SlideShare a Scribd company logo
Geológiai korok és
  fosszíliák
A földtörténeti táblázat
 Charles Lyell ügyvédként
1830-ban adta ki „A geológia
  alapelvei” c. könyvét.

Lyell azt mondta: „célom az,
 hogy megszabadítsam a
  tudományt Mózestől”.
A földtörténeti táblázat
A földtörténeti
  táblázat
A földtörténeti táblázat
 Az 1800-as évek elején
  kezdtek minden
réteghez nevet és „kort”
 rendelni, és un. „index
 fosszíliákat” rendeltek
    hozzájuk.
A földtörténeti táblázat
          A geológusok a
         rétegeket már nem
              csak
          elhelyezkedésük
         alapján, de a benne
          található állati és
             növényi
           maradványok
            alapján is
          osztályozzák. Így
           alakulhattak ki
            különböző
           alkategóriák is.
Hogyan állapítják meg a
  földrétegek korát?

   „A radioaktív kormeghatározásos
     módszerek nem lennének
működőképesek, ha előbb nem lett volna
összeállítva a geológiai tábla.” O’Rourke,
J. E., “Pragmatism versus Materialism in
  Stratigraphy,” American Journal of
       Science, vol. 276
Hogyan állapítják meg a
 földrétegek korát?


 „A paleontológusok nem tudnak ily
módon dolgozni. Nincs semmilyen mód
  arra, hogy ránézve a fosszíliákról
megmondhassuk hány évesek, ameddig
nem tudjuk, hogy milyen rétegből voltak
    kiásva.”Eldredge Niles
Hogyan állapítják meg a
     földrétegek korát?
 Hogyan határozzák
 meg a geológusok a
 különbséget a „600
millió éves” kambriumi
             Az index
mészkőréteg, és a „100
 millió éves” krétakori
             fosszíliák
 mészkőréteg között?
              által!
Hogyan állapítják meg a
 földrétegek korát?
14  14  14
7  6  7
A földrétegek helyes besorolása
          Hogyan lehet
           besorolni a
        földrétegeket, ha nem
         léteznek a rossz
          radioaktív kor
          megállapítási
         módszerek hosszú
            korai?
Megoldás a
földrétegek helyes
  besorolására
Hogyan keletkeztek a földrétegek?       1. Az Özönvíz által.
2. Az Özönvizet követő helyi katasztrófák által.
     3. Jelenlegi katasztrófák által.
4. A félig meddig megpihent Föld eróziója által.
     5. Emberi tevékenység által.
Az Özönvíz írott bizonyítékai
Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házad népe a
bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a
nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be,
hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem
tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból is
hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvuk maradjon az egész
föld színén. Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven
nap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot,
melyet teremtettem.
Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki
megparancsolta vala. Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikor
az özönvíz volt a földön.
                           1 Mózes 7:1-6
Az Özönvíz írott bizonyítékai
Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre.
Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e
hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy
mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.
És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. Ugyanezen
a napon ment vala be Noé és Sém és Hám és Jáfet, Noénak fiai,
és Noé felesége és az õ fiainak három felesége velők együtt a
bárkába. Ők, és minden vad az õ neme szerint és minden barom
az õ neme szerint és minden csúszómászó állat, mely
csúszómászó a földön, az õ neme szerint és minden repdeső állat
az õ neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő-
kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő
lélek vala. A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be
minden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úr
bezára utána az ajtót.
                         1 Mózes 7:10-16
Az Özönvíz írott bizonyítékai
Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira
nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az
felemelkedék a földről A vizek pedig áradának és egyre
nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután a
vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb
hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.
Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána a
hegyek elboríttattak vala. És oda vesze minden földön járó test,
madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó
állat; és minden ember. Mindaz, a minek orrában élő lélek
lehelete vala, szárazon valók közül mind meghala. És eltörle az
Isten minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől a
baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek
eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok akik
vele valának a bárkában. És erőt vevének a vizek a földön, száz
ötven napig.
                         1 Mózes 7:17-24
Weld-Bundell kő
     1923-ban találták
     alsó
     Mezopotámiában
     100 évvel Ábrahám
     előtt írták
     Az Özönvíz előtti 8
     királyról ír
     A lista végén azt
     írja, hogy az
     Özönvíz ellepte a
     Földet
Weld-Bundell kő


     A feljegyzések
     párhuzamosak az 1
     Mózes 5 és 11-el
     A hosszú élet
     leírások
     megegyeznek az 1
     Mózesben
     leírtakkal
Ebla kő
  17000 agyagtáblát
  találtak Észak
  Szíriában
  A táblákra írott
  dokumentumok Kr.
  e. 2400-ban íródtak
  Egy Teremtés és egy
  Özönvíz leírás is
  van bennük
  Szodomát és
  Gomorát is említik
Más kultúrák és népek írásai

33 tábla beszél az Özönvízről
30 tábla említi a bárkát
28 beszél arról, hogy a bárka egy hegyen
kötött ki
29 beszél arról, hogy madarak lettek
kiküldve
30 említi a túlélőket
A legtöbb beszél egy istentiszteleti formáról
miután elhagyták a bárkát
Hawaii - Nu-u
A hawaii történet szerint,
jóval az első ember,
Kuniuhonna halála után,
az emberiség olyan gonosz
lett, hogy Isten egy
Özönvizet küldött a Földre.
Egyetlen ember, Nu-u volt
igaz, és ő épített egy
hatalmas kenut, amit
megtöltött állatokkal.
Egyedül Nu-u és családja
maradt meg, és tőlük
származik minden ember a
Földön.
Kína - Fuhi


A Kínaiak Fuhit tekintik
civilizációjuk
megalapítójának. Úgy
tudják, hogy Fuhi az Ő
három fiával, és a
feleségével, valamint
három lányával túlélte az
Özönvizet, és ők voltak
azok akik ismét
benépesítették a Földet.
Mexikó - Coxcox


A tolték indiánoknál
fennmaradt, hogy az első
világot 1716 év után egy
nagy Özönvíz pusztította
el. A vizek még a
legnagyobb hegyeket is
ellepték. Csak Coxcox és
családja maradt meg.
Honnan volt a sok víz?
             Isten alkotta meg a
             mennyezet felett való
             vizeket.
Ugyanakkor a Föld
alatt is voltak vizek
Honnan volt a sok víz?
           Ma is vannak
         források az óceánok
            fenekén!
Hogyan lepte be a Földet?
Akkor még nem voltak hegyek, csak maximum halmok.
Ezek nélkül a hegyek nélkül a víz 3 km-el lepni el a Földet
A Zsolt 104:5-9 szerint kezdetben még nem voltak hegyek,
hanem amikor a vizek visszahúzódtak, akkor keletkeztek a
hegyek.

             3,2 km             Föld
Jégkorszak
A Kolorádó folyó
             bemegy a
            kanionba 900m

   A
földrétegek
  gyors
kialakulása
 – Grand        2100-2600m
 Canyon       550 m
A földrétegek gyors
kialakulása – Grand Canyon

   2600 m
          Nagy tó
A
földrétege
 k gyors
kialakulás
a – Grand
 Canyon
A többrétegű fosszíliák képződése
A többrétegű fosszíliák képződése
A többrétegű fosszíliák képződése
UPRIGHT FLOATING LOG
PRONE FLOATING LOG
       UPRIGHT
      DEPOSITED
       LOGS            PRONE BURIED LOG
A rétegek képződése
A földrétegek gyors kialakulása –
   Canyon Lake Gorge
A földrétegek gyors kialakulása –
   Canyon Lake Gorge
A földrétegek gyors kialakulása –
   Canyon Lake Gorge
A földrétegek gyors kialakulása –
   Canyon Lake Gorge
A földrétegek gyors kialakulása –
 Glen Canyon Gát és a kavitáció
A földrétegek gyors kialakulása –
 Glen Canyon Gát és a kavitáció
A földrétegek gyors kialakulása –
 Glen Canyon Gát és a kavitáció
A földrétegek gyors kialakulása –
   Glen Canyon Gát és a kavitáció

„A kavitáció egy fizikai jelenség, mely akkor következik be, ha
  egy anyag folyadék fázisból hirtelen gáz fázisba megy át a
 nyomás esése következtében. Ha a folyadék sebessége hirtelen
 megnő, akkor az energia megmaradás törvénye értelmében a
nyomása leesik. A keletkező gőzbuborék, ha az áramlás mentén
    olyan helyre ér, ahol a nyomás nagyobb az ottani
  hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomásnál, a buborék
hirtelen összeroskad, az egymásnak csattanó folyadékfelületek
  erős akusztikus lökéshullámot keltenek, ami egyrészt erős
zajjal, rezgéssel, másrészt a környező szilárd testek eróziójával
             jár.” - Wikipédia
A Szahara kora: kevesebb,
   mint 4000 év
            Uralkodó
            széljárás
A partvidékek eróziója
Emberi tevékenység következménye
 A marosújvári plus diszkont elsüllyedése a sós medencébe.
Hogyan keletkeztek a fosszíliák
    rövid idő alatt?


 1. Különböző élőhelyeken keletkeztek.
 2. A fosszília rétegek kialakulásában a
    mozgásnak is szerepe volt/van.
    3. Mega szukcessziók által.
 4. Eltérő fosszilizációs potenciál által.
„Hit által értjük meg, hogy a
  világ Isten beszéde által
  teremtetett, hogy a mi
látható, a láthatatlanból állott
elő.” Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3.
         vers

More Related Content

What's hot

Universe
UniverseUniverse
Universe
Sofia Castillo
 
Lesson 1 earth as unique planet
Lesson 1 earth as unique planetLesson 1 earth as unique planet
Lesson 1 earth as unique planet
SittieSirad
 
The sun
The sunThe sun
A legnagyobb tájunk: Alföld - (természetismeret) - 6. osztály
A legnagyobb tájunk: Alföld - (természetismeret) - 6. osztályA legnagyobb tájunk: Alföld - (természetismeret) - 6. osztály
A legnagyobb tájunk: Alföld - (természetismeret) - 6. osztály
Csimax
 
CuRRENT-ADVANCEMENTS-AND-INFORMATIONS USHLIE_20230902_142432_0000 (1).pdf
CuRRENT-ADVANCEMENTS-AND-INFORMATIONS USHLIE_20230902_142432_0000 (1).pdfCuRRENT-ADVANCEMENTS-AND-INFORMATIONS USHLIE_20230902_142432_0000 (1).pdf
CuRRENT-ADVANCEMENTS-AND-INFORMATIONS USHLIE_20230902_142432_0000 (1).pdf
CheyeneReliGlore
 
Space Facts for Kids Infographic
Space Facts for Kids InfographicSpace Facts for Kids Infographic
Space Facts for Kids Infographic
Search Frog Local Directory
 
Celestial bodies
Celestial bodiesCelestial bodies
Celestial bodies
MissCristobal
 
Moon
MoonMoon
Introduction to Earth Science
Introduction to Earth ScienceIntroduction to Earth Science
Introduction to Earth Science
Greg Scrivin
 
Planet Mars
Planet MarsPlanet Mars
Planet Mars
Syao Chan
 
The Life Cycle of a Star
The Life Cycle of a StarThe Life Cycle of a Star
The Life Cycle of a Star
jakebrogden
 
Eclipses
EclipsesEclipses
Eclipses
06426345
 
Our Moon
Our MoonOur Moon
Our Moon
duncanpatti
 
Role of yoga in health and disease
Role of yoga in health and disease Role of yoga in health and disease
Role of yoga in health and disease
Yogacharya AB Bhavanani
 
The sun
The sun The sun
The sun
Hafsah Khan
 
Human to Mars- "Mars Terraforming"
Human to Mars- "Mars Terraforming"Human to Mars- "Mars Terraforming"
Human to Mars- "Mars Terraforming"
nirmalks5
 
Seasons & sun's Path
Seasons & sun's PathSeasons & sun's Path
Seasons & sun's Path
West Hollow MS Ms. Gill
 
Stars and the solar system
Stars and the solar systemStars and the solar system
Stars and the solar system
RMithun
 
Uniqueness of earth
Uniqueness of earthUniqueness of earth
Uniqueness of earth
red gacad
 
Day_Night
Day_NightDay_Night
Day_Night
DavidSP1996
 

What's hot (20)

Universe
UniverseUniverse
Universe
 
Lesson 1 earth as unique planet
Lesson 1 earth as unique planetLesson 1 earth as unique planet
Lesson 1 earth as unique planet
 
The sun
The sunThe sun
The sun
 
A legnagyobb tájunk: Alföld - (természetismeret) - 6. osztály
A legnagyobb tájunk: Alföld - (természetismeret) - 6. osztályA legnagyobb tájunk: Alföld - (természetismeret) - 6. osztály
A legnagyobb tájunk: Alföld - (természetismeret) - 6. osztály
 
CuRRENT-ADVANCEMENTS-AND-INFORMATIONS USHLIE_20230902_142432_0000 (1).pdf
CuRRENT-ADVANCEMENTS-AND-INFORMATIONS USHLIE_20230902_142432_0000 (1).pdfCuRRENT-ADVANCEMENTS-AND-INFORMATIONS USHLIE_20230902_142432_0000 (1).pdf
CuRRENT-ADVANCEMENTS-AND-INFORMATIONS USHLIE_20230902_142432_0000 (1).pdf
 
Space Facts for Kids Infographic
Space Facts for Kids InfographicSpace Facts for Kids Infographic
Space Facts for Kids Infographic
 
Celestial bodies
Celestial bodiesCelestial bodies
Celestial bodies
 
Moon
MoonMoon
Moon
 
Introduction to Earth Science
Introduction to Earth ScienceIntroduction to Earth Science
Introduction to Earth Science
 
Planet Mars
Planet MarsPlanet Mars
Planet Mars
 
The Life Cycle of a Star
The Life Cycle of a StarThe Life Cycle of a Star
The Life Cycle of a Star
 
Eclipses
EclipsesEclipses
Eclipses
 
Our Moon
Our MoonOur Moon
Our Moon
 
Role of yoga in health and disease
Role of yoga in health and disease Role of yoga in health and disease
Role of yoga in health and disease
 
The sun
The sun The sun
The sun
 
Human to Mars- "Mars Terraforming"
Human to Mars- "Mars Terraforming"Human to Mars- "Mars Terraforming"
Human to Mars- "Mars Terraforming"
 
Seasons & sun's Path
Seasons & sun's PathSeasons & sun's Path
Seasons & sun's Path
 
Stars and the solar system
Stars and the solar systemStars and the solar system
Stars and the solar system
 
Uniqueness of earth
Uniqueness of earthUniqueness of earth
Uniqueness of earth
 
Day_Night
Day_NightDay_Night
Day_Night
 

Viewers also liked

Az atomok szerkezete
Az atomok szerkezeteAz atomok szerkezete
Az atomok szerkezeteepelleyne
 
Biblia es Tudomany
Biblia es TudomanyBiblia es Tudomany
Biblia es Tudomany
Curcubet Gabriel
 
A föld kora
A föld koraA föld kora
A föld kora
Curcubet Gabriel
 
Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"
Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok" Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"
Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"
Curcubet Gabriel
 
Dinoszauruszok és emberek
Dinoszauruszok és emberekDinoszauruszok és emberek
Dinoszauruszok és emberek
Curcubet Gabriel
 
A naprendszer fiatal kora
A naprendszer fiatal koraA naprendszer fiatal kora
A naprendszer fiatal kora
Curcubet Gabriel
 
Katasztrofizmus Erdelyben
Katasztrofizmus ErdelybenKatasztrofizmus Erdelyben
Katasztrofizmus Erdelyben
Curcubet Gabriel
 
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítve
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítveTudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítve
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítve
Curcubet Gabriel
 
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanokA radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok
Curcubet Gabriel
 
Az oktatás reformációja
Az oktatás reformációjaAz oktatás reformációja
Az oktatás reformációja
Gabriel Curcubet
 
A Közel Kelet megértése
A Közel Kelet megértéseA Közel Kelet megértése
A Közel Kelet megértése
Gabriel Curcubet
 
Pedagógiai módszerek
Pedagógiai módszerekPedagógiai módszerek
Pedagógiai módszerek
Gabriel Curcubet
 
HS Továbbtanulás
HS TovábbtanulásHS Továbbtanulás
HS Továbbtanulás
Gabriel Curcubet
 
Az otthonoktató szülő, mint pedagógus
Az otthonoktató szülő, mint pedagógusAz otthonoktató szülő, mint pedagógus
Az otthonoktató szülő, mint pedagógus
Gabriel Curcubet
 
Tanítsunk tanulni
Tanítsunk tanulniTanítsunk tanulni
Tanítsunk tanulni
Gabriel Curcubet
 
06 significant figures
06 significant figures06 significant figures
06 significant figures
Fidelfo Moral
 
Keresztyén tudósok
Keresztyén tudósokKeresztyén tudósok
Keresztyén tudósok
Curcubet Gabriel
 
Applying For Federal Jobs Slide Show101309
Applying For Federal Jobs Slide Show101309Applying For Federal Jobs Slide Show101309
Applying For Federal Jobs Slide Show101309
BBrowne
 
Innovative Solutions
Innovative SolutionsInnovative Solutions
Innovative Solutions
PGrosskopf
 
Ranking 29.07 Vpp
Ranking 29.07 VppRanking 29.07 Vpp
Ranking 29.07 Vpp
guestff87a6
 

Viewers also liked (20)

Az atomok szerkezete
Az atomok szerkezeteAz atomok szerkezete
Az atomok szerkezete
 
Biblia es Tudomany
Biblia es TudomanyBiblia es Tudomany
Biblia es Tudomany
 
A föld kora
A föld koraA föld kora
A föld kora
 
Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"
Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok" Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"
Az ember evolúciójának mitosza és a "rasszok"
 
Dinoszauruszok és emberek
Dinoszauruszok és emberekDinoszauruszok és emberek
Dinoszauruszok és emberek
 
A naprendszer fiatal kora
A naprendszer fiatal koraA naprendszer fiatal kora
A naprendszer fiatal kora
 
Katasztrofizmus Erdelyben
Katasztrofizmus ErdelybenKatasztrofizmus Erdelyben
Katasztrofizmus Erdelyben
 
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítve
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítveTudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítve
Tudósok akik hittek a hatnapos teremtésben - frissítve
 
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanokA radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok
A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok
 
Az oktatás reformációja
Az oktatás reformációjaAz oktatás reformációja
Az oktatás reformációja
 
A Közel Kelet megértése
A Közel Kelet megértéseA Közel Kelet megértése
A Közel Kelet megértése
 
Pedagógiai módszerek
Pedagógiai módszerekPedagógiai módszerek
Pedagógiai módszerek
 
HS Továbbtanulás
HS TovábbtanulásHS Továbbtanulás
HS Továbbtanulás
 
Az otthonoktató szülő, mint pedagógus
Az otthonoktató szülő, mint pedagógusAz otthonoktató szülő, mint pedagógus
Az otthonoktató szülő, mint pedagógus
 
Tanítsunk tanulni
Tanítsunk tanulniTanítsunk tanulni
Tanítsunk tanulni
 
06 significant figures
06 significant figures06 significant figures
06 significant figures
 
Keresztyén tudósok
Keresztyén tudósokKeresztyén tudósok
Keresztyén tudósok
 
Applying For Federal Jobs Slide Show101309
Applying For Federal Jobs Slide Show101309Applying For Federal Jobs Slide Show101309
Applying For Federal Jobs Slide Show101309
 
Innovative Solutions
Innovative SolutionsInnovative Solutions
Innovative Solutions
 
Ranking 29.07 Vpp
Ranking 29.07 VppRanking 29.07 Vpp
Ranking 29.07 Vpp
 

Similar to Geologiai korok

Fossziliakrol
FossziliakrolFossziliakrol
Fossziliakrol
Curcubet Gabriel
 
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]marcitv
 
Bevezetés a földrajzba - 1. gyakorlat
Bevezetés a földrajzba - 1. gyakorlatBevezetés a földrajzba - 1. gyakorlat
Bevezetés a földrajzba - 1. gyakorlat
Karesz Kovacs
 
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDFDavid Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
Exopolitics Hungary
 
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezéseKezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezésePeter Szabad
 
A Naprendszer Bolygoi
A Naprendszer BolygoiA Naprendszer Bolygoi
A Naprendszer BolygoiKaszta Tilda
 
Az ősidő és élővilága (1).pptx
Az ősidő és élővilága (1).pptxAz ősidő és élővilága (1).pptx
Az ősidő és élővilága (1).pptx
MszrosPterdr
 
Curiosity a Marson
Curiosity a MarsonCuriosity a Marson
Curiosity a Marsontothandras
 
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...Budapest Science Meetup
 
A Nagy Precessziós Világév.pdf
A Nagy Precessziós Világév.pdfA Nagy Precessziós Világév.pdf
A Nagy Precessziós Világév.pdf
László Imre Balogh
 
Az élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődéseAz élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődésetbala78
 
Az élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődéseAz élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődéseacsjszki
 
Végtelen szerelem1
Végtelen szerelem1Végtelen szerelem1
Végtelen szerelem1Ilama
 
Régészeti bizonyítékok
Régészeti bizonyítékokRégészeti bizonyítékok
Régészeti bizonyítékok
ritacomposer
 
2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről
2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről
2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégérőlHegyi Éva
 
Földrengés
FöldrengésFöldrengés
Földrengés
joshgamertvgaming
 
Égi csodajelek: ábránd vagy valóság? (Farkas Alexandra, Szkeptikus Klub)
Égi csodajelek: ábránd vagy valóság? (Farkas Alexandra, Szkeptikus Klub)Égi csodajelek: ábránd vagy valóság? (Farkas Alexandra, Szkeptikus Klub)
Égi csodajelek: ábránd vagy valóság? (Farkas Alexandra, Szkeptikus Klub)
szkbl
 
Rénes norbert vbnngi(1)
Rénes norbert vbnngi(1)Rénes norbert vbnngi(1)
Rénes norbert vbnngi(1)Norbert Rénes
 
A viz es a szent korona titkai pecs 2007
A viz es a szent korona titkai pecs 2007A viz es a szent korona titkai pecs 2007
A viz es a szent korona titkai pecs 2007Horváth Enikő
 
Oskor
OskorOskor

Similar to Geologiai korok (20)

Fossziliakrol
FossziliakrolFossziliakrol
Fossziliakrol
 
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
2. Élőhelyünk a Föld [a naprendszer keletkezése(a korai intenzív bombázás)]
 
Bevezetés a földrajzba - 1. gyakorlat
Bevezetés a földrajzba - 1. gyakorlatBevezetés a földrajzba - 1. gyakorlat
Bevezetés a földrajzba - 1. gyakorlat
 
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDFDavid Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
David Wilcok - Titkos Űrprogram 31 oldalas PDF
 
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezéseKezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
Kezdetben teremtette Isten... A világegyetem keletkezése
 
A Naprendszer Bolygoi
A Naprendszer BolygoiA Naprendszer Bolygoi
A Naprendszer Bolygoi
 
Az ősidő és élővilága (1).pptx
Az ősidő és élővilága (1).pptxAz ősidő és élővilága (1).pptx
Az ősidő és élővilága (1).pptx
 
Curiosity a Marson
Curiosity a MarsonCuriosity a Marson
Curiosity a Marson
 
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
Orgel Csilla - Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein - Budapest Scienc...
 
A Nagy Precessziós Világév.pdf
A Nagy Precessziós Világév.pdfA Nagy Precessziós Világév.pdf
A Nagy Precessziós Világév.pdf
 
Az élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődéseAz élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődése
 
Az élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődéseAz élővilág fejlődése
Az élővilág fejlődése
 
Végtelen szerelem1
Végtelen szerelem1Végtelen szerelem1
Végtelen szerelem1
 
Régészeti bizonyítékok
Régészeti bizonyítékokRégészeti bizonyítékok
Régészeti bizonyítékok
 
2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről
2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről
2012.12.21 -Hitek és tévhitek a világvégéről
 
Földrengés
FöldrengésFöldrengés
Földrengés
 
Égi csodajelek: ábránd vagy valóság? (Farkas Alexandra, Szkeptikus Klub)
Égi csodajelek: ábránd vagy valóság? (Farkas Alexandra, Szkeptikus Klub)Égi csodajelek: ábránd vagy valóság? (Farkas Alexandra, Szkeptikus Klub)
Égi csodajelek: ábránd vagy valóság? (Farkas Alexandra, Szkeptikus Klub)
 
Rénes norbert vbnngi(1)
Rénes norbert vbnngi(1)Rénes norbert vbnngi(1)
Rénes norbert vbnngi(1)
 
A viz es a szent korona titkai pecs 2007
A viz es a szent korona titkai pecs 2007A viz es a szent korona titkai pecs 2007
A viz es a szent korona titkai pecs 2007
 
Oskor
OskorOskor
Oskor
 

Geologiai korok

 • 1. Geológiai korok és fosszíliák
 • 2. A földtörténeti táblázat Charles Lyell ügyvédként 1830-ban adta ki „A geológia alapelvei” c. könyvét. Lyell azt mondta: „célom az, hogy megszabadítsam a tudományt Mózestől”.
 • 4. A földtörténeti táblázat
 • 5. A földtörténeti táblázat Az 1800-as évek elején kezdtek minden réteghez nevet és „kort” rendelni, és un. „index fosszíliákat” rendeltek hozzájuk.
 • 6. A földtörténeti táblázat A geológusok a rétegeket már nem csak elhelyezkedésük alapján, de a benne található állati és növényi maradványok alapján is osztályozzák. Így alakulhattak ki különböző alkategóriák is.
 • 7. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? „A radioaktív kormeghatározásos módszerek nem lennének működőképesek, ha előbb nem lett volna összeállítva a geológiai tábla.” O’Rourke, J. E., “Pragmatism versus Materialism in Stratigraphy,” American Journal of Science, vol. 276
 • 8. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? „A paleontológusok nem tudnak ily módon dolgozni. Nincs semmilyen mód arra, hogy ránézve a fosszíliákról megmondhassuk hány évesek, ameddig nem tudjuk, hogy milyen rétegből voltak kiásva.”Eldredge Niles
 • 9. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát? Hogyan határozzák meg a geológusok a különbséget a „600 millió éves” kambriumi Az index mészkőréteg, és a „100 millió éves” krétakori fosszíliák mészkőréteg között? által!
 • 10. Hogyan állapítják meg a földrétegek korát?
 • 11.
 • 12.
 • 13. 14 14 14 7 6 7
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. A földrétegek helyes besorolása Hogyan lehet besorolni a földrétegeket, ha nem léteznek a rossz radioaktív kor megállapítási módszerek hosszú korai?
 • 24. Hogyan keletkeztek a földrétegek? 1. Az Özönvíz által. 2. Az Özönvizet követő helyi katasztrófák által. 3. Jelenlegi katasztrófák által. 4. A félig meddig megpihent Föld eróziója által. 5. Emberi tevékenység által.
 • 25. Az Özönvíz írott bizonyítékai Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házad népe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvuk maradjon az egész föld színén. Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven nap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki megparancsolta vala. Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikor az özönvíz volt a földön. 1 Mózes 7:1-6
 • 26. Az Özönvíz írott bizonyítékai Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre. Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Hám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az õ fiainak három felesége velők együtt a bárkába. Ők, és minden vad az õ neme szerint és minden barom az õ neme szerint és minden csúszómászó állat, mely csúszómászó a földön, az õ neme szerint és minden repdeső állat az õ neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő- kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala. A melyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, a mint parancsolta vala Isten őnéki: és az Úr bezára utána az ajtót. 1 Mózes 7:10-16
 • 27. Az Özönvíz írott bizonyítékai Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának. Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána a hegyek elboríttattak vala. És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat; és minden ember. Mindaz, a minek orrában élő lélek lehelete vala, szárazon valók közül mind meghala. És eltörle az Isten minden állatot, a mely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok akik vele valának a bárkában. És erőt vevének a vizek a földön, száz ötven napig. 1 Mózes 7:17-24
 • 28. Weld-Bundell kő 1923-ban találták alsó Mezopotámiában 100 évvel Ábrahám előtt írták Az Özönvíz előtti 8 királyról ír A lista végén azt írja, hogy az Özönvíz ellepte a Földet
 • 29. Weld-Bundell kő A feljegyzések párhuzamosak az 1 Mózes 5 és 11-el A hosszú élet leírások megegyeznek az 1 Mózesben leírtakkal
 • 30. Ebla kő 17000 agyagtáblát találtak Észak Szíriában A táblákra írott dokumentumok Kr. e. 2400-ban íródtak Egy Teremtés és egy Özönvíz leírás is van bennük Szodomát és Gomorát is említik
 • 31. Más kultúrák és népek írásai 33 tábla beszél az Özönvízről 30 tábla említi a bárkát 28 beszél arról, hogy a bárka egy hegyen kötött ki 29 beszél arról, hogy madarak lettek kiküldve 30 említi a túlélőket A legtöbb beszél egy istentiszteleti formáról miután elhagyták a bárkát
 • 32. Hawaii - Nu-u A hawaii történet szerint, jóval az első ember, Kuniuhonna halála után, az emberiség olyan gonosz lett, hogy Isten egy Özönvizet küldött a Földre. Egyetlen ember, Nu-u volt igaz, és ő épített egy hatalmas kenut, amit megtöltött állatokkal. Egyedül Nu-u és családja maradt meg, és tőlük származik minden ember a Földön.
 • 33. Kína - Fuhi A Kínaiak Fuhit tekintik civilizációjuk megalapítójának. Úgy tudják, hogy Fuhi az Ő három fiával, és a feleségével, valamint három lányával túlélte az Özönvizet, és ők voltak azok akik ismét benépesítették a Földet.
 • 34. Mexikó - Coxcox A tolték indiánoknál fennmaradt, hogy az első világot 1716 év után egy nagy Özönvíz pusztította el. A vizek még a legnagyobb hegyeket is ellepték. Csak Coxcox és családja maradt meg.
 • 35. Honnan volt a sok víz? Isten alkotta meg a mennyezet felett való vizeket. Ugyanakkor a Föld alatt is voltak vizek
 • 36. Honnan volt a sok víz? Ma is vannak források az óceánok fenekén!
 • 37. Hogyan lepte be a Földet? Akkor még nem voltak hegyek, csak maximum halmok. Ezek nélkül a hegyek nélkül a víz 3 km-el lepni el a Földet A Zsolt 104:5-9 szerint kezdetben még nem voltak hegyek, hanem amikor a vizek visszahúzódtak, akkor keletkeztek a hegyek. 3,2 km Föld
 • 39. A Kolorádó folyó bemegy a kanionba 900m A földrétegek gyors kialakulása – Grand 2100-2600m Canyon 550 m
 • 40. A földrétegek gyors kialakulása – Grand Canyon 2600 m Nagy tó
 • 45. UPRIGHT FLOATING LOG PRONE FLOATING LOG UPRIGHT DEPOSITED LOGS PRONE BURIED LOG
 • 47. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 • 48. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 • 49. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 • 50. A földrétegek gyors kialakulása – Canyon Lake Gorge
 • 51. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 • 52. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 • 53. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció
 • 54. A földrétegek gyors kialakulása – Glen Canyon Gát és a kavitáció „A kavitáció egy fizikai jelenség, mely akkor következik be, ha egy anyag folyadék fázisból hirtelen gáz fázisba megy át a nyomás esése következtében. Ha a folyadék sebessége hirtelen megnő, akkor az energia megmaradás törvénye értelmében a nyomása leesik. A keletkező gőzbuborék, ha az áramlás mentén olyan helyre ér, ahol a nyomás nagyobb az ottani hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomásnál, a buborék hirtelen összeroskad, az egymásnak csattanó folyadékfelületek erős akusztikus lökéshullámot keltenek, ami egyrészt erős zajjal, rezgéssel, másrészt a környező szilárd testek eróziójával jár.” - Wikipédia
 • 55. A Szahara kora: kevesebb, mint 4000 év Uralkodó széljárás
 • 57. Emberi tevékenység következménye A marosújvári plus diszkont elsüllyedése a sós medencébe.
 • 58. Hogyan keletkeztek a fosszíliák rövid idő alatt? 1. Különböző élőhelyeken keletkeztek. 2. A fosszília rétegek kialakulásában a mozgásnak is szerepe volt/van. 3. Mega szukcessziók által. 4. Eltérő fosszilizációs potenciál által.
 • 59. „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.” Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3. vers