SlideShare a Scribd company logo
YEŞİL PAZARLAMA
(GREEN MARKETİNG)
YEŞİLPAZARLAMA
1
SUNUM İÇERİĞİ
1)YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI
2)YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
a)Ürün
b)Fiyat
c)Dağıtım
d)Tutundurma
3)YEŞİL PAZARLAMANIN AMAÇLARI
4)YEŞİL PAZARLAMAYA ÖRNEKLER
YEŞİLPAZARLAMA
2
YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI
Amerikan Pazarlama Derneği’nin 1975 yılında düzenlemiş olduğu
“Ekolojik Pazarlama” konulu bir seminerde ilk kez yeşil
pazarlama kavramı tartışılmış ve literatürdeki yerini bulmuştur.
Pazarlamanın, çevreye etkisinin incelendiği bu seminerde, “Yeşil
Pazarlama”; pazarlama faaliyetlerinin çevre kirliliği, enerji
tüketimi ve diğer tükenebilir kaynakların tüketiminin olumlu ve
olumsuz yanlarını inceleyen bir bilim dalı olarak ifade edilmiştir.
Yapılan bu tanımda, üç ana konu üzerinde durulmaktadır. Bunlar;
• Yeşil pazarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinin bir alt
sistemidir,
• Faaliyetlerin hem olumlu hem de olumsuz etkilerini konu alır,
• Çevre konuları dar bir kapsamda tutulmuştur.
3
YEŞİLPAZARLAMA
Yeşil pazarlama, bireylerin ihtiyaçlarını
ve isteklerini karşılayacak değişimi
yaratırken, çevreye en az düzeyde zarar
vermeyi amaçlayan faaliyetlerin
oluşturduğu bir bütündür. Ancak bu
faaliyetlerin, işletmeler tarafından
yerine getirilmesi çok da kolay değildir.
Bunların yapılabilmesi için, işletmelerin
olağanüstü çaba harcamaları
gerekmektedir. 4
YEŞİLPAZARLAMA
İşletmelerin Yeşil PazarlamayıSeçme
Nedenleri
• İşletmeler yeşil pazarlamayı amaçlarına ulaşmak için bir
fırsat olarak görmektedir.
• Devlet kurumları, çeşitli teşvik ve yaptırımlarla işletmeleri
çevre konusunda duyarlı olmaya zorlamaktadır.
• İşletmeler çevreyle ilgili faaliyetlerini, rekabet ettikleri
diğer işletmeler üzerinde bir baskı unsuru olarak
kullanmaktadırlar.
• Atıkların boşaltılması sırasında uygulanan ücretlendirme,
hammadde ve diğer malzeme kullanımının azaltılması
gibi maliyet faktörleri işletmeleri konuyla ilgili
davranışlarını değiştirmeye zorlamaktadır.
YEŞİLPAZARLAMA
5
YEŞİL PAZARLAMA KARMASI
YEŞİLPAZARLAMA
6
a)Ürün
Tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen faktörler arasına,
ürünün çevreye zararlı olup olmaması da girince, işletmeler yeşil
ürünler ya da başka bir deyişle çevre dostu olan ürünler
üretmeye ve yeşil politikalar oluşturmaya başlamışlardır. Yeşil
ürün geliştirilirken dikkat edilmesi gerekenler şöyledir;
• Ürünler, nötr bir maddede aranan özelliklere sahip olmalıdır,
• Çevre uyumları konusunda testten geçirilmiş olmalıdır,
• Yeniden kullanılabilir ürünlere öncelik tanınmalıdır,
• Tüketiciler, yeşil ürünler hakkında bilgilendirilmeli ve yeşil
ürünleri kullanma konusunda yönlendirilmelidirler,
• Ambalajlamada, doğal kaynakların boş yere tüketilmesini
önlemek için büyük dikkat harcanmalıdır.
YEŞİLPAZARLAMA
7
b)Fiyat
Çevre bilincini ve sorumluluğunu taşıyan
işletmelerin, bu amaçla yaptıkları yatırımlar,
oldukça yüksek meblağların harcanmasına neden
olmaktadır. Yani işletme açısından maliyetli
olmaktadır. Maliyet de, fiyatı etkileyen en önemli
unsurdur. Ancak, günümüzde işletmenin bu amaç
için oluşturduğu maliyetlerini fiyatlara yansıtması
ve toplumun da bu maliyeti karşılamaya hazır
olduğu görülmektedir. Ancak yine de, işletmeler
hedef tüketici kitlelerini iyi belirleyip onlara göre
bu tür maliyetlere girmelidirler.
YEŞİLPAZARLAMA
8
Dolayısıyla bu konu ile ilgili yapılması gerekenler, şu
şekildedir;
• Rekabete Uygun Bir Ürün Geliştirmek: Tüketiciler, yeni
ürünlere hep bir şüpheyle yaklaşmışlardır. Bunun en büyük
nedeni, yeni ürünün genelde işletmeler tarafından para
anlamına gelmesidir. Tüketiciye, mümkün olan en iyi yeşil
fiyatlandırma sistemi sunulmalıdır. Bunun için de maliyetleri
düşürme yoluna gidilmeli ve diğer işletmelerle işbirliği
yapılmalıdır.
• Müşteriye Değer Vermek: Bazen tüketiciler, fiyatlarda
meydana gelen ufak fiyat artışlarına önem vermezler. İşte
bu gibi durumlar, tüketicilere gerçekten değer verilen
durumlardır. Tüketiciler, belirli bir çıkar için kullanıldıklarını
düşünmediği sürece, her yönden üreticilere destek verirler.
Tüketicilere, fiyatlarda meydana gelen küçük artışların,
üretim sistemlerinin yeşilleştirilmesi amacıyla yapıldığı
anlatıldığı sürece, tüketicilerin desteği giderek daha da
artacaktır.
YEŞİLPAZARLAMA
9
Yeşil fiyatlamanın başarıya ulaşması için aşağıdaki
kriterler göz önünde tutulmalıdır:
• Kalite
• İnanılırlık
• Basitlik
• Pazarlanabilirlik
• Strateji
• Toplum
• Görülebilirlik
YEŞİLPAZARLAMA
10
c)Dağıtım
Tüketici kitleleri tarafından benimsenen çevre koruma,
üretici firmaların yeni dağıtım politikaları oluşturmalarını
gerektirmektedir. Tüketiciler, daha önce sattıkları ürünün
kullanım süresi dolduğunda geri alma garantisi veren
üreticilere yönelme eğilimi içindedirler.
Dağıtım politikası, lojistik özelliklerin de çevre dostu bir
politikayla ele alınmasını gerektirmektedir. Bu özellikler,
enerji ve hammadde kullanımı gibi doğal kaynak bazlı
faktörler olduğu kadar, atıklar gibi çevre kirliliği gibi bazı
faktörleri de kapsamaktadır. Ambalajlamada, daha az ve
doğaya dost hammadde kullanılması ya da alternatif
taşımacılık şekillerinin araştırılması bu konuda atılacak
adımlara tipik birer örnektir.
YEŞİLPAZARLAMA
11
d)Tutundurma
İyi tanıtım, çevresel sorumluluk gösteren işletmelerle bir
araya gelmek için tüketiciye imkan sağlar. Tanıtım politikası
tüketicinin gözünde “çevre dostu işletme” imajı yaratmak
ve tüketicilere ürün hakkında çevresel mesajlar vermek
amacını taşımaktadır.
Bu amaca ulaşmak için; reklam kampanyaları, promosyon,
halkla ilişkiler ve diğer yeni pazarlama araçlarına
başvurulmaktadır. Bu, gerek işletme içinde gerekse işletme
dışında iletişimi gerektirir. Halkla ilişkiler, çevre bilincinin
güçlendirilmesi ve hedef tüketici kitlesinde çevre bilinci
konusunda yeterli bir işletme imajı yaratılmasını sağlar.
YEŞİLPAZARLAMA
12
YEŞİL PAZARLAMANIN AMAÇLARI
YEŞİLPAZARLAMA
13
• Yeşil pazarlamanın amacı, yeni tüketim alanları yaratmak
değil, sınırlı doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmak
olmalıdır,
• Yeşil pazarlama, kullanılıp atılacak ürünlerin üretilmesi
üzerinde değil doğal dengenin sağlanması ve korunması
ile enerji tüketiminin en az seviyeye indirilmesi üzerinde
yoğunlaşmalıdır,
• Yeşil pazarlama, çevrenin uğradığı tahribatı engelleyecek
ve sanayiinin yarattığı çevre kirliliğini azaltacak
alternatifler aramalıdır,
• Yeşil pazarlama, çevre dostu ürünlerin kullanımını teşvik
etmeye, paketleme işlemini en az düzeye indirmeye ve
toplumda geri dönüşüm bilincini yaratmaya yönelmelidir,
• Yeşil pazarlama, sistemin istikrarını sağlamak amacıyla
sorumluluğu dağıtmalıdır. Tüketicileri, devletleri ve
gönüllü kuruluşları harekete geçirmelidir.
YEŞİLPAZARLAMA
14
YEŞİL PAZARLAMAYA ÖRNEKLER
YEŞİLPAZARLAMA
15
• Yeşil Notlar 3M firması "Greener Notes" adı altında
yeni ürünler piyasaya sürdü. %100 geri dönüşümlü,
içinde en az %30 geri dönüşümlü malzeme
kullanılmış olanlar vs. alınan her paketten çıkan
kodlar bir web adresine giriliyor ve 3M bu aldığınız
ürün vesilesiyle bir ağaç dikiyor.
• Yeşil Kılıf Papernomad isimli firma, iPad, cep
telefonu ve laptop gibi mobil cihazlar için %100
organik kâğıt kılıflar ve kâğıt çantalar üretiyor.
Ürünün bileşimi sayesinde,diğer elektronik cihazların
etkileşimine karşı manyetik bir koruma sağlıyor.
YEŞİLPAZARLAMA
16
• Yeşil Selpak Standard polietilen ambalaj malzemelerinin
doğada çözünme süresi 200 ile 1000 yıl arasında değişirken,
Selpak'ın doğada çözünür ambalajı 2 ila 5 yıl içinde doğada
çözünme özelliğine sahip. Türkiye'de ilk ve tek olan bu
uygulama ile Selpak bio-polimer ambalajları doğada tamamen
çözünüyor.
• Hayat Su Pet su şişelerin hem boyunları kısaldı hem de kapak
kalınlıkları inceldi. Hayat Su, ambalaj malzemelerini azaltma
projesi kapsamında kullandığı malzeme miktarını, şişe
ağırlıklarında %20, kapaklarda ise, %30 oranında azaltmış. Bu
tasarrufla da, 5 yıl içinde 15 milyon şişeye denk bir kazanç elde
etmiş.
• Mercedes Alman otomobil üreticisi Mercedes,müşterilerine
karbon salınımını yüzde 60'a düşürmelerini mümkün kılacak
sürüş eğitimleri veriyor. Bunu da iletişim kampanyalarında
kullanıyor.
YEŞİLPAZARLAMA
17
KAYNAKÇA
Baş,M. , Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım. http://www.mehmetbas.com/
ALKİBAY, Sanem (2000), “Yeşil Pazarlama Faaliyetlerine Tüketicinin
İlgisi Üzerine Bir Araştırma”, Başkent Üniversitesi Konferans
Dokümanları
DEMİRBAŞ, Aytaç (1999), Yeşil Pazarlama (Green Marketing) ve
Tüketicinin Yeşil Pazarlamaya Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
CAN, Halil ; DOĞAN Tuncer; AYHAN Doğan Yaşar (2001), Genel
İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitapevi, Ankara
YÜKSELEN, Cemal (1998), Pazarlama, Detay Yayınları, Ankara
ODABAŞI, Yavuz (1992), “Yeşil Pazarlama: Kavram ve Gelişmeler”,
Pazarlama Dünyası, Yıl 6, Sayı 36, Kasım-Aralık
YEŞİLPAZARLAMA
18

More Related Content

What's hot

Apresentação Ecodesign e Ciclo de Vida
Apresentação Ecodesign e Ciclo de VidaApresentação Ecodesign e Ciclo de Vida
Apresentação Ecodesign e Ciclo de Vida
ECODESIGNTRENDS
 
Pazarlama işlevi
Pazarlama işleviPazarlama işlevi
Pazarlama işleviMert Erkol
 
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlamasıPazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Suleyman Bayindir
 
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ PazarlamaPazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama
Gülşah Uygun
 
Green marketing
Green marketingGreen marketing
Green marketing
leaderspk.com
 
Duyusal Pazarlama: Markalar kokuya, dokuya bürünüyor
Duyusal Pazarlama: Markalar kokuya, dokuya bürünüyorDuyusal Pazarlama: Markalar kokuya, dokuya bürünüyor
Duyusal Pazarlama: Markalar kokuya, dokuya bürünüyor
Sosyal Pazarlama
 
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimiBütünleşik pazarlama iletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimi106350
 
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer KavramıPazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
Duran Güler
 
Slideshare consumer attitude towards environment friendly products
Slideshare consumer attitude towards environment friendly productsSlideshare consumer attitude towards environment friendly products
Slideshare consumer attitude towards environment friendly products
Gokul Umaraniya
 
Reklam ve Kültür
Reklam ve KültürReklam ve Kültür
Reklam ve Kültür
Hande Tercan
 
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası PazarlamaUluslararası Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileriPazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri
Murat Tarık İpek
 
Greening the environment
Greening the environmentGreening the environment
Greening the environment
KashishAggarwal40
 
Pazarlama İlkeleri Sunumu
Pazarlama İlkeleri SunumuPazarlama İlkeleri Sunumu
Pazarlama İlkeleri SunumuDavut Pars
 
Going Green
Going GreenGoing Green
Going Green
starsky417
 
Ergonomi
ErgonomiErgonomi
Ergonomi
Metin Yurtsever
 
Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma stratejileri
Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma stratejileriUluslararası pazarlamada fiyatlandırma stratejileri
Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma stratejileri
Uğurcan Yurtsever
 

What's hot (20)

Apresentação Ecodesign e Ciclo de Vida
Apresentação Ecodesign e Ciclo de VidaApresentação Ecodesign e Ciclo de Vida
Apresentação Ecodesign e Ciclo de Vida
 
Pazarlama işlevi
Pazarlama işleviPazarlama işlevi
Pazarlama işlevi
 
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlamasıPazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 3. bölüm değer pazarlaması
 
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ PazarlamaPazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
 
Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama Sosyal pazarlama
Sosyal pazarlama
 
Green marketing
Green marketingGreen marketing
Green marketing
 
Duyusal Pazarlama: Markalar kokuya, dokuya bürünüyor
Duyusal Pazarlama: Markalar kokuya, dokuya bürünüyorDuyusal Pazarlama: Markalar kokuya, dokuya bürünüyor
Duyusal Pazarlama: Markalar kokuya, dokuya bürünüyor
 
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimiBütünleşik pazarlama iletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimi
 
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer KavramıPazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
 
Slideshare consumer attitude towards environment friendly products
Slideshare consumer attitude towards environment friendly productsSlideshare consumer attitude towards environment friendly products
Slideshare consumer attitude towards environment friendly products
 
Reklam ve Kültür
Reklam ve KültürReklam ve Kültür
Reklam ve Kültür
 
Tutumlara Islevsel Yaklasimlar
Tutumlara Islevsel YaklasimlarTutumlara Islevsel Yaklasimlar
Tutumlara Islevsel Yaklasimlar
 
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası PazarlamaUluslararası Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
 
Pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileriPazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri
 
E ticaret 4. bölüm sunumu
E ticaret 4. bölüm sunumuE ticaret 4. bölüm sunumu
E ticaret 4. bölüm sunumu
 
Greening the environment
Greening the environmentGreening the environment
Greening the environment
 
Pazarlama İlkeleri Sunumu
Pazarlama İlkeleri SunumuPazarlama İlkeleri Sunumu
Pazarlama İlkeleri Sunumu
 
Going Green
Going GreenGoing Green
Going Green
 
Ergonomi
ErgonomiErgonomi
Ergonomi
 
Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma stratejileri
Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma stratejileriUluslararası pazarlamada fiyatlandırma stratejileri
Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma stratejileri
 

Viewers also liked

Yeşil Yıldız Uygulaması (Green Star)B.Emir ERTEN - Barbaros TOSUN
Yeşil Yıldız Uygulaması (Green Star)B.Emir ERTEN - Barbaros TOSUNYeşil Yıldız Uygulaması (Green Star)B.Emir ERTEN - Barbaros TOSUN
Yeşil Yıldız Uygulaması (Green Star)B.Emir ERTEN - Barbaros TOSUN
emirerten
 
Doğa Dostu İşletme Sertifika Programı
Doğa Dostu İşletme Sertifika ProgramıDoğa Dostu İşletme Sertifika Programı
Doğa Dostu İşletme Sertifika Programı
Ersoy Soyer
 
Green marketing ppt
Green marketing pptGreen marketing ppt
Green marketing ppt
Ashish Porwal Thapar University
 
Veri tabanı pazarlama özel sunum
Veri tabanı pazarlama özel sunumVeri tabanı pazarlama özel sunum
Veri tabanı pazarlama özel sunumKeskin Bicak
 
Deneyimsel Pazarlama
Deneyimsel PazarlamaDeneyimsel Pazarlama
Deneyimsel Pazarlama
Selcen Ozturkcan
 
Postmodern Pazarlama
Postmodern PazarlamaPostmodern Pazarlama
Postmodern Pazarlama
SELENGCN
 
Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)
Suleyman Bayindir
 
Green marketing (2)
Green marketing (2)Green marketing (2)
Green marketing (2)
shelly hanspal
 
Green marketing
Green marketing Green marketing
Green marketing
Yohann HELSON
 
Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 2012-Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kuru...
Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 2012-Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kuru...Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 2012-Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kuru...
Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 2012-Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kuru...
İtibar Yönetimi Enstitüsü
 
Green expo greenwashing presentation
Green expo greenwashing presentationGreen expo greenwashing presentation
Green expo greenwashing presentation
EllieNowels
 
BURSA,TURKEY
BURSA,TURKEYBURSA,TURKEY
BURSA,TURKEY
***
 
Greenwashing presentation2
Greenwashing presentation2Greenwashing presentation2
Greenwashing presentation2
guest7f0d39
 
İnteraktif Pazarlama
İnteraktif Pazarlamaİnteraktif Pazarlama
İnteraktif Pazarlama
Dataport
 
What is Greenwashing?
What is Greenwashing?What is Greenwashing?
What is Greenwashing?
Challenge Your World
 
Greenwashing presentation
Greenwashing presentationGreenwashing presentation
Greenwashing presentation
guest7f0d39
 
Ambush marketing
Ambush marketingAmbush marketing
Ambush marketing
GRISHMA CHUNEKAR
 
Greenwashing Presentation
Greenwashing PresentationGreenwashing Presentation
Greenwashing Presentation
Tracey King Marketing Communications
 
Greenwashing
GreenwashingGreenwashing
Greenwashing
Margarpe
 

Viewers also liked (20)

Yeşil Yıldız Uygulaması (Green Star)B.Emir ERTEN - Barbaros TOSUN
Yeşil Yıldız Uygulaması (Green Star)B.Emir ERTEN - Barbaros TOSUNYeşil Yıldız Uygulaması (Green Star)B.Emir ERTEN - Barbaros TOSUN
Yeşil Yıldız Uygulaması (Green Star)B.Emir ERTEN - Barbaros TOSUN
 
Doğa Dostu İşletme Sertifika Programı
Doğa Dostu İşletme Sertifika ProgramıDoğa Dostu İşletme Sertifika Programı
Doğa Dostu İşletme Sertifika Programı
 
Green marketing ppt
Green marketing pptGreen marketing ppt
Green marketing ppt
 
Veri tabanı pazarlama özel sunum
Veri tabanı pazarlama özel sunumVeri tabanı pazarlama özel sunum
Veri tabanı pazarlama özel sunum
 
Deneyimsel Pazarlama
Deneyimsel PazarlamaDeneyimsel Pazarlama
Deneyimsel Pazarlama
 
Postmodern Pazarlama
Postmodern PazarlamaPostmodern Pazarlama
Postmodern Pazarlama
 
Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)
 
Green marketing (2)
Green marketing (2)Green marketing (2)
Green marketing (2)
 
Green marketing
Green marketing Green marketing
Green marketing
 
Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 2012-Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kuru...
Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 2012-Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kuru...Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 2012-Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kuru...
Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 2012-Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kuru...
 
20. bölüm franchising
20. bölüm franchising20. bölüm franchising
20. bölüm franchising
 
Green expo greenwashing presentation
Green expo greenwashing presentationGreen expo greenwashing presentation
Green expo greenwashing presentation
 
BURSA,TURKEY
BURSA,TURKEYBURSA,TURKEY
BURSA,TURKEY
 
Greenwashing presentation2
Greenwashing presentation2Greenwashing presentation2
Greenwashing presentation2
 
İnteraktif Pazarlama
İnteraktif Pazarlamaİnteraktif Pazarlama
İnteraktif Pazarlama
 
What is Greenwashing?
What is Greenwashing?What is Greenwashing?
What is Greenwashing?
 
Greenwashing presentation
Greenwashing presentationGreenwashing presentation
Greenwashing presentation
 
Ambush marketing
Ambush marketingAmbush marketing
Ambush marketing
 
Greenwashing Presentation
Greenwashing PresentationGreenwashing Presentation
Greenwashing Presentation
 
Greenwashing
GreenwashingGreenwashing
Greenwashing
 

Similar to Green marketing-Yeşil Pazarlama

Module 5 5.4.2 presentation_version 1.tr
Module 5 5.4.2 presentation_version 1.trModule 5 5.4.2 presentation_version 1.tr
Module 5 5.4.2 presentation_version 1.tr
TamunaNL
 
Module 7 7.1 presentation_version_to-be-translated.tr
Module 7 7.1 presentation_version_to-be-translated.trModule 7 7.1 presentation_version_to-be-translated.tr
Module 7 7.1 presentation_version_to-be-translated.tr
TamunaNL
 
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.
TamunaNL
 
Gıda ürünlerinde satın alma davranışında ambalajın önemi
Gıda ürünlerinde satın alma davranışında ambalajın önemiGıda ürünlerinde satın alma davranışında ambalajın önemi
Gıda ürünlerinde satın alma davranışında ambalajın önemi
Mahir İstanbullu
 
Yesil Kariyer Green HR
Yesil Kariyer Green HR Yesil Kariyer Green HR
Yesil Kariyer Green HR Nuri Yilmaz
 
yeşil tedarik zinciri
yeşil tedarik zinciriyeşil tedarik zinciri
yeşil tedarik zincirigulsahgoker
 
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.trModule 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
TamunaNL
 
Module 5 5.3.2 presentation_version 1.tr
Module 5 5.3.2 presentation_version 1.trModule 5 5.3.2 presentation_version 1.tr
Module 5 5.3.2 presentation_version 1.tr
TamunaNL
 
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr
Modul 6 6.1 presentation_version 1. trModul 6 6.1 presentation_version 1. tr
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr
TamunaNL
 
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 
Ecomode module 8. tr pptx
Ecomode module 8. tr pptxEcomode module 8. tr pptx
Ecomode module 8. tr pptx
TamunaNL
 
Çevre ve ekonomi
Çevre ve ekonomiÇevre ve ekonomi
Çevre ve ekonomi
Celal Sungun
 
Sürdürülebilir markalar olmak
Sürdürülebilir markalar olmakSürdürülebilir markalar olmak
Sürdürülebilir markalar olmak
Zafer Teber
 
Ecogard IО2 unit 10. entrepreneurship in ecological vegetable gardening tr
Ecogard IО2 unit 10. entrepreneurship in ecological vegetable gardening trEcogard IО2 unit 10. entrepreneurship in ecological vegetable gardening tr
Ecogard IО2 unit 10. entrepreneurship in ecological vegetable gardening tr
Education PowerPoints
 
Module 1 1.1 presentation_.version1.tr. ppt
Module 1 1.1 presentation_.version1.tr. pptModule 1 1.1 presentation_.version1.tr. ppt
Module 1 1.1 presentation_.version1.tr. ppt
TamunaNL
 
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama ÖrnekleriEndüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 
Module 1 1.2 presentation_version 1 _tr
Module 1 1.2 presentation_version 1 _trModule 1 1.2 presentation_version 1 _tr
Module 1 1.2 presentation_version 1 _tr
TamunaNL
 
Tesco, Aldi & Lidl TZY
Tesco, Aldi & Lidl TZYTesco, Aldi & Lidl TZY
Tesco, Aldi & Lidl TZY
Szn Sncn
 
İtibarlı şirketlerin sosyal performans uygulamaları Sibel Hoştut
İtibarlı şirketlerin sosyal performans uygulamaları Sibel Hoştutİtibarlı şirketlerin sosyal performans uygulamaları Sibel Hoştut
İtibarlı şirketlerin sosyal performans uygulamaları Sibel Hoştut
İtibar Yönetimi Enstitüsü
 

Similar to Green marketing-Yeşil Pazarlama (20)

Module 5 5.4.2 presentation_version 1.tr
Module 5 5.4.2 presentation_version 1.trModule 5 5.4.2 presentation_version 1.tr
Module 5 5.4.2 presentation_version 1.tr
 
Module 7 7.1 presentation_version_to-be-translated.tr
Module 7 7.1 presentation_version_to-be-translated.trModule 7 7.1 presentation_version_to-be-translated.tr
Module 7 7.1 presentation_version_to-be-translated.tr
 
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.
Module 3 3.1 presentation_tr.pptx.
 
Gıda ürünlerinde satın alma davranışında ambalajın önemi
Gıda ürünlerinde satın alma davranışında ambalajın önemiGıda ürünlerinde satın alma davranışında ambalajın önemi
Gıda ürünlerinde satın alma davranışında ambalajın önemi
 
Yesil Kariyer Green HR
Yesil Kariyer Green HR Yesil Kariyer Green HR
Yesil Kariyer Green HR
 
yeşil tedarik zinciri
yeşil tedarik zinciriyeşil tedarik zinciri
yeşil tedarik zinciri
 
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.trModule 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
Module 7 7.2 presentation_version_to-be-translated.2.tr
 
Module 5 5.3.2 presentation_version 1.tr
Module 5 5.3.2 presentation_version 1.trModule 5 5.3.2 presentation_version 1.tr
Module 5 5.3.2 presentation_version 1.tr
 
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr
Modul 6 6.1 presentation_version 1. trModul 6 6.1 presentation_version 1. tr
Modul 6 6.1 presentation_version 1. tr
 
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015
 
Ecomode module 8. tr pptx
Ecomode module 8. tr pptxEcomode module 8. tr pptx
Ecomode module 8. tr pptx
 
Yeşil inovasyon sunum
Yeşil inovasyon sunumYeşil inovasyon sunum
Yeşil inovasyon sunum
 
Çevre ve ekonomi
Çevre ve ekonomiÇevre ve ekonomi
Çevre ve ekonomi
 
Sürdürülebilir markalar olmak
Sürdürülebilir markalar olmakSürdürülebilir markalar olmak
Sürdürülebilir markalar olmak
 
Ecogard IО2 unit 10. entrepreneurship in ecological vegetable gardening tr
Ecogard IО2 unit 10. entrepreneurship in ecological vegetable gardening trEcogard IО2 unit 10. entrepreneurship in ecological vegetable gardening tr
Ecogard IО2 unit 10. entrepreneurship in ecological vegetable gardening tr
 
Module 1 1.1 presentation_.version1.tr. ppt
Module 1 1.1 presentation_.version1.tr. pptModule 1 1.1 presentation_.version1.tr. ppt
Module 1 1.1 presentation_.version1.tr. ppt
 
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama ÖrnekleriEndüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri
 
Module 1 1.2 presentation_version 1 _tr
Module 1 1.2 presentation_version 1 _trModule 1 1.2 presentation_version 1 _tr
Module 1 1.2 presentation_version 1 _tr
 
Tesco, Aldi & Lidl TZY
Tesco, Aldi & Lidl TZYTesco, Aldi & Lidl TZY
Tesco, Aldi & Lidl TZY
 
İtibarlı şirketlerin sosyal performans uygulamaları Sibel Hoştut
İtibarlı şirketlerin sosyal performans uygulamaları Sibel Hoştutİtibarlı şirketlerin sosyal performans uygulamaları Sibel Hoştut
İtibarlı şirketlerin sosyal performans uygulamaları Sibel Hoştut
 

Green marketing-Yeşil Pazarlama

 • 2. SUNUM İÇERİĞİ 1)YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI 2)YEŞİL PAZARLAMA KARMASI a)Ürün b)Fiyat c)Dağıtım d)Tutundurma 3)YEŞİL PAZARLAMANIN AMAÇLARI 4)YEŞİL PAZARLAMAYA ÖRNEKLER YEŞİLPAZARLAMA 2
 • 3. YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI Amerikan Pazarlama Derneği’nin 1975 yılında düzenlemiş olduğu “Ekolojik Pazarlama” konulu bir seminerde ilk kez yeşil pazarlama kavramı tartışılmış ve literatürdeki yerini bulmuştur. Pazarlamanın, çevreye etkisinin incelendiği bu seminerde, “Yeşil Pazarlama”; pazarlama faaliyetlerinin çevre kirliliği, enerji tüketimi ve diğer tükenebilir kaynakların tüketiminin olumlu ve olumsuz yanlarını inceleyen bir bilim dalı olarak ifade edilmiştir. Yapılan bu tanımda, üç ana konu üzerinde durulmaktadır. Bunlar; • Yeşil pazarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinin bir alt sistemidir, • Faaliyetlerin hem olumlu hem de olumsuz etkilerini konu alır, • Çevre konuları dar bir kapsamda tutulmuştur. 3 YEŞİLPAZARLAMA
 • 4. Yeşil pazarlama, bireylerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayacak değişimi yaratırken, çevreye en az düzeyde zarar vermeyi amaçlayan faaliyetlerin oluşturduğu bir bütündür. Ancak bu faaliyetlerin, işletmeler tarafından yerine getirilmesi çok da kolay değildir. Bunların yapılabilmesi için, işletmelerin olağanüstü çaba harcamaları gerekmektedir. 4 YEŞİLPAZARLAMA
 • 5. İşletmelerin Yeşil PazarlamayıSeçme Nedenleri • İşletmeler yeşil pazarlamayı amaçlarına ulaşmak için bir fırsat olarak görmektedir. • Devlet kurumları, çeşitli teşvik ve yaptırımlarla işletmeleri çevre konusunda duyarlı olmaya zorlamaktadır. • İşletmeler çevreyle ilgili faaliyetlerini, rekabet ettikleri diğer işletmeler üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmaktadırlar. • Atıkların boşaltılması sırasında uygulanan ücretlendirme, hammadde ve diğer malzeme kullanımının azaltılması gibi maliyet faktörleri işletmeleri konuyla ilgili davranışlarını değiştirmeye zorlamaktadır. YEŞİLPAZARLAMA 5
 • 7. a)Ürün Tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen faktörler arasına, ürünün çevreye zararlı olup olmaması da girince, işletmeler yeşil ürünler ya da başka bir deyişle çevre dostu olan ürünler üretmeye ve yeşil politikalar oluşturmaya başlamışlardır. Yeşil ürün geliştirilirken dikkat edilmesi gerekenler şöyledir; • Ürünler, nötr bir maddede aranan özelliklere sahip olmalıdır, • Çevre uyumları konusunda testten geçirilmiş olmalıdır, • Yeniden kullanılabilir ürünlere öncelik tanınmalıdır, • Tüketiciler, yeşil ürünler hakkında bilgilendirilmeli ve yeşil ürünleri kullanma konusunda yönlendirilmelidirler, • Ambalajlamada, doğal kaynakların boş yere tüketilmesini önlemek için büyük dikkat harcanmalıdır. YEŞİLPAZARLAMA 7
 • 8. b)Fiyat Çevre bilincini ve sorumluluğunu taşıyan işletmelerin, bu amaçla yaptıkları yatırımlar, oldukça yüksek meblağların harcanmasına neden olmaktadır. Yani işletme açısından maliyetli olmaktadır. Maliyet de, fiyatı etkileyen en önemli unsurdur. Ancak, günümüzde işletmenin bu amaç için oluşturduğu maliyetlerini fiyatlara yansıtması ve toplumun da bu maliyeti karşılamaya hazır olduğu görülmektedir. Ancak yine de, işletmeler hedef tüketici kitlelerini iyi belirleyip onlara göre bu tür maliyetlere girmelidirler. YEŞİLPAZARLAMA 8
 • 9. Dolayısıyla bu konu ile ilgili yapılması gerekenler, şu şekildedir; • Rekabete Uygun Bir Ürün Geliştirmek: Tüketiciler, yeni ürünlere hep bir şüpheyle yaklaşmışlardır. Bunun en büyük nedeni, yeni ürünün genelde işletmeler tarafından para anlamına gelmesidir. Tüketiciye, mümkün olan en iyi yeşil fiyatlandırma sistemi sunulmalıdır. Bunun için de maliyetleri düşürme yoluna gidilmeli ve diğer işletmelerle işbirliği yapılmalıdır. • Müşteriye Değer Vermek: Bazen tüketiciler, fiyatlarda meydana gelen ufak fiyat artışlarına önem vermezler. İşte bu gibi durumlar, tüketicilere gerçekten değer verilen durumlardır. Tüketiciler, belirli bir çıkar için kullanıldıklarını düşünmediği sürece, her yönden üreticilere destek verirler. Tüketicilere, fiyatlarda meydana gelen küçük artışların, üretim sistemlerinin yeşilleştirilmesi amacıyla yapıldığı anlatıldığı sürece, tüketicilerin desteği giderek daha da artacaktır. YEŞİLPAZARLAMA 9
 • 10. Yeşil fiyatlamanın başarıya ulaşması için aşağıdaki kriterler göz önünde tutulmalıdır: • Kalite • İnanılırlık • Basitlik • Pazarlanabilirlik • Strateji • Toplum • Görülebilirlik YEŞİLPAZARLAMA 10
 • 11. c)Dağıtım Tüketici kitleleri tarafından benimsenen çevre koruma, üretici firmaların yeni dağıtım politikaları oluşturmalarını gerektirmektedir. Tüketiciler, daha önce sattıkları ürünün kullanım süresi dolduğunda geri alma garantisi veren üreticilere yönelme eğilimi içindedirler. Dağıtım politikası, lojistik özelliklerin de çevre dostu bir politikayla ele alınmasını gerektirmektedir. Bu özellikler, enerji ve hammadde kullanımı gibi doğal kaynak bazlı faktörler olduğu kadar, atıklar gibi çevre kirliliği gibi bazı faktörleri de kapsamaktadır. Ambalajlamada, daha az ve doğaya dost hammadde kullanılması ya da alternatif taşımacılık şekillerinin araştırılması bu konuda atılacak adımlara tipik birer örnektir. YEŞİLPAZARLAMA 11
 • 12. d)Tutundurma İyi tanıtım, çevresel sorumluluk gösteren işletmelerle bir araya gelmek için tüketiciye imkan sağlar. Tanıtım politikası tüketicinin gözünde “çevre dostu işletme” imajı yaratmak ve tüketicilere ürün hakkında çevresel mesajlar vermek amacını taşımaktadır. Bu amaca ulaşmak için; reklam kampanyaları, promosyon, halkla ilişkiler ve diğer yeni pazarlama araçlarına başvurulmaktadır. Bu, gerek işletme içinde gerekse işletme dışında iletişimi gerektirir. Halkla ilişkiler, çevre bilincinin güçlendirilmesi ve hedef tüketici kitlesinde çevre bilinci konusunda yeterli bir işletme imajı yaratılmasını sağlar. YEŞİLPAZARLAMA 12
 • 14. • Yeşil pazarlamanın amacı, yeni tüketim alanları yaratmak değil, sınırlı doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmak olmalıdır, • Yeşil pazarlama, kullanılıp atılacak ürünlerin üretilmesi üzerinde değil doğal dengenin sağlanması ve korunması ile enerji tüketiminin en az seviyeye indirilmesi üzerinde yoğunlaşmalıdır, • Yeşil pazarlama, çevrenin uğradığı tahribatı engelleyecek ve sanayiinin yarattığı çevre kirliliğini azaltacak alternatifler aramalıdır, • Yeşil pazarlama, çevre dostu ürünlerin kullanımını teşvik etmeye, paketleme işlemini en az düzeye indirmeye ve toplumda geri dönüşüm bilincini yaratmaya yönelmelidir, • Yeşil pazarlama, sistemin istikrarını sağlamak amacıyla sorumluluğu dağıtmalıdır. Tüketicileri, devletleri ve gönüllü kuruluşları harekete geçirmelidir. YEŞİLPAZARLAMA 14
 • 16. • Yeşil Notlar 3M firması "Greener Notes" adı altında yeni ürünler piyasaya sürdü. %100 geri dönüşümlü, içinde en az %30 geri dönüşümlü malzeme kullanılmış olanlar vs. alınan her paketten çıkan kodlar bir web adresine giriliyor ve 3M bu aldığınız ürün vesilesiyle bir ağaç dikiyor. • Yeşil Kılıf Papernomad isimli firma, iPad, cep telefonu ve laptop gibi mobil cihazlar için %100 organik kâğıt kılıflar ve kâğıt çantalar üretiyor. Ürünün bileşimi sayesinde,diğer elektronik cihazların etkileşimine karşı manyetik bir koruma sağlıyor. YEŞİLPAZARLAMA 16
 • 17. • Yeşil Selpak Standard polietilen ambalaj malzemelerinin doğada çözünme süresi 200 ile 1000 yıl arasında değişirken, Selpak'ın doğada çözünür ambalajı 2 ila 5 yıl içinde doğada çözünme özelliğine sahip. Türkiye'de ilk ve tek olan bu uygulama ile Selpak bio-polimer ambalajları doğada tamamen çözünüyor. • Hayat Su Pet su şişelerin hem boyunları kısaldı hem de kapak kalınlıkları inceldi. Hayat Su, ambalaj malzemelerini azaltma projesi kapsamında kullandığı malzeme miktarını, şişe ağırlıklarında %20, kapaklarda ise, %30 oranında azaltmış. Bu tasarrufla da, 5 yıl içinde 15 milyon şişeye denk bir kazanç elde etmiş. • Mercedes Alman otomobil üreticisi Mercedes,müşterilerine karbon salınımını yüzde 60'a düşürmelerini mümkün kılacak sürüş eğitimleri veriyor. Bunu da iletişim kampanyalarında kullanıyor. YEŞİLPAZARLAMA 17
 • 18. KAYNAKÇA Baş,M. , Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım. http://www.mehmetbas.com/ ALKİBAY, Sanem (2000), “Yeşil Pazarlama Faaliyetlerine Tüketicinin İlgisi Üzerine Bir Araştırma”, Başkent Üniversitesi Konferans Dokümanları DEMİRBAŞ, Aytaç (1999), Yeşil Pazarlama (Green Marketing) ve Tüketicinin Yeşil Pazarlamaya Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara CAN, Halil ; DOĞAN Tuncer; AYHAN Doğan Yaşar (2001), Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitapevi, Ankara YÜKSELEN, Cemal (1998), Pazarlama, Detay Yayınları, Ankara ODABAŞI, Yavuz (1992), “Yeşil Pazarlama: Kavram ve Gelişmeler”, Pazarlama Dünyası, Yıl 6, Sayı 36, Kasım-Aralık YEŞİLPAZARLAMA 18