SlideShare a Scribd company logo
Kabihasnang
Minoan, Mycenaean
at Klasikal ng Greece
Learning Competency:
Nasusuri ang Kabihasnang
Minoan,Mycenean at
Kabihasnang Klasiko ng
Greece
KABIHASNANG MINOAN
Kabihasnang Minoan
● Unang kabihasnang nabuo sa
Crete ay tinatawag na Minoan
hango sa pangalan ng tanyag
na hari ng pulo, si Haring
Minos.
● Nagsimula sa Crete mga 3100
B.C.E.
● Ang kabisera ng kabihasnang
Minoan ay ang Knossos,
matatagpuan sa hilagang
bahagi ng pulo.
• Mahuhusay gumamit ng
metal at iba pang
teknolohiya.
• Nakatira sa mga bahay na
yari sa laryo (bricks) at
may sistema sila ng
pagsulat.
• Magagaling na
mandaragat.
• Noong 1899, nagsagawa si Sir Arthur
Evans, isang English na arkeologo, ng
paghuhukay sa Knossos
• Natagpuan niya ang mga gumuhong labi
ng isang malaking palasyong yari sa
makinis na bato.
• Ang mga pasilyo ay tinutukuran ng mga
haliging kahoy. Ang mga hagdanan ay
malapad at yari sa pino at puting gypsum.
• Ang mga dingding ay napapalamutian ng
makukulay na fresco.
Ambag sa kabihasnan
FRESCO
• Pinta sa mga
dingding.
• Madalas na
inilalarawan nito
ang ritwal na bull
dancing.
● PAGGAWA NG PALAOK
Ang sining sa paggawa ng palayok ay may
karaniwang disenyo ng mga bagay na nakikita sa
kapaligiran.
• ARENA
Unang nakagawa ng arena sa buong daigdig
kung saan nagsasagawa ng mga labanan sa
boksing.
● DAANAN NG TUBIG, TELA,
PABANGO at iba pa.
May kaalaman sa paggawa ng daanan ng tubig,
kasanayan sa paggawa ng mga pinong plorera,
tela, pabango at pag-ukit ng pigurin.
• SISTEMA NG PAGSULAT,
PAGGAWA NG ALAHAS,
BRONSE O TANSO
May mga katibayan na sila
ay may Sistema ng pagsulat,
may kaalaman sa paghahabi,
paggawa ng alahas at
kagamitang bronse o tanso.
Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak
Paglipas ng ilan pang taon mula 1600
hanggang 1100 B.C.E., narating ng
Crete ang kanyang tugatog. Umunlad
ang kabuhayan dito dulot ng
pakikipagkalakalan ng mga Minoan sa
Gitnang Silangan at sa paligid ng
Aegean.
Sinalakay ang Knossos ng mga
hindi nakikilalang mga
mananalakay na sumira at
nagwasak ng buong pamayanan.
Ang iba pang mga lungsod ng mga
Minoan ay bumagsak at isa-isang
nawala.
Pag-unlad Pagbagsak
Kabihasnang
Mycenaean
Kabihasnang Mycenaean
• Ang mga Mycenaean ay mga
katutubo ng lugar sa paligid ng
Caspian Sea.
• Ito ay matatagpuan 16
kilometro ang layo sa aplaya
ng Karagatang Aegean ang
naging sentro ng Sibilisasyong
Mycenaean.
• Ang mga lungsod ay pinag-
ugnay ng maayos na daanan at
mga tulay. Napaliligiran ng
makapal na pader na
magsilbing pananggalang sa
mga maaring lumusob dito.
• Bahagi ng Kabihasnang Aegean ang Asia
Minor.
• Ang Troy ay lungsod na matatagpuan sa Asia
Minor (Turkey sa kasalukuyan) malapit sa
Hellespoint.
• Ang Troy ang pangunahing katunggali ng
Mycenaea na sa kalaunan ay bumagsak din sa
kamay ng mga Mycenaean.
• Ang pagkabihag ng Troy ay ikinuwento ni
Homer sa Iliad.
Ang Iliad ay isang epiko ng naganap na labanan at
umiinog sa kuwento ni Achilles, isang mandirigmang
Greek, at ni Hector, isang prinsipeng Trojan.
Ambag sa Kabihasnan
Ang kulturang Mycenaean ay
mayaman at maunlad na
pinatutunayan ng kanilang mga
maskara, palamuti at sandata
na yari sa ginto.
Maskara, Palamuti,
at Sandata
• SARILING SISTEMA NG
PAGSULAT
Batay sa natuklasan ni Sir Arthur
Evans, tulad ng mga Minoan, ang
mga Mycenaean ay may sariling
sistema ng pagsulat.
• NANINIWALA SA DIYOS
May paniniwala sa isang makapang-
yarihang diyos, si Zeus, na naghahari
sa isang pamilya ng mga diyos at
diyosa.
Pagdating ng 1400 B.C.E., isa
nang napakalakas na
mandaragat ang mga
Mycenaean at ito ay nalubos
nang masakop ang Crete.
Ipinagpatuloy ang kalakalan ng
Crete sa Aegean Sea at dahil
doon yumaman at nagging
makapangyarihan ang mga
Mycenaean.
Pag-unlad
Noong 1100 B.C.E., bumagsak
ang Sibilisasyong Mycenaean.
Tinawag itong dark age na
tumagal nang halos 300 taon.
Natigil ang kalakalan at
pagsasaka at gawaing sining.
Isa sa pangkat ng tao na
gumupo sa Mycenaean ay
kinilalang mga Dorian.
Pagbagsak
Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak
Kabihasnang
Klasikal ng
Greece
Kabihasnang klasiko ng Greece
• Ang tawag ng mga Greek sa
kanilang sarili ay “Hellenes”,
hango sa salitang “Hellas”, na
tumutukoy sa kabuoang
lupain ng sinaunang Greece.
• Kadalasang tinatawag na
Panahong Hellenic.
Mahahalagang bahagi ng lungsod-estado sa
Kabihasnang Greek:
• Ang polis o lungsod- estado ay
ang mga unang pamayanan sa
Greece.
• Karaniwang binubuo ng 5000 na
kalalakihan
1.
2.
• Acropolis – tawag sa
pinakamataas na lugar sa
lungsod estado.
• Dito matatagpuan ang mga
matatayog na palasyo
attemplo kaya nagging sentro
ng pulitika at relihiyon ng mga
Griyego.
3.
• Agora o pamilihang Bayan -
nasa gitna ng lungsod
• Isang bukas na lugar kung
saan maaaring magtinda o
magtipun-tipon ang mga tao.
Dalawang malakas na lungsod-estado ang
naging tanyag
• Naging sentro ng
kalakalan at kultura
sa Greece.
Athens
• Sianakop ang
mga karatig
rehiyon ng
Greece
Sparta.
Oligarkiya o oligarchy
• Uri ng pamahalaan kung
saan binubuo ito ng isang
lupon ng mga dugong
bughaw upang palitan
ang hari.
• Ang mga lehitimong
mamamayan ay mayroong
karapatang bumoto, magkaroon
ng ari-arian, humawak ng
posisyon sa pamahalaan, at
ipagtanggol ang sarili sa korte.
• Ang kapalit, ay dapat
makilahok sa pamahalaan at
tumulong sa pagtatanggol sa
mga polis sa panahon ng
digmaan.
Athens
● Tinaguriang demokratikong polis.
● Direct democracy ang ipinatupad.
● Hindi kabahagi sa demokrasya ng Athens ang
mga babae at banyaga.
Mga pinuno na
nagpalawig ng democracy o pamahalaan ng
nakararami sa Athens
Inalis niya ang mga pagkakautang ng
mga mahihirap at ginawang ilegal ang
pagkaalipin nang dahil sa utang.
Ipinagtanggol ang katayuan ng
mahihirap at ipinamahagi ang mga
lupain at ari-arian ng mayayaman sa
mahihirap at walang lupa.
Sinimulan ang ostracism o ang sistema kung
saan pinahintulutan ang mga mamamayan
na palayasin ang sinumang opisyal na sa
kanilang paniniwala ay mapanganib para sa
Athens.
Sa kanyang panahon naranasan ng
Athens ang tugatog ng demokrasya.
Itinaguyod niya ang pag-upo sa opisina
ng pamahalaan ng mga karaniwang
mamamayan.
Sparta
● Mandirigmang polis.
● Isang oligarkiya at isang estadong mandirigma.
● Hindi umasa sa kalakalan.
● Pinalawak ng mga taga-Sparta ang kanilang lupain
sa pamamagitan ng pananakop ng mga karatig na
lupang sakahan at pangangamkam nito.
Ang pangunahing layunin ng Sparta ay lumikha ng magagaling na sundalo
sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:
Ang mga bagong silang na sanggol ay sinusuri. Ang mahihinang bata o may
kapansanan ay hinahayaang mamatay. Tanging ang malalakas at malulusog na
sanggol lamang ang pinapayagang mabuhay.
Pitong (7) taon – ang mga batang lalaki ay dinadala na sa mga kampo-military
upang sumailalim sa mahigpit na disiplina at sanayin sa serbisyo militar. Malakas
na pangangatawan, katatagan, kasanayan sa pakikipaglaban, at katapatan ang
ilan sa pangunahing layunin ng pagsasanay.
Dalawampung (20) taon – ang mga kabataang lalaki ay magiging sundalong
mamamayan at ipinapadala na sa mga hangganan ng labanan.
Tatlumpung (30) taon – maaari na silang mag-asawa ngunit dapat na kumain at
manirahan pa rin sa kampo, kung saan hahati na sila sa gastos.
Animnapung (60) taon – sila ay maaari nang magretiro sa hukbo.
Digmaang Kinasangkutan
ng Greece
DIGMAAN SANHI BUNGA
Digmaang Persian:
Digmaang
Marathon
Pagsalakay ng Persia sa
Greece sa pamumuno
ni Darius, tagapagmana
ni Cyrus the Great, na
naganap sa Marathon,
isang kapatagan sa
hilagang-silangan ng
Athens.
Tinalo ng 10,000
puwersa ng Athens ang
humigit kumulang na
25,000 puwersa ng
Persia
DIGMAAN SANHI BUNGA
Digmaan sa
Thermopylae
Isang madugong labanan
sa pagitan ni Xerxes
(Persia) at ni Leonidas
(Sparta) na naganap sa
Thermopylae, isang
makipot na daanan sa gilid
ng bundok at ng silangang
baybayin ng
Central Greece.
Ipinagkanulo ng isang
Greek ang lihim na daanan
patungo sa kampo ng mga
Greek kaya natalo ang
puwersa ni Leonidas.
DIGMAAN SANHI BUNGA
Digmaan sa
Salamis
Sinalakay at sinakop ni
Xerxes ang Athens. Ang
mga Greek ay pinamunuan
ni Themistocles sa labanan
sa dalampasigan ng pulo ng
Salamis kung saan ang dagat
ay lubhang makipot kaya
nahirapan ang puwersa ng
Persia na iwasan ang mga
pagatake ng maliliit na
barko ng Athens
Natalo ang plota ni Xerxes
ng maliliit na barko ng
Athens na pilit na
binabangga ang mga ito
hanggang sa mabutas at isa-
isang lumubog.
DIGMAAN SANHI BUNGA
Digmaang
Peloponnesian
Ang Athens ang namuno sa
naitatag na Delian League at sa
pamumuno ni Pericles nagging
isang imperyo ito. Ngunit hindi
lahat ng lungsod-estado ay
sumang-ayon sa ginawa ng Athens
na pagkontrol sa Delian League
kaya ang ilan sa mga lungsod-
estado na kasapi dito tulad ng
Sparta, Corinth at iba pa ay
nagtatag ng sarili nilang alyansa sa
pamumuno ng Sparta at tinawag
itong Peloponnesian League.
Pagsapit ng 431 BCE nilusob ng
Sparta ang mga karatig pook ng
Athens na naging simula ng
Digmaang Peloponnesian.
Ang dalawampu’t
pitong taong Digmaan
ng Peloponnesian ay
isang malaking
trahedya para sa
Gresya. Nagkaroon ng
Malawakang
pagkawasak ng ari-
arian at pagkamatay ng
mga tao. Lumala ang
suliranin sa kawalan ng
hanapbuhay, pagtaas
ng presyo ng mga
bilihin, at kakulangan sa
pagkain.
Pamana ng Kabihasnang Greek
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Pythagoras Agham Pinaunlad ang prinsipyo sa
geometry, ang Pythagorean
Theorem
Archimedes Agham Tinantiya ang paraan ng
pagsusukat ng circumference
ng isang bilog
Natuklasan ang prinsipyo ng
specific gravity
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Euclid
Agham
Kinikilalang “Ama ng
Geometry”
Eratosthenes Agham Nagawa ang halos tumpak na
tantiya ng circumference ng
daigdig
Gumuhit ng mga linya ng
latitude at longitude
sa mapa ng daigdig
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Aristarchus Agham Nakatuklas na umiikot ang
daigdig sa araw habang
umiikot sa sarili nitong axis.
Aeschylus Drama Sumulat ng Prometheus
Bound
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Sophocles Drama Sumulat ng Oedipus Rex at
Antigone
Euripides Drama Sumulat ng Trojan War
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Aristophanes Komedya Ang kanyang mga isinulat ay
pawang pagtalakay sa politika
at kaganapan sa Athens sa
nakatatawang pamamaraan.
Hippocrates Medisina “Ama ng Medisina” at sumulat
ng Hippocratic Oath
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Herophilus Medisina “Ama ng Anatomy”
Erasistratus Medisina “Ama ng Physiology”
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Herodotus Kasaysayan “Ama ng Kasaysayan”
Thucydides Kasaysayan Sumulat ng History of the
Peloponessian War
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Socrates Pilosopiya Ayon sa kanya “The
unexamined life is not worth
living” at “know thyself”
Plato Pilosopiya May-akda ng “The Republic”
kung saan inilalarawan niya
ang isang ideyal na estado
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING
TUKLAS
Aristotle Pilosopiya May-akda ng “Politics”, kung
saan tinalakay ang iba’t ibang
uri ng pamahalaan
Zeno Pilosopiya Ipinakilala ang pilosopiyang
stoicism, ito ay may malaking
pagpapahalaga sa dignidad,
pagpipigil sa sarili at
katuwiran.
MAHALAGANG
TAO
LARANGAN AMBAG O
PANGUNAHING TUKLAS
Phidias Iskultura Obra maestra ang estatwa
ni Athena sa Parthenon at ni
Zeus sa Olympia
Sa larangan ng Arkitektura
• Parthenon - ay isang marmol na templo sa Acropolis sa
Athens. Ito ay inalay sa diyosang si Athena
• Itinuturing itong simbolo ng Sinaunang Gresya,
Demokrasyang Ateniano, Kabihasnang Kanluranin atisa sa
pinakadakilang mga monumentong pangkultura.
• Tatlong istilo ng haligi:
Doric – ang pinakapayak
Ionic – mas payat ang haligi at napapalamutian ng mga scroll,
Corinthian – pinakamagarbong dekorasyon sa lahat.
Sa Larangan ng Pananampalataya
 Ang tradisyonal na pananampalataya sa Greece ay pagsamba ng iba’t
ibang
 diyos sa pangunguna ni Zeus, ang diyos ng langit.
 Pinaniniwalaan ng mga Greek na naninirahan sa Mount
 Maaaring pasayahin ang mga diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng
mga hayop at pagkain bilang sakripisyo, paglalagay ng palamuti sa
kanilang mga templo, pagdarasal at pagdaraos ng mga pagdiriwang.
 Pinarurusahan ng mga diyos ang tao sa pamamagitan ng taggutom,
lindol,sakit at pagkatalo sa digmaan.
Thank you

More Related Content

What's hot

Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonEpekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Jennifer Macarat
 
Ambag ng Rome
Ambag ng RomeAmbag ng Rome
Ambag ng Rome
Neri Diaz
 
Sparta
SpartaSparta
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
ria de los santos
 
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o GreeceSinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Romeline Magsino
 
Mga Pagbabagong Dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang ROMAN
Mga Pagbabagong Dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang ROMAN Mga Pagbabagong Dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang ROMAN
Mga Pagbabagong Dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang ROMAN
edmond84
 
AP8- MODYUL 2 KABIHASNANG ROME.pptx
AP8- MODYUL 2 KABIHASNANG ROME.pptxAP8- MODYUL 2 KABIHASNANG ROME.pptx
AP8- MODYUL 2 KABIHASNANG ROME.pptx
CARLOSRyanCholo
 
Ang Banta ng Persia
Ang Banta ng PersiaAng Banta ng Persia
Ang Banta ng Persia
anettebasco
 
Lesson Plan in Aral Pan 8
Lesson Plan in Aral Pan 8Lesson Plan in Aral Pan 8
Lesson Plan in Aral Pan 8
MechelPurca1
 
Ang republic ng rome at ang imperyong romano
Ang republic ng rome at ang imperyong romanoAng republic ng rome at ang imperyong romano
Ang republic ng rome at ang imperyong romanoMiehj Parreño
 
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Darwin Caronan
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
Ap8 q2 Minoan at Mycenean
Ap8 q2 Minoan at MyceneanAp8 q2 Minoan at Mycenean
Ap8 q2 Minoan at Mycenean
Renalyn Fariolan
 
Ang Simula ng Rome
Ang Simula ng RomeAng Simula ng Rome
Ang Simula ng Rome
edmond84
 
Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek
Andrea Yamson
 
Ang kabihasnang Greece
Ang kabihasnang Greece Ang kabihasnang Greece
Ang kabihasnang Greece
Ej Jose L.P.T
 
Q2-kONTRIBUSYON NG KABIHASNANG rOMANO.pptx
Q2-kONTRIBUSYON NG KABIHASNANG rOMANO.pptxQ2-kONTRIBUSYON NG KABIHASNANG rOMANO.pptx
Q2-kONTRIBUSYON NG KABIHASNANG rOMANO.pptx
37thes
 
A.P. Athens
A.P.  AthensA.P.  Athens
A.P. Athensdranel
 
Paglaganap ng kapangyarihan ng rome
Paglaganap ng kapangyarihan ng romePaglaganap ng kapangyarihan ng rome
Paglaganap ng kapangyarihan ng romeRai Ancero
 
Mga Kabihasnan sa Mesoamerica
Mga Kabihasnan sa MesoamericaMga Kabihasnan sa Mesoamerica
Mga Kabihasnan sa Mesoamerica
edmond84
 

What's hot (20)

Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonEpekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
 
Ambag ng Rome
Ambag ng RomeAmbag ng Rome
Ambag ng Rome
 
Sparta
SpartaSparta
Sparta
 
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
 
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o GreeceSinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
Sinaunang Kabihasnan ng Gresya o Greece
 
Mga Pagbabagong Dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang ROMAN
Mga Pagbabagong Dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang ROMAN Mga Pagbabagong Dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang ROMAN
Mga Pagbabagong Dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang ROMAN
 
AP8- MODYUL 2 KABIHASNANG ROME.pptx
AP8- MODYUL 2 KABIHASNANG ROME.pptxAP8- MODYUL 2 KABIHASNANG ROME.pptx
AP8- MODYUL 2 KABIHASNANG ROME.pptx
 
Ang Banta ng Persia
Ang Banta ng PersiaAng Banta ng Persia
Ang Banta ng Persia
 
Lesson Plan in Aral Pan 8
Lesson Plan in Aral Pan 8Lesson Plan in Aral Pan 8
Lesson Plan in Aral Pan 8
 
Ang republic ng rome at ang imperyong romano
Ang republic ng rome at ang imperyong romanoAng republic ng rome at ang imperyong romano
Ang republic ng rome at ang imperyong romano
 
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
Pag- usbong ng Klasikal na Kabihasnan (Greece)
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
National monarchy
 
Ap8 q2 Minoan at Mycenean
Ap8 q2 Minoan at MyceneanAp8 q2 Minoan at Mycenean
Ap8 q2 Minoan at Mycenean
 
Ang Simula ng Rome
Ang Simula ng RomeAng Simula ng Rome
Ang Simula ng Rome
 
Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek
 
Ang kabihasnang Greece
Ang kabihasnang Greece Ang kabihasnang Greece
Ang kabihasnang Greece
 
Q2-kONTRIBUSYON NG KABIHASNANG rOMANO.pptx
Q2-kONTRIBUSYON NG KABIHASNANG rOMANO.pptxQ2-kONTRIBUSYON NG KABIHASNANG rOMANO.pptx
Q2-kONTRIBUSYON NG KABIHASNANG rOMANO.pptx
 
A.P. Athens
A.P.  AthensA.P.  Athens
A.P. Athens
 
Paglaganap ng kapangyarihan ng rome
Paglaganap ng kapangyarihan ng romePaglaganap ng kapangyarihan ng rome
Paglaganap ng kapangyarihan ng rome
 
Mga Kabihasnan sa Mesoamerica
Mga Kabihasnan sa MesoamericaMga Kabihasnan sa Mesoamerica
Mga Kabihasnan sa Mesoamerica
 

Similar to G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx

Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copyKabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
ReyesErica1
 
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptx
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptxModule 1 Quarter 2-With quiz.pptx
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptx
JuliusRomano3
 
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III) Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III) Chin Chan
 
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPEAralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
SMAP Honesty
 
Aralin 10 pamana ng sinaunang kabihasnan (3rd yr.)
Aralin 10 pamana ng sinaunang kabihasnan (3rd yr.)Aralin 10 pamana ng sinaunang kabihasnan (3rd yr.)
Aralin 10 pamana ng sinaunang kabihasnan (3rd yr.)Lavinia Lyle Bautista
 
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptxQ2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
dsms15
 
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na EuropaAralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
SMAP_G8Orderliness
 
Modyul 04 ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
Modyul 04  ang pagsibol ng sibilisasyong griyegoModyul 04  ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
Modyul 04 ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
南 睿
 
Modyul 04 ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
Modyul 04  ang pagsibol ng sibilisasyong griyegoModyul 04  ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
Modyul 04 ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
dionesioable
 
Ang Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang GreekAng Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang Greek
Angelica
 
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdfkabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
AlexusBrylNagallo
 
Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek
ronald vargas
 
Ang Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greekAng Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greek
Jonathan Husain
 
Modyul 2 ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon
Modyul 2  ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahonModyul 2  ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon
Modyul 2 ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon
Jared Ram Juezan
 
europa sa panahong klasikal.pptx
 europa sa panahong klasikal.pptx europa sa panahong klasikal.pptx
europa sa panahong klasikal.pptx
GuilmarTerrenceBunag
 
Aralin 8 Kabihasnang Minoan at Mycenaean.pptx
Aralin 8 Kabihasnang Minoan at Mycenaean.pptxAralin 8 Kabihasnang Minoan at Mycenaean.pptx
Aralin 8 Kabihasnang Minoan at Mycenaean.pptx
JayjJamelo
 
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at romeKlasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
Eric Valladolid
 
Ang kabihasnang Griyego.pptx
Ang kabihasnang Griyego.pptxAng kabihasnang Griyego.pptx
Ang kabihasnang Griyego.pptx
MaricelDoblon2
 
Gimang s group presentation
Gimang s group presentationGimang s group presentation
Gimang s group presentationflordelizians
 
kabihasnang klsikal sa Mediterranean
kabihasnang klsikal sa Mediterraneankabihasnang klsikal sa Mediterranean
kabihasnang klsikal sa Mediterraneanflordelizians
 

Similar to G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx (20)

Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copyKabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
 
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptx
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptxModule 1 Quarter 2-With quiz.pptx
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptx
 
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III) Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
 
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPEAralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
 
Aralin 10 pamana ng sinaunang kabihasnan (3rd yr.)
Aralin 10 pamana ng sinaunang kabihasnan (3rd yr.)Aralin 10 pamana ng sinaunang kabihasnan (3rd yr.)
Aralin 10 pamana ng sinaunang kabihasnan (3rd yr.)
 
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptxQ2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
 
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na EuropaAralin 4: Ang Klasikal na Europa
Aralin 4: Ang Klasikal na Europa
 
Modyul 04 ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
Modyul 04  ang pagsibol ng sibilisasyong griyegoModyul 04  ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
Modyul 04 ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
 
Modyul 04 ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
Modyul 04  ang pagsibol ng sibilisasyong griyegoModyul 04  ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
Modyul 04 ang pagsibol ng sibilisasyong griyego
 
Ang Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang GreekAng Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang Greek
 
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdfkabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
 
Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek
 
Ang Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greekAng Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greek
 
Modyul 2 ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon
Modyul 2  ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahonModyul 2  ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon
Modyul 2 ang daigdig sa klasikal at transisyunal na panahon
 
europa sa panahong klasikal.pptx
 europa sa panahong klasikal.pptx europa sa panahong klasikal.pptx
europa sa panahong klasikal.pptx
 
Aralin 8 Kabihasnang Minoan at Mycenaean.pptx
Aralin 8 Kabihasnang Minoan at Mycenaean.pptxAralin 8 Kabihasnang Minoan at Mycenaean.pptx
Aralin 8 Kabihasnang Minoan at Mycenaean.pptx
 
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at romeKlasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
 
Ang kabihasnang Griyego.pptx
Ang kabihasnang Griyego.pptxAng kabihasnang Griyego.pptx
Ang kabihasnang Griyego.pptx
 
Gimang s group presentation
Gimang s group presentationGimang s group presentation
Gimang s group presentation
 
kabihasnang klsikal sa Mediterranean
kabihasnang klsikal sa Mediterraneankabihasnang klsikal sa Mediterranean
kabihasnang klsikal sa Mediterranean
 

More from TeacherTinCabanayan

AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
TeacherTinCabanayan
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
TeacherTinCabanayan
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
TeacherTinCabanayan
 
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
TeacherTinCabanayan
 
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docxGRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
TeacherTinCabanayan
 
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptxQ2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
TeacherTinCabanayan
 
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptxQ2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
TeacherTinCabanayan
 
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptxARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
TeacherTinCabanayan
 
Q2-AP8-Impluwensya.pptx
Q2-AP8-Impluwensya.pptxQ2-AP8-Impluwensya.pptx
Q2-AP8-Impluwensya.pptx
TeacherTinCabanayan
 
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptxQ2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
TeacherTinCabanayan
 

More from TeacherTinCabanayan (10)

AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
 
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
 
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docxGRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
 
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptxQ2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
 
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptxQ2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
 
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptxARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
 
Q2-AP8-Impluwensya.pptx
Q2-AP8-Impluwensya.pptxQ2-AP8-Impluwensya.pptx
Q2-AP8-Impluwensya.pptx
 
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptxQ2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
 

G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx

 • 2. Learning Competency: Nasusuri ang Kabihasnang Minoan,Mycenean at Kabihasnang Klasiko ng Greece
 • 4. Kabihasnang Minoan ● Unang kabihasnang nabuo sa Crete ay tinatawag na Minoan hango sa pangalan ng tanyag na hari ng pulo, si Haring Minos. ● Nagsimula sa Crete mga 3100 B.C.E. ● Ang kabisera ng kabihasnang Minoan ay ang Knossos, matatagpuan sa hilagang bahagi ng pulo.
 • 5. • Mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. • Nakatira sa mga bahay na yari sa laryo (bricks) at may sistema sila ng pagsulat. • Magagaling na mandaragat.
 • 6. • Noong 1899, nagsagawa si Sir Arthur Evans, isang English na arkeologo, ng paghuhukay sa Knossos • Natagpuan niya ang mga gumuhong labi ng isang malaking palasyong yari sa makinis na bato. • Ang mga pasilyo ay tinutukuran ng mga haliging kahoy. Ang mga hagdanan ay malapad at yari sa pino at puting gypsum. • Ang mga dingding ay napapalamutian ng makukulay na fresco.
 • 7. Ambag sa kabihasnan FRESCO • Pinta sa mga dingding. • Madalas na inilalarawan nito ang ritwal na bull dancing.
 • 8. ● PAGGAWA NG PALAOK Ang sining sa paggawa ng palayok ay may karaniwang disenyo ng mga bagay na nakikita sa kapaligiran. • ARENA Unang nakagawa ng arena sa buong daigdig kung saan nagsasagawa ng mga labanan sa boksing. ● DAANAN NG TUBIG, TELA, PABANGO at iba pa. May kaalaman sa paggawa ng daanan ng tubig, kasanayan sa paggawa ng mga pinong plorera, tela, pabango at pag-ukit ng pigurin.
 • 9. • SISTEMA NG PAGSULAT, PAGGAWA NG ALAHAS, BRONSE O TANSO May mga katibayan na sila ay may Sistema ng pagsulat, may kaalaman sa paghahabi, paggawa ng alahas at kagamitang bronse o tanso.
 • 10. Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Paglipas ng ilan pang taon mula 1600 hanggang 1100 B.C.E., narating ng Crete ang kanyang tugatog. Umunlad ang kabuhayan dito dulot ng pakikipagkalakalan ng mga Minoan sa Gitnang Silangan at sa paligid ng Aegean. Sinalakay ang Knossos ng mga hindi nakikilalang mga mananalakay na sumira at nagwasak ng buong pamayanan. Ang iba pang mga lungsod ng mga Minoan ay bumagsak at isa-isang nawala. Pag-unlad Pagbagsak
 • 12. Kabihasnang Mycenaean • Ang mga Mycenaean ay mga katutubo ng lugar sa paligid ng Caspian Sea. • Ito ay matatagpuan 16 kilometro ang layo sa aplaya ng Karagatang Aegean ang naging sentro ng Sibilisasyong Mycenaean. • Ang mga lungsod ay pinag- ugnay ng maayos na daanan at mga tulay. Napaliligiran ng makapal na pader na magsilbing pananggalang sa mga maaring lumusob dito.
 • 13. • Bahagi ng Kabihasnang Aegean ang Asia Minor. • Ang Troy ay lungsod na matatagpuan sa Asia Minor (Turkey sa kasalukuyan) malapit sa Hellespoint. • Ang Troy ang pangunahing katunggali ng Mycenaea na sa kalaunan ay bumagsak din sa kamay ng mga Mycenaean. • Ang pagkabihag ng Troy ay ikinuwento ni Homer sa Iliad. Ang Iliad ay isang epiko ng naganap na labanan at umiinog sa kuwento ni Achilles, isang mandirigmang Greek, at ni Hector, isang prinsipeng Trojan.
 • 14. Ambag sa Kabihasnan Ang kulturang Mycenaean ay mayaman at maunlad na pinatutunayan ng kanilang mga maskara, palamuti at sandata na yari sa ginto. Maskara, Palamuti, at Sandata
 • 15. • SARILING SISTEMA NG PAGSULAT Batay sa natuklasan ni Sir Arthur Evans, tulad ng mga Minoan, ang mga Mycenaean ay may sariling sistema ng pagsulat. • NANINIWALA SA DIYOS May paniniwala sa isang makapang- yarihang diyos, si Zeus, na naghahari sa isang pamilya ng mga diyos at diyosa.
 • 16. Pagdating ng 1400 B.C.E., isa nang napakalakas na mandaragat ang mga Mycenaean at ito ay nalubos nang masakop ang Crete. Ipinagpatuloy ang kalakalan ng Crete sa Aegean Sea at dahil doon yumaman at nagging makapangyarihan ang mga Mycenaean. Pag-unlad Noong 1100 B.C.E., bumagsak ang Sibilisasyong Mycenaean. Tinawag itong dark age na tumagal nang halos 300 taon. Natigil ang kalakalan at pagsasaka at gawaing sining. Isa sa pangkat ng tao na gumupo sa Mycenaean ay kinilalang mga Dorian. Pagbagsak Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak
 • 18. Kabihasnang klasiko ng Greece • Ang tawag ng mga Greek sa kanilang sarili ay “Hellenes”, hango sa salitang “Hellas”, na tumutukoy sa kabuoang lupain ng sinaunang Greece. • Kadalasang tinatawag na Panahong Hellenic.
 • 19. Mahahalagang bahagi ng lungsod-estado sa Kabihasnang Greek: • Ang polis o lungsod- estado ay ang mga unang pamayanan sa Greece. • Karaniwang binubuo ng 5000 na kalalakihan 1.
 • 20. 2. • Acropolis – tawag sa pinakamataas na lugar sa lungsod estado. • Dito matatagpuan ang mga matatayog na palasyo attemplo kaya nagging sentro ng pulitika at relihiyon ng mga Griyego.
 • 21. 3. • Agora o pamilihang Bayan - nasa gitna ng lungsod • Isang bukas na lugar kung saan maaaring magtinda o magtipun-tipon ang mga tao.
 • 22. Dalawang malakas na lungsod-estado ang naging tanyag • Naging sentro ng kalakalan at kultura sa Greece. Athens • Sianakop ang mga karatig rehiyon ng Greece Sparta.
 • 23. Oligarkiya o oligarchy • Uri ng pamahalaan kung saan binubuo ito ng isang lupon ng mga dugong bughaw upang palitan ang hari.
 • 24. • Ang mga lehitimong mamamayan ay mayroong karapatang bumoto, magkaroon ng ari-arian, humawak ng posisyon sa pamahalaan, at ipagtanggol ang sarili sa korte. • Ang kapalit, ay dapat makilahok sa pamahalaan at tumulong sa pagtatanggol sa mga polis sa panahon ng digmaan.
 • 25. Athens ● Tinaguriang demokratikong polis. ● Direct democracy ang ipinatupad. ● Hindi kabahagi sa demokrasya ng Athens ang mga babae at banyaga.
 • 26. Mga pinuno na nagpalawig ng democracy o pamahalaan ng nakararami sa Athens
 • 27. Inalis niya ang mga pagkakautang ng mga mahihirap at ginawang ilegal ang pagkaalipin nang dahil sa utang.
 • 28. Ipinagtanggol ang katayuan ng mahihirap at ipinamahagi ang mga lupain at ari-arian ng mayayaman sa mahihirap at walang lupa.
 • 29. Sinimulan ang ostracism o ang sistema kung saan pinahintulutan ang mga mamamayan na palayasin ang sinumang opisyal na sa kanilang paniniwala ay mapanganib para sa Athens.
 • 30. Sa kanyang panahon naranasan ng Athens ang tugatog ng demokrasya. Itinaguyod niya ang pag-upo sa opisina ng pamahalaan ng mga karaniwang mamamayan.
 • 31. Sparta ● Mandirigmang polis. ● Isang oligarkiya at isang estadong mandirigma. ● Hindi umasa sa kalakalan. ● Pinalawak ng mga taga-Sparta ang kanilang lupain sa pamamagitan ng pananakop ng mga karatig na lupang sakahan at pangangamkam nito.
 • 32. Ang pangunahing layunin ng Sparta ay lumikha ng magagaling na sundalo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang: Ang mga bagong silang na sanggol ay sinusuri. Ang mahihinang bata o may kapansanan ay hinahayaang mamatay. Tanging ang malalakas at malulusog na sanggol lamang ang pinapayagang mabuhay. Pitong (7) taon – ang mga batang lalaki ay dinadala na sa mga kampo-military upang sumailalim sa mahigpit na disiplina at sanayin sa serbisyo militar. Malakas na pangangatawan, katatagan, kasanayan sa pakikipaglaban, at katapatan ang ilan sa pangunahing layunin ng pagsasanay. Dalawampung (20) taon – ang mga kabataang lalaki ay magiging sundalong mamamayan at ipinapadala na sa mga hangganan ng labanan. Tatlumpung (30) taon – maaari na silang mag-asawa ngunit dapat na kumain at manirahan pa rin sa kampo, kung saan hahati na sila sa gastos. Animnapung (60) taon – sila ay maaari nang magretiro sa hukbo.
 • 34. DIGMAAN SANHI BUNGA Digmaang Persian: Digmaang Marathon Pagsalakay ng Persia sa Greece sa pamumuno ni Darius, tagapagmana ni Cyrus the Great, na naganap sa Marathon, isang kapatagan sa hilagang-silangan ng Athens. Tinalo ng 10,000 puwersa ng Athens ang humigit kumulang na 25,000 puwersa ng Persia
 • 35. DIGMAAN SANHI BUNGA Digmaan sa Thermopylae Isang madugong labanan sa pagitan ni Xerxes (Persia) at ni Leonidas (Sparta) na naganap sa Thermopylae, isang makipot na daanan sa gilid ng bundok at ng silangang baybayin ng Central Greece. Ipinagkanulo ng isang Greek ang lihim na daanan patungo sa kampo ng mga Greek kaya natalo ang puwersa ni Leonidas.
 • 36. DIGMAAN SANHI BUNGA Digmaan sa Salamis Sinalakay at sinakop ni Xerxes ang Athens. Ang mga Greek ay pinamunuan ni Themistocles sa labanan sa dalampasigan ng pulo ng Salamis kung saan ang dagat ay lubhang makipot kaya nahirapan ang puwersa ng Persia na iwasan ang mga pagatake ng maliliit na barko ng Athens Natalo ang plota ni Xerxes ng maliliit na barko ng Athens na pilit na binabangga ang mga ito hanggang sa mabutas at isa- isang lumubog.
 • 37. DIGMAAN SANHI BUNGA Digmaang Peloponnesian Ang Athens ang namuno sa naitatag na Delian League at sa pamumuno ni Pericles nagging isang imperyo ito. Ngunit hindi lahat ng lungsod-estado ay sumang-ayon sa ginawa ng Athens na pagkontrol sa Delian League kaya ang ilan sa mga lungsod- estado na kasapi dito tulad ng Sparta, Corinth at iba pa ay nagtatag ng sarili nilang alyansa sa pamumuno ng Sparta at tinawag itong Peloponnesian League. Pagsapit ng 431 BCE nilusob ng Sparta ang mga karatig pook ng Athens na naging simula ng Digmaang Peloponnesian. Ang dalawampu’t pitong taong Digmaan ng Peloponnesian ay isang malaking trahedya para sa Gresya. Nagkaroon ng Malawakang pagkawasak ng ari- arian at pagkamatay ng mga tao. Lumala ang suliranin sa kawalan ng hanapbuhay, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at kakulangan sa pagkain.
 • 39. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Pythagoras Agham Pinaunlad ang prinsipyo sa geometry, ang Pythagorean Theorem Archimedes Agham Tinantiya ang paraan ng pagsusukat ng circumference ng isang bilog Natuklasan ang prinsipyo ng specific gravity
 • 40. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Euclid Agham Kinikilalang “Ama ng Geometry” Eratosthenes Agham Nagawa ang halos tumpak na tantiya ng circumference ng daigdig Gumuhit ng mga linya ng latitude at longitude sa mapa ng daigdig
 • 41. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Aristarchus Agham Nakatuklas na umiikot ang daigdig sa araw habang umiikot sa sarili nitong axis. Aeschylus Drama Sumulat ng Prometheus Bound
 • 42. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Sophocles Drama Sumulat ng Oedipus Rex at Antigone Euripides Drama Sumulat ng Trojan War
 • 43. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Aristophanes Komedya Ang kanyang mga isinulat ay pawang pagtalakay sa politika at kaganapan sa Athens sa nakatatawang pamamaraan. Hippocrates Medisina “Ama ng Medisina” at sumulat ng Hippocratic Oath
 • 44. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Herophilus Medisina “Ama ng Anatomy” Erasistratus Medisina “Ama ng Physiology”
 • 45. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Herodotus Kasaysayan “Ama ng Kasaysayan” Thucydides Kasaysayan Sumulat ng History of the Peloponessian War
 • 46. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Socrates Pilosopiya Ayon sa kanya “The unexamined life is not worth living” at “know thyself” Plato Pilosopiya May-akda ng “The Republic” kung saan inilalarawan niya ang isang ideyal na estado
 • 47. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Aristotle Pilosopiya May-akda ng “Politics”, kung saan tinalakay ang iba’t ibang uri ng pamahalaan Zeno Pilosopiya Ipinakilala ang pilosopiyang stoicism, ito ay may malaking pagpapahalaga sa dignidad, pagpipigil sa sarili at katuwiran.
 • 48. MAHALAGANG TAO LARANGAN AMBAG O PANGUNAHING TUKLAS Phidias Iskultura Obra maestra ang estatwa ni Athena sa Parthenon at ni Zeus sa Olympia
 • 49. Sa larangan ng Arkitektura • Parthenon - ay isang marmol na templo sa Acropolis sa Athens. Ito ay inalay sa diyosang si Athena • Itinuturing itong simbolo ng Sinaunang Gresya, Demokrasyang Ateniano, Kabihasnang Kanluranin atisa sa pinakadakilang mga monumentong pangkultura. • Tatlong istilo ng haligi: Doric – ang pinakapayak Ionic – mas payat ang haligi at napapalamutian ng mga scroll, Corinthian – pinakamagarbong dekorasyon sa lahat.
 • 50. Sa Larangan ng Pananampalataya  Ang tradisyonal na pananampalataya sa Greece ay pagsamba ng iba’t ibang  diyos sa pangunguna ni Zeus, ang diyos ng langit.  Pinaniniwalaan ng mga Greek na naninirahan sa Mount  Maaaring pasayahin ang mga diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop at pagkain bilang sakripisyo, paglalagay ng palamuti sa kanilang mga templo, pagdarasal at pagdaraos ng mga pagdiriwang.  Pinarurusahan ng mga diyos ang tao sa pamamagitan ng taggutom, lindol,sakit at pagkatalo sa digmaan.