiące i kolejne
kopalnie alarmują w spra-
wie braków w zatrudnie-
niu.Związkowcy z kopal-
ni Mysłowice – Wesoła i
kopalnia Sośnica piszą do
prezesa Tomasza Rogali
wprost: - Obserwujemy
notoryczne pogwałcenie przepisów BHP w celu
osiągnięcia założonych planów produkcyjnych
poprzez brak odpowiedniej ilości pracowników
potrzebnych do zapewnienia ciągłości ruchu za-
kładu górniczego.W ostatnim czasie coraz częściej
dochodzi do przerw produkcyjnych spowodowa-
nych niedostatecznym obłożeniem stanowisk
pracy- czytamy w pismach do prezesa PGG skie-
rowanych przez związkowców z kopalni Mysłowi-
ce-Wesoła i Sośnica. W odpowiedzi Polska Grupa
Górnicza pozwoliła na możliwość zatrudniania
nowych pracowników w miejsce pracowników,
z którymi nie wcześniej niż w 2021r rozwiąza-
no umowę o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy
(rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracow-
nika); lub za wypowiedzeniem przez zakład pracy
w trybie art.32 Kodeksu Pracy. Ale to nie poprawi
specjalnie dramatycznej sytuacji - mówi Bernard
Grzeja - przewodniczący ZZG w Polsce w KWK
Sośnica. Nie chodzi bowiem, w skali spółki o jed-
nostkowe przyjęcia, ale o po kilkuset pracowników
tylko w tych trzech wspomnianych ROW, Mysło-
wice-Wesoła i Sośnica. - Obecne rozwiązania nie
wpłyną znacznie na poprawę zatrudnieniową, a
co za tym idzie i za polepszeniem bezpieczeństwa
pracy czy wykonanie zadanych w PTE planów
wydobywczych – mówi nam Sebastian Czogała –
wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Pol-
sce. I dodaje, że tylko znaczne alokacje lub nowe
przyjęcia mogłyby poprawić aktualny bulwersujący
stan. - Na dziś uważamy, że postawa zarządza-
jących spółką nosi przejawy niepanowania nad
tym, co aktualnie dzieje się na kopalniach PGG.
Dodatkowo menedżerowie nie reagują na sygnały
strony społecznej oraz dyrekcji kopalń w temacie
braków kadrowych – patrząc przez pryzmat mocy
produkcyjnych i możliwości zbytu na rynkach wę-
glowych – uważają związki zawodowe z PGG.
Oczekują więc na poważne podejście i stosowne
działania, póki nie będzie za późno.
Jarosław Bolek
fot.: pgg.pl
(Nie) bezpiecznie w kopalniach
W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej pracuje za mało górników.
Związki zawodowe w kolejnych kopalniach domagają się
zwiększeniazatrudnienia.Obecnasytuacjazagrażabezpieczeństwu
pracy i może skończyć się szybką likwidacją.
21 września związki zawodowe w PGG wynego-
cjowały wzrost wartości „flapsów” z 18,90,zł do
26 zł - od 1 października za dzień roboczy. Zaś od
1 stycznia 2022r będzie to wartość 1proc. minimal-
nego wynagrodzenia ( na dzień dzisiejszy wynosi
ono 3000,10zł), czyli 30,10zł. Karta, którą posiada-
ją pracownicy obejmuje placówki gastronomiczne
oraz sklepy spożywcze. Ma indywidualny kod PIN,
który działa właściwie tak samo jak w przypadku
np. kart kredytowych czy debetowych. Co miesiąc
będzie zasilana kwotą równowartą iloczynowi
kwoty 26zł zł i dni roboczych w miesiącu. Stan po-
siadanych środków można sprawdzić w bankomacie
lub na portalu pracowniczym. – To porozumienie
z pracodawcą bardziej urealnia wartość posiłku
regeneracyjnego. Inflacja galopuje. Wszystko dro-
żeje. Stąd i był nasz postulat, by podnieść wartość
„flapsów” – mówi „Górnikowi” Sebastian Czogała
– wiceprzewodniczący Rady Krajowej i szef naszej
organizacji w Polskiej Grupie Górniczej.
JB
„Flapsy” szybują w górę
3
strona
4
strona
Reprezentatywne organizacje związkowe zrzesza-
jące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA (JSW) podpisały 13 września z Zarządem
JSW porozumienie kończące spory zbiorowe na
tle płacowym.
Od dnia 1 września 2021 r.wdraża się do stosowa-
nia nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe
od dotychczasowych o 1,6%, co wraz ze wzrostem
płac zasadniczych o 3,4% od lipca br. pozwoli zre-
alizować wzrost stawek płac o 5%.
W dniu 1 października pracownikom, będącym w
stanie zatrudnienia na dzień 31.08.2021 r. wypła-
cona zostanie nagroda jednorazowa w następującej
wysokości (brutto):
a/ 4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią,
b/ 3 500 zł – zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki
Mechanicznej Węgla,
c/ 3 100 zł – pozostali.
Począwszy od dnia 1 października 2021 r. wartość
posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić bę-
dzie 21 zł/dzień przepracowany.
Szacowany koszt ww. decyzji wynosi:
- wzrost stawek w tabelach płac o 1,6% od m-ca
września: 23,5 mln zł w roku 2021.
- nagroda jednorazowa: 113,5 mln zł
- posiłki, posiłki profilaktyczne: 2,3 mln zł w roku
2021 r.
Łącznie, szacowany koszt przedmiotowego Poro-
zumienia wynosi 139,3 mln zł w roku 2021.
Niniejsze Porozumienie z dniem jego podpisania
kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania
porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020
roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbio-
rowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i
wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organi-
zacji Związkowych w ww. zakresach.”
Jak mówi „Górnikowi” Jerzy Starzyński – prze-
wodniczący ZZG w Polsce w kopani Zofiówka,
zmiana na stanowisku prezesa JSW od razu zmie-
niła podejście pracodawcy do kwestii wynagro-
dzenia pracowników. Mimo wcześniejszego prze-
dłużania negocjacji po zmianach personalnych w
zarządzie spółki sytuacja uległa poprawie – mówi
Starzyński. - Dzięki temu udało się zakończyć
spór zbiorowy i wywalczyć podwyżki płac, uzyskać
jednorazową premię oraz podnieść wartość flap-
sów. Jest również szansa, że obecna bardzo dobra
sytuacja na rynku węgla koksowego pozwoli po-
lepszyć sytuację spółki, a to z kolei dobrze wróży
przyszłorocznym rozmowom płacowym.
Jarosław Bolek
Omawiając sytuację w spółkach poruszono:
ŚRODOWISKO GÓRNICZE:
JSW: Przewodniczący ZZG w Polsce z Zofiów-
ki Jerzy Starzyński oraz przewodniczący Piotr
Drozd z KWK Pniówek omówili wzrost wynagro-
dzeń, wypłaty jednorazowych premii oraz wzrost
wartości posiłków. W spółce nadal funkcjonuje
blokada przyjęć do pracy z zewnątrz, co utrudnia
realizację zadań.
PGG: Wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG
w Polsce Sebastian Czogała poinformował, że we
wtorek 21 września br. w Polskiej Grupie Gór-
niczej odbędą się rozmowy w sprawie wzrostu
wartości posiłków profilaktycznych. Rozpoczęcie
rozmów na ten temat jest odpowiedzią Zarządu
PGG na wniosek ZOK ZZG w Polsce złożony
pod koniec lipca br. Coraz poważniej odczuwane
są braki kadrowe, a podejmowane przez zarząd
spółki, działania są nie wystarczające.
TAURON WYDOBYCIE: Przewodniczący
ZZG w Polsce ZG Sobieski Jacek Wandzel omó-
wił zmiany kadrowe w zarządzie spółki oraz wy-
negocjowane porozumienie płacowe. Podkreślił,
że braki kadrowe utrudniają normalne funkcjono-
wanie kopalń. Poważne niepokoje załóg wzbudza
zaprzestanie drążenia szybu Grzegorz, co w po-
łączeniu z perturbacjami w uruchomienie nowego
bloku energetycznego stawia pod znakiem zapyta-
nia okres funkcjonowania kopalń.
LW BOGDANKA: Grzegorz Jadwiżuk - prze-
wodniczący ZZG w Polsce w tej spółce przed-
stawił wysokość wynegocjowanych podwyżek,
premii jednorazowych, wzrostu wartości posiłków
i innych świadczeń. Podkreślił, że udało się wyne-
gocjować wprowadze- nie 5-letnich gwarancji
zatrudnienia. Przekazał też informacje o oburze-
niu załóg i działaniach związków zawodowych
przeciw obniżeniu wskaźników premiowych
przez grupę kapitałową. Jednocześnie wyraził za-
niepokojenie próbami pomijania związków zawo-
dowych przy opracowywaniu przez spółkę projek-
tów zmian organizacji pracy.
WĘGLOKOKS KRAJ: Jak poinformował prze-
wodniczący ZZG w Polsce w spółce Leszek Pio-
trowski, zarząd spółki nie zamierza się wycofać z
decyzji o przymusowym, comiesięcznym pobie-
raniu ekwiwalentu za deputat węglowy. Związki
zawodowe zbierają podpisy pracowników pod pe-
tycją w tej sprawie. Rozwiązanie forsowane przez
spółkę uderza przede wszystkim w najsłabiej za-
rabiających pracowników - gdyż jeśli pracodawca
przeforsuje swoją propozycję, nie będzie musiał
płacić im dodatku do płacy minimalnej.
SRK: Przewodniczący Andrzej Chwiluk z kopal-
ni Makoszowy przedstawił próby podjęcia przez
związki zawodowe sporu zbiorowego w sprawie
treści układu zbiorowego.
ŚRODOWISKO SUROWCOWE:
Przewodniczący Krzysztof Kaszak z IKS Solino
omówił sytuację w swojej kopalni wraz z toczą-
cymi się postępowaniami i zjawiskiem czystek ka-
drowych. Przewodniczący Zdzisław Dziob z KS
Wieliczka - podsumował okres pandemii, zmian
organizacyjnych i wynegocjowanych podwyżek
płac. Z kolei przewodniczący Romuald Halicki z
KGHM - zwrócił uwagę na niechęć młodego po-
kolenia do programu szczepień.
ŚRODOWISKO ZAPLECZA:
Środowisko zaplecza oczekuje realizacji przez
stronę rządową zapisów umowy społecznej w
sprawie powołania odrębnego zespołu ds. wy-
pracowania systemu wsparcia dla pracowników
przedsiębiorstw branży okołogórniczej. Odwoła-
nie ministra Gowina oraz wiceministra Tomanka,
przerwała i jak dotychczas uniemożliwiła powo-
łanie takiego zespołu. Rada Krajowa wystosuje w
najbliższych dniach kolejne pismo w tej sprawie.
Podczas posiedzenia Rady Krajowej omówiono
również szczegółowo opinię jaką ZZG w Polsce
wydał w sprawie projektu nowelizacji ustawy o
funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
Nasze uwagi obejmują między innymi objęcie sys-
temem osłon pracowników przedsiębiorstw gór-
niczych, niezwiązanych kapitałowo ze Skarbem
Państwa.
Poruszono wiele kwestii wewnątrzzwiązkowych.
Oprac. Arkadiusz Siekaniec – wiceprzewodniczący
Rady Krajowej ZZG w Polsce
Rada Krajowa o sytuacji w zakładach i w związku
16-go września obradowały Prezydium i Rada Krajowa ZZG w Polsce. Podczas posiedzeń omówiono
kluczowe problemy branży oraz sytuację w zakładach i spółkach. Członkowie Rady zapoznali się
z uwarunkowaniami rozpoczętego procesu prenotyfikacji i rozwiązań dla sektora wynikających z
umowy społecznej. Proces ten jest kluczowy dla realizacji ustaleń umowy społecznej.
Podwyżki w JSW
Jarosław Bolek: Rudzkie kopalnie, mimo
iż mają datę zakończenia fedrowania wciąż
żyją nadzieję, że ich zasoby węgla koksowe-
go odmienią ten los. W obecnym roku ma
być zamknięta kopalnia Pokój. Zaś za dwa
lata kopalnie Bielszowice i Halemba mają
być połączone i razem pod jednym szyldem
dotrwać do roku 2034 – daty zamknięcia.
Zbigniew Zatorski: Pracuję w związkach już
ok. 20 lat.W tym okresie na kopalni zmieniło
się już wielu dyrektorów i prezesów. Na po-
czątku naszego wieku była inna „polityka” i
prawo. Za zaniedbania przy wydobyciu, i jego
braku zczerpania złoża groził prokurator.
Teraz okazuje się, że bez głębszych eksper-
tyz i opinii naukowców można ekspresowo
ustalić, że Halemba może fedrować tylko do
2034 roku. Ja pamiętam jak jeden z dyrekto-
rów mówił nam o tym, że mamy przed sobą
ok. 70 lat żywotności kopalni Halemba. Do
dzisiaj dźwięczą mi w uszach słowa premie-
ra Morawieckiego czy prezydenta Dudy jaką
to dla Polaków i rządu ma wartość węgiel –
czarne złoto. A dzisiaj? Zapanowała amnezja.
Dla załóg to wcale nie jest budujące, że za 12
lat mamy zniknąć z mapy wydobycia węgla.
Niestety obawiam się, że im bliżej będziemy
tej daty, tym gorzej wszyscy będą znosić ten
fakt „zwijania się” zamiast rozwijania. Ame-
ryki nie odkryję, że trudno będzie o zaan-
gażowanie w takiej sytuacji na jakie jeszcze
teraz może pracodawca liczyć.
- Co ciekawe UE dąży do jeszcze szybsze-
go pożegnania z węglem. Podatkowy sznur
coraz bardziej zaciska pętle nad polskim
górnictwie.
- Jeszcze kiedy rozmawiałem z kandydatem
na prezydenta Szymonem Hołownią mó-
wiłem, że zamknięcie kilku kopalń w skali
światowej nic nie zmieni w sferze ekologii.
Nie poprawi klimatu na świecie. Odnawialne
źródła energii nie kosztem kopalń. Usłysza-
łem wówczas, że 30 – 50 lat to będzie czas,
kiedy będziemy dokonywać transformacji.
Więc kiedy słyszę o protestach ekologów
pod sejmem, że trzeba zamknąć kopalnie do
2030r to śmiać mi się chce co do wiedzy tych
ludzi. Bezpieczeństwo energetyczne kraju
oparte jest na energetyce węglowej i o tym
nie możemy zapominać. Węgiel daje gwa-
rancję stabilnych dostaw energii elektrycznej
chyba, że niektórzy myślą, że prąd jest tyl-
ko z gniazdka. Jeszcze gorzej czuję się, kiedy
pomyślę o tych wszystkich, których nie jest
stać np. na wymianę pieca za 20 tys. zł, którzy
nie mają pieniędzy, by zapłacić za rachunki.
A Unia i polski rząd chcą zaserwować nam
ekspresową lekcję krwiożer czego i bezdusz-
nego kapitalizmu. Widzę w takim podejściu
brak logiki i brak troski o obywateli,zwykłych
ludzi. Związek Zawodowy Górników w Pol-
sce nigdy nie wyrazi zgody na tak rozumianą
restrukturyzację polskiego górnictwa.
- Ostatnie zmiany personalne w Waszej ko-
palni były trafione? Menedżerowie spraw-
dzają się w praktyce?
- Zadawalające i budujące jest to, że nie opo-
wiadamy sobie głupot tylko dyskutujemy
merytorycznie o problemach i szukamy roz-
wiązań. Nie ma ukrywania spraw trudnych i
niepopularnych. Zgłoszony przez nas temat
nie ląduje w koszu, ale jest rozpatrywany.
To naprawdę budujące, że przyświeca nam
wspólny cel, by praca była dla ludzi. Tu mam
na myśli i stronę dyrekcji KWK Ruda i stronę
związkową, czyli moich kolegów z poszcze-
gólnych organizacji związkowych.
- To dobry znak, bo zapewne jak na każdej
kopalni tych trudnych spraw nie brakuje?
- Załoga jest rozgoryczona, bo koszty ży-
cia drastycznie rosną, czego nie można po-
wiedzieć o płacach. Zarobki to wciąż nasza
główna bolączka. Standardy życia są coraz
wyższe, samochód, mieszkanie, rodzina – to
dla młodego pracownika szara codzienność.
Tym bardziej, że wciąż się zadłuża, żyje na
kredyt, a tu jeszcze płace są słabe. Ludzie nie
oczekują kokosów, jakie np. przyznali sobie
politycy władzy. Domagają się jednak realnej
i godnej płacy za ciężką robotę, którą wyko-
nują. Górnik musi zjechać te kilkaset metrów
w dół i w upale i w trudnych warunkach cięż-
ko pracować. Liczymy, że chociaż rozmowy
w spółce PGG dotyczące tzw. „flapsów” będą
miały pozytywny efekt dla pracowników.
Oprócz wynagrodzenia, bezpieczeństwo pra-
cy i normalne traktowanie ludzi to nasz prio-
rytet, o który walczymy dla pracownika.
- Jakie są najważniejsze wyzwania przed ko-
palnią Halemba ?
- Każda kopalnia boryka się z mniejszymi lub
większymi trudnościami. My akurat na dziś
mamy problemy z chodnikami wentylacyjny-
mi. Mobilizujemy siły, żeby je naprawić. Jesz-
cze nie tak dawno liczyło się tylko wydobycie
za wszelką cenę i nic innego nie było waż-
ne. Pocieszające jest to, że nie ma rywalizacji
między związkami, że w trudnych chwilach
działamy wspólnie, by naprawić te chodniki
czy inne awarie w kopalni. Rozmawiamy
z dyrekcją i z załogą. Niezbędna jest mobi-
lizacja sił i wspólne działanie. Jednak za tym
muszą iść większe pieniądze. Nikt za przy-
słowiową „miskę ryżu” nie będzie pracował.
Kopalnia fedruje normalnie. Aktualnie na
naszym ruchu pracują 2782 osoby. Liczymy,
że podołamy wyzwaniom, jakie stawia przed
nami kopalnia.
- Jak wygląda praca związkowa na kopalni?
- U nas są zawsze otwarte drzwi dla pracow-
ników. Staramy się od razu reagować na ich
problemy,z którymi przychodzą.W zarządzie
mamy młode osoby. Dbam o to, by była cią-
głość pokoleniowa w związku. Stąd i troska o
szkolenia dla młodych adeptów związkowa-
nia. Ważne jest harmonijne przejście od star-
szych doświadczonych działaczy po młodych,
którzy chcą służyć pracownikom.W ostatnim
czasie mieliśmy właśnie takie podstawowe
szkolenie, z zakresu „Promocji Zakładowej
Organizacji Związkowej”, Ustawy o Związ-
kach Zawodowych, Ustawy o Społecznej
Inspekcji Pracy czy Ustawy o Zakładowym
Funduszu Świadczeń Socjalnych. U nas pręż-
nie działa cała struktura związku. Od oddzia-
łowych po zarząd.Zawsze będzie tak,że jedni
są bardziej zaangażowani, inni troszkę mniej.
Cieszy mnie i buduje, kiedy np. po szkoleniu
przyjdzie pracownik i dziękuje, mówiąc, że to
szkolenie dużo mu dało, dużo się dowiedział,
itd. Dobrze układa nam się współpraca, po-
między kierownictwem w naszej organizacji.
Zenek Czarnota jest pierwszym wiceprze-
wodniczącym, a Agata Komosa – drugą wi-
ceprzewodniczącą. Są członkami różnych
komisji - socjalnej czy płacowej i na co dzień
nabierają doświadczenia. Uczestniczą w na-
radach z dyrekcją kopalni. Bardzo ważne jest
również, że dzięki dyżurom w biurze związku
mają bezpośredni kontakt z problemami jakie
rozwiązuje związek zarówno z tymi od strony
pracowników jak i tych związanych z dialo-
giem z pracodawcą. Sami już dobrze wiedzą,
ile wiedzy i doświadczenia musi mieć dzia-
łacz związkowy, by sprawnie rozwiązywać te
problemy. Jest to niezbędne, by zmiana po-
koleniowa następowała w związku płynnie z
zyskiem dla całej organizacji i jej członków.
Pragnę przypomnieć wszystkim, że związek
zawodowy to nie tylko wycieczki, festyny,
itp. To przede wszystkim ochrona Kodeksu
Pracy dla pracowników, członków naszej or-
ganizacji związkowej. Również dzięki obec-
ności Agaty, kobiety mają lepszy kontakt ze
związkiem. Jesteśmy cały czas na bieżąco z
pracownikami, członkami ZZG w Polsce i
reagujemy na zgłaszane sygnały.
- Dziękuję za rozmowę.
Godne wynagrodzenie, bezpieczeństwo i ludzkie
traktowanie pracowników – to nasz priorytet
- Ze Zbigniewem Zatorskim - p.o. przewodniczącego ZZG w Polsce w Ruchu Halemba KWK Ruda -
rozmawia Jarosław Bolek.
Przewodniczący Zbigniew Zatorski
Przewodniczący Zbigniew Zatorski
Wiceprzewodniczący Zenon Czarnota
Wiceprzewodniczący Zenon Czarnota Wiceprzewodnicząca Agata Komosa
Wiceprzewodnicząca Agata Komosa
Szkolenie związkowe
Szkolenie związkowe
5
strona
6
strona
W sobotę 11 września, punktualnie o godzinie 14.00 po-
witaniem przez przewodniczącego ZZG w Polsce PGG
KWK ,,Marcel” Krzysztofa Wojciechowskiego, rozpoczął
się festyn rodzinny pod hasłem ,,Wszystkie dzieci nasze
są….”. Przy pięknej pogodzie, która panowała tego dnia w
festynie uczestniczyło prawie 500 osób, z czego 230 osób
to były dzieci, które tego dnia były najważniejsze. Bogaty
program festynu, który przygotował organizator nie po-
zwalał,żeby się nudzić.Dla dzieci zostały przeprowadzone
konkursy: rysowania, gdzie tematem, były wspomnienia z
mijających wakacji oraz indywidualne konkursy sporto-
we. Dla wszystkich dzieci uczestniczących w konkursach,
przygotowane były nagrody rzeczowe oraz słodycze. Przy
scenie głównej dzieci zabawiały pluszowe postacie z bajek
przy muzyce. Jak festyn, to nie może zabraknąć urządzeń
pneumatycznych na których dzieci mogą się wyskakać i
bawić. Było eurobangee, basen z piłeczkami, zjeżdżalnie,
batuty, itp.
Bliskość akwenu wodnego, jak i znajdującej się plaży w tak
słoneczny dzień, umożliwiał popływanie rowerkiem wod-
nym lub kajakiem a i niektórzy skorzystali z kąpieli. W
programie festynu nie mogło zabraknąć możliwości po-
jeżdżenia na koniku oraz bryczką. Dużą frajdą dla malu-
chów był przyjazd wozu strażackiego i pokaz ratownictwa
drogowego. Strażacy z OSP Biertułtowy zaprezentowali
akcję ratunkową , która następuje po wypadku drogowym.
Rozcinając auto i wyciągając z pojazdu poszkodowanego,
zademonstrowali pierwszą pomoc jakiej udziela się po-
szkodowanemu.
Podczas festynu dbył się pokaz przygotowany przez sto-
warzyszenie Drengów znad Górnej Odry. Przebrani w
średniowieczne stroje prezentowali walki na miecze, uczyli
strzelać z łuku i wybijali pamiątkowe monety. Dzieci mia-
ły możliwość ubrania hełmów i strojów z minionych epok
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wojami.
Część parkingu samochodowego, przylegającego do sporej
skarpy, stanowiącej naturalny kulochwyt została wykorzy-
stana na przeprowadzenie konkursu strzeleckiego z wia-
trówki pneumatycznej i pistoletu. Rywalizacja toczyła się
w kategoriach junior, kobiet i mężczyzn. Oczywiście i w
tej konkurencji dla osób z pierwszych trzech miejsc były
wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe.
Uczestnikom festynu prócz doskonałej grochówki,pieczo-
nego steku drobiowego, kiełbasek, zafundowano również
kawę z doskonałym ciastem i napoje chłodzące.
Podczas festynu toczyła się zacięta rywalizacja wśród ro-
dzin w wieloboju sportowym. Trzydzieści drużyn, które
się zgłosiły do rywalizacji, musiało wziąć udział w sześciu
konkurencjach, które wchodziły do wieloboju. Strzały na
bramkę, bieg w byle czym, herco koszykówka, bieg na
nartach, sztafeta w workach i skrzynki. Rywalizacja była
zacięta, bo i było o co się ,,bić”. Główną nagrodą w wie-
loboju był voucher pobytowy ufundowany przez Holiday
Golden Resort w Łazach, 3 noclegi z wyżywieniem dla
rodziny 2 + 2. Po zakończeniu wieloboju, organizator na
scenie głównej wręczył dla pierwszych 10 drużyn, nagrody
Festyn Rodzinny pod hasłem ,,W
To już dziesięć lat, kiedy Związek Zawodowy Górników w Polsce PGG KWK ,,Marc
rzeczowe i dyplomy. Rozegrane zostały również zawody
siłowania na rękę, które przeprowadził klub SAMSON Z
Marklowic.Przed zawodami zostały wytłumaczone zasady
tej jeszcze mało znanej dyscypliny sportu oraz pokazano,
jak rywalizacja powinna wyglądać, W zawodach uczest-
niczyło prawie dwudziestu zawodników i zawodniczek.
Także panie spróbowały swoich sił, co sprawiło że zawody
skupiły sporą rzeszę kibiców. Finał zawodów odbył się na
scenie głównej, na której zawodnicy, którzy zajęli pierwsze
trzy miejsca zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami
rzeczowymi.
Głównym punktem programu festynu było rozlosowanie
fantów w loterii fantowej. Podczas festynu rozlosowano
vouchery pobytowe zasponsorowane przez: Nadwiślańską
Agencję Turystyczną, hotel ,,Grand Limba” w Poroni-
nie, Pensjonat ,,Tatry” w Kościelisku, hotel ,,Jaskółka” w
Ustroniu, O. W. Familijni w Pogorzelicy, Ośrodek Wy-
poczynkowy w Olzie oraz nagrody głównej telewizora 58
cali, ufundowanego przez związek.
Są osoby wśród nas, które potrzebują pomocy i tym oso-
bom należy pomagać. Festyn był doskonałą okazją, aby
zrobić kwestę na rzecz chorej Ani, córki naszego członka
związku. Wszystkim, którzy wrzucili do puszki ,,grosik”,
serdecznie dziękujemy.
Festyn wsparli: PKO Oddział Radlin, DIA – CAR Ra-
dlin, Doris Simon Radlin, EGRA Radlin, ESOX Radlin,
KANMAR, U Joli, Puchatek-Zbyszek Zawadzki, Górno-
śląskie Konsorcjum Handlowe, biuro podróży ,,Altamira”
z Katowic, CDO 24, Setka, Danielo, Stacja Demontażu
Pojazdów Wodzisław Śl., Agencja Ubezpieczeniowa Bo-
żena Witebska, radna starostwa wodzisławskiego Joanna
Kaszuba-Rduch, Mirosław i Grzegorz Grud.
Relacjonując przebieg festynu chcemy serdecznie po-
dziękować wszystkim sponsorom dzięki którym, festyn
mógł być zrealizowany w takiej formule jaką chcieliśmy
mieć. Słowa podziękowania kierujemy również do pani
burmistrz Radlina Barbara Magiery i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Biertułtowy, członków zarządu organizacji z
małżonkami, którzy jak zwykle nas nie zawiedli i czynnie
włączyli się w organizację i prowadzenie festynu.
Ocenę festynu pozostawiamy jednak uczestnikom,chociaż
zdołaliśmy już usłyszeć pochlebne opinie. A wszystko za
sprawą doskonałej organizacji, zaangażowania się sporej
grupy ludzi, a przede wszystkim pięknej w tym dniu po-
gody.
Przewodniczący ZZG w Polsce PGG KWK „Marcel” nie
ukrywa swego zadowolenia, że organizacja, którą kieruje
zrzesza członków na których można zawsze liczyć - czy
to manifestacja, referendum albo też festyn czy wycieczka.
Stały i bezpośredni kontakt z załogą jest podstawą dialogu
społecznego, który pozwala na rozwiązywanie problemów,
których w dobie covidu jak i przyszłej transformacji gór-
nictwa, nigdy nie brakuje.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację festy-
nu, jak mi sponsorom, serdecznie DZIĘKUJĘ.
Krzysztof Wojciechowski
Wszystkie dzieci nasze są …”
cel” organizuje festyn rodzinny w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Olza” w Olzie.
7
strona
8
strona
Umowa o pracę może zostać rozwiązana
przez każdą ze stron stosunku pracy, czyli
zarówno przez pracodawcę, jak i przez pra-
cownika. Zgodnie z przepisami kodeksu
pracy rozwiązanie umowy może nastąpić
na trzy różne sposoby:
- za porozumieniem stron;
- z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
- bez okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnie-
nie dyscyplinarne).
Rozwiązanie umowy za porozumieniem
stron jest wspólnym ustaleniem między
stronami umowy terminu jej zakończenia.
Z kolei rozwiązanie umowy z zachowa-
niem okresu wypowiedzenia lub bez za-
chowania tego okresu jest ściśle określone
w przepisach Kodeksu pracy. Jeśli umowa
zostanie rozwiązana niezgodnie z przepi-
sami, obie strony mają prawo odwołać się
do sądu pracy.
Podstawa prawna zwolnienia dyscypli-
narnego
Jak już zostało wspomniane, rozwiązanie
umowy o pracę bez zachowania okresu
wypowiedzenia, czyli w tzw. trybie dys-
cyplinarnym, może odbyć się zgodnie z
obowiązującymi przepisami Kodeksu pra-
cy. Wskazują one konkretnie przyczyny
uprawniające pracodawcę do rozwiązania
umowy w ten sposób.
Art. 52 § 1 Kodeksu pracy
Pracodawca może rozwiązać umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika
w razie: 
- ciężkiego naruszenia przez pracownika
podstawowych obowiązków pracowni-
czych;
- popełnienia przez pracownika w czasie
trwania umowy o pracę przestępstwa, któ-
re uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestęp-
stwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem;
- zawinionej przez pracownika utraty
uprawnień koniecznych do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku.
Z kolei art. 53 kp wskazuje sytuacje, kie-
dy pracodawca może zwolnić pracownika
z powodu nieobecności w pracy. Warto
wiedzieć, jak powinien wyglądać prawidło-
wy dokument wypowiedzenia umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia. Muszą
się na nim znaleźć następujące elementy:
- dane pracodawcy i pracownika;
- tytuł: informacja o rozwiązaniu umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia;
- przyczyna, dla której pracodawca decy-
duje się rozwiązać umowę w trybie natych-
miastowym – bardzo ważne, aby przyczyna
była istotna i rzeczywista;
- pouczenie pracownika o możliwości od-
wołania się do sądu pracy w ciągu 21 dni;
- podpis pracodawcy oraz pracownika.
Co ważne, nawet jeśli pracownik nie pod-
pisze wypowiedzenia, ale zostało ono
doręczone w sposób prawidłowy (np. w
obecności świadka), to uznaje się, że wypo-
wiedzenie umowy jest skuteczne.
Pracodawca może zwolnić pracownika w
trybie dyscyplinarnym w ciągu 30 dni od
momentu otrzymania informacji o jego
przewinieniu. Po upływie tego terminu
pracodawca nadal może zwolnić pracowni-
ka, jednak już tylko z zachowaniem okresu
wypowiedzenia lub też nie rozwiązywać
umowy, a nałożyć na pracownika karę po-
rządkową lub pieniężną.
Przed trybem zwolnienia dyscyplinarnego
nie ustrzegą się także pracownicy podle-
gający szczególnej ochronie przed wypo-
wiedzeniem. Dokument, często potocznie
zwany „dyscyplinarką”, można wręczyć
także pracownicy w ciąży lub pracowniko-
wi w okresie przedemerytalnym. Nie ma
też znaczenia, czy umowa jest zawarta na
okres próbny, na czas określony lub nie-
określony.
Za co pracownik może dostać dyscypli-
narkę w praktyce?
Przepisy Kodeksu pracy wprost określają,
kiedy może nastąpić zwolnienie dyscypli-
narne pracownika. Za co jednak można
otrzymać dyscyplinarkę w praktyce?
1) Ciężkie naruszenie przez pracownika
podstawowych obowiązków pracowni-
czych
Ciężkie naruszenie obowiązków pracowni-
czych to przede wszystkim niewykonywa-
nie poleceń służbowych. Ale także:
- notoryczne spóźnianie się do pracy lub
opuszczenie stanowiska pracy przed koń-
cem pracy;
- niestosowanie się do przepisów BHP, np.
brak korzystania ze środków ochrony oso-
bistej lub umyślne narażenie siebie lub in-
nych osób na niebezpieczeństwo;
- umyślne zniszczenie lub uszkodzenie
mienia zakładu pracy;
- złamanie zakazu konkurencji i tajemnicy
zawodowej;
- działanie mobbingowe na innych oso-
bach zatrudnionych w zakładzie pracy lub
na pracodawcy;
- przybycie do pracy pod wpływem alkoho-
lu lub środków odurzających lub spożywa-
nie alkoholu na terenie zakładu pracy.
2) Popełnienie przez pracownika w czasie
trwania umowy o pracę przestępstwa, któ-
re uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestęp-
stwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem.
Zwolnienie pracownika za popełnienie
przestępstwa jest możliwe, jeśli praco-
dawca przyłapał pracownika na „gorącym
uczynku” lub pracownik został skazany
prawomocnym wyrokiem sądu. Domysły
lub podejrzenia nie dają pracodawcy pra-
wa zwolnienia pracownika bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
3) Zawiniona przez pracownika utrata
uprawnień koniecznych do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku
Przykładem może być utrata prawa jazdy
za jazdę pod wpływem alkoholu w przy-
padku kiedy pracownik zatrudniony jest na
stanowisku kierowcy lub jeśli pracownik
nie odnowił posiadanych uprawnień nie-
zbędnych do wykonywania zawodu, mimo
iż wiedział o terminie ich ważności.
Zwolnienie dyscyplinarne a konsekwen-
cje dla pracownika
Pracownik, który otrzymał zwolnienie dys-
cyplinarne, musi liczyć się z konsekwen-
cjami tego faktu. Informacja jest bowiem
zapisana w świadectwie pracy, nie ulega
przedawnieniu i nie ma możliwości, aby
została stamtąd usunięta. I o ile podczas
poszukiwania pracy pracownik nie musi
umieszczać jej w swoim CV, to przedsta-
wiając świadectwo pracy, nie uniknie za-
pewne pytań dotyczących takiego sposobu
rozwiązania umowy o pracę.
Ponadto pracownik, który został zwolnio-
ny dyscyplinarnie, musi liczyć się z utratą
dni wolnych na poszukiwanie pracy, prawa
do zasiłku dla bezrobotnych, ewentualnej
odprawy za zwolnienie.
W sytuacji gdy pracownik naraził firmę na
poważne straty poprzez ciężkie naruszenie
swoich obowiązków, pracodawca może do-
magać się także odszkodowania w postę-
powaniu cywilnym.
Niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne –
prawa pracownika
Pracownik,który uważa,że został zwolnio-
ny w trybie dyscyplinarnym bezpodstaw-
nie, ma prawo dochodzić swoich spraw.
Oczywiście może spróbować porozmawiać
o tym z pracodawcą, jednak najczęściej ta-
kie rozmowy nie przynoszą skutku i sprawa
trafia do sądu pracy.
Przed sądem pracownik niesłusznie zwol-
niony w trybie dyscyplinarnym może
wnioskować o przywrócenie do pracy lub
o otrzymanie odszkodowania z tego powo-
du. Odszkodowanie przysługuje w kwocie
wynagrodzenia za czas wypowiedzenia lub
w przypadku umowy na czas określony lub
umowy na czas wykonania określonej pra-
cy może wynieść tyle, co wynagrodzenie za
czas, do którego umowa miała trwać, nie
więcej jednak niż za 3 miesiące.
Zwolnienie pracownika w trybie dyscy-
plinarnym zawsze powinno być ostatecz-
nością. Należy jednak mieć na uwadze, że
pracownik nie jest bezkarny i oprócz praw
ma również obowiązki, które musi speł-
niać. Konsekwencje zwolnienia bez okresu
wypowiedzenia są poważne, dlatego warto
przestrzegać przepisów obowiązujących w
zakładzie pracy, jak i zasad współżycia spo-
łecznego.
Emilia Lazarowicz poradnikpracownika.pl
Zwolnienie dyscyplinarne - jakie są konsekwencje?
Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
W uzasadnieniu podał, że bardzo często w godzinach pracy korzystam z portali społecznościowych,
wykorzystując do tego komputer służbowy. Przez to nie jestem w stanie wykonywać efektywnie
wszystkich zadań zleconych przez przełożonego, co przełożyło się na skargi od klientów. Czy można
zastosować zwolnienie dyscyplinarne w takim przypadku?
15 marca 2011 roku z inicjatywy Rafała Kon-
towicza, członka zarządu Związku Zawodo-
wego Górników w Polsce KWK Mysłowice
– Wesoła powstał Mysłowicki Klub Biegacza
No.I .Od samego początku klub mocno zwią-
zany był z górnictwem, gdyż wielu przyjaciół
i sympatyków Namberłana to pracownicy
(najpierw Katowickiego Holdingu Węglo-
wego), a obecnie Polskiej Grupy Górniczej.
Na przestrzeni 10-ciu lat działalności zorga-
nizowaliśmy prawie 100 imprez biegowym.
Bieg „ku pamięci” w 25 rocznicę wybuchu w
KWK Mysłowice, Bieg z okazji 60leci KWK
Wesoła, Mysłowicka Liga Crossowa, Śląski
Czterobieg Zimowy, charytatywny Bieg Syl-
westrowy dla Hospicjum Cordis, Bieg Bar-
bórkowy, Crossy Namberłana to imprezy, na
które przybywali miłośnicy biegania z kraju i
zagranicy. Wraz z Klubem HDK PCK Basia
przy KWK Mysłowice-Wesoła, który od po-
czątku naszej działalności mocno angażowała
się w życie klubu zorganizowaliśmy pierw-
szy i drugi Bieg Krwiodawców. Warto dodać
że każdy nasz bieg rozpoczynał się biegiem
dzieci na których na mecie czekał medal i
słodki poczęstunek. Nie samym bieganiem
żyje człowiek, bale biegacza, festyny na uro-
dziny klubu,spotkania opłatkowe,wyjazdy na
zakończenie sezonu to imprezy, na których
bawili się nie tylko biegacze. Przez wiele lat
organizowaliśmy na mysłowickim hubertusie
treningi biegowe połączone z morsowaniem.
Na trasach wielu polskich i europejskich bie-
gów można było nas spotkać. Miejmy na-
dzieję, że po ustąpieniu pandemii ponownie
spotkamy się na biegowych ścieżkach. Nasze
motto dawać ludziom biegową radość… na-
dal jest aktualne.
Z biegowym pozdrowieniem:
Rafał Kontowicz
3 września w siedzibie Związku Zawodo-
wego Górników w Polsce Polskiej Grupy
Górniczej KWK „Jankowice” odbyło się
rozstrzygniecie konkursu WYTYPUJ MI-
STRZA EUROPY w piłce nożnej Euro
2020, wśród poprawnie oddanych zgłoszeń
zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody. Już
dziś zapraszamy na przyszłoroczny konkurs
WYTYPUJ MISTRZA ŚWIATA w piłce
nożnej.
13 września przewodniczący Zarządu ZZG
w Polsce KWK Wujek Roland Zagórski w
imieniu związku wziął udział w uroczystym
rozpoczęciu XVI Biegu Pamięci Ku Czci Pa-
mięci Męczenników stanu wojennego spod
Kopalni Wujek. Uczestnicy sztafety przez
dwa dni, od 13 do 14 września 2021 r., poko-
nali trasę do grobu bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki. W poniedziałkowy poranek odprawiona
została msza święta w kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Katowicach-Bry-
nowie. Następnie biegacze w uroczystym
pochodzie przeszli pod Pomnik Poległych
Górników KWK „Wujek”, gdzie odbyła się
krótka uroczystość, podczas której złożono
kwiaty.
Mysłowicki Klub Biegacza No.I – dawać ludziom biegową radość
Wytypuj mistrza Pamięci męczenników
9
strona
10
strona
W dniu 11.09.2021 odbył się finał za-
wodów wędkarskich Grand Prix 2021r.
- wędkarz roku Związku Zawodowego
Górników w Polsce Polskiej Grupy Gór-
niczej KWK „Jankowice” na łowisku ko-
mercyjnym Bąków „U Babci”. Cały cykl
składał się z trzech tur, a pierwsza odbyła
się 15 maja, druga tura 12 czerwca 2021r.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 7:00 po
rozlosowaniu stanowisk na uczestników
oraz ich rodziny czekało pyszne śniada-
nie oraz napoje , w trakcie wędkowania
rodziny i kibice mogli podziwiać piękne
okazy ryb złowionych przez zawodni-
ków (największą rybą III Tury był karp
o wadze 9 640g), po sygnale kończącym
zawody na uczestników czekał pieczony
pstrąg. Po podsumowaniu wyników na-
stąpiło ogłoszenie zwycięzców III Tury
oraz całego cyklu zwycięzcą Grand Prix
została Papierok Sylwia, drugie miejsce
zajął Papierok Marek, a trzecie Deszcz-
ka Tomasz. Każdy uczestnik wydarzenia
otrzymał pamiątkowy pucharek oraz wę-
dzoną rybę.
Już dziś zapraszamy na przyszłoroczny
cykl zawodów.
ZZG w Polsce Ruch Jankowice
Zawody o Grand Prix
Cztery katoliczki piją kawę. Pierwsza
mówi:
- Mój syn jest księdzem. Kiedy wchodzi
do pokoju, ludzie mówią: „Ojcze”.
Druga mówi:
- Mój syn jest biskupem, kiedy wchodzi
do pokoju, ludzie mówią: „Wasza mi-
łość”.
Trzecia na to:
- Mój syn jest kardynałem, kiedy wcho-
dzi do pokoju, ludzie mówią: „Wasza
ekscelencjo”.
Ponieważ czwarta w milczeniu sączy
kawę, delikatnie ją zachęcają:
- No...?
- Mój syn jest wspaniale umięśnionym
tancerzem. Kiedy wychodzi na scenę,
kobiety wołają: „O mój Boże!”
»««»»«
Do sypialni wchodzi mąż i znajduje tam
żonę z jakimś facetem.Jest tak zaskoczo-
ny, że nie może powiedzieć słowa. Stoi
jak wryty patrząc na łóżko, a następnie
wzrok jego zatrzymuje się na ścianie
gdzie wisi pokaźnych rozmiarów obraz z
„jeleniem na rykowisku”.
Tak! ...przebiega mu przez myśl ...teraz
widzę, że to k*rwa portret przodka!
»««»»«
Idzie facet przez las i widzi zziębniętą
sierotkę. Pyta:
- Zimno ci?
- Tak.
- A może głodna jesteś?
- No tak.
- To może chcesz na pączka?
- A jak to jest na pączka?
»««»»«
Spotyka się dwóch kumpli i jeden mówi:
- Patrz na mój tatuaż .
- Ja mam Hitlera na d*pie!
Ściąga spodnie i pokazuje.
- Gdzie on jest?
- A to gnój, chyba wlazł do bunkra!
»««»»«
Rozmawia dwóch kolegów:
- Od sześciu lat codziennie rano wybie-
ram się pobiegać.
- Chciałbym mieć Twoją kondycję.
- No nie wiem, codziennie rano tylko się
wybieram...
Rozwiązanie krzyżówki z „Górnika” nr 16 brzmiało: „CEL UŚWIĘCA ŚRODKI”.
Nagrody wylosowali: Mariola Kuc z Rybnika i Waldemar Janota z Mysłowic. Gratu-
lujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelni-
ków, którzy prawidłowo rozwiążą hasło rozlosujemy nagrody rzeczowe. Rozwiązania
należy przesłać pocztą na adres redakcji z dopiskiem: ZZG w Polsce lub e-mailem.
Prosimy o podawanie adresu zwrotnego. Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać do
15 października.
Składniki:
• 1 główka kapusty (ok. 3 kg)
• 80 dag cukinii (waga po obraniu)
• 30 dag ryżu (1 ½ szklanki)
• 50 dag mielonego mięsa
• 15 dag cebuli
• 2 ząbki czosnku
• 1 jajko
• 1 pęczek natki zielonej pietruszki
• słodka papryka w proszku
• ostra papryka w proszku
• gałka muszkatołowa
• bazylia
• majeranek
• sól
• pieprz czarny
• ok. 1 ½ litra wody
• 2 liście laurowe
Sos:
• 2 łyżki masła
• 3 łyżki mąki pszennej
• 750 ml wody (może być ta, w której goto-
wały się gołąbki)
• 20 dag koncentratu pomidorowego
• sok z cytryny
• zioła prowansalskie
• sól
• pieprz czarny
Wykonanie:
Białą kapustę obrać z wierzchnich liści, opłu-
kać i wyciąć z niej głąb. Do dużego garnka
wlać wodę (tak trochę więcej niż pół garnka),
a gdy się zagotuje, to posolić i włożyć kapu-
stę. Przykryć pokrywką i gotować na małym
ogniu przez około 10 minut, od czasu do
czasu obracając kapustę i za pomocą noża i
widelca po kolei obierać kapustę z liści. Liście
lekko ostudzić, i z każdego ostrym nożem
odkroić zgrubiałe nerwy. Cukinię obrać ze
skórki, oczyścić z pestek, opłukać, i zetrzeć na
tarce o dużych oczkach. Przełożyć do miski,
posolić, wymieszać i odstawić na około 30
minut, a potem odcisnąć z soku, który pu-
ściła.
Ryż ugotować w osolonej wodzie, według
przepisu na opakowaniu i ostudzić. Cebulę i
czosnek obrać z łusek, opłukać, osuszyć i po-
kroić cebulę w kostkę,a czosnek w kosteczkę.
Natkę zielonej pietruszki opłukać, osuszyć i
pokroić. Do dużej miski przełożyć cukinię,
ryż, mielone mięso, cebulę, czosnek, natkę
zielonej pietruszki i surowe jajko. Całość do-
kładnie wymieszać długą, drewnianą łyżką.
Następnie dodać szczyptę słodkiej i ostrej pa-
pryki w proszku, gałki muszkatołowej, bazy-
lii, rozgniecionego w palcach majeranku oraz
soli i czarnego pieprzu do smaku. Ponownie
razem wymieszać i nakładać łyżką na liście
kapusty. Boki liścia złożyć do środka i zwinąć
gołąbka. Gotowe gołąbki układać w rondlu
(potrzebne będą 2 rondle). Każdy rondel z
gołąbkami zalać wrzącą osoloną wodą, tak
do około ½ wysokości rondla. Na wierzchu
położyć listek laurowy, rondle przykryć po-
krywkami i włożyć do nagrzanego piekarni-
ka. Zapiekać przez około 55 minut w tem-
peraturze 180 °C. Po wyłączeniu piekarnika
rondle z gołąbkami można jeszcze zostawić
na około 15 minut (a w tym czasie moż-
na przygotować sos). W rondelku roztopić
masło, dodać mąkę, dokładnie rozmieszać, a
następnie wlać wodę, cały czas mieszając, aby
masa zgęstniała. Na koniec dodać koncentrat
pomidorowy, dokładnie wymieszać i zagoto-
wać. Zdjąć z ognia, dodać kilka kropli soku
z cytryny, szczyptę ziół prowansalskich, soli i
czarnego pieprzu do smaku. Na koniec całość
razem wymieszać. Gorące gołąbki wykładać
na talerze i polewać pomidorowym sosem.
Z podanych składników wyjdzie około 25
gołąbków.
Smacznego!
Gołąbki z cukinią i mięsem
Żona górnika poleca...
11
strona
12
strona

More Related Content

What's hot

Górnik 19/21
Górnik 19/21Górnik 19/21
Górnik 19/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 11/2021
Górnik 11/2021Górnik 11/2021
Górnik 11/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
BiuroOPZZ
 
Górnik 10/2021
Górnik 10/2021Górnik 10/2021
Górnik 10/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Grupa PTWP S.A.
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
BiuroOPZZ
 
Czy kontrakting energetyczny jest sposobem finansowania inwestycji gminnych -...
Czy kontrakting energetyczny jest sposobem finansowania inwestycji gminnych -...Czy kontrakting energetyczny jest sposobem finansowania inwestycji gminnych -...
Czy kontrakting energetyczny jest sposobem finansowania inwestycji gminnych -...
Forum Nowej Gospodarki
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 

What's hot (19)

Górnik 19/21
Górnik 19/21Górnik 19/21
Górnik 19/21
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
 
Górnik 11/2021
Górnik 11/2021Górnik 11/2021
Górnik 11/2021
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
 
Górnik 10/2021
Górnik 10/2021Górnik 10/2021
Górnik 10/2021
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
 
Czy kontrakting energetyczny jest sposobem finansowania inwestycji gminnych -...
Czy kontrakting energetyczny jest sposobem finansowania inwestycji gminnych -...Czy kontrakting energetyczny jest sposobem finansowania inwestycji gminnych -...
Czy kontrakting energetyczny jest sposobem finansowania inwestycji gminnych -...
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 

Similar to Górnik 18/21

Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021
BiuroOPZZ
 
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarkiEnergia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
GrzegorzTobiszowski
 
Bez Napięcia 6-7/2021
Bez Napięcia 6-7/2021Bez Napięcia 6-7/2021
Bez Napięcia 6-7/2021
BiuroOPZZ
 
Stanowisko pmm 8.6.2020
Stanowisko pmm 8.6.2020Stanowisko pmm 8.6.2020
Stanowisko pmm 8.6.2020
Grupa PTWP S.A.
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Silny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w EuropieSilny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w Europie
GrzegorzTobiszowski
 
Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 

Similar to Górnik 18/21 (20)

Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
 
Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021
 
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarkiEnergia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
 
Bez Napięcia 6-7/2021
Bez Napięcia 6-7/2021Bez Napięcia 6-7/2021
Bez Napięcia 6-7/2021
 
Stanowisko pmm 8.6.2020
Stanowisko pmm 8.6.2020Stanowisko pmm 8.6.2020
Stanowisko pmm 8.6.2020
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 
Silny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w EuropieSilny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w Europie
 
Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 

Górnik 18/21

 • 1. 16 - 30 wrzesień 2021 • nr 18 (2145) • GAZETA GÓRNICZA • cena 1,85 zł (w tym 8 proc.VAT) O wsparcie dla firm zaplecza górniczego Czytaj s.2 ZZG w Polsce kolejny raz apeluje o pilne roz- poczęcie prac nad rozwiązaniami dla sektora okołogórniczego, co przewiduje „Umowa spo- łeczna dotycząca transformacji energetycznej”. Podwyżki w JSW Czytaj s.4 Dzięki zmianom personalnym w spółce udało się zakończyć spór zbiorowy i wywalczyć pod- wyżki płac, uzyskać jednorazową premię oraz podnieść wartość flapsów. Zwolnienie dyscyplinarne - jakie są konsekwencje? Czytaj s. 8 Godne wynagrodzenie, bezpieczeństwo i ludzkie traktowanie pracowników… Czytaj s.5 „Górnik” rozmawia ze Zbigniewem Zatorskim - p.o. przewodniczącego ZZG w Polsce w Ru- chu Halemba KWK Ruda. Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.W uza- sadnieniu podał, że… ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.zzg.org.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik (Nie) bezpiecznie w kopalniach W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej pracuje za mało górników. Związki zawodowe w kolejnych kopalniach domagają się zwiększeniazatrudnienia.Obecnasytuacjazagrażabezpieczeństwu pracy i może skończyć się szybką likwidacją. Czytaj s.3 Festyn Rodzinny pod hasłem ,,Wszystkie dzieci nasze są …” To już dziesięć lat, kiedy Związek Zawodowy Górników w Polsce PGG KWK ,,Marcel” organizuje festyn rodzinny w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Olza” w Olzie. Czytaj s.6-7
 • 2. 2 strona „Górnik”- Dwutygodnik Zwiazku Zawodowego Górników w Polsce Redaktor naczelny: Jarosław Bolek. Rada Programowa: Marek Gaik, Leszek Piotrowski, Arkadiusz Siekaniec, Wojciech Skowron, Krzysztof Wojciechowski Adres wydawcy: Jarbol Media, ul. Jana III Sobieskiego 376, 42-580 Wojkowice, tel. 507 871 129; kontakt: Rada Krajowa ZZG w Polsce, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, tel.: 32 255 36 63, kom. 507 871 129; fax: 32 255 16 46; https://gornik.zzg.org.pl; jarbol@gazeta.pl Wydawca: JARBOL MEDIA. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych. Śmierć w kopalniach W ruchu Wujek kopalni Staszic-Wujek w czwar- tek rano, 9 września, zmarł 59-letni sztygar zmia- nowy z oddziału GTD-W1. - Około godziny 7:40 pracownik będąc przed budynkiem warsztatu od- działu GTD-W1, poinformował przebywających tam pracowników, że źle się czuję i żeby wezwali pomoc. Po dotarciu na miejsce pomocy z przyszy- bowego punktu opatrunkowego, ok. godz. 7:50 pracownik stracił przytomność. Niezwłocznie przystąpiono do jego reanimacji, którą kontynu- ował wezwany zespół ratownictwa medycznego.O godzinie 8:58 stwierdzono zgon.W 2020 r.z przy- czyn naturalnych zmarło dziewięciu pracowników kopalń, z czego ośmiu zatrudnionych było w za- kładach eksploatujących węgiel kamienny. Głów- ną przyczyną zgonów naturalnych zaistniałych w 2020 r. była niewydolność krążeniowo-oddecho- wa, prowadząca do zawału mięśnia sercowego. Z kolei nad ranem w sobotę, 18 września, doszło do wypadku w KWK Borynia-Zofiówka, Ruch Borynia, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglo- wej. Górnik został przygnieciony podczas trans- portu urobku. Mimo reanimacji zmarł. Według statystyk Wyższego Urzędu Górniczego to już dziewiąta w tym roku śmiertelna ofiara w polskim przemyśle wydobywczym i szósta w kopalniach węgla kamiennego. O transformacji górnictwa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego O działaniach osłonowych, pomocy publicznej dla sektora górniczego, skutków dla otoczenia, regio- nu i rynku pracy rozmawiano podczas debaty, któ- ra odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (20-22 września). Transformacja górnictwa spowoduje zmiany na rynku pracy oraz konieczność wsparcia pracow- ników. Jak wynika z raportu Instytutu Badań Strukturalnych „Dekarbonizacja i zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce”, między 14 tys. a 36 tys. osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego będzie wymagało wsparcia na rynku pracy do 2030 r. (w zależności od tempa de- karbonizacji). Ruszyły rozmowy ws. transformacji polskiego górnictwa W Brukseli odbyły się rozmowy strony polskiej z przedstawicielami KE ws. prenotyfikacji progra- mu dla górnictwa węgla kamiennego. Umówili- śmy się na robocze spotkania co 10 dni - poinfor- mował wiceszef MAP Artur Soboń. Zależy nam, aby uruchomić tę pomoc publiczną w 2022 r. - do- dał. Chcemy, aby formalnie notyfikacja była po- przedzona zgodą KE co do zastosowania dwóch instrumentów pomocy publicznej dla górnictwa - powiedział Artur Soboń. Chodzi o koszty nad- zwyczajne przy likwidacji majątku, a jednocześnie możliwość w postaci odpraw górniczych dla pra- cowników likwidowanych kopalni oraz o urucho- mienie programu dopłatach do redukcji produkcji węgla - wyjaśnił. Polska wymaga specyficznego, odrębnego programu i odrębnego podejścia Ko- misji Europejskiej. Musimy wypracować i prawne i techniczne możliwości wprowadzenia tego roz- wiązania. Spodziewam się, że to potrwa kolejne miesiące - podkreślił. O wsparcie dla firm zaplecza górniczego ZZG w Polsce kolejny raz apeluje o pilne rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami dla sektora okołogórniczego, co przewiduje „Umowa społeczna dotycząca transformacji energetycznej”. Pani Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu, Wiceminister Rozwoju i Technologii PI.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Szanowna Pani Minister; W ślad za naszymi pismami skierowanymi do MAP w dniu 8 lutego 2021r. oraz pismem do Mi- nisterstwa Rozwoju Pracy i Technologii w dniu z dnia 2 lipca 2021r. Rada Krakowa ZZG w Polsce wnosi o pilne rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami dla sektora okołogórniczego. Rada Krajowa ZZG w Polsce,działając na podsta- wie „Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego” ... z dnia 28 maja 2021r., ponownie wnosi o udzielenie infor- macji na temat realizacji zapisów punktu V pod- punkt 8 w/w dokumentu. W obecnej, pogarszającej się sytuacji firm zaplecza górniczego stworzenie cyt.„dodatkowego systemu wsparcia dla specjalistycznych przedsiębiorstw górniczych kooperujących z górnictwem” staje się potrzebą coraz bardziej aktualną. Zgodnie z zapisami umowy system ten zostanie uzgodniony w odrębnym porozumieniu przez stronę rządową, przedstawicieli gmin górniczych, central związkowych, będących sygnatariuszami Umowy Społecznej i inne wskazane w umowie podmioty. Rada Krajowa skierowała w tej sprawie pismo, na które odpowiedział ówczesny Wiceminister Roz- woju, Pracy i Technologii - Pan Robert Tomanek. Następnie w sierpniu br. w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, powołująca się na Mini- sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, że prace nad porozumieniem rozpoczną się w pod koniec sierpnia 2021r. Do chwili obecnej do Rady Krajowej ZZG w Pol- sce nie dotarła żadna informacja na ten temat, w związku z powyższym prosimy Panią Minister o interwencję. Jednocześnie zwracamy uwagę, że sytuacja firm zaplecza górniczego, w związku z ograniczaniem mocy produkcyjnych sektora górniczego stale się pogarsza i proces ten będzie się nasilał wraz z po- stępem transformacji energetycznej. Firmy okołogórnicze stoją przed wyzwaniami zmiany profilu działalności i przekwalifikowaniem pracowników, a ich kondycja stale się pogarsza. Biorąc pod uwagę, że sektor zaplecza górniczego zatrudnia (wg. różnych szacunków) od kilkudzie- sięciu tysięcy do kilkuset tysięcy pracowników, problem już w chwili obecnej jest bardzo poważny. Wobec powyższego ponownie wnosimy o rozpo- częcie prac nad wypracowaniem systemu wsparcia i zawarciem odrębnego porozumienia, o którym mówi podpisana w dniu 28 maja Umowa Społecz- na, zarazem deklarujemy udział naszego przedsta- wiciela w przedmiotowych pracach. Związek Zawodowy Górników w Polsce Wiceprzewodniczący Arkadiusz Siekaniec Odszedł Alfred Miodowicz pierwszy Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI ! Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom szczere wyrazy współczucia: składa Rada Krajowa ZZG w Polsce Alfred Miodowicz … pierwszy Przewodniczący Ogól- nopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (1984-1991), poseł na Sejm PRL IX kadencji. Urodzony 28 czerwca 1929 roku w Poznaniu.W 1952 podjął pracę w Hucie im. Lenina, był tam m.in. pierwszym nagrzewnicowym wielkich pieców. Działał w związkach zawodowych. W latach 1983–1987 był przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków Zawodowych; w listopadzie 1984 został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W latach 1985–1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji, Przeciwnik Lecha Wałęsy w debacie telewizyjnej 30 listo- pada 1988. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Składał podczas nich np. wnioski całkowicie wolnych, niekontraktowych wyborów do parlamentu i natychmiastowego zniesienia wszelkiej cenzury słowa i publikacji. Od 1992 do 1995 był przewodniczącym Ruchu Ludzi Pracy. Należał do władz Światowej Federacji Związków Zawodowych. Z powodu śmierci Teścia Wyrazy żalu i współczucia dla Zenona Czarnoty - wiceprzewodniczącego ZZG w Polsce w kopalni Halemba oraz całej rodziny Składa: Zarząd ZZG w Polsce Ruch Halemba KWK Ruda
 • 3. Czerwona kartka dla ministerstwa sprawiedliwości 10 września „czerwony marsz” ruszył przez Warszawę. Protestowali pracownicy sądów i prokuratur. Nieśli ze sobą czerwone kartki dla rządu. Do protestu przystąpi- ła większość organizacji związkowych działających we wszystkich centralach związkowych w tym – Nieza- leżny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej - organizacja członkowska OPZZ. Rząd, a zwłaszcza Ministerstwu Sprawiedliwości, dostał czerwoną kartkę za brak skutecznych działań na rzecz poprawy warun- ków pracy, za mobbing i za brak dialogu. Pracownicy sądów i prokuratur podkreślają, że warunki pracy stale się pogarszają. Żądają wskaźnikowego podwyższenia wynagrodzenia o 12 proc. i godnych warunków pracy! Medycy protestują Od początku sierpnia trwa protest pracowników ochrony zdrowia. 2 sierpnia został zawiązany Ogól- nopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia, złożony z przedstawicieli ogólnopolskich związków zawodowych zawodów medycznych oraz z przedstawicieli samorządów zawodów medycznych. 9 września 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia dotarły po- stulaty strajkujących medyków. Postulatów jest osiem, dotyczą różnych grup zawodowych i różnych spraw, od finansów, przez organizację systemu, po kwestie prawne. Protestujący pracownicy ochrony zdrowia przedstawili osiem postulatów: Szybszy niż planowa- ny wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości 8 proc. PKB. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej. Zwięk- szenie liczby pracowników w systemie ochrony zdro- wia do poziomów średnich w krajach OECD i UE (w tym dodatkowych pracowników obsługi admini- stracyjnej i personelu pomocniczego) i wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. Realny wzrost wyceny świadczeń medyczny, ryczałtów i tzw. dobokaretki oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń. Podniesienie jakości usług medycznych - poprawa jakości opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej, farmaceutycz- nej oraz zwiększenie dostępu do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych. Wpro- wadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy za- wodowej. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. Oflagowane zakłady Artur Jacek Wilkoń, Przewodniczący Związku Za- wodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY: W ciągu ostatnich miesięcy zwracaliśmy się do Zarządu Węglo- koksu i ministra Jacka Sasina w kwestiach, które do- tyczyły HUTY ŁABĘDY SA, HUTY POKÓJ SA I WALCOWNI BLACH BATORY. Nasze szczególne zaniepokojenie wzbudzała informacja o umowie wsa- dowej narzuconej przez WĘGLOKOKS na wymie- nione spółki. Głównym zarzutem do umowy był zapis dotyczący prowizji od dostarczonego wsadu, który w naszej ocenie spowodowałoby duże obciążenie finan- sowe dla hut. Umowa wsadowa nie weszła w życie. Ponadto w trakcie spotkań w siedzibie Węglokoksu, Zarząd nie potrafił nam przedstawić naszej przyszło- ści, planu inwestycji i rozwoju. Konsekwencją tego była decyzja o napisaniu listu do ministra aktywów pań- stwowych Jacka Sasina. Oczywiście nie doczekaliśmy się żadnej reakcji na list. W efekcie przystąpiliśmy do akcji protestacyjnej i oflagowania naszych zakładów. Już w czerwcu związki zawodowe z ruchów Ry- dułtowy, Marcel, Chwałowice i Jankowice (KWK ROW alarmowały o dramatycznym braku pra- cowników (Górnik nr 12.) Górnicy odchodzą na emerytury, a w zamian nie ma nowych przyjęć lub alokacji z kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG). - Zagraża to bezpieczeństwu pracy i re- alizacji planów wydobywczych, ale i może do- prowadzić do wcześniejszej likwidacji – ostrzegali wówczas. Chodziło nawet o kilkuset górników. W efekcie spotkania z wiceprezesem ds. pracowni- czych Jerzym Janczewskim, spółka poprzez por- tal pracownika dała możliwość chętnym pracow- nikom przejścia w ramach alokacji do ROW-skich kopalń. To jednak nie przynosi efektu. Jak mówi Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący ZZG w Polsce Ruchu Marcel - następują przesunięcia załogi w miarę potrzeb, np. przy pracach przy- gotowawczych. Jesteśmy kopalnią dwu ruchową, gdzie prace prowadzimy na macierzy, Marcel, jak i na Marklowicach, więc jak nie ma takiej potrze- by intensywności prac na danym oddziale, danego ruchu, to się przenosi pracowników. Są to jednak działania krótkoterminowe, które nie przynoszą znacznych rezultatów. Zakład Przeróbki Mecha- nicznej Węgla, jest zagrożony pracą w systemie trzyzmianowym, ponieważ brakuje pracowników. Tutaj zostały podjęte decyzje, że pracowników przesuwamy z zmiany trzeciej na zmiany pierw- szą i drugą, gdzie trzeba zabezpieczyć obsługę i remonty w ciągu technologicznym na ZPMW. Braki w zatrudnieniu wpływają na bezpieczeństwo pracy. Możemy podawać przykłady, gdzie np. przy pracach transportowych w brygadach pracowało cztery, pięć osób a teraz pracują np. dwie osoby, co powoduje wydłużenie czasu pracy, skutkiem cze- go może być utrata koncentracji, czy sprawności psychofizycznej, itp. - Bez alokacji lub przyjęć ludzi z rynku zewnętrz- nego albo poprzez ob- niżenie zadań produk- cyjnych sytuacja może być niebezpieczna. Przy takim obłożeniu zało- gą plany wydobycia są nierealne – mówił już w czerwcu „Górnikowi” Jacek Borek przewodni- czący ZZG w Polsce w Ruchu Rydułtowy, gdzie sytuacja jest najbardziej dotkliwa. Brakuje ok. 300 osób. Chodzi przede wszystkim o górników, fachowców pracujących na dole kopalni. Mijają miesiące i kolejne kopalnie alarmują w spra- wie braków w zatrudnie- niu.Związkowcy z kopal- ni Mysłowice – Wesoła i kopalnia Sośnica piszą do prezesa Tomasza Rogali wprost: - Obserwujemy notoryczne pogwałcenie przepisów BHP w celu osiągnięcia założonych planów produkcyjnych poprzez brak odpowiedniej ilości pracowników potrzebnych do zapewnienia ciągłości ruchu za- kładu górniczego.W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do przerw produkcyjnych spowodowa- nych niedostatecznym obłożeniem stanowisk pracy- czytamy w pismach do prezesa PGG skie- rowanych przez związkowców z kopalni Mysłowi- ce-Wesoła i Sośnica. W odpowiedzi Polska Grupa Górnicza pozwoliła na możliwość zatrudniania nowych pracowników w miejsce pracowników, z którymi nie wcześniej niż w 2021r rozwiąza- no umowę o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracow- nika); lub za wypowiedzeniem przez zakład pracy w trybie art.32 Kodeksu Pracy. Ale to nie poprawi specjalnie dramatycznej sytuacji - mówi Bernard Grzeja - przewodniczący ZZG w Polsce w KWK Sośnica. Nie chodzi bowiem, w skali spółki o jed- nostkowe przyjęcia, ale o po kilkuset pracowników tylko w tych trzech wspomnianych ROW, Mysło- wice-Wesoła i Sośnica. - Obecne rozwiązania nie wpłyną znacznie na poprawę zatrudnieniową, a co za tym idzie i za polepszeniem bezpieczeństwa pracy czy wykonanie zadanych w PTE planów wydobywczych – mówi nam Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Pol- sce. I dodaje, że tylko znaczne alokacje lub nowe przyjęcia mogłyby poprawić aktualny bulwersujący stan. - Na dziś uważamy, że postawa zarządza- jących spółką nosi przejawy niepanowania nad tym, co aktualnie dzieje się na kopalniach PGG. Dodatkowo menedżerowie nie reagują na sygnały strony społecznej oraz dyrekcji kopalń w temacie braków kadrowych – patrząc przez pryzmat mocy produkcyjnych i możliwości zbytu na rynkach wę- glowych – uważają związki zawodowe z PGG. Oczekują więc na poważne podejście i stosowne działania, póki nie będzie za późno. Jarosław Bolek fot.: pgg.pl (Nie) bezpiecznie w kopalniach W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej pracuje za mało górników. Związki zawodowe w kolejnych kopalniach domagają się zwiększeniazatrudnienia.Obecnasytuacjazagrażabezpieczeństwu pracy i może skończyć się szybką likwidacją. 21 września związki zawodowe w PGG wynego- cjowały wzrost wartości „flapsów” z 18,90,zł do 26 zł - od 1 października za dzień roboczy. Zaś od 1 stycznia 2022r będzie to wartość 1proc. minimal- nego wynagrodzenia ( na dzień dzisiejszy wynosi ono 3000,10zł), czyli 30,10zł. Karta, którą posiada- ją pracownicy obejmuje placówki gastronomiczne oraz sklepy spożywcze. Ma indywidualny kod PIN, który działa właściwie tak samo jak w przypadku np. kart kredytowych czy debetowych. Co miesiąc będzie zasilana kwotą równowartą iloczynowi kwoty 26zł zł i dni roboczych w miesiącu. Stan po- siadanych środków można sprawdzić w bankomacie lub na portalu pracowniczym. – To porozumienie z pracodawcą bardziej urealnia wartość posiłku regeneracyjnego. Inflacja galopuje. Wszystko dro- żeje. Stąd i był nasz postulat, by podnieść wartość „flapsów” – mówi „Górnikowi” Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący Rady Krajowej i szef naszej organizacji w Polskiej Grupie Górniczej. JB „Flapsy” szybują w górę 3 strona
 • 4. 4 strona Reprezentatywne organizacje związkowe zrzesza- jące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały 13 września z Zarządem JSW porozumienie kończące spory zbiorowe na tle płacowym. Od dnia 1 września 2021 r.wdraża się do stosowa- nia nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6%, co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,4% od lipca br. pozwoli zre- alizować wzrost stawek płac o 5%. W dniu 1 października pracownikom, będącym w stanie zatrudnienia na dzień 31.08.2021 r. wypła- cona zostanie nagroda jednorazowa w następującej wysokości (brutto): a/ 4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią, b/ 3 500 zł – zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla, c/ 3 100 zł – pozostali. Począwszy od dnia 1 października 2021 r. wartość posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić bę- dzie 21 zł/dzień przepracowany. Szacowany koszt ww. decyzji wynosi: - wzrost stawek w tabelach płac o 1,6% od m-ca września: 23,5 mln zł w roku 2021. - nagroda jednorazowa: 113,5 mln zł - posiłki, posiłki profilaktyczne: 2,3 mln zł w roku 2021 r. Łącznie, szacowany koszt przedmiotowego Poro- zumienia wynosi 139,3 mln zł w roku 2021. Niniejsze Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbio- rowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organi- zacji Związkowych w ww. zakresach.” Jak mówi „Górnikowi” Jerzy Starzyński – prze- wodniczący ZZG w Polsce w kopani Zofiówka, zmiana na stanowisku prezesa JSW od razu zmie- niła podejście pracodawcy do kwestii wynagro- dzenia pracowników. Mimo wcześniejszego prze- dłużania negocjacji po zmianach personalnych w zarządzie spółki sytuacja uległa poprawie – mówi Starzyński. - Dzięki temu udało się zakończyć spór zbiorowy i wywalczyć podwyżki płac, uzyskać jednorazową premię oraz podnieść wartość flap- sów. Jest również szansa, że obecna bardzo dobra sytuacja na rynku węgla koksowego pozwoli po- lepszyć sytuację spółki, a to z kolei dobrze wróży przyszłorocznym rozmowom płacowym. Jarosław Bolek Omawiając sytuację w spółkach poruszono: ŚRODOWISKO GÓRNICZE: JSW: Przewodniczący ZZG w Polsce z Zofiów- ki Jerzy Starzyński oraz przewodniczący Piotr Drozd z KWK Pniówek omówili wzrost wynagro- dzeń, wypłaty jednorazowych premii oraz wzrost wartości posiłków. W spółce nadal funkcjonuje blokada przyjęć do pracy z zewnątrz, co utrudnia realizację zadań. PGG: Wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce Sebastian Czogała poinformował, że we wtorek 21 września br. w Polskiej Grupie Gór- niczej odbędą się rozmowy w sprawie wzrostu wartości posiłków profilaktycznych. Rozpoczęcie rozmów na ten temat jest odpowiedzią Zarządu PGG na wniosek ZOK ZZG w Polsce złożony pod koniec lipca br. Coraz poważniej odczuwane są braki kadrowe, a podejmowane przez zarząd spółki, działania są nie wystarczające. TAURON WYDOBYCIE: Przewodniczący ZZG w Polsce ZG Sobieski Jacek Wandzel omó- wił zmiany kadrowe w zarządzie spółki oraz wy- negocjowane porozumienie płacowe. Podkreślił, że braki kadrowe utrudniają normalne funkcjono- wanie kopalń. Poważne niepokoje załóg wzbudza zaprzestanie drążenia szybu Grzegorz, co w po- łączeniu z perturbacjami w uruchomienie nowego bloku energetycznego stawia pod znakiem zapyta- nia okres funkcjonowania kopalń. LW BOGDANKA: Grzegorz Jadwiżuk - prze- wodniczący ZZG w Polsce w tej spółce przed- stawił wysokość wynegocjowanych podwyżek, premii jednorazowych, wzrostu wartości posiłków i innych świadczeń. Podkreślił, że udało się wyne- gocjować wprowadze- nie 5-letnich gwarancji zatrudnienia. Przekazał też informacje o oburze- niu załóg i działaniach związków zawodowych przeciw obniżeniu wskaźników premiowych przez grupę kapitałową. Jednocześnie wyraził za- niepokojenie próbami pomijania związków zawo- dowych przy opracowywaniu przez spółkę projek- tów zmian organizacji pracy. WĘGLOKOKS KRAJ: Jak poinformował prze- wodniczący ZZG w Polsce w spółce Leszek Pio- trowski, zarząd spółki nie zamierza się wycofać z decyzji o przymusowym, comiesięcznym pobie- raniu ekwiwalentu za deputat węglowy. Związki zawodowe zbierają podpisy pracowników pod pe- tycją w tej sprawie. Rozwiązanie forsowane przez spółkę uderza przede wszystkim w najsłabiej za- rabiających pracowników - gdyż jeśli pracodawca przeforsuje swoją propozycję, nie będzie musiał płacić im dodatku do płacy minimalnej. SRK: Przewodniczący Andrzej Chwiluk z kopal- ni Makoszowy przedstawił próby podjęcia przez związki zawodowe sporu zbiorowego w sprawie treści układu zbiorowego. ŚRODOWISKO SUROWCOWE: Przewodniczący Krzysztof Kaszak z IKS Solino omówił sytuację w swojej kopalni wraz z toczą- cymi się postępowaniami i zjawiskiem czystek ka- drowych. Przewodniczący Zdzisław Dziob z KS Wieliczka - podsumował okres pandemii, zmian organizacyjnych i wynegocjowanych podwyżek płac. Z kolei przewodniczący Romuald Halicki z KGHM - zwrócił uwagę na niechęć młodego po- kolenia do programu szczepień. ŚRODOWISKO ZAPLECZA: Środowisko zaplecza oczekuje realizacji przez stronę rządową zapisów umowy społecznej w sprawie powołania odrębnego zespołu ds. wy- pracowania systemu wsparcia dla pracowników przedsiębiorstw branży okołogórniczej. Odwoła- nie ministra Gowina oraz wiceministra Tomanka, przerwała i jak dotychczas uniemożliwiła powo- łanie takiego zespołu. Rada Krajowa wystosuje w najbliższych dniach kolejne pismo w tej sprawie. Podczas posiedzenia Rady Krajowej omówiono również szczegółowo opinię jaką ZZG w Polsce wydał w sprawie projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Nasze uwagi obejmują między innymi objęcie sys- temem osłon pracowników przedsiębiorstw gór- niczych, niezwiązanych kapitałowo ze Skarbem Państwa. Poruszono wiele kwestii wewnątrzzwiązkowych. Oprac. Arkadiusz Siekaniec – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce Rada Krajowa o sytuacji w zakładach i w związku 16-go września obradowały Prezydium i Rada Krajowa ZZG w Polsce. Podczas posiedzeń omówiono kluczowe problemy branży oraz sytuację w zakładach i spółkach. Członkowie Rady zapoznali się z uwarunkowaniami rozpoczętego procesu prenotyfikacji i rozwiązań dla sektora wynikających z umowy społecznej. Proces ten jest kluczowy dla realizacji ustaleń umowy społecznej. Podwyżki w JSW
 • 5. Jarosław Bolek: Rudzkie kopalnie, mimo iż mają datę zakończenia fedrowania wciąż żyją nadzieję, że ich zasoby węgla koksowe- go odmienią ten los. W obecnym roku ma być zamknięta kopalnia Pokój. Zaś za dwa lata kopalnie Bielszowice i Halemba mają być połączone i razem pod jednym szyldem dotrwać do roku 2034 – daty zamknięcia. Zbigniew Zatorski: Pracuję w związkach już ok. 20 lat.W tym okresie na kopalni zmieniło się już wielu dyrektorów i prezesów. Na po- czątku naszego wieku była inna „polityka” i prawo. Za zaniedbania przy wydobyciu, i jego braku zczerpania złoża groził prokurator. Teraz okazuje się, że bez głębszych eksper- tyz i opinii naukowców można ekspresowo ustalić, że Halemba może fedrować tylko do 2034 roku. Ja pamiętam jak jeden z dyrekto- rów mówił nam o tym, że mamy przed sobą ok. 70 lat żywotności kopalni Halemba. Do dzisiaj dźwięczą mi w uszach słowa premie- ra Morawieckiego czy prezydenta Dudy jaką to dla Polaków i rządu ma wartość węgiel – czarne złoto. A dzisiaj? Zapanowała amnezja. Dla załóg to wcale nie jest budujące, że za 12 lat mamy zniknąć z mapy wydobycia węgla. Niestety obawiam się, że im bliżej będziemy tej daty, tym gorzej wszyscy będą znosić ten fakt „zwijania się” zamiast rozwijania. Ame- ryki nie odkryję, że trudno będzie o zaan- gażowanie w takiej sytuacji na jakie jeszcze teraz może pracodawca liczyć. - Co ciekawe UE dąży do jeszcze szybsze- go pożegnania z węglem. Podatkowy sznur coraz bardziej zaciska pętle nad polskim górnictwie. - Jeszcze kiedy rozmawiałem z kandydatem na prezydenta Szymonem Hołownią mó- wiłem, że zamknięcie kilku kopalń w skali światowej nic nie zmieni w sferze ekologii. Nie poprawi klimatu na świecie. Odnawialne źródła energii nie kosztem kopalń. Usłysza- łem wówczas, że 30 – 50 lat to będzie czas, kiedy będziemy dokonywać transformacji. Więc kiedy słyszę o protestach ekologów pod sejmem, że trzeba zamknąć kopalnie do 2030r to śmiać mi się chce co do wiedzy tych ludzi. Bezpieczeństwo energetyczne kraju oparte jest na energetyce węglowej i o tym nie możemy zapominać. Węgiel daje gwa- rancję stabilnych dostaw energii elektrycznej chyba, że niektórzy myślą, że prąd jest tyl- ko z gniazdka. Jeszcze gorzej czuję się, kiedy pomyślę o tych wszystkich, których nie jest stać np. na wymianę pieca za 20 tys. zł, którzy nie mają pieniędzy, by zapłacić za rachunki. A Unia i polski rząd chcą zaserwować nam ekspresową lekcję krwiożer czego i bezdusz- nego kapitalizmu. Widzę w takim podejściu brak logiki i brak troski o obywateli,zwykłych ludzi. Związek Zawodowy Górników w Pol- sce nigdy nie wyrazi zgody na tak rozumianą restrukturyzację polskiego górnictwa. - Ostatnie zmiany personalne w Waszej ko- palni były trafione? Menedżerowie spraw- dzają się w praktyce? - Zadawalające i budujące jest to, że nie opo- wiadamy sobie głupot tylko dyskutujemy merytorycznie o problemach i szukamy roz- wiązań. Nie ma ukrywania spraw trudnych i niepopularnych. Zgłoszony przez nas temat nie ląduje w koszu, ale jest rozpatrywany. To naprawdę budujące, że przyświeca nam wspólny cel, by praca była dla ludzi. Tu mam na myśli i stronę dyrekcji KWK Ruda i stronę związkową, czyli moich kolegów z poszcze- gólnych organizacji związkowych. - To dobry znak, bo zapewne jak na każdej kopalni tych trudnych spraw nie brakuje? - Załoga jest rozgoryczona, bo koszty ży- cia drastycznie rosną, czego nie można po- wiedzieć o płacach. Zarobki to wciąż nasza główna bolączka. Standardy życia są coraz wyższe, samochód, mieszkanie, rodzina – to dla młodego pracownika szara codzienność. Tym bardziej, że wciąż się zadłuża, żyje na kredyt, a tu jeszcze płace są słabe. Ludzie nie oczekują kokosów, jakie np. przyznali sobie politycy władzy. Domagają się jednak realnej i godnej płacy za ciężką robotę, którą wyko- nują. Górnik musi zjechać te kilkaset metrów w dół i w upale i w trudnych warunkach cięż- ko pracować. Liczymy, że chociaż rozmowy w spółce PGG dotyczące tzw. „flapsów” będą miały pozytywny efekt dla pracowników. Oprócz wynagrodzenia, bezpieczeństwo pra- cy i normalne traktowanie ludzi to nasz prio- rytet, o który walczymy dla pracownika. - Jakie są najważniejsze wyzwania przed ko- palnią Halemba ? - Każda kopalnia boryka się z mniejszymi lub większymi trudnościami. My akurat na dziś mamy problemy z chodnikami wentylacyjny- mi. Mobilizujemy siły, żeby je naprawić. Jesz- cze nie tak dawno liczyło się tylko wydobycie za wszelką cenę i nic innego nie było waż- ne. Pocieszające jest to, że nie ma rywalizacji między związkami, że w trudnych chwilach działamy wspólnie, by naprawić te chodniki czy inne awarie w kopalni. Rozmawiamy z dyrekcją i z załogą. Niezbędna jest mobi- lizacja sił i wspólne działanie. Jednak za tym muszą iść większe pieniądze. Nikt za przy- słowiową „miskę ryżu” nie będzie pracował. Kopalnia fedruje normalnie. Aktualnie na naszym ruchu pracują 2782 osoby. Liczymy, że podołamy wyzwaniom, jakie stawia przed nami kopalnia. - Jak wygląda praca związkowa na kopalni? - U nas są zawsze otwarte drzwi dla pracow- ników. Staramy się od razu reagować na ich problemy,z którymi przychodzą.W zarządzie mamy młode osoby. Dbam o to, by była cią- głość pokoleniowa w związku. Stąd i troska o szkolenia dla młodych adeptów związkowa- nia. Ważne jest harmonijne przejście od star- szych doświadczonych działaczy po młodych, którzy chcą służyć pracownikom.W ostatnim czasie mieliśmy właśnie takie podstawowe szkolenie, z zakresu „Promocji Zakładowej Organizacji Związkowej”, Ustawy o Związ- kach Zawodowych, Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy czy Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. U nas pręż- nie działa cała struktura związku. Od oddzia- łowych po zarząd.Zawsze będzie tak,że jedni są bardziej zaangażowani, inni troszkę mniej. Cieszy mnie i buduje, kiedy np. po szkoleniu przyjdzie pracownik i dziękuje, mówiąc, że to szkolenie dużo mu dało, dużo się dowiedział, itd. Dobrze układa nam się współpraca, po- między kierownictwem w naszej organizacji. Zenek Czarnota jest pierwszym wiceprze- wodniczącym, a Agata Komosa – drugą wi- ceprzewodniczącą. Są członkami różnych komisji - socjalnej czy płacowej i na co dzień nabierają doświadczenia. Uczestniczą w na- radach z dyrekcją kopalni. Bardzo ważne jest również, że dzięki dyżurom w biurze związku mają bezpośredni kontakt z problemami jakie rozwiązuje związek zarówno z tymi od strony pracowników jak i tych związanych z dialo- giem z pracodawcą. Sami już dobrze wiedzą, ile wiedzy i doświadczenia musi mieć dzia- łacz związkowy, by sprawnie rozwiązywać te problemy. Jest to niezbędne, by zmiana po- koleniowa następowała w związku płynnie z zyskiem dla całej organizacji i jej członków. Pragnę przypomnieć wszystkim, że związek zawodowy to nie tylko wycieczki, festyny, itp. To przede wszystkim ochrona Kodeksu Pracy dla pracowników, członków naszej or- ganizacji związkowej. Również dzięki obec- ności Agaty, kobiety mają lepszy kontakt ze związkiem. Jesteśmy cały czas na bieżąco z pracownikami, członkami ZZG w Polsce i reagujemy na zgłaszane sygnały. - Dziękuję za rozmowę. Godne wynagrodzenie, bezpieczeństwo i ludzkie traktowanie pracowników – to nasz priorytet - Ze Zbigniewem Zatorskim - p.o. przewodniczącego ZZG w Polsce w Ruchu Halemba KWK Ruda - rozmawia Jarosław Bolek. Przewodniczący Zbigniew Zatorski Przewodniczący Zbigniew Zatorski Wiceprzewodniczący Zenon Czarnota Wiceprzewodniczący Zenon Czarnota Wiceprzewodnicząca Agata Komosa Wiceprzewodnicząca Agata Komosa Szkolenie związkowe Szkolenie związkowe 5 strona
 • 6. 6 strona W sobotę 11 września, punktualnie o godzinie 14.00 po- witaniem przez przewodniczącego ZZG w Polsce PGG KWK ,,Marcel” Krzysztofa Wojciechowskiego, rozpoczął się festyn rodzinny pod hasłem ,,Wszystkie dzieci nasze są….”. Przy pięknej pogodzie, która panowała tego dnia w festynie uczestniczyło prawie 500 osób, z czego 230 osób to były dzieci, które tego dnia były najważniejsze. Bogaty program festynu, który przygotował organizator nie po- zwalał,żeby się nudzić.Dla dzieci zostały przeprowadzone konkursy: rysowania, gdzie tematem, były wspomnienia z mijających wakacji oraz indywidualne konkursy sporto- we. Dla wszystkich dzieci uczestniczących w konkursach, przygotowane były nagrody rzeczowe oraz słodycze. Przy scenie głównej dzieci zabawiały pluszowe postacie z bajek przy muzyce. Jak festyn, to nie może zabraknąć urządzeń pneumatycznych na których dzieci mogą się wyskakać i bawić. Było eurobangee, basen z piłeczkami, zjeżdżalnie, batuty, itp. Bliskość akwenu wodnego, jak i znajdującej się plaży w tak słoneczny dzień, umożliwiał popływanie rowerkiem wod- nym lub kajakiem a i niektórzy skorzystali z kąpieli. W programie festynu nie mogło zabraknąć możliwości po- jeżdżenia na koniku oraz bryczką. Dużą frajdą dla malu- chów był przyjazd wozu strażackiego i pokaz ratownictwa drogowego. Strażacy z OSP Biertułtowy zaprezentowali akcję ratunkową , która następuje po wypadku drogowym. Rozcinając auto i wyciągając z pojazdu poszkodowanego, zademonstrowali pierwszą pomoc jakiej udziela się po- szkodowanemu. Podczas festynu dbył się pokaz przygotowany przez sto- warzyszenie Drengów znad Górnej Odry. Przebrani w średniowieczne stroje prezentowali walki na miecze, uczyli strzelać z łuku i wybijali pamiątkowe monety. Dzieci mia- ły możliwość ubrania hełmów i strojów z minionych epok i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wojami. Część parkingu samochodowego, przylegającego do sporej skarpy, stanowiącej naturalny kulochwyt została wykorzy- stana na przeprowadzenie konkursu strzeleckiego z wia- trówki pneumatycznej i pistoletu. Rywalizacja toczyła się w kategoriach junior, kobiet i mężczyzn. Oczywiście i w tej konkurencji dla osób z pierwszych trzech miejsc były wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczestnikom festynu prócz doskonałej grochówki,pieczo- nego steku drobiowego, kiełbasek, zafundowano również kawę z doskonałym ciastem i napoje chłodzące. Podczas festynu toczyła się zacięta rywalizacja wśród ro- dzin w wieloboju sportowym. Trzydzieści drużyn, które się zgłosiły do rywalizacji, musiało wziąć udział w sześciu konkurencjach, które wchodziły do wieloboju. Strzały na bramkę, bieg w byle czym, herco koszykówka, bieg na nartach, sztafeta w workach i skrzynki. Rywalizacja była zacięta, bo i było o co się ,,bić”. Główną nagrodą w wie- loboju był voucher pobytowy ufundowany przez Holiday Golden Resort w Łazach, 3 noclegi z wyżywieniem dla rodziny 2 + 2. Po zakończeniu wieloboju, organizator na scenie głównej wręczył dla pierwszych 10 drużyn, nagrody Festyn Rodzinny pod hasłem ,,W To już dziesięć lat, kiedy Związek Zawodowy Górników w Polsce PGG KWK ,,Marc
 • 7. rzeczowe i dyplomy. Rozegrane zostały również zawody siłowania na rękę, które przeprowadził klub SAMSON Z Marklowic.Przed zawodami zostały wytłumaczone zasady tej jeszcze mało znanej dyscypliny sportu oraz pokazano, jak rywalizacja powinna wyglądać, W zawodach uczest- niczyło prawie dwudziestu zawodników i zawodniczek. Także panie spróbowały swoich sił, co sprawiło że zawody skupiły sporą rzeszę kibiców. Finał zawodów odbył się na scenie głównej, na której zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Głównym punktem programu festynu było rozlosowanie fantów w loterii fantowej. Podczas festynu rozlosowano vouchery pobytowe zasponsorowane przez: Nadwiślańską Agencję Turystyczną, hotel ,,Grand Limba” w Poroni- nie, Pensjonat ,,Tatry” w Kościelisku, hotel ,,Jaskółka” w Ustroniu, O. W. Familijni w Pogorzelicy, Ośrodek Wy- poczynkowy w Olzie oraz nagrody głównej telewizora 58 cali, ufundowanego przez związek. Są osoby wśród nas, które potrzebują pomocy i tym oso- bom należy pomagać. Festyn był doskonałą okazją, aby zrobić kwestę na rzecz chorej Ani, córki naszego członka związku. Wszystkim, którzy wrzucili do puszki ,,grosik”, serdecznie dziękujemy. Festyn wsparli: PKO Oddział Radlin, DIA – CAR Ra- dlin, Doris Simon Radlin, EGRA Radlin, ESOX Radlin, KANMAR, U Joli, Puchatek-Zbyszek Zawadzki, Górno- śląskie Konsorcjum Handlowe, biuro podróży ,,Altamira” z Katowic, CDO 24, Setka, Danielo, Stacja Demontażu Pojazdów Wodzisław Śl., Agencja Ubezpieczeniowa Bo- żena Witebska, radna starostwa wodzisławskiego Joanna Kaszuba-Rduch, Mirosław i Grzegorz Grud. Relacjonując przebieg festynu chcemy serdecznie po- dziękować wszystkim sponsorom dzięki którym, festyn mógł być zrealizowany w takiej formule jaką chcieliśmy mieć. Słowa podziękowania kierujemy również do pani burmistrz Radlina Barbara Magiery i Ochotniczej Stra- ży Pożarnej Biertułtowy, członków zarządu organizacji z małżonkami, którzy jak zwykle nas nie zawiedli i czynnie włączyli się w organizację i prowadzenie festynu. Ocenę festynu pozostawiamy jednak uczestnikom,chociaż zdołaliśmy już usłyszeć pochlebne opinie. A wszystko za sprawą doskonałej organizacji, zaangażowania się sporej grupy ludzi, a przede wszystkim pięknej w tym dniu po- gody. Przewodniczący ZZG w Polsce PGG KWK „Marcel” nie ukrywa swego zadowolenia, że organizacja, którą kieruje zrzesza członków na których można zawsze liczyć - czy to manifestacja, referendum albo też festyn czy wycieczka. Stały i bezpośredni kontakt z załogą jest podstawą dialogu społecznego, który pozwala na rozwiązywanie problemów, których w dobie covidu jak i przyszłej transformacji gór- nictwa, nigdy nie brakuje. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację festy- nu, jak mi sponsorom, serdecznie DZIĘKUJĘ. Krzysztof Wojciechowski Wszystkie dzieci nasze są …” cel” organizuje festyn rodzinny w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Olza” w Olzie. 7 strona
 • 8. 8 strona Umowa o pracę może zostać rozwiązana przez każdą ze stron stosunku pracy, czyli zarówno przez pracodawcę, jak i przez pra- cownika. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy rozwiązanie umowy może nastąpić na trzy różne sposoby: - za porozumieniem stron; - z zachowaniem okresu wypowiedzenia; - bez okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnie- nie dyscyplinarne). Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest wspólnym ustaleniem między stronami umowy terminu jej zakończenia. Z kolei rozwiązanie umowy z zachowa- niem okresu wypowiedzenia lub bez za- chowania tego okresu jest ściśle określone w przepisach Kodeksu pracy. Jeśli umowa zostanie rozwiązana niezgodnie z przepi- sami, obie strony mają prawo odwołać się do sądu pracy. Podstawa prawna zwolnienia dyscypli- narnego Jak już zostało wspomniane, rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli w tzw. trybie dys- cyplinarnym, może odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pra- cy. Wskazują one konkretnie przyczyny uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy w ten sposób. Art. 52 § 1 Kodeksu pracy Pracodawca może rozwiązać umowę o pra- cę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:  - ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowni- czych; - popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, któ- re uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestęp- stwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; - zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Z kolei art. 53 kp wskazuje sytuacje, kie- dy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu nieobecności w pracy. Warto wiedzieć, jak powinien wyglądać prawidło- wy dokument wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Muszą się na nim znaleźć następujące elementy: - dane pracodawcy i pracownika; - tytuł: informacja o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia; - przyczyna, dla której pracodawca decy- duje się rozwiązać umowę w trybie natych- miastowym – bardzo ważne, aby przyczyna była istotna i rzeczywista; - pouczenie pracownika o możliwości od- wołania się do sądu pracy w ciągu 21 dni; - podpis pracodawcy oraz pracownika. Co ważne, nawet jeśli pracownik nie pod- pisze wypowiedzenia, ale zostało ono doręczone w sposób prawidłowy (np. w obecności świadka), to uznaje się, że wypo- wiedzenie umowy jest skuteczne. Pracodawca może zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o jego przewinieniu. Po upływie tego terminu pracodawca nadal może zwolnić pracowni- ka, jednak już tylko z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub też nie rozwiązywać umowy, a nałożyć na pracownika karę po- rządkową lub pieniężną. Przed trybem zwolnienia dyscyplinarnego nie ustrzegą się także pracownicy podle- gający szczególnej ochronie przed wypo- wiedzeniem. Dokument, często potocznie zwany „dyscyplinarką”, można wręczyć także pracownicy w ciąży lub pracowniko- wi w okresie przedemerytalnym. Nie ma też znaczenia, czy umowa jest zawarta na okres próbny, na czas określony lub nie- określony. Za co pracownik może dostać dyscypli- narkę w praktyce? Przepisy Kodeksu pracy wprost określają, kiedy może nastąpić zwolnienie dyscypli- narne pracownika. Za co jednak można otrzymać dyscyplinarkę w praktyce? 1) Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowni- czych Ciężkie naruszenie obowiązków pracowni- czych to przede wszystkim niewykonywa- nie poleceń służbowych. Ale także: - notoryczne spóźnianie się do pracy lub opuszczenie stanowiska pracy przed koń- cem pracy; - niestosowanie się do przepisów BHP, np. brak korzystania ze środków ochrony oso- bistej lub umyślne narażenie siebie lub in- nych osób na niebezpieczeństwo; - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia zakładu pracy; - złamanie zakazu konkurencji i tajemnicy zawodowej; - działanie mobbingowe na innych oso- bach zatrudnionych w zakładzie pracy lub na pracodawcy; - przybycie do pracy pod wpływem alkoho- lu lub środków odurzających lub spożywa- nie alkoholu na terenie zakładu pracy. 2) Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, któ- re uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestęp- stwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Zwolnienie pracownika za popełnienie przestępstwa jest możliwe, jeśli praco- dawca przyłapał pracownika na „gorącym uczynku” lub pracownik został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Domysły lub podejrzenia nie dają pracodawcy pra- wa zwolnienia pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. 3) Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku Przykładem może być utrata prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu w przy- padku kiedy pracownik zatrudniony jest na stanowisku kierowcy lub jeśli pracownik nie odnowił posiadanych uprawnień nie- zbędnych do wykonywania zawodu, mimo iż wiedział o terminie ich ważności. Zwolnienie dyscyplinarne a konsekwen- cje dla pracownika Pracownik, który otrzymał zwolnienie dys- cyplinarne, musi liczyć się z konsekwen- cjami tego faktu. Informacja jest bowiem zapisana w świadectwie pracy, nie ulega przedawnieniu i nie ma możliwości, aby została stamtąd usunięta. I o ile podczas poszukiwania pracy pracownik nie musi umieszczać jej w swoim CV, to przedsta- wiając świadectwo pracy, nie uniknie za- pewne pytań dotyczących takiego sposobu rozwiązania umowy o pracę. Ponadto pracownik, który został zwolnio- ny dyscyplinarnie, musi liczyć się z utratą dni wolnych na poszukiwanie pracy, prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ewentualnej odprawy za zwolnienie. W sytuacji gdy pracownik naraził firmę na poważne straty poprzez ciężkie naruszenie swoich obowiązków, pracodawca może do- magać się także odszkodowania w postę- powaniu cywilnym. Niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne – prawa pracownika Pracownik,który uważa,że został zwolnio- ny w trybie dyscyplinarnym bezpodstaw- nie, ma prawo dochodzić swoich spraw. Oczywiście może spróbować porozmawiać o tym z pracodawcą, jednak najczęściej ta- kie rozmowy nie przynoszą skutku i sprawa trafia do sądu pracy. Przed sądem pracownik niesłusznie zwol- niony w trybie dyscyplinarnym może wnioskować o przywrócenie do pracy lub o otrzymanie odszkodowania z tego powo- du. Odszkodowanie przysługuje w kwocie wynagrodzenia za czas wypowiedzenia lub w przypadku umowy na czas określony lub umowy na czas wykonania określonej pra- cy może wynieść tyle, co wynagrodzenie za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. Zwolnienie pracownika w trybie dyscy- plinarnym zawsze powinno być ostatecz- nością. Należy jednak mieć na uwadze, że pracownik nie jest bezkarny i oprócz praw ma również obowiązki, które musi speł- niać. Konsekwencje zwolnienia bez okresu wypowiedzenia są poważne, dlatego warto przestrzegać przepisów obowiązujących w zakładzie pracy, jak i zasad współżycia spo- łecznego. Emilia Lazarowicz poradnikpracownika.pl Zwolnienie dyscyplinarne - jakie są konsekwencje? Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W uzasadnieniu podał, że bardzo często w godzinach pracy korzystam z portali społecznościowych, wykorzystując do tego komputer służbowy. Przez to nie jestem w stanie wykonywać efektywnie wszystkich zadań zleconych przez przełożonego, co przełożyło się na skargi od klientów. Czy można zastosować zwolnienie dyscyplinarne w takim przypadku?
 • 9. 15 marca 2011 roku z inicjatywy Rafała Kon- towicza, członka zarządu Związku Zawodo- wego Górników w Polsce KWK Mysłowice – Wesoła powstał Mysłowicki Klub Biegacza No.I .Od samego początku klub mocno zwią- zany był z górnictwem, gdyż wielu przyjaciół i sympatyków Namberłana to pracownicy (najpierw Katowickiego Holdingu Węglo- wego), a obecnie Polskiej Grupy Górniczej. Na przestrzeni 10-ciu lat działalności zorga- nizowaliśmy prawie 100 imprez biegowym. Bieg „ku pamięci” w 25 rocznicę wybuchu w KWK Mysłowice, Bieg z okazji 60leci KWK Wesoła, Mysłowicka Liga Crossowa, Śląski Czterobieg Zimowy, charytatywny Bieg Syl- westrowy dla Hospicjum Cordis, Bieg Bar- bórkowy, Crossy Namberłana to imprezy, na które przybywali miłośnicy biegania z kraju i zagranicy. Wraz z Klubem HDK PCK Basia przy KWK Mysłowice-Wesoła, który od po- czątku naszej działalności mocno angażowała się w życie klubu zorganizowaliśmy pierw- szy i drugi Bieg Krwiodawców. Warto dodać że każdy nasz bieg rozpoczynał się biegiem dzieci na których na mecie czekał medal i słodki poczęstunek. Nie samym bieganiem żyje człowiek, bale biegacza, festyny na uro- dziny klubu,spotkania opłatkowe,wyjazdy na zakończenie sezonu to imprezy, na których bawili się nie tylko biegacze. Przez wiele lat organizowaliśmy na mysłowickim hubertusie treningi biegowe połączone z morsowaniem. Na trasach wielu polskich i europejskich bie- gów można było nas spotkać. Miejmy na- dzieję, że po ustąpieniu pandemii ponownie spotkamy się na biegowych ścieżkach. Nasze motto dawać ludziom biegową radość… na- dal jest aktualne. Z biegowym pozdrowieniem: Rafał Kontowicz 3 września w siedzibie Związku Zawodo- wego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej KWK „Jankowice” odbyło się rozstrzygniecie konkursu WYTYPUJ MI- STRZA EUROPY w piłce nożnej Euro 2020, wśród poprawnie oddanych zgłoszeń zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczny konkurs WYTYPUJ MISTRZA ŚWIATA w piłce nożnej. 13 września przewodniczący Zarządu ZZG w Polsce KWK Wujek Roland Zagórski w imieniu związku wziął udział w uroczystym rozpoczęciu XVI Biegu Pamięci Ku Czci Pa- mięci Męczenników stanu wojennego spod Kopalni Wujek. Uczestnicy sztafety przez dwa dni, od 13 do 14 września 2021 r., poko- nali trasę do grobu bł. ks. Jerzego Popiełusz- ki. W poniedziałkowy poranek odprawiona została msza święta w kościele p.w. Podwyż- szenia Krzyża Świętego w Katowicach-Bry- nowie. Następnie biegacze w uroczystym pochodzie przeszli pod Pomnik Poległych Górników KWK „Wujek”, gdzie odbyła się krótka uroczystość, podczas której złożono kwiaty. Mysłowicki Klub Biegacza No.I – dawać ludziom biegową radość Wytypuj mistrza Pamięci męczenników 9 strona
 • 10. 10 strona W dniu 11.09.2021 odbył się finał za- wodów wędkarskich Grand Prix 2021r. - wędkarz roku Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Gór- niczej KWK „Jankowice” na łowisku ko- mercyjnym Bąków „U Babci”. Cały cykl składał się z trzech tur, a pierwsza odbyła się 15 maja, druga tura 12 czerwca 2021r. Zawody rozpoczęły się o godzinie 7:00 po rozlosowaniu stanowisk na uczestników oraz ich rodziny czekało pyszne śniada- nie oraz napoje , w trakcie wędkowania rodziny i kibice mogli podziwiać piękne okazy ryb złowionych przez zawodni- ków (największą rybą III Tury był karp o wadze 9 640g), po sygnale kończącym zawody na uczestników czekał pieczony pstrąg. Po podsumowaniu wyników na- stąpiło ogłoszenie zwycięzców III Tury oraz całego cyklu zwycięzcą Grand Prix została Papierok Sylwia, drugie miejsce zajął Papierok Marek, a trzecie Deszcz- ka Tomasz. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał pamiątkowy pucharek oraz wę- dzoną rybę. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczny cykl zawodów. ZZG w Polsce Ruch Jankowice Zawody o Grand Prix
 • 11. Cztery katoliczki piją kawę. Pierwsza mówi: - Mój syn jest księdzem. Kiedy wchodzi do pokoju, ludzie mówią: „Ojcze”. Druga mówi: - Mój syn jest biskupem, kiedy wchodzi do pokoju, ludzie mówią: „Wasza mi- łość”. Trzecia na to: - Mój syn jest kardynałem, kiedy wcho- dzi do pokoju, ludzie mówią: „Wasza ekscelencjo”. Ponieważ czwarta w milczeniu sączy kawę, delikatnie ją zachęcają: - No...? - Mój syn jest wspaniale umięśnionym tancerzem. Kiedy wychodzi na scenę, kobiety wołają: „O mój Boże!” »««»»« Do sypialni wchodzi mąż i znajduje tam żonę z jakimś facetem.Jest tak zaskoczo- ny, że nie może powiedzieć słowa. Stoi jak wryty patrząc na łóżko, a następnie wzrok jego zatrzymuje się na ścianie gdzie wisi pokaźnych rozmiarów obraz z „jeleniem na rykowisku”. Tak! ...przebiega mu przez myśl ...teraz widzę, że to k*rwa portret przodka! »««»»« Idzie facet przez las i widzi zziębniętą sierotkę. Pyta: - Zimno ci? - Tak. - A może głodna jesteś? - No tak. - To może chcesz na pączka? - A jak to jest na pączka? »««»»« Spotyka się dwóch kumpli i jeden mówi: - Patrz na mój tatuaż . - Ja mam Hitlera na d*pie! Ściąga spodnie i pokazuje. - Gdzie on jest? - A to gnój, chyba wlazł do bunkra! »««»»« Rozmawia dwóch kolegów: - Od sześciu lat codziennie rano wybie- ram się pobiegać. - Chciałbym mieć Twoją kondycję. - No nie wiem, codziennie rano tylko się wybieram... Rozwiązanie krzyżówki z „Górnika” nr 16 brzmiało: „CEL UŚWIĘCA ŚRODKI”. Nagrody wylosowali: Mariola Kuc z Rybnika i Waldemar Janota z Mysłowic. Gratu- lujemy! Nagrody prześlemy pocztą. Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelni- ków, którzy prawidłowo rozwiążą hasło rozlosujemy nagrody rzeczowe. Rozwiązania należy przesłać pocztą na adres redakcji z dopiskiem: ZZG w Polsce lub e-mailem. Prosimy o podawanie adresu zwrotnego. Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać do 15 października. Składniki: • 1 główka kapusty (ok. 3 kg) • 80 dag cukinii (waga po obraniu) • 30 dag ryżu (1 ½ szklanki) • 50 dag mielonego mięsa • 15 dag cebuli • 2 ząbki czosnku • 1 jajko • 1 pęczek natki zielonej pietruszki • słodka papryka w proszku • ostra papryka w proszku • gałka muszkatołowa • bazylia • majeranek • sól • pieprz czarny • ok. 1 ½ litra wody • 2 liście laurowe Sos: • 2 łyżki masła • 3 łyżki mąki pszennej • 750 ml wody (może być ta, w której goto- wały się gołąbki) • 20 dag koncentratu pomidorowego • sok z cytryny • zioła prowansalskie • sól • pieprz czarny Wykonanie: Białą kapustę obrać z wierzchnich liści, opłu- kać i wyciąć z niej głąb. Do dużego garnka wlać wodę (tak trochę więcej niż pół garnka), a gdy się zagotuje, to posolić i włożyć kapu- stę. Przykryć pokrywką i gotować na małym ogniu przez około 10 minut, od czasu do czasu obracając kapustę i za pomocą noża i widelca po kolei obierać kapustę z liści. Liście lekko ostudzić, i z każdego ostrym nożem odkroić zgrubiałe nerwy. Cukinię obrać ze skórki, oczyścić z pestek, opłukać, i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Przełożyć do miski, posolić, wymieszać i odstawić na około 30 minut, a potem odcisnąć z soku, który pu- ściła. Ryż ugotować w osolonej wodzie, według przepisu na opakowaniu i ostudzić. Cebulę i czosnek obrać z łusek, opłukać, osuszyć i po- kroić cebulę w kostkę,a czosnek w kosteczkę. Natkę zielonej pietruszki opłukać, osuszyć i pokroić. Do dużej miski przełożyć cukinię, ryż, mielone mięso, cebulę, czosnek, natkę zielonej pietruszki i surowe jajko. Całość do- kładnie wymieszać długą, drewnianą łyżką. Następnie dodać szczyptę słodkiej i ostrej pa- pryki w proszku, gałki muszkatołowej, bazy- lii, rozgniecionego w palcach majeranku oraz soli i czarnego pieprzu do smaku. Ponownie razem wymieszać i nakładać łyżką na liście kapusty. Boki liścia złożyć do środka i zwinąć gołąbka. Gotowe gołąbki układać w rondlu (potrzebne będą 2 rondle). Każdy rondel z gołąbkami zalać wrzącą osoloną wodą, tak do około ½ wysokości rondla. Na wierzchu położyć listek laurowy, rondle przykryć po- krywkami i włożyć do nagrzanego piekarni- ka. Zapiekać przez około 55 minut w tem- peraturze 180 °C. Po wyłączeniu piekarnika rondle z gołąbkami można jeszcze zostawić na około 15 minut (a w tym czasie moż- na przygotować sos). W rondelku roztopić masło, dodać mąkę, dokładnie rozmieszać, a następnie wlać wodę, cały czas mieszając, aby masa zgęstniała. Na koniec dodać koncentrat pomidorowy, dokładnie wymieszać i zagoto- wać. Zdjąć z ognia, dodać kilka kropli soku z cytryny, szczyptę ziół prowansalskich, soli i czarnego pieprzu do smaku. Na koniec całość razem wymieszać. Gorące gołąbki wykładać na talerze i polewać pomidorowym sosem. Z podanych składników wyjdzie około 25 gołąbków. Smacznego! Gołąbki z cukinią i mięsem Żona górnika poleca... 11 strona